تولید، تولیدمثل، یک، برای، Moina، آنتن

ا تغذیه کرده و دومین حلقه مهم شبکه غذایی را تشکیل میدهند. زئوپلانکتونها از میان فیتوپلانکتونها شنا کرده و از سلولهایی که به زوائد تغذیهای آنها برخورد کنند، تغذیه خواهندکرد. اغلب زئوپلانکتونها در مصرف فیتوپلانکتونها بسیار انتخابی عمل میکنند. از پلانکتونها در مصارف آبزیپروری بهعنوان غذای زنده جهت تغذیه آبزیان استفاده میگردد. از جمله آنها میتوان به جلبکهای تکسلولی Chlorella، Cyclotella، Dunaliella، Ceratium اشارهکرد که برای پرورش انواع زئوپلانکتونها مورد استفادهقرارمیگیرند.]105،65،38[. همچنین Ceriodaphnia، Daphnia، Rotifera ، Copepoda، Ar–ia از جمله غذاهای زنده زئوپلانکتونیاند که بنابه گونه مورد نظر، نیازهای غذایی و اندازه ماهیها و میگوها جهت تغذیه بهعنوان غذای زنده مورد استفاده قرارمیگیرند]104[.
2-2- Cladocera (آنتنمنشعبها)کلادوسرا یا ککهای آبی، سختپوستان کوچکی هستند (mm6-2/0) که عمدتاً در آبهای شیرین زیست مینمایند و به همراه روتیفرها و کپهپودها بیشترین پلانکتونهای جانوری آب شیرین را تشکیل میدهند]102[. کاراپاس در کلادوسرها بزرگ و دوکفهای است در نتیجه همه بدن به جز قسمت سری را میپوشاند. دو چشم مرکب آنها در قسمت میانی به هم متصل شدهاست. آنها در طول زندگی خود دارای چشم ناپلوسی هستند، بدن این بندپایان از دوطرف فشرده است. دومین آنتن آنها طویل شده و به عنوان اندام حرکتی برای شنا استفاده میشود. ناحیه سینه کوتاه و تنها شامل 6-4 بند ولی ناحیه شکم فاقد زوائد میباشد. اکثراً تغذیه صافیخواری داشته و از فیتوپلانکتونها تغذیه میکنند. آنها ذرات غذایی را بوسیله زوائد، فیلتر میکنند و سپس مورد استفاده قرار میدهند. همچنین تعدادی از کلادوسرها شکارگر(گوشتخوار) هستند. کلادوسرها پارتنوژنز یا بکرزا بوده و در بیشتر اوقات سال از طریق تولیدمثل غیرجنسی تکثیرمییابند. نرها به ندرت در جمعیت آنها دیده میشوند. کاراپاس یک کیسه زایشی بوجود میآورد که در آن جنینهای حاصل از تولیدمثل غیرجنسی تکوین مستقیم را طی میکنند در زمستان (یا گاهی در تابستان) نرها نیز ظاهر میشوند و تولیدمثل جنسی رخ میدهد و درنتیجه تخمهایی که در مقابل سرما مقاوم هستند، به وجود میآیند و زمستان راطی میکنند. این تخمها در پوشش کیسه مانندی به نام افیپیوم قرارگرفته و در اغلب گونهها در بستر دریاچه یا باطلاق رسوب میکنند اما در برخی گونهها نظیرC. quadrangula افیپیومها در سطح آب شناور شده و پس از گذراندن شرایط سخت، مادههای بکرزا را تولید میکنند]102،51[.
2-2-1- خصوصیات مورفومتریک در تخم وجنین آنتنمنشعبهادامونت و همکاران در سال 1975 میانگین طول و وزن تخم و جنین کلادوسرهای مختلف را بر اساس جدول 2-1 ارائه کردند]30[.
جدول 2-1: میانگین طول و وزن تخم و جنین کلادوسرهای مختلف (دامونت و همکاران در سال 1975)گونه جنین تخم
طول برحسب میکرون وزن بر حسب میکروگرم طول برحسب میکرون وزن بر حسب میکروگرم
D. magna 603 62/7 372 8
D. pulex 452 75/2 297 4/2
C. quadrangula 194 39/0 162 35/0
C. reticulata 284 31/0 180 26/0
M. macrocopa 378 77/0 M. micrura 358 65/0 2-3- خانواده Daphnidae (Straus, 1820)اعضای این خانواده معمولاً دارای یک خار در انتهای کاراپاس، میباشند. همچنین وجود پنج زوج پا که اولین زوج در نرها مجهز به قلاب است. مادهها دارای یک کیسه زایشی در سطح پشتی خود هستند و افیپیومهای توسعه یافتهای تولید میکنند که حاوی یک یا دو تخم می باشد. اعضای این خانواده اکثراً ساکن آبهای شیرین راکد هستند]25[.
این موجودات به ترتیب اهمیت از باکتریها، جلبکهای تکسلولی، بقایای مواد آلی و همچنین از مخمرها تغذیه میکنند. در محیطهای طبیعی هنگامیکه تعداد باکتریها در یک سانتیمترمکعب آب از یک میلیون کمتر نباشد، بسیار خوب زندگی میکنند. تغذیه به شکل تصفیه کردن زیشناوران گیاهی تکسلولی، باکتریها وذرات مواد غذایی موجود در محیط صورت میگیرد. این پدیده در نتیجه سازوکار حرکات و ضربان منظم پاهای سینهای تحقق میپذیرد. اگر تراکم زیشناوران گیاهی تکسلولی بین یک تا دو میلیون در هر میلیلیتر آب باشد، بهترین شرایط برای تغذیه دافنیها فراهم آمدهاست ]5[.
Daphnia longspina ناپایدارترین نوع آنتن منشعب است و در درجه حرارت 28-29 درجه سانتیگراد مرگش حتمی است. جنس Moina تحمل نوسان درجه حرارت را از 30-5 درجه سانتیگراد داراست و حتی در درجه حرارت (3-) درجه سانتیگراد از خود پایداری نشان میدهد. مساعدترین دما 20-18 درجه سانتیگراد است. در ضمن، نزول اکسیژن محلول کمتر از 3 میلیگرم در لیتر سبب پایین آمدن کیفیت تخمها شده و بازده تولیدمثل را کم میکند ]5[.
2-3-1- چرخه زندگی
چرخه زندگی آنتنمنشعبها هر دو مراحل جنسی و غیرجنسی را دارد. در اغلب محیطها، جمعیتها تنها از مادهها تشکیل شدهاند، که به صورت غیرجنسی تکثیر میکنند. در شرایط بهینه گزارش شده که برخی آنتن منشعبها میتواند در هر مرتبه بیش از 100 تخم و در هر 5/2 تا 3 روز یک مرتبه تخمریزی کند. یک ماده میتواند 25 مرتبه در طول زندگی خود تخمریزی کند]57[. جنسMoina در 4 تا 7 روزگی و به تعداد 4 تا 23 نوزاد به ازای هر مولد، تکثیر میکند. نوزادان هر 5/1 تا 2 روز تولید میشوند و هر ماده 2 تا 6 مرتبه در طول زندگی خود تولیدمثل میکند]1[.
2-3-2- تولیدمثلآنتنمنشعبها به دو طریق تولیدمثل میکنند. در شرایط مطلوب جنس ماده بهصورت مستقل نسبت به تولید تخم در جنین اقدامکرده و بهطریق بکرزایی بدون شرکت جنس نر به زاد و ولد خود ادامه میدهد. در شرایط مساعد جنس نر بهکلی وجودندارد. روش دوم تولیدمثل جنسی است که در شرایط نامساعد انجاممیگیرد]5[. تولید تخمهای نهانزی در شرایط سخت زیستی انجام میشود در حالی که تولیدمثل به روش پارتنوژنزیز در شرایط مطلوب زیستی رخ میدهد. تخمها در فصل زمستان غیرفعال بوده و در ادامه سال زمانی که دمای آب به اندازه کافی گرم میشود، تفریخ میشوند]11[.
در مواقع کمبود غذایی، کاهش اکسیژن محلول و تراکم زیاد از حد، ابتدا جنس نر تولیدشده و تخم نهانزی تولیدمیشود. این تخمها بسیار مقاومبوده و میتوانند سالها سالم باقیبمانند تا شرایط مساعد دوباره برای آنها فراهمشود. تخم D. magna در آب فرو میرود و تخم D. pulex در سطح آب شناور میماند. در شرایط مساعد، از تخمهای افیپیوم فقط جنس ماده حاصل میشود. در صورت استقرار تخم افیپیوم در آب و شرایط مساعد پوسته تخم مبادرت به مکش آب کرده و در اثر جذب آب و باز کردن پوسته، افیپیوم ترکیدهو نوزاد آنتن منشعب از تخم بیرونمیآید]5[..
C. quadrangula دارای تخم افیپیوم در بخش پشتی است. این افیپیومها قابلییت شناوری بالایی داشته که کار جمعآوری آنها را از لایههای سطح آب بسیار ساده میکند. کمیت و کیفیت غذا، دمای آب، pH و دوره نوری از جمله فاکتورهایی هستند که بر رشد و تولیدمثل Ceriodaphnia تاثیرگذارند. در ارتباط با نقش pH آب به عنوان مثال بلانگر و چری در سال 1990 بیان کردند گونههایی که در محیطهای قلیایی زیست میکنند هماوری کمتری نسبت به گونههایی که در محیطهای طبیعی زیست میکنند، دارند]13[. گوفن (1976) نشان داد که تولیدمثل و ضریب رشد C. reticulata در دمای بالای 22 درجه سانتیگراد کاهش مییابدکه دلیل آن را افزایش میزان تنفس و در نتیجه افزایش احتیاجات انرژی دانستهاست]39[.
2-3-3- تخم نهانزیشرایط سخت محیطی در بین جمعیت دافنیها موجب میشود تا نرها در جمعیت تولید شوند و روش تولیدمثل جنسی انجام میشود که نتیجه آن تولید تخم نهانزی است (شکل 2-1). محرک تغییر تولیدمثل از غیرجنسی به جنسی در جمعیت دافنیا ماگنا عواملی مثل کمبود غذا، فقدان اکسیژن، تراکم بالای جمعیت و میزان کم کلسیم و شاید دیگر فلزات کمیاب و مواد معدنی است. علاوه بر این، درجه حرارت کم و دوره نوری طولانی یا کوتاه، میتواند سبب تولید تخم نهانزی شود ]57[. در مورد Moina، کاهش شدید و ناگهانی میزان مصرف غذا که توسط کاهش سریع مقدار غذا به وجود میآید، سبب افزایش تولید تخم نهانزی میشود. مادهها در حین پوستاندازی تخم نهانزی به طور کامل رشدیافته را دفع میکنند. یک بار لقاح ماده برای دو یا سه مرتبه تولید تخم نهانزی کفایت میکند]1[.
تخم نهانزی سیاه یا تیره رنگ، مستطیل شکل با گوشههای گرد و طول حدود 2-1 میلیمتر است. آنها را میتوان در کف یا سواحل استخرها پیدا کرد. تخم نهانزی را میتوان در هوای خشک و در 5-1 درجه سانتیگراد نگهداری نمود. تخم نهانزی آنتن منشعب حتی بعد از انجماد قابلیت حیات خود را حفظ میکند، اما در ظاهر برخی گونههای Moina نمیتوانند انجماد را تحمل کنند. برای تخمگشایی تخم نهانزی آنتن منشعب باید آنها را در آب با هوادهی در 22-18 درجه سانتیگراد قرار داد. تخمگشایی اغلب طی 7-4 روز رخ داده و مادههایی تولید میشوند که شروع به تولیدمثل غیرجنسی میکنند. تخم نهانزی Moina در ظرف 4-2 روز در 29-20 درجهساگراد تخمگشایی میشود]57[. برای اغلب کاربردهای آبزیپروری غذا مناسب به منظور افزایش تولیدمثل غیرجنسی مطلوب است، چون در تولیدمثل جنسی نوزادان کمتری تولید میشود]1[.
50184051988820ج
020000ج

33020109855290322059055
-492760302260ب
020000ب
2516505302260الف
020000الف

300482040830533020433705
205422546990د
020000د
4963160-3810ج
020000ج

163322085725
3766185108585ه
020000ه

118745182880شکل 2-1: تخمهای نهانزی متعلق به تعدادی از گونههای جنس Ceriodaphnia. (الف) Ceriodaphnia quadrangula، (ب) Camptocercus rectirostris، (ج) Ceriodaphnia laticaudata، (د) Ceriodaphnia reticulata، (ه) Ceriodaphnia pulchella.00شکل 2-1: تخمهای نهانزی متعلق به تعدادی از گونههای جنس Ceriodaphnia. (الف) Ceriodaphnia quadrangula، (ب) Camptocercus rectirostris، (ج) Ceriodaphnia laticaudata، (د) Ceriodaphnia reticulata، (ه) Ceriodaphnia pulchella.
2-3-4- ارزش غذایی
میزان مواد مغذی آنتن منشعب به طور قابل توجهی به سن و نوع غذا بستگی دارد. با وجود این متغیرها، میزان پروتئین آنتن منشعب اغلب به طور میانگین 50 درصد وزن خشک است. مقدار چربی برای بالغها و جوانها به طور قابل توجه متفاوت بوده و برای بالغها کل میزان چربی 27-20 درصد وزن خشک و برای جوانها 6-4 درصد است]57[. گزارش شده است که Moina رشد کرده در شرایط طبیعی استخر دارای 70 درصد پروتئین، 5/16 درصد چربی و 5 درصد کربوهیدرات و 5/9 درصد خاکستر در وزن خشک است]78[. از طرف دیگر همچنین گزارش شده که Moina دارای 7/94 درصد آب، 9/3 درصد پروتئین، 54/0 درصد چربی، 67/0 درصد کربوهیدرات و 18/0 درصد خاکستر با مقدار انرژی 300 کیلوکالری بر کیلوگرم است]1[.
ترکیب اسیدهای چرب غذا برای بقاء و رشد بچه ماهیان پرورشی، به صورت متراکم اهمیت زیادی دارد. اسیدهای چرب غیر اشباع ω3 برای بسیاری از گونههای ماهی ضروری هستند. ترکیب اسید چرب Moina پرورش یافته با مخمر نانوایی، کلرلا آب شیرین و مخمر ω3 (مخمر غنی شده با روغن ماهی مرکب)، مقایسه شدهاست ]88[. Moina پرورش یافته با مخمر نانوایی حاوی مقدار زیادی اسیدهای چرب مونواینوییک نظیر n1: 16C و n1: 18C بود. Moina پرورش یافته با کلرلای آب شیرین مقدار زیادی6-n2: 18C و 3-n3: 18C داشت. Moina تغذیه شده با مخمر امگا، حاوی غلظتهای زیاد اسیدهای چرب اشباع نشده ω3 بود. آزمایشهایی نیز برای بهبود ارزش غذایی Moina به وسیله غنیسازی مستقیم با امولسیون اسیدهای چرب اشباع نشده ω3 و ویتامینهای محلول در چربی صورت گرفتهاست. لی هنگ (1983) خاطرنشان کرد که افزایش میزان اسید چرب در جیره Moina ، تولید را کاهش میدهد ]78[.
2-3-5- تراکم جمعیتتراکم بالای جمعیت آنتن منشعب موجب کاهش شدید تولیدمثل آنها میشود، اما این مسئله در ظاهر درباره مویینا مشاهده نمیشود. تولید تخم دافنیا ماگنا در تراکم پایین 30-25 عدد در لیتر به شدت کاهش پیدا میکند ]57[. حداکثر تراکم پایدار آنتن منشعب در کشتها 500 عدد در لیتر گزارش شدهاست. در عین حال کشتهای Moina بهطور معمول به تراکم 5000 لیتر رسیده و بنابراین برای کشت متراکم مناسبترند. مقایسه تولید کشتهایD. magna و M. macrocopa کوددهی شده با مخمر ونیترات آمونیوم، نشانداد که محصول متوسط روزانه Moina 110-106 گرم بر مترمکعب بود، که4-3 برابر تولید روزانه آنتن منشعب(40-25 گرم بر مترمکعب) است ]57[.
2-4- جنس Ceriodaphnia (Dana, 1853)تا کنون سیزده گونه از این جنس در جهان گزارش شدهاست]25[.
تعدادی از گونههای آن عبارتنداز:
C. reticulata (Jurine, 1820)
C. dubia (Richard, 1894)
C. megops (Sars, 1861)
C. laticaudata (Müller, 1867)
C. acanthine (Ross, 1897)
C. lacustris (Birge, 1893)
C. pulchella (Sars, 1862)
C. quadrangula (O. F. Müller, 1785 )
2-4-1- ریختشناسی Ceriodaphniaبدن C. quadrangula با یک پوسته سخت کروی که کاراپاس نامیدهمیشود، پوشیدهشدهاست. بالسر و همکاران (1984) بیان کردند که C. quadrangula با ویژگیهایی از قبیل نداشتن روستروم، خار دمی و همچنین داشتن یک سینوس (تورفتگی) گردنی میتواند از کلادوسرهای دیگر متمایز شود]11[. سر C. quadrangula به صورت زاویهدار و به سمت ناحیه شکمی و با یک چشم مرکب بزرگ تشکیل شدهاست. هر دو جنس (نر و ماده) C. quadrangula آنتن اولیه کوچک دارند. نرها از مادهها با داشتن زوائد قوی دراز روی آنتن اولیه متمایز میشوند، در نرها همچنین ضمائم سینهای اولیه قابل تشخیص است. اندازه C. quadrangula در جنس نر در حدود 5/0-7/0 و در جنس ماده در حدود 4/0-2/1 میلیمتر میباشد]11[. مادهها یک فرورفتگی مثلثی شکل در ناحیه پشتی دارند که تخمها را در آن ذخیره میکنند. پناک و همکاران (1978) بیان میکردند که چنگال زیر شکمی در بین گونههای مختلف Ceriodaphnia کاربردهای متفاوتی دارند، در C.quadrangula، 9-7 خار مخرجی بر روی این چنگال قراردارد که از کاراپاس بیرونزدهاست]93[.
2-4-2- پراکنش Ceriodaphnia

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *