فایل - موضوع تحقیق علمی

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید

TOC h z t "جدول;1" جدول 3-1 طیف لیکرت PAGEREF _Toc423163164 h 43جدول 3-2- آلفای کرونباخ پرسش‌نامه‌ها PAGEREF _Toc423163165 h 44جدول 4-1: توزیع تأهل PAGEREF _Toc423163166 h 48جدول 4-2: توزیع سن PAGEREF _Toc423163167 h 49جدول 4-4: توزیع جنسیت PAGEREF _Toc423163168 h 50جدول 4-5: توزیع نوع استخدام PAGEREF _Toc423163169 h 51جدول 4-6: توزیع سابقه خدمت PAGEREF _Toc423163170 h 52جدول 4-7: آماره های مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنف PAGEREF _Toc423163171 h 53جدول 4-8- نتایج مربوط به عوامل ساختاری مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران PAGEREF _Toc423163172 h 53جدول 4-9- نتایج مربوط به عوامل رفتاری مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران PAGEREF _Toc423163173 h 55جدول 4-10- نتایج مربوط به عوامل زمینه ای مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران PAGEREF _Toc423163174 h 57جدول 4-11- نتایج مربوط به عوامل مؤثر در تعیین نرخ ارز در ایران PAGEREF _Toc423163175 h 59
فهرست نمودارها
TOC h z t "Style3;1;Style4;1;Nemodarha;1" نمودار 4-1: توزیع تأهل PAGEREF _Toc423163405 h 49نمودار 4-2: توزیع سن PAGEREF _Toc423163406 h 49نمودار 4-3: توزیع تحصیلات PAGEREF _Toc423163407 h 50نمودار 4-4: توزیع جنسیت PAGEREF _Toc423163408 h 51نمودار 4-5: توزیع نوع استخدام PAGEREF _Toc423163409 h 52نمودار 4-6: توزیع سابقه خدمت PAGEREF _Toc423163410 h 52نمودار 4-7- مدل تأییدی گویه های مؤثر بر روی عوامل ساختاری تعیین کننده نرخ ارز در ایران PAGEREF _Toc423163411 h 54نمودار 4-8- مدل تأییدی گویه های مؤثر بر روی عوامل رفتاری تعیین کننده نرخ ارز در ایران PAGEREF _Toc423163412 h 56نمودار 4-9- مدل تأییدی گویه های مؤثر بر روی عوامل زمینه ای تعیین کننده نرخ ارز در ایران PAGEREF _Toc423163413 h 59

فهرست شکلها
TOC h z t "شکلها;1" HYPERLINK l "_Toc423163463" TOC h z t "شکلها;1" شکل 1-1-منبع مدل (میرزائی اهرنجانی، 1371) PAGEREF _Toc423182098 h 5شکل 3-1- پیاز پژوهش (رویکرد جامع به پژوهش) (دانایی فرد و همکاران، 1386: 4) PAGEREF _Toc423182099 h 37شکل 3-2- مدل 1) مراحل روش علمی(کیوی و کامپنهود، 1385) PAGEREF _Toc423182100 h 40شکل 3-3: ساختار کلی مدل معادلات ساختاری؛ (حبیبی، ۱۳۹۱) PAGEREF _Toc423182101 h 45

فصل اولکلیات تحقیق
مقدمهمی توان گفت که نوسانات نرخ ارز نوعی ریسک را در بخش تعاملات خارجی ایجاد می کند که از این نظر می تواند صادرات، واردات و جریانهای سرمایه ای را با اخلال مواجه کند. بنابراین اگر تغییرات نرخ ارز در جهت مناسب تنظیم شود، می تواند محیط مناسب و مساعدتری را جهت تولید، تجارت و سرمایه گذاری فراهم سازد. نوسانات نرخ ارز باعث تغییر قیمت کالاها و خدمات، تولید و عوامل تولید می شود و از این طریق روی جریانات نقدی فعلی و آتی مورد انتظار و در پی آن بازده سهام بنگاه اقتصادی تأثیر می گذارد. به این ترتیب که کاهش ارزش پول سبب افزایش تقاضا برای کالاهای تولید داخلی به دلیل افزایش قیمت نسبی کالاهای خارجی به داخلی می شود که نتیجه ی آن افزایش سطح عمومی قیمتها می باشد، از طرف دیگر موجب کاهش واردات داده های واسطه ای و سرمایه ای به دلیل افزایش قیمت آنها شده که باعث افزایش هزینه تولید و کاهش سرمایه گذاری می‌شود.
در تحقیق حاضر محقق بر آن است تا به شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران بپردازد.

متن کامل در سایت امید فایل 

در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته می شود. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان می گردد، سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد، در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، سوالات و فرضیه های تحقیق، جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق و تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز ساختار تحقیق آورده شده است.
1-1-بیان مسألهنرخ ارز (‌یا نرخ تسعیر) بیان کننده مقدار پولی است که یک کشور در ازای خرید یا مبادله یک واحد پول خارجی مرجع مانند دلار ( یا ارزهای جهان روای دیگر نظیر یورو، پوند انگلیس، فرانک سوئیس و حق برداشت مخصوص‌) می‌پردازد. بنابراین نرخ یا ارزش ریال مقدار ریالی است که ایران در ازای خرید یک واحد پول جهان روا می پردازد. بیش ارزش‌گذاری ریال و یا به عبارت دیگر کم ارزشگذاری اسعار خارجی وقتی صورت می گیرد که مبالغ ریال پرداختی برای مبادله یک واحد پول جهانروا کمتر از ارزش واقعی آن ارز باشد (نیکوفال، 1389). فارغ از استفاده ابزاری از پول در تعیین قیمت کالا و خدمات تجارت بین‌المللی، سالیان درازی است که معاملات خود پول (ارز) بازاری مستقل و هیجان‌برانگیز برای خود دست و پا کرده است. تقابل پول‌ها در جهان بیانگر برآیند مجموعه عواملی است که قابلیت و اهمیت آنها را تعیین می‌کنند. واکاوی اینکه چرا ارز یک کشور قدرتمندتر از ارز کشور دیگری است، خود پرده از شگفتی‌های تامل برانگیزی برمی‌دارد که هریک به نوبه خود منبعث از ساختارهای مدون و قانونمندی در حوزه سیاست‌های پولی، مالی و تجاری در تعامل دقیق با انعطاف‌پذیری‌ها یا ثبات سیاست‌های خارجی، منطقه‌ای و بین‌المللی هر کشور است. به عقیده بسیاری از اقتصاددانان متغیر نرخ ارز به واسطه واکنش هایی که در داخل و خارج از مرزهای اقتصادی یک کشور بر می انگیزد، مهمترین متغیر قیمتی در اقتصاد است و تنظیم صحیح آن در قالب یک نظام ارزی صحیح و منطقی می‌تواند بسیار راهگشا و اثرگذار باشد (فردریک، 1378).
از آنجایی که نرخ ارز به عنوان لنگر در اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردار است، تغیرات نرخ ارز باعث اثرات عمده در کوتاه مدت و بلند مدت بر سایر شاخص های اقتصادی کشور و در مجموع بر کل اقتصاد کشور می گردد، لذا بررسی نرخ ارز و عوامل موثر بر آن در راستای اعمال سیاست های مناسب اقتصادی مهم می باشد. نرخ ارز تأثیر بالایی بر میزان صادرات و واردات کالا و خدمات و همچنین اثر قابل توجهی بر قیمت های نسبی دارد و میزان رقابت پذیری اقتصاد کشور با سایر کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد. موضوع مهمتر این است که نرخ ارز حقیقی در بردارنده واقعیت های اقتصادی بیشتری از نرخ ارز اسمی می باشد و شاخص معتبرتری برای سنجش قدرت اقتصادی کشور در رقابت با سایر کشورها است (طهماسبی و همکاران، 1381).
در این راستا سوال اصلی پژوهش این است که عوامل مؤثر بر تعیین نرخ ارز واقعی در ایران کدام هستند؟
1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
مدیریت و تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره یکی از چالش‌های عمده سیاستگذاران اقتصاد کشور بوده و در همه دوره‌ها در محافل آکادمیک و سیاستگذاری اقتصاد ایران مباحث چالش برانگیزی حول نحوه تعیین نرخ ارز در جریان بوده است که در دو سال اخیر و در پی نوسانات شدید در بازار ارز، این مباحث چالش برانگیز‌تر نیز شده است. در واقع نرخ واقعی ارز در هر کشور بدون شک از شاخصهای اساسی و بنیادین در تعیین درجه رقابت بین المللی و تبیین وضعیت داخلی اقتصاد آن کشور به شمار می رود. آشفتگی و نوسان در عملکرد این شاخص از یک طرف مبین عدم نعادل در اقتصاد و از سوی دیگر علت بی‌ثباتی بیشتر محسوب می‌شود (مهرآرا، 1384). مطالعات به عمل آمده در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که تغییرات تعدیل نشده در متغیرهای ساختاری به همراه سیاستهای ناسازگار پولی و مالی دولتها موجب بروز فاصله بین نرخ ارز تحقق یافته از مقادیر تعادلی آن می‌گردد. ازین‌رو تحلیل رفتار نرخ واقعی ارز و شناسایی عوامل تعیین کننده آن به منظور تدوین سیاستهایی برای تعدیل این شاخص همواره توجه کارشناسان و سیاستگذاران اقتصادی را به خود معطوف داشته است
نرخ ارز یکی از شاخص های مهم در اقتصاد کشور محسوب می شود و در کنار سایر عوامل بر وضعیت اقتصادی کشور تأثیر به سزایی دارد و در واقع تنظیم کننده روابط تجاری کشور با سایر کشورهای دنیا می باشد. متغیرهای زیادی مانند کسری بودجه بر نرخ ارز اعم از اسمی و حقیقی اثر می گذارند. اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و در سال های اخیر این درآمدها از نوسانات زیادی برخوردار بوده است و از طرف دیگر اختلاف زیاد تورم انباشته داخل و خارج از کشور باعث کاهش قدرت رقابتی اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشورها گردیده است. با توجه به این که نرخ ارز حقیقی از متغیر های با اهمیت اقتصادی هر کشور می باشد و وضعیت داخلی و بین المللی اقتصاد را از حیث رقابت پذیری تبیین می نماید، هر گونه بی ثباتی و نوسان در عملکرد نرخ ارز حقیقی موجب اثرات منفی بر اقتصاد می شود. به منظور انتخاب سیاست های مناسب پولی و ارزی می بایست عوامل و متغیرهای موثر بر رفتار نرخ ارز حقیقی شناسایی و مورد توجه قرار گیرد (طهماسبی و همکاران، 1381).
.با توجه به اهمیت بحث نرخ ارز در اقتصاد کشورها و نیز با توجه به تغییرات سریع سیاستهای نرخ ارز در ساختار اقتصادی ایران لازم است به شناسایی عوامل مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران، پرداخته شود.
1-3-اهداف تحقیقاهداف تحقیق به شرح زیر می باشد:
اهداف اصلی:
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تعیین نرخ ارز.
اهداف فرعی:
تعیین عوامل ساختاری موثر بر تعیین نرخ ارز در ایران.
تعیین عوامل رفتاری موثر بر تعیین نرخ ارز در ایران.
تعیین عوامل زمینه ای موثر بر تعیین نرخ ارز در ایران.
تعیین عوامل مؤثر در تعیین نرخ ارز در ایران به ترتیب اولویت‌.
هدف کاربردی:
ارائه راهکارهای لازم به منظور ثبات قیمت در بازار ارز و نظارت صحیح بر عوامل موثر بر نرخ ارز.
1-4-سؤال های تحقیقسؤال های تحقیق نیز به شرح زیر می باشند:
عوامل ساختاری موثر بر تعیین نرخ ارز در ایران کدامند؟
عوامل رفتاری موثر بر تعیین نرخ ارز در ایران کدامند؟
عوامل زمینه ای موثر بر تعیین نرخ ارز در ایران کدامند؟
عوامل مؤثر در تعیین نرخ ارز در ایران به ترتیب اولویت‌ کدامند؟

1-5-مدل تحقیقهر مدل مفهومی به عنوان نقطه شروع و مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است، به گونه ای که متغیرهای مورد نظر تحقیق و روابط میان آنها را مشخص می کند. به عبارت دیگر می توان گفت که به صورت ایده آل مدل مفهومی یا همان نقشه ذهنی و ایزار تحلیلی یک استراتژی جهت شروع و انجام تحقیق است به گونه ای که انتظار می رود در حین اجرای تحقیق متغیرها روابط و تعاملات بین آنها مورد بررسی و آزمون قرار گرفته و حسب ضرورت تعدیلاتی در آنها انجام شده است و عواملی نیز از آنها کم و یا به آنها اضافه شود (ایران نژاد پاریزی، 1378).
عوامل ساختاری

عوامل رفتاری
تعیین نرخ ارز

عوامل زمینه ای

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *