دانلود نمونه پژوهش علمی - دانلود مقاله ایرانداک

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید

1ـ2ـ2ـ1ـ هاردیم در تحقیقات داخلی............................................................36
1ـ2ـ2ـ2ـ اکثریت اخلاقی در تحقیقات داخلی.............................................36
1ـ2ـ2ـ3ـ طالبان در تحقیقات داخلی.......................................................................38
بخش سوم: پیشینه نظری
1ـ3ـ پیشینهی نظری.....................................................................................42
1ـ3ـ 1ـ کاستلز.............................................................................................43
1ـ3ـ 2ـ گیدنز..............................................................................................45
1ـ3ـ 4ـ برایان اس ترنر.............................................................................46
1ـ3ـ 5ـ هرایر دکمیجیان.........................................................................49
1ـ3ـ 6ـ ریچارد آنتون..............................................................................50

متن کامل در سایت امید فایل 

2ـ3ـ چارچوب نظری...............................................................................54
2ـ3ـ1ـ سطح ایدئولوژیک.......................................................................55
1ـ واکنش به حاشیهایسازی دین............................................................55
2ـ گزینش گری......................................................................................57
3ـ جهانبینی مبتنی بر دوگانه انگاری.................................................59
4ـ مطلقانگاری و خطاناپذیری..............................................................61
عنوان صفحه
5ـ هزارهگرایی و موعودگرایی................................................................63
2ـ3ـ2ـ ویژگیهای سازمانی................................................................65
6ـ برگزینندگی........................................................................................65
7ـ مرزهای بسیار روشن.........................................................................66
8ـ سازمان مقتدر....................................................................................68
9ـ الزامهای رفتاری.................................................................................70
بخش چهارم: روش شناسی
4ـ1ـ روششناسی..................................................................................73
4ـ1ـ 2ـ روش تحقیق............................................................................79
فصل دوم: تجزیه و تحلیل
بخش اول: هاردیم
2ـ1ـ هاردیم: (لرزان یا متوحش از خداوند).........................................86
2ـ1ـ1ـ واکنش به حاشیهای سازی دین...............................................89
2ـ1ـ2ـ گزینش گری............................................................................94
2ـ1ـ3ـ جهان بینی مبتنی بر دوگانهانگاری......................................96
عنوان صفحه
2ـ1ـ4ـ مطلقانگاری و خطاناپذیری.......................................................98
2ـ1ـ5ـ هزارهگرایی و موعودگرایی........................................................102
2ـ1ـ6ـ خود حق پنداری.......................................................................107
2ـ1ـ7ـ مرزهای بسیار روشن................................................................109
2ـ1ـ8ـ سازمان مقتدر...........................................................................112
2ـ1ـ9ـ الزامهای رفتاری........................................................................116
2ـ1ـ10ـ جمعبندی..................................................................................121
بخش دوم: اکثریت اخلاقی
2ـ2ـ پیشینۀ بنیادگرایی در آمریکای شمالی.........................................124
2ـ2ـ1ـ اکثریت اخلاقی............................................................................126
2ـ2ـ2ـ واکنش به حاشیهای سازی دین.................................................132
2ـ2ـ3ـ گزینش گری...............................................................................137
2ـ2ـ4ـ جهان بینی مبتنی بر دوگانه انگاری...........................................140
2ـ2ـ5ـ مطلقانگاری و خطاناپذیری.......................................................142
2ـ2ـ6ـ هزارهگرایی و موعودگرایی.........................................................146
2ـ2ـ7ـ برگزینندگی یا خود حق پنداری.........................................................153
2ـ2ـ8ـ مرزهای بسیار روشن.................................................................155
عنوان صفحه
2ـ2ـ9ـ سازمان مقتدر............................................................................157
2ـ2ـ10ـ الزامهای رفتاری.......................................................................159
2ـ2ـ11ـ جمع بندی.................................................................................161
بخش سوم: طالبان:
2ـ3ـ طالبان.............................................................................................166
1ـ پیشینه و بستر فکری طالبان..............................................................169
2ـ گروه القاعده.......................................................................................173
2ـ3ـ1ـ واکنش به حاشیهای سازی دین..............................................175
2ـ3ـ2ـ گزینش گری............................................................................178
2ـ3ـ3ـ جهان بینی مبتنی بر دوگانه انگاری......................................182
2ـ3ـ4ـ مطلقانگاری و خطاناپذیری...................................................184
2ـ3ـ4ـ1ـ اصالت حرمت در مستحدثات.............................................185
2ـ3ـ4ـ2ـ تاکید بر ظواهر شریعت.......................................................186
2ـ3ـ4ـ3ـ خشونت در اجرای احکام..................................................188
2ـ3ـ5ـ هزارهگرایی و موعودگرایی......................................................190
2ـ3ـ6ـ برگزینندگی(خود حق پنداری)..............................................192
2ـ3ـ7ـ مرزهای بسیار روشن.............................................................195
عنوان صفحه
2ـ3ـ8ـ سازمان مقتدر.......................................................................197
2ـ3ـ9ـ الزامهای رفتاری...................................................................204
2ـ3ـ10ـ جمع بندی...........................................................................206
فصل سوم: بحث و نتیجه گیری
بخش اول: یافتههای تطبیقی تحقیق
3ـ 1ـ یافتههای تطبیقی تحقیق.......................................................212
3ـ 1ـ1ـ واکنش به حاشیهایسازی دین...........................................214
3ـ 1ـ2ـ شاخه اول: گزینشگری.....................................................216
3ـ 1ـ3ـ شاخهی دوم: مرزهای روشن.............................................223
3ـ 1ـ4ـ شاخهی سوم : خودحقپنداری........................................226
3ـ 1ـ5ـ موعودگرایی و هزاره گرایی.............................................229
بخش دوم: جمع بندی
3ـ2ـ جمع بندی.............................................................................232
عنوان صفحه
بخش سوم: بحث
3ـ3ـ بحث..............................................................................................238
استراتژی انزوا.....................................................................................240
2ـ استراتژی غلبه...................................................................................241
3ـ استراتژی آفرینش...........................................................................243
3ـ3ـ1ـ پیشنهادهای تحقیق...............................................................244
منابع.......................................................................................................246

فصل اول
کلیات
1ـ کلیات
1ـ 1ـ مقدمه:
جنبشهای اجتماعی ممکن است در هر زمینه و شاخهای از زندگی اجتماعی و در هر جامعهای در هر گوشهای از جهان پدید آیند. اهمیّت جنبش‌های اجتماعی به ویژه از آن روست که میتوانند منشأ تغییرات اجتماعی شوند. هر جا جنبش موفقی برآمده، به دنبال آن تغییری پدیدار شده است. در دو قرن گذشته، میتوان جنبشهایی اجتماعی را سراغ کرد که موجب تغییرات مهمی در جهان شدهاند، مانند جنبش صنعتی. نیز جنبشهایی وجود دارند که چه بسا تغییراتی در همین سطح را در جهان ایجاد کنند، مانند جنبش زنان(زاهد، 1389: 1).
گیدنز معتقد است که مطالعه در مورد جنبشهای اجتماعی در رشتهی علوم اجتماعی مشخصاً در مقایسه با نوشتههای گسترده در مورد شاخههای مختلف و وسیع "نظریه سازمانی" دست کم گرفته شده است و در قرنی که انقلابها و برخورد نظریههای مختلف پیرامون تغییرات اجتماعی افراطی چنین برجسته است، برای این کمکاری توجیه قانع کنندهای وجود ندارد (گیدنز 1984، 203). با توجه به این که ما در اواخر قرن بیستم و ابتدای قرن بیست و یکم شاهد بروز و شکلگیری جنبشهای مختلفی هستیم، به ویژه جنبشهایی که در مقابل مدرنیته و فرآیند جهانی شدن شکل گرفتهاند، پرداختن به این موضوع اهمیّتی بسیار مییابد. بهویژه جنبشهای بنیادگرای دینی که خود را کاملاً در مقابل تمدن مدرن و جریان جهانی شدن یا جهانی سازی قرار دادهاند.
به نظر میرسد که فرایند جهانی شدن بستر مناسبی برای توسعهی گونههای مختلف بنیادگرایی فراهم کرده است. فرهنگهای ملی و محلی مختلف و درگیری آنها با یکدیگر و واکنشهایی که آنها به یکدیگر نشان میدهند میتواند زمینهساز بروز انواع متفاوتی از بنیادگرایی شود (کاستلز، 1385: 22). با توجه به این که جنبشهای بنیادگرا همگی در واکنش نسبت به بستر تاریخی و دینیِ بومی خود به وجود آمدهاند و پویایی ویژهای دارند، میتوان آنها رادر شمار جنبشهای اجتماعی آورد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *