پایان نامه ها

بارگذاری، ترانسفورمر، مارکوف، بهره‌برداری، موازی، فرسایش

صفحه
شکل 3-1- مدل فضای حالت مارکوف سیم پیچ ……………………………………………………………………………. 14
شکل 3-2- مدل فضای حالت مارکوف هسته، تانک و روغن ……………………………………………………………….. 15
شکل 3-3- مدل فضای حالت مارکوف کامل زیر سیستم 1 ………………………………………………………………… 16
شکل 3-4- مدل فضای حالت مارکوف معادل زیر سیستم 1 ……………………………………………………………….. 16
شکل 3-5- مدل فضای حالت مارکوف زیر سیستم 2 ……………………………………………………………………….. 17
شکل3-6- مدل کامل فضای حالت مارکوف دو گروه فن با زیر گروه ……………………………………………………. 19
شکل 3-7- مدل پنج حالته دو گروه فن با دو زیر گروه ……………………………………………………………………… 19
شکل 3-8- مدل فضای حالت مارکوف سایر اجزای سیستم خنک کننده ………………………………………………….. 21
شکل 3-9- مدل کامل فضای حالت مارکوف سیستم خنک کننده ………………………………………………………….. 22
شکل 3-10- مدل معادل سیستم خنک کننده (6 حالته) …………………………………………………………………….. 23
شکل 3-11- مدل سه حالته معادل زیر سیستم های 1و2 ……………………………………………………………………. 23
شکل 3-12- مدل کامل فضای حالت مارکوف و ترانسفورمر ………………………………………………………………. 24
شکل 3-13- مدل معادل فضای حالت مارکوف 11 حالته ترانسفورمر ……………………………………………………. 25
شکل 3-14- فضای حالت نهایی مارکوف دو حالته برای یک ترانسفورمر ……………………………………………….. 25
شکل 3-15-هسته ترانسفورمر سه فاز ………………………………………………………………………………………….. 27
شکل3-16-انواع سیستم های خنک کنندگی ………………………………………………………………………………….. 30
شکل3-17- عمر عایقی ترانسفورمر ……………………………………………………………………………………………. 33
شکل 3-18- ضریب تسریع فرسودگی ………………………………………………………………………………………… 34
شکل 3-19- فضای حالت ساده نشده مدل مارکوف دو ترانسفورمر موازی همزمان در حالت کار …………………….. 42
شکل 3-20- فضای حالت ساده شده مدل مارکوف دو ترانسفورمر موازی با نرخ های برابر همزمان در حالت کار …. 43
شکل 3-21- فضای حالت ساده نشده مدل مارکوف دو ترانسفورمر موازی مشابه در روش جدید …………………….. 43
شکل 3-22- فضای حالت ساده شده مدل مارکوف دو ترانسفورمر مشابه در روش جدید …………………………….. 44
شکل 3-23- منحنی وان حمام…………………………………………………………………………………………………. 51
فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل3-24- فضای حالت ساده شده مدل مارکوف دو ترانسفورمر موازی برای بدست آوردن قابلیت اطمینان ……… 52
شکل 3-25- فضای حالت ساده شده مدل مارکوف دو ترانسفورمر مشابه در سناریو جدید برای بدست آوردن قابلیت اطمینان …………………………………………………………………………………………………………………….. 52
شکل3-26- تابع چگالی احتمال نرمال ………………………………………………………………………………………. 55
شکل 3-27- مدل سیستم با دو عضو موازی یا یک عضو آماده به کار ………………………………………………….. 57
شکل 3-28- تغییرات (t)R با افزایش عمر………………………………………………………………………………….. 58
شکل 3-29- توزیع نرمال عمر ترانسفورمر………………………………………………………………………………….. 59
شکل 3-30- نسبت دما، پارامتری برای بدست آوردن دمای ساعتی ……………………………………………………… 62
شکل 4-1- نمودار بارگذاری ترانسفورمر نمونه در یک سال …………………………………………………………….. 67
شکل 4-2- دمای بیشینه و کمینه روزانه‌ی سال پایه ………………………………………………………………………… 68
شکل 4-3- دمای ساعتی سال پایه ……………………………………………………………………………………………. 69
شکل4-4- دسترس‌پذیری سیستم یک و دو ترانسفورمری …………………………………………………………………. 70
شکل 4-5- انرژی انتظاری تامین نشده در بارگذاری سبک – یک ترانسفورمر در حال کار و دیگری آماده به کار و
هر دو در حال کار ………………………………………………………………………………………………………………… 71
شکل4-6- مجموع تلفات ترانسفورمرها در بارگذاری سبک – یک ترانسفورمر در حال کار و دیگری آماده به کار و هر دو در حال کار ……………………………………………………………………………………………………………… 72
شکل 4-7- مجموع هزینه انرژی انتظاری تامین نشده و تلفات در بارگذاری سبک – یک ترانسفورمر در حال کار و
دیگری آماده به کار و هر دو در حال کار ………………………………………………………………………………………. 73
شکل 4-8- هزینه‌ی بهره برداری در بارگذاری سبک – روش بهره‌برداری جدید ………………………………………. 74
شکل 4-9- میزان بار پست در هر بار تغییر روش بهره‌برداری- بار گذاری سبک …………………………………….. 75
شکل 4-10- انرژی انتظاری تامین نشده در بارگذاری سنگین – یک ترانسفورمر در حال کار و دیگریآماده به کار و
هر دو در حال کار ………………………………………………………………………………………………………………… 76
شکل 4-11- مجموع تلفات ترانسفورمرها در بارگذاری سنگین – یک ترانسفورمر در حال کار و دیگری آماده به کار و هر دو در حال کار ………………………………………………………………………………………………………… 77
شکل 4-12- مجموع هزینه انرژی انتظاری تامین نشده و تلفات در بارگذاری سنگین – یک ترانسفورمر در حال کار و دیگری آماده به کار و هر دو در حال کار……………………………………………………………………………….. 77
فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل 4-13- هزینه‌ی بهره برداری در بارگذاری سنگین – روش بهره‌برداری جدید …………………………….. 78
شکل 4-14- میزان بار پست در هر بار تغییر روش بهره‌برداری- بار گذاری سنگین …………………………… 79
شکل 4-15- منحنی عمر باقیمانده بدون در نظر گرفتن اثر بارگذاری ……………………………………………… 80
شکل4-16- قابلیت اطمینان بدون در نظر گرفتن اثر بارگذاری در دوره فرسایش ………………………………… 81
شکل4-17- قابلیت اطمینان ترانسفورمر در دوره عمر نرمال ………………………………………………………… 81
شکل 4-18- قابلیت اطیمنان ترانسفورمر بدون در نظر گرفتن اثر بارگذاری ………………………………………. 82
شکل 4-19- منحنی عمر باقیمانده ترانسفورمر ها با در نظر گرفتن اثر بارگذاری سبک- روش بهره برداری متداول …………………………………………………………………………………………………………………………. 83
شکل 4-20- قابلیت اطمینان دوره فرسایش با در نظر گرفتن اثر بارگذاری سبک – روش متداول بهره‌برداری… 84
شکل 4-21- قابلیت کل سیستم با در نظر گرفتن اثر بارگذاری سبک – روش متداول بهره‌برداری ……………. 84
شکل 4-22- منحنی عمر باقیمانده ترانسفورمر ها با در نظر گرفتن اثر بارگذاری سبک – روش بهره برداری جدید ………………………………………………………………………………………………………………………….. 86
شکل 4-23- قابلیت اطمینان دوره فرسایش با در نظر گرفتن اثر بارگذاری سبک – روش جدید بهره‌برداری…. 86
شکل 4-24- قابلیت اطمینان دوره عمر نرمال – روش جدید بهره‌برداری …………………………………………. 87
شکل 4-25- قابلیت کل سیستم با در نظر گرفتن اثر بارگذاری سبک – روش جدید بهره‌برداری ……………… 88
شکل 4-26- منحنی عمر باقیمانده ترانسفورمر ها با در نظر گرفتن اثر بارگذاری سنگین- روش بهره برداری متداول …………………………………………………………………………………………………………………………. 89
شکل 4-27- قابلیت اطمینان دوره فرسایش با در نظر گرفتن اثر بارگذاری سنگین – روش متداول بهره‌برداری. 90
شکل 4-28- قابلیت کل سیستم با در نظر گرفتن اثر بارگذاری سنگین – روش متداول بهره‌برداری……………. 90
شکل 4-29- منحنی عمر باقیمانده ترانسفورمر ها با در نظر گرفتن اثر بارگذاری سنگین- روش بهره برداری جدید ………………………………………………………………………………………………………………………….. 91
شکل 4-30- قابلیت اطمینان دوره فرسایش با در نظر گرفتن اثر بارگذاری سنگین – روش جدید بهره‌برداری.. 92
شکل 4-31- قابلیت کل سیستم با در نظر گرفتن اثر بارگذاری سنگین – روش جدید بهره‌برداری ……………. 92
فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل 4-32- دمای نقطه‌ی داغ ترانسفورمر با در نظر گرفتن افزایش دمای سیم‌پیچ در اثر جریان هجومی در بارگذاری سنگین …………………………………………………………………………………………………………….. 93
شکل 4-33- دمای نقطه‌ی داغ ترانسفورمر بدون در نظر گرفتن افزایش دمای سیم‌پیچ در اثر جریان هجومی در بارگذاری سنگین …………………………………………………………………………………………………………….. 94
شکل 4-34- تغییرات ضریب تسریع فرسودگی با در نظر گرفتن افزایش دمای سیم‌پیچ در اثر جریان هجومی در بارگذاری سنگین …………………………………………………………………………………………………………. 94
شکل 4-35- تغییرات ضریب تسریع فرسودگی بدون در نظر گرفتن افزایش دمای سیم‌پیچ در اثر جریان هجومی در بارگذاری سنگین ………………………………………………………………………………………………. 95

فصل اول
مقدمه

پيشگفتار
ترانسفورماتورها از اصلی‌ترین تجهیزات شبکه قدرت جهت تأمین انرژی مشترکین به شمار می روند. با توجه به هزینه‌ی بسیار زیاد تعمیرات و نگهداری ترانسفورماتورهای قدرت و از آنجاییکه تعمیر، تهیه و نصب آن‌ها در صورت خرابی مستلزم صرف زمان طولانی است، رخ دادن خطا و ایجاد خرابی در ترانسفورماتورها باعث قطع طولانی مدت انرژی و متعاقب آن کاهش فروش انرژی و درآمد شرکت‌های برق می‌گردد. از این‌رو بهره‌برداری بهینه از ترانسفورماتورها جهت کاهش هزینه و میزان خرابی آن‌‌ها، از جمله مسائلی است که در حال حاضر پیش‌روی شرکت‌های مدیریت و بهره‌برداری شبکه‌های قدرت در بسیاری از کشورهای دنیا قرار دارد.
تاکنون مطالعات بسیاری در زمینه‌ی بهره‌برداری اقتصادی و بهینه از ترانسفورماتورهای قدرت مبتنی بر دیدگاه‌های متفاوتی انجام شده است. از آن جمله می‌توان به بهره‌برداری اقتصادی از ترانسفورماتورهای قدرت مبتنی بر توان کل و توان راکتیو، مشخصات و پارامترهای فنی ترانسفورماتورها، بهبود ضریب بار، جابجایی بارو … اشاره نمود]7[. این در حالی است که مطالعات و تحقیقات چندانی در زمینه بهره‌برداری اقتصادی ترانسفورماتورهای قدرت با در نظر گرفتن شاخص‌های قابلیت اطمینان صورت نگرفته است. از طرفی در اندک تحقیقات انجام شده، اثر متقابل عوامل تاثیرگذار بر شاخص‌های قابلیت اطمینان و در نهایت اثر تجمعی آنها بر بهره‌برداری بهینه از ترانسفورماتور دیده نشده است.
نکته‌ی چالش بر انگیز در این خصوص اینست که توجه بیش از حد به قابلیت اطمینان باعث هدر رفتن بودجه و سرمایه و افزایش هزینه‌ها خواهد شد و در مقابل توجه نامعقول و غیر منطقی به مسائل اقتصادی و تلاش برای کاهش هزینه بهره‌برداری بدون در نظر گرفتن شاخص‌های قابلیت اطمینان، سیستم را در ناحیه ریسک و خطر قرار خواهد داد، به همین دلیل ایجاد مصالحه و تعادل بین هزینه‌های بهره‌برداری و شاخص‌های قابلیت اطمینان همواره از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین مسائل در مطالعات سیستم‌های قدرت بوده است. از این‌رو مهم‌ترین اصل جهت سیاست‌گذاری د

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *