مقالات

sad201

10016361204
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد اراک
دانشکده مدیریت گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرايش: حسابداری
عنوان:
در جستجوي بهترين معيار ارزيابي عملكرد مالي در بازار سرمايه ايران به تفكيك صنعت و اندازه
استاد راهنما :
دکتر مجيد زنجيردار
استاد مشاور:
دکتر اسماعيل اميري
نگارش:
مهدي سربندي فراهاني
تابستان 1389
2459603-543422
Islamic Azad University
Arak Branch
Faculty of Management-Department of Accounting
((M.A)) Thesis

Subject:
The Search for the Best Financial Performance Measurement at Capital Market Iranby Distinguishing Industry and Size
Thesis Advisor:
Majid Zanjirdar Ph.D.
Consulted by:
Esmaeil Amiri Ph.D.
by:
Mahdi Sarbandi Farahani
Summer 2010

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد اراک
دانشکده مدیریت گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرايش: حسابداری
عنوان:
در جستجوي بهترين معيار ارزيابي عملكرد مالي در بازار سرمايه ايران به تفكيك صنعت و اندازه
نگارش:
مهدي سربندي فراهاني
تابستان 1389
هیأت داوران:
استاد راهنما : دکترمجید زنجیردار
استاد مشاور: دکتراسماعيل اميري
استاد داور1: دکترايرج نوري
استاد داور2: دکترپیمان غفاری
استاد داور3: دکترحميد رضا قاسمي
مدیر گروه تخصصی: دکترمجید زنجیردار
سپاسگزاری:
ازدست و زبان که برآيد
کز عهده شکرش به در آيد
بنام یگانه حسابدارحسابرس که ترازنامۀ سند اندوخته هرکس را بدون حسابسازی برایش تدوین می کند و مالیاتی اضافه بردارایی او واندوخته هایش نخواهد بست وتلفیقی بدون محافظه کاری ورضایت طرفین صورت نخواهد داد . برخود لازم می دانم اززحمات بی دریغ ،تلا ش های بی وقفه وراهنمایی های ارزشمند استاد راهنما ومدیرگروه محترم جناب آقای دکترمجید زنجیردار واستاد مشاوره جناب آقای دكتر اسماعيل اميري وهمچنین ازداورمحترم جناب آقایان دکترپیمان غفاری، دكتر ايرج نوري ، دكتر حميدرضا قاسمي و سرکارخانم فروزان کیوانفر مدیرپژوهش درراستای انجام این رساله تشکر و قدردانی نمایم .
تقدیم به :

تمام کسانیکه داشته های خود را مدیون آنان هستم .
پدر و مادرم
که درمسیر پرپیچ وخم زندگی ، مشعل امید را در شب های زندگیم به ارمغان آوردند. ویاری سبز شان همواره و بی منت،امید بخش ویاری دهنده درتمام زندگیم بوده است . باشد که توانسته باشم قطره ای از دریای بی کران محبتهایشان را سپاس گفته باشم .
برادر و خواهرم
که در تمام مراحل تحصیلی حامی و پشتیبان بنده بوده اند.

TOC o “1-3” h z u چكيده:….. PAGEREF _Toc251833986 h 1مقدمه:.. PAGEREF _Toc251833987 h 3فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه : PAGEREF _Toc251833988 h 52-1بیان مسئله تحقيق PAGEREF _Toc251833989 h 63-1 اهمیت و ضرورت تحقیق PAGEREF _Toc251833990 h 84-1 اهداف تحقیق PAGEREF _Toc251833991 h 95-1 چارچوب نظری PAGEREF _Toc251833992 h 106-1 مدل تحقیق: PAGEREF _Toc251833994 h 131-6-1متغیر های مستقل PAGEREF _Toc251833995 h 131-1-6-1معیارهای ارزیابی عملکرد و سود آوری سنتی نظیر: PAGEREF _Toc251833996 h 132-1-6-1معیار های نوین سنجش عملکرد: PAGEREF _Toc251833997 h 152-6- 1متغییر وابسته: PAGEREF _Toc251833999 h 183-6- 1متغییر كنترل: PAGEREF _Toc251834001 h 187-1 فرضیه های تحقیق PAGEREF _Toc251834003 h 198-1 تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقيق: PAGEREF _Toc251834004 h 20فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2- مقدمه: PAGEREF _Toc251834006 h 242-2 شاخصهای سنجش عملکرد (سنتی ونوین ) PAGEREF _Toc251834007 h 251-2-2 شاخص های غیر مالی PAGEREF _Toc251834008 h 262-2-2 شاخص های مالی PAGEREF _Toc251834010 h 283-2 معیارهای مالی سنتی PAGEREF _Toc251834011 h 281-3-2 بازده سرمایه گذاری (ROI) PAGEREF _Toc251834012 h 282-3-2 سود باقیمانده (RI) PAGEREF _Toc251834013 h 293-3-2 بازده فروش PAGEREF _Toc251834015 h 305-3-2 قیمت به عایدی هر سهم PAGEREF _Toc251834016 h 316-3-2 معیارهای ارزیابی شرکت PAGEREF _Toc251834017 h 321-6-3-2 معیار اول – سود PAGEREF _Toc251834018 h 322-6-3-2 معیار دوم– سود هر سهم PAGEREF _Toc251834019 h 333-6-3-2 معیار سوم– رشد سود PAGEREF _Toc251834020 h 344-6-3-2 معیار چهارم –نرخ بازده سرمایه گذاری PAGEREF _Toc251834021 h 344-2 دلایل مطرح شده EVA PAGEREF _Toc251834022 h 351-4-2 تفکر مبتنی بر ارزش PAGEREF _Toc251834023 h 362-4-2 ارزش افزوده اقتصادی PAGEREF _Toc251834024 h 374-4-2 محاسبه نرخ بازده سرمایه بر اساس رویکرد تأمین مالی PAGEREF _Toc251834026 h 391-4-4-2 حذف اثرات بدهی ها PAGEREF _Toc251834027 h 392-4-4-2 مرحله دوم حذف اثرات سایر انحرافات مالی PAGEREF _Toc251834028 h 403-4-4-2 مرحله سوم حذف انحرافات حسابداری PAGEREF _Toc251834029 h 404-4-4-2 انواع معادل های سرمایه و تأثیرآنها بر NOPAT و CAPITAL PAGEREF _Toc251834030 h 415-4-4-2 ذخیره مالیات بر درآمد معوق PAGEREF _Toc251834031 h 426-4-4-2 ذخیره LIFO PAGEREF _Toc251834032 h 427-4-4-2 استهلاک انباشته سرقفلی PAGEREF _Toc251834033 h 438-4-4-2 سرقفلی ثبت نشده PAGEREF _Toc251834034 h 439-4-4-2 دارائی های نامشهود PAGEREF _Toc251834035 h 4410-4-4-2 تبدیل تلاشهای موفقیت آمیز به هزینه یابی کامل PAGEREF _Toc251834036 h 4411-4-4-2 سایر ذخایر معادل های سرمایه PAGEREF _Toc251834037 h 455-4-2 محاسبه نرخ بازده سرمایه از دیدگاه عملیاتی PAGEREF _Toc251834038 h 456-4-2 تعادل بین رویکرد مالی و رویکرد عملیاتی PAGEREF _Toc251834039 h 467-4-2 تجزیه و تحلیل نرخ بازده سرمايه PAGEREF _Toc251834042 h 478-4-2 استاندارد سازی EVA PAGEREF _Toc251834043 h 489-4-2 دگرگونی EVA PAGEREF _Toc251834044 h 5010-4-2 تکامل EVA PAGEREF _Toc251834045 h 5011-4-2 اهمیت EVA در مقابل سود حسابداری و شاخص های مبتنی بر سود PAGEREF _Toc251834046 h 5212-4-2 كاربرد هاي EVA PAGEREF _Toc251834047 h 521-12-4-2 کاربردها داخلی EVA : PAGEREF _Toc251834048 h 522-12-4-2 کاربردهای خارجی EVA PAGEREF _Toc251834049 h 5413-4-2 کاربرد EVA به عنوان معیار سنجش عملکرد و جبران خدمات PAGEREF _Toc251834050 h 5614-4-2 ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به عنوان تکنیک های ارزشیابی PAGEREF _Toc251834051 h 5715-4-2 معايب ارزش افزوده اقتصاديEVA PAGEREF _Toc251834052 h 5816-4-2 مفاهیم مرتبط با EVA PAGEREF _Toc251834053 h 591-16-4-2 ارزش افزوده بازار PAGEREF _Toc251834054 h 592-16-4 -2 ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده یا REVA PAGEREF _Toc251834056 h 6017-4-2 نقش EVA و MVA در سیستم پاداش PAGEREF _Toc251834057 h 6018-4-2 مزایای بکارگیری EVA همراه با ABC PAGEREF _Toc251834059 h 6219-4-2 هزینه سرمایه PAGEREF _Toc251834060 h 6220-4-2 نرخ هزینه سرمایه (C) PAGEREF _Toc251834061 h 6221-4-2 اهمیت نرخ هزینه سرمایه PAGEREF _Toc251834062 h 6322-4-2 روشهای محاسبه نرخ هزینه سرمایه PAGEREF _Toc251834063 h 6323-4-2 منابع تامین مالی شرکتها PAGEREF _Toc251834064 h 641-23-4-2 نرخ هزینه بدهی PAGEREF _Toc251834065 h 642-23-4-2 نرخ هزینه سهام ممتاز () PAGEREF _Toc251834067 h 643-23-4-2 هزینه سود انباشته و سهام عادی (Ke,Ks) PAGEREF _Toc251834069 h 6524-4-2 روش های محاسبه هزینه سود انباشته PAGEREF _Toc251834070 h 661-24-4-2 مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای PAGEREF _Toc251834071 h 662-24-4-2 روش بازده اوراق قرضه به علاوه صرف ریسک PAGEREF _Toc251834072 h 663-24-4-2 روش جریان نقدی تنزیل شده PAGEREF _Toc251834074 h 674-24-4-2 استفاده از ریاضیات مالی PAGEREF _Toc251834076 h 6825-4-2 هزینه سهام عادی جدید (Ke) PAGEREF _Toc251834078 h 6826-4-2 ترکیب هزینه سرمایه یا میناگین موزون سرمایه PAGEREF _Toc251834079 h 6827-4-2 مزایای EVA PAGEREF _Toc251834080 h 6928-4-2 راه درست اندازه گیری ارزش ، تأمین مالی خارج ترازنامه PAGEREF _Toc251834081 h 7029-4-2 ارزش افزوده اقتصادی و سه بازی مدیران PAGEREF _Toc251834082 h 711-29-4-2 بازی سرمایه به کار گرفته PAGEREF _Toc251834083 h 712-29-4-2 بازی رشدهای آینده PAGEREF _Toc251834084 h 723-29-4-2 بازی انتقال ریسک PAGEREF _Toc251834085 h 7230-4-2 ارزش افزوده اقتصادی ، سود اقتصادی و ارزش افزوده نقد PAGEREF _Toc251834086 h 7331-4-2 EVA CVA,EP, به عنوان شاخص های مدیریت عملکرد PAGEREF _Toc251834087 h 7332-4-2 سودمندی شاخص های EVA CVA,EP, PAGEREF _Toc251834088 h 7333-4-2 نتایج استفاده از EVA CVA,EP, برای پاداش مدیران اجرایی PAGEREF _Toc251834089 h 7334-4-2 بازده حقوق صاحبان سهام PAGEREF _Toc251834090 h 7435-4-2 محدودیت های استفاده از ROE PAGEREF _Toc251834094 h 7636-4-2 اشکالات نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ROE PAGEREF _Toc251834095 h 7737-4-2 بازده سرمایه گذاری PAGEREF _Toc251834096 h 7838-4-2 سیستم دو پونت PAGEREF _Toc251834097 h 785-2 نتیجه گیری PAGEREF _Toc251834098 h 806-2 سابقه تحقیق PAGEREF _Toc251834099 h 811-6-2 تحقیقات خارجی PAGEREF _Toc251834100 h 822-6-2 نتایج تحقیقات در مجامع دانشگاهی ایران PAGEREF _Toc251834101 h 83فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3- مقدمه: PAGEREF _Toc251834102 h 862-3 روش تحقیق PAGEREF _Toc251834103 h 863-3 جامعه مطالعاتی PAGEREF _Toc251834104 h 874-3 قلمرو تحقیق PAGEREF _Toc251834105 h 881-4-3 قلمرو مکانی تحقیق PAGEREF _Toc251834106 h 882-4-3 قلمرو زمانی تحقیق PAGEREF _Toc251834107 h 883-4-3 قلمرو موضوعي تحقیق PAGEREF _Toc251834108 h 885-3 روش های جمع آوری اطلاعات PAGEREF _Toc251834109 h 886-3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات PAGEREF _Toc251834110 h 891-6-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی: PAGEREF _Toc251834111 h 898-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش PAGEREF _Toc251834112 h 95فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها
1-4-‏ مقدمه‏: PAGEREF _Toc251834113 h 982-4 شاخص های توصیفی متغیرها PAGEREF _Toc251834114 h 983-4 روش آزمون فرضیه ها ي تحقيق PAGEREF _Toc251834116 h 1004-4 تجزيه و تحليل فرضیه هاي تحقيق PAGEREF _Toc251834117 h 1011-4-4 بررسي فرض نرمال بودن متغيرها: PAGEREF _Toc251834118 h 1022-4- 4 خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه به شرح ذيل بيان می شود: PAGEREF _Toc251834120 h 1031-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلی اول: PAGEREF _Toc251834121 h 1032-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی دوم PAGEREF _Toc251834127 h 1063-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی سوم PAGEREF _Toc251834133 h 1104-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی چهارم PAGEREF _Toc251834169 h 1375-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي پنجم PAGEREF _Toc251834173 h 1416-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي ششم PAGEREF _Toc251834175 h 143فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5-مقدمه: PAGEREF _Toc251834177 h 1462-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها PAGEREF _Toc251834178 h 1471-2-5 نتايج فرضیه اصلی اول PAGEREF _Toc251834179 h 1472-2-5 نتايج فرضیه اصلی دوم PAGEREF _Toc251834180 h 1473-2-5 نتايج فرضیه اصلی سوم PAGEREF _Toc251834181 h 1481-3-2-5 نتايج فرضیه فرعي الف PAGEREF _Toc251834182 h 1482-3-2-5 نتايج فرضیه فرعي ب PAGEREF _Toc251834183 h 1483-3-2-5 نتايج فرضیه فرعي ج PAGEREF _Toc251834184 h 1494-3-2-5 نتايج فرضیه فرعي د PAGEREF _Toc251834185 h 1495-3-2-5 نتايج فرضیه فرعي ه PAGEREF _Toc251834186 h 1506-3-2-5 نتايج فرضیه فرعي و PAGEREF _Toc251834187 h 1507-3-2-5 نتايج فرضیه فرعي ز PAGEREF _Toc251834188 h 1504-2-5 نتايج فرضیه اصلی چهار PAGEREF _Toc251834189 h 1515-2-5 نتايج فرضیه اصلی پنجم PAGEREF _Toc251834190 h 1516-2-5 نتايج فرضیه اصلی ششم PAGEREF _Toc251834191 h 1523-5 نتیجه گیری کلی تحقیق PAGEREF _Toc251834192 h 1524-5 پیشنهادها PAGEREF _Toc251834193 h 1531-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضيات پژوهش PAGEREF _Toc251834194 h 1542-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی PAGEREF _Toc251834195 h 1545-5 محدودیت های تحقیق PAGEREF _Toc251834196 h 155پیوستها:
جدول مربوط به صنايع و نام شركت هاي نمونه آماري PAGEREF _Toc251834197 h 157منابع و ماخذ:
منابع فارسي: PAGEREF _Toc251834198 h 162منابع لاتین: PAGEREF _Toc251834199 h 165فهرست منابع اینترنتی PAGEREF _Toc251834200 h 168چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………….169 TOC o “1-3″ h z u چكيده:….. PAGEREF _Toc251833986 h 1مقدمه:.. PAGEREF _Toc251833987 h 3فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه : PAGEREF _Toc251833988 h 52-1بیان مسئله تحقيق PAGEREF _Toc251833989 h 63-1 اهمیت و ضرورت تحقیق PAGEREF _Toc251833990 h 84-1 اهداف تحقیق PAGEREF _Toc251833991 h 95-1 چارچوب نظری PAGEREF _Toc251833992 h 106-1 مدل تحقیق: PAGEREF _Toc251833994 h 131-6-1متغیر های مستقل PAGEREF _Toc251833995 h 131-1-6-1معیارهای ارزیابی عملکرد و سود آوری سنتی نظیر: PAGEREF _Toc251833996 h 132-1-6-1معیار های نوین سنجش عملکرد: PAGEREF _Toc251833997 h 152-6- 1متغییر وابسته: PAGEREF _Toc251833999 h 183-6- 1متغییر كنترل: PAGEREF _Toc251834001 h 187-1 فرضیه های تحقیق PAGEREF _Toc251834003 h 198-1 تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقيق: PAGEREF _Toc251834004 h 20فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2- مقدمه: PAGEREF _Toc251834006 h 242-2 شاخصهای سنجش عملکرد (سنتی ونوین ) PAGEREF _Toc251834007 h 251-2-2 شاخص های غیر مالی PAGEREF _Toc251834008 h 262-2-2 شاخص های مالی PAGEREF _Toc251834010 h 283-2 معیارهای مالی سنتی PAGEREF _Toc251834011 h 281-3-2 بازده سرمایه گذاری (ROI) PAGEREF _Toc251834012 h 282-3-2 سود باقیمانده (RI) PAGEREF _Toc251834013 h 293-3-2 بازده فروش PAGEREF _Toc251834015 h 305-3-2 قیمت به عایدی هر سهم PAGEREF _Toc251834016 h 316-3-2 معیارهای ارزیابی شرکت PAGEREF _Toc251834017 h 321-6-3-2 معیار اول – سود PAGEREF _Toc251834018 h 322-6-3-2 معیار دوم– سود هر سهم PAGEREF _Toc251834019 h 333-6-3-2 معیار سوم– رشد سود PAGEREF _Toc251834020 h 344-6-3-2 معیار چهارم –نرخ بازده سرمایه گذاری PAGEREF _Toc251834021 h 344-2 دلایل مطرح شده EVA PAGEREF _Toc251834022 h 351-4-2 تفکر مبتنی بر ارزش PAGEREF _Toc251834023 h 362-4-2 ارزش افزوده اقتصادی PAGEREF _Toc251834024 h 374-4-2 محاسبه نرخ بازده سرمایه بر اساس رویکرد تأمین مالی PAGEREF _Toc251834026 h 391-4-4-2 حذف اثرات بدهی ها PAGEREF _Toc251834027 h 392-4-4-2 مرحله دوم حذف اثرات سایر انحرافات مالی PAGEREF _Toc251834028 h 403-4-4-2 مرحله سوم حذف انحرافات حسابداری PAGEREF _Toc251834029 h 404-4-4-2 انواع معادل های سرمایه و تأثیرآنها بر NOPAT و CAPITAL PAGEREF _Toc251834030 h 415-4-4-2 ذخیره مالیات بر درآمد معوق PAGEREF _Toc251834031 h 426-4-4-2 ذخیره LIFO PAGEREF _Toc251834032 h 427-4-4-2 استهلاک انباشته سرقفلی PAGEREF _Toc251834033 h 438-4-4-2 سرقفلی ثبت نشده PAGEREF _Toc251834034 h 439-4-4-2 دارائی های نامشهود PAGEREF _Toc251834035 h 4410-4-4-2 تبدیل تلاشهای موفقیت آمیز به هزینه یابی کامل PAGEREF _Toc251834036 h 4411-4-4-2 سایر ذخایر معادل های سرمایه PAGEREF _Toc251834037 h 455-4-2 محاسبه نرخ بازده سرمایه از دیدگاه عملیاتی PAGEREF _Toc251834038 h 456-4-2 تعادل بین رویکرد مالی و رویکرد عملیاتی PAGEREF _Toc251834039 h 467-4-2 تجزیه و تحلیل نرخ بازده سرمايه PAGEREF _Toc251834042 h 478-4-2 استاندارد سازی EVA PAGEREF _Toc251834043 h 489-4-2 دگرگونی EVA PAGEREF _Toc251834044 h 5010-4-2 تکامل EVA PAGEREF _Toc251834045 h 5011-4-2 اهمیت EVA در مقابل سود حسابداری و شاخص های مبتنی بر سود PAGEREF _Toc251834046 h 5212-4-2 كاربرد هاي EVA PAGEREF _Toc251834047 h 521-12-4-2 کاربردها داخلی EVA : PAGEREF _Toc251834048 h 522-12-4-2 کاربردهای خارجی EVA PAGEREF _Toc251834049 h 5413-4-2 کاربرد EVA به عنوان معیار سنجش عملکرد و جبران خدمات PAGEREF _Toc251834050 h 5614-4-2 ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به عنوان تکنیک های ارزشیابی PAGEREF _Toc251834051 h 5715-4-2 معايب ارزش افزوده اقتصاديEVA PAGEREF _Toc251834052 h 5816-4-2 مفاهیم مرتبط با EVA PAGEREF _Toc251834053 h 591-16-4-2 ارزش افزوده بازار PAGEREF _Toc251834054 h 592-16-4 -2 ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده یا REVA PAGEREF _Toc251834056 h 6017-4-2 نقش EVA و MVA در سیستم پاداش PAGEREF _Toc251834057 h 6018-4-2 مزایای بکارگیری EVA همراه با ABC PAGEREF _Toc251834059 h 6219-4-2 هزینه سرمایه PAGEREF _Toc251834060 h 6220-4-2 نرخ هزینه سرمایه (C) PAGEREF _Toc251834061 h 6221-4-2 اهمیت نرخ هزینه سرمایه PAGEREF _Toc251834062 h 6322-4-2 روشهای محاسبه نرخ هزینه سرمایه PAGEREF _Toc251834063 h 6323-4-2 منابع تامین مالی شرکتها PAGEREF _Toc251834064 h 641-23-4-2 نرخ هزینه بدهی PAGEREF _Toc251834065 h 642-23-4-2 نرخ هزینه سهام ممتاز () PAGEREF _Toc251834067 h 643-23-4-2 هزینه سود انباشته و سهام عادی (Ke,Ks) PAGEREF _Toc251834069 h 6524-4-2 روش های محاسبه هزینه سود انباشته PAGEREF _Toc251834070 h 661-24-4-2 مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای PAGEREF _Toc251834071 h 662-24-4-2 روش بازده اوراق قرضه به علاوه صرف ریسک PAGEREF _Toc251834072 h 663-24-4-2 روش جریان نقدی تنزیل شده PAGEREF _Toc251834074 h 674-24-4-2 استفاده از ریاضیات مالی PAGEREF _Toc251834076 h 6825-4-2 هزینه سهام عادی جدید (Ke) PAGEREF _Toc251834078 h 6826-4-2 ترکیب هزینه سرمایه یا میناگین موزون سرمایه PAGEREF _Toc251834079 h 6827-4-2 مزایای EVA PAGEREF _Toc251834080 h 6928-4-2 راه درست اندازه گیری ارزش ، تأمین مالی خارج ترازنامه PAGEREF _Toc251834081 h 7029-4-2 ارزش افزوده اقتصادی و سه بازی مدیران PAGEREF _Toc251834082 h 711-29-4-2 بازی سرمایه به کار گرفته PAGEREF _Toc251834083 h 712-29-4-2 بازی رشدهای آینده PAGEREF _Toc251834084 h 723-29-4-2 بازی انتقال ریسک PAGEREF _Toc251834085 h 7230-4-2 ارزش افزوده اقتصادی ، سود اقتصادی و ارزش افزوده نقد PAGEREF _Toc251834086 h 7331-4-2 EVA CVA,EP, به عنوان شاخص های مدیریت عملکرد PAGEREF _Toc251834087 h 7332-4-2 سودمندی شاخص های EVA CVA,EP, PAGEREF _Toc251834088 h 7333-4-2 نتایج استفاده از EVA CVA,EP, برای پاداش مدیران اجرایی PAGEREF _Toc251834089 h 7334-4-2 بازده حقوق صاحبان سهام PAGEREF _Toc251834090 h 7435-4-2 محدودیت های استفاده از ROE PAGEREF _Toc251834094 h 7636-4-2 اشکالات نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ROE PAGEREF _Toc251834095 h 7737-4-2 بازده سرمایه گذاری PAGEREF _Toc251834096 h 7838-4-2 سیستم دو پونت PAGEREF _Toc251834097 h 785-2 نتیجه گیری PAGEREF _Toc251834098 h 806-2 سابقه تحقیق PAGEREF _Toc251834099 h 811-6-2 تحقیقات خارجی PAGEREF _Toc251834100 h 822-6-2 نتایج تحقیقات در مجامع دانشگاهی ایران PAGEREF _Toc251834101 h 83فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3- مقدمه: PAGEREF _Toc251834102 h 862-3 روش تحقیق PAGEREF _Toc251834103 h 863-3 جامعه مطالعاتی PAGEREF _Toc251834104 h 874-3 قلمرو تحقیق PAGEREF _Toc251834105 h 881-4-3 قلمرو مکانی تحقیق PAGEREF _Toc251834106 h 882-4-3 قلمرو زمانی تحقیق PAGEREF _Toc251834107 h 883-4-3 قلمرو موضوعي تحقیق PAGEREF _Toc251834108 h 885-3 روش های جمع آوری اطلاعات PAGEREF _Toc251834109 h 886-3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات PAGEREF _Toc251834110 h 891-6-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی: PAGEREF _Toc251834111 h 898-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش PAGEREF _Toc251834112 h 95فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها
1-4-‏ مقدمه‏: PAGEREF _Toc251834113 h 982-4 شاخص های توصیفی متغیرها PAGEREF _Toc251834114 h 983-4 روش آزمون فرضیه ها ي تحقيق PAGEREF _Toc251834116 h 1004-4 تجزيه و تحليل فرضیه هاي تحقيق PAGEREF _Toc251834117 h 1011-4-4 بررسي فرض نرمال بودن متغيرها: PAGEREF _Toc251834118 h 1022-4- 4 خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه به شرح ذيل بيان می شود: PAGEREF _Toc251834120 h 1031-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلی اول: PAGEREF _Toc251834121 h 1032-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی دوم PAGEREF _Toc251834127 h 1063-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی سوم PAGEREF _Toc251834133 h 1104-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی چهارم PAGEREF _Toc251834169 h 1375-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي پنجم PAGEREF _Toc251834173 h 1416-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي ششم PAGEREF _Toc251834175 h 143فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5-مقدمه: PAGEREF _Toc251834177 h 1462-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها PAGEREF _Toc251834178 h 1471-2-5 نتايج فرضیه اصلی اول PAGEREF _Toc251834179 h 1472-2-5 نتايج فرضیه اصلی دوم PAGEREF _Toc251834180 h 1473-2-5 نتايج فرضیه اصلی سوم PAGEREF _Toc251834181 h 1481-3-2-5 نتايج فرضیه فرعي الف PAGEREF _Toc251834182 h 1482-3-2-5 نتايج فرضیه فرعي ب PAGEREF _Toc251834183 h 1483-3-2-5 نتايج فرضیه فرعي ج PAGEREF _Toc251834184 h 1494-3-2-5 نتايج فرضیه فرعي د PAGEREF _Toc251834185 h 1495-3-2-5 نتايج فرضیه فرعي ه PAGEREF _Toc251834186 h 1506-3-2-5 نتايج فرضیه فرعي و PAGEREF _Toc251834187 h 1507-3-2-5 نتايج فرضیه فرعي ز PAGEREF _Toc251834188 h 1504-2-5 نتايج فرضیه اصلی چهار PAGEREF _Toc251834189 h 1515-2-5 نتايج فرضیه اصلی پنجم PAGEREF _Toc251834190 h 1516-2-5 نتايج فرضیه اصلی ششم PAGEREF _Toc251834191 h 1523-5 نتیجه گیری کلی تحقیق PAGEREF _Toc251834192 h 1524-5 پیشنهادها PAGEREF _Toc251834193 h 1531-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضيات پژوهش PAGEREF _Toc251834194 h 1542-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی PAGEREF _Toc251834195 h 1545-5 محدودیت های تحقیق PAGEREF _Toc251834196 h 155پیوستها:
جدول مربوط به صنايع و نام شركت هاي نمونه آماري PAGEREF _Toc251834197 h 157منابع و ماخذ:
منابع فارسي: PAGEREF _Toc251834198 h 162منابع لاتین: PAGEREF _Toc251834199 h 165فهرست منابع اینترنتی PAGEREF _Toc251834200 h 168چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………….169
چكيده:ارزيابي عملكرد مالي شركتها، از مهمترين موضوعات مورد توجه سرمايه گذاران ، اعتبار دهندگان ، دولتها و مديران مي باشد. مديران به منظور ارزيابي عملكرد قسمتهاي تحت پوشش خود از ارزيابي عملكرد استفاده ميكنند. سرمايه گذاران (سهامداران) به منظور ارزيابي ميزان موفقيت مديريت در به كار گيري سرمايه آنها و تصميم گيري در مورد حفظ ، افزايش و يا فروش سرمايه گذاري ؛ اعتبار دهندگان به منظور تصميم گيري در مورد ميزان نرخ اعطاي اعتبار؛ به ارزيابي عملكرد مي پردازند .مهمترين جنبه اي كه توسط سرمايه گذاران در ارزيابي عملكرد در نظر گرفته مي شود، اين است كه آيا براي آنها ارزش ايجاد شده است يا خير.در سالهاي اخير تلاشهاي زيادي شده است، تا شاخصهايي معرفي شود كه بهتر بتواند اهداف سهامداران را بر آورده سازد. يكي از جديد ترين اين شاخصها، ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده مي با شد ؛كه هزينه فرصت همۀ منابع به كار گرفته شده را در نظر مي گيرد و تحريفات ناشي از به كار گيري روشهاي مختلف حسابداري توسط مديريت و همچنين اثر تورم را تعديل نموده و تنها معيار عملكردي است كه ارتباط مستقيم با ارزش بازار سهام دارد و به وسيله آن مي توان اضافه ارزش در قيمت سهام هر شركتي را توضيح داد. در این پژوهش، تبیین نوع معيار ارزيابي عملكرد مالي مناسب، در شرایط بازار سرمايه ايران در دوره زمانی 1387-1384 مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا متغير هاي پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزيه و تحليل اطلاعات، از داده هاي بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوين؛ براي محاسبه متغير هاي پژوهش ، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. اين داده ها جهت آزمون فرضيه ها توسط نرم افزارSPSS به كمك آماره- هاي توصيفي و استنباطي نظير تحليل همبستگي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:
فرضیه اصلی اول: بین ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمايه ايران رابطه معنی داری وجود دارد. ضريب تعيين تعديل شده بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمايه ايران برابر 266/0 مي باشد و نشان می دهد كه 6/26% از تغييرات ارزش افزوده بازاربه ارزش افزوده اقتصادی وابسته است ؛ sig (سطح معنی داری) كمتر از 0.05 می باشد كه بيانگر وجود همبستگي در سطح متوسط بين اين دو متغير مي باشد . با توجه به این که در جدول مربوط به آزمون خطی بودن مدل ، sig كمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد و فرضيه اصلی اول تحقیق، تأئيد می شود .
فرضیه اصلی دوم : بین ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده بازار در بازار سرمايه ايران رابطه معنی داری وجود دارد. ضريب تعيين تعديل شده بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمايه ايران برابر 169/0مي باشد و نشان می دهد كه 9/16% از تغييرات ارزش افزوده بازاربه ارزش افزوده اقتصادی وابسته است ؛ sig (سطح معنی داری) كمتر از 0.05 می باشد كه بيانگر وجود همبستگي در سطح متوسط بين اين دو متغير مي باشد . با توجه به این که در جدول مربوط به آزمون خطی بودن مدل ، sig كمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد و فرضيۀ اصلی دوم تحقیق، تأئيد می شود .
فرضیه اصلی سوم : فرضیه اصلی 3 : بین معیار های سودآوری وارزيابي عملکرد (نظیر بازده حقوق صاحبان سرمایه ، بازده سرمايه گذاری ، رشد سود هر سهم ، نرخ سود باقیمانده ، نرخ بازده فروش، نرخ قیمت به سود سهام و نرخ سود پرداختی سهام) ،با ارزش افزوده بازار ،در بازار سرمایه ايران رابطه مثبت وجود دارد. مؤلفه هاي آماري به دست آمده از آزمونهاي آماري مربوط به متغیرهاي اين فرضيه و ارزش افزوده بازار نشان می دهد كه به جز نرخ قيمت به سود سهام ساير متغيرها داراي ارتباط رابطه خطي و مثبت با ارزش افزوده بازارهستند ؛در نتيجه فرض خطی بودن رابطه بین متغیرهاي مورد بررسي با ارزش افزوده بازار (به جز متغير نرخ قيمت به سود سهام) تایید می گردد.
فرضیه اصلی چهارم : ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده در مقایسه با سایر معیار هاي ارزيابي عملكرد مالي ، در بازار سرمایه ايران؛قدرت تبيين بيشتري از ارزش افزوده بازار را نشان مي دهد. بررسي R2 تعديل شدۀ مربوط به رابطۀ MVAبا ساير متغيرها نشان مي دهد كه ،ضريب تعيين تعديل شده ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده همواره به طور قابل ملاحظه اي بالاتر از R2 تعديل شده ساير متغير هاي مستقل پژوهش بوده است.لذا اين نظريه را مي پذيريم كه در بازار سرمايه ايران ؛معيار REVA بيشترين رابطه مثبت را با ارزش افزوده بازار دارد و مي توان از آن به عنوان برترين معيار ارزيابي عملكرد مالي نام برد.
فرضیه اصلی پنجم: نوع صنعت بر ارتباط بين معيارهاي عملكرد مالي و ارزش افزوده بازار،تأثير گذار است. آزمونهاي آماري مربوطه نشان ميدهد كه متغير كنترل صنعت بر ميزان روابط بين متغير هاي مستقل و وابستۀ تحقيق تأثير گذار است؛در نتيجه فرضيه اصلي پنجم نيز، تاييد مي گردد. فرضیه اصلی ششم : اندازۀ شركتها بر ارتباط بين معيارهاي عملكرد مالي و ارزش افزوده بازار،تأثير گذار است.آزمونهاي آماري مربوطه نشان ميدهد كه متغير كنترل انداره بر ميزان روابط بين متغير هاي مستقل و وابستۀ تحقيق تأثير گذار است؛در نتيجه فرضيه اصلي ششم نيز، تاييد مي گردد. به اعتبار دهندگان ، سهامداران و كليه فعالان بازار سرمايه پيشنهاد مي شود، ازاين معيار جهت ارزيابي عملكرد مالي شركتها و مديران آنها استفاده نموده و درارزيابي سهام شركتها اين معيارها را در كنار ساير معيار ها؛ در جهت نيل به هدف اصلي كه همانا حداكثر كردن ثروت سهامداران است، به كار گيرند.نتايج به دست آمده در اين پژوهش با نتايج حاصله از تحقيقات ملبورن و همكاران (1997) مطابقت كاملي را نشان ميدهد.
مقدمه:سنجش عملكرد مالي شركت ها در فرايند تصميم گيري،با توجه به توسعه واهميتِ نقش بازار سرمايه از مهمترين موضوعات در حوزۀ مالي و اقتصادي است. ارزش افزودۀ اقتصادي وارزش افزودۀ تعديل شدۀ اقتصادي از مهمترين معيارهاي سنجش عملكردِ مالي هستند. تحقيقات متعددي در سطح بين المللي انجام شده و موافق با اين ديدگاه است كه ارزش افزودۀ اقتصادي تعديل شده در مقايسه با ساير معيارهاي ارزيابي عملكرد مالي سنتي بيشترين همبستگي را با ارزشهاي بازار دارد. مهمترين هدف مطالعۀ حاضر ، تبيين تئوريك شاخص هاي سنجش عملكرد مالي، آزمون اين شاخص ها و ارائۀ شواهد لازم به منظور كمك به فعالان بازار سرمايۀ ايران ، براي اتخاذ تصميمات منطقي در فرآيند سرمايه گذاري است. این پژوهش از نوع پژوهش هاي كاربردي مي باشد و بر مبناي روش و ماهيت در طبقه بندي تحقيقات همبستگي قرار مي گيرد و با استفاده از رگرسيون ساده و چند متغيره به بررسي ميزان رابطۀ همبستگي بين ارزش افزودۀ اقتصادي تعديل شده و ساير معيارهاي نوين و سنتي عملكرد مالي با ارزش افزوده بازار، پرداخته است. يافته هاي پژوهش حاضر ادعا دارد كه ارزش افزودۀ اقتصادي تعديل شده، نسبت به ارزش افزودۀ اقتصادي وديگر شاخصهاي ارزيابي عملكرد مالي سنتي ، همبستگي بيشتري را با ارزش افزودۀ بازار در سالهاي 1387-1384 نشان مي دهد و به اعتبار دهندگان ، سهامداران و كليۀ فعالان بازار سرمايه پيشنهاد مي شود كه ازاين معيار جهت ارزيابي عملكرد مالي شركت ها و مديران آن ها استفاده نموده و در ارزيابي شركت ها اين معيارها را در كنار ساير معيار ها؛ به كار گيرند. نتايج به دست آمده در اين پژوهش با نتايج حاصل از تحقيقات ملبورن و ديگران مطابقت كاملي را نشان ميدهد.
فصل اولكليات تحقیق
1-1-مقدمه :توسعه بازارهای سرمایه با افزایش آگاهی سهامداران ،فشار روی شرکت ها برای عملکرد بهتر را ، افزایش داده است. مدیران شرکتها در حال حاضر دورانی را پیش روی دارند که آنها را ملزم ميسازد، چارچوب اقتصادی جدیدی در شرکت های خود مستقر کنند، که ارزش و سود آوری را بهتر منعکس کند. سهام داران به عنوان مالکان واحد تجاری در پی افزایش ثروت خود هستند، با توجه به اینکه افزایش ثروت، نتیجه عملکرد مطلوب واحد تجاری است، ارزش یابی واحد تجاری برای مالکان، دارای اهمیت فراوانی است. در ادبیات جدید مفهوم مدیریت ، یعنی کار با دیگران جایگزین کار توسط دیگران شده است .این امر بر پیچیدگی مدیریت افزوده و در آینده نیز خواهد افزود. بنابراین پارادایم هاي جدید در این حوزه آشکار شده است .از جمله این پارادایم ها ؛هدف ارزش آفرینی، در سر لوحه اهداف مدیریت قرار گرفته است. مدیریت ارزش آفرین می بایست از ساز و کارها و شیوه های مدیریتی موثر بر ارزش آفرینی بهره برده و در عمل بکار گیرد. توفیق در میزان ارزش آفرینی تا حدود زیادی به کیفیت سنجش عملکرد بستگی دارد. یعنی از شاخص های مبتنی بر ارزش به همراه شاخص های سنتی و یا جایگزین شاخص های سنتی استفاده شود.
ارزش در کسب وکار اقتصادی، ما به ازای ایجاد شده ناشی از کار با وسایل (سخت افزار) و روشها (نرم افزار) تعریف می شود. کسب وکار، مبتنی برارزش آفریني تلقی می گردد؛ به طوری که فعالیت های اقتصادی بنگاه های کسب و کار،بدون اندیشه و عمل زایش ،استمرار و تداوم نخواهد داشت. سنجش عملکرد از وظایف مدیریتی است ،که مفهوم عینی به کسب و کار داده است. در ادبیات مدیریت، شاخص های متفاوتی برای سنجش عملکرد از منظرهای مختلف ارائه شده است؛ که منظر، مقاصد و اهداف ارزیابی را مشخص می نماید. ارزیابی عملکرد از منظر جامع ،یعنی نگاه همه جانبه به همه ابعاد؛ که در حقیقت نشانه های کارکردی مدیریت بنگاه را آشکار می سازد و بسیاری ضروری است .در شاخص های جامع سنجش عملکرد به ابعاد مالی و غیر مالی توجه می شود.
در ادبیات مالی نیز، با نگاهي جدید به سنجش عملکرد توجه شده است. کاربست روش های سنتی و تغییر آن به روش های نوین ،پارادایم جدید سنجش عملکرد تلقی گردیده است. به کار گیری تفکر سیستمی ،یعنی تفکیک ناپذیر بودن فرآیند مدیریت و سنجش عملکرد از یک طرف و پذیرش پارادایم جدید سنجش عملکرد ؛یعنی مبتنی بر ارزش آفرینی، از طرف دیگر بسیار ضروری و با اهمیت شده است.
در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعريف موضوع تحقيق را بيان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

2-1بیان مسئله تحقيقنیاز سازمان ها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی، برای ادامه بقاء که ناشی از توسعه بازار های رقابتی است، از یک سو و فشار مجامع سرمایه گذار به مدیران جهت تعیین ارزش و تبیین معیار های سنجش دقیق و شفاف از سوی دیگر ،باعث شد شرکت ها سیستم های سنتی پاداش و ارزیابی عملکرد را مورد بازنگری قرار داده و دوباره آنها را مورد آزمون قرار دهند ؛که آیا مبنای صحیح و قابل اتکايی برای تصمیم گیری بوده اند یا خیر؟ در حال حاضر تکنیک های سنجش عملکرد بیش از آنکه بر چارچوب اصول حسابداری استوار باشند ، بر اساس تئوری های اقتصادی بنا شده اند.
سرمایه، یکي از محدود ترین منابع اقتصادی کشور ها محسوب می شود و به همین دلیل اقتصاد دانان و متخصصین امور مالی همواره در پی راه های استفاده مطلوب از آن برای گذاشتن در اختیار مدیران واحد های اقتصادی هستند. بنابراین، آنچه که نیاز به بررسی و تجدید نظر دارد،اعتبار رویه هایی است که برای تخصیص مطلوب منابع و پس انداز های جامعه در فعالیت های کارا و پر بازده استفاده می شود و در نهایت منجر به رشد اقتصادی و اجتماعی و جلب اطمینان مردم در بکار گیری مناسب سرمایه آنها مي شود. برای تعیین ارزش شرکت به طور کلی دو مدل وجود دارد ،یکی مدلهای حسابداری و دیگری مدل های اقتصادی.
در اوایل دهه 1980″جانسون” ، ” ناتاراجان” (1982) و “راپاپورت” (1984)، از معیار های سنتی حسابداری به عنوان محرکه ها یا شاخص های ارزش انتقاد نمودند. به اعتقاد آنها ، قضاوت درباره عملکرد یک شرکت تنها بر مبنای شاخصهای حسابداری گمراه کننده است؛ زیرا این معیارها شاخص های ضعیفی از عملکرد اقتصادی به شمار می روند (حجازی، 1386،ص239)4 .
معیار های سنتی ارزیابی عملکرد،مبتنی بر ارقام سود حسابداری می باشند و به دلایل متعدد از جمله در نظر نگرفتن هزینه های تأمین مالی از طریق صاحبان سهام؛ در نظر نگرفتن آثار تصمیمات و رخدادهای آتی ، نظیر دستیابی به بازار جدید و غیره، قادر به ارزیابی عملکرد واقعی شرکتها نمی باشند. یکی از معیار های مبتنی بر مدل اقتصادی ،ارزش افزوده اقتصادی تعديل شده5 می باشد،این معیار می تواند سود اقتصادی شرکت را به نحو مناسبی اندازه گیری کند و انتقادات وارده بر ارقام سود حسابداری را تا اندازه ای بر طرف کند . طرفداران اين معيار ادعا مي كنند كه اين شاخص، برترين معيار ارزيابي عملكرد محسوب مي شود؛ زيرا بعنوان يك معيار ارزيابي، هزينه فرصت صاحبان سهام و ارزش زماني پول را در نظر گرفته و تحريفات ناشي از بكارگيري روشهاي متفاوت حسابداري را برطرف مي كند(اويي و لي،2002،ص20) 6.
عدم استفاده از معیار های مناسب برای ارزیابی عملکرد، از یک سو باعث می شود که قیمت سهام شرکت ها به ارزش واقعی آنها نزدیک نشود و این پدیده موجب ضرر و زیان یک گروه از خریداران سهام و سود سرشار گروه دیگر خواهد شد و از سوی دیگر عدم جبران خدمات مدیران به تناسب عملکرد واقعی آنها، در جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران موجب ایجاد شکاف بین منافع مدیران و سهامداران شده و مشکلات تضاد منافع میان نماینده و مالک بوجود خواهد آمد (تئوری نمایندگی) 7.
این تحقیق در صدد است که با مطالعه معیار های ارزیابی عملکرد مالی سنتی و نوین، و بررسی رابطه این معیار ها با ارزش افزوده بازار8 شرکتها ، معیار مناسب تری را انتخاب کند که در جهت کمک به سهامداران برای اتخاذ تصمیمات صحیح با استفاده از صحیح ترین معیار ارزیابی عملکرد، همسونمودن منافع مدیران با مالکان از طریق پیوند دادن منافع و پاداش آنها با ثروت سهامداران ،گامی موثر بردارد.
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیقسرمایه گذارن و مدیران در جستجوی معیاری به موقع و قابل اتکاء برای اندازه گیری ثروت سهامداران هستند. معیار سنجشی که بوسیله آن سرمایه گذاران بتوانند در باره افزایش یا کاهش قیمت سهام ، اعتبار دهندگان درباره میزان امنیت سرمایه خود و مدیران در مورد سود آوری تصمیم گیری هایشان و سود آوری شرکت قضاوت نمایند (ورثینگتون ،2004 ،ص211) .
هدف هر واحد اقتصادی افزایش ثروت سهامداران بوسیله افزایش ارزش شرکت می باشد و همه فعالیت های شرکت در جهت نیل به این هدف هدایت می شود . سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در شرکت ، فروش سهام و خارج کردن سرمایه خود از شرکت و یا نگهداری سهام ،به ارزیابی عملکرد شرکت می پردازند . برای نیل به این هدف ،پاداش مدیران اغلب با عملکرد شرکت مرتبط است . بنابراین انتخاب معیاری که بدرستی عملکرد شرکت را اندازه گیری کند ،بسیار مهم است .روشن ترین معیار برای سنجش عملکرد ، قیمت سهام است . اما معیار قیمت سهام از یک نقطه ضعف برخوردار است ،زیرا برخی عوامل که در قیمت سهام تاثیر دارند ،مانند شرايط اقتصادي و سياسي جامعه وجهان از كنترل مديران خارج مي باشد. بنابراين معيار مورد استفاده بايستي از دو ويژ گي برخوردارباشد.
در معرض تمام عواملی که در خارج از کنترل بوده و بر قیمت سهام تاثیر دارند، نباشد.
بیشترین رابطه را با تغییرات در ثروت سهامداران داشته باشند.
این ویژگی اصلی ترین تنشي است که یک معیار عملکرد خوب بایستی آن را حل کند. در انتخاب یک معیار مناسب علاوه بر سهولت محاسبه ، به موارد دیگری از جمله ،دقت و هزینه اندازه گیری ارزش نیز باید توجه نمود. قدرت هر معیار سنجش بوسیله درجه همبستگی آن معیار با ارزش بازار تعیین می گردد، زیرا ارزش بازار بازتابی از عملکرد شرکت است ، ارزش بازار منعکس کننده درک سهامداران نسبت به عملکرد جاری شرکت و نیز انتظارات آنها از عملکرد آتی شرکت است . بنابراین هر معیار عملکردی ،برای اینکه اثر بخش باشد ،نه تنها باید قادر به انعکاس عملکرد جاری باشد، بلکه باید دامنه و سمت و سوی رشد آتی شرکت را نیز نشان دهد . به هر حال،معیاری نسبت به سایر معیار ها برتری دارد که اطلاعات بهتری به سرمایه گذاران ارائه دهد.
به هر حال ،عده ای بر این باور هستند که روش EVA و REVA به دلیل تاکید بر بازده واقعی نقدی هر شرکت ،از ایرادات سایر معیار های عملکرد سنتی بدور است و در کنار این مزیت روش فوق از ایراداتی چون پیچیدگی محاسبه و هزینه بیشتر برخودار است (استرن و استيوارت،1991،ص66).
4-1 اهداف تحقیق در این تحقیق با این فرض که ارزش افزوده بازار معیاری مناسب برای تعیین ارزش شرکت می باشد ، به بررسی این موضوع می پردازیم که از میان معیارهای EVA، REVA، ROE،ROI، GEPS، RI ، ROS ، P/E و DPS کدام یک قادر به توصیف بهتر MVA می باشد. تمرکز اصلی اين تحقیق بررسي رابطه بین ارزش افزوده تعديل شده اقتصادی و ارزش افزوده بازار است و نیز سعی دارد، رابطه میان MVA و سایر معیارهای رایج فوق الذكر را در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران؛ جهت یافتن مناسب ترین معیار داخلی به عنوان شاخصی از ارزش افزوده بازار بررسی نماید. به عبارت دیگر، پاسخ به این سوال که آیا ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده نسبت به سایر شاخص ها، قادر به توصیف بهتر ارزش افزوده بازار است؟ هدف اصلي اين تحقيق ، كمك به سهامداران و كليۀ ذينفعان در جهت ارزيابي صحيح و منطقي بازار سرمايه ايران و اتخاذ تصميمات منطقي در جهت رشد وتعالي روز افزون كشور عزيزمان ايران مي باشد. هدف فرعي اين تحقيق معرفي معياريست كه علاوه بر اینکه به عنوان معیاری برای سرمایه گذاری محسوب شود، هدف صریح آن دادن علائمی در خصوص قیمت گذاری مناسب اوراق بهادار در بازار سرمايه ايران برای سرمایه گذاری عموم باشد.
5-1 چارچوب نظریطبق تئوری نمایندگی اشخاص بر حسب منافع شخصی خود عمل می کنند، در حالیکه این منافع در تمامی دوره ها با منافع شرکت ها همسو و همسان نیست . فرض با اهمیت دیگر تئوری نمایندگی قرار داشتن شرکت در برخورد با پیوند های قراردادی است، که میان مدیریت ، سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و دولت وجود دارد. یکی از فرضیه های تئوری نمایندگی نشان از این دارد که مدیریت تلاش در بیشتر نمودن منافع خود مي كند ، که این هدف لزوما همسان با بیشتر نمودن ارزش شرکت نیست ،در حالیکه مدیریت تلاش می کند حقوق و مزایای خود را به بالاترین حد ممکن برساند ، لیکن ناگزیر باید این کار را در چارچوب افزایش سود خالص ، بازده سرمایه گذاریها یا معیار های مشابه حسابداری انجام دهد و در عین حال افزایش قیمت اوراق بهادار شرکت را نیز مد نظر داشته باشد و مدیران برای رسیدن به اهداف بالا به هموار سازی سود و مدیریت سود از راه دستکاری روشهای متعدد حسابداری روی می آورند ؛به منظور نظارت بیشتر و مناسبتر بر فعالیت مدیران و کاهش دوگانگی منافع مدیران با ثروت سهامداران علاوه بر معیار های سنتی ارزیابی عملکرد معیار ارزش افزوده اقتصادی EVA و ارزش افزوده اقتصادی تعديل شدهREVA هم مطرح میشوند . ارزیابی عملكرد بنگاهها ، به منظور اطمینان از تخصیص بهینه منابع محدود ، امری مهم و حیاتی به شمار می آید.معیارهای سنجش عملکرد از سیستم های کنترل مدیریت تلقی می شوند، زیرا برنامه ريزي اقتصادی و تصمیمات کنترلی موثر، نیازمند ارزیابی چگونگی عملکرد واحد هاست . اتخاذ تصمیمات منطقی رابطه مستقیم با ارزیابی عملکرد بنگاه اقتصادی دارد و ارزیابی عملکرد بنگاه اقتصادی نیازمند شناخت معیارها و شاخص هاست. که در دو مجموعه شاخصهای مالی و غیر مالی طبقه بندی می شوند . معیارهای مالی سنجش عملکرد به دلیل برخوردار از ویژگیهایی نظیر کمی بدون ، عینی بودن ، عملی بودن وملموس بودن آن نسبت به معیار های غیر مالی ارجحیت دارند (پناهيان،1383،ص35)1.
نگاره شماره (1-1) تحقیقات متعدّدی که در زمینه ارزيابي عملكرد مالي انجام گرفته را در خود جای داده و چارچوب نظری تحقیق بر گرفته شده از این تحقیقات می باشد.
نگاره شماره 1- 1: تحقیقاتي که در زمینه ارزيابي عملكرد مالي انجام گرفته استسال محقق يا محققان متغیر های مورد مطالعه یافته های پژوهش
1991 استوارت EVA,MVA شرکتهايی باEVA مثبت همبستگی بسیار بالایی با MVA دارند (استوارت،1991،ص68-91)
1991
فینگان
EVA,MVA و سایر معیارهاي ارزيابي عملكرد EVA در مقایسه با سایر معیارها رابطه معنادارتری با MVA دارد ( فینگان، 1991،ص30-45)
1996
یومورا و همکاران ROE , EPS , MVA , EVA EVA در مقایسه با سایر معیارها بیشترین همبستگی را با MVA دارد ( یومورا،1996 ،ص94-109)
1997 کرامر و پاشنر NOPAT , MVA , EVA NOPAT بیش از EVA می تواند انحرافات MVA را توضیح دهد ( کرامر و پاشنر،1997،ص41-49)
1998 دویلرز EVA , تورم REVA می تواند اختلافات ایجاد شده در EVA بخاطر تورم کاهش و معیار بهتری نسبت به EVA است ( دویلرز، 1998،ص31)
1999 کلیمان
VA,EVA شرکتهایی که از EVA استفاده می کنند در مقابل رقبا بازدهی بیشتری دارند
(كلیمان، 1999،ص80-91)
2001
پابلو فرناندر
NOPAT , MVA , EVA نمی توان حتما EVA را به عنوان برترین شاخص عملکرد و نماینده ای از MVA معرفی نمود
(پابلو فرناندر، 2001،ص11)
2001 جان اچ هال EVA و ROI ، تورم با بهبود EVA رابطه نسبتهای تراز نامه ای با EVA بهتر می شود
(جان اچ هال،2001، ص21-28)
2005 دی مدیرس EVA , ROI تغییرات در EVA دوره قبل 78 % تغییرات در ROI را توضیح می دهد
(دی مدیرس، 2005، ص84)
1360 جلیلی EVA در ارزیابی عملکرد بین EVA و بازده سهام رابطه معناداری وجود ندارد ( جلیلی، 1360،ص152)
1379 نظریه EPS و EVA بین EVA و EPS رابطه همبستگی وجود دارد (نظریه، 1379، ص154)
1380 رضایی EVA و ROI بین EVA و ROI همبستگی معناداری وجود دارد (رضایی، 1380، ص162)
1382 کاوسی EVA و Qتوبین بین EVA و Qتوبین رابطه معناداری وجود دارد. (کاوسی،1382،ص 144)
1382 ایزدی نیا EVA و FCF بین EVA و FCF ارتباط و همبستگی مثبت وجود دارد ( ایزدی نیا،1382،168)
1383 نوروش و مشایخی EVA ، CVA
سود حسابداری و بازده سهام EVA و CVA دارای رابطه معنادار با بازده سهام هستند (نوروش و مشایخی،1383،ص121-146)
1385 عارفه حسيني EVA,MVA , سایر معیارها EVA در مقایسه با سایر معیارها رابطه معنادارتری با MVA دارد (عارفه حسيني،1385،ص204)
6-1 مدل تحقیق:ارزش افزوده اقتصادی (EVA)
ارزش افزوده اقتصادی (REVA) تعديل شده

بازده حقو ق صاحبان سرمایه (ROE)

بازده دارییها (ROI)

نرخ رشد سودهرسهم (GEPS)
ارزش افزوده بازار (MVA)

ه سود باقیماند (RI)

نرخ بازده فروش (ROS)

نرخ قیمت به سود (P/E) سهام
نرخ سود پرداختی سهام(DPS)

متغیر های مستقل
1-1-6-1معیارهای ارزیابی عملکرد و سود آوری سنتی نظیر:الف)ROE (بازده حقوق صاحبان سرمایه ):
سود خالص پس از کسر مالیات
(1) = ROE
ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه
با تقسیم سود خالص پس از کسر مالیات(NOPAT) در سال معین بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه (سهام عادی) در ابتدای سال محاسبه می گرد.
ب) ROI( بازده دارییها ) :
NOPAT
(2) = ROI
IC
این معیار حاصل تقسیم سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات بر (IC)سرمایه به کار گرفته شده (کل دارییها ،به استثنای بدهیهای بدون بهره)
ج) رشد سود هر سهم (GEPS) :
EPS1 – EPS0
(3) = GEPS
EPS0
که در آن: QUOTE EPS1 EPS1 سود واقعی هر سهم در پایان دوره مالی گذشته .
EPS0 سود واقعی هر سهم در پایان دوره مالی جاری .
سود هر سهم برابر است با سود متلعق به سهامداران عادی تقسیم به تعداد سهام سرمایه .
د) سود باقیمانده(RI) :
(4) (سرمايه گذاري × نرخ بازده مورد انتظار) – سودخالص عملياتي پس از كسر ماليات =RI
عبارت است از سود منهای بازده مورد انتظار سرمایه گذاری ؛ كه در فرمول بالا، نرخ بازده مورد انتظار با استفاده از اطلاعات منتشر شده توسط بورس اوراق بهادار ايران وهمچنين از نرم افزار ره آورد نوين استخراج گرديده است.
ه)نرخ بازده فروشی (ROS) :
NOPAT
(5) = ROI
مجموع درآمد فروش شركت
به نسبت سود عملیاتی به مجموع درآمد فروش شركت، بازده فروش می گویند. ROS یکی از اجزای ROIدر تحلیل گری مالی به شیوه دو پونت است .
و)نرخ قیمت به سود سهام (P/E) :
P
(6) = P/E
E
عبارتست از نسبت(P) قیمت سهام عادی به (E)سود سهام عادی.
ز)نرخ سود پرداختی سهام (DPS) :
سود نقدي هر سهم
(7) = DPS
سود هر سهم
عبارت است از میزان سودی که به سهام عادی پرداخت می گردد . بهترین نرخ سالانه مد نظر قرار خواهد گرفت« با توجه به قانون تجارت ایران (ماده 90 قانون تجارت )باید حداقل 10% از سود خالص هر سال بین سهامداران توزیع شود . لذا در صورت عدم زیان دوره،همواره سود تقسیمی میان سهامداران از یک حداقل برخوردار خواهد بود»
2-1-6-1معیار های نوین سنجش عملکرد:الف)ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA) استاندارد شده :
M Capitalt-1 ) × C) NOPAT –
(8) =REVA استاندارد شده
ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه ابتدای دوره
در محاسبه REVA ، به جای ارزش دفتری تعدیل شده داراییها باید،از ارزش بازاری آنها استفاده کرد
و از نرخ هزینه سرمایه در بازار نیز برای تعیین هزینه سرمایه استفاده می شود و از تقسيم REVA
بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه ابتدای دوره ، REVA استاندارد شده بدست مي ايد (سيوكي و ووگون، 2009 ،ص439).
الف -1) NOPAT )سود خالص عملياتي پس ازكسر ماليات)، در فرمول ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده وهمچنين ارزش افزوده اقتصادي مي بايست بر روي NOPAT تعديلاتي صورت گيرد؛ تا تحريفات ناشي از كاربرد اصول حسابداري حذف و سود حسابداري به سود اقتصادي نزديك گردد(استرن و استيوارت،2004، ص 52).
(9) = NOPAT سود خالص پس ازكسرماليات + [ هزينه هاي مالي ، آموزش،تحقيق و توسعه وتبليغات + تغييرات در مانده حسابهاي ذ م.م ،ذخيره بازخريد خدمت وذخيره ماليات +در آمد ناشي از سرمايه گذاري) ×1-T))]
الف -2) C ‍)نرخ هزينه سرمايه 🙁 همان نرخ هزينه سرمايه در بازاراست كه در اين پژوهش از ميانگين نرخ بازده بازار در بورس اوراق بهادار ايران ، براي سالهاي1384 ،1385،1386و1387 استفاده شده است؛با اين فرض كه يكي از فرصتهايي كه سهامداران در سرمايه گذاري دارند ،خريد پرتفويي از سهام است و با اين كار بازدهي آنها برابر ميانگين بازده بازار خواهد شد .
الف-3 ) M capital (ارزش بازار سرمايه) :همان ارزش بازار دارایی های شرکت می باشد که نحوه محاسبه آن بقرار زیراست:
(10) ارزش بازار سهام ممتاز + ارزش بازار سهم عادی) = Mcapital (بدهیهای جاری بدون بهره – ارزش دفتری بدهی +
در این فرمول بر اساس معادله حسابداری دارایی ها با جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام برابر در نظر گرفته شده است.
ب)ارزش افزوده اقتصادی (EVA) استاندارد شده :
برابر است با EVA تقسیم بر حقوق صاحبان سرمایه ابتدای دوره.

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *