say49

2324100-459104
موسسه آموزش عالی رجاء
دانشکده مدیریت
پایان نامه کارشناسی ارشد
موضوع:
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر افزایش توان مالی تامین کنندگان با استفاده از تکنیک D-ANPوVIKOR فازی-(مطالعه موردی صنایع شوینده)
پدید آوردنده:
مولود عسگری دارانی
استاد راهنما :
دکتر ناصر حمیدی
استاد مشاور
دکتر آرش حاجی کریمی
شهریور 1393

2495550-659130
موسسه آموزش عالی رجاء
دانشکده مدیریت
پایان نامه کارشناسی ارشد
مدیریت صنعتی –گرایش مالی
موضوع:
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر افزایش توان مالی تامین کنندگان با استفاده از تکنیک D-ANPوVIKOR فازی-(مطالعه موردی صنایع شوینده)
پدید آوردنده:
مولود عسگری دارانی
استاد راهنما :
دکتر ناصر حمیدی
استاد مشاور
دکتر آرش حاجی کریمی
شهریور 1393
ماحصل آموخته هایم را تقدیم می کنم به آنان که مهر آسمانیشان آرام بخش آلام زمینی ام است .
به استوارترین تکیه گاهم ،دستان پرمهر پدرم
به سبزترین نگاه زندگیم ،چشمان سبز مادرم
که هر چه آموختم در مکتب عشق شما آموختم ،و هر چه بکوشم قطره ای از دریای بیکران مهربانیتان را سپاس نتوانم بگویم
امروز هستی ام به امید شماست و فردا کلید باغ بهشتم رضای شما
ره آوردی گران سنگ تر از این نداشتم تا به خاک پاکتان نثار کنم ،باشد که حاصل تلاشم، نسیم گونه غبار خستگیتان را بزداید.
بوسه بر دستان پر مهرتان

نخستین سپاس و ستایش از آن خداوندی است که بنده کوچکش را در دریای بیکران اندیشه، قطره ای ساخت تا وسعت آن را از دریچه اندیشه های ناب آموزگارانی بزرگ به تماشا نشیند. لذا اکنون که در سایه سار بنده نوازی هایش پایان نامه حاضر به انجام رسیده است، بر خود لازم می دانم تا مراتب سپاس را از بزرگوارانی به جا آورم که اگر دست یاریگرشان نبود، هرگز این پایان نامه به انجام نمی رسید.
ابتدا از استاد گرانقدرم جناب آقای دکتر ناصر حمیدی که زحمت راهنمایی این پایان نامه را بر عهده داشتند، کمال سپاس را دارم.
از استاد عالی قدرم جناب آقا دکتر حاجی کریمی که زحمت مشاوره این پایان نامه را متحمل شدند، صمیمانه تشکر می کنم.
سپاس آخر را به مهربانترین همراهان زندگیم، به پدر، مادر تقدیم می کنم که حضورشان در فضای زندگیم مصداق بی ریای سخاوت بوده است
همچنین از جناب آقای موحدی و جناب آقای فرساد که در طی اجرای این تحقیق، همکاری صمیمانه ای با من داشتند.
و در خاتمه از تمامی دوستان که مرا در انجام این تحقیق یاری نمودند، قدردانی و تشکر می نمایم.

چکیده:
در کسب و کار رقابتی امروز، شرکت ها به دنبال راههایی برای بهبود وضعیت خود در بازار هستند به همین منظور بسیاری از خدمات سایر شرکت ها (تامین کنندگان) بهره می گیرند. از عوامل مهم بقا در محیط پر رقابت امروزی ،کاهش هزینه های تولید محصول است که انتخاب درست و مناسب تامین کننده موجب این امر می شود و قابلیت رقابت پذیری سازمان را افزایش می دهد در نتیجه مسئله تعیین شاخص های دخیل در انتخاب تامین کنندگان و اولویت بندی آنها مطابق با استراتژیها و اهداف یک سازمان تولیدی از اهمیت بالایی برخوردار است و این شاخص ها می تواند در رتبه بندی تامین کنندگان سازمان تولیدی در جهت اهداف آن نقش موثری داشته باشند. حل این مسئله می تواند منجر به بهبود عملکرد سازمان شده و در عین حال هزینه های مرتبط با خرید تامین را کاهش دهد. صنعت شوینده کشور نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به همین دلیل تصمیمات اخذ شده در این رابطه در عملکرد موفق شرکت ها در این صنعت تاثیر بسزایی دارند با توجه به موارد مذکور اخذ چنین تصمیماتی نیازمند ابزار توجیهی قوی برای اجرا می باشد.
یکی از اجزای مهم زنجیره تامین ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان می باشد طبیعی است که بخش اعظمی از موفقیت یک شرکت در دستیابی به اهدافی چون بهبود کیفیت ،کاهش قیمت و تحویل به موقع و به عبارت دیگر نیل به مولفه های رضایت مشتری جهت فراهم کردن زمینه های حضور در بازارهای جهانی منوط به عملکرد تامین کنندگان آن شرکت است و در نتیجه فرآیند انتخاب تامین کننده که قبلا به عنوان یک فعالیت صرفا عملیاتی محسوب می شد در حال حاضر به عنوان یک فعالیت استراتژیک شناخته شده و نیازمند توجه بیشتراست.
درباره ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در صنایع مختلف پژوهش های زیادی صورت گرفته است ،در این پژوهش به دنبال شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توان مالی تامین کنندگان و رتبه بندی تامین کنندگان با استفاده از معیارهای بیان شده می باشد در این راستا ابتدا با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحقیقاتی معیارها را شناسایی و سپس باتوجه به نظر خبرگان صنعت مذکور معیارها تاثیر گذار شناسایی می شود در مرحله بعد با استفاده از روش دیمتل فازی ساختار حاکم بر معیارهای اصلی و فرعی مشخص و با استفاده از روش ویکور بهترین تامین کننده شناسایی می شود.
براساس مطالعات صورت گرفته بر روی معیارهایی که پس از مطالعات کتابخانه ای شناسایی شده بودند معیارهای کیفیت ،تحویل ،توانمند سازی ،حسن سابقه و بهروری به ترتیب از جمله معیارهای مهم تاثیر گذار بر افزایش توان مالی تامین کنندگان صنایع شوینده شناسایی شده است و در زیرمعیارها حداقل سازی استفاده از منابع و حداکثر استفاده از ظرفیت، بالاترین امتیاز را کسب کردند .با توجه به نتایج به دست آمده و با مقایسه صورت گرفته با تحقیقات پیشین این نتیجه حاصل می شود که کیفیت ،در ارزیابی تامین کنندگان از جمله معیارهای مهم و قابل توجه محسوب می شود زیرا در اکثر تحقیقات گذشته و همچنین تحقیق پیش رو در رتبه اول از نظر اهمیت قرار گرفته است
واژه کلیدی: زنجیره تامین، مدیریت زنجیره تامین، وضعیت(توان )مالی، مدیریت هزینه
فهرست مطالب
فصل اول:
TOC o “1-3” h z u 1-1مقدمه: PAGEREF _Toc402382381 h 12-1 بیان مساله: PAGEREF _Toc402382382 h 23-1ضرورت و اهمیت تحقیق: PAGEREF _Toc402382383 h 34-1اهداف تحقیق : PAGEREF _Toc402382384 h 51-4-1هدف اصلی: PAGEREF _Toc402382385 h 52-4-1اهداف فرعی: PAGEREF _Toc402382386 h 55-1سوالات تحقیق: PAGEREF _Toc402382387 h 56-1 نوع و روش تحقیق: PAGEREF _Toc402382388 h 67-1قلمرو تحقیق: PAGEREF _Toc402382389 h 68-1روش های گردآوری داده ها: PAGEREF _Toc402382390 h 69-1روش تجزیه و تحلیل: PAGEREF _Toc402382391 h 710-1محدودیت های تحقیق: PAGEREF _Toc402382392 h 711-1تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی: PAGEREF _Toc402382393 h 71-13 مدل مفهومی تحقیق: PAGEREF _Toc402382394 h 10فصل دوم :
1-2مقدمه: PAGEREF _Toc402382395 h 122-2تعاریف و مفاهیم زنجیره تامین : PAGEREF _Toc402382396 h 123-2اجزا زنجیره تامین: PAGEREF _Toc402382397 h 144-2مدیریت زنجیره تامین: PAGEREF _Toc402382398 h 155-2 فرآیندهای اصلی در مدیریت زنجیره تامین : PAGEREF _Toc402382399 h 176-2 مدیریت تامین کنندگان : PAGEREF _Toc402382400 h 182-6-1انواع تامین کنندگان : PAGEREF _Toc402382401 h 192-6-2عوامل موثر بر انتخاب تامین کنندگان : PAGEREF _Toc402382402 h 202-6-3ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان: PAGEREF _Toc402382403 h 212-6-4سطوح ارزیابی تامین کنندگان : PAGEREF _Toc402382404 h 222-6-5 مدیریت استراتژیک تامین کننده : PAGEREF _Toc402382405 h 232-6-6منافع حاصل از ارزیابی تامین کنندگان : PAGEREF _Toc402382406 h 242-7معیارهای انتخاب تامین کنندگان : PAGEREF _Toc402382407 h 262-8سیر تکامل مدیریت زنجیره تامین: PAGEREF _Toc402382408 h 292-9پیشینه تحقیقات انجام شده. PAGEREF _Toc402382409 h 312-10جمع بندی پژوهش های انجام شده PAGEREF _Toc402382410 h 46فصل سوم
3-1مقدمه: PAGEREF _Toc402382411 h 503-2نوع تحقیق: PAGEREF _Toc402382412 h 513-3روش تحقیق : PAGEREF _Toc402382413 h 523-4قلمرو تحقیق: PAGEREF _Toc402382414 h 543-4-1قلمرو مکانی: PAGEREF _Toc402382415 h 543-4-2قلمرو زمانی تحقیق: PAGEREF _Toc402382416 h 543-4-3قلمرو موضوعی تحقیق: PAGEREF _Toc402382417 h 543-5روش گردآوری داده ها یا شیوه گردآوری داده ها : PAGEREF _Toc402382418 h 543-6ابزارهای گردآوری اطلاعات: PAGEREF _Toc402382419 h 553-7جامعه و نمونه پژوهش: PAGEREF _Toc402382420 h 553-8روش تجزیه و تحلیل داده ها : PAGEREF _Toc402382421 h 553-8-1تعریف تصمیم گیری : PAGEREF _Toc402382422 h 563-8-2تصمیم گیری چند معیاره گروهی: PAGEREF _Toc402382423 h 573-8-3مدل های تصمیم گیری چند معیاره : PAGEREF _Toc402382424 h 583-8-3-1تصمیم گیری چند هدفه(MODM): PAGEREF _Toc402382425 h 583-8-5منطق فازی PAGEREF _Toc402382426 h 623-8-6تکنیک دیمتل فازی : PAGEREF _Toc402382427 h 643-8-6-1حل روش دیمتل فازی: PAGEREF _Toc402382428 h 65قدم اول: تشکیل ماتریس تصمیم فازی PAGEREF _Toc402382429 h 65قدم چهارم: تشکیل ماتریس متوسط نرمال شده: PAGEREF _Toc402382430 h 68قدم پنجم: تشکیل ماتریس رابطه کل PAGEREF _Toc402382431 h 68قدم ششم: محاسبه جمع سطر ها و ستون ها (riو ci) PAGEREF _Toc402382432 h 68قدم هفتم: محاسبه ri+cj و ri-cj و وزن شاخص ها: PAGEREF _Toc402382433 h 68قدم هشتم: رسم دیاگرام رابطه علی و معلولی: PAGEREF _Toc402382434 h 68قدم نهم: محاسبه مقدار آستانه p و رسم نمودار CRM PAGEREF _Toc402382435 h 693-8-7روش ویکور فازی: PAGEREF _Toc402382436 h 693-8-7-1 حل روش ویکور فازی: PAGEREF _Toc402382437 h 703-8روایی و پایایی پرسشنامه پژوهش: PAGEREF _Toc402382438 h 743-9مدل مفهومی پژوهش PAGEREF _Toc402382439 h 76فصل چهارم :
4-1 مقدمه PAGEREF _Toc402382440 h 794-2 سوال اول و پاسخ آن PAGEREF _Toc402382441 h 804-3 سوال دوم و پاسخ آن PAGEREF _Toc402382442 h 814-4 سوال سوم و پاسخ آن PAGEREF _Toc402382443 h 834-4-1روش DEMATEL PAGEREF _Toc402382444 h 834-4-1-1قدم اول: تشکیل ماتریس تصمیم فازی PAGEREF _Toc402382445 h 844-4-1-2قدم دوم: فازی زدایی به روش CFCS PAGEREF _Toc402382446 h 854-4-1-3قدم سوم: تشکیل ماتریس تصمیم متوسط: PAGEREF _Toc402382447 h 884-4-1-4 قدم چهارم: تشکیل ماتریس متوسط نرمال شده: PAGEREF _Toc402382448 h 894-4-1-5قدم پنجم: تشکیل ماتریس رابطه کل PAGEREF _Toc402382449 h 904-4-1-6قدم ششم: محاسبه جمع سطر ها و ستون ها (riو ci) PAGEREF _Toc402382450 h 904-4-1-7 قدم هفتم: محاسبه ri+cj و ri-cj و وزن شاخص ها: PAGEREF _Toc402382451 h 914-4-1-8قدم هشتم: رسم دیاگرام رابطه علی و معلولی PAGEREF _Toc402382452 h 914-4-1-9قدم نهم: محاسبه مقدار آستانه p و رسم نمودار CRM PAGEREF _Toc402382453 h 924-5 سوال چهارم و پاسخ آن PAGEREF _Toc402382454 h 944-6 سوال پنجم و پاسخ آن PAGEREF _Toc402382455 h 984-6-1روش ویکور فازی PAGEREF _Toc402382456 h 984-6-1-1قدم اول : ارزیابی گزینه ها توسط خبرگان : PAGEREF _Toc402382457 h 984-6-1-2قدم دوم :تشکیل ماتریس تصمیم : PAGEREF _Toc402382458 h 994-6-1-3قدم سوم : بی مقیاس نمودن ماتریس تصمیم گیری: PAGEREF _Toc402382459 h 1004-6-1-4قدم چهارم : محاسبه مقادیر و : PAGEREF _Toc402382460 h 1024-6-1-5 قدم پنجم : محاسبه PAGEREF _Toc402382461 h 1024-6-1-6 قدم ششم : فازی زدایی مقادیر R، S و Q : PAGEREF _Toc402382462 h 1034-6-1-8قدم هشتم : گزینه نهایی : PAGEREF _Toc402382463 h 106فصل پنجم:
5-1مقدمه: PAGEREF _Toc402382464 h 1105-2نتایج تحقیق: PAGEREF _Toc402382465 h 1115-3یافته های پژوهش : PAGEREF _Toc402382466 h 1115-4 موانع و محدودیت ها تحقیق: PAGEREF _Toc402382467 h 1155-5 پیشنهادات: PAGEREF _Toc402382468 h 1165-5-1پیشنهادات تحقیق PAGEREF _Toc402382469 h 1165-5-2پیشنهادات برای تحقیقات آتی: PAGEREF _Toc402382470 h 116منابع ……………………………………………………………………………………………………………………115

TOC h z t “فهرست نمودارها,1” نمودار (1-1)-مراحل انجام تحقیق PAGEREF _Toc402307535 h 9نمودار (1-2) مدل مفهومی تحقیق PAGEREF _Toc402307536 h 10نمودار (3-1) مروری بر سیر انجام پژوهش PAGEREF _Toc402307537 h 53نمودار (3-1) مدل های تصمیم گیری چند هدفه – آریا نژاد و همکاران 1388 PAGEREF _Toc402307538 h 59نمودار (3-2)مدل تصمیم گیری چند شاخصه- امیری ،1392 PAGEREF _Toc402307539 h 61نمودار (3-2) تابع عضویت PAGEREF _Toc402307540 h 64نمودار (1-3) مراحل انجام تحقیق PAGEREF _Toc402307541 h 76نمودار (4-1)دیاگرام علی معلولی معیارهای اصلی PAGEREF _Toc402307542 h 92نمودار(4-2) نمودار معیار اصلی CRM……………………………………………………………………………………………………..92

TOC h z t “فهرست جداول,1”
جدول (1-2) معیارهای انتخاب تامین کنندگان PAGEREF _Toc402306909 h 26جدول (2-2)شاخص های ارزیابی تامین کننده استم و گلهر PAGEREF _Toc402306910 h 32جدول (2-3)شاخص های ارزیابی تامین کننده الرام PAGEREF _Toc402306911 h 32جدول (2-4)شاخص های ارزیابی تامین کننده بچ PAGEREF _Toc402306912 h 33جدول (2-5)شاخص های ارزیابی تامین کننده وبر و همکاران PAGEREF _Toc402306913 h 33جدول (2-6)شاخص های ارزیابی تامین کننده ویلس و هاتسون PAGEREF _Toc402306914 h 34جدول (2-7)شاخص های ارزیابی تامین کننده هاروادج PAGEREF _Toc402306915 h 35جدول (2-8)شاخص های ارزیابی تامین کننده هوها و کریشنا PAGEREF _Toc402306916 h 35جدول (2-9)شاخص های ارزیابی تامین کننده مرلی PAGEREF _Toc402306917 h 36جدول (2-10)شاخص های ارزیابی تامین کننده شرکت پژو PAGEREF _Toc402306918 h 36جدول (2-11)شاخص های ارزیابی تامین کننده سیمسون PAGEREF _Toc402306919 h 37جدول (2-12)شاخص های ارزیابی تامین کننده بند فیلد PAGEREF _Toc402306920 h 38جدول (2-13)تحقیقات انجام شده درباره شاخص های ارزیابی تامین کنندگان PAGEREF _Toc402306921 h 46جدول (3-1) ارزش معادل متغییر های زبانی براساس پژوهش لین و وو lin ,wu PAGEREF _Toc402306922 h 65جدول (3-2) PAGEREF _Toc402306923 h 66:جدول (3-3) معیارهای اصلی و فرعی موثر بر توان مالی PAGEREF _Toc402306924 h 77جدول (4-1)غربالگری معیارهای اصلی PAGEREF _Toc402306925 h 81جدول (4-2)غربالگری معیارهای فرعی(زیر معیارها) PAGEREF _Toc402306926 h 82جدول (4-3) تاثیر متقابل معیارها PAGEREF _Toc402306927 h 84جدول( 44 ) ماتریس تصمیم معیارهای اصلی PAGEREF _Toc402306928 h 85جدول(4-5) ماتریس نرمال شده PAGEREF _Toc402306929 h 86جدول (4-6) ماتریس مقادیر چپ و راست نرمال شده PAGEREF _Toc402306930 h 87جدول(4-7) ماتریس مقادیر کریسپ نرمال شده کل PAGEREF _Toc402306931 h 87جدول (4-8) ماتریس کریسپ نهایی PAGEREF _Toc402306932 h 88جدول (4-9) ماتریس تصمیم متوسط PAGEREF _Toc402306933 h 89جدول (4-10) ماتریس متوسط نرمال شده PAGEREF _Toc402306934 h 89جدول (4-11) ماتریس رابطه کل PAGEREF _Toc402306935 h 90جدول (4-13) محاسبه ri + ci و ri – ci PAGEREF _Toc402306936 h 91جدول (4-14) ماتریس رابطه کل با توجه به مقدار آستانه PAGEREF _Toc402306937 h 93جدول (4-15) جدول تعیین علت و معلول بودن زیرمعیارها PAGEREF _Toc402306938 h 94جدول (4-16) مجموع مقادیر علی و معلولی PAGEREF _Toc402306939 h 96جدول (4-17) ماتریس تصمیم ارزیابی گزینه ها PAGEREF _Toc402306940 h 99جدول(4-18) ماتریس بی مقیاس شده PAGEREF _Toc402306941 h 101جدول (4-19) مقادیر R، S ، Q PAGEREF _Toc402306942 h 103جدول (4-20) مقادیر قطعی R، S ، Q PAGEREF _Toc402306943 h 104جدول (4-21) مقادیر قطعی R، S ، Q PAGEREF _Toc402306944 h 105جدول (5-1) اولویت بندی معیارهای اصلی PAGEREF _Toc402306945 h 111جدول (5-2)اولویت بندی معیارهای فرعی PAGEREF _Toc402306946 h 112جدول (5-3) مقایسه نتایج پژوهش با سایر پژوهش های انجام شده PAGEREF _Toc402306947 h 113جدول (5-4)اولویت بندی تامین کنندگان PAGEREF _Toc402306948 h 114

کلیه حقوق مادی مترتب برنتایج مطالعات ،ابتکارات ونوآوری های ناشی از تحقیق
موضوع پایان نامه متعلق به موسسه آموزش عالی رجاء می باشد.
اینجانب………………………….. دانشجوی رشته ………………… مقطع تحصیلی ……………………
بدین وسیله اصالت کلیه مطالب موجود در مباحث مطروحه در پایان نامه تحصیلی خود
با عنوان …………………………………………………………………………………………………………راتایید
کرده ، اعلام می نمایم که تمامی محتوای آن حاصل مطالعه ، پژوهش و تدوین خود بوده
و به هیچ وجه رونویسی از پایان نامه و یا هیچ اثر یا منبع دیگری ، اعم از داخلی و خارجی
نبوده و تعهد مینمایم در صورت اثبات عدم اصالت آن و یا احراز عدم صحت مفاد و یا لوازم
این تعهد نامه در هر مرحله از مراحل منتهی به فارغ التحصیلی و یا پس از آن و یا تحصیل در
مقاطع دیگر و یا اشتغال و … دانشگاه حق دارد ضمن رد پایان نامه نسبت به لغو و ابطال مدرک
تحصیلی مربوطه اقدام نماید .
مضافاً اینکه کلیه مسئولیتها و پیامدهای قانونی و یا خسارت وارده از هر حیث متوجه اینجانب
می باشد.
نام و نام خانوادگی دانشجو :
امضاء و تاریخ

14573251480185فصل اول
کلیات تحقیق
00فصل اول
کلیات تحقیق
1-1مقدمه:فعالیت خرید یکی از مهمترین فعالیت های زنجیره تامین است. امروزه همزمان با افزایش روش های مختلف خرید ،تصمیم گیری و انتخاب تامین کنندگان مناسب برای خرید ،مهم تر و در نتیجه مشکل تر شده است. علاوه بر آن ساختار جدید سازمان ها موجب شده است که برای انتخاب تامین کنندگان افراد بیشتری در تصمیم گیری دخیل باشند و لذا اهمیت و جایگاه تصمیم گیری افزایش یافته است .(عطایی ،1389)
انسان حتی در کوچک ترین تصمیم شخصی در پی آن است که بین نیازها و اهدافش تعادلی برقرار کند و این ضرورت ،او را به استفاده از تصمیم گیری چند معیاره به عنوان یک راه حل، نیازمند می کند. در گذشته مسائل تجاری اغلب با یک هدف و آن هم بیشینه کردن سود تبیین می شدند اما امروزه در تجارت این شاخص نمی تواند به تنهایی راه گشای پیشرفت باشد هنر تصمیم گیرندگان امروزی استفاده از اهداف چندگانه و متضادی مانند کمینه کردن هزینه و بیشینه کردن کیفیت خدمات است .این گونه مسائل گذشته و سنتی هستند باید اهداف مورد نظر را با شاخص های متعدد مقایسه کرده و یا آن ها را رتبه بندی کرد این گونه مسائل در چند دهه اخیر به طور چشم گیری مورد توجه قرار گرفته اند. (عطایی ،1389)
تصمیم گیری چند معیاره در بسیاری از زمینه های مدیریتی کاربرد دارد که یکی ار آنها انتخاب تامین کننده است از سال 1990 به بعد مدیریت زنجیره تامین و فرآیند انتخاب تامین کننده در موضوع مدیریت خرید به طور چشم گیری مورد توجه قرار گرفت.(عطایی ،1389)
اما آنچه که موجب اهمیت مسئله انتخاب تامین کنندگان می شود این است که بیش از 50 درصد هزینه کالاهای فروخته شده در جهان مربوط به مواد خام خریداری شده می باشد.(منانی،1392)
در انتخاب تامین کنندگان معیارهای مختلفی باید مورد توجه قرار بگیرد که مهم ترین آنها عبارتند از: (عطایی ،1389)
قدرت و توانایی مالی
امکانات و ساختارهای مدیریتی
خصوصیات فنی
توانایی پشتیبانی
سیستم و فرآیندهای کیفی
2-1 بیان مساله:پیچیدگی کالا و خدمات در دنیای امروز به گونه ای است که بسیار کم اتفاق می افتد سازمان یا موسسه ای به تنهایی و بدون کمک گرفتن همکاری با دیگر سازمان ها بتواند محصولی را تولید و یا خدمتی را ارائه دهد معمولا سازمان های متعددی در تولید یک محصول یا ارائه خدمت نقش دارند. (رائی،1391)
استراتژی سنتی خرید، استفاده از تعداد زیادی تامین کننده کالا و خدمات را توصیه کرده است در حالی که طبق دیدگاه جدید افزایش تامین کننده باعث تحمیل هزینه های اضافی و کاهش کیفیت و تاخیر در زمان تحویل و عدم برقراری ارتباط و روابط نزدیک و بسیاری دیگر از مسائل شده است. (منانی،1392)
ماده اولیه و اصلی مورد استفاده در صنایع شوینده سولفات سدیم است که توسط دو شرکت داخلی املاح معدن ایران و سولفاتیک تولید و عرضه می شود و این به معنای انحصاری شدن فروش این ماده توسط این دو شرکت است این دو شرکت با همکاری یکدیگر قیمت کالا را تعیین می کنند و شرکت شوینده را به دنبال خود می کشانند علاوه بر آن درشرایط کنونی تحویل سولفات سدیم داخلی توسط شرکتهای تولیدکننده براساس سهمیه بندی اعلامی از سوی شورای تولیدکنندگان پودرشوینده بوده و به هیچ وجه با توجه به تغییر درصد مصرف در صنعت شوینده به دلیل تغییر استاندارد پودرشوینده تکافوی نیاز صنعت شوینده را نمی نماید ولزوما تولیدکنندگان این صنعت لازم است نسبت به واردات کسری آن اقدام نمایند.(فصلنامه انجمن صنایع شوینده ،بهداشتی ،آرایشی ایران،شماره42 سال10 )
علاوه بر آن واردات این ماده نیز با مشکلاتی همراه است .چین بزرگترین عرضه کننده این مواد به ایران محسوب می شود که ایران همواره با هجوم و فشار قیمت مواد اولیه از سوی این کشور روبه رو است اعمال تعرفه ترجیحی برای واردات سولفات سدیم به دلیل تخصیص ارز دولتی وترجیحی در سنوات گذشته به منظور حمایت ازصنایع داخلی از جمله مشکلات دیگر در این صنعت است.( فصلنامه انجمن صنایع شوینده ،بهداشتی ،آرایشی ایران،شماره هفتم، سال2 )
با توجه به مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه در صنایع شوینده ،حضور تامین کنندگان قدرتمند داخلی ضروری است وبا توجه به اهمیت معیارهای مالی در ارزیابی تامین کنندگان افزایش توان مالی تامین کنندگان از اهمیت بالایی برخوردار است در این تحقیق بر آنیم تا عواملی که باعث افزایش توان مالی تامین کنندگان می شود را شناسایی کرده تا گامی در جهت بهبودفعالیت تامین کنندگان صنایع شوینده برداشته شود .
3-1ضرورت و اهمیت تحقیق:با توجه با این که شرکتهای شوینده در ایران برای تامین مواد اولیه خود از تامین کنندگان داخلی و خارجی استفاده می کنند و با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی ایران و وجود تحریم ها در این برهه زمانی افزایش توان عملکردی تامین کنندگان داخلی از اهمیت بالایی برخوردار است که در این بین توجه به توان مالی به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی کیفی تامین کننده مورد توجه قرار می گیرد
افزایش رقابت جهانی در دنیای امروز و فعالیت در محیط هایی که به طور مداوم در حال تغییر می باشد سازمان ها و شرکت ها را در سرتاسر جهان واداشته است که به منظور کسب جایگاهی مناسب و حفظ و توسعه آن از الگوی مناسبی استفاده کنند. از طرفی دیگر انتظارات مشتریان بر کیفیت بالا خدمت رسانی سریع و قیمت مناسب محصولات و خدمات نیز موجب افزایش فشار بر سازمان شده است بدین منظور سازمان ها به دنبال کاهش هزینه و افزایش کیفیت هستند تا بتوانند خواسته های مشتریان به عنوان مهمترین عامل در راستای ایجاد ارزش برای سازمان را برآورده کرده و باعث افزایش مطلوبیت آنها شوند. در سال های اخیر رضایتمندی مشتریان به عنوان مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی مورد توجه سازمان ها بوده است.
در راستای این اهداف دیگر سازمان ها به تنهایی نمی توانند از عهده تمام کارهای خود شامل فعالیت های تولیدی ،حمل و نقل ،انبارداری،خرید ،فروش و …برآیند.بدین منظور عضویت در یک زنجیره تامین که بتواند اهداف سازمان را برآورده نماید و مدیریت کردن زنجیره تامین راه حل مفیدی می باشد
انتخاب تامین کننده موضوع مهمی در زنجیره تامین محسوب می شود به گونه ای که تولید کنندگان 60 درصد از وقت خود را صرف تامین مواد اولیه ،اجزا و قطعات ترکیبی از طریق تامین کنندگان ،بخش قابل توجهی از هزینه های تمام شده کالا ها را تشکیل می دهد.به طور متوسط 70 درصد ارزش محصول نهایی کارخانجات را هزینه مواد خام و خدمات دریافتنی از بیرون تشکیل می دهد از این رو انتخاب تامین کنندگان برای شرکت ها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است به همان اندازه که انتخاب تامین کنندگان در تقلیل هزینه ها موثر است و باعث افزایش قدرت رقابتی شرکت ها می شود انتخاب تامین کننده نامناسب نیز می تواند باعث تنزیل موقعیت مالی و عملیاتی شرکت ها شود . (منانی،1392)
بیشترمشکلاتی که صنایع شوینده با آن مواجه هستند به تامین مواد اولیه بر می گردد در واقع می توان گفت آن بخش ازمواداولیه که ازخارج وارد می شود به علت کاهش ارزش ریال بسیارگرانترازسابق است،تحریم اقتصادی نیزباعث محدود شدن منابع شده است. مواداولیه ای که ازپتروشیمی های داخلی تأمین میشود نیزبه علت افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها ازسوی وزارت نفت ،باقیمتی چند برابرعرضه می شود که ازآن جمله می توان بهL.A.B ماده اصلی تولید پودرشوینده ومایع ظرفشویی وپلی اتیلن ماده اصلی ساخت ظروف محصولات اشاره نمود. .( فصلنامه انجمن صنایع شوینده ،بهداشتی ،آرایشی ایران،شماره هفتم، سال2 )
4-1اهداف تحقیق :1-4-1هدف اصلی:هدف اصلی این تحقیق مشخص کردن عوامل اصلی موثر برافزایش توان مالی تامین کنندگان و رتبه بندی این عوامل است.
2-4-1اهداف فرعی:اهداف فرعی عبارت است از:
مشخص کردن عوامل فرعی موثر برافزایش توان مالی تامین کنندگان در صنایع شوینده
تبیین ساختار حاکم تاثیر گذار برعوامل شناسایی شده
تعیین میزان شدت تاثیر عوامل شناسایی شده بر توان مالی تامین کننده در صنعت شوینده
اولویت بندی تامین کنندگان براساس توان مالی در صنعت شوینده
5-1سوالات تحقیق:عوامل اصلی موثر بر افزایش توان مالی تامین کنندگان در صنعت شوینده کدام است؟
عوامل فرعی موثر بر افزایش توان مالی تامین کنندگان در صنعت شوینده کدام است؟
ساختار حاکم بر عوامل اصلی و فرعی مذکور کدام است؟
شدت تاثیر عوامل در افزایش توان مالی تامین کنندگان به چه اندازه است؟
اولویت بندی تامین کنندگان در صنعت چگونه خواهد بود؟
6-1 نوع و روش تحقیق:نوع تحقیق بر مبنای هدف جزء پژوهش های کاربردی محسوب می شود.. با توجه به اینکه در این پژوهش هدف شناسایی عوامل و معیارهای موثر بررتبه بندی تامین کنندگان و میزان اهمیت هر یک از آنهاست بنابراین می توان تحقیق را در قالب تحقیقات توصیفی طبقه بندی نمود .
به منظور جمع آوری شاخصها و عوامل موثر بر افزایش توان مالی از جمع آوری داده ها به صورت میدانی استفاده شده است واز آنجایی که جهت جمع آوری اطلاعات لازم برای تکمیل این تحقیق از ابزار پرسشنامه و مصاحبه استفاده می شود می توان گفت که این تحقیق از نوع تحقیقات پیمایشی است.به طور کلی این تحقیق از لحاظ روش تحلیل اطلاعات توصیفی و از لحاظ رو شهای جمع آوری اطلاعات پیمایشی است .
7-1قلمرو تحقیق:قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی تحقیق در حوزه مالی مربوط به توان تامین کنندگان در زنجیره تامین می باشد و از جمله تحقیقات در صنایع شوینده است.
قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق مقطع کنونی در نظر گرفته شده است.
قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های شوینده در شهر صنعتی البرز در شهرستان قزوین هستند جامعه آماری شرکت پاک وش است وتحقیق به صورت میدانی صورت می گیرد.
8-1روش های گردآوری داده ها:در این پژوهش براساس نیاز و ضرورت از دو روش گردآوری اطلاعات شامل روش های میدانی و روش کتابخانه ای تخصصی استفاده شده است .برای گردآوری اطلاعات با روش کتابخانه ای از ادبیات موجود در پژوهش ها ،مقالات ،پایان نامه ها ،کتب، سایت ها ،بانک های مقالات و غیره استفاده شده است هم چنین برای جمع آوری داده های میدانی از جامعه خبرگان ،از مصاحبه و پرسشنامه طراحی شده در پژوهش استفاده نموده ایم.
9-1روش تجزیه و تحلیل:در این پژوهش به نظرسنجی از جامعه خبرگان می پردازیم و سپس با روش دیمتل فازی شاخص های پژوهش را ارزیابی و با استفاده از ویکور فازی آنها را رتبه بندی خواهیم کرد
10-1محدودیت های تحقیق:عدم دسترسی سریع و آسان به اطلاعات(این مشکل در تمامی تحقیقات در زمینه های مختلف در کشور وجود دارد) که ناشی از عدم وجود اطلاعات یا عدم همکاری دارندگان اطلاعات با محققان می باشد برای از بین بردن محدودیت عدم وجود اطلاعات در مورد شاخص های افزایش توان مالی تامین کنندگان در صنایع شوینده،با در نظر گرفتن نظر خبرگان این صنعت خلا عدم وجود اطلاعات را پر نموده اند.
11-1تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی:زنجیره تامین:زنجیره تامین شامل مراحلی (اعضای زنجیره تامین)است که چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم در برآورد سازی درخواست مشتری نقش دارد ،یک زنجیره تامین معمولی عبارت است از:تامین کننده،انبارهای مواد اولیه،مراکز تولید،توزیع کنندگان،خرده فروشی ها،مشتری نهایی.
فعالیت زنجیره تامین با سفارش مشتری شروع و با پرداخت مشتری پایان می پذیرد.اختلاف بین پولی که مشتری می پردازد و هزینه های متحمل شده توسط زنجیره میزان سوددهی زنجیره را نشان می دهد.
مدیریت زنجیره تامین: مدیریت زنجیره تامین مجموعه ای است از راهکارها جهت یکپارچه سازی اعضای زنجیره که هدف آن کاهش هزینه های سیستم و نیز افزایش سطح خدمت دهی به مشتری است مدیریت زنجیره تامین مستلزم جریان های بین مراحل و درون هر یک از مراحل زنجیره برای بیشینه کردن کل سوددهی آن است. (تیموری،1388)
وضعیت(توان )مالی:وضعیت مالی شاخصه ای است که به سنجش سطح دانش منابع انسانی و مجموعه توانایی های تامین کننده در خصوص طراحی و تولید محصول می پردازد(سوهانیان،1387)
شاخصه:از لحاظ لغوی “شاخصه”عبارت است از اندازه،پیمانه،مقیاس و آلت سنجش(آلتی که چیزی با آن سنجیده می شود مثل سنگ محک و ترازوی برای سنجش طلا )یا به عبارتی می توان گفت شاخصه نقطه نظر به خصوصی است که گزینه ها می توانند بر طبق آن ارزیابی و بسته بندی شوند.)سوهانیان،1387(
مدیریت هزینه: مدیریت هزینه عبارت است از مجموعه اقدامات که مدیریت برای تامین رضایتمندی مشتریان،همواره با کنترل و کاهش مستمر هزینه انجام می دهد .از این رو،مدیریت هزینه مستلزم به کار گیری ابزارها و فنونی است که عبارت است از :هزینه یابی مبتنی بر فعالیت ،هزینه یابی هدف ،هزینه یابی کل چرخه محصول،هزینه یابی کیفیت،مهندسی ارزش،هزینه یابی کایزن،تحلیل هزینه رقیب،طراحی براساس هزینه،بهینه گزینی و شش سیگما.(رضائیان و همکاران،1388)
تامین کنندگان:تامین کنندگان به شرکت ها و موسساتی اطلاق می شود که یکی از نیازهای شرکت ها را چه از جهت مواد خام و چه از جهت کالای واسطه ای ساخته شده به منظور ایجاد و تولید محصول نهایی براساس شاخصه های ارائه شده برای شرکت تهیه و تولید می نماید(سوهانیان،1387)
1-12مراحل انجام تحقیق:
169926057785موضوع و سوال اولیه تحقیق
مرور و مطالعه منابع کتابخانه ای و پژوهشی
بیان مسئله و شکل گیری سوالات تحقیق
شناسایی شاخص های موثر بر توان مالی تامین کنندگان در صنایع شوینده
غربال سازی شاخص ها توسط خبرگان
تعیین شدت تاثیرشاخص ها بر توان مالی
اولویت بندی تامین کنندگان
تعیین علت معلولی شاخص ها و رسم نمودارCRM برای شاخصهای اصلی
00موضوع و سوال اولیه تحقیق
مرور و مطالعه منابع کتابخانه ای و پژوهشی
بیان مسئله و شکل گیری سوالات تحقیق
شناسایی شاخص های موثر بر توان مالی تامین کنندگان در صنایع شوینده
غربال سازی شاخص ها توسط خبرگان
تعیین شدت تاثیرشاخص ها بر توان مالی
اولویت بندی تامین کنندگان
تعیین علت معلولی شاخص ها و رسم نمودارCRM برای شاخصهای اصلی

17145004440555نمودار (1-1)-مراحل انجام تحقیق00نمودار (1-1)-مراحل انجام تحقیق

-42597767993تامین
کنندگان
تامین
کنندگان

1-13 مدل مفهومی تحقیق:18669001927225001866900192722500
236791579746نمودار (1-2) مدل مفهومی تحقیق00نمودار (1-2) مدل مفهومی تحقیق
17475201010285فصل دوم
چارچوب نظری و پیشینه تحقیق
00فصل دوم
چارچوب نظری و پیشینه تحقیق

1-2مقدمه:در این فصل به ادبیات و پیشینه تحقیق پرداخته می شود .فصل دو شامل دو بخش اصلی است بخش اول مربوط به ادبیات تحقیق است که شامل سیر تکامل مدیریت زنجیره تامین،تعاریف و مفاهیم زنجیره تامین ،اجزا زنجیره تامین ،مدیریت زنجیره تامین ،مدیریت تامین کنندگان و ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان می باشد که هر کدام به تفضیل توضیح داده شده است در بخش دوم به بیان تحقیقات ارائه شده در این حوزه پرداخته شده است.
2-2تعاریف و مفاهیم زنجیره تامین :طی سال های اخیر تعاریف مختلفی برای مدیریت زنجیره تامین از سوی کارشناسان و خبرگان این حوزه ارائه شده است براساس بسیاری از تعاریف اولیه ارائه شده زنجیره تامین بر تمام فعالیت های مرتبط با جریان و تبدیل کالاها از مرحله ماده خام(استخراج)تا تحویل به مصرف کننده نهایی و نیز جریان های اطلاعاتی مرتبط با آنها مشتمل می شود به طور کلی زنجیره تامین زنجیره ای است که همه فعالیت ها ی مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد از مرحله تهیه مواد اولیه تا مرحله کالای نهایی به مصرف کننده را شامل می شود درباره جریان کالا دو جریان دیگر که یکی جریان اطلاعات و دیگری جریان منابع مالی و اعتبارات است نیز حضور دارد
محققان و نویسندگان مختلف ،نگرش ها و تعاریف متفاوتی را از زنجیره تامین ارائه کرده اند برخی زنجیره تامین را در روابط میان خریدار و فروشنده محدود کرده اندچنین نگرشی تنها به عملیات خرید رده اول در یک شرکت تمرکز دارد گروه دیگری به زنجیره تامین با دید وسیع تری نشان داده و آن را شامل تمام سرچشمه های تامین (پایگاه های تامین)برای سازمان می دانند.با این تعاریف زنجیره تامین شامل تمام تامین کنندگان رده اول ،دوم ،سوم و ….خواهد بود.سوم نگرش زنجیره ارزش پورتر است که در آن زنجیره تامین شامل تمام فعالیت های مورد نیاز برای ارائه یک محصول یا خدمت به مشتری نهایی است با نگرش مذکور به زنجیره تامین ،توابع ساخت و توزیع به عنوان بخشی از جریان کالا و خدمات به زنجیره عرضه اضافه می شود در واقع با این دیدزنجیره تامین شامل سه حوزه تدارک ،توزیع و تولید است (سوهانیان،1387)
برخی از تعاریف زنجیره تامین عبارت است از:
زنجیره تامین ،هم ترازی شرکت هایی است که محصولات و خدمات را به بازار ارائه می کنند.
زنجیره تامین شبکه ای از تسهیلات و گزینه های توزیع بوده که عملیات تدارکات مواد اولیه ،انتقال این مواد به واسطه ها و تبدیل به محصولات نهایی و توزیع محصولات نهایی به مشتریان را انجام می دهند
زنجیره تامین تمامی مراحلی را که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در تامین نیاز مشتری درگیر می باشد شامل می شود زنجیره تامین نه تنها شامل تولید کنندگان و کارخانجات می شود بلکه شامل واسطه ها ،خرده فروشان و مشتریان آنها نیز میشود در هر شرکت ،مانند هر کارخانه زنجیره تامین شامل تمامی عوامل درگیر در تامین نیاز مشتری می باشد.
تعریف جامع از زنجیره تامین عبارت است از شبکه ای از فرآیندها به طوری که هدف نهایی آنها تامین کالا و خدمات مشتریان بوده و در برگیرنده ی تامین کنندگان ،تولید کنندگان ،توزیع کنندگان ،عمده فروشان و خرده فروشان است که با هم به طور هماهنگ و منسجم در جهت راضی کردن مشتریان همکاری می کنند .( کرد و همکاران،1392)
3-2اجزا زنجیره تامین:زنجیره تامین به عنوان شبکه ای از سازمان ها تعریف شده است که از طریق ارتباطات بالادستی و پایین دستی در فرآیندها و فعالیت های مختلف به هم متصلند و در نهایت به خلق ارزش به شکل محصول و یا خدمت در دست مشتری نهایی می پردازند.( رائی،1391)
زنجیره تامین از سه جز زنجیره تامین بالادستی ،زنجیره تامین میانی و زنجیره تامین پایین دست تشکیل یافته است:
زنجیره تامین بالادستی:
فعالیت بالا دست زنجیره تامین نظیر حمل و نقل و ارسال قطعات وو مواد توسط لایه هایی از تامین کنندگان شرکت صورت می گیرد.
تامین کننده ای که به شکل مستقیم کالا و قطعه به عملیات شرکت یا سازنده اصلی می فرستد به عنوان تامین کننده لایه اول شناخته می شود.به همین نسبت تامین کننده ای که مواد و قطعاتی به تامین کننده لایه اول ارسال می کند در لایه دوم تامین کننده قرار می گیرد بر حسب نوع محصول و گستردگی شبکه ،تامین کنندگان زنجیره تامین در چند لایه ظاهر می شود
زنجیره تامین میانی:
این بخش شامل فعالیت های ارزش آفرینی است که شرکت انجام می دهد تا مواد و قطعات تدارکک شده توسط شبکه تامین کنندگان را به محصول نهایی تبدیل نموده و جهت توزیع به شبکه مشتریان تحویل نماید فعالیت های این قسمت اغلب شامل برنامه ریزی تولید و ظرفیت،حمل و نقل درون کارخانه ای،مدیریت موجودی موادو قطعات ساخت و کنترل کیفیت است
زنجیره تامین پایین دست:
قسمت پایین دست زنجیره تامین که همه وظیفه توزیع و تحویل محصول به مشتریان را عهده دار است به لایه های مختلفی از مشتریان تقسیم می شود مشتریان لایه اول آنهایی هستند که به طور مستقیم محصول نهایی را از شرکت سازنده یا لایه میانی زنجیره تامین دریافت می کنند .مشتریان لایه دوم به نوبه خود محصولات را از مشتریان لایه اول دریافت می کنند.قسمت پایین دست زنجیره تامین در جایی خاتمه می یابد که محصول جهت استفاده در اختیار مصرف کننده نهایی قرار می گیرد.( احمدی و بهزادیان ،1392)
4-2مدیریت زنجیره تامین:در محیط کسب و کار مدرن ،تولید کنندگان با فشار فزاینده ی الزامات مشتریان در شخصی سازی محصول بهبود کیفیت و پاسخ گویی به تقاضا رو به رو هستند برای حفظ کسب و کار در این فشارها ،بیشتر شرکت ها در صدد توسعه ی شراکت استراتژیک بلند مدت با چند تامین کننده ی معدود و همکاری با آنها هستند به طوری که الزامات رو به افزایش رقابتی در زمینه کارایی ،هزینه و پاسخ گویی به مشتری شرکت را بر آن داشته که شراکت استراتژیکی یا تامین کنندگان پایین دستی و ارائه دهندگان خدمات لجستیک (ISP) برای بهره برداری از قابلیت های آن ها و ایجاد ارزش جدید برای مشتریان ایجاد کنند که این امر منجر به شکل گیری مفهوم مدیریت زنجیره تامین شده است (مانیان و همکاران ،1389)
در حقیقت مدیریت زنجیره تامین چیزی نیست جز یکپارچه سازی فرآیندهای زنجیره تامین از تامین کننده اولیه تا مشتری نهایی به منظور ایجاد رضایت برای مصرف کننده نهایی (پور سلیمان و همکاران ،1389)
برخی از تعاریف صورت گرفته از مدیریت زنجیره تامین عبارت است است:
برنامه ریزی ،سازماندهی و کنترل فعالیت ها در زنجیره تامین ،مدیریت زنجیره تامین نام دارد.
مدیریت زنجیره تامین یکپارچگی های فعالیت های مرتبط با انتقال و جریان کالا و خدمات شامل جریان اطلاعاتی آن ها ،از منبع خام تا مصرف کنندگان نهایی است.
تعریف دانشگاه MITاز مدیریت زنجیره تامین عبارت است از یک رویکرد بکپارچه سازی فرآیندگرا برای تامین مواد اولیه و اقلام مورد نیاز تولید و تحویل محصولات و خدمات به مشتریان . (سوهانیان،1387)
براساس تعریف GSCFمدیریت زنجیره تامین عبارت است از یکپارچه سازی فرآیند های کلیدی کسب و کار در زنجیره ای متشکل از مشتری نهایی تا تامین کننده اولیه که محصولات ،خدمات و اطلاعاتی را فرآهم کرده و برای مشتریان و ذی نفعان و علاقه مندان ،ارزش افزوده خلق می کند.(جعفر نژاد و حیدری،1384)
استیونز گفته :سیستمی است که اجزای آن عبارتند از تامین کنندگان قطعات ،تسهیلات تولید ،خدمات توزیع و فروش و مشتریان که به وسیله جریان رو به جلوی مواد و جریان رو به عقب (بازخور) اطلاعات به یکدیگر مرتبط شده اند
به گفته سیمچی –لوی ،کمیسنکی و سیمچی لوی (2000) مدیریت زنجیره تامین مجموعه ای از روش هایی است که برای یکپارچه سازی اثر بخش تامین کنندگان ،تولید کنندگان ،انبارها و فروشگاه ها استفاده می شود به طوری که کالا در حجم مناسب، مکان مناسب و زمان مناسب ،تولید و توزیع می شود تا هزینه کل سیستم به حداقل برسد و الزامات سطح خدمات برآورده شود
مدیریت زنجیره تامین عبارت است از مدیریت تمام فعالیت های مربوط به انتقال کالاها از مواد خام تا کاربر نهایی که شامل منبع گزینی و تامین زمان بندی تولید، پردازش سفارش،مدیریت موجودی،انتقال ،انبارداری و خدمات مشتری است.همچنین سیستم اطلاعاتی مورد نیاز برای نظارت و هماهنگی فعالیت ها را نیز در بر می گیرد. (مانیان و همکاران ،1389)
مدیریت زنجیره تامین وظیفه یکپارچه سازی واحد های سازمانی در طول زنجیره تامین ،کنترل و هماهنگ سازی جریان های مواد ،اطلاعات و مالی به منظور برآوردن تقاضای مشتری نهایی با هدف بهبود رقابت پذیری زنجیره تامین را انجام می دهد. (رائی،1391)
5-2 فرآیندهای اصلی در مدیریت زنجیره تامین :از نظر هند فیلد (1999) مدیریت زنجیره تامین شامل سه فرآیند عمده مدیریت لجستیک ،مدیریت روابط و مدیریت اطلاعات می باشد .
مدیریت لجستیک :در تحلیل سیستم های تولیدی موضوع لجستیک بخش فیزیکی زنجیره تامین را در بر می گیرد این بخش که کلیه فعالیت های فیزیکی از مرحله تهیه ماده خام تا محصول نهایی شامل فعالیت های حمل و نقل ،انبارداری ،زمانبندی تولید و ….شامل می شود بخش نسبتا بزرگی از فعالیت های زنجیره تامین را به خود اختصاص می دهد
مدیریت روابط:مدیریت روابط تاثیر شگرفی بر همه زنجیره های تامین و همچنین سطح عملکرد آن دارد.در بسیاری از موارد ،سیستم های اطلاعاتی و تکنولوژی مورد نیاز برای فعالیت های مدیریت زنجیره تامین به سهولت در دسترس بوده و می توانند در یک روزه زمانی نسبتا کوتاه تکمیل و به کار گمارده شوند .اما بسیاری از شکستهای دوره آغازین زنجیره تامین ،معلول انتقال ضعیف انتظارات و توقعات و نتیجه رفتارهایی است که بین طرفین درگیر در زنجیره تامین به وقوع می پیوندد. علاوه بر این ،مهمترین فاکتور برای موفقیت در مدیریت زنجیره تامین ،ارتباط مطمئن میان شرکا در زنجیره تامین است به گونه ای که شرکاء اعتماد متقابل به قابلیتها و عملیات یکدیگر داشته باشند .کوتاه سخن اینکه در توسعه هر زنجیره تامین یکپارچه ،توسعه اطمینان و اعتماد در میان شرکا و طرح قابلیت اطمینان برای آنها از عناصر بحرانی و مهم برای نیل به موفقیت است .
مدیریت اطلاعات :امروزه نقش و جیگاه اطلاعات برای همگان بدیهی است گردش مناسب و انتقال صحیح اطلاعات باعث می شود تا فرآیندهای زنجیره تامین موثرتر و کاراتر گشته و مدیریت آنها آسان تر گردد مدیریت هماهنگ و مناسب اطلاعات بین شرکا باعث خواهد شد تا تاثیرات صحیح اطلاعات موجب هماهنگی بیشتر در زنجیره تامین شود (غضنفری و ریاضی،1380)
6-2 مدیریت تامین کنندگان :امروزه به تامین کننده به چشم یک طرف ذینفع نگاه می کنند چرا که عملکرد یک شرکت و وضعیت و موقعیت آن را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد با این نگرش باید گفت که واژه ذینفع به معنای اثر پذیراست.که این اثر می تواند شامل جنبه های مثبت و یا منفی باشد به عبارت دیگر اگر تجارت و کار شرکت رونق گیرد تامین کنندگان آن نیز به نسبت سهم خود در موفقیت آن از این موضوع منتفع خواهند شد و اگر کار و تجارت دچار رکود گردد و بالطبع این مسئله به تامین کنندگان نیز سرایت خواهد کرد(بابلی،1388)
در دهه 1990 میلادی بسیاری از کارخانه ها در جست و جوی راهی برای مشارکت با تامین کنندگان بودند تا از این طریق عملکرد مدیریت و رقابت پذیری آنها را ارتقا دهند. روابط بین تامین کننده و مصرف کننده در شرکت های تولیدی مورد توجه قرار گرفته است زمانی که روابط بلند مدت بین این دو وجود داشته باشد زنجیره تامین شرکت مانعی جدی و قوی بر سر راه رقبا خواهد بود .با افزایش اهمیت فعالیت خرید و تدارکات تصمیم های خرید مهم تر شده و از آن جا که امروزه سازمان های بیشتری به تامین کنندگان وابسته شده اند پیامد های مستقیم و غیر مستقیم تصمیم گیری ضعیف،وخیم تر جلوه می کند .
در بیشتر صنایع ،هزینه مواد خام و اجزای تشکیل دهنده ی محصول قسمت عمده ای از بهای تمام شده محصول را در بر می گیرد .در این شرایط ،بخش تدارکات می تواند نقش کلیدی در کارایی و اثر بخشی سازمان ایفا کند و تاثیر مستقیم بر کاهش هزینه ها ،سودآوری و انعطاف پذیری یک شرکت داشته باشد (جعفر نژاد و همکاران،1392)
هزینه تامین مواد بخش قابل توجهی از هزینه های تمام شده کالا و خدمات را تشکیل می دهد به طور متوسط 70 درصدد ارزش محصول یا خدمات نهایی کارخانه ها و شرکت ها را هزینه ی خرید مواد خام و خدمات دریافتی از بیرون تشکیل می دهد این نسبت در شرکت های بافناوری بالا حتی به 80 درصد نیز می رسد به همان اندزه که انتخاب تامین کننده مناسب در کاهش هزینه ها موثر است و باعث افزایش قدرت رقابت شرکت ها می شود .انتخاب تامین کنندگان نامناسب نیز می تواند باعث تنزل موقعیت مالی و عملیاتی شرکت ها شود .(ریاضت،1389)
2-6-1انواع تامین کنندگان :
تامین کنندگان را از جهت همراهی با نیازهای عملیاتی و استراتژیکی سازمان می توان به 5 زیر دسته تقسیم نمود:
تامین کنندگان غیر قابل قبول:این نوع تامین کنندگان جهت رفع نیازهای عملیانی و استراتژیک خریداران با مشکل روبه رو هستند .
تامین کنندگان قابل قبول:این دسته تامین کنندگان نیازهای جاری عملیاتی خریدار را مطابق تعهدات تامین می کنند ولی هیچ مزیت رقابتی برای شرکت به همراه ندارند.
تامین کنندگان خوب:خدماتی که این گروه به خریدار ارائه می کنند برای خریدار حاوی ارزش افزوده است .
تامین کنندگان برتر:این دسته تمامس نیازهای عملیاتی و برخی از نیازهای استراتژیک خریداران را تامین می کنند.معمولا بین این تامین کنندگان و خریداران تعاملات گسترده ای وجود دارد که باعث تسریع تراکنش ها و حذف اتلاف ها می شود .
تامین کنندگان فوق العاده :این گروه نیازهای عملیاتی و استراتژیک خریدار را پیش بینی می کنند و توانایی برآورده ساختن این نیازها زا دارند تامین کنندگان فوق العاده می توانند برتی خریدار مزیت رقابتی داشته باشند.معمولا خریداران هنگامی که با شرایط جدید ،مخصوصا ترفند های رقبا روبه رو می شوند می توانند از قدرت تامین کننده به عنوان یک عامل استراتژیک استفاده کنند.(غضنفری ،فتح اله؛1385)
2-6-2عوامل موثر بر انتخاب تامین کنندگان :
جهت انتخاب تامین کننده مناسب از میان تامین کنندگان بالقوه موجود،معیارها و عوامل مختلفی می توان در نظر گرفت که در ذیل برخی از مهمترین این عوامل بررسی شده اند :
توانایی کیفی تامین کنندگان :کیفیت به عنوان یکی از موضوعات اساسی در بحث مدیریت تامین کنندگان مطرح است .هنگام ارزیابی تامین کنندگان باید توانایی های آنها برای ارائه خدمات و کالاها مطابق با سطح کیفیت قابل قبول خریدار،مشخص گردد.البته پیش نیاز این امر ارائه تعریف دقیقی از مشخصه کیفی مورد نیاز توسط خریدار است
توانایی دستیابی و انطباق با تکنولوژی های جدید:تامین کنندگان باید توانایی لازم را برای دستیابی به تکنولوژی های جدید و انطباق با آنها را داشته باشد .در صورتی که تامین کنندگان نتوانند نیازهای آینده خریدار را تشخیص داده و خود را برای پاسخگویی به آنها آماده کنند،احتمال شکست و خروج از بازار افزایش پیدا می کند.آینده نگری و همراهی با نیازهای آینده تامین کنندگان از خصوصیات و ویژگی های یک تامین کننده مطلوب است
توانایی مالی:توانایی و ضعف مالی تامین کنندگان به طور مستقیم بر تامین خواسته های مشتری تاثیر گذار است .عواملی همچون ،نرخ اعتبار،ساختار سرمایه،سوددهی ،سرمایه در گردش،گردش موجودی،و نرخ بازده سرمایه ،می توانند به عنوان شاخص های ارزیابی مالی تامین کنندگان مورد استفاده قرار گیرند علاوه بر اینها ،پایداری و توانایی مالی تامین کنندگان باید به عنوان یک عامل اساسی در انتخاب تامبن کننده مدنظر قرار گیرند
توانایی مدیریتی:ارزیابی سازمان،ساختارو مدیریت نیز می تواند در فرآیند انتخاب تامین کننده مورد توجه قرار می گیرد .اهداف ،استراتژی ها ،سیاستها ،ساختار سازمانی ،صلاحیت مدیران ،سیستم آموزشی،سیستم های اطلاعاتی و فرآیندهای تامین کنندگان از جمله مواردی هستند که می توانند در این ارزیابی مورد بررسی قرار گیرند ارزیابی عملکرد واخد های مختلف تامین کنندگان مانند واحدهای بازاریابی ،تولید و فروش نیز می توانند در این فرایند مفید واقع شوند . ( امانی شورباریکی،1392)
2-6-3ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان:انتخاب تامین کنندگان به دلیل هزینه های تامین مواد اولیه و سایر اجزای محصول نهایی که بخش اعظم هزینه های تولید یک محصول را در بر می گیرد یکی از مهم ترین مسائل در مدیریت زنجیره تامین محسوب می شود بنابراین ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان نقش مهمی در کاهش هزینه ها و مدت زمان ارائه محصول به بازار ایفا می کند این ارزیابی تاثیر بارزی بر هزینه ها و زمان تولید محصول دارد.انتخاب تامین کننده فرآیندی است که به واسطه آن تامین کنندگان بررسی ،ارزیابی و انتخاب می شود تا به عضوی از زنجیره تامین سازمان تبدیل شوند .محققین ،دلایل زیادی را برای تمایل سازمان ها به انتخاب یک منبع تامین و تعداد محدودی تامین کننده مطرح کردند
دلیل اول این است که انتخاب تامین کنندگان متعدد ،شرکت ها را از صرفه جویی های ناشی از مقیاس که به دلیل مقدار سفارش و منحنی یادگیری ایجاد می شود باز می دارد .
دومین دلیل به هزینه های بالای شبکه هایی با چندین تامین کننده در مقایسه با شبکه های یا تامین کنندگان محدود اشاره دارد
سومین دلیل به افزایش تعهد و اعتماد بین سازمان و تامین کننده محدود اشاره دارد و در نهایت آخرین دلیل مربوط به بازارهای رقابت جهانی است که شرکت ها را مجبور به انتخاب بهترین تامین کنندگان می کند (Farzipoor.saen2010)
به طور اساسی مسائل انتخاب تامین کننده دو نوع است:
انتخاب تامین کننده در حالتی که هیچ محدودیتی وجود ندارد به عبارتی هر کدام از تامین کنندگان به تنهایی قادر با تامین تمام نیازهای خریدار از جمله میزان تقاضا ،کیفیت و زمان تحویل می باشد (منبع یابی منفرد) در این حالت مدیریت تنها در مورد این که کدام تامین کننده بهترین است تصمیم گیری می کند
انتخاب تامین کننده در حالتی که هیچ محدودیت هایی در مواردی مانند ظرفیت تامین کننده و کیفیت محصول تامین کننده وجود دارد به عبارتی یک تامین کننده به تنهایی قادر به برآورد نیازهای خریدار نمی باشد و خریدار باید بخشی از تقاضای خود را ار یک تامین کننده و بخش دیگر تقاضا را از تامین کننده ی دیگر به منظور جبران کمبود یا کیفیت پایین تامین کننده اول ،تامین کند.بنابراین در این حالت بیشتر از یک تامین کننده باید انتخاب شود.(منبع یابی چند گانه) در این حالت مدیریت باید دو تصمیم اتخاذ کند :
اول این که کدام تامین کنندگان بهترین هستند ؟
و دوم از هر یک از تامین کنندگان انتخاب چه مقدار باید خریداری کرد؟
به طور کلی در تصمیمات مربوط به انتخاب تامین کننده دو موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است یکی این که چه معیارهایی باید استفاده شود و دیگری این که چه روش هایی برای مقایسه ی تامین کننده باید به کار رود(طالبی و ملا طایفه1390)
2-6-4سطوح ارزیابی تامین کنندگان :ارزیابی تامین کننده ممکن است در چهار سطح مختلف انتزاعی انجام گیرد:
سطح محصول:این سطح بر روی برقراری و بهبود کیفیت محصول تامین کننده متمرکز می شود.در اینجا بازرسی ورودی ها و بازرسی کیفیت انجام می گیرد که به تثبیت درجه تطابق کیفیت مواد ورودی می انجامد.
سطح فرآیند: در اینجا هیچ محصولی در معرض بازرسی قرار نمی گیرد بلکه این فرآیند تولید است که به دقت بررسی می گردد. ایده اصلی این روش این است که کیفیت محصول به شدت به فرآیند تولیدی تامین کننده مربوط می شود.اگر این فرآیند به واسطه اعمال مداوم روش های کیفیت تحت کنترل قرار گیرد،منجر به تولید محصول مطابق با استانداردهای کیفی و مشخصات تعیین شده می گردددر این شیوه ،وضع ماشین آلات تامین کننده و سیستم کنترل کیفیت وی در معرض ممیزی دقیق قرار می گیرد .
سطح سیستم تضمین کیفیت: تضمین کیفیت به معنای بررسی شیوه ای است که در آن رویه های مربوط به بازرسی کیفیت ایجاد شده ،بهنگام نگه داشته می شوند و بهبود می یابند. به بیان دیگر نه تنها رویه ها و دستورالعمل ها ، بلکه سازمان کیفیت نیز در معرض بررسی مشتری خواهد گرفت
سطح شرکت: این سطح بالاترین سطح بررسی است. در این شیوه ممیزان نه تنها بر جنبه های کیفی متمرکز می شوند بلکه جنبه های مالی را نیز در نظر می گیرند و سرانجام می خواهند از کیفیت مدیریت ایده بگیرند بدین ترتیب مشتری سعی دارد تعیین کند که تامین کننده در آینده نزدیک چگونه رقابت خواهد نمود(زرین ماه ،1391)
2-6-5 مدیریت استراتژیک تامین کننده :شرکتهای تولیدی برای تامین مواد و قطعات ،نیازمند برقراری ارتباط با تامین کنندگان زیادی می باشند و تعدد تامین کنندگان و حجم فراوان معاملات سبب افزایش این ارتباط و در نتیجه اهمیت مدیریت این روابط می شود مدیریت تامین کنندگان آنچنان پراهمیت است که شرکتها بدون برنامه ریزی و سازماندهی و اتخاذ سیاستهای مناسب قادر به اداره امور و ارتباط با تامین کننده نمی باشند .مهمترین این سیاست ها عبارتند از :
کاهش تعداد تامین کنندگان
بلند مدت بودن ارتباطات
کیفیت مطلوب
ثبات در کیفیت محصول
انعطاف پذیری
افزایش دقت در تکمیل سفارشات
انتخاب تامین کنندگان قابل اعتماد
ارائه بازخور مناسب
بهبود مستمر در فرآیند همکاری
مشارکت تامین کننده در طراحی محصول
توان پاسخگویی به نوسانات تقاضا(سلطانی،1375)
2-6-6منافع حاصل از ارزیابی تامین کنندگان :توسعه برنامه های ارزیابی تامین کنندگان به شکل قدرتمندی منجر به ایجاد رویکردهای شفاف و سیستماتیک به خصوص در زمینه انتخاب تامین کننده گردیده است.همزمان با آن تحقیق در عملیات،روشها و تکنیک هایی را ارائه می ناید که تصمیم گیرندگان در زمینه خرید را با افزایش پیچیدگی و اهمیت تصمیمات آتی پشتیبانی نماید. این روش ها می توانند از طریق زیر اثربخشی تصمیمات خرید را بهبود بخشند:
کمک به خریداران در حل درست مساله که مانع از حذف تامین کنندگان مناسب خواهد شد
کمک به خریدار در انتخاب معیارهای بیشتر و مرتبط در انجام تصمیمات مدیریت خرید .به عبارت دیگر دید وسیعتر به هنگام تصمیم گیری درباره خرید یا ساخت
کمک به خریدار به قرار گرفتن در موقعیت بهتر تصمیم .به عبارت دیگر سرو کار داشتن با فاکتورهای غیر ملموس و تصمیم گیری گروهی(طالشی،1389)
2-7معیارهای انتخاب تامین کنندگان :جدول (1-2) معیارهای انتخاب تامین کنندگانردیف سال محقق معیارهای انتخاب تامین کنندگان
1 1966 Dikson کیفیت، تحویل به موقع ،سوابق اجرایی،برنامه گارانتی و مرجوعی ،توانایی تولید، قیمت ،توانایی فنی،موقعیت مالی،سیستم شکایات و مشکلات،سیستم ارتباطات،شهرت و اعتبار،میزان علاقه به کسب و کار،مدیریت سازمان ،کنترل های عملکردی،خدمات پس از فروش،اخلاق و رفتار پرسنل،جایگاه شرکت ،توانایی بسته بندی،روابط کاری پرسنل،موقعیت جغرافیایی،حجم قراردادهای قبلی،کمک های آموزشی ،میزان توافقات دو جانبه
2 1987 bech
کیفیت ،تسهیلات ،تمایل و علاقه مندی فروشنده ،ابزار تامین کننده،برنامه ریزی،کنترل،سازمان و مدیریت تامین کننده ،تعهد و مسئولیت
3 1990 ویلس و هاتسون قیمت ،سرمایه گذاری عمده،سفارش دریافت ،کیفیت ،کنترل آماری فرآیند،توانایی فنی،انبارهای نگهداری،تحقیق و توسعه،منطق مدیریت،سطح تکنولوژی ،تحویل به موقع،مقدار دقیق تحویل،انعطاف پذیری،ماهیت همکاری،قرارداد،تعهد همیشگی،صداقت و اصول اخلاقی،قرارداد بلند مدت ،مکان استقرار حلقه های ارتباطی،روش حمل و نقل،تعهد
4 1991 weber قیمت خالص ،تحویل به موقع ،کیفیت ،قابلیت و تسهیلات تولید ،موقعیت جغرافیایی ،توانایی فنی(تکنولوژی)،سازمان و مدیریت ،موقعیت و اعتبار در صنعت ،عملکرد گذشته ،موقعیت مالی ،خدمات تعمیر ،طرز تلقی و تمایل فروشنده
5 1993 Gravin کیفیت ،هزینه،تحویل به موقع ،خدمات ،انعطاف پذیری
6 1993 استم و گلهر دفعات تحویل،مهارت فنی،ارتباطات،اطمینان تحویل،انعطاف پذیری،روابط همکاری،کیفیت تعداد محموله ها،کنترل آماری فرآیند،قابلیت طراحی محصول،محموله کوچک،تعهد،کیفیت،قیمت گذاری رقابتی،سرمایه گذاری عمده، همجواری
7 1994 اسپنسر خدمات ،کیفیت،قابلیت اطمینان،ارتباط خوب
8 1994 ellram مالی،استراتژی ها و فرهنگ سازمانی،تکنولوژی،منابع سازمان ،سوابق ایمنی تامین کننده ،منابع سازمان
9 1998 سیمسون ویژگی ها،مشخصات،محل جغرافیایی،امکانات و تجهیزات ،کنترل فرآیند و کیفیت ،ظرفیت ،توانایی فنی،سیاست دود زائی ،اخلاقیات ،برنامه های محیط زیست ،تحصیلات و آموزش،قیمت گذاری رقابتی ،نیروی فروش دارای دانش ،تعمیر و نگهداری پیشگیرانه ،توانایی تولید ،تاریخچه کیفیت ،خدمات قبل و پس از فروش ،سازمان ،سیاست و رویه ها ،سیاست در زیر قراردادها ،تحقیق و توسعه ،خودارزیابی ، درگیر شدن در بازار،شرایط مالی،تعداد ،شرایط کار،کنترل هزینه ،مشتری گرایی ،تحویل به موقع ،ابزار رد یابی،خانه داری ،درصد تجارت بازار،برنامه های چندگانه،تعهد مدیریت
10 1998 رائو و کیسر سهولت ارتباط،مالی و اقتصادی،گنجایش و ظرفیت ،شهرت و اعتبار،روابط بین تامین کننده و خریدار ،خدمات مرتبط با مطالعات و مواد اولیه
11 1999 بند فیلد پیشینه تامین کننده ،توانایی فنی،برنامه های تضمین کیفیت ،تجربه خدمت به مشتری،مدیریت هزینه(توان مالی)،برنامه های مدیریت مواد،توانایی عملیاتی،تامین کنندگان تامین کنندگان ،تجربه گذشته
12 2003 Humphreys et al قیمت ،کیفیت ،هزینه ها،نام و برند تجاری تامین کننده ،استفاده از مواد سازگار با طبیعت ،انعطاف پذیری،شهرت و اعتبار،برند تجاری تامین کننده
13 2003 Choy ,et al قیمت ،زمان تحویل ،رضایت مشتری ،کیفیت محصول ،خدمات پس از فروش ،انعطاف پذیری فرهنگ و روابط کاری،سابقه و تجربه بلند مدت در زمینه تامین
14 2003 Dulmin , et al کیفیت ،زمان تحویل ،هزینه های محصول ،رضایت مشتری ،هزینه های مدیریت ،فرآیند حمل و نقل
15 2004 Wang , et al اعتبار تحویل ،انعطاف پذیری و تحویل ،زمان پاسخگویی زنجیره تامین ،قیمت ،انعطاف محصول،هزینه های حمل و نقل محصول ،خدمات پس از فروش،قیمت محصول
16 2004 Degraeve, et al هزینه،کیفیت،قیمت محصول نهایی،داشتن سوابق همکاری با تامین کننده ،شایستگی و تجربه تامین کننده ،توانایی و صداقت کارکنان فروش
17 2004 نیکلاس و همکاران قابلیت اعتماد ،قیمت رقابتی ،خدمات و پیشتیبانی ،توانایی تکنولوژی
18 2004 Bh–waj, et al تحویل به موقع ،کیفیت محصول،توانایی پاسخ به درخواست های ضروری ،شفافیت حساب های مالی توانایی طراخی محصول،خدمات پس از فروش قیمت محصول
19 2005 Lin, et al کیفیت محصول نهایی،هزینه ، زمان تحویل ،اعتماد،انعطاف پذیری و نوع آوری،تعاون و همکاری ،روابط بلند مدت مابین مشتری و تامین کننده پذیرش تکنولوژی جدید توسط تامین کننده ،عملکرد مالی شفاف،توانایی طراحی محصول ،کیفیت اجزا محصول
20 2005 Liu and hai کیفیت پاسخگویی،تحویل به موقع ،توانایی مالی،مدیریت ،توانایی فنی،امکانات تامین کننده
21 2005 Shayur, et al تحویل به موقع ،کیفیت محصول ،سطح تکنولوژی و تولید،پاسخگویی به نیازهای مشتری ،حرفه ای بودن پرسنل فروش ،کیفیت روابط
22 2006 Araz,et al قدرت مالی ،قابلیت اطمینان ،انعطاف پذیری ،نحوه گردش اطلاعات ،کیفیت محصول ،تحویل به موقع
23 2007 Chan,et al هزینه ،رضایت مشتری ،کیفیت ،توانایی مالی،توانایی فنی ،آموزش پرسنل،فرهنگ سازمانی،تحقیق و توسعه ،ایمنی
24 2007 Su and hu کیفیت ،هزینه ،تکنولوژی،توانایی تولید ،تحقیق و توسعه،تحویل به موقع،خدمات ارائه شده
25 2007 Muralidharan et al کیفیت ،تحویل به موقع ،قیمت ،توانایی فنی،موقعیت مالی،سوابق کاری تامین کننده ،انعطاف پذیری ،خدمات
26 2007 هوما و کریشنا قیمت،کیفیت،تحویل،خدمات پیش از فروش،خدمات پس از فروش،پشتیبانی فنی ،اداف آموزشی،نگرش تامسن کننده،عملکرد گذشته،وضعیت مالی،موقعیت جغرافیایی،مدیریت و سازمان،روابط کاری با کارکنان،سیستم ارتباطی،پاسخ به نیاز مشتری ،تجارت الکترونیکی،توانایی تولید به موقع،توانایی فنی،ظرفیت و توانایی تولید ،توانایی بسته بندی،کنترل عملیات ،سهولت کار،قابلیت نگهداری،مقدار تجارت قبلی،موقعیت در صنعت،ارگونومیی محصول،محصول موجود ،کاتالوگ
27 2008 Ha and Krishnan توانایی تولید،مدیریت کیفیت ،خدمات قبل و بعد از فروش ،کیفیت ،تحویل به موقع ،میزان کنترل سازمان ،برنامه کسب و کار،ارتباط با مشتری
28 2008 Mendoza and ventura انعطاف پذیری،کیفیت ،قیمت،خدمات ،تحویل به موقع
29 2009 Ho and xu کیفیت ،تحویل به موقع،قیمت ،توانایی تولید ،خدمات،مدیریت ،تحقیق و توسعه،توانایی مالی ،انعطاف پذیری،شهرت و اعتبار
30 2009 حسن زاده و رزمی ثبات مدیریت ،بازار موثر واثر بخش ،توانایی مالی،توانایی استراتژیک،سرعت
31 2009 Amy H.lee ,et al کیفیت ،توانایی تکنولوژی،کنترل آلودگی،مدیریت زیست محیطی،تولید سبز،شایستگی سبز
32 2011 Kilincci مالی ،مدیریتی،توانایی تکنولوژی، سیستم کیفیت ،موقعیت جغرافیایی،ظرفیت تولید قیمت،توانایی فنی
2-8سیر تکامل مدیریت زنجیره تامین:در دهه 1950 و 1960 میلادی بیشتر سازندگان بر تولید انبوه محصول به منظور حداقل سازی هزینه های تولید هر واحدمحصول تاکید داشتند چرا که استراتژی اصلی عملیات شرکت ها کاهش هزینه های تولید به حداقل ممکن بود و در این میان انعطاف پذیری محصول و فرآیند از درجه اهمیت کمتری برخوردار بود .حجم عظیمی از سرمایه در گردش به شکل موجودی در جریان ساخت بود و علاوه بر آن روابط استراتژیک و مشارکت مابین تامین کننده و خریدار از اهمیت و تاکید کمتری برخوردار بود .
یکی از مهمترین تحولات دهه 60 میلادی ورود مفهوم برنامه ریزی به صنعت بود در سال 1964 برای نخستین بار تکنیک برنامه ریزی مواد و قطعات (MRP) معرفی شد. در دهه 1970 میلادی مدیران تشخیص دادند که حجم بالای موجودی های مواد اولیه ،در جریان ساخت و محصول نهایی بر هزینه ساخت،کیفیت ،توسعه محصول جدید و زمان انتظار تحویل تاثیر فراوانی دارد. سازندگان به سمت مفاهیم مدیریت موجودی ها جهت بهبود عملکرد شرکت متوسل شدند.
اولین بار مفاهیم تولید به هنگام (JIT)در دهه 70 توسط شرکت خودروسازی تویوتا معرفی شد و در این زمان بود که سازندگان به منافع روابط مشارکتی و استراتژیک با تامین کنندگان و مشتریان واقف شدند .در دهه 1980 میلادی علاوه بر مدیریت سفارش مواد و قطعات مدیریت منابع ساخت نیز مورد توجه سازندگان قرار گرفت در این زمان سنجه تکامل یافته MRP که دارای نقصان بود نیز به جهانیان معرفی شد .
واژه مدیریت زنجیره تامین در سال 1982 برای نخستین بار توسط کت الیور مشاور شرکت بوز آلن همیلتون مطرح شد .با توجه به نقایص (MRPII)و همزمان با تحول در سیستم ها و شبکه اطلاعاتی مفهوم برنامه ریزی منابع سازمان(ERP) توسط گروه گارنتر در سال 1990 مطرح شد .
در اواسط دهه 1990 مدیریت زنجیره تامین با انتشار مقالات و کتاب های مختلف مقبولیت جهانی یافت و سازمان ها به سمت توسعه روابط با تامین کنندگان استراتژیک و عملیات لجستیک در زنجیره تامین متمایل شد.
مفهوم مدیریت زنجیره تامین از سال 2000 در حال تکامل بوده است تحولات جدید در تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطاتی در خلق نگرش های جدید و نوظهور مدیریت زنجیره تامین بی تاثیر نبوده است در حالی که انتظارات مدیران از مدیریت زنجیره تامین بیشتر بر محور کاهش هزینه ها بوده اکنون آنها به مدیریت زنجیره تامین از نقطه نظر استراتژیک می نگرند..( احمدی و بهزادیان ،1392)

2-9پیشینه تحقیقات انجام شده.گاروین در مطالعات خود در سال 1993 به تفضیل شاخص های عملکرد را ارائه نموده است در این مطالعات 5شاخص پیشنهاد شده است که عبارت اند از:کیفیت ،هزینه ،تحویل به موقع ،خدمات و انعطاف پذیری.هر کدام یک از این شاخص ها دارای مولفه هایی است که بررسی در بیش از 100 مورد از مراجع مختلف تحقیق نشان می دهد که شاخص های کیفیت،تحویل به موقع ،خدمات(قبل و بعد از فروش)،قیمت (هزینه)،انعطاف پذیری ،پاسخگویی ،فناوری ،اعتبار ،مدیریت و سازمان بیش از سایر موارد مورد توجه بوده اند.( امانی شورباریکی، 1392 )
دیکسون در سال 1996 در زمینه انتخاب تامین کنندگان پرسشنامه ای را برای 273 آژانس خرید و مدیران آنها فرستاد و حدودا 170 شرکت به آن پاسخ دادند این مطالعه دارای 50 شاخص بود.
ویلیام دمپسی 20 شاخص ارزیابی تامین کننده را مورد بررسی قرار داده است وی معتقد است که اهمیت شاخص های انتخاب مهم تر از سایر بخش های فرآیند تامین کنندگان است .او سه عامل خاص ،عوامل مخصوص صنعت ،عوامل سازمانی،عامل اثرگذاری شاخص ها بر هم را در انتخاب شاخص ها و استراتژی خرید موثر می داند.
گلهر و همکارانش در سال 1993 یک تحقیق میدانی را درباره انتخاب تامین کنندگان انجام دادند .آنها پرسشنامه های را طراحی نمودند و برای مدیران خرید فرستادند که نتایج آنها نشان دهنده اهمیت قابل توجه کیفیت ،پاسخ تامین کنندگان به تغییر، سهولت ارتباطات ،ثبات مالی تامین کنندگان ،مهارت فنی و کنترل آماری فرآیند می باشد.(ghodsypour &brien, 1998)
استم و گلهر ،با مطالعه 11 مقاله در رابطه با انتخاب و ارزیابی تامین کنندگان شاخص های 15 گانه جهت ارزیابی تامین کنندگان ارائه نمود که این شاخص ها عبارت اند از :

جدول (2-2)شاخص های ارزیابی تامین کننده استم و گلهردفعات تحویل اطمینان تحویل کیفیت تعداد محموله ها محموله کوچک قیمت گذاری رقابتی
مهارت فنی انعطاف پذیری کنترل آماری فرآیند تعهد سرمایه گذاری عمده
ارتباطات روابط همکاری قابلیت طراحی محصول کیفیت همجواری
الرام 15 شاخص انتخاب تامین کننده را مورد مطالعه قرار داده،و آنها را در 4 گروه تقسیم کرده است : (ghodsypour &brien 1998)
جدول (2-3)شاخص های ارزیابی تامین کننده الرامردیف طبقه شاخص
1 مالی عملکرد اقتصادی،ثبات مالی
2 استراتژی ها و فرهنگ سازمانی احساس اعتماد ،و تمایل و علاقه مندی مدیریت ،دورنمای آینده ،تناسب استراتژیک،سازگاری میان سطوح و وظایف شرکت های خریدار و تامین کننده
3 تکنولوژی ارزیابی تسهیلات ،قابلیت تولید جاری و آینده ،قابلیت طراحی تامین کننده، سرعت تامین کننده در بهبود و توسعه
4 عوامل دیگر سوابق ایمنی تامین کننده ،منابع سازمان
رائو و کیسر 60 شاخصه در 6 طبقه تقسیم نمودند:( Ghodsypour and brien,1998)
الف)سهولت ارتباط ب)مالی و اقتصادی ج)گنجایش و ظرفیت د) شهرت و اعتبار ه)روابط بین تامین کننده و خریدار و)خدمات مرتبط با مطالعات ومواد اولیه
بچ نیز در سال 1987، 51شاخص را برای انتخاب تامین کننده بیان کرده است و آنها را در هشت گروه طبقه بندی نموده است (سوهانیان،1387)
جدول (2-4)شاخص های ارزیابی تامین کننده بچکیفیت تسهیلات تمایل، علاقه مندی فروشنده ابزار تامین کننده
برنامه ریزی کنترل سازمان و مدیریت تامین کننده تعهد ،مسئولیت
وبر و همکاران(1991) 47مقاله ارائه شده در زمینه مسئله انتخاب تامین کننده را مورد بازنگری قرار داده و به این نتیجه رسیدند که قیمت خالص ،مهمترین شاخص برای انتخاب تامین است زیرا در 80درصد مقالات مطالعه شده عامل قیمت در درجه اول اهمیت قرار داشت و تحویل به موقع کیفیت ،تسهیلات و قابلیت تولید دارای اهمیت بودند.
جدول (2-5)شاخص های ارزیابی تامین کننده وبر و همکارانرتبه بندی وبر شاخص ها رتبه بندی دیکسون
1 قیمت خالص 6
2 تحویل به موقع 2
3 کیفیت 1
4 قابلیت و تسهیلات تولید 5
5 موقعیت جغرافیایی 20
6 توانایی فنی(تکنولوژی) 7
7 سازمان و مدیریت 13
8 موقعیت و اعتبار در صنعت 11
9 عملکرد گذشته 3
10 موقعیت مالی 8
11 خدمات تعمیر 15
12 طرز تلقی و تمایل فروشنده 16
نتیجه گیری وبر شامل نکات زیر است :
انتخاب تامین کننده یک مسئله چند شاخصه است
اولویت شاخصه ها به موقعیت ها و استراتژی های خرید وابسته است
توجه به مسئله انتخاب تامین کننده افزایش یافته است
ویلس و هاتسون 1990 نشان دادند که در محیط تحویل به موقع سه طبقه از شاخصه ها بر فرآیند انتخاب تامین کننده موثر است: (سوهانیان،1387)
جدول (2-6)شاخص های ارزیابی تامین کننده ویلس و هاتسونردیف طبقه شاخص
1 مالی قیمت ،سرمایه گذاری عمده ،سفارش دریافت
2 تاکتیکی کیفیت ،کنترل آماری فرآیند،توانایی فنی،انبارهای نگهداری،تحقیق و توسعه ،منطق مدیریت ،سطح تکنولوژی

این نوشته در مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *