پایان نامه ها

توليد، اسپرم، كه، غده، ملاتونين، مثلي

ا دارند، الگوی پیشرفت سلولی با توجه به مرحله سلولی شناخته می شوند.
در سگ، یک چرخه سلولی شامل 8 مرحله است و 6/13 روز به طول می انجامد.(راسل و همکاران،1980 و فوت،1972) کل طول فرایند اسپرم سازی 2/61 روز و معادل 5/4 سیکل است. آخرین مرحله بلوغ اسپرم در اپیدیدیم تحت کنترل اندروژن اتفاق می افتد. در اپیدیدیم با تولید گلیکوپروتئین و پپتید،اسپرم توانایی حرکت و لقاح پیدا می کند. در سگ این پروسه تقریبا 10 روز به طول می انجامد.(اولار،1983)
هنگام عبور اسپرم از سر به دم اپیدیدیم، باقی مانده سیتوپلاسم از قسمت بالا به پایین دم می آید که این آخرین مرحله بلوغ است.
3_2_2 فاکتور های موثر در کیفیت اسپرم
فاکتور های زیادی روی کیفیت اسپرم سگ سالم تاثیر گذار هستند که شامل میزان خلوص نژاد سگ، سن، نژاد، روش و دفعات جمع آوری اسپرم می باشد.
مطالعات انجام شده نشان می دهد که ژنتیک روی کیفیت اسپرم تاثیر گذار است. همچنین کیفیت اسپرم در سگ های جوان (کمتر از 1 سال) به دلیل بلوغ جنسی و در سگ های پیر به دلیل تغییرات دژنرسانس (نئوپلازی اسپرم و کاهش تولید تستسترون در بیضه ) پایین تر است.(جیم و همکاران،1979 و لوست،1990)
نژاد روی کیفیت اسپرم تاثیر گذار است و بیشتر بر روی میزان کل اسپرم تاثیر گذار می باشد. از جمله تفاوت های نژادی، اندازه بیضه است، یعنی سگ بزرگتر بیضه بزرگتر دارد و اسپرم بیشتری تولید می کند. در صورت نبودن سگ ماده فحل و ناآشنا و استرس زا بودن محیط، کاهش میل جنسی و کاهش کیفیت اسپرم رخ می دهد.(اولار،1983)
بر اساس دفعات جمع آوری اسپرم نشان داده شده است بهترین کیفیت اسپرم زمانی است که اسپرم گیری یک بار در 2 تا 5 روز انجام شود.کاهش حرکت اسپرم و کاهش اسپرم های با شکل طبیعی به دلیل پیر شدن سلول ها بروز می کند.(بوچر،1985)
1-3-2 ریتم های روزانه و فصلی
برخي از رفتاهاي بيولوژي گواه بر اين مدعاست كه شرايط آب و هوايي و تغييرات دوره‌اي مثل روز و شب، تغييرات ماهانه و فصلي و تغييرات ساليانه مي‌تواند بر روي برخي رفتارهاي فيزيولوژيك بدن از جمله خواب، رفتارهاي توليد مثلي تاثيرگذار باشد.
ملاتونین محصول ترشح غده پینه آل است. شواهد حاكي از آن است كه مهمترين نقش ملاتونین انتقال اطلاعات محيطي از جمله ريتم روز و شب به بدن است (14-1).
ريتم روز وشب و همچنين ريتم‌هاي فصلي در گونه‌‌هاي مختلف مي‌تواند تاثير بسزایی بر روي بروز رفتار توليد مثلي در دو جنس نر و بخصوص ماده داشته باشد.
توليد اسپرم در تمام طول سال در بدن بالغ جريان دارد اگرچه كيفيت اسپرم و تمايل جنسي در حيوان نر دستخوش تغييرات فصلي و شبانه روزي مي‌باشد (mac).
2-3-2 عملکرد ملاتونین
كشف ملاتوين توسط لرنر و همكاران در سال 1958 شاخه جديدي از تحقيقات را در زمينه فيزيولوژي توليد مثل ايجاد كرد )لرنر و همکاران، 1958).
اگرچه هافر 70 سال قبل از تشخيص ملاتونين اعلام كرد كه تومور غده پینه آل فعاليت‌هاي توليد مثلي زمان بلوغ را دگرگون می سازد (هوبنر،1898). در آن زمان حدس زده مي‌شد بعضي از فاكتورهاي با منبع پینه آل توانايي تأثير بر رفتارهاي توليد مثلي دارد (هوبنر، 1898).
اين اكتشافات منجر به اين شد كه در نيمه اول قرن 20 دانشمندان زيادي به معاينه و بررسي علمي همكاري پینه آل و رفتارهاي توليد مثلي در گونه‌هاي مختلف بپردازند اما مشاهدات چندان دقيق و كاربردي حاصل نشد (کیتای و همکاران،1954؛تیبلوت و همکاران،1955). پس از آن مطالعات سلولی در زمینه ی ملاتونین و غده ی پینه آل مشخص كرد كه فعاليت‌هاي متابولیک اين غده در هنگام شب افزايش پيدا مي‌كند (کووی، 1956؛ موگلر، 1958).
اين مشاهدات خيلي زود توسط تحقیق دیگری كه ادعا مي‌كرد فعاليت يكي از آنزيم‌هايي كه براي توليد ملاتوتين مورد نياز است (Hydroxyindol O_Methyltransferase) که امروزه (acetylserotonin O_methyltransferas) ناميده مي‌شود در طول شب بالاتر است به اثبات رسيد (اکسلرود و همکاران، 1964).
با توجه به در دسترس بودن ملاتونين تجاري و همچنين دانشی كه احتمالا غده پینه آل شب‌ها بیشتر تحريك مي‌شود دانشمندان توانستند مطالعات و معاينات بيشتري را در زمينه پتانسيل ارتباط اين غده با بيولوژي توليد مثل طراحی كنند. اين مطالعات نوين به زودي آشكار كرد كه مواجهه يك جونده حساس به نور به روزهاي كوتاه سال (هافمن و همکاران1965) و يا تزريق روزانه ملاتونين به رت ها (چو و همکاران،1964) فعاليت محور هیپوفیز-گنادها را عوض كرد و همچنين حقانیت فرضيه ارتباط غده پینه آل به معناي يك غده درون ريز با چرخه رفتارهاي توليد مثلي مخصوصاً در توليد مثل‌هاي فصلي را به اثبات رساند (ریتر و همکاران، 1966).
حيوانات با روند توليد مثل روز بلند از لحاظ جنسي در ماه‌هاي زمستان فعاليت كمي دارند. چون كه كاهش فعاليت توليد مثلي در ارتباط نزديكي با افزايش سطح ملاتونين مي‌باشد مي‌توان ملاتونين را antigonadal يا antigonadotrophic ناميد (ریتر و همکاران،1973). مي توان با برداشتن نمونه غده ی پینه آل از بروز سكون توليد مثلي جلوگيري كرد (استتسون و همکاران 1975).
حيوانات با روند توليد مثلي روز كوتاه در روزهاي كوتاه سال از لحاظ جنسي دارای بيشترين فعاليت خود مي باشند زمانيكه سطوح ملاتونين در بيشترين حد دوره‌هاي شبانه مي‌باشد در اين گونه‌ها مي‌توان ملاتونين را progonadotrophic ناميد (کولهو و همکاران 2006؛ واگنر و همکاران 2008؛ چمینو و همکاران 2008)
مشخصا ملاتونين به خودي خود نه antigonadotrophic است و نه progonadotrophic. بلكه تغييرات دوره شبانه روزی ترشح ملاتونين يك سيگنال غير فعال است كه اطلاعاتي را بر حسب زمان‌هاي مختلف سال براي محور هیپوتالاموس-هيپونيز-گناد محیا مي‌كند (ریتر، 1973).
در حيوانات روز كوتاه محور توليد مثل مشخصا از ريتم‌هاي ملاتونين وابسته به فصل براي تنظيم فيزيولوژي تخم‌دان‌ها و بيضه‌ها استفاده مي‌كنند. در اين الگو توانايي انجام موفق جفت گیری در زمان هايي از سال را وجود دارد كه بر اساس مدت زمان آبستنی و اينكه متولدين دسترسی مناسب به دمای محیط مناسب و غذا را داشته باشند اطمينان حاصل كند (ریتر، 1980).
براي توضيح بيشتر اهميت تاثیر طول روز بر توانايي توليد مثل، در توليد مثل‌هاي فصلي به اثبات رسيده است كه تمام دوره شبانه افزايش ملاتونين يك اصل براي ايجاد يا عدم رفتارهاي توليد مثلي مي‌باشد (الیوت، 1976؛ کارتر و همکاران، 1983؛ ریتر 1980).
به صورت تئوري پذيرفته شده است كه تغييرات گنادها در پستانداران با توليد مثل وابسته به فصل چه روز بلند‌ها و چه روز كوتاه‌ها، وابسته به نوسانات سالانه در طول روز و شب مي‌باشند كه تاييد كننده مدت زمان بين افزايش مقدار ترشحات شبانه ملاتونين مي‌باشد (شکل 1، برت و همکاران، 2003؛ لینکلن، 2006؛ دوپر و همکاران، 2008) .
3-3-2 مکانیسم تولید ملاتونین
گيرنده‌هاي نور كه واسطه رفتارهاي توليد مثلي وابسته به نور هستند به صورت سلول گنگلیون شبكیه كاملاً تخصصی مي‌باشند كه شامل يك رنگدانه وابسته به نور خاص به نام melanopsin مي‌باشد (پاندا و همکاران، 2005؛ کیو و همکاران، 2005).
اين سلول‌هاي عصبي اطلاعات مربوط به طول روز و شب را توسط تنه retinohypothalamin به ساعت بيولوژيك بدن (supra chiasmatic nuclei (SCN)) در جلوي هیپوتالاموس منتقل مي كند (مور و همکاران، 1995؛ هاتر و همکاران، 2002). SCN اين اطلاعات را توسط نورون‌هاي سمپياتيك مركزي و محيطي به غده‌ي پینه آل منتقل مي‌كند (کاپرز، 1976؛ مور، 1978).
فیبر های عصبی پس گانگلیونی با اعصاب مهار کننده ی غده پینه آل سیناپس برقرار می کند.این فیبر های عصبی باعث مهار ترشح pinealocyte ها توسط غده ی پینه آل می شوند که باغث جلو گیری از سنتز ملاتونین می شود.در شب با کاهش نور و با کاهش ارسال سیگنال های شبکیه و کاهش مهار pinealocyte ها توسط post gangelionic SCN ملاتونین تولید و ترشح می شود.ملاتونین تحریک تولید و ترشح GnRH را توسط هیپوتالاموس که منجر به ترشح LH از غده هیپوفیز می شود را بر عهده دارد.فرکانس زیاد و دامنه ی کم پالس های LH منجر به فعالیت های تولید مثلی میشود و فرکانس کم و دامنه ی زیاد ترشح LH باعث غیر فعال کردن گناد ها و anoestrus می شود (ریتر، 1991).

اگر اعمال اعصاب سمپاتيك در قبال غده پینه آل از بين برود به وسيله bilateral supperiorcervical gangeliectomy ترشحات شبانه ملاتونين اتفاق نمي‌افتد و اين غده دیگر توانايي تنظيم فيزيولوژي توليد مثلي را ندارد (ریتر و همکاران، 1966).
بنابراين اين گروه از حيوانات توانايي توليدقیمت: 11200 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *