پژوهش علمی ایرانداک - \"”(سایت پژوهش )”\"

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید

مدلسازی الگوریتم جفتیابی زنبورهای عسل43
الگوریتم توسعه یافته45
فصل چهارم: مدلسازی و مروری بر آبرسانی شهری47
معادلات حاکم بر آبرسانی شهری48
قوانین بقا 48
خطوط تراز هیدرولکی انرژی 50
2619375355600ت
00ت
تلفات هیدرولکی 50
حل معادلات شبکه های آب 51
شبکه آبرسانی شهرستان لنگرود52
تشخیص صحت اطلاعات شبکه54
مدلسازی وضعیت فعلی شبکه61
فصل پنجم: کالیبراسیون و مطالعه ی وضعیت فعلی شبکه63
مقدمه64
پژوهشهای انجام گرفته در کالیبراسیون شبکه ی آب65
تخمین دبی در گره های اصلی شبکه71
روش منحنی های تیسن73
منطقه بندی و تخمین تراکم جمعیتی لنگرود74
کالیبراسیون ضرایب زبری76
نتایج و مباحث پیرامون کالیبراسیون و تصحیح دبی78
تحلیل وضعیت موجود شبکه84
فصل ششم: بهینه سازی و بررسی نتایج آن96
مقدمه97
توضیحی درباره ی معادلسازی الگوریتم98
شرایط بهینه سازی98
بررسی صحت الگوریتم بهینه سازی100
نتایج حاصل از بهینه سازی مدل کلی شبکه ی آبرسانی لنگرود101
فصل هفتم: نتیجه گیری 110
فصل هشتم:پیشنهاد برای ادامه ی پژوهش112
مراجع115

متن کامل در سایت امید فایل 

2695575337185ث
00ث

فهرست جدول ها:
3-1- تناظر یک به یک بین عوامل فرآیند جفتگیری و پارامترهای الگوریتم44
4-1- جمعیت لنگرود در سرشماری های سالهای مختلف53
4-2- فشارهای خوانده شده در گره های شبکه60
5-1- دبی های بدست آمده از روش تیسن برای گره های متناظر75
5-2- فشارهای ران 2278
5-3- دبی های ران 2278
5-4- ثابت های هیزن ویلیامز برای لوله ها در ران 2279
6-1- قطر لوله های پلی اتیلن به کار رفته در بخش بهینه سازی بهمراه هزینه و ضریب زبری98
2638425612140ج
00ج

فهرست نمایه ها و نمودارها:
3-1- ترسیمه ی الگوریتم جفتیابی زنبورهای عسل 43
4-1- فایل آرک مَپ با مختصات غلط نقشه ی شبکه55
4-2- فایل ایپنت بدست آمده از شرکت مشاور که تنها شصت در صد اطلاعات شبکه را دارد56
4-3- نقشه ی مسکونی شهر در محیط آرک مَپ56
4-4- تصویر شبکه ی آبرسانی با مختصات اصلاح شده در آرک مَپ57
4-5- تصویر لوله های اصلی شبکه و گره های اصلی پس از انجام عملیات طی شده57
4-6- جانمایی نهایی مورد استفاده جهت کالیبراسیون و بهینه سازی59
4-7- نمایه ی جانمایی نهایی در تحلیلگر ایپنت60
5-1- نمایه ی منحنی های تیسن بدست آمده برای گره های اصلی74
5-2- مطابقت نقشه ی شهر را بر منحنی های تیسن جهت کلیپ کردن و بدست آوردن ضرایب تراکم75
5-3- نمودار مطابقت فشارهای مود توزیع با ران بهینه79
5-4- نمودار مطابقت ضرایب زبری مود توزیع با ران بهینه80
5-5- نمودار تغییرات کلی صرایب زبری ران بهینه و مود توزیع80
5- 6- نمودار همگرایی بر حسب بیشینه ی توابع هدف در رانها82
5-7- نمودار همگرایی به ازای میانگین توابع هدف در رانها83
5-8- توزیع فرکانس مقادیر فشار در گره های شبکه84
5-9- توزیع فرکانس هد در گره های شبکه84
5-10- توزیع فرکانس مصرف در گره های شبکه85
5-11- نمودار توزیع فرکانسی ضریب اصطکاک در لوله های شبکه86
5-12- نمودار توزیع فرکانسی سرعت در لوله های شبکه87
5-13- دیاگرام تراز ارتفاعی در گره ها87
2657475271145چ
00چ
5-14- دیاگرام مصارف در گره ها88
5-15- دیاگرام فشار در گره ها88
5-16- دیاگرام تناظر مقدار قطرها به لوله ها89
5-17- دیاگرام تناظر طول با لوله ها89
5-18- دیاگرام سرعت در لوله ها90
5- 19- دیاگرام ضریب اصطکاک در لوله ها90
5-20 - دیاگرام جریان در لوله ها91
5- 21- کانتور وضعیت فشاری شبکه92
5-22- کانتور وضعیت مصرف در شبکه93
5-23 - کانتور وضعیت هد در شبکه93
5-24- کانتور تراز ارتفاعی در شبکه94
6-1- نمودارهای همگرایی برای الگوریتم در گام بهینه سازی100
6-2- نمودار مقایسه ی هد در گره ها پیش و پس از بهینه سازی102
6-3- نمودار مقایسه ی فشار در گره ها پیش و پس از بهینه سازی102
6-4- نمودار مقایسه ای سرعت در لوله ها پیش و پس از بهینه سازی103
6-5- نمودار مقایسه ای تلفات واحد طول در لوله ها پیش و پس از بهینه سازی104
6-6- نمودار مقایسه ای جریان در لوله ها پیش و پس از بهینه سازی105
6-7- کانتور فشار در جغرافیای شبکه ی آبرسانی لنگرود106
6-8- کانتور تغییرات هد در جغرافیای شبکه آبرسانی لنگرود108
2628900602615ح
00ح

چکیده
بررسی معایب شبکه های آبرسانی شهری (بعنوان نمونه شبکه ی آب لنگرود) و بهینه سازی و طراحی شبکه ی بهینه برای یک منطقه ی خاص با استفاده از الگوریتم جفتیابی زنبورهای عسل HBMO
سامان صباغ پور
با توجه به بحران جهانی آب، امروزه رویکردی ویژه به طراحی و استفاده ی بهینه از شبکه های آبرسانی در سرتاسر کره خاکی پدید آمده است. این نگرش بویژه در کشورهای در حال توسعه مانند ایران بسیار جدی تر می بایست دنبال شود. همانگونه که از نتایج ارائه شده در این پایان نامه برخواهد آمد ؛ شبکه ی آبرسانی لنگرود علاوه بر فرسودگی و غیرمهندسی ساز بودن آن عملکرد مناسبی برای توزیع آب بصورت صحیح برای ساکنان شهر ندارد. کمبود فشار و دبی، آشکارا در نقاط متعددی از شهر برای مردم ایجاد مشکل کرده است. در این پایان نامه روشی کاربردی جهت بهینه سازی شبکه ی آبرسانی شهر لنگرود با استفاده از یکی جدیدترین الگوریتمهای فراکاوشی به نام الگوریتم جفتیابی زنبورهای عسل ارائه گردیده است که علاوه بر بار آکادمیک کاربردی نیز می تواند باشد. ویژگی تمام شبکه های فرسوده اینست که با کمبود اطلاعات مواجه اند لذا در این پایان نامه از تقریبهای نوینی برای تخمین آنها استفاده گردید. مهمترین این تقریبها یکی در تخمین دبی ها در گره های اصلی شبکه با روش منحنی های تیسن و به کمک نرم افزار جی آی اس به کار رفته است و دیگری در کالیبراسیون ضرایب زبری در لوله های شبکه ؛ که بطور مفصل یک بخش از پایان نامه را به خود اختصاص داده است. آنچه در این فرآیند انجام گرفته است نهایتا جهت تعیین وضعیت فعلی شبکه بوده است. در فصل پایانی بعنوان اطلاعات ورودی برای بهینه سازی شبکه مورد استفاده قرار گرفته است. بهینه سازی مدل کلی شبکه با استفاده از الگوریتم فراکاوشی و تکاملی جفتیابی زنبورهای عسل انجام گرفته است.
کلیدواژه: بهینه سازی ، شبکه های آب شهری ؛ جفتیابی زنبورهای عسل ؛ کالیبراسیون دبی و ضرایب زبری
2647950219710خ
00خ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *