پایان نامه ها

µM، -، نیتروپروساید، بریکس، گلجایی، رز

ی دیشهای حاوی محیط کشت نوترینت آگار پهن و کلونیهای باکتری 24 ساعت پس از انکوباسیون در دمای 37 درجه سانتیگراد، شمارش شد.

شکل3-2- تهیه محیط کشت باکتری

3-4-5- روند باز شدن گل و گلچه و کاهش قطر گل
اندازه گیری قطر گل رز با کمک کولیس دیجیتال (ساخت شرکت Guanglu کشور چین) یک روز در میان انجام شد. بدین منظور در همه گلها بزرگترین قطر و قطر عمود بر آن اندازهگیری شد و از آنها میانگین گرفته شد. اولین اندازهگیری بعد از تیمار با سدیم نیتروپروساید و آخرین اندازهگیری در هنگام حداکثر قطر گلها صورت گرفت. برای محاسبهی روند باز شدن گل، عدد هر مرحله به مرحلهی قبلی تقسیم شده و در نهایت از آن ها میانگین گرفته شد(شکل 3-3 و 3-4).

شکل 3-3- اندازه گیری قطر گل رز شکل 3-4- اندازه گیری قطر گل آفتابگردان
3-4-6- کاهش درجه بریکس (درصد ساکارز موجود در ساقهی گل)
برای این کار از بازبرشهای انتهای ساقه استفاده شد. یک یا دوقطره از آب موجود در برش ها روی صفحهی شیشهای رفراکتومتر دستی (مدل N-1α ساخت شرکت ATAGO کشور ژاپن) ریخته و درجهی بریکس آن هر 2 روز یک بار خوانده شد. تفاضل بین اعداد به دست آمده از اندازه گیری ابتدا و انتهای عمر گلجایی به عنوان کاهش درجه بریکس آن شاخه گل در نظر گرفته شد.
3-4-7- محتوای کلروفیل
برای اندازه گیری محتوای کلروفیل برگ ها، نمونه گیری روز پنجم انجام و مقدار کلروفیل a، b از روش هاشم آبادی (1390) اندازه گیری شد (شکل 3-5 و 3-6).

شکل3-5- تهیه نمونه از برگ ها شکل3-6- روش استفاده از اسپکتروفتومتر
3-4-8- اندازه گیری اتیلن
برای اندازه گیری مقدار اتیلن آزاد شده در روز دوم از هر گلدان یک شاخه گل انتخاب شد و مقدار اتیلن از روش چمنی (1384) اندازه گیری شد(شکل 3-7 و 3-8).

شکل 3-7- نمونه های تهیه شده برای اندازه گیری اتیلن شکل 3-8- نمونه گیری از هوای داخل ظرف
3-4-9- محتوای پروتئین گلبرگ
بدین منظور در روز پنجم عمر گلجایی یک شاخه از هر پلات خارج شده و مقدار پروتئین گلبرگ از روش اندازه گیری با دستگاه کجلدال انجام شد (شکل 3-9).

شکل 3-9- بالون حاوی گلبرگ و اسید سالیسیلیک و اسید سولفوریک روی هیتر
3-5- تجزیه و تحلیل داده ها
داده ها ابتدا در نرم افزار Excel ثبت شدند، سپس تجزیه و تحلیل آن ها با استفاده از نرم افزار آماری SAS و SPSS و مقايسه ميانگين ها بر اساس آزمون LSD (سطح احتمال 1% و 5%) انجام شد. رسم نمودارها با نرم افزار Excel انجام گرفت.
فصل چهارم
(نتایج و بحث)
4-1- عمر گلجایی
با توجه به نتایج حاصل از تجزیه واریانس، بین تیمارهای به کار رفته سدیم نیتروپروساید در عمر گلجایی گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان اختلاف معنیدار دیده نشده است. اثر متقابل سدیم نیتروپروساید و گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان نشان از اختلاف معنیداری در سطح احتمال 5 درصد دارد(جدول 4-1). نتایج حاصل از مقایسه میانگین بین داده های مختلف نشان داد که بیشترین میزان عمرگلجایی مربوط به غلظت 40 میلی مولار سدیم نیتروپروساید در گل آفتابگردان با مقدار 5/14 روز و در غلظت 20 میلی مولار سدیم نیتروپروساید در گل رز با مقدار33/14 مشاهده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده کاربرد تیمار مورد نظر با هر غلظتی سبب افزایش عمر گلجایی شده و در تیمارهای شاهد کاهش معنی داری در میزان عمر گلجایی دیده شده است(جدول 4-2).
جدول4-1-تجزیه واریانس اثرسدیم نیترو پروساید بر برخی خصوصیات گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان
میانگین مربعات
منبع تغییرات درجه آزادی عمر
گلجایی درجه بریکس باکتری ساقه باکتری محلول باز شدن گل و گلچه درصد ماده خشک جذب محلول تولید اتیلن پروتئین کلروفیل b کلروفیل a
F(نوع گل) 2 72/0ns 385/0ns 083/6ns 194/1ns 01/1ns 438/6** 034/0ns 008/0** 267/3** 005/0ns 012/0ns
N(سدیم نیتروپروساید) 3 505/0ns 25/3ns 815/2ns 509/3ns 053/0* 899/0ns 022/0 ns 001/0** 571/0** 001/0ns 007/0ns
F×N 6 584/6271* 201/3 ns 121/4ns 604/3ns 057/3* 942/56** 048/0 ns 02/0** 737/10** 034/0ns 2/0ns
خطا 22 992/1 126/2 861/2 7 034/0 869/1 053/0 00052/0 001/0 472/1 667/5
کل 35 – – – – – – – – – – –
CV (%) – 320/39 140/54 900/45 610/19 700/25 430/27 260/54 120/33 06/34 180/28 90/32
** : اختلاف معنی دار در سطح 1درصد
* : اختلاف معنی دار در سطح 5 درصد
ns : اختلاف غیر معنی دار
جدول4-2-مقایسه میانگین اثر سدیم نیترو پروساید بر برخی خصوصیات گلهای آفتابگردان، لیسیانتوس و رز
تیمار عمر گلجایی
(روز) درجه بریکس
(% ساکارز) باکتری ساقه
(Log10CFUml-1) باکتری محلول
(Log10CFUml-1 ) شاخص باز شدن گل و گلچه درصد ماده خشک جذب محلول
(ml g-1 FW) تولید اتیلن
(nl l-1 h1 g-1 FW) پروتئین گلبرگ
(%) کلروفیل b
(mg g-1 FW) کلروفیل a
(mg g-1 FW)
97/12a F1 a 93/3 a 58/2 a66/4 a01/1 46/16b a86/0 a175/0 b03/12 a294/0 a898/0
16/13a F2 85/3a 41/3a 16/5a 06/1a 78/16b 85/0a 143/0b 00/13a 310/0a 914/0a
45/13a F3 19/4a 00/4a 66/5a 02/1a 86/17a 76/0a 125/0c 19/12b 335/0a 853/0a
05/10a N0 13/4a 77/2a 00/5a 07/1a 84/16a 83/0a 160/0a 61/12a 302/0a 897/0a
45/13a N1 74/4a 22/3a 44/5a 04/1b 41/17a 87/0a 152/0b 09/12b 318/0a 911/0a
34/13a N2 32/3a 22/3a 11/6a 92/0b 17/17a 76/0a 14/0c 32/12b 310/0a 898/0a
94/12a N3 76/3a 11/4a 08/5a 09/1a 72/16a 85/0a 141/0c 61/12a 323/0a 849/0a
66/10e N0F1 95/3a 33/2a 00/6a 01/1ab 78/19bcd 86/0a 31/0a 80/8f 350/0a 910/0a
66/11cd N0F2 71/4a 66/2a 00/5a 36/1a 05/17cd 92/0a 24/0b 62/11d 365/0a 906/0a
00/11d N0F3 80/1a 33/2a 66/5a 08/1ab 76/11e 74/0a 05/0fg 67/10e 118/0a 565/0a
33/13b N1F1 03/4a 66/3a 00/6a 99/0b 21/25a 67/0a 173/0d 80/11c 460/0a 13/1a
00/14b N1F2 25/4a 00/2a 00/5a 98/0b 20/17cd 91/0a 136/0e 80/14a 307/0a 15/1a
66/13b N1F3 73/3a 00/5a 33/5a 96/0b 20/12e 88/0a 073/0f 65/14b 221/0a 29/1a
33/14a N2F1 13/6a 66/3a 00/6a 97/0b 24/21ab 79/0a 143/0e 65/14b 428/0a 04/1a
55/13b N2F2 87/4a 66/5a 00/3a 13/1ab 58/16d 68/0a 186/0d 80/11c 391/0a 976/0a
5/14a N2F3 51/3a 33/3a 33/3a 94/0b 99/11e 68/0a 07/0f 80/11c 197/0a 522/0a
33/12d N3F1 03/4a 33/4a 33/6a 01/1ab 77/20bc 10/1a 22/0c 80/11c 380/0a 822/0a
66/12c N3F2 60/3a 66/2a 33/6a 15/1ab 48/18bcd 80/0a 126/0e 67/14b 350/0a 862/0a
66/12c N3F3 26/2a 33/2a 66/5a 81/0b 16/12e 89/0a 036/0g 81/11c 190/0a 482/0a
حروف مشابه در هر ستون بيانگر عدم اختلاف معني دار در سطح احتمال 1% و 5% مي باشد ( آزمون LSD).

شکل 4-1-اثر تکی سدیم نیتروپروساید و نوع گل بر عمر گلجایی گل های رز، آفتابگردان و لیسیانتوس
N0: 0 µM SNP N2: 40 µM SNP
N1: 20 µM SNP N3: 60 µM SNP
F1 : گل رز F2: گل لیسیانتوس F3: گل آفتابگردان

شکل4-2- اثر متقابل سدیم نیتروپروساید ونوع گل بر عمر گلجایی گلهای رز، آفتابگردان و لیسیانتوس
N0: 0 µM SNP N2: 40 µM SNP
N1: 20 µM SNP N3: 60 µM SNP
F1 : گل رز F2: گل لیسیانتوس F3: گل آفتابگردان
4-2- درجه بریکس
نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می دهد که غلظت های مختلف سدیم نیتروپروساید، نوع گل و اثر متقابل آنها اختلاف معنیداری دیده نشده است(جدول 4-1 و شکل 4-3). نتایج حاصل از مقایسه میانگین بین داده های مختلف نشان داد که بیشترین میزان درجه بریکس در تیمار سدیم نیتروپروساید با غلظت 40 میکرومولار در گل رز با مقدار 13/6 درصد ساکارز و کمترین میزان درجه بریکس در تیمار شاهد در گل آفتابگردان با 80/1 درصد ساکارز مشاهده شد(جدول 4-2 و شکل 4-4). با توجه به نتایج، بین سایر تیمارها نسبت به شاهد اختلاف قابل توجه اما معنی دار در میزان درجه بریکس مشاهده نشد.

شکل4-3- اثر تکی سدیم نیتروپروساید و نوع گل بر درجه بریکس گلهای رز، آفتابگردان و لیسیانتوس
N0: 0 µM SNP N2: 40 µM SNP
N1: 20 µM SNP N3: 60 µM SNP
F1 : گل رز F2: گل لیسیانتوس F3: گل آفتابگردان

نمودار4-4- اثرمتقابل سدیم نیتروپروساید و نوعقیمت: 11200 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *