sdf278

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشکده داروسازی
پایان نامه برای دریافت درجه دکترای داروسازی
تعیین اثر کروسین زعفران بر سطح سرمی مس و روی و سوپر اکسید دیسموتاز در افراد مبتلا به سندرم متابولیک

خلاصه پایان نامه
زمینه و هدف: کروسین زعفران یک ترکیب شناخته شده با خواص آنتی اکسیدانی و درمانی بسیار زیادی است. کروسین در درمان بیماری هایی مثل افسردگی، مشکلات حافظه و یادگیری، سرطان و .. موثر است. این ماده در برخی کار آزمایی های بالینی مورد بررسی قرار گرفته و در دوزهای معمول عوارض مهمی نداشته است.
مس و روی به عنوان عناصری با خواص آنتی اکسیدانی قوی و اثرات متعدد در بدن شناخته می شوند. با توجه به نقش مواد آنتی اکسیدان در پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری ها از جمله سندرم متابولیک و با توجه به اثرات آنتی اکسیدانی زعفران و مطالعاتی مبنی بر اثر مثبت آن در سندروم متابولیک، در این مطالعه اثر کروسین زعفران را بر سطح سرمی مس، روی (عناصر با خاصیت آنتی اکسیدانی قوی) و سوپر اکسید دسموتاز (SOD) بررسی کردیم.
مواد و روش ها: این مطالعه در پژوهشکده بوعلی و بیمارستان قائم (عج) که یک بیمارستان دانشگاهی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد است، بین سال های 1394 تا 1395 انجام شد. این پژوهش به تایید کمیته اخلاق رسیده است و با کد 922545 تصویب گردیده است. مطالعه حاضر بخشی از یک طرح پژوهشی مشترک و گسترده تر بین دانشکده داروسازی و گروه تغذیه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد است که اهداف آن طرح بررسی اثر درمانی کروسین بر شماری از ریسک فاکتورهای مرتبط با سلامت در افراد مبتلا به سندرم متابولیک (شامل پروفایل لیپیدی خون، گلوکز خون ناشتا، فشار خون، فاکتورهای التهابی، تعادل پرواکسیدانت-آنتی اکسیدانت و پروتئین شوک حرارتی-27) بوده است و با کد IRCT2013080514279N1 به تصویب رسیده است.
در این کارآزمایی بالینی دوسوکور، 60 بیمار مبتلا به سندرم متابولیک که بر اساس معیارهای IDF تشخیص داده شده بودند، به طور تصادفی و مساوی به دو گروه تقسیم شدند: گروه مورد شامل بیمارانی بودند که قرص کروسین 15 میلی گرم دو بار در روز مصرف کردند و گروه شاهد پلاسبو دریافت کردند. قبل از شروع درمان و پس از 8 هفته از بیماران نمونه خون گرفته شد و سطح روی، مس و فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز (SOD) اندازه گیری شد. جهت مقایسه داده های قبل و بعد از مداخله از آزمون های آماری مناسب استفاده شد.
نتایج: از بین کل افراد شرکت کننده، 58 نفر مطالعه را به پایان رساندند (29 در گروه مورد و 29 در گروه شاهد). میانگین سنی افراد شرکت کننده برابر 12.5 ± 40.8 سال با محدوده سنی 18 تا 70 سال بود. بیماران شامل 25 مرد (43.1%) و 33 زن (56.9%) بودند. تفاوت آماری معنی داری از نظر سن، جنس و شاخص های آنتروپومتریک بین دو گروه مطالعه وجود نداشت (p>0.05). آزمون t زوجی نشان داد که میانگین سطح روی و سطح فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز قبل و بعد از مداخله تفاوت آماری قابل توجهی نداشت (p>0.05). اگرچه میانگین سطح مس سرم در گروه دریافت کننده قرص کروسین بعد از مداخله بیشتر از مقادیر قبل از مداخله بود (به ترتیب 0.31 ± 1.46 در مقابل 0.44 ± 0.96، p=0.004)، این تفاوت در گروه شاهد نیز وجود داشت (0.34 ± 1.40 در مقابل 0.57 ± 0.90، p=0.012).
نتیجه گیری: یافته های حاصل از مطالعه حاضر حاکی از آن است که مصرف قرص کروسین منجر به افزایش سطح آنتی اکسیدان های مس و روی و آنزیم سوپراکسید دیسموتاز نشد و به نظر می رسد اثر آنتی اکسیدانی کروسین زعفران با میانجی گری فاکتورهای دیگری به وقوع می پیوندد. هرچند مطالعات بیشتر برای تأیید این یافته و بررسی های آزمایشگاهی جهت ارزیابی اثرات کروسین در سطح مولکولی و سلولی توصیه می شود.
کلمات کلیدی: کروسین، سندرم متابولیک، استرس اکسیداتیو.
فهرست مندرجات
بخش اول: کلیات …………………………………………………………………………………………………… 1
فصل اول: سندرم متابولیک ……………………………………………………………………… 2
1- 1. تاریخچه و تعریف ………………………………………………………….. 2
1- 2. ویژگی های عمومی ………………………………………………………… 6
1- 3. اپیدمیولوژی …………………………………………………………………… 7
1- 4. اتیولوژی …………………………………………………………………………. 9
1- 5. سندرم متابولیک و استرس اکسیداتیو …………………………….. 11
1- 6. درمان سندرم متابولیک …………………………………………………. 15
فصل دوم: آشنایی با زعفران ……………………………………………………………………. 17
2- 1. واژه شناسی …………………………………………………………………….. 17
2- 2. ویژگی های عمومی ………………………………………………………… 18
2- 3. ریخت شناسی ………………………………………………………………… 20
2- 4. تاریخچه کشت و کاربرد زعفران ……………………………………. 23
2- 5. وضعیت کنونی کشت زعفران ………………………………………… 25
فصل سوم: استانداردها و معیارهای زعفران ……………………………………………… 26
3- 1. فصل مناسب برداشت زعفران ……………………………………….. 26
3- 2. شیوه مناسب جمع آوری ………………………………………………… 26
3- 3. روش های خشک کردن ………………………………………………… 27
3- 4. استاندارد های بین المللی ماده گیاه ………………………………… 28
3- 5. معیارهای سازمان غذا و دارو …………………………………………. 28
3- 6. آلودگی های میکروبی …………………………………………………….. 29
3- 7. تقلب در زعفران …………………………………………………………….. 29
3- 8. روش های تعیین خلوص ………………………………………………… 30
3- 9. بسته بندی و ذخیره سازی …………………………………………….. 31
فصل چهارم: مشخصات شیمیایی و دارویی زعفران …………………………………….. 32
4- 1. فیتوشیمی ……………………………………………………………………….. 32
4- 2. مواد مغذی …………………………………………………………………….. 35
4- 3. فعالیت داروشناختی ……………………………………………………….. 36
4- 4. اثر ضد التهابی و آنتی اکسیدان زعفران …………………………. 37
4- 5. اثرات آنتی اکسیدانی روی …………………………………………….. 40
4- 6. اثرات اکسیداتیو و آنتی اکسیدانی مس ………………………….. 42
فصل پنجم: بررسی متون ……………………………………………………………………………. 44
5- 1. مطالعات مرتبط با سندرم متابولیک و استرس اکسیداتیو .. 44
5- 2. مطالعات مرتبط با اثرات آنتی اکسیدانی زعفران ……………. 46
5- 3. مطالعات مرتبط با اثرات آنتی اکسیدانی روی ……………….. 52
5- 4. مطالعات مرتبط با اثرات آنتی اکسیدانی مس ………………… 54
بخش دوم: کارهای عملی ………………………………………………………………………………………. 56
فصل ششم: مواد و دستگاه ها ………………………………………………………………….. 57
6- 1. مواد و وسایل لازم …………………………………………………………. 57
6- 1- 1. برای عصاره گیری زعفران و استخراج کروسین 57
6- 1- 2. برای ساخت قرص دارو و دارونما ………………….. 57
6- 1- 3. برای نمونه گیری و آزمایش های سرم ………….. 58
6- 2. دستگاه های لازم ……………………………………………………………. 59
6- 3. تهیه قرص کروسین ……………………………………………………….. 60
6- 4. روش های اندازه گیری ………………………………………………….. 63
6- 4- 1. طیف سنجی جذب اتمی ………………………………… 63
6- 4. 2. طیف سنجی جذب اتمی همراه با سیستم فلیم …. 63
6- 4- 3. روش رنگ سنجی ………………………………………….. 65
فصل هفتم: روش انجام مطالعه………………………………………………………………… 66
بخش سوم: نتایج و بحث ……………………………………………………………………………………….. 72
فصل هشتم: نتایج …………………………………………………………………………………….. 73
فصل نهم: بحث ……………………………………………………………………………………….. 91
فصل دهم: نتیجه گیری کلی و پیشنهادات ……………………………………………….. 98
کتابنامه ……………………………………………………………………………………………………………………. 99
فهرست جدول ها
جدول 4-1. مواد مغذی در 100 گرم کلاله زعفران …………………………………………….. 35
جدول 6-1. دستگاه های مورد استفاده در مطالعه ………………………………………………… 59
جدول 6-2. فرمولاسیون قرص کروسین ……………………………………………………………… 61
جدول 7-1. جدول متغیرهای مطالعه …………………………………………………………………… 71
جدول 8-1. ویژگی های آنتروپومتریک افراد مطالعه …………………………………………… 73
جدول 8-2. میانگین و انحراف معیار سن، قد، وزن و شاخص توده بدنی در دو گروه مورد و شاهد ………………………………………………………………………………………………. 78
جدول 8-3. میانگین و انحراف معیار سطح روی، مس و سوپراکسید دسموتاز قبل و بعد از مداخله در دو گروه مورد و شاهد …………………………………………………………….. 83
جدول 8-4. میانگین و انحراف معیار سطح روی، مس و سوپراکسید دسموتاز بعد از مداخله در دو گرو مورد و شاهد …………………………………………………………………….. 87

فهرست شکل ها
شکل 1-1. ارتباط بین چاقی از مشخصات بارز سندرم متابولیک با التهاب ……………. 10
شکل 1-2. ارتباط اجزای سندرم متابولیک با استرس اکسیداتیو …………………………… 14
شکل 2-1. یک گل گیاه زعفران در شهرستان گناباد ……………………………………………. 18
شکل 2-2. برداشت زعفران در شهرستان تربت حیدریه، خراسان رضوی …………….. 19
شکل 2-3. قسمت های مختلف گیاه زعفران ……………………………………………………….. 22
شکل 4-1. ساختارهای آنتوسیانین های جداشده از کروکوس ………………………………. 33
شکل 4-2. ساختارهای شیمیایی اصلی ترکیبات ایزوله از کروکوس ساتیووس ………. 34
شکل 4-3. اثر حفاظتی کروسین و کروستین در مقابل التهاب ……………………………. 39
شکل 7-1. نحوه اندازه گیری دور کمر ………………………………………………………………. 69
شکل 8-1. نمودار هیستوگرام توزیع قد در میان افراد شرکت کننده در مطالعه … 74
شکل 8-2. نمودار هیستوگرام توزیع وزن در میان افراد شرکت کننده در مطالعه 75
شکل 8-3. نمودار هیستوگرام توزیع شاخص توده بدنی در میان افراد شرکت کننده در مطالعه …………………………………………………………………………………………………………… 76
شکل 8-4. نمودار توزیع جنسیتی در دو گروه مطالعه …………………………………………… 77
شکل 8-5. نمودار boxplot سن بر حسب گروه های مطالعه ………………………………. 79
شکل 8-6. نمودار boxplot قد بر حسب گروه های مطالعه ………………………………… 80
شکل 8-7. نمودار boxplot وزن بر حسب گروه های مطالعه ……………………………… 81
شکل 8-8. نمودار boxplot شاخص توده بدنی بر حسب گروه های مطالعه ………… 82
شکل 8-9. نمودار boxplot مربوط به سطح روی قبل و بعد از مداخله در دو گروه مورد و شاهد ………………………………………………………………………………………………. 84
شکل 8-10. نمودار boxplot مربوط به سطح مس قبل و بعد از مداخله در دو گروه مورد و شاهد ………………………………………………………………………………………………. 85
شکل 8-11. نمودار boxplot مربوط به سطح سوپراکسید دیسموتاز قبل و بعد از مداخله در دو گروه مورد و شاهد …………………………………………………………………………. 86
شکل 8-12. نمودار boxplot توزیع سطح روی بعد از مداخله در بین گروه های مطالعه ………………………………………………………………………………………………………………… 88
شکل 8-13. نمودار boxplot توزیع سطح مس بعد از مداخله در بین گروه های مطالعه ………………………………………………………………………………………………………………… 89
شکل 8-14. نمودار boxplot توزیع SOD بعد از مداخله در بین گروه های مطالعه 90

بخش اول: کلیات
فصل اول: سندرم متابولیک
1- 1. تاریخچه و تعریف
سندرم متابولیک ترکیبی از اختلالات متابولیکی است که اولین بار در سال 1923 توسط Alberti و همکاران به صورت مجموعه ای از اختلالات همچون نقرس، افزایش فشار خون و قند خون بیان شد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Alberti</Author><Year>2006</Year><RecNum>5</RecNum><DisplayText>(1)</DisplayText><record><rec-number>5</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9″ timestamp=”1463334678″>5</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Alberti, Kurt George Matthew Mayer</author><author>Zimmet, Paul</author><author>Shaw, Jonathan</author></authors></contributors><titles><title>Metabolic syndrome—a new world‐wide definition. A consensus sta–ent from the international diabetes federation</title><secondary-title>Diabetic medicine</secondary-title></titles><periodical><full-title>Diabetic medicine</full-title></periodical><pages>469-480</pages><volume>23</volume><number>5</number><dates><year>2006</year></dates><isbn>1464-5491</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(1). در سال 1956، Avogaro و Crepaldi به فاکتورهایی مانند چاقی، افزایش فشار خون و قندخون بالا به عنوان اجزای سندرم متابولیک اشاره کردند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Shen</Author><Year>2003</Year><RecNum>6</RecNum><DisplayText>(2)</DisplayText><record><rec-number>6</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9″ timestamp=”1463334830″>6</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Shen, Biing-Jiun</author><author>Todaro, John F</author><author>Niaura, Raymond</author><author>McCaffery, Jeanne M</author><author>Zhang, Jianping</author><author>Spiro III, Avron</author><author>Ward, Kenneth D</author></authors></contributors><titles><title>Are metabolic risk factors one unified syndrome? Modeling the structure of the metabolic syndrome X</title><secondary-title>American Journal of Epidemiology</secondary-title></titles><periodical><full-title>American Journal of Epidemiology</full-title></periodical><pages>701-711</pages><volume>157</volume><number>8</number><dates><year>2003</year></dates><isbn>0002-9262</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(2). Reaven در سال 1988 اصطلاح سندرم X به همراه افزایش خطر دیابت نوع 2، بیماری های قلبی، مقاومت به انسولین، افزایش فشار خون، افزایش قند و چربی خون را به کار برد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Reaven</Author><Year>1988</Year><RecNum>7</RecNum><DisplayText>(3)</DisplayText><record><rec-number>7</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9″ timestamp=”1463334874″>7</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Reaven, Gerald M</author></authors></contributors><titles><title>Role of insulin resistance in human disease</title><secondary-title>Diabetes</secondary-title></titles><periodical><full-title>Diabetes</full-title></periodical><pages>1595-1607</pages><volume>37</volume><number>12</number><dates><year>1988</year></dates><isbn>0012-1797</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(3). چهاربخشی کشنده و مقاومت به انسولین از دیگر نام های این اختلال است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Alexander</Author><Year>2003</Year><RecNum>8</RecNum><DisplayText>(4, 5)</DisplayText><record><rec-number>8</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9″ timestamp=”1463334917″>8</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Alexander, Charles M</author><author>Landsman, Pamela B</author><author>Teutsch, Steven M</author><author>Haffner, Steven M</author></authors></contributors><titles><title>NCEP-defined metabolic syndrome, diabetes, and prevalence of coronary heart disease among NHANES III participants age 50 years and older</title><secondary-title>Diabetes</secondary-title></titles><periodical><full-title>Diabetes</full-title></periodical><pages>1210-1214</pages><volume>52</volume><number>5</number><dates><year>2003</year></dates><isbn>0012-1797</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Kaplan</Author><Year>1989</Year><RecNum>9</RecNum><record><rec-number>9</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9″ timestamp=”1463335034″>9</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Kaplan, Norman M</author></authors></contributors><titles><title>The deadly quartet: upper-body obesity, glucose intolerance, hypertriglyceridemia, and hypertension</title><secondary-title>Archives of internal medicine</secondary-title></titles><periodical><full-title>Archives of internal medicine</full-title></periodical><pages>1514-1520</pages><volume>149</volume><number>7</number><dates><year>1989</year></dates><isbn>0003-9926</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(4, 5). امروزه واژه سندرم متابولیک بهترین معرف برای این اختلال متابولیک می باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Alberti</Author><Year>2006</Year><RecNum>5</RecNum><DisplayText>(1)</DisplayText><record><rec-number>5</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9″ timestamp=”1463334678″>5</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Alberti, Kurt George Matthew Mayer</author><author>Zimmet, Paul</author><author>Shaw, Jonathan</author></authors></contributors><titles><title>Metabolic syndrome—a new world‐wide definition. A consensus sta–ent from the international diabetes federation</title><secondary-title>Diabetic medicine</secondary-title></titles><periodical><full-title>Diabetic medicine</full-title></periodical><pages>469-480</pages><volume>23</volume><number>5</number><dates><year>2006</year></dates><isbn>1464-5491</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(1).
از آنجا که علائم سندروم متابولیک با هم رخ می دهد، بیماران مبتلا به یک یا فقط چند صفت به احتمال زیاد دارای صفات دیگر علاوه بر مقاومت به انسولین هستند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Meigs</Author><Year>2000</Year><RecNum>57</RecNum><DisplayText>(6)</DisplayText><record><rec-number>57</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9″ timestamp=”1463474661″>57</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Meigs, James B</author></authors></contributors><titles><title>Invited commentary: insulin resistance syndrome? Syndrome X? Multiple metabolic syndrome? A syndrome at all? Factor analysis reveals patterns in the fabric of correlated metabolic risk factors</title><secondary-title>American Journal of Epidemiology</secondary-title></titles><periodical><full-title>American Journal of Epidemiology</full-title></periodical><pages>908-911</pages><volume>152</volume><number>10</number><dates><year>2000</year></dates><isbn>0002-9262</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(6). ارزشمند بودن ارزیابی مقاومت به انسولین اضافه بر صفاتی که به طور معمول اندازه گیری می شود، نامشخص است.
وجود چند تعریف سندرم متابولیک منجر به برخی از مشکلات در مقایسه داده ها از مطالعات با استفاده از معیارهای مختلف شده است PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5BbGJlcnRpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk5ODwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjU4PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pig3LTEzKTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj41ODwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIg
ZGItaWQ9InYwMndlcndhdnhwMjA3ZWRzMjh4ZnhzaWVzcGQwOXoyenN4OSIgdGltZXN0YW1wPSIx
NDYzNDc0Njk4Ij41ODwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFs
IEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+QWxi
ZXJ0aSwgS3VydCBHZW9yZ2UgTWF0dGhldyBNYXllcjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+WmltbWV0LCBQ
WiBmdDwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5EZWZp
bml0aW9uLCBkaWFnbm9zaXMgYW5kIGNsYXNzaWZpY2F0aW9uIG9mIGRpYWJldGVzIG1lbGxpdHVz
IGFuZCBpdHMgY29tcGxpY2F0aW9ucy4gUGFydCAxOiBkaWFnbm9zaXMgYW5kIGNsYXNzaWZpY2F0
aW9uIG9mIGRpYWJldGVzIG1lbGxpdHVzLiBQcm92aXNpb25hbCByZXBvcnQgb2YgYSBXSE8gY29u
c3VsdGF0aW9uPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkRpYWJldGljIG1lZGljaW5lPC9zZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+RGlhYmV0aWMgbWVk
aWNpbmU8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz41MzktNTUzPC9wYWdlcz48dm9s
dW1lPjE1PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj43PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5OTg8L3llYXI+
PC9kYXRlcz48aXNibj4xMDk2LTkxMzY8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0
ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkJhbGthdTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjE5OTk8L1llYXI+PFJlY051bT41
OTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTk8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5
cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ2MDJ3ZXJ3YXZ4cDIwN2VkczI4eGZ4c2llc3BkMDl6Mnpz
eDkiIHRpbWVzdGFtcD0iMTQ2MzQ3NDcxNSI+NTk8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5
cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0
aG9ycz48YXV0aG9yPkJhbGthdSwgQmV2ZXJsZXk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkNoYXJsZXMsIE1h
cmllLUFsaW5lPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxl
PkNvbW1lbnQgb24gdGhlIHByb3Zpc2lvbmFsIHJlcG9ydCBmcm9tIHRoZSBXSE8gY29uc3VsdGF0
aW9uPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkRpYWJldGljIG1lZGljaW5lPC9zZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+RGlhYmV0aWMgbWVkaWNpbmU8
L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz40NDItNDQzPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjE2
PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj41PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5OTk8L3llYXI+PC9kYXRl
cz48aXNibj4wNzQyLTMwNzE8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0
ZT48QXV0aG9yPk1hdHRoZXdzPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk4NTwvWWVhcj48UmVjTnVtPjYwPC9S
ZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj42MDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxr
ZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InYwMndlcndhdnhwMjA3ZWRzMjh4ZnhzaWVzcGQwOXoyenN4OSIg
dGltZXN0YW1wPSIxNDYzNDc0NzMyIj42MDwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBu
YW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3Jz
PjxhdXRob3I+TWF0dGhld3MsIERSPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Ib3NrZXIsIEpQPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5SdWRlbnNraSwgQVM8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk5heWxvciwgQkE8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPlRyZWFjaGVyLCBERjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VHVybmVyLCBSQzwvYXV0aG9yPjwv
YXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Ib21lb3N0YXNpcyBtb2RlbCBh
c3Nlc3NtZW50OiBpbnN1bGluIHJlc2lzdGFuY2UgYW5kIM6yLWNlbGwgZnVuY3Rpb24gZnJvbSBm
YXN0aW5nIHBsYXNtYSBnbHVjb3NlIGFuZCBpbnN1bGluIGNvbmNlbnRyYXRpb25zIGluIG1hbjwv
dGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5EaWFiZXRvbG9naWE8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3Rp
dGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5EaWFiZXRvbG9naWE8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9w
ZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz40MTItNDE5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjI4PC92b2x1bWU+PG51bWJl
cj43PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5ODU8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDEyLTE4
Nlg8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkV4cGVy
dCBQYW5lbCBvbiBEZXRlY3Rpb248L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDAxPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NjE8
L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjYxPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+
PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0idjAyd2Vyd2F2eHAyMDdlZHMyOHhmeHNpZXNwZDA5ejJ6c3g5
IiB0aW1lc3RhbXA9IjE0NjM0NzQ3ODciPjYxPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBl
IG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhv
cnM+PGF1dGhvcj5FeHBlcnQgUGFuZWwgb24gRGV0ZWN0aW9uLCBFdmFsdWF0aW9uPC9hdXRob3I+
PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkV4ZWN1dGl2ZSBzdW1tYXJ5
IG9mIHRoZSBUaGlyZCBSZXBvcnQgb2YgdGhlIE5hdGlvbmFsIENob2xlc3Rlcm9sIEVkdWNhdGlv
biBQcm9ncmFtIChOQ0VQKSBleHBlcnQgcGFuZWwgb24gZGV0ZWN0aW9uLCBldmFsdWF0aW9uLCBh
bmQgdHJlYXRtZW50IG9mIGhpZ2ggYmxvb2QgY2hvbGVzdGVyb2wgaW4gYWR1bHRzIChBZHVsdCBU
cmVhdG1lbnQgUGFuZWwgSUlJKTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5KYW1hPC9zZWNvbmRh
cnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+SmFtYTwvZnVsbC10aXRs
ZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjI0ODY8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+Mjg1PC92b2x1bWU+PG51
bWJlcj4xOTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDAxPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDA5
OC03NDg0PC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5H
ZW51dGg8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDAzPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NjI8L1JlY051bT48cmVjb3Jk
PjxyZWMtbnVtYmVyPjYyPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBk
Yi1pZD0idjAyd2Vyd2F2eHAyMDdlZHMyOHhmeHNpZXNwZDA5ejJ6c3g5IiB0aW1lc3RhbXA9IjE0
NjM0NzQ4MTciPjYyPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwg
QXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5HZW51
dGgsIFNhdWw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkFsYmVydGksIEtHTU08L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkJl
bm5ldHQsIFBldGVyPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5CdXNlLCBKb2huPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5E
ZUZyb256bywgUmFscGg8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkthaG4sIFJpY2hhcmQ8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPktpdHptaWxsZXIsIEpvaG48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPktub3dsZXIsIFdpbGxpYW0gQzwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGVib3ZpdHosIEhhcm9sZDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGVybm1hcmss
IEFrZTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Gb2xs
b3ctdXAgcmVwb3J0IG9uIHRoZSBkaWFnbm9zaXMgb2YgZGlhYmV0ZXMgbWVsbGl0dXM8L3RpdGxl
PjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+RGlhYmV0ZXMgY2FyZTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVz
PjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkRpYWJldGVzIGNhcmU8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJp
b2RpY2FsPjxwYWdlcz4zMTYwLTMxNjg8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MjY8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVy
PjExPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDM8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMTQ5LTU5
OTI8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkdydW5k
eTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDU8L1llYXI+PFJlY051bT42MzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJl
Yy1udW1iZXI+NjM8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlk
PSJ2MDJ3ZXJ3YXZ4cDIwN2VkczI4eGZ4c2llc3BkMDl6MnpzeDkiIHRpbWVzdGFtcD0iMTQ2MzQ3
NDg0MSI+NjM8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRp
Y2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkdydW5keSwg
U2NvdHQgTTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q2xlZW1hbiwgSmFtZXMgSTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
RGFuaWVscywgU3RlcGhlbiBSPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Eb25hdG8sIEthcmVuIEE8L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPkVja2VsLCBSb2JlcnQgSDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RnJhbmtsaW4sIEJhcnJ5
IEE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkdvcmRvbiwgRGF2aWQgSjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+S3JhdXNz
LCBSb25hbGQgTTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2F2YWdlLCBQZXRlciBKPC9hdXRob3I+PGF1dGhv
cj5TbWl0aCwgU2lkbmV5IEM8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxl
cz48dGl0bGU+RGlhZ25vc2lzIGFuZCBtYW5hZ2VtZW50IG9mIHRoZSBtZXRhYm9saWMgc3luZHJv
bWUgYW4gQW1lcmljYW4gSGVhcnQgQXNzb2NpYXRpb24vTmF0aW9uYWwgSGVhcnQsIEx1bmcsIGFu
ZCBCbG9vZCBJbnN0aXR1dGUgc2NpZW50aWZpYyBzdGF0ZW1lbnQ8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+Q2lyY3VsYXRpb248L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48
ZnVsbC10aXRsZT5DaXJjdWxhdGlvbjwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjI3
MzUtMjc1MjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMTI8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE3PC9udW1iZXI+PGRh
dGVzPjx5ZWFyPjIwMDU8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDA5LTczMjI8L2lzYm4+PHVybHM+
PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkFsYmVydGk8L0F1dGhvcj48WWVh
cj4yMDA1PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NjQ8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjY0PC9y
ZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0idjAyd2Vyd2F2eHAy
MDdlZHMyOHhmeHNpZXNwZDA5ejJ6c3g5IiB0aW1lc3RhbXA9IjE0NjM0NzQ5NTIiPjY0PC9rZXk+
PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10
eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5BbGJlcnRpLCBLIEdlb3JnZSBNTTwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+WmltbWV0LCBQYXVsPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TaGF3LCBKb25hdGhh
bjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SURGIEVwaWRlbWlvbG9neSBUYXNrIEZvcmNlIENvbnNlbnN1cyBH
cm91cDwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5UaGUg
bWV0YWJvbGljIHN5bmRyb21l4oCUYSBuZXcgd29ybGR3aWRlIGRlZmluaXRpb248L3RpdGxlPjxz
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+VGhlIExhbmNldDwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJp
b2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlRoZSBMYW5jZXQ8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxw
YWdlcz4xMDU5LTEwNjI8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MzY2PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj45NDkxPC9u
dW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDU8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMTQwLTY3MzY8L2lz
Ym4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+AG==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5BbGJlcnRpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk5ODwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjU4PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pig3LTEzKTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj41ODwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIg
ZGItaWQ9InYwMndlcndhdnhwMjA3ZWRzMjh4ZnhzaWVzcGQwOXoyenN4OSIgdGltZXN0YW1wPSIx
NDYzNDc0Njk4Ij41ODwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFs
IEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+QWxi
ZXJ0aSwgS3VydCBHZW9yZ2UgTWF0dGhldyBNYXllcjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+WmltbWV0LCBQ
WiBmdDwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5EZWZp
bml0aW9uLCBkaWFnbm9zaXMgYW5kIGNsYXNzaWZpY2F0aW9uIG9mIGRpYWJldGVzIG1lbGxpdHVz
IGFuZCBpdHMgY29tcGxpY2F0aW9ucy4gUGFydCAxOiBkaWFnbm9zaXMgYW5kIGNsYXNzaWZpY2F0
aW9uIG9mIGRpYWJldGVzIG1lbGxpdHVzLiBQcm92aXNpb25hbCByZXBvcnQgb2YgYSBXSE8gY29u
c3VsdGF0aW9uPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkRpYWJldGljIG1lZGljaW5lPC9zZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+RGlhYmV0aWMgbWVk
aWNpbmU8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz41MzktNTUzPC9wYWdlcz48dm9s
dW1lPjE1PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj43PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5OTg8L3llYXI+
PC9kYXRlcz48aXNibj4xMDk2LTkxMzY8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0
ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkJhbGthdTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjE5OTk8L1llYXI+PFJlY051bT41
OTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTk8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5
cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ2MDJ3ZXJ3YXZ4cDIwN2VkczI4eGZ4c2llc3BkMDl6Mnpz
eDkiIHRpbWVzdGFtcD0iMTQ2MzQ3NDcxNSI+NTk8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5
cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0
aG9ycz48YXV0aG9yPkJhbGthdSwgQmV2ZXJsZXk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkNoYXJsZXMsIE1h
cmllLUFsaW5lPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxl
PkNvbW1lbnQgb24gdGhlIHByb3Zpc2lvbmFsIHJlcG9ydCBmcm9tIHRoZSBXSE8gY29uc3VsdGF0
aW9uPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkRpYWJldGljIG1lZGljaW5lPC9zZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+RGlhYmV0aWMgbWVkaWNpbmU8
L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz40NDItNDQzPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjE2
PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj41PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5OTk8L3llYXI+PC9kYXRl
cz48aXNibj4wNzQyLTMwNzE8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0
ZT48QXV0aG9yPk1hdHRoZXdzPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk4NTwvWWVhcj48UmVjTnVtPjYwPC9S
ZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj42MDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxr
ZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InYwMndlcndhdnhwMjA3ZWRzMjh4ZnhzaWVzcGQwOXoyenN4OSIg
dGltZXN0YW1wPSIxNDYzNDc0NzMyIj42MDwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBu
YW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3Jz
PjxhdXRob3I+TWF0dGhld3MsIERSPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Ib3NrZXIsIEpQPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5SdWRlbnNraSwgQVM8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk5heWxvciwgQkE8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPlRyZWFjaGVyLCBERjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VHVybmVyLCBSQzwvYXV0aG9yPjwv
YXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Ib21lb3N0YXNpcyBtb2RlbCBh
c3Nlc3NtZW50OiBpbnN1bGluIHJlc2lzdGFuY2UgYW5kIM6yLWNlbGwgZnVuY3Rpb24gZnJvbSBm
YXN0aW5nIHBsYXNtYSBnbHVjb3NlIGFuZCBpbnN1bGluIGNvbmNlbnRyYXRpb25zIGluIG1hbjwv
dGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5EaWFiZXRvbG9naWE8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3Rp
dGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5EaWFiZXRvbG9naWE8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9w
ZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz40MTItNDE5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjI4PC92b2x1bWU+PG51bWJl
cj43PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5ODU8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDEyLTE4
Nlg8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkV4cGVy
dCBQYW5lbCBvbiBEZXRlY3Rpb248L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDAxPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NjE8
L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjYxPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+
PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0idjAyd2Vyd2F2eHAyMDdlZHMyOHhmeHNpZXNwZDA5ejJ6c3g5
IiB0aW1lc3RhbXA9IjE0NjM0NzQ3ODciPjYxPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBl
IG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhv
cnM+PGF1dGhvcj5FeHBlcnQgUGFuZWwgb24gRGV0ZWN0aW9uLCBFdmFsdWF0aW9uPC9hdXRob3I+
PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkV4ZWN1dGl2ZSBzdW1tYXJ5
IG9mIHRoZSBUaGlyZCBSZXBvcnQgb2YgdGhlIE5hdGlvbmFsIENob2xlc3Rlcm9sIEVkdWNhdGlv
biBQcm9ncmFtIChOQ0VQKSBleHBlcnQgcGFuZWwgb24gZGV0ZWN0aW9uLCBldmFsdWF0aW9uLCBh
bmQgdHJlYXRtZW50IG9mIGhpZ2ggYmxvb2QgY2hvbGVzdGVyb2wgaW4gYWR1bHRzIChBZHVsdCBU
cmVhdG1lbnQgUGFuZWwgSUlJKTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5KYW1hPC9zZWNvbmRh
cnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+SmFtYTwvZnVsbC10aXRs
ZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjI0ODY8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+Mjg1PC92b2x1bWU+PG51
bWJlcj4xOTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDAxPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDA5
OC03NDg0PC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5H
ZW51dGg8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDAzPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NjI8L1JlY051bT48cmVjb3Jk
PjxyZWMtbnVtYmVyPjYyPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBk
Yi1pZD0idjAyd2Vyd2F2eHAyMDdlZHMyOHhmeHNpZXNwZDA5ejJ6c3g5IiB0aW1lc3RhbXA9IjE0
NjM0NzQ4MTciPjYyPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwg
QXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5HZW51
dGgsIFNhdWw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkFsYmVydGksIEtHTU08L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkJl
bm5ldHQsIFBldGVyPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5CdXNlLCBKb2huPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5E
ZUZyb256bywgUmFscGg8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkthaG4sIFJpY2hhcmQ8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPktpdHptaWxsZXIsIEpvaG48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPktub3dsZXIsIFdpbGxpYW0gQzwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGVib3ZpdHosIEhhcm9sZDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGVybm1hcmss
IEFrZTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Gb2xs
b3ctdXAgcmVwb3J0IG9uIHRoZSBkaWFnbm9zaXMgb2YgZGlhYmV0ZXMgbWVsbGl0dXM8L3RpdGxl
PjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+RGlhYmV0ZXMgY2FyZTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVz
PjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkRpYWJldGVzIGNhcmU8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJp
b2RpY2FsPjxwYWdlcz4zMTYwLTMxNjg8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MjY8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVy
PjExPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDM8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMTQ5LTU5
OTI8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkdydW5k
eTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDU8L1llYXI+PFJlY051bT42MzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJl
Yy1udW1iZXI+NjM8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlk
PSJ2MDJ3ZXJ3YXZ4cDIwN2VkczI4eGZ4c2llc3BkMDl6MnpzeDkiIHRpbWVzdGFtcD0iMTQ2MzQ3
NDg0MSI+NjM8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRp
Y2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkdydW5keSwg
U2NvdHQgTTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q2xlZW1hbiwgSmFtZXMgSTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
RGFuaWVscywgU3RlcGhlbiBSPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Eb25hdG8sIEthcmVuIEE8L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPkVja2VsLCBSb2JlcnQgSDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RnJhbmtsaW4sIEJhcnJ5
IEE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkdvcmRvbiwgRGF2aWQgSjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+S3JhdXNz
LCBSb25hbGQgTTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2F2YWdlLCBQZXRlciBKPC9hdXRob3I+PGF1dGhv
cj5TbWl0aCwgU2lkbmV5IEM8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxl
cz48dGl0bGU+RGlhZ25vc2lzIGFuZCBtYW5hZ2VtZW50IG9mIHRoZSBtZXRhYm9saWMgc3luZHJv
bWUgYW4gQW1lcmljYW4gSGVhcnQgQXNzb2NpYXRpb24vTmF0aW9uYWwgSGVhcnQsIEx1bmcsIGFu
ZCBCbG9vZCBJbnN0aXR1dGUgc2NpZW50aWZpYyBzdGF0ZW1lbnQ8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+Q2lyY3VsYXRpb248L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48
ZnVsbC10aXRsZT5DaXJjdWxhdGlvbjwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjI3
MzUtMjc1MjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMTI8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE3PC9udW1iZXI+PGRh
dGVzPjx5ZWFyPjIwMDU8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDA5LTczMjI8L2lzYm4+PHVybHM+
PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkFsYmVydGk8L0F1dGhvcj48WWVh
cj4yMDA1PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NjQ8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjY0PC9y
ZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0idjAyd2Vyd2F2eHAy
MDdlZHMyOHhmeHNpZXNwZDA5ejJ6c3g5IiB0aW1lc3RhbXA9IjE0NjM0NzQ5NTIiPjY0PC9rZXk+
PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10
eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5BbGJlcnRpLCBLIEdlb3JnZSBNTTwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+WmltbWV0LCBQYXVsPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TaGF3LCBKb25hdGhh
bjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SURGIEVwaWRlbWlvbG9neSBUYXNrIEZvcmNlIENvbnNlbnN1cyBH
cm91cDwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5UaGUg
bWV0YWJvbGljIHN5bmRyb21l4oCUYSBuZXcgd29ybGR3aWRlIGRlZmluaXRpb248L3RpdGxlPjxz
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+VGhlIExhbmNldDwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJp
b2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlRoZSBMYW5jZXQ8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxw
YWdlcz4xMDU5LTEwNjI8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MzY2PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj45NDkxPC9u
dW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDU8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMTQwLTY3MzY8L2lz
Ym4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+AG==
ADDIN EN.CITE.DATA (7-13). معیارهای تعریف شده توسط برنامه ملی آموزش کلسترول (NCEP/ATP III) گسترده ترین معیار مورد استفاده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Alberti</Author><Year>2009</Year><RecNum>65</RecNum><DisplayText>(14)</DisplayText><record><rec-number>65</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9″ timestamp=”1463474982″>65</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Alberti, KGMM</author><author>Eckel, Robert H</author><author>Grundy, Scott M</author><author>Zimmet, Paul Z</author><author>Cleeman, James I</author><author>Donato, Karen A</author><author>Fruchart, Jean-Charles</author><author>James, W Philip T</author><author>Loria, Catherine M</author><author>Smith, Sidney C</author></authors></contributors><titles><title>Harmonizing the metabolic syndrome a joint interim sta–ent of the international diabetes federation task force on epidemiology and prevention; national heart, lung, and blood institute; American heart association; world heart federation; international atherosclerosis society; and international association for the study of obesity</title><secondary-title>Circulation</secondary-title></titles><periodical><full-title>Circulation</full-title></periodical><pages>1640-1645</pages><volume>120</volume><number>16</number><dates><year>2009</year></dates><isbn>0009-7322</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(14).
معیارهای ATP III کنونی سندرم متابولیک را با وجود سه مورد از پنج صفت زیر تعریف می کند:
چاقی شکمی، تعریف شده به صورت دور کمر در مردان ≥102 سانتی متر (40 اینچ) و در زنان ≥88 سانتی متر (35 اینچ).
سطح سرمی تری گلیسرید ≥150 mg / dL و (1.7 میلی مول / لیتر) و یا تحت درمان دارویی برای تری گلیسرید بالا.
کلسترول HDL سرم <40 میلی گرم / دسی لیتر (1 میلی مول / لیتر) در مردان و <50 میلی گرم / دسی لیتر (1.3 میلی مول / لیتر) در زنان و یا درمان های دارویی برای HDL-C پایین.
فشار خون ≥ 85/130 میلی متر جیوه یا درمان های دارویی برای فشار خون بالا.
قند خون ناشتا (FPG ≥100 mg / dL) و یا درمان های دارویی برای قند خون بالا.
فدراسیون بین المللی دیابت با تقسیم جمعیت به سه گروه 10-6، 16-10 و بالای 16 سال، تعریفی برای سندرم متابولیک ارائه کرد که در هر سه گروه، چاقی شکمی جزء اصلی اختلال عنوان شد. بر اساس این تعریف، امکان تشخیص قطعی سندرم متابولیک در گروه کودکان زیر 10 سال وجود ندارد. در نوجوانان 10 تا 16 سال، علاوه بر چاقی شکمی حضور حداقل دو مورد از فاکتورهایی مانند تری گلیسرید بالای 150 میلی گرم در دسی لیتر، کلسترول HDL پایین تر از 40 میلی گرم در دسی لیتر، فشار خون بالای 85/130 میلی متر جیوه، گلوکز ناشتای بیشتر از 100 میلی گرم در دسی لیتر و دور کمر بیش از 90 سانتی متر در تشخیص سندرم متابولیک الزامی است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Zimmet</Author><Year>2007</Year><RecNum>10</RecNum><DisplayText>(15)</DisplayText><record><rec-number>10</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9″ timestamp=”1463335162″>10</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Zimmet, Paul</author><author>Alberti, K George MM</author><author>Kaufman, Francine</author><author>Tajima, Naoko</author><author>Silink, Martin</author><author>Arslanian, Silva</author><author>Wong, Gary</author><author>Bennett, Peter</author><author>Shaw, Jonathan</author><author>Caprio, Sonia</author></authors></contributors><titles><title>The metabolic syndrome in children and adolescents–an IDF consensus report</title><secondary-title>Pediatric diabetes</secondary-title></titles><periodical><full-title>Pediatric diabetes</full-title></periodical><pages>299-306</pages><volume>8</volume><number>5</number><dates><year>2007</year></dates><isbn>1399-5448</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(15).
فدراسیون بین المللی دیابت(IDF) معیارهای سندرم متابولیک را در سال 2006 ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Zimmet</Author><Year>2005</Year><RecNum>66</RecNum><DisplayText>(16)</DisplayText><record><rec-number>66</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9″ timestamp=”1463475097″>66</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Zimmet, PZ</author><author>Alberti, KG</author><author>Shaw, J</author></authors></contributors><titles><title>International Diabetes Federation: the IDF consensus worldwide definition of the metabolic syndrome</title><secondary-title>Diabetes voice</secondary-title></titles><periodical><full-title>Diabetes voice</full-title></periodical><pages>31-33</pages><volume>50</volume><dates><year>2005</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(16) به روز کرد. چاقی مرکزی یک عنصر ضروری در این تعریف بوده و دارای آستانه های مختلف دور کمر برای گروه های مختلف نژادی-قومی است:
افزایش دور کمر، بر اساس آستانه خاص قومی دور کمر
به علاوه دو مورد از موارد زیر:
تری گلیسیرید> 150 میلی گرم / دسی لیتر و یا درمان تری گلیسیرید بالا.
کلسترول HDL <40 میلی گرم / دسی لیتر در مردان یا <50 میلی گرم / دسی لیتر در زنان، و یا درمان برای HDL پایین.
فشار سیستولیک خون> 130، فشار خون دیاستولیک> 85، و یا درمان برای فشار خون بالا
قند خون ناشتا> 100 میلی گرم / دسی لیتر و یا دیابت نوع 2 قبلا تشخیص داده ؛ تست تحمل گلوکز خوراکی برای بیماران با قند خون ناشتای بالا توصیه می شود، اما الزامی نیست.
معیار چاقی شکمی در کشورهای مختلف، مقدار دور کمر متفاوتی تعریف شده است. در کشورهای منطقه مدیترانه و خاورمیانه معمولاً معیار اروپا در نظر گرفته می شود :که عبارتند از cm80 دور کمر در خانم و cm94 دور کمر در آقایان.
سندرم متابولیک یک عامل خطر مهم برای پیشرفت به سمت دیابت نوع 2 و / یا CVD است. بنابراین، مفهوم کلیدی بالینی تشخیص سندرم متابولیک، شناسایی بیماری است که نیاز به تغییر شیوه ی زندگی تهاجمی با تمرکز در کاهش وزن و افزایش فعالیت بدنی دارد.
ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی باید افراد دارای خطر متابولیک را در ویزیت های بالینی معمول ارزیابی کنند. دستورالعمل های بالینی انجمن غدد، ارزیابی در فواصل سه ساله در افراد مبتلا به یک یا چند عامل خطر را پیشنهاد می کنند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rosenzweig</Author><Year>2008</Year><RecNum>67</RecNum><DisplayText>(17)</DisplayText><record><rec-number>67</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9″ timestamp=”1463475134″>67</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Rosenzweig, James L</author><author>Ferrannini, Ele</author><author>Grundy, Scott M</author><author>Haffner, Steven M</author><author>Heine, Robert J</author><author>Horton, Edward S</author><author>Kawamori, Ryuzo</author></authors></contributors><titles><title>Primary prevention of cardiovascular disease and type 2 diabetes in patients at metabolic risk: an endocrine society clinical practice guideline</title><secondary-title>The Journal of Clinical Endocrinology &amp; Metabolism</secondary-title></titles><periodical><full-title>The Journal of Clinical Endocrinology &amp; Metabolism</full-title></periodical><pages>3671-3689</pages><volume>93</volume><number>10</number><dates><year>2008</year></dates><isbn>0021-972X</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(17). ارزیابی باید شامل اندازه گیری فشار خون، دور کمر، چربی خون ناشتا و قند ناشتا باشد.
در بیمارانی که تشخیص سندرم متابولیک گذاشته شده است، مشخص شده که مداخله تهاجمی در شیوه زندگی (کاهش وزن، فعالیت بدنی) کاهش خطرات ناشی از دیابت نوع 2 و بیماری های قلبی عروقی را تضمین می کند. ارزیابی خطر 10 ساله برای بیماری های قلبی عروقی، با استفاده از یک الگوریتم ارزیابی ریسک، مانند نمره خطر فرامینگهام یا SCORE، در هدف قرار دادن افراد برای مداخله پزشکی برای کاهش فشار خون و کلسترول مفید است.
سندرم متابولیک علاوه بر دیابت و بیماری های قلبی عروقی با اختلالات مرتبط با چاقی دیگری نیز همراهی دارد، از قبیل:
بیماری کبد چرب با استئاتوز، فیبروز و سیروز PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5NYXJjZWF1PC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk5OTwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjY4PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PigxOC0yMCk8L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+Njg8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJ2MDJ3ZXJ3YXZ4cDIwN2VkczI4eGZ4c2llc3BkMDl6MnpzeDkiIHRpbWVzdGFtcD0i
MTQ2MzQ3NTI0MiI+Njg8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5h
bCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPk1h
cmNlYXUsIFA8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkJpcm9uLCBTPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Ib3VsZCwg
Ri1TPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NYXJjZWF1LCBTPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TaW1hcmQsIFM8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlRodW5nLCBTTjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+S3JhbCwgSkc8L2F1dGhv
cj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+TGl2ZXIgcGF0aG9sb2d5
IGFuZCB0aGUgbWV0YWJvbGljIHN5bmRyb21lIFggaW4gc2V2ZXJlIG9iZXNpdHk8L3RpdGxlPjxz
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+VGhlIEpvdXJuYWwgb2YgQ2xpbmljYWwgRW5kb2NyaW5vbG9neSAmYW1w
OyBNZXRhYm9saXNtPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwt
dGl0bGU+VGhlIEpvdXJuYWwgb2YgQ2xpbmljYWwgRW5kb2NyaW5vbG9neSAmYW1wOyBNZXRhYm9s
aXNtPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTUxMy0xNTE3PC9wYWdlcz48dm9s
dW1lPjg0PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj41PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5OTk8L3llYXI+
PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDIxLTk3Mlg8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0
ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkhhbWFndWNoaTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDU8L1llYXI+PFJlY051
bT42OTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+Njk8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24t
a2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ2MDJ3ZXJ3YXZ4cDIwN2VkczI4eGZ4c2llc3BkMDl6
MnpzeDkiIHRpbWVzdGFtcD0iMTQ2MzQ3NTI3MyI+Njk8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVm
LXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48
YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkhhbWFndWNoaSwgTWFzYWhpZGU8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPktvamlt
YSwgVGFrYW88L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlRha2VkYSwgTm9yaXl1a2k8L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
Pk5ha2FnYXdhLCBUYWtheXVraTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VGFuaWd1Y2hpLCBIaXJveWE8L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPkZ1amlpLCBLb3RhPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5PbWF0c3UsIFRhdHN1c2hp
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5OYWthamltYSwgVG9tb2FraTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2FydWks
IEhpcm9zaGk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNoaW1hemFraSwgTWFrb3RvPC9hdXRob3I+PC9hdXRo
b3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlRoZSBtZXRhYm9saWMgc3luZHJvbWUg
YXMgYSBwcmVkaWN0b3Igb2Ygbm9uYWxjb2hvbGljIGZhdHR5IGxpdmVyIGRpc2Vhc2U8L3RpdGxl
PjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+QW5uYWxzIG9mIEludGVybmFsIE1lZGljaW5lPC9zZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+QW5uYWxzIG9mIEludGVybmFs
IE1lZGljaW5lPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NzIyLTcyODwvcGFnZXM+
PHZvbHVtZT4xNDM8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjEwPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDU8
L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDAzLTQ4MTk8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3Jk
PjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkhhbmxleTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDU8L1llYXI+PFJl
Y051bT43MDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NzA8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVp
Z24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ2MDJ3ZXJ3YXZ4cDIwN2VkczI4eGZ4c2llc3Bk
MDl6MnpzeDkiIHRpbWVzdGFtcD0iMTQ2MzQ3NTI5NSI+NzA8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48
cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9y
cz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkhhbmxleSwgQW50aG9ueSBKRzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+V2ls
bGlhbXMsIEtlbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RmVzdGEsIEFuZHJlYXM8L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PldhZ2Vua25lY2h0LCBMeW5uZSBFPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5E4oCZQWdvc3Rpbm8sIFJhbHBo
IEI8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhhZmZuZXIsIFN0ZXZlbiBNPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwv
Y29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkxpdmVyIE1hcmtlcnMgYW5kIERldmVsb3BtZW50
IG9mIHRoZSBNZXRhYm9saWMgU3luZHJvbWUgVGhlIEluc3VsaW4gUmVzaXN0YW5jZSBBdGhlcm9z
Y2xlcm9zaXMgU3R1ZHk8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+RGlhYmV0ZXM8L3NlY29uZGFy
eS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5EaWFiZXRlczwvZnVsbC10
aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjMxNDAtMzE0NzwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT41NDwvdm9s
dW1lPjxudW1iZXI+MTE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNTwveWVhcj48L2RhdGVzPjxp
c2JuPjAwMTItMTc5NzwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90
ZT4A
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5NYXJjZWF1PC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk5OTwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjY4PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PigxOC0yMCk8L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+Njg8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJ2MDJ3ZXJ3YXZ4cDIwN2VkczI4eGZ4c2llc3BkMDl6MnpzeDkiIHRpbWVzdGFtcD0i
MTQ2MzQ3NTI0MiI+Njg8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5h
bCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPk1h
cmNlYXUsIFA8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkJpcm9uLCBTPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Ib3VsZCwg
Ri1TPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NYXJjZWF1LCBTPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TaW1hcmQsIFM8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlRodW5nLCBTTjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+S3JhbCwgSkc8L2F1dGhv
cj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+TGl2ZXIgcGF0aG9sb2d5
IGFuZCB0aGUgbWV0YWJvbGljIHN5bmRyb21lIFggaW4gc2V2ZXJlIG9iZXNpdHk8L3RpdGxlPjxz
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+VGhlIEpvdXJuYWwgb2YgQ2xpbmljYWwgRW5kb2NyaW5vbG9neSAmYW1w
OyBNZXRhYm9saXNtPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwt
dGl0bGU+VGhlIEpvdXJuYWwgb2YgQ2xpbmljYWwgRW5kb2NyaW5vbG9neSAmYW1wOyBNZXRhYm9s
aXNtPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTUxMy0xNTE3PC9wYWdlcz48dm9s
dW1lPjg0PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj41PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5OTk8L3llYXI+
PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDIxLTk3Mlg8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0
ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkhhbWFndWNoaTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDU8L1llYXI+PFJlY051
bT42OTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+Njk8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24t
a2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ2MDJ3ZXJ3YXZ4cDIwN2VkczI4eGZ4c2llc3BkMDl6
MnpzeDkiIHRpbWVzdGFtcD0iMTQ2MzQ3NTI3MyI+Njk8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVm
LXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48
YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkhhbWFndWNoaSwgTWFzYWhpZGU8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPktvamlt
YSwgVGFrYW88L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlRha2VkYSwgTm9yaXl1a2k8L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
Pk5ha2FnYXdhLCBUYWtheXVraTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VGFuaWd1Y2hpLCBIaXJveWE8L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPkZ1amlpLCBLb3RhPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5PbWF0c3UsIFRhdHN1c2hp
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5OYWthamltYSwgVG9tb2FraTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2FydWks
IEhpcm9zaGk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNoaW1hemFraSwgTWFrb3RvPC9hdXRob3I+PC9hdXRo
b3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlRoZSBtZXRhYm9saWMgc3luZHJvbWUg
YXMgYSBwcmVkaWN0b3Igb2Ygbm9uYWxjb2hvbGljIGZhdHR5IGxpdmVyIGRpc2Vhc2U8L3RpdGxl
PjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+QW5uYWxzIG9mIEludGVybmFsIE1lZGljaW5lPC9zZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+QW5uYWxzIG9mIEludGVybmFs
IE1lZGljaW5lPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NzIyLTcyODwvcGFnZXM+
PHZvbHVtZT4xNDM8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjEwPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDU8
L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDAzLTQ4MTk8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3Jk
PjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkhhbmxleTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDU8L1llYXI+PFJl
Y051bT43MDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NzA8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVp
Z24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJ2MDJ3ZXJ3YXZ4cDIwN2VkczI4eGZ4c2llc3Bk
MDl6MnpzeDkiIHRpbWVzdGFtcD0iMTQ2MzQ3NTI5NSI+NzA8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48
cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9y
cz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkhhbmxleSwgQW50aG9ueSBKRzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+V2ls
bGlhbXMsIEtlbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RmVzdGEsIEFuZHJlYXM8L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PldhZ2Vua25lY2h0LCBMeW5uZSBFPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5E4oCZQWdvc3Rpbm8sIFJhbHBo
IEI8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhhZmZuZXIsIFN0ZXZlbiBNPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwv
Y29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkxpdmVyIE1hcmtlcnMgYW5kIERldmVsb3BtZW50
IG9mIHRoZSBNZXRhYm9saWMgU3luZHJvbWUgVGhlIEluc3VsaW4gUmVzaXN0YW5jZSBBdGhlcm9z
Y2xlcm9zaXMgU3R1ZHk8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+RGlhYmV0ZXM8L3NlY29uZGFy
eS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5EaWFiZXRlczwvZnVsbC10
aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjMxNDAtMzE0NzwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT41NDwvdm9s
dW1lPjxudW1iZXI+MTE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNTwveWVhcj48L2RhdGVzPjxp
c2JuPjAwMTItMTc5NzwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90
ZT4A
ADDIN EN.CITE.DATA (18-20).
کارسینوم هپاتوسلولار و کلانژیوکارسینومای داخل کبدی.
بیماری مزمن کلیه (CKD) ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Chen</Author><Year>2004</Year><RecNum>71</RecNum><DisplayText>(21, 22)</DisplayText><record><rec-number>71</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9″ timestamp=”1463475440″>71</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Chen, Jing</author><author>Muntner, Paul</author><author>Hamm, L Lee</author><author>Jones, Daniel W</author><author>Batuman, Vecihi</author><author>Fonseca, Vivian</author><author>Whelton, Paul K</author><author>He, Jiang</author></authors></contributors><titles><title>The metabolic syndrome and chronic kidney disease in US adults</title><secondary-title>Annals of internal medicine</secondary-title></titles><periodical><full-title>Annals of Internal Medicine</full-title></periodical><pages>167-174</pages><volume>140</volume><number>3</number><dates><year>2004</year></dates><isbn>0003-4819</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Zhang</Author><Year>2007</Year><RecNum>72</RecNum><record><rec-number>72</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9″ timestamp=”1463475468″>72</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Zhang, LuXia</author><author>Zuo, Li</author><author>Wang, Fang</author><author>Wang, Mei</author><author>Wang, ShuYu</author><author>Liu, LiSheng</author><author>Wang, HaiYan</author></authors></contributors><titles><title>Metabolic syndrome and chronic kidney disease in a Chinese population aged 40 years and older</title><secondary-title>Mayo Clinic Proceedings</secondary-title></titles><pages>822-827</pages><volume>82</volume><number>7</number><dates><year>2007</year></dates><publisher>Elsevier</publisher><isbn>0025-6196</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(21, 22).
سندرم تخمدان پلی کیستیک ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Pasquali</Author><Year>1999</Year><RecNum>73</RecNum><DisplayText>(23)</DisplayText><record><rec-number>73</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9″ timestamp=”1463475492″>73</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Pasquali, Renato</author><author>Gambineri, Alessandra</author><author>Anconetani, Bruno</author><author>Vicennati, Valentina</author><author>Colitta, Donatella</author><author>Caramelli, Elisabetta</author><author>Casimirri, Francesco</author><author>Morselli‐Labate, Antonio Maria</author></authors></contributors><titles><title>The natural history of the metabolic syndrome in young women with the polycystic ovary syndrome and the effect of long‐term oestrogen–progestagen treatment</title><secondary-title>Clinical endocrinology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Clinical endocrinology</full-title></periodical><pages>517-527</pages><volume>50</volume><number>4</number><dates><year>1999</year></dates><isbn>1365-2265</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(23).
اختلال تنفس در خواب، از جمله آپنه انسدادی خواب PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5WZ29udHphczwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDA8L1llYXI+
PFJlY051bT43NDwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oMjQsIDI1KTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJl
Y29yZD48cmVjLW51bWJlcj43NDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJF
TiIgZGItaWQ9InYwMndlcndhdnhwMjA3ZWRzMjh4ZnhzaWVzcGQwOXoyenN4OSIgdGltZXN0YW1w
PSIxNDYzNDc1NTE0Ij43NDwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3Vy
bmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+
VmdvbnR6YXMsIEFsZXhhbmRyb3MgTjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+UGFwYW5pY29sYW91LCBEaW1p
dHJpcyBBPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5CaXhsZXIsIEVkd2FyZCBPPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5I
b3BwZXIsIEtlbm5ldGg8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxvdHNpa2FzLCBBbmdlbGE8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPkxpbiwgSHVvbmctTW88L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkthbGVzLCBBbnRob255PC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5DaHJvdXNvcywgR2VvcmdlIFA8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmli
dXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+U2xlZXAgYXBuZWEgYW5kIGRheXRpbWUgc2xlZXBpbmVzcyBh
bmQgZmF0aWd1ZTogcmVsYXRpb24gdG8gdmlzY2VyYWwgb2Jlc2l0eSwgaW5zdWxpbiByZXNpc3Rh
bmNlLCBhbmQgaHlwZXJjeXRva2luZW1pYTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5UaGUgSm91
cm5hbCBvZiBDbGluaWNhbCBFbmRvY3Jpbm9sb2d5ICZhbXA7IE1ldGFib2xpc208L3NlY29uZGFy
eS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5UaGUgSm91cm5hbCBvZiBD
bGluaWNhbCBFbmRvY3Jpbm9sb2d5ICZhbXA7IE1ldGFib2xpc208L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJp
b2RpY2FsPjxwYWdlcz4xMTUxLTExNTg8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+ODU8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVy
PjM8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwMDwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAwMjEtOTcy
WDwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+SXA8L0F1
dGhvcj48WWVhcj4yMDAyPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NzU8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVt
YmVyPjc1PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0idjAy
d2Vyd2F2eHAyMDdlZHMyOHhmeHNpZXNwZDA5ejJ6c3g5IiB0aW1lc3RhbXA9IjE0NjM0NzU1NDEi
Pjc1PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+
MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5JcCwgTWFyeSBTTTwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGFtLCBCaW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5OZywgTWF0dGhldyBNVDwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGFtLCBXYWggS2l0PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Uc2FuZywgS2VubmV0
aCBXVDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGFtLCBLYXJlbiBTTDwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2Nv
bnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5PYnN0cnVjdGl2ZSBzbGVlcCBhcG5lYSBpcyBpbmRl
cGVuZGVudGx5IGFzc29jaWF0ZWQgd2l0aCBpbnN1bGluIHJlc2lzdGFuY2U8L3RpdGxlPjxzZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+QW1lcmljYW4gam91cm5hbCBvZiByZXNwaXJhdG9yeSBhbmQgY3JpdGljYWwg
Y2FyZSBtZWRpY2luZTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxs
LXRpdGxlPkFtZXJpY2FuIGpvdXJuYWwgb2YgcmVzcGlyYXRvcnkgYW5kIGNyaXRpY2FsIGNhcmUg
bWVkaWNpbmU8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz42NzAtNjc2PC9wYWdlcz48
dm9sdW1lPjE2NTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDAyPC95
ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTUzNS00OTcwPC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48
L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5WZ29udHphczwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDA8L1llYXI+
PFJlY051bT43NDwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oMjQsIDI1KTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJl
Y29yZD48cmVjLW51bWJlcj43NDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJF
TiIgZGItaWQ9InYwMndlcndhdnhwMjA3ZWRzMjh4ZnhzaWVzcGQwOXoyenN4OSIgdGltZXN0YW1w
PSIxNDYzNDc1NTE0Ij43NDwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3Vy
bmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+
VmdvbnR6YXMsIEFsZXhhbmRyb3MgTjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+UGFwYW5pY29sYW91LCBEaW1p
dHJpcyBBPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5CaXhsZXIsIEVkd2FyZCBPPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5I
b3BwZXIsIEtlbm5ldGg8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxvdHNpa2FzLCBBbmdlbGE8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPkxpbiwgSHVvbmctTW88L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkthbGVzLCBBbnRob255PC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5DaHJvdXNvcywgR2VvcmdlIFA8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmli
dXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+U2xlZXAgYXBuZWEgYW5kIGRheXRpbWUgc2xlZXBpbmVzcyBh
bmQgZmF0aWd1ZTogcmVsYXRpb24gdG8gdmlzY2VyYWwgb2Jlc2l0eSwgaW5zdWxpbiByZXNpc3Rh
bmNlLCBhbmQgaHlwZXJjeXRva2luZW1pYTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5UaGUgSm91
cm5hbCBvZiBDbGluaWNhbCBFbmRvY3Jpbm9sb2d5ICZhbXA7IE1ldGFib2xpc208L3NlY29uZGFy
eS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5UaGUgSm91cm5hbCBvZiBD
bGluaWNhbCBFbmRvY3Jpbm9sb2d5ICZhbXA7IE1ldGFib2xpc208L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJp
b2RpY2FsPjxwYWdlcz4xMTUxLTExNTg8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+ODU8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVy
PjM8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwMDwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAwMjEtOTcy
WDwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+SXA8L0F1
dGhvcj48WWVhcj4yMDAyPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NzU8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVt
YmVyPjc1PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0idjAy
d2Vyd2F2eHAyMDdlZHMyOHhmeHNpZXNwZDA5ejJ6c3g5IiB0aW1lc3RhbXA9IjE0NjM0NzU1NDEi
Pjc1PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+
MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5JcCwgTWFyeSBTTTwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGFtLCBCaW5nPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5OZywgTWF0dGhldyBNVDwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGFtLCBXYWggS2l0PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Uc2FuZywgS2VubmV0
aCBXVDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGFtLCBLYXJlbiBTTDwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2Nv
bnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5PYnN0cnVjdGl2ZSBzbGVlcCBhcG5lYSBpcyBpbmRl
cGVuZGVudGx5IGFzc29jaWF0ZWQgd2l0aCBpbnN1bGluIHJlc2lzdGFuY2U8L3RpdGxlPjxzZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+QW1lcmljYW4gam91cm5hbCBvZiByZXNwaXJhdG9yeSBhbmQgY3JpdGljYWwg
Y2FyZSBtZWRpY2luZTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxs
LXRpdGxlPkFtZXJpY2FuIGpvdXJuYWwgb2YgcmVzcGlyYXRvcnkgYW5kIGNyaXRpY2FsIGNhcmUg
bWVkaWNpbmU8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz42NzAtNjc2PC9wYWdlcz48
dm9sdW1lPjE2NTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDAyPC95
ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTUzNS00OTcwPC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48
L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE.DATA (24, 25).
بالا بودن اسید اوریک و نقرس ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Choi</Author><Year>2007</Year><RecNum>76</RecNum><DisplayText>(26, 27)</DisplayText><record><rec-number>76</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9″ timestamp=”1463475566″>76</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Choi, Hyon K</author><author>Ford, Earl S</author></authors></contributors><titles><title>Prevalence of the metabolic syndrome in individuals with hyperuricemia</title><secondary-title>The American journal of medicine</secondary-title></titles><periodical><full-title>The American journal of medicine</full-title></periodical><pages>442-447</pages><volume>120</volume><number>5</number><dates><year>2007</year></dates><isbn>0002-9343</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Choi</Author><Year>2007</Year><RecNum>77</RecNum><record><rec-number>77</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9″ timestamp=”1463475586″>77</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Choi, Hyon K</author><author>Ford, Earl S</author><author>Li, Chaoyang</author><author>Curhan, Gary</author></authors></contributors><titles><title>Prevalence of the metabolic syndrome in patients with gout: the Third National Health and Nutrition Examination Survey</title><secondary-title>Arthritis Care &amp; Research</secondary-title></titles><periodical><full-title>Arthritis Care &amp; Research</full-title></periodical><pages>109-115</pages><volume>57</volume><number>1</number><dates><year>2007</year></dates><isbn>1529-0131</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(26, 27).

1- 2. ویژگی های عمومی
بر اساس مطالعات مختلف، توزیع چربی در بدن به صورت غیرطبیعی یکی از خصوصیات عمومی سندرم متابولیک همراه با خطر افزایش ابتلا به بیماری های قلبی-عروقی است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Alberti</Author><Year>2006</Year><RecNum>5</RecNum><DisplayText>(1)</DisplayText><record><rec-number>5</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9″ timestamp=”1463334678″>5</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Alberti, Kurt George Matthew Mayer</author><author>Zimmet, Paul</author><author>Shaw, Jonathan</author></authors></contributors><titles><title>Metabolic syndrome—a new world‐wide definition. A consensus sta–ent from the international diabetes federation</title><secondary-title>Diabetic medicine</secondary-title></titles><periodical><full-title>Diabetic medicine</full-title></periodical><pages>469-480</pages><volume>23</volume><number>5</number><dates><year>2006</year></dates><isbn>1464-5491</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(1). مقاومت به انسولین نیز در اغلب افراد مبتلا به سندرم متابولیک مشاهده می شود که ارتباط تنگاتنگی با سایر اجزای سندرم به جز فشار خون بالا دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ruige</Author><Year>1998</Year><RecNum>14</RecNum><DisplayText>(28)</DisplayText><record><rec-number>14</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9″ timestamp=”1463335934″>14</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Ruige, JB</author><author>Assendelft, WJJ</author><author>Dekker, JM</author><author>Kostense, PJ</author><author>Heine, RJ</author><author>Bouter, LM</author></authors></contributors><titles><title>Insulin and risk of cardiovascular disease a meta-analysis</title><secondary-title>Circulation</secondary-title></titles><periodical><full-title>Circulation</full-title></periodical><pages>996-1001</pages><volume>97</volume><number>10</number><dates><year>1998</year></dates><isbn>0009-7322</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(28).
از دیگر خصوصیات سندرم متابولیک می توان به دیس لیپیدمی اشاره کرد. ناهنجاری های لیپیدی در مبتلایان به سندرم متابولیک به صورت افزایش TG و کاهش HDL وجود دارد. آنالیزهای جزیی بیشتر، ناهنجاری های لیپوپروتئینی شامل افزایش آپولیپوپروتئین B و افزایش ذرات کوچک LDL را نشان می دهد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Alberti</Author><Year>2006</Year><RecNum>5</RecNum><DisplayText>(1)</DisplayText><record><rec-number>5</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9″ timestamp=”1463334678″>5</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Alberti, Kurt George Matthew Mayer</author><author>Zimmet, Paul</author><author>Shaw, Jonathan</author></authors></contributors><titles><title>Metabolic syndrome—a new world‐wide definition. A consensus sta–ent from the international diabetes federation</title><secondary-title>Diabetic medicine</secondary-title></titles><periodical><full-title>Diabetic medicine</full-title></periodical><pages>469-480</pages><volume>23</volume><number>5</number><dates><year>2006</year></dates><isbn>1464-5491</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(1).
افزایش فشار خون در ارتباط با چاقی و عدم تحمل گلوکز است که در اکثر افراد مقاوم به انسولین وجود دارد. میزان این ارتباط در هر جمعیت با جمعیت های دیگر متفاوت است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Alberti</Author><Year>2006</Year><RecNum>5</RecNum><DisplayText>(1)</DisplayText><record><rec-number>5</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9″ timestamp=”1463334678″>5</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Alberti, Kurt George Matthew Mayer</author><author>Zimmet, Paul</author><author>Shaw, Jonathan</author></authors></contributors><titles><title>Metabolic syndrome—a new world‐wide definition. A consensus sta–ent from the international diabetes federation</title><secondary-title>Diabetic medicine</secondary-title></titles><periodical><full-title>Diabetic medicine</full-title></periodical><pages>469-480</pages><volume>23</volume><number>5</number><dates><year>2006</year></dates><isbn>1464-5491</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(1). علاوه بر این، شرایط پیش التهابی با افزایش سطوح پروتئین فعال کننده C (C-reactive protein یا CRP) در مبتلایان به سندرم متابولیک مشاهده می شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Lemieux</Author><Year>2001</Year><RecNum>15</RecNum><DisplayText>(29)</DisplayText><record><rec-number>15</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9″ timestamp=”1463335971″>15</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Lemieux, Isabelle</author><author>Pascot, Agnès</author><author>Prud’homme, Denis</author><author>Alméras, Natalie</author><author>Bogaty, Peter</author><author>Nadeau, André</author><author>Bergeron, Jean</author><author>Després, Jean-Pierre</author></authors></contributors><titles><title>Elevated C-reactive protein another component of the atherothrombotic profile of abdominal obesity</title><secondary-title>Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology</full-title></periodical><pages>961-967</pages><volume>21</volume><number>6</number><dates><year>2001</year></dates><isbn>1079-5642</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(29). آدیپوسیت ها و ماکروفاژها با ترشح سیتوکین های التهابی در بافت های چربی، باعث افزایش سطوح سرمی CRP و ایجاد مقاومت به انسولین می شوند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Alberti</Author><Year>2006</Year><RecNum>5</RecNum><DisplayText>(1)</DisplayText><record><rec-number>5</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9″ timestamp=”1463334678″>5</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Alberti, Kurt George Matthew Mayer</author><author>Zimmet, Paul</author><author>Shaw, Jonathan</author></authors></contributors><titles><title>Metabolic syndrome—a new world‐wide definition. A consensus sta–ent from the international diabetes federation</title><secondary-title>Diabetic medicine</secondary-title></titles><periodical><full-title>Diabetic medicine</full-title></periodical><pages>469-480</pages><volume>23</volume><number>5</number><dates><year>2006</year></dates><isbn>1464-5491</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(1).

1- 3. اپیدمیولوژی
براساس تعریف سازمان دیابت جهانی سندرم متابولیک یکی از اصلی ترین عوامل خطر حملات قلبی می باشد. حدود افراد بزرگسال در آمریکا مبتلا به سندرم متابولیک می باشند. درکسانی که سندرم متابولیک دارند شانس مرگ دو برابر و شانس حملات و سکته قلبی سه برابر بیش از کسانی است که مبتلا به این سندرم متابولیک نیستند. همچنین این سندرم شانس ابتلا به دیابت تیپ II را 5 برابر افزایش می دهد. از 230 میلیون نفر مبتلا به دیابت هستند. علت مرگ 80% افراد دیابتی، مشکلات قلبی – عروقی می باشد. مرگ در اثر بیماری دیابت در کشورهای توسع یافته در رده 4-5 قرار دارد. براساس آماری WHO در سال 2010 ، 45% مرگ ها در کشور ایران به علت مشکلات قلبی – عروقی بوده است (در تمام گروههای سنی) و 2% مرگ ها به علت بیماری دیابت بوده است (در تمام گروههای سنی) PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5MaW5kc2F5PC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNDwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjc4PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PigzMC0zMyk8L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+Nzg8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJ2MDJ3ZXJ3YXZ4cDIwN2VkczI4eGZ4c2llc3BkMDl6MnpzeDkiIHRpbWVzdGFtcD0i
MTQ2MzQ3NTY2OSI+Nzg8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5h
bCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkxp
bmRzYXksIFJvYmVydCBTPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Ib3dhcmQsIEJhcmJhcmEgVjwvYXV0aG9y
PjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5DYXJkaW92YXNjdWxhciBy
aXNrIGFzc29jaWF0ZWQgd2l0aCB0aGUgbWV0YWJvbGljIHN5bmRyb21lPC90aXRsZT48c2Vjb25k
YXJ5LXRpdGxlPkN1cnJlbnQgZGlhYmV0ZXMgcmVwb3J0czwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0
bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkN1cnJlbnQgZGlhYmV0ZXMgcmVwb3J0czwvZnVs
bC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjYzLTY4PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjQ8L3ZvbHVt
ZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNDwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2Ju
PjE1MzQtNDgyNzwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRo
b3I+Rm9yZDwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDI8L1llYXI+PFJlY051bT43OTwvUmVjTnVtPjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+Nzk8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJ2MDJ3ZXJ3YXZ4cDIwN2VkczI4eGZ4c2llc3BkMDl6MnpzeDkiIHRpbWVzdGFtcD0i
MTQ2MzQ3NTc3NSI+Nzk8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5h
bCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkZv
cmQsIEVhcmwgUzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R2lsZXMsIFdheW5lIEg8L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PkRpZXR6LCBXaWxsaWFtIEg8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxl
cz48dGl0bGU+UHJldmFsZW5jZSBvZiB0aGUgbWV0YWJvbGljIHN5bmRyb21lIGFtb25nIFVTIGFk
dWx0czogZmluZGluZ3MgZnJvbSB0aGUgdGhpcmQgTmF0aW9uYWwgSGVhbHRoIGFuZCBOdXRyaXRp
b24gRXhhbWluYXRpb24gU3VydmV5PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkphbWE8L3NlY29u
ZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5KYW1hPC9mdWxsLXRp
dGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MzU2LTM1OTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4yODc8L3ZvbHVt
ZT48bnVtYmVyPjM8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwMjwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2Ju
PjAwOTgtNzQ4NDwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRo
b3I+Rm9yZDwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDQ8L1llYXI+PFJlY051bT44MDwvUmVjTnVtPjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+ODA8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJ2MDJ3ZXJ3YXZ4cDIwN2VkczI4eGZ4c2llc3BkMDl6MnpzeDkiIHRpbWVzdGFtcD0i
MTQ2MzQ3NTc5NyI+ODA8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5h
bCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkZv
cmQsIEVhcmwgUzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R2lsZXMsIFdheW5lIEg8L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
Pk1va2RhZCwgQWxpIEg8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48
dGl0bGU+SW5jcmVhc2luZyBwcmV2YWxlbmNlIG9mIHRoZSBtZXRhYm9saWMgc3luZHJvbWUgYW1v
bmcgVVMgYWR1bHRzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkRpYWJldGVzIGNhcmU8L3NlY29u
ZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5EaWFiZXRlcyBjYXJl
PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjQ0NC0yNDQ5PC9wYWdlcz48dm9sdW1l
PjI3PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4xMDwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA0PC95ZWFyPjwv
ZGF0ZXM+PGlzYm4+MDE0OS01OTkyPC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+
PENpdGU+PEF1dGhvcj5XaWxzb248L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA1PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+ODE8
L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjgxPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+
PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0idjAyd2Vyd2F2eHAyMDdlZHMyOHhmeHNpZXNwZDA5ejJ6c3g5
IiB0aW1lc3RhbXA9IjE0NjM0NzU4MTkiPjgxPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBl
IG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhv
cnM+PGF1dGhvcj5XaWxzb24sIFBldGVyIFdGPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5E4oCZQWdvc3Rpbm8s
IFJhbHBoIEI8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlBhcmlzZSwgSGVsZW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlN1
bGxpdmFuLCBMaXNhPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NZWlncywgSmFtZXMgQjwvYXV0aG9yPjwvYXV0
aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5NZXRhYm9saWMgc3luZHJvbWUgYXMg
YSBwcmVjdXJzb3Igb2YgY2FyZGlvdmFzY3VsYXIgZGlzZWFzZSBhbmQgdHlwZSAyIGRpYWJldGVz
IG1lbGxpdHVzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkNpcmN1bGF0aW9uPC9zZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Q2lyY3VsYXRpb248L2Z1bGwt
dGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4zMDY2LTMwNzI8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTEyPC92
b2x1bWU+PG51bWJlcj4yMDwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA1PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+
PGlzYm4+MDAwOS03MzIyPC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmRO
b3RlPn==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5MaW5kc2F5PC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNDwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjc4PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PigzMC0zMyk8L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+Nzg8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJ2MDJ3ZXJ3YXZ4cDIwN2VkczI4eGZ4c2llc3BkMDl6MnpzeDkiIHRpbWVzdGFtcD0i
MTQ2MzQ3NTY2OSI+Nzg8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5h
bCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkxp
bmRzYXksIFJvYmVydCBTPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Ib3dhcmQsIEJhcmJhcmEgVjwvYXV0aG9y
PjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5DYXJkaW92YXNjdWxhciBy
aXNrIGFzc29jaWF0ZWQgd2l0aCB0aGUgbWV0YWJvbGljIHN5bmRyb21lPC90aXRsZT48c2Vjb25k
YXJ5LXRpdGxlPkN1cnJlbnQgZGlhYmV0ZXMgcmVwb3J0czwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0
bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkN1cnJlbnQgZGlhYmV0ZXMgcmVwb3J0czwvZnVs
bC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjYzLTY4PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjQ8L3ZvbHVt
ZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNDwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2Ju
PjE1MzQtNDgyNzwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRo
b3I+Rm9yZDwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDI8L1llYXI+PFJlY051bT43OTwvUmVjTnVtPjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+Nzk8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJ2MDJ3ZXJ3YXZ4cDIwN2VkczI4eGZ4c2llc3BkMDl6MnpzeDkiIHRpbWVzdGFtcD0i
MTQ2MzQ3NTc3NSI+Nzk8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5h
bCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkZv
cmQsIEVhcmwgUzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R2lsZXMsIFdheW5lIEg8L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PkRpZXR6LCBXaWxsaWFtIEg8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxl
cz48dGl0bGU+UHJldmFsZW5jZSBvZiB0aGUgbWV0YWJvbGljIHN5bmRyb21lIGFtb25nIFVTIGFk
dWx0czogZmluZGluZ3MgZnJvbSB0aGUgdGhpcmQgTmF0aW9uYWwgSGVhbHRoIGFuZCBOdXRyaXRp
b24gRXhhbWluYXRpb24gU3VydmV5PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkphbWE8L3NlY29u
ZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5KYW1hPC9mdWxsLXRp
dGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MzU2LTM1OTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4yODc8L3ZvbHVt
ZT48bnVtYmVyPjM8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwMjwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2Ju
PjAwOTgtNzQ4NDwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRo
b3I+Rm9yZDwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDQ8L1llYXI+PFJlY051bT44MDwvUmVjTnVtPjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+ODA8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJ2MDJ3ZXJ3YXZ4cDIwN2VkczI4eGZ4c2llc3BkMDl6MnpzeDkiIHRpbWVzdGFtcD0i
MTQ2MzQ3NTc5NyI+ODA8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5h
bCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkZv
cmQsIEVhcmwgUzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R2lsZXMsIFdheW5lIEg8L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
Pk1va2RhZCwgQWxpIEg8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48
dGl0bGU+SW5jcmVhc2luZyBwcmV2YWxlbmNlIG9mIHRoZSBtZXRhYm9saWMgc3luZHJvbWUgYW1v
bmcgVVMgYWR1bHRzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkRpYWJldGVzIGNhcmU8L3NlY29u
ZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5EaWFiZXRlcyBjYXJl
PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjQ0NC0yNDQ5PC9wYWdlcz48dm9sdW1l
PjI3PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4xMDwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA0PC95ZWFyPjwv
ZGF0ZXM+PGlzYm4+MDE0OS01OTkyPC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+
PENpdGU+PEF1dGhvcj5XaWxzb248L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA1PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+ODE8
L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjgxPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+
PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0idjAyd2Vyd2F2eHAyMDdlZHMyOHhmeHNpZXNwZDA5ejJ6c3g5
IiB0aW1lc3RhbXA9IjE0NjM0NzU4MTkiPjgxPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBl
IG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhv
cnM+PGF1dGhvcj5XaWxzb24sIFBldGVyIFdGPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5E4oCZQWdvc3Rpbm8s
IFJhbHBoIEI8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlBhcmlzZSwgSGVsZW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlN1
bGxpdmFuLCBMaXNhPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NZWlncywgSmFtZXMgQjwvYXV0aG9yPjwvYXV0
aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5NZXRhYm9saWMgc3luZHJvbWUgYXMg
YSBwcmVjdXJzb3Igb2YgY2FyZGlvdmFzY3VsYXIgZGlzZWFzZSBhbmQgdHlwZSAyIGRpYWJldGVz
IG1lbGxpdHVzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkNpcmN1bGF0aW9uPC9zZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Q2lyY3VsYXRpb248L2Z1bGwt
dGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4zMDY2LTMwNzI8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTEyPC92
b2x1bWU+PG51bWJlcj4yMDwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA1PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+
PGlzYm4+MDAwOS03MzIyPC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmRO
b3RlPn==
ADDIN EN.CITE.DATA (30-33).
سندرم متابولیک به طور فزاینده ای در حال تبدیل شدن به وضعیتی رایج است. با استفاده از بانک داده های مطالعه سلامت ملی و تغذیه از سال 1999 تا 2002، 34.5 شرکت کنندگان دارای معیارهای ATP III برای سندرم متابولیک بودند. این درحالی بود که 22 درصد افراد در بین سال های 1988 تا 1994 دارای این معیارها بودند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ford</Author><Year>2005</Year><RecNum>82</RecNum><DisplayText>(31, 34)</DisplayText><record><rec-number>82</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9″ timestamp=”1463476418″>82</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Ford, Earl S</author></authors></contributors><titles><title>Prevalence of the metabolic syndrome defined by the International Diabetes Federation among adults in the US</title><secondary-title>Diabetes care</secondary-title></titles><periodical><full-title>Diabetes care</full-title></periodical><pages>2745-2749</pages><volume>28</volume><number>11</number><dates><year>2005</year></dates><isbn>0149-5992</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Ford</Author><Year>2002</Year><RecNum>79</RecNum><record><rec-number>79</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9″ timestamp=”1463475775″>79</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Ford, Earl S</author><author>Giles, Wayne H</author><author>Dietz, William H</author></authors></contributors><titles><title>Prevalence of the metabolic syndrome among US adults: findings from the third National Health and Nutrition Examination Survey</title><secondary-title>Jama</secondary-title></titles><periodical><full-title>Jama</full-title></periodical><pages>356-359</pages><volume>287</volume><number>3</number><dates><year>2002</year></dates><isbn>0098-7484</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(31, 34).
براساس گزارش سازمان جهانی دیابت در کشورهای اطراف اقیانوس آرام و کشورهای خاورمیانه شیوع ابتلا به دیابت زیاد است. دیابت موجب 90% مرگ های زودرس و بیماری ها در افراد دیابتی می شود که از این میزان 80% علت مرگ، مشکلات قلبی – عروقی می باشد. باید به این نکته توجه کرد که دیابت حتی قبل از آنکه میزان افزایش قند خون به حدی شود که علامت دار شود، می تواند با تاثیر بر روی TG و HDL عارضه خود را بر روی قلب و عروق بگذارد (افزایش تری گلیسیرید و کاهش HDL).
بروز بیماری های مزمن در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. پژوهش های اخیر کشور ایران نیز نشان می دهد که شانس ابتلا به بیماریهای مزمن در جوانان ایرانی زیاد است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite ExcludeAuth=”1″ ExcludeYear=”1″><RecNum>11</RecNum><DisplayText>(35)</DisplayText><record><rec-number>11</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”zzrrarxd6pa2xtee5syx2v0gd5vxfv90td9x” timestamp=”1468699556″>11</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Vasallo, Claudia</author><author>Gastaminza, Pablo</author></authors></contributors><titles><title>Cellular stress responses in hepatitis C virus infection: mastering a two-edged sword</title><secondary-title>Virus research</secondary-title></titles><periodical><full-title>Virus research</full-title></periodical><pages>100-117</pages><volume>209</volume><dates><year>2015</year></dates><isbn>0168-1702</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(35). در بیست سال گذشته برخلاف کشورهای پیشرفته، مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی- عروقی در ایران 45-20 درصد افزایش یافته است. سندرم متابولیک یکی از علل مهم این افزایش است. به علاوه، خطر بروز دیابت را نیز سه برابر افزایش می دهد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jalali</Author><Year>2009</Year><RecNum>12</RecNum><DisplayText>(36)</DisplayText><record><rec-number>12</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9″ timestamp=”1463335697″>12</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Jalali, R</author><author>Vashaghani, M</author><author>Dabaghmanesh, MH</author><author>Ranjbar Omrani, GHH</author></authors></contributors><titles><title>Metabolic syndrome prevalence in adults of Akbar Abad Kovar, Fars Province, in 2008</title><secondary-title>Iranian Endocrinology and Metabolism Journal</secondary-title></titles><periodical><full-title>Iranian Endocrinology and Metabolism Journal</full-title></periodical><pages>405-14</pages><volume>11</volume><number>4</number><dates><year>2009</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(36). یک مطالعه در تهران نشان داده است که شیوع این سندرم در میان بزرگسالان تهرانی بیشتر از 30 درصد می باشد که از اکثر کشورهای پیشرفته مثل ایالات متحده بیشتر است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite ExcludeAuth=”1″ ExcludeYear=”1″><RecNum>13</RecNum><DisplayText>(37)</DisplayText><record><rec-number>13</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”zzrrarxd6pa2xtee5syx2v0gd5vxfv90td9x” timestamp=”1468699615″>13</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Larrubia, Juan Ramón</author><author>Moreno-Cubero, Elia</author><author>Lokhande, Megha Uttam</author><author>García-Garzón, Silvia</author><author>Lázaro, Alicia</author><author>Miquel, Joaquín</author><author>Perna, Cristian</author><author>Sanz-de-Villalobos, Eduardo</author></authors></contributors><titles><title>Adaptive immune response during hepatitis C virus infection</title><secondary-title>World J Gastroenterol</secondary-title></titles><periodical><full-title>World J Gastroenterol</full-title></periodical><pages>3418-30</pages><volume>20</volume><number>13</number><dates><year>2014</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(37). شیوع سندرم متابولیک در دختران زیر 20 سال در مشهد 6 درصد گزارش شد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mirhosseini</Author><Year>2009</Year><RecNum>17</RecNum><DisplayText>(38)</DisplayText><record><rec-number>17</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”zzrrarxd6pa2xtee5syx2v0gd5vxfv90td9x” timestamp=”1469172724″>17</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Mirhosseini, Naghmeh-Zahra</author><author>Yusoff, Noor Aini Mohd</author><author>Shahar, Suzana</author><author>Parizadeh, Syyed Mohahhad Reza</author><author>Mobarhen, Majid Ghayour</author><author>Shakery, Mohammad Taghi</author></authors></contributors><titles><title>Prevalence of the metabolic syndrome and its influencing factors among adolescent girls in Mashhad, Iran</title><secondary-title>Asia Pacific journal of clinical nutrition</secondary-title></titles><periodical><full-title>Asia Pacific journal of clinical nutrition</full-title></periodical><pages>131-136</pages><volume>18</volume><number>1</number><dates><year>2009</year></dates><isbn>0964-7058</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(38). نتایج حاصل از مرور سیستماتیک ملکی و همکاران ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Maleki</Author><Year>2014</Year><RecNum>18</RecNum><DisplayText>(39)</DisplayText><record><rec-number>18</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”zzrrarxd6pa2xtee5syx2v0gd5vxfv90td9x” timestamp=”1469174010″>18</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Maleki, Farajollah</author><author>Sayehmiri, Fa–eh</author><author>Kiani, Faezeh</author><author>Nasiri, Sadaf</author></authors></contributors><titles><title>Metabolic syndrome prevalence in Iran: a sys–atic review and meta-analysis</title><secondary-title>Journal of Kermanshah University of Medical Sciences</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Kermanshah University of Medical Sciences</full-title></periodical><pages>242-250</pages><volume>18</volume><number>4</number><dates><year>2014</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(39) حاکی از شیوع 36 درصدی سندرم متابولیک در ایران بود. همچنین عظیمی نژاد و همکاران ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Azimi-Nezhad</Author><Year>2012</Year><RecNum>19</RecNum><DisplayText>(40)</DisplayText><record><rec-number>19</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”zzrrarxd6pa2xtee5syx2v0gd5vxfv90td9x” timestamp=”1469174438″>19</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Azimi-Nezhad, Mohsen</author><author>Herbeth, Bernard</author><author>Siest, Gérard</author><author>Dadé, Sébastien</author><author>Ndiaye, Ndeye Coumba</author><author>Esmaily, Habibollah</author><author>Hosseini, Seyyed Javad</author><author>Ghayour-Mobarhan, Majid</author><author>Visvikis-Siest, Sophie</author></authors></contributors><titles><title>High prevalence of metabolic syndrome in Iran in comparison with France: what are the components that explain this?</title><secondary-title>Metabolic syndrome and related disorders</secondary-title></titles><periodical><full-title>Metabolic syndrome and related disorders</full-title></periodical><pages>181-188</pages><volume>10</volume><number>3</number><dates><year>2012</year></dates><isbn>1540-4196</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(40) با مقایسه شیوع سندرم متابولیک در ایرانیان و فرانسوی ها به شیوع بیشتر سندرم متابولیک در زنان و مردان ایرانی (به ترتیب 55 و 30.1 درصد) در مقایسه با زنان و مردان فرانسوی (به ترتیب 6.6 و 13.7 درصد) اشاره کردند. به نظر می رسد عوامل ژنتیکی، متابولیک و محیطی از جمله رژیم غذایی، نقش مهمی در پیشرفت سندرم متابولیک دارند، از آنجا که شیوع چاقی و اضافه وزن در حال افزایش است، شیوع سندرم متابولیک نیز افزایش خواهد یافت.
با توجه به افزایش چشمگیر شیوع چاقی و دیابت نوع دو در بین کودکان و نوجوانان و ارتباط قوی بین چاقی دوران کودکی و بروز مقاومت به انسولین در اوایل بزرگسالی، به نظر می رسد همزیستی متغیرهای خطرساز قلبی- عروقی همانند بزرگسالان، در کودکان نیز وجود داشته باشد. از سوی دیگر، گرچه سنین اصلی بروز تظاهرات بیماری های اترواسکلروتیک قلبی- عروقی معمولاً در بزرگسالان است، ولی مطالعات انجام شده شروع روند آن را در کودکی ذکر می کنند (1). بنابراین تشخیص این سندرم در پیشگیری از دیابت و بیماری های قلبی- عروقی نقش مهمی دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jalali</Author><Year>2009</Year><RecNum>12</RecNum><DisplayText>(36)</DisplayText><record><rec-number>12</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9″ timestamp=”1463335697″>12</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Jalali, R</author><author>Vashaghani, M</author><author>Dabaghmanesh, MH</author><author>Ranjbar Omrani, GHH</author></authors></contributors><titles><title>Metabolic syndrome prevalence in adults of Akbar Abad Kovar, Fars Province, in 2008</title><secondary-title>Iranian Endocrinology and Metabolism Journal</secondary-title></titles><periodical><full-title>Iranian Endocrinology and Metabolism Journal</full-title></periodical><pages>405-14</pages><volume>11</volume><number>4</number><dates><year>2009</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(36).
1- 4. اتیولوژی
از عوامل موثر در ایجاد سندرم متابولیک می توان به ژنتیک ، جنس، سن، فعالیتهای بدنی، سبک زندگی، عادات غذایی و مصرف سیگار، حالت پیش التهابی و بی نظمی هورمونی اشاره کرد. به نظر می رسد که اثر این عوامل به قومیت نیز بستگی دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Alberti</Author><Year>2006</Year><RecNum>5</RecNum><DisplayText>(1)</DisplayText><record><rec-number>5</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9″ timestamp=”1463334678″>5</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Alberti, Kurt George Matthew Mayer</author><author>Zimmet, Paul</author><author>Shaw, Jonathan</author></authors></contributors><titles><title>Metabolic syndrome—a new world‐wide definition. A consensus sta–ent from the international diabetes federation</title><secondary-title>Diabetic medicine</secondary-title></titles><periodical><full-title>Diabetic medicine</full-title></periodical><pages>469-480</pages><volume>23</volume><number>5</number><dates><year>2006</year></dates><isbn>1464-5491</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(1). به طور کلی چاقی شکمی و مقاومت به انسولین دو عامل مهم در ایجاد سندرم متابولیک هستند. چاقی شکمی یا چاقی سیبی شکل به عنوان عامل اصلی و مهم شیوع سندرم متابولیک در جهان است و با بیماری های قلبی-عروقی، افزایش قند خون، فشار خون، تری گلیسرید سرمی و کاهش HDL-C ارتباط دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Tunstall-Pedoe</Author><Year>1999</Year><RecNum>16</RecNum><DisplayText>(41)</DisplayText><record><rec-number>16</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9″ timestamp=”1463336629″>16</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Tunstall-Pedoe, Hugh</author><author>Kuulasmaa, Kari</author><author>Mähönen, Markku</author><author>Tolonen, Hanna</author><author>Ruokokoski, Esa</author><author>Amouyel, Philippe</author></authors></contributors><titles><title>Contribution of trends in survival and coronar y-event rates to changes in coronary heart disease mortality: 10-year results from 37 WHO MONICA Project populations</title><secondary-title>The Lancet</secondary-title></titles><periodical><full-title>The Lancet</full-title></periodical><pages>1547-1557</pages><volume>353</volume><number>9164</number><dates><year>1999</year></dates><isbn>0140-6736</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(41).
کاهش حساسیت به انسولین در بافت های کبد، چربی و ماهیچه اسکلتی، منجر به بروز مقاومت به انسولین و در نهایت افزایش سطوح قند خون می شود. Bonora و همکاران با مطالعه میزان شیوع مقاومت به انسولین در افراد 40 تا 79 سال با استفاده از روش ارزیابی مدل هموستازی (HOMA)، نشان دادند که میزان مقاومت به انسولین با تعدادی از ناهنجاری های متابولیکی همبستگی دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Bonora</Author><Year>1998</Year><RecNum>17</RecNum><DisplayText>(42)</DisplayText><record><rec-number>17</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9″ timestamp=”1463336665″>17</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Bonora, Enzo</author><author>Kiechl, Stefan</author><author>Willeit, Johann</author><author>Oberhollenzer, Friederich</author><author>Egger, Georg</author><author>Targher, Giovanni</author><author>Alberiche, Maria</author><author>Bonadonna, Riccardo C</author><author>Muggeo, Michele</author></authors></contributors><titles><title>Prevalence of insulin resistance in metabolic disorders: the Bruneck Study</title><secondary-title>Diabetes</secondary-title></titles><periodical><full-title>Diabetes</full-title></periodical><pages>1643-1649</pages><volume>47</volume><number>10</number><dates><year>1998</year></dates><isbn>0012-1797</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(42).
با توجه به افزایش شیوع سندرم متابولیک طی ده سال گذشته و عدم تغییر ژنوم انسان، اهمیت تأثیر عوامل محیطی در بروز این اختلال مورد توجه قرار گرفته است. از جمله عوامل محیطی مؤثر می توان به عدم تحرک و افزایش سن اشاره کرد که منجر به افزایش چربی بدن به ویژه در ناحیه شکم و مقاومت به انسولین می شود. بافت چربی از دو راه بر روی هموستازی گلوکز، ایجاد مقاومت به انسولین و بروز سندرم متابولیک دخالت دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Roche</Author><Year>2005</Year><RecNum>18</RecNum><DisplayText>(43)</DisplayText><record><rec-number>18</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9″ timestamp=”1463337099″>18</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Roche, Helen M</author><author>Phillips, Catherine</author><author>Gibney, Michael J</author></authors></contributors><titles><title>The metabolic syndrome: the crossroads of diet and genetics</title><secondary-title>Proceedings of the Nutrition Society</secondary-title></titles><periodical><full-title>Proceedings of the Nutrition Society</full-title></periodical><pages>371-377</pages><volume>64</volume><number>03</number><dates><year>2005</year></dates><isbn>1475-2719</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(43). اول اینکه، ذخیره بسیار بالای انرژی در بافت چربی باعث افزایش جریان اسیدهای چرب به سایر بافت ها و افزایش تری گلیسرید در بافت های محیطی و در نتیجه اختلال در سیگنال دهی انسولین، مهار ورود گلوکز و افزایش مقاومت به انسولین می گردد. دوم این که، بافت چربی به عنوان عضو اندوکرین مهم در ترشح فاکتورهای التهابی با نام کلی آدیپوسیتوکین یا آدیپوکین ها، تأثیر منفی روی حساسیت به انسولین دارد. جلوگیری از چاقی باعث کاهش ابتلا به سندرم متابولیک، دیابت نوع 2 و بیماری های قلبی عروقی می شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Trayhurn</Author><Year>2004</Year><RecNum>19</RecNum><DisplayText>(44)</DisplayText><record><rec-number>19</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9″ timestamp=”1463337146″>19</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Trayhurn, Paul</author><author>Wood, I Stuart</author></authors></contributors><titles><title>Adipokines: inflammation and the pleiotropic role of white adipose tissue</title><secondary-title>British Journal of Nutrition</secondary-title></titles><periodical><full-title>British Journal of Nutrition</full-title></periodical><pages>347-355</pages><volume>92</volume><number>03</number><dates><year>2004</year></dates><isbn>1475-2662</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(44).
امروزه مشخص شده است که التهاب، یکی از علل مقاومت به انسولین در افراد چاق و مبتلا به دیابت نوع 2 است. در واقع، در سندرم متابولیک یک التهاب مزمن خفیف وجود دارد و مطالعات مختلفی نشان داده اند که التهاب مزمن خفیف با سندرم متابولیک و مقاومت به انسولین همراه است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rodríguez-Hernández</Author><Year>2013</Year><RecNum>83</RecNum><DisplayText>(45)</DisplayText><record><rec-number>83</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9″ timestamp=”1463478184″>83</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Rodríguez-Hernández, Heriberto</author><author>Simental-Mendía, Luis E</author><author>Rodríguez-Ramírez, Gabriela</author><author>Reyes-Romero, Miguel A</author></authors></contributors><titles><title>Obesity and inflammation: epidemiology, risk factors, and markers of inflammation</title><secondary-title>International journal of endocrinology</secondary-title></titles><periodical><full-title>International journal of endocrinology</full-title></periodical><volume>2013</volume><dates><year>2013</year></dates><isbn>1687-8337</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(45). به نظر می رسد التهاب یک جزء مشترک اختلال در متابولیسم گلوکز، چربی ها و انسولین باشد که زمینه ساز ایجاد و پیشرفت سندرم متابولیک است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rodríguez-Hernández</Author><Year>2013</Year><RecNum>83</RecNum><DisplayText>(45)</DisplayText><record><rec-number>83</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9″ timestamp=”1463478184″>83</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Rodríguez-Hernández, Heriberto</author><author>Simental-Mendía, Luis E</author><author>Rodríguez-Ramírez, Gabriela</author><author>Reyes-Romero, Miguel A</author></authors></contributors><titles><title>Obesity and inflammation: epidemiology, risk factors, and markers of inflammation</title><secondary-title>International journal of endocrinology</secondary-title></titles><periodical><full-title>International journal of endocrinology</full-title></periodical><volume>2013</volume><dates><year>2013</year></dates><isbn>1687-8337</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(45).
مطالعات زیادی، ارتباط بین سطح پلاسمایی CRP و مشخصات سندرم متابولیک مثل چاقی، هیپرانسولینمی، مقاومت به انسولین، هیپرتری گلیسیریدمی را نشان داده است، اما التهاب مزمن خفیف در سندرم متابولیک نه تنها به صورت سیستمیک با افزایش CRP و برخی مسیرهای التهابی مثل (Nuclear factor kappa B) NFk –که مسیر اصلی در پاسخ التهابی ذاتی است- همراه است، بلکه التهاب در بافت چربی با آزاد شدن آدیپوکین هایی به گردش خون همراه است که نقش مهمی در پاتوفیزیولوژی سندرم متابولیک دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Elks</Author><Year>2010</Year><RecNum>84</RecNum><DisplayText>(46)</DisplayText><record><rec-number>84</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”v02werwavxp207eds28xfxsiespd09z2zsx9″ timestamp=”1463478220″>84</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Elks, Carrie M</author><author>Francis, Joseph</author></authors></contributors><titles><title>Central adiposity, sys–ic inflammation, and the metabolic syndrome</title><secondary-title>Current hypertension reports</secondary-title></titles><periodical><full-title>Current hypertension reports</full-title></periodical><pages>99-104</pages><volume>12</volume><number>2</number><dates><year>2010</year></dates><isbn>1522-6417</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(46). (شکل 1-1)

شکل 1-1. ارتباط بین چاقی از مشخصات بارز سندرم متابولیک با التهاب ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Nolan</Author><Year>2013</Year><RecNum>20</RecNum><DisplayText>(47)</DisplayText><record><rec-number>20</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”zzrrarxd6pa2xtee5syx2v0gd5vxfv90td9x” timestamp=”1469183132″>20</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>Nolan, John J</author><author>O’Gorman, Donal J</author></authors></contributors><titles><title>Pathophysiology of the Metabolic Syndrome</title><secondary-title>The Metabolic Syndrome</secondary-title></titles><pages>17-42</pages><dates><year>2013</year></dates><publisher>Springer</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(47)

1- 5. سندرم متابولیک و استرس اکسیداتیو
گونه های اکسیژن واکنش زا (ROS ) مولکول های فعال و واکنشگری هستند که حاوی اکسیژن می باشند. این مولکول ها در فرآیند احیا شدن اکسیژن به آب در بدن تولید می شوند. تولید ROS ها میتواند در اثر محرک داخل سلولی یا خارج سلولی تحریک شود. چند نمونه از محرک های تولید ROS ها عبارتند از: تابش اشعه ماورای بنفش، شیمی درمانی، سموم محیطی و ورزش و فعالیت بدنی شدید. این مولکولها به دو دسته ROS های رادیکال آزاد و ROS های غیر رادیکالی تقسیم می شوند که گروه رادیکال آزاد، دارای الکترون های جفت نشده در لایه بیرونی خود هستند (برای مثال رادیکال های هیدروکسیل و سوپر اکسید) و بسیار واکنش زا هستند. اما ROS های غیر رادیکالی دارای الکترون جفت نشده نیستند (برای مثال هیدروژن پر اکسید: H2O2) ولی آنها نیز به لحاظ شیمیایی واکنش زا هستند و می توانند به ROS های رادیکالی تبدیل گردند. بسیاری از سیستم های آنزیمی سلولی در تولید ROS ها مشارکت دارند از جمله: آنزیم های اکسیداز، نیتریک اکساید سنتاز، گزانتین اکسیداز، NADPH اکسیداز و امثالهم، و زنجیره انتقال الکترون میتوکندری بسیار با تولید ROS ها در بدن در ارتباط است PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5HdXR0ZXJpZGdlPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwMDwvWWVh
cj48UmVjTnVtPjE3ODwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oNDgtNTEpPC9EaXNwbGF5VGV4dD48
cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjE3ODwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBw
PSJFTiIgZGItaWQ9InB3cDJzZXo1ZGY5dmZoZXg5c3B4ZjVkNzJlNWQ1MjJ0eHAyeiIgdGltZXN0
YW1wPSIxNDY3NDYyMjg4Ij4xNzg8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0i
Sm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0
aG9yPkd1dHRlcmlkZ2UsIEpvaG48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhhbGxpd2VsbCwgQmFycnk8L2F1
dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RnJlZSByYWRpY2Fs
cyBhbmQgYW50aW94aWRhbnRzIGluIHRoZSB5ZWFyIDIwMDA6IGEgaGlzdG9yaWNhbCBsb29rIHRv
IHRoZSBmdXR1cmU8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+QW5uYWxzIG9mIHRoZSBOZXcgWW9y
ayBBY2FkZW15IG9mIFNjaWVuY2VzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGlj
YWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+QW5uYWxzIG9mIHRoZSBOZXcgWW9yayBBY2FkZW15IG9mIFNjaWVuY2Vz
PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTM2LTE0NzwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT44
OTk8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwMDwveWVhcj48L2Rh
dGVzPjxpc2JuPjE3NDktNjYzMjwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxD
aXRlPjxBdXRob3I+TWNDb3JkPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwMDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjE3OTwv
UmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTc5PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+
PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icHdwMnNlejVkZjl2ZmhleDlzcHhmNWQ3MmU1ZDUyMnR4cDJ6
IiB0aW1lc3RhbXA9IjE0Njc0NjIzNDEiPjE3OTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlw
ZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRo
b3JzPjxhdXRob3I+TWNDb3JkLCBKb2UgTTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9y
cz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5UaGUgZXZvbHV0aW9uIG9mIGZyZWUgcmFkaWNhbHMgYW5kIG94aWRh
dGl2ZSBzdHJlc3M8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+VGhlIEFtZXJpY2FuIGpvdXJuYWwg
b2YgbWVkaWNpbmU8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10
aXRsZT5UaGUgQW1lcmljYW4gam91cm5hbCBvZiBtZWRpY2luZTwvZnVsbC10aXRsZT48L3Blcmlv
ZGljYWw+PHBhZ2VzPjY1Mi02NTk8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTA4PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj44
PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDA8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDAyLTkzNDM8
L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkhvcHBzPC9B
dXRob3I+PFllYXI+MjAxMDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjE4MDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1u
dW1iZXI+MTgwPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0i
cHdwMnNlejVkZjl2ZmhleDlzcHhmNWQ3MmU1ZDUyMnR4cDJ6IiB0aW1lc3RhbXA9IjE0Njc0NjIz
NjkiPjE4MDwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGlj
bGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+SG9wcHMsIEU8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk5vdG8sIEQ8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkNhaW1pLCBHPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5BdmVybmEsIE1SPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRs
ZXM+PHRpdGxlPkEgbm92ZWwgY29tcG9uZW50IG9mIHRoZSBtZXRhYm9saWMgc3luZHJvbWU6IHRo
ZSBveGlkYXRpdmUgc3RyZXNzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPk51dHJpdGlvbiwgTWV0
YWJvbGlzbSBhbmQgQ2FyZGlvdmFzY3VsYXIgRGlzZWFzZXM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3Rp
dGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5OdXRyaXRpb24sIE1ldGFib2xpc20gYW5kIENh
cmRpb3Zhc2N1bGFyIERpc2Vhc2VzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NzIt
Nzc8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MjA8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHll
YXI+MjAxMDwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjA5MzktNDc1MzwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+
PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+QmlyYmVuPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMjwv
WWVhcj48UmVjTnVtPjE4MTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTgxPC9yZWMtbnVt
YmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icHdwMnNlejVkZjl2ZmhleDlz
cHhmNWQ3MmU1ZDUyMnR4cDJ6IiB0aW1lc3RhbXA9IjE0Njc0NjIzOTIiPjE4MTwva2V5PjwvZm9y
ZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48
Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+QmlyYmVuLCBFc3JhPC9hdXRob3I+PGF1dGhv
cj5TYWhpbmVyLCBVbWl0IE11cmF0PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TYWNrZXNlbiwgQ2Fuc2luPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5Fcnp1cnVtLCBTZXJwaWw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkthbGF5Y2ksIE9t
ZXI8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+T3hpZGF0
aXZlIHN0cmVzcyBhbmQgYW50aW94aWRhbnQgZGVmZW5zZTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRs
ZT5Xb3JsZCBBbGxlcmd5IE9yZ2FuaXphdGlvbiBKb3VybmFsPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90
aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+V29ybGQgQWxsZXJneSBPcmdhbml6YXRpb24g
Sm91cm5hbDwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjE8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+
NTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEyPC95ZWFyPjwvZGF0
ZXM+PGlzYm4+MTkzOS00NTUxPC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9F
bmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5HdXR0ZXJpZGdlPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwMDwvWWVh
cj48UmVjTnVtPjE3ODwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oNDgtNTEpPC9EaXNwbGF5VGV4dD48
cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjE3ODwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBw
PSJFTiIgZGItaWQ9InB3cDJzZXo1ZGY5dmZoZXg5c3B4ZjVkNzJlNWQ1MjJ0eHAyeiIgdGltZXN0
YW1wPSIxNDY3NDYyMjg4Ij4xNzg8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0i
Sm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0
aG9yPkd1dHRlcmlkZ2UsIEpvaG48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhhbGxpd2VsbCwgQmFycnk8L2F1
dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RnJlZSByYWRpY2Fs
cyBhbmQgYW50aW94aWRhbnRzIGluIHRoZSB5ZWFyIDIwMDA6IGEgaGlzdG9yaWNhbCBsb29rIHRv
IHRoZSBmdXR1cmU8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+QW5uYWxzIG9mIHRoZSBOZXcgWW9y
ayBBY2FkZW15IG9mIFNjaWVuY2VzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGlj
YWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+QW5uYWxzIG9mIHRoZSBOZXcgWW9yayBBY2FkZW15IG9mIFNjaWVuY2Vz
PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTM2LTE0NzwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT44
OTk8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwMDwveWVhcj48L2Rh
dGVzPjxpc2JuPjE3NDktNjYzMjwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxD
aXRlPjxBdXRob3I+TWNDb3JkPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwMDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjE3OTwv
UmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTc5PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+
PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icHdwMnNlejVkZjl2ZmhleDlzcHhmNWQ3MmU1ZDUyMnR4cDJ6
IiB0aW1lc3RhbXA9IjE0Njc0NjIzNDEiPjE3OTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlw
ZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRo
b3JzPjxhdXRob3I+TWNDb3JkLCBKb2UgTTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9y
cz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5UaGUgZXZvbHV0aW9uIG9mIGZyZWUgcmFkaWNhbHMgYW5kIG94aWRh
dGl2ZSBzdHJlc3M8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+VGhlIEFtZXJpY2FuIGpvdXJuYWwg
b2YgbWVkaWNpbmU8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10
aXRsZT5UaGUgQW1lcmljYW4gam91cm5hbCBvZiBtZWRpY2luZTwvZnVsbC10aXRsZT48L3Blcmlv
ZGljYWw+PHBhZ2VzPjY1Mi02NTk8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTA4PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj44
PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDA8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDAyLTkzNDM8
L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkhvcHBzPC9B
dXRob3I+PFllYXI+MjAxMDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjE4MDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1u
dW1iZXI+MTgwPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0i
cHdwMnNlejVkZjl2ZmhleDlzcHhmNWQ3MmU1ZDUyMnR4cDJ6IiB0aW1lc3RhbXA9IjE0Njc0NjIz
NjkiPjE4MDwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGlj
bGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+SG9wcHMsIEU8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk5vdG8sIEQ8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkNhaW1pLCBHPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5BdmVybmEsIE1SPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRs
ZXM+PHRpdGxlPkEgbm92ZWwgY29tcG9uZW50IG9mIHRoZSBtZXRhYm9saWMgc3luZHJvbWU6IHRo
ZSBveGlkYXRpdmUgc3RyZXNzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPk51dHJpdGlvbiwgTWV0
YWJvbGlzbSBhbmQgQ2FyZGlvdmFzY3VsYXIgRGlzZWFzZXM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3Rp
dGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5OdXRyaXRpb24sIE1ldGFib2xpc20gYW5kIENh
cmRpb3Zhc2N1bGFyIERpc2Vhc2VzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NzIt
Nzc8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MjA8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHll
YXI+MjAxMDwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjA5MzktNDc1MzwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+
PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+QmlyYmVuPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMjwv
WWVhcj48UmVjTnVtPjE4MTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTgxPC9yZWMtbnVt
YmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icHdwMnNlejVkZjl2ZmhleDlz
cHhmNWQ3MmU1ZDUyMnR4cDJ6IiB0aW1lc3RhbXA9IjE0Njc0NjIzOTIiPjE4MTwva2V5PjwvZm9y
ZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48
Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+QmlyYmVuLCBFc3JhPC9hdXRob3I+PGF1dGhv
cj5TYWhpbmVyLCBVbWl0IE11cmF0PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TYWNrZXNlbiwgQ2Fuc2luPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5Fcnp1cnVtLCBTZXJwaWw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkthbGF5Y2ksIE9t
ZXI8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+T3hpZGF0
aXZlIHN0cmVzcyBhbmQgYW50aW94aWRhbnQgZGVmZW5zZTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRs
ZT5Xb3JsZCBBbGxlcmd5IE9yZ2FuaXphdGlvbiBKb3VybmFsPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90
aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+V29ybGQgQWxsZXJneSBPcmdhbml6YXRpb24g
Sm91cm5hbDwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjE8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+
NTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEyPC95ZWFyPjwvZGF0
ZXM+PGlzYm4+MTkzOS00NTUxPC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9F
bmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE.DATA (48-51).
سه جزء از ROS ها شامل آنیون سوپر اکسید (O2-)، رادیکال هیدروکسیل (•OH) و هیدروژن پراکسید به لحاظ فیزیولوژیک اهمیت بسیاری دارند PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5HdXR0ZXJpZGdlPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwMDwvWWVh
cj48UmVjTnVtPjE3ODwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oNDgtNTEpPC9EaXNwbGF5VGV4dD48
cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjE3ODwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBw
PSJFTiIgZGItaWQ9InB3cDJzZXo1ZGY5dmZoZXg5c3B4ZjVkNzJlNWQ1MjJ0eHAyeiIgdGltZXN0
YW1wPSIxNDY3NDYyMjg4Ij4xNzg8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0i
Sm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0
aG9yPkd1dHRlcmlkZ2UsIEpvaG48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhhbGxpd2VsbCwgQmFycnk8L2F1
dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RnJlZSByYWRpY2Fs
cyBhbmQgYW50aW94aWRhbnRzIGluIHRoZSB5ZWFyIDIwMDA6IGEgaGlzdG9yaWNhbCBsb29rIHRv
IHRoZSBmdXR1cmU8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+QW5uYWxzIG9mIHRoZSBOZXcgWW9y
ayBBY2FkZW15IG9mIFNjaWVuY2VzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGlj
YWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+QW5uYWxzIG9mIHRoZSBOZXcgWW9yayBBY2FkZW15IG9mIFNjaWVuY2Vz
PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTM2LTE0NzwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT44
OTk8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwMDwveWVhcj48L2Rh
dGVzPjxpc2JuPjE3NDktNjYzMjwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxD
aXRlPjxBdXRob3I+TWNDb3JkPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwMDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjE3OTwv
UmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTc5PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+
PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icHdwMnNlejVkZjl2ZmhleDlzcHhmNWQ3MmU1ZDUyMnR4cDJ6
IiB0aW1lc3RhbXA9IjE0Njc0NjIzNDEiPjE3OTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlw
ZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRo
b3JzPjxhdXRob3I+TWNDb3JkLCBKb2UgTTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9y
cz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5UaGUgZXZvbHV0aW9uIG9mIGZyZWUgcmFkaWNhbHMgYW5kIG94aWRh
dGl2ZSBzdHJlc3M8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+VGhlIEFtZXJpY2FuIGpvdXJuYWwg
b2YgbWVkaWNpbmU8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10
aXRsZT5UaGUgQW1lcmljYW4gam91cm5hbCBvZiBtZWRpY2luZTwvZnVsbC10aXRsZT48L3Blcmlv
ZGljYWw+PHBhZ2VzPjY1Mi02NTk8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTA4PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj44
PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDA8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDAyLTkzNDM8
L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkhvcHBzPC9B
dXRob3I+PFllYXI+MjAxMDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjE4MDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1u
dW1iZXI+MTgwPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0i
cHdwMnNlejVkZjl2ZmhleDlzcHhmNWQ3MmU1ZDUyMnR4cDJ6IiB0aW1lc3RhbXA9IjE0Njc0NjIz
NjkiPjE4MDwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGlj
bGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+SG9wcHMsIEU8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk5vdG8sIEQ8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkNhaW1pLCBHPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5BdmVybmEsIE1SPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRs
ZXM+PHRpdGxlPkEgbm92ZWwgY29tcG9uZW50IG9mIHRoZSBtZXRhYm9saWMgc3luZHJvbWU6IHRo
ZSBveGlkYXRpdmUgc3RyZXNzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPk51dHJpdGlvbiwgTWV0
YWJvbGlzbSBhbmQgQ2FyZGlvdmFzY3VsYXIgRGlzZWFzZXM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3Rp
dGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5OdXRyaXRpb24sIE1ldGFib2xpc20gYW5kIENh
cmRpb3Zhc2N1bGFyIERpc2Vhc2VzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NzIt
Nzc8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MjA8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHll
YXI+MjAxMDwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjA5MzktNDc1MzwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+
PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+QmlyYmVuPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMjwv
WWVhcj48UmVjTnVtPjE4MTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTgxPC9yZWMtbnVt
YmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icHdwMnNlejVkZjl2ZmhleDlz
cHhmNWQ3MmU1ZDUyMnR4cDJ6IiB0aW1lc3RhbXA9IjE0Njc0NjIzOTIiPjE4MTwva2V5PjwvZm9y
ZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48
Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+QmlyYmVuLCBFc3JhPC9hdXRob3I+PGF1dGhv
cj5TYWhpbmVyLCBVbWl0IE11cmF0PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TYWNrZXNlbiwgQ2Fuc2luPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5Fcnp1cnVtLCBTZXJwaWw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkthbGF5Y2ksIE9t
ZXI8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+T3hpZGF0
aXZlIHN0cmVzcyBhbmQgYW50aW94aWRhbnQgZGVmZW5zZTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRs
ZT5Xb3JsZCBBbGxlcmd5IE9yZ2FuaXphdGlvbiBKb3VybmFsPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90
aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+V29ybGQgQWxsZXJneSBPcmdhbml6YXRpb24g
Sm91cm5hbDwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjE8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+
NTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEyPC95ZWFyPjwvZGF0
ZXM+PGlzYm4+MTkzOS00NTUxPC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9F
bmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5HdXR0ZXJpZGdlPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwMDwvWWVh
cj48UmVjTnVtPjE3ODwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oNDgtNTEpPC9EaXNwbGF5VGV4dD48
cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjE3ODwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBw
PSJFTiIgZGItaWQ9InB3cDJzZXo1ZGY5dmZoZXg5c3B4ZjVkNzJlNWQ1MjJ0eHAyeiIgdGltZXN0
YW1wPSIxNDY3NDYyMjg4Ij4xNzg8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0i
Sm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0
aG9yPkd1dHRlcmlkZ2UsIEpvaG48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhhbGxpd2VsbCwgQmFycnk8L2F1
dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RnJlZSByYWRpY2Fs
cyBhbmQgYW50aW94aWRhbnRzIGluIHRoZSB5ZWFyIDIwMDA6IGEgaGlzdG9yaWNhbCBsb29rIHRv
IHRoZSBmdXR1cmU8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+QW5uYWxzIG9mIHRoZSBOZXcgWW9y
ayBBY2FkZW15IG9mIFNjaWVuY2VzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGlj
YWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+QW5uYWxzIG9mIHRoZSBOZXcgWW9yayBBY2FkZW15IG9mIFNjaWVuY2Vz
PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTM2LTE0NzwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT44
OTk8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwMDwveWVhcj48L2Rh
dGVzPjxpc2JuPjE3NDktNjYzMjwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxD
aXRlPjxBdXRob3I+TWNDb3JkPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwMDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjE3OTwv
UmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTc5PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+
PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icHdwMnNlejVkZjl2ZmhleDlzcHhmNWQ3MmU1ZDUyMnR4cDJ6
IiB0aW1lc3RhbXA9IjE0Njc0NjIzNDEiPjE3OTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlw
ZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRo
b3JzPjxhdXRob3I+TWNDb3JkLCBKb2UgTTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9y
cz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5UaGUgZXZvbHV0aW9uIG9mIGZyZWUgcmFkaWNhbHMgYW5kIG94aWRh
dGl2ZSBzdHJlc3M8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+VGhlIEFtZXJpY2FuIGpvdXJuYWwg
b2YgbWVkaWNpbmU8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10
aXRsZT5UaGUgQW1lcmljYW4gam91cm5hbCBvZiBtZWRpY2luZTwvZnVsbC10aXRsZT48L3Blcmlv
ZGljYWw+PHBhZ2VzPjY1Mi02NTk8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTA4PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj44
PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDA8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDAyLTkzNDM8
L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkhvcHBzPC9B
dXRob3I+PFllYXI+MjAxMDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjE4MDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1u
dW1iZXI+MTgwPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0i
cHdwMnNlejVkZjl2ZmhleDlzcHhmNWQ3MmU1ZDUyMnR4cDJ6IiB0aW1lc3RhbXA9IjE0Njc0NjIz
NjkiPjE4MDwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGlj
bGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+SG9wcHMsIEU8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk5vdG8sIEQ8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkNhaW1pLCBHPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5BdmVybmEsIE1SPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRs
ZXM+PHRpdGxlPkEgbm92ZWwgY29tcG9uZW50IG9mIHRoZSBtZXRhYm9saWMgc3luZHJvbWU6IHRo
ZSBveGlkYXRpdmUgc3RyZXNzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPk51dHJpdGlvbiwgTWV0
YWJvbGlzbSBhbmQgQ2FyZGlvdmFzY3VsYXIgRGlzZWFzZXM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3Rp
dGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5OdXRyaXRpb24sIE1ldGFib2xpc20gYW5kIENh
cmRpb3Zhc2N1bGFyIERpc2Vhc2VzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NzIt
Nzc8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MjA8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHll
YXI+MjAxMDwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjA5MzktNDc1MzwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+
PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+QmlyYmVuPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMjwv
WWVhcj48UmVjTnVtPjE4MTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTgxPC9yZWMtbnVt
YmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icHdwMnNlejVkZjl2ZmhleDlz
cHhmNWQ3MmU1ZDUyMnR4cDJ6IiB0aW1lc3RhbXA9IjE0Njc0NjIzOTIiPjE4MTwva2V5PjwvZm9y
ZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48
Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+QmlyYmVuLCBFc3JhPC9hdXRob3I+PGF1dGhv
cj5TYWhpbmVyLCBVbWl0IE11cmF0PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TYWNrZXNlbiwgQ2Fuc2luPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5Fcnp1cnVtLCBTZXJwaWw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkthbGF5Y2ksIE9t
ZXI8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+T3hpZGF0
aXZlIHN0cmVzcyBhbmQgYW50aW94aWRhbnQgZGVmZW5zZTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRs
ZT5Xb3JsZCBBbGxlcmd5IE9yZ2FuaXphdGlvbiBKb3VybmFsPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90
aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+V29ybGQgQWxsZXJneSBPcmdhbml6YXRpb24g
Sm91cm5hbDwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjE8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+
NTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEyPC95ZWFyPjwvZGF0
ZXM+PGlzYm4+MTkzOS00NTUxPC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9F
bmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE.DATA (48-51).
برخی منابع دفاع آنتی اکسیدانی بدن را در دو گروه کلی آنتی اکسیدان های آنزیمی و آنتی اکسیدان های غیر آنزیمی قرار می دهند؛ آنتی اکسیدانهای آنزیمی شامل یک سری آنزیم هستند که در خنثی سازی ROS ها نقش دارند (مانند آنزیم های کاتالاز، سوپر اکسید دسموتاز، گلوتاتیون پر اکسیداز و هم اکسیژناز-1 ). آنتی اکسیدان های غیر آنزیمی شامل یک سری ترکیبات آنتی اکسیدانی با وزن مولکولی پایین از جمله ویتامین ها (عموما ویتامین های C و E)، بتا-کاروتن واسید اوریک هستند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Birben</Author><Year>2012</Year><RecNum>181</RecNum><DisplayText>(51)</DisplayText><record><rec-number>181</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”pwp2sez5df9vfhex9spxf5d72e5d522txp2z” timestamp=”1467462392″>181</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Birben, Esra</author><author>Sahiner, Umit Murat</author><author>Sackesen, Cansin</author><author>Erzurum, Serpil</author><author>Kalayci, Omer</author></authors></contributors><titles><title>Oxidative stress and antioxidant defense</title><secondary-title>World Allergy Organization Journal</secondary-title></titles><periodical><full-title>World Allergy Organization Journal</full-title></periodical><pages>1</pages><volume>5</volume><number>1</number><dates><year>2012</year></dates><isbn>1939-4551</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(51).
اصطلاح استرس اکسیداتیو در واقع به عدم تعادل اکسیدانها و آنتی اکسیدانها به نفع اکسیدانها اشاره دارد. افزایش اکسیدانها و رادیکالهای آزاد در بدن در حدی که از ظرفیت آنتی اکسیدانی بدن تجاوز نماید موجب ایجاد استرس اکسیداتیو در بدن میشود.
رادیکال آزاد مولکول های ناپایدار و واکنش زایی هستند که برای رسیدن به پایداری به دنبال جذب الکترون از دیگر مولکول ها می باشند. در بدن این الکترون را از لیپیدها، پروتئین ها، اسیدهای نوکلئیک ها، کربوهیدراتها و یا دیگر مولکولها تامین می گردد. در واقع رادیکال های آزاد سلسله ای از واکنش ها را راه می اندازند و در این مسیر سبب آسیب سلولی و ایجاد بیماریهای مختلف میشوند. ROS ها (گونه های واکنشگر اکسیژن) ، از مهمترین انواع رادیکال های آزاد به شمار می آیند. وقتی ROS ها بیشتر از حد تولید شوند زنجیره ای از واکنش های اکسیداسیون را شروع می کنند که در نهایت منجر به اکسیداسیون کربوهیدرات، چربی، پروتئین و DNA می شوند. لذا محصولات اکسیداسیون چربی ها و پروتئین ها به عنوان بیومارکرهایی از استرس اکسیداتیو اندازه گیری میشوند. از محصولات نهایی اکسیداسیون لیپیدی می توان به مالون دی آلدئید(MDA)، 4-هیدروکسی نوننال (HNE) و 4- اکسی 2- نوننال (ONE) اشاره نمود که از اکسیداسیون اسیدهای چرب بدست می آیند. محصولات پیشرفته اکسیداسیون پروتئین پلاسما (AOPP) نیز از دیگر شاخص های مرتبط با استرس اکسیداتیو است. در شرایط فیزیولوژیک سلولها برای مراقبت از خودشان در برابر آسیب اکسیداتیو از برخی فعالیت های آنتی اکسیدانی شامل آنزیم های آنتی اکسیدانی و آنتی اکسیدانهای غیر آنزیمی استفاده می کنند. اما وقتی که تولید ROS ها افزایش یابد موجب اختلال در تعادل بین اکسیدان ها و آنتی اکسیدانها و نهایتا منجر به یک وضعیت پرو-اکسیداتیو می شود. این عدم خنثی شدن اکسیدانها توسط آنتی اکسیدانها و پیش رفت تعادل بین اکسیدانها و آنتی اکسیدانها به سمت اکسیدان ها را استرس اکسیداتیو نامند که در توسعه بسیاری از بیماری ها از جمله سرطانها، آترواسکلروز، بیماری های نورودژنراتیو، عفونتها، بیماری های التهابی مزمن، دیابت و بیماری اتوایمیون نقش دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hopps</Author><Year>2010</Year><RecNum>180</RecNum><DisplayText>(50)</DisplayText><record><rec-number>180</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”pwp2sez5df9vfhex9spxf5d72e5d522txp2z” timestamp=”1467462369″>180</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Hopps, E</author><author>Noto, D</author><author>Caimi, G</author><author>Averna, MR</author></authors></contributors><titles><title>A novel component of the metabolic syndrome: the oxidative stress</title><secondary-title>Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases</secondary-title></titles><periodical><full-title>Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases</full-title></periodical><pages>72-77</pages><volume>20</volume><number>1</number><dates><year>2010</year></dates><isbn>0939-4753</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(50).
برخی از مطالعات قبلی یک ارتباط قوی بین سندرم متابولیک و استرس اکسیداتیو را یافته اند. شواهد علمی حاکی از ارتباط استرس اکسیداتیو با اجزای سندرم متابولیک از جمله هیپرگلایسمی و دیابت، پرفشاری خون، چاقی و دیس لیپیدمی می باشند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hopps</Author><Year>2010</Year><RecNum>180</RecNum><DisplayText>(50)</DisplayText><record><rec-number>180</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”pwp2sez5df9vfhex9spxf5d72e5d522txp2z” timestamp=”1467462369″>180</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Hopps, E</author><author>Noto, D</author><author>Caimi, G</author><author>Averna, MR</author></authors></contributors><titles><title>A novel component of the metabolic syndrome: the oxidative stress</title><secondary-title>Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases</secondary-title></titles><periodical><full-title>Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases</full-title></periodical><pages>72-77</pages><volume>20</volume><number>1</number><dates><year>2010</year></dates><isbn>0939-4753</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(50).
مهم ترین جزء ROS ها، آنیون سوپراکسید است که توسط NADPH اکسیداز تولید میشود. تولیدNO در بدن بطور طبیعی بیش از تولید سوپراکسید است. در شرایط استرس اکسیداتیو وقتی سوپر اکسید از تولید NO فزونی یابد در نتیجه سوپر اکسید NO را اکسید میکند و منجر به تولید پر اکسی نیتریت می شود و زنجیره ای از تولید رادیکال های آزاد شروع می شود که در نهایت منجر به اکسیداسیون کربوهیدرات، چربی و پروتئین می گردد. اما ارکان سندرم متابولیک شامل چاقی و افزایش قند خون منجر به افزایش تولید ROS ها و محصولات نهایی اکسیداسیون می گردد.
محصولات نهایی پراکسیداسیون لیپیدی که مالون دی آلدئید(MDA)، 4-هیدروکسی نوننال (HNE) و 4- اکسی 2-نوننال (ONE) هستند از اکسیداسیون اسیدهای چرب چند غیر اشباع بدست می آیند. مشابه آن اکسیداسیون پروتئین ها و تولید محصولات پیش رفته اکسیداسیون پروتئین ها( AOPP) نیز صورت میگیرد. در فرآیند اکسیداسیون پروتئین ها، گروه های کربونیل در پروتئین ها از مسیرهای اکسیداتیو متعددی از جمله اکسیداسیون مستقیم زنجیره های جانبی لیزین، آرژنین، پرولین و ترئونین توسط ROS، و یا توسط برخی ترکیبات واکنش گر )نظیر کتو آمین ها، کتو آلدئید ها، MDA، HNE و (ONE ایجاد می شوند. اما یافته های مطالعات قبلی حاکی از افزایش سطوح محصولات حاصل از استرس اکسیداتیو (مانند AOPP و MDA و دیگر موارد) در عارضه سندرم متابولیک بوده اند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hopps</Author><Year>2010</Year><RecNum>180</RecNum><DisplayText>(50)</DisplayText><record><rec-number>180</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”pwp2sez5df9vfhex9spxf5d72e5d522txp2z” timestamp=”1467462369″>180</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Hopps, E</author><author>Noto, D</author><author>Caimi, G</author><author>Averna, MR</author></authors></contributors><titles><title>A novel component of the metabolic syndrome: the oxidative stress</title><secondary-title>Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases</secondary-title></titles><periodical><full-title>Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases</full-title></periodical><pages>72-77</pages><volume>20</volume><number>1</number><dates><year>2010</year></dates><isbn>0939-4753</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(50). ارتباط اجزای سندرم متابولیک با استرس اکسیداتیو را به طور خلاصه در شکل 1-2 مشاهده می کنیم ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hopps</Author><Year>2010</Year><RecNum>46</RecNum><DisplayText>(50)</DisplayText><record><rec-number>46</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”5995x2t905tdesezr9npz2wtttwrv92wtrv9″ timestamp=”1469172740″>46</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Hopps, E</author><author>Noto, D</author><author>Caimi, G</author><author>Averna, MR</author></authors></contributors><titles><title>A novel component of the metabolic syndrome: the oxidative stress</title><secondary-title>Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases</secondary-title></titles><pages>72-77</pages><volume>20</volume><number>1</number><dates><year>2010</year></dates><isbn>0939-4753</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(50).

شکل 1-2 ارتباط اجزای سندرم متابولیک با استرس اکسیداتیو. O2: آنیون سوپراکسید ؛ NO: نیتریک اکساید ; ONOO: پراکسی نیتریت؛ ROS : گونه های اکسیژن واکنش زا؛ eNOS: سنتز اندوتلیالی نیتریک اکساید؛ MDA: مالون دی آلدئید؛ HNE: 4-هیدروکسی نونئال؛ ONE: 4-اکسی 2-نونئال؛ AOPPS: محصولات پیش رفته اکسیداسیون پروتئین؛ ALEs: محصولات پیش رفته و نهایی اکسیداسیون لیپیدی؛ SOD: سوپراکسید دسموتاز؛ GSH-Px:گلوتاتیون پراکسیداز و TAS: وضعیت آنتی اکسیدانی تام.
1- 6. درمان سندرم متابولیک
اولین خط درمان سندرم متابولیک شامل تغییرات درمانی در سبک زندگی، با هدف افزایش فعالیت فیزیکی، اصلاح رژیم غذایی و کاهش وزن است. هنوز مشخص نشده است که فعالیت فیزیکی و محدودیت دریافت کالری می‌تواند از ابتلا به دیابت پیشگیری کند ولی اثرات مثبتی بر میزان چربی خون، آرترواسکلروز و نقایص مربوط به دیواره عروقی داشته است. اخیراً منابع بر اهمیت کنترل و درمان افزایش فشارخون تأکید دارند، زیرا معتقدند که با پایین آمدن فشارخون سایر عوامل خطر نیز کاهش می‌یابد PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5BY2VsYWphZG88L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEyPC9ZZWFy
PjxSZWNOdW0+MTcwPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pig1Mi01Nik8L0Rpc3BsYXlUZXh0Pjxy
ZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTcwPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9
IkVOIiBkYi1pZD0icHdwMnNlejVkZjl2ZmhleDlzcHhmNWQ3MmU1ZDUyMnR4cDJ6IiB0aW1lc3Rh
bXA9IjE0Njc0NjEwMzgiPjE3MDwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJK
b3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRo
b3I+QWNlbGFqYWRvLCBNYXJpYSBDemFyaW5hPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5QaXNvbmksIFJvYmVy
dG88L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkR1ZGVuYm9zdGVsLCBUYW5qYTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RGVs
bOKAmUl0YWxpYSwgTG91aXMgSjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q2FydG1pbGwsIEZhbHlubjwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+WmhhbmcsIEJpbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q29maWVsZCwgU3RhY2V5IFM8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk9wYXJpbCwgU3V6YW5uZTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q2FsaG91biwg
RGF2aWQgQTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5S
ZWZyYWN0b3J5IGh5cGVydGVuc2lvbjogZGVmaW5pdGlvbiwgcHJldmFsZW5jZSwgYW5kIHBhdGll
bnQgY2hhcmFjdGVyaXN0aWNzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlRoZSBKb3VybmFsIG9m
IENsaW5pY2FsIEh5cGVydGVuc2lvbjwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2Rp
Y2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlRoZSBKb3VybmFsIG9mIENsaW5pY2FsIEh5cGVydGVuc2lvbjwvZnVs
bC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjctMTI8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTQ8L3ZvbHVt
ZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMjwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2Ju
PjE3NTEtNzE3NjwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRo
b3I+QWxhbWRhcmk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA4PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MTcxPC9SZWNOdW0+
PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4xNzE8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFw
cD0iRU4iIGRiLWlkPSJwd3Ayc2V6NWRmOXZmaGV4OXNweGY1ZDcyZTVkNTIydHhwMnoiIHRpbWVz
dGFtcD0iMTQ2NzQ2MTA3OSI+MTcxPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9
IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1
dGhvcj5BbGFtZGFyaSwgRGFyeW91c2ggSGFtaWRpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5HaGF5b3VyLU1v
YmFyaGFuLCBNYWppZDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VGF2YWxsYWllLCBTaGltYTwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+UGFyaXphZGVoLCBNb2hhbW1hZCBSZXphPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Nb29oZWJhdGks
IE1vaHNlbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R2hhZm9vcmksIEZhaGltZWg8L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PkthemVtaS1CYWplc3RhbmksIFNleXllZCBNb2hhbW1hZCBSZXphPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Q
YWxldGFzLCBLb25zdGFudGlub3M8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlBlZ2lvdSwgVGhlb2Rvc2lhPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5Lb2xpYWtvcywgR2VvcmdlPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJp
YnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlByb294aWRhbnTigJNhbnRpb3hpZGFudCBiYWxhbmNlIGFz
IGEgbmV3IHJpc2sgZmFjdG9yIGluIHBhdGllbnRzIHdpdGggYW5naW9ncmFwaGljYWxseSBkZWZp
bmVkIGNvcm9uYXJ5IGFydGVyeSBkaXNlYXNlPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkNsaW5p
Y2FsIGJpb2NoZW1pc3RyeTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxm
dWxsLXRpdGxlPkNsaW5pY2FsIGJpb2NoZW1pc3RyeTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+
PHBhZ2VzPjM3NS0zODA8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NDE8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjY8L251bWJl
cj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwODwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAwMDktOTEyMDwvaXNibj48
dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+QWxhdmktU2hhaHJpPC9B
dXRob3I+PFllYXI+MjAxMDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjE3MjwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1u
dW1iZXI+MTcyPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0i
cHdwMnNlejVkZjl2ZmhleDlzcHhmNWQ3MmU1ZDUyMnR4cDJ6IiB0aW1lc3RhbXA9IjE0Njc0NjEx
MDIiPjE3Mjwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGlj
bGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+QWxhdmktU2hh
aHJpLCBKYW1zaGlkPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5CZWhyYXZhbiwgSmF2YWQ8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkhhc3NhbnksIE1pdHJhPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5UYXRhcmksIEZhcm5vb3NoPC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5LYXNhaWFuLCBKYW1hbDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R2FuamFsaSwgUmFzaGlu
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5UYXZhbGxhaWUsIFNoaW1hPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TYWJvdXJp
LCBTb21heWVoPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TYWhlYmthciwgQW1pcmhvc3NlaW48L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPk9sYWRpLCBNb2hhbW1hZHJlemE8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRv
cnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+QXNzb2NpYXRpb24gYmV0d2VlbiBhbmdpb3RlbnNpbiBJSSB0eXBl
IDEgcmVjZXB0b3IgZ2VuZSBwb2x5bW9ycGhpc20gYW5kIG1ldGFib2xpYyBzeW5kcm9tZSBpbiBh
IHlvdW5nIGZlbWFsZSBJcmFuaWFuIHBvcHVsYXRpb248L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+
QXJjaGl2ZXMgb2YgbWVkaWNhbCByZXNlYXJjaDwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxw
ZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkFyY2hpdmVzIG9mIG1lZGljYWwgcmVzZWFyY2g8L2Z1bGwt
dGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4zNDMtMzQ5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjQxPC92b2x1
bWU+PG51bWJlcj41PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTA8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNi
bj4wMTg4LTQ0MDk8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0
aG9yPkF6aW1pLU5lemhhZDwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDg8L1llYXI+PFJlY051bT4xNzM8L1Jl
Y051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjE3MzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxr
ZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InB3cDJzZXo1ZGY5dmZoZXg5c3B4ZjVkNzJlNWQ1MjJ0eHAyeiIg
dGltZXN0YW1wPSIxNDY3NDYxMTM4Ij4xNzM8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUg
bmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9y
cz48YXV0aG9yPkF6aW1pLU5lemhhZCwgTTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R2hheW91ci1Nb2Jhcmhh
biwgTVBNUjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+UGFyaXphZGVoLCBNUjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2Fm
YXJpYW4sIE08L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkVzbWFlaWxpLCBIPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5QYXJp
emFkZWgsIFNNSjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+S2hvZGFlZSwgRzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SG9z
c2VpbmksIEo8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkFiYXNhbHRpLCBaPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5IYXNz
YW5raGFuaSwgQjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRs
ZT5QcmV2YWxlbmNlIG9mIHR5cGUgMiBkaWFiZXRlcyBtZWxsaXR1cyBpbiBJcmFuIGFuZCBpdHMg
cmVsYXRpb25zaGlwIHdpdGggZ2VuZGVyLCB1cmJhbmlzYXRpb24sIGVkdWNhdGlvbiwgbWFyaXRh
bCBzdGF0dXMgYW5kIG9jY3VwYXRpb248L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+U2luZ2Fwb3Jl
IG1lZGljYWwgam91cm5hbDwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxm
dWxsLXRpdGxlPlNpbmdhcG9yZSBtZWRpY2FsIGpvdXJuYWw8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2Rp
Y2FsPjxwYWdlcz41NzE8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NDk8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjc8L251bWJl
cj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwODwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAwMzctNTY3NTwvaXNibj48
dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+QXppbWnigJNOZXpoYWQ8
L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA5PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MTc0PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVj
LW51bWJlcj4xNzQ8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlk
PSJwd3Ayc2V6NWRmOXZmaGV4OXNweGY1ZDcyZTVkNTIydHhwMnoiIHRpbWVzdGFtcD0iMTQ2NzQ2
MTE2NyI+MTc0PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0
aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5BemltaeKA
k05lemhhZCwgTW9oc2VuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5HaGF5b3Vy4oCTTW9iYXJoYW4sIE1hamlk
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TYWZhcmlhbiwgTW9oYW1tYWQ8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkVzbWFp
bGVlLCBIYWJpYm9sbGFoPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5QYXJpemFkZWgsIFNleWVkIE1vaGFtbWFk
IFJlemE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJhamFiaS1Nb2doYWRhbSwgTWFyeWFtPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5HaG9sYW1pLCBBcmV6b288L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJlemEgT2xhZGksIE1vaGFtbWFk
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5GZXJucywgR29yZG9uIEE8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250
cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+QW50aHJvcG9tZXRyaWMgaW5kaWNlcyBvZiBvYmVzaXR5
IGFuZCB0aGUgcHJlZGljdGlvbiBvZiBjYXJkaW92YXNjdWxhciByaXNrIGZhY3RvcnMgaW4gYW4g
SXJhbmlhbiBwb3B1bGF0aW9uPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlRoZSBTY2llbnRpZmlj
IFdvcmxkIEpvdXJuYWw8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVs
bC10aXRsZT5UaGUgU2NpZW50aWZpYyBXb3JsZCBKb3VybmFsPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9k
aWNhbD48cGFnZXM+NDI0LTQzMDwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT45PC92b2x1bWU+PGRhdGVzPjx5ZWFy
PjIwMDk8L3llYXI+PC9kYXRlcz48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90
ZT4A
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5BY2VsYWphZG88L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEyPC9ZZWFy
PjxSZWNOdW0+MTcwPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pig1Mi01Nik8L0Rpc3BsYXlUZXh0Pjxy
ZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTcwPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9
IkVOIiBkYi1pZD0icHdwMnNlejVkZjl2ZmhleDlzcHhmNWQ3MmU1ZDUyMnR4cDJ6IiB0aW1lc3Rh
bXA9IjE0Njc0NjEwMzgiPjE3MDwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJK
b3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRo
b3I+QWNlbGFqYWRvLCBNYXJpYSBDemFyaW5hPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5QaXNvbmksIFJvYmVy
dG88L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkR1ZGVuYm9zdGVsLCBUYW5qYTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RGVs
bOKAmUl0YWxpYSwgTG91aXMgSjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q2FydG1pbGwsIEZhbHlubjwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+WmhhbmcsIEJpbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q29maWVsZCwgU3RhY2V5IFM8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk9wYXJpbCwgU3V6YW5uZTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q2FsaG91biwg
RGF2aWQgQTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5S
ZWZyYWN0b3J5IGh5cGVydGVuc2lvbjogZGVmaW5pdGlvbiwgcHJldmFsZW5jZSwgYW5kIHBhdGll
bnQgY2hhcmFjdGVyaXN0aWNzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlRoZSBKb3VybmFsIG9m
IENsaW5pY2FsIEh5cGVydGVuc2lvbjwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2Rp
Y2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlRoZSBKb3VybmFsIG9mIENsaW5pY2FsIEh5cGVydGVuc2lvbjwvZnVs
bC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjctMTI8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTQ8L3ZvbHVt
ZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMjwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2Ju
PjE3NTEtNzE3NjwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRo
b3I+QWxhbWRhcmk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA4PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MTcxPC9SZWNOdW0+
PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4xNzE8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFw
cD0iRU4iIGRiLWlkPSJwd3Ayc2V6NWRmOXZmaGV4OXNweGY1ZDcyZTVkNTIydHhwMnoiIHRpbWVz
dGFtcD0iMTQ2NzQ2MTA3OSI+MTcxPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9
IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1
dGhvcj5BbGFtZGFyaSwgRGFyeW91c2ggSGFtaWRpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5HaGF5b3VyLU1v
YmFyaGFuLCBNYWppZDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VGF2YWxsYWllLCBTaGltYTwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+UGFyaXphZGVoLCBNb2hhbW1hZCBSZXphPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Nb29oZWJhdGks
IE1vaHNlbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R2hhZm9vcmksIEZhaGltZWg8L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PkthemVtaS1CYWplc3RhbmksIFNleXllZCBNb2hhbW1hZCBSZXphPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Q
YWxldGFzLCBLb25zdGFudGlub3M8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlBlZ2lvdSwgVGhlb2Rvc2lhPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5Lb2xpYWtvcywgR2VvcmdlPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJp
YnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlByb294aWRhbnTigJNhbnRpb3hpZGFudCBiYWxhbmNlIGFz
IGEgbmV3IHJpc2sgZmFjdG9yIGluIHBhdGllbnRzIHdpdGggYW5naW9ncmFwaGljYWxseSBkZWZp
bmVkIGNvcm9uYXJ5IGFydGVyeSBkaXNlYXNlPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkNsaW5p
Y2FsIGJpb2NoZW1pc3RyeTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxm
dWxsLXRpdGxlPkNsaW5pY2FsIGJpb2NoZW1pc3RyeTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+
PHBhZ2VzPjM3NS0zODA8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NDE8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjY8L251bWJl
cj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwODwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAwMDktOTEyMDwvaXNibj48
dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+QWxhdmktU2hhaHJpPC9B
dXRob3I+PFllYXI+MjAxMDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjE3MjwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1u
dW1iZXI+MTcyPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0i
cHdwMnNlejVkZjl2ZmhleDlzcHhmNWQ3MmU1ZDUyMnR4cDJ6IiB0aW1lc3RhbXA9IjE0Njc0NjEx
MDIiPjE3Mjwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGlj
bGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+QWxhdmktU2hh
aHJpLCBKYW1zaGlkPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5CZWhyYXZhbiwgSmF2YWQ8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkhhc3NhbnksIE1pdHJhPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5UYXRhcmksIEZhcm5vb3NoPC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5LYXNhaWFuLCBKYW1hbDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R2FuamFsaSwgUmFzaGlu
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5UYXZhbGxhaWUsIFNoaW1hPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TYWJvdXJp
LCBTb21heWVoPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TYWhlYmthciwgQW1pcmhvc3NlaW48L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPk9sYWRpLCBNb2hhbW1hZHJlemE8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRv
cnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+QXNzb2NpYXRpb24gYmV0d2VlbiBhbmdpb3RlbnNpbiBJSSB0eXBl
IDEgcmVjZXB0b3IgZ2VuZSBwb2x5bW9ycGhpc20gYW5kIG1ldGFib2xpYyBzeW5kcm9tZSBpbiBh
IHlvdW5nIGZlbWFsZSBJcmFuaWFuIHBvcHVsYXRpb248L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+
QXJjaGl2ZXMgb2YgbWVkaWNhbCByZXNlYXJjaDwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxw
ZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkFyY2hpdmVzIG9mIG1lZGljYWwgcmVzZWFyY2g8L2Z1bGwt
dGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4zNDMtMzQ5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjQxPC92b2x1
bWU+PG51bWJlcj41PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTA8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNi
bj4wMTg4LTQ0MDk8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0
aG9yPkF6aW1pLU5lemhhZDwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDg8L1llYXI+PFJlY051bT4xNzM8L1Jl
Y051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjE3MzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxr
ZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InB3cDJzZXo1ZGY5dmZoZXg5c3B4ZjVkNzJlNWQ1MjJ0eHAyeiIg
dGltZXN0YW1wPSIxNDY3NDYxMTM4Ij4xNzM8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUg
bmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9y
cz48YXV0aG9yPkF6aW1pLU5lemhhZCwgTTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R2hheW91ci1Nb2Jhcmhh
biwgTVBNUjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+UGFyaXphZGVoLCBNUjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2Fm
YXJpYW4sIE08L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkVzbWFlaWxpLCBIPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5QYXJp
emFkZWgsIFNNSjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+S2hvZGFlZSwgRzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SG9z
c2VpbmksIEo8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkFiYXNhbHRpLCBaPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5IYXNz
YW5raGFuaSwgQjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRs
ZT5QcmV2YWxlbmNlIG9mIHR5cGUgMiBkaWFiZXRlcyBtZWxsaXR1cyBpbiBJcmFuIGFuZCBpdHMg
cmVsYXRpb25zaGlwIHdpdGggZ2VuZGVyLCB1cmJhbmlzYXRpb24sIGVkdWNhdGlvbiwgbWFyaXRh
bCBzdGF0dXMgYW5kIG9jY3VwYXRpb248L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+U2luZ2Fwb3Jl
IG1lZGljYWwgam91cm5hbDwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxm
dWxsLXRpdGxlPlNpbmdhcG9yZSBtZWRpY2FsIGpvdXJuYWw8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2Rp
Y2FsPjxwYWdlcz41NzE8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NDk8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjc8L251bWJl
cj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwODwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAwMzctNTY3NTwvaXNibj48
dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+QXppbWnigJNOZXpoYWQ8
L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA5PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MTc0PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVj
LW51bWJlcj4xNzQ8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlk
PSJwd3Ayc2V6NWRmOXZmaGV4OXNweGY1ZDcyZTVkNTIydHhwMnoiIHRpbWVzdGFtcD0iMTQ2NzQ2
MTE2NyI+MTc0PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0
aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5BemltaeKA
k05lemhhZCwgTW9oc2VuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5HaGF5b3Vy4oCTTW9iYXJoYW4sIE1hamlk
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TYWZhcmlhbiwgTW9oYW1tYWQ8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkVzbWFp
bGVlLCBIYWJpYm9sbGFoPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5QYXJpemFkZWgsIFNleWVkIE1vaGFtbWFk
IFJlemE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJhamFiaS1Nb2doYWRhbSwgTWFyeWFtPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5HaG9sYW1pLCBBcmV6b288L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJlemEgT2xhZGksIE1vaGFtbWFk
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5GZXJucywgR29yZG9uIEE8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250
cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+QW50aHJvcG9tZXRyaWMgaW5kaWNlcyBvZiBvYmVzaXR5
IGFuZCB0aGUgcHJlZGljdGlvbiBvZiBjYXJkaW92YXNjdWxhciByaXNrIGZhY3RvcnMgaW4gYW4g
SXJhbmlhbiBwb3B1bGF0aW9uPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlRoZSBTY2llbnRpZmlj
IFdvcmxkIEpvdXJuYWw8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVs
bC10aXRsZT5UaGUgU2NpZW50aWZpYyBXb3JsZCBKb3VybmFsPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9k
aWNhbD48cGFnZXM+NDI0LTQzMDwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT45PC92b2x1bWU+PGRhdGVzPjx5ZWFy
PjIwMDk8L3llYXI+PC9kYXRlcz48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90
ZT4A
ADDIN EN.CITE.DATA (52-56).
شواهد مبنی بر این است که عوامل خطری همچون فشارخون بالا و دیابت که مسبب اختلالات پیچیده‌تری هستند، بیشتر کنترل می‌شوند. حدس زده می‌شود که شیوع بالای سندرم متابولیک در بین جمعیت ایرانی به دلیل شیوع بالای هیپر تری-گلیسیریدمی باشد که به‌طور طبیعی علائم خاصی ندارد و بنابراین کمتر درمان می‌شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Acelajado</Author><Year>2012</Year><RecNum>170</RecNum><DisplayText>(52)</DisplayText><record><rec-number>170</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”pwp2sez5df9vfhex9spxf5d72e5d522txp2z” timestamp=”1467461038″>170</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Acelajado, Maria Czarina</author><author>Pisoni, Roberto</author><author>Dudenbostel, Tanja</author><author>Dell’Italia, Louis J</author><author>Cartmill, Falynn</author><author>Zhang, Bin</author><author>Cofield, Stacey S</author><author>Oparil, Suzanne</author><author>Calhoun, David A</author></authors></contributors><titles><title>Refractory hypertension: definition, prevalence, and patient characteristics</title><secondary-title>The Journal of Clinical Hypertension</secondary-title></titles><periodical><full-title>The Journal of Clinical Hypertension</full-title></periodical><pages>7-12</pages><volume>14</volume><number>1</number><dates><year>2012</year></dates><isbn>1751-7176</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(52).
مطالعات توافق دارند که هدف از درمان سندرم متابولیک کاهش بروز بیماری‌های آرترواسکلروتیک است. اگرچه اصلاح شیوه‌ی زندگی (کاهش وزن، ورزش و فعالیت فیزیکی منظم) ازجمله مداخلات دارویی مؤثر در درمان این اختلال می‌باشند، اما در برخی موارد اصلاح شیوه زندگی به‌تنهایی در کنترل این اختلال موفق نبوده و نیاز به درمان‌های دارویی به‌منظور کنترل عوامل خطرساز نیز ضروری به نظر می‌رسد. درمان‌های رایج برای درمان بیماران مبتلا به سندرم متابولیک استفاده از داروهای خاصی مانند استاتین¬ها، فیبرات¬ها، متفورمین و تیازولیدیندازها است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Azimi-Nezhad</Author><Year>2012</Year><RecNum>19</RecNum><DisplayText>(40)</DisplayText><record><rec-number>19</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”zzrrarxd6pa2xtee5syx2v0gd5vxfv90td9x” timestamp=”1469174438″>19</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Azimi-Nezhad, Mohsen</author><author>Herbeth, Bernard</author><author>Siest, Gérard</author><author>Dadé, Sébastien</author><author>Ndiaye, Ndeye Coumba</author><author>Esmaily, Habibollah</author><author>Hosseini, Seyyed Javad</author><author>Ghayour-Mobarhan, Majid</author><author>Visvikis-Siest, Sophie</author></authors></contributors><titles><title>High prevalence of metabolic syndrome in Iran in comparison with France: what are the components that explain this?</title><secondary-title>Metabolic syndrome and related disorders</secondary-title></titles><periodical><full-title>Metabolic syndrome and related disorders</full-title></periodical><pages>181-188</pages><volume>10</volume><number>3</number><dates><year>2012</year></dates><isbn>1540-4196</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(40).
همچنین یکی از درمان‌های احتمالی سندرم متابولیک می‌تواند کمک گرفتن از طب سنتی و استفاده از مواد گیاهی باشد. افرادی که رژیم گیاهخواری دارند در مقایسه با افراد غیر گیاهخوار، چاقی ندارند و سطح کلسترول تام و LDL پلاسما بسیار پایین‌تر و اسیدهای چرب اشباع‌نشده پلاسما بالاتر است. علاوه بر این سطح بالاتری از ترکیبات محافظت‌کننده با فعالیت آنتی اسکلروتیک مانند از قبیل آنتی¬اکسیدان¬ها، در افراد گیاهخوار دیده شده است. در مطالعه LHT در گروه گیاهخوار کاهش قابل‌توجهی در کلسترول تام، LDL، همچنین در دفعات، مدت و شدت آنژین و برگشت ضایعات آترواسکلروز دیده شده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Emami Naini</Author><Year>2012</Year><RecNum>176</RecNum><DisplayText>(57, 58)</DisplayText><record><rec-number>176</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”pwp2sez5df9vfhex9spxf5d72e5d522txp2z” timestamp=”1467461256″>176</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Emami Naini, Afsoon</author><author>Mo–i, Mahnaz</author><author>Mortazavi, Mojgan</author><author>Amini Harandi, Asghar</author><author>Hadizadeh, Mehdi</author><author>Shirani, Farhad</author><author>Basir Ghafoori, Hamed</author><author>Emami Naini, Pardis</author></authors></contributors><titles><title>Effects of oral l-carnitine supplementation on lipid profile, anemia, and quality of life in chronic renal disease patients under hemodialysis: a randomized, double-blinded, placebo-controlled trial</title><secondary-title>Journal of nutrition and metabolism</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of nutrition and metabolism</full-title></periodical><volume>2012</volume><dates><year>2012</year></dates><isbn>2090-0724</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Eshghinia</Author><Year>2014</Year><RecNum>177</RecNum><record><rec-number>177</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”pwp2sez5df9vfhex9spxf5d72e5d522txp2z” timestamp=”1467461277″>177</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Eshghinia, Samira</author><author>Marjani, Abdoljalal</author><author>Kor, Behrouz Ebrahim Zadeh</author></authors></contributors><titles><title>Effects of Oral L-carnitine Supplementation on Lipid Profiles and Anemia in Patients under Hemodialysis in Gonbadkavoos, Iran</title><secondary-title>Annual Research &amp; Review in Biology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Annual Research &amp; Review in Biology</full-title></periodical><pages>1092</pages><volume>4</volume><number>7</number><dates><year>2014</year></dates><isbn>2347-565X</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(57, 58).
یکی از گیاهانی که می‌تواند به‌منظور پیشگیری از عوارض فوق موردتوجه قرار گیرد، زعفران و ماده مؤثره استخراج‌شده از آن یعنی کروسین است.
فصل دوم: آشنایی با زعفران
2- 1. واژه شناسی
زَعفَران، زعفران خوراکی یا زرپران با نام علمی Crocus sativus گیاهی است از تیره‌ی زنبقیان، سرده زعفران که در کشور های تولید کننده از آن به عنوان طلای سرخ یا طلای کویر یاد می شود. این گیاه گران ترین رستنی کاشت شده در جهان است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Saeidnia</Author><Year>2012</Year><RecNum>2</RecNum><DisplayText>(59)</DisplayText><record><rec-number>2</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”tvd2vrxzwrsftkewszavddvgxpxdzsxz9ffz” timestamp=”1467196903″>2</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Saeidnia, Soodabeh</author></authors></contributors><titles><title>Future Position of Crocus sativus as a Valuable Medicinal Herb in Phytotherapy</title><secondary-title>Pharmacognosy Journal</secondary-title></titles><periodical><full-title>Pharmacognosy Journal</full-title></periodical><pages>71</pages><volume>27</volume><number>4</number><dates><year>2012</year></dates><isbn>0975-3575</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(59). در لغتنامه ریشه‌شناسی آمده‌است که واژه زعفران از طریق زبان عربی به زبان‌های دیگر راه یافته و اصل ریشه آن نامعلوم است. اما در حقیقت، ریشه این واژه به پارسی باستان و به سانسکریت برمی گردد و درشاهنامه نیز با تلفظ زعفران آمده‌است. این واژه در متون عربی سابقه کمتری از زبان فارسی دارد و متون عربی که واژه زعفران را بکار برده‌اند به کتب ایرانیانی مانند ابوعلی سینا و رازی برمی گردد. گیاه زعفران بومی ایران و هند است و در هیچ کشور عربی بصورت طبیعی نمی‌روید. در انگلیسی، واژه Saffron از عبارت فرانسوی Safran منشأ گرفته است که از لغت لاتین safranum و آن هم از لغت عربی الزعفران به معنی “زرد” آمده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Evans</Author><Year>2009</Year><RecNum>3</RecNum><DisplayText>(60, 61)</DisplayText><record><rec-number>3</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”tvd2vrxzwrsftkewszavddvgxpxdzsxz9ffz” timestamp=”1467196974″>3</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Evans, William Charles</author></authors></contributors><titles><title>Trease and Evans&apos; pharmacognosy</title></titles><dates><year>2009</year></dates><publisher>Elsevier Health Sciences</publisher><isbn>0702041890</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Mozaffarian</Author><Year>1996</Year><RecNum>4</RecNum><record><rec-number>4</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”tvd2vrxzwrsftkewszavddvgxpxdzsxz9ffz” timestamp=”1467203755″>4</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Mozaffarian, V</author></authors></contributors><titles><title>A dictionary of Iranian plant names: Latin, English, Persian</title></titles><dates><year>1996</year></dates><publisher>Farhang Mo&apos;aser</publisher><isbn>9645545196</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(60, 61). اما این لغت از واژه فارسی باستانی کُرکُم که توسط مردمان ساکن کوه های زاگرس استفاده می شد، متفاوت است. این واژه در فارسی میانه به صورت کورکوم (kurkum) تلفظ می‌شد. در زبان ترکی زفرون (زفرو)، در اسپانیایی azafrán، در ایتالیایی zaferano و به هندی zuffron تلفظ می‌شود.

2- 2. ویژگی های عمومی
زعفران گیاهی کوچک و چند ساله به ارتفاع ۱۰ تا ۳۰ سانتی‌متر است. بخش های زیرزمینی این گیاه شامل پیاز یا ساقه پیازمانند گیاه را می توان برای تولید گیاه جدید استفاده نمود، زیرا این گیان تکثیر دانه ای ندارد. از وسط پیاز و یا قاعده ساقه، تعدادی برگ باریک و دراز خارج می‌شوند. از وسط برگ‌ها، ساقه گلدار خارج شده که به یک تا هفت گل منتهی می‌شود. گل‌ها دارای ۶ گلبرگ بنفش رنگ هستند که ممکن است در بعضی واریته‌ها به رنگ گلی یا ارغوانی باشند (شکل 2-1).

شکل 2-1. یک گل گیاه زعفران در شهرستان گناباد
ویژگی جالب توجه گل های رنگی زعفران سه کلاله با طول 25 تا 30 میلی متری است که از گلبرگ ها خارج می شود. قسمت مورد استفاده این گیاه، انتهای خامه و کلاله سه شاخه است که به نام زعفران مشهور است و دارای بوی معطر با طعم کمی تلخ می‌باشد. سه پرچم زرد گیاه حاوی ترکیبات فعال نبوده و معمولاً جمع آوری نمی شوند. به نظر می رسد که گونه های کاشته شده به صورت یک هیبرید طبیعی منشأ گرفته اند، زیرا به خاطر کلاله های طویل تر انتخاب شده و این روش از قدیم الایام ادامه داشته است. برای به دست آوردن فقط یک پوند کلاله به 36000 گل زعفران نیاز است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Flower</Author><RecNum>5</RecNum><DisplayText>(62-64)</DisplayText><record><rec-number>5</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”tvd2vrxzwrsftkewszavddvgxpxdzsxz9ffz” timestamp=”1467203857″>5</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Flower, Saffron</author></authors></contributors><titles><title>Saffron</title></titles><dates></dates><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Rechinger</Author><Year>1975</Year><RecNum>6</RecNum><record><rec-number>6</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”tvd2vrxzwrsftkewszavddvgxpxdzsxz9ffz” timestamp=”1467203898″>6</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Rechinger, KH</author></authors></contributors><titles><title>Flora Iranica, Iridaceae</title><secondary-title>Graz, Austria: Academische Druck-U-Verganstalt</secondary-title></titles><periodical><full-title>Graz, Austria: Academische Druck-U-Verganstalt</full-title></periodical><pages>1-79</pages><dates><year>1975</year></dates><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Wani</Author><Year>2011</Year><RecNum>7</RecNum><record><rec-number>7</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”tvd2vrxzwrsftkewszavddvgxpxdzsxz9ffz” timestamp=”1467203942″>7</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Wani, Bilal Ahmad</author><author>Hamza, Amina Khan Rouf</author><author>Mohiddin, FA</author></authors></contributors><titles><title>Saffron: A repository of medicinal properties</title><secondary-title>Journal of Medicinal Plants Research</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Medicinal Plants Research</full-title></periodical><pages>2131-2135</pages><volume>5</volume><number>11</number><dates><year>2011</year></dates><isbn>1996-0875</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(62-64). همچنین یک کارگر باید ۴۰ ساعت کار کند تا 150000 گل را بچیند. بیش از 200000 کلاله خشک که از حدود 70000 گل به دست می آید، 500 گرم زعفران خالص می دهد که قیمت آن در بازار آمریکا به ازای هر اونس زعفران حدود 30 دلار است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>NRCS</Author><Year>2014</Year><RecNum>8</RecNum><DisplayText>(65)</DisplayText><record><rec-number>8</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”tvd2vrxzwrsftkewszavddvgxpxdzsxz9ffz” timestamp=”1467204129″>8</key></foreign-keys><ref-type name=”Generic”>13</ref-type><contributors><authors><author>NRCS, USDA</author></authors></contributors><titles><title>The PLANTS Database (http://plants. usda. gov, 9 February 2014). National Plant Data Team, Greensboro</title></titles><dates><year>2014</year></dates><publisher>NC</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(65) (شکل 2-2).

شکل 2-2. برداشت زعفران در شهرستان تربت حیدریه، خراسان رضوی
2- 3. ریخت شناسی
از لحاظ ریخت‌شناسی، دسته‌بندی زعفران از طریق مشخصه‌ها و ریخت برگ، کلاله، خامه، گلبرگ، کاسبرگ، پیاز (سوخ) و چمچه آن انجام می‌گیرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Flower</Author><RecNum>5</RecNum><DisplayText>(62)</DisplayText><record><rec-number>5</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”tvd2vrxzwrsftkewszavddvgxpxdzsxz9ffz” timestamp=”1467203857″>5</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Flower, Saffron</author></authors></contributors><titles><title>Saffron</title></titles><dates></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(62) (شکل 2- 1).
مشخصات برگ: برگ زعفران معمولاً از ۱سانتی‌متر تا۴ سانتی‌متر می‌باشد، زعفران برگ‌های نوک تیز دارد که روی آنها تیره‌تر و زیر شان روشنتر است. شدت این تفاوت در گونه‌های مختلف متفاوت می‌باشد. ضخامت برگ هم ممکن است در ارقام مختلف زعفران مانند خزری، زاگرسی، سفید، بنفش، زیبا و جوقاسم کم یا زیاد باشد.
کلاله: رنگ کلاله که به میزان کارتنویید و لیکوپن موجود در آن بستگی دارد، از قرمز پررنگ تا نارنجی کمرنگ دیده شده‌است. کلاله سه‌شاخه‌است و اندازه آن نسبت به خامه که تعداد آن نیز سه عدد می‌باشد، متفاوت است. ممکن است بلندتر، کوتاه‌تر، و برابر با آن باشد. همچنین طول آن نسبت به گلبرگ‌ها نیز متفاوت است. در ایران همه گونه‌های مختلف بلندتر، کوتاه‌تر و تا اندازه‌ای برابر زعفران وجود دارند. لبه کلاله در انتهای آن حالت چین‌خورده دارد که در برخی ارقام زعفران بسیار بیشتر دیده می‌شود. عرض دهانه آن نیز بستگی به گونه‌های آن از پهن تا نازک می‌باشد. رنگ لبه انتهایی کلاله دارای رگه سفیدی است که بسته به گونه‌های متفاوت، می‌تواند کم یا زیاد باشد.
خامه: زردرنگ است که در برخی گونه‌ها مانند زعفران خزری بسیار پررنگ و در گونه‌هایی دیگر مانند زعفران زاگرسی کمرنگ تر می‌باشد. این تفاوت رنگ به نسبت کارتنویید موجود در آن‌گونه بستگی دارد.
گلبرگ/کاسبرگ: هر کدام ۳ تا و ضخامت آنها نیز می‌تواند کم تا زیاد باشد.
سوخ (پیاز): شکل عمومی سوخ می‌تواند بیضوی پخ، لوزی، تخم‌مرغی، دایره‌ای و یا بیضوی پهن باشد. یکی از صفات مورد بررسی پهنای گردن آن می‌باشد که ممکن است خیلی باریک، باریک و تا بسیار پهن دیده شود. شکل قاعده پیاز زعفران ممکن است گرد و یا تورفته باشد. دیده شده که ضخامت قطر آن در ابتدا و انتها و وسط سوخ شکل آن را متفاوت کرده است. شکل سوخ از لحاظ استفاده بازار از صفات بسیار مهم آن می‌باشد. در پیاز زعفران حالت چندقلویی نیز، چنانچه در بیشتر گیاهان دارویی که دارای پیاز هستند، با درصد بسیار پایینی وجود دارد.
پیاز زعفران دارای الیاف قهوه‌ای‌رنگ است که در برخی گونه‌ها بسیار فشرده و در گونه‌هایی دیگر کم‌پشت‌تر می‌باشد و از ورای آن رنگ سفید پیاز به وضوح دیده می‌شود.
برگ سوزنی: اولین اندامی است از زعفران که به محض جوانه زدن در سطح خاک دیده می‌شود. چمچه‌ها در برخی ارقام بسیار بلند هستند و اکثراً در ارقام پابلند زعفران دیده می‌شوند. در بیشتر ارقام متوسط آن نیز وجود دارند و در ارقام پاکوتاه زعفران به صورت بسیار کوتاه نیز دیده می‌شوند.

شکل 2- 3. قسمت های مختلف گیاه زعفران. 1. مقطع طولی گیاه، 2. پرچم، 3. دانه های گرده، 4. مقطع طولی تخمدان، 5. مقطع عرضی تخمدان، 6. کلاله ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Köhler</Author><Year>1887</Year><RecNum>22</RecNum><DisplayText>(66)</DisplayText><record><rec-number>22</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”zzrrarxd6pa2xtee5syx2v0gd5vxfv90td9x” timestamp=”1469184295″>22</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Köhler, Fr Eugen</author><author>Brandt, Wilhelm</author><author>Gürke, Max</author><author>Schellenberg, Gustav</author><author>Vogtherr, Max</author><author>Pabst, G</author></authors></contributors><titles><title>Köhler&apos;s Medizinal-Pflanzen in naturgetreuen Abbildungen mit kurz erläuterndem Texte: Atlas zur Pharmacopoea germanica, austriaca, belgica, danica, helvetica, hungarica, rossica, suecica, Neerlandica, British pharmacopoeia, zum Codex medicamentarius, sowie zur Pharmacopoeia of the United States of America</title></titles><volume>1</volume><dates><year>1887</year></dates><publisher>FE Köhler</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(66).

2- 4. تاریخچه کاشت و کاربرد زعفران
سابقه کاشت زعفران در ایران به بیش از ۳۰۰۰ سال پیش بازمی‌گردد. ایرانیان ضمن صدور زعفران به بسیاری از نقاط جهان باستان، خواص آن را به یونانی‌ها، رومی‌ها، چینی­ها و اقوام سامی از جمله عرب‌ها معرفی کردند و شیوه زراعت آن را در سده‌های اول تا چهارم هجری به امت‌های اسلامی اطراف مدیترانه آموختند. به این ترتیب که نخستین زعفران کاری به وسیله ایرانیان تبعید شده توسط معاویه در نواحی شام دایر شد، سپس کاشت زعفران در شمال آفریقا و اندلس(اسپانیای اسلامی) و صقلیه (سیسیل) رواج یافت و اقوام ایرانی همچون رستمیان و بنوطبری در انتقال فرهنگ زعفران کاری مؤثر بودند. مستندات تاریخی بیانگر این واقعیت است که ایرانیان از روزگاران کهن به زر و زعفران علاقه و توجهی زیاد داشته‌اند، به طوری‌که در جشن‌ها و سرورها و مجالس بزم و نشاط مانند عروسی‌ها و اعیاد، یا استقبال از بزرگان و زائران زر و زعفران نثار قدم‌ها می‌کردند. در برپایی با شکوه‌تر این گونه آئین‌ها، ضمن آذین‌بندی و آینه‌بندان، سکه‌های زرین و سیمین را به همراه زعفران و گل و نقل بر سر عروس و داماد یا شخصیت‌های مورد نظر و گاهی همه حاضران در این گونه مراسم می‌ریختند. در برخی از مراسم زعفران را به تنهایی یا همراه با مشک و عنبر و عود دود می‌کردند و گلاب می‌پاشیدند.
مستند شده است که زعفران به عنوان محصول گیاهی خوراکی و ادویه در پخت و پز دربار امپراتوری هخامنشی استفاده می شده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Abrishami</Author><Year>1997</Year><RecNum>9</RecNum><DisplayText>(67)</DisplayText><record><rec-number>9</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”tvd2vrxzwrsftkewszavddvgxpxdzsxz9ffz” timestamp=”1467204245″>9</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Abrishami, MH</author></authors></contributors><titles><title>Iranian saffron, historic, cultural and agronomic prospects</title><secondary-title>Astan ghods razavi publication Co</secondary-title></titles><periodical><full-title>Astan ghods razavi publication Co</full-title></periodical><dates><year>1997</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(67). در عصر هخامنشیان زعفران برای تزئین گرده‌های نان و معطر کردن خوراک‌ها به کار می‌رفته‌است. در دوره پارت‌ها زعفران ایران به یونان و روم فرستاده می‌شد، بعداً چین هم از مشتریان زعفران ایران شد. در عصر ساسانیان کاشت زعفران در قم نیز رایج شد و مرغوبیت محصول آنها شهرت یافت. در همان روزگار زعفران در پرداخت کاغذهای گران‌قیمت کاربرد پیدا کرد، اما پیشتر از آن محلول زعفران به عنوان مرکب تحریر استفاده می‌شد و تا قرن‌ها بعد در ترکیب مرکب‌های تحریر مرغوب به کار می‌رفته‌است.
زعفران در طب سنتی و سیستم سلامت Ayurvedic به عنوان عامل سداتیو، خلط آور، ضد آسم، قاعدگی آور و آداپتوژنیک به کار رفته است. زعفران در ترکیبات اوپیوئید مختلفی برای تسکین درد به کار برده شده است (قرن های 16 تا 19) ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Schmidt</Author><Year>2007</Year><RecNum>10</RecNum><DisplayText>(68)</DisplayText><record><rec-number>10</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”tvd2vrxzwrsftkewszavddvgxpxdzsxz9ffz” timestamp=”1467204544″>10</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Schmidt, Mathias</author><author>Betti, Georges</author><author>Hensel, Andreas</author></authors></contributors><titles><title>Saffron in phytotherapy: pharmacology and clinical uses</title><secondary-title>Wiener Medizinische Wochenschrift</secondary-title></titles><periodical><full-title>Wiener Medizinische Wochenschrift</full-title></periodical><pages>315-319</pages><volume>157</volume><number>13-14</number><dates><year>2007</year></dates><isbn>0043-5341</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(68). کمیسیون مقالات آلمانی این گیاه را برای استفاده در درمان کرامپ و آسم تأیید نکرده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Blumethal</Author><Year>1998</Year><RecNum>11</RecNum><DisplayText>(69)</DisplayText><record><rec-number>11</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”tvd2vrxzwrsftkewszavddvgxpxdzsxz9ffz” timestamp=”1467204625″>11</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Blumethal, M</author><author>Busse, WR</author><author>Goldberg, A</author></authors></contributors><titles><title>The complete German commission E monographs</title><secondary-title>American Botanical Council, Austin and Integrative Medicine Communications, Boston</secondary-title></titles><periodical><full-title>American Botanical Council, Austin and Integrative Medicine Communications, Boston</full-title></periodical><dates><year>1998</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(69).

2- 5. وضعیت کنونی کشت زعفران
کروکوس ساتیووس با ارزش ترین گیاه دارویی به عنوان منبع زعفران بوده و اهمیت صادراتی بالایی در اقتصاد کشاورزی ایران (خراسان جنوبی) و هند (جامو و کشمیر) دارد. ایران کشوری با 1.64 میلیون کلیومتر مربع مساحت بوده در شمال منطقه گرمسیری قرار دارد. فقط در 12% کل مساحت کشور کشاورزی می شود.
در حال حاضر، کشت زعفران در ایران به ویژه در شهرستان های شهرستان زاوه ، تربت حیدریه، تایباد (طیبات)، باخرز، گناباد و سبزوار و نیشابور در استان خراسان رضوی و شهرستان های قائن، بجستان، فردوس، سرایان و بیرجند در استان خراسان جنوبی و به تازگی در استان‌های فارس و کرمان و لرستان رواج دارد. ایران با متوسط تولید ۹۰ تا ۹۳ درصد از مجموع تولید جهانی زعفران (بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن در سال) در این زمینه مقام اول را داراست. استان خراسان رضوی در سال 2010، 57 تن زعفران صادر کرد. علاوه بر ایران، کشور های غرب آسیا و حاشیه دریای مدیترانه که زمستان سرد و تابستان گرم به ویژه با رطوبت پایین دارند، مناطق مناسبی برای کشت زعفران به شمار می روند. اسپانیا با تولید متوسط ۲۵ تن، مقام دوم و کشورهای هندوستان، جزایر اسپرون روسیه، سنگاپور، مالزی، ژاپن، تایوان، چین، فرانسه، ایتالیا، آلمان، استرالیا و یونان با تولید متوسط ۲۵تن، مجموعاً مقام سوم را به خود اختصاص می‌دهند.
در ایران استان خراسان رضوی بعد از استان فارس بزرگترین تولیدکننده محصولات کشاورزی است و مساحت زیر کشت بیش از 47 هزار هکتار است. تولید زعفران از سال 1973 تا 2001 از هفده تن به 138 تن افزایش یافته است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite ExcludeAuth=”1″ ExcludeYear=”1″><RecNum>12</RecNum><DisplayText>(70)</DisplayText><record><rec-number>12</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”zzrrarxd6pa2xtee5syx2v0gd5vxfv90td9x” timestamp=”1468699590″>12</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Saha, Banishree</author><author>Szabo, Gyongyi</author></authors></contributors><titles><title>Innate immune cell networking in hepatitis C virus infection</title><secondary-title>Journal of leukocyte biology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of leukocyte biology</full-title></periodical><pages>757-766</pages><volume>96</volume><number>5</number><dates><year>2014</year></dates><isbn>0741-5400</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(70). قیمت این ادویه طبی گران در ایران وابسته به قیمت جهانی است. فرض بر این است که حدود 80% کل زعفران تولیدی کشور به خارج صادر می شود که شامل 65 درصد کل تولید زعفران دنیا است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite ExcludeAuth=”1″ ExcludeYear=”1″><RecNum>12</RecNum><DisplayText>(70)</DisplayText><record><rec-number>12</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”zzrrarxd6pa2xtee5syx2v0gd5vxfv90td9x” timestamp=”1468699590″>12</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Saha, Banishree</author><author>Szabo, Gyongyi</author></authors></contributors><titles><title>Innate immune cell networking in hepatitis C virus infection</title><secondary-title>Journal of leukocyte biology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of leukocyte biology</full-title></periodical><pages>757-766</pages><volume>96</volume><number>5</number><dates><year>2014</year></dates><isbn>0741-5400</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(70).
فصل سوم: استانداردها و معیارهای زعفران
3- 1. فصل مناسب برداشت زعفران
جمع آوری گل های زعفران و جداسازی کلاله آن ها آسان نبوده و بلافاصله بعد از ظهور اولین گل در مزرعه شروع می شود، زیرا گل ها کمتر از 3 تا 4 روز باقی می مانند. اگر گل ها در هوای گرم و نور آفتاب و باد قرار بگیرند، کیفیت رنگ و عطر زعفران تغییر یافته و کاهش می یابد. فصل مناسب برای برداشت زعفران متغیر بوده و وابسته به اولین آب دهی است. در استان خراسان این فصل از حدود اکتبر تا نوامبر است. مدت گل دهی معمولاً 15 تا 25 روز طول کشیده و بهترین زمان برای جمع آوری آن ها پیش از طلوع آفتاب است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Evans</Author><Year>2009</Year><RecNum>3</RecNum><DisplayText>(60, 70)</DisplayText><record><rec-number>3</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”tvd2vrxzwrsftkewszavddvgxpxdzsxz9ffz” timestamp=”1467196974″>3</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Evans, William Charles</author></authors></contributors><titles><title>Trease and Evans&apos; pharmacognosy</title></titles><dates><year>2009</year></dates><publisher>Elsevier Health Sciences</publisher><isbn>0702041890</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite ExcludeAuth=”1″ ExcludeYear=”1″><RecNum>12</RecNum><record><rec-number>12</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”zzrrarxd6pa2xtee5syx2v0gd5vxfv90td9x” timestamp=”1468699590″>12</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Saha, Banishree</author><author>Szabo, Gyongyi</author></authors></contributors><titles><title>Innate immune cell networking in hepatitis C virus infection</title><secondary-title>Journal of leukocyte biology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of leukocyte biology</full-title></periodical><pages>757-766</pages><volume>96</volume><number>5</number><dates><year>2014</year></dates><isbn>0741-5400</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(60, 70).
3- 2. شیوه مناسب جمع آوری
جمع آوری گل ها به صورت دستی و توسط کارگران انجام می شود. سبدهای پلاستیکی یا چوبی برای جابجایی استفاده می شود تا از هرگونه آسیب مکانیکی یا آلودگی جلوگیری شود. گل ها باید در همان روز برداشت به وسیله دست باز شوند. اگر گل ها قبل از جمع آوری باز شوند، ممکن است کلاله ها شکسته شده و با گلبرگ ها مخلوط شوند و کیفیت زعفران کاهش یابد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Evans</Author><Year>2009</Year><RecNum>3</RecNum><DisplayText>(60, 71)</DisplayText><record><rec-number>3</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”tvd2vrxzwrsftkewszavddvgxpxdzsxz9ffz” timestamp=”1467196974″>3</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Evans, William Charles</author></authors></contributors><titles><title>Trease and Evans&apos; pharmacognosy</title></titles><dates><year>2009</year></dates><publisher>Elsevier Health Sciences</publisher><isbn>0702041890</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Hemmati</Author><Year>2001</Year><RecNum>14</RecNum><record><rec-number>14</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”tvd2vrxzwrsftkewszavddvgxpxdzsxz9ffz” timestamp=”1467204951″>14</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Hemmati, Kakhki A</author></authors></contributors><titles><title>Optimization of effective parameters on production of food color from Saffron petals</title></titles><dates><year>2001</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(60, 71).
3- 3. روش های خشک کردن
کلاله های جمع آوری شده زعفران باید خشک شوند تا برای مدت طولانی بتوان آن ها را ذخیره کرد. روش خشک کردن بر کیفیت و قیمت محصول تأثیرگذار است. در روش سنتی، کلاله ها درون سبدهای دارای سوراخ های ریز دسته بندی شده و سپس از سقف اتاقی با دمای مناسب آویزان می گردند. زمانی که رنگ کلاله ها به قرمز تیره شده و در بین دو انگشت می شکنند، فرآیند خشک کردن به اتمام می رسد. این روش مدت زمان زیادی طول می کشد (حدود 1 هفته) و به همین دلیل تولید کنندگان، زعفران را در زیر نور آفتاب قرار می دهند که موجب می شود محصول تیره تر شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Dadkhah</Author><Year>2003</Year><RecNum>15</RecNum><DisplayText>(72)</DisplayText><record><rec-number>15</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”tvd2vrxzwrsftkewszavddvgxpxdzsxz9ffz” timestamp=”1467205054″>15</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Dadkhah, MR</author><author>Ehtesham, M</author><author>Fekrat, H</author></authors></contributors><titles><title>Iranian saffron: Unknown jewel</title><secondary-title>Tehran: Shahr Ashoob Publication</secondary-title></titles><periodical><full-title>Tehran: Shahr Ashoob Publication</full-title></periodical><pages>1-20</pages><dates><year>2003</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(72). در طی سالیان اخیر این تکنیک بتدریج جای خود را به اون های الکتریکی داده است.
اخیراً روش پیشرفته خشک کردن مورد استفاده قرار گرفته است که در طی آن کلاله ها بر روی شبکه ابریشمی استریل درون اون قرار داده می شوند. با این متد، رطوبت محصولات مساوی مقدار استاندارد 13% خواهد بود. خشک شدن سریع، کیفیت بالا و کمتر تحت تأثیر قرار گرفتن به واسطه آلودگی و قارچ از دیگر مزیت های این روش است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Dadkhah</Author><Year>2003</Year><RecNum>15</RecNum><DisplayText>(72)</DisplayText><record><rec-number>15</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”tvd2vrxzwrsftkewszavddvgxpxdzsxz9ffz” timestamp=”1467205054″>15</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Dadkhah, MR</author><author>Ehtesham, M</author><author>Fekrat, H</author></authors></contributors><titles><title>Iranian saffron: Unknown jewel</title><secondary-title>Tehran: Shahr Ashoob Publication</secondary-title></titles><periodical><full-title>Tehran: Shahr Ashoob Publication</full-title></periodical><pages>1-20</pages><dates><year>2003</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(72). نمونه های زعفران از کشورهایی مانند انگلستان، ایران و هند با استفاده از مقادیری که از ISO/TS332-1 به دست آمده مورد مقایسه قرار گرفتند و نتایج نشان دادند که مقادیر محتوای رطوبت نمونه های سه کشور به مقادیر استاندارد نزدیک اند، هرچند مقادیر زعفران هندی اندکی کمتر از بقیه بود، که این مسأله را می تون با روش های مختلف خشک کردن در کشورهای مختلف و نیز تفاوت های آب و هوایی توضیح داد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Yadollahi</Author><Year>2006</Year><RecNum>16</RecNum><DisplayText>(73)</DisplayText><record><rec-number>16</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”tvd2vrxzwrsftkewszavddvgxpxdzsxz9ffz” timestamp=”1467205114″>16</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Yadollahi, A</author><author>Shojaei, ZA</author><author>Farahnaky, A</author></authors></contributors><titles><title>Study of colouring, aromatic strength and bitterness of saffron (Crocus sativus L.) cultivated in the UK</title><secondary-title>II International Symposium on Saffron Biology and Technology 739</secondary-title></titles><pages>455-461</pages><dates><year>2006</year></dates><isbn>9066052678</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(73).

3- 4. استاندارهای بین المللی ماده گیاه
زعفران یک ماده گیاهی طبی بوده و باید از استانداردهای بین المللی پیروی کند. ویژگی های مهم شیمیایی زعفران خشک بر اساس ISO 3632-1 تعیین شده است. یکی از پارامترهای اصلی اندازه گیری قدرت رنگ دهی از طریق کروسین، پیروکروسین و سفرانال با استفاده از اسپکتروفتومتری فرابنفش قابل رویت (UV-Vis) است، که منجر به تعریف 4 کیفیت مختلف زعفران شده است. چهار دسته کیفیتی برای رگه یا پودر زعفران با استفاده از قدرت رنگ دهی در طول موج 440 نانومتر به سه دسته کاهش یافته است. دسته چهار سیستم طبقه بندی قبلی ISO حذف شد، با توجه به این واقعیت که محصول با قدرت رنگ دهی بالای 80 نمی تواند زعفران باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite ExcludeAuth=”1″ ExcludeYear=”1″><RecNum>17</RecNum><DisplayText>(38)</DisplayText><record><rec-number>17</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”zzrrarxd6pa2xtee5syx2v0gd5vxfv90td9x” timestamp=”1469172724″>17</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Mirhosseini, Naghmeh-Zahra</author><author>Yusoff, Noor Aini Mohd</author><author>Shahar, Suzana</author><author>Parizadeh, Syyed Mohahhad Reza</author><author>Mobarhen, Majid Ghayour</author><author>Shakery, Mohammad Taghi</author></authors></contributors><titles><title>Prevalence of the metabolic syndrome and its influencing factors among adolescent girls in Mashhad, Iran</title><secondary-title>Asia Pacific journal of clinical nutrition</secondary-title></titles><periodical><full-title>Asia Pacific journal of clinical nutrition</full-title></periodical><pages>131-136</pages><volume>18</volume><number>1</number><dates><year>2009</year></dates><isbn>0964-7058</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(38).
3- 5. معیارهای سازمان غذا و دارو (FDA)
بر اساس قوانین سازمان غذا و دارو ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hemmati</Author><Year>2001</Year><RecNum>14</RecNum><DisplayText>(71)</DisplayText><record><rec-number>14</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”tvd2vrxzwrsftkewszavddvgxpxdzsxz9ffz” timestamp=”1467204951″>14</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Hemmati, Kakhki A</author></authors></contributors><titles><title>Optimization of effective parameters on production of food color from Saffron petals</title></titles><dates><year>2001</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(71)، زعفران به عنوان چاشنی و طعم دهنده طبیعی غذا و بدون محدودیت در مصارف پخت و پز تأیید شده است؛ بنابراین این محصول باید واجد معیارهای زیر باشد:
کلاله ها باید زرد بوده و ترکیبات ارگانیک خارجی نباید بیش از 10% باشد.
رطوبت زعفران هنگامی که در دمای 100 درجه خشک می شود نباید بیشتر از 14% باشد.
حداکثر کل خاکستر نباید بیش از 1% و مقدار خاکستر قابل حل نباید بیش از 1% باشد.
3- 6. آلودگی های میکروبی
گل های کروکوس در سطح خاک شکوفه می زنند و بنابراین کود ها و کمپوست های ارگانیک منابع اصلی میکرواورگانیسم ها هستند. فلور میکروبی زعفران معمولا شامل باکتری های ایجاد کننده اسپور مانند باسیل ها و قارچ ها و به ندرت اشرشیا کولای، لاکتوباسیل، میکروکوکوس، استافیلوکوک و استرپتوکوک است. فرآیند استریلیزاسیون به وسیله گرما توصیه نمی شود، زیرا رنگ، مزه و عطر محصول را تحت تأثیر قرار می دهد. آنگونه که در مطالعات قبلی آمده است، اشعه گاما، میکروویو و فرابنفش همراه با فومیگاسیون با اتیلن اکسید می تواند مفیدتر باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite ExcludeAuth=”1″ ExcludeYear=”1″><RecNum>12</RecNum><DisplayText>(70)</DisplayText><record><rec-number>12</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”zzrrarxd6pa2xtee5syx2v0gd5vxfv90td9x” timestamp=”1468699590″>12</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Saha, Banishree</author><author>Szabo, Gyongyi</author></authors></contributors><titles><title>Innate immune cell networking in hepatitis C virus infection</title><secondary-title>Journal of leukocyte biology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of leukocyte biology</full-title></periodical><pages>757-766</pages><volume>96</volume><number>5</number><dates><year>2014</year></dates><isbn>0741-5400</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(70)، در حالی که اخیراً گزارشی نشان داده است که کاهش در گلیکوزید ها و افزایش در محتوای آگلیکون در نمونه های اشعه دیده مشاهده می گردد. امکان تجزیه پیگمان ها با اشعه گاما نیز مدنظر قرار گرفته است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rastkari</Author><Year>2006</Year><RecNum>18</RecNum><DisplayText>(74)</DisplayText><record><rec-number>18</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”tvd2vrxzwrsftkewszavddvgxpxdzsxz9ffz” timestamp=”1467205300″>18</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Rastkari, N</author><author>Razzaghi, N</author><author>Afarin, L</author><author>Alemi, R</author><author>Ahmadkhaniha, R</author></authors></contributors><titles><title>Effect of Gamma ir–iation on chemical properties of saffron pigments</title><secondary-title>II International Symposium on Saffron Biology and Technology 739</secondary-title></titles><pages>451-453</pages><dates><year>2006</year></dates><isbn>9066052678</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(74).
3- 7. تقلب در زعفران
گاهگاهی ترکیب زعفران با موادی مانند چغندر، الیاف انار و فیبرهای ابریشمی به رنگ قرمز برای کاهش قیمت زعفران مشاهده شده است. پرچم های زرد رنگ زعفران با کلاله یا پودر زعفران مخلوط شده اند تا اندازه محصول بیشتر شود. گاهی اوقات گل های گیاهان دیگر با کلاله های اصل ترکیب می شوند. گزارش شده است که مواد تقلبی دارای سولفات کلسیم بوده و به ساخارین یا گلوکز متصل هستند که منجر به خاکستر 40 درصدی می گردد. زردچوبه، پاپریکا و مواد دیگر همچنان به پودر زعفران اضافه می شوند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite ExcludeAuth=”1″ ExcludeYear=”1″><RecNum>12</RecNum><DisplayText>(70, 75)</DisplayText><record><rec-number>12</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”zzrrarxd6pa2xtee5syx2v0gd5vxfv90td9x” timestamp=”1468699590″>12</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Saha, Banishree</author><author>Szabo, Gyongyi</author></authors></contributors><titles><title>Innate immune cell networking in hepatitis C virus infection</title><secondary-title>Journal of leukocyte biology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of leukocyte biology</full-title></periodical><pages>757-766</pages><volume>96</volume><number>5</number><dates><year>2014</year></dates><isbn>0741-5400</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Hagh-Nazari</Author><Year>2006</Year><RecNum>19</RecNum><record><rec-number>19</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”tvd2vrxzwrsftkewszavddvgxpxdzsxz9ffz” timestamp=”1467205362″>19</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Hagh-Nazari, S</author><author>Keifi, N</author></authors></contributors><titles><title>Saffron and various fraud manners in its production and t–es</title><secondary-title>II International Symposium on Saffron Biology and Technology 739</secondary-title></titles><pages>411-416</pages><dates><year>2006</year></dates><isbn>9066052678</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(70, 75).
نامیدن غلط زردچوبه (Curcuma longa) به عناوینی مانند “زعفران هندی”، “زعفران آمریکایی” یا “زعفران مکزیکی” نیز منجر به سواستفاده و فریب مشتریان می شود، بنابراین باید نسبت به بسته های با این نام آگاه بود، زیرا هیچ یک از این موارد از C. sativus نیستند. اضافه کردن رنگ های مصنوعی شایع ترین راه تقلب با هدف فریب مصرف کننده است که با بهبود ظاهر کلاله های خشک شده یا حتی مواد خارجی دیگر برای افزایش قدرت رنگ دهی قسمت محلول محصول انجام می شود. زمانی که زعفران برای اهداف پزشکی به کار می رود، تقلب صورت گرفته آن را کاملاً بی فایده و حتی مضر می سازد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hagh-Nazari</Author><Year>2006</Year><RecNum>19</RecNum><DisplayText>(75)</DisplayText><record><rec-number>19</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”tvd2vrxzwrsftkewszavddvgxpxdzsxz9ffz” timestamp=”1467205362″>19</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Hagh-Nazari, S</author><author>Keifi, N</author></authors></contributors><titles><title>Saffron and various fraud manners in its production and t–es</title><secondary-title>II International Symposium on Saffron Biology and Technology 739</secondary-title></titles><pages>411-416</pages><dates><year>2006</year></dates><isbn>9066052678</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(75).

این نوشته در مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *