پایان نامه ها

تیمار، اسانس، کلروفیل، بهار، اسید، نارنج

بر کاهش وزن تر نشان داد که بیشترین میزان مربوط به تیمار شاهد با میانگین 6/15 گرم و کمترین آن از تیمار B2 (30 درصد) با میانگین 3/8 گرم بدست آمده است. همچنین در بین سطوح مختلف اسانس بهار نارنج کمترین کاهش وزن تر مربوط به تیمار B2 (30 درصد) با میانگین 3/8 گرم درصد بود، بین سطوح مختلف اسید فولویک نیز بیشترین مقدار کاهش وزن تر مربوط به تیمار F3 (150 میلی گرم در لیتر (با میانگین 3/13 گرم بودو بین سطوح مختلف نانوذرات مس نیز کمترین کاهش وزن تر مربوط به تیمار N1 (5 میلی گرم در لیتر با میزان 3/10 گرم بوده است و در مجموع تیمار شاهد نسبت به سایر تیمارها بیشترین کاهش وزن تر را داشتهاست (شکل 4-7).

شکل 4-7- اثر اسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس بر میزان کاهش وزن تر گل داوودی
4-8- کلروفیل کل
با توجه به جدول تجزیه واریانس، اثرات تیمارهای مختلف بر میزان کلروفیل برگ در سطح 1 درصد معنیدار بوده است (جدول 4-1). مقایسه میانگین اثر تیمارهای آزمایشی بر مقدار کلروفیل نشان داد که بیشترین میزان مربوط به تیمار اسانس بهار نارنج با 53/2 میلی‏گرم در لیتر و کمترین آن از تیمار شاهد با میزان 52/1 میلی‏گرم در لیتر بهدست آمد و همچنین در بین سطوح مختلف اسانس بهار نارنج بیشترین مقدار کلروفیل مربوط به تیمارB2 (30 درصد) بود، بین سطوح مختلف اسید فولویک نیز بیشترین مقدارقیمت: 11200 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *