پژوهش علمی - دانلود پایان نامه ایرانداک

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید

فهرست اشکال
TOC h z c "شکل" شکل 1. مدلکردنرفتارجریاندررینولدزهایمتفاوتدرپشتیکسیلندرPAGEREF _Toc367125986 h19شکل 2. ضخانتلایهمرزیدردوسمتیکصفحهمثلثیPAGEREF _Toc367125987 h22شکل 3. افزایشضخامتلایهمرزیبرروییکصفحهیتختPAGEREF _Toc367125988 h22شکل 4. بدنهیمدلزیردریاییبهنامSTANDARD DREARPAGEREF _Toc367125989 h29شکل 5. تصویرسه بعدی ازمحیط مش خوردهPAGEREF _Toc367125990 h60شکل 6. تصویردوبعدی ازدماغه جسمPAGEREF _Toc367125991 h60شکل 7.تصویردوبعدی ازانتهای جسمPAGEREF _Toc367125992 h61شکل 8. شرایط مرزیPAGEREF _Toc367125993 h61شکل 9. توزیع فشارPAGEREF _Toc367125994 h63شکل 10. توزیع سرعتPAGEREF _Toc367125995 h63شکل 11. ترسیمی ساده ازنحوه تغییرات nPAGEREF _Toc367125996 h64شکل 12. تمامی دماغه های مختلف راکه دراین پایان نامه مدل شده است رانشان میدهد.PAGEREF _Toc367125997 h65شکل 13. نقطه ای فرضی که نشان دهنده ی شروع شدن جریان توربولانسی است.PAGEREF _Toc367125998 h70شکل 14. توزیع فشاربرروی سطح جسم درحالت پایهPAGEREF _Toc367125999 h71شکل 15. توزیع سرعت برروی سطح جسم درحالت پایهPAGEREF _Toc367126000 h72شکل 16. تغییرات تنش برشی برروی سطح جسم درحالت پایهPAGEREF _Toc367126001 h72شکل 17. تغییرات ضریب درگ برروی سطح جسم درحالت پایهPAGEREF _Toc367126002 h73شکل 18. توزیع سرعت برروی جسم درحالت بهینه ضریب درگPAGEREF _Toc367126003 h73شکل 19. توزیع فشاراستاتیکی برروی جسم درحالت بهینه ضریب درگPAGEREF _Toc367126004 h74شکل 20. تغییرات تنش برشی برروی بدنه درحالت بهینهPAGEREF _Toc367126005 h74شکل 21. تغییرات ضریب فشاربرروی جسم درحالت بهینهPAGEREF _Toc367126006 h75شکل 22. توزیع سرعت برای حالتn=1PAGEREF _Toc367126007 h75شکل 23.توزیع ترم توربولانس جنبشی درجریانn=1/5PAGEREF _Toc367126008 h76شکل 24. توزیع ترم توربولانس جنبشی درجریانn=3PAGEREF _Toc367126009 h76شکل 25. توزیع ترم سینتیک توربولانس درجریانn=2/5PAGEREF _Toc367126010 h77شکل 26. توزیع ترم سینتیک توربولانس درجریانn=1/75PAGEREF _Toc367126011 h77شکل 27. توزیع ترم سینتیک توربولانس درجریانn=2/125PAGEREF _Toc367126012 h78
فهرست جداول
TOC h z c "جدول" جدول 1. وابستگی جواب به تعداد مش PAGEREF _Toc370812093 h 59جدول 2. ضرایب درگ بدست آمده از روشهای متفاوت در Re=2×107 و LD=10. (CD×103) PAGEREF _Toc370812094 h 69جدول 3. تغییرات ضریب درگ بر اساس مقادیر مختلف n که دماغه های مختلف را ایجاد میکند. PAGEREF _Toc370812095 h 69جدول 4. مقادیر مختلف درگ برای مقادیر متفاوت n PAGEREF _Toc370812096 h 70جدول 5. مقدار ضریب درگ محاسبه شده بر روی جسم مورد نظر با استفاده از مدلهای توربولانسی متفاوت در عدد رینولدز 2×107 PAGEREF _Toc370812097 h 71
نمادها
CDضریب درگ
Cp ضریب فشار
D قطر جسم
Df درگ اصطکاکی پوسته
Dpدرگ فشاری

متن کامل در سایت امید فایل 

Dωترم پخش
F نیروهایی که به بدنه وارد میشوند
GKتولید انرژی سینتیک توربولانسی به سبب گرادیان سرعت متوسطه
Gωترم تولیدωK انرژی جنبشی
L طول جسم
pفشار استاتیکی
p∞ فشار جریان آزاد
Re عدد رینولدز
rwفاصله از محور سطح جسم
Smترم منبع
SK , Sωترم منبع تعریف شده توسط کاربر
uτسرعت اصطکاکی
U∞سرعت جریان آزاد
Vx , Vrسرعتهای شعاعی و محوری
xمختصات محوری و شعاعی
Yk , Yωپراکندگی ترمهای توربولانسیK و ωy+ترم بی بعد شده برای فاصله از بده جسم
εترم اتلاف
ωترم پراکندگی ویژه
νویسکوزیته سینماتیکی
Гk ضریب پخش موثرK

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *