پایان نامه ها

بذر، جوانه، كه، لپه، مي، می‌شود.

ه بماند تا شرايط مساعد براي رشد و نمو آن فراهم گردد، از شاهكارهاي خلقت گياهان و ضامن موقعيت توسعه و پراكندگي بسيار گاهان گلدار است و بيشتر از اين خاصيت براي حمل و نقل و فروش آنها از قاره اي به قاره ديگر از طريق خشكي، دريا و اقيانوس و حتي در زمانهايي كه مسافرت به كندي صورت به مي گرفته استفاده كرده و مي كند(کلهر و همکاران،1388).
ولي در عين حال وقتي بذر مدتي بماند معمولاً بتدريج خاصيت زنده بودن را از دست مي دهد و پس از مدتي ديگر هيچيك از دانه هاي آن سبز نمي شود. هرچه محيط نگهداري بذر گرمتر و مرطوبتر باشد به همان ميزان طول عمر آن زيادتر ميشود و بذرهايي كه ذخيره مواد روغني دارند و يا در محيط مرطوب نگهداري مي شوند قوه ناميه خود را زودتر از دست مي دهند معمولترين راه تعيين قوه ناميه بذر عبارتست از، تعيين درصد بذوري است كه جوانه زده و توليد نهال بذري طبيعي مي كنند. بعبارت ديگر قوه ناميه عبارتست از نسبت تعداد دانه هايي كه در طول مدت معيني سبز مي شوند به تعداد يكصد دانه اي كه براي آزمايش كشت شده است. مد ت سبز شدن، بسته به جنس بذر، متفاوت است. عواملي كه در قوه ناميه بذر دخالت دارند عبارتند از : محل نگهداري بذر، نوع گياه، ميزان رطوبت بذر و تهويه انبار (کلهر و همکاران،1388).
پتانسيل اسمزي بستگي به وجود نمكها و و مواد محلول در رطوبت خاك دارد و نيز بر روي قابل استفاده بودن آب براي بذر اثر دارد، زيرا وجود بيش از حد نمكهاي محلول در محيط بذر ممكن است مانع جوانه زدن شود و تعداد نهالها را كاهش دهد. چه وجود اين نمكها از خاك يا از آب آبياري يا از كود مصرفي اضافي ناشي شده باشد و با توجه به اينكه اثرات شوري زماني كه مقدار رطوبت كم است بدليل اقزايش غلظت نمكها حادتر است. در مكاني كه امكان شوري خاك زيادتر است مقدار رطوبت بستر بذر بايد در سطح بالاتري نگهداري شود(پیترسون،1959).
2-1-4-4 الگوهای جوانه زنی2-1-4-4-1 جوانه زنی بدون زمینی یا بدون خاکی
این حالت که در اکثر بذرهای گیاهان دولپه‌ای و حبوبات دیده می‌شود، وضعیتی را شامل می‌شود که در آن محور زیر لپه در ابتدا شروع به رشد می‌کند. با رشد محور زیر لپه ، بخش اندوخته‌ای بذر یا لپه‌ها با یک حالت عصایی شکل یا خمیده شروع به خارج شدن از خاک می‌کنند. در این حالت جوانه انتهایی در داخل لپه‌ها محفوظ می‌باشند. لپه‌ها پس از خروج از خاک ، پوسته خود را از دست داده و متعاقبا دو برگ اولیه ظاهر می‌شود. پس از این مرحله محور بالایی لپه شروع به رشد می‌کند. پس از این مرحله هم برگهای اصلی گیاه ظاهر شده و گیاه در مجاورت نور به اعمال حیاتی خود ادامه می‌دهد(آفالو،1991).
2-1-4-4-2 جوانه زنی درون زمین یا درون خاکی
این وضعیت که در اکثر گیاهان تک لپه‌ای ، بویژه غلات و در برخی حبوبات مانند نخود دیده می‌شود که در آن پس از عمل جوانه زنی محور بالایی لپه شروع به رشد می‌کند. محور بالایی لپه به حالت نیزه مانند خاک را شکافته و از خاک خارج می‌شود. با برخورد نور به محور بالایی لپه ، رشد آن متوقف شده و برگهای اولیه در مقابل نور قرار می‌گیرند. در این نوع جوانه زنی ، اندوخته بذری یا لپه از خاک خارج نمی‌شود(پیترسون،1959)
2-1-4-5- مراحل جوانه زنی2-1-4-5-1 بیدار شدن یا فعال شدن بذر
در این مرحله ابتدا جذب آب صورت می‌گیرد که موجب نرم شدن پوسته و مرطوب شدن پروتوپلاست می‌شود و در نهایت سبب شکسته شدن پوسته بذر می‌شود. بلافاصله بعد از آبگیری ، ساخته شدن آنزیمها صورت می‌گیرد)الکس،1967)
2-1-4-5-2 رشد طولی
به دنبال مرحله بیدار شدن بذر ، رشد طولی سلولها آغاز می‌شود. ابتدا ریشه چه که در پایین محور جنینی قرار دارد شروع به رشد می‌کند. خروج ریشه چه از بذر نخستین شاهد جوانه زنی است. ریشه‌های جانبی بلافاصله ظاهر می‌شوند. ریشه‌های جنینی که از ریشه چه تشکیل می‌شوند، بعد از تشکیل شدن رشد و نمو کرده و در عمق خاک نفوذ می‌کنند. بعد از رشد ریشه چه ، ساقه‌چه که در بالای محور جنینی قرار دارد، شروع بهقیمت: 11000 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *