پایان نامه ها

باندی، فونون‌های، فرمی، حامل‌ها، گرافن، meV،

گرافن (چپ) و برهم‌کنش فونون‌های نوری و حامل‌ها به وسیله‌ی انتقالات بین دره‌ای، درون دره‌ای، بین باندی و درون باندی [7].تحریک شده باشد تحلیل شده است [31]. در این شبیه‌سازی فرض شده است که (1) پراکندگی حامل- حامل درون باندی حامل‌های نوری و حامل‌هایی را که قبل از تحریک نوری وجود داشته‌اند، به طور کامل به یک توزیع فرمی یکسان به صورت نیمه تعادل در می‌آیند که از انرژی شبه فرمی مشخص می‌شود. (2) جذب و گسیل فونون‌های نوری درون باندی و بین باندی در مرکز ناحیه‌ی بریلویین و لبه‌ها حساب شده اند. (3) پراکندگی حامل- حامل شبه اوژه بین باندی صرف نظر شده است و (4) نرخ پراکندگی برای هر جذب یا گسیل فونون نوری بین باندی و درون‌باندی در مرکز و لبه‌ی ناحیه بر اساس قانون طلایی فرمی محاسبه شده است.

شکل 2-4 دینامیک آسایش و بازترکیب حامل‌ها در گرافن پمپ شده به صورت نوری در دمای اتاق [7].توزیع حامل‌ها (توزیع برابر الکترون و حفره) برای انرژی کل و تراکم حامل ها توسط رابطه 2-1 و 2-2 به دست آمده است:
(2-1) dΣdt=1π2i=Γ,Kdk×1-fhωi-vwħk(1-fvwħk)τiO,inter+-fvwħkfhωi-vwħkτiO,inter-,(2-2) dEdt=1π2i=Γ,Kdkvwħk×1-fhωi-vwħk(1-fvwħk)τiO,inter+-fvwħkfhωi-vwħkτiO,inter-+1π2i=Γ,Kdkhωi×1-fhωi+vwħkfvwħkτiO,intra+-fvwħk(1-fvwħk-hωiτiO,intra-, Eو Σ چگالی انرژی و تراکم حامل‌ها، fε توزیع شبه فرمی، τiO,intra∓ و τiO,inter∓ معکوس نرخ پراکندگی برای فونون‌های نوری بین باندی و درون باندی هستند که به وسیله‌ی فرمول‌هایی محاسبه شده‌اند [31] و به صورت تجربی نشان داده شده است که برای حامل‌های پرانرژی در حد زیر چند پیکوثانیه می‌باشند [45]. ( i=Γ برای فونون‌های نوری نزدیک نقطه‌ی Γ با ħωΓ =198 meV، i=K برای فونون‌های نوری نزدیک مرز ناحیه با ħωK =163 meV، علامت مثبت برای جذب و منفی برای گسیل). انرژی شبه فرمی وابسته به زمان و دمای حامل‌ها توسط این معادلات تعیین شده اند. در شکل 2-5 تحلیل زمانی انرژی شبه فرمی و دمای حامل‌ها هنگامی که گرافن به صورت ضربه با انرژی ħΩ پمپ می‌شود ترسیم شده است. به طور واضح دیده می شود که (1) به محض پمپ شدن در صفرقیمت: 11200 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *