پایان نامه ایرانداک - فایل

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید

ه : سوالات تحقیق...................................................................................................................................................11
و : فرضیات تحقیق..................................................................................................................................................11

متن کامل در سایت امید فایل 

ز : روش تحقیق(اجمالی).......................................................................................................................................12
ح : پیشینه تحقیق..................................................................................................................................................12
ط : مشکلات و موانع..............................................................................................................................................17
ی : ساماندهی پژوهش..........................................................................................................................................19
بخش اول: اختلالات روانی و رابطه آن با بزهکاری
فصل اول : نظریه های مرتبط با بزهکاری....................................................................................20
فصل دوم : اختلالات روانی............................................................................................................23
مبحث اول : انواع اختلالات روانی.........................................................................................................................23
گفتار اول : اختلالات شخصیت.............................................................................................................................23
بند اول : اختلالات خوشه A.................................................................................................................................26
بند دوم : اختلالات خوشه B................................................................................................................................29
بند سوم : اختلالات خوشه C...............................................................................................................................34
گفتار دوم : سایر اختلالات روانی...........................................................................................................................37
بند اول : اختلالات دوران شیرخواری و کودکی................................................................................................37
بند دوم : اختلالات شناختی.................................................................................................................................40
بند سوم : اختلالات روانی ناشی از یک اختلال طبی.......................................................................................41
بند چهارم : اختلالات روانی ناشی از مواد...........................................................................................................42
بند پنجم : اختلال اسکیزوفرنی و سایر اختلالات سایکوتیک.........................................................................44
بند ششم : اختلالات خلقی...................................................................................................................................49
بند هفتم : اختلالات اضطرابی..............................................................................................................................52
بند هشتم : اختلالات شبه جسمی......................................................................................................................54
بند نهم : اختلالات ساختگی.................................................................................................................................55
بند دهم : اختلالات تجزیه ای...............................................................................................................................56
بند یازدهم : اختلالات جنسی...............................................................................................................................57
بند دوازدهم : اختلالات غذا خوردن....................................................................................................................59
بند سیزدهم : اختلالات خواب...............................................................................................................................59
بند چهاردهم: اختلالات کنترل تکانه...................................................................................................................59
بند پانزدهم : اختلالات انطباق یا سازگاری.........................................................................................................61
گفتار سوم : سایر حالات روانی .............................................................................................................................61
بند اول : عملکرد هوش مرزی...............................................................................................................................61
بند دوم : رفتار ضداجتماعی کودکی یا نوجوانی.................................................................................................61
بخش دوم : مطالعه موردی بیمارستان حجازی مشهد
فصل اول : کلیات روش تحقیق.....................................................................................................62
مبحث اول : انواع روش تحقیق بر اساس اهداف تحقیق....................................................................................62
گفتار اول : تحقیقات بنیادی..................................................................................................................................62
گفتار دوم : تحقیقات کاربردی...............................................................................................................................62
مبحث دوم : انواع روش تحقیق بر اساس نحوه گردآوری داده ها....................................................................63
گفتار اول : تحقیق توصیفی ( غیرآزمایشی )......................................................................................................63
گفتار دوم : تحقیق آزمایشی ( تجربی).................................................................................................................64
مبحث سوم : نمونه گیری.......................................................................................................................................64
گفتار اول : جامعه آماری.........................................................................................................................................64
گفتار دوم : نمونه آماری..........................................................................................................................................64
گفتار سوم : انواع روش های نمونه گیری.............................................................................................................64
بند اول : نمونه های احتمالی یا تصادفی.............................................................................................................64
بند دوم : نمونه های غیراحتمالی..........................................................................................................................65
مبحث چهارم : روش تحقیق مورد نظر در این پایان نامه.................................................................................65
فصل دوم : تجزیه و تحلیل دادههای آماری.................................................................................67
مبحث اول : بررسی متغیرها در نمونه مورد بررسی...........................................................................................67
گفتار اول : شیوع انواع اختلالات روانی در نمونه................................................................................................67
گفتار دوم : شیوع انواع جرایم در نمونه................................................................................................................70
مبحث دوم : بررسی توصیفی شیوع انواع اختلالات روانی در نمونه مورد بررسی.........................................72
گفتار اول : رابطه اختلالات شخصیت با جرایم ارتکابی...................................................................................75
گفتار دوم : رابطه اختلال سایکوز ناشی از مواد یا ضربه با جرایم ارتکابی.......................................................76
گفتار سوم : رابطه اختلال اسکیزوفرنی با جرایم ارتکابی.................................................................................78
گفتار چهارم : رابطه اختلال دوقطبی با جرایم ارتکابی...................................................................................78
گفتار پنجم : رابطه اختلال افسردگی اساسی با جرایم ارتکابی........................................................................79
گفتار ششم : رابطه سایر اختلالات خلقی با جرایم ارتکابی...............................................................................79
گفتار هفتم : رابطه اختلال عقب ماندگی ذهنی با جرایم ارتکابی....................................................................80
گفتار هشتم : رابطه اختلال اسکیزوافکتیو با جرایم ارتکابی............................................................................80
گفتار نهم : رابطه اختلال دمانس با جرایم ارتکابی.............................................................................................81
مبحث سوم : بررسی استنباطی فرضیه ها.........................................................................................................81
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات ....................................................................................................85
منابع و مآخذ ...................................................................................................................................89
پیوستها ..........................................................................................................................................93
مقدمه :
الف ) بیان مسئله :
طبق ماده 149 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392: «"هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب میشود و مسئولیت کیفری ندارد" ». جنون سلامت درک و شعور را از میان برده و دیوانه از ارزیابی، اندازهگیری و فهم نتایج امور و مسائل زندگی عاجز است، خوبی و بدی و سود و زیان و مصلحت و مفسده را ازهم تشخیص نمیدهد و معمولا با نوعی هیجان روحی و پریشانی حال و آشفتگی همراه است. عدم تشخیص واقعیت از غیر واقعیت نیز مشمول این عنوان میشود. اختلالات ادراکی مانند تحریف ادراک و توهمات و اختلالات مربوط به محتوای تفکر مانند هذیان و همچنین اختلالات مربوط به هوشیاری نیز داخل در این معنی هستند. اختلال در قوه تمییز ناظر به حالاتی است که شخص توان تشخیص خوب و بد و مفید و مضر از همدیگر را ندارد و نمی تواند در امور مختلف قضاوت کند (رحمدل، 1384، ص 12). جنون همواره با علائمی نظیر از دست دادن تماس با واقعیت، اختلال ادراک، پیدایش سلوک کودکانه و قهقرائی، کاهش نیروی مهارکننده محرکها و تمایلات اولیه و بروز افکار غیرعادی که شامل انواع هذیانها و توهمات میشود قابل تشخیص است.
سابق بر ماده 149 قانون مجازات مصوب 1392، در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 در ماده 51 نیز بر این موضوع تآکید شده بود، اما نوآوری که در قانون مصوب سال 92 وجود دارد مربوط به تبصره 2 ماده 150 میباشد که بیان میدارد: «" قوه قضاییه موظف است مراکز اقدام تآمینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند و تا زمان شروع به کار این مراکز قسمتی از مرکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده میشود " »، در نتیجه توجه خاص قانونگذار به این افراد و در نظر گرفتن شرایط و اقدامات خاص درمانی برای آنان میتواند درصد حائز اهمیتی از آمار جرایم بکاهد و پیامد آن کاهش هزینههای سنگینی است که سالانه به جامعه برای رفع آثار مخرب جرایم تحمیل میشود.
همیشه در جامعه افرادی هستند که بدون آنکه بخواهند و بدون داشتن نیت خیر یا شر، به خود و اجتماع آسیبهای گاه جبران ناپذیری وارد میکنند و وجود برخی اختلالات شدید روانی اراده کامل این نوع مجرمین را سلب کرده و آنها را به سوی ارتکاب اعمال خلاف قانون سوق میدهد.
از نگاه روانشناسان جدید، جرم نتیجه عدم تعادل شخصیت مجرم است که از واکنش متقابل عوامل روانی و بیولوژیکی ناشی میشود و این عدم تعادل روانی را عامل اختلالات روانی و شخصیتی در افراد میدانند که آنها را به سوی ارتکاب جرایم گوناگون سوق میدهد (رحمدل، 1384، ص 8). فروید عدم توازن بین نهاد و فراخود (اید و سوپراگو) در کودکی که در اثر شرایط ناسالم و نامطلوب اجتماعی به وجود میآید را نوعی اختلال روانی و عامل سوق دهنده به سمت بزهکاری میداند (سیاسی، 1384، ص 54). روانشناسان مکتب فروید معتقدند که زمانی رفتار مجرمانه تحقق مییابد که نهاد نظارتناپذیر و بسیار فعال در ترکیب با فراخود کم فعالیت ظاهر میشود و در این بین شخصیت یا همان « من » بیتفاوت و بیاثر میشود و در راهنمایی رفتار فرد نقشی ایفا نمیکند (کاوه، 1391، ص 162).
همواره این عقیده وجود دارد که اختلالات روانی در همه موارد افراد را به سوی ارتکاب اعمال خلاف قانون سوق میدهد، تئوریهای شخصیت نیز همواره رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و جرم را تآیید میکنند. تعارضی که در عقل و رفتار ایجاد میشود حالتی روانی در فرد ایجاد میکند که باعث بروز مشکلاتی در زندگی فردی و اجتماعی او میشود و در نهایت فرد دچار ناهنجاریهای شخصیتی شده تا جایی که احتمال قطع ارتباط با دنیای خارج از خود نیز وجود دارد.
آیزنگ جرم را حاصل عوامل فرهنگی میداند، ولی باید گفت بزهکاری یا جنایت به خودی خود فطری نیستند بلکه برخی از خصوصیات سیستم عصبی مرکزی و خودمختار موجب میشود که فرد نسبت به محرکها و عوامل محیطی با برانگیختگی بیشتری پاسخ دهد و احتمال بروز اعمال ضداجتماعی توسط او افزایش یابد (رستگاری نیا، 1388، ص 32)، بدین ترتیب؛ همواره جرائمی وجود دارند که ناشی از ناراحتیهای روانی–عصبی مجرم هستند. به عبارت دیگر؛ جرم در اکثر مواقع ناشی از یک یا چند نوع اختلالات روانی است؛ بدین معنا که اختلالات روانی یک نوع ناخوشی داخلی هستند که دارای تظاهرات روانشناختی یا رفتاری خارجی با منشآءهای گوناگون بوده و با ناراحتی قابل ملاحظه و اختلال در عملکرد فردی و اجتماعی همراه میباشد که ناشی از آشفتگی های اجتماعی، روانشناختی و ... است و همواره معیار سنجش اختلالات روانی، میزان انحراف از پارهای هنجارهای طبیعی است.
اما آنچه در این پژوهش مدنظر میباشد این نکته است که تآثیر عامل اختلال روانی در ارتکاب جرم توسط افراد تا چه میزان میباشد؛ به عبارت دیگر آیا تمامی افرادی که مبتلا به انواع اختلالات روانی هستند مرتکب جرم میشوند یا عواملی گوناگون دست به دست یکدیگر داده تا عامل بزهکاری یا جرم تحقق یابد. بدین جهت در این پژوهش شیوع و فراوانی انواع اختلالات روانی در مجرمین و ارتباط این اختلالات با جرم ارتکابی آنها مورد بررسی قرار میگیرد؛ بدین منظور با استفاده از پروندههای پزشکی، نوع اختلال روانی و شخصیتی مجرمین مشخص شده و میزان تمایل این بیماران به ارتکاب انواع جرایم تبیین میشود، همچنین با استفاده از سنجش گروه کنترل در این پژوهش میزان تآثیرگذاری عامل اختلال روانی بعنوان عامل داخلی در تحقق و کشش افراد به جرایم گوناگون بررسی میشود تا در نهایت به صورت عملی روشن شود که عامل اختلال روانی در افراد همیشه منجر به ارتکاب جرم در آنها میشود یا ترکیبی از شرایط داخلی و محیطی (ازجمله وضعیت مالی، حمایتهای خانواده و...) باعث تحقق انواع جرایم خواهد شد.
ب ) اهمیت موضوع :
پیشرفت دانش پزشکی در سده اخیر بهداشت جسمی را بهبود چشمگیری بخشیدهاست اما در زمینه بهداشت روانی پیشرفتی دیده نمیشود و حتی در برخی موارد به طور مشخص دچار پسرفت نیز شدهاست؛ از سوی دیگر، شیوع اختلالات روانی نیز بسیار بالا گزارش شده است (علیزاده، شاه محمدی و بوالهری، 1380، ص 20). بنا به اعلام سازمان بهداشت جهانی، بیش از نیم میلیارد نفر از جمعیت سراسر جهان در سنین مختلف از بیماریهای شدید و خفیف روانی رنج میبرند که شیوع این اختلالات در زنان بالاتر از مردان است (کاوه، 1391، ص 323). همواره بسیاری از مجرمین نیز از انواع اختلالات روانی رنج میبرند ولی در بسیاری از موارد بجای درمان به زندان برده میشوند و پس از تحمل مدتی کیفر سالب آزادی و یا سایر مجازاتها، دوباره به اجتماع بازگردانده میشوند غافل از آنکه نه تنها این نوع از مجرمین بلکه این نوع از بیماران که حتی ممکن است هنوز مرتکب جرم نیز نشده باشند با ظاهر عادی که دارند میتوانند باعث ارتکاب انواع متنوعی از جرایم خشونت آمیز و فجیع بشوند.
همچنین تشکیل اماکن و بخشهای ویژه روانپزشکی از نوآوری های قانونگذار سال 1392 میباشد، این موضوع نشانگر توجه ویژه قانونگذار به اینگونه مجرمین بیمار و اثرات اصلاحی و درمانی این مراکز ویژه در پیشگیری از جرایم مبتلایان به اختلالات روانی میباشد.
طبق آمارهای متعدد احتمال ارتکاب قتل به عنوان خشنترین جرم، در فرد مبتلا به اختلال شخصیت ضداجتماعی در مردان بیش از 10برابر و در زنان بیش از 8برابر افزایش مییابد (محمدی فرود و میرهاشمی، 1387، ص 22). اما نکتهای که قابل توجه میباشد این موضوع است که قانونگذار تنها آندسته اختلالات روانی که باعث اختلال کامل در اراده و قوه تمیز شود را جنون دانسته و مسئولیت کیفری را از وی سلب کرده، در صورتی که سایر حالات روانی به جز جنون نیز وجود دارند که مرتکب حین ارتکاب جرم به سبب اختلالات روانی ناشی از بیماری هیچگونه درک از عمل و نتایج زیانبار آن را نداشته و به صورت تصادفی مرتکب جرم میشود، روشن است که اعمال مجازات برای این مجرم نه تنها هیچ اثر بازدارندهای ندارد بلکه تنها هزینههای سنگینی را به جامعه و دولت در راستای اعمال قانون تحمیل میکند. این مورد یکی از خلاءهای قانون مجازات مصوب سال 92 میباشد که باید مسئولیت کیفری هر متهم را بر اساس میزان درک و اراده آزاد او حین ارتکاب جرم سنجید و مورد قضاوت و محاکمه قرار داد.
توجه و شناخت بهتر این اختلالات روانی هم از جهت محاکمه و اعمال انواع مجازات برای آنها و هم از جهت زندگی در کنار آنها از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد و با شناخت بهتر نسبت به شرایط و ویژگیهای روانی این مجرمین، در مرحله اول میبایست اصلاحاتی را در قوانین مصوب برای آنها به وجود آورد تا میزان و نحوه مجازات آنها متناسب با شخصیت و بیماری روانی آنها باشد و نقش بازدارندگی لازم را برای آنها مهیا کند و در مرحله دوم طبق عبارت معروف که میگوید: " پیشگیری بهتر از درمان است " با اعمال اقدامات پیشگیرانه لازم برای این مجرمین و حتی سایر بیماران مبتلا به اختلالات روانی که درجه خطرناکی آنها بالاست بتوان از ارتکاب انواع جرایم توسط آنها جلوگیری نمود.
ج ) انگیزه انتخاب موضوع :
اینجانب پس از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مطالعه مواد متعدد آن، هنگامی که فصل مربوط به موانع مسئولیت کیفری را مطالعه کردم این پرسش در ذهنم به وجود آمد که یکی از خلاءهای قانون ما، توجه اندک قانونگذار در قوانین سابق بر این قانون، به مجرمین بیمار مبتلا به انواع اختلالات روانی میباشد.
در ماده 51 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370و همچنین قوانین سابق بر آن، ما تنها شاهد یک ماده در مورد سلب مسئولیت کیفری از مجرمین مبتلا به اختلالات شدید روانی و شرایط خاص آن هستیم. اما نوآوری که در قانون مصوب سال 92 وجود دارد مربوط به تبصره 2 ماده 150 میباشد که قوه قضاییه را موظف ساخته برای نگهداری افراد بیمار موضوع ماده 149 در هر حوزه قضایی مراکزی را جهت اقدامات تآمینی برای این افراد تدارک ببیند و تا زمان شروع به کار این مراکز قسمتی از مرکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده شود. این موضوع توجه اینجانب را به این مجرمین بیمار جلب کرد که چرا در این قانون اینگونه به این افراد توجه خاص شده است. سپس با مراجعه به منابع نیز به این نتیجه رسیدم که درصد ارتکاب جرم در این بیماران نیز بالاست، در نتیجه توجه خاص قانونگذار به این افراد و در نظرگرفتن شرایط و اقدامات خاص درمانی برای این افراد میتواند درصد حائز اهمیتی از آمار جرایم بکاهد و پیامد آن کاهش هزینههای سنگینی است که سالانه به جامعه برای رفع آثار مخرب جرایم تحمیل میشود.
اهمیت این اختلالات در مجرمین و در نهایت تآثیر آن در کاهش یا افزایش آمار جرایم و همچنین با توجه به علاقهای که بنده به مباحث بین رشتهای حقوق جزا و روانشناسی-روانپزشکی داشتم سبب شد که اینجانب درصدد بررسی شیوع این اختلالات روانی در مجرمین و رابطه آن با جرم ارتکابی آنها برآیم و این موضوع را به عنوان پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی انتخاب کنم.
د ) اهداف تحقیق :
هدف از این پژوهش آگاهی از نوع و میزان شیوع اختلالات روانی در مجرمین و رابطه این اختلالات با جرم ارتکابی آنها بر مبنای پژوهشهای علمی میباشد، همچنین به تنوع جرایم در بین این افراد بیمار نیز توجه میشود؛ بدین منظور شیوع و فراوانی جرایم مجرمین دارای اختلالات روانی خاص و یکسان بررسی شده تا در نهایت به طور عملی تبیین شود که افراد دارای ویژگیهای روانی و شخصیتی یکسان، بیشتر تمایل به ارتکاب چه نوع جرایمی دارند و آیا جرایم مجرمین دارای یک نوع از اختلالات روانی (مثلآ اختلال شخصیت ضداجتماعی) با نوع دیگر اختلالات متفاوت است؟
همچنین این موضوع نیز بررسی میشود که چقدر عامل اختلالات روانی به عنوان یک عامل داخلی، در تمایل و کشش فرد بیمار به سوی ارتکاب جرم مؤثر است و تا چه حد بیمار را به سمت ارتکاب جرم سوق میدهد.
نکته دیگری که در این پژوهش مدنظر میباشد نیز این نکته است که آیا عامل اختلال روانی تنها عامل مؤثر در ارتکاب جرم در افراد میباشد و در صورت تحقق، فرد حتمآ مرتکب جرم میشود و یا تنها یک عامل داخلی است که در صورت تحقق، فرد بیمار بیش از بقیه مستعد ارتکاب انواع جرایم است.
ه ) سوالات تحقیق :
" جرم " عبارت است از هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازاتی تعیین شده باشد. روانپزشکان جنایی و جرمشناسان همیشه درصدد یافتن پاسخ به این سوالات میباشند که چرا آدمی مرتکب جرم میشود؟ آیا جرم یک پدیده جبری روانی است یا یک پدیده اجتماعی؟ مجرم واقعی کیست و چه کسانی علیرغم ارتکاب جرم نباید مورد مجازات قرار گیرند؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *