مقالات

sdf276

دانشگاه علوم پزشكي همدان
دانشكده دندانپزشكي
پايان نامه
جهت دريافت درجه دكتري دندانپزشكي
بررسی مقایسه ای میزان حساسیت در شناسایی اجسام خارجی شامل شیشه باریوم دار، شیشه معمولی، چوب و سنگریزه بین رادیوگرافی دیجیتال و توموگرافی کامپیوتری با پرتودهنده مخروطی
عنوان
صفحه کارت شناسه و کلیدواژه‌ها (توسط کتابدار بخش پایان‌نامه کتابخانه مرکزي تنظیم می‌شود)

تأیید هیئت داوران

صفحه تقدیم
سپاسگزاری

چکیده
زمینه: شناسایی محل جسم خارجی که در اثر تروما وارد بافت های بدن می شود، برای خارج نمودن آن و تعیین نزدیکی جسم به اعضای حیاتی ضروری است. روش‌های تصویربرداری مختلفی برای شناسایی اجسام خارجی به کار گرفته شده‌اند. هدف این مطالعه مقایسه کارایی CBCT و رادیوگرافی دیجیتال در شناسایی اجسام خارجی است.
روش اجرا: اجسام خارجی از جنس شیشه معمولی، شیشه باریوم دار، چوب و سنگریزه با دو اندازه مختلف، در سه ناحیه متفاوت سر دو گوسفند جایگذاری شده و توسط رادیوگرافی دیجیتال در دو نمای لترال سفالومتریک و SMV و نیز CBCT تصویربرداری به عمل آمد. داده های حاصل از مشاهده تصاویر توسط مشاهده گران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها: حساسیت رادیوگرافی دیجیتال در نمای لترال سفالومتریک، رادیوگرافی دیجیتال در نمای SMV و CBCT به ترتیب 2/67، 3/32 و 6/76 درصد است. هیچ یک از سه روش تصویربرداری نتوانستند به خوبی جسم خارجی چوبی را شناسایی کنند. در بین انواع جسم خارجی، سنگریزه بیشتر از بقیه شناسایی شد (6/82 درصد). حساسیت تشخیصی CBCT در شناسایی اجسام خارجی بجز در مورد جسم خارجی چوبی، 100 درصد بود. دقت تشخیصی روش‌های تصویربرداری در شناسایی اجسام خارجی واقع در ناحیه لب، بیشتر از زاویه مندیبل و زاویه مندیبل بیشتر از سینوس ماگزیلا بود.
نتیجهگیری: حد قابل قبولی از رادیواپاسیته کافی است تا CBCT بتواند فارغ از محل و اندازه جسم خارجی، آن را با بیشترین دقت ممکن شناسایی کند.
کلیدواژه: اجسام خارجی، رادیوگرافی، توموگرافی کامپیوتری با پرتودهنده مخروطی

فهرست مطالب
چکیده خ
فهرست مطالبد
فهرست اشکالر
فهرست جداولز
فهرست نمودارهاس
TOC o “1-6” h z uفصل 1مقدمه PAGEREF _Toc359960841 h 11-1زمینه مطالعه و بیان مسئله PAGEREF _Toc359960842 h 21-1-1رادیوگرافی PAGEREF _Toc359960843 h 41-1-2توموگرافی کامپیوتری PAGEREF _Toc359960844 h 61-1-3تصویربرداری تشدید مغناطیسی PAGEREF _Toc359960845 h 81-1-4اولتراسونوگرافی PAGEREF _Toc359960846 h 91-1-5توموگرافی کامپیوتری با پرتودهنده ی مخروطی PAGEREF _Toc359960847 h 101-1-5-1مزیت های CBCT PAGEREF _Toc359960848 h 111-1-5-2کاربردهای بالینی CBCT در دندان‌پزشکی PAGEREF _Toc359960849 h 141-2دلایل انتخاب موضوع PAGEREF _Toc359960850 h 201-3بررسی متون PAGEREF _Toc359960851 h 221-4اهداف، فرضیات و سؤالات تحقیق PAGEREF _Toc359960852 h 321-4-1هدف اصلی PAGEREF _Toc359960853 h 321-4-2اهداف اختصاصی PAGEREF _Toc359960854 h 321-4-3فرضیات تحقیق PAGEREF _Toc359960855 h 321-5تعریف عملیاتی واژه های تحقیق PAGEREF _Toc359960856 h 34فصل 2روش تحقیق PAGEREF _Toc359960857 h 352-1نوع مطالعه PAGEREF _Toc359960858 h 362-2متغیرهای مطالعه PAGEREF _Toc359960859 h 362-3روش اجرای مطالعه PAGEREF _Toc359960860 h 372-3-1تهیه و جایگذاری جسم خارجی PAGEREF _Toc359960861 h 372-3-2روش‌های تصویربرداری به‌کاررفته PAGEREF _Toc359960862 h 422-3-3تفسیر تصاویر توسط مشاهده گران PAGEREF _Toc359960863 h 442-4روش جمع آوری اطلاعات PAGEREF _Toc359960864 h 452-5جامعه مورد بررسی PAGEREF _Toc359960865 h 452-6حجم نمونه و روش نمونه گیری PAGEREF _Toc359960866 h 462-7تجزیه و تحلیل داده ها PAGEREF _Toc359960867 h 462-8ملاحظات اخلاقی مطالعه PAGEREF _Toc359960868 h 462-9محدودیت‌های طرح PAGEREF _Toc359960869 h 472-10تغییرات نسبت به طرح اولیه PAGEREF _Toc359960870 h 48فصل 3یافته ها PAGEREF _Toc359960871 h 493-1توافق مشاهده گران PAGEREF _Toc359960873 h 503-2حساسیت، ویژگی و دقت شناسایی اجسام خارجی PAGEREF _Toc359960874 h 513-3کیفیت تصویر PAGEREF _Toc359960875 h 58فصل 4بحث و نتیجه گیری604-1بحث614-1-1روش تصویربردای634-1-2جنس جسم خارجی664-1-3محل جایگذاری جسم خارجی704-1-4اندازه جسم خارجی734-2نتیجه گیری764-3پیشنهادات78فصل5منابع81
Abstract90

فهرست اشکالTOC h z c “شکل”
شکل ‏21. اجسام خارجی به‌کاررفته از جنس شیشه باریوم دار، شیشه معمولی، چوب و سنگریزه بودند. PAGEREF _Toc359961867 h 38شکل ‏22. آماده سازی محل جایگذاری جسم خارجی در سر گوسفند. PAGEREF _Toc359961868 h 40شکل ‏23 . نحوه قرار گیری سر گوسفند در دستگاه CBCT افقی. PAGEREF _Toc359961869 h 41شکل ‏24. ثابت سازی سر گوسفند در دستگاه رادیوگرافی دیجیتال. PAGEREF _Toc359961870 h 41شکل ‏25. تصویر حاصل از رادیوگرافی دیجیتال از سر گوسفند در نمای لترال سفالومتریک. PAGEREF _Toc359961871 h 43شکل ‏26. تصویرحاصلازرادیوگرافی دیجیتال در نمایSMV. جسم خارجی قرار گرفته بین استخوان مندیبل و عضلات ناحیه صورت قابل رؤیت است. PAGEREF _Toc359961872 h 44
فهرست جداول
TOC h z c “جدول”جدول ‏11. دوز مؤثر تقریبیرادیو گرافی‌های رایج در دندان‌پزشکی و CBCT. PAGEREF _Toc359961873 h 13جدول ‏12. بررسی شناسایی اجسام خارجی توسط روش‌های تصویربرداری مختلف در مطالعات. PAGEREF _Toc359961874 h 22جدول ‏21. متغیرهای مطالعه. PAGEREF _Toc359961875 h 36جدول ‏31ضریب کاپای حاصل از اندازه‌گیری های قرینه، برای ارزیابی توافق دوبه‌دوی مشاهده‌گران. PAGEREF _Toc359961876 h 50جدول ‏32.حساسیت، ویژگی و دقت در شناسایی اجسام خارجی بر حسب روش‌های تصویربرداری مختلف. PAGEREF _Toc359961877 h 52جدول ‏33. حساسیت، ویژگی و دقت شناسایی اجسام خارجی با اندازه های مختلف. PAGEREF _Toc359961878 h 53جدول ‏34. حساسیت، ویژگی و دقت شناسایی اجسام خارجی بر حسب جنس جسم خارجی. PAGEREF _Toc359961879 h 53جدول ‏35. حساسیت، ویژگی و دقت شناسایی اجسام خارجی برحسب روش تصویربرداری و اندازه جسم خارجی. PAGEREF _Toc359961880 h 54جدول ‏36. حساسیت، ویژگی و دقت شناسایی جسم ‌خارجیبرحسب روش تصویربرداری و جنس جسم. PAGEREF _Toc359961881 h 55جدول ‏37. حساسیت، ویژگی و دقت شناسایی اجسام خارجی بر حسب محل جایگذاری و روش تصویربرداری.57جدول ‏38. کیفیت تصویر اجسام خارجی در تصویربرداری های مختلف برحسب جنس جسم خارجی.58جدول ‏39. کیفیت تصویر اجسام خارجی در تصویربرداری های مختلف برحسب جنس جسم خارجی و محل جایگذاری آن.59جدول ‏41. دانسیته اجسام خارجی به‌کاررفته و ساختمان‌های مجاور آن (6, 79) PAGEREF _Toc359961883 h 67
فهرست نمودار ها
TOC h z c “نمودار”نمودار ‏31.حساسیت، ویژگی و دقت روش‌های تصویربرداری مختلف در تشخیص اجسام خارجی. PAGEREF _Toc359961884 h 52نمودار ‏32. حساسیت، ویژگی و دقت شناسایی اجسام خارجی توسط رادیوگرافی دیجیتال با نمای لترال سفالومتری برحسب جنس جسم خارجی. PAGEREF _Toc359961885 h 56نمودار ‏33. حساسیت، ویژگی و دقت شناسایی اجسام خارجی توسط رادیوگرافی دیجیتال با نمای SMV برحسب جنس جسم خارجی.56نمودار ‏34. حساسیت، ویژگی و دقت شناسایی اجسام خارجی توسط CBCT برحسب جنس جسم خارجی. PAGEREF _Toc359961887 h 57

مقدمه
زمینه مطالعه و بیان مسئلهجسم خارجی به هرگونه جسمی که خارج از بدن منشأ می‌گیرد، اطلاق می‌گردد.محافظه‌کارترین انسان‌ها هم در طول زندگی خود، تعداد زیادی آسیب جزئی مانند افتادن، بریدگی، ساییدگی، خراش و سوختگی را تجربه می‌کنند. همه افراد، دچار زخم‌های ناشی از فرورفتن اجسامی مانند باریکه‌های چوب، سوزن و خار گشته، و یا با شیشه دچار بریدگی می‌شوند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hunter</Author><Year>1994</Year><RecNum>75</RecNum><DisplayText>(1)</DisplayText><record><rec-number>75</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>75</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Hunter, Tim B</author><author>Bragg, David G</author></authors></contributors><titles><title>Radiologic guide to medical devices and foreign bodies</title></titles><dates><year>1994</year></dates><publisher>Mosby Inc</publisher><isbn>0801665744</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(1).
اجسام خارجی از راه‌های مختلفی وارد بدن می‌شوند: یا خورده می‌شوند، یا به حفره‌های بدن داخل می‌شوند و یا از طریق تروما یا آسیب ایاتروژنیک به بدن نفوذ می‌کنند. تصادف با وسایل نقلیه موتوری و زخم‌های ناشی از گلوله از علل شایع اجسام خارجی تروماتیک هستند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hunter</Author><Year>2003</Year><RecNum>73</RecNum><DisplayText>(2)</DisplayText><record><rec-number>73</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>73</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Hunter, TB</author><author>Taljanovic, MS</author></authors></contributors><titles><title>Foreign bodies</title><secondary-title>Radiographics: a review publication of the Radiological Society of North America, Inc</secondary-title></titles><pages>731</pages><volume>23</volume><number>3</number><dates><year>2003</year></dates><isbn>0271-5333</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(2).
برخی افراد مستعد آسیب ناشی از جسم خارجی هستند. این افراد عبارتند از: کودکان و بزرگ‌سالان با توانایی کم ذهنی؛ افرادی که سابقه ترومای اخیر داشته‌اند؛ افرادی که تحت اعمال جراحی یا وسیله گذاری قرار می‌گیرند؛ افرادی که به جادوگری و شعبده‌بازی علاقمندند، سوءمصرف الکل یا مواد مخدر دارند، و یا در فعالیت‌های مجرمانه شرکت می‌کنند؛ قربانیان تجاوز بدنی یا حمله‌های تروریستی؛ و در نهایت کارکنان نظامی ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hunter</Author><Year>2003</Year><RecNum>73</RecNum><DisplayText>(2)</DisplayText><record><rec-number>73</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>73</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Hunter, TB</author><author>Taljanovic, MS</author></authors></contributors><titles><title>Foreign bodies</title><secondary-title>Radiographics: a review publication of the Radiological Society of North America, Inc</secondary-title></titles><pages>731</pages><volume>23</volume><number>3</number><dates><year>2003</year></dates><isbn>0271-5333</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(2).
در ناحیه سر و گردن، اجسام خارجی اغلب به علت وقایع مختلف نظیر تصادفات ترافیکی ، انفجارها،زخم‌های ناشی از شلیک گلوله و یا در اثر مداخلات درمانی در ناحیه ماگزیلوفاسیال ایجادمی‌گردند، و مسئول 8/3 % از یافته‌های آسیب شناختی در این ناحیه هستند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Oikarinen</Author><Year>1993</Year><RecNum>34</RecNum><DisplayText>(3)</DisplayText><record><rec-number>34</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>34</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Oikarinen, KS</author><author>Nieminen, TM</author><author>Mäkäräinen, H</author><author>Pyhtinen, J</author></authors></contributors><titles><title>Visibility of foreign bodies insoft tissue in plain –iographs, computed tomography, magnetic resonance imaging, and ultrasound. An in vitro study</title><secondary-title>International journal of oral and maxillofacial surgery</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery</full-title><abbr-1>Int. J. Oral Maxillofac. Surg.</abbr-1><abbr-2>Int J Oral Maxillofac Surg</abbr-2><abbr-3>International Journal of Oral &amp; Maxillofacial Surgery</abbr-3></periodical><pages>119</pages><volume>22</volume><number>2</number><dates><year>1993</year></dates><isbn>0901-5027</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(3).
بسته به نوع تروما ، ترکیب و نوع جسم خارجی و مکان آنمی‌تواند متنوع باشد، برای مثال از تکه‌های چوب در کره چشم گرفته تا مواد قالب‌گیری در سینوس ماگزیلا یا تکه‌هایی از دندان در چشم ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Clark</Author><Year>1987</Year><RecNum>36</RecNum><DisplayText>(4, 5)</DisplayText><record><rec-number>36</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>36</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Clark, JC</author><author>Jones, JE</author></authors></contributors><titles><title>Tooth fragments embedded in soft tissue: a diagnostic consideration</title><secondary-title>Quintessence international (Berlin, Germany: 1985)</secondary-title></titles><periodical><full-title>Quintessence international (Berlin, Germany: 1985)</full-title></periodical><pages>653</pages><volume>18</volume><number>9</number><dates><year>1987</year></dates><isbn>0033-6572</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Dort</Author><Year>1995</Year><RecNum>35</RecNum><record><rec-number>35</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>35</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Dort, Joseph C</author><author>Robertson, Donald</author></authors></contributors><titles><title>Nonmetallic foreign bodies of the skull base: a diagnostic challenge</title><secondary-title>The Journal of otolaryngology</secondary-title></titles><pages>69</pages><volume>24</volume><number>1</number><dates><year>1995</year></dates><isbn>0381-6605</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(4, 5). در دندان‌پزشکی و در استخوان‌های فک، اجسام خارجی اغلب تکه‌هایی از آمالگام یا وسایل اندودونتیک هستند. اجسام شایع معمول در بافت نرم سر و گردن، شامل باریکه‌های چوب، قطعات شیشه، اجسام فلزی وذرات سنگ وشن هستندADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Aras</Author><Year>2010</Year><RecNum>31</RecNum><DisplayText>(6)</DisplayText><record><rec-number>31</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>31</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Aras, MH</author><author>Miloglu, O</author><author>Barutcugil, C</author><author>Kantarci, M</author><author>Ozcan, E</author><author>Harorli, A</author></authors></contributors><titles><title>Comparison of the sensitivity for detecting foreign bodies among conventional plain –iography, computed tomography and ultrasonography</title><secondary-title>Dentomaxillofacial Radiology</secondary-title></titles><pages>72</pages><volume>39</volume><number>2</number><dates><year>2010</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(6).
عوارض جسم خارجی در بدن عبارتند از: درد، ناراحتی، تورم و تندرنس؛ ایجاد سلولیت و آبسه؛ مهاجرت جسم خارجی به مناطق دوردست و آسیب بالقوه عروقی یا عصبی ناشی از آن ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hunter</Author><Year>2003</Year><RecNum>73</RecNum><DisplayText>(2)</DisplayText><record><rec-number>73</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>73</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Hunter, TB</author><author>Taljanovic, MS</author></authors></contributors><titles><title>Foreign bodies</title><secondary-title>Radiographics: a review publication of the Radiological Society of North America, Inc</secondary-title></titles><pages>731</pages><volume>23</volume><number>3</number><dates><year>2003</year></dates><isbn>0271-5333</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(2). عفونت، التهاب و درد از مشکلات بالقوه بعد از اثر جسم خارجی می‌باشند.واکنش‌های التهابی و تشکیل گرانولوم می‌تواند ترمیم زخم را معیوب سازد. به علاوه، جسم خارجی می‌تواند منجر به عوارض جدی مانند آبسه‌های اینتراکرانیال گردد. برای جلوگیری از ایجاد عوارض، باید در زمان مناسب جسم خارجی را تشخیص داده و آن را خارج کرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Aras</Author><Year>2010</Year><RecNum>31</RecNum><DisplayText>(6, 7)</DisplayText><record><rec-number>31</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>31</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Aras, MH</author><author>Miloglu, O</author><author>Barutcugil, C</author><author>Kantarci, M</author><author>Ozcan, E</author><author>Harorli, A</author></authors></contributors><titles><title>Comparison of the sensitivity for detecting foreign bodies among conventional plain –iography, computed tomography and ultrasonography</title><secondary-title>Dentomaxillofacial Radiology</secondary-title></titles><pages>72</pages><volume>39</volume><number>2</number><dates><year>2010</year></dates><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Eggers</Author><Year>2007</Year><RecNum>33</RecNum><record><rec-number>33</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>33</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Eggers, G</author><author>Welzel, T</author><author>Mukhamadiev, D</author><author>Wörtche, R</author><author>Hassfeld, S</author><author>Mühling, J</author></authors></contributors><titles><title>X-ray-based volumetric imaging of foreign bodies: a comparison of computed tomography and digital volume tomography</title><secondary-title>Journal of oral and maxillofacial surgery: official journal of theAmerican Association of Oral and Maxillofacial Surgeons</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of oral and maxillofacial surgery: official journal of the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons</full-title></periodical><pages>1880</pages><volume>65</volume><number>9</number><dates><year>2007</year></dates><isbn>0278-2391</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(6, 7).
اجسام خارجی سطحی به طور معمول به آسانی قابل برداشتن هستند، اما اجسام خارجی نفوذی به سختی برداشته می‌شوند.تعیین این که آیا جسم خارجی نزدیک ساختارهای زنده و حیاتی هست یا نه، و میزان خطر عمل جراحی برداشتن جسم خارجی برای بیمار، ضروری است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Enislidis</Author><Year>1997</Year><RecNum>38</RecNum><DisplayText>(8)</DisplayText><record><rec-number>38</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>38</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Enislidis, G</author><author>Wagner, A</author><author>Ploder, O</author><author>Ewers, R</author></authors></contributors><titles><title>Computed intraoperative navigation guidance–a preliminary report on a new technique</title><secondary-title>The British journal of oral &amp; maxillofacial surgery</secondary-title></titles><periodical><full-title>The British journal of oral &amp; maxillofacial surgery</full-title></periodical><pages>271</pages><volume>35</volume><number>4</number><dates><year>1997</year></dates><isbn>0266-4356</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(8).
تشخیص و تعیین مکان جسم خارجی بر اساس شرح‌حال بیمار، معاینه بالینی و تصویربرداری صورت می‌گیردADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Oikarinen</Author><Year>1993</Year><RecNum>34</RecNum><DisplayText>(3)</DisplayText><record><rec-number>34</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>34</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Oikarinen, KS</author><author>Nieminen, TM</author><author>Mäkäräinen, H</author><author>Pyhtinen, J</author></authors></contributors><titles><title>Visibility of foreign bodies insoft tissue in plain –iographs, computed tomography, magnetic resonance imaging, and ultrasound. An in vitro study</title><secondary-title>International journal of oral and maxillofacial surgery</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery</full-title><abbr-1>Int. J. Oral Maxillofac. Surg.</abbr-1><abbr-2>Int J Oral Maxillofac Surg</abbr-2><abbr-3>International Journal of Oral &amp; Maxillofacial Surgery</abbr-3></periodical><pages>119</pages><volume>22</volume><number>2</number><dates><year>1993</year></dates><isbn>0901-5027</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(3) . اشیای فلزی به جز آلومینیوم رادیواپاک هستند. همچنین، استخوان اکثر حیوانات و همه اجسام خارجی شیشه‌ای در رادیوگرافی اپاک هستند. اغلب جسم‌های خارجی پلاستیکی و چوبی (مثل تیغ کاکتوس و باریکه‌های چوب) و استخوان اکثر ماهی‌ها در رادیوگرافی،رادیواپاک نیستند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hunter</Author><Year>2003</Year><RecNum>73</RecNum><DisplayText>(2)</DisplayText><record><rec-number>73</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>73</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Hunter, TB</author><author>Taljanovic, MS</author></authors></contributors><titles><title>Foreign bodies</title><secondary-title>Radiographics: a review publication of the Radiological Society of North America, Inc</secondary-title></titles><pages>731</pages><volume>23</volume><number>3</number><dates><year>2003</year></dates><isbn>0271-5333</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(2).
روش‌های تصویربرداری مختلفی مانند رادیوگرافی‌های ساده (دو بعدی(، توموگرافی کامپیوتری(CT) ، تصویربرداری تشدید مغناطیسی(MRI) و سونوگرافی برای یافتن اجسام خارجی به‌کار رفته‌اندADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Aras</Author><Year>2010</Year><RecNum>31</RecNum><DisplayText>(6)</DisplayText><record><rec-number>31</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>31</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Aras, MH</author><author>Miloglu, O</author><author>Barutcugil, C</author><author>Kantarci, M</author><author>Ozcan, E</author><author>Harorli, A</author></authors></contributors><titles><title>Comparison of the sensitivity for detecting foreign bodies among conventional plain –iography, computed tomography and ultrasonography</title><secondary-title>Dentomaxillofacial Radiology</secondary-title></titles><pages>72</pages><volume>39</volume><number>2</number><dates><year>2010</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(6).
روش‌های متداول تصویربرداری از جسم خارجی عبارتند از: رادیوگرافی معمولی و دیجیتال، توموگرافی کامپیوتری، تصویربرداری تشدید مغناطیسی، اولتراسونوگرافی و توموگرافی کامپیوتری با پرتودهنده مخروطی.
رادیوگرافیدر سال 1895 ویلیام رونتگن، پروفسور فیزیک تجربی در آلمان، اشعه x را به هنگام کار بر روی تشعشعات جریان الکتریکی در خلأ کشف کرد. وی پس از چند هفته آزمایش بر روی آن، گزارشی را به جامعه پزشکی محلی در آلمان ارائه داد و به شایستگی اولین جایزه نوبل را در سال 1901 دریافت کرد. این تکنیک و تجهیزات آن، در طول سالیان پیشرفت کرده است. در حال حاضر، تسهیلات رادیوگرافی حتی در کوچک‌ترینبیمارستان‌ها و واحدهای اورژانس که در مراقبت‌های سلامت نقش دارند، یافت می‌شودADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Bansal</Author><Year>2006</Year><RecNum>32</RecNum><DisplayText>(9)</DisplayText><record><rec-number>32</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>32</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Bansal, GJ</author></authors></contributors><titles><title>Digital –iography. A comparison with modern conventional imaging</title><secondary-title>Postg–uate Medical Journal</secondary-title></titles><periodical><full-title>Postg–uate Medical Journal</full-title><abbr-1>Postg–. Med. J.</abbr-1><abbr-2>Postg– Med J</abbr-2></periodical><pages>425</pages><volume>82</volume><number>969</number><dates><year>2006</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(9).
تصویربرداری از اجسام خارجی به اصول فیزیکی سیستم تصویربرداری و مشخصات جسم خارجی بستگی دارد. این دو باید به گونه‌ای سازگار باشند که جسم خارجی مورد اندازه‌گیری قرار گرفته و در تصویر ایجاد سیگنال نماید. یک جسم خارجی که رادیو-اپاک نباشد، در تصویربرداری بر پایه اشعه x سیگنال ایجاد نمی‌کند. بنابراین، ترکیب جسم خارجی تعیین می‌کند که در تصویر قابل‌مشاهده خواهد شد، و اینکه اندازه آن می‌تواند بر روی شدت و ابعاد آن در تصویربرداری تأثیر بگذارد. از این روست که جسم خارجی در یک تکنیک با موفقیت کشف می‌شود، ولی در تصویربرداری دیگر از آن چشم‌ پوشی می‌گرددPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5HbGF0dDwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjE5OTA8L1llYXI+PFJl
Y051bT40MDwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oMTAtMTIpPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3Jk
PjxyZWMtbnVtYmVyPjQwPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBk
Yi1pZD0icmF4cjJkMmZrZXdwc3plNXR0cHZwZHQ0cnN2ZjVydGZ2c3h0Ij40MDwva2V5PjwvZm9y
ZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48
Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+R2xhdHQsIEhKPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5D
dXN0ZXIsIFBMPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5CYXJyZXR0LCBMPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TYXJ0
b3IsIEs8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+TWFn
bmV0aWMgcmVzb25hbmNlIGltYWdpbmcgYW5kIGNvbXB1dGVkIHRvbW9ncmFwaHkgaW4gYSBtb2Rl
bCBvZiB3b29kZW4gZm9yZWlnbiBib2RpZXMgaW4gdGhlIG9yYml0PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5
LXRpdGxlPk9waHRoYWxtaWMgcGxhc3RpYyBhbmQgcmVjb25zdHJ1Y3RpdmUgc3VyZ2VyeTwvc2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPk9waHRoYWxtaWMg
UGxhc3RpYyBhbmQgUmVjb25zdHJ1Y3RpdmUgU3VyZ2VyeTwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPk9w
aHRoYWwuIFBsYXN0LiBSZWNvbnN0ci4gU3VyZy48L2FiYnItMT48YWJici0yPk9waHRoYWwgUGxh
c3QgUmVjb25zdHIgU3VyZzwvYWJici0yPjxhYmJyLTM+T3BodGhhbG1pYyBQbGFzdGljICZhbXA7
IFJlY29uc3RydWN0aXZlIFN1cmdlcnk8L2FiYnItMz48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjEwODwv
cGFnZXM+PHZvbHVtZT42PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4yPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5
OTA8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wNzQwLTkzMDM8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVj
b3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPlRhdGU8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTgxPC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NDE8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQxPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3Jl
aWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icmF4cjJkMmZrZXdwc3plNXR0cHZwZHQ0cnN2
ZjVydGZ2c3h0Ij40MTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFs
IEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+VGF0
ZSwgRTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q3VwcGxlcywgSDwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRy
aWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5EZXRlY3Rpb24gb2Ygb3JiaXRhbCBmb3JlaWduIGJvZGll
cyB3aXRoIGNvbXB1dGVkIHRvbW9ncmFwaHk6IGN1cnJlbnQgbGltaXRzPC90aXRsZT48c2Vjb25k
YXJ5LXRpdGxlPkFKUi4gQW1lcmljYW4gam91cm5hbCBvZiByb2VudGdlbm9sb2d5PC9zZWNvbmRh
cnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBhZ2VzPjQ5MzwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMzc8L3ZvbHVtZT48
bnVtYmVyPjM8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk4MTwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAz
NjEtODAzWDwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+
Q2hpc2hvbG08L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTk3PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDI8L1JlY051bT48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQyPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVO
IiBkYi1pZD0icmF4cjJkMmZrZXdwc3plNXR0cHZwZHQ0cnN2ZjVydGZ2c3h0Ij40Mjwva2V5Pjwv
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlw
ZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+Q2hpc2hvbG0sIENEPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5Xb29kLCBDTzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q2h1YSwgRzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q29y
ZGVsbCwgV0g8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk5lbHNvbiwgRFI8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9j
b250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+UmFkaW9ncmFwaGljIGRldGVjdGlvbiBvZiBncmF2
ZWwgaW4gc29mdCB0aXNzdWU8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+QW5uYWxzIG9mIGVtZXJn
ZW5jeSBtZWRpY2luZTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxs
LXRpdGxlPkFubmFscyBvZiBFbWVyZ2VuY3kgTWVkaWNpbmU8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5B
bm4uIEVtZXJnLiBNZWQuPC9hYmJyLTE+PGFiYnItMj5Bbm4gRW1lcmcgTWVkPC9hYmJyLTI+PC9w
ZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz43MjU8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+Mjk8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjY8
L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk5NzwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAxOTYtMDY0NDwv
aXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITEPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5HbGF0dDwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjE5OTA8L1llYXI+PFJl
Y051bT40MDwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oMTAtMTIpPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3Jk
PjxyZWMtbnVtYmVyPjQwPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBk
Yi1pZD0icmF4cjJkMmZrZXdwc3plNXR0cHZwZHQ0cnN2ZjVydGZ2c3h0Ij40MDwva2V5PjwvZm9y
ZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48
Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+R2xhdHQsIEhKPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5D
dXN0ZXIsIFBMPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5CYXJyZXR0LCBMPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TYXJ0
b3IsIEs8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+TWFn
bmV0aWMgcmVzb25hbmNlIGltYWdpbmcgYW5kIGNvbXB1dGVkIHRvbW9ncmFwaHkgaW4gYSBtb2Rl
bCBvZiB3b29kZW4gZm9yZWlnbiBib2RpZXMgaW4gdGhlIG9yYml0PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5
LXRpdGxlPk9waHRoYWxtaWMgcGxhc3RpYyBhbmQgcmVjb25zdHJ1Y3RpdmUgc3VyZ2VyeTwvc2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPk9waHRoYWxtaWMg
UGxhc3RpYyBhbmQgUmVjb25zdHJ1Y3RpdmUgU3VyZ2VyeTwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPk9w
aHRoYWwuIFBsYXN0LiBSZWNvbnN0ci4gU3VyZy48L2FiYnItMT48YWJici0yPk9waHRoYWwgUGxh
c3QgUmVjb25zdHIgU3VyZzwvYWJici0yPjxhYmJyLTM+T3BodGhhbG1pYyBQbGFzdGljICZhbXA7
IFJlY29uc3RydWN0aXZlIFN1cmdlcnk8L2FiYnItMz48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjEwODwv
cGFnZXM+PHZvbHVtZT42PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4yPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5
OTA8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wNzQwLTkzMDM8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVj
b3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPlRhdGU8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTgxPC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NDE8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQxPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3Jl
aWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icmF4cjJkMmZrZXdwc3plNXR0cHZwZHQ0cnN2
ZjVydGZ2c3h0Ij40MTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFs
IEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+VGF0
ZSwgRTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q3VwcGxlcywgSDwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRy
aWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5EZXRlY3Rpb24gb2Ygb3JiaXRhbCBmb3JlaWduIGJvZGll
cyB3aXRoIGNvbXB1dGVkIHRvbW9ncmFwaHk6IGN1cnJlbnQgbGltaXRzPC90aXRsZT48c2Vjb25k
YXJ5LXRpdGxlPkFKUi4gQW1lcmljYW4gam91cm5hbCBvZiByb2VudGdlbm9sb2d5PC9zZWNvbmRh
cnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBhZ2VzPjQ5MzwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMzc8L3ZvbHVtZT48
bnVtYmVyPjM8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk4MTwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAz
NjEtODAzWDwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+
Q2hpc2hvbG08L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTk3PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDI8L1JlY051bT48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQyPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVO
IiBkYi1pZD0icmF4cjJkMmZrZXdwc3plNXR0cHZwZHQ0cnN2ZjVydGZ2c3h0Ij40Mjwva2V5Pjwv
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlw
ZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+Q2hpc2hvbG0sIENEPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5Xb29kLCBDTzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q2h1YSwgRzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q29y
ZGVsbCwgV0g8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk5lbHNvbiwgRFI8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9j
b250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+UmFkaW9ncmFwaGljIGRldGVjdGlvbiBvZiBncmF2
ZWwgaW4gc29mdCB0aXNzdWU8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+QW5uYWxzIG9mIGVtZXJn
ZW5jeSBtZWRpY2luZTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxs
LXRpdGxlPkFubmFscyBvZiBFbWVyZ2VuY3kgTWVkaWNpbmU8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5B
bm4uIEVtZXJnLiBNZWQuPC9hYmJyLTE+PGFiYnItMj5Bbm4gRW1lcmcgTWVkPC9hYmJyLTI+PC9w
ZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz43MjU8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+Mjk8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjY8
L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk5NzwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAxOTYtMDY0NDwv
aXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITE.DATA(10-12).
رادیو گرافی‌های ساده معمولاً به عنوان یک روش تصویربرداری ارجح برای یافتن اجسام خارجی می‌باشند.این رادیوگرافی‌ها می‌توانند موقعیت جسم خارجی را نشان دهند و رادیولوژیست را در مشخص کردن این که جسم در موقعیت بحرانی هست یا نه، کمک کنند.اگرچه این روش به طور مکرر استفاده می‌گردد، اما روش‌های تصویربرداری اضافی برای تعیین دقیق موقعیت شیء خارجی شاید مورد نیاز باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Aras</Author><Year>2010</Year><RecNum>31</RecNum><DisplayText>(6)</DisplayText><record><rec-number>31</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>31</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Aras, MH</author><author>Miloglu, O</author><author>Barutcugil, C</author><author>Kantarci, M</author><author>Ozcan, E</author><author>Harorli, A</author></authors></contributors><titles><title>Comparison of the sensitivity for detecting foreign bodies among conventional plain –iography, computed tomography and ultrasonography</title><secondary-title>Dentomaxillofacial Radiology</secondary-title></titles><pages>72</pages><volume>39</volume><number>2</number><dates><year>2010</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(6). یکی از محدودیت‌های رادیوگرافی معمولی، این است که این تکنیک برای تصویربرداری از اجسام خارجی با اپاسیته پایین و افتراق آن‌ها از بافت نرم اطراف مناسب نیست ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Eggers</Author><Year>2007</Year><RecNum>33</RecNum><DisplayText>(7)</DisplayText><record><rec-number>33</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>33</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Eggers, G</author><author>Welzel, T</author><author>Mukhamadiev, D</author><author>Wörtche, R</author><author>Hassfeld, S</author><author>Mühling, J</author></authors></contributors><titles><title>X-ray-based volumetric imaging of foreign bodies: a comparison of computed tomography and digital volume tomography</title><secondary-title>Journal of oral and maxillofacial surgery: official journal of the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of oral and maxillofacial surgery: official journal of the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons</full-title></periodical><pages>1880</pages><volume>65</volume><number>9</number><dates><year>2007</year></dates><isbn>0278-2391</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(7).
در دندان‌پزشکی به طور معمول از نماهای پانورامیک، لترال سفالومتریک، سفالومتریک خلفی-قدامی وSMV در رادیوگرافی‌ها استفاده می‌گردد.
توموگرافی کامپیوتریدر سال 1972، Godfrey Hounsfield اختراع خود که یک تکنیک تصویربرداری انقلابی به نام computerized axial transverse scanning بود را اعلام کرد. با این تکنیک او قادر بود به وسیله یک دسته پرتوی اشعه x کولیمیت شده باریک و در حال حرکت، یک تصویر مقطعی آگزیال از سر تهیه نماید. تصاویر حاصله از این تکنیک، شباهتی به تصاویر دیگر تهیه‌شده از اشعه x ندارد. ادعا می‌شود که این روش، 100 بار حساس تر از سیستم‌های معمولی اشعه x می‌باشد و تفاوت‌های بین بافت‌های نرم مختلف را که با تکنیک‌های تصویربرداری اشعه x قابل ‌مشاهده نبوده‌اند را آشکار می‌سازد. از سال 1972 نام‌های زیادی برای CT در نظر گرفته شد که هر کدام از آن‌ها به حداقل یک جنبه از این تکنیک اشاره می‌کند، اما به طور رایج به نام توموگرافی کامپیوتری و به طور اختصاری CT نامیده می‌شودADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>White</Author><Year>2008</Year><RecNum>44</RecNum><DisplayText>(13)</DisplayText><record><rec-number>44</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>44</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>White, Stuart C</author><author>Pharoah, Michael J</author></authors></contributors><titles><title>Oral –iology: principles and interpretation</title></titles><dates><year>2008</year></dates><publisher>Mosby</publisher><isbn>0323075924</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(13).
در CT، اطلاعات حجمی تصویر با استفاده از پرتو دهندهx به شکل پروانه‌ای و ردیاب‌های نواری شکل به دست می‌آید. منبع اشعه x و ردیاب آن، حول بدن بیمار به صورت تکرارشونده میچرخند. طول آگزیال ناحیه اسکن شده به میزان پیشرفت بیمار به درون دستگاه بستگی دارد. ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Eggers</Author><Year>2007</Year><RecNum>33</RecNum><DisplayText>(7)</DisplayText><record><rec-number>33</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>33</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Eggers, G</author><author>Welzel, T</author><author>Mukhamadiev, D</author><author>Wörtche, R</author><author>Hassfeld, S</author><author>Mühling, J</author></authors></contributors><titles><title>X-ray-based volumetric imaging of foreign bodies: a comparison of computed tomography and digital volume tomography</title><secondary-title>Journal of oral and maxillofacial surgery: official journal of the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of oral and maxillofacial surgery: official journal of the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons</full-title></periodical><pages>1880</pages><volume>65</volume><number>9</number><dates><year>2007</year></dates><isbn>0278-2391</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(7)
CT توانایی نمایش سه بعدی و مقاطع عرضی بدون اعوجاج را دارد. CT مزایای متعددی در مقایسه با فیلم رادیوگرافی معمولی دارد. اول این که در آن روی هم قرارگیری تصاویر ساختمان‌های خارج از ناحیه مورد نظر اتفاق نمیافتد. دوم این که به علت کنتراست رزولوشن بالای ذاتی CT، تفاوت بین بافت‌هایی که اختلاف دانسیته کمتر از 1 درصد دارند، قابل تشخیص است، در صورتی که این میزان در مورد فیلم رادیوگرافی معمولی 10 درصد می‌باشد. سوم این که اطلاعات حاصل از یک تصویربرداری CT، که توسط اسکن‌های متعدد و یا یک اسکن حلقوی به دست آمده را می‌توان در مقاطع آگزیال، کرونال و ساژیتال (بسته به نیاز تشخیصی) مشاهده نمود. مطالعات نشان می‌دهد که ارزیابی ارتفاع استخوان آلوئول در تصاویر CT دقیق بوده، با این وجود CT دارای دوز اشعه و قیمت بالاست، و نیاز به فضای زیادی دارد که آن را در حیطه کار دندان‌پزشکی غیر کاربردی ساخته است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Misch</Author><Year>2006</Year><RecNum>39</RecNum><DisplayText>(14)</DisplayText><record><rec-number>39</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>39</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Misch, Kelly A</author><author>Erica, S Yi</author><author>Sarment, David P</author></authors></contributors><titles><title>Accuracy of Cone Beam Computed Tomography for Periodontal Defect Measurements</title><secondary-title>J Periodontol</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Periodontology</full-title><abbr-1>J. Periodontol.</abbr-1><abbr-2>J Periodontol</abbr-2></periodical><dates><year>2006</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(14).
توموگرافی کامپیوتری، یک روش استاندارد برای تصویربرداری و مشخص کردن محل اجسام خارجی می ‌باشد. زیرا، شکل و اندازه جسم به طور صحیح بازسازی می‌شود. همچنین، محل دقیق جسم خارجی را در داخل بدن بیمار مشخص می‌کند، که در خارج کردن جسم به روش جراحی کمک ‌کننده می‌باشد. با این وجود، آرتیفکت های فلزی به عنوان منبع مهمی از خطاهای حین شناسایی اجسام خارجی با تصویربرداری CT می‌باشدADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Aras</Author><Year>2010</Year><RecNum>31</RecNum><DisplayText>(6)</DisplayText><record><rec-number>31</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>31</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Aras, MH</author><author>Miloglu, O</author><author>Barutcugil, C</author><author>Kantarci, M</author><author>Ozcan, E</author><author>Harorli, A</author></authors></contributors><titles><title>Comparison of the sensitivity for detecting foreign bodies among conventional plain –iography, computed tomography and ultrasonography</title><secondary-title>Dentomaxillofacial Radiology</secondary-title></titles><pages>72</pages><volume>39</volume><number>2</number><dates><year>2010</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(6).
تصویربرداری تشدید مغناطیسیبرخلاف تکنیک‌های قبلی که از اشعه x در ثبت اطلاعات استفاده می‌کردند، در MRI تابش غیر یونیزان حاصل از باند رادیوفرکانس طیف الکترومغناطیس به کار می رود. MRI، مزایای متعددی نسبت به سایر روش‌های تشخیصی دارد. اول این که بهترین رزولوشن را در بافت‌های با کنتراست ذاتی پایین فراهم می‌آورد. دوم این که در MRI اشعه یونیزان نداریم، سوم، به واسطه کنترل الکترونیکی ناحیه مورد تابش، امکان تهیه تصاویر چندوجهی بدون نیاز به جابجایی بیمار فراهم می‌گردد. معایب MRI شامل: زمان تصویربرداری نسبتاً طولانی و وجود پتانسیل خطر در صورت قرارگیری مواد فرومغناطیس در مجاورت آهنربا می‌باشد و به همین دلیل امکان انجام MRI در بیماران دارای اجسام خارجی فلزی ایمپلنت شده و یا وسایل درمانی فلزی (مانند ضربان ساز های قلبی و برخی کلیپس‌های آنوریسم مغزی) وجود ندارد. بالأخره اینکه برخی بیماران هنگام قرارگیری داخل دستگاه MRI دچار تنگناهراسی (ترس از قرارگیری در فضای بسته) می‌شوندADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Haacke</Author><Year>1999</Year><RecNum>43</RecNum><DisplayText>(15)</DisplayText><record><rec-number>43</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>43</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Haacke, E Mark</author><author>Brown, Robert W</author><author>Thompson, Michael R</author><author>Venkatesan, Ramesh</author></authors></contributors><titles><title>Magnetic resonance imaging: physical principles and sequence design</title></titles><volume>82</volume><dates><year>1999</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(15).
اگر ترکیب یک جسم خارجی به طور اولیه نامشخص باشد ، نمیتوان از MRI به عنوان اولین ابزار تشخیصی استفاده کرد؛ زیرا آرتیفکت های مربوط به ترکیب اجسام مانع تشخیص آشکار آهن، شیشه، گرافیت و پلاستیک می‌شودADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Aras</Author><Year>2010</Year><RecNum>31</RecNum><DisplayText>(6)</DisplayText><record><rec-number>31</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>31</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Aras, MH</author><author>Miloglu, O</author><author>Barutcugil, C</author><author>Kantarci, M</author><author>Ozcan, E</author><author>Harorli, A</author></authors></contributors><titles><title>Comparison of the sensitivity for detecting foreign bodies among conventional plain –iography, computed tomography and ultrasonography</title><secondary-title>Dentomaxillofacial Radiology</secondary-title></titles><pages>72</pages><volume>39</volume><number>2</number><dates><year>2010</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(6). همچنین MRI می‌تواند منجر به جابجایی اجسام فرومغناطیس شده و سبب آسیب به بافت اطراف گردد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Eggers</Author><Year>2007</Year><RecNum>33</RecNum><DisplayText>(7)</DisplayText><record><rec-number>33</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>33</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Eggers, G</author><author>Welzel, T</author><author>Mukhamadiev, D</author><author>Wörtche, R</author><author>Hassfeld, S</author><author>Mühling, J</author></authors></contributors><titles><title>X-ray-based volumetric imaging of foreign bodies: a comparison of computed tomography and digital volume tomography</title><secondary-title>Journal of oral and maxillofacial surgery: official journal of the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of oral and maxillofacial surgery: official journal of the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons</full-title></periodical><pages>1880</pages><volume>65</volume><number>9</number><dates><year>2007</year></dates><isbn>0278-2391</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(7).
اولتراسونوگرافیدر اولتراسونوگرافی، پرتوی اولتراسونیک (صوت با دامنه 1 تا 20 مگاهرتز) با بافت‌های دارای مقاومت‌های صوتی متفاوت تداخل می‌کند، یا از آن‌ها عبور می‌نماید و یا به علت عوامل جذب، انعکاس، انکسار و انتشار، تقلیل می‌یابد. امواج صوتی که به طرف تراگذار منعکس می‌شوند، تغییری را در ضخامت بلور پیزوالکتریک ایجاد می‌کنند و بدین ترتیب یک نشانک الکتریکی تولید می‌گردد که پس از تقویت و پردازش به صورت یک تصویر بر روی نمایشگر به نمایش در می‌آید. برخلاف تصویربرداری با اشعه x که تصویر توسط انتقال اشعه ایجاد می‌شود، پرتوهای (صوتی) انعکاس یافته باعث تولید تصویر در سونوگرافی می‌گردند. هر بافت به واسطه مقاومت صوتی خود، دارای یک الگوی انعکاس داخلی مخصوص است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>White</Author><Year>2008</Year><RecNum>44</RecNum><DisplayText>(13)</DisplayText><record><rec-number>44</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>44</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>White, Stuart C</author><author>Pharoah, Michael J</author></authors></contributors><titles><title>Oral –iology: principles and interpretation</title></titles><dates><year>2008</year></dates><publisher>Mosby</publisher><isbn>0323075924</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(13).
اولتراسوند، بیمار را در معرض هیچ‌گونه تابش رادیویی قرار نمیدهد، امکان تصویربرداری آنی را فراهم می‌سازد و می‌توان آن را در کنار تخت بیمار انجام داد. این روش برای نمایش اجسام خارجی رادیولوسنت نتایج قابل قبولی داشته است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Gilbert</Author><Year>1990</Year><RecNum>45</RecNum><DisplayText>(16)</DisplayText><record><rec-number>45</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>45</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Gilbert, FJ</author><author>Campbell, RSD</author><author>Bayliss, AP</author></authors></contributors><titles><title>The role of ultrasound in the detection of non—iopaque foreign bodies</title><secondary-title>Clinical –iology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Clinical Radiology</full-title><abbr-1>Clin. Radiol.</abbr-1><abbr-2>Clin Radiol</abbr-2></periodical><pages>109-112</pages><volume>41</volume><number>2</number><dates><year>1990</year></dates><isbn>0009-9260</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(16). هرچند ارتباط تشخیصی اولتراسونوگرافی به مشخصات تکنیکی آن بستگی دارد، مانند طول امواج صوتی (فرکانس) که توسط تراگذار تولید می‌گردد و عمق ناحیه تحت ارزیابی از بافت را تعیین می‌کندADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Turkcuer</Author><Year>2006</Year><RecNum>59</RecNum><DisplayText>(17)</DisplayText><record><rec-number>59</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>59</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Turkcuer, I</author><author>Atilla, R</author><author>Topacoglu, H</author><author>Yanturali, S</author><author>Kiyan, S</author><author>Kabakci, N</author><author>Bozkurt, S</author><author>Cevik, AA</author></authors></contributors><titles><title>Do we really need plain and soft-tissue –iographies to detect –iolucent foreign bodies in the ED?</title><secondary-title>The American journal of emergency medicine</secondary-title></titles><pages>763</pages><volume>24</volume><number>7</number><dates><year>2006</year></dates><isbn>0735-6757</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(17).
اولتراسونوگرافی می‌تواند برای پیدا کردن محل اجسام خارجی مفید باشد، با این وجود این روش نمی تواند برای اجسامی که در عمق قرارگرفته‌اند و یا در داخل حفرات پر از هوا قرارگرفته‌اند، مناسب باشدADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Aras</Author><Year>2010</Year><RecNum>31</RecNum><DisplayText>(6)</DisplayText><record><rec-number>31</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>31</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Aras, MH</author><author>Miloglu, O</author><author>Barutcugil, C</author><author>Kantarci, M</author><author>Ozcan, E</author><author>Harorli, A</author></authors></contributors><titles><title>Comparison of the sensitivity for detecting foreign bodies among conventional plain –iography, computed tomography and ultrasonography</title><secondary-title>Dentomaxillofacial Radiology</secondary-title></titles><pages>72</pages><volume>39</volume><number>2</number><dates><year>2010</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(6).
توموگرافی کامپیوتری با پرتودهنده ی مخروطیسیستم‌های توموگرافی كامپيوتري با پرتودهنده ي مخروطی (CBCT) به منظور توموگرافي كامپيوتري به ویژه در ناحيه فكي ـ صورتي (Maxillofacial) توسعه‌یافته‌اندPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Nb3NoaXJpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNzwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjQ2PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PigxOCwgMTkpPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQ2PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVO
IiBkYi1pZD0icmF4cjJkMmZrZXdwc3plNXR0cHZwZHQ0cnN2ZjVydGZ2c3h0Ij40Njwva2V5Pjwv
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlw
ZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+TW9zaGlyaSwgTTwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+U2NhcmZlLCBXQzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SGlsZ2VycywgTUw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PlNjaGVldHosIEpQPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TaWx2ZWlyYSwgQU08L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PkZhcm1hbiwgQUc8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0
bGU+QWNjdXJhY3kgb2YgbGluZWFyIG1lYXN1cmVtZW50cyBmcm9tIGltYWdpbmcgcGxhdGUgYW5k
IGxhdGVyYWwgY2VwaGFsb21ldHJpYyBpbWFnZXMgZGVyaXZlZCBmcm9tIGNvbmUtYmVhbSBjb21w
dXRlZCB0b21vZ3JhcGh5PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkFtZXJpY2FuIGpvdXJuYWwg
b2Ygb3J0aG9kb250aWNzIGFuZCBkZW50b2ZhY2lhbCBvcnRob3BlZGljczogb2ZmaWNpYWwgcHVi
bGljYXRpb24gb2YgdGhlIEFtZXJpY2FuIEFzc29jaWF0aW9uIG9mIE9ydGhvZG9udGlzdHMsIGl0
cyBjb25zdGl0dWVudCBzb2NpZXRpZXMsIGFuZCB0aGUgQW1lcmljYW4gQm9hcmQgb2YgT3J0aG9k
b250aWNzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+
QW1lcmljYW4gam91cm5hbCBvZiBvcnRob2RvbnRpY3MgYW5kIGRlbnRvZmFjaWFsIG9ydGhvcGVk
aWNzOiBvZmZpY2lhbCBwdWJsaWNhdGlvbiBvZiB0aGUgQW1lcmljYW4gQXNzb2NpYXRpb24gb2Yg
T3J0aG9kb250aXN0cywgaXRzIGNvbnN0aXR1ZW50IHNvY2lldGllcywgYW5kIHRoZSBBbWVyaWNh
biBCb2FyZCBvZiBPcnRob2RvbnRpY3M8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz41
NTA8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTMyPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj40PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5
ZWFyPjIwMDc8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4xMDk3LTY3NTI8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxz
PjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkVnZ2VyczwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDk8
L1llYXI+PFJlY051bT40NzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDc8L3JlYy1udW1i
ZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJyYXhyMmQyZmtld3BzemU1dHRw
dnBkdDRyc3ZmNXJ0ZnZzeHQiPjQ3PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9
IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1
dGhvcj5FZ2dlcnMsIEdlb3JnPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TZW5vbywgSGl0b21pPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5LYW5lLCBHYXZpbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TcO8aGxpbmcsIEpvYWNoaW08L2F1
dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+VGhlIGFjY3VyYWN5
IG9mIGltYWdlIGd1aWRlZCBzdXJnZXJ5IGJhc2VkIG9uIGNvbmUgYmVhbSBjb21wdXRlciB0b21v
Z3JhcGh5IGltYWdlIGRhdGE8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+T3JhbCBzdXJnZXJ5LCBv
cmFsIG1lZGljaW5lLCBvcmFsIHBhdGhvbG9neSwgb3JhbCByYWRpb2xvZ3ksIGFuZCBlbmRvZG9u
dGljczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPk9y
YWwgU3VyZ2VyeSwgT3JhbCBNZWRpY2luZSwgT3JhbCBQYXRob2xvZ3ksIE9yYWwgUmFkaW9sb2d5
LCBhbmQgRW5kb2RvbnRpY3M8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5PcmFsIFN1cmcuIE9yYWwgTWVk
LiBPcmFsIFBhdGhvbC4gT3JhbCBSYWRpb2wuIEVuZG9kLjwvYWJici0xPjxhYmJyLTI+T3JhbCBT
dXJnIE9yYWwgTWVkIE9yYWwgUGF0aG9sIE9yYWwgUmFkaW9sIEVuZG9kPC9hYmJyLTI+PGFiYnIt
Mz5PcmFsIFN1cmdlcnksIE9yYWwgTWVkaWNpbmUsIE9yYWwgUGF0aG9sb2d5LCBPcmFsIFJhZGlv
bG9neSwgJmFtcDsgRW5kb2RvbnRpYzwvYWJici0zPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+ZTQxPC9w
YWdlcz48dm9sdW1lPjEwNzwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MzwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4y
MDA5PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTUyOC0zOTVYPC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3Jl
Y29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITEPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Nb3NoaXJpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNzwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjQ2PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PigxOCwgMTkpPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQ2PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVO
IiBkYi1pZD0icmF4cjJkMmZrZXdwc3plNXR0cHZwZHQ0cnN2ZjVydGZ2c3h0Ij40Njwva2V5Pjwv
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlw
ZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+TW9zaGlyaSwgTTwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+U2NhcmZlLCBXQzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SGlsZ2VycywgTUw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PlNjaGVldHosIEpQPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TaWx2ZWlyYSwgQU08L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PkZhcm1hbiwgQUc8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0
bGU+QWNjdXJhY3kgb2YgbGluZWFyIG1lYXN1cmVtZW50cyBmcm9tIGltYWdpbmcgcGxhdGUgYW5k
IGxhdGVyYWwgY2VwaGFsb21ldHJpYyBpbWFnZXMgZGVyaXZlZCBmcm9tIGNvbmUtYmVhbSBjb21w
dXRlZCB0b21vZ3JhcGh5PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkFtZXJpY2FuIGpvdXJuYWwg
b2Ygb3J0aG9kb250aWNzIGFuZCBkZW50b2ZhY2lhbCBvcnRob3BlZGljczogb2ZmaWNpYWwgcHVi
bGljYXRpb24gb2YgdGhlIEFtZXJpY2FuIEFzc29jaWF0aW9uIG9mIE9ydGhvZG9udGlzdHMsIGl0
cyBjb25zdGl0dWVudCBzb2NpZXRpZXMsIGFuZCB0aGUgQW1lcmljYW4gQm9hcmQgb2YgT3J0aG9k
b250aWNzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+
QW1lcmljYW4gam91cm5hbCBvZiBvcnRob2RvbnRpY3MgYW5kIGRlbnRvZmFjaWFsIG9ydGhvcGVk
aWNzOiBvZmZpY2lhbCBwdWJsaWNhdGlvbiBvZiB0aGUgQW1lcmljYW4gQXNzb2NpYXRpb24gb2Yg
T3J0aG9kb250aXN0cywgaXRzIGNvbnN0aXR1ZW50IHNvY2lldGllcywgYW5kIHRoZSBBbWVyaWNh
biBCb2FyZCBvZiBPcnRob2RvbnRpY3M8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz41
NTA8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTMyPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj40PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5
ZWFyPjIwMDc8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4xMDk3LTY3NTI8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxz
PjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkVnZ2VyczwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDk8
L1llYXI+PFJlY051bT40NzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDc8L3JlYy1udW1i
ZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJyYXhyMmQyZmtld3BzemU1dHRw
dnBkdDRyc3ZmNXJ0ZnZzeHQiPjQ3PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9
IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1
dGhvcj5FZ2dlcnMsIEdlb3JnPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TZW5vbywgSGl0b21pPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5LYW5lLCBHYXZpbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TcO8aGxpbmcsIEpvYWNoaW08L2F1
dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+VGhlIGFjY3VyYWN5
IG9mIGltYWdlIGd1aWRlZCBzdXJnZXJ5IGJhc2VkIG9uIGNvbmUgYmVhbSBjb21wdXRlciB0b21v
Z3JhcGh5IGltYWdlIGRhdGE8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+T3JhbCBzdXJnZXJ5LCBv
cmFsIG1lZGljaW5lLCBvcmFsIHBhdGhvbG9neSwgb3JhbCByYWRpb2xvZ3ksIGFuZCBlbmRvZG9u
dGljczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPk9y
YWwgU3VyZ2VyeSwgT3JhbCBNZWRpY2luZSwgT3JhbCBQYXRob2xvZ3ksIE9yYWwgUmFkaW9sb2d5
LCBhbmQgRW5kb2RvbnRpY3M8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5PcmFsIFN1cmcuIE9yYWwgTWVk
LiBPcmFsIFBhdGhvbC4gT3JhbCBSYWRpb2wuIEVuZG9kLjwvYWJici0xPjxhYmJyLTI+T3JhbCBT
dXJnIE9yYWwgTWVkIE9yYWwgUGF0aG9sIE9yYWwgUmFkaW9sIEVuZG9kPC9hYmJyLTI+PGFiYnIt
Mz5PcmFsIFN1cmdlcnksIE9yYWwgTWVkaWNpbmUsIE9yYWwgUGF0aG9sb2d5LCBPcmFsIFJhZGlv
bG9neSwgJmFtcDsgRW5kb2RvbnRpYzwvYWJici0zPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+ZTQxPC9w
YWdlcz48dm9sdW1lPjEwNzwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MzwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4y
MDA5PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTUyOC0zOTVYPC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3Jl
Y29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE.DATA(18, 19). طراحي اولين سیستم‌هایCBCT به حدود 3 دهه گذشته مربوط می‌شودADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Katsumata</Author><Year>2007</Year><RecNum>48</RecNum><DisplayText>(20)</DisplayText><record><rec-number>48</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>48</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Katsumata, A</author><author>Hirukawa, A</author><author>Okumura, S</author><author>Naitoh, M</author><author>Fujishita, M</author><author>Ariji, E</author><author>Langlais, RP</author></authors></contributors><titles><title>Effects of image artifacts on gray-value density in limited-volume cone-beam computerized tomography</title><secondary-title>Oral surgery, oral medicine, oral pathology, oral –iology, and endodontics</secondary-title></titles><periodical><full-title>Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontics</full-title><abbr-1>Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod.</abbr-1><abbr-2>Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod</abbr-2><abbr-3>Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, &amp; Endodontic</abbr-3></periodical><pages>829</pages><volume>104</volume><number>6</number><dates><year>2007</year></dates><isbn>1528-395X</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(20)، وليكن اولين مقالات و مطالعات تحقيقي در اين زمينه به حدود سال‌های 1998 تا 1999 برمی‌گرددADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mischkowski</Author><Year>2007</Year><RecNum>43</RecNum><DisplayText>(21)</DisplayText><record><rec-number>43</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rfxsf90pssrsfpevpd8595fhwsfwzzx9atrt”>43</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Mischkowski, RA</author><author>Pulsfort, R</author><author>Ritter, L</author><author>Neugebauer, J</author><author>Brochhagen, HG</author><author>Keeve, E</author><author>Zöller, JE</author></authors></contributors><titles><title>Geometric accuracy of a newly developed cone-beam device for maxillofacial imaging</title><secondary-title>Oral surgery, oral medicine, oral pathology, oral –iology, and endodontics</secondary-title></titles><pages>551</pages><volume>104</volume><number>4</number><dates><year>2007</year></dates><isbn>1528-395X</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(21). سپس در مدت كوتاهي چندين سيستم تجاري CBCT به بازار مصرف عرضه گرديدPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Nb3p6bzwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjE5OTg8L1llYXI+PFJl
Y051bT41MDwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oMjItMjUpPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3Jk
PjxyZWMtbnVtYmVyPjUwPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBk
Yi1pZD0icmF4cjJkMmZrZXdwc3plNXR0cHZwZHQ0cnN2ZjVydGZ2c3h0Ij41MDwva2V5PjwvZm9y
ZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48
Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+TW96em8sIFA8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlBy
b2NhY2NpLCBDPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5UYWNjb25pLCBBPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NYXJ0
aW5pLCBQVDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QW5kcmVpcywgSUE8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9j
b250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+QSBuZXcgdm9sdW1ldHJpYyBDVCBtYWNoaW5lIGZv
ciBkZW50YWwgaW1hZ2luZyBiYXNlZCBvbiB0aGUgY29uZS1iZWFtIHRlY2huaXF1ZTogcHJlbGlt
aW5hcnkgcmVzdWx0czwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5FdXJvcGVhbiByYWRpb2xvZ3k8
L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5FdXJvcGVh
biBSYWRpb2xvZ3k8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5FdXIuIFJhZGlvbC48L2FiYnItMT48YWJi
ci0yPkV1ciBSYWRpb2w8L2FiYnItMj48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjE1NTg8L3BhZ2VzPjx2
b2x1bWU+ODwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+OTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTk4PC95ZWFy
PjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDkzOC03OTk0PC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0Np
dGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5BcmFpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk5OTwvWWVhcj48UmVjTnVtPjUx
PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj41MTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlz
PjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InJheHIyZDJma2V3cHN6ZTV0dHB2cGR0NHJzdmY1cnRmdnN4
dCI+NTE8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xl
Ij4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkFyYWksIFk8L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPlRhbW1pc2FsbywgRTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SXdhaSwgSzwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+SGFzaGltb3RvLCBLPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TaGlub2RhLCBLPC9hdXRob3I+
PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkRldmVsb3BtZW50IG9mIGEg
Y29tcGFjdCBjb21wdXRlZCB0b21vZ3JhcGhpYyBhcHBhcmF0dXMgZm9yIGRlbnRhbCB1c2U8L3Rp
dGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+RGVudG8gbWF4aWxsbyBmYWNpYWwgcmFkaW9sb2d5PC9zZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+RGVudG8gbWF4aWxs
byBmYWNpYWwgcmFkaW9sb2d5PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjQ1PC9w
YWdlcz48dm9sdW1lPjI4PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj40PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5
OTk8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMjUwLTgzMlg8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVj
b3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPlppZWdsZXI8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDAyPC9ZZWFy
PjxSZWNOdW0+NTI8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjUyPC9yZWMtbnVtYmVyPjxm
b3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icmF4cjJkMmZrZXdwc3plNXR0cHZwZHQ0
cnN2ZjVydGZ2c3h0Ij41Mjwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3Vy
bmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+
WmllZ2xlciwgQ008L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPldvZXJ0Y2hlLCBSPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5C
cmllZiwgSjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SGFzc2ZlbGQsIFM8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9j
b250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+Q2xpbmljYWwgaW5kaWNhdGlvbnMgZm9yIGRpZ2l0
YWwgdm9sdW1lIHRvbW9ncmFwaHkgaW4gb3JhbCBhbmQgbWF4aWxsb2ZhY2lhbCBzdXJnZXJ5PC90
aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkRlbnRvIG1heGlsbG8gZmFjaWFsIHJhZGlvbG9neTwvc2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkRlbnRvIG1heGls
bG8gZmFjaWFsIHJhZGlvbG9neTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjEyNjwv
cGFnZXM+PHZvbHVtZT4zMTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MjwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4y
MDAyPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDI1MC04MzJYPC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3Jl
Y29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5IZWlsYW5kPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNDwvWWVh
cj48UmVjTnVtPjUzPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj41MzwvcmVjLW51bWJlcj48
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InJheHIyZDJma2V3cHN6ZTV0dHB2cGR0
NHJzdmY1cnRmdnN4dCI+NTM8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PkhlaWxhbmQsIE08L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNjaG1lbHpsZSwgUjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
SGViZWNrZXIsIEE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNjaHVsemUsIEQ8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+
PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+SW50cmFvcGVyYXRpdmUgM0QgaW1hZ2luZyBv
ZiB0aGUgZmFjaWFsIHNrZWxldG9uIHVzaW5nIHRoZSBTSVJFTU9CSUwgSXNvLUMzRDwvdGl0bGU+
PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5EZW50byBtYXhpbGxvIGZhY2lhbCByYWRpb2xvZ3k8L3NlY29uZGFy
eS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5EZW50byBtYXhpbGxvIGZh
Y2lhbCByYWRpb2xvZ3k8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xMzA8L3BhZ2Vz
Pjx2b2x1bWU+MzM8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjI8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNDwv
eWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAyNTAtODMyWDwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+
PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITEPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Nb3p6bzwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjE5OTg8L1llYXI+PFJl
Y051bT41MDwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oMjItMjUpPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3Jk
PjxyZWMtbnVtYmVyPjUwPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBk
Yi1pZD0icmF4cjJkMmZrZXdwc3plNXR0cHZwZHQ0cnN2ZjVydGZ2c3h0Ij41MDwva2V5PjwvZm9y
ZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48
Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+TW96em8sIFA8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlBy
b2NhY2NpLCBDPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5UYWNjb25pLCBBPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NYXJ0
aW5pLCBQVDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QW5kcmVpcywgSUE8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9j
b250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+QSBuZXcgdm9sdW1ldHJpYyBDVCBtYWNoaW5lIGZv
ciBkZW50YWwgaW1hZ2luZyBiYXNlZCBvbiB0aGUgY29uZS1iZWFtIHRlY2huaXF1ZTogcHJlbGlt
aW5hcnkgcmVzdWx0czwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5FdXJvcGVhbiByYWRpb2xvZ3k8
L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5FdXJvcGVh
biBSYWRpb2xvZ3k8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5FdXIuIFJhZGlvbC48L2FiYnItMT48YWJi
ci0yPkV1ciBSYWRpb2w8L2FiYnItMj48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjE1NTg8L3BhZ2VzPjx2
b2x1bWU+ODwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+OTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTk4PC95ZWFy
PjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDkzOC03OTk0PC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0Np
dGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5BcmFpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk5OTwvWWVhcj48UmVjTnVtPjUx
PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj41MTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlz
PjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InJheHIyZDJma2V3cHN6ZTV0dHB2cGR0NHJzdmY1cnRmdnN4
dCI+NTE8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xl
Ij4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkFyYWksIFk8L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPlRhbW1pc2FsbywgRTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SXdhaSwgSzwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+SGFzaGltb3RvLCBLPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TaGlub2RhLCBLPC9hdXRob3I+
PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkRldmVsb3BtZW50IG9mIGEg
Y29tcGFjdCBjb21wdXRlZCB0b21vZ3JhcGhpYyBhcHBhcmF0dXMgZm9yIGRlbnRhbCB1c2U8L3Rp
dGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+RGVudG8gbWF4aWxsbyBmYWNpYWwgcmFkaW9sb2d5PC9zZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+RGVudG8gbWF4aWxs
byBmYWNpYWwgcmFkaW9sb2d5PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjQ1PC9w
YWdlcz48dm9sdW1lPjI4PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj40PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5
OTk8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMjUwLTgzMlg8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVj
b3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPlppZWdsZXI8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDAyPC9ZZWFy
PjxSZWNOdW0+NTI8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjUyPC9yZWMtbnVtYmVyPjxm
b3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icmF4cjJkMmZrZXdwc3plNXR0cHZwZHQ0
cnN2ZjVydGZ2c3h0Ij41Mjwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3Vy
bmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+
WmllZ2xlciwgQ008L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPldvZXJ0Y2hlLCBSPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5C
cmllZiwgSjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SGFzc2ZlbGQsIFM8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9j
b250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+Q2xpbmljYWwgaW5kaWNhdGlvbnMgZm9yIGRpZ2l0
YWwgdm9sdW1lIHRvbW9ncmFwaHkgaW4gb3JhbCBhbmQgbWF4aWxsb2ZhY2lhbCBzdXJnZXJ5PC90
aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkRlbnRvIG1heGlsbG8gZmFjaWFsIHJhZGlvbG9neTwvc2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkRlbnRvIG1heGls
bG8gZmFjaWFsIHJhZGlvbG9neTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjEyNjwv
cGFnZXM+PHZvbHVtZT4zMTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MjwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4y
MDAyPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDI1MC04MzJYPC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3Jl
Y29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5IZWlsYW5kPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNDwvWWVh
cj48UmVjTnVtPjUzPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj41MzwvcmVjLW51bWJlcj48
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InJheHIyZDJma2V3cHN6ZTV0dHB2cGR0
NHJzdmY1cnRmdnN4dCI+NTM8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PkhlaWxhbmQsIE08L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNjaG1lbHpsZSwgUjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
SGViZWNrZXIsIEE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNjaHVsemUsIEQ8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+
PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+SW50cmFvcGVyYXRpdmUgM0QgaW1hZ2luZyBv
ZiB0aGUgZmFjaWFsIHNrZWxldG9uIHVzaW5nIHRoZSBTSVJFTU9CSUwgSXNvLUMzRDwvdGl0bGU+
PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5EZW50byBtYXhpbGxvIGZhY2lhbCByYWRpb2xvZ3k8L3NlY29uZGFy
eS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5EZW50byBtYXhpbGxvIGZh
Y2lhbCByYWRpb2xvZ3k8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xMzA8L3BhZ2Vz
Pjx2b2x1bWU+MzM8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjI8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNDwv
eWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAyNTAtODMyWDwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+
PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITE.DATA(22-25).
CBCT از یک پرتودهنده ی x به شکل مستطیل یا گرد که بر روی یک حسگر دوبعدی اشعه x تمرکز یافته استفاده می‌کند، تا بدین ترتیب با یک چرخش 360 درجه‌ای حول سر بیمار، اسکن تهیه شود. در طول انجام اسکن، 360 اکسپوز (به ازای هر درجه چرخش، یک اکسپوز) انجام می‌شود تا از این طریق اطلاعات دیجیتال خام به منظور بازسازی ناحیه اکسپوز شده توسط الگوریتم رایانه فراهم شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>White</Author><Year>2008</Year><RecNum>44</RecNum><DisplayText>(13)</DisplayText><record><rec-number>44</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>44</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>White, Stuart C</author><author>Pharoah, Michael J</author></authors></contributors><titles><title>Oral –iology: principles and interpretation</title></titles><dates><year>2008</year></dates><publisher>Mosby</publisher><isbn>0323075924</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(13).
به تجهیزات مورد استفاده، زمان تصويرگيري در CBCT بين 10 الي 70 ثانيه متغير بوده و دوز تابشي بيماران در حدود 15-3 برابر كمتر از سیستم‌هایCT معمولي می‌باشد که اين دوز قابل مقايسه با دوز دريافتي بيماران در 3 الي 4 پرتونگاري پانوراميك است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ballrick</Author><Year>2008</Year><RecNum>54</RecNum><DisplayText>(26)</DisplayText><record><rec-number>54</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>54</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Ballrick, JW</author><author>Palomo, JM</author><author>Ruch, E</author><author>Amberman, BD</author><author>Hans, MG</author></authors></contributors><titles><title>Image distortion and spatial resolution of a commercially available cone-beam computed tomography machine</title><secondary-title>American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics: official publication of the American Association of Orthodontists, its constituent societies, and the American Board of Orthodontics</secondary-title></titles><periodical><full-title>American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics: official publication of the American Association of Orthodontists, its constituent societies, and the American Board of Orthodontics</full-title></periodical><pages>573</pages><volume>134</volume><number>4</number><dates><year>2008</year></dates><isbn>1097-6752</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(26). ابداع اين سيستمها، مشكل دوز بالاي بيماران را تا حد زيادي برطرف نموده و امكان تصويربرداري حجمي از ناحيه فكي ـ صورتي را فراهم كرده است. بدليل اينكه تصويربرداري حجمي در يك بار چرخش 360 درجه اي تيوب فراهم مي گردد، لذا دوز تابشي رسيده به بيماران در مقايسه با تكنيكهاي سي تي اسكن معمول بسيار كمتر استPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Nb3NoaXJpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNzwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjQ2PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PigxOCwgMTksIDI3KTwvRGlzcGxheVRleHQ+
PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40NjwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBw
PSJFTiIgZGItaWQ9InJheHIyZDJma2V3cHN6ZTV0dHB2cGR0NHJzdmY1cnRmdnN4dCI+NDY8L2tl
eT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVm
LXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPk1vc2hpcmksIE08L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPlNjYXJmZSwgV0M8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhpbGdlcnMsIE1MPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5TY2hlZXR6LCBKUDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2lsdmVpcmEsIEFNPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5GYXJtYW4sIEFHPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+
PHRpdGxlPkFjY3VyYWN5IG9mIGxpbmVhciBtZWFzdXJlbWVudHMgZnJvbSBpbWFnaW5nIHBsYXRl
IGFuZCBsYXRlcmFsIGNlcGhhbG9tZXRyaWMgaW1hZ2VzIGRlcml2ZWQgZnJvbSBjb25lLWJlYW0g
Y29tcHV0ZWQgdG9tb2dyYXBoeTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5BbWVyaWNhbiBqb3Vy
bmFsIG9mIG9ydGhvZG9udGljcyBhbmQgZGVudG9mYWNpYWwgb3J0aG9wZWRpY3M6IG9mZmljaWFs
IHB1YmxpY2F0aW9uIG9mIHRoZSBBbWVyaWNhbiBBc3NvY2lhdGlvbiBvZiBPcnRob2RvbnRpc3Rz
LCBpdHMgY29uc3RpdHVlbnQgc29jaWV0aWVzLCBhbmQgdGhlIEFtZXJpY2FuIEJvYXJkIG9mIE9y
dGhvZG9udGljczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRp
dGxlPkFtZXJpY2FuIGpvdXJuYWwgb2Ygb3J0aG9kb250aWNzIGFuZCBkZW50b2ZhY2lhbCBvcnRo
b3BlZGljczogb2ZmaWNpYWwgcHVibGljYXRpb24gb2YgdGhlIEFtZXJpY2FuIEFzc29jaWF0aW9u
IG9mIE9ydGhvZG9udGlzdHMsIGl0cyBjb25zdGl0dWVudCBzb2NpZXRpZXMsIGFuZCB0aGUgQW1l
cmljYW4gQm9hcmQgb2YgT3J0aG9kb250aWNzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFn
ZXM+NTUwPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjEzMjwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NDwvbnVtYmVyPjxkYXRl
cz48eWVhcj4yMDA3PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTA5Ny02NzUyPC9pc2JuPjx1cmxzPjwv
dXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5FZ2dlcnM8L0F1dGhvcj48WWVhcj4y
MDA5PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDc8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQ3PC9yZWMt
bnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icmF4cjJkMmZrZXdwc3pl
NXR0cHZwZHQ0cnN2ZjVydGZ2c3h0Ij40Nzwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBu
YW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3Jz
PjxhdXRob3I+RWdnZXJzLCBHZW9yZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2Vub28sIEhpdG9taTwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+S2FuZSwgR2F2aW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk3DvGhsaW5nLCBKb2FjaGlt
PC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlRoZSBhY2N1
cmFjeSBvZiBpbWFnZSBndWlkZWQgc3VyZ2VyeSBiYXNlZCBvbiBjb25lIGJlYW0gY29tcHV0ZXIg
dG9tb2dyYXBoeSBpbWFnZSBkYXRhPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPk9yYWwgc3VyZ2Vy
eSwgb3JhbCBtZWRpY2luZSwgb3JhbCBwYXRob2xvZ3ksIG9yYWwgcmFkaW9sb2d5LCBhbmQgZW5k
b2RvbnRpY3M8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRs
ZT5PcmFsIFN1cmdlcnksIE9yYWwgTWVkaWNpbmUsIE9yYWwgUGF0aG9sb2d5LCBPcmFsIFJhZGlv
bG9neSwgYW5kIEVuZG9kb250aWNzPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+T3JhbCBTdXJnLiBPcmFs
IE1lZC4gT3JhbCBQYXRob2wuIE9yYWwgUmFkaW9sLiBFbmRvZC48L2FiYnItMT48YWJici0yPk9y
YWwgU3VyZyBPcmFsIE1lZCBPcmFsIFBhdGhvbCBPcmFsIFJhZGlvbCBFbmRvZDwvYWJici0yPjxh
YmJyLTM+T3JhbCBTdXJnZXJ5LCBPcmFsIE1lZGljaW5lLCBPcmFsIFBhdGhvbG9neSwgT3JhbCBS
YWRpb2xvZ3ksICZhbXA7IEVuZG9kb250aWM8L2FiYnItMz48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPmU0
MTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMDc8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjM8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHll
YXI+MjAwOTwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjE1MjgtMzk1WDwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+
PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+TG91PC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNzwvWWVh
cj48UmVjTnVtPjU1PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj41NTwvcmVjLW51bWJlcj48
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InJheHIyZDJma2V3cHN6ZTV0dHB2cGR0
NHJzdmY1cnRmdnN4dCI+NTU8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PkxvdSwgTDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGFncmF2ZXJlLCBNTzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q29t
cHRvbiwgUzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TWFqb3IsIFBXPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5GbG9yZXMt
TWlyLCBDPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkFj
Y3VyYWN5IG9mIG1lYXN1cmVtZW50cyBhbmQgcmVsaWFiaWxpdHkgb2YgbGFuZG1hcmsgaWRlbnRp
ZmljYXRpb24gd2l0aCBjb21wdXRlZCB0b21vZ3JhcGh5IChDVCkgdGVjaG5pcXVlcyBpbiB0aGUg
bWF4aWxsb2ZhY2lhbCBhcmVhOiBhIHN5c3RlbWF0aWMgcmV2aWV3PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5
LXRpdGxlPk9yYWwgc3VyZ2VyeSwgb3JhbCBtZWRpY2luZSwgb3JhbCBwYXRob2xvZ3ksIG9yYWwg
cmFkaW9sb2d5LCBhbmQgZW5kb2RvbnRpY3M8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVy
aW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5PcmFsIFN1cmdlcnksIE9yYWwgTWVkaWNpbmUsIE9yYWwgUGF0
aG9sb2d5LCBPcmFsIFJhZGlvbG9neSwgYW5kIEVuZG9kb250aWNzPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJy
LTE+T3JhbCBTdXJnLiBPcmFsIE1lZC4gT3JhbCBQYXRob2wuIE9yYWwgUmFkaW9sLiBFbmRvZC48
L2FiYnItMT48YWJici0yPk9yYWwgU3VyZyBPcmFsIE1lZCBPcmFsIFBhdGhvbCBPcmFsIFJhZGlv
bCBFbmRvZDwvYWJici0yPjxhYmJyLTM+T3JhbCBTdXJnZXJ5LCBPcmFsIE1lZGljaW5lLCBPcmFs
IFBhdGhvbG9neSwgT3JhbCBSYWRpb2xvZ3ksICZhbXA7IEVuZG9kb250aWM8L2FiYnItMz48L3Bl
cmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjQwMjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMDQ8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjM8
L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNzwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjE1MjgtMzk1WDwv
aXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITEPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Nb3NoaXJpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNzwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjQ2PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PigxOCwgMTksIDI3KTwvRGlzcGxheVRleHQ+
PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40NjwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBw
PSJFTiIgZGItaWQ9InJheHIyZDJma2V3cHN6ZTV0dHB2cGR0NHJzdmY1cnRmdnN4dCI+NDY8L2tl
eT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVm
LXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPk1vc2hpcmksIE08L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPlNjYXJmZSwgV0M8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhpbGdlcnMsIE1MPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5TY2hlZXR6LCBKUDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2lsdmVpcmEsIEFNPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5GYXJtYW4sIEFHPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+
PHRpdGxlPkFjY3VyYWN5IG9mIGxpbmVhciBtZWFzdXJlbWVudHMgZnJvbSBpbWFnaW5nIHBsYXRl
IGFuZCBsYXRlcmFsIGNlcGhhbG9tZXRyaWMgaW1hZ2VzIGRlcml2ZWQgZnJvbSBjb25lLWJlYW0g
Y29tcHV0ZWQgdG9tb2dyYXBoeTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5BbWVyaWNhbiBqb3Vy
bmFsIG9mIG9ydGhvZG9udGljcyBhbmQgZGVudG9mYWNpYWwgb3J0aG9wZWRpY3M6IG9mZmljaWFs
IHB1YmxpY2F0aW9uIG9mIHRoZSBBbWVyaWNhbiBBc3NvY2lhdGlvbiBvZiBPcnRob2RvbnRpc3Rz
LCBpdHMgY29uc3RpdHVlbnQgc29jaWV0aWVzLCBhbmQgdGhlIEFtZXJpY2FuIEJvYXJkIG9mIE9y
dGhvZG9udGljczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRp
dGxlPkFtZXJpY2FuIGpvdXJuYWwgb2Ygb3J0aG9kb250aWNzIGFuZCBkZW50b2ZhY2lhbCBvcnRo
b3BlZGljczogb2ZmaWNpYWwgcHVibGljYXRpb24gb2YgdGhlIEFtZXJpY2FuIEFzc29jaWF0aW9u
IG9mIE9ydGhvZG9udGlzdHMsIGl0cyBjb25zdGl0dWVudCBzb2NpZXRpZXMsIGFuZCB0aGUgQW1l
cmljYW4gQm9hcmQgb2YgT3J0aG9kb250aWNzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFn
ZXM+NTUwPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjEzMjwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NDwvbnVtYmVyPjxkYXRl
cz48eWVhcj4yMDA3PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTA5Ny02NzUyPC9pc2JuPjx1cmxzPjwv
dXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5FZ2dlcnM8L0F1dGhvcj48WWVhcj4y
MDA5PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDc8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQ3PC9yZWMt
bnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icmF4cjJkMmZrZXdwc3pl
NXR0cHZwZHQ0cnN2ZjVydGZ2c3h0Ij40Nzwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBu
YW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3Jz
PjxhdXRob3I+RWdnZXJzLCBHZW9yZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2Vub28sIEhpdG9taTwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+S2FuZSwgR2F2aW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk3DvGhsaW5nLCBKb2FjaGlt
PC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlRoZSBhY2N1
cmFjeSBvZiBpbWFnZSBndWlkZWQgc3VyZ2VyeSBiYXNlZCBvbiBjb25lIGJlYW0gY29tcHV0ZXIg
dG9tb2dyYXBoeSBpbWFnZSBkYXRhPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPk9yYWwgc3VyZ2Vy
eSwgb3JhbCBtZWRpY2luZSwgb3JhbCBwYXRob2xvZ3ksIG9yYWwgcmFkaW9sb2d5LCBhbmQgZW5k
b2RvbnRpY3M8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRs
ZT5PcmFsIFN1cmdlcnksIE9yYWwgTWVkaWNpbmUsIE9yYWwgUGF0aG9sb2d5LCBPcmFsIFJhZGlv
bG9neSwgYW5kIEVuZG9kb250aWNzPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+T3JhbCBTdXJnLiBPcmFs
IE1lZC4gT3JhbCBQYXRob2wuIE9yYWwgUmFkaW9sLiBFbmRvZC48L2FiYnItMT48YWJici0yPk9y
YWwgU3VyZyBPcmFsIE1lZCBPcmFsIFBhdGhvbCBPcmFsIFJhZGlvbCBFbmRvZDwvYWJici0yPjxh
YmJyLTM+T3JhbCBTdXJnZXJ5LCBPcmFsIE1lZGljaW5lLCBPcmFsIFBhdGhvbG9neSwgT3JhbCBS
YWRpb2xvZ3ksICZhbXA7IEVuZG9kb250aWM8L2FiYnItMz48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPmU0
MTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMDc8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjM8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHll
YXI+MjAwOTwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjE1MjgtMzk1WDwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+
PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+TG91PC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNzwvWWVh
cj48UmVjTnVtPjU1PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj41NTwvcmVjLW51bWJlcj48
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InJheHIyZDJma2V3cHN6ZTV0dHB2cGR0
NHJzdmY1cnRmdnN4dCI+NTU8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PkxvdSwgTDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGFncmF2ZXJlLCBNTzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q29t
cHRvbiwgUzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TWFqb3IsIFBXPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5GbG9yZXMt
TWlyLCBDPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkFj
Y3VyYWN5IG9mIG1lYXN1cmVtZW50cyBhbmQgcmVsaWFiaWxpdHkgb2YgbGFuZG1hcmsgaWRlbnRp
ZmljYXRpb24gd2l0aCBjb21wdXRlZCB0b21vZ3JhcGh5IChDVCkgdGVjaG5pcXVlcyBpbiB0aGUg
bWF4aWxsb2ZhY2lhbCBhcmVhOiBhIHN5c3RlbWF0aWMgcmV2aWV3PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5
LXRpdGxlPk9yYWwgc3VyZ2VyeSwgb3JhbCBtZWRpY2luZSwgb3JhbCBwYXRob2xvZ3ksIG9yYWwg
cmFkaW9sb2d5LCBhbmQgZW5kb2RvbnRpY3M8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVy
aW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5PcmFsIFN1cmdlcnksIE9yYWwgTWVkaWNpbmUsIE9yYWwgUGF0
aG9sb2d5LCBPcmFsIFJhZGlvbG9neSwgYW5kIEVuZG9kb250aWNzPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJy
LTE+T3JhbCBTdXJnLiBPcmFsIE1lZC4gT3JhbCBQYXRob2wuIE9yYWwgUmFkaW9sLiBFbmRvZC48
L2FiYnItMT48YWJici0yPk9yYWwgU3VyZyBPcmFsIE1lZCBPcmFsIFBhdGhvbCBPcmFsIFJhZGlv
bCBFbmRvZDwvYWJici0yPjxhYmJyLTM+T3JhbCBTdXJnZXJ5LCBPcmFsIE1lZGljaW5lLCBPcmFs
IFBhdGhvbG9neSwgT3JhbCBSYWRpb2xvZ3ksICZhbXA7IEVuZG9kb250aWM8L2FiYnItMz48L3Bl
cmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjQwMjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMDQ8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjM8
L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNzwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjE1MjgtMzk1WDwv
aXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITE.DATA(18, 19, 27).
در CBCT یک پرتودهنده اشعه x مخروطی شکل و یک ردیاب 2-بعدی فقط یک بار پیرامون بیمار می چرخند و بدن بیمار جابجا نمی‌شود. از این رو، بعد تصویر در جهت آگزیال بر اساس ژئومتری پرتودهنده مخروطی و ردیاب تعیین می‌گردد. دستگاههای CBCT با اندازه اسکن، تفکیک پذیری و وضعیت قرارگیری بیمار متفاوت معرفی گردیده اند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Maki</Author><Year>2003</Year><RecNum>61</RecNum><DisplayText>(28, 29)</DisplayText><record><rec-number>61</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>61</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Maki, K</author><author>Inou, N</author><author>Takanishi, A</author><author>Miller, AJ</author></authors></contributors><titles><title>Computer-assisted simulations in orthodonticdiagnosis and the application of a new cone beam X-ray computed tomography</title><secondary-title>Orthodontics &amp; craniofacial research</secondary-title></titles><periodical><full-title>Orthodontics and Craniofacial Research</full-title><abbr-1>Orthod. Craniofac. Res.</abbr-1><abbr-2>Orthod Craniofac Res</abbr-2><abbr-3>Orthodontics &amp; Craniofacial Research</abbr-3></periodical><pages>95</pages><volume>6</volume><dates><year>2003</year></dates><isbn>1601-6335</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Yamamoto</Author><Year>2003</Year><RecNum>62</RecNum><record><rec-number>62</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>62</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Yamamoto, K</author><author>Ueno, K</author><author>Seo, K</author><author>Shinohara, D</author></authors></contributors><titles><title>Development of dento-maxillofacial cone beam X-ray computed tomography sys–</title><secondary-title>Orthodontics &amp; craniofacial research</secondary-title></titles><periodical><full-title>Orthodontics and Craniofacial Research</full-title><abbr-1>Orthod. Craniofac. Res.</abbr-1><abbr-2>Orthod Craniofac Res</abbr-2><abbr-3>Orthodontics &amp; Craniofacial Research</abbr-3></periodical><pages>160</pages><volume>6</volume><dates><year>2003</year></dates><isbn>1601-6335</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(28, 29). برخی از آن‌ها، حجم بازسازی کوچکتری دارند، ولی کیفیت تصویر بالایی ارائه می دهند، که می‌تواند برای مثال آن‌ها را برای تصویربرداری با تفکیک پذیری بالای یک دندان مفید سازد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Nakata</Author><Year>2006</Year><RecNum>45</RecNum><DisplayText>(30, 31)</DisplayText><record><rec-number>45</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rfxsf90pssrsfpevpd8595fhwsfwzzx9atrt”>45</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Nakata, K</author><author>Naitoh, M</author><author>Izumi, M</author><author>Inamoto, K</author><author>Ariji, E</author><author>Nakamura, H</author></authors></contributors><titles><title>Effectiveness of dental computed tomography in diagnostic imaging of peri–icular lesion of each root of a multirooted tooth: a case report</title><secondary-title>Journal of endodontics</secondary-title></titles><pages>583</pages><volume>32</volume><number>6</number><dates><year>2006</year></dates><isbn>0099-2399</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Hashimoto</Author><Year>2006</Year><RecNum>64</RecNum><record><rec-number>64</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>64</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Hashimoto, K</author><author>Kawashima, S</author><author>Araki, M</author><author>Iwai, K</author><author>Sawada, K</author><author>Akiyama, Y</author></authors></contributors><titles><title>Comparison of image performance between cone-beam computed tomography for dental use and four-row multidetector helical CT</title><secondary-title>Journal of oral science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Oral Science</full-title><abbr-1>J. Oral Sci.</abbr-1><abbr-2>J Oral Sci</abbr-2></periodical><pages>27</pages><volume>48</volume><number>1</number><dates><year>2006</year></dates><isbn>1343-4934</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(30, 31). دستگاه های دیگر با قدرت تفکیک پذیری کمتر ولی حجم بازسازی بزرگتر برای استفاده در طرح ریزی ایمپلنت، ارزیابی TMJ، ارزیابی شکستگی های کرانیوفاسیال و یا در ارتودنتیک برای ارزیابی رشد و تکامل به کار رود PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5HdWVycmVybzwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDY8L1llYXI+
PFJlY051bT4zNzwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oMzItMzQpPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjM3PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVO
IiBkYi1pZD0icmZ4c2Y5MHBzc3JzZnBldnBkODU5NWZod3Nmd3p6eDlhdHJ0Ij4zNzwva2V5Pjwv
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlw
ZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+R3VlcnJlcm8sIE1FPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5KYWNvYnMsIFI8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxvdWJlbGUsIE08L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PlNjaHV0eXNlciwgRjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U3VldGVucywgUDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
dmFuIFN0ZWVuYmVyZ2hlLCBEPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRs
ZXM+PHRpdGxlPlN0YXRlLW9mLXRoZS1hcnQgb24gY29uZSBiZWFtIENUIGltYWdpbmcgZm9yIHBy
ZW9wZXJhdGl2ZSBwbGFubmluZyBvZiBpbXBsYW50IHBsYWNlbWVudDwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFy
eS10aXRsZT5DbGluaWNhbCBvcmFsIGludmVzdGlnYXRpb25zPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90
aXRsZXM+PHBhZ2VzPjE8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTA8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJl
cj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNjwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjE0MzItNjk4MTwvaXNibj48
dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+QWxtb2c8L0F1dGhvcj48
WWVhcj4yMDA2PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NjY8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjY2
PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icmF4cjJkMmZr
ZXdwc3plNXR0cHZwZHQ0cnN2ZjVydGZ2c3h0Ij42Njwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYt
dHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxh
dXRob3JzPjxhdXRob3I+QWxtb2csIERNPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5MYU1hciwgSjwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+TGFNYXIsIEZSPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5MYU1hciwgRjwvYXV0aG9yPjwvYXV0
aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Db25lIGJlYW0gY29tcHV0ZXJpemVk
IHRvbW9ncmFwaHktYmFzZWQgZGVudGFsIGltYWdpbmcgZm9yIGltcGxhbnQgcGxhbm5pbmcgYW5k
IHN1cmdpY2FsIGd1aWRhbmNlLCBQYXJ0IDE6IFNpbmdsZSBpbXBsYW50IGluIHRoZSBtYW5kaWJ1
bGFyIG1vbGFyIHJlZ2lvbjwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5UaGUgSm91cm5hbCBvZiBv
cmFsIGltcGxhbnRvbG9neTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwYWdlcz43NzwvcGFn
ZXM+PHZvbHVtZT4zMjwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MjwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA2
PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDE2MC02OTcyPC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29y
ZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5TY2FyZmU8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA2PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+Njc8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjY3PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3Jl
aWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icmF4cjJkMmZrZXdwc3plNXR0cHZwZHQ0cnN2
ZjVydGZ2c3h0Ij42Nzwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFs
IEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+U2Nh
cmZlLCBXQzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RmFybWFuLCBBRzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U3Vrb3Zp
YywgUDwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5DbGlu
aWNhbCBhcHBsaWNhdGlvbnMgb2YgY29uZS1iZWFtIGNvbXB1dGVkIHRvbW9ncmFwaHkgaW4gZGVu
dGFsIHByYWN0aWNlPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkpvdXJuYWwgKENhbmFkaWFuIERl
bnRhbCBBc3NvY2lhdGlvbik8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGFnZXM+NzU8L3Bh
Z2VzPjx2b2x1bWU+NzI8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAw
NjwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjE0ODgtMjE1OTwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNv
cmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITEPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5HdWVycmVybzwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDY8L1llYXI+
PFJlY051bT4zNzwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oMzItMzQpPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjM3PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVO
IiBkYi1pZD0icmZ4c2Y5MHBzc3JzZnBldnBkODU5NWZod3Nmd3p6eDlhdHJ0Ij4zNzwva2V5Pjwv
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlw
ZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+R3VlcnJlcm8sIE1FPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5KYWNvYnMsIFI8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxvdWJlbGUsIE08L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PlNjaHV0eXNlciwgRjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U3VldGVucywgUDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
dmFuIFN0ZWVuYmVyZ2hlLCBEPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRs
ZXM+PHRpdGxlPlN0YXRlLW9mLXRoZS1hcnQgb24gY29uZSBiZWFtIENUIGltYWdpbmcgZm9yIHBy
ZW9wZXJhdGl2ZSBwbGFubmluZyBvZiBpbXBsYW50IHBsYWNlbWVudDwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFy
eS10aXRsZT5DbGluaWNhbCBvcmFsIGludmVzdGlnYXRpb25zPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90
aXRsZXM+PHBhZ2VzPjE8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTA8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJl
cj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNjwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjE0MzItNjk4MTwvaXNibj48
dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+QWxtb2c8L0F1dGhvcj48
WWVhcj4yMDA2PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NjY8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjY2
PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icmF4cjJkMmZr
ZXdwc3plNXR0cHZwZHQ0cnN2ZjVydGZ2c3h0Ij42Njwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYt
dHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxh
dXRob3JzPjxhdXRob3I+QWxtb2csIERNPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5MYU1hciwgSjwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+TGFNYXIsIEZSPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5MYU1hciwgRjwvYXV0aG9yPjwvYXV0
aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Db25lIGJlYW0gY29tcHV0ZXJpemVk
IHRvbW9ncmFwaHktYmFzZWQgZGVudGFsIGltYWdpbmcgZm9yIGltcGxhbnQgcGxhbm5pbmcgYW5k
IHN1cmdpY2FsIGd1aWRhbmNlLCBQYXJ0IDE6IFNpbmdsZSBpbXBsYW50IGluIHRoZSBtYW5kaWJ1
bGFyIG1vbGFyIHJlZ2lvbjwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5UaGUgSm91cm5hbCBvZiBv
cmFsIGltcGxhbnRvbG9neTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwYWdlcz43NzwvcGFn
ZXM+PHZvbHVtZT4zMjwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MjwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA2
PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDE2MC02OTcyPC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29y
ZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5TY2FyZmU8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA2PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+Njc8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjY3PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3Jl
aWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icmF4cjJkMmZrZXdwc3plNXR0cHZwZHQ0cnN2
ZjVydGZ2c3h0Ij42Nzwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFs
IEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+U2Nh
cmZlLCBXQzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RmFybWFuLCBBRzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U3Vrb3Zp
YywgUDwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5DbGlu
aWNhbCBhcHBsaWNhdGlvbnMgb2YgY29uZS1iZWFtIGNvbXB1dGVkIHRvbW9ncmFwaHkgaW4gZGVu
dGFsIHByYWN0aWNlPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkpvdXJuYWwgKENhbmFkaWFuIERl
bnRhbCBBc3NvY2lhdGlvbik8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGFnZXM+NzU8L3Bh
Z2VzPjx2b2x1bWU+NzI8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAw
NjwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjE0ODgtMjE1OTwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNv
cmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITE.DATA(32-34).
مزیت های CBCTCBCT برای تصویربرداری از ناحیه فک و صورت بسیار مناسب است. این روش، تصاویری با وضوح بالا از ساختمآن‌ها بسیار متراکم ارائه می‌دهد و برای ارزیابی استخوان بسیار مفید است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Sukovic</Author><Year>2003</Year><RecNum>173</RecNum><DisplayText>(24, 35)</DisplayText><record><rec-number>173</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>173</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Sukovic, P</author></authors></contributors><titles><title>Cone beam computed tomography in craniofacial imaging</title><secondary-title>Orthod Craniofac Res </secondary-title></titles><periodical><full-title>Orthodontics and Craniofacial Research</full-title><abbr-1>Orthod. Craniofac. Res.</abbr-1><abbr-2>Orthod Craniofac Res</abbr-2><abbr-3>Orthodontics &amp; Craniofacial Research</abbr-3></periodical><pages>31–6</pages><volume>6(Suppl 1)</volume><dates><year>2003</year></dates><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Ziegler</Author><Year>2002</Year><RecNum>52</RecNum><record><rec-number>52</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>52</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Ziegler, CM</author><author>Woertche, R</author><author>Brief, J</author><author>Hassfeld, S</author></authors></contributors><titles><title>Clinical indications for digital volume tomography in oral and maxillofacial surgery</title><secondary-title>Dento maxillo facial –iology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Dento maxillo facial –iology</full-title></periodical><pages>126</pages><volume>31</volume><number>2</number><dates><year>2002</year></dates><isbn>0250-832X</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(24, 35). اگرچه محدودیت‌هایی در استفاده از این فناوری برای بافت نرم وجود دارد، تلاش هایی برای تکامل تکنیک ها و الگوریتم های نرم افزاری صورت می پذیرد تا نسبت سیگنال به نویز را بهبود داده و کنتراست را افزایش دهد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Scarfe</Author><Year>2006</Year><RecNum>67</RecNum><DisplayText>(34)</DisplayText><record><rec-number>67</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>67</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Scarfe, WC</author><author>Farman, AG</author><author>Sukovic, P</author></authors></contributors><titles><title>Clinical applications of cone-beam computed tomography in dental practice</title><secondary-title>Journal (Canadian Dental Association)</secondary-title></titles><pages>75</pages><volume>72</volume><number>1</number><dates><year>2006</year></dates><isbn>1488-2159</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(34).
استفاده از فناوری CBCT در کار بالینی به عنوان روش تصویربرداری در ناحیه فک و صورت، نسبت به استفاده از CT دارای مزایای بالقوه ای است، که عبارتند از:
محدود بودن پرتودهنده اشعه x: کاهش اندازه ناحیه تحت اشعه به وسیله کولیماسیون پرتودهنده اشعه x به محل مورد نظر، دوز رادیاسیون را کاهش می‌دهد. بسیاری از واحدهای CBCT می‌توانند برای اسکن نواحی کوچک در جهت امور تشخیصی سازگار گردند. بقیه قادرند در صورت نیاز کل مجموعه فک و صورت را اسکن کنند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Scarfe</Author><Year>2006</Year><RecNum>67</RecNum><DisplayText>(34)</DisplayText><record><rec-number>67</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>67</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Scarfe, WC</author><author>Farman, AG</author><author>Sukovic, P</author></authors></contributors><titles><title>Clinical applications of cone-beam computed tomography in dental practice</title><secondary-title>Journal (Canadian Dental Association)</secondary-title></titles><pages>75</pages><volume>72</volume><number>1</number><dates><year>2006</year></dates><isbn>1488-2159</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(34).
دقت تصویر: مجموعه داده های حجمی یک بلوک سه بعدی از ساختارهای مکعبی شکل کوچکتر به نام ووکسل را شکل می دهند. هر ووکسل بیانگر درجه خاصی از جذب اشعه x است. اندازه این ووکسل ها، رزولوشن تصویر را تعیین می‌کنند. در CT معمولی، ووکسل ها آنیزوتروپیک هستند (یعنی مکعب های مستطیلی که طولانی ترین بعد ووکسل ضخامت برش آگزیال بوده و به وسیله درجه برش و طبق تابع حرکت گانتری تعیین می‌گردد). هرچند سطوح ووکسل های CTمی‌تواند به کوچکی mm2625/0 باشند، عمق آن‌ها چیزی در حدود 1 تا 2 میلی متر است. تمام واحدهایCBCT، رزولوشن ووکسل ایزوتروپیک فراهم می آورند (یکسان در سه بعد). این سبب می‌شود که رزولوشن تا حد زیر میلی متر ایجاد گردد (که غالباً از CT با بیشترین درجه برش نیز کوچکتر است). محدوده رزولوشن CBCT از 4/0 میلی متر تا 125/0 میلی متر (Accuitomo) تغییر می‌کندADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Scarfe</Author><Year>2006</Year><RecNum>67</RecNum><DisplayText>(34)</DisplayText><record><rec-number>67</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>67</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Scarfe, WC</author><author>Farman, AG</author><author>Sukovic, P</author></authors></contributors><titles><title>Clinical applications of cone-beam computed tomography in dental practice</title><secondary-title>Journal (Canadian Dental Association)</secondary-title></titles><pages>75</pages><volume>72</volume><number>1</number><dates><year>2006</year></dates><isbn>1488-2159</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(34).
زمان کوتاه اسکن: چون CBCT تمام تصاویر پایه را در یک چرخش می گیرد، زمان اسکن بسیار کوتاه است (10 تا 70 ثانیه)، که با دستگاه های MDCT چرخشی پزشکی قابل مقایسه است. اگرچه زمان اسکن کوتاه تر معمولاً به معنی تصاویر پایه کمتر جهت بازسازی حجمی است، ولی آرتیفکت ناشی از حرکت بیمار کاهش می‌یابدADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Scarfe</Author><Year>2006</Year><RecNum>67</RecNum><DisplayText>(34)</DisplayText><record><rec-number>67</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>67</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Scarfe, WC</author><author>Farman, AG</author><author>Sukovic, P</author></authors></contributors><titles><title>Clinical applications of cone-beam computed tomography in dental practice</title><secondary-title>Journal (Canadian Dental Association)</secondary-title></titles><pages>75</pages><volume>72</volume><number>1</number><dates><year>2006</year></dates><isbn>1488-2159</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(34).
کاهش دوز: گزارشات منتشر شده، بیانگر آنند که دوز مؤثر رادیاسیون (به صورت میانگین در محدوده 9/36 تا 3/50 میکروسیورت [Sv]) نسبت به دستگاه های معمولی CT با پرتودهنده پروانه‌ای به طور قابل ملاحظه ای تا 98% کاهش یافته است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Cohnen </Author><Year>2002</Year><RecNum>174</RecNum><DisplayText>(36)</DisplayText><record><rec-number>174</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>174</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Cohnen ,M</author><author>Kemper ,J</author><author>Mobes ,O</author><author>Pawelzik ,J</author><author>Modder ,U</author></authors></contributors><titles><title>Radiation dosein dental –iology</title><secondary-title>Eur Radiol</secondary-title></titles><periodical><full-title>European Radiology</full-title><abbr-1>Eur. Radiol.</abbr-1><abbr-2>Eur Radiol</abbr-2></periodical><pages>634–7</pages><volume>12</volume><number>3</number><section>634–7</section><dates><year>2002</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(36).در نتیجه دوز مؤثر تقریباً با بررسی دندان‌ها با فیلم های رادیوگرافی یا 4 تا 15 بار رادیوگرافی پانورامیک برابر خواهد بود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ngan </Author><Year>2003</Year><RecNum>175</RecNum><DisplayText>(37, 38)</DisplayText><record><rec-number>175</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>175</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Ngan ,DC</author><author>Kharbanda ,OP</author><author>Geenty ,JP</author><author>Darendeliler ,MA</author></authors></contributors><titles><title>Comparison of –iation levels from computed tomography and conventional dental –iographs</title><secondary-title>Aust Orthod J</secondary-title></titles><periodical><full-title>Australian Orthodontic Journal</full-title><abbr-1>Aust. Orthod. J.</abbr-1><abbr-2>Aust Orthod J</abbr-2></periodical><pages>67-75</pages><volume>19</volume><number>2</number><dates><year>2003</year></dates><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Gibbs </Author><Year>2000</Year><RecNum>176</RecNum><record><rec-number>176</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>176</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Gibbs ,SJ</author></authors></contributors><titles><title>Effective dose equivalent and effective dose: comparison for common projections in oral and maxillofacial –iology</title><secondary-title>Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod</secondary-title></titles><periodical><full-title>Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiologyand Endodontics</full-title><abbr-1>Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod.</abbr-1><abbr-2>Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod</abbr-2><abbr-3>Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology &amp; Endodontics</abbr-3></periodical><pages>538-45</pages><volume>90</volume><number>4</number><dates><year>2000</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(37, 38). جدول 1-1، میزان دوز مؤثر در رادیو گرافی‌های رایج در دندان‌پزشکی و CBCT را نشان می‌دهدADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Pauwels</Author><Year>2012</Year><RecNum>213</RecNum><DisplayText>(39, 40)</DisplayText><record><rec-number>213</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>213</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Pauwels, R</author><author>Beinsberger, J</author><author>Collaert, B</author><author>Theodorakou, C</author><author>Rogers, J</author><author>Walker, A</author><author>Cockmartin, L</author><author>Bosmans, H</author><author>Jacobs, R</author><author>Bogaerts, R</author></authors></contributors><titles><title>Effective dose range for dental cone beam computed tomography scanners</title><secondary-title>European Journal of Radiology</secondary-title></titles><periodical><full-title>European Journal of Radiology</full-title><abbr-1>Eur. J. Radiol.</abbr-1><abbr-2>Eur J Radiol</abbr-2></periodical><pages>267</pages><volume>81</volume><number>2</number><dates><year>2012</year></dates><isbn>1872-7727</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Ludlow</Author><Year>2008</Year><RecNum>214</RecNum><record><rec-number>214</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>214</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Ludlow, JB</author><author>Davies-Ludlow, LE</author><author>White, SC</author></authors></contributors><titles><title>Patient risk related to common dental –iographic examinations: the impact of 2007 International Commission on Radiological Protection recommendations regarding dose calculation</title><secondary-title>Journal of the American Dental Association (1939)</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal ofthe American Dental Association (1939)</full-title></periodical><pages>1237</pages><volume>139</volume><number>9</number><dates><year>2008</year></dates><isbn>0002-8177</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(39, 40).
جدول 11. دوز مؤثر تقریبیرادیو گرافی‌های رایج در دندان‌پزشکی و CBCT.تکنیک تصویربرداری دوز مؤثر
رادیوگرافی معمولی تصاویر Bitewing های خلفی چهارگانه با PSP یا کلیشه F-speed و کولیماسیون مستطیلی 0/5
رادیوگرافی پانورامیک با دستگاه قابل شارژ 3/24-03
رادیوگرافی سفالومتریک، خلفی-قدامی یا جانبی همراه با PSP 6/5-1/5
رادیوگرافی کل دهان همراه با انبار PSP یا کلیشه F-speed و کولیماسیون مستطیلی
همراه با PSP یا کلیشه F-speed و کولیماسیون گرد 9/34
7/170
CBCT CBCT دنتوآلوئولار (میدان دید [FOV] کوچک و متوسط) (61) 674-11
CBCT ماگزیلوفاسیال (FOV بزرگ) (87) 1073-30
نمایش های مختص تصویربرداری از فک و صورت: ارزیابی و فعل و انفعال بر روی اطلاعات حاصل از CT پزشکی امکان پذیر نیست، چون نیازمند ایستگاه های کاری است. هرچند این اطلاعات می‌توانند تبدیل شده و به برنامه های دیگری جهت استفاده در رایانه های شخصی وارد شوند، ولی این فرایند گران بوده و نیازمند یک مرحله وساطت است که فاز تشخیصی را گسترش دهد. بازسازی اطلاعات CBCT ذاتاً به وسیله رایانه شخصی انجام می گیرد. به علاوه نرم افزار لازم می‌تواند در دسترس کاربر و نه فقط رادیولوژیست باشد. در نتیجه، این امکان برای پزشک فراهم می‌آید که به صورت آنی تصاویر را ببیند و آن‌ها را تحلیل کند. چون مجموعه داده های حجمی CBCT، ایزوتروپیک هستند، کل حجم تصویر را می‌توان دوباره جهت دهی کرد تا ویژگی های آناتومیک بیمار تراز شوند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Scarfe</Author><Year>2006</Year><RecNum>67</RecNum><DisplayText>(34)</DisplayText><record><rec-number>67</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>67</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Scarfe, WC</author><author>Farman, AG</author><author>Sukovic, P</author></authors></contributors><titles><title>Clinical applications of cone-beam computed tomography in dental practice</title><secondary-title>Journal (Canadian Dental Association)</secondary-title></titles><pages>75</pages><volume>72</volume><number>1</number><dates><year>2006</year></dates><isbn>1488-2159</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(34).
کاهش آرتیفکت تصویر: الگوریتم های مهار آرتیفکت توسط شرکت سازنده و افزایش تعداد پرتوافکنی ها، سبب شده اند که تصاویر CBCT آرتیفکت فلزی کمی داشته باشند؛ به ویژه، در بازسازی های ثانویه که جهت نمایش دندآن‌ها و فک ها بازسازی شده اند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Cohnen </Author><Year>2002</Year><RecNum>174</RecNum><DisplayText>(36)</DisplayText><record><rec-number>174</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>174</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Cohnen ,M</author><author>Kemper ,J</author><author>Mobes ,O</author><author>Pawelzik ,J</author><author>Modder ,U</author></authors></contributors><titles><title>Radiation dosein dental –iology</title><secondary-title>Eur Radiol</secondary-title></titles><periodical><full-title>European Radiology</full-title><abbr-1>Eur. Radiol.</abbr-1><abbr-2>Eur Radiol</abbr-2></periodical><pages>634–7</pages><volume>12</volume><number>3</number><section>634–7</section><dates><year>2002</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(36).
کاربردهای بالینی CBCT در دندان‌پزشکیبرای بسیاری از دندانپزشکان، استفاده از تصویربرداری های پیشرفته به علت هزینه، دسترسی و توجه به دوز اشعه محدود است؛ با این وجود، معرفی CBCT برای ناحیه فک و صورت فرصتی برای آن‌ها فراهم می‌آورد تا تصویربرداری چند صفحه ای تجویز کنند. بسیاری از دندانپزشکان با تصاویر برشی در صحفه آگزیال حاصل از CT های متداول آشنا هستند.CBCT امکان تولید تصاویر آنی را نه تنها در صفحه آگزیال بلکه تصاویر دوبعدی در صفحات کرونال، ساژیتال و حتی مایل یا منحنی را فراهم می‌سازد (فرایندی که به آن بازسازی چندصفحه ای می گویند). به علاوه، اطلاعات حاصل از CBCTمی‌تواند به صورت حجمی بازسازی شود و اطلاعات سه بعدی به دست دهد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Scarfe</Author><Year>2006</Year><RecNum>67</RecNum><DisplayText>(34)</DisplayText><record><rec-number>67</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>67</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Scarfe, WC</author><author>Farman, AG</author><author>Sukovic, P</author></authors></contributors><titles><title>Clinical applications of cone-beam computed tomography in dental practice</title><secondary-title>Journal (Canadian Dental Association)</secondary-title></titles><pages>75</pages><volume>72</volume><number>1</number><dates><year>2006</year></dates><isbn>1488-2159</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(34).
کاربردهای CBCT در ناحیه فک و صورت در رابطه با جراحی های فک و صورت، ایمپلنتولوژی و ارتودنسی بوده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Moshiri</Author><Year>2007</Year><RecNum>46</RecNum><DisplayText>(18)</DisplayText><record><rec-number>46</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>46</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Moshiri, M</author><author>Scarfe, WC</author><author>Hilgers, ML</author><author>Scheetz, JP</author><author>Silveira, AM</author><author>Farman, AG</author></authors></contributors><titles><title>Accuracy of linear measurements from imaging plate and lateral cephalometric images derived from cone-beam computed tomography</title><secondary-title>American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics: official publication of the American Association of Orthodontists, its constituent societies, and the American Board of Orthodontics</secondary-title></titles><periodical><full-title>American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics: official publication of the American Association of Orthodontists, its constituent societies, and the American Board of Orthodontics</full-title></periodical><pages>550</pages><volume>132</volume><number>4</number><dates><year>2007</year></dates><isbn>1097-6752</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(18). دندان نهفته و تحلیل ریشه، از ناهنجاری هایی هستند که CBCTمی‌تواند با دقت بالاتری تشخیص دهد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Chaushu</Author><Year>2004</Year><RecNum>76</RecNum><DisplayText>(41, 42)</DisplayText><record><rec-number>76</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>76</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Chaushu, Stella</author><author>Chaushu, Gavriel</author><author>Becker, A</author></authors></contributors><titles><title>The role of digital volume tomography in the imaging of impacted teeth</title><secondary-title>World journal of orthodontics</secondary-title></titles><pages>120</pages><volume>5</volume><number>2</number><dates><year>2004</year></dates><isbn>1530-5678</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>El-Beialy</Author><Year>2009</Year><RecNum>77</RecNum><record><rec-number>77</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>77</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>El-Beialy, Amr Ragab</author><author>Mos–, Yehya Ahmed</author></authors></contributors><titles><title>Focal sclerosing osteomyelitis and orthodontic treatment planning</title><secondary-title>Journal of clinical orthodontics: JCO</secondary-title></titles><pages>269</pages><volume>43</volume><number>4</number><dates><year>2009</year></dates><isbn>0022-3875</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(41, 42). در ذیل، به کاربرد های CBCT در حیطه های مختلف دندان‌پزشکی اشاره شده است:
ایمپلنتولوژی: تکنیک‌های تصویربرداری مقطعی می‌توانند در طول طرح ریزی پیش از عمل برای اعمال کاشت ایمپلنت های دندانی درون استخوانی پیچیده یک ابزار بسیار با ارزش باشدADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Tyndall</Author><Year>2000</Year><RecNum>177</RecNum><DisplayText>(43)</DisplayText><record><rec-number>177</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>177</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Tyndall, DA</author><author>Brooks, SL</author></authors></contributors><titles><title>Selection criteria for dental implant site imaging: a position paper of the American Academy of Oral and Maxillofacial –iology</title><secondary-title>Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontics</secondary-title></titles><periodical><full-title>Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontics</full-title><abbr-1>Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod.</abbr-1><abbr-2>Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod</abbr-2><abbr-3>Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, &amp; Endodontic</abbr-3></periodical><pages>630</pages><volume>89</volume><number>5</number><dates><year>2000</year></dates><isbn>1079-2104</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(43). توموگرافی خطی معمولی و CT به طور مرسوم در تصویربرداری پیش از عمل مورد استفاده قرار گرفته‌اند، هر چند مورد اول آرتیفکت های شبحی مخدوش کننده دارد و CT اکسپوژر تابشی نسبتاً بالا و هزینه بیشتری را تحمیل می‌کندADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Lofthag-Hansen</Author><Year>2009</Year><RecNum>178</RecNum><DisplayText>(44)</DisplayText><record><rec-number>178</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>178</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Lofthag-Hansen, S</author><author>Gröndahl, K</author><author>Ekestubbe, A</author></authors></contributors><titles><title>Cone-beam CT for preoperative implant planning in the posterior mandible: visibility of anatomic landmarks</title><secondary-title>Clinical Implant Dentistry and Related Research</secondary-title></titles><periodical><full-title>Clinical Implant Dentistry and Related Research</full-title><abbr-1>Clin. Implant Dent. Relat. Res.</abbr-1><abbr-2>Clin Implant Dent Relat Res</abbr-2><abbr-3>Clinical Implant Dentistry &amp; Related Research</abbr-3></periodical><pages>246</pages><volume>11</volume><number>3</number><dates><year>2009</year></dates><isbn>1708-8208</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(44).
دندانپزشکان استفاده از اسکنرهای CBCT متناسب با مطب (با توجه به قابیت دسترسی از نظر مالی و ملاحظات مربوط به دوز پایین در تصویربرداری پیش از عمل) را برای اعمال ایمپلنت آغاز کرده اند. در یک بررسی توسط Guerrero و همکارانADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Guerrero</Author><Year>2006</Year><RecNum>37</RecNum><DisplayText>(32)</DisplayText><record><rec-number>37</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rfxsf90pssrsfpevpd8595fhwsfwzzx9atrt”>37</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Guerrero, ME</author><author>Jacobs, R</author><author>Loubele, M</author><author>Schutyser, F</author><author>Suetens, P</author><author>van Steenberghe, D</author></authors></contributors><titles><title>State-of-the-art on cone beam CT imaging for preoperative planning of implant placement</title><secondary-title>Clinical oral investigations</secondary-title></titles><pages>1</pages><volume>10</volume><number>1</number><dates><year>2006</year></dates><isbn>1432-6981</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(32)جنبه های بالینی و تکنیکی CBCT که این تکنولوژی جدید را محبوب کرده است به طور خلاصه عنوان کرده است. شواهد مقدماتی نشان دهنده آنند که CBCT توانایی مشخص کردن ریخت شناسی استخوان مندیبولار و آلوئولار، و همچنین به تصویر کشیدن سینوس های ماگزیلاری، کانال اینسیسیو، کانال مندیبولار، سوراخ چانه ای و تمام ساختمان‌هایی را داراست که در طرح ریزی جراحی برای ایمپلنت گذاری ضروری است PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Mb2Z0aGFnLUhhbnNlbjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDk8
L1llYXI+PFJlY051bT4xNzg8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+KDQ0LTQ2KTwvRGlzcGxheVRl
eHQ+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4xNzg8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5
IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJyYXhyMmQyZmtld3BzemU1dHRwdnBkdDRyc3ZmNXJ0ZnZzeHQiPjE3
ODwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3
PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+TG9mdGhhZy1IYW5zZW4s
IFM8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkdyw7ZuZGFobCwgSzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RWtlc3R1YmJl
LCBBPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkNvbmUt
YmVhbSBDVCBmb3IgcHJlb3BlcmF0aXZlIGltcGxhbnQgcGxhbm5pbmcgaW4gdGhlIHBvc3Rlcmlv
ciBtYW5kaWJsZTogdmlzaWJpbGl0eSBvZiBhbmF0b21pYyBsYW5kbWFya3M8L3RpdGxlPjxzZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+Q2xpbmljYWwgSW1wbGFudCBEZW50aXN0cnkgYW5kIFJlbGF0ZWQgUmVzZWFy
Y2g8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5DbGlu
aWNhbCBJbXBsYW50IERlbnRpc3RyeSBhbmQgUmVsYXRlZCBSZXNlYXJjaDwvZnVsbC10aXRsZT48
YWJici0xPkNsaW4uIEltcGxhbnQgRGVudC4gUmVsYXQuIFJlcy48L2FiYnItMT48YWJici0yPkNs
aW4gSW1wbGFudCBEZW50IFJlbGF0IFJlczwvYWJici0yPjxhYmJyLTM+Q2xpbmljYWwgSW1wbGFu
dCBEZW50aXN0cnkgJmFtcDsgUmVsYXRlZCBSZXNlYXJjaDwvYWJici0zPjwvcGVyaW9kaWNhbD48
cGFnZXM+MjQ2PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjExPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4zPC9udW1iZXI+PGRh
dGVzPjx5ZWFyPjIwMDk8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4xNzA4LTgyMDg8L2lzYm4+PHVybHM+
PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkl0bzwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIw
MDE8L1llYXI+PFJlY051bT4xODA8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjE4MDwvcmVj
LW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InJheHIyZDJma2V3cHN6
ZTV0dHB2cGR0NHJzdmY1cnRmdnN4dCI+MTgwPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBl
IG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhv
cnM+PGF1dGhvcj5JdG8sIEs8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkdvbWksIFk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PlNhdG8sIFM8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkFyYWksIFk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNoaW5vZGEs
IEs8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+Q2xpbmlj
YWwgYXBwbGljYXRpb24gb2YgYSBuZXcgY29tcGFjdCBDVCBzeXN0ZW0gdG8gYXNzZXNzIDMtRCBp
bWFnZXMgZm9yIHRoZSBwcmVvcGVyYXRpdmUgdHJlYXRtZW50IHBsYW5uaW5nIG9mIGltcGxhbnRz
IGluIHRoZSBwb3N0ZXJpb3IgbWFuZGlibGUgQSBjYXNlIHJlcG9ydDwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFy
eS10aXRsZT5DbGluaWNhbCBPcmFsIEltcGxhbnRzIFJlc2VhcmNoPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+
PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Q2xpbmljYWwgT3JhbCBJbXBsYW50cyBS
ZXNlYXJjaDwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPkNsaW4uIE9yYWwgSW1wbGFudHMgUmVzLjwvYWJi
ci0xPjxhYmJyLTI+Q2xpbiBPcmFsIEltcGxhbnRzIFJlczwvYWJici0yPjwvcGVyaW9kaWNhbD48
cGFnZXM+NTM5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjEyPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj41PC9udW1iZXI+PGRh
dGVzPjx5ZWFyPjIwMDE8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wOTA1LTcxNjE8L2lzYm4+PHVybHM+
PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPlNhdG88L0F1dGhvcj48WWVhcj4y
MDA0PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MTgxPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4xODE8L3Jl
Yy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJyYXhyMmQyZmtld3Bz
emU1dHRwdnBkdDRyc3ZmNXJ0ZnZzeHQiPjE4MTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlw
ZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRo
b3JzPjxhdXRob3I+U2F0bywgU2h1aWNoaTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QXJhaSwgWW9zaGlub3Jp
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TaGlub2RhLCBLb2ppPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5JdG8sIEtvaWNo
aTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5DbGluaWNh
bCBhcHBsaWNhdGlvbiBvZiBhIG5ldyBjb25lLWJlYW0gY29tcHV0ZXJpemVkIHRvbW9ncmFwaHkg
c3lzdGVtIHRvIGFzc2VzcyBtdWx0aXBsZSB0d28tZGltZW5zaW9uYWwgaW1hZ2VzIGZvciB0aGUg
cHJlb3BlcmF0aXZlIHRyZWF0bWVudCBwbGFubmluZyBvZiBtYXhpbGxhcnkgaW1wbGFudHM6IGNh
c2UgcmVwb3J0czwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5RdWludGVzc2VuY2UgaW50ZXJuYXRp
b25hbCAoQmVybGluLCBHZXJtYW55OiAxOTg1KTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxw
ZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlF1aW50ZXNzZW5jZSBpbnRlcm5hdGlvbmFsIChCZXJsaW4s
IEdlcm1hbnk6IDE5ODUpPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NTI1PC9wYWdl
cz48dm9sdW1lPjM1PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj43PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDQ8
L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDMzLTY1NzI8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3Jk
PjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
ADDIN EN.CITEPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Mb2Z0aGFnLUhhbnNlbjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDk8
L1llYXI+PFJlY051bT4xNzg8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+KDQ0LTQ2KTwvRGlzcGxheVRl
eHQ+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4xNzg8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5
IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJyYXhyMmQyZmtld3BzemU1dHRwdnBkdDRyc3ZmNXJ0ZnZzeHQiPjE3
ODwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3
PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+TG9mdGhhZy1IYW5zZW4s
IFM8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkdyw7ZuZGFobCwgSzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RWtlc3R1YmJl
LCBBPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkNvbmUt
YmVhbSBDVCBmb3IgcHJlb3BlcmF0aXZlIGltcGxhbnQgcGxhbm5pbmcgaW4gdGhlIHBvc3Rlcmlv
ciBtYW5kaWJsZTogdmlzaWJpbGl0eSBvZiBhbmF0b21pYyBsYW5kbWFya3M8L3RpdGxlPjxzZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+Q2xpbmljYWwgSW1wbGFudCBEZW50aXN0cnkgYW5kIFJlbGF0ZWQgUmVzZWFy
Y2g8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5DbGlu
aWNhbCBJbXBsYW50IERlbnRpc3RyeSBhbmQgUmVsYXRlZCBSZXNlYXJjaDwvZnVsbC10aXRsZT48
YWJici0xPkNsaW4uIEltcGxhbnQgRGVudC4gUmVsYXQuIFJlcy48L2FiYnItMT48YWJici0yPkNs
aW4gSW1wbGFudCBEZW50IFJlbGF0IFJlczwvYWJici0yPjxhYmJyLTM+Q2xpbmljYWwgSW1wbGFu
dCBEZW50aXN0cnkgJmFtcDsgUmVsYXRlZCBSZXNlYXJjaDwvYWJici0zPjwvcGVyaW9kaWNhbD48
cGFnZXM+MjQ2PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjExPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4zPC9udW1iZXI+PGRh
dGVzPjx5ZWFyPjIwMDk8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4xNzA4LTgyMDg8L2lzYm4+PHVybHM+
PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkl0bzwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIw
MDE8L1llYXI+PFJlY051bT4xODA8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjE4MDwvcmVj
LW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InJheHIyZDJma2V3cHN6
ZTV0dHB2cGR0NHJzdmY1cnRmdnN4dCI+MTgwPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBl
IG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhv
cnM+PGF1dGhvcj5JdG8sIEs8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkdvbWksIFk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PlNhdG8sIFM8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkFyYWksIFk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNoaW5vZGEs
IEs8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+Q2xpbmlj
YWwgYXBwbGljYXRpb24gb2YgYSBuZXcgY29tcGFjdCBDVCBzeXN0ZW0gdG8gYXNzZXNzIDMtRCBp
bWFnZXMgZm9yIHRoZSBwcmVvcGVyYXRpdmUgdHJlYXRtZW50IHBsYW5uaW5nIG9mIGltcGxhbnRz
IGluIHRoZSBwb3N0ZXJpb3IgbWFuZGlibGUgQSBjYXNlIHJlcG9ydDwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFy
eS10aXRsZT5DbGluaWNhbCBPcmFsIEltcGxhbnRzIFJlc2VhcmNoPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+
PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Q2xpbmljYWwgT3JhbCBJbXBsYW50cyBS
ZXNlYXJjaDwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPkNsaW4uIE9yYWwgSW1wbGFudHMgUmVzLjwvYWJi
ci0xPjxhYmJyLTI+Q2xpbiBPcmFsIEltcGxhbnRzIFJlczwvYWJici0yPjwvcGVyaW9kaWNhbD48
cGFnZXM+NTM5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjEyPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj41PC9udW1iZXI+PGRh
dGVzPjx5ZWFyPjIwMDE8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wOTA1LTcxNjE8L2lzYm4+PHVybHM+
PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPlNhdG88L0F1dGhvcj48WWVhcj4y
MDA0PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MTgxPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4xODE8L3Jl
Yy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJyYXhyMmQyZmtld3Bz
emU1dHRwdnBkdDRyc3ZmNXJ0ZnZzeHQiPjE4MTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlw
ZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRo
b3JzPjxhdXRob3I+U2F0bywgU2h1aWNoaTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QXJhaSwgWW9zaGlub3Jp
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TaGlub2RhLCBLb2ppPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5JdG8sIEtvaWNo
aTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5DbGluaWNh
bCBhcHBsaWNhdGlvbiBvZiBhIG5ldyBjb25lLWJlYW0gY29tcHV0ZXJpemVkIHRvbW9ncmFwaHkg
c3lzdGVtIHRvIGFzc2VzcyBtdWx0aXBsZSB0d28tZGltZW5zaW9uYWwgaW1hZ2VzIGZvciB0aGUg
cHJlb3BlcmF0aXZlIHRyZWF0bWVudCBwbGFubmluZyBvZiBtYXhpbGxhcnkgaW1wbGFudHM6IGNh
c2UgcmVwb3J0czwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5RdWludGVzc2VuY2UgaW50ZXJuYXRp
b25hbCAoQmVybGluLCBHZXJtYW55OiAxOTg1KTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxw
ZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlF1aW50ZXNzZW5jZSBpbnRlcm5hdGlvbmFsIChCZXJsaW4s
IEdlcm1hbnk6IDE5ODUpPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NTI1PC9wYWdl
cz48dm9sdW1lPjM1PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj43PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDQ8
L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDMzLTY1NzI8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3Jk
PjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
ADDIN EN.CITE.DATA(44-46). تعدادی از مقالات، دقت تصویربرداری CBCT در نواحی ماگزیلودنتال و مندیبولار را شرح داده اند PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5MYXNjYWxhPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNDwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjE4MjwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oMjEsIDQ3LTQ5KTwvRGlzcGxheVRleHQ+
PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4xODI8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFw
cD0iRU4iIGRiLWlkPSJyYXhyMmQyZmtld3BzemU1dHRwdnBkdDRyc3ZmNXJ0ZnZzeHQiPjE4Mjwv
a2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9y
ZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+TGFzY2FsYSwgQ0E8L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPlBhbmVsbGEsIEo8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk1hcnF1ZXMsIE1NPC9hdXRob3I+
PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkFuYWx5c2lzIG9mIHRoZSBh
Y2N1cmFjeSBvZiBsaW5lYXIgbWVhc3VyZW1lbnRzIG9idGFpbmVkIGJ5IGNvbmUgYmVhbSBjb21w
dXRlZCB0b21vZ3JhcGh5IChDQkNULU5ld1RvbSk8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+RGVu
dG8gbWF4aWxsbyBmYWNpYWwgcmFkaW9sb2d5PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBl
cmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+RGVudG8gbWF4aWxsbyBmYWNpYWwgcmFkaW9sb2d5PC9mdWxs
LXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjkxPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjMzPC92b2x1bWU+
PG51bWJlcj41PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDQ8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4w
MjUwLTgzMlg8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9y
Pk1pc2Noa293c2tpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNzwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQzPC9SZWNOdW0+
PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40MzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBw
PSJFTiIgZGItaWQ9InJmeHNmOTBwc3Nyc2ZwZXZwZDg1OTVmaHdzZnd6eng5YXRydCI+NDM8L2tl
eT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVm
LXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPk1pc2Noa293c2tpLCBSQTwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+UHVsc2ZvcnQsIFI8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJpdHRlciwgTDwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+TmV1Z2ViYXVlciwgSjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QnJvY2hoYWdlbiwgSEc8L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPktlZXZlLCBFPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5aw7ZsbGVyLCBKRTwvYXV0aG9y
PjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5HZW9tZXRyaWMgYWNjdXJh
Y3kgb2YgYSBuZXdseSBkZXZlbG9wZWQgY29uZS1iZWFtIGRldmljZSBmb3IgbWF4aWxsb2ZhY2lh
bCBpbWFnaW5nPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPk9yYWwgc3VyZ2VyeSwgb3JhbCBtZWRp
Y2luZSwgb3JhbCBwYXRob2xvZ3ksIG9yYWwgcmFkaW9sb2d5LCBhbmQgZW5kb2RvbnRpY3M8L3Nl
Y29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGFnZXM+NTUxPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjEwNDwvdm9s
dW1lPjxudW1iZXI+NDwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA3PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlz
Ym4+MTUyOC0zOTVYPC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1
dGhvcj5MYWdyYXbDqHJlPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwODwvWWVhcj48UmVjTnVtPjE4NDwvUmVj
TnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTg0PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtl
eSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icmF4cjJkMmZrZXdwc3plNXR0cHZwZHQ0cnN2ZjVydGZ2c3h0Ij4x
ODQ8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4x
NzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkxhZ3JhdsOocmUsIE1P
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5DYXJleSwgSjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VG9vZ29vZCwgUlc8L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPk1ham9yLCBQVzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48
dGl0bGVzPjx0aXRsZT5UaHJlZS1kaW1lbnNpb25hbCBhY2N1cmFjeSBvZiBtZWFzdXJlbWVudHMg
bWFkZSB3aXRoIHNvZnR3YXJlIG9uIGNvbmUtYmVhbSBjb21wdXRlZCB0b21vZ3JhcGh5IGltYWdl
czwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5BbWVyaWNhbiBqb3VybmFsIG9mIG9ydGhvZG9udGlj
cyBhbmQgZGVudG9mYWNpYWwgb3J0aG9wZWRpY3M6IG9mZmljaWFsIHB1YmxpY2F0aW9uIG9mIHRo
ZSBBbWVyaWNhbiBBc3NvY2lhdGlvbiBvZiBPcnRob2RvbnRpc3RzLCBpdHMgY29uc3RpdHVlbnQg
c29jaWV0aWVzLCBhbmQgdGhlIEFtZXJpY2FuIEJvYXJkIG9mIE9ydGhvZG9udGljczwvc2Vjb25k
YXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkFtZXJpY2FuIGpvdXJu
YWwgb2Ygb3J0aG9kb250aWNzIGFuZCBkZW50b2ZhY2lhbCBvcnRob3BlZGljczogb2ZmaWNpYWwg
cHVibGljYXRpb24gb2YgdGhlIEFtZXJpY2FuIEFzc29jaWF0aW9uIG9mIE9ydGhvZG9udGlzdHMs
IGl0cyBjb25zdGl0dWVudCBzb2NpZXRpZXMsIGFuZCB0aGUgQW1lcmljYW4gQm9hcmQgb2YgT3J0
aG9kb250aWNzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTEyPC9wYWdlcz48dm9s
dW1lPjEzNDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA4PC95ZWFy
PjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTA5Ny02NzUyPC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0Np
dGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5LdW1hcjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDc8L1llYXI+PFJlY051bT4x
ODU8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjE4NTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1r
ZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InJheHIyZDJma2V3cHN6ZTV0dHB2cGR0NHJzdmY1cnRm
dnN4dCI+MTg1PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0
aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5LdW1hciwg
VjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+THVkbG93LCBKQjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TW9sLCBBPC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5DZXZpZGFuZXMsIEw8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+
PHRpdGxlcz48dGl0bGU+Q29tcGFyaXNvbiBvZiBjb252ZW50aW9uYWwgYW5kIGNvbmUgYmVhbSBD
VCBzeW50aGVzaXplZCBjZXBoYWxvZ3JhbXM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+RGVudG8g
bWF4aWxsbyBmYWNpYWwgcmFkaW9sb2d5PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlv
ZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+RGVudG8gbWF4aWxsbyBmYWNpYWwgcmFkaW9sb2d5PC9mdWxsLXRp
dGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjYzPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjM2PC92b2x1bWU+PG51
bWJlcj41PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDc8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMjUw
LTgzMlg8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
ADDIN EN.CITEPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5MYXNjYWxhPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNDwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjE4MjwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oMjEsIDQ3LTQ5KTwvRGlzcGxheVRleHQ+
PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4xODI8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFw
cD0iRU4iIGRiLWlkPSJyYXhyMmQyZmtld3BzemU1dHRwdnBkdDRyc3ZmNXJ0ZnZzeHQiPjE4Mjwv
a2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9y
ZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+TGFzY2FsYSwgQ0E8L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPlBhbmVsbGEsIEo8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk1hcnF1ZXMsIE1NPC9hdXRob3I+
PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkFuYWx5c2lzIG9mIHRoZSBh
Y2N1cmFjeSBvZiBsaW5lYXIgbWVhc3VyZW1lbnRzIG9idGFpbmVkIGJ5IGNvbmUgYmVhbSBjb21w
dXRlZCB0b21vZ3JhcGh5IChDQkNULU5ld1RvbSk8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+RGVu
dG8gbWF4aWxsbyBmYWNpYWwgcmFkaW9sb2d5PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBl
cmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+RGVudG8gbWF4aWxsbyBmYWNpYWwgcmFkaW9sb2d5PC9mdWxs
LXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjkxPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjMzPC92b2x1bWU+
PG51bWJlcj41PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDQ8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4w
MjUwLTgzMlg8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9y
Pk1pc2Noa293c2tpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNzwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQzPC9SZWNOdW0+
PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40MzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBw
PSJFTiIgZGItaWQ9InJmeHNmOTBwc3Nyc2ZwZXZwZDg1OTVmaHdzZnd6eng5YXRydCI+NDM8L2tl
eT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVm
LXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPk1pc2Noa293c2tpLCBSQTwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+UHVsc2ZvcnQsIFI8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJpdHRlciwgTDwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+TmV1Z2ViYXVlciwgSjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QnJvY2hoYWdlbiwgSEc8L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPktlZXZlLCBFPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5aw7ZsbGVyLCBKRTwvYXV0aG9y
PjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5HZW9tZXRyaWMgYWNjdXJh
Y3kgb2YgYSBuZXdseSBkZXZlbG9wZWQgY29uZS1iZWFtIGRldmljZSBmb3IgbWF4aWxsb2ZhY2lh
bCBpbWFnaW5nPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPk9yYWwgc3VyZ2VyeSwgb3JhbCBtZWRp
Y2luZSwgb3JhbCBwYXRob2xvZ3ksIG9yYWwgcmFkaW9sb2d5LCBhbmQgZW5kb2RvbnRpY3M8L3Nl
Y29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGFnZXM+NTUxPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjEwNDwvdm9s
dW1lPjxudW1iZXI+NDwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA3PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlz
Ym4+MTUyOC0zOTVYPC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1
dGhvcj5MYWdyYXbDqHJlPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwODwvWWVhcj48UmVjTnVtPjE4NDwvUmVj
TnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTg0PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtl
eSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icmF4cjJkMmZrZXdwc3plNXR0cHZwZHQ0cnN2ZjVydGZ2c3h0Ij4x
ODQ8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4x
NzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkxhZ3JhdsOocmUsIE1P
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5DYXJleSwgSjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VG9vZ29vZCwgUlc8L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPk1ham9yLCBQVzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48
dGl0bGVzPjx0aXRsZT5UaHJlZS1kaW1lbnNpb25hbCBhY2N1cmFjeSBvZiBtZWFzdXJlbWVudHMg
bWFkZSB3aXRoIHNvZnR3YXJlIG9uIGNvbmUtYmVhbSBjb21wdXRlZCB0b21vZ3JhcGh5IGltYWdl
czwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5BbWVyaWNhbiBqb3VybmFsIG9mIG9ydGhvZG9udGlj
cyBhbmQgZGVudG9mYWNpYWwgb3J0aG9wZWRpY3M6IG9mZmljaWFsIHB1YmxpY2F0aW9uIG9mIHRo
ZSBBbWVyaWNhbiBBc3NvY2lhdGlvbiBvZiBPcnRob2RvbnRpc3RzLCBpdHMgY29uc3RpdHVlbnQg
c29jaWV0aWVzLCBhbmQgdGhlIEFtZXJpY2FuIEJvYXJkIG9mIE9ydGhvZG9udGljczwvc2Vjb25k
YXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkFtZXJpY2FuIGpvdXJu
YWwgb2Ygb3J0aG9kb250aWNzIGFuZCBkZW50b2ZhY2lhbCBvcnRob3BlZGljczogb2ZmaWNpYWwg
cHVibGljYXRpb24gb2YgdGhlIEFtZXJpY2FuIEFzc29jaWF0aW9uIG9mIE9ydGhvZG9udGlzdHMs
IGl0cyBjb25zdGl0dWVudCBzb2NpZXRpZXMsIGFuZCB0aGUgQW1lcmljYW4gQm9hcmQgb2YgT3J0
aG9kb250aWNzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTEyPC9wYWdlcz48dm9s
dW1lPjEzNDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA4PC95ZWFy
PjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTA5Ny02NzUyPC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0Np
dGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5LdW1hcjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDc8L1llYXI+PFJlY051bT4x
ODU8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjE4NTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1r
ZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InJheHIyZDJma2V3cHN6ZTV0dHB2cGR0NHJzdmY1cnRm
dnN4dCI+MTg1PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0
aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5LdW1hciwg
VjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+THVkbG93LCBKQjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TW9sLCBBPC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5DZXZpZGFuZXMsIEw8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+
PHRpdGxlcz48dGl0bGU+Q29tcGFyaXNvbiBvZiBjb252ZW50aW9uYWwgYW5kIGNvbmUgYmVhbSBD
VCBzeW50aGVzaXplZCBjZXBoYWxvZ3JhbXM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+RGVudG8g
bWF4aWxsbyBmYWNpYWwgcmFkaW9sb2d5PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlv
ZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+RGVudG8gbWF4aWxsbyBmYWNpYWwgcmFkaW9sb2d5PC9mdWxsLXRp
dGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjYzPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjM2PC92b2x1bWU+PG51
bWJlcj41PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDc8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMjUw
LTgzMlg8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
ADDIN EN.CITE.DATA(21, 47-49).
شکستگی های کرانیوفاسیال: تصویربرداری پاتولوژی ساختارهای استخوانی پیچیده دارای کنتراست بالا مانند شکستگی های کرانیوفاسیال یک کاربرد منطقی برای CBCT است. Terakadoو همکاران ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Terakado</Author><Year>2000</Year><RecNum>186</RecNum><DisplayText>(50)</DisplayText><record><rec-number>186</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>186</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Terakado, M</author><author>Hashimoto, K</author><author>Arai, Y</author><author>Honda, M</author><author>Sekiwa, T</author><author>Sato, H</author></authors></contributors><titles><title>Diagnostic imaging with newly developed ortho cubic super-high resolution computed tomography (Ortho-CT)</title><secondary-title>Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontics</secondary-title></titles><periodical><full-title>Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontics</full-title><abbr-1>Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod.</abbr-1><abbr-2>Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod</abbr-2><abbr-3>Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, &amp; Endodontic</abbr-3></periodical><pages>509</pages><volume>89</volume><number>4</number><dates><year>2000</year></dates><isbn>1079-2104</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(50)در سال 2000 یک مطالعه case series شامل 2 بیمار دارای ترومای صورتی که در آنها از CBCT استفاده شده بود، تا شکستگی سر مندیل مندیبل، شکستگی های ریشه دندان و جابجایی دندان‌های قدامی ماگزیلا را آشکار نماید گزارش کرد. از آن زمان، گزارشات متعدد دیگری خصوصیاتی مانند دوز اندک و رزولوشن بالای تصویربرداری در آشکار سازی پیش از عمل شکستگی های مندیبل و کف اوربیت را ستوده اندPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5aaWVnbGVyPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwMjwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjUyPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PigyNCwgNTEsIDUyKTwvRGlzcGxheVRleHQ+
PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj41MjwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBw
PSJFTiIgZGItaWQ9InJheHIyZDJma2V3cHN6ZTV0dHB2cGR0NHJzdmY1cnRmdnN4dCI+NTI8L2tl
eT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVm
LXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlppZWdsZXIsIENNPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5Xb2VydGNoZSwgUjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QnJpZWYsIEo8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkhhc3NmZWxkLCBTPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+
PHRpdGxlPkNsaW5pY2FsIGluZGljYXRpb25zIGZvciBkaWdpdGFsIHZvbHVtZSB0b21vZ3JhcGh5
IGluIG9yYWwgYW5kIG1heGlsbG9mYWNpYWwgc3VyZ2VyeTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRs
ZT5EZW50byBtYXhpbGxvIGZhY2lhbCByYWRpb2xvZ3k8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxl
cz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5EZW50byBtYXhpbGxvIGZhY2lhbCByYWRpb2xvZ3k8
L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xMjY8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MzE8L3Zv
bHVtZT48bnVtYmVyPjI8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwMjwveWVhcj48L2RhdGVzPjxp
c2JuPjAyNTAtODMyWDwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxB
dXRob3I+RHJhZ2U8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA5PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MTg3PC9SZWNOdW0+
PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4xODc8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFw
cD0iRU4iIGRiLWlkPSJyYXhyMmQyZmtld3BzemU1dHRwdnBkdDRyc3ZmNXJ0ZnZzeHQiPjE4Nzwv
a2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9y
ZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+RHJhZ2UsIE5BPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5TaXZhcmFqYXNpbmdhbSwgVjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9y
cz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5UaGUgdXNlIG9mIGNvbmUgYmVhbSBjb21wdXRlZCB0b21vZ3JhcGh5
IGluIHRoZSBtYW5hZ2VtZW50IG9mIGlzb2xhdGVkIG9yYml0YWwgZmxvb3IgZnJhY3R1cmVzPC90
aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlRoZSBCcml0aXNoIGpvdXJuYWwgb2Ygb3JhbCAmYW1wOyBt
YXhpbGxvZmFjaWFsIHN1cmdlcnk8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNh
bD48ZnVsbC10aXRsZT5UaGUgQnJpdGlzaCBqb3VybmFsIG9mIG9yYWwgJmFtcDsgbWF4aWxsb2Zh
Y2lhbCBzdXJnZXJ5PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NjU8L3BhZ2VzPjx2
b2x1bWU+NDc8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwOTwveWVh
cj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjE1MzItMTk0MDwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9D
aXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+Wml6ZWxtYW5uPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNzwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjE4ODwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTg4PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3Jl
aWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icmF4cjJkMmZrZXdwc3plNXR0cHZwZHQ0cnN2
ZjVydGZ2c3h0Ij4xODg8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5h
bCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlpp
emVsbWFubiwgQzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R2VsbHJpY2gsIE5DPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5N
ZXR6Z2VyLCBNQzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2Nob2VuLCBSPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TY2ht
ZWx6ZWlzZW4sIFI8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNjaHJhbW0sIEE8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+
PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+Q29tcHV0ZXItYXNzaXN0ZWQgcmVjb25zdHJ1
Y3Rpb24gb2Ygb3JiaXRhbCBmbG9vciBiYXNlZCBvbiBjb25lIGJlYW0gdG9tb2dyYXBoeTwvdGl0
bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5UaGUgQnJpdGlzaCBqb3VybmFsIG9mIG9yYWwgJmFtcDsgbWF4
aWxsb2ZhY2lhbCBzdXJnZXJ5PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+
PGZ1bGwtdGl0bGU+VGhlIEJyaXRpc2ggam91cm5hbCBvZiBvcmFsICZhbXA7IG1heGlsbG9mYWNp
YWwgc3VyZ2VyeTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjc5PC9wYWdlcz48dm9s
dW1lPjQ1PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4xPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDc8L3llYXI+
PC9kYXRlcz48aXNibj4wMjY2LTQzNTY8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0
ZT48L0VuZE5vdGU+AG==
ADDIN EN.CITEPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5aaWVnbGVyPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwMjwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjUyPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PigyNCwgNTEsIDUyKTwvRGlzcGxheVRleHQ+
PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj41MjwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBw
PSJFTiIgZGItaWQ9InJheHIyZDJma2V3cHN6ZTV0dHB2cGR0NHJzdmY1cnRmdnN4dCI+NTI8L2tl
eT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVm
LXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlppZWdsZXIsIENNPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5Xb2VydGNoZSwgUjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QnJpZWYsIEo8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkhhc3NmZWxkLCBTPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+
PHRpdGxlPkNsaW5pY2FsIGluZGljYXRpb25zIGZvciBkaWdpdGFsIHZvbHVtZSB0b21vZ3JhcGh5
IGluIG9yYWwgYW5kIG1heGlsbG9mYWNpYWwgc3VyZ2VyeTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRs
ZT5EZW50byBtYXhpbGxvIGZhY2lhbCByYWRpb2xvZ3k8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxl
cz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5EZW50byBtYXhpbGxvIGZhY2lhbCByYWRpb2xvZ3k8
L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xMjY8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MzE8L3Zv
bHVtZT48bnVtYmVyPjI8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwMjwveWVhcj48L2RhdGVzPjxp
c2JuPjAyNTAtODMyWDwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxB
dXRob3I+RHJhZ2U8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA5PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MTg3PC9SZWNOdW0+
PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4xODc8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFw
cD0iRU4iIGRiLWlkPSJyYXhyMmQyZmtld3BzemU1dHRwdnBkdDRyc3ZmNXJ0ZnZzeHQiPjE4Nzwv
a2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9y
ZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+RHJhZ2UsIE5BPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5TaXZhcmFqYXNpbmdhbSwgVjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9y
cz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5UaGUgdXNlIG9mIGNvbmUgYmVhbSBjb21wdXRlZCB0b21vZ3JhcGh5
IGluIHRoZSBtYW5hZ2VtZW50IG9mIGlzb2xhdGVkIG9yYml0YWwgZmxvb3IgZnJhY3R1cmVzPC90
aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlRoZSBCcml0aXNoIGpvdXJuYWwgb2Ygb3JhbCAmYW1wOyBt
YXhpbGxvZmFjaWFsIHN1cmdlcnk8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNh
bD48ZnVsbC10aXRsZT5UaGUgQnJpdGlzaCBqb3VybmFsIG9mIG9yYWwgJmFtcDsgbWF4aWxsb2Zh
Y2lhbCBzdXJnZXJ5PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NjU8L3BhZ2VzPjx2
b2x1bWU+NDc8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwOTwveWVh
cj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjE1MzItMTk0MDwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9D
aXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+Wml6ZWxtYW5uPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNzwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjE4ODwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTg4PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3Jl
aWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icmF4cjJkMmZrZXdwc3plNXR0cHZwZHQ0cnN2
ZjVydGZ2c3h0Ij4xODg8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5h
bCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlpp
emVsbWFubiwgQzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R2VsbHJpY2gsIE5DPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5N
ZXR6Z2VyLCBNQzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2Nob2VuLCBSPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TY2ht
ZWx6ZWlzZW4sIFI8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNjaHJhbW0sIEE8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+
PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+Q29tcHV0ZXItYXNzaXN0ZWQgcmVjb25zdHJ1
Y3Rpb24gb2Ygb3JiaXRhbCBmbG9vciBiYXNlZCBvbiBjb25lIGJlYW0gdG9tb2dyYXBoeTwvdGl0
bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5UaGUgQnJpdGlzaCBqb3VybmFsIG9mIG9yYWwgJmFtcDsgbWF4
aWxsb2ZhY2lhbCBzdXJnZXJ5PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+
PGZ1bGwtdGl0bGU+VGhlIEJyaXRpc2ggam91cm5hbCBvZiBvcmFsICZhbXA7IG1heGlsbG9mYWNp
YWwgc3VyZ2VyeTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjc5PC9wYWdlcz48dm9s
dW1lPjQ1PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4xPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDc8L3llYXI+
PC9kYXRlcz48aXNibj4wMjY2LTQzNTY8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0
ZT48L0VuZE5vdGU+AG==
ADDIN EN.CITE.DATA(24, 51, 52). در شکستگی های کف اوربیت اگرچه CBCT میتواند بیرون زدگی(Herniation) محتوای اوربیت را نمایش دهد اما فاقد کنتراست رزووشن کافی جهت افتراق ترکیب بافتی مواد بیرون زده شده استADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Drage</Author><Year>2009</Year><RecNum>187</RecNum><DisplayText>(51)</DisplayText><record><rec-number>187</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>187</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Drage, NA</author><author>Sivarajasingam, V</author></authors></contributors><titles><title>The use of cone beam computed tomography in the management of isolated orbital floor fractures</title><secondary-title>The British journal of oral &amp; maxillofacial surgery</secondary-title></titles><periodical><full-title>The British journal of oral &amp; maxillofacial surgery</full-title></periodical><pages>65</pages><volume>47</volume><number>1</number><dates><year>2009</year></dates><isbn>1532-1940</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(51).
کاربردهای حین عمل سیستم‌هایC-arm CBCT برای شکستگی های کمپلکس زایگوماتیکوماگزیلاری (ZMC) ارزیابی شده اند، که نشان دهنده قابلیت کاربرد CBCT در هدایت جراحی (Navigation)، تعیین موقعیت قطعات استخوانی و ارزیابی انکوریج پیچ ها (Screw) و Fitting پلیت ها با حداقل سطوح آرتیفکت فلزی استPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5IZWlsYW5kPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNTwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjE4OTwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oNTMsIDU0KTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJl
Y29yZD48cmVjLW51bWJlcj4xODk8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0i
RU4iIGRiLWlkPSJyYXhyMmQyZmtld3BzemU1dHRwdnBkdDRyc3ZmNXJ0ZnZzeHQiPjE4OTwva2V5
PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYt
dHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+SGVpbGFuZCwgTTwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+U2NodWx6ZSwgRDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Qmxha2UsIEY8L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PlNjaG1lbHpsZSwgUjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0
aXRsZT5JbnRyYW9wZXJhdGl2ZSBpbWFnaW5nIG9mIHp5Z29tYXRpY29tYXhpbGxhcnkgY29tcGxl
eCBmcmFjdHVyZXMgdXNpbmcgYSAzRCBDLWFybSBzeXN0ZW08L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0
bGU+SW50ZXJuYXRpb25hbCBKb3VybmFsIG9mIE9yYWwgYW5kIE1heGlsbG9mYWNpYWwgU3VyZ2Vy
eTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkludGVy
bmF0aW9uYWwgSm91cm5hbCBvZiBPcmFsIGFuZCBNYXhpbGxvZmFjaWFsIFN1cmdlcnk8L2Z1bGwt
dGl0bGU+PGFiYnItMT5JbnQuIEouIE9yYWwgTWF4aWxsb2ZhYy4gU3VyZy48L2FiYnItMT48YWJi
ci0yPkludCBKIE9yYWwgTWF4aWxsb2ZhYyBTdXJnPC9hYmJyLTI+PGFiYnItMz5JbnRlcm5hdGlv
bmFsIEpvdXJuYWwgb2YgT3JhbCAmYW1wOyBNYXhpbGxvZmFjaWFsIFN1cmdlcnk8L2FiYnItMz48
L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjM2OTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4zNDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+
NDwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA1PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDkwMS01MDI3
PC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Qb2hsZW56
PC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNzwvWWVhcj48UmVjTnVtPjE5MDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJl
Yy1udW1iZXI+MTkwPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1p
ZD0icmF4cjJkMmZrZXdwc3plNXR0cHZwZHQ0cnN2ZjVydGZ2c3h0Ij4xOTA8L2tleT48L2ZvcmVp
Z24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNv
bnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlBvaGxlbnosIFA8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkJs
ZXNzbWFubiwgTTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Qmxha2UsIEY8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhlaW5y
aWNoLCBTPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TY2htZWx6bGUsIFI8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhlaWxh
bmQsIE08L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+Q2xp
bmljYWwgaW5kaWNhdGlvbnMgYW5kIHBlcnNwZWN0aXZlcyBmb3IgaW50cmFvcGVyYXRpdmUgY29u
ZS1iZWFtIGNvbXB1dGVkIHRvbW9ncmFwaHkgaW4gb3JhbCBhbmQgbWF4aWxsb2ZhY2lhbCBzdXJn
ZXJ5PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPk9yYWwgU3VyZ2VyeSwgT3JhbCBNZWRpY2luZSwg
T3JhbCBQYXRob2xvZ3ksIE9yYWwgUmFkaW9sb2d5LCBhbmQgRW5kb2RvbnRpY3M8L3NlY29uZGFy
eS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5PcmFsIFN1cmdlcnksIE9y
YWwgTWVkaWNpbmUsIE9yYWwgUGF0aG9sb2d5LCBPcmFsIFJhZGlvbG9neSwgYW5kIEVuZG9kb250
aWNzPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+T3JhbCBTdXJnLiBPcmFsIE1lZC4gT3JhbCBQYXRob2wu
IE9yYWwgUmFkaW9sLiBFbmRvZC48L2FiYnItMT48YWJici0yPk9yYWwgU3VyZyBPcmFsIE1lZCBP
cmFsIFBhdGhvbCBPcmFsIFJhZGlvbCBFbmRvZDwvYWJici0yPjxhYmJyLTM+T3JhbCBTdXJnZXJ5
LCBPcmFsIE1lZGljaW5lLCBPcmFsIFBhdGhvbG9neSwgT3JhbCBSYWRpb2xvZ3ksICZhbXA7IEVu
ZG9kb250aWM8L2FiYnItMz48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjQxMjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4x
MDM8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjM8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNzwveWVhcj48L2Rh
dGVzPjxpc2JuPjE1MjgtMzk1WDwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwv
RW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITEPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5IZWlsYW5kPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNTwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjE4OTwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oNTMsIDU0KTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJl
Y29yZD48cmVjLW51bWJlcj4xODk8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0i
RU4iIGRiLWlkPSJyYXhyMmQyZmtld3BzemU1dHRwdnBkdDRyc3ZmNXJ0ZnZzeHQiPjE4OTwva2V5
PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYt
dHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+SGVpbGFuZCwgTTwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+U2NodWx6ZSwgRDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Qmxha2UsIEY8L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PlNjaG1lbHpsZSwgUjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0
aXRsZT5JbnRyYW9wZXJhdGl2ZSBpbWFnaW5nIG9mIHp5Z29tYXRpY29tYXhpbGxhcnkgY29tcGxl
eCBmcmFjdHVyZXMgdXNpbmcgYSAzRCBDLWFybSBzeXN0ZW08L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0
bGU+SW50ZXJuYXRpb25hbCBKb3VybmFsIG9mIE9yYWwgYW5kIE1heGlsbG9mYWNpYWwgU3VyZ2Vy
eTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkludGVy
bmF0aW9uYWwgSm91cm5hbCBvZiBPcmFsIGFuZCBNYXhpbGxvZmFjaWFsIFN1cmdlcnk8L2Z1bGwt
dGl0bGU+PGFiYnItMT5JbnQuIEouIE9yYWwgTWF4aWxsb2ZhYy4gU3VyZy48L2FiYnItMT48YWJi
ci0yPkludCBKIE9yYWwgTWF4aWxsb2ZhYyBTdXJnPC9hYmJyLTI+PGFiYnItMz5JbnRlcm5hdGlv
bmFsIEpvdXJuYWwgb2YgT3JhbCAmYW1wOyBNYXhpbGxvZmFjaWFsIFN1cmdlcnk8L2FiYnItMz48
L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjM2OTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4zNDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+
NDwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA1PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDkwMS01MDI3
PC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Qb2hsZW56
PC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNzwvWWVhcj48UmVjTnVtPjE5MDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJl
Yy1udW1iZXI+MTkwPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1p
ZD0icmF4cjJkMmZrZXdwc3plNXR0cHZwZHQ0cnN2ZjVydGZ2c3h0Ij4xOTA8L2tleT48L2ZvcmVp
Z24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNv
bnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlBvaGxlbnosIFA8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkJs
ZXNzbWFubiwgTTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Qmxha2UsIEY8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhlaW5y
aWNoLCBTPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TY2htZWx6bGUsIFI8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhlaWxh
bmQsIE08L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+Q2xp
bmljYWwgaW5kaWNhdGlvbnMgYW5kIHBlcnNwZWN0aXZlcyBmb3IgaW50cmFvcGVyYXRpdmUgY29u
ZS1iZWFtIGNvbXB1dGVkIHRvbW9ncmFwaHkgaW4gb3JhbCBhbmQgbWF4aWxsb2ZhY2lhbCBzdXJn
ZXJ5PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPk9yYWwgU3VyZ2VyeSwgT3JhbCBNZWRpY2luZSwg
T3JhbCBQYXRob2xvZ3ksIE9yYWwgUmFkaW9sb2d5LCBhbmQgRW5kb2RvbnRpY3M8L3NlY29uZGFy
eS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5PcmFsIFN1cmdlcnksIE9y
YWwgTWVkaWNpbmUsIE9yYWwgUGF0aG9sb2d5LCBPcmFsIFJhZGlvbG9neSwgYW5kIEVuZG9kb250
aWNzPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+T3JhbCBTdXJnLiBPcmFsIE1lZC4gT3JhbCBQYXRob2wu
IE9yYWwgUmFkaW9sLiBFbmRvZC48L2FiYnItMT48YWJici0yPk9yYWwgU3VyZyBPcmFsIE1lZCBP
cmFsIFBhdGhvbCBPcmFsIFJhZGlvbCBFbmRvZDwvYWJici0yPjxhYmJyLTM+T3JhbCBTdXJnZXJ5
LCBPcmFsIE1lZGljaW5lLCBPcmFsIFBhdGhvbG9neSwgT3JhbCBSYWRpb2xvZ3ksICZhbXA7IEVu
ZG9kb250aWM8L2FiYnItMz48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjQxMjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4x
MDM8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjM8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNzwveWVhcj48L2Rh
dGVzPjxpc2JuPjE1MjgtMzk1WDwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwv
RW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITE.DATA(53, 54). این نتایج در مطالعه بیماران مبتلا به شکستگی های ZMC پس از عمل نیز به اثبات رسیده است هر چند محققین متذکر شده اند که سلول های هوایی اتموئیدی که به میزان کافی هوادار نشده اند توانایی CBCT جهت مشاهده دیواره اوربیتال مدیال را محدود می‌کنندADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Heiland</Author><Year>2004</Year><RecNum>191</RecNum><DisplayText>(55)</DisplayText><record><rec-number>191</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>191</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Heiland, M</author><author>Schulze, D</author><author>Rother, U</author><author>Schmelzle, R</author></authors></contributors><titles><title>Postoperative imaging of zygomaticomaxillary complex fractures using digital volume tomography</title><secondary-title>Journal of oral and maxillofacial surgery: official journal of the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of oral and maxillofacial surgery: official journal of the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons</full-title></periodical><pages>1387</pages><volume>62</volume><number>11</number><dates><year>2004</year></dates><isbn>0278-2391</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(55). دانسیته پایین استخوان در بیماران مسن تر نیز امکان تعیین مشخصات و حدود ساختارهای استخوانی در تصاویر آنها را کاهش می‌دهد. همچنین کارایی حین عمل در تثبیت شکستگی مندیبل ارزیابی شده استADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Pohlenz</Author><Year>2008</Year><RecNum>192</RecNum><DisplayText>(56)</DisplayText><record><rec-number>192</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>192</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Pohlenz, P</author><author>Blessmann, M</author><author>Blake, F</author><author>Gbara, A</author><author>Schmelzle, R</author><author>Heiland, M</author></authors></contributors><titles><title>Major mandibular surgical procedures as an indication for intraoperative imaging</title><secondary-title>Journal of oral and maxillofacial surgery: official journal of the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of oral and maxillofacial surgery: official journal of the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons</full-title></periodical><pages>324</pages><volume>66</volume><number>2</number><dates><year>2008</year></dates><isbn>1531-5053</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(56).
اورتودنسی: تصویربرداری Cross sectional امکان مشاهده عاری از پوشسش ارتباطات ساختاری و آناتومیک مهم برای آشکارسازی بسیاری از ابهامات رادیولوژیک در اورتودنسی را فراهم می‌کند. استاندارد حاضر برای ملاحظات تصویربرداری عاری از پوشش و اورلپ در اورتودنسی CT معمولی استADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Holberg</Author><Year>2005</Year><RecNum>193</RecNum><DisplayText>(57)</DisplayText><record><rec-number>193</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>193</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Holberg, C</author><author>Steinhäuser, S</author><author>Geis, P</author><author>Rudzki-Janson, I</author></authors></contributors><titles><title>Cone-beam computed tomography in orthodontics: benefits and limitations</title><secondary-title>Journal of orofacial orthopedics= Fortschritte der Kieferorthopädie: Organ/official journal Deutsche Gesellschaft für Kieferorthopädie</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of orofacial orthopedics= Fortschritte der Kieferorthopädie: Organ/official journal Deutsche Gesellschaft für Kieferorthopädie</full-title></periodical><pages>434</pages><volume>66</volume><number>6</number><dates><year>2005</year></dates><isbn>1434-5293</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(57). تصویربرداری CBCT با هزینه پایین و قابل کاربرد در مطب اخیراً برای کاربردهای اورتودنتیک شامل ارزیابی ضخامت استخوان پالاتال ، الگوهای رشدی اسکلتال، تخمین سن دندانی، ارزیابی مسیر هوایی فوقانی، و مشاهده دندآن‌های نهفته مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته‌اندPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5HcmFjY288L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA4PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+MTk0PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pig1OCwgNTkpPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjE5NDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJF
TiIgZGItaWQ9InJheHIyZDJma2V3cHN6ZTV0dHB2cGR0NHJzdmY1cnRmdnN4dCI+MTk0PC9rZXk+
PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10
eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5HcmFjY28sIEE8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkxvbWJhcmRvLCBMPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Db3p6YW5pLCBNPC9hdXRob3I+PGF1dGhv
cj5TaWNpbGlhbmksIEc8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48
dGl0bGU+UXVhbnRpdGF0aXZlIGNvbmUtYmVhbSBjb21wdXRlZCB0b21vZ3JhcGh5IGV2YWx1YXRp
b24gb2YgcGFsYXRhbCBib25lIHRoaWNrbmVzcyBmb3Igb3J0aG9kb250aWMgbWluaXNjcmV3IHBs
YWNlbWVudDwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5BbWVyaWNhbiBqb3VybmFsIG9mIG9ydGhv
ZG9udGljcyBhbmQgZGVudG9mYWNpYWwgb3J0aG9wZWRpY3M6IG9mZmljaWFsIHB1YmxpY2F0aW9u
IG9mIHRoZSBBbWVyaWNhbiBBc3NvY2lhdGlvbiBvZiBPcnRob2RvbnRpc3RzLCBpdHMgY29uc3Rp
dHVlbnQgc29jaWV0aWVzLCBhbmQgdGhlIEFtZXJpY2FuIEJvYXJkIG9mIE9ydGhvZG9udGljczwv
c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkFtZXJpY2Fu
IGpvdXJuYWwgb2Ygb3J0aG9kb250aWNzIGFuZCBkZW50b2ZhY2lhbCBvcnRob3BlZGljczogb2Zm
aWNpYWwgcHVibGljYXRpb24gb2YgdGhlIEFtZXJpY2FuIEFzc29jaWF0aW9uIG9mIE9ydGhvZG9u
dGlzdHMsIGl0cyBjb25zdGl0dWVudCBzb2NpZXRpZXMsIGFuZCB0aGUgQW1lcmljYW4gQm9hcmQg
b2YgT3J0aG9kb250aWNzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MzYxPC9wYWdl
cz48dm9sdW1lPjEzNDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MzwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA4
PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTA5Ny02NzUyPC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29y
ZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5OYWthamltYTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDU8L1llYXI+
PFJlY051bT4xOTU8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjE5NTwvcmVjLW51bWJlcj48
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InJheHIyZDJma2V3cHN6ZTV0dHB2cGR0
NHJzdmY1cnRmdnN4dCI+MTk1PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9Ikpv
dXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhv
cj5OYWthamltYSwgQTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2FtZXNoaW1hLCBHVDwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+QXJhaSwgWTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SG9tbWUsIFk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNoaW1p
enUsIE48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkRvdWdoZXJ0eSBTciwgSDwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48
L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Ud28tYW5kIHRocmVlLWRpbWVuc2lvbmFsIG9y
dGhvZG9udGljIGltYWdpbmcgdXNpbmcgbGltaXRlZCBjb25lIGJlYW0tY29tcHV0ZWQgdG9tb2dy
YXBoeTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5UaGUgQW5nbGUgb3J0aG9kb250aXN0PC9zZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+VGhlIEFuZ2xlIG9y
dGhvZG9udGlzdDwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjg5NTwvcGFnZXM+PHZv
bHVtZT43NTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NjwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA1PC95ZWFy
PjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDAwMy0zMjE5PC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0Np
dGU+PC9FbmROb3RlPgB=
ADDIN EN.CITEPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5HcmFjY288L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA4PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+MTk0PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pig1OCwgNTkpPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjE5NDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJF
TiIgZGItaWQ9InJheHIyZDJma2V3cHN6ZTV0dHB2cGR0NHJzdmY1cnRmdnN4dCI+MTk0PC9rZXk+
PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10
eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5HcmFjY28sIEE8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkxvbWJhcmRvLCBMPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Db3p6YW5pLCBNPC9hdXRob3I+PGF1dGhv
cj5TaWNpbGlhbmksIEc8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48
dGl0bGU+UXVhbnRpdGF0aXZlIGNvbmUtYmVhbSBjb21wdXRlZCB0b21vZ3JhcGh5IGV2YWx1YXRp
b24gb2YgcGFsYXRhbCBib25lIHRoaWNrbmVzcyBmb3Igb3J0aG9kb250aWMgbWluaXNjcmV3IHBs
YWNlbWVudDwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5BbWVyaWNhbiBqb3VybmFsIG9mIG9ydGhv
ZG9udGljcyBhbmQgZGVudG9mYWNpYWwgb3J0aG9wZWRpY3M6IG9mZmljaWFsIHB1YmxpY2F0aW9u
IG9mIHRoZSBBbWVyaWNhbiBBc3NvY2lhdGlvbiBvZiBPcnRob2RvbnRpc3RzLCBpdHMgY29uc3Rp
dHVlbnQgc29jaWV0aWVzLCBhbmQgdGhlIEFtZXJpY2FuIEJvYXJkIG9mIE9ydGhvZG9udGljczwv
c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkFtZXJpY2Fu
IGpvdXJuYWwgb2Ygb3J0aG9kb250aWNzIGFuZCBkZW50b2ZhY2lhbCBvcnRob3BlZGljczogb2Zm
aWNpYWwgcHVibGljYXRpb24gb2YgdGhlIEFtZXJpY2FuIEFzc29jaWF0aW9uIG9mIE9ydGhvZG9u
dGlzdHMsIGl0cyBjb25zdGl0dWVudCBzb2NpZXRpZXMsIGFuZCB0aGUgQW1lcmljYW4gQm9hcmQg
b2YgT3J0aG9kb250aWNzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MzYxPC9wYWdl
cz48dm9sdW1lPjEzNDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MzwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA4
PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTA5Ny02NzUyPC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29y
ZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5OYWthamltYTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDU8L1llYXI+
PFJlY051bT4xOTU8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjE5NTwvcmVjLW51bWJlcj48
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InJheHIyZDJma2V3cHN6ZTV0dHB2cGR0
NHJzdmY1cnRmdnN4dCI+MTk1PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9Ikpv
dXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhv
cj5OYWthamltYSwgQTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2FtZXNoaW1hLCBHVDwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+QXJhaSwgWTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SG9tbWUsIFk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNoaW1p
enUsIE48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkRvdWdoZXJ0eSBTciwgSDwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48
L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Ud28tYW5kIHRocmVlLWRpbWVuc2lvbmFsIG9y
dGhvZG9udGljIGltYWdpbmcgdXNpbmcgbGltaXRlZCBjb25lIGJlYW0tY29tcHV0ZWQgdG9tb2dy
YXBoeTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5UaGUgQW5nbGUgb3J0aG9kb250aXN0PC9zZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+VGhlIEFuZ2xlIG9y
dGhvZG9udGlzdDwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjg5NTwvcGFnZXM+PHZv
bHVtZT43NTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NjwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA1PC95ZWFy
PjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDAwMy0zMjE5PC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0Np
dGU+PC9FbmROb3RlPgB=
ADDIN EN.CITE.DATA(58, 59). اگرچه نتایج مقدماتی دلگرم کننده اند، تکنیک‌هایcross-sectional اثبات شده مانند CT معمولی کیفیت تصویری برتری را از ساختارهای دندانی و احاطه کننده برای طرح ریزی درمان‌های پیشرفته اورتودنسی مهیا می‌کنندADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Holberg</Author><Year>2005</Year><RecNum>193</RecNum><DisplayText>(57)</DisplayText><record><rec-number>193</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>193</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Holberg, C</author><author>Steinhäuser, S</author><author>Geis, P</author><author>Rudzki-Janson, I</author></authors></contributors><titles><title>Cone-beam computed tomography in orthodontics: benefits and limitations</title><secondary-title>Journal of orofacial orthopedics= Fortschritte der Kieferorthopädie: Organ/official journal Deutsche Gesellschaft für Kieferorthopädie</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of orofacial orthopedics= Fortschritte der Kieferorthopädie: Organ/official journal Deutsche Gesellschaft für Kieferorthopädie</full-title></periodical><pages>434</pages><volume>66</volume><number>6</number><dates><year>2005</year></dates><isbn>1434-5293</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(57). به نظر می رسد ملاحظات مربوط به دوز پایین به عنوان یک امتیاز CBCT در مقایسه با CT معمولی باقی مانده است به طوریکه با انجام یک بررسی CBCT اورتودنتیک روتین یک دوز موثر کمتر از 1/61 میکروسیورت در مقایسه با 7/429 میکروسیورت در Multisection CT به بیمار می رسد. سفالوگرام های لترالی 4/10 میکروسیورت تشعشع را به بیمار می رسانند هر چند بدون مزیت مشاهده سه بعدی ساختاری این تکنیک می‌باشدADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Miracle</Author><Year>2009</Year><RecNum>201</RecNum><DisplayText>(60)</DisplayText><record><rec-number>201</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>201</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Miracle, AC</author><author>Mukherji, SK</author></authors></contributors><titles><title>Conebeam CT of the head and neck, part 2: clinical applications</title><secondary-title>AJNR. American journal of neuro–iology</secondary-title></titles><periodical><full-title>AJNR. American journal of neuro–iology</full-title></periodical><pages>1285</pages><volume>30</volume><number>7</number><dates><year>2009</year></dates><isbn>1936-959X</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(60).
مفصل تمپورومندیبلولار:تغییرات ریخت شناسی در مفصل تمپورومندیبولار (TMJ) که در تصاویر MRI، CT و رادیو گرافی‌های معمولی مشاهده می‌شوند، غالباً در تشخیص فرآیند های آسیب شناختی مانند تغییرات دژنراتیو و انکیلوز، رمدلینگ مفصل بعد از دیسککتومی، مال اکلوسیون و بدریختی های مادرزادی و تکاملی سودمندند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Brooks</Author><Year>1997</Year><RecNum>196</RecNum><DisplayText>(61)</DisplayText><record><rec-number>196</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>196</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Brooks, SL</author><author>Brand, JW</author><author>Gibbs, SJ</author><author>Hollender, L</author><author>Lurie, AG</author><author>Omnell, KA</author><author>Westesson, PL</author><author>White, SC</author></authors></contributors><titles><title>Imaging of the –poromandibular joint: a position paper of the American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology</title><secondary-title>Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontics</secondary-title></titles><periodical><full-title>Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontics</full-title><abbr-1>Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod.</abbr-1><abbr-2>OralSurg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod</abbr-2><abbr-3>Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, &amp; Endodontic</abbr-3></periodical><pages>609</pages><volume>83</volume><number>5</number><dates><year>1997</year></dates><isbn>1079-2104</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(61). CBCT، تکنیکی است که اخیراً تحقیقات در زمینه تصویربرداری TMJ را تحت تأثیر قرار داده است، هرچند تحقیقات مقدماتی باید در مطالعات بالینی نیز امتحان شوند. تعدادی مطالعه بر روی اجساد انجام شده تا کاربرد CBCT از ناحیه TMJ را در ارزیابی نقایص استخوانی اطراف مفصلی، صاف شدگی، استئوفیت ها و تغییرات اسکلروتیک را مورد بررسی قرار دهد PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5IaW50emU8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA3PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+MTk3PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pig2Mi02NSk8L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTk3PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVO
IiBkYi1pZD0icmF4cjJkMmZrZXdwc3plNXR0cHZwZHQ0cnN2ZjVydGZ2c3h0Ij4xOTc8L2tleT48
L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5
cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkhpbnR6ZSwgSDwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+V2llc2UsIE08L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPldlbnplbCwgQTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48
L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Db25lIGJlYW0gQ1QgYW5kIGNvbnZlbnRpb25h
bCB0b21vZ3JhcGh5IGZvciB0aGUgZGV0ZWN0aW9uIG9mIG1vcnBob2xvZ2ljYWwgdGVtcG9yb21h
bmRpYnVsYXIgam9pbnQgY2hhbmdlczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5EZW50byBtYXhp
bGxvIGZhY2lhbCByYWRpb2xvZ3k8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNh
bD48ZnVsbC10aXRsZT5EZW50byBtYXhpbGxvIGZhY2lhbCByYWRpb2xvZ3k8L2Z1bGwtdGl0bGU+
PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xOTI8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MzY8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVy
PjQ8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNzwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAyNTAtODMy
WDwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+SG9uZGE8
L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA0PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MTk4PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVj
LW51bWJlcj4xOTg8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlk
PSJyYXhyMmQyZmtld3BzemU1dHRwdnBkdDRyc3ZmNXJ0ZnZzeHQiPjE5ODwva2V5PjwvZm9yZWln
bi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29u
dHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+SG9uZGEsIEs8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkFyYWks
IFk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkthc2hpbWEsIE08L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlRha2FubywgWTwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2F3YWRhLCBLPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5FamltYSwgSzwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+SXdhaSwgSzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVz
Pjx0aXRsZT5FdmFsdWF0aW9uIG9mIHRoZSB1c2VmdWxuZXNzIG9mIHRoZSBsaW1pdGVkIGNvbmUt
YmVhbSBDVCAoM0RYKSBpbiB0aGUgYXNzZXNzbWVudCBvZiB0aGUgdGhpY2tuZXNzIG9mIHRoZSBy
b29mIG9mIHRoZSBnbGVub2lkIGZvc3NhIG9mIHRoZSB0ZW1wb3JvbWFuZGlidWxhciBqb2ludDwv
dGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5EZW50byBtYXhpbGxvIGZhY2lhbCByYWRpb2xvZ3k8L3Nl
Y29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5EZW50byBtYXhp
bGxvIGZhY2lhbCByYWRpb2xvZ3k8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4zOTE8
L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MzM8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjY8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+
MjAwNDwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAyNTAtODMyWDwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9y
ZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+SG9uZGE8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA2PC9ZZWFy
PjxSZWNOdW0+MTk5PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4xOTk8L3JlYy1udW1iZXI+
PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJyYXhyMmQyZmtld3BzemU1dHRwdnBk
dDRyc3ZmNXJ0ZnZzeHQiPjE5OTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJK
b3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRo
b3I+SG9uZGEsIEs8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxhcmhlaW0sIFRBPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5N
YXJ1aGFzaGksIEs8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk1hdHN1bW90bywgSzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
SXdhaSwgSzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5P
c3Nlb3VzIGFibm9ybWFsaXRpZXMgb2YgdGhlIG1hbmRpYnVsYXIgY29uZHlsZTogZGlhZ25vc3Rp
YyByZWxpYWJpbGl0eSBvZiBjb25lIGJlYW0gY29tcHV0ZWQgdG9tb2dyYXBoeSBjb21wYXJlZCB3
aXRoIGhlbGljYWwgY29tcHV0ZWQgdG9tb2dyYXBoeSBiYXNlZCBvbiBhbiBhdXRvcHN5IG1hdGVy
aWFsPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkRlbnRvIG1heGlsbG8gZmFjaWFsIHJhZGlvbG9n
eTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkRlbnRv
IG1heGlsbG8gZmFjaWFsIHJhZGlvbG9neTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2Vz
PjE1MjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4zNTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MzwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48
eWVhcj4yMDA2PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDI1MC04MzJYPC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJs
cz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Ib25leTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDc8
L1llYXI+PFJlY051bT4yMDA8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjIwMDwvcmVjLW51
bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InJheHIyZDJma2V3cHN6ZTV0
dHB2cGR0NHJzdmY1cnRmdnN4dCI+MjAwPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5h
bWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+
PGF1dGhvcj5Ib25leSwgT0I8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNjYXJmZSwgV0M8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkhpbGdlcnMsIE1KPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LbHVlYmVyLCBLPC9hdXRob3I+PGF1dGhv
cj5TaWx2ZWlyYSwgQU08L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhhc2tlbGwsIEJTPC9hdXRob3I+PGF1dGhv
cj5GYXJtYW4sIEFHPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRp
dGxlPkFjY3VyYWN5IG9mIGNvbmUtYmVhbSBjb21wdXRlZCB0b21vZ3JhcGh5IGltYWdpbmcgb2Yg
dGhlIHRlbXBvcm9tYW5kaWJ1bGFyIGpvaW50OiBjb21wYXJpc29ucyB3aXRoIHBhbm9yYW1pYyBy
YWRpb2xvZ3kgYW5kIGxpbmVhciB0b21vZ3JhcGh5PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkFt
ZXJpY2FuIGpvdXJuYWwgb2Ygb3J0aG9kb250aWNzIGFuZCBkZW50b2ZhY2lhbCBvcnRob3BlZGlj
czogb2ZmaWNpYWwgcHVibGljYXRpb24gb2YgdGhlIEFtZXJpY2FuIEFzc29jaWF0aW9uIG9mIE9y
dGhvZG9udGlzdHMsIGl0cyBjb25zdGl0dWVudCBzb2NpZXRpZXMsIGFuZCB0aGUgQW1lcmljYW4g
Qm9hcmQgb2YgT3J0aG9kb250aWNzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGlj
YWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+QW1lcmljYW4gam91cm5hbCBvZiBvcnRob2RvbnRpY3MgYW5kIGRlbnRv
ZmFjaWFsIG9ydGhvcGVkaWNzOiBvZmZpY2lhbCBwdWJsaWNhdGlvbiBvZiB0aGUgQW1lcmljYW4g
QXNzb2NpYXRpb24gb2YgT3J0aG9kb250aXN0cywgaXRzIGNvbnN0aXR1ZW50IHNvY2lldGllcywg
YW5kIHRoZSBBbWVyaWNhbiBCb2FyZCBvZiBPcnRob2RvbnRpY3M8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJp
b2RpY2FsPjxwYWdlcz40Mjk8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTMyPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj40PC9u
dW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDc8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4xMDk3LTY3NTI8L2lz
Ym4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+AG==
ADDIN EN.CITEPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5IaW50emU8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA3PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+MTk3PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pig2Mi02NSk8L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTk3PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVO
IiBkYi1pZD0icmF4cjJkMmZrZXdwc3plNXR0cHZwZHQ0cnN2ZjVydGZ2c3h0Ij4xOTc8L2tleT48
L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5
cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkhpbnR6ZSwgSDwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+V2llc2UsIE08L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPldlbnplbCwgQTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48
L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Db25lIGJlYW0gQ1QgYW5kIGNvbnZlbnRpb25h
bCB0b21vZ3JhcGh5IGZvciB0aGUgZGV0ZWN0aW9uIG9mIG1vcnBob2xvZ2ljYWwgdGVtcG9yb21h
bmRpYnVsYXIgam9pbnQgY2hhbmdlczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5EZW50byBtYXhp
bGxvIGZhY2lhbCByYWRpb2xvZ3k8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNh
bD48ZnVsbC10aXRsZT5EZW50byBtYXhpbGxvIGZhY2lhbCByYWRpb2xvZ3k8L2Z1bGwtdGl0bGU+
PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xOTI8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MzY8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVy
PjQ8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNzwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAyNTAtODMy
WDwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+SG9uZGE8
L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA0PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MTk4PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVj
LW51bWJlcj4xOTg8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlk
PSJyYXhyMmQyZmtld3BzemU1dHRwdnBkdDRyc3ZmNXJ0ZnZzeHQiPjE5ODwva2V5PjwvZm9yZWln
bi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29u
dHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+SG9uZGEsIEs8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkFyYWks
IFk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkthc2hpbWEsIE08L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlRha2FubywgWTwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2F3YWRhLCBLPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5FamltYSwgSzwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+SXdhaSwgSzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVz
Pjx0aXRsZT5FdmFsdWF0aW9uIG9mIHRoZSB1c2VmdWxuZXNzIG9mIHRoZSBsaW1pdGVkIGNvbmUt
YmVhbSBDVCAoM0RYKSBpbiB0aGUgYXNzZXNzbWVudCBvZiB0aGUgdGhpY2tuZXNzIG9mIHRoZSBy
b29mIG9mIHRoZSBnbGVub2lkIGZvc3NhIG9mIHRoZSB0ZW1wb3JvbWFuZGlidWxhciBqb2ludDwv
dGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5EZW50byBtYXhpbGxvIGZhY2lhbCByYWRpb2xvZ3k8L3Nl
Y29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5EZW50byBtYXhp
bGxvIGZhY2lhbCByYWRpb2xvZ3k8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4zOTE8
L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MzM8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjY8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+
MjAwNDwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAyNTAtODMyWDwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9y
ZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+SG9uZGE8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA2PC9ZZWFy
PjxSZWNOdW0+MTk5PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4xOTk8L3JlYy1udW1iZXI+
PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJyYXhyMmQyZmtld3BzemU1dHRwdnBk
dDRyc3ZmNXJ0ZnZzeHQiPjE5OTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJK
b3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRo
b3I+SG9uZGEsIEs8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxhcmhlaW0sIFRBPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5N
YXJ1aGFzaGksIEs8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk1hdHN1bW90bywgSzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
SXdhaSwgSzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5P
c3Nlb3VzIGFibm9ybWFsaXRpZXMgb2YgdGhlIG1hbmRpYnVsYXIgY29uZHlsZTogZGlhZ25vc3Rp
YyByZWxpYWJpbGl0eSBvZiBjb25lIGJlYW0gY29tcHV0ZWQgdG9tb2dyYXBoeSBjb21wYXJlZCB3
aXRoIGhlbGljYWwgY29tcHV0ZWQgdG9tb2dyYXBoeSBiYXNlZCBvbiBhbiBhdXRvcHN5IG1hdGVy
aWFsPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkRlbnRvIG1heGlsbG8gZmFjaWFsIHJhZGlvbG9n
eTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkRlbnRv
IG1heGlsbG8gZmFjaWFsIHJhZGlvbG9neTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2Vz
PjE1MjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4zNTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MzwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48
eWVhcj4yMDA2PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDI1MC04MzJYPC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJs
cz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Ib25leTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDc8
L1llYXI+PFJlY051bT4yMDA8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjIwMDwvcmVjLW51
bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InJheHIyZDJma2V3cHN6ZTV0
dHB2cGR0NHJzdmY1cnRmdnN4dCI+MjAwPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5h
bWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+
PGF1dGhvcj5Ib25leSwgT0I8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNjYXJmZSwgV0M8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkhpbGdlcnMsIE1KPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LbHVlYmVyLCBLPC9hdXRob3I+PGF1dGhv
cj5TaWx2ZWlyYSwgQU08L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhhc2tlbGwsIEJTPC9hdXRob3I+PGF1dGhv
cj5GYXJtYW4sIEFHPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRp
dGxlPkFjY3VyYWN5IG9mIGNvbmUtYmVhbSBjb21wdXRlZCB0b21vZ3JhcGh5IGltYWdpbmcgb2Yg
dGhlIHRlbXBvcm9tYW5kaWJ1bGFyIGpvaW50OiBjb21wYXJpc29ucyB3aXRoIHBhbm9yYW1pYyBy
YWRpb2xvZ3kgYW5kIGxpbmVhciB0b21vZ3JhcGh5PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkFt
ZXJpY2FuIGpvdXJuYWwgb2Ygb3J0aG9kb250aWNzIGFuZCBkZW50b2ZhY2lhbCBvcnRob3BlZGlj
czogb2ZmaWNpYWwgcHVibGljYXRpb24gb2YgdGhlIEFtZXJpY2FuIEFzc29jaWF0aW9uIG9mIE9y
dGhvZG9udGlzdHMsIGl0cyBjb25zdGl0dWVudCBzb2NpZXRpZXMsIGFuZCB0aGUgQW1lcmljYW4g
Qm9hcmQgb2YgT3J0aG9kb250aWNzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGlj
YWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+QW1lcmljYW4gam91cm5hbCBvZiBvcnRob2RvbnRpY3MgYW5kIGRlbnRv
ZmFjaWFsIG9ydGhvcGVkaWNzOiBvZmZpY2lhbCBwdWJsaWNhdGlvbiBvZiB0aGUgQW1lcmljYW4g
QXNzb2NpYXRpb24gb2YgT3J0aG9kb250aXN0cywgaXRzIGNvbnN0aXR1ZW50IHNvY2lldGllcywg
YW5kIHRoZSBBbWVyaWNhbiBCb2FyZCBvZiBPcnRob2RvbnRpY3M8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJp
b2RpY2FsPjxwYWdlcz40Mjk8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTMyPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj40PC9u
dW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDc8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4xMDk3LTY3NTI8L2lz
Ym4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+AG==
ADDIN EN.CITE.DATA(62-65). اگرچه نتایج اولیه دلگرم کننده هستند، ولی تحقیقات بیشتری برای استفاده بالینی CBCT در ارزیابی TMJ مورد نیاز است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Miracle</Author><Year>2009</Year><RecNum>201</RecNum><DisplayText>(60)</DisplayText><record><rec-number>201</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>201</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Miracle, AC</author><author>Mukherji, SK</author></authors></contributors><titles><title>Conebeam CT of the head and neck, part 2: clinical applications</title><secondary-title>AJNR. American journal of neuro–iology</secondary-title></titles><periodical><full-title>AJNR. American journal of neuro–iology</full-title></periodical><pages>1285</pages><volume>30</volume><number>7</number><dates><year>2009</year></dates><isbn>1936-959X</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(60).
اندودونتیک:کارایی CBCT برای استفاده در اندودونتیک بررسی شده است، ازجمله: طرح ریزی جراحی پری رادیکولار، سنجش آسیب شناسی پری آپیکال و ارزیابی ترومای دنتوآلوئولار ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Patel</Author><Year>2007</Year><RecNum>202</RecNum><DisplayText>(66)</DisplayText><record><rec-number>202</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>202</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Patel, S</author><author>Dawood, A</author><author>Ford, TP</author><author>Whaites, E</author></authors></contributors><titles><title>The potential applications of cone beam computed tomography in the management of endodontic problems</title><secondary-title>International Endodontic Journal</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Endodontic Journal</full-title><abbr-1>Int. Endod. J.</abbr-1><abbr-2>Int Endod J</abbr-2></periodical><pages>818</pages><volume>40</volume><number>10</number><dates><year>2007</year></dates><isbn>0143-2885</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(66). در مطالعات همگروهی گذشته نگر و گزارشات موردی، پیشنهاد شده است که CBCT نسبت به رادیوگراف های پری اپیکال در مشخص کردن ضایعات لوسنت پری آپیکال، نمایش قابل اعتماد مجاورت ضایعه به سینوس ماگزیلا، درگیری غشای سینوس و مکان ضایعه در ارتباط با کانال مندیبولار، ارجح است PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Mb2Z0aGFnLUhhbnNlbjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDc8
L1llYXI+PFJlY051bT4yMDM8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+KDMwLCA2NywgNjgpPC9EaXNw
bGF5VGV4dD48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjIwMzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlz
PjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InJheHIyZDJma2V3cHN6ZTV0dHB2cGR0NHJzdmY1cnRmdnN4
dCI+MjAzPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNs
ZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5Mb2Z0aGFnLUhh
bnNlbiwgUzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SHV1bW9uZW4sIFM8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkdyw7Zu
ZGFobCwgSzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R3LDtm5kYWhsLCBIRzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48
L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5MaW1pdGVkIGNvbmUtYmVhbSBDVCBhbmQgaW50
cmFvcmFsIHJhZGlvZ3JhcGh5IGZvciB0aGUgZGlhZ25vc2lzIG9mIHBlcmlhcGljYWwgcGF0aG9s
b2d5PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPk9yYWwgU3VyZ2VyeSwgT3JhbCBNZWRpY2luZSwg
T3JhbCBQYXRob2xvZ3ksIE9yYWwgUmFkaW9sb2d5LCBhbmQgRW5kb2RvbnRpY3M8L3NlY29uZGFy
eS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5PcmFsIFN1cmdlcnksIE9y
YWwgTWVkaWNpbmUsIE9yYWwgUGF0aG9sb2d5LCBPcmFsIFJhZGlvbG9neSwgYW5kIEVuZG9kb250
aWNzPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+T3JhbCBTdXJnLiBPcmFsIE1lZC4gT3JhbCBQYXRob2wu
IE9yYWwgUmFkaW9sLiBFbmRvZC48L2FiYnItMT48YWJici0yPk9yYWwgU3VyZyBPcmFsIE1lZCBP
cmFsIFBhdGhvbCBPcmFsIFJhZGlvbCBFbmRvZDwvYWJici0yPjxhYmJyLTM+T3JhbCBTdXJnZXJ5
LCBPcmFsIE1lZGljaW5lLCBPcmFsIFBhdGhvbG9neSwgT3JhbCBSYWRpb2xvZ3ksICZhbXA7IEVu
ZG9kb250aWM8L2FiYnItMz48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjExNDwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4x
MDM8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNzwveWVhcj48L2Rh
dGVzPjxpc2JuPjE1MjgtMzk1WDwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxD
aXRlPjxBdXRob3I+TmFrYXRhPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNjwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ1PC9S
ZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40NTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxr
ZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InJmeHNmOTBwc3Nyc2ZwZXZwZDg1OTVmaHdzZnd6eng5YXRydCI+
NDU8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4x
NzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPk5ha2F0YSwgSzwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+TmFpdG9oLCBNPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5JenVtaSwgTTwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+SW5hbW90bywgSzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QXJpamksIEU8L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
Pk5ha2FtdXJhLCBIPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRp
dGxlPkVmZmVjdGl2ZW5lc3Mgb2YgZGVudGFsIGNvbXB1dGVkIHRvbW9ncmFwaHkgaW4gZGlhZ25v
c3RpYyBpbWFnaW5nIG9mIHBlcmlyYWRpY3VsYXIgbGVzaW9uIG9mIGVhY2ggcm9vdCBvZiBhIG11
bHRpcm9vdGVkIHRvb3RoOiBhIGNhc2UgcmVwb3J0PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkpv
dXJuYWwgb2YgZW5kb2RvbnRpY3M8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGFnZXM+NTgz
PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjMyPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj42PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFy
PjIwMDY8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDk5LTIzOTk8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwv
cmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkxvdzwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDg8L1llYXI+
PFJlY051bT4yMDU8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjIwNTwvcmVjLW51bWJlcj48
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InJheHIyZDJma2V3cHN6ZTV0dHB2cGR0
NHJzdmY1cnRmdnN4dCI+MjA1PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9Ikpv
dXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhv
cj5Mb3csIEtNPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5EdWxhLCBLPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Cw7xyZ2lu
LCBXPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj52b24gQXJ4LCBUPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJp
YnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkNvbXBhcmlzb24gb2YgcGVyaWFwaWNhbCByYWRpb2dyYXBo
eSBhbmQgbGltaXRlZCBjb25lLWJlYW0gdG9tb2dyYXBoeSBpbiBwb3N0ZXJpb3IgbWF4aWxsYXJ5
IHRlZXRoIHJlZmVycmVkIGZvciBhcGljYWwgc3VyZ2VyeTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRs
ZT5Kb3VybmFsIG9mIEVuZG9kb250aWNzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlv
ZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBFbmRvZG9udGljczwvZnVsbC10aXRsZT48YWJi
ci0xPkouIEVuZG9kLjwvYWJici0xPjxhYmJyLTI+SiBFbmRvZDwvYWJici0yPjwvcGVyaW9kaWNh
bD48cGFnZXM+NTU3PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjM0PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj41PC9udW1iZXI+
PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDg8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4xODc4LTM1NTQ8L2lzYm4+PHVy
bHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
ADDIN EN.CITEPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Mb2Z0aGFnLUhhbnNlbjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDc8
L1llYXI+PFJlY051bT4yMDM8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+KDMwLCA2NywgNjgpPC9EaXNw
bGF5VGV4dD48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjIwMzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlz
PjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InJheHIyZDJma2V3cHN6ZTV0dHB2cGR0NHJzdmY1cnRmdnN4
dCI+MjAzPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNs
ZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5Mb2Z0aGFnLUhh
bnNlbiwgUzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SHV1bW9uZW4sIFM8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkdyw7Zu
ZGFobCwgSzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R3LDtm5kYWhsLCBIRzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48
L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5MaW1pdGVkIGNvbmUtYmVhbSBDVCBhbmQgaW50
cmFvcmFsIHJhZGlvZ3JhcGh5IGZvciB0aGUgZGlhZ25vc2lzIG9mIHBlcmlhcGljYWwgcGF0aG9s
b2d5PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPk9yYWwgU3VyZ2VyeSwgT3JhbCBNZWRpY2luZSwg
T3JhbCBQYXRob2xvZ3ksIE9yYWwgUmFkaW9sb2d5LCBhbmQgRW5kb2RvbnRpY3M8L3NlY29uZGFy
eS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5PcmFsIFN1cmdlcnksIE9y
YWwgTWVkaWNpbmUsIE9yYWwgUGF0aG9sb2d5LCBPcmFsIFJhZGlvbG9neSwgYW5kIEVuZG9kb250
aWNzPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+T3JhbCBTdXJnLiBPcmFsIE1lZC4gT3JhbCBQYXRob2wu
IE9yYWwgUmFkaW9sLiBFbmRvZC48L2FiYnItMT48YWJici0yPk9yYWwgU3VyZyBPcmFsIE1lZCBP
cmFsIFBhdGhvbCBPcmFsIFJhZGlvbCBFbmRvZDwvYWJici0yPjxhYmJyLTM+T3JhbCBTdXJnZXJ5
LCBPcmFsIE1lZGljaW5lLCBPcmFsIFBhdGhvbG9neSwgT3JhbCBSYWRpb2xvZ3ksICZhbXA7IEVu
ZG9kb250aWM8L2FiYnItMz48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjExNDwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4x
MDM8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNzwveWVhcj48L2Rh
dGVzPjxpc2JuPjE1MjgtMzk1WDwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxD
aXRlPjxBdXRob3I+TmFrYXRhPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNjwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ1PC9S
ZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40NTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxr
ZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InJmeHNmOTBwc3Nyc2ZwZXZwZDg1OTVmaHdzZnd6eng5YXRydCI+
NDU8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4x
NzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPk5ha2F0YSwgSzwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+TmFpdG9oLCBNPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5JenVtaSwgTTwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+SW5hbW90bywgSzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QXJpamksIEU8L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
Pk5ha2FtdXJhLCBIPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRp
dGxlPkVmZmVjdGl2ZW5lc3Mgb2YgZGVudGFsIGNvbXB1dGVkIHRvbW9ncmFwaHkgaW4gZGlhZ25v
c3RpYyBpbWFnaW5nIG9mIHBlcmlyYWRpY3VsYXIgbGVzaW9uIG9mIGVhY2ggcm9vdCBvZiBhIG11
bHRpcm9vdGVkIHRvb3RoOiBhIGNhc2UgcmVwb3J0PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkpv
dXJuYWwgb2YgZW5kb2RvbnRpY3M8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGFnZXM+NTgz
PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjMyPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj42PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFy
PjIwMDY8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDk5LTIzOTk8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwv
cmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkxvdzwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDg8L1llYXI+
PFJlY051bT4yMDU8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjIwNTwvcmVjLW51bWJlcj48
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InJheHIyZDJma2V3cHN6ZTV0dHB2cGR0
NHJzdmY1cnRmdnN4dCI+MjA1PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9Ikpv
dXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhv
cj5Mb3csIEtNPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5EdWxhLCBLPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Cw7xyZ2lu
LCBXPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj52b24gQXJ4LCBUPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJp
YnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkNvbXBhcmlzb24gb2YgcGVyaWFwaWNhbCByYWRpb2dyYXBo
eSBhbmQgbGltaXRlZCBjb25lLWJlYW0gdG9tb2dyYXBoeSBpbiBwb3N0ZXJpb3IgbWF4aWxsYXJ5
IHRlZXRoIHJlZmVycmVkIGZvciBhcGljYWwgc3VyZ2VyeTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRs
ZT5Kb3VybmFsIG9mIEVuZG9kb250aWNzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlv
ZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBFbmRvZG9udGljczwvZnVsbC10aXRsZT48YWJi
ci0xPkouIEVuZG9kLjwvYWJici0xPjxhYmJyLTI+SiBFbmRvZDwvYWJici0yPjwvcGVyaW9kaWNh
bD48cGFnZXM+NTU3PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjM0PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj41PC9udW1iZXI+
PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDg8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4xODc4LTM1NTQ8L2lzYm4+PHVy
bHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
ADDIN EN.CITE.DATA(30, 67, 68). همچنین CBCTمی‌تواند در شناسایی زودهنگام بیماری پری اپیکال نقش مؤثری بازی کرده و سبب نتایج درمانی بهتری گردد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Patel</Author><Year>2007</Year><RecNum>202</RecNum><DisplayText>(66)</DisplayText><record><rec-number>202</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>202</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Patel, S</author><author>Dawood, A</author><author>Ford, TP</author><author>Whaites, E</author></authors></contributors><titles><title>The potential applications of cone beam computed tomography in the management of endodontic problems</title><secondary-title>International Endodontic Journal</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Endodontic Journal</full-title><abbr-1>Int. Endod. J.</abbr-1><abbr-2>Int Endod J</abbr-2></periodical><pages>818</pages><volume>40</volume><number>10</number><dates><year>2007</year></dates><isbn>0143-2885</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(66).
پریودونتیک:اولین کاربرد گزارش شده CBCT در پریودونتولوژی، استفاده از آن برای ارزیابی های تشخیصی و نتیجه درمان پریودونتیت بود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ito</Author><Year>2001</Year><RecNum>206</RecNum><DisplayText>(69)</DisplayText><record><rec-number>206</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>206</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Ito, K</author><author>Yoshinuma, N</author><author>Goke, E</author><author>Arai, Y</author><author>Shinoda, K</author></authors></contributors><titles><title>Clinical application ofa new compact computed tomography sys– for evaluating the outcome of regenerative therapy: a case report</title><secondary-title>Journal of Periodontology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Periodontology</full-title><abbr-1>J. Periodontol.</abbr-1><abbr-2>J Periodontol</abbr-2></periodical><pages>696</pages><volume>72</volume><number>5</number><dates><year>2001</year></dates><isbn>0022-3492</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(69). بعدها، مطالعات ex vivo توان CBCT در بازسازی دقیق نقایص درون استخوانی و پنجره ای پریودونتال، شکفتگی های پریودنتال و درگیری انشعاب ریشه دندان را درمقایسه با رادیوگرافی، MDCT و اندازه‌گیری های بافت شناختی مشخص کردند PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5NZW5nZWw8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA1PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+MjA3PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pig3MC03NCk8L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MjA3PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVO
IiBkYi1pZD0icmF4cjJkMmZrZXdwc3plNXR0cHZwZHQ0cnN2ZjVydGZ2c3h0Ij4yMDc8L2tleT48
L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5
cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPk1lbmdlbCwgUjwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+Q2FuZGlyLCBNPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TaGlyYXRvcmksIEs8L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PkZsb3Jlcy1kZS1KYWNvYnksIEw8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRp
dGxlcz48dGl0bGU+RGlnaXRhbCB2b2x1bWUgdG9tb2dyYXBoeSBpbiB0aGUgZGlhZ25vc2lzIG9m
IHBlcmlvZG9udGFsIGRlZmVjdHM6IGFuIGluIHZpdHJvIHN0dWR5IG9uIG5hdGl2ZSBwaWcgYW5k
IGh1bWFuIG1hbmRpYmxlczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFBlcmlv
ZG9udG9sb2d5PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0
bGU+Sm91cm5hbCBvZiBQZXJpb2RvbnRvbG9neTwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPkouIFBlcmlv
ZG9udG9sLjwvYWJici0xPjxhYmJyLTI+SiBQZXJpb2RvbnRvbDwvYWJici0yPjwvcGVyaW9kaWNh
bD48cGFnZXM+NjY1PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjc2PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj41PC9udW1iZXI+
PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDU8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDIyLTM0OTI8L2lzYm4+PHVy
bHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPk1pc2NoPC9BdXRob3I+PFll
YXI+MjAwNjwvWWVhcj48UmVjTnVtPjIwODwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MjA4
PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icmF4cjJkMmZr
ZXdwc3plNXR0cHZwZHQ0cnN2ZjVydGZ2c3h0Ij4yMDg8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVm
LXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48
YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPk1pc2NoLCBLQTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+WWksIEVTPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5TYXJtZW50LCBEUDwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0
bGVzPjx0aXRsZT5BY2N1cmFjeSBvZiBjb25lIGJlYW0gY29tcHV0ZWQgdG9tb2dyYXBoeSBmb3Ig
cGVyaW9kb250YWwgZGVmZWN0IG1lYXN1cmVtZW50czwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5K
b3VybmFsIG9mIFBlcmlvZG9udG9sb2d5PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlv
ZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBQZXJpb2RvbnRvbG9neTwvZnVsbC10aXRsZT48
YWJici0xPkouIFBlcmlvZG9udG9sLjwvYWJici0xPjxhYmJyLTI+SiBQZXJpb2RvbnRvbDwvYWJi
ci0yPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTI2MTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT43Nzwvdm9sdW1lPjxu
dW1iZXI+NzwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA2PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDAy
Mi0zNDkyPC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5W
YW5kZW5iZXJnaGU8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA3PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MjA5PC9SZWNOdW0+
PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4yMDk8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFw
cD0iRU4iIGRiLWlkPSJyYXhyMmQyZmtld3BzemU1dHRwdnBkdDRyc3ZmNXJ0ZnZzeHQiPjIwOTwv
a2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9y
ZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+VmFuZGVuYmVyZ2hlLCBCPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5KYWNvYnMsIFI8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPllhbmcsIEo8L2F1dGhvcj48
L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RGlhZ25vc3RpYyB2YWxpZGl0
eSAob3IgYWN1aXR5KSBvZiAyRCBDQ0QgdmVyc3VzIDNEIENCQ1QtaW1hZ2VzIGZvciBhc3Nlc3Np
bmcgcGVyaW9kb250YWwgYnJlYWtkb3duPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPk9yYWwgU3Vy
Z2VyeSwgT3JhbCBNZWRpY2luZSwgT3JhbCBQYXRob2xvZ3ksIE9yYWwgUmFkaW9sb2d5LCBhbmQg
RW5kb2RvbnRpY3M8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10
aXRsZT5PcmFsIFN1cmdlcnksIE9yYWwgTWVkaWNpbmUsIE9yYWwgUGF0aG9sb2d5LCBPcmFsIFJh
ZGlvbG9neSwgYW5kIEVuZG9kb250aWNzPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+T3JhbCBTdXJnLiBP
cmFsIE1lZC4gT3JhbCBQYXRob2wuIE9yYWwgUmFkaW9sLiBFbmRvZC48L2FiYnItMT48YWJici0y
Pk9yYWwgU3VyZyBPcmFsIE1lZCBPcmFsIFBhdGhvbCBPcmFsIFJhZGlvbCBFbmRvZDwvYWJici0y
PjxhYmJyLTM+T3JhbCBTdXJnZXJ5LCBPcmFsIE1lZGljaW5lLCBPcmFsIFBhdGhvbG9neSwgT3Jh
bCBSYWRpb2xvZ3ksICZhbXA7IEVuZG9kb250aWM8L2FiYnItMz48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2Vz
PjM5NTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMDQ8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjM8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+
PHllYXI+MjAwNzwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjE1MjgtMzk1WDwvaXNibj48dXJscz48L3Vy
bHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+TW9sPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwODwv
WWVhcj48UmVjTnVtPjIxMDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MjEwPC9yZWMtbnVt
YmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icmF4cjJkMmZrZXdwc3plNXR0
cHZwZHQ0cnN2ZjVydGZ2c3h0Ij4yMTA8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFt
ZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48
YXV0aG9yPk1vbCwgQTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QmFsYXN1bmRhcmFtLCBBPC9hdXRob3I+PC9h
dXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkluIHZpdHJvIGNvbmUgYmVhbSBj
b21wdXRlZCB0b21vZ3JhcGh5IGltYWdpbmcgb2YgcGVyaW9kb250YWwgYm9uZTwvdGl0bGU+PHNl
Y29uZGFyeS10aXRsZT5EZW50byBtYXhpbGxvIGZhY2lhbCByYWRpb2xvZ3k8L3NlY29uZGFyeS10
aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5EZW50byBtYXhpbGxvIGZhY2lh
bCByYWRpb2xvZ3k8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4zMTk8L3BhZ2VzPjx2
b2x1bWU+Mzc8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjY8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwODwveWVh
cj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAyNTAtODMyWDwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9D
aXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+VmFuZGVuYmVyZ2hlPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwODwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjIxMTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MjExPC9yZWMtbnVtYmVyPjxm
b3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icmF4cjJkMmZrZXdwc3plNXR0cHZwZHQ0
cnN2ZjVydGZ2c3h0Ij4yMTE8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PlZhbmRlbmJlcmdoZSwgQjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SmFjb2JzLCBSPC9hdXRob3I+PGF1dGhv
cj5ZYW5nLCBKPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxl
PkRldGVjdGlvbiBvZiBwZXJpb2RvbnRhbCBib25lIGxvc3MgdXNpbmcgZGlnaXRhbCBpbnRyYW9y
YWwgYW5kIGNvbmUgYmVhbSBjb21wdXRlZCB0b21vZ3JhcGh5IGltYWdlczogYW4gaW4gdml0cm8g
YXNzZXNzbWVudCBvZiBib255IGFuZC9vciBpbmZyYWJvbnkgZGVmZWN0czwvdGl0bGU+PHNlY29u
ZGFyeS10aXRsZT5EZW50byBtYXhpbGxvIGZhY2lhbCByYWRpb2xvZ3k8L3NlY29uZGFyeS10aXRs
ZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5EZW50byBtYXhpbGxvIGZhY2lhbCBy
YWRpb2xvZ3k8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4yNTI8L3BhZ2VzPjx2b2x1
bWU+Mzc8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjU8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwODwveWVhcj48
L2RhdGVzPjxpc2JuPjAyNTAtODMyWDwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRl
PjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITEPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5NZW5nZWw8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA1PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+MjA3PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pig3MC03NCk8L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MjA3PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVO
IiBkYi1pZD0icmF4cjJkMmZrZXdwc3plNXR0cHZwZHQ0cnN2ZjVydGZ2c3h0Ij4yMDc8L2tleT48
L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5
cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPk1lbmdlbCwgUjwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+Q2FuZGlyLCBNPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TaGlyYXRvcmksIEs8L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PkZsb3Jlcy1kZS1KYWNvYnksIEw8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRp
dGxlcz48dGl0bGU+RGlnaXRhbCB2b2x1bWUgdG9tb2dyYXBoeSBpbiB0aGUgZGlhZ25vc2lzIG9m
IHBlcmlvZG9udGFsIGRlZmVjdHM6IGFuIGluIHZpdHJvIHN0dWR5IG9uIG5hdGl2ZSBwaWcgYW5k
IGh1bWFuIG1hbmRpYmxlczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFBlcmlv
ZG9udG9sb2d5PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0
bGU+Sm91cm5hbCBvZiBQZXJpb2RvbnRvbG9neTwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPkouIFBlcmlv
ZG9udG9sLjwvYWJici0xPjxhYmJyLTI+SiBQZXJpb2RvbnRvbDwvYWJici0yPjwvcGVyaW9kaWNh
bD48cGFnZXM+NjY1PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjc2PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj41PC9udW1iZXI+
PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDU8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDIyLTM0OTI8L2lzYm4+PHVy
bHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPk1pc2NoPC9BdXRob3I+PFll
YXI+MjAwNjwvWWVhcj48UmVjTnVtPjIwODwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MjA4
PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icmF4cjJkMmZr
ZXdwc3plNXR0cHZwZHQ0cnN2ZjVydGZ2c3h0Ij4yMDg8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVm
LXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48
YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPk1pc2NoLCBLQTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+WWksIEVTPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5TYXJtZW50LCBEUDwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0
bGVzPjx0aXRsZT5BY2N1cmFjeSBvZiBjb25lIGJlYW0gY29tcHV0ZWQgdG9tb2dyYXBoeSBmb3Ig
cGVyaW9kb250YWwgZGVmZWN0IG1lYXN1cmVtZW50czwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5K
b3VybmFsIG9mIFBlcmlvZG9udG9sb2d5PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlv
ZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBQZXJpb2RvbnRvbG9neTwvZnVsbC10aXRsZT48
YWJici0xPkouIFBlcmlvZG9udG9sLjwvYWJici0xPjxhYmJyLTI+SiBQZXJpb2RvbnRvbDwvYWJi
ci0yPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTI2MTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT43Nzwvdm9sdW1lPjxu
dW1iZXI+NzwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA2PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDAy
Mi0zNDkyPC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5W
YW5kZW5iZXJnaGU8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA3PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MjA5PC9SZWNOdW0+
PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4yMDk8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFw
cD0iRU4iIGRiLWlkPSJyYXhyMmQyZmtld3BzemU1dHRwdnBkdDRyc3ZmNXJ0ZnZzeHQiPjIwOTwv
a2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9y
ZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+VmFuZGVuYmVyZ2hlLCBCPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5KYWNvYnMsIFI8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPllhbmcsIEo8L2F1dGhvcj48
L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RGlhZ25vc3RpYyB2YWxpZGl0
eSAob3IgYWN1aXR5KSBvZiAyRCBDQ0QgdmVyc3VzIDNEIENCQ1QtaW1hZ2VzIGZvciBhc3Nlc3Np
bmcgcGVyaW9kb250YWwgYnJlYWtkb3duPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPk9yYWwgU3Vy
Z2VyeSwgT3JhbCBNZWRpY2luZSwgT3JhbCBQYXRob2xvZ3ksIE9yYWwgUmFkaW9sb2d5LCBhbmQg
RW5kb2RvbnRpY3M8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10
aXRsZT5PcmFsIFN1cmdlcnksIE9yYWwgTWVkaWNpbmUsIE9yYWwgUGF0aG9sb2d5LCBPcmFsIFJh
ZGlvbG9neSwgYW5kIEVuZG9kb250aWNzPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+T3JhbCBTdXJnLiBP
cmFsIE1lZC4gT3JhbCBQYXRob2wuIE9yYWwgUmFkaW9sLiBFbmRvZC48L2FiYnItMT48YWJici0y
Pk9yYWwgU3VyZyBPcmFsIE1lZCBPcmFsIFBhdGhvbCBPcmFsIFJhZGlvbCBFbmRvZDwvYWJici0y
PjxhYmJyLTM+T3JhbCBTdXJnZXJ5LCBPcmFsIE1lZGljaW5lLCBPcmFsIFBhdGhvbG9neSwgT3Jh
bCBSYWRpb2xvZ3ksICZhbXA7IEVuZG9kb250aWM8L2FiYnItMz48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2Vz
PjM5NTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMDQ8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjM8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+
PHllYXI+MjAwNzwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjE1MjgtMzk1WDwvaXNibj48dXJscz48L3Vy
bHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+TW9sPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwODwv
WWVhcj48UmVjTnVtPjIxMDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MjEwPC9yZWMtbnVt
YmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icmF4cjJkMmZrZXdwc3plNXR0
cHZwZHQ0cnN2ZjVydGZ2c3h0Ij4yMTA8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFt
ZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48
YXV0aG9yPk1vbCwgQTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QmFsYXN1bmRhcmFtLCBBPC9hdXRob3I+PC9h
dXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkluIHZpdHJvIGNvbmUgYmVhbSBj
b21wdXRlZCB0b21vZ3JhcGh5IGltYWdpbmcgb2YgcGVyaW9kb250YWwgYm9uZTwvdGl0bGU+PHNl
Y29uZGFyeS10aXRsZT5EZW50byBtYXhpbGxvIGZhY2lhbCByYWRpb2xvZ3k8L3NlY29uZGFyeS10
aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5EZW50byBtYXhpbGxvIGZhY2lh
bCByYWRpb2xvZ3k8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4zMTk8L3BhZ2VzPjx2
b2x1bWU+Mzc8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjY8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwODwveWVh
cj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAyNTAtODMyWDwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9D
aXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+VmFuZGVuYmVyZ2hlPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwODwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjIxMTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MjExPC9yZWMtbnVtYmVyPjxm
b3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icmF4cjJkMmZrZXdwc3plNXR0cHZwZHQ0
cnN2ZjVydGZ2c3h0Ij4yMTE8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PlZhbmRlbmJlcmdoZSwgQjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SmFjb2JzLCBSPC9hdXRob3I+PGF1dGhv
cj5ZYW5nLCBKPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxl
PkRldGVjdGlvbiBvZiBwZXJpb2RvbnRhbCBib25lIGxvc3MgdXNpbmcgZGlnaXRhbCBpbnRyYW9y
YWwgYW5kIGNvbmUgYmVhbSBjb21wdXRlZCB0b21vZ3JhcGh5IGltYWdlczogYW4gaW4gdml0cm8g
YXNzZXNzbWVudCBvZiBib255IGFuZC9vciBpbmZyYWJvbnkgZGVmZWN0czwvdGl0bGU+PHNlY29u
ZGFyeS10aXRsZT5EZW50byBtYXhpbGxvIGZhY2lhbCByYWRpb2xvZ3k8L3NlY29uZGFyeS10aXRs
ZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5EZW50byBtYXhpbGxvIGZhY2lhbCBy
YWRpb2xvZ3k8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4yNTI8L3BhZ2VzPjx2b2x1
bWU+Mzc8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjU8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwODwveWVhcj48
L2RhdGVzPjxpc2JuPjAyNTAtODMyWDwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRl
PjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITE.DATA(70-74). دقت ژئومتریک سه بعدی CBCT برابر با رادیوگرافی و MDCT بوده، ولی کیفیت تصویری که توسط مشاهده گر درجه بندی می شد، بالاتر از MDCT و رادیوگرافی در شناسایی نقایص پریودونتال بود PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5NZW5nZWw8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA1PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+MjA3PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pig3MCwgNzEsIDczKTwvRGlzcGxheVRleHQ+
PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4yMDc8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFw
cD0iRU4iIGRiLWlkPSJyYXhyMmQyZmtld3BzemU1dHRwdnBkdDRyc3ZmNXJ0ZnZzeHQiPjIwNzwv
a2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9y
ZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+TWVuZ2VsLCBSPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5DYW5kaXIsIE08L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNoaXJhdG9yaSwgSzwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+RmxvcmVzLWRlLUphY29ieSwgTDwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9y
cz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5EaWdpdGFsIHZvbHVtZSB0b21vZ3JhcGh5IGluIHRoZSBkaWFnbm9z
aXMgb2YgcGVyaW9kb250YWwgZGVmZWN0czogYW4gaW4gdml0cm8gc3R1ZHkgb24gbmF0aXZlIHBp
ZyBhbmQgaHVtYW4gbWFuZGlibGVzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2Yg
UGVyaW9kb250b2xvZ3k8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVs
bC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFBlcmlvZG9udG9sb2d5PC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+Si4g
UGVyaW9kb250b2wuPC9hYmJyLTE+PGFiYnItMj5KIFBlcmlvZG9udG9sPC9hYmJyLTI+PC9wZXJp
b2RpY2FsPjxwYWdlcz42NjU8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NzY8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjU8L251
bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNTwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAwMjItMzQ5MjwvaXNi
bj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+TWlzY2g8L0F1dGhv
cj48WWVhcj4yMDA2PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MjA4PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJl
cj4yMDg8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJyYXhy
MmQyZmtld3BzemU1dHRwdnBkdDRyc3ZmNXJ0ZnZzeHQiPjIwODwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlz
PjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0
b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+TWlzY2gsIEtBPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5ZaSwgRVM8L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPlNhcm1lbnQsIERQPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3Jz
Pjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkFjY3VyYWN5IG9mIGNvbmUgYmVhbSBjb21wdXRlZCB0b21vZ3JhcGh5
IGZvciBwZXJpb2RvbnRhbCBkZWZlY3QgbWVhc3VyZW1lbnRzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRp
dGxlPkpvdXJuYWwgb2YgUGVyaW9kb250b2xvZ3k8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48
cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFBlcmlvZG9udG9sb2d5PC9mdWxsLXRp
dGxlPjxhYmJyLTE+Si4gUGVyaW9kb250b2wuPC9hYmJyLTE+PGFiYnItMj5KIFBlcmlvZG9udG9s
PC9hYmJyLTI+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xMjYxPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjc3PC92b2x1
bWU+PG51bWJlcj43PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDY8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNi
bj4wMDIyLTM0OTI8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0
aG9yPk1vbDwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDg8L1llYXI+PFJlY051bT4yMTA8L1JlY051bT48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjIxMDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJF
TiIgZGItaWQ9InJheHIyZDJma2V3cHN6ZTV0dHB2cGR0NHJzdmY1cnRmdnN4dCI+MjEwPC9rZXk+
PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10
eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5Nb2wsIEE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PkJhbGFzdW5kYXJhbSwgQTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVz
Pjx0aXRsZT5JbiB2aXRybyBjb25lIGJlYW0gY29tcHV0ZWQgdG9tb2dyYXBoeSBpbWFnaW5nIG9m
IHBlcmlvZG9udGFsIGJvbmU8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+RGVudG8gbWF4aWxsbyBm
YWNpYWwgcmFkaW9sb2d5PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1
bGwtdGl0bGU+RGVudG8gbWF4aWxsbyBmYWNpYWwgcmFkaW9sb2d5PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVy
aW9kaWNhbD48cGFnZXM+MzE5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjM3PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj42PC9u
dW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDg8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMjUwLTgzMlg8L2lz
Ym4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+AG==
ADDIN EN.CITEPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5NZW5nZWw8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA1PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+MjA3PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pig3MCwgNzEsIDczKTwvRGlzcGxheVRleHQ+
PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4yMDc8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFw
cD0iRU4iIGRiLWlkPSJyYXhyMmQyZmtld3BzemU1dHRwdnBkdDRyc3ZmNXJ0ZnZzeHQiPjIwNzwv
a2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9y
ZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+TWVuZ2VsLCBSPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5DYW5kaXIsIE08L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNoaXJhdG9yaSwgSzwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+RmxvcmVzLWRlLUphY29ieSwgTDwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9y
cz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5EaWdpdGFsIHZvbHVtZSB0b21vZ3JhcGh5IGluIHRoZSBkaWFnbm9z
aXMgb2YgcGVyaW9kb250YWwgZGVmZWN0czogYW4gaW4gdml0cm8gc3R1ZHkgb24gbmF0aXZlIHBp
ZyBhbmQgaHVtYW4gbWFuZGlibGVzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2Yg
UGVyaW9kb250b2xvZ3k8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVs
bC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFBlcmlvZG9udG9sb2d5PC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+Si4g
UGVyaW9kb250b2wuPC9hYmJyLTE+PGFiYnItMj5KIFBlcmlvZG9udG9sPC9hYmJyLTI+PC9wZXJp
b2RpY2FsPjxwYWdlcz42NjU8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NzY8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjU8L251
bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNTwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAwMjItMzQ5MjwvaXNi
bj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+TWlzY2g8L0F1dGhv
cj48WWVhcj4yMDA2PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MjA4PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJl
cj4yMDg8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJyYXhy
MmQyZmtld3BzemU1dHRwdnBkdDRyc3ZmNXJ0ZnZzeHQiPjIwODwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlz
PjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0
b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+TWlzY2gsIEtBPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5ZaSwgRVM8L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPlNhcm1lbnQsIERQPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3Jz
Pjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkFjY3VyYWN5IG9mIGNvbmUgYmVhbSBjb21wdXRlZCB0b21vZ3JhcGh5
IGZvciBwZXJpb2RvbnRhbCBkZWZlY3QgbWVhc3VyZW1lbnRzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRp
dGxlPkpvdXJuYWwgb2YgUGVyaW9kb250b2xvZ3k8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48
cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFBlcmlvZG9udG9sb2d5PC9mdWxsLXRp
dGxlPjxhYmJyLTE+Si4gUGVyaW9kb250b2wuPC9hYmJyLTE+PGFiYnItMj5KIFBlcmlvZG9udG9s
PC9hYmJyLTI+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xMjYxPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjc3PC92b2x1
bWU+PG51bWJlcj43PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDY8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNi
bj4wMDIyLTM0OTI8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0
aG9yPk1vbDwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDg8L1llYXI+PFJlY051bT4yMTA8L1JlY051bT48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjIxMDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJF
TiIgZGItaWQ9InJheHIyZDJma2V3cHN6ZTV0dHB2cGR0NHJzdmY1cnRmdnN4dCI+MjEwPC9rZXk+
PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10
eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5Nb2wsIEE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PkJhbGFzdW5kYXJhbSwgQTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVz
Pjx0aXRsZT5JbiB2aXRybyBjb25lIGJlYW0gY29tcHV0ZWQgdG9tb2dyYXBoeSBpbWFnaW5nIG9m
IHBlcmlvZG9udGFsIGJvbmU8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+RGVudG8gbWF4aWxsbyBm
YWNpYWwgcmFkaW9sb2d5PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1
bGwtdGl0bGU+RGVudG8gbWF4aWxsbyBmYWNpYWwgcmFkaW9sb2d5PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVy
aW9kaWNhbD48cGFnZXM+MzE5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjM3PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj42PC9u
dW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDg8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMjUwLTgzMlg8L2lz
Ym4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+AG==
ADDIN EN.CITE.DATA(70, 71, 73). اگرچه نقایص استخوانی پریودونتال به خوبی توسط CBCT به تصویر کشیده می‌شوند، رادیوگرافی معمولی همچنان کنتراست استخوانی با کیفیت بالاتری را ارائه می‌دهدADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Vandenberghe</Author><Year>2007</Year><RecNum>209</RecNum><DisplayText>(72)</DisplayText><record><rec-number>209</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>209</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Vandenberghe, B</author><author>Jacobs, R</author><author>Yang, J</author></authors></contributors><titles><title>Diagnostic validity (or acuity) of 2D CCD versus 3D CBCT-images for assessing periodontal breakdown</title><secondary-title>Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontics</secondary-title></titles><periodical><full-title>Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontics</full-title><abbr-1>Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod.</abbr-1><abbr-2>Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod</abbr-2><abbr-3>Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, &amp; Endodontic</abbr-3></periodical><pages>395</pages><volume>104</volume><number>3</number><dates><year>2007</year></dates><isbn>1528-395X</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(72).
دلایل انتخاب موضوعشیوع جسم خارجی در ناحیه فک و صورت بالاست و مسئول 8/3% از کل پاتولوژی های این ناحیه می‌باشد. سالانه تعداد زیادی جراحی برای برداشتن جسم خارجی در کشورهای مختلف دنیا و در ایران انجام می‌شود. جسم خارجی می‌تواند سبب عوارض متعدد و گاه خطرناک گردد. همچنین جسم خارجی با ایجاد التهاب و تشکیل گرانولوم ترمیم زخم را معیوب می‌سازد. جسم خارجی تشخیص داده نشده، یکی از علل سوء درمان است.
تعیین دقیق محل جسم خارجی و نوع جسم برای ما مهم می‌باشد، زیرا که در فراهم آوردن اطلاعات کافی برای جراح در خارج ساختن جسم خارجی بسیار کمک ‌کننده است. به علاوه، جراح باید بداند که آیا جسم خارجی در مجاورت اعضای حیاتی قرار گرفته است، و خارج کردن آن با خطر بالایی برای بیمار همراه است، یا نه.
هرکدام از روش‌های رادیو گرافی‌های ساده، CT، MRI و اولترسونوگرافی برای تشخیص جسم خارجی ایراداتی دارند.رادیوگرافی ساده، هرچند به عنوان اولین مدالیته تشخیصی مورد استفاده قرار می گیرد، دقت تشخیصی کمی داشته و نمی‌تواند محل دقیق جسم خارجی را مشخص سازد. CT اسکن، گران بوده و بیمار را در معرض میزان بالایی از اشعه قرار می‌دهد. اگر جنس جسم خارجی نامشخص باشد، نمی‌توان از MRI به عنوان اولین مدالیته تشخیصی استفاده کرد. و در نهایت، اولتراسونوگرافی برای تشخیص اجسامی که در عمق قرار گرفته‌اند یا درون حفرات پر از هوا هستند، نامناسب است.
تا به امروز هیچ مطالعه ای کارایی CBCT در شناسایی ابعاد و محل جسم خارجی در حفرات بدن را مورد ارزیابی قرار نداده است.
انجام این تحقیق از نظر تخصصی، مواد، ابزار و تجهیزات در کشور امکان پذیر است.
منابع و تجهیزات کافی جهت انجام این تحقیق در دسترس می‌باشد، که از این پیشینه جهت انجام این تحقیق کمک گرفته شده است.
موضوع این تحقیق جنبه تئوری قابل قبولی دارد، در ضمن کاملاً عملی بوده و در مدت زمان کوتاهی قابل اجرا می‌باشد.
هزینه انجام این تحقیق در برابر دستاوردهای حاصل از آن ناچیز است.

بررسی متونمطالعات متعددی در رابطه با ارزیابی کارایی روش‌های رادیوگرافی، تصویربرداری تشدید مغناطیسی، توموگرافی کامپیوتری و اولتراسوند در شناسایی اجسام خارجی صورت پذیرفته است. جدول 1-2، نتیجه جستجوی اینترنتی ما را در Pubmed و بانک اطلاعاتی Medline و نیز جستجوی دستی در منابع مرتبط با استفاده از ترکیبات مختلف لغات imaging، foreign body،–iography، computed tomography، ultrasonography، magnetic resonance imaging، cone beam computed tomography و digital volumetric imaging در بازه زمانی از سال 1990 تا 2013 خلاصه می‌کند. همانطور که از این جدول برمی‌آید، تا به حال مطالعه ای در زمینه ارزیابی قدرت شناسایی جسم خارجی توسط دستگاه های CBCT صورت نپذیرفته است.
جدول 1-2. بررسی شناسایی اجسام خارجی توسط روش‌های تصویربرداری مختلف در مطالعات.نویسندگان سال روش تصویربرداری جسم خارجی محل جسم خارجی
Aras et al
ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Aras</Author><Year>2010</Year><RecNum>31</RecNum><DisplayText>(6)</DisplayText><record><rec-number>31</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>31</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Aras, MH</author><author>Miloglu, O</author><author>Barutcugil, C</author><author>Kantarci, M</author><author>Ozcan, E</author><author>Harorli, A</author></authors></contributors><titles><title>Comparison of the sensitivity for detecting foreign bodies among conventional plain –iography, computed tomography and ultrasonography</title><secondary-title>Dentomaxillofacial Radiology</secondary-title></titles><pages>72</pages><volume>39</volume><number>2</number><dates><year>2010</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(6) 2010 CT، US و رادیوگرافی معمولی فلز، شیشه، چوب، سنگ، آکریلیک، گرافیت و باکلیت سر گوسفند (نزدیک به استخوان، درون بافت نرم، درون حفره هوادار)
Shrestha et al
ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Shrestha</Author><Year>2009</Year><RecNum>68</RecNum><DisplayText>(75)</DisplayText><record><rec-number>68</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>68</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Shrestha, D</author><author>Sharma, UK</author><author>Mohammad, R</author><author>Dhoju, D</author></authors></contributors><titles><title>The role of ultrasonography in detectionand localization of –iolucent foreign body in soft tissues of extremities</title><secondary-title>JNMA; journal of the Nepal Medical Association</secondary-title></titles><pages>5</pages><volume>48</volume><number>173</number><dates><year>2009</year></dates><isbn>0028-2715</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(75) 2009 US مشکوک به وجود جسم خارجی غیر رادیواپاک بافت نرم اندام
Ober et al
PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5PYmVyPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwODwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjMwPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pig3Nik8L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+PHJl
Yy1udW1iZXI+MzA8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlk
PSJyYXhyMmQyZmtld3BzemU1dHRwdnBkdDRyc3ZmNXJ0ZnZzeHQiPjMwPC9rZXk+PC9mb3JlaWdu
LWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250
cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5PYmVyLCBDLiBQLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Sm9u
ZXMsIEouIEMuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5MYXJzb24sIE0uIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5M
YW56LCBPLiBJLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+V2VycmUsIFMuIFIuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3Jz
PjwvY29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJlc3M+RGVwYXJ0bWVudCBvZiBTbWFsbCBBbmltYWwg
Q2xpbmljYWwgU2NpZW5jZXMsIFZpcmdpbmlhLU1hcnlsYW5kIFJlZ2lvbmFsIENvbGxlZ2Ugb2Yg
VmV0ZXJpbmFyeSBNZWRpY2luZSwgQmxhY2tzYnVyZywgVmlyZ2luaWEgMjQwNjEsIFVTQS4gb2Jl
ckB2dC5lZHU8L2F1dGgtYWRkcmVzcz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Db21wYXJpc29uIG9mIHVsdHJh
c291bmQsIGNvbXB1dGVkIHRvbW9ncmFwaHksIGFuZCBtYWduZXRpYyByZXNvbmFuY2UgaW1hZ2lu
ZyBpbiBkZXRlY3Rpb24gb2YgYWN1dGUgd29vZGVuIGZvcmVpZ24gYm9kaWVzIGluIHRoZSBjYW5p
bmUgbWFudXM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+VmV0IFJhZGlvbCBVbHRyYXNvdW5kPC9z
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PGFsdC10aXRsZT5WZXRlcmluYXJ5IHJhZGlvbG9neSAmYW1wOyB1bHRy
YXNvdW5kIDogdGhlIG9mZmljaWFsIGpvdXJuYWwgb2YgdGhlIEFtZXJpY2FuIENvbGxlZ2Ugb2Yg
VmV0ZXJpbmFyeSBSYWRpb2xvZ3kgYW5kIHRoZSBJbnRlcm5hdGlvbmFsIFZldGVyaW5hcnkgUmFk
aW9sb2d5IEFzc29jaWF0aW9uPC9hbHQtdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwt
dGl0bGU+VmV0ZXJpbmFyeSBSYWRpb2xvZ3kgYW5kIFVsdHJhc291bmQ8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFi
YnItMT5WZXQuIFJhZGlvbC4gVWx0cmFzb3VuZDwvYWJici0xPjxhYmJyLTI+VmV0IFJhZGlvbCBV
bHRyYXNvdW5kPC9hYmJyLTI+PGFiYnItMz5WZXRlcmluYXJ5IFJhZGlvbG9neSAmYW1wOyBVbHRy
YXNvdW5kPC9hYmJyLTM+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz40MTEtODwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT40
OTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NTwvbnVtYmVyPjxlZGl0aW9uPjIwMDgvMTAvMDc8L2VkaXRpb24+
PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkFuaW1hbHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q2FkYXZlcjwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5Eb2dzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkV4dHJlbWl0aWVzL3JhZGlvZ3Jh
cGh5L3VsdHJhc29ub2dyYXBoeTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Gb3JlaWduIEJvZGllcy9kaWFn
bm9zaXMvcmFkaW9ncmFwaHkvdWx0cmFzb25vZ3JhcGh5Lyp2ZXRlcmluYXJ5PC9rZXl3b3JkPjxr
ZXl3b3JkPk1hZ25ldGljIFJlc29uYW5jZSBJbWFnaW5nL21ldGhvZHMvc3RhbmRhcmRzLyp2ZXRl
cmluYXJ5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlJPQyBDdXJ2ZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5TZW5z
aXRpdml0eSBhbmQgU3BlY2lmaWNpdHk8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+VG9tb2dyYXBoeSwgWC1S
YXkgQ29tcHV0ZWQvbWV0aG9kcy9zdGFuZGFyZHMvKnZldGVyaW5hcnk8L2tleXdvcmQ+PGtleXdv
cmQ+VWx0cmFzb25vZ3JhcGh5L21ldGhvZHMvc3RhbmRhcmRzLyp2ZXRlcmluYXJ5PC9rZXl3b3Jk
PjxrZXl3b3JkPldvb2Q8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwODwveWVh
cj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPlNlcC1PY3Q8L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNi
bj4xMDU4LTgxODMgKFByaW50KSYjeEQ7MTA1OC04MTgzIChMaW5raW5nKTwvaXNibj48YWNjZXNz
aW9uLW51bT4xODgzMzk0NjwvYWNjZXNzaW9uLW51bT48d29yay10eXBlPkNvbXBhcmF0aXZlIFN0
dWR5JiN4RDtSZXNlYXJjaCBTdXBwb3J0LCBOb24tVS5TLiBHb3YmYXBvczt0PC93b3JrLXR5cGU+
PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93d3cubmNiaS5ubG0ubmloLmdvdi9wdWJt
ZWQvMTg4MzM5NDY8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGxhbmd1YWdlPmVuZzwvbGFu
Z3VhZ2U+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITEPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5PYmVyPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwODwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjMwPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pig3Nik8L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+PHJl
Yy1udW1iZXI+MzA8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlk
PSJyYXhyMmQyZmtld3BzemU1dHRwdnBkdDRyc3ZmNXJ0ZnZzeHQiPjMwPC9rZXk+PC9mb3JlaWdu
LWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250
cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5PYmVyLCBDLiBQLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Sm9u
ZXMsIEouIEMuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5MYXJzb24sIE0uIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5M
YW56LCBPLiBJLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+V2VycmUsIFMuIFIuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3Jz
PjwvY29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJlc3M+RGVwYXJ0bWVudCBvZiBTbWFsbCBBbmltYWwg
Q2xpbmljYWwgU2NpZW5jZXMsIFZpcmdpbmlhLU1hcnlsYW5kIFJlZ2lvbmFsIENvbGxlZ2Ugb2Yg
VmV0ZXJpbmFyeSBNZWRpY2luZSwgQmxhY2tzYnVyZywgVmlyZ2luaWEgMjQwNjEsIFVTQS4gb2Jl
ckB2dC5lZHU8L2F1dGgtYWRkcmVzcz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Db21wYXJpc29uIG9mIHVsdHJh
c291bmQsIGNvbXB1dGVkIHRvbW9ncmFwaHksIGFuZCBtYWduZXRpYyByZXNvbmFuY2UgaW1hZ2lu
ZyBpbiBkZXRlY3Rpb24gb2YgYWN1dGUgd29vZGVuIGZvcmVpZ24gYm9kaWVzIGluIHRoZSBjYW5p
bmUgbWFudXM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+VmV0IFJhZGlvbCBVbHRyYXNvdW5kPC9z
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PGFsdC10aXRsZT5WZXRlcmluYXJ5IHJhZGlvbG9neSAmYW1wOyB1bHRy
YXNvdW5kIDogdGhlIG9mZmljaWFsIGpvdXJuYWwgb2YgdGhlIEFtZXJpY2FuIENvbGxlZ2Ugb2Yg
VmV0ZXJpbmFyeSBSYWRpb2xvZ3kgYW5kIHRoZSBJbnRlcm5hdGlvbmFsIFZldGVyaW5hcnkgUmFk
aW9sb2d5IEFzc29jaWF0aW9uPC9hbHQtdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwt
dGl0bGU+VmV0ZXJpbmFyeSBSYWRpb2xvZ3kgYW5kIFVsdHJhc291bmQ8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFi
YnItMT5WZXQuIFJhZGlvbC4gVWx0cmFzb3VuZDwvYWJici0xPjxhYmJyLTI+VmV0IFJhZGlvbCBV
bHRyYXNvdW5kPC9hYmJyLTI+PGFiYnItMz5WZXRlcmluYXJ5IFJhZGlvbG9neSAmYW1wOyBVbHRy
YXNvdW5kPC9hYmJyLTM+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz40MTEtODwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT40
OTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NTwvbnVtYmVyPjxlZGl0aW9uPjIwMDgvMTAvMDc8L2VkaXRpb24+
PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkFuaW1hbHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q2FkYXZlcjwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5Eb2dzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkV4dHJlbWl0aWVzL3JhZGlvZ3Jh
cGh5L3VsdHJhc29ub2dyYXBoeTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Gb3JlaWduIEJvZGllcy9kaWFn
bm9zaXMvcmFkaW9ncmFwaHkvdWx0cmFzb25vZ3JhcGh5Lyp2ZXRlcmluYXJ5PC9rZXl3b3JkPjxr
ZXl3b3JkPk1hZ25ldGljIFJlc29uYW5jZSBJbWFnaW5nL21ldGhvZHMvc3RhbmRhcmRzLyp2ZXRl
cmluYXJ5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlJPQyBDdXJ2ZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5TZW5z
aXRpdml0eSBhbmQgU3BlY2lmaWNpdHk8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+VG9tb2dyYXBoeSwgWC1S
YXkgQ29tcHV0ZWQvbWV0aG9kcy9zdGFuZGFyZHMvKnZldGVyaW5hcnk8L2tleXdvcmQ+PGtleXdv
cmQ+VWx0cmFzb25vZ3JhcGh5L21ldGhvZHMvc3RhbmRhcmRzLyp2ZXRlcmluYXJ5PC9rZXl3b3Jk
PjxrZXl3b3JkPldvb2Q8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwODwveWVh
cj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPlNlcC1PY3Q8L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNi
bj4xMDU4LTgxODMgKFByaW50KSYjeEQ7MTA1OC04MTgzIChMaW5raW5nKTwvaXNibj48YWNjZXNz
aW9uLW51bT4xODgzMzk0NjwvYWNjZXNzaW9uLW51bT48d29yay10eXBlPkNvbXBhcmF0aXZlIFN0
dWR5JiN4RDtSZXNlYXJjaCBTdXBwb3J0LCBOb24tVS5TLiBHb3YmYXBvczt0PC93b3JrLXR5cGU+
PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93d3cubmNiaS5ubG0ubmloLmdvdi9wdWJt
ZWQvMTg4MzM5NDY8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGxhbmd1YWdlPmVuZzwvbGFu
Z3VhZ2U+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITE.DATA(76) 2008 CT، MRI و US چوب دست سگ
Turkcuer et al
ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Turkcuer</Author><Year>2006</Year><RecNum>59</RecNum><DisplayText>(17)</DisplayText><record><rec-number>59</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>59</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Turkcuer, I</author><author>Atilla, R</author><author>Topacoglu, H</author><author>Yanturali, S</author><author>Kiyan, S</author><author>Kabakci, N</author><author>Bozkurt, S</author><author>Cevik, AA</author></authors></contributors><titles><title>Do we really need plain and soft-tissue –iographies to detect –iolucent foreign bodies in the ED?</title><secondary-title>The American journal of emergency medicine</secondary-title></titles><pages>763</pages><volume>24</volume><number>7</number><dates><year>2006</year></dates><isbn>0735-6757</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(17) 2006 US، رادیوگرافی معمولی و رادیوگرافی بافت نرم چوب و پلاستیک ران مرغ
Venter et al
ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Venter</Author><Year>2005</Year><RecNum>57</RecNum><DisplayText>(77)</DisplayText><record><rec-number>57</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>57</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Venter, NG</author><author>Jamel, N</author><author>Marques, RG</author><author>Djahjah, F</author><author>Mendonça, Lde S</author></authors></contributors><titles><title>Evaluationof –iological methods for detection of wood foreign body in animal model]</title><secondary-title>Acta cirúrgica brasileira/Sociedade Brasileira para Desenvolvimento Pesquisa em Cirurgia</secondary-title></titles><pages>34</pages><volume>20</volume><dates><year>2005</year></dates><isbn>0102-8650</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(77) 2005 CT، MRI و US چوب ران مرغ
Lue et al
ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Lue</Author><Year>2000</Year><RecNum>56</RecNum><DisplayText>(78)</DisplayText><record><rec-number>56</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>56</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Lue, AJ</author><author>Fang, WD</author><author>Manolidis, S</author></authors></contributors><titles><title>Use of plain –iography and computed tomography to identify fish bone foreign bodies</title><secondary-title>Otolaryngology–head and neck surgery: official journal of American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery</secondary-title></titles><pages>435</pages><volume>123</volume><number>4</number><dates><year>2000</year></dates><isbn>0194-5998</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(78) 2000 CT و رادیوگرافی معمولی استخوان ماهی بافت نرم جسد انسان
Trommer et al
ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Trommer</Author><Year>1997</Year><RecNum>70</RecNum><DisplayText>(79)</DisplayText><record><rec-number>70</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>70</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Trommer, G</author><author>Kösling, S</author><author>Nerkelun, S</author><author>Gosch, D</author><author>Klöppel, R</author></authors></contributors><titles><title>Detection of orbital foreign bodies by CT: are plain –iographs of foreign bodies still useful?]</title><secondary-title>RöFo: Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen und der Nuklearmedizin</secondary-title></titles><pages>487</pages><volume>166</volume><number>6</number><dates><year>1997</year></dates><isbn>1438-9029</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(79) 1997 CT مشکوک به وجود فلز، چوب، شیشه و سنگ کره چشم انسان
Manthey et al
ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Manthey</Author><Year>1996</Year><RecNum>69</RecNum><DisplayText>(80)</DisplayText><record><rec-number>69</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>69</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Manthey, DE</author><author>Storrow, AB</author><author>Milbourn, JM</author><author>Wagner, BJ</author></authors></contributors><titles><title>Ultrasound versus –iography in thedetection of soft-tissue foreign bodies</title><secondary-title>Annals of emergency medicine</secondary-title></titles><periodical><full-title>Annals of Emergency Medicine</full-title><abbr-1>Ann. Emerg. Med.</abbr-1><abbr-2>Ann Emerg Med</abbr-2></periodical><pages>7</pages><volume>28</volume><number>1</number><dates><year>1996</year></dates><isbn>0196-0644</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(80) 1996 US و رادیوگرافی معمولی سنگریزه، فلز، شیشه، خار کاکتوس، چوب و پلاستیک ران مرغ
Al-Zahrani et al
ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Al-Zahrani</Author><Year>1995</Year><RecNum>81</RecNum><DisplayText>(81)</DisplayText><record><rec-number>81</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>81</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Al-Zahrani, S</author><author>Kremli, M</author><author>Saadeddin, M</author><author>Ikram, A</author><author>Takroni, T</author><author>Zeidan, H</author></authors></contributors><titles><title>Ultrasonography detection of –iolucent foreign bodies in soft tissue compared to computed tomography scan</title><secondary-title>Annals of Saudi medicine</secondary-title></titles><pages>110</pages><volume>15</volume><number>2</number><dates><year>1995</year></dates><isbn>0256-4947</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(81) 1995 US و CT مشکوک به وجود جسم خارجی چوبی بافت نرم اندام
Bray et al
ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Bray</Author><Year>1995</Year><RecNum>80</RecNum><DisplayText>(82)</DisplayText><record><rec-number>80</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>80</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Bray, PW</author><author>Mahoney, JL</author><author>Campbell, JP</author></authors></contributors><titles><title>Sensitivity and specificity of ultrasound in the diagnosis of foreignbodies in the hand</title><secondary-title>The Journal of hand surgery</secondary-title></titles><pages>661</pages><volume>20</volume><number>4</number><dates><year>1995</year></dates><isbn>0363-5023</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(82) 1995 US چوب، شیشه و فلز دست جسد انسان
Mizel et al
ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mizel</Author><Year>1994</Year><RecNum>71</RecNum><DisplayText>(83)</DisplayText><record><rec-number>71</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>71</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Mizel, MS</author><author>Steinmetz, ND</author><author>Trepman, E</author></authors></contributors><titles><title>Detection of wooden foreign bodies in muscle tissue: experimental comparison of computed tomography, magnetic resonance imaging, and ultrasonography</title><secondary-title>Foot &amp; ankle international/American Orthopaedic Foot and Ankle Society [and] Swiss Foot and Ankle Society</secondary-title></titles><pages>437</pages><volume>15</volume><number>8</number><dates><year>1994</year></dates><isbn>1071-1007</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(83) 1994 CT، MRI و US چوب خشک و مرطوب عضله خوک (نزدیک به استخوان و دور از آن)
Roobottom et al
ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Roobottom</Author><Year>1994</Year><RecNum>79</RecNum><DisplayText>(84)</DisplayText><record><rec-number>79</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>79</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Roobottom, CA</author><author>Weston, MJ</author></authors></contributors><titles><title>The detection of foreign bodies in soft tissue–comparison of conventional and digital –iography</title><secondary-title>Clinical –iology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Clinical Radiology</full-title><abbr-1>Clin. Radiol.</abbr-1><abbr-2>Clin Radiol</abbr-2></periodical><pages>330</pages><volume>49</volume><number>5</number><dates><year>1994</year></dates><isbn>0009-9260</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(84) 1994 رادیوگرافی معمولی و دیجیتال چوب خشک، چوب تازه و پلاستیک گوشت خوک
Oikarinen et al
ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Oikarinen</Author><Year>1993</Year><RecNum>34</RecNum><DisplayText>(3)</DisplayText><record><rec-number>34</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>34</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Oikarinen, KS</author><author>Nieminen, TM</author><author>Mäkäräinen, H</author><author>Pyhtinen, J</author></authors></contributors><titles><title>Visibility of foreign bodies insoft tissue in plain –iographs, computed tomography, magnetic resonance imaging, and ultrasound. An in vitro study</title><secondary-title>International journal of oral and maxillofacial surgery</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery</full-title><abbr-1>Int. J. Oral Maxillofac. Surg.</abbr-1><abbr-2>Int J Oral Maxillofac Surg</abbr-2><abbr-3>International Journal of Oral &amp; Maxillofacial Surgery</abbr-3></periodical><pages>119</pages><volume>22</volume><number>2</number><dates><year>1993</year></dates><isbn>0901-5027</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(3) 1993 رادیوگرافی معمولی، CT، MRI و US تاج دندان شکسته، آمالگام، شیشه، آسفالت، کمپوزیت، چوب خشک و سنگ زبان گاو
US: Ultrasonography, CT: Computed Tomography, MRI: Magnetic Resonance Imaging, CBCT: Cone-Beam Computed Tomography
Aras و همکاران در سال 2010 مطالعه ای با هدف مقایسه حساسیت رادیوگرافی معمول، CT و اولتراسونوگرافی در تشخیص اجسام خارجی بر روی مدل های in vitro انجام دادند.آن‌ها هفت ماده از جنس فلز، شیشه، چوب، سنگ، آکریلیک، گرافیت و باکلیت را به عنوان جسم خارجی و با ابعاد تقریبی 1*1*1/0 سانتیمتر انتخاب کردند. این اجسام در سر گوسفند در نواحی بین تنه فک تحتانی و عضله، در زبان و در سینوس ماگزیلاری جاگذاری شدند. رادیوگرافی معمولی، CT و اولتراسونوگرافی مورد مقایسه قرار گرفتند تا حساسیت آن‌ها در تشخیص این اجسام خارجی مورد ارزیابی قرار گیرد. نتیجه مطالعه حاکی از آن بود که هر سه تکنیک تصویربرداری می‌توانند فلز، شیشه و سنگ را در همه نواحی تشخیص دهند. با این وجود، در تصویربرداری CT اجسام خارجی با رادیواپاسیته پایین که در حفره هوادار قرار دارند، تشخیص داده می‌شوند، درون بافت عضلانی و یا بین بافت‌های استخوانی و عضلانی کمتر قابل ‌مشاهده بوده و تقریباً غیر قابل ‌مشاهده اند. کارایی اولتراسونوگرافی برای مصورسازی اجسام با رادیواپاسیته پایین به نسبت بهتر از CT است. محققان به این نتیجه رسیدند که اولتراسونوگرافی در تشخیص و تعیین محل اجسام خارجی سطحی با رادیواپاسیته پایین در بافت‌های بدن، مؤثر تر از CT و رادیوگرافی معمول عمل می‌کند. گرچه، CT تکنیک مؤثرتری در مصورسازی اجسام خارجی در هوا نسبت به اولتراسوند و رادیوگرافی معمول است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Aras</Author><Year>2010</Year><RecNum>31</RecNum><DisplayText>(6)</DisplayText><record><rec-number>31</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>31</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Aras, MH</author><author>Miloglu, O</author><author>Barutcugil, C</author><author>Kantarci, M</author><author>Ozcan, E</author><author>Harorli, A</author></authors></contributors><titles><title>Comparison of the sensitivity for detecting foreign bodies among conventional plain –iography, computed tomography and ultrasonography</title><secondary-title>Dentomaxillofacial Radiology</secondary-title></titles><pages>72</pages><volume>39</volume><number>2</number><dates><year>2010</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(6).
در مطالعه ای که Shrestha و همکاران در سال 2009 انجام دادند، نقش اولتراسونوگرافی در یافتن و تعیین محل اجسام خارجی رادیولوسنت در بافت نرم اندام ها مورد تحقیق قرار گرفت. 23 بیمار که مشکوک به وجود جسم خارجی غیر رادیواوپاک در بافت نرم اندام هایشان بودند، توسط اولتراسونوگرافی (با پروب خطی 8 مگاهرتزی) و اشعه x تحت ارزیابی قرار گرفتند. تظاهر بالینی، طول علائم، مکان آناتومیکی و اجسام خارجی پس از عمل جراحی ثبت شدند. نتایج حاکی از آن بود که اشعه x نتوانست هیچ کدام از اجسام خارجی را درکل 23 بیمار تشخیص دهد. یافته های اولتراسوند، وجود جسم خارجی را در 19 بیمار پیشنهاد کرد که به جز در یکی از آن‌ها که فقط گرانولوم جسم خارجی وجود داشت، در بقیه توسط جراحی تایید شد. نویسندگان نتیجه گرفتند که اشعه x ساده برای یافتن اجسام خارجی غیر رادیواپاک در بافت نرم حساس نیستند. اولتراسونوگرافی برای یافتن و تعیین مکان جسم خارجی حساس و اختصاصی است. نویسندگان توصیه کردند که اولتراسونوگرافی در ارزیابی موارد مشکوک اجسام خارجی غیر رادیواپاک باقی مانده در بافت نرم اندام ها مورد استفاده قرار گیردADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Shrestha</Author><Year>2009</Year><RecNum>68</RecNum><DisplayText>(75)</DisplayText><record><rec-number>68</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>68</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Shrestha, D</author><author>Sharma, UK</author><author>Mohammad, R</author><author>Dhoju, D</author></authors></contributors><titles><title>The role of ultrasonography in detectionand localization of –iolucent foreign body in soft tissues of extremities</title><secondary-title>JNMA; journal of the Nepal Medical Association</secondary-title></titles><pages>5</pages><volume>48</volume><number>173</number><dates><year>2009</year></dates><isbn>0028-2715</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(75).
در مطالعه ای که توسط Ober و همکاران در سال 2008 صورت گرفت، محققان حساسیت تشخیصی اولتراسوند، CT و MRI را در یافتن اجسام خارجی چوبی در دست سگ مورد ارزیابی قرار دادند. آن‌ها باریکه های چوب را به دست 30 سگ مرده وارد کردند، و سپس توسط مشاهده گرهای مستقل تصاویر حاصل از اولتراسوند، CT و MRI را مورد بررسی قرار دادند. با آنالیز داده های حاصل، به این نتیجه رسیدند که CT دقیق ترین مدالیته تشخیصی برای یافتن اجسام خارجی چوبی در کل و در هر سه منطقه بخصوص بوده، و بعد از آن به ترتیب اولتراسونوگرافی و MRI قرار دارند. بیشترین محدودیت ارزیابی با اولتراسوند در ناحیه متاکارپ بود، جایی که سایه آکوستیک ناشی از استخوآن‌های کف دست مانع ارزیابی بافت نرم در برخی نمونه ها شده بود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ober</Author><Year>2008</Year><RecNum>58</RecNum><DisplayText>(85)</DisplayText><record><rec-number>58</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>58</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Ober, CP</author><author>Jones, JC</author><author>Larson, MM</author><author>Lanz, OI</author><author>Werre, SR</author></authors></contributors><titles><title>Comparison of ultrasound, computed tomography, and magnetic resonance imaging in detection of acute wooden foreign bodies in the canine manus</title><secondary-title>Veterinary –iology &amp; ultrasound: the official journal of the American College of Veterinary Radiology andthe International Veterinary Radiology Association</secondary-title></titles><pages>411</pages><volume>49</volume><number>5</number><dates><year>2008</year></dates><isbn>1058-8183</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(85).
Turkcuer و همکاران، در سال 2006 مطالعه ای با هدف مقایسه سه روش تصویربرداری (رادیوگرافی ساده، رادیوگرافی بافت نرم و اولتراسونوگرفی) در تشخیص اجسام خارجی غیر رادیواپاک در بافت نرم انجام دادند. در این مطالعه in vitro تصادفی، کورشده و توصیفی، 40 ران مرغ با 2 نوع از اجسام خارجی غیر رادیواپاک (چوب و پلاستیک) و 40 ران مرغ به عنوان گروه شاهد، توسط رادیوگرافی ساده، رادیوگرافی بافت نرم و اولتراسونوگرافی با فرکانس بالا برای تشخیص جسم خارجی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن بود که حساسیت اولتراسونوگرافی با فرکانس برای تشخیص جسم خارجی غیر رادیواپاک بسیار بیشتر از رادیوگرافی ساده و رادیوگرافی بافت نرم است، و این دو روش اخیر در یافتن اجسام خارجی غیررادیواپاک ضعیف عمل می‌کنندADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Turkcuer</Author><Year>2006</Year><RecNum>59</RecNum><DisplayText>(17)</DisplayText><record><rec-number>59</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>59</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Turkcuer, I</author><author>Atilla, R</author><author>Topacoglu, H</author><author>Yanturali, S</author><author>Kiyan, S</author><author>Kabakci, N</author><author>Bozkurt, S</author><author>Cevik, AA</author></authors></contributors><titles><title>Do we really need plain and soft-tissue –iographies to detect –iolucent foreign bodies in the ED?</title><secondary-title>The American journal of emergency medicine</secondary-title></titles><pages>763</pages><volume>24</volume><number>7</number><dates><year>2006</year></dates><isbn>0735-6757</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(17).
Venter و همکاران در سال 2005 مطالعه ای با هدف تعیین سودمندی روش‌های رادیولوژیک مختلف در تشخیص اجسام خارجی چوبی انجام دادند.آن‌ها هفت مرغ را مورد استفاده قرار دادند و در هر ران آن‌ها یک سوراخ ایجاد کرده، در یکی از آن‌ها باریکه چوب وارد کرده و جاگذاری کردند، درحالی که در طرف مقابل باریکه چوب را وارد کرده ولی سپس آن را خارج ساختند (گروه شاهد). بعد از 7 روز این حیوانات کشته شدند و ران آن‌ها جهت بررسی با رادیوگرافی معمولی، اولتراسونوگرافی، MRI و CT بریده شد. تصاویر توسط دو رادیولوژیست زبده و مستقل مورد مشاهده قرار گرفتند. نویسندگان نتیجه گرفتند که رادیوگرافی معمولی کارایی پایینی برای یافتن اجسام خارجی در مرغ ها داشت، در حالی که US و CT به نظر بهترین انتخاب می آیند، و در رده بعد MRI قرار دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Venter</Author><Year>2005</Year><RecNum>57</RecNum><DisplayText>(77)</DisplayText><record><rec-number>57</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>57</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Venter, NG</author><author>Jamel, N</author><author>Marques, RG</author><author>Djahjah, F</author><author>Mendonça, Lde S</author></authors></contributors><titles><title>Evaluationof –iological methods for detection of wood foreign body in animal model]</title><secondary-title>Acta cirúrgica brasileira/Sociedade Brasileira para Desenvolvimento Pesquisa em Cirurgia</secondary-title></titles><pages>34</pages><volume>20</volume><dates><year>2005</year></dates><isbn>0102-8650</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(77).
در سال 2000 مقاله ای توسط Lue و همکاران منتشر شد. محققان دو رادیوگرافی معمول و CT را برای شناسایی استخوان ماهی به عنوان جسم خارجی در بدن با هم مقایسه کردند ( با توجه به اینکه استخوان ماهی شایعترین جسم خارجی aerodigestive در بزرگسالان هستند، و غالبا بررسی های رادیوگرافی برای تشخیص آن درخواست می‌گردد). آنان با استفاده از لارینگوسکوپ استخوان 10 گونه ماهی را در مکان‌های مختلفی از جسد انسان قرار دادند و اطلاعات حاصل از رادیو گرافی‌های معمول و CT را که توسط مشاهده گران کورشده به دست آمده بود، مورد مقایسه قرار دادند؛ نویسندگان مقاله در یافته های خود به این نتیجه رسیدند که رادیو گرافی‌های معمول در شناسایی استخوان ماهی در بافت نرم ضعیف عمل می‌کنند و قابلیت مشاهده به گونه ماهی، محل و جهت استخوان بستگی دارد.CTتست رادیوگرافی انتخابی برای تشخیص استخوان نهفته در بافت نرم است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Lue</Author><Year>2000</Year><RecNum>56</RecNum><DisplayText>(78)</DisplayText><record><rec-number>56</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>56</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Lue, AJ</author><author>Fang, WD</author><author>Manolidis, S</author></authors></contributors><titles><title>Use of plain –iography and computed tomography to identify fish bone foreign bodies</title><secondary-title>Otolaryngology–head and neck surgery: official journal of American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery</secondary-title></titles><pages>435</pages><volume>123</volume><number>4</number><dates><year>2000</year></dates><isbn>0194-5998</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(78).
در سال 1997 Trommer و همکاران در جهت اثبات قابلیت به تصویر کشیدن اجسام خارجی در کره چشم توسط CT مطالعه ای انجام دادند. آن‌ها در یک مطالعه in vitro، اشیای کوچک معین از جنس های مختلف (فلز، چوب، شیشه، سنگ) که جزو اجسام خارجی شایع در کره چشم هستند، را مورد آزمون قرار دادند تا به تراکم و حداقل اندازه قابل ردیابی دست یابند. یافته های حاصل از 27 بیمار مشکوک به جسم خارجی اوربیتال با نتایج رادیوگرافی معمولی، رادیوگرافی Comberg، سونوگرافی و جراحی مقایسه شد. یافته های مطالعه حاکی از آن بود که حداقل اندازه قابل ردیابی برای آهن mm3 02/0 است. CT نمی‌تواند همیشه بین مواد مختلف تمایز حاصل کند، به ویژه وقتی که شیء کوچک است. محققان همچنین یافتند که تراکم چوب محدوده گسترده ای از -600 HU تا +130 HU را شامل می‌گردد، که به سختی و میزان رطوبتش بستگی دارد. CT اسکن، به درستی تعداد و محل اجسام خارجی را نشان داد و دیگر روش ها در رده بعدی قرار می گرفتند.آن‌ها نتیجه گرفتند که در تشخیص آسیب های ناشی از جسم خارجی در کره چشم، CT روش تصویربرداری انتخابی است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Trommer</Author><Year>1997</Year><RecNum>70</RecNum><DisplayText>(79)</DisplayText><record><rec-number>70</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>70</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Trommer, G</author><author>Kösling, S</author><author>Nerkelun, S</author><author>Gosch, D</author><author>Klöppel, R</author></authors></contributors><titles><title>Detection of orbital foreign bodies by CT: are plain –iographs of foreign bodies still useful?]</title><secondary-title>RöFo: Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen und der Nuklearmedizin</secondary-title></titles><pages>487</pages><volume>166</volume><number>6</number><dates><year>1997</year></dates><isbn>1438-9029</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(79).
Manthev و همکاران در سال 1996 مطالعه ای جهت تعیین سودمندی اولتراسوند و رادیوگرافی در یافتن اجسام خارجی در مدل بافت نرم انجام دادند. در این مطالعه توصیفی تصادفی و کورشده، دو رادیولوژیست به صورت مستقل 120 ران مرغ را با استفاده از رادیوگرافی استاندارد در دو نما و اولتراسونوگرافی با مبدل 5/7 مگاهرتزی جهت یافتن جسم خارجی مورد ارزیابی قرار دادند. در 60 ران مرغ یک جسم خارجی وارد گردید (از هر کدام از جسم های سنگریزه، فلز، شیشه، خار کاکتوس، چوب و پلاستیک 10 عدد). محققان به این نتیجه رسیدند که یافتن اجسام خارجی توسط اولتراسوند در این مدل حیوانی از حساسیت و ویژگی کمی برخوردار بوده است. حساسیت رادیوگرافی برای یافتن اجسام خارجی رادیواپاک بالاست. آن‌ها پیشنهاد کردند که نباید جهت رد احتمال وجود جسم خارجی باقی مانده در انتهای اندام ها به اولتراسوند اعتماد کرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Manthey</Author><Year>1996</Year><RecNum>69</RecNum><DisplayText>(80)</DisplayText><record><rec-number>69</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”raxr2d2fkewpsze5ttpvpdt4rsvf5–vsxt”>69</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Manthey, DE</author><author>Storrow, AB</author><author>Milbourn, JM</author><author>Wagner, BJ</author></authors></contributors><titles><title>Ultrasound versus –iography in thedetection of soft-tissue foreign bodies</title><secondary-title>Annals of emergency medicine</secondary-title></titles><periodical><full-title>Annals of Emergency Medicine</full-title><abbr-1>Ann. Emerg. Med.</abbr-1><abbr-2>Ann Emerg Med</abbr-2></periodical><pages>7</pages><volume>28</volume><number>1</number><dates><year>1996</year></dates><isbn>0196-0644</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(80). هرچند مطالعات بعدی از این ایده حمایت نکردند.

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *