پایان نامه کامل: - \"(سایت دانلود ریسرچ )\"

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینیدج) ارقام دیررس (آبان ماهی): ارقام انار دیررس یا آبان ماهی که زمان رسیدن و برداشت محصول آن در فصل پاییز و بیشتر آبان ماه است، ویژگی و اهمیت این گونه انارها در این است که آسیب حاصل از نوسانات درجه حرارت خصوصاً سرما روی میوه در مقایسه با سایر ارقام به مراتب کمتر میباشد و هرچه تا قبل از یخبندان روی درخت باقی بمانند، میوهها کیفیت رنگ، طعم و مزه بهتری را پیدا میکنند که به هیج وجه قابل قیاس با نمونه‏های زودرس و میانرس نمیباشد. علاوه بر موارد فوق دوره انبارمانی طولانی، قدرت حمل و نقل، مقاومت به گرما و سرمای زیادتری نسبت به سایر ارقام انار دیگر دارد. رقم انار ملس ترش ساوه و ملس دانه سیاه از ارقام آبان ماهی هستند (بهزادی شهربابکی، 1389 و میرجلیلی، 1381).
در زمینه تأثیر زمان برداشت بر خصوصیات کیفی میوه انار و تأثیر بلوغ بر خصوصیات ظاهری و فعالیت آنتی‏اکسیدانی میوه انار مطالعات مختلفی انجام شده است (بوروچوو- نئوری و همکاران، 2009). در تحقیقی در مورد 11 رقم انار در فلسطین اشغالی مقدار مواد جامد محلول، اسیدیته، ترکیبات فنولی و فعالیت آنتیاکسیدانی را در زمانهای متفاوت در طول فصل برداشت اندازهگیری نموده و عنوان داشتند که این شاخصها و صفات حسی در بین ارقام و در زمان رسیدن متفاوت میباشند. مواد جامد محلول در اواخر فصل نسبت به اوایل فصل برداشت در سه رقم مورد مطالعه افزایش داشت. هیچگونه همبستگی بین رنگ آریل با pH و یا ترکیبات فنولی مشاهده نشد ولی بین رنگ آریل و فعالیت آنتیاکسیدانی همبستگی مشاهده شد (ال- میمن و احمد، 2002). با بررسی تغییرات فیزیکی و شیمیایی میوه انار رقم طایفی در عربستان گزارش دادند، میوههای رسیده دارای درصد گلوکز بیشتری نسبت به فروکتوز بوده و مقدار ترکیبات پلی فنول در میوههای بهطور کامل رسیده بیشتر از میوههای نیمه رسیده میباشد. زارعی و عزیزی (1389) گزارش دادند در بین برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ارقام میوه انار ایران مورد مطالعه در مرحله رسیدن اختلافات قابل توجهی از نظر میزان اسیدیته، اسید آسکوربیک، pH، آنتوسیانین، وزن و چگالی وجود داشت. تاتاری و همکاران (1390) ویژگیهای مورفولوژیکی و بیوشیمیایی میوه انار در ساوه را مورد بررسی قرارداده و عنوان داشتند که اکثر صفات مورد بررسی دارای اختلاف معنیداری در بین ارقام بودند. فاوول و همکاران (2011) تفاوت در خصوصیات شیمیایی، فعالیت آنتیاکسیدانی و میزان تانن و ترکیبات فنولی را در ارقام انار در افریقای جنوبی گزارش دادند. کولکارنی و آردهیا (2005) گزارش دادند تغییرات شیمیایی و فیزیکی و آنتیاکسیدانی قابل توجهی در میوه انار در طی مرحله نمو ایجاد میشود. میزان مواد جامد محلول، قندها و آنتوسیانین تا 100 روز بعد از نمو میوه افزایش یافته و مقدار ویتامین ث و فنول کل تا 20 روز بعد از میوهدهی افزایش، و سپس در اواخر مرحله رسیدن کاهش مییابد و در حدود 100 روز بعد از میوهدهی به میزان مطلوب بلوغ و رسیدن میوه میرسد. افزایش فعالیت آنتیاکسیدانی در اواخر مرحله نمو مربوط به سنتز آنتوسیانین میباشد. تمایل به تجمع و یا تجزیه شاخصهای شیمیایی میوه انار در طی مراحل بلوغ و رسیدن میوه متفاوت است. غلظت رنگدانههای آنتوسیانین در میوه انار از 100 روز پس از گلدهی شروع به کاهش مییابد. اسیدیته آب میوه در زمان رسیدن میوه کاهش مییابد که یک فاکتور شیمیایی مهم در افزایش شاخص قهوهای شدن داخلی در میوهها است که بیش از اندازه رسیدهاند. ویرا کودی و همکاران (2010) تأثیر بلوغ بر خصوصیات ظاهری و بیرونی و فعالیت آنتیاکسیدانی میوه انار رقم واندرفول در استرالیا را در دو سال پیاپی مورد بررسی قرار دادند و بیان نمودند میزان مواد جامد محلول، درصد آّب میوه و فعالیت آنتیاکسیدانی با مقادیر اسید‏های فنولی، اسیدآسکوربیک و آنتوسیانین در ارتباط بود. میزان تانن و فنول در زمان رسیدن میوه انار کاهش قابل توجهی را نشان داد. ترکیبات فنولی در آّب انار در بیوسنتز حلقه فلاویلیوم در تشکیل رنگدانه آنتوسیانین استفاده شده و منجر به کاهش مقدار آنها میشود ولی در کاهش میزان فعالیت آنتیاکسیدانی تأثیر ندارد. مشاهدات انجام شده در سایر میوه ها نشان داده است که مرحله برداشت بر کیفیت خوراکی و انبارمانی تأثیر دارد. پرکینز-ویزی (1992) به مطالعه زمان برداشت بر خصوصیات کیفی میوه تمشک در 6 مرحله گزارش نمود که با نزدیک شدن به مرحله برداشت میوه، میزان مواد جامد محلول، شدت رنگ و وزن میوه افزایش یافت در حالیکه میزان اسیدیته کل کاهش یافت. میوه تمشک نافرازگرا(غیر کلیماتریک) بوده و رسیدن آن به میزان تولید اتیلن وابسته نیست.
11-2 شاخص های کیفی
شاخصهای کیفی میوه انار شامل موارد زیر میباشد (قادر،2006):
الف- عاری بودن از پوسیدگی داخلی و خارجی
ب- عاری بودن از آسیبهای پس از برداشت (آسیبهایی که در حین برداشت و حمل و نقل ایجاد میشوند).
پ- رنگ و صاف بودن میوه
ت- شدت رنگ و یکنواختی شکل آریلها
ث- اندازه میوه (ممکن است بسته به نوع مصرف شاخص کیفی مطرح شود).
ج- طعم میوه
چ- مقدار مواد جامد محلول (بیش از 17 درصد) و فنول کمتر از (25/0 درصد) به ترتیب جهت ایجاد طعم شیرین و بدون گسی بودن مطلوب هستند.
12-2 خصوصیات تنفسی و انبارمانی میوه انار
انار به عنوان یک میوه نافراز گرا معرفی شده است. بنابراین باید تا مرحله رسیدن کامل، روی درخت بماند تا حداکثر کیفیت خود را به دست آورد. از نظر تولید اتیلن انار جز گروهی است که تولید اتیلن در آنها به مقدار خیلی کم یا جزئی است (قادر، 2006). میوه انار دارای تنفس پایین و الگوی تنفسی نافراز گرا بوده و مقادیر کمی اتیلن تولید کرده و هیچ پاسخی به تیمارهای اتیلن برونزاد که با تغییر در رنگ پوست و آب میوه همراه است نشان نمیدهد. میزان تولید دی اکسید کربن و اتیلن توسط میوه با افزایش درجه حرارت، زیاد میشود (قادر، 1984).
13-2 فیزیولوژی پس از برداشت میوه انار
میوه انار را میتوان به مدت دو ماه در درجه حرارت 5+ درجه سانتی‏گراد نگهداری کرد اما برای انبارمانی طولانیتر و به منظور جلوگیری از آسیب سرمازدگی در دمای 7+ درجه سانتیگراد انبار شود. میوه انار به دلیل چروکیدگی پوست، نسبت به از دست دادن رطوبت بسیار حساس بوده و هم چنین به درجه حرارت زیاد و رطوبت پایین حساس است و در نتیجه رطوبت مناسب انبارمانی 90 تا 95 درصد است ( قادر، 2006).
14-2 نابسامانیهای فیزیولوژیکی میوه انار
کیفیت میوه شامل کیفیت ظاهری رنگ، عدم آلودگی و پوسیدگی و کیفیت درونی همانند طعم و مزه است. ظاهر میوه، عامل کیفی مهم جهت بازار پسندی میوه تازه است. عوامل زیادی روی ظاهر میوه اثرگذار هستند. وارد کردن ضربه، اتلاف آب، پوسیدگی و توسعه نابسامانیهای فیزیولوژیکی از قبیل پوسیدگی و لکه سوختگی در طول انبارمانی برخی از این موارد می باشند. علائم عارضه لکه سوختگی به صورت قهوهای شدن سطحی پوست (همانند سوختگی سطحی سیب) و بدون تأثیر بر آریل و بافت برون بر ظاهر میشود که از قسمت ساقه انتهایی به سمت گلگاه افزایش مییابد و با پیشرفت آن میوه نسبت به پوسیدگی حساستر میشود. شیوع لکه سوختگی و شدت آن در میوههای انار که در اواخر فصل، برداشت میشوند، نسبت به اواسط فصل بیشتر است که نشان میدهد که بروز این نابسامانی با پیری میوه در ارتباط است (دفیلیپی و همکاران، 2006). همچنین تأخیر در برداشت باعث افزایش پوسیدگی میوه در انبار می شود. اطلاعات کمی در مورد علل و روشهای کنترل لکه سوختگی موجود است. جهت بررسی عوامل بیوشیمیایی مؤثر در ظهور لکه سوختگی، در بافت پوست میوههای انار برداشت شده در آخر فصل میزان آلفا- فارنسین و مقادیر تریونول ترکیب با آن در زمانهای 0، 2 و 4 ماه پس از انبارمانی مورد تجزیه قرار گرفت. نتایج نشان داد سنتز و اکسیداسیون آلفا – فارنسین که نقش عمدهای در ظهور لکه سوختگی سطحی در سیب به عهده دارد، در توسعه لکه سوختگی در میوه انار نقشی ندارد. این علائم در میوههای برداشت شده در اواسط فصل پس از 6 ماه در میوههای برداشت شده در اواخر فصل پس از 4 ماه به ترتیب بین 30 تا 100 درصد توسعه یافت. بیماریهای پس از برداشت میوه انار شامل پوسیدگی، کپک خاکستری و پوسیدگی کپک سبز و پوسیدگی قلب میوه میباشد. کپک خاکستری بهطور معمول از گلگاه میوه شروع میشود و با پیشرفت آن پوست میوه کمی قهوهای و خشن میشود (دفیلیپی و همکاران، 2006).
15-2 تغییرات بیوشیمیایی و آنزیمی طی انبارمانی
یکی از مزایای عرضه میوه و ترهبار خارج از فصل کاشت برای کشاورز یا باغدار این است که به خاطر کم بودن آن در بازار و تقاضای زیاد، با قیمتی بالاتر و حتی چندین برابر آن به فروش میرسد و این مسئله، پایین بودن قیمت در زمان عرضه زیاد آن را جبران میکند. انار هم مانند سایر میوهها، در تنفس از اکسیژن و مواد ذخیرهای استفاده کرده، دی اکسید کربن آزاد میکند. پس از برداشت نیز همانند قبل از آن، یکسری واکنشهای آنزیمی و بیوشیمیایی نظیر تغییر در نوع قند، کاربر قندها در تنفس، کاهش اسیدهای آلی، تغییر در نوع قند، کاربرد قندها در تنفس، کاهش اسیدهای آلی، تغییر در ترکیبات پکتین و تولید ترکیبات معطر فرار صورت میگیرد. بنابراین برای نگهداری آن پس از برداشت باید نکاتی را رعایت کرد تا در مدت نگهداری مقدار مواد آلی و معدنی و بهویژه ویتامینهای موجود در آن حفظ شده و یا لااقل دستخوش کمترین تغییرات ممکن گردد. این تغییرات علاوه بر دگرگونی های درونی و بیرونی مثل شکل ظاهری، بازار پسندی و همچنین مقاومت در برابر عوامل بیماری زا می باشد. از آنجایی که میوههای انار به خارج از کشور صادر میشوند، شیوه بستهبندی و انتقال آن با بعد مسافت، سرعت حمل و نقل، رابطه مستقیم دارد. بهطور کلی نگهداری میوه انار در ایران به دو روش سنتی و صنعتی انجام میشود. عامل اصلی محدود کننده عمر انبارمانی میوه انار، پوسیدگی در انتهای گلگاه توسط قارچها میباشد (سیرام و همکاران، 2006). نرمی داخل نسوج نیز از جمله عوارض میوه انار در انبار است. دانههای انار در اثر این عارضه نرم شده، تغییر رنگ داده و مزه آن طعم ترشیدگی میدهد (شاکری، 1387).
1-15-2 شرایط ورود انار به انبار برای نگهداری
درصورتیکه محصول دارای انگل، میکروارگانیسمهای مضر، آفتکشها، داروهای دامی، مواد سمی، مواد فاسد و یا ذرات خارجی (که از راه جداسازی و یا فرآیندهای معمول به حد قابل قبول کاهش نمییابند) باشند، نباید در انبار سرد ذخیره شوند. بنابراین ویژگیهای انار برای نگهداری در انبار سرد باید تعیین و بهکار گرفته شوند.
2-15-2 روش های نگهداری انار به روش سنتی
الف- نگهداری میوه انار در انبار معمولی
ب- چال کردن میوه انار
پ- نگهداری میوه انار در فضای باز
ت- تجمع میوههای انار روی هم
ث- نگهداری میوه در انبارهای مسقف
معایب نگهداری انار بهصورت سنتی شامل موارد زیر میباشد:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *