تولید، اسپرم، که، غده، ملاتونین، مثلی

ا دارند، الگوی پیشرفت سلولی با توجه به مرحله سلولی شناخته می شوند.
در سگ، یک چرخه سلولی شامل 8 مرحله است و 6/13 روز به طول می انجامد.(راسل و همکاران،1980 و فوت،1972) کل طول فرایند اسپرم سازی 2/61 روز و معادل 5/4 سیکل است. آخرین مرحله بلوغ اسپرم در اپیدیدیم تحت کنترل اندروژن اتفاق می افتد. در اپیدیدیم با تولید گلیکوپروتئین و پپتید،اسپرم توانایی حرکت و لقاح پیدا می کند. در سگ این پروسه تقریبا 10 روز به طول می انجامد.(اولار،1983)
هنگام عبور اسپرم از سر به دم اپیدیدیم، باقی مانده سیتوپلاسم از قسمت بالا به پایین دم می آید که این آخرین مرحله بلوغ است.
3_2_2 فاکتور های موثر در کیفیت اسپرم
فاکتور های زیادی روی کیفیت اسپرم سگ سالم تاثیر گذار هستند که شامل میزان خلوص نژاد سگ، سن، نژاد، روش و دفعات جمع آوری اسپرم می باشد.
مطالعات انجام شده نشان می دهد که ژنتیک روی کیفیت اسپرم تاثیر گذار است. همچنین کیفیت اسپرم در سگ های جوان (کمتر از 1 سال) به دلیل بلوغ جنسی و در سگ های پیر به دلیل تغییرات دژنرسانس (نئوپلازی اسپرم و کاهش تولید تستسترون در بیضه ) پایین تر است.(جیم و همکاران،1979 و لوست،1990)
نژاد روی کیفیت اسپرم تاثیر گذار است و بیشتر بر روی میزان کل اسپرم تاثیر گذار می باشد. از جمله تفاوت های نژادی، اندازه بیضه است، یعنی سگ بزرگتر بیضه بزرگتر دارد و اسپرم بیشتری تولید می کند. در صورت نبودن سگ ماده فحل و ناآشنا و استرس زا بودن محیط، کاهش میل جنسی و کاهش کیفیت اسپرم رخ می دهد.(اولار،1983)
بر اساس دفعات جمع آوری اسپرم نشان داده شده است بهترین کیفیت اسپرم زمانی است که اسپرم گیری یک بار در 2 تا 5 روز انجام شود.کاهش حرکت اسپرم و کاهش اسپرم های با شکل طبیعی به دلیل پیر شدن سلول ها بروز می کند.(بوچر،1985)
1-3-2 ریتم های روزانه و فصلی
برخی از رفتاهای بیولوژی گواه بر این مدعاست که شرایط آب و هوایی و تغییرات دوره‌ای مثل روز و شب، تغییرات ماهانه و فصلی و تغییرات سالیانه می‌تواند بر روی برخی رفتارهای فیزیولوژیک بدن از جمله خواب، رفتارهای تولید مثلی تاثیرگذار باشد.
ملاتونین محصول ترشح غده پینه آل است. شواهد حاکی از آن است که مهمترین نقش ملاتونین انتقال اطلاعات محیطی از جمله ریتم روز و شب به بدن است (14-1).
ریتم روز وشب و همچنین ریتم‌های فصلی در گونه‌‌های مختلف می‌تواند تاثیر بسزایی بر روی بروز رفتار تولید مثلی در دو جنس نر و بخصوص ماده داشته باشد.
تولید اسپرم در تمام طول سال در بدن بالغ جریان دارد اگرچه کیفیت اسپرم و تمایل جنسی در حیوان نر دستخوش تغییرات فصلی و شبانه روزی می‌باشد (mac).
2-3-2 عملکرد ملاتونین
کشف ملاتوین توسط لرنر و همکاران در سال 1958 شاخه جدیدی از تحقیقات را در زمینه فیزیولوژی تولید مثل ایجاد کرد )لرنر و همکاران، 1958).
اگرچه هافر 70 سال قبل از تشخیص ملاتونین اعلام کرد که تومور غده پینه آل فعالیت‌های تولید مثلی زمان بلوغ را دگرگون می سازد (هوبنر،1898). در آن زمان حدس زده می‌شد بعضی از فاکتورهای با منبع پینه آل توانایی تأثیر بر رفتارهای تولید مثلی دارد (هوبنر، 1898).
این اکتشافات منجر به این شد که در نیمه اول قرن 20 دانشمندان زیادی به معاینه و بررسی علمی همکاری پینه آل و رفتارهای تولید مثلی در گونه‌های مختلف بپردازند اما مشاهدات چندان دقیق و کاربردی حاصل نشد (کیتای و همکاران،1954؛تیبلوت و همکاران،1955). پس از آن مطالعات سلولی در زمینه ی ملاتونین و غده ی پینه آل مشخص کرد که فعالیت‌های متابولیک این غده در هنگام شب افزایش پیدا می‌کند (کووی، 1956؛ موگلر، 1958).
این مشاهدات خیلی زود توسط تحقیق دیگری که ادعا می‌کرد فعالیت یکی از آنزیم‌هایی که برای تولید ملاتوتین مورد نیاز است (Hydroxyindol O_Methyltransferase) که امروزه (acetylserotonin O_methyltransferas) نامیده می‌شود در طول شب بالاتر است به اثبات رسید (اکسلرود و همکاران، 1964).
با توجه به در دسترس بودن ملاتونین تجاری و همچنین دانشی که احتمالا غده پینه آل شب‌ها بیشتر تحریک می‌شود دانشمندان توانستند مطالعات و معاینات بیشتری را در زمینه پتانسیل ارتباط این غده با بیولوژی تولید مثل طراحی کنند. این مطالعات نوین به زودی آشکار کرد که مواجهه یک جونده حساس به نور به روزهای کوتاه سال (هافمن و همکاران1965) و یا تزریق روزانه ملاتونین به رت ها (چو و همکاران،1964) فعالیت محور هیپوفیز-گنادها را عوض کرد و همچنین حقانیت فرضیه ارتباط غده پینه آل به معنای یک غده درون ریز با چرخه رفتارهای تولید مثلی مخصوصاً در تولید مثل‌های فصلی را به اثبات رساند (ریتر و همکاران، 1966).
حیوانات با روند تولید مثل روز بلند از لحاظ جنسی در ماه‌های زمستان فعالیت کمی دارند. چون که کاهش فعالیت تولید مثلی در ارتباط نزدیکی با افزایش سطح ملاتونین می‌باشد می‌توان ملاتونین را antigonadal یا antigonadotrophic نامید (ریتر و همکاران،1973). می توان با برداشتن نمونه غده ی پینه آل از بروز سکون تولید مثلی جلوگیری کرد (استتسون و همکاران 1975).
حیوانات با روند تولید مثلی روز کوتاه در روزهای کوتاه سال از لحاظ جنسی دارای بیشترین فعالیت خود می باشند زمانیکه سطوح ملاتونین در بیشترین حد دوره‌های شبانه می‌باشد در این گونه‌ها می‌توان ملاتونین را progonadotrophic نامید (کولهو و همکاران 2006؛ واگنر و همکاران 2008؛ چمینو و همکاران 2008)
مشخصا ملاتونین به خودی خود نه antigonadotrophic است و نه progonadotrophic. بلکه تغییرات دوره شبانه روزی ترشح ملاتونین یک سیگنال غیر فعال است که اطلاعاتی را بر حسب زمان‌های مختلف سال برای محور هیپوتالاموس-هیپونیز-گناد محیا می‌کند (ریتر، 1973).
در حیوانات روز کوتاه محور تولید مثل مشخصا از ریتم‌های ملاتونین وابسته به فصل برای تنظیم فیزیولوژی تخم‌دان‌ها و بیضه‌ها استفاده می‌کنند. در این الگو توانایی انجام موفق جفت گیری در زمان هایی از سال را وجود دارد که بر اساس مدت زمان آبستنی و اینکه متولدین دسترسی مناسب به دمای محیط مناسب و غذا را داشته باشند اطمینان حاصل کند (ریتر، 1980).
برای توضیح بیشتر اهمیت تاثیر طول روز بر توانایی تولید مثل، در تولید مثل‌های فصلی به اثبات رسیده است که تمام دوره شبانه افزایش ملاتونین یک اصل برای ایجاد یا عدم رفتارهای تولید مثلی می‌باشد (الیوت، 1976؛ کارتر و همکاران، 1983؛ ریتر 1980).
به صورت تئوری پذیرفته شده است که تغییرات گنادها در پستانداران با تولید مثل وابسته به فصل چه روز بلند‌ها و چه روز کوتاه‌ها، وابسته به نوسانات سالانه در طول روز و شب می‌باشند که تایید کننده مدت زمان بین افزایش مقدار ترشحات شبانه ملاتونین می‌باشد (شکل 1، برت و همکاران، 2003؛ لینکلن، 2006؛ دوپر و همکاران، 2008) .
3-3-2 مکانیسم تولید ملاتونین
گیرنده‌های نور که واسطه رفتارهای تولید مثلی وابسته به نور هستند به صورت سلول گنگلیون شبکیه کاملاً تخصصی می‌باشند که شامل یک رنگدانه وابسته به نور خاص به نام melanopsin می‌باشد (پاندا و همکاران، 2005؛ کیو و همکاران، 2005).
این سلول‌های عصبی اطلاعات مربوط به طول روز و شب را توسط تنه retinohypothalamin به ساعت بیولوژیک بدن (supra chiasmatic nuclei (SCN)) در جلوی هیپوتالاموس منتقل می کند (مور و همکاران، 1995؛ هاتر و همکاران، 2002). SCN این اطلاعات را توسط نورون‌های سمپیاتیک مرکزی و محیطی به غده‌ی پینه آل منتقل می‌کند (کاپرز، 1976؛ مور، 1978).
فیبر های عصبی پس گانگلیونی با اعصاب مهار کننده ی غده پینه آل سیناپس برقرار می کند.این فیبر های عصبی باعث مهار ترشح pinealocyte ها توسط غده ی پینه آل می شوند که باغث جلو گیری از سنتز ملاتونین می شود.در شب با کاهش نور و با کاهش ارسال سیگنال های شبکیه و کاهش مهار pinealocyte ها توسط post gangelionic SCN ملاتونین تولید و ترشح می شود.ملاتونین تحریک تولید و ترشح GnRH را توسط هیپوتالاموس که منجر به ترشح LH از غده هیپوفیز می شود را بر عهده دارد.فرکانس زیاد و دامنه ی کم پالس های LH منجر به فعالیت های تولید مثلی میشود و فرکانس کم و دامنه ی زیاد ترشح LH باعث غیر فعال کردن گناد ها و anoestrus می شود (ریتر، 1991).

اگر اعمال اعصاب سمپاتیک در قبال غده پینه آل از بین برود به وسیله bilateral supperiorcervical gangeliectomy ترشحات شبانه ملاتونین اتفاق نمی‌افتد و این غده دیگر توانایی تنظیم فیزیولوژی تولید مثلی را ندارد (ریتر و همکاران، 1966).
بنابراین این گروه از حیوانات توانایی تولیدقیمت: 11200 تومان

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *