–86

فرم شماره 1

دانشگاه آزاد اسلامی
فرم طرح تحقیق

درخواست تصویب موضوع پایان نامۀ
کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای
عنوان تحقیق: تشبیه در شعر محمد علی بهمنی
رشته: زبان و ادبیات فارسی
مقطع: کارشناسی ارشد

باسمه تعالی
این قسمت توسط حوزۀ معاونت
پژوهشی دانشگاه پر می شود.

فرم طرح تحقیق (پایان نامه)

کارشناسی ارشد دکترای حرفه ای
درخواست تصویب موضوع پایان نامۀ کارشناسی ارشد ودکترای حرفه ای
عنوان پایان نامه به فارسی: تشبیه در شعر محمد علی بهمنی
عنوان پایان نامه به انگلیسی : simile poem in Mohammad Ali Bahmani’s
1.اطلاعات مربوط به دانشجو:

2.اطلاعات مربوط به استاد راهنما:

شماره:
تاریخ:
پیوست:

توجه: این فرم با مساعدت وهدایت استاد راهنما تکمیل شود.

نام نام خانوادگی اکرم افتخاری شماره دانشجویی: 900783579
رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی گرایش: دبیری
مقطع: کارشناسی ارشد دانشکده: دانشگاه آزاد تاکستان
دوره: ارشد تاریخ وسال ورود: 91-90
نشانی پستی در تهران: تلفن: 09196610572
نشانی پستی در شهرستان: آوج – خ طالقانی – کوچه رسالت تلفن: 02824622536

نام: حمید نام خانوادگی: طاهری تخصص اصلی: زبان و ادبیات فارسی

تخصص جنبی: زبان شناسی آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاهی دکترا زبان و ادبیات فارسی
حوزوی
رتبه دانشگاهی : استادیار سمت: هئیت علمی

سنوات تدریس کارشناسی ارشد 12 سال نحوه همکاری: تمام وقت نیمه وقت مد

نشانی: دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان تلفن : 09123820570

تعداد پایان نامه های کارشناسی دکترا راهنمایی شده: بیش از 70 پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی: 40 عدد سایر دانشکده ها: 30 عدد
نام پایان نامه های کارشناسی ارشد راهنمایی شده در یک سال گذشته:
دانشگاه آزاد اسلامی : ماهیت فصل در شعر فارسی – اصطلاحات موسیقی در شعر کلاسیک – بررسی مضمون رمان های تاریخی
سایر دانشگاه ها: عوامل دیریابی و دشوراری شعر شاملو – چهره سودابه و شیرین در آثار فردوسی و نظامی

تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد در دست راهنمایی:
دانشگاه آزاد اسلامی: 3 عدد سایر دانشکده ها: 2 عدد
نام پایان نامه های کارشناسی ارشد در دست راهنمایی:
دانشگاه آزاد اسلامی:
سایر دانشگاه ها:

تعداد رساله های راهنمایی شده دکترا در یک سال گذشته:
دانشگاه آزاد اسلامی: سایر دانشکده ها:
نام رساله های راهنمایی شده دکترا:
دانشگاه آزاد اسلامی:
سایر دانشگاه ها:

3.اطلاعات مربوط به استادان مشاور:

تعداد رساله های دکترا در دست راهنمایی:
دانشگاه آزاد اسلامی: سایر دانشکده ها: 1
نام رساله های دکترا در دست راهنمایی: بررسی زیبا شناسی دره ی نادریی
سایر دانشگاه ها:

نام: نام خانوادگی: تخصص اصلی:
رتبه دانشگاهی یا درجۀ تحصیلی: شغل: محل خدمت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
تعداد پایان نامه ها ورساله های راهنمایی شده کارشناسی ارشد:
دکترا
تعداد پایان نامه ها ورساله های در دست راهنمایی کارشناسی ارشد:
دکترا

نام: نام خانوادگی: تخصص اصلی:
رتبه دانشگاهی یا درجۀ تحصیلی: شغل: محل خدمت:
تعداد پایان نامه ها ورساله های راهنمایی شده کارشناسی ارشد:
دکترا
تعداد پایان نامه ها ورساله های در دست راهنمایی کارشناسی ارشد:
دکترا

نام: نام خانوادگی: تخصص اصلی:
رتبه دانشگاهی یا درجۀ تحصیلی: شغل: محل خدمت:
تعداد پایان نامه ها ورساله های راهنمایی شده کارشناسی ارشد:
دکترا
تعداد پایان نامه ها ورساله های در دست راهنمایی کارشناسی ارشد:
دکترا

4. اطلاعات مربوط به پایان نامه:

5. بیان مسأ له (تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه های مجهول ومبهم ومتغیر های مربوط به
پرسش های تحقیق، منظور تحقیق)
1
1- تحقیق بنیادی: پژوهشی است که به کشف ماهیت اشیا، پدیده ها وروابط بین متغیرها، اصول، قوانین وساخت یا آزمــایش
تئوری ها ونظریه ها می پردازد وبه توسعۀ مرزهای دانش رشتۀعلمی کمک می نماید.
2- تحقیق نظری : نوعی پژوهش بنیادی است و ازروش های استدلال وتحلیل عقلانی استفاده می کند و برپایۀ مطالعـــــــات کتابخانه ای انجام می شود.
3- تحقیق کاربردی: پژوهشی است که بااستفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود وبه کمال رساندن رفتارها،روشها،ابزارها وسایل، تولیدات، ساختارها والگوهای مورد استفادۀ جوامع انسانی انجام می شود.
4- تحقیق عملی: پژوهشی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی وبا هدف رفع مسائل ومشکلات جوامع انســــــانی انجـام می شود.

الف : عنوان پایان نامه :
فارسی غیر فارسی
ب:نوع کار تحقیقاتی: 1- بنیادی 2- نظری 3- کاربردی 4-عملی
پ: تعداد واحد پایان نامه : 6 واحد
ت: پرسش اصلی تحقیق (مسأ لۀ تحقیق):

سئوال اصلی این پایان نامه نقد و بررسی جایگاه – ماهیت و اقسام تشبیه در شعر محمد علی بهمنی است نحوه ی استفاده این شاعر از این عنصر تصویر دلایل استفاده ساخت تشبیه و گونه های کاربرد آن در شعر بهمنی مورد مطالعه ی این پایان نامه است .

امضاء

6. سوابق مربوط (بیان مختصر سابقۀ تحقیقات انجام شده در بارۀ موضوع ونتایج به دست آمده در داخل وخارج ازکشور نظرهای علمی موجود دربارۀ موضوع تحقیق)
7.فرضیه ها(هر فرضیه به صورت یک جملۀ خبری نوشته شود.)
8.اهداف تحقیق( شامل1- اهداف علمی 2- کاربردی 3- ضرورت های خاص انجام تحقیق)

در حوزه ی بررسی زیبا شناسی آثار بهمنی کتاب (پایان نامه) مستقلی نوشته نشده و این پژوهش اولین مطالعه ی مستقل و گسترده در این زمینه است در این پایان نامه به تشبیهات بهمنی از جهات مختلف و دامنه گسترده خواهیم پرداخت .

بهمنی در خلق تشبیهات نو شاعر ی توانمند و ذوبده است .
بهمنی چون شاعری سنت گرای معاصر است در زمینه تصویر شاعری نوآور است رویکرد او به تشبیهات سریع و حسی بیش از گونه های تشبیه است .
تشبیه در شعر بهمنی نسبت به دیگر تصاویر از بسامد بالایی برخوردار است .

1- هدف از این پژوهش بررسی و نقد تصویر تشبیه و تحلیل بسامدی عناصر تشکیل دهنده تشبیه در شعر بهمنی است این پژوهش کاربردی و تحلیلی است .
2- ضرورت انجام این کار ورزیده شدن دانشجو در حوزه زیبا شناسی متن و همچنین بررسی یکی از برجسته ترین شعرای معاصر از دیدگاه تکنیک های هنری است .

9. درصورت داشتن هدف کاربردی بیان نام بهره وران( اعم از مؤسسات آموزشی واجرایی وغیره):
10.جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق در چیست؟ (این قسمت توسط استاد راهنما تکمیل شود.)
11. روش کار

همه دانشگاهیان و ادب دوستان و پژوهش گران می توانند از این پایان نامه در صورت توفیق جهت خوب آن استفاده کنند .

نوآوری این پژوهش در کاربردی بودن آن و همچنین بررسی بسیار تخصصی مهمترین تصویر شعری بهمنی است که با بررسی و تحلیل تشبیه و ارائه آمار و ارقام به نقد زیبا شناسی تصویر تشبیه خواهد پرداخت .

الف. نوع روش تحقیق: مطالعه متن و بررسی مورد مطالعه و نقد و تحلیل داده ها و به طور کلی در انجام این پژوهش مطالعه کتابخانه ای استفاده خواهیم کرد .

9.در صورت داشتن هدف کاربردی بیان نام بهره وران (اعم از مؤسسات آموزشی واجرایی وغیره):
10. جنبه نوآوری وجدید بودن تحقیق در چیست؟ (این قسمت توسط استاد راهنما تکمیل شود.)
11.روش کار
)
ب: روش گرد آوری اطلاعات (میدانی ، کتابخانه ای وغیره ): مطالعه ی کتابخانه ای و فیش برداری

پ: ابزار گردآوری اطلاعات( پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، فیش، جدول، نمونه برداری، تجهیزات آزمایشگاهی وبانک های اطلاعاتی وشبکه های کامپیوتری و ماهواره ای وغیر ه) : فیش

امضا

ت: روش تجزیه وتحلیل اطلاعات : تجزیه و تحلیل آماری و بسامدی

الف. نوع روش تحقیق:

12. جدول زمان بندی مراحل انجام دادن تحقیق از زمان تصویب تا دفاع نهایی
تاریخ تصویب از تاریخ تاتاریخ
مطالعات کتابخانه ای 1/7 1/8
جمع آوری اطلاعات 1/8 1/10
تجزیه وتحلیل داده ها 1/10 1/11
نتیجه گیری ونگارش پایان نامه 1/11 1/12
تاریخ دفاع نهایی 20/12 طول مدت اجرای تحقیق : 6 ماه

13 . فهرست منابع و مأخذ (فارسي و غير فارسي ) مورد استفاده در پايان نامه به شرح زير :
كتاب : نام خانوادگي ،نام ، سال نشر ، عنوان كتاب ، مترجم ، محل انتشار، جلد
مقاله : نام خانوادگي ، نام ، عنوان مقاله، عنوان نشريه، سال ،‌دوره ، شماره، صفحه
كتاب: 1- جرجانی‌، عبدالقاهر، اسرار البلاغة، به‌ کوشش‌ هلموت‌ ریتر، استانبول‌، ۹۵۴م‌.
كتاب: 2- خطیب‌ قزوینی‌، محمد، الایضاح‌ فی‌ علوم‌ البلاغة، به‌ کوشش‌ محمد عبدالمنعم‌ خفاجی‌، بیروت‌، ۴۰۵ق‌/۹۸۵م‌.
كتاب: 3- رجائي ، محمد خليل، 1359، معالم البلاغه، انتشارات دانشگاه شيراز، چاپ سوم
كتاب : 4- شمسيا ،سيروس ، 1381، بيان، انتشارات فردوسي، چاپ نهم
كتاب: 5- شمیسا، سیروس‌، بیان‌ و معانی‌، تهران‌، 1۳۷۶ش‌.
كتاب:6 – شفيعي كدكني، محمد رضا ، 1366، صور خيال در شعر فارسي، انتشارات آگاه ،چاپ سوم
كتاب: 7- ضیف‌، شوقی‌، البلاغة، تطور و تاریخ‌، قاهره‌، ۹۶۵م‌.
كتاب: 8- طبانه‌، بدوی‌، علم‌ البیان‌، بیروت‌، ۳۸۱ق‌/۹۶۲م‌.
كتاب : 9- فتوحي ، محمود ، 1386، بلاغت تصوير، انتشارات سخن، چاپ اول
كتاب: 10- فروزانفر، بدیع‌الزمان‌، «معانی‌ و بیان‌»، نامه فرهنگستان‌ زبان‌ و ادب‌ فارسی‌، به‌ کوشش‌ محمد دبیرسیاقی‌، تهران‌، 1۳۷۶ش‌.
كتاب: 11- میرصادقی، جمال و میمنت میرصادقی(ذوالقدر)؛ واژه‌نامه هنر داستان نویسی، تهران، کتاب مهناز، ۱۳۷۷.
كتاب: 12- مازندرانی‌، محمدهادی‌، انوار البلاغه‌، به‌ کوشش‌ محمدعلی‌ غلامی‌نژاد، تهران‌، ۳۷۵ش‌.
كتاب: 13 – همایی، جلال الدین؛ فنون بلاغت و صناعات ادبي، تهران، 1361 ش
كتاب: 14- همایی‌، بيان، به كوشش ماهدخت بانو همايي، تهران، 1370ش
مقاله : بهمني، محمد علي، ويكي پديا، دانشنامه آزاد، سايت همشهري، آنلاين زندگينامه، 2012،ص4-1
مقاله: بهمني محمدعلي،غزل سرا ايران، سايت تبيان زنجان، 2012،دوره دوم، ش 6، ص 4-1

توجه :
این قسمت مربوط به پایان نامه هایی است که مورد تصویب و تأیید سازمان بیرون ازدانشگاه قرارگرفته وآنها پرداخت هزینه های مربوطه راتقبل می کنند.
14.هزینه های تحقیق پایان نامه
الف.منابع تأمین بودجۀپایان نامه ومیزان هریک( ریالی، ارزی، تجهیزاتی وغیره)
ردیف نام موسسه بودجۀریالی بودجۀارزی تجهیزات وتسهیلات
جمع
ب. هزینه های پایان نامه
ب 1.هزینه های پرسنلی (برای مواردی که در حوزۀ تخصص و مهارت ورشتۀ دانشجو قرار ندارد)
نوع مسؤولیت تعداد افراد کل ساعات کار برای طرح حق الزحمه در ساعت جمع
جمع هزینه های تخمینی به ریال
ب2.هزینه های مواد ووسایل( وسایلی که صرفاً ازمحل تحقیق باید خریداری شوند)

نام ماده یا وسیله مقدار مورد نیاز مصرفی-غیر مصرفی ساخت داخل یا خارج شرکت سازنده قیمت واحد قیمت کل
ریالی ارزی ریالی ارزی
جمع هزینه های مواد و وسایل به ریال

ت. نظریه شورای پژوهشی دانشکده: علوم انسانی
موضوع وطرح تحقیق پایان نامه آقای دانشجوی مقطع:
خانم
رشته که به تصویب کمیته تخصصی مربوط رسیده بود، در جلسه مورخ:
شورای پژوهشی دانشکده مطرح شد وپس از بحث وتبادل نظر مورد تصویب اکثریت اعضا (تعداد نفر) قرار

گرفت
نگرفت
دیف نام ونام خانوادگی نوع رأی
(موافق یا مخالف) امضا توضیحات
1 2 3 4 5 6 دیف نام ونام خانوادگی نوع رأی
(موافق یا مخالف) امضا توضیحات
1 2 3 4 5 6 7 8 نام ونام خانوادگی معاون پژوهشی واحد تاریخ امضا
شماره ثبت در امور پژوهشی واحد تاریخ ثبت

ث. نظریه شورای پژوهشی دانشگاه :
موضوع وطرح تحقیق پایان نامه آقای دانشجوی مقطع:
خانم
رشته که به تصویب کمیته تخصصی مربوط رسیده بود، در جلسه مورخ:
شورای پژوهشی دانشگاه مطرح شد وپس از بحث وتبادل نظر مورد تصویب اکثریت اعضا (تعداد نفر) قرار

Author:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *