*94

2143760-203200
مطالعه تطبیقی جنبشهای بنیادگرای دینی در ادیان ابراهیمی
مطالعه موردی سه جنبش هاردیم، اکثریت اخلاقی وطالبان
به کوشش:
احسان حمیدیزاده
استاد راهنما:
دکتر حلیمه عنایت
آبان ماه 1393
47053599060

تقدیم :
به ماردم که آموزندۀ محبت و شفقت به من بوده است…
سپاسگزاری:
با تشکر از استاد راهنمای گرانقدر سرکار خانم دکتر عنایت که اینجانب در طول دوران تحصیل از الطاف محبت آمیز ایشان بهره مند شده ام. همچنین اساتید مشاور محترم جناب آقای دکتر موحد و دکتر طبیعی که از انجام این تحقیق پدرانه به بنده مشورت های راهگشا داده اند. همچنین تمام دوستانی که مشفقانه در تنگناهای این پژوهش بنده را یاری کرده اند.
نام خانوادگی: حمیدی زاده نام : احسان
رشته وگرایش: جامعه شناسی مقطع تحصیلی: دکتری
تاریخ دفاع: 19/8/93 استادراهنما: دکتر حلیمه عنایت
مطالعه تطبیقی جنبشهای بنیادگرای دینی در ادیان ابراهیمی:
مطالعه موردی سه جنبش هاردیم، اکثریت اخلاقی و
طالبان
در این تحقیق بنیادگرایی دینی به عنوان یک جنبش اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. مفهوم بنیادگرایی در یک بستر مسیحی شکل گرفته است؛ و به دلیل غلبه تعاریف رسانهای از این مفهوم درک آن با خدشه همراه است. یکی از اهداف این تحقیق ایضاح مفهومی بنیادگرایی با یک رویکرد تطبیقی و همچنین ارائه شاخصهایی برای تفکیک درونی جنبشهای بنیادگرا است. برای رسیدن به این اهداف سه جنبش بنیادگرا (هاردیم، اکثریت اخلاقی و طالبان) را از ادیان ابراهیمی انتخاب کردهایم و بر اساس نظریه 9 گانه آلموند آنها را با روش تطبیقی تاریخی مورد محور بررسی کردهایم. با پیاده کردن چارچوب نظری بر سه جنبش به عناصری خاص در هر جنبش رسیدیم. در این تحقیق ما علاوه بر دستیابی به مکانیزمهای درونی جنبشهای بنیادگرا، بر اساس نوع مواجه این جنبشها با جهان بیرونی سه شاخص را برای تفکیک درونی جنبشهای بنیادگرا مشخص نمودیم. این شاخصها عبارتند از: استراتژی انزوا، غلبه و آفرینش.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات
1ـ 1ـ مقدمه……………………………………………………………………………………………. 3
1ـ1ـ2ـ طرح مسئله………………………………………………………………………………. 12
1ـ1ـ 3ـ ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………. 15
1ـ 1ـ 4ـ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………. 18
بخش دوم: تحقیقهای پیشین
1ـ2ـ تحقیقهایِ انجام یافته………………………………………………………………….24
1ـ2ـ1ـ بنیادگرایی در تحقیقات خارجی………………………………………………….25
1ـ2ـ1ـ1ـ هاردیم در تحقیقات خارجی……………………………………………………28
1ـ2ـ1ـ2ـ اکثریت اخلاقی در تحقیقات خارجی……………………………………….30
1ـ2ـ1ـ3ـ طالبان در تحقیقهای خارجی………………………………………………..32
عنوان صفحه
1ـ2ـ2ـ تحقیقات داخلی……………………………………………………………………….34
1ـ2ـ2ـ1ـ هاردیم در تحقیقات داخلی……………………………………………………36
1ـ2ـ2ـ2ـ اکثریت اخلاقی در تحقیقات داخلی………………………………………36
1ـ2ـ2ـ3ـ طالبان در تحقیقات داخلی……………………………………………………………..38
بخش سوم: پیشینه نظری
1ـ3ـ پیشینهی نظری………………………………………………………………………….42
1ـ3ـ 1ـ کاستلز…………………………………………………………………………………43
1ـ3ـ 2ـ گیدنز………………………………………………………………………………….45
1ـ3ـ 4ـ برایان اس ترنر…………………………………………………………………..46
1ـ3ـ 5ـ هرایر دکمیجیان……………………………………………………………….49
1ـ3ـ 6ـ ریچارد آنتون……………………………………………………………………50
2ـ3ـ چارچوب نظری…………………………………………………………………….54
2ـ3ـ1ـ سطح ایدئولوژیک……………………………………………………………..55
1ـ واکنش به حاشیهایسازی دین……………………………………………………55
2ـ گزینش گری…………………………………………………………………………..57
3ـ جهانبینی مبتنی بر دوگانه انگاری………………………………………….59
4ـ مطلقانگاری و خطاناپذیری……………………………………………………..61
عنوان صفحه
5ـ هزارهگرایی و موعودگرایی……………………………………………………….63
2ـ3ـ2ـ ویژگیهای سازمانی……………………………………………………….65
6ـ برگزینندگی…………………………………………………………………………….65
7ـ مرزهای بسیار روشن……………………………………………………………….66
8ـ سازمان مقتدر…………………………………………………………………………68
9ـ الزامهای رفتاری………………………………………………………………………70
بخش چهارم: روش شناسی
4ـ1ـ روششناسی……………………………………………………………………….73
4ـ1ـ 2ـ روش تحقیق………………………………………………………………….79
فصل دوم: تجزیه و تحلیل
بخش اول: هاردیم
2ـ1ـ هاردیم: (لرزان یا متوحش از خداوند)…………………………………..86
2ـ1ـ1ـ واکنش به حاشیهای سازی دین………………………………………..89
2ـ1ـ2ـ گزینش گری………………………………………………………………….94
2ـ1ـ3ـ جهان بینی مبتنی بر دوگانهانگاری………………………………..96
عنوان صفحه
2ـ1ـ4ـ مطلقانگاری و خطاناپذیری……………………………………………….98
2ـ1ـ5ـ هزارهگرایی و موعودگرایی………………………………………………..102
2ـ1ـ6ـ خود حق پنداری……………………………………………………………..107
2ـ1ـ7ـ مرزهای بسیار روشن……………………………………………………….109
2ـ1ـ8ـ سازمان مقتدر…………………………………………………………………112
2ـ1ـ9ـ الزامهای رفتاری………………………………………………………………116
2ـ1ـ10ـ جمعبندی……………………………………………………………………….121
بخش دوم: اکثریت اخلاقی
2ـ2ـ پیشینۀ بنیادگرایی در آمریکای شمالی…………………………………..124
2ـ2ـ1ـ اکثریت اخلاقی………………………………………………………………….126
2ـ2ـ2ـ واکنش به حاشیهای سازی دین………………………………………….132
2ـ2ـ3ـ گزینش گری…………………………………………………………………….137
2ـ2ـ4ـ جهان بینی مبتنی بر دوگانه انگاری…………………………………….140
2ـ2ـ5ـ مطلقانگاری و خطاناپذیری……………………………………………….142
2ـ2ـ6ـ هزارهگرایی و موعودگرایی…………………………………………………146
2ـ2ـ7ـ برگزینندگی یا خود حق پنداری…………………………………………………153
2ـ2ـ8ـ مرزهای بسیار روشن………………………………………………………..155
عنوان صفحه
2ـ2ـ9ـ سازمان مقتدر………………………………………………………………….157
2ـ2ـ10ـ الزامهای رفتاری……………………………………………………………..159
2ـ2ـ11ـ جمع بندی………………………………………………………………………161
بخش سوم: طالبان:
2ـ3ـ طالبان…………………………………………………………………………………166
1ـ پیشینه و بستر فکری طالبان……………………………………………………..169
2ـ گروه القاعده……………………………………………………………………………173
2ـ3ـ1ـ واکنش به حاشیهای سازی دین……………………………………….175
2ـ3ـ2ـ گزینش گری………………………………………………………………….178
2ـ3ـ3ـ جهان بینی مبتنی بر دوگانه انگاری………………………………..182
2ـ3ـ4ـ مطلقانگاری و خطاناپذیری……………………………………………184
2ـ3ـ4ـ1ـ اصالت حرمت در مستحدثات………………………………………185
2ـ3ـ4ـ2ـ تاکید بر ظواهر شریعت……………………………………………….186
2ـ3ـ4ـ3ـ خشونت در اجرای احکام…………………………………………..188
2ـ3ـ5ـ هزارهگرایی و موعودگرایی………………………………………………190
2ـ3ـ6ـ برگزینندگی(خود حق پنداری)……………………………………….192
2ـ3ـ7ـ مرزهای بسیار روشن…………………………………………………….195
عنوان صفحه
2ـ3ـ8ـ سازمان مقتدر……………………………………………………………..197
2ـ3ـ9ـ الزامهای رفتاری………………………………………………………….204
2ـ3ـ10ـ جمع بندی…………………………………………………………………206
فصل سوم: بحث و نتیجه گیری
بخش اول: یافتههای تطبیقی تحقیق
3ـ 1ـ یافتههای تطبیقی تحقیق……………………………………………….212
3ـ 1ـ1ـ واکنش به حاشیهایسازی دین…………………………………….214
3ـ 1ـ2ـ شاخه اول: گزینشگری……………………………………………..216
3ـ 1ـ3ـ شاخهی دوم: مرزهای روشن………………………………………223
3ـ 1ـ4ـ شاخهی سوم : خودحقپنداری………………………………….226
3ـ 1ـ5ـ موعودگرایی و هزاره گرایی………………………………………229
بخش دوم: جمع بندی
3ـ2ـ جمع بندی…………………………………………………………………..232
عنوان صفحه
بخش سوم: بحث
3ـ3ـ بحث………………………………………………………………………………….238
1ـ استراتژی انزوا………………………………………………………………………….240
2ـ استراتژی غلبه………………………………………………………………………..241
3ـ استراتژی آفرینش…………………………………………………………………243
3ـ3ـ1ـ پیشنهادهای تحقیق………………………………………………………244
منابع………………………………………………………………………………………….246

فصل اول
کلیات
1ـ کلیات
1ـ 1ـ مقدمه:
جنبشهای اجتماعی ممکن است در هر زمینه و شاخهای از زندگی اجتماعی و در هر جامعهای در هر گوشهای از جهان پدید آیند. اهمیّت جنبش‌های اجتماعی به ویژه از آن روست که میتوانند منشأ تغییرات اجتماعی شوند. هر جا جنبش موفقی برآمده، به دنبال آن تغییری پدیدار شده است. در دو قرن گذشته، میتوان جنبشهایی اجتماعی را سراغ کرد که موجب تغییرات مهمی در جهان شدهاند، مانند جنبش صنعتی. نیز جنبشهایی وجود دارند که چه بسا تغییراتی در همین سطح را در جهان ایجاد کنند، مانند جنبش زنان(زاهد، 1389: 1).
گیدنز معتقد است که مطالعه در مورد جنبشهای اجتماعی در رشتهی علوم اجتماعی مشخصاً در مقایسه با نوشتههای گسترده در مورد شاخههای مختلف و وسیع “نظریه سازمانی” دست کم گرفته شده است و در قرنی که انقلابها و برخورد نظریههای مختلف پیرامون تغییرات اجتماعی افراطی چنین برجسته است، برای این کمکاری توجیه قانع کنندهای وجود ندارد (گیدنز 1984، 203). با توجه به این که ما در اواخر قرن بیستم و ابتدای قرن بیست و یکم شاهد بروز و شکلگیری جنبشهای مختلفی هستیم، به ویژه جنبشهایی که در مقابل مدرنیته و فرآیند جهانی شدن شکل گرفتهاند، پرداختن به این موضوع اهمیّتی بسیار مییابد. بهویژه جنبشهای بنیادگرای دینی که خود را کاملاً در مقابل تمدن مدرن و جریان جهانی شدن یا جهانی سازی قرار دادهاند.
به نظر میرسد که فرایند جهانی شدن بستر مناسبی برای توسعهی گونههای مختلف بنیادگرایی فراهم کرده است. فرهنگهای ملی و محلی مختلف و درگیری آنها با یکدیگر و واکنشهایی که آنها به یکدیگر نشان میدهند میتواند زمینهساز بروز انواع متفاوتی از بنیادگرایی شود (کاستلز، 1385: 22). با توجه به این که جنبشهای بنیادگرا همگی در واکنش نسبت به بستر تاریخی و دینیِ بومی خود به وجود آمدهاند و پویایی ویژهای دارند، میتوان آنها رادر شمار جنبشهای اجتماعی آورد.
ویلسون در کتاب خود تحت عنوان رفتار جمعی، جنبشهای اجتماعی را به سه گروه تقسیم میکنند: جنبشهای «مبتنی بر ارزش»، «مبتنی بر قدرت» و «مبتنی بر مشارکت». ویلسون در این باره میگوید:
«جنبشهای اجتماعیِ مبتنی بر ارزش آن جنبشهایی اند که به سببِ اعتقاد به ارزشِ برنامهشان برای تغییر حمایت میشوند. … جنبشهای مبتنی بر قدرت جنبشهایی اند که به دنبال به دست آوردن قدرت، مرتبه یا شناخته شدن اعضایشان اند. … جنبشهای مبتنی بر مشارکت به دنبال ارضاء اعضایشان از طریق ابراز و نمایش خود اند» (ویلسون،1973: 17-16).
از دیدگاه اسملسر دو نوع جنبش وجود دارد. یکی جنبش مبتنی بر هنجار و دیگری جنبش مبتنی بر ارزش. «جنبش مبتنی بر هنجار کوششی است برای جایگزین کردن، حفاظت کردن، جا انداختن یا ایجاد کردن هنجارهایی به عنوان اعتقاد عمومی». «جنبش مبتنی بر ارزش کوششی جمعی است برای جایگزین کردن، حفاظت کردن، جا انداختن یا ایجاد کردن ارزشهایی به عنوان اعتقاد عمومی». « جنبشهای مبتنی بر هنجار جنبشهای اصلاحی اجتماعی را پوشش میدهد و جنبشهای مبتنی بر ارزش شامل انقلابهای سیاسی و دینی، به وجود آمدن یک فرقه و جنبشهای ملی، محلی، مسیحی، معتقد به سلطنت هزار سالۀ مسیح، ایدهآل و فرهمند هستند» (اسملسر،1962: 313-270). با توجه به این تعاریف به نظر میرسد که جنبشهای بنیادگرا جنبشهای مبتنی بر ارزش باشند.
اما بحث از بنیادگرایی قبل از هر چیز مستلزم تاملات نظری/ روششناختی است. وقتی از بنیادگرایی صحبت میکنیم از چه و دربارۀ چه کسانی سخن میگوییم؟ آیا بنیادگرایی، که به عنوان واژه نخست در بستر پروتستانیسم آمریکایی پیدا شد، به مسیحیت محدود است یا به همان میزان در ادیان بر آمده از خاور نزدیک همچون یهودیت و اسلام نیز وجود دارد؟
چنان که ماکس وبر در ابتدای قرن حاضر توضیح داد، برای مفهومسازیِ واژهی بنیادگرایی نیز میتوان رویدادها، حوادث، نوشتهها و… را در یک دورهی زمانی مشخص گردآورد و از یک سازهی ذهنی، یا آنچه وبر نوع آرمانی مینامد، سخن گفت. برای شناخت پدیدهای چون بنیادگرایی، ضرورتاً باید برخی دادهها را گلچین کرد و مقدم داشت و برخی را نادیده گرفت. بنابراین، طبق تلاشهای تحقیقاتی جدی (کاپلان،1987 بروس لارنس، 1989، مارتی و اپل بی،1991)، ارائه تعریفی جامع از واژهای چون بنیادگرایی بسیار دشوار است. فاندامنتالیسم مانند همه واژههایی که به ایسم ختم میشوند یک نوعِ آرمانی یا یک سازهی ذهنی است؛ بر این اساس، در مواجهه با چنین واژههایی، باید تحقیق خود را با پرسشهایی دربارۀ ویژگی های این مفهوم آغاز کنیم.
از مهمترین تلاشهایی که برای توضیح ماهیت جنبشهای بنیادگرا به عمل آمده است، محققان مسائل مفهومی و روششناختی را مطرح کردهاند. این نویسندگان با طرد رویکرد ذات گرایانه به این اعتبار که به دنبال مجزا کردن ویژگیهای جوهری و ذاتی مشترک جنبشهای بنیادگراست، با اشاره به مباحث ویتگنشتاین ترجیح میدهند از «شباهت خانوادگی» جنبشهای بنیادگرا سخن بگویند. در همین راستا در رابطه با مسألهی کاربرد واژهی بنیادگرایی به شکل میان فرهنگی، محققان دانشگاه شیکاگو که طرح وسیع «پروژه بنیادگرایی» را در پیش گرفتند، جلد اول آن را با عنوان «انواع مشهود بنیادگرایی» با رویکردی متکثر و میانفرهنگی به تعریف بنیادگرایی اختصاص دادهاند. مارتین مارتی و اسکات اپلبی به منظور فاصله گرفتن از رویکرد ذاتگرایانه، به جای ویژگیهای جوهری، از شباهت خانوادگی این مفهوم بحث کردهاند(مارتی،1991: 843-814).
طبق دیدگاه آنها، هنگامی که از بنیادگرایی سخن به میان میآید منظور گروههایی دینی است که در واکنش به بحرانی ظاهر میشوند، بحرانی که به تصور آنان هویت گروهیشان را تهدید میکند؛ خود را درگیر با مجموعهای از «دیگران» شامل پیروان دنیویشدن، نوگراها، ناسیونالیستهای این جهان باور و نمادهای مدرن و دنیوی میبینند که توسط مدافعان این ارزشها ایجاد شده است؛ همواره مترصد اند تا به گونهای «دیگران» را شیطانی جلوه دهند؛ اغلب رویدادهای تاریخی را بخشی از یک الگوی بزرگ و رستاخیزشناسانه میدانند که در پرتو آن همه چیز در جهت هدف غایی مورد نظر آنها پیش میرود؛ هر گونه خودآگاهی تاریخی را رد میکنند؛ برای محافظت از خود در برابر بیگانگان، مرزهای فرهنگی، ایدئولوژیک و اجتماعی محکمی دور خود میکشند؛ اندیشه و عملشان بر پیروی محض از رهبر کاریزماتیک استوار است که در عینحال مفسر متون کلاسیک دینی آنها است (مارتی، 1991: 822-820).
مارتی و اپلبی ضمن جمع بندی یافتههای خود، بنیادگرایی را چنین توصیف میکنند:
گرایش و عادتی ذهنی در میان اجتماعات دینی، که به لحاظ الگویی در اشخاص و جنبشهای خاص متجلی میشود، اشخاص و جنبشهایی که خود را استراتژی یا مجموعهای از استراتژیها میدانند که به واسطۀ آنها معتقدان مصیبتزده سعی میکنند از هویت مستقل و خاص گروهی خود محافظت نمایند. با این احساس که در دوران معاصر هویت آنها تهدید شده است، سعی میکنند با استخدام مجموعهای از دکترین، باورها و رفتارها از گذشتهی مقدس خود، آن را مستحکم کنند. این بنیادهای بازیابی شده، در سایهی عملگراییای زیرکانه، پالایش، تعدیل و تأیید شدهاست و به عنوان سدی محکم در برابر تعدیات دیگرانی قرار میگیرد که میخواهند مومنان را به ورطهی بیدینی و فضای فرهنگی اجتماعی غیر دینی بکشانند. (همان: 835)
بروس لارنس در مطالعات خود، مطرح میکند که واژه بنیادگرایی را میتوان در مورد جنبشهای غیرمسیحی نیز به کار برد، «مشروط بر آنکه به ویژگیهایی از این جنبشها توجه شود که حاصل جمع آنها کارآمدتر از کارکرد پراکنده و مورد ادعای آنها باشد.» لارنس در مییابد که بنیادگرایی به بهترین وجه در قالب ایدئولوژی دینی تصویر شده است، مفهومی دال بر مجموعهای از باورها، نگرشها و مفروضات قطعی و غیرقابل پرسش که مجموعاً موجب شکلگیری چارچوبی میشود که قابلیت طرح همه پرسشهای دیگر در آن وجود دارد (لارنس، 1989: 95)
لارنس تأکید خاصی بر خصلت در اقلیتبودن و روحیهی مبارزهجویی و اپوزیسیونی گروههای بنیادگرا دارد. از نظر لارنس، تنها و محکمترین مخرج مشترک آنها مخالفت با جریانها و نهادهایی است که طرفدار ارزشهای روشنگری بوده و پرچم این جهان باوری یا مدرنیسم را تکان میدهند» علاوه بر این، تنفر و ترس از مدرنیسم، فصل مشترک ادبیات بنیادگرایی است. (همان، 5)
وی معتقد است که جنبشهای بنیادگرا در برخی ویژگیها با یکدیگر اشتراک دارند: 1ـ غالباً متشکل از «مردان نخبهی درجه دو» اند که تحت زعامت رهبر کاریزماتیک فعالیت میکنند؛ 2ـ از فرهنگ گفتمانی تکنیکی، نظیر هلاخای یهود یا شریعت اسلامی بهره میجویند؛ 3ـ ادعای مطلق بودن و تابعیت بیچون و چرا از متن مقدس را دارند و صلاحیت دریافت معانی متون مقدس را در انحصار گروهی از رهبران برگزیده میدانند.
از نظر لارنس، پرسشهایی که تعیینکنندهی یک جنبش بنیادگرا است از این قرار است: آیا آنها اقلیتی طرفدار آرمانگرایی موجود در متون مقدس و مخالف نظم موجود اند؟ آیا رهبران آنها متشکل از مردان نخبهی درجه دو اند که از طریق ایدئولوژی دینی به یکدیگر پیوند خورده و از یک زبان تکنیکی مخصوص به خود بهره میگیرند؟ علی رغم ادعاهای آنها درباره پیشینههای دور و نزدیکشان، آیا بنیادگرا بودن آنها صرفاً از این رو است که با ایدئولوژیهای عصر مدرن مخالفند؟ (همان ،236)
در تعریف مفهوم بنیادگرایی، لیونل کاپلان رویکرد نسبتاً متفاوتی در پیش گرفته است. همگام با مارتی، اپلبی و لارنس درباره پوچ بودن تعریف جوهرگرا، او نیز مانند لارنس بر آن است که جنبش بنیادگرا را باید به واسطۀ اهمیت «دیگران»ی تعریف کرد که چنین جنبشی دائماً در تضاد و درگیری با آن است. با وجود این که وی بنیادگرایی را پدیدهای مدرن میداند، هشدار میدهد که مبادا بنیادگرایی و مدرنیته را دوقلوهای متضاد بدانیم. در عوض، او معتقد است که باید بنیادگرایی و مدرنیته را در رابطهی دیالکتیکی با یکدیگر دانست. (کاپلان،1987: 9)
رویکرد دیگر به این مسئله را جاناتان وبر طرح کرده است. او به جای بنیادگرا خواندن جنبشهای مذکور با توجه به ویژگیهایشان، میگوید باید بر چگونگی کاربرد این واژه از سوی کسانی که دیگران را بنیادگرا میخوانند تکیه کنیم. علاوه بر این، او معتقد است که باید در میان بنیادگرایان توجه خود را به ساختارهای ایدئولوژیکی معطوف کنیم که منتج به بنیادگرایی میشوند و همچنین به شرایط خاصی توجه کنیم که موجب کاربرد این مقوله شده است. خواه این را پاسخی به مدرنیته بدانیم یا بازتحکیم انگارههای راست دینی سنتی که اصحاب مدرنیته برای توضیح شفاف و هنجارمند مواضع خود آنها را بنیادگرا شناختهاند. از نظر وبر، امتیاز این رویکرد این است که به جای تمرکز بر خود، بر دیگری تاکید میکند و هویت خود را با استعانت از مقولهبندی بیرونی شکل میدهد ( وبر،1987: 97).
بسیاری از جنبشهای بنیادگرایی که پژوهشگران در باب آنها تحقیق کرده اند به این ایدهی اسطورهای باور دارند که در یک مقطع زمانی خاص در گذشته، مسایل و تعارضهایی که جامعه مدرن را به ستوه آورده ( مسائلی از قبیل اعتیاد به مواد مخدر و الکل، بیبندوباری جنسی، اعمال جنایتکارانه و آزار کودکان) بسیار کمتر از زمان حال بوده است. بنیادگرایان مسلمان تمایل دارند که این عصر طلایی را همان دوره تاریخی تلقی کنند که حضرت محمد (ص) و جانشینان بلافصل وی، زمام حکومت را در دست داشتند؛ هر چند که در حافظۀ جمعی مسلمانان، این دورهی معصومیت و آرامش به دوران پیشااستعماری نیز پیوند خورده است.(آرمسترانگ،2000: 33)
بنیادگرایان آمریکایی، دهۀ 1950 را عصر ایدهآل و طلایی خود تلقی میکنند؛ دهۀ پس از پیروزی آمریکا در جنگ جهانی دوم و پیش از سرخوردگیهای ناشی از جنگ ویتنام و شورش جوانان دهۀ 1960 ( که همراه با گسترش مواد مخدر، سکس و راک اندرول بود.) اما بنیادگرایان آمریکایی، مثل بنیادگرایان اسلامی، به دورهای تاریخی نظر دارند که از آن منشا و ریشه گرفتهاند. برای بنیادگرایان آمریکایی این دوره عبارت است از دورۀ انقلاب آمریکا، انقلابی که تصور میشود پدران بنیادگذارش مسیحیان خداترسی بوده اند(کاپلان،1987: 63).
برخی از بنیادگرایان یهودی در این زمینه به دوران داوود و دوران سلیمان، سازنده معبد نخست در اورشلیم، بازمیگردند. از نظر آنان، احیا و بازسازی این معبد، مستلزم نابودی دو عبادتگاه مسلمانان است: یکی «قبه الصخره» و دیگری «مسجدالاقصی» که پیامبر اسلام از آنجا معراج کرده است. بنیادگرایان یهودی دیگری از نوع هاردیم و اعضای فرقه حاسیدی به یک دوران تازهتر نظر دارند. اینان، که کتهای فراک (بلند) میپوشند و کلاههای لبه پهن بر سر میگذارند مثل اجداد خود در گتوهای اروپای شرقی در سده هیجدهم موهای سر و صورت خود را بلند میکنند و به دنبال حفظ یکپارچگی و خودگردانی جوامع خود بر اساس هلاخا هستند. گروههای راست کیش یهودی که به شدت پایبند اجرای هلاخا هستند به واسطۀ امتناع بنیادگرایانه از ترک وضع تبعید دچار محدودیتهای بسیاری شده بودهاند؛ آن هم مدتها پیش از این که آزارهای یهودیستیزانه ای که باعث بازگشت آنان به گتوهای اروپای شرقی شد آغاز شده باشد. آنان در پی وقوع هولوکاست به فلسطین انتقال داده شدند، اما این انتقال بیشتر از سر ضرورت بود تا از سر انتخاب. نحوۀ برخورد این گروه از یهودیان بنیادگرا با حکومت صهیونیستی اینجهان باور حاکم بر اسراییل طیفی را شامل می شود که یک سر آن عدم شناسایی رسمی این حکومت و سر دیگر آن همکاری و سازش با این حکومت است(بائومل،2006: 12).
در این تحقیق، با توجه به چارچوب نظری انتخاب شده، تعریف آلموند از بنیادگرایی دینی را به عنوان تعریف ابتدایی میپذیریم. بنیادگرایی الگویی قابل تشخیص از مبارزۀ دینی است، که به وسیله معتقدین واقعی به کار میرود تا جلوی فرسایش هویت دینی را بگیرد و باعث تقویت مرزهای اجتماعات دینی شود و تلاش میکند جایگزین با ارزشی برای رفتارها و نهادهای دنیوی فراهم کند. همچنین پاداش فداکاری اعضای جنبشهای بنیادگرا معمولاً از طریق رهبران به جهان آخرت موکول میشود (آلموند،2003: 17-14).
بهنظر میرسد بنیادگرایی یک پدیدۀ دینی ـ فرهنگی جهانی است، که امروزه تبدیل به یک نگرانی در عرصه جهانی شده است. واقعهی یازدهم سپتامبر 2001 دوباره به بسیاری از جامعهشناسان یادآوری کرد که دین مسئلهای مهم در دوران معاصر است (امرسون،2010: 73). و گویا جامعه شناسی دین بعد از آغاز قرن بیست و یکم و پرداختن به بحث بنیادگرایی و تروریسم دوباره احیا شد. در واقع بنیادگرایی و تغییر ادیان در بستر جهانیشدن موضوع اصلی تحقیقات جامعهشناختی در دهههای 1990 و 2000 شده است و نظریه پردازان برجستهای در جامعه شناسی دین آثاری را در این زمینه نوشته اند مثل: بنیادگرایی (بروس،2000)، بنیادگرایی جهانی (لکنر،1993)، جنگ مقدس: ظهور بنیادگرایی مسیحی، یهودی و اسلامی (هایرو،1989)، دین و جهانی شدن (بیر،2006)؛ بنابراین، جامعهشناسی دین به عنوان حوزهای از تولید دانش و روشی برای تفکر درباره فهم تجربههای دینی انسان در سالهای اخیر به شکل خاص درگیر مسئله بنیادگرایی دینی است.
پیش از پرداختن به بنیادگرایی به عنوان مسئلهای اجتماعی، بد نیست که به ریشههای تاریخی این واژه بپردازیم. واژه «بنیادگرایی» در اوایل سدۀ بیستم میلادی، در کالیفرنیای جنوبی، یکی از پرشتابترین مناطق آمریکا از حیث توسعه اقتصادی، پدیدار شد. درست در همان مکان و زمانی که صنعت فیلمسازی هالیوود در حال شکوفایی بود، پدران بنیادگرایی مسیحی در حال ظهور بودند. میلتون و لیمن استیوارت، دو برادر مسیحی مومن که از راه استخراج و فروش نفت در کالیفرنیا ثروت هنگفتی اندوخته بودند، در سال 1910 برنامۀ پنج سالهای را برای حمایت مالی از تولید و چاپ مجموعهای از جزوههای دینی جهت نشر مجانی میان گروههای زیر در سرتا سر جهان آغاز کردند: کشیشهای پروتستان، انجیلگراها، مبلغان دینی، استادان الهیات دانشگاهها، دانشجویان رشتهی الهیات، دبیران نهادهای دینی، مسئولان کلاسهای تعلیمات دینیِ کلیساها در روزهای یکشنبه، کارکنان کلیساها و ویراستاران ناشران کتابهای دینی.
جزوههای نام برده شده، که زیر عنوان بنیادها:گواهیحقیقت به قلم تعدادی از علمای سرشناس دینی آمریکایی و بریتانیایی نوشته شده بود، یک هدف را دنبال میکرد و آن متوقف ساختن چیزی بود که برادران استیوارت و گردآوردندگانشان از آن به عنوان «زوال باورهای بنیادین مسیحیت پروتستان» یاد میکردند. این باورهای بنیادین عبارت بود از: خطاناپذیری انجیل؛ خلق مستقیم کائنات و بشریت از هیچ توسط خداوند (برعکس آن چیزی که در نظریه داروین بیان شده)؛ واقعیت داشتن معجزه؛ تولد عیسی (ع) از مادر باکره؛ واقعیت داشتن تصلیب عیسی (ع) و زنده شدن جسمانی وی؛ تاوان کشیدن مسیح به جای انسانهای گناهکار (آموزهای که بر اساس آن مسیح مرد تا گناهان انسانها در درگاه خداوند بخشیده شود)؛ و بازگشت قریبالوقوع عیسی (ع) برای قضاوت و حکومت بر جهان.
در نهایت حدود سه میلیون نسخه از جزوهی بنیادها: گواهیِ حقیقت در هر دو سوی اقیانوس اطلس منتشر شد. پسوند «گرا» را کرتیس لی لوز در سال 1920 به آخر واژۀ بنیاد افزود. او اعلام کرد که بنیادگرایان کسانی اند که آمادگی شرکت در نبرد بزرگ برای احیا و پاسداری «بنیادها» را دارند. (روتون،1391: 27-24) (مارسدن،2006: 17-13)
1ـ1ـ2ـ طرح مسئله:
تا میانۀ دهۀ 1970 این تصور فراگیر وجود داشت که سیاست دارد از دین جدا میشود و همچنان که جوامع صنعتیتر میشوند، باور و عمل دینی هم بیشتر به حوزهی اندیشهها و فعالیتهای شخصی و خصوصی محدود خواهد شد. زوال اهمیت سیاسی و اجتماعی دین در غرب ریشه در سنتهای علوم اجتماعی داشت که از اندیشههای چهرههای شاخصی مثل کارل مارکس، امیل دورکیم و ماکس وبر نشأت گرفته بود. همگی این عالمان، هر یک به شیوهای متفاوت اصرار داشتند که دنیوی کردن عنصر ریشهای در مدرنیزه کردن جامعه است. ماکس وبر تصور میکرد که فرایندهای صنعتگری مدرن، که از نظر وی مشخصۀ اصلیاش عبارت بود از روابط کارکردی شخصیزدایی شده و افزایش اداری شدن، اگر نه به سوی مرگ نهایی خدا، دست کم به سمتِ افسونزدایی از جهان حرکت میکند. او معتقد بود نیروهای قدسیای که جهانهای قرون وسطایی را پی ریزی کرده بودند، اسطورهزدایی خواهند شد (مک کارتی،2003: 101 ).
انقلاب ایران در سال 1979 به جد به خِرد قراردادی فوق صدمه زد و درستیِ آن را زیر سئوال برد. تا اوایل دهه 1980 روشن شده بود که کوشندگی دینی در اصل محدود به جهان اسلام نیست و جنبشهای تازهِ سیاسیشده در عمل، در هر سنت دینی عمدهای پا میگیرد. راست جدید مسیحی مرزهای جدایی کلیسا و حکومت را که همواره در یک مسیر دنیوی سیر کرده بود، به چالش کشید و هر از گاه آن را محک میزد. فروپاشی کمونیسم در اروپای شرقی به مثابۀ احیای بارز دینپرستی همگانی تلقی شد، و آمریکای لاتین و مناطقی از آفریقا در معرض تغییر شکلهای دینی گستردهای قرار گرفتند؛ طوری که پنجاههگرایی داشت جای کاتولیکگری را به عنوان یک سنت دینی غالب میگرفت. با توجه به این که ژاپن و کرهجنوبی (پیشرفته ترین اقتصادهای صنعتی آسیا ) در ردههای بالای فهرست کشورهای پشتیبان جنبشهای دینی نو قرار دارند، فقط اروپای غربی و استرالیا ( یا به قول مارتین مارتی، «کمربند یخی معنوی») همساز با نظریۀ اضمحلال تقدس همگانی باقی ماندهاند؛ نظریهای که با اعتمادبهنفس بسیار از سوی پدران بنیادگذار اجتماعی مدرن پیش بینی شده بود(روتون،1391: 212-210).
در شرایطی که دین یا تمایزهای دینی عنصری حیاتی در بنای هویت ملی یا در جایی ست که احساسات دینی در مسیر نبرد علیه استعمارگری تحریک میشود؛ مثلاً در کشورهای جهان سوم دین و همچنین زبانآوری دینی توانسته ابتکار عمل در بسیج و تهییج افراد را بدست بگیرد. به همین دلیل، نظریههای متعددی برای توضیح و تبیین استمرار یا احیای اخیر دین ارائه شده است. در این نظریهها، بنیادگرایی دینی بخشی ریشهای به شمار میآید.
از آن جا که جهتگیری هر جنبش به لحاظ سیاسی، فرهنگی و دینی وابسته به نظامها و زیرنظامهای جامعه است، توجه به عوامل، فرصتها و محدودیتهای ساختاری که بر ظهور و شکلگیری این جنبشها اثر داشته است اهمیت اجتماعی این جنبشها را مشخص میکند. پرداختن به زمینهی اجتماعی مشترک این جنبشها و بررسی عواملی که باعث میشود مردم برای رسیدن به اهدافشان به سراغ رهبران دینی روند به خوبی میتواند بنیادگرایی را به عنوان مسألهای اجتماعی معرفی کند.
یکی از مشکلات پیش رو برای بررسی پدیدهی بنیادگرایی دینی تعریف و ایضاح مفهومی آن است. همانطور که در قسمت آغازین بیان شد، بنیادگرایی مفهومی است با پیشینه و بستر مسیحی پروتستان که امروزه به راحتی برای جنبشهای دینی در ادیان مختلف استفاده میشود. بنابراین، این سئوال به وجود میآید که آیا میتوان این مفهوم را برای جنبشهای مشابه در ادیان دیگر بهکار برد.
نکته دیگر غلبهی تعریفهای سردستی و رسانهای از این پدیده، بهویژه بعد از حملات یازده سپتامبر است(بیر،2006: 156) (هیروت،2009: 13) (میلتون، 2005: 16). به همین دلیل، گاهی از اوقات اصطلاح بنیادگرایی برای گروههایی به کار میرود که دین را بسیار جدی میگیرند، یا دین در دیدگاه آنها نقش پررنگی بهویژه در عرصۀ عمومی دارد یا به بیخطایی متنی مقدس معتقد اند اما با شیوههای بنیادگرایانه کاملاً بیگانهاند. این اصطلاح همچنین ممکن است برای افرادی استفاده شود که از نظر دینی با ایمان اند، یا افرادی که مشتاق به انجام دادن عملی بازدارنده براساس اعتقادات راسخ دینی خویش اند. بنابراین، نه تنها مسیحیان معتقد در آمریکا و مسلمانان القاعده بنیادگرا خوانده میشوند، بلکه گروههای نوجوانی که برای پاککردن اشعار، آهنگها و ویدئوها از اصطلاحات و صحنههای مستهجن راهپیمایی میکنند یا گروه والدینی که خواستار محدودیتهای اینترنت در مدارس هستند را نیز میتوان بنیادگرا خواند. حال، این سئوال به وجود میآید که ویژگیهای جنبش بنیادگرا و فرد بنیادگرا چیست؟ مرز بین جنبشهای بنیادگرای دینی و جنبشهایی که از صفت «دینی» برخوردار میشوند، مانند جنبشهای احیاگر دینی یا جنبشهای نوین دینی، کجاست؟ و پاسخ به این سئوال نیازمند بررسی تطبیقی جنبشهای بنیادگرا برای دستیابی به ویژگیهای خاص این جنبشهاست.
از طرف دیگر، چنان که پیش از این گفته شد، بعد از وقایع یازده سپتامبر،بهدلیل همین غلبهی رسانهای در معرفی بنیادگرایی به افکار عمومی جهان، گویا بستر مسیحی بنیادگرایی فراموش شد و اینکه این اصطلاح به برچسبی مناسب برای اسلامگرایان رادیکال تبدیل شده است. این وضعیت باعث شد خشونتگرایی و تروریسم به جزء لاینفک تعاریف ارائه شده از بنیادگرایی تبدیل شود. یعنی فقط جنبشی اسلامی با گرایشهای رادیکال خشونتطالبانه (مانند القاعده، داعش، طالبان و…) به عنوان جنبش بنیادگرا به مردم معرفی شود. بنابراین، سئوال بعد این است که آیا خشونتطلبی و استفاده از تاکتیکهای تروریستی مناسبترین راه برای شناسایی جنبش بنیادگرا است؟ و آیا این ویژگی میتواند صفت مناسبی برای شناخت چنین جنبشهایی باشد؟
با توجه به توضیحات ارائه شده، به نظر میرسد که مسألهی این تحقیق حول محور این سئوالات شکل میگیرد:
1ـ در چه وضعیتی جنبشهای بنیادگرا رشد و فرصت ظهور پیدا میکنند؟
2ـ ویژگیهای جنبشهای بنیادگرا به عنوان شاخص متمایز کننده این شکل از جنبش چیست؟ با پاسخگویی به این پرسش، میتوان دریافت که اصطلاح بنیادگرایی از بستر مسیحی خود چه قدر فاصله گرفته است.
3ـ به چه شکل میتوان بین جنبشهای بنیادگرا تمایز و تفکیک ایجاد کرد؟ یعنی اگر بین جنبشهای بنیادگرا ویژگیهای مشترکی وجود داشته باشد، به چه شکل میتوان بین آنها طبقهبندی انجام داد؟
1ـ1ـ 3ـ ضرورت و اهمیت تحقیق:
هریک از تعاریفی که در بخش ابتدایی در مورد بنیادگرایی ارائه شد، فرض میگیرد که بنیادگرایی دارای ویژگیهای فراملی و فرافرهنگی است؛ یعنی اکثر افرادی که به دنبال ارائهی تعریفی از این مفهوم اند معتقدند که بنیادگرایی میتواند جدا از موقعیتهای تاریخی منحصر به فرد تعریف شود. در حالی که بعضی از منتقدان(لارنس،1989) معتقدند که اصطلاح بنیادگرایی را تنها برای پروتستانهای محافظهکار آمریکایی میتوان به کار برد. چون اگر قرار باشد طبق بعضی از این تعاریف معیارهایی را برای بنیادگرایی مشخص کنیم، آن معیارها صرفاً برای پروتستانتیسم محافظهکار آمریکایی صادق است و نه ادیان دیگر. به عنوان مثال، بسیاری از مسلمانان به بیخطایی قرآن اعتقاد دارند و این ایده را جزء بنیادهای اعتقادی خود قرار میدهند، اما نمیتوان به راحتی آنها را بنیادگرا خواند. چون اگر قرار باشد صرفاً بر اعتقاد به بی خطایی متن مقدس، که یکی از شاخصهای مهم در بسیاری از تعاریف بنیادگرایی است، تکیه کنیم، همهی مسلمانان بنیادگرا خواهند شد.
گروهی دیگر از منتقدان(لکنر،1993)، به عدمتوجه به تفاوت عمدهی موجود بین انواع بنیادگرایی می پردازند. به عنوان مثال، عده ای بنیادگرایان مسیحی آمریکایی و بنیادگرایی ملی هندو را از نظر مفهومی یکسان میگیرند. یا بعضی دیگر علاقه دارند تا این اصطلاح را فقط برای جنبشهای اسلامی رادیکال بهکار گیرند.
همانطور که در بخش طرح مسأله بیان شد، یکی از مشکلات عمده در مورد پدیدهی بنیادگرایی دینی روشن نبودن مرز این گونه از جنبشها با جنبشهایی است که صفت «دینی» دارند، مانند جنبشهای احیاگر دینی و جنبشهای نوِ دینی. به همین دلیل، ممکن است افراد یا گروههایی که دغدغههای دینی و اخلاقی دارند یا به دنبال حضور بیشتر دین در عرصهی عمومیاند بنیادگرا خوانده شوند. بنابراین، ایضاح مفهمومی بنیادگرایی دینی بسیار ضروری بهنظر میرسد.
همچنین، بعد از واقعهی یازده سپتامبر، بنیادگرایی دینی، علاوه بر تاثیری که در ساحت نظری بر علوم اجتماعی و بهویژه جامعهشناسی دین داشت، به موضوعی رسانهای و امنیتی در افکار عمومی جهان تبدیل شد. این واقعه و مداخلهی نظامی آمریکا در افغانستان و عراق بعد از آن، ملازمت تروریسم و بنیادگرایی را به افکار عمومی جهان القا کرد.
از طرفی، کشورهای خاورمیانه و آفریقایی به شکل ادواری با جنبشها و جریانهای رادیکالی مواجه میشوند؛ که ادعای درستترین تفسیر را از دین دارند. و برای رسیدن به اهدافشان از هیچ خشونتی فروگذار نیستند. ظهور این جنبشها(مانند داعش، جندالله، جیش العدل، بوکو حرام و…) علاوه بر اینکه ضرورت بررسی بنیادگرایی دینی را روشن میکند، این سئوال را بهوجود میآورد که چطور مرز این جریانهای بنیادگرای رادیکال را با دولتهای حاکم این جوامع که بیشتر خود از عناصر دینی بهره میبرند، میتوان روشن کرد؟
پاسخی که به لحاظ جامعهشناختی میتوان به این انتقادها داد ضرورت و اهمیت تحقیق بر ویژگیهای جنبشهای بنیادگرا برای ایضاح مفهومی این پدیده و مرزبندی آن با جنبشهای دیگر را افزایش میدهد. یکی از مناسبترین راهها برای رسیدن به این مهم، بررسی تطبیقی جنبشهایی است که در ظاهر از ویژگیهای بنیادگرایانهی ارائه شده در تعریفها برخوردار اند.
عاملی دیگر که اهمیت مطالعهی تطبیقی جنبشهای بنیادگرا را افزایش میدهد امکان دستیابی به ویژگیها و اشتراکاتی برای تفکیک درونی بین این جنبشهاست. این دستاورد، علاوه بر اینکه مانع از تصوری یکدست نسبت به جنبشهای بنیادگرا میشود، فهم عیمقتری از بنیادگرایی دینی را ممکن میکند.
نکتهای دیگر که اهمیّت بررسی جامعهشناختی جنبشهای بنیادگرا را نشانمیدهد آن است که بیشتر جنبشهای بنیادگرا درصدد تغییر دنیای بیرون خود اند و هویت آنها معمولاً با این امر گره خورده است. تلاش برای این نوع از تغییرات با مقاومتهای سیاسی و دولتی مواجه میشود. به همین دلیل، اکثر نظریهها و تحقیقات مربوط به بنیادگرایی آن را از زوایهی سیاسی بررسی میکنند. مثلاً، این که جنبشهای بنیادگرا چه موضعی در برابر دولت حاکم دارند. یا جنبشهای بنیادگرا در چه بستر سیاسی رشد پیدا میکنند. حتی گروهی از پژوهشگران بنیادگرایی دینی را با دین سیاسی یکی میدانند(ساویتس،1984:16-14) (ایوانز،1987: 34-15) (وول،1983:31). این نوع از تبیین معمولاً جنبشهای بنیادگرا را به پدیدههایی یکدست فرومیکاهند که در شرایط خاص سیاسی ظهور پیدا میکند و معمولاً به دنبال تغییر شرایط سیاسی حاکم و حتی کسب قدرت سیاسی اند. نتیجهی چنین تحلیلی آن است که نه تنها نمیتواند تفکیک و تمایزی بین جنبشهای بنیادگرا قائل شود، بلکه به راحتی بر اساس پیشداوریهای رسانهای به گروهی مسلمان، صرفاً به سببِ اعتقادشان به لغزشناپذیری قرآن یا مخالفت با سیاستهای غربگرایانهی محلی، برچسب بنیادگرا میزند.
در حالی که بنیادگرایی، در درجهی اول، جنبشی اجتماعی است و آن چه هدف کلی جنبشها را مشخص میکند زمینهی اجتماعی نظامها و زیر نظامهای جامعه است. این که، مثلاً، جنبشی جهتگیری دینی، فرهنگی یا سیاسی داشته باشد به بستر و زمینه اجتماعی آن جنبش بستگی دارد (تورن،1981: 84). بنابراین، فهم جنبشهای بنیادگرا بدون توجه به بستر اجتماعی و عوامل ساختاری ایجاد کنندهی آنها معنادار نخواهد بود.
به نظر میرسد میتوان با در نظر گرفتن دو سطح، جنبشهای بنیادگرا را از بعد اجتماعی بررسی کرد. 1ـ سطح برونجنبشی 2ـ سطح درونجنبشی.
در سطح اول، میتوان عوامل اجتماعی تاثیرگذار در شکلگیری یک جنبش را بررسی کرد. در این سطح، علاوه بر شناسایی عوامل اجتماعی شکلدهندهی این جنبشها، فرصتها و محدودیتهای موثر در شکلگیری این جنبشها بررسی میشود. در سطح دوم، اثرگذاری این جنبشها بر زندگی اجتماعی اعضای خود و همچنین افراد جامعهای که این جنبشها در آن بالنده میشوند بررسی میشود و این که اعضای جنبشی بنیادگرا معمولاً از چه طبقهی اجتماعیاند، برای متمایز کردن خود از دیگران از چه شیوههای رفتاری استفاده یا چه سبک زندگی را انتخاب میکنند. همچنین، بررسی نوع مناسبات رهبران جنبش با اعضا ابعاد اجتماعی این پدیده را روشنتر میکند. در این سطح، میتوانیم ویژگیهای جنبشهای بنیادگرا را شناسایی و مرز آن را با بقیه جنبشهای دینی مشخص کنیم.
1ـ 1ـ 4ـ اهداف تحقیق:
اهداف اولیهی این پژوهش با پاسخگویی به سئوالهای مطرح شده در بخش مسأله تحقیق تامین میشود. با توجه به توضیحهای ارائه شده در قسمتهای قبل، این سئوال مطرح میشود که آیا میتوان با وجود تنوعهایی که در جنبشهای بنیادگرای دینی وجود دارد، به نقاط مشترکی بین این جنبشها، بهویژه از نظر شاخصها و بسترهای جامعهشناختی دست پیدا کرد تا با دستیابی به این مهم بتوان شاخصهایی برای جنبشهای بنیادگرای دینی مشخص کرده و مرز بین این جنبشها و جنبشهای دیگر، مشخصاً جنبشهای نوِ دینی و احیاگرِ دینی را تعیین کرد. بنابراین، محور اصلی این تحقیق یافتنِ ویژگیهای مشترکِ جنبشهای بنیادگرای دینی است. با وجود این، در این مسیر بهاقتضای بحث به چگونگی ظهور و شکلگیری جنبشهای انتخاب شده توجه خواهیم داشت.
یکی دیگر از اهداف تعیین شده در این تحقیق دستیابی به شاخصی جهت تفکیک میان جنبشهای بنیادگرا برای درک عمیقتر و جلوگیری از تعمیمهای نادرست نسبت به این گونه از جنبشهاست.
برای رسیدن به این اهداف اولیه، با انتخاب سه جنبش بنیادگرا در سه سنت دینیِ ابراهیمی به مطالعهی تطبیقی آنها خواهیم پرداخت. در اولین قدم با استفاده از یک نظریه که به تبیین ویژگیهای جنبشهای بنیادگرا پرداخته است وجوه مشترک میان این سه جنبش را بررسی میکنیم. این گونه استفاده از نظریه این امکان را به ما میدهد تا دریابیم عناصر ادعا شده در چارچوب نظری در جنبشهای انتخابی ما نیز یافت میشود یا خیر. در واقع، با این کار میتوانیم شباهتها و تفاوتهایی را که مدخلیّت علّی در جنبشهای بنیادگرا دارند پیدا و به ارتقا و در صورت لزوم اصلاح نظریه کمک کنیم. در این تحقیق، ما به شیوهی تحقیقهای کمی به دنبال نظریه آزمایی نیستیم، چون تعداد موارد بررسی به ما اجازهی تعمیمهای کلان را نمیدهد. در عوض، در این پژوهش، نظریه مانند راهنما و الگو به ما کمک میکند، چون بدون نظریه بررسی شباهتها و تفاوتها می تواند تا ابد ادامه یابد (ریگین،1388: 80) و میانِ موارد تحقیق و نظریه ارتباط رفت و برگشتی وجود خواهد داشت. با وجود این، چون مواردی از نظریه به نحوی آزموده میشود، شباهتها و تفاوتهای بدست آمده میتواند به ارتقای نظریه کمک کند.
نظریهای که در این تحقیق به عنوان چارچوب نظری انتخاب شده است نظریهی گابریل آلموند، اپلبی و سیوان است که در کتاب خود با عنوان دین سخت در سال 2003 ارائه داده است (آلموند،2003). آلموند و همکارانش با تکیه بر یافتههای پروژه گستردهی مطالعاتی دانشگاه شیکاگو با عنوان «بنیادگرایی»، که از سال 1991 به سرپرستی مارتین مارتی آغاز به کار کرد(مارتی،1995-1991)، مدلی نظری از بنیادگراییدینی ارائه دادهاند. براساس این مدل نظری، آلموند و همکارانش 9 عنصر را برای تشخیص جنبشهای بنیادگرا شناسایی کردند. یکی از دلایل انتخاب این مدل نظری آن است که، برخلاف نظریههای موجود در باب بنیادگرایی که بیشتر به تحلیلهای کلان در مورد چگونگی ظهور این جنبشها اکتفا میکنند، به شکل خاصتری به جنبشهای بنیادگرا پرداخته و کوشیده است تا ویژگیهای متمایز کنندهی آنها را تعیین کند. از طرف دیگر، نسبت به نظریههای دیگر در این زمینه، نگاهی اجتماعیتر به این پدیده داشته است.
ما در این تحقیق از سنتهای دینی ادیان ابراهیمی (یهودیت، مسیحیت و اسلام) سه جنبش را انتخاب کردهایم که عبارت اند از: هاردیم از یهودیت، اکثریت اخلاقی از مسیحیت و طالبان از اسلام.
علت انتخاب جنبشها از ادیان ابراهیمی آن است که یگانهپرستیِ ابراهیمی در قیاس با چندگانه پرستی هندو یا بوداییمسلکی استعداد بیشتری برای بهرهبرداریهای سیاسی و اجتماعی دارد، زیرا در سنتهای دینی هندو و بودایی، هیچ راستکیشیای مبتنی بر متن مقدسی واحد وجود ندارد. هندومسلکی نه دینی منفرد، که بیشتر مجموعهای باز از سنتهاست (سنتهایی مثل شیواییها، ویشناواها، شاکاها و دیگر سنتها) که مضمونهای برخی از آنها با یکدیگر اشتراکاتی دارد. (ریزبرت، 1993: 54) به این ترتیب، مسلک هندو طیف قابل توجهی از انواع بیانهای دینی را در چارچوب خویش تحمل میکند. دین هندو، برخلاف دینهای ابراهیمی که هرکدام برای خویش یک متن دینی مقدس رسمی دارد که میتواند همچون یک نقطۀ محوری برای بسیج دفاعی یا تهاجمی پیروان عمل کند، دارای چنان تنوعی از متنهای دینی، قانونها و فلسفههاست که متمایز ساختن یک مؤلفهی خاص به عنوان اساس یا بنیاد در آن کار بسیار دشواری است. از طرف دیگر، ادیان شرق آسیا به خدای متشخص و آخرت اعتقادی ندارند و به دلیل اعتقاد به تناسخ، ابعادآخرالزمانی این ادیان جنبهی طبیعی و عرفی مییابد. بنابراین، جنبشهایی که در این ادیان به جنبشهای بنیادگرا نزدیک میشوند در عمل ویژگیهایی از ادیان ابراهیمی مثل تاکید بر خدای یگانه (یکتا بودن راما در جنبشهای هندو) و تاکید بر یک متن مقدس مورد توافق را به عاریت میگیرند. بنابر این، ادیان غیرابراهیمی پتانسیل ایجاد جنبشهای بنیادگرا را مانند ادیان ابراهیمی ندارند.
از طرفی، به دلیل شباهتهای اعتقادی و اصولی در این سنتهای دینی، اشتراکهایی بین جنبشهای بنیادگرایی شکل گرفته در این زمینههای دینی ظاهر میشود و مادام که این اشتراکهای اعتقادی وجود دارد، بررسی تطبیقی پدیدههای نتیجه شده از این زمینههای دینی قابل تأمل و بررسی خواهد بود. مثلاً، اغلب بنیادگرایان یهودی و مسلمان ویژگیهای مشترکی دارند ( مانند آرزوی تشکیل دولتی مبتنی بر قوانین شریعت) که به نظر میرسد در مورد بنیادگرایی مسیحی صادق نباشد. در برخی موارد، بنیادگرایان یهودی و مسیحی صفات مشترکی دارند (مانند اعتقاد به سلطنت هزارسالهی مسیح)، در حالی که برخی ویژگیهای دیگر میان بنیادگرایان مسیحی و مسلمان مشترک است (مانند جسمیت دادن به کتب مقدس به عنوان موجودی لایتغیر در راستای ممانعت از ورود مسائل جدید به آنها). البته این ویژگیها آشکارا به شخصیت و منش ویژهی هر تمدن و پیش زمینهی تاریخی آن در گذشته و حال ربط دارد.
اما علت انتخاب جنبشهای هاردیم، اکثریت اخلاقی و طالبان از سنتهای دینی ابراهیمی در این تحقیق یکی اثرگذاری قابل ملاحظهی این جنبشها در عرصهی اجتماعی است- یعنی هر یک از این جنبشها در سنت دینی خود جز معدود جنبشهایی بودند که به شکل مستقیم به دنبال تغییر در سبک زندگی مردم جامعهشان بوده اند- و بعضی از آنها مانند هاردیم و طالبان برای این تغییر نظارت زیادی را بر زندگی اعضای خود داشتند. نکته دیگر آن که هر سه جنبش برای رسیدن به اهداف خود در عرصهی اجتماعی به شکلی به دنبال نفوذ در ساختار سیاسی یا کسب قدرت سیاسی بودند. البته استراتژی هر یک از آنها برای رسیدن به این هدف متفاوت بود. و همین تفاوت مطالعهی تطبیقی آنها را ارزشمندتر میکند. عامل دیگری که در انتخاب این سه جنبش موثر بوده است بازهی زمانیای است که این جنبشها در آن شکوفا شدهاند. با این که آغازگاه فعالیت جنبشی مانند هاردیم، که قدیمیترینِ این سه جنبش به حساب میآید، به اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میرسد، حضور فعال آن در عرصه سیاسی و اجتماعی اسرائیل و مطرح شدنش به عنوان یک نیروی اجتماعی و سیاسی موثر از دهه هشتاد میلادی به بعد در قرن بیستم است، همزمان با ظهور و قدرتنمایی اکثریت اخلاقی در آمریکا و جرقههای اولیهی ظهور طالبان در افغانستان. بنابر این، این اشتراکِ زمانی میتواند در مطالعه نیروهای موثر جهانی بر سنتهای دینی ابراهیمی، که زمینهساز ظهور و قدرتیابی این جنبشها میشود، کمک کند. اگر وضعیت این سه جنبش را در دهۀ نود میلادی بررسی کنیم، مشاهده خواهیم کرد که این سه جنبش بنیادگرا جزء مطرحترین نیروهای سیاسی و اجتماعی دینی در سنتهای دینی خود اند.

بخش دوم
مروری بر تحقیقهای پیشین
1ـ2ـ تحقیقهایِ انجام یافته:
در این قسمت، بخشی از تحقیقهای انجامیافته با محوریت بنیادگرایی را در دو بخش تحقیقهای خارجی و داخلی بررسی خواهیم کرد. هر یک از بخشهای یاد شده خود به چهار بخش تقسیممیشود، بخش اول تحقیقهای مربوط به بنیادگرایی و سه بخش دیگر پژوهشهای صورتپذیرفته در مورد جنبشهای انتخابشده در این تحقیق. لازم بهذکر است که هر پژوهش انجامیافته را با توجه به استفادهی ما در این تحقیق بررسی خواهیم کرد. همچنین، در مورد هر پژوهش، علاوه بر توضیح در مورد روند کار آن، نقدی مختصر نیز فراخور موضوع ارائه خواهیم کرد.
ترتیب بررسی تحقیقهای انجام شده بر اساس میزان اهمیت آنها در پژوهش ما و همچنین سبک و روش انجام تحقیق است و نه لزوماً ترتیب زمانی انجام گرفتن تحقیق ( با اینکه تا جایی که مقدور بوده است، تحقیقهای صورتگرفته را از قدیم به جدید تقسیم بندی کردهایم). این شیوهیِ نوشتن البته به ماهیت موضوع تحقیق و پژوهشهای انجام شده در این زمینه بازمیگردد. چرا که، مثلاً، جدیدترین تحقیقهای انجامگرفته در زمینهی بنیادگرایی نمیتواند به دقت و جامعیت پروژهی دانشگاه شیکاگو به سرپرستی مارتین مارتی برسد.
1ـ2ـ1ـ بنیادگرایی در تحقیقات خارجی:
در این بخش، تحقیقات انجام یافته را میتوان به دو بخش تقسیم کرد: تحقیقاتی که با یک رویکرد کلنگر به این پدیده توجه دارند و دستهای دیگر از تحقیقات که رویکردی خاصگرایانه نسبت به یک جنبش یا جریان بنیادگرا پرداخته است.
شاید یکی از گستردهترین و بلندپروازانه ترین پژوهشهای صورتگرفته در بابِ بنیادگرایی دینی پروژهی پیشگفته با همین عنوان در دانشگاه شیکاگو به سرپرستی مارتین مارتی و اپل بی است که در پنج جلد منتشر شده است. این پروژه، برای فاصله گرفتن از تعریفهای تقلیلگرا و ساده ساز، به تعریفی شبکهای از بنیادگرایی روی آورده است. مارتی و همکارانش، که از ملتها و مذاهب مختلف اند، متقاعد شدند که بدون سادهسازی، با جمع میان عملگرایی و ریشه یابی تاریخی و با بهرهگیری از تحلیلی میان رشتهای ، روی به پدیدهای موسوم به بنیادگرایی آورده و آن را به شیوهای تکثرگرا و با نظامی شبکهای مطالعه کنند. توجه به اختلاف ادیان و تفاوتهای فرقهای درون ادیان، توجه به تفاوت تحقیقی دین در فضاهای متنوع بومی و منطقهای و واکاوی مسأئل مختلف در بنیادگرایی، مانند جهانبینی و فسلفهی بنیادگرایی، رویکرد به علم و فناوری، موضعگیری نسبت به تجدد و ارزشهای مدرن و توجه به مولفههای جامعهشناختی و فرهنگی مانند هویت، از ویژگیهای این پروژهی بزرگ تحقیقاتی به حساب میآید.(مارتی و اپل بی،95-1991)
کارن آرمسترانگ در کتاب خود با عنوان « جنگ برای خدا» نشان میدهد که، بر خلاف پیشفرضی که در جهان معاصر وجود دارد، دین در حال ضعیف شدن و کمرنگ شدن نیست. او با ارائهی شواهد تاریخی مختلف نشان میدهد که چگونه بنیادگرایی در ادیان مختلف مثل اسلام، یهودیت، مسیحیت و حتی مسلک بودایی و سیک ریشه کرده و در حال رشد است. طبق ادعای آمسترانگ، بنیادگرایی صرفاً یک واکنش نسبت به جهان تکنولوژی و ارزشهای لیبرال غربی نیست، بلکه نوعی ناامیدی از این جهان است. و بنیادگرایان میخواهند با اقدامات خود تغییراتی را در این جهان به وجود بیاورند. او در کتاب خود نشان میدهد که غرب و بنیادگرایان چگونه به شکل سرسختانهای میخواهد یکدیگر را به افراطی شدن سوق دهند. آرمسترانگ معتقد است برای جلوگیری از تشدید این تضادها باید دو طرف دردها و مشکلات یکدیگر را درک کنند (آرمسترانگ،2000).
ملیس روتون نیز جزء همین طبقه به حساب میآید که با رویکردی کلنگر به بنیادگرایی پرداخته است. او، در کتاب خود، ضمن پذیرفتن این موضوع که بنیادگرایی یک واقعیت زندگی در سدۀ بیست و یکم میلادی است که به چشمگیرترین شیوۀ ممکن در یازده سپتامبر 2001 خود را به رخ کشید، سعی میکند پارهای از معانی همراه این اصطلاح (بنیادگرایی) را توضیح دهد. او با این که معتقد است بنیادگرایی دقیقاً ریشه در زمینهی الاهیاتی خاص آمریکای پروتستان سده بیستم دارد، تلاش میکند از طریق ارائهی نمونهها و توازیهای متعدد نشان دهد که در سنتهای دینی متفاوت شباهتهای قاطعی میان بنیادگراییهای دینی وجود دارد. سبک و روش روتون در پژوهش بسیار به پروژه دانشگاه شیکاگو نزدیک است. (روتون،1391) در این سبک از تحقیقات، اکثر محققان بنیادگرایی را واکنشی جدی به مدرنیته میدانند و کمتر به عوامل محلی توجه میکنند.
اما در بخش دیگر که تحقیقات خاصگرایانه را شامل میشود، شاید تحقیق دکمیجیان یکی از اولین و کمنظیرترین تحقیقات در این عرصه باشد. هرایر دکمیجیان در تحقیق خود با عنوان « بنیادگرایی در جهان عرب» به بررسی جامعهشناختی رستاخیزهای اسلامی میپردازد. وی برای شناساندن اصول ایدئولوژیک و فعالیتهای سیاسی گروه های اسلامی و تاریخ شکلگیری آنها، منابع عربی، جزوات و اعلامیهها و کتابهای مخفی مربوط به جنبشهایهای مذکور را بررسی و ارزیابی میکند. دکمیجیان برای بررسی علل ظهور و رستاخیز فکری و سیاسی در دورانهای تاریخی مختلف، بر اساس یک دیدگاه جامعه شناختی ترکیبی، رستاخیز اسلامی را یک حرکت دوری میداند که در طول تاریخ 1400 سالهی اسلامی در مقاطع خاص، یعنی زمانی که عوامل بحران ساز دست به دست هم میدهند، به عنوان پاسخ متقابل بحران فراگیر در جامعه به وقوع می پیوندد. وی معتقد است که روش های تحلیل غربی و مارکسیستی از رستاخیز اسلامی، به شناخت دقیق این پدیده منجر نمیشود. او برخلاف بعضی از محققان غربی از واژهی بنیادگرایی اسلامی به عنوان اصطلاحی منفی نمیکند و بنیادگرایان را افرادی متعصب و جزمی نمیداند. او معتقد است در اصل بنیادگرایی به معنای بازگشت مجدد به ریشه های اصلی پیام و عقیدهی اسلامی به شیوهی سنت پیامبر اسلام است (هرایر دکمیجیان، 1366).
همچنین گیدیون آران نیز تحقیقی با چنین رویکردی را در مورد بنیادگرایی یهودی انجام داده است. او در تحقیقی با عنوان «بنیادگرایی صهیونیستی یهود: گروه مومنان در اسرائیل» به شکل خاص در مورد یک جنبش بنیادگرای یهودی تحقیق میکند و آنها را از ابعاد مختلف بررسی میکند. در این تحقیق، او ریشههای فکری و ایدئولوژیک این جنبش، رهبرانِ آنها و نوع مناسبات این گروه با دولت اسرائیل را با جزئیات و ارائهی شواهد تاریخی بررسی میکند. روش آران در این تحقیق روشی تحلیلی ـ توصیفی و قصد او نشان دادن یک جریان قدرتمند دینی در عرصۀ سیاسی اسرائیل است که خود در بعضی فعالیتها مانند شهرکسازی از دولت اسرائیل پیشی میگیرد. همچنین، چون نویسنده خود سالها با رهبران و فعالان بنیادگرایی در اسرائیل زیسته است، تحقیق او از ارزش و سندیت خاصی برخوردار است (آران، 1378).
آلموند و اپل بی در کتاب خود با عنوان «دین سخت»، با تکیه بر پروژه دانشگاه شیکاگو تلاش کردند، ویژگیهایی برای جنبشهای بنیادگرا بیرون بیاوردند. تا بر اساس اطلاعاتی که از جنبشهای بنیادگرا در پروژه دانشگاه شیکاگو بیرون آمده است؛ این جنبشها را از جنبشهای دینی دیگر متمایز کنند؛ اپل بی که خود جز گردآورندگان پروژه ذکر شده بود؛ با کمک آلموند به نه ویژگی در دو سطح سازمانی و ایدئولوژیک برای جنبشهای بنیادگرا رسیدند. این کتاب جز معدود فعالیتهای علمی در عرصه بنیادگرایی است که تلاش کرده تا به این حد جزیی در مورد ویژگی های خاص بنیادگرایی تحقیق کند؛ البته تمام شواهدی که برای نشان دادن این ویژگیها ارائه میشود؛ اطلاعات ارائه شده در پروژه دانشگاه شیکاگو است. (آلموندو اپل بی،2003)
کاتریزینا اسکوراتویچ در پایاننامهی کارشناسی ارشد خود نیز با عنوان «جنبشهای دینی بنیادگرا: مطالعه موردی جنبش میتیستین در نیجریه» با همین رویکرد خاصگرایانه پژوهشی انجام داد است. وی به تحلیل تاریخی علل و پویاییهای موثر در شکلگیری جنبش های بنیادگرای دینی پرداخته است. هدف او از این تحقیق ارائهی یک چارچوب مفهومی در مورد جنبش بنیادگرای میتیستین است که عوامل درونی و بیرونی در ظهور این جنبش را نشان دهد. پشتوانهی نظری این تحقیق نظریههای تقسیم کار جهانی و نظریه نقش دولت در توسعه بود. نتیجهی نهایی این تحقیق آن بود که پیشینهی تاریخی نیجریه، که در آن هم اسلام نقشی قابل ملاحظه دارد و هم استعمار و همراه شدن آن با تقویت روزافزون فرهنگ غرب و همچنین وجود یک دولت ضعیف در نیجریه زمینه را برای رشد و ظهور این جنبش بنیادگرا فراهم کرده است(کاتریزینا اسکوراتویچ، 2004).
1ـ2ـ1ـ1ـ هاردیم در تحقیقات خارجی:
هایلمن و فریدمن در مقالۀ با عنوان «بنیادگرایی دینی و یهودیان دیندار: مطالعه موردی هاردیم» نخستین گامها را در تبیین وضعیت این جنبش بنیادگرا برداشتهاند. آنها ابتدا با ارائهی تاریخچهای، روندی ظهور این جنبش در شرق اروپا را تشریح میکنند و از این راه چگونگی قرار گرفتن این جنبش در طبقهی جنبشهای ارتدوکس را توضیح میدهند. آنها با رویکرد تاریخی که در این تحقیق پیش گرفتهاند چرایی گذشتن این جنبش از مرز ارتدکسی به بنیادگرایی دینی را بیان میکنند. نیز، با ارائهی طبقهبندی از گروههای ارتدکس یهودی، به این نتیجه میرسند که به دلیل تندرویهای هاردیم برای حفظ سنتهای یهودی، باید به این جنبش لقب فرا ارتدکس داد که طبقهای جدید میان ارتدکسها به وجود میآورد. هایلمن و فردیمن تلاش هاردیم برای چانهزنی با دولت اسرائیل را مرز تبدیل شدن هاردیم از یک جنبش فراارتدکس به بنیادگرا میدانند. لازم به ذکر است که تمرکز این تحقیق بر چگونگی نفوذ هاردیم در ساختار سیاسی اسرائیل و حفظ موقعیت خود در یک نظام عرفی سیاسی است (هایلمن و فریدمن،1991:).
ساموئل بائومل با این پیشفرض با هاردیم برخورد میکند که آنها اجتماعی اقلیتی در اسرائیل اند و بنابراین، مانند هر گروه اقلیتی، از مکانیزمهایی برای متمایز کردن خود نسبت جامعه اکثریت استفاده میکنند. او با تأکید بر نوع استفادهی هاردیم از زبان برای تمایز خود از دیگران، در سال 2006 تحقیقی با عنوان « سخنگویان مقدس: زبان و فرهنگ میان هاردیمیهای اسرائیل» انجام داد. وی به این نتیجه رسید که هاردیم، مانند هر اقلیت دیگری، با اصالت دادن به زبان خاص خود به عنوان یک شاخص فرهنگی، میخواهد مرز خود را با اکثریت متمایز کند. او به این نتیجه رسید که به دلیل رایج بودن مطالعات و آموزش دینی در هاردیم، اعضای این گروه اصرار بر استفاده از اصطلاحات یدیش در زبان روزمره خود دارند و از این اصطلاحات به وفور در رسانههای جمعی خود استفاده میکنند. از نظربائومل، این ویژگی زبانی برای هاردیم جنبهی هویتی یافته است (بائومل،2006).
سیمون وولفسون و مالکا استولر در سال 2006 با استفاده از روش تحقیق اقدامی فرآیند تغییری را که به وسیلهی معلمان مهدکودک بر کودکان جامعهی هاردیم پیاده میشود بررسی کردند. البته این تحقیق گرایشهای جنسیتی و زمینههای فرهنگی را نیز در این فرآیند بررسید. یکی از نکات مشاهده شده در این تحقیق تلاش معلمان و آموزشگران برای تربیت کودکان چالشگر است تا توانایی تحول در جامعه هاردیم و تغییر در جامعه بزرگ یهودی را پیدا کنند. آنها برای رسیدن به این هدف در دو مرحله عمل میکردند. یک: شناخت کودکان ضعیف که باور توانمندی در آنها و والدینشان برای تغییر شکل نگرفته بود، دو: توانمندسازی این کودکان و خانوادهشان در این مسیر تحولخواهانه. البته نوع نگاه آموزشگران زن ومرد در این زمینه یکسان نبود. معلمان زن این فرآیند آموزشی را بخشی از یک فرآیند انتقالی بزرگتر و خاصتر میدیدند که درگیری کودکان در آن میتواند آنها را به انسانهای چالشجو و تحولخواه تبدیل کند، اما معلمان مرد این دوران را همان نقطه تحولی میدانند که کودکان باید در آن به یک عضو هاردیم تبدیل شوند. این تحقیق، علاوه بر این که بخشی خاص از فرآیند آموزشی در هاردیم را نشان میدهد، جزء تحقیقهای پیشگام در بررسی تاثیر تجربههای زیستهی جنسیتی و عاطفی و احساسی آموزشگران بر تربیت کودکانی چالشجو در هاردیم است (وولفسون،2006).
1ـ2ـ1ـ2ـ اکثریت اخلاقی در تحقیقات خارجی:

دههی 80 میلادی سالهای شهرت و تب اکثریت اخلاقی در جامعه آمریکا بود. به همین دلیل، جوزف تامینی و استفان جانسون به دنبال تبیین دلایل این شهرت و مقبولیت عمومی بودند. در این راستا، پژوهشی با عنوان « تبیین حمایت از اکثریت اخلاقی» را در سال 1988 انجام دادند. آنها در این تحقیق با تحلیل دادههای پیمایش سالهای 1984-1981 شهرهای میدلتون و ایندیانا به دنبال آزمودن چند رویکرد نظری برای فهم مقبولیت اکثریت اخلاقی در جامعه دینی آمریکا بودند. رویکردهای نظری آزمودهشده عبارت اند از: نظریههای بنیادگرایی فرهنگی، اشاعه، بسیج منابع و از خودبیگانگی. دو سئوال اصلی در این تحقیق آن بود که چرا و از چه طریقی مردم اکثریت اخلاقی را میشناسند؟ و چرا علاقهمند به وصل کردن و نسبت دادن خود به این جنبش هستند؟ آنها به این نتیجه رسیدند که استفادهی گستردهی اکثریت اخلاقی از شبکههای تلویزیونی و رادیویی باعث شناخته شدن اکثریت اخلاقی نزد عموم مردم شده است و درگیر شدن اکثریت اخلاقی با مسائل چالش برانگیز روز آمریکا مانند سقط جنین و مخالفت با همجنسگرایی که دغدغهی جامعهی دینی آمریکا نیز بود باعث محبوبیت این جنبش در افکار عمومی شده است. بنابراین، نظریهی اشاعه و بنیادگرایی فرهنگی تبیین کنندهترین رویکردهای نظریه بهحساب میآیند(تامینی، 1988: 255-234).
اسنوبال در سال 1991 با توجه به نفوذ و تاثیرگذاریای که اکثریت اخلاقی در عرصهی سیاسی آمریکا بدست آورده بود و این جنبش به نیروی سیاسی ترسناکی برای کنگره و سنای آمریکا تبدیل شده بود، در کتابی با عنوان «تداوم و تغییر در اکثریت اخلاقی» ایده و استراتژی سازمانی این جنبش و چگونگی تغییر آن به یک جنبش محافظهکار را توضیح میدهد. یکی از ویژگیهای این پژوهش ارائهی تحلیلی روشنگر از مراحل تکوین، شکوفایی و شکست سازمانی این جنبش است. ویژگی دیگر این تحقیق نشان دادن چگونگی حمایت فرد و سازمان از یکدیگر در یک جنبش اجتماعی ست. همچنین، این کتاب به خوبی نقشهی سیاسی دهه هشتاد میلادی درآمریکا را نشان میدهد، زمانی که یک اکثریت جمهوریخواه و محافظهکار بر آمریکا حکومت میکرد. در واقع اسنوبال جایگاه اکثریت اخلاقی را در عرصه سیاسی آمریکا بررسی میکند. و چندان به ابعاد درون سازمانی توجهی ندارد (اسنوبال،1991).
کتاب تدارک جنگ بزرگ نوشته گریس هال سل جز معدود آثاری است که با اطلاعات جزئی از درون اکثریت اخلاقی خبر میدهد. هال سل به عنوان فردی علاقهمند به افکار جری فالول در تورهای اسرائیل گردی اکثریت اخلاقی ثبت نام میکند و در دو سفر همراه با طرفداران این جنبش به اسرائیل سفر میکند. این اثر، با وجود این که به سبک خاطرهنویسی نوشته شده است، اطلاعات دقیق و دست اولی در مورد تفسیرهای خاص فالول از کتاب مقدس ارائه میدهد. همچنین، پیوند اکثریت اخلاقی با اسرائیل و چرایی طرفداری این گروه از صهیونیسم را نشان میدهد. دیدگاه هزارهگرایانهی اکثریت اخلاقی و آمادگی آنها برای فرارسیدن آرمگدون در این کتاب به روشنی بررسی شده است. با این حال، نویسنده در این کتاب صرفاً به مشاهدات خود و گفتگوهای نهچندان عمیق با شرکتکنندگان در تور اکتفا میکند و به ساختار سازمانی و عوامل کلانتر در شکلگیری این جنبش توجهی ندارد. نویسنده این کتاب را برای تبیین یک جریان دینی که تلاش میکند به ساختار سیاسی آمریکا نفوذ کند؛ نگاشته است. (هال سل؛ 1377 )
1ـ2ـ1ـ3ـ طالبان در تحقیقهای خارجی:
مارسدن به دلیل آَشنایی و تخصصی که در رابطه با جهان اسلام داشت و همچنین تجربه و دانشی که در مورد کشورهای خاورمیانه بدست آورده بود. جزء اولین محققانی به حساب میآید که به پژوهش در مورد طالبان پرداخت. او در کتابی با عنوان «طالبان: جنگ، دین و نظم نو در افغانستان» به موقعیت استراتژیک افغانستان بعد از روی کار آمدن طالبان توجه کرد. او یکی از اهداف خود از مطالعهی طالبان را امکان تمییز میان جنبشهای اسلامی و تلاشهایی قرار داد که سعی در احیای مجدد و تقویت اسلام دارند. مارسدن در این پروژه تلاش کرده تا تصورات کلیشهای سادهانگارانه را با شناختی از اسلام که شامل دامنه وسیعی از ارزشها که از آزادیخواهی شروع شده و تا افراطگرایی ختم میشود بررسی میکند. رویکرد مارسدن در این کتاب بیشتر از زاویهی علم روابط بینالملل است و فقط با پرداختن به جایگاه زنان و جنسیت در افغانستان دوران طالبان زاویه دیدش تا حدی جنبهی اجتماعی یافته است. در این پژوهش سعی شده است که به صورت محتاطانه برخی از مشکلات زمینهای میان جهان اسلام و غرب نیز روشن شود. در آخر، مارسدن در این کتاب دلایل قبول نکردن کمکهای بشر دوستانه از طرف طالبان را بررسی میکند (مارسدن،1379).

این نوشته در مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *