متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید متن کامل پایان نامه را در سایت منبع 2 fuka.ir می توانید ببینید

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید

از پدر و مادر عزیزم این دو معلم بزرگوارم که همواره بر کوتاهی و درشتی من، قلم عفو کشیده و کریمانه از کنار غفلتهایم گذشتهاند و در تمام عرصههای زندگی یار و یاوری بی چشمداشت برای من بودهاند؛ از استاد با کمالات و شایسته؛ جناب آقای دکتر علیرضا ناصر صدرآبادی، که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند؛ از استاد صبور و با تقوا، جناب آقای دکتر حسین صیادی تورانلو، که زحمت مشاوره این رساله را در حالی متقبل شدند که بدون مساعدت ایشان، این پروژه به نتیجه مطلوب نمیرسید؛ و از استاتید فرزانه و دلسوز؛ جناب آقای دکتر حبیب اله میر غفوری و جناب آقای دکتر حامد فلاح تفتی که زحمت داوری این رساله را متقبل شدند؛ کمال تشکر و قدردانی را دارم. باشد که این خردترین، بخشی از زحمات آنان را سپاس گوید.
چکیده:
یکی از بخش‌های دولتی کشور که بسیار دانش‌بنیان بوده و بخش عظیمی از منابع دولتی را به خود اختصاص می‌دهد، بخش مدیریت بیمارستانی می‌باشد. ارائه‌ی خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران، یک تلاش پیچیده است که به‌طور فزاینده‌ای به دانش و اطلاعات وابسته است. همان‌طور که انسان‌ها، مواد و منابع مالی نیاز به مدیریت دارند، دانش و اطلاعات نیز یک منبع به‌شمار می‌آیند که باید مدیریت مؤثری به‌وسیله‌ی مدیران خدمات بهداشتی و درمانی بر آن‌ها اعمال شود. به‌منظور به‌کارگیری مدیریت دانش در سازمان‌ها، گاهی اوقات با مشکلاتی روبرو می‌شویم. ناتوانی در شناسایی و برطرف‌کردن این مشکلات پیش از پیاده‌سازی برنامه‌های مدیریت دانش، تأثیرات نامطلوب گسترده‌ای بر مرحله‌ی پیاده‌سازی و اجرای آن‌ها خواهد گذاشت. بنابراین تجزیه و تحلیل نیازهای دانش سازمان و شناسایی موانع آن ضروری به نظر می‌رسند. هدف پژوهش حاضر اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش پس از شناسایی نیازمندیهای مدیریت دانش در بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی شیراز میباشد. نتایج این پژوهش به‌منظورتشخیص کمبودها و موانع پیاده‌سازی دانش سازمانی و تلاش برای رفع آن‌ها، بهبود بهرهوری سرمایه‌های انسانی، ارائه‌ی خدمات با ارزش افزودهی‌ بیشتر و رضایت‌مندی بیماران و کارکنان کاربرد دارد. در این پژوهش بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها از روش تاپسیس فازی برای تعیین وزن فازی نیازمندیها و راهحلهای مدیریت دانش و روش گسترش عملکرد کیفیت فازی برای تعیین میزان اثرگذاری هر یک از راهحلها بر نیازمندیهای مدیریت دانش و در نهایت روش وزندهی ساده به منظور اولویتبندی راهحلهای مدیریت دانش استفاده گردیده است. بر اساس نتایج بهدست آمده از این پژوهش، به ترتیب راهحلهای توزیع و به‌کارگیری صحیح دانش ذخیره شده در مسیر افزایش هرچه بیشتر بهره‌وری سازمان، ایجاد چندین کانال به‌اشتراک‌گذاری دانش و توسعهی یک سازمان مبتنی بر یادگیری در اولویت قرار دارند. در پایان پژوهش، بر اساس یافتههای بهدست آمده از تحقیق، پیشنهادات کاربردی و پژوهشی ارائه گردیده است.
کلمات کلیدی: مدیریت دانش، منطق فازی، تاپسیس فازی، گسترش عملکرد کیفیت فازی، روش وزندهی ساده
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات 1
TOC o "1-3" h z u 1-1- مقدمه PAGEREF _Toc398990106 h 21-2- بیان مسأله و اهداف تحقیق PAGEREF _Toc398990107 h 21-3- ضرورت تحقیق PAGEREF _Toc398990108 h 41-4- سؤالات تحقیق PAGEREF _Toc398990110 h 51-5- قلمرو تحقیق5
1-6- روش تحقیق5
1-7- تعریف کلمات کلیدی PAGEREF _Toc398990113 h 61-8- فصل‌بندی تحقیق7
فصل دوم: ادبیات تحقیق و مبانی نظری 8
2-1- مقدمه9
2-2- دانش9
2-2-1- داده، اطلاعات، دانش و خرد10
2-2-2- تعاریف دانش11
2-2-3- انواع دانش PAGEREF _Toc398990119 h 112-2-3-1- دانش ضمنی و دانش صریح PAGEREF _Toc398990120 h 12
2-2-3-2- دانش شخصی و دانش سازمانی PAGEREF _Toc398990121 h 13
2-2-3-3- دانش رسمی و دانش غیررسمی PAGEREF _Toc398990122 h 13
2-2-3-4- تقسیم‌بندی دانش بر مبنای سلسله‌مراتب کارکردی آن PAGEREF _Toc398990123 h 14
2-2-3-5- تقسیم‌بندی معرفت‌شناختی دانش PAGEREF _Toc398990124 h 16
2-2-4- خصوصیات و ویژگی‌های دانش PAGEREF _Toc398990125 h 162-2-5- اهمیت دانش PAGEREF _Toc398990126 h 172-3-مدیریت دانش20
2-3-1- تعاریف مدیریت دانش PAGEREF _Toc398990128 h 202-3-2- اهداف مدیریت دانش PAGEREF _Toc398990130 h 212-3-3- مزایای مدیریت دانش PAGEREF _Toc398990132 h 222-3-4- اهمیت مدیریت دانش PAGEREF _Toc398990133 h 242-3-5- نیازمندی‌های مدیریت دانش26
2-3-6- راه‌حل‌های مدیریت دانش29
2-3-7- تفاوت‌های بین مدیریت دانش و مدیریت اطلاعات29
2-3-8- تاریخچه‌ی دانش و مدیریت دانش30

متن کامل در سایت امید فایل 

2-4- تکنیک‌های مورد استفاده جهت تحلیل داده‌ها33
2-4-1- منطق فازی33
2-4-1-2- اعداد فازی34
2-4-2- روشهای تصمیم‌گیری چند معیارهی فازی35
2-4-2-1- TOPSIS فازی36
2-4-2-2- روش SAW39
2-4-3- گسترش عملکرد کیفیت39
2-5- مطالعات داخلی و خارجی48
2-6- مهمترین یافتهها از مرور پژوهشهای پیشین62
2-7-جمع‌بندی72
فصل سوم: روش تحقیق 95
3-1- مقدمه75
3-2- مراحل اجرای تحقیق75
3-2-1- شناسایی نیازمندی‌های مدیریت دانش با بررسی ادبیات تحقیق75
3-2- 2- شناسایی نیازمندی‌های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز76
3-2-3- تعیین سطوح اهمیت نیازمندی‌های مدیریت دانش76
3-2-4- شناسایی راه‌حل‌های مدیریت دانش با بررسی ادبیات تحقیق76
3-2-5- شناسایی راه‌حل‌های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز77
3-2-6-تعیین سطوح اهمیت راه‌حل‌های مدیریت دانش77
3-2-7- محاسبه وزن فازی نیازمندیهای مدیریت دانش77
3-2-8- محاسبه وزن فازی راهحلهای مدیریت دانش78
3-2-9- تشکیل ماتریس فازی روابط خانه QFD78
3-2-10- اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش با استفاده از تکنیک SAW79
3-3- روش انجام تحقیق82
3-4- روش‌شناسی تحقیق82
3-4-1- سوًالات پژوهشی82
3-4-2- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق82
3-4-3- روایی و پایایی پرسشنامه83
3-5- جمع‌بندی83
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 84
4-1- مقدمه85
4-2- تعیین نیازهای مدیریت دانش85
4-3- تعیین اهمیت و وزن فازی نیازهای مدیریت دانش87
4-4- شناسایی راه‌حل‌های مدیریت دانش96
4-5- تعیین اهمیت و وزن فازی راه‌حل‌های مدیریت دانش98
4-6- تشکیل خانه QFD103
4-7- اولویت بندی راهحلهای مدیریت دانش106
4-8- جمع‌بندی107
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 108
5-1- مقدمه109
5-2-نتیجه‌گیری و بررسی سؤالات پژوهشی109
5-3-پیشنهادات کاربردی113
5-4-پیشنهادات پژوهشی114
مراجع 116
مراجع فارسی116
مراجع لاتین122
پیوست 144
پیوست الف: PAGEREF _Toc398990189 h 144پیوست ب: PAGEREF _Toc398990190 h 146پیوست ج: PAGEREF _Toc398990191 h 148پیوست د: PAGEREF _Toc398990192 h 152پیوست ه: PAGEREF _Toc398990193 h 155چکیده انگلیسی :160

فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول 2-1: تعاریف دانش 11
جدول2-2: تعاریف مدیریت دانش 21
جدول2-3: تفاوت مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش 29
جدول2-4: روند پیشرفت مدیریت دانش 32
جدول 2-5: تعاریف QFD 42
جدول2-6: نیازمندی‌های مدیریت دانش 62
جدول2-7: راه‌حل‌های مدیریت دانش 67
جدول 3-1: تعیین سطوح اهمیت هر یک از نیازمندیهای مدیریت دانش 76
جدول 3-2: تعیین سطوح اهمیت هر یک از راهحلهای مدیریت دانش 77
جدول 3-3: درجه ارتباط، نماد گرافیکی و اعداد فازی متناظر با آن‌ها 79
جدول 3-4: اعداد فازی و عبارت کلامی 79
جدول4-1: امتیازات فازی اهمیت نیازمندی‌های مدیریت دانش 87
جدول4-2: فاصله گزینه حل مشکلات درمانی و تغییر محیط درمان از هر یک از عبارات کلامی 90
جدول 4-3: عبارات کلامی متناظر با میانگین نمرات فازی نیازمندی‌های مدیریت دانش 91
جدول 4-4: امتیازات فازی معیارهای اصلی نیازمندی‌های مدیریت دانش 93
جدول4-5: رتبه‌بندی نیازمندی‌های مدیریت دانش 94
جدول4-6: اعداد فازی و عبارات کلامی متناظر با اهمیت راه‌حل‌های مدیریت دانش در بعد فرایند 99
جدول4-7: رتبه‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش در بعد فرایند 100
جدول4-8: رتبه‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش در بعد فرایند 102
جدول4-9: ماتریس فازی روابط خانه QFD 104
جدول4-10: محاسبه امتیاز نهایی هریک از راه‌حل‌های مدیریت دانش با تکنیک SAW 106
فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل 2-1: تابع عضویت عدد فازی مثلثی 35
شکل 3-1: مراحل متدولوژی اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش با رویکرد QFD فازی 81
شکل 4-1: محل قرار گرفتن امتیاز فازی حل مشکلات درمانی و تغییر محیط درمان نسبت به عبارات
کلامی 89
شکل4-2: نمودار امتیازات فازی معیارهای اصلی نیازمندی‌های مدیریت دانش 93
فصل اول

کلیات

1-1- مقدمهامروزه دانش به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه و عامل اصلی مزیت رقابتی پایدار سازمان‌ها به‌شمار می‌رود. مدیریت این سرمایه‌ی حیاتی امری ضروری است. این پژوهش درصدد است به شناسایی نیازمندی‌ها و در نهایت اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش در بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی شیراز بپردازد. فصل اول به کلیات تحقیق اشاره می‌کند. در این راستا ابتدا مسئلهی تحقیق و سپس ضرورت و اهداف تحقیق و در ادامه قلمرو و روش تحقیق بررسی می‌گردد.
1-2- بیان مسأله و اهداف تحقیق
امروزه دانش به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه و دارایی یک سازمان و محرکی برای ایجاد مزیت رقابتی، تحول سازمانی، نوآوری و... در سازمان به‌شمار می‌رود. این دارایی، در مقایسه با انواع دیگر دارایی‌ها، از این ویژگی منحصر‌به‌فرد برخوردار است که هر چه بیشتر استفاده گردد به ارزش آن افزوده می‌شود(نیمال و همکاران، 2004). مدیریت این دارایی نامشهود در طول دهه‌های گذشته توجه زیادی را به خود جلب نموده به‌طوری‌که اجرای یک استراتژی مؤثر مدیریت دانش و تبدیل شدن به یک سازمان دانش‌محور، شرط الزامی موفقیت سازمان‌ها در دوره‌ای است که به دوره‌ی اقتصاد دانش‌محور معروف است(هانگ و همکاران، 2005؛ داونپورت و بک، 2002؛ لوت و گونر، 2000).
مدیریت دانش فرآیندی است که به سازمان‌ها در کشف، انتخاب، سازماندهی، انتشار و انتقال اطلاعات مهم و تجارب ضروری برای فعالیت‌هایی از قبیل حل مسأله، یادگیری پویا، برنامه‌ریزی استراتژیک و تصمیم‌گیری کمک می‌کند(گوپتا و گاوندراجن، 2000). مدیریت دانش به تلاش‌هایی اشاره دارد که به‌طور سیستماتیک برای یافتن، ساماندهی، قابل دسترس نمودن سرمایه‌های نامشهود سازمان، تقویت فرهنگ یادگیری مستمر و تسهیم دانش در سازمان صورت می‌گیرد. بسیاری از سازمان‌ها با تمرکز بر مدیریت دانش و سرمایه‌گذاری گسترده در زمینهی فناوری اطلاعات به‌دنبال دسترسی به مزایای حاصل از مدیریت دانش هستند(شیح و چنگ، 2005).
مدیریت دانش سازمانی یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت شرکت‌ها در شرایط رقابتی و عصر اطلاعات است. اهمیت این موضوع به‌حدی است که امروزه شماری از سازمان‌ها، دانش خود را اندازه‌گیری می‌کنند و به‌منزله‌ی سرمایه‌ی فکری سازمان و نیز شاخصی برای درجه‌بندی شرکت‌ها در گزارش‌های خود منعکس می‌کنند(موسوی، 1384). اهمیت دانش را در محیط تجاری، جهانی و پیچیده نمی‌توان نادیده گرفت. سازمان‌هایی که می‌دانند چگونه باید اطلاعات را به‌طور مؤثر کسب، توزیع و مدیریت کنند، رهبران صنعت خود خواهند بود. امروزه به ‌سوی دوره‌ای حرکت می‌کنیم که مزیت رقابتی نه‌ فقط از طریق دست‌یابی به اطلاعات، بلکه مهم‌تر این‌که از طریق ایجاد دانش جدید حاصل می‌شود(داونپورت و کلار، 1998).
سازمان‌ها بر اساس میزان دانش خود با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. محصولات و خدمات سازمان‌ها هر روز پیچیده‌تر شده و نرخ نوآوری و سهم اطلاعات در آن‌ها بیشتر می‌شود. در این میان مدیریت دانش با در اختیار داشتن ابزارهای لازم به‌عنوان فرصت مناسبی برای ایجاد مزیت رقابتی محسوب می‌شود. لذا مدیریت دانش، به جهت اشتراک گذاشتن و به‌کارگیری دانش در سازمان برای دست‌یابی به مزیت رقابتی، مورد استفاده قرار می‌گیرد(پیترسون و پولفالت، 2002). جوامع علمی و تجاری، هر دو بر این باورند که سازمان‌های دارای قدرت دانش می‌توانند برتری‌های بلندمدت خود را در عرصه‌های رقابتی حفظ کنند و به همین دلیل در سال‌های اخیر، مدیریت دانش به یک موضوع مهم و حیاتی در سازمان‌ها تبدیل شده است(بات، 2001).
با وجود مزایای بسیار مدیریت دانش، به‌منظور به‌کارگیری مدیریت دانش در سازمان‌ها، گاهی اوقات با مشکلات و موانعی روبرو می‌شویم(طاهری‌هشی و همکاران، 1389). شرکت‌های بسیاری درراستای اجرای مدیریت دانش موفق شدهاند و به پیشتازی خود ادامه می‌دهند ولی سازمان‌هایی نیز علیرغم صرف وقت و هزینه بسیار ناکام مانده‌اند(قلیزاده و حمیدیزاده، 1388). ناتوانی در شناسایی و برطرف ‌کردن این مشکلات پیش از پیاده‌سازی برنامه‌های مدیریت دانش در سازمان‌ها و از جمله بخش مدیریت بیمارستانی کشور، تأثیرات نامطلوب گسترده‌ای بر مرحلهی پیاده‌سازی و اجرای آن‌ها خواهد گذاشت.
هدف پژوهش حاضر اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش پس از شناسایی نیازها در بیمارستان شهید بهشتی شیراز، به‌منظور تشخیص کمبودها و موانع در اجرای دانش سازمانی و تلاش برای رفع آن‌ها، بهبود بهره‌وری سرمایه‌های انسانی، ارائه‌ی خدمات با ارزش افزودهی‌ بیشتر و رضایت‌مندی بیماران و کارکنان می‌باشد.
1-3- ضرورت تحقیقمدیریت دانش در اوایل دهه‌ی 90 به‌عنوان یک رویکرد عمومی در تمام سازمان‌های بازرگانی، خدماتی، بخش خصوصی و دولتی، کتابخانه‌ها و مراکز اطلاعاتی مطرح گردید(جین، 2009). در حال حاضر در عصر دانایی و دانش‌محوری، مدیریت دانش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است(جعفری، 2009). پژوهش‌ها حاکی از تأثیر مدیریت دانش در به‌دست آوردن استراتژی پایدار و مزایای رقابتی است(جاسمادین، 2008). علاوه بر آن ارتباط میان مدیریت دانش و نوآوری در سازمان و مدیریت دانش و عملکرد بالای سازمانی به اثبات رسیده است(رودز و همکاران، 2008).
در سازمان‌های بهداشتی و درمانی به ‌لحاظ اهمیت روزآمد بودن اطلاعات و دانش برای بهبود خدمات، دانش و مدیریت آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. سازمان‌های بهداشت و سلامت در قرن 21 به لحاظ گسترهی وسیع آن، تعامل این سازمان‌ها با عموم مردم و تغییرات پیش آمده در نظام‌های بهداشتی جهانی، با چالش‌های زیادی مواجه هستند. برای غلبه بر این چالش‌ها و ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی، این بخش از نظام اجتماعی نیازمند مدیریت کارآمد و مؤثر، استفاده از کارکنان ماهر و با‌دانش و تخصیص زمان مناسب به امر مدیریت دانش می‌باشد(امیری، 1389). بنابراین می‌توان گفت در دهه‌های اخیر، تکنولوژی اطلاعات با محوریت دانش و خردگرایی انسان و اندیشه‌هایش، بهمنظور بهره‌برداری از اندیشه و سپردن امور تکراری و غیرخلاق به ماشین و هم‌چنین افزایش کارآیی و آزادسازی مهارت‌های انسانی، مورد توجه خاصی قرار گرفته است(فاتح پناه، 2006). از این ‌رو پژوهش حاضر به اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش بهمنظور پیادهسازی مؤثر مدیریت دانش در بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی شیراز اختصاص یافته است.
1-4- سؤالات تحقیق1- نیازمندیهای مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز کدامند؟
2-سطوح اهمیت نیازمندیهای مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز چگونه است؟
3- راه‌حل‌های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز کدامند؟
4- سطوح اهمیت راهحلهای مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز چگونه است؟
5- اولویت نیازمندیهای مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز به چه صورت است؟
6- اولویت راه‌حل‌های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز به چه صورت است؟
1-5- قلمرو تحقیقبا توجه به موضوع تحقیق که عبارت است از اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش با رویکرد گسترش عملکرد کیفیت(QFD) فازی در بیمارستان شهید بهشتی شیراز، لذا قلمرو مکانی تحقیق، بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی شیراز با 14 پزشک عمومی و 16 پزشک متخصص میباشد. قلمرو زمانی این پژوهش، سال 1393 است و قلمرو موضوعی پژوهش، مباحث مرتبط با مدیریت دانش میباشد.
1-6- روش تحقیقبا توجه به اینکه تحقیق حاضر در بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی شیراز انجام شده است، نوع تحقیق بر اساس هدف، کاربردی می‌باشد و بر اساس چگونگی به‌دست آوردن داده‌های مورد نیاز، از نوع توصیفی و از شاخهی پیمایشی(تحلیلی) محسوب می‌شود. علاوه بر این، پژوهش حاضر از آن نظر که به بررسی دادهها در برههای از زمان میپردازد، مقطعی است. در این پژوهش بهمنظور جمعآوری دادهها از ابزار پرسشنامه استفاده گردیده است که روایی پرسشنامه به تأیید خبرگان در این زمینه می‌رسد و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تعیین می‌گردد. جامعه‌ی آماری این پژوهش پزشکان بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی شیراز است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از تکنیک TOPSISفازی به تعیین وزن نیازمندی‌ها و راه‌حل‌های مدیریت دانش پرداخته میشود. بعد از این مرحله با بهکارگیری تکنیک گسترش عملکرد کیفیت فازی به تشکیل ماتریس روابط فازی QFD پرداخته میشود و در نهایت راهحلهای مدیریت دانش با استفاده از تکنیکSAWاولویتبندی میگردد.
1-7- تعریف کلمات کلیدیمدیریت دانش:
مدیریت دانش عبارت است از یک استراتژی آگاهانه در فراهم‌آوری دانش صحیح برای افراد مناسب در زمان مناسب وکمک به افراد در تسهیم و نیز به‌کار بستن دانش مربوطه با استفاده از روش‌هایی که منجر به ارتقای عملکرد سازمانی می‌شوند( اودل و گریسون، 1998).
منطق فازی:
منطق فازی ابزاری توانمند برای مسائل مربوط به سیستمهای پیچیدهای که درک آنها مشکل و یا مسائلی که وابسته به استدلال تصمیمگیری و استنباط بشری میباشند، بهشمار میآید(کورهپزان دزفولی، 1387). منطق فازی فناوری جدیدی است که شیوههایی را که برای طراحی و مدلسازی، نیازمند یک سیستم ریاضیاتی پیچیده و پیشرفته است را با استفاده از مقادیر زبانی و دانش فرد خبره جایگزین میسازد(قنبری و موسوی، 1390).
QFD:
گسترش عملکرد کیفیت، به حوزه‌ی ‌مدیریت کیفیت جامع تعلق دارد که یک راهکار ساخت‌یافته و خطی را برای تبدیل نیازهای مشتری به ویژگی‌های محصول جدید ارائه می‌دهد(بتچاریا و همکاران، 2010). QFD برای توسعه دادن بهتر محصولات و خدماتی که به نیازهای مشتری پاسخگو هستند، مورد استفاده قرار می‌گیرد و یک تابع متقابل را برای شناسایی نیازهای مشتری و برگردان آن‌ها به ساختارهای طراحی، برای طراحی محصولات جدید یا بهبودیافته بهکار می‌گیرد. QFD سطح کیفیتی بالا از انتظارات مشتری را در سراسر مراحل طراحی محصول برآورده می‌کند(ابراهیمی، 1381).
TOPSIS:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع 23333 fuka.irمی توانید ببینید