مقالات

*81

دانشگاه ارومیه
دانشکده کشاورزی
گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
پایاننامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی
طراحی و ساخت دستگاه جداسازی کرم از کود ورمیکمپوست
اساتید راهنما:
دکتر عارف مردانی کرانی دکتر اسعد مدرس مطلق
تنظیم و نگارش:
امین سیاه منصوری
مهر 1393
حق چاپ برای دانشگاه ارومیه محفوظ است

پایان نامه آقای امین سیاه منصوری به تاریخ 20/7/1393 به شماره که مورد پذیرش هیات محترم داوران با رتبه (………………………..) و نمره (…………………) قرار گرفت.
1- استاد راهنمای اول: دکتر عارف مردانی کرانی
2- استاد راهنمای دوم: دکتر اسعد مدرس مطلق
3- داور خارجی: دکتر علی حسن پور
4- داور داخلی: دکتر وحید رستم پور
5- نماینده تحصیلات تکمیلی:
حق طبع و نشر این رساله متعلق به دانشگاه ارومیه است.
ای پدر از تو هر چه میگویم باز هم کم میآورم
خورشیدی شدی و از روشنایی ات جان گرفتم و در ناامیدیها نازم را
 کشیدی و لبریزم کردی از شوق
اکنون حاصل دستان خستهات رمز موفقیتم شد
به خودم تبریک میگویم که تو را دارم و دنیا با همه بزرگیش مثل تو را
 ندارد……
و تو ای مادر، ای شوق زیبایی نفس کشیدن
ای روح مهربان هستیام
تو رنگ شادیهایم شدی و لحظهها را با تمام وجود از من دور کردی و
 عمری خستگیها را به جان خریدی تا اکنون توانستی طعم خوش
 پیروزی را به من بچشانی
تقدیم به خواهر و برادر عزیزم
حامیان همیشگی من
تقدیم به داماد و برادر زن عزیزم
تقدیم به خواهر زاده هایم
رهام و رومینا
تقدیم به استاد
راز و رمز پویای علم و کشف معانی بدیع و تجلی جلوههای شهودی معرفت کیمیایی است که آسمان علم به برکت سیما و سیرهی نورانی نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، انسان دربند خاک را به معراج حضور میخواند. و چه خرم علمی که از چشمهی معارف سیراب شود و چه زیبا دانشی که قبای پرنیانش به عطر و بوی گلستان محمدی معطر شود و چه معماری باشکوهی، بنایی که سنگ هویت و فرهنگ آن ریشه درمدینه النبی بیابد. و امروز کاخ آباد علم به سروش معنوی و مفهوم پیام او بیش از پیش محتاج راهنمایانی است که علاوه بر حفظ آبادانی آن در راه اعتلای آن به فرزندان خویش محبت نمایند.
چکیده
تولید روزانه مواد زائد آلی درکشورهای توسعه یافته و در حال توسعه روز افزون در حال افزایش میباشد با این حال طی مطالعات و کوششهای بسیار افراد مختلف، سعی بر آن است تا این مواد به صورت مفید به چرخه طبیعت بازگردانده شود به صورتی که آثار تخریبی بر محیط زیست و انسان نداشته باشد. گونهای از کرمها به نام آیزنیا فوتیدا که معروف به کرمهای زباله خوار میباشند میتوانند این عمل را میسر سازند. ورمیکمپوست توسط کرمهای مزبور و در نتیجه مصرف کود دامی و یا زائدات مواد آلی تولید میشود. از جمله خاصیتهای ورمیکمپوست میتوان به نیتروژن بالا، خاصیت هوموسی این کود و کاهش میزان علفهای هرز اشاره نمود. یکی از مهمترین مشکلات در تولید ورمی کمپوست در زمان برداشت این کود و جداسازی کرم از کود میباشد به طوری که روشهای گوناگونی برای این امر اتخاذ شده است. با این حال این روشها اکثرا زمانبر و افزایش هزینه کارگری را در بر دارد. یکی از روشهای مکانیزه برای جداسازی ورمیکمپوست روش سرند دوار میباشد. در سرند دوار علاوهبر جداسازی کرم از کود میتوان این کود را منطبق بر نیاز بازار مصرف درجهبندی نمود. در این تحقیق، طراحی، ساخت و ارزیابی یک سرند دوار صورت گرفته است که شامل استوانهای به طول 2 متر و قطر استوانه خارجی 60 سانتیمتر و با مشهای 2 و 4 میلیمتر و قطر داخلی 40 سانتیمتر با مشهای 6 و 8 میلیمتر است. سیستم انتقال قدرت بر روی شاسی دستگاه شامل یک الکتروموتور با توان 1 اسب بخار میباشد. در جداسازی به روش سرند دوار برای افزایش راندمان دستگاه سه عامل رطوبت بستر، سرعت محیطی استوانه و شیب دستگاه بسیار مهم میباشد. بر اساس ارزیابی دستگاه ساخته شده، چنانچه رطوبت افزایش زیادی یابد راندمان دستگاه و کیفیت درجهبندی کاهش مییابد. انجام سرند در دورهای بالا، مدت زمان سرند را کاهش میدهد با این حال ورمی کمپوست به صورت گرانوله میشود و کیفیت ورمی کمپوست کاهش مییابد. چنانچه در رطوبت بالا عملیات جداسازی انجام شود میبایست سرعت محیطی و شیب را تا حدودی افزایش داد. چنانچه زاویه محور دستگاه با افق بیشتر باشد زمان انجام سرند کاهش مییابد و در رطوبت بالا به دلیل افزایش دور برای کاهش آسیب به کرمها میبایست شیب را نیز افزایش داد. عملکرد بهینه برای این دستگاه در رطوبت 40-50 درصد و در شیب 16 درجه و در دور rpm50 مشاهده گردید.
واژههای کلیدی: آیزنیا فوتیدا، ورمیکمپوست، جداسازی به روش سرند دوار.
فهرست
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ت
فهرست مطالب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ث
فهرست جداول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….خ
فهرست اشکال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ذ
فهرست مطالب
فصل اول………………..کلیات…………….1-9
1 – مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
1-1 تاریخچه ورمیکمپوست……………………………………………………………………………………………………………………………………2
1-2 ورمی کمپوست چیست؟………………………………………………………………………………………………………………………………….2
1-3 تفاوت میان کمپوست و ورمیکمپوست…………………………………………………………………………………………………………..3
1-4 تشریح موضوع و بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………….3
1-4-1 اهمیت ورمیکمپوست در کشاورزی……………………………………………………………………………………………………………3
1-4–2 مدیریت زباله با استفاده از تولید ورمیکمپوست………………………………………………………………………………………..4
1-4-3 تاثیر ورمیکمپوست بر روی خاک……………………………………………………………………………………………………………….5
1-4-4 مزایای ورمیکمپوست در یک نمای جامع………………………………………………………………………………………………….6
1-4-5 مزایا و کاربرد کرم………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-4-6 مقایسه ورمیکمپوست با کودهای موجود در بازار ……………………………………………………………………………………7
1-4-7 مزایای ورمیکمپوست نسبت به کودهای سبز…………………………………………………………………………………………….8
1-5 فرضیههای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….9
1-6 اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………9
فصل دوم………………………………….تئوری مساله و سابقه تحقیق………….10-32
2-1 تولید ورمیکمپوست………………………………………………………………………………………………………………………………………10
2-2 مراحل تولید ورمیکمپوست………………………………………………………………………………………………………………………….10
2-2-1 مواد اولیه تشکیل دهنده ورمیکمپوست………………………………………………………………………………………………….10
2-2-2 چگونگی تشکیل بستر ورمی کمپوست…………………………………………………………………………………………………….10
2-2-2-1 مزایا و معایب پرورش کرم و تولید ورمیکمپوست به روش سبدی…………………………………………………….12
2-3 عوامل محیطی اساسی در رشد کرم ……………………………………………………………………………………………………………12
2-3-1 دما……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12
2-3-2 تهویه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….12
2-3-3 رطوبت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13
2-3-4 نور………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………13
2-3-5 اسیدی یا قلیایی بودن………………………………………………………………………………………………………………………………13
2-3-6 ماده غذایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………13
2-4 ویژگی های ورمیکمپوست آماده برداشت…………………………………………………………………………………………………….13
2-5 جداسازی کرم از کود…………………………………………………………………………………………………………………………………….14
2-5-1 روش بیولوژیک………………………………………………………………………………………………………………………………………….14
2-5-1-1 استفاده از نور………………………………………………………………………………………………………………………………………..14
2-5-1-2 کاهش و افزایش رطوبت……………………………………………………………………………………………………………………….16
2- 5 – 1 – 3 جدا کردن به وسیله کود جدید……………………………………………………………………………………………………..17
2-5-1- 4 روش شیمیایی…………………………………………………………………………………………………………………………………….17
2-5-1-5 جداسازي با شوک الکتريکي…………………………………………………………………………………………………………………19
2-5-1-6 روش لایه برداری…………………………………………………………………………………………………………………………………..19
2-5-1-7 جداسازی به روش دستی……………………………………………………………………………………………………………………..19
2-5-1-8 استفاده از بستر های سلولوزی……………………………………………………………………………………………………………..20
2-5-2 روش غیر بیولوژیک…………………………………………………………………………………………………………………………………..20
2- 5 – 2 – 1 دستگاههای هیدروترمیک و حرارتی………………………………………………………………………………………………20
2-5-2-2 سرند……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..20
2-5-2-2-1 سرند کشویی……………………………………………………………………………………………………………………………………20
2-5-2-2-2 سرند دوار………………………………………………………………………………………………………………………………………….21
فصل سوم……………………..مواد و روشها………………….24-36
3-1 چگونگی تشکیل بستر و کود ورمیکمپوست……………………………………………………………………………………………….24
3-2 ساخت دستگاه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….26
3-2-1 مکانیزم عملکرد دستگاه……………………………………………………………………………………………………………………………30
3-2-1-1 تخمین توان مورد نیاز موتور………………………………………………………………………………………………………………..31
3-2-3 مکانیزم شیب…………………………………………………………………………………………………………………………………………….32
3-3 چگونگی انجام آزمایشات……………………………………………………………………………………………………………………………….34
فصل چهارم………………..بحث و تحلیل اطلاعات…………………….37-60
4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..37
4-2 طرح کلی داده برداریها در آزمایشات ارزیابی دستگاه…………………………………………………………………………………37
4-3 بحث نتایج………………………………………………………………………………………………………………………………………………………51
4-3-1 میزان رطوبت بستر……………………………………………………………………………………………………………………………………52
4-3-2 سرعت چرخش سرند دوار…………………………………………………………………………………………………………………………57
4-3-3 زاویه(شیب)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….59
فصل پنجم……………………………نتیجه گیری و پیشنهاد……………………61-62
6 – منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..63
الف- فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….63
ب- انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………64
فهرست جداول
جدول 1-1 مقایسه انواع کودهای موجود در بازار……………………………………………………………………………………………………8
جدول 4-1 ارقام به دست آمده در سطح رطوبتی روز اول با در نظر گرفتن شیب 15 درجه، سرعت rpm50 و درصد جرمی رطوبت 54………………………………………………………………………………………………………………………………………..38
جدول 4-2 ارقام به دست آمده در سطح رطوبتی روز اول با در نظر گرفتن شیب 16 درجه، سرعت rpm50 و درصد جرمی رطوبت 55………………………………………………………………………………………………………………………………………..38
جدول 4-3 ارقام به دست آمده در سطح رطوبتی روز اول با در نظر گرفتن شیب 17 درجه، سرعت rpm50 و درصد جرمی رطوبت 48.2…………………………………………………………………………………………………………………………………….38
جدول 4-4 ارقام به دست آمده در سطح رطوبتی روز اول با در نظر گرفتن شیب 15 درجه، سرعت rpm 60 و درصد جرمی رطوبت 46………………………………………………………………………………………………………………………………………..40
جدول 4-5 ارقام به دست آمده در سطح رطوبتی روز اول با در نظر گرفتن شیب 16 درجه، سرعت rpm 60 و درصد جرمی رطوبت 53………………………………………………………………………………………………………………………………………..40
جدول 4-6 ارقام به دست آمده در سطح رطوبتی روز اول با در نظر گرفتن شیب 17 درجه، سرعت rpm 60 ودرصد جرمی رطوبت 46………………………………………………………………………………………………………………………………………40
جدول 4-7 ارقام به دست آمده در سطح رطوبتی روز دوم با در نظر گرفتن شیب 15 درجه، سرعتrpm 60 و درصد جرمی رطوبت 57………………………………………………………………………………………………………………………………………..42
جدول 4-8 ارقام به دست آمده در سطح رطوبتی روز دوم با در نظر گرفتن شیب 16 درجه، سرعت rpm 60 و درصد رطوبت جرمی 63………………………………………………………………………………………………………………………………………..43
جدول 4-9 ارقام به دست آمده در سطح رطوبتی روز دوم با در نظر گرفتن شیب 17 درجه، سرعت rpm 60 و درصد رطوبت جرمی61………………………………………………………………………………………………………………………………………….43
جدول 4-10 ارقام به دست آمده در سطح رطوبتی روز دوم با در نظر گرفتن شیب 15 درجه، سرعت rpm 50 و درصد جرمی رطوبت 59………………………………………………………………………………………………………………………………………..44
جدول 4-11 ارقام به دست آمده در سطح رطوبتی روز دوم با در نظر گرفتن شیب 16 درجه، سرعت rpm 50 و درصد جرمی رطوبت 65………………………………………………………………………………………………………………………………………..45
جدول 4-12 ارقام به دست آمده در سطح رطوبتی روز دوم با در نظر گرفتن شیب 17 درجه، سرعت rpm 50 و درصد جرمی رطوبت 63………………………………………………………………………………………………………………………………………..45
جدول 4-13 ارقام به دست آمده در سطح رطوبتی روز سوم با در نظر گرفتن شیب 15 درجه، سرعت rpm 50 و درصد جرمی رطوبت 49…………………………………………………………………………………………………………………………………….47
جدول 4-14 ارقام به دست آمده در سطح رطوبتی روز سوم با در نظر گرفتن شیب 16 درجه، سرعت rpm 50 و درصد جرمی رطوبت 45…………………………………………………………………………………………………………………………………….47
جدول 4-15 ارقام به دست آمده در سطح رطوبتی روز سوم با در نظر گرفتن شیب 17 درجه، سرعت rpm 50 و درصد جرمی رطوبت 41………………………………………………………………………………………………………………………………………..47
جدول 4-16 ارقام به دست آمده در سطح رطوبتی روز سوم با در نظر گرفتن شیب 15 درجه، سرعت rpm 60 و درصد جرمی رطوبت 55………………………………………………………………………………………………………………………………………..49
جدول 4-17 ارقام به دست آمده در سطح رطوبتی روز سوم با در نظر گرفتن شیب 16 درجه، سرعت rpm 60 و درصد جرمی رطوبت 50………………………………………………………………………………………………………………………………………..49
جدول 4-18 ارقام به دست آمده در سطح رطوبتی روز سوم با در نظر گرفتن شیب 17 درجه، سرعت rpm 60 و درصد جرمی رطوبت 51………………………………………………………………………………………………………………………………………..49
فهرست اشکال
شکل 2-1 کود دامی با عرض 70 سانتیمتر و ارتفاع 30 سانتیمتر، بستر آماده برای تولید ورمیکمپوست بر گرفته از پرورش کرمهای مولد ورمیکمپوست و کشاورزی پایدار………………………………………………………………………11
شکل 2-2 تهیه بستر به روش سبدی بر گرفته از پرورش کرمهای مولد ورمیکمپوست و کشاورزی ……………..12
شکل 2-3 جداسازی به روش نور بر گرفته از کتاب پرورش کرمهای مولد ورمیکمپوست و کشاورزی…………….15
شکل 2-4 فرار کرم از نور بر گرفته از کتاب پرورش کرمهای مولد ورمیکمپوست و کشاورزی…………………………15
شکل 2-5 جداسازی جداسازی به روش کاهش رطوبت و نحوه برداشت ورمی کمپوست با شن کش بر گرفته از پرورش کرمهای مولد ورمیکمپوست و کشاورزی پایدار………………………………………………………………………………………16
شکل 2-6 جداسازی به روش مواد آلی جدید به دو صورت ردیفی و سبدی بر گرفته از کتاب پرورش کرمهای مولد ورمیکمپوست و کشاورزی……………………………………………………………………………………………………………………………17
شکل 2-7 فرار کرم ها در اثر استفاده از مواد شیمیایی بر گرفته از پرورش کرمهای مولد ورمیکمپوست و کشاورزی پایدار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………18
شکل 2-8 جداسازی با استفاده از شوک الکتریکی بر گرفته از کتاب پرورش کرمهای مولد ورمیکمپوست و کشاورزی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………18
شکل 2-9 نمونهای از سرند مکانیکی کشویی بر گرفته از کتاب پرورش کرمهای مولد ورمیکمپوست و کشاورزی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………21
شکل 2-10 سرند مکانیکی دوار بر گرفته از پرورش کرمهای مولد ورمیکمپوست و کشاورزی پایدار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….21
شکل 2-11 سرند مورد تحقیق موسیدا مرسی منیوچی و آنتونی فیری………………………………………………………………23
شکل 3-1 بستر کود ورمیکمپوست واقع در کارگاه مکانیک بیوسیستم دانشگاه ارومیه ، تشکیل شده از کود دامی به ارتفاع 30 سانتیمتر، به عرض 70 سانتیمتر…………………………………………………………………………………………….26
شکل 3-2 ورمیکمپوست آماده برای سرند در کارگاه گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه ارومیه ……………………….26
شکل 3-3 شاسی طراحی شده دستگاه ورمیکمپوست، در محیط نرمافزار کتیا…………………………………………………27
شکل 3-4 شاسی ساخته شده با استفاده از پروفیل 2*2…………………………………………………………………………………….27
شکل 3-5 نمایی از شفت و نحوه قرارگیری میل گردها، در محیط نرمافزار کتیا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………28
شکل 3-6 نحوه قرارگیری توری و قیفهای ورودی و خروجی…………………………………………………………………………….29
شکل 3-7 نمای کلی دستگاه………………………………………………………………………………………………………………………………..29
شکل 3-8 نمای کلی دستگاه ساخته شده در دانشگاه ارومیه گروه مکانیک بیوسیستم……………………………………30
شکل 3-9 نحوه قرارگیری موتور بر روی شاسی………………………………………………………………………………………………….30
شکل 3-10 نحوه قرارگیری موتور بر روی شاسی ساخته شده…………………………………………………………………………….31
شکل 3-11 مکانیزم تنظیم شیب………………………………………………………………………………………………………………………….33
شکل 3-12 مکانیزم شیب در دستگاه ساخته شده………………………………………………………………………………………………34
شکل 4-1 نمودار اثر رطوبت در جداسازی ورمیکمپوست در سطح رطوبتی روز اول در سرعت rpm50 …………39
شکل 4-2 نمودار اثر شیب در جداسازی ورمیکمپوست در سطح رطوبتی روز اول در سرعت rpm50……………..39
شکل4-3 نمودار اثر رطوبت در جداسازی ورمیکمپوست در سطح رطوبتی روز اول در سرعت rpm60…………….41
شکل 4-4 نمودار اثر شیب در جداسازی ورمیکمپوست در سطح رطوبتی روز اول در سرعت rpm60…………….41
شکل 4-5 نمودار مربوط به تاثیر دور سرند بر جداسازی ورمی کمپوست در سطح رطوبتی روز اول…………………42
شکل 4-6 نمودار اثر رطوبت در جداسازی ورمیکمپوست در سطح رطوبتی روز دوم در سرعت rpm50…………..43
شکل 4-7 نمودار اثر شیب در جداسازی ورمیکمپوست در سطح رطوبتی روز دوم در سرعت rpm50……………..44
شکل 4-8 نمودار اثر رطوبت در جداسازی ورمیکمپوست در سطح رطوبتی روز دوم در سرعت rpm60 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..45
شکل 4-9 نمودار اثر شیب در جداسازی ورمیکمپوست در سطح رطوبتی روز دوم در سرعت rpm60 ……………46
شکل 4-10 نمودار مربوط به تاثیر دور سرند بر جداسازی ورمیکمپوست در سطح رطوبتی روز دوم……………….46
شکل 4-11 نمودار اثر رطوبت در جداسازی ورمیکمپوست در سطح رطوبتی روز سوم در سرعت rpm50………48
شکل 4-12 نمودار اثر شیب در جداسازی ورمیکمپوست در سطح رطوبتی روز سوم در سرعت rpm50………….48
شکل 4-13 نمودار اثر رطوبت در جداسازی ورمی کمپوست در سطح رطوبتی روز سوم در سرعت rpm60…….50
شکل 4-14 نمودار اثر شیب در جداسازی ورمیکمپوست در سطح رطوبتی روز سوم در سرعت rpm60………….50
شکل 4-15 نمودار مربوط به تاثیر دور سرند بر جداسازی ورمیکمپوست در سطح رطوبتی روز سوم………………51
شکل 4-16 تاثیر رطوبت محصول نهایی بر روی جداسازی ورمیکمپوست بر گرفته از تحقیقات موسیدا منیوچی و آنتونی فیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………52
شکل 4-17 تاثیر سرعت چرخش دستگاه بر روی جداسازی ورمیکمپوست بر گرفته از تحقیقات موسیدا منیوچی و آنتونی فیری………………………………………………………………………………………………………………………………………….52
شکل 4-18 رابطه درصد جداسازی ورمیکمپوست با درصد رطوبت…………………………………………………………………..54
شکل 4-19 رابطه درصد جداسازی ورمیکمپوست با درصد رطوبت در شیب 15 درجه……………………………………55
شکل 4-20 رابطه درصد جداسازی ورمیکمپوست با درصد رطوبت در شیب 16 درجه……………………………………55
شکل 4-21 رابطه درصد جداسازی ورمیکمپوست با درصد رطوبت در شیب 17 درجه……………………………………56
شکل 4-22 رابطه درصد جداسازی ورمیکمپوست با درصد رطوبت درسرعت rpm50……………………………………56
شکل 4-23 رابطه درصد جداسازی ورمیکمپوست با درصد رطوبت درسرعت rpm60……………………………………57
شکل 4-24 رابطه دور با جداسازی ورمیکمپوست در شیب 15 درجه……………………………………………………………….58
شکل 4-25 رابطه دور با جداسازی ورمیکمپوست در شیب 16 درجه……………………………………………………………….58
شکل 4-26 رابطه دور با جداسازی ورمیکمپوست در شیب 17 درجه……………………………………………………………….59
شکل 4-27 رابطه شیب و جداسازی ورمیکمپوست در سرعت rpm50…………………………………………………………..60
شکل 4-28 رابطه شیب و جداسازی ورمیکمپوست در سرعت rpm60……………………………………………………………60
فصل اول
1- مقدمه
مصرف بیرویه کودهای تجاری (کود شیمیایی) به منظور افزایش تولیدات کشاورزی به ویژه در بخش زراعی، موجب بروز صدمات زیست محیطی و اختلال در حاصلخیزی خاک میشود. افزایش یونهای نیترات و نیتریت در خاک و آبهای جاری و زیرزمینی، کاهش مزه و بوی طبیعی میوه، سفت و قلیایی شدن خاک و کاهش حاصلخیزی آن و طغیان علف هرز و آفات و بیماریهای گیاهی از پیامدهای عدم توجه به آثار مخرب کاربرد نامحدود این دسته از کودها میباشد. استفاده از کودهای سبز و آلی یکی از از راههای موثر در اصلاح و افزایش حاصلخیزی خاک میباشد. تغذیه صحیح گیاهان یکی از فاکتورهای اساسی در کیفیت محصول به شمار میآید و میتواند سود دهی یک محصول را تحت تاثیر قرار دهد. از طرفی تغذیه صحیح گیاهان تاثیر مستقیم بر روی سلامت انسان و دام دارد. از این رو در جهت تولید محصولات ارگانیک و سالم نیاز به خاک مناسب، مبارزه بیولوژیک و تغذیه پاک میباشد. به دنبال ضرورت توسعه و دستیابی به تولید انبوه کودهای آلی بیولوژیک تولید ورمیکمپوست به عنوان گزینه برتر میتواند تمام نیازهای گیاهان را برای رشد فراهم کند. ورمیکمپوست حاصل فعالیت بیولوژیک نوعی کرم خاکی با نام علمی آیزنیا فوتیدا (Eisenia fetida) میباشد که این کرمها با تغذیه از مواد آلی موجود در طبیعت، آنها را به کود آلی مغذی تبدیل نموده به گونهای که در حال حاضر این کود به عنوان یکی از غنیترین کودهای بیولوژیک در دنیا شناخته شده میباشد.
1-1 تاریخچه ورمیکمپوست
((اولین بار فرآیند تشکیل ورمیکمپوست از طریق مواد آلی با استفاده از کرم توسط داروین در سال 1881 انجام و کشف شد. در سال 1942 آقایان الیور و بارت پیشنهاد نمودند که از این کرم خاکی و موادی که آنها از آن تغذیه میکنند برای بهبود خاکهای کشاورزی استفاده شود. آغاز تولید ورمیکمپوست در سال 1970 در کشور کانادا با ظرفیت تولید هفتاد و پنج تن در هفته میباشد. شرکت کرم آمریکا (AEC) در سال 79-1978 با ظرفیت تولید 500 تن در ماه آغاز شد. طبق گزارشات موجود در کشور ژاپن تحقیقات گستردهای از دهه هفتاد بر روی کرمهای خاکی از جمله آیزنیا فوتیدا انجام شده و کاربردهای مختلف آن را بررسی نمودهاند. همچنین کتابهایی در مورد مطالعات مربوط به کرم خاکی توسط ساشل و مارتین و ارنس همولی (1981-1984-1985) انتشار یافته که مطالب مربوط به کشت کرم خاکی در آن ها به طور خلاصه ذکر شده است.)) (م زارعی، 1392)
در ایران کارهای متعددی در حد پایان نامه دانشجویی به انجام رسیده است اما تنها مرکزی که اقدام به پرورش کرمهای خاکی به صورت انبوه مینماید یکی از کارگاههای پرورش ماهی شهید بهشتی (سد سنگر) است که از سالیان قبل جهت تغذیه بچه ماهیان خاویار اقدام به پرورش نوعی کرم سفید رنگ کرده بودند. هم اکنون این فعالیت ادامه دارد و دیگری شرکت کشت و صنعت مغان است که جهت تبدیل زائدات کود گاوی خود با استفاده از کرم خاکی کار وسیعی شروع نمودهاند.
1-2 ورمیکمپوست چیست؟
ورمیکمپوست فناوری استفاده از انواع خاصی از کرمهای خانواده آیزنیا فوتیدا به منظور تجزیه مواد زائد آلی و زباله میباشد. این نوع کرم به دلیل توان رشد و تکثیر بسیار سریع و توانایی فوقالعاده جهت تجزیه مواد زائد آلی مورد توجه میباشند. ورمیکمپوست در خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک تاثیر به سزایی دارد. این کود اصلاح کننده خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک بوده و علاوه بر وزن مخصوص کم، فاقد هرگونه بو، میکرو ارگانیسمهای پاتوژن، باکتریهای غیر هوازی، قارچ و علف هرز میباشد. ورمیکمپوست علاوهبر قابلیت جذب آب با حجم بالا، شرایط مناسب جهت دانهبندی و قدرت نگهداری مواد غذایی مورد نیاز گیاهان را فراهم مینماید. ورمیکمپوست حاوی عناصر غذایی بسیار غنی به ویژه ازت بوده که به تدریج در اختیار گیاه قرار میدهد. این کود در مقایسه با سایر کودهای آلی میزان عناصر اصلی غذایی بالاتری را دارا میباشد. ورمی کمپوست علاوه بر عناصر ماکرو مانند ازت، فسفر و پتاسیم که در فعالیت گیاه نقش اساسی دارند حاوی عناصر میکرو مانند آهن، مس، روی و منگنز نیز میباشد. علاوه بر این با داشتن موادی مانند ویتامین B12، اکسین و عامل محرک رشد گیاه را فراهم میآورند. (پی کی گوپتا 12013، تی وی ساتی 22006 ، م زارعی)
1-3 تفاوت میان کمپوست و ورمیکمپوست
مهدی زارعی در 1392، تبدیل باقیماندهی مواد آلی زباله به همراه با فضولات انسانی را کمپوست نامید. کمپوست به معنی مخلوط و یا مرکب است که از این رو به آن کود آمیخته نیز گفته میشود. در تولید کمپوست فرآیند تجزیه بیولوژیکی است در نتیجه مواد آلی در شرایط ویژهای به مواد پایداری مانند هوموس و غیره تبدیل میشود. ورمیکمپوست نتیجهی هضم طبیعی غذا سبک وزن، ترد، تمیز و بدون بوست و ظاهری کم و بیش شبیه به قهوهای گرانوله دارد و میتوان آن را در کیسه و یا در قوطیهایی به اندازههای مختلف بستهبندی نموده و به بازار عرضه کرد.
1-4 تشریح موضوع و بیان مساله
این تحقیق در رابطه با مکانیزه کردن بخشی از فرایند تولید ورمیکمپوست است که مربوط به جداسازی نهایی کود آماده شده از بسترهای اولیه است.
1-4-1 اهمیت ورمیکمپوست در کشاورزی
ورمیكمپوست در اصلاح بافت فيزيكي خاك، نقش به سزايي دارد و موجب سبك شدن آن مي‌شود. بنابراين ضريب حفظ رطوبت در خاك افزايش مي‌يابد و آب به مقدار بيشتري در بافت خاك نگهداري مي‌شود. در اين حالت ورمیكمپوست موجب رها شدن تدريجي آب از خاك شده است و از تبخير سطحي و يا نفوذ سريع آب به داخل عمق خاك (عمق دور از دسترس گياه) جلوگيري مي‌كند. ورمیكمپوست به حل شدن مواد مغذي خاك نیز كمك مي‌كند. ورمیكمپوست در ايجاد تعادل ما بین مواد معدني به مواد مغذي در خاك نیز نقش مهمی را ایفا میکند و با داشتن تركيباتي چون نيتروژن، پتاسيم، كلسيم، منيزيم و غيره يك كود بسيار غني به شمار مي‌رود. در تركيب شيميايي ورمیكمپوست مقدار قابل توجهي چربي يافت مي‌شود كه آن را تبديل به يك كود كامل مي‌كند، به همين دليل در غنيسازي گياه از نظر مواد غذايي و احتياجات متابوليكي، بسيار موثر است.

1 – p k gupta 2013
2 -t.v.sati 2006
به طور معمول، اين مواد در ساير كودهاي استاندارد تجاري يافت نمي‌شوند. زماني كه ورمیكمپوست با ساير كودها مخلوط شده و در زمين بهكار رود، حلاليت مواد مغذي كود به تاخير مي‌افتد و مدت زمان پايداري آن افزايش مي‌يابد. در اين حالت، ورمیكمپوست با رها كردن تدريجي مواد مغذي خود در خاك در تداوم طولاني مدت فعاليت كود، سهم به سزايي دارد. همين ويژگي موجب مي‌شود كه در طول دوران كاشت و داشت گياه، هيچ‌گونه نيازي به افزودن مجدد کود به خاك نبوده و در اين دوره فقط يك بار استفاده از كود در زمين كافي خواهد بود همچنین خواص فيزيكي و شيميايي خاك هم زمان با هم بهبود مي‌يابد، بنابراين اين تركيب در تشديد اثرهاي مطلوب و عملكرد كود تاثير مي‌گذارد. ارزشمندترين ويژگي ورمیكمپوست در عملكرد آنزيم‌ها، ميكرو ارگانيسم‌ها و هورمون‌هاي مختلف موجود در آن است. ورمیكمپوست داراي آنزيم‌هايي نظير پروتئاز، آميلاز، ليپاز، سلولاز و كتيناز است كه در تجزيه مواد آلي خاك و در نتيجه در دسترس قراردادن مواد مغذي مورد لزوم گياهان نقش موثري دارد. ويژگي ياد شده موجب مي‌شود تا ورمیكمپوست به عنوان بهترين و اساسيترين كود براي احياي زمين‌هاي باير غيرقابل كشت به شمار ‌رود. ورمیكمپوست، سرشار از عناصر پرمصرف و كم مصرف و به شكل قابل استفاده براي گياه است. براساس گزارش‌هاي موجود، فضولات كرم‌هاي خاكي از نظر عوامل شيميايي داراي مقادير زيادي مواد آلي و عناصر قليايي قابل تبادل، شامل سديم، پتاسيم، كلسيم، منيزيم، فسفر و منگنز قابل استفاده براي گياه نسبت به خاك اطراف است و همچنین مقدار محسوسي آهن و مس در تركيبات خود دارد كه در اسيد هيوميك و منابع ديگر خاك، همانند آنها يافت مي‌شود.
ورمیكمپوست يك كود %100 آلي است كه به صورت مستقيم جذب ريشه گياهان مي‌شود. ورمیكمپوست، غني‌ترين محيط براي حيات موجودات ذره‌بيني خاك بوده، ولي با وجود اين، بدون بو و عاري از آلودگي است. (گوپتا 2013، ویوکا و همکاران 12005 و هاشمی مجد، 1387)
1-4-2 مدیریت زباله با استفاده از تولید ورمیکمپوست
نقش مدیریت پسماندهای شهری به عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت شهری بر هیچکس پوشیده نیست. امروزه انسان قرن بیستویکم پسماندهایی کاملا متفاوت با پسماندهای انسان قرن هجده و قبل از آن تولید میکند و بدیهی است که در چنین شرایطی روشهای مدیریت پسماند شهری در قرن حاضر باید با روشهای معمول قرون

1 – Viveka et al 2005
گذشته که مشتمل بر جمعآوری و دور کردن آن از محل زندگی انسانها از طریق دپو کردن آن در گودالها و یا سوزاندن آن بوده است، تفاوت اساسی داشته باشد. مواد زائد آلی را میتوان با نوعی کرم خاکی مخلوط نموده که بعد از مدتی تبدیل به کودی غنی برای مصرف کشاورزی رساند. ( زارعی 1392)
مدیریت مطلوب زبالههای شهری و صنعتی با توجه به حجم بالای تولید روزانه آنها در تمامی کشورها از اهمیت ویژهای به خصوص از دیدگاه زیست محیطی و بهداشتی برخوردار است. با توجه به محدودیت مکانهای مناسب دفع انواع زبالهها و از سویی اثرات نامطلوب دفن زباله و سایر روشهای حذف و یا کنترل زبالهها بر سلامت عمومی و محیط زیست، حرکت در جهت مدیریت بهینه پسماندها با نگاهی به توسعه پایدار از اهداف اصلی جوامع توسعه یافته و در حال توسعه میباشد. در همین راستا بازیافت زبالهها در راس برنامههای مدیریت زیست محیطی، نقش مهمی در تولید مواد آلی و جایگزینی کودهای پر مخاطره شیمیایی و نیز رهایی اکوسیستمهای آبی و خاکی از آلودگی زبالههای تولیدی دارد. در این راستا با استفاده از کرم خاکی و ایجاد ورمیکمپوست تولید کمپوست به طریق بیوتکنولوژی از کلیه منابع آلی از جمله زبالههای خانگی، ضایعات کشاورزی، لجن تصفیه فاضلاب و غیره صورت میگیرد. در فرآیند تولید ورمیکمپوست از زبالهها، یک کود آلی بسیار مغذی تولید میگردد که علاوه بر نداشتن خطرات زیست محیطی آن، روند باز گردش آنها را به طبیعت به صورت کود مصرفی تسریع مینماید.
در فرآیند تولید ورمیکمپوست روزانه امکان تبدیل 500 کیلوگرم زباله در هر مترمربع با ضریب تبدیل 90 درصد به ورمی کمپوست وجود دارد. بنابراین از آنجا که بیش از 80 درصد از زبالههای تولید شده در شهرها، مواد آلی و قابل تبدیل به کمپوست است، اهمیت اقتصادی این فرایند بدیهی مینماید. (میشرا و همکاران 12014، سلیمانی ساردو 1391 و فاتحی 1389)
1-4-3 تاثیر ورمی کمپوست بر روی خاک
مواد حاصل از تغذیه کرم خاکی بعد از دفع، خاکدانههای مستحکمی را تشکیل میدهد که یکی از پایدارترین انواع خاکدانهها و همچنین بهترین نوع خاکدانه یعنی خاکدانه کروی را تشکیل میدهد. ورمیکمپوست کودی است که به عنوان اصلاحکننده خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی خاک به کار برده میشود.
1- Mishra et al,2014
علاوهبر این، وزن مخصوص کم، فاقد بو و میکرو ارگانیسمهای پاتوژن و باکتریهای غیر هوازی و قارچ و همچنین علف هرز میباشد. نکتهای که در مورد ورمیکمپوست بایستی به آن اشاره کرد قابلیت جذب آب با حجم بالا، شرایط مناسب جهت دانهبندی و قدرت نگهداری مواد غذایی مورد نیاز گیاه را فراهم میکند که باعث حاصلخیزی خاک میشود. ورمیکمپوست همچنین مواد غذایی و هورمونهای محرک رشد گیاهان را فراهم میکند. (زارعی 1392، گوپتا 2013)
1-4-4 مزایای ورمیکمپوست در یک نمای جامع
ورمیکمپوست یکی از غنیترین کودهای آلی و بیولوژیک شناخته شده در دنیا میباشد. ورمیکمپوست مزایای
بسیاری دارد که مهمترین موارد به شرح زیر میباشد.
1- سبک و فاقد هرگونه بو میباشد.
2- عاری از هرگونه علف هرز و یا بذر علف هرز میباشد.
3- حاوی میکرو ارگانیسمهای هوازی مفید مانند ازتوباکتر میباشد.
4- در این کود میزان عناصر اصلی غذایی و قابلیت جذب آن در مقایسه با سایر کودها بیشتر است.
5- حاوی مقادیر مناسبی از عناصر ماکرو و میکرو مانند ازت، فسفر، پتاسیم، کلسیم، آهن، مس، روی و منگنز میباشد.
6- مواد محرکه رشد نظیر هورمونها و ویتامینها به ویژه ویتامین B12 در این کود قابل توجه است.
7- قابلیت بالای نگهداری آب و مواد غذایی را دارا میباشد.
8- عاری از هرگونه باکتری غیر هوازی، قارچها و میکرو ارگانیسمهای پاتوژن میباشد.
9- اصلاح کننده مناسب خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک میباشد.
10- امکان تهیه سایر فرآوردههای کشاورزی از جمله کود مایع (چای کمپوست) در آن وجود دارد.
11- قابل مصرف در پرورش کلیه محصولات کشاورزی میباشد.
12- هوا دهی بهتر خاک با ایجاد خلل و فرج و ایجاد پوکی در خاکهای متراکم.
13- ورمیکمپوست دارای حداقل مواد سمی و سنگین همچون جیوه، کادمیم و سرب است که در کشتهای گلخانهای بسیار حائز اهمیت است.
14-ورمیکمپوست دارای خاصیت اسیدی است و در جذب بعضی از مواد غذایی غیرمحلول نقش اساسی داشته و از فرسایش خاک جلوگیری میکند.
15- استفاده از ورمیکمپوست موجب افزایش مقاومت گیاهان در مقابل امراض میگردد.
16- ورمیکمپوست علاوه بر کمیت، در ارتقای کیفیت محصول نیز نقش اساسی را ایفا میکند. ( گوپتا 2013 و ساتی 2006، منیوچی و همکاران 12013، زارعی، 1390)
1-4-5 مزایا و کاربرد کرم
از جمله مزایا و کابرد کرم میتوان به مدیریت کود در مزارع پرورش گاو، اسب و خرگوش و استفاده از فضولات کرم (ورمیکمپوست) در بهبود و اصلاح خاک مزارع و گلخانهها و به تبع آن افزایش کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی اشاره نمود. تولید پروتئین کرم به عنوان جیره غذایی آبزیان و طیور با استفاده از پودر کردن لاشه بدن کرم مسن امکانپذیر میباشد. میتوان از پرورش کرم به منظور استفاده در زمینهای کشاورزی و همچنین برای مصرف خوراکی انسان استفاده کرد. پرورش جهت خشک کردن و استفاده در صنایع بهداشتی و آرایشی از دیگر کاربردهای این گونه از کرمها میباشد.( گوپتا 2013)
1-4-6 مقایسه ورمی کمپوست با کودهای موجود در بازار
کودهایی که در بازار یافت میشوند به سه دسته تقسیمبندی میشوند که شامل کود شیمیایی، کود دامی و کود سبز است. مزایا و معایب این کودها در مقابل همدیگر به صورت جدول 1-1 مشاهده میشود. (علی عسکر، 1390)

3 -M. M. Manyuchi et al 2013
جدول1-1، مقایسه انواع کودهای موجود در بازار
انواع کود مزایا معایب
کود شیمیایی قابلیت دسترسی مناسب، افزایش میزان تولید در زمان کوتاه، انبارداری ساده باعث سفت شدن خاک، باعث تغییر کیفیت خاک می‌شود. (شور شدن و آلودگی خاک)، باعث افت کیفیت محصولات میشود. (جذب عناصر غیر ضروری در گیاه)، باعث آلودگی آبهای سطحی و کشاورزی می‌شود، ایجاد بیماریهای سخت درمان.
کود دامی قابلیت دسترسی ساده، موثر در بهبود کیفیت خاک، افزایش تولید محصول وجود انواع ویروسها و میکرو ارگانیسم‌های عنصر (عوامل بیماریها)، افزایش هزینه تولید با گرفتن کارگر جهت وجین مزارع، نیاز به استفاده از سموم آفتکش جهت کنترل میکرو ارگانیسم‌های مضر موجود در کود دامی، انبار داری سخت، انتقال بیماری‌های مشترک با دام، ایجاد بوهای مشمئز کننده.
کود سبز سبب بهبود کیفیت خاک، فاقد هرگونه آلودگی، باقیمانده مواد مغذی در محصولات  را ندارد، سبب افزایش تولید میشود، انبارداری ساده، قابلیت بسته بندی آسان و فاقد آلودگی  قیمت تمام شده این کود نسبت به کود شیمیایی و دامی بیشتر است
1-4-7 مزایای ورمیکمپوست نسبت به کودهای سبز:
ورمیکمپوست دارای نسبت کربن به نیتروژن مناسب‌تری نسبت به سایر کودهای سبز است در نتیجه شرایط جذب عناصر مغذی توسط گیاه سهلتر و فراهمتر میشود. همچنین این ترکیب دارای pH خنثی و تا حدودی اسیدی است و استفاده زیاد آن تاثیر منفی بر کیفیت خاک و گیاه ندارد، این ترکیب فاقد بو بوده و ناخالصی آن نسبت به سایر کودهای سبز خیلی کمتر است و همچنین جهت تولید گیاهان مختلف مورد استفاده بوده و شرایط میکرو ارگانیسم‌های مفید در خاک‌ها را بهبود می‌بخشد. مواد موجود در بافت ورمیکمپوست به گونه‌ای است که مانع حضور برخی آفات خاکستری و حشرات مکنده خسارتزا خصوصا در محیطهای حساس مانند گلخانه‌ها می‌شود. دانههای تیره که همان ورمیکمپوست یا مدفوع کرم است که باقی مانده از بستر اولیه نیمه تجزیه شده یعنی تخم گیاه یا آفت در آن مشاهده نمیشود و به واقع برد این کود به دلیل نداشتن تخم علف هرز و آفت میباشد. (پی کی گوپتا 2013، علی عسکر 1390)
1-5 فرضیه های تحقیق
در این تحقیق فرضیات زیر مورد ارزیابی قرار گرفت:
1- رطوبت، سرعت محیطی و شیب بر راندمان سرند دوار تاثیرگذار است.
2- عملکرد جداسازی توسط سرند دوار از نظر دقت جداسازی و همچنین ظرفیت کاری مطلوب است.
1-6 اهداف تحقیق
به منظور اجرای طرح و ساخت دستگاه در قدم نخست به تحقیق و بررسی منابع پرداخته شده است پس از بررسی منابع و انجام تحقیق، در چهار سطح تحقیقات ادامه یافت:
1- تولید ورمیکمپوست
2- طراحی و ساخت سرند دوار
3- انجام آزمایشات
4- بررسی نتایج
هدف کلی در این پژوهش، طراحی یک ماشین جداساز است که بتواند با عملکرد دلخواه فرایند جداسازی کرم، کود، کوکون و مواد زائد را به صورت مکانیزه و با کمترین آسیب احتمالی به کرمها به انجام رساند.
فصل دوم
2-1 تولید ورمیکمپوست:
فناوری تولید ورمیکمپوست از نظر اکولوژیکی و اقتصادی فرآیندی در خور اجرا و با حداقل امکانات و به وسیله مردم عادی قابل اجرا میباشد. همچنین نقش موثری در مدیریت خاک و بازیافت زباله دارد. فنآوری ورمی راهکاری برای تبدیل ضایعات آلی به فرآوردههای سودمند مانند ورمیکمپوست از طریق کرم خاکی است.
2-2 مراحل تولید ورمیکمپوست:
2-2-1 مواد اولیه تشکیل دهنده ورمیکمپوست:
 مهمترین قابلیت کود ورمیکمپوست روش تهیه آن میباشد که مواد اولیه برای تولید آن در هر مکانی قابل تهیه میباشد و تقریبا هزینهای برای تامین آن وجود ندارد. انواع زبالههای خانگی موجود در منازل، ضایعات محصولات کشاورزی موجود در سطح مزارع و باغات روستاها، انواع کودهای گاوی و گوسفندی و به طور کلی کلیه موادی که جنبه گیاهی داشته باشد به عنوان مواد غذایی این کرمها تلقی گردیده و آنها را پس از مدت معینی به کود ورمیکمپوست تبدیل میکنند.
2-2-2 چگونگی تشکیل یک بستر ورمیکمپوست
هر نوع موادی که به عنوان زیستگاه نسبتا پایدار کرم باشد بستر نامیده میشود. بستر کرمها باید بر روی سطح صاف و شیبدار ایجاد شود، بنابراین زمین مسطح بدون سنگ و کلوخ و خرده شیشه باید مرطوب شده و کاملا کوبیده تا سفت شود. یک شیب یک الی دو درصد مطلوب است به دلیل اینکه فرآیند شستشو آسانتر میشود و تهیه چای ورمیکمپوست امکان پذیر میگردد.
از مهمترین دلایل صاف و شیبدار بودن بستر موارد زیر میباشد:
الف- جدا شدن آب مازاد و شیرابه یا پساب از بستر جهت جلوگیری از فاسد شدن بستر.
ب- جمع آوری شیرابه از طریق کانالهای مخصوص در مخزن و مصرف بخشی از آن ضمن مخلوط نمودن با آب و مصرف به عنوان چای کمپوست.
ج- خارج کردن مواد ناشی از شستشوی کودهای مرغی یا کودهای حیوانی تازه که حاوی مقدار زیادی اوره بوده و برای کرمها سمی و کشنده می‌باشند و یا خارج کردن سایر مواد سمی و مضر.
موارد شرایط بستر کرم به بدین صورت میباشد:
قابلیت جذب بالا: کرم توسط پوست تنفس می‌کند در نتیجه مواد بستر باید قابلیت جذب آب بالایی داشته باشند
و دارای تخلخل مناسب باشد. کرمها به اکسیژن نیاز دارند در نتیجه اگر مواد بستر فشرده باشد نفوذ هوا کاهش یافته و تنفس کرم مختل می‌شود. اندازه ذرات، شکل ذرات، بافت ذرات و سختی آن بر میزان تخلخل موثر است. مقدار کم پروتئین و یا نیتروژن (نسبت بالای کربن به نیتروژن): مواد پروتئین سریع شکسته شده و تولید گرما و اسید می‌نمایند که زندگی کرم را مختل می‌نماید لذا بستر باید دارای نسبت بالای کربن به نیتروژن باشد.
بسترهای ورمیکمپوست میتوانند به صورت ردیفی و یا سبدی باشند. بسترهای ردیفی در کارگاههایی که محیط بزرگتری دارند دارای کارای بیشتری میباشد و بسترهای سبدی بیشتر برای مصارف شخصی و کم و برای تولید بالا در کارگاههای مسقف کاربرد دارد. بسترهای ردیفی بدین گونه است که مواد زائد آلی را میبایست تا حدی شست که شوری این مواد باعث اذیت کرم نشود. کود گاوی یک ماده آلی است که کرم آیزنیا فوتیدا به آن علاقهمند است جزو اصلیترین مواد برای تشکیل بستر میباشد. کود گاوی معمولا به ارتفاع 30 سانتیمتر عرض 70 سانتیمتر و به طول دلخواه بر روی زمین پهن میگردد (شکل 2-1). سپس شیاری به عمق 15 سانتیمتر بر روی مواد آلی درست کرده و 5-10 کیلوگرم کرم با بستر با جمعیت مناسب از کرم به فاصله یک متر در داخل بستر قرار داده میشود.
در بستر به صورت سبدی به ازای 5 کیلوگرم کود دامی 1 کیلوگرم کرم نیاز است. طریقه قرارگیری سبدها در شکل 2-2 مشاهده می شود. در روش سبدی تهویه نسبت به ردیفی مطلوبتر میباشد با این حال ممکن است رطوبت بستر نسبت به بسترهای ردیفی زودتر کاهش یابد در نتیجه آبیاری در بسترهای ردیفی نسبت به سبدی کمتر است.

شکل 2-1 کود دامی با عرض 70 سانتیمتر و ارتفاع 30 سانتیمتر، بستر آماده برای تولید ورمیکمپوست بر گرفته از پرورش کرمهای مولد ورمیکمپوست و کشاورزی پایدار

شکل 2-2 تهیه بستر به روش سبدی بر گرفته از پرورش کرمهای مولد ورمیکمپوست و کشاورزی پایدار
2-2-2-1 مزایا و معایب پرورش کرم و تولید ورمیکمپوست به روش سبدی
اولین تفاوت در مساحت مورد نیاز میباشد. در روش سبدی، برای نگهداری 500 عدد سبد، فضایی در حدود 300 متر مربع مورد نیاز میباشد و این در حالی است که برای تولید همین مقدار کرم در روش ردیفی به چند صد متر مربع فضا نیاز است. البته در روش سبدی معمولا از فضای مسقف استفاده میشود در نتیجه در هر مکانی میتوان تولید ورمیکمپوست را انجام داد مانند انباری، سوله و زیرزمین. از طرفی میزان گردش هوا حائز اهمیت میباشد که در روش سبدی بهخوبی انجام میشود و باعث بالا رفتن بهرهوری میشود. گردش هوا باعث از دست رفتن رطوبت در سبدها میشود. در روش سبدی به دلیل اینکه گردش هوا به خوبی انجام میشود نیاز به رطوبت بالا میباشد بنابراین بسته به اینکه در چه منطقه آب و هوایی پرورش ورمیکمپوست انجام میشود میبایست نیاز به آب کرم برطرف شود در حالی که در روش ردیفی افزایش رطوبت به راحتی انجام میگردد. نکته بسیار مهم در روش سبدی، هزینه خود سبد میباشد که هزینه اولیه شروع کار را افزایش میدهد. با این حال در روش سبدی به دلیل کنترل شرایط، راندمان بهرهوری از روش ردیفی بیشتر است. ( گوپتا 2013)
2-3 عوامل محیطی اساسی در رشد کرم
گوپتا عوامل محیطی اساسی مانند دما، تهویه مناسب، رطوبت مناسب، نور، اسیدی و یا قلیایی بودن مواد غذایی در بستر و ماده غذایی را در رشد کرم دخیل میداند.
2-3-1 دما:
کرمها در محدوده دمای نقطه انجماد آب نمیمیرند بلکه فعالیت نداشته و در چنین شرایطی برای بقای خود به اعماق پایینتر بستر حرکت میکنند. همچنین در دماهایی تا سقف 30 درجه سانتیگراد زندگی کرده و تولید مثل میکنند. دمای مطلوب برای رشد و فعالیت کرمها 15- 25 درجه سانتیگراد میباشد.
2-3-2 تهویه:
کرمها میتوانند در سطح اکسیژن پایین و سطوح بالای دیاکسید کربن زندگی کنند و نیز در آب دارای حداقل اکسیژن به زندگی خود ادامه میدهد. ولی نبود اکسیژن کافی سبب مرگ کرم میشود.
2-3-3 رطوبت:
کرمها نیاز به رطوبت مناسب برای رشد و بقای خود دارند. بهترین رطوبت برای آنها حدود 60-70 درصد وزن بستر است. بهتر است بستر در معرض نور مستقیم آفتاب قرار نگیرد تا از خروج رطوبت جلوگیری به عمل آید. اگر رطوبت و دمای بستر زیاد شود کرمها گرایش به ترک بستر خود دارند.
2-3-4 نور:
کرمها نور گریز میباشند بنابراین وجود منبع نورانی در بالا یا اطراف بستر مانع از مهاجرت کرم از بستر خود میشود.
2-3-5 اسیدی یا قلیایی بودن:
کرم میتواند در محدوده PH در حدود4.2 (اسیدی) تا 8 (قلیایی) رشد کنند. بهتر است برای افزایش PH، آهک و
یا پوسته تخم مرغ به بستر تزریق شود و PH را در حدود 7 نگه داشت.
2-3-6 ماده غذایی:
کود حیوانی (کود حیوانی حاصل از خرگوش، اسب و گاو) و کود باغی حاصل از برگ درختان و کم و بیش هر گونه مواد آلی پوسیده یا نیمه پوسیده را میتوان به عنوان ماده غذایی به مصرف کرم رساند.
چنانچه هرگونه از موارد مورد اشاره رعایت نشود عامل استرس برای کرم محسوب میشود و همچنین به دلیل اینکه کرم از هرگونه عامل استرس بیزار میباشد اقدام به مهاجرت مینماید.
2- 4 ویژگی های ورمیکمپوست آماده برداشت
از ویژگیهای ورمیکمپوست آماده برداشت میتوان به رنگ آن اشاره کرد. رنگ ورمیکمپوست آماده برداشت قهوهای رو به سیاه میباشد، همچنین ورمیکمپوست به صورت دانه دانه و یا گرانوله میباشد. زمانی که بویی از کود به استشمام نرسد می توان گفت ورمیکمپوست آماده برداشت میباشد. از دیگر مشخصات ورمیکمپوست آماده، رطوبت بالا و آب گریزی این کود می باشد. ورمیکمپوست مرغوب و آماده کودی است که مشخصات و ویژگیهای ذکر شده را داشته باشد. اگر مدت زیادی است که کود دامی و یا زائدات مواد آلی به ورمیکمپوست تبدیل شده باشد و به کرم مواد غذایی داده نشود کرمها به صورت تدریجی دچار کاهش وزن میشوند و در نتیجه باید قبل از آسیب جدی به کرمها آنها را از بستر خود جدا نمود.
ورمیکمپوست آماده برداشت دارای رنگ تیره میباشد و با داشتن رطوبت قابل قبول بین دو انگشت حالت صابونی و لغزنده دارد. بیبو بودن در ورمیکمپوست مطلق نیست و ورمیکمپوست مرطوب بویی خفیف و نزدیک به خاک دارد.
دانهبندی مشخص ورمیکمپوست نشانگر دیگری از مطلوبیت ورمیکمپوست میباشد که البته لازم به ذکر است که دانهبندی خوب با سرند مناسب و همچنین به موقع سرند کردن بستر از لحاظ رطوبتی رابطهای مستقیم دارد.
آب گریزی ورمیکمپوست یک خاصیت منحصر به فرد برای این کود میباشد. زمانی که برداشت فرا میرسد، بسترها دارای رطوبت بالایی میباشد و زمان و تکرار آبیاری بستر، کاهش مییابد و این موضوع نیز نشان از تبدیل مواد آلی و کود دامی به ورمیکمپوست است.
زمانی که مشخصه‌های لازم در خصوص آماده شدن ورمیکمپوست در ظرف یا بستر مشاهده شود، باید نسبت به جداسازی کرم ورمیکمپوست از بستر اقدام شود. اگر در این زمینه تعللی صورت گیرد و عمل جداسازی یک هفته تا ۱۰ روز به تأخیر افتد کرمها برای تأمین نیاز غذایی، از ذخیره بدن خود تغذیه می‌کنند و این موضوع باعث کاهش وزن آن‌ها می‌شود. ممکن است کرم‌ها از مدفوع خود نیز تغذیه نمایند، چون مدفوع کرم‌ها برای خود آن‌ها حالت سمی دارد این امر باعث آسیب جدی به کرمها میشود. بنابراین باید نهایت دقت به عمل آید و کنترل‌های روزمره صورت پذیرد تا کرمها به موقع از بستر و یا ظرف جدا شوند. برای جدا کردن کرم از ورمیکمپوست نهایی چند روش ابتدایی وجود دارد که در بخشهای بعد به آن‌ها اشاره شده است. ( گوپتا 2013)
2-5 جداسازی کرم از کود:
جدا‌سازی کرمهای خاکی با دو هدف اصلی انجام می‌شود، اول جدا‌سازی کرمها به منظور فروش کرم، دوم جدا‌سازی کرمها از بستر به منظور سرند کردن بستر و فروش ورمیکمپوست. گوپتا و ساتی روشهای جداسازی کرم از کود را به دو دسته بیولوژیک و غیربیولوژیک (با استفاده از دستگاه) تقسیم نموده و مزایا و معایب این روشها نیز این چنین بیان شده است.
2-5-1 روش بیولوژیک:
در تولید ورمیکمپوست و پرورش کرم خاکی وقتی به صورت طبیعی کرم از کود جدا شود و از هیچ دستگاه اضافهای استفاده نشود این طریقه جداسازی را روش بیولوژیک گویند که به اسم جداسازی دستی معروف میباشد.
روش بیولوژیک به چند روش انجام میگیرد:
1- کاهش و افزایش رطوبت
2- جدا کردن به وسیله کود جدید
3- نور
4- جداسازی به روش دستی
5- روش لایه لایه
6- روش شیمیایی
7- جداسازي با شوک الکتريکي
2-5-1-1 استفاده از نور:
يكي از سادهترين روشها براي جدا سازي كرم از كود، استفاده از نور و تنش مكانيكي است.
براي اين منظور به روش زير اقدام میشود:
پلاستيكي بر روي زمين پهن کرده سپس بستر ورميكمپوست كه حاوي كرم ميباشد، بر روي آن به صورت يك تل يا كپه قرار داده میشود. این کپهها را در مقابل نور آفتاب قرار داده يا با استفاده از يك لامپ به تل ورميكمپوست نور تابانده میشود. لازم به ذکر میباشد هرچه شدت نور تابشي افزایش یابد عمل جداسازي سريعتر صورت ميپذيرد. (شکل2-3)
کرمها از نور گریزان میباشند و هنگامی که نور تابانده میشود این موجودات به مکانی مهاجرت میکنند که نور به آن قسمت نفوذ نداشته باشد بنابراین لایههای بالایی تا حد بسیاری بدون کرم میباشد و میتوان کود بدون کرم را برای فروش آماده کرد. (شکل2-4)

شکل2- 3 جداسازی به روش نور بر گرفته از کتاب پرورش کرمهای مولد ورمیکمپوست و کشاورزی

شکل2- 4 فرار کرم از نور بر گرفته از کتاب پرورش کرمهای مولد ورمیکمپوست و کشاورزی
بعد از مدتي به سراغ كپههاي ورميكمپوست رفته و لایههای رویه برداشته می شود. پس از برداشت لايههاي فوقاني معمولا كپهاي از كرم در دست است كه در منطقهاي متمركز میشوند. ورميكمپوست جدا شده را از پلاستيك جمع نموده، در این زمان میتوان كرم جدا شده را نيز برداشت نمود.
از محاسن استفاده از روش نور میتوان انتقال نسبتا راحت و کم تنشتر برای ایجاد بسترهای جدید در تولید انبوه و انحصاری ورمیکمپوست را برشمرد و همچنین معایب این روش در آن میباشد که نمیتوان کرمها را به صورت خالص جداسازی کرد.
2-5-1-2 کاهش و افزایش رطوبت:
هر جا که آب موجود باشد کرم نیز در آن منطقه یافت میشود. در نتيجه هر زمان که ورميکمپوست آماده شود چنانچه آبياري قطع شود از آنجايي که سطح کود از بالا به پايين خشک ميشود کرمها نيز از سطح کود به سمت قسمتهای پایین بستر حرکت ميکنند.
در اين روش، آبياري بستر به مدتي در حدود 2 الي 3 روز متوقف میشود. سپس به صورت لايه لايه كود را از بالا برداشت ميکنند. اين روند تا جايي ادامه داده میشود كه يك لايهي 15 سانتيمتری از كود و كرم باقي بماند. سپس تمام كود را جمع كرده و به صورت يك كپه درآورده و در مقابل آفتاب قرار میدهند. يك الي 2 روز صبر كرده و مجددا اقدام به برداشت میشود تا يك لايه 10 سانتيمتری از كود باقي بماند. اين لايه حاوي حداكثر ميزان كرم است. شکل 2-5 طریقه جداسازی با استفاده از کاهش رطوبت را نشان میدهد. لازم به ذکر میباشد كه در اين روش، اندكي تنش به كرمها وارد ميشود. اگر ترکیبی از این روش و روش نوردهي استفاده شود ميتوان به يقين نتيجه بهتری را گرفت.
با آبیاری بیش از حد و غرقاب نمودن بستر، تمامی کرمهای خاکی به سطح کود آمده و میتوان به راحتی کرمها را جمعآوری نمود. این روش به طور کلی توصیه نمیشود، دلیل آن نیز از بین رفتن کرمها و برداشت کود نامرغوب میباشد.
از جمله محاسن این روش هزینه کم و عدم نیاز به نیروی متخصص میباشد و همچنین معایب این روش تنش زیاد برای جاندار و عدم جدا سازی خالص میباشد.

شکل 2- 5 جداسازی به روش کاهش رطوبت و نحوه برداشت ورمی کمپوست با شن کش بر گرفته از پرورش کرمهای مولد ورمیکمپوست و کشاورزی پایدار
شکل 2- 6 جداسازی به روش مواد آلی جدید به دو صورت ردیفی و سبدی بر گرفته از کتاب پرورش کرمهای مولد ورمیکمپوست و کشاورزی
2-5-1-3 جدا کردن به وسیله کود جدید:
اگر هدف از جدا کردن کرمها ايجاد يک فارم جديد در همان محل است توصيه ميشود که از اين روش استفاده شود. کرمها در داخل بسترهای پرورش به دنبال غذا در حال حرکت میباشند. چنانچه بخش اعظم و یا تمام مواد بستر تبدیل به ورمیکمپوست شده باشد کرمها در هر جایی از بستر که با مواد غذایی روبرو شوند تجمع مینمایند. حال چنانچه بسترهایی که آماده برداشت میباشد را در بخشهایی از آن غذای جدید اضافه شود، کرمها در آن محل تجمع مینمایند و محل تجمع با تراکم بالای کرم میباشد. در این زمان است که میتوان جداسازی کرم از بستر را به طور کامل انجام داد. توزیع غذا را چندین بار میبایست در مدت حداقل 10 روز انجام داد تا بخش اعظم کرمها با این روش از داخل بسترها جدا گردد. در روش ردیفی، برای این روش به فاصله هر 80 الی 100 سانتیمتر در روی بستر گودالی به شعاع 20 و عمق 20 سانتیمتر ایجاد میشود. غذای تازهای که از مواد بستر اصلی می باشد به گودال انتقال داده میشود طی مدت زمانی شعاع 30 سانتیمتری گودال ایجاد شده را با دست برداشت میکنند بعد از جداسازی، کرمها به بستری که از قبل آماده شده است انتقال داده میشود. (شکل 2- 6)
از جمله معایب این روش، طولانی مدت بودن مهاجرت کرمها به داخل بستر جدید (غذای تازه) و همچنین تلفات زمان برداشت به دلیل له شدن کرمها در اطراف محل برداشت میباشد. از جمله محاسن این روش هم میتوان به جابجایی اختیاری کرمها به بستر جدید و عادت کردن آنها به شرایط و محیط جدید و در نتیجه کاهش تلفات کرمها به هنگام انتقال آنها به بسترهای دیگر اشاره نمود.
2-5-1-4 روش شیمیایی:
 از مواد شیمایی مختلف که به صورت محلول در آمده‌اند جهت بالا آمدن کرمهای خاکی از کود استفاده می‌شود. به عنوان مثال محلول کلرید جیوه، فرمالین، آب نمک، پرمنگنات پتاسیم بهتر است پس از جداسازی کرمها برای استفاده مجدد، کرمها شستشو داده شود. مناسب‌ترین و بی‌ضررترین روش جهت بالا آمدن کرمهای خاکی، استفاده از آب نمک غلیظ (در حد اشباع) می‌باشد. در این روش، کرمهای خاکی بهدست آمده آسیب ندیده و می‌توان در کلیه اهداف از آنها استفاده نمود. بدیهی است در این حالت، بستر قابلیت استفاده خود را از دست می‌دهد و باید کاملا شستشو شود و به علت خیس شدن بستر و عدم امکان سرند کردن آن از این روش برای جدا‌سازی کرم ورمی‌کمپوست استفاده نمی‌شود. (شکل 2- 7)

شکل 2- 7 فرار کرم ها در اثر استفاده از مواد شیمیایی بر گرفته از پرورش کرمهای مولد ورمیکمپوست و کشاورزی پایدار

2-8 جداسازی با استفاده از شوک الکتریکی بر گرفته از کتاب پرورش کرمهای مولد ورمیکمپوست و کشاورزی
2-5-1-5 جداسازي با شوک الکتريکي:
دو الکترود با فاصله و جدا از یکدیگر در کود گذاشته میشود و با فاصلههای زمانی مختلف و پیدرپی به کود شوک الکتریکی داده میشود، با این عمل کرمهای خاکی تحریک شده و از داخل کود به بیرون انتقال مییابند. این روش به علت نارسایی کود و از سوی دیگر اینکه کرمهای نزدیک به الکترود بسیار برانگیخته شده و باعث فلج شدن یا کشته شدن بیشتر کرمها میشود روش پرآسیبی است. تعدادی از کرمها نیز به عمق خاک پناه میبرند. در این روش اگر سطح کود خشک باشد کرمهای خاکی به جای بالا آمدن، به اعماق کود نفوذ کرده و نتیجه غیردلخواه خواهد بود. در این روش کرمهایی که تا 1 متری الکترود میباشند را میتوان تحریک نمود. قابل ذکر میباشد که این روش برای کرمهای خاکی که در عمق کود زندگی میکنند متداول میباشد.
2-5-1-6 روش لایه برداری:
این روش با کمک چنگک و یا شنکش انجام میشود که طول میلههای آن از 7 سانتیمتر بیشتر نبوده و پرتراکم باشد. روی سطح بسترها لایهای به عمق 5-7 سانتیمتر خراش داده میشود تا کرمهای مستقر در این لایه به دلیل استرس و ترس به لایههای پایینی مهاجرت نموده و همچنین این لایه از یکپارچگی خارج شده و پودر میگردد که به دلیل هوادهی بهتر سریعتر خشک شده و با دست آماده برداشت میگردد. پس از اینکه بخشهای قابل برداشت تخلیه گردید مجددا لایه رویی خراشیده میشود تا اینکه لایه زیرین که ممکن است تا ضخامت 10سانتیمتر برسد با حجم زیاد کرم مخلوط میباشد که این بخش را باید از طریق غذا دادن تخلیه کرد. موقعی که کرم به دنبال غذای جدید است بستر خود را ترک میکند در نتیجه ورمیکمپوست فاقد کرم میباشد.
از معایب این روش میتوان گفت که کرمها ممکن است در حین خراشیدن روی بستر توسط شنکش صدمه ببینند و بازسازی آنها طول بکشد، برداشت بسترها با این روش هزینه کارگری زیادی دارد و زمانبر میباشد و از محاسن این روش میتوان گفت که دستگاههای فنی و تجهیزات گران قیمت جهت جداسازی نیاز ندارد.
2-5-1-7 جداسازی به روش دستی:
نمونهبرداری به وسیله یک بیل یا ابزار نمونهبرداری فلزی یا پلاستیکی از نمونههای ورمی کمپوست در ابعاد تعیین شده گرفته میشود و سپس کرم و کوکونهای موجود در ورمیکمپوست را به صورت دستی جدا میکنند.
با استفاده از یک بیل یا ابزار نمونهبرداری، اقدام به حفر نموده و محتویات به صورت قالبی از آن خارج می شود. همچنین میتوان برای بررسی ابعاد گودالهای ایجاد شده، هم در قسمت بالا و هم پایین از ارتفاعسنج استفاده نمود. این اندازهها را میتوان بر روی تیغه و دسته بیل نیز مشخص کرد. ممکن است ارتفاع سنج دارای لبههای تیزی باشد که به درون خاک رفته و لبه نمونههایی را که باید بیرون آورده شوند، علامتگذاری نماید. برای انجام این عمل به صورت دستی، استفاده از دستکشهای پارچهای یا پلاستیکی مفید است.
از محاسن این روش میتوان گفت جداسازی کم تنش و تقریبا خالص انجام میپذیرد و از معایب آن نیز میتوان گفت که نیاز به زمان و دقت بالا داشته و هزینه کارگری نیز افزایش مییابد.
2-5-1-8 استفاده از بستر های سلولوزی:
ژاپنیها از این روش برای پرورش کرم به منظور خوراک انسانی و همچنین مصارف دارویی استفاده میکنند. این روش شامل ایجاد یک بستر از سلولز استریل، فرآوری شده و تزریق کرم به بستر است. تعویض مداوم بستر با جابجایی کرمها در شرایط رطوبتی مطلوب و انتقال به بستر استریل جدید انجام میپذیرد.
روشهای دستی سادهترین راه برای جداسازی کرم از کود میباشد و علاوه بر آن کم هزینه نیز میباشد.
2-5-2 روش غیر بیولوژیک:
به روشهای مکانیکی روش غیربیولوژیک گفته میشود.
2-5-2-1 دستگاه های هیدروترمیک و حرارتی:
در روشهای حرارتی و هیدروترمیک با بالا بردن درجه حرارت بستر، کرمها در داخل بستر به دلیل گرمای بیش از حد به روی بستر نقل مکان میکنند در این زمان است که میتوان اقدام به جمعآوری کرم خالص نمود. در این روش میتوان کرمهای بالغ را به صورت جدا برداشت نمود همچنین برداشت لاروها هم میسر است. استریل شدن کود ورمیکمپوست بر اساس استاندارد کمپانی ورم پاور آمریکا (wormpower)، مهمترین مزیت این روش این است که دقیقا مشخص میشود چند نخ کرم به مشتری فروخته میشود، با این حال استرس فوق العاده زیاد به کرم و اختلال در فعالیت حیاتی کرم به وجود میآید.
2-5-2-2 سرند
سرند یا همان الک وسیلهای است که بر حسب اندازه مواد، مواد را به وسیله نیروی انسانی و یا مکانیکی از هم جدا میکند. سرند ورمیکمپوست انواع متفاوتی دارند که میتوان به سرند ویبره (کشویی)، سرند دوار و سرند دستگاههای تولید نیمه اتوماتیک ورمیکمپوست یا همان راکتوری اشاره کرد. با سرند کود ورمیکمپوست میتوان بر ارزش ریالی محصول به دلیل بهبود شکل ظاهری افزود علاوهبر این با سرند کود ورمی کمپوست، سنگ یا کلوخهها از آن جدا شده و برکیفیت کود افزوده میشود.
2-5-2-2-1 سرند کشویی:
این سرندها دارای 3 ردیف (در برخی موارد تا 5 ردیف) تور جداسازی با منافذ 3، 6 و 10 میلیمتر میباشند. این سرندها برای جداسازی کرم نامناسب میباشد و تلفات کرم در صورت استفاده از این سرند برای جداسازی حداکثر است. با این حال مزیت این سرندها در این میباشد که در هنگام سرند کود ورمیکمپوست میتوان کود را با درصد رطوبت بالاتری نیز سرند کرد. (شکل 2- 9)

شکل 2- 9 نمونهای از سرند مکانیکی کشویی بر گرفته از کتاب پرورش کرمهای مولد ورمیکمپوست و کشاورزی

شکل 2-10 سرند مکانیکی دوار بر گرفته از پرورش کرمهای مولد ورمیکمپوست و کشاورزی پایدار
2-5-2-2-2 سرند دوار:
از مهمترین مراحل تولید علاوه بر جداسازی کرم از کود، درجهبندی کود نیز میباشد. سرندهای دوار در زمانی که جداسازی کرم از کود ورمیکمپوست مدنظر باشد استفاده میشود و دارای منافذ مختلفی میباشد که شمارهبندی شده می باشند. زمانی که کود نیازمند به انجام سرند سرند باشد رطوبت کود بسیار حائز اهمیت است.
نمونهای از سرند دوار در شکل2- 10نشان داده شده است.
در مطالعات منیوچی و فیری1 بر روی سرند ورمیکمپوست و جداسازی کرم از طریق سرند دوار مکانیکی، مشخصات دستگاه سرند عبارت از اندازه مشها mm4، طول دستگاه mm2500 و قطر استوانه چرخنده cm90 میباشد. شرایط آزمایش برای این دستگاه بدین صورت بود که رطوبت توده کرم و کود بین 40-60 درصد، سرعت استوانه rpm70-30 و ظرفیت دستگاه m3/h 1.3 بوده است. راندمان دستگاه 95-80 درصد بدست آمد. مواد تشکیل دهنده ورمیکمپوست در این مطالعه از خمیر ذرت، کود گاوی و کاغذ بازیافتی تشکیل شده بود. قطر متوسط ذرات ورمیکمپوست 300-500 میکرومتر و وزن متوسط کرم بین mg200-250 بود. (شکل 2-11)
در مطالعات صورت گرفته در انواع روشهای جداسازی کرم از کود ورمیکمپوست، مهمترین عامل برای انتخاب جداسازی، برگرفته از نیاز تولیدکننده میباشد. در روشهای بیولوژیک با توجه به سادگی روش میتوان گفت هزینه کارگری و مدت زمان تولید محصول و عرضه آن به بازار افزایش مییابد. در روش غیربیولوژیک سرند دوار علاوه بر جداسازی میتوان ورمیکمپوست را درجهبندی نیز نمود.
با توجه به شکل 2-11 دستگاه ساخته شده توسط موسیدا مرسی و همکاران، حرکت در دستگاه سرند دوار مستقیما از موتور به شفت دستگاه انتقال داده شده و باعث چرخش سیلندر مشبک میشود. این گونه انتقال حرکت به نظر میرسد که مخصوصا در آغاز کار سرند، فشار زیادی را به موتور وارد میآورد و همچنین ممکن است به واسطه گشتاور بالا باعث برش شفت شود در حالی که اگر انتقال حرکت از کنار و به صورت اصطکاکی باشد فشار کمتری به موتور وارد آمده و همچنین نیازی به نصب گیربکس نمیباشد.
در سایر مطالعات صورت گرفته در مورد سرند دوار هیچگونه صحبتی از شیب دستگاه به میان نیامده است. در حالی که به نظر میآید اگر شیب جزو یکی از پارامترها لحاظ شود در حقیقت میتوان زمان انجام سرند را افزایش و یا کاهش داد در نتیجه اعمال شیب باعث افزایش راندمان و بهبود کیفیت سرند ورمیکمپوست میشود. در شکل 2-11 همانطور که مشاهده میشود سیلندر دستگاه موسیدا مرسی و همکاران تنها از یک استوانه و با مشهای 4 میلیمتر ساخته شده است. هنگام اعمال بارگذاری اگر دهانه ورودی تا حدودی مسدود نشود موجب میشود که ورمیکمپوست به بیرون دستگاه پرتاب شود و حالت قیف بودن خروجی دستگاه برای خروج کم تنش
1 -Musaida Mercy Manyuchi and Anthony Phiri 2013
کرم و کلوخه امری ضروری به نظر میرسد. انتخاب مشهای گوناگون به گمانی موجب بهبود راندمان میشود و همچنین فشار کمتری به الکتروموتور وارد میکند

شکل 2- 11 سرند مورد تحقیق موسیدا مرسی و همکاران
فصل سوم………………….. مواد و روشها ……….24-36
ورمیکمپوست از نظر مواد غذایی از کود دامی برتر است، همچنین عاری از علف هرز میباشد و به دلیل خاصیت هوموسی باعث افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک و همچنین احیای خاک میشود و چون ارگانیک است از کودهای شیمیایی ارجحتر میباشد. در تولید ورمیکمپوست سرند یا به عبارتی درجهبندی ورمیکمپوست یکی از معضلات برای تولیدکنندگان به شمار میآید. در سرند مکانیکی دوار سعی بر آن شده است که علاوه بر درجهبندی ورمیکمپوست، جداسازی کرم از کود ورمیکمپوست نیز انجام بپذیرد. برای درجهبندی از انواع اشکال گوناگون در منافذ توری استفاده میشود. سرعت دورانی دستگاه یکی از پارامترهای مهم میباشد به طوری که در کیفیت نهایی ورمیکمپوست و همچنین جداسازی کرم موثر است. شیب دستگاه یکی از پارامترهای مهم و تاثیرگذار در راندمان دستگاه میباشد. از دیگر پارامترها میتوان به رطوبت محصول توجه داشت. این پارامتر اگر زیاد باشد کود به صورت گرانوله و بیکیفیت میشود و همچنین بر روی راندمان دستگاه جداسازی کرم از کود تاثیر به سزایی دارد. در این بخش به چگونگی تولید بستری ورمیکمپوست، طراحی، ساخت و ارزیابی یک سرند دوار برای جداسازی ورمیکمپوست و همچنین نحوه انجام آزمایشات پرداخته شده است.
3-1 چگونگی تشکیل بستر و کود ورمیکمپوست
در این تحقیق، همزمان با انجام مرور بر منابع و همچنین طراحی و ساخت دستگاه با توجه به اینکه جهت ارزیابی دستگاه نیاز به توده آماده جداسازی مرکب از ورمیکمپوست، کوکون، کرم و مواد زائد میباشد بنابراین برای تولید ورمیکمپوست، فارم کوچکی در قالب بستری در محل کارگاه گروه مکانیک بیوسیستم راهاندازی گردیده است (شکل 3-1). در ابتدا برای سهولت مصرف کود دامی برای کرم کود دامی را الک نموده و سپس کود شستشو داده میشود. بستر با Ec بالا موجب آسیب جدی به کرم میشود و همچنین تولید را کاهش میدهد بنابراین در ابتدا میبایست کود دامی پوسیده را شستشو داد تا از شوری کود کاسته شود. زمانی که شستشوی کود دامی به اتمام رسید این کود به عرض 70 سانتیمتر، ارتفاع 30 سانتیمتر و به طول دلخواه پخش شده است و در این زمان میبایست کود را آب داده تا رطوبت کود تا حدودی از رطوبت جعبه کرم با بستر بیشتر باشد. کرم با بستر 1 تا 3 روز آب و مواد غذایی داده نمیشود تا به اصطلاحی شرایط محیطی کرم نامناسب شود. از آنجا که کرمها موجوداتی آب دوست میباشند بنابراین به کود دامی که همان بستر اصلی است قبل از اضافه کردن جعبه کرم با بستر، شیاری تشکیل داده شده است و به بستر اصلی آب داده میشود تا رطوبت بستر اصلی از بستر خود کرم بیشتر شود و نقل مکان کرم سریعتر صورت بگیرد.
زمانی که شرایط بستر برای کرمها ایدهآل شد به ازای هر 1 متر مربع یک جعبه کرم با بستر به بستر اصلی اضافه شد. زمانی که بستر آماده شد و کرم داخل بستر رفت میبایست با توجه به شرایط بستر شرایط رطوبتی بستر را تامین کرد و اگر مواد غذایی کاهش یافت میبایست کود دامی و دیگر مواد زائد آلی به بستر تغذیه نمود. بسته به تراکم کرم، مدت زمان تولید ورمیکمپوست 2 الی 6 ماه میباشد. (در صورتی که شرایط بستر مهیا باشد)
فرآیند تولید بستری ورمیکمپوست واقع درکارگاه مکانیک بیوسیستم دانشگاه ارومیه 9 ماه به طول انجامید.
زمانی که کود دامی از قسمت هاضمه کرم عبور کند رنگ آن قهوهای تیره میشود و همچنین شکل ورمیکمپوست نیز شبیه به تفالههای چای میشود و هنگامی که به ورمیکمپوست آب داده شود در بستر، این آب جاری میشود و تا حدودی جذب نمیشود در نتیجه در این زمان میبایست برداشت ورمیکمپوست انجام داده شود. ( شکل3-2)

شکل 3-1 بستر کود ورمیکمپوست واقع در کارگاه مکانیک بیوسیستم دانشگاه ارومیه ، تشکیل شده از کود دامی به ارتفاع 30 سانتیمتر و عرض 70 سانتیمتر

شکل 3-2 ورمیکمپوست آماده برای سرند در کارگاه گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه ارومیه
3-2 ساخت دستگاه
مهمترین بخش در هر دستگاهی از نظر تحمل بارهای مکانیکی، شاسی آن میباشد. شاسی دستگاه تا آنجا که مقدور بود سبک در نظر گرفته شده است تا علاوه بر صرفهجویی اقتصادی، حمل و نقل آن آسانتر صورت بگیرد در حالی که وزن قطعات و توده مواد داخل سرند را تحمل کند. (شکل 3-3)

شکل 3-3 شاسی طراحی شده دستگاه ورمیکمپوست، در محیط نرم افزار کتیا

شکل 3-4 شاسی ساخته شده با استفاده از پروفیل 2*2
طرح شاسی و ساخت آن با استفاده از پروفیل 2*2 صورت گرفته و به روش جوشکاری ساخته شده است. (شکل 3-4)
سرند دوار همانطور که از اسم آن مشخص میباشد استوانهای است که حول یک محور میچرخد. دلیل انتخاب استوانه برای جلوگیری از ارتعاشات دستگاه بوده است و در بین اجسام سه بعدی جسم متقارنی که بتواند حول یک محور چرخش یکنواختتری داشته باشد استوانه است. محور دستگاه در حقیقت شاسی برای استوانه دستگاه سرند دوار میباشد و چون وزن زیادی را میبایست تحمل کند بایستی در ضخامت و جنس آن دقت شود. شفت دستگاه با قطر cm5 و ازجنس فولاد انتخاب شده است و میل گردهایی با زاویه 120 درجه در ابتدا، وسط و انتهای دستگاه تعبیه شده تا از خمش احتمالی شفت و توری در استوانه دوار جلوگیری به عمل آید و همچنین اسکلت مستقلی برای قرارگیری الکها تعبیه شده است که نحوه قرارگیری آن ابتدا، وسط و انتهای دستگاه بوده است. (شکل 3-5)

شکل 3-5 نمایی از شفت و نحوه قرارگیری میل گردها در محیط نرم افزار کتیا

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *