خاک‏ورزی، کاشت، بذر، (2004)،، گندم، مترمکعب،

مناطقی که بارندگی به انداره کافی برای تمام مدت رشد گیاه وجود نداشته باشد و یا اینکه شوری خاک بالا باشد، از ردیف‏کارهایی استفاده می‏شود که توانایی ایجاد جوی‏وپشته به همراه کاشت بذور در داخل‏جوی را داشته باشد. بدین ترتیب نمک خاک در سطح پشته‏ها تجمع نموده و آسیبی به بذر نمی‏رسد، در ضمن بذر بطور مناسب از آب آبیاری بهره‏مند می‎شود (آسودار و میرآفتابی، 1385).
2-8 اثر سیستم‏های خاک‏ورزی و الگوی کاشت بر کارایی مصرف آبتامپکینز و همکاران (1991) افزایش میزان بذر پاشیده شده و کاهش فضای خالی بین بذرها باعث افزایش عملکرد و افزایش کارایی مصرف آب گردید. تحقیقات زیادی با موضوع تأثیر مدیریت خاک‏ورزی و بقایای گیاهی گندم بر کارایی مصرف آب (حجم مصرف آب به ازاء تولید کیلوگرم ماده خشک) انجام گرفته و در این رابطه مصباح (2009) میزان کارایی مصرف آب را 13/1 تا 42/1 کیلوگرم بر مترمکعب، مادچاو و همکاران (2008) 112/1 تا 56/1 کیلوگرم بر مترمکعب، چن و همکاران (2003) 22/1 تا 62/1 کیلوگرم بر مترمکعب و اویس و همکاران (2000) 88/0 تا 1/1 کیلوگرم بر مترمکعب را برای کارایی مصرف آب گندم گزارش کردند. مقادیر متفاوت این گزارش‌ها به دلیل تنوع خاک و شرایط آب و هوایی هر منطقه می‏باشد. تفاوتی که میان سال‏هایی که عملیات مشابهی در یک محل انجام شده است باعث به وجود آمدن فرضیه‏های پیچیده‏ای برای تشخیص این‏که چه مقدار افزایش در کارایی مصرف مربوط به اعمال مدیریت خاک‏ورزی بوده متفاوت می‏باشد (جری و همکاران، 2001). در رابطه با تأثیر روش کاشت بر مصرف آب آبیاری، حسین و همکاران (2004)، تالوکدر و همکاران (2004)، فاهونگقیمت: 11200 تومان

Author:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *