–86

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید دانشگاه آزاد اسلامی: سایر دانشکده ها: 1
نام رساله های دکترا در دست راهنمایی: بررسی زیبا شناسی دره ی نادریی
سایر دانشگاه ها:

نام: نام خانوادگی: تخصص اصلی:
رتبه دانشگاهی یا درجۀ تحصیلی: شغل: محل خدمت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
تعداد پایان نامه ها ورساله های راهنمایی شده کارشناسی ارشد:
دکترا
تعداد پایان نامه ها ورساله های در دست راهنمایی کارشناسی ارشد:
دکترا

نام: نام خانوادگی: تخصص اصلی:
رتبه دانشگاهی یا درجۀ تحصیلی: شغل: محل خدمت:
تعداد پایان نامه ها ورساله های راهنمایی شده کارشناسی ارشد:
دکترا
تعداد پایان نامه ها ورساله های در دست راهنمایی کارشناسی ارشد:
دکترا

نام: نام خانوادگی: تخصص اصلی:
رتبه دانشگاهی یا درجۀ تحصیلی: شغل: محل خدمت:
تعداد پایان نامه ها ورساله های راهنمایی شده کارشناسی ارشد:
دکترا
تعداد پایان نامه ها ورساله های در دست راهنمایی کارشناسی ارشد:
دکترا

4. اطلاعات مربوط به پایان نامه:

5. بیان مسأ له (تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه های مجهول ومبهم ومتغیر های مربوط به
پرسش های تحقیق، منظور تحقیق)
1
1- تحقیق بنیادی: پژوهشی است که به کشف ماهیت اشیا، پدیده ها وروابط بین متغیرها، اصول، قوانین وساخت یا آزمــایش
تئوری ها ونظریه ها می پردازد وبه توسعۀ مرزهای دانش رشتۀعلمی کمک می نماید.
2- تحقیق نظری : نوعی پژوهش بنیادی است و ازروش های استدلال وتحلیل عقلانی استفاده می کند و برپایۀ مطالعـــــــات کتابخانه ای انجام می شود.
3- تحقیق کاربردی: پژوهشی است که بااستفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود وبه کمال رساندن رفتارها،روشها،ابزارها وسایل، تولیدات، ساختارها والگوهای مورد استفادۀ جوامع انسانی انجام می شود.
4- تحقیق عملی: پژوهشی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی وبا هدف رفع مسائل ومشکلات جوامع انســــــانی انجـام می شود.

الف : عنوان پایان نامه :
فارسی غیر فارسی
ب:نوع کار تحقیقاتی: 1- بنیادی 2- نظری 3- کاربردی 4-عملی
پ: تعداد واحد پایان نامه : 6 واحد
ت: پرسش اصلی تحقیق (مسأ لۀ تحقیق):

سئوال اصلی این پایان نامه نقد و بررسی جایگاه – ماهیت و اقسام تشبیه در شعر محمد علی بهمنی است نحوه ی استفاده این شاعر از این عنصر تصویر دلایل استفاده ساخت تشبیه و گونه های کاربرد آن در شعر بهمنی مورد مطالعه ی این پایان نامه است .

امضاء

6. سوابق مربوط (بیان مختصر سابقۀ تحقیقات انجام شده در بارۀ موضوع ونتایج به دست آمده در داخل وخارج ازکشور نظرهای علمی موجود دربارۀ موضوع تحقیق)
7.فرضیه ها(هر فرضیه به صورت یک جملۀ خبری نوشته شود.)
8.اهداف تحقیق( شامل1- اهداف علمی 2- کاربردی 3- ضرورت های خاص انجام تحقیق)

در حوزه ی بررسی زیبا شناسی آثار بهمنی کتاب (پایان نامه) مستقلی نوشته نشده و این پژوهش اولین مطالعه ی مستقل و گسترده در این زمینه است در این پایان نامه به تشبیهات بهمنی از جهات مختلف و دامنه گسترده خواهیم پرداخت .

بهمنی در خلق تشبیهات نو شاعر ی توانمند و ذوبده است .
بهمنی چون شاعری سنت گرای معاصر است در زمینه تصویر شاعری نوآور است رویکرد او به تشبیهات سریع و حسی بیش از گونه های تشبیه است .
تشبیه در شعر بهمنی نسبت به دیگر تصاویر از بسامد بالایی برخوردار است .

1- هدف از این پژوهش بررسی و نقد تصویر تشبیه و تحلیل بسامدی عناصر تشکیل دهنده تشبیه در شعر بهمنی است این پژوهش کاربردی و تحلیلی است .
2- ضرورت انجام این کار ورزیده شدن دانشجو در حوزه زیبا شناسی متن و همچنین بررسی یکی از برجسته ترین شعرای معاصر از دیدگاه تکنیک های هنری است .

9. درصورت داشتن هدف کاربردی بیان نام بهره وران( اعم از مؤسسات آموزشی واجرایی وغیره):
10.جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق در چیست؟ (این قسمت توسط استاد راهنما تکمیل شود.)
11. روش کار

همه دانشگاهیان و ادب دوستان و پژوهش گران می توانند از این پایان نامه در صورت توفیق جهت خوب آن استفاده کنند .

نوآوری این پژوهش در کاربردی بودن آن و همچنین بررسی بسیار تخصصی مهمترین تصویر شعری بهمنی است که با بررسی و تحلیل تشبیه و ارائه آمار و ارقام به نقد زیبا شناسی تصویر تشبیه خواهد پرداخت .

الف. نوع روش تحقیق: مطالعه متن و بررسی مورد مطالعه و نقد و تحلیل داده ها و به طور کلی در انجام این پژوهش مطالعه کتابخانه ای استفاده خواهیم کرد .

9.در صورت داشتن هدف کاربردی بیان نام بهره وران (اعم از مؤسسات آموزشی واجرایی وغیره):
10. جنبه نوآوری وجدید بودن تحقیق در چیست؟ (این قسمت توسط استاد راهنما تکمیل شود.)
11.روش کار
)
ب: روش گرد آوری اطلاعات (میدانی ، کتابخانه ای وغیره ): مطالعه ی کتابخانه ای و فیش برداری

پ: ابزار گردآوری اطلاعات( پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، فیش، جدول، نمونه برداری، تجهیزات آزمایشگاهی وبانک های اطلاعاتی وشبکه های کامپیوتری و ماهواره ای وغیر ه) : فیش

امضا

ت: روش تجزیه وتحلیل اطلاعات : تجزیه و تحلیل آماری و بسامدی

الف. نوع روش تحقیق:

12. جدول زمان بندی مراحل انجام دادن تحقیق از زمان تصویب تا دفاع نهایی
تاریخ تصویب از تاریخ تاتاریخ
مطالعات کتابخانه ای 1/7 1/8
جمع آوری اطلاعات 1/8 1/10
تجزیه وتحلیل داده ها 1/10 1/11
نتیجه گیری ونگارش پایان نامه 1/11 1/12
تاریخ دفاع نهایی 20/12 طول مدت اجرای تحقیق : 6 ماه

13 . فهرست منابع و مأخذ (فارسی و غیر فارسی ) مورد استفاده در پایان نامه به شرح زیر :
کتاب : نام خانوادگی ،نام ، سال نشر ، عنوان کتاب ، مترجم ، محل انتشار، جلد
مقاله : نام خانوادگی ، نام ، عنوان مقاله، عنوان نشریه، سال ،‌دوره ، شماره، صفحه
کتاب: 1- جرجانی‌، عبدالقاهر، اسرار البلاغه، به‌ کوشش‌ هلموت‌ ریتر، استانبول‌، ۹۵۴م‌.
کتاب: 2- خطیب‌ قزوینی‌، محمد، الایضاح‌ فی‌ علوم‌ البلاغه، به‌ کوشش‌ محمد عبدالمنعم‌ خفاجی‌، بیروت‌، ۴۰۵ق‌/۹۸۵م‌.
کتاب: 3- رجائی ، محمد خلیل، 1359، معالم البلاغه، انتشارات دانشگاه شیراز، چاپ سوم
کتاب : 4- شمسیا ،سیروس ، 1381، بیان، انتشارات فردوسی، چاپ نهم
کتاب: 5- شمیسا، سیروس‌، بیان‌ و معانی‌، تهران‌، 1۳۷۶ش‌.
کتاب:6 – شفیعی کدکنی، محمد رضا ، 1366، صور خیال در شعر فارسی، انتشارات آگاه ،چاپ سوم
کتاب: 7- ضیف‌، شوقی‌، البلاغه، تطور و تاریخ‌، قاهره‌، ۹۶۵م‌.
کتاب: 8- طبانه‌، بدوی‌، علم‌ البیان‌، بیروت‌، ۳۸۱ق‌/۹۶۲م‌.
کتاب : 9- فتوحی ، محمود ، 1386، بلاغت تصویر، انتشارات سخن، چاپ اول
کتاب: 10- فروزانفر، بدیع‌الزمان‌، «معانی‌ و بیان‌»، نامه فرهنگستان‌ زبان‌ و ادب‌ فارسی‌، به‌ کوشش‌ محمد دبیرسیاقی‌، تهران‌، 1۳۷۶ش‌.
کتاب: 11- میرصادقی، جمال و میمنت میرصادقی(ذوالقدر)؛ واژه‌نامه هنر داستان نویسی، تهران، کتاب مهناز، ۱۳۷۷.
کتاب: 12- مازندرانی‌، محمدهادی‌، انوار البلاغه‌، به‌ کوشش‌ محمدعلی‌ غلامی‌نژاد، تهران‌، ۳۷۵ش‌.
کتاب: 13 – همایی، جلال الدین؛ فنون بلاغت و صناعات ادبی، تهران، 1361 ش
کتاب: 14- همایی‌، بیان، به کوشش ماهدخت بانو همایی، تهران، 1370ش
مقاله : بهمنی، محمد علی، ویکی پدیا، دانشنامه آزاد، سایت همشهری، آنلاین زندگینامه، 2012،ص4-1
مقاله: بهمنی محمدعلی،غزل سرا ایران، سایت تبیان زنجان، 2012،دوره دوم، ش 6، ص 4-1

توجه :
این قسمت مربوط به پایان نامه هایی است که مورد تصویب و تأیید سازمان بیرون ازدانشگاه قرارگرفته وآنها پرداخت هزینه های مربوطه راتقبل می کنند.
14.هزینه های تحقیق پایان نامه
الف.منابع تأمین بودجۀپایان نامه ومیزان هریک( ریالی، ارزی، تجهیزاتی وغیره)
ردیف نام موسسه بودجۀریالی بودجۀارزی تجهیزات وتسهیلات
جمع
ب. هزینه های پایان نامه
ب 1.هزینه های پرسنلی (برای مواردی که در حوزۀ تخصص و مهارت ورشتۀ دانشجو قرار ندارد)
نوع مسؤولیت تعداد افراد کل ساعات کار برای طرح حق الزحمه در ساعت جمع
جمع هزینه های تخمینی به ریال
ب2.هزینه های مواد ووسایل( وسایلی که صرفاً ازمحل تحقیق باید خریداری شوند)

نام ماده یا وسیله مقدار مورد نیاز مصرفی-غیر مصرفی ساخت داخل یا خارج شرکت سازنده قیمت واحد قیمت کل
ریالی ارزی ریالی ارزی
جمع هزینه های مواد و وسایل به ریال

ت. نظریه شورای پژوهشی دانشکده: علوم انسانی
موضوع وطرح تحقیق پایان نامه آقای دانشجوی مقطع:
خانم
رشته که به تصویب کمیته تخصصی مربوط رسیده بود، در جلسه مورخ:
شورای پژوهشی دانشکده مطرح شد وپس از بحث وتبادل نظر مورد تصویب اکثریت اعضا (تعداد نفر) قرار

گرفت
نگرفت
دیف نام ونام خانوادگی نوع رأی
(موافق یا مخالف) امضا توضیحات
1 2 3 4 5 6 دیف نام ونام خانوادگی نوع رأی
(موافق یا مخالف) امضا توضیحات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *