مقالات

*69

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
دانشگاه علوم و فنون مازندران
پاياننامه کارشناسي ارشد
رشته:
مهندسي صنايع-صنايع
توسعه مدل رياضي براي بهبود کيفيت و سلامت محصول همراه با پايداري محيط زيست و کارآمدي حمل و نقل در زنجيره تامين صنايع غذايي
استاد راهنما:
دکتر ايرج مهدوي
استاد مشاور:
دکتر حسن رضازاده
دانشجو:
فرزاد اويشن
تابستان 93
چکيده:امروزه به دليل رقابتي شدن بازار، يک زنجيره تامين کارآمد در هر صنعتي ميتواند نقش بسزايي در موفقيت آن داشته باشد. صنايع غذايي هم از اين موضوع مستثني نميباشند. اين صنعت به دليل وجود بازار فروش گسترده و سود زياد، در سالهاي اخير به شدت مورد توجه سرمايه گذاران قرار گرفته است. در يک زنجيره تامين غذايي موفق ميتوان، کيفيت و سلامت محصول، کارآمدي حمل و نقل و پايداري محيط زيست را به عنوان فاکتورهاي اصلي در نظر گرفت.
اين پژوهش مدلي ارايه ميدهد که در آن جريان مواد از تامين کننده تا خرده فروش در نظر گرفته شده است و شرايط نگهداري آنها در هر لحظه از فرآيند جهت حفظ کيفيت و سلامت محصول تحت کنترل قرار دارد. همچنين در اين مدل توجه خاصي به ارايه محصول با کيفيتهاي متفاوت براي مشتريان شده است تا پاسخگوي تمامي سلايق باشد. تابع هدف اين مدل از جنس هزينه است و در پي کمينه کردن مجموع هزينهها ميباشد. کاهش ميزان انتشار گاز دي اکسيد کربن نيز در اين تحقيق مورد توجه قرار گرفته است و مدل با انتخاب روشي مناسب براي حمل و نقل علاوه بر کاهش هزينه، موجب کمينه شدن ميزان توليد گاز دي اکسيد کربن و آسيب به محيط زيست ميشود.
نتايج نشان ميدهد چالشهاي فوق تناقضي با يکديگر نداشته و در صورت وجود يک مدل حساب شده، يک زنجيره تامين غذايي ميتواند بدون تحمل هزينههاي اضافه و با احترام به محيط زيست محصولاتي سالم و با کيفيت را در اختيار مشتريان خود قرار دهد.
کلمات کليدي: زنجيره تامين، صنايع غذايي، بهبود سلامت، بهبود کيفيت، پايداري محيط زيست، کارآمدي حمل و نقل
فهرست مطالب TOC h z t “سرفصل3;4;آغاز فصل;1;سرفصل1;2;سرفصل 2;3” چکيده: PAGEREF _Toc397217211 h ‌بفهرست مطالب PAGEREF _Toc397217212 h ‌جفهرست شکلها PAGEREF _Toc397217213 h ‌وفهرست جدولها PAGEREF _Toc397217214 h ‌زفصل اول : کليات تحقيق PAGEREF _Toc397217215 h 11-1 مقدمه PAGEREF _Toc397217217 h 21-2 اهميت و ضرورت تحقيق PAGEREF _Toc397217218 h 21-3 اهداف تحقيق PAGEREF _Toc397217219 h 41-4 ساختار تحقيق PAGEREF _Toc397217220 h 4فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق PAGEREF _Toc397217221 h 52-1 مقدمه PAGEREF _Toc397217223 h 62-2 زنجيره تامين و ضرورت وجود آن PAGEREF _Toc397217224 h 62-3 زنجيره تامين يکپارچه PAGEREF _Toc397217225 h 92-4 فرآيندهاي عمدهي مديريت زنجيره تامين PAGEREF _Toc397217226 h 102-4-1 مديريت اطلاعات PAGEREF _Toc397217227 h 102-4-2 مديريت لجستيك PAGEREF _Toc397217228 h 122-4-3 مديريت روابط PAGEREF _Toc397217229 h 122-5 ابعاد فيزيکي زنجيره تامين PAGEREF _Toc397217230 h 132-6 روند توسعه سيستم‌هاي اطلاعاتي و نقش آنها در زنجيره تامين PAGEREF _Toc397217231 h 142-7 زنجيره تامين غذايي PAGEREF _Toc397217232 h 162-7-1 جايگاه زنجيره تامين غذايي در ايران PAGEREF _Toc397217233 h 182-7-2 مزاياي ايجاد زنجيره تامين غذايي در کشور ايران PAGEREF _Toc397217234 h 202-7-3 توجه به کيفيت و سلامت محصول در زنجيره تامين غذايي PAGEREF _Toc397217235 h 202-7-4 کارآمدي حمل و نقل در زنجيره تامين غذايي PAGEREF _Toc397217236 h 222-7-5 زنجيره تامين سبز PAGEREF _Toc397217237 h 252-7-5-1 تفاوت زنجيره تامين سنتي و سبز PAGEREF _Toc397217238 h 272-7-6 بررسي روابط ميان چالشهاي مطرح شده PAGEREF _Toc397217239 h 272-8 رويکرد مدلسازي و حل PAGEREF _Toc397217240 h 292-9 نتيجهگيري PAGEREF _Toc397217241 h 31فصل سوم : مدل سازي زنجيره تامين غذايي PAGEREF _Toc397217242 h 343-1 مقدمه PAGEREF _Toc397217244 h 353-2 مسئلهي زنجيره تامين و مديريت آن PAGEREF _Toc397217245 h 353-3 معرفي مدل PAGEREF _Toc397217246 h 353-4 روش تخمين توليد گاز دي اکسيد کربن PAGEREF _Toc397217247 h 383-5 فرضهای مدل PAGEREF _Toc397217248 h 393-6 نشانه گذاري PAGEREF _Toc397217248 h 393-7 فرمولبندي مدل PAGEREF _Toc397217250 h 433-8 مثال عددي PAGEREF _Toc397217251 h 473-9 تحليل حساسيت PAGEREF _Toc397217252 h 513-10 نتيجهگيري PAGEREF _Toc397217253 h 53فصل چهارم : مطالعهي موردي PAGEREF _Toc397217254 h 544-1 مقدمه PAGEREF _Toc397217256 h 554-2 معرفي شرکت PAGEREF _Toc397217257 h 554-3 تعريف مسئله PAGEREF _Toc397217258 h 564-4 دادههاي ورودي مسئله براي مدلسازي PAGEREF _Toc397217259 h 574-5 حل مدل PAGEREF _Toc397217260 h 604-6 تحليل نتايج PAGEREF _Toc397217261 h 634-7 فصل پنجم : نتيجهگيري و پيشنهادها PAGEREF _Toc397217262 h 655-1 مقدمه PAGEREF _Toc397217265 h 675-2 نتايج تحقيق PAGEREF _Toc397217266 h 675-3 پيشنهادهاي آتي PAGEREF _Toc397217267 h 68مراجع PAGEREF _Toc397217268 h 69پيوست PAGEREF _Toc397217269 h 75Abstract80
فهرست شکلها TOC h z u t “Heading 3;1” شکل(2-1) شمايي از زنجيره تامين PAGEREF _Toc397245535 h 7شکل (2-2) زنجيره تامين بدون جريان اطلاعات PAGEREF _Toc397245536 h 11شکل (2-3) زنجيره تامين همراه با جريان اطلاعات PAGEREF _Toc397245537 h 12شکل(2-4) شمايي از زنجيره تامين غذايي PAGEREF _Toc397245538 h 16شکل(2-5) حمل و نقل در زنجيره تامين PAGEREF _Toc397245539 h 23شکل(2-6) شمايي از تاثيرات چالشهاي مختلف زنجيره تامين غذايي بر هم PAGEREF _Toc397245540 h 32شکل(3-1) بخشهاي مختلف زنجيره تامين و ارتباطات آنها PAGEREF _Toc397245541 h 36شکل(3-2) روش تخمين توليد گاز دي اکسيد کربن در حمل و نقل جادهاي PAGEREF _Toc397245542 h 38شکل (3-3) نمايش شماتيک خروجي مدل PAGEREF _Toc397245543 h 47شکل(4-1) مقايسهي هزينهها PAGEREF _Toc397245544 h 64
فهرست جدولها TOC h z t “بالانویس;1″ جدول(2-1) مقاصد زنجيره تامين فرآوردههاي غذايي PAGEREF _Toc397328240 h 19جدول (2-2) مروري بر پيشينهي تحقيق PAGEREF _Toc397328241 h 31جدول (3-1) موجودي انبارهاي ورودي PAGEREF _Toc397328242 h 48جدول (3-2) تعداد واحدهاي مورد نياز در هر انبار PAGEREF _Toc397328243 h 48جدول (3-3) ميزان توليد در هر خط توليد PAGEREF _Toc397328244 h 48جدولهاي (3-4) و (3-5) جريان مواد PAGEREF _Toc397328245 h 49جدول (3-6) تعداد وسايل نقليهي به کار گرفته شده PAGEREF _Toc397328246 h 49جدول (3-7) هزينههاي بخشهاي مختلف PAGEREF _Toc397328247 h 50جدول (3-8) مقايسهي زمان حل مدل در مقياسهاي مختلف PAGEREF _Toc397328248 h 50جدول (3-9) مقايسهي هزينهها در شرايط مختلف PAGEREF _Toc397328249 h 52جدول (3-10) مقايسهي مسئله در دو حالت استفاده از 3pl و عدم استفاده از آن PAGEREF _Toc397328250 h 53جدول (4-1) اطلاعات مربوط به مواد خام PAGEREF _Toc397328251 h 57جدول (4-2) اطلاعات مربوط به تامينکنندگان PAGEREF _Toc397328252 h 57جدول (4-3) محصولات و اطلاعات آنها PAGEREF _Toc397328253 h 58جدول (4-4) تقاضاي هر محصول در هر خرده فروش PAGEREF _Toc397328254 h 58جدول (4-5) مشخصات انبار PAGEREF _Toc397328255 h 59جدول (4-6) فاصلهي خرده فروشان از انبارهاي خروجي PAGEREF _Toc397328256 h 59جدول (4-7) مشخصات وسايل نقليه PAGEREF _Toc397328257 h 59جدول (4-8) موجودي انبار ورودي PAGEREF _Toc397328258 h 60جدول (4-9) موجودي انبار خروجي و توليد خط توليد PAGEREF _Toc397328259 h 60جدول (4-10) جريان مواد PAGEREF _Toc397328260 h 61جدول (4-11) تعداد وسايل نقليهي به کار گرفته شده PAGEREF _Toc397328261 h 61جدول (4-12) هزينههاي بخشهاي مختلف PAGEREF _Toc397328262 h 62جدول (4-13) مقايسهي مسئله در دو حالت استفاده از 3pl و عدم استفاده از آن PAGEREF _Toc397328263 h 63جدول (پ-1) اطلاعات انبارها PAGEREF _Toc397328264 h 75جدول (پ-2) اطلاعات وسايل نقليه PAGEREF _Toc397328265 h 75جدول (پ-3) شرايط نگهداري مواد اوليه PAGEREF _Toc397328266 h 75جدول (پ-4) تامين مواد توسط تامين کنندگان PAGEREF _Toc397328267 h 76جدول (پ-5) ظرفيت توليد PAGEREF _Toc397328268 h 76جدول(پ-6) تقاضاي مواد اوليه PAGEREF _Toc397328269 h 76جدول (پ-7) تقاضاي محصولات PAGEREF _Toc397328270 h 76جدول (پ-8) فاصلهي تسهيلات PAGEREF _Toc397328271 h 77جدول (پ-9) هزينه توليد PAGEREF _Toc397328272 h 77جدول (پ-10) مقدار عرضه توسط هر عرضه کننده PAGEREF _Toc397328273 h 78جدول (پ-11) هزينه مواد اوليه PAGEREF _Toc397328274 h 79
فصل اولکليات تحقيق1-1 مقدمهبا توجه به سرعت اجتناب ناپذير بين المللي شدن تجارت و ورود اغلب کشورهاي در حال توسعه به اين جريان، اهميت توجه به کارآمدي زنجيره تامين بيشتر نمايان ميشود. در بازار رقابتي امروز محصول سالم و با کيفيت بايد در کوتاهترين زمان ممکن در اختيار مشتري قرار بگيرد تا بنگاه اقتصادي بتواند رضايت مشتري را جهت حفظ آن و جلب مشتريهاي جديد فراهم کند. يک زنجيره تامين کارآمد در هر صنعتي نقش بسزايي در موفقيت آن دارد و صنايع غذايي نيز از اين قضيه مستثني نميباشند. در حالي که صنايع غدايي در حال حاضر درگير مسايلي مانند امنيت غذايي، دورريز محصولات، کشاورزي و سلامت عمومي ميباشد چالشهاي جديدي مانند تغييرات آب و هوايي و تجارت منصفانه ظهور يافتهاند و نگرانيهايي هم در مورد صنايع غذايي پايدار ايجاد شدهاست ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Year>2014</Year><RecNum>2343</RecNum><DisplayText>[1]</DisplayText><record><rec-number>2343</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408472286″>2343</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors></contributors><titles><title>Sustainable food supply chain management</title><secondary-title>Int.J.Production Economics </secondary-title></titles><periodical><full-title>Int.J.Production Economics</full-title></periodical><pages>1–8</pages><volume>152</volume><section>1</section><dates><year>2014</year><pub-dates><date>2014</date></pub-dates></dates><work-type>Editorial</work-type><urls></urls></record></Cite></EndNote>[11]. از طرفي صنايع غذايي با توجه به آثار مستقيم و غير مستقيمي که در زندگي افراد ميگذارد ميتواند در شکوفايي اقتصاد کشورهاي دنيا نقش بسزايي داشته باشد و تاثيرات مثبت بسياري در آن ايجاد کند. از جملهي اين آثار ميتوان به افزايش بهرهروي نيروي انساني و سرمايه، ايجاد بازار مصرف براي بيشتر محصولات، کاهش ضايعات، عرضه بهداشتيتر محصولات غذايي، رعايت استانداردهاي مواد غذايي و صرفهجويي در وقت و هزينه اشاره کرد.
1-2 اهميت و ضرورت تحقيق شناخت نقاط قوت، فرصتها و نيز مشکلات وتنگناهاي صنايع غذايي ميتواند کشور را به چشم اندازهايي روشنتر در اين صنعت و صنايع وابسته به آن رهنما شود. فرصتها، مزايا و نقاط قوت صنايع غذايي در کشور ايران، امکانات بالقوه و ظرفيتهاي وسيع و قابل توسعهاي دارد به علاوه ايجاد صنايع غذايي در کشورهاي در حال توسعه، نيروي کار ارزان، سرمايهبري کمتر و افزايش توان ارزي کشور از طريق صادرات محصولات غذايي موجب چند برابر شدن ارزش اين صنعت مي شود. طبق آمار اعلام شده از طرف وزارت صنعت و معدن جمهوري اسلامي در ايران و در سال 1390 در حدود 2948 فقره مجوز براي محصولات غذايي و آشاميدني صادر شدهاست و 108238 ميليارد سرمايه گذاري در اين صنايع صورت گرفته که سهم اين رقم از کل 13.32 درصد بوده در حالي که با ايجاد 88057 شغل 18.96 درصد از کل شغلهاي ايجاد شده در اين زمينه بوده است که خود ميتواند گواهي بر گفتههاي فوق باشد. از طرفي 638222 شغل در سالهاي86 تا 90 در زمينه صنايع غذايي و آشاميدني ايجاد شده است که 17.11 در صد از سهم کل را شامل ميشود و طبق پيش بيني هاي بعمل آمده توليد محصولات غذايي در ايران در سال پاياني برنامه چهارم افزايش چشمگيري خواهد داشت ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Year>2014</Year><RecNum>2343</RecNum><DisplayText>[1]</DisplayText><record><rec-number>2343</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408472286″>2343</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors></contributors><titles><title>Sustainable food supply chain management</title><secondary-title>Int.J.Production Economics </secondary-title></titles><periodical><full-title>Int.J.Production Economics</full-title></periodical><pages>1–8</pages><volume>152</volume><section>1</section><dates><year>2014</year><pub-dates><date>2014</date></pub-dates></dates><work-type>Editorial</work-type><urls></urls></record></Cite></EndNote>[1].
با توجه به آمار فوق وجود حمايت و پشتيباني از توسعهي فعاليتهاي صنايع غذايي به تقويت بخش عمدهاي از اقتصاد کشور منجر شده و موجب ايجاد کسب و کاري امن با فرصتهاي شغلي فراوان ميشود که از نيازهاي عمدهي يک کشور ميباشد. توجه به اين صنايع تاثيرات مثبت ديگري نيز دارد که افزايش توليد و امنيت غذايي، تامين نيازهاي عمده معيشتي جامعه و مواد خام مورد نياز بسياري از صنايع، افزايش درآمد کشاورز و در نتيجه اشتغالزايي و عدم مهاجرت از روستا به شهر، جلوگيري از خروج ارز براي واردات مواد غذايي و جلوگيري از صدور مواد اوليه خام کشاورزي را ميتوان به عنوان عمدهترين آنها نام برد.
اما همه اينها زماني امکانپذير است که يک زنجيره تامين مناسب و يکپارچه در اين صنعت حاکم باشد و تمامي موارد دخيل و تاثيرگذار روي آن را در نظر بگيرد. هر صنعتي که بتواند فراتر از مرزها رفته و وارد بازارهاي جهاني شود قطعا آيندهاي روشن داشته و ميتواند بيشترين کمک را به رشد اقتصادي يک کشور بکند. رقابت در كلاس جهاني زماني امكان‌پذير است كه بتوان در بحث زنجيره تامين سرآمد بوده و در تمامي نقاط سازمان‌ آن را به اجرا درآورد. در فضاي پيچيده و رقابتي بازارهاي جهاني امروز بدون توجه به زنجيره تامين و انتخاب بهترين استراتژي ادامهي حيات صنايع عملا غير ممکن ميباشد و زنجيره تامين يک لايه، پاسخگوي نيازهاي آنها نيست و جهت باقي ماندن در اين بازار بايد با قوانين و شرايط جديد خود را وفق داده و در صورت لزوم به دنبال ايجاد يک رويکرد جديد و يکپارچه براي زنجيره تامين خود باشند تا بهترين اجناس را در مناسبترين زمان و پايينترين قيمت ارائه دهند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ahumada</Author><Year>2009</Year><RecNum>2341</RecNum><DisplayText>[2, 3]</DisplayText><record><rec-number>2341</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408471743″>2341</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Ahumada, Omar</author><author>Villalobos, J Rene</author></authors></contributors><titles><title>Application of planning models in the agri-food supply chain: A review</title><secondary-title>European Journal of Operational Research</secondary-title></titles><periodical><full-title>European Journal of Operational Research</full-title></periodical><pages>1-20</pages><volume>196</volume><number>1</number><dates><year>2009</year></dates><isbn>0377-2217</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Hudnurkar</Author><Year>2014</Year><RecNum>2367</RecNum><record><rec-number>2367</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408540426″>2367</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Hudnurkar, Manoj</author><author>Jakhar, Suresh</author><author>Rathod, Urvashi</author></authors></contributors><titles><title>Factors Affecting Collaboration in Supply Chain: A Literature Review</title><secondary-title>Procedia-Social and Behavioral Sciences</secondary-title></titles><periodical><full-title>Procedia-Social and Behavioral Sciences</full-title></periodical><pages>189-202</pages><volume>133</volume><dates><year>2014</year></dates><isbn>1877-0428</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[12, 13]. همچنين افزايش اطلاعات، تنوع محصولات، اهميت توسعه روابط با تامين کنندگان و مشتريان و ضرورت مديريت فرآيند کسب و کار اهميت وجود زنجيره تامين را دو چندان ميکند.
محصولات غذايي مستقيما بر روي سلامت جامعه تاثير ميگذارند، در نتيجه بايد توجه ويژهاي به کيفيت اين محصولات داشت. ارايه محصولات با کيفيت مناسب منوط به توجه به جريان مواد از اولين نقطه تا لحظه رسيدن به دست مشتري ميباشد و تنها با داشتن يک زنجيره تامين کارآمد است که ميتوان اين موضوع را مديريت کرد. در حال حاضر توجه به زنجيره تامين پايدار نيز به شدت در جوامع گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. امروزه بيشتر کشورها اعم از توسعه يافته و در حال توسعه به دنبال کم کردن توليد گازهاي گلخانهاي ميباشند. براي مثال کشور چين در يازدهمين برنامه توسعه 5 ساله خود بر کاهش ده درصدي توليد گاز دي اکسيد کربن به شدت تاکيد کرده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Wang</Author><Year>2011</Year><RecNum>2349</RecNum><DisplayText>[4]</DisplayText><record><rec-number>2349</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408480435″>2349</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Wang, Fan</author><author>Lai, Xiaofan</author><author>Shi, Ning</author></authors></contributors><titles><title>A multi-objective optimization for green supply chain network design</title><secondary-title>Decision Support Sys–s</secondary-title></titles><periodical><full-title>Decision Support Sys–s</full-title></periodical><pages>262-269</pages><volume>51</volume><number>2</number><dates><year>2011</year></dates><isbn>0167-9236</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[14]. يکي از دغدغههاي اصلي مديران بنگاههاي اقتصادي، مديريت و صرفه جويي هزينهها ميباشد و آنها سعي ميکنند با کاهش هزينه بتوانند خدمات و محصولات بهتري را به مشتريان خود ارائه دهند تا در بازار رقابت از رقيبان خود پيشي بگيرند. در صورتي که زنجيره تامين انعطافپذيري مناسبي داشته باشد در کنار حفظ کارايي و بازده ميتواند به کاهش هزينهها نيز کمک کند. در نتيجه وجود يک زنجيره تاميني که بتواند تمامي شرايط را محيا کند ضروري به نظر ميرسد.
1-3 اهداف تحقيق در اين تحقيق سه چالش کيفيت و سلامت محصول، کارآمدي حمل و نقل و توجه به پايداري محيط زيست به عنوان فاکتورهاي اصلي يک زنجيره تامين غذايي در نظر گرفته شده است که براي مديريت آنها يک مدل يکپارچه ارائه ميشود. بهينه سازي فرآيند کيفيت و سلامت محصولات غذايي در زنجيره تامين غذايي همراه با کنترل هزينه حمل و نقل و حفظ پايداري محيط زيست اهداف پروژه مي باشند. در اين مدل با تعيين جريان مواد، شرايط مناسب براي حمل و نقل و جابهجايي آنها انتخاب شده و براي آنها تصميم گرفته ميشود. همچنين بهينهسازي هزينهها هدف اصلي ميباشد.
1-4 ساختار تحقيقدر ادامه اين تحقيق ابتدا در فصل دوم به بررسي برخي مقالات مرتبط پرداخته خواهد شد و چالشهاي مطرح شده در زمينه زنجيره تامين مواد غذايي جداگانه مورد بررسي قرار خواهد گرفت. در بخش سوم مدل يکپارچهاي ارائه ميگردد و با استفاده از مثالهاي عددي متعدد در مقياسهاي متفاوت اعتبار آن سنجيده ميشود. اين مدل در بخش چهارم در يک مطالعه موردي مورد استفاده قرار ميگيرد. در بخش پنجم نتايج بدست آمده بررسي و پيشنهادهايي جهت انجام مطالعات آتي ارائه خواهد شد.
فصل دومادبيات و پيشينه تحقيق2-1 مقدمهدر اين بخش ابتدا به مفهوم اصلي زنجيره تامين وضرورت وجود آن پرداخته ميشود و سپس چالشهاي مطرح شده در اين تحقيق بيشتر بررسي خواهند شد و به مرور بعضي از مقالات مرتبط با هريک بررسي خواهند شد تا با اين مفاهيم و پيشينهي تحقيق آنها آشنايي بيشتري حاصل شود. با طبقهبندي پيشينه مطالعات ميتوان اهميت موضوع را بهتر نشان داد و رويهي مناسبي جهت ادامه کار و ارائه مدلي جديد ترسيم کرد.
2-2 زنجيره تامين و ضرورت وجود آندر مقالات مختلف تعاريف بساري براي مفهوم زنجيره تامين و مديريت آن ارايه شده است که بسيار نزديک به هم ميباشند و به اختصار در اين بخش به مرور برخي از آنها ميپردازيم:
مفهوم زنجيره تامين در سال 1980 توسعه يافت. زنجيره تامين تمامي قسمتهاي مختلف يک سازمان را شامل ميشود که تمامي بخشهاي آن را از نقطه شروع فعاليت و دريافت مواد اوليه و ايجاد ارزش افزوده بر روي آن تا توليد محصول و تحويل آن به مشتري، در بر ميگيرد و مديريت زنجيره تامين عبارت است از برقراري ارتباط منظم ميان آنها با استفاده از ابزارهاي موجود و يکپارچهسازي آن. اساسيترين ايده براي ايجاد زنجيره تامين اين ميباشد که شرکتها و سازمانهاي مختلفي که در ارتباط با يکديگر مشغول به فعاليت ميباشند بتوانند با تبادل اطلاعات بر روي بازدهي هم تاثير مثبت بگذارند که اين امر در نهايت منجر به افزايش سوددهي سازمانها شده و باعث ايجاد رضايتمندي در مشتريان شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jorgensen</Author><Year>2004</Year><RecNum>2377</RecNum><DisplayText>[5, 6]</DisplayText><record><rec-number>2377</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408801321″>2377</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>Jorgensen, HJ</author></authors></contributors><titles><title>Supply chain models and their applicability</title></titles><dates><year>2004</year></dates><publisher>Thesis, Technical University of Denmark, Denmark</publisher><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Lambert</Author><Year>2000</Year><RecNum>2378</RecNum><record><rec-number>2378</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408801332″>2378</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Lambert, Douglas M</author><author>Cooper, Martha C</author></authors></contributors><titles><title>Issues in supply chain management</title><secondary-title>Industrial marketing management</secondary-title></titles><periodical><full-title>Industrial marketing management</full-title></periodical><pages>65-83</pages><volume>29</volume><number>1</number><dates><year>2000</year></dates><isbn>0019-8501</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[15, 16].
زنجيره تامين مجموعهاي از تامينکنندگان، توليدات، انبارداري و شبکهي توزيع ميباشد که در پي تبديل مواد اوليه به محصول نهايي و رساندن آن به دست مشتري ميباشند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mohammadi Bidhandi</Author><Year>2009</Year><RecNum>2350</RecNum><DisplayText>[7]</DisplayText><record><rec-number>2350</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408480463″>2350</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Mohammadi Bidhandi, Hadi</author><author>Mohd Yusuff, Rosnah</author><author>Megat Ahmad, Megat Mohamad Hamdan</author><author>Abu Bakar, Mohd Rizam</author></authors></contributors><titles><title>Development of a new approach for deterministic supply chain network design</title><secondary-title>European Journal of Operational Research</secondary-title></titles><periodical><full-title>European Journal of Operational Research</full-title></periodical><pages>121-128</pages><volume>198</volume><number>1</number><dates><year>2009</year></dates><isbn>0377-2217</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[17].
زنجيره تامين شبکهاي پويا ميباشد که از تجارتهاي مختلف تشکيل شده و روابط ميان آنها را مديريت ميکند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Bilgen</Author><Year>2010</Year><RecNum>2363</RecNum><DisplayText>[8]</DisplayText><record><rec-number>2363</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408524028″>2363</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Bilgen, Bilge</author></authors></contributors><titles><title>Application of fuzzy mathematical programming approach to the production allocation and distribution supply chain network problem</title><secondary-title>Expert Sys–s with Applications</secondary-title></titles><periodical><full-title>Expert Sys–s with Applications</full-title></periodical><pages>4488-4495</pages><volume>37</volume><number>6</number><dates><year>2010</year></dates><isbn>0957-4174</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[18].
زنجيره تامين يکي از زمينههاي توسعه يافته تجارت است که اساسا شامل پاسخ به تقاضا و ارايه نقشه راه مناسب براي عرضه و تقاضاست و موجب يکپارچه شدن سيستم لجستيک داخلي و خارجي سازمان براي ارتباط با ساير بخشها مانند عرضه کننده، توزيع کننده، خردهفروشان و ارائه کنندگان خدمات حمل و نقل ميشود که در نهايت افزايش کارايي و بازده سازمان را نتيجه ميدهد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Buchmeister</Author><Year>2014</Year><RecNum>2360</RecNum><DisplayText>[9]</DisplayText><record><rec-number>2360</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408521029″>2360</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Buchmeister, Borut</author><author>Friscic, Darko</author><author>Palcic, Iztok</author></authors></contributors><titles><title>Bullwhip Effect Study in a Constrained Supply Chain</title><secondary-title>Procedia Engineering</secondary-title></titles><periodical><full-title>Procedia Engineering</full-title></periodical><pages>63-71</pages><volume>69</volume><dates><year>2014</year></dates><isbn>1877-7058</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[19].
در حالت کلي زنجيره تامين از دو يا چند سازمان تشکيل ميشود که رسما از يکديگر جدا بوده و به وسيلهي جريانهاي مواد، اطلاعات و مالي به يکديگر مربوط ميشوند. اين سازمانها ميتوانند بنگاههايي باشند که اجزاي محصول نهايي يا خدمات را توليد ميکنند يا در فرآيند آن نقش دارند. حتي مشتريان و مصرف کنندگان نيز يکي از اجزاي اين سازمانها و زنجيرهي تامين ميباشند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jorgensen</Author><Year>2004</Year><RecNum>2377</RecNum><DisplayText>[5, 6]</DisplayText><record><rec-number>2377</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408801321″>2377</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>Jorgensen, HJ</author></authors></contributors><titles><title>Supply chain models and their applicability</title></titles><dates><year>2004</year></dates><publisher>Thesis, Technical University of Denmark, Denmark</publisher><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Lambert</Author><Year>2000</Year><RecNum>2378</RecNum><record><rec-number>2378</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408801332″>2378</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Lambert, Douglas M</author><author>Cooper, Martha C</author></authors></contributors><titles><title>Issues in supply chain management</title><secondary-title>Industrial marketing management</secondary-title></titles><periodical><full-title>Industrial marketing management</full-title></periodical><pages>65-83</pages><volume>29</volume><number>1</number><dates><year>2000</year></dates><isbn>0019-8501</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[4].
مديريت زنجيره تامين مجموعهاي از راهکارهاست، جهت يکپارچهسازي اعضاي زنجيره (تامين کنندگان، توليدکنندگان، توزيعکنندگان، خرده فروشان و مشتريان نهايي) که هدف آن کاهش هزينههاي سيستم و نيز افزايش سطح خدمتدهي به مشتريان است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Buchmeister</Author><Year>2014</Year><RecNum>2360</RecNum><DisplayText>[9]</DisplayText><record><rec-number>2360</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408521029″>2360</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Buchmeister, Borut</author><author>Friscic, Darko</author><author>Palcic, Iztok</author></authors></contributors><titles><title>Bullwhip Effect Study in a Constrained Supply Chain</title><secondary-title>Procedia Engineering</secondary-title></titles><periodical><full-title>Procedia Engineering</full-title></periodical><pages>63-71</pages><volume>69</volume><dates><year>2014</year></dates><isbn>1877-7058</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[2].

شکل(2-1) شمايي از زنجيره تامين ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Buchmeister</Author><Year>2014</Year><RecNum>2360</RecNum><DisplayText>[9]</DisplayText><record><rec-number>2360</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408521029″>2360</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Buchmeister, Borut</author><author>Friscic, Darko</author><author>Palcic, Iztok</author></authors></contributors><titles><title>Bullwhip Effect Study in a Constrained Supply Chain</title><secondary-title>Procedia Engineering</secondary-title></titles><periodical><full-title>Procedia Engineering</full-title></periodical><pages>63-71</pages><volume>69</volume><dates><year>2014</year></dates><isbn>1877-7058</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[2]
وظايف زنجيره تامين:
ايجاد سود بلند مدت
پيادهسازي روابط و همکاري ميان آنها
شکلدهي به شراکتها در سطوح مختلف
مديريت اطلاعات
کاهش هزينههاي زنجيره تامين ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ayers</Author><Year>2002</Year><RecNum>2389</RecNum><DisplayText>[10]</DisplayText><record><rec-number>2389</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1409065355″>2389</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Ayers, James B</author></authors></contributors><titles><title>Handbook of supply chain management</title></titles><dates><year>2002</year></dates><publisher>CRC Press</publisher><isbn>1420025708</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[20]
از مشتريان هر بنگاه اقتصادي به عنوان داراييهاي نامشهود آن نام برده ميشود و در صورتي که هر بنگاه به مشتريانش پاسخ مناسبي ندهد، آنها را به سرعت از دست خواهد داد. در واقع حيات سازمانها و توليدکنندگان مختلف امروزه به وجود نوعي رويکرد مديريتي بستگي دارد که قادر به پاسخگويي به مشتريان مختلف و تغييرات سريع بازار باشد. در اين برهه از زمان که همراه با بهبود در فرآيندهاي توليد و به کارگيري الگوهاي علمي جديد شده است مديران بسياري از صنايع دريافتهاند که براي ادامه حضور در بازار، تنها بهبود فرآيندهاي داخلي و انعطافپذيري در تواناييهاي خود شرکت کافي نيست بلکه تمامي قسمتهاي زنجيره را بايد بهبود ببخشند و آثاري که بر روي هم ميگذارند را بررسي کنند که اين امررا ميتوان با طراحي و پياده سازي يک زنجيره تامين کارآمد و به روز محقق ساخت. جهاني شدن تجارت و گسترش اطلاعات توجه به رويکردهاي جديد را الزامي ميکند و تجارتهاي مختلف را ملزم به استفاده از سيستمهاي اطلاعاتي و نرمافزارهاي جديد ميکند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Shapiro</Author><Year>2006</Year><RecNum>2379</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>2379</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408811665″>2379</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Shapiro, Jeremy</author></authors></contributors><titles><title>Modeling the supply chain</title></titles><dates><year>2006</year></dates><publisher>Cengage Learning</publisher><isbn>1111797927</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[21].
در گذشته کمتر سازماني به زنجيره تامين خود توجه ميکرد و عملا برنامهاي براي مديريت آن نداشت. اما تغيير فرآيند کسب و کار تمامي مديران را ملزم به توجه به زنجيره تامين و مديريت آن کرده است و در حال حاضر کمتر شرکتي پيدا ميشود که همچنان سيستم مديريتي عمودي داشته باشد. با توجه به موفقيت توليديهايي که توجه ويژهاي به زنجيره تامين خود داشتهاند گرايش ساير بنگاههاي اقتصادي به اين موضوع به شدت افزايش يافته است و روز به روز به علاقهمندان به کارگيري آن افزوده ميشود. با توجه به وجود بخشهاي متفاوت در يک تجارت نوين از جمله برنامهريزي، بازاريابي، توليد و خريد و فروش وجود يک ساختار منظم و دقيق براي موفقيت در آن امري ضروري به نظر ميرسد. افزايش رقابت در سطح جهاني و همراه شدن آن با پيشرفتهاي فناوري اطلاعات نيز، برنامهريزي زنجيرهتامين را به مهمترين بخش تجارت در زمينه ارايه خدمات و توليدات تبديل کرده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rabbani</Author><Year>2008</Year><RecNum>2361</RecNum><DisplayText>[12]</DisplayText><record><rec-number>2361</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408522673″>2361</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Rabbani, Masoud</author><author>Tavakkoli-Moghaddam, Reza</author><author>Parsa, H</author></authors></contributors><titles><title>A new mathematical model for a distribution network problem in a multi-product supply chain sys–: a real-case study</title><secondary-title>International Journal of Manufacturing Technology and Management</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Journal of Manufacturing Technology and Management</full-title></periodical><pages>1-11</pages><volume>15</volume><number>1</number><dates><year>2008</year></dates><isbn>1368-2148</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[22]. زنجيره‏هاي تامين تنها مربوط به سازمانها و کارخانههاي توليدي نميشوند و شرکتها و سازمانهاي خدماتي نيز داراي زنجيره تامين مختص خود هستند. پيچيدگي‏ زنجيره تامين و مديريت آن ممکن است در صنايع و سازمانهاي مختلف با يکديگر تفاوتهاي عمده و بسياري داشته باشند. وجود زنجيره تامين به تنهايي نميتواند متضمن موفقيت يک شرکت باشد زيرا اين موضوع داراي مفهومي توسعه يافته و پيچيده ميباشد از اين رو انجام مطالعات علمي بر روي زنجيره تامين و ارائه راهکارهاي جديد علمي براي به کارگيري آن ضروري به نظر ميرسد. شاپيرو در کتاب خود علوم مختلف جهت مطالعهي زنجيره تامين را معرفي کرده و مورد بررسي قرار داده است که يورگنسن آنها را به شکل زير طبقه بندي ميکند:
شکلگيري استراتژي و نظريهي شرکت
حمل و نقل، توليد، و مديريت موجودي
حسابداري مديريت
پيشبيني تقاضا و علم بازاريابي
تحقيق در عمليات
با توجه به ديدگاههاي مختلف موجود براي مطالعهي زنجيره تامين از تمامي علوم در هر مطالعه استفاده نميشود. اگر سه ديدگاه مديريتي و اقتصادي و رياضي را عمده ترين ديدگاهها براي مطالعه زنجيره تامين در نظر بگيريم استفاده از هر يک از علوم فوق به صورت زير خواهد بود.
ديدگاه مديريتي: استفاده از علوم شکلگيري استراتژي و نظريهي شرکت و در بخشهايي بهره از علوم حمل و نقل، توليد و مديريت موجودي
ديدگاه اقتصادي: استفاده از علوم حسابداري مديريت، پيشبيني تقاضا و بازاريابي
ديدگاه رياضي: استفاده از علوم پيشبيني تقاضا، تحقيق در عمليات و بخشهايي از علوم حمل و نقل، توليد و مديريت موجودي ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rabbani</Author><Year>2008</Year><RecNum>2361</RecNum><DisplayText>[12]</DisplayText><record><rec-number>2361</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408522673″>2361</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Rabbani, Masoud</author><author>Tavakkoli-Moghaddam, Reza</author><author>Parsa, H</author></authors></contributors><titles><title>A new mathematical model for a distribution network problem in a multi-product supply chain sys–: a real-case study</title><secondary-title>International Journal of Manufacturing Technology and Management</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Journal of Manufacturing Technology and Management</full-title></periodical><pages>1-11</pages><volume>15</volume><number>1</number><dates><year>2008</year></dates><isbn>1368-2148</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[21، 15]
2-3 زنجيره تامين يکپارچه
زنجيره تامين يکپارچه، متفاوت با زنجيره تامين سنتي است. يک زنجيره تامين سنتي با توجه به اين که بر جريان اطلاعات گسسته يا مجزا تاکيد دارد، يکپارچه نيست و حداقل دو اشکال دارد. اولا، در نتيجه عقب افتادگيهاي پلکاني در زنجيره تامين، دقت پيشبيني به علت افزايش در عدم اطمينان تقاضا به عنوان يک نتيجه از جريان هاي اطلاعات منفصل، کاهش خواهد يافت (از اين مورد به عنوان اثر شلاق چرمي نيز ياد ميشود). پيشبيني نادرست معمولاً موجودي اضافي را براي تامينکنندگان و توليدکنندگان به همراه دارد. ثانيا، معمولاً به علت اين که فرآيندهاي کسب وکار در سراسر بخشهاي زنجيره تامين به صورت يکپارچه و مرتبط نيستند، يک زنجيره تامين سنتي به آهستگي به تغييرات تقاضا واکنش نشان ميدهد که باعث نارضايتي مشتريان و از دست رفتن آنها ميشود. در نتيجه رويکرد سنتي، اغلب با سطوح بالاتري از عدم اطمينان محيطي روبرو ميشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jorgensen</Author><Year>2004</Year><RecNum>2377</RecNum><DisplayText>[5, 6]</DisplayText><record><rec-number>2377</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408801321″>2377</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>Jorgensen, HJ</author></authors></contributors><titles><title>Supply chain models and their applicability</title></titles><dates><year>2004</year></dates><publisher>Thesis, Technical University of Denmark, Denmark</publisher><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Lambert</Author><Year>2000</Year><RecNum>2378</RecNum><record><rec-number>2378</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408801332″>2378</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Lambert, Douglas M</author><author>Cooper, Martha C</author></authors></contributors><titles><title>Issues in supply chain management</title><secondary-title>Industrial marketing management</secondary-title></titles><periodical><full-title>Industrial marketing management</full-title></periodical><pages>65-83</pages><volume>29</volume><number>1</number><dates><year>2000</year></dates><isbn>0019-8501</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[15, 16].
بارات و اوليوير پيشنهاد ميکنند که يکپارچگي وقتي در يک سازمان اتفاق ميافتد که دو يا چند شرکت مسئوليت برنامهريزي مشترك مبادلهاي را بر عهده بگيرند و مديريت، اجرا و اطلاعات اندازه گيري عملکرد را با هم به اشتراك بگذارند PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5QYWdlbGw8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA0PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+MjM5MzwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD5bMTMtMTVdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjIzOTM8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0i
RU4iIGRiLWlkPSI1MHd4ZHB6ZDl2ZDVyN2U5dDViNTk1ZGpyZnB0dHJ4dzlhdnAiIHRpbWVzdGFt
cD0iMTQwOTIwNTY2MSI+MjM5Mzwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJK
b3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRo
b3I+UGFnZWxsLCBNYXJrPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+
PHRpdGxlPlVuZGVyc3RhbmRpbmcgdGhlIGZhY3RvcnMgdGhhdCBlbmFibGUgYW5kIGluaGliaXQg
dGhlIGludGVncmF0aW9uIG9mIG9wZXJhdGlvbnMsIHB1cmNoYXNpbmcgYW5kIGxvZ2lzdGljczwv
dGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIE9wZXJhdGlvbnMgTWFuYWdlbWVudDwv
c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwg
b2YgT3BlcmF0aW9ucyBNYW5hZ2VtZW50PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+
NDU5LTQ4NzwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4yMjwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NTwvbnVtYmVyPjxkYXRl
cz48eWVhcj4yMDA0PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDI3Mi02OTYzPC9pc2JuPjx1cmxzPjwv
dXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5WaWNrZXJ5PC9BdXRob3I+PFllYXI+
MjAwMzwvWWVhcj48UmVjTnVtPjIzOTI8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjIzOTI8
L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSI1MHd4ZHB6ZDl2
ZDVyN2U5dDViNTk1ZGpyZnB0dHJ4dzlhdnAiIHRpbWVzdGFtcD0iMTQwOTIwNTY1NiI+MjM5Mjwv
a2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9y
ZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+Vmlja2VyeSwgU2hhd25lZSBL
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5KYXlhcmFtLCBKYXlhbnRoPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Ecm9nZSwg
Q29ybmVsaWE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkNhbGFudG9uZSwgUm9nZXI8L2F1dGhvcj48L2F1dGhv
cnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+VGhlIGVmZmVjdHMgb2YgYW4gaW50ZWdy
YXRpdmUgc3VwcGx5IGNoYWluIHN0cmF0ZWd5IG9uIGN1c3RvbWVyIHNlcnZpY2UgYW5kIGZpbmFu
Y2lhbCBwZXJmb3JtYW5jZTogYW4gYW5hbHlzaXMgb2YgZGlyZWN0IHZlcnN1cyBpbmRpcmVjdCBy
ZWxhdGlvbnNoaXBzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2Ygb3BlcmF0aW9u
cyBtYW5hZ2VtZW50PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwt
dGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBPcGVyYXRpb25zIE1hbmFnZW1lbnQ8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJp
b2RpY2FsPjxwYWdlcz41MjMtNTM5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjIxPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj41
PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDM8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMjcyLTY5NjM8
L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkJhcnJhdHQ8
L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDAxPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MjM5NDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJl
Yy1udW1iZXI+MjM5NDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGIt
aWQ9IjUwd3hkcHpkOXZkNXI3ZTl0NWI1OTVkanJmcHR0cnh3OWF2cCIgdGltZXN0YW1wPSIxNDA5
MjA2MjUxIj4yMzk0PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwg
QXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5CYXJy
YXR0LCBNYXJrPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5PbGl2ZWlyYSwgQWxleGFuZGVyPC9hdXRob3I+PC9h
dXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkV4cGxvcmluZyB0aGUgZXhwZXJp
ZW5jZXMgb2YgY29sbGFib3JhdGl2ZSBwbGFubmluZyBpbml0aWF0aXZlczwvdGl0bGU+PHNlY29u
ZGFyeS10aXRsZT5JbnRlcm5hdGlvbmFsIEpvdXJuYWwgb2YgUGh5c2ljYWwgRGlzdHJpYnV0aW9u
ICZhbXA7IExvZ2lzdGljcyBNYW5hZ2VtZW50PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBl
cmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+SW50ZXJuYXRpb25hbCBKb3VybmFsIG9mIFBoeXNpY2FsIERp
c3RyaWJ1dGlvbiAmYW1wOyBMb2dpc3RpY3MgTWFuYWdlbWVudDwvZnVsbC10aXRsZT48L3Blcmlv
ZGljYWw+PHBhZ2VzPjI2Ni0yODk8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MzE8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjQ8
L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwMTwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjA5NjAtMDAzNTwv
aXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5QYWdlbGw8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA0PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+MjM5MzwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD5bMTMtMTVdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjIzOTM8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0i
RU4iIGRiLWlkPSI1MHd4ZHB6ZDl2ZDVyN2U5dDViNTk1ZGpyZnB0dHJ4dzlhdnAiIHRpbWVzdGFt
cD0iMTQwOTIwNTY2MSI+MjM5Mzwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJK
b3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRo
b3I+UGFnZWxsLCBNYXJrPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+
PHRpdGxlPlVuZGVyc3RhbmRpbmcgdGhlIGZhY3RvcnMgdGhhdCBlbmFibGUgYW5kIGluaGliaXQg
dGhlIGludGVncmF0aW9uIG9mIG9wZXJhdGlvbnMsIHB1cmNoYXNpbmcgYW5kIGxvZ2lzdGljczwv
dGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIE9wZXJhdGlvbnMgTWFuYWdlbWVudDwv
c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwg
b2YgT3BlcmF0aW9ucyBNYW5hZ2VtZW50PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+
NDU5LTQ4NzwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4yMjwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NTwvbnVtYmVyPjxkYXRl
cz48eWVhcj4yMDA0PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDI3Mi02OTYzPC9pc2JuPjx1cmxzPjwv
dXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5WaWNrZXJ5PC9BdXRob3I+PFllYXI+
MjAwMzwvWWVhcj48UmVjTnVtPjIzOTI8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjIzOTI8
L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSI1MHd4ZHB6ZDl2
ZDVyN2U5dDViNTk1ZGpyZnB0dHJ4dzlhdnAiIHRpbWVzdGFtcD0iMTQwOTIwNTY1NiI+MjM5Mjwv
a2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9y
ZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+Vmlja2VyeSwgU2hhd25lZSBL
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5KYXlhcmFtLCBKYXlhbnRoPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Ecm9nZSwg
Q29ybmVsaWE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkNhbGFudG9uZSwgUm9nZXI8L2F1dGhvcj48L2F1dGhv
cnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+VGhlIGVmZmVjdHMgb2YgYW4gaW50ZWdy
YXRpdmUgc3VwcGx5IGNoYWluIHN0cmF0ZWd5IG9uIGN1c3RvbWVyIHNlcnZpY2UgYW5kIGZpbmFu
Y2lhbCBwZXJmb3JtYW5jZTogYW4gYW5hbHlzaXMgb2YgZGlyZWN0IHZlcnN1cyBpbmRpcmVjdCBy
ZWxhdGlvbnNoaXBzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2Ygb3BlcmF0aW9u
cyBtYW5hZ2VtZW50PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwt
dGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBPcGVyYXRpb25zIE1hbmFnZW1lbnQ8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJp
b2RpY2FsPjxwYWdlcz41MjMtNTM5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjIxPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj41
PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDM8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMjcyLTY5NjM8
L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkJhcnJhdHQ8
L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDAxPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MjM5NDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJl
Yy1udW1iZXI+MjM5NDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGIt
aWQ9IjUwd3hkcHpkOXZkNXI3ZTl0NWI1OTVkanJmcHR0cnh3OWF2cCIgdGltZXN0YW1wPSIxNDA5
MjA2MjUxIj4yMzk0PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwg
QXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5CYXJy
YXR0LCBNYXJrPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5PbGl2ZWlyYSwgQWxleGFuZGVyPC9hdXRob3I+PC9h
dXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkV4cGxvcmluZyB0aGUgZXhwZXJp
ZW5jZXMgb2YgY29sbGFib3JhdGl2ZSBwbGFubmluZyBpbml0aWF0aXZlczwvdGl0bGU+PHNlY29u
ZGFyeS10aXRsZT5JbnRlcm5hdGlvbmFsIEpvdXJuYWwgb2YgUGh5c2ljYWwgRGlzdHJpYnV0aW9u
ICZhbXA7IExvZ2lzdGljcyBNYW5hZ2VtZW50PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBl
cmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+SW50ZXJuYXRpb25hbCBKb3VybmFsIG9mIFBoeXNpY2FsIERp
c3RyaWJ1dGlvbiAmYW1wOyBMb2dpc3RpY3MgTWFuYWdlbWVudDwvZnVsbC10aXRsZT48L3Blcmlv
ZGljYWw+PHBhZ2VzPjI2Ni0yODk8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MzE8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjQ8
L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwMTwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjA5NjAtMDAzNTwv
aXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITE.DATA [3 ، 23-25]. اولين قدم در ايجاد يک زنجيره تامين يکپارچه تعريف يک رويه کارشناسي جهت انتخاب تامينکنندگان و تنظيم روابط ميان سازمان و اين تامين کنندگان ميباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Claudiu</Author><Year>2011</Year><RecNum>2372</RecNum><DisplayText>[43]</DisplayText><record><rec-number>2372</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408702646″>2372</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Claudiu, Căescu Stefan</author></authors></contributors><titles><title>A Strategic Marketing Management Approach Of The Relationship Between Companies On B2B Field In Romania And Their Suppliers</title><secondary-title>Procedia-Social and Behavioral Sciences</secondary-title></titles><periodical><full-title>Procedia-Social and Behavioral Sciences</full-title></periodical><pages>387-400</pages><volume>24</volume><dates><year>2011</year></dates><isbn>1877-0428</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[53]. البته مديران جهت موفقيت در يکپارچهسازي زنجيره تامين نبايد تنها بر روي مسائل خاصي تمرکز کنند بلکه بايد به يکپارچهسازي تمامي اجزا از جمله تامينکنندگان، مشتريان و جريانات داخلي نيز بپردازند زيرا قسمتهاي مختلف زنجيره بر روي يکديگر تاثير مثبت و منفي زيادي دارند و يک زنجيره تامين يکپارچه ميتواند در ارايه محصولي با کيفيت بهتر موثر باشد و حتي توجه به اين موضوع سبب کاهش عدم قطعيت و ايجاد آثار مخرب در محيط زيست نيز ميشود. لذا در بازار رقابتي امروز توجه به زنجيره تاميني يکپارچه و نوين با در نظر گرفتن کليهي جوانب امري ضروري است PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5DaGluPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxNDwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjIzNjg8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+WzQ1LTQ3XTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj4yMzY4PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVO
IiBkYi1pZD0iNTB3eGRwemQ5dmQ1cjdlOXQ1YjU5NWRqcmZwdHRyeHc5YXZwIiB0aW1lc3RhbXA9
IjE0MDg1NDE4MjciPjIzNjg8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PkNoaW4sIFRob28gQWk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhhbWlkLCBBYnUgQmFrYXIgQWJkdWw8L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPlJhc2xpYywgQW1yYW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhlbmcsIExvdyBIb2Nr
PC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlRoZSBJbXBh
Y3Qgb2YgU3VwcGx5IENoYWluIEludGVncmF0aW9uIG9uIE9wZXJhdGlvbmFsIENhcGFiaWxpdHkg
aW4gTWFsYXlzaWFuIE1hbnVmYWN0dXJlcnM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+UHJvY2Vk
aWEtU29jaWFsIGFuZCBCZWhhdmlvcmFsIFNjaWVuY2VzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRs
ZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+UHJvY2VkaWEtU29jaWFsIGFuZCBCZWhhdmlvcmFs
IFNjaWVuY2VzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjU3LTI2NTwvcGFnZXM+
PHZvbHVtZT4xMzA8L3ZvbHVtZT48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxNDwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2Ju
PjE4NzctMDQyODwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRo
b3I+TG90Zmk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEzPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MjM3MTwvUmVjTnVtPjxy
ZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MjM3MTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBw
PSJFTiIgZGItaWQ9IjUwd3hkcHpkOXZkNXI3ZTl0NWI1OTVkanJmcHR0cnh3OWF2cCIgdGltZXN0
YW1wPSIxNDA4NzAwNDI2Ij4yMzcxPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9
IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1
dGhvcj5Mb3RmaSwgWmFocmE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNhaHJhbiwgU2hhaG5vcmJhbnVuPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5NdWtodGFyLCBNdXJpYXRpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5aYWRlaCwgQWxp
IFRhZWk8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+VGhl
IFJlbGF0aW9uc2hpcHMgYmV0d2VlbiBTdXBwbHkgQ2hhaW4gSW50ZWdyYXRpb24gYW5kIFByb2R1
Y3QgUXVhbGl0eTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Qcm9jZWRpYSBUZWNobm9sb2d5PC9z
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+UHJvY2VkaWEg
VGVjaG5vbG9neTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjQ3MS00Nzg8L3BhZ2Vz
Pjx2b2x1bWU+MTE8L3ZvbHVtZT48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMzwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2Ju
PjIyMTItMDE3MzwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRo
b3I+Q2hpbjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTQ8L1llYXI+PFJlY051bT4yMzc0PC9SZWNOdW0+PHJl
Y29yZD48cmVjLW51bWJlcj4yMzc0PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9
IkVOIiBkYi1pZD0iNTB3eGRwemQ5dmQ1cjdlOXQ1YjU5NWRqcmZwdHRyeHc5YXZwIiB0aW1lc3Rh
bXA9IjE0MDg3MDQ4NDciPjIzNzQ8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0i
Sm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0
aG9yPkNoaW4sIFRob28gQWk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhhbWlkLCBBYnUgQmFrYXIgQWJkdWw8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJhc2xpLCBBbXJhbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VGF0LCBIdWFtIEhv
bjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5BIExpdGVy
YXR1cmUgQW5hbHlzaXMgb24gdGhlIFJlbGF0aW9uc2hpcCBiZXR3ZWVuIEV4dGVybmFsIEludGVn
cmF0aW9uLCBFbnZpcm9ubWVudGFsIFVuY2VydGFpbnR5IGFuZCBGaXJtIFBlcmZvcm1hbmNlIGlu
IE1hbGF5c2lhbiBTTUVzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlByb2NlZGlhLVNvY2lhbCBh
bmQgQmVoYXZpb3JhbCBTY2llbmNlczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2Rp
Y2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlByb2NlZGlhLVNvY2lhbCBhbmQgQmVoYXZpb3JhbCBTY2llbmNlczwv
ZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjc1LTg0PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjEzMDwv
dm9sdW1lPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDE0PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTg3Ny0wNDI4PC9p
c2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5DaGluPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxNDwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjIzNjg8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+WzQ1LTQ3XTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj4yMzY4PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVO
IiBkYi1pZD0iNTB3eGRwemQ5dmQ1cjdlOXQ1YjU5NWRqcmZwdHRyeHc5YXZwIiB0aW1lc3RhbXA9
IjE0MDg1NDE4MjciPjIzNjg8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PkNoaW4sIFRob28gQWk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhhbWlkLCBBYnUgQmFrYXIgQWJkdWw8L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPlJhc2xpYywgQW1yYW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhlbmcsIExvdyBIb2Nr
PC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlRoZSBJbXBh
Y3Qgb2YgU3VwcGx5IENoYWluIEludGVncmF0aW9uIG9uIE9wZXJhdGlvbmFsIENhcGFiaWxpdHkg
aW4gTWFsYXlzaWFuIE1hbnVmYWN0dXJlcnM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+UHJvY2Vk
aWEtU29jaWFsIGFuZCBCZWhhdmlvcmFsIFNjaWVuY2VzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRs
ZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+UHJvY2VkaWEtU29jaWFsIGFuZCBCZWhhdmlvcmFs
IFNjaWVuY2VzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjU3LTI2NTwvcGFnZXM+
PHZvbHVtZT4xMzA8L3ZvbHVtZT48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxNDwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2Ju
PjE4NzctMDQyODwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRo
b3I+TG90Zmk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEzPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MjM3MTwvUmVjTnVtPjxy
ZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MjM3MTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBw
PSJFTiIgZGItaWQ9IjUwd3hkcHpkOXZkNXI3ZTl0NWI1OTVkanJmcHR0cnh3OWF2cCIgdGltZXN0
YW1wPSIxNDA4NzAwNDI2Ij4yMzcxPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9
IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1
dGhvcj5Mb3RmaSwgWmFocmE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNhaHJhbiwgU2hhaG5vcmJhbnVuPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5NdWtodGFyLCBNdXJpYXRpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5aYWRlaCwgQWxp
IFRhZWk8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+VGhl
IFJlbGF0aW9uc2hpcHMgYmV0d2VlbiBTdXBwbHkgQ2hhaW4gSW50ZWdyYXRpb24gYW5kIFByb2R1
Y3QgUXVhbGl0eTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Qcm9jZWRpYSBUZWNobm9sb2d5PC9z
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+UHJvY2VkaWEg
VGVjaG5vbG9neTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjQ3MS00Nzg8L3BhZ2Vz
Pjx2b2x1bWU+MTE8L3ZvbHVtZT48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMzwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2Ju
PjIyMTItMDE3MzwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRo
b3I+Q2hpbjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTQ8L1llYXI+PFJlY051bT4yMzc0PC9SZWNOdW0+PHJl
Y29yZD48cmVjLW51bWJlcj4yMzc0PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9
IkVOIiBkYi1pZD0iNTB3eGRwemQ5dmQ1cjdlOXQ1YjU5NWRqcmZwdHRyeHc5YXZwIiB0aW1lc3Rh
bXA9IjE0MDg3MDQ4NDciPjIzNzQ8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0i
Sm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0
aG9yPkNoaW4sIFRob28gQWk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhhbWlkLCBBYnUgQmFrYXIgQWJkdWw8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJhc2xpLCBBbXJhbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VGF0LCBIdWFtIEhv
bjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5BIExpdGVy
YXR1cmUgQW5hbHlzaXMgb24gdGhlIFJlbGF0aW9uc2hpcCBiZXR3ZWVuIEV4dGVybmFsIEludGVn
cmF0aW9uLCBFbnZpcm9ubWVudGFsIFVuY2VydGFpbnR5IGFuZCBGaXJtIFBlcmZvcm1hbmNlIGlu
IE1hbGF5c2lhbiBTTUVzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlByb2NlZGlhLVNvY2lhbCBh
bmQgQmVoYXZpb3JhbCBTY2llbmNlczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2Rp
Y2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlByb2NlZGlhLVNvY2lhbCBhbmQgQmVoYXZpb3JhbCBTY2llbmNlczwv
ZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjc1LTg0PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjEzMDwv
dm9sdW1lPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDE0PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTg3Ny0wNDI4PC9p
c2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE.DATA [55-57].
2-4 فرآيندهاي عمدهي مديريت زنجيره تامينمديريت زنجيره تامين داراي سه فرآيند عمده است كه عبارت‌اند از :
1- مديريت اطلاعات
2- مديريت لجستيك
3- مديريت روابط
2-4-1 مديريت اطلاعات
امروزه نقش، اهميت و جايگاه اطلاعات به امري بديهي براي همه تبديل شده و يكي از مهم‌ترين نگراني سازمان‌ها در مديريت زنجيره تامين است. زيرا عدم گردش مناسب و انتقال صحيح اطلاعات، باعث ايجاد عدم اطمينان و هماهنگي ميان بخش‌هاي مختلف زنجيره تامين مي‌شود و در نتيجه، موجب عدم اثربخشي و كارايي فرآيند‌ها شده و مديريت آنها را سختتر ميکند. موضوع هماهنگي در فعاليت‌ها، بسيار حائز ‌اهميت است. اين نكته در بحث مديريت اطلاعات در زنجيره، مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي و انتقال اطلاعات نيز مصداق دارد. مديريت اطلاعات هماهنگ و مناسب ميان شركا، باعث مي‌شود تا تاثيرات فزاينده‌اي در سرعت، دقت، كيفيت و جنبه‌هاي ديگر وجود داشته باشد و در نهايت منجر به هماهنگي بيشتر در زنجيره خواهد شد. به طور كلي در زنجيره تامين، مديريت اطلاعات در تمامي بخشهاي سازمان و تصميمگيريهاي آنها مانند: سفارش‌دهي و ساخت، زمان‌بندي توليد، انتخاب و توسعه تامين‌كنندگان، پيش‌بيني روند بازار و شرايط آينده عرضه و تقاضا تاثيرگذار است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jorgensen</Author><Year>2004</Year><RecNum>2377</RecNum><DisplayText>[5, 6]</DisplayText><record><rec-number>2377</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408801321″>2377</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>Jorgensen, HJ</author></authors></contributors><titles><title>Supply chain models and their applicability</title></titles><dates><year>2004</year></dates><publisher>Thesis, Technical University of Denmark, Denmark</publisher><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Lambert</Author><Year>2000</Year><RecNum>2378</RecNum><record><rec-number>2378</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408801332″>2378</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Lambert, Douglas M</author><author>Cooper, Martha C</author></authors></contributors><titles><title>Issues in supply chain management</title><secondary-title>Industrial marketing management</secondary-title></titles><periodical><full-title>Industrial marketing management</full-title></periodical><pages>65-83</pages><volume>29</volume><number>1</number><dates><year>2000</year></dates><isbn>0019-8501</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[5 ، 6].
در شکل (2-2) زنجيرهتامين بدون مديريت اطلاعات مشاهده ميشود که در آن به جريان اطلاعات توجهي نميشود. وجود اين زنجيره به تنهايي نميتواند اثر بخش باشد. اما شکل(2-3) زنجيره تاميني را نشان ميدهد که تحت مديريت قرار گرفته است و جريان اطلاعات در آن برقرار شده است.

شکل (2-2) زنجيرهي تامين بدون جريان اطلاعات ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jorgensen</Author><Year>2004</Year><RecNum>2377</RecNum><DisplayText>[5, 6]</DisplayText><record><rec-number>2377</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408801321″>2377</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>Jorgensen, HJ</author></authors></contributors><titles><title>Supply chain models and their applicability</title></titles><dates><year>2004</year></dates><publisher>Thesis, Technical University of Denmark, Denmark</publisher><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Lambert</Author><Year>2000</Year><RecNum>2378</RecNum><record><rec-number>2378</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408801332″>2378</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Lambert, Douglas M</author><author>Cooper, Martha C</author></authors></contributors><titles><title>Issues in supply chain management</title><secondary-title>Industrial marketing management</secondary-title></titles><periodical><full-title>Industrial marketing management</full-title></periodical><pages>65-83</pages><volume>29</volume><number>1</number><dates><year>2000</year></dates><isbn>0019-8501</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[15]

شکل (2-3) زنجيرهي تامين همراه با جريان اطلاعات ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jorgensen</Author><Year>2004</Year><RecNum>2377</RecNum><DisplayText>[5, 6]</DisplayText><record><rec-number>2377</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408801321″>2377</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>Jorgensen, HJ</author></authors></contributors><titles><title>Supply chain models and their applicability</title></titles><dates><year>2004</year></dates><publisher>Thesis, Technical University of Denmark, Denmark</publisher><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Lambert</Author><Year>2000</Year><RecNum>2378</RecNum><record><rec-number>2378</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408801332″>2378</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Lambert, Douglas M</author><author>Cooper, Martha C</author></authors></contributors><titles><title>Issues in supply chain management</title><secondary-title>Industrial marketing management</secondary-title></titles><periodical><full-title>Industrial marketing management</full-title></periodical><pages>65-83</pages><volume>29</volume><number>1</number><dates><year>2000</year></dates><isbn>0019-8501</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[15]
2-4-2 مديريت لجستيكدر تحليل سيستمهاي توليدي (مانند صنعت خودرو) موضوع لجستيك بخش فيزيكي زنجيره تامين را دربر ميگيرد. اين بخش که کليهي فعاليتهاي فيزيكي از مرحله تهيه ماده خام تا محصول نهايي شامل فعاليتهاي حمل‌ونقل، انبارداري، زمان‌بندي توليد و … را شامل مي‌شود، بخش نسبتا بزرگي از فعاليتهاي زنجيره تامين را به خود اختصاص مي‌دهد. در واقع محدوده لجستيك تنها جريان مواد و كالا نبوده بلكه محور فعاليتهاي زنجيره تامين است كه روابط و اطلاعات، ابزارهاي پشتيبان آن براي بهبود در فعاليت‌ها هستند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jorgensen</Author><Year>2004</Year><RecNum>2377</RecNum><DisplayText>[5, 6]</DisplayText><record><rec-number>2377</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408801321″>2377</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>Jorgensen, HJ</author></authors></contributors><titles><title>Supply chain models and their applicability</title></titles><dates><year>2004</year></dates><publisher>Thesis, Technical University of Denmark, Denmark</publisher><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Lambert</Author><Year>2000</Year><RecNum>2378</RecNum><record><rec-number>2378</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408801332″>2378</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Lambert, Douglas M</author><author>Cooper, Martha C</author></authors></contributors><titles><title>Issues in supply chain management</title><secondary-title>Industrial marketing management</secondary-title></titles><periodical><full-title>Industrial marketing management</full-title></periodical><pages>65-83</pages><volume>29</volume><number>1</number><dates><year>2000</year></dates><isbn>0019-8501</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[5 ، 6]. توجه به حمل نقل و لجستيک يکي از اهداف عمدهي اين تحقيق مي باشد و در ادامه با مرور مقالات بين الملي ارائه شده، اين موضوع بيشتر و بهتر تجزيه و تحليل خواهد شد.
2-4-3 مديريت روابط مديريت روابط تاثير شگرفي بر همه زمينه‌هاي زنجيره تامين و همچنين سطح عملكرد آن دارد و امروزه در بسياري از موارد، سيستمهاي اطلاعاتي و تكنولوژي موردنياز براي فعاليتهاي مديريت زنجيره تامين به سهولت در دسترس بوده و مي‌توانند دريك دوره زماني نسبتا كوتاه تكميل و به كار گمارده شوند. بسياري از شكست‌هاي آغازين در زنجيره تامين، معلول انتقال ضعيف انتظارات و توقعات و نتيجهي رفتارهايي است كه بين طرفين درگير در زنجيره به وقوع مي‌پيوندد. علاوه بر اين، مهم‌ترين فاكتور براي مديريت موفق زنجيره تامين، ارتباط مطمئن ميان شركا و وجود يک مديريت صحيح ميان آنها ميباشد، به گونه‌اي كه شركا اعتماد متقابل به قابليت‌ها و عمليات يكديگر داشته باشند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jorgensen</Author><Year>2004</Year><RecNum>2377</RecNum><DisplayText>[5, 6]</DisplayText><record><rec-number>2377</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408801321″>2377</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>Jorgensen, HJ</author></authors></contributors><titles><title>Supply chain models and their applicability</title></titles><dates><year>2004</year></dates><publisher>Thesis, Technical University of Denmark, Denmark</publisher><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Lambert</Author><Year>2000</Year><RecNum>2378</RecNum><record><rec-number>2378</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408801332″>2378</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Lambert, Douglas M</author><author>Cooper, Martha C</author></authors></contributors><titles><title>Issues in supply chain management</title><secondary-title>Industrial marketing management</secondary-title></titles><periodical><full-title>Industrial marketing management</full-title></periodical><pages>65-83</pages><volume>29</volume><number>1</number><dates><year>2000</year></dates><isbn>0019-8501</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[5 ، 6].
2-5 ابعاد فيزيکي زنجيره تامينبعد فيزيکي يک زنجيره تامين شامل مراحل تدارک، توليد و توزيع است. هر يک از مراحل نيز به نوبهي خود شامل دستهاي از تسهيلات و فرآيندهاي فيزيکي ديگري ميشوند، مثل تسهيلات بخش انبار کارخانه، مراکز توزيع عمده فروشيها و ساير قسمتهاي زنجيره. به طور کلي ابعاد فيزيکي هر زنجيره تامين را به بخشهاي زير ميتوان تقسيم کرد:
تامين کنندگان مواد در سطوح مختلف: اين بخش کالاها و خدمات را براي کارخانهها يا بنگاههاي توليدي، عرضه ميکنند. اين بخش شامل تمامي تامين کنندگان مواد خام يا اطلاعات ورودي براي آنها ميباشد.
توليدکنندگان/مونتاژکنندگان: در اين بخش فرآيند تبديلي بر روي مواد يا اطلاعات خام صورت ميگيرد.
عمده فروشان/توزيعکنندگان: به لحاظ عملياتي اين بخش شامل مجموعهاي از توزيع کنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان ميباشد.
مشتريان: در حقيقت اين بخش از زنجيره تامين ايجاد کنندهي تقاضا براي محصول يا خدمات ميباشد و جريان اطلاعاتي که از مشتريان ميرسد بسيار حائز اهميت ميباشد علت اين اهميت بدين جهت ميباشد که اگر بنگاهي که به مشتري اهميت ندهد مشتري نيز نسبت به آن بنگاه دلسرد ميشود.
البته هر کدام از اين ساختارها نيز ميتوانند شامل مراکز و مقرهاي متفاوت با پراکندگيهي جغرافياي مختلفي باشند. اجزاي فوق تحت تاثير سه فرآيند ذکر شده (مديريت اطلاعات- مديريت لجستيك- مديريت روابط) قرار دارند که در درون و بيرون آنها در جريان هستند. اين سه فرآيند از ويژگيهاي استراتژيک زنجيره تامين هستند و بايد بر اساس نيازهاي هر زنجيره تامين طراحي گردند و مرتبا تحت کنترل و بازنگري باشند چرا که در غير اين صورت اثرات منفي بسياري بر کارکرد زنجيره خواهند داشت ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jorgensen</Author><Year>2004</Year><RecNum>2377</RecNum><DisplayText>[5, 6]</DisplayText><record><rec-number>2377</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408801321″>2377</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>Jorgensen, HJ</author></authors></contributors><titles><title>Supply chain models and their applicability</title></titles><dates><year>2004</year></dates><publisher>Thesis, Technical University of Denmark, Denmark</publisher><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Lambert</Author><Year>2000</Year><RecNum>2378</RecNum><record><rec-number>2378</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408801332″>2378</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Lambert, Douglas M</author><author>Cooper, Martha C</author></authors></contributors><titles><title>Issues in supply chain management</title><secondary-title>Industrial marketing management</secondary-title></titles><periodical><full-title>Industrial marketing management</full-title></periodical><pages>65-83</pages><volume>29</volume><number>1</number><dates><year>2000</year></dates><isbn>0019-8501</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[4].
2-6 روند توسعه سيستم‌هاي اطلاعاتي و نقش آنها در زنجيره تامينمديريت زنجيره تامين در شكل تازه خود يكي از شاخه‌هاي نوظهور مديريت است كه روز به روز در حال پيشرفت و تكامل بوده و به دنبال يافتن راه‌هايي براي كاهش هر چه بيشتر چرخه توليد محصول و افزايش خدمات و كارايي و اثربخشي آنها است. همانطور که پيشتر اشاره شد مديريت روابط و اطلاعات دو فرآيند عمده در زنجيره تامين ميباشند. در اين بين، بالا رفتن سطح تقاضاي مشتريان و افزايش دانش آنها كه منجر به كاهش چرخه عمر محصول شده است، سازمان‌ها را وادار ساخته زمان را به عنوان عنصري مهم در دنياي تجارت كنوني در نظر بگيرند و با افزايش سطح خدمت به مشتريان، محصولات را مطابق با خواستهي آنها تهيه كنند. نتيجه اين امر، ورود بسياري از صنايع و موسسات تجاري به بازارهاي فوق رقابتي شده است. لازمه بقا در اين محيط‌هاي تجاري، به‌كارگيري فناوري اطلاعات و سيستم‌هاي اطلاعاتي در زنجيره تامين سازمانها ميباشد. در يک سازمان، سيستم اطلاعات تمام بخشها را با هم مرتبط ميکند، بنابراين همه بخشها قادرند تا اطلاعات به موقع و دقيق را از بخشهاي ديگر به دست آورند و در اين صورت سطح بالايي از يکپارچگي را کسب خواهند کرد سازمان‌ها، از سيستم‌هاي اطلاعاتي براي تامين اهداف مختلف خود استفاده مي‌كنند که اين اهداف عبارتند از:
افزايش سود
كاهش هزينه‌ها
افزايش رضايت مشتري
برنامه‌ريزي تقاضا
پيش‌بيني توليد
درخواست مواد اوليه
پردازش سفارشات
تخصيص موجودي
تكميل سفارش
خدمات حمل و نقل
که اين اهداف در راستاي مديريت اطلاعات و روابط ميباشد. يكي از مهم‌ترين وظايف سيستم‌هاي اطلاعاتي، به اشتراك‌گذاري اطلاعات به عنوان عاملي كليدي براي هر سيستم زنجيره تامين است. اين وظيفه، موجب هماهنگي و اطمينان ميان شركاي زنجيره تامين مي‌شود.
البته اهميت سيستم‌هاي اطلاعاتي تنها در انتقال اطلاعات نيست بلكه در فرآيند تجزيه و تحليل اطلاعات بيشتر، با دقت و تناوب بيشتر، از منابع بيشتر، مدل‌سازي و انتقال به موقع آنها بين اجزاي زنجيره است. به اشتراك‌گذاري اطلاعات، موجب حركت سريع اطلاعات و بهبود كارايي و اثربخشي زنجيره و پاسخ سريع به نيازهاي متغير مشتريان، افزايش عملكرد داخلي و خارجي زنجيره شده و باعث مي‌شود فرآيندهاي مرتبط زنجيره تامين، سريع‌تر و با انعطاف‌پذيري بيشتر انجام شوند. به اين ترتيب، سازمان در بلندمدت به مزيت رقابتي دست مي‌يابد و زنجيره تامين به دليل توانمندسازي سازمان‌ها در ارائه زمان‌هاي تحويل قابل اعتماد و معرفي سريع محصولات به بازار، به درجه بالايي از يكپارچگي دست مي‏يابند. هر چه درجه يكپارچگي ميان اجزاي زنجيره تامين افزايش يابد، به همان نسبت عملكرد شركت بهبود و افزايش مي‌يابد. گفتني است كه منابع فيزيكي، از طريق اطلاعات توجيه مي‌شوند و بدون اين اطلاعات، يا اصلا به كار نمي‌روند و يا كمتر مورد استفاده قرار مي‌گيرند. بنابراين، با توجه به آنچه گفته شد و اينكه امروزه زنجيره‌هاي تامين، داراي شبكه‌هايي پيچيده و گستردگي جغرافيايي زيادي هستند، نياز به سيستم اطلاعاتي درون آنها كاملا محسوس است. امروزه، مديران ارزش رقابتي و استراتژيكي سيستم‌هاي اطلاعاتي را به خوبي تشخيص داده‌اند. به كار‌گيري سيستم‌هاي اطلاعاتي موجود در بازار، به برقراري پيش‌شرط‌هايي نظير تحمل هزينه‌هاي سنگين خريد نرم‌افزار و وجود بلوغ سازماني لازم براي به‌كارگيري و پياده‌سازي سيستم‌هاي خريداري شده نياز است. براي پياده‌سازي سيستم‌هاي اطلاعاتي اگر از راه‌حل‌هاي موجود در بازار بهره نگيريم، ناگزير خود مي‌بايستي اقدام به طراحي و پياده‌سازي اين سيستم‌ها كنيم. براي طراحي آنها، دو رويكرد وجود دارد: رويكرد پايين به بالا و رويكرد بالا به پايين. در رويكرد اول، ابتدا به واحدهاي مختلف اجازه داده مي‌شود كه نرم ‌افزارهاي مورد نياز خود را تهيه كنند سپس نرم ‌افزارها را با هم يكپارچه وهماهنگ ‌كنند. اين کار به دليل نبود استانداردهاي واحد، منجر به همپوشاني و يا حفره در كار سيستم نهايي مي‌شود. همچنين، به دليل استفاده از استانداردهاي فني متفاوت براي تهيه نرم‌افزارها، كار يكپارچه‌سازي بسيار دشوار خواهد شد. در رويكرد دوم، ابتدا طرحي جامع براي كل سازمان و زنجيره تهيه مي‌شود. سپس، نرم ‌افزارهاي لازم بر مبناي طرح جامع، در بستري يكپارچه با استانداردهاي مشترك، تهيه مي‌شوند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Zhang</Author><Year>2012</Year><RecNum>2366</RecNum><DisplayText>[18]</DisplayText><record><rec-number>2366</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408532393″>2366</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Zhang, Min</author><author>Li, Peichong</author></authors></contributors><titles><title>RFID application strategy in agri-food supply chain based on safety and benefit analysis</title><secondary-title>Physics Procedia</secondary-title></titles><periodical><full-title>Physics Procedia</full-title></periodical><pages>636-642</pages><volume>25</volume><dates><year>2012</year></dates><isbn>1875-3892</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[6، 7].
2-7 زنجيره تامين غذاييصنايع غذاي نقش مهمي در اقتصاد اروپا ايفا ميکند و 13.5 در صد از کارگران مشغول به کار در صنايع، در صنعت غذا فعاليت دارند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jorgensen</Author><Year>2004</Year><RecNum>2377</RecNum><DisplayText>[5, 6]</DisplayText><record><rec-number>2377</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408801321″>2377</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>Jorgensen, HJ</author></authors></contributors><titles><title>Supply chain models and their applicability</title></titles><dates><year>2004</year></dates><publisher>Thesis, Technical University of Denmark, Denmark</publisher><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Lambert</Author><Year>2000</Year><RecNum>2378</RecNum><record><rec-number>2378</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408801332″>2378</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Lambert, Douglas M</author><author>Cooper, Martha C</author></authors></contributors><titles><title>Issues in supply chain management</title><secondary-title>Industrial marketing management</secondary-title></titles><periodical><full-title>Industrial marketing management</full-title></periodical><pages>65-83</pages><volume>29</volume><number>1</number><dates><year>2000</year></dates><isbn>0019-8501</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[36].

شکل(2-4) شمايي از زنجيره تامين غذايي ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Bremmers</Author><Year>2011</Year><RecNum>2383</RecNum><DisplayText>[16]</DisplayText><record><rec-number>2383</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408957955″>2383</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Bremmers, Harry</author><author>Trienekens, Jacques H</author><author>van der Vorst, Jack GAJ</author><author>Bloemhof, Jacqueline M</author></authors></contributors><titles><title>Sys–s for sustainability and transparency of food supply chains–Current status and challenges</title><secondary-title>Advanced Engineering Informatics</secondary-title></titles><periodical><full-title>Advanced Engineering Informatics</full-title></periodical><pages>65-76</pages><volume>25</volume><number>1</number><dates><year>2011</year></dates><isbn>1474-0346</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[26]
مهم ترين اهداف زنجيره تأمين فراورده هاي غذايي کاهش قيمت و افزايش کيفيت است که تمامي فعاليتهايي را که صورت ميگيرد تا مواد اوليه از مزرعه تا سر سفره مشتريان برسد را شامل ميشود و در اصطلاح رايج امروزي از مزرعه تا چنگال گفته ميشود. ون در ورست و همکارانش زنجيره تامين غذايي را به دو دسته تقسيم کردهاند دسته اول شامل توليد محصولات کشاورزي و دريايي مانند ماهي، ميوه و سبزيجات ميشود که عمليات نگهداري و مراقبت از آنها جهت تازه ماندن و حفظ کيفيت اهميت ويژهاي دارد. دسته دوم شامل محصولات توليدي مانند کنسرو، اسنک و دسرها ميشود. محصولات دسته اول معمولا علاوه بر مصرف توسط مشتريان به عنوان مواد اوليه براي دسته دوم نيز به کار ميروند و در طول زنجيره تامين محصولات دسته دوم فرآيند توليد اهميت بيشتري دارند و از آنجايي که برخي عمليات بر روي محصولات انجام ميگيرد تا کيفيت آنها حفظ شود (مانند کنسروسازي) نگهداري اين محصولات بعد از توليد قدري سادهتر ميباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>van der Vorst</Author><Year>2009</Year><RecNum>2370</RecNum><DisplayText>[17]</DisplayText><record><rec-number>2370</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408692027″>2370</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>van der Vorst, Jack GAJ</author><author>Tromp, Seth-Oscar</author><author>Zee, Durk-Jouke van der</author></authors></contributors><titles><title>Simulation modelling for food supply chain redesign; integrated decision making on product quality, sustainability and logistics</title><secondary-title>International Journal of Production Research</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Journal of Production Research</full-title></periodical><pages>6611-6631</pages><volume>47</volume><number>23</number><dates><year>2009</year></dates><isbn>0020-7543</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[27]. مين ژانگ و همکارانش در مقالهي خودشان زنجيره تامين غذايي براي محصولات کشاورزي و محصولاتي مانند ميوه، سبزيجات و ماهي، اينگونه تعريف ميکنند: زنجيره تامين غذايي شبکهاي از تجارتهاي مربوط به صنايع غذايي ميباشد که محصولات از خط توليد به سمت مصرفکنندگان حرکت ميکنند و شامل فعاليتهاي پيش توليد و بعد از مصرف ميشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Zhang</Author><Year>2012</Year><RecNum>2366</RecNum><DisplayText>[18]</DisplayText><record><rec-number>2366</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408532393″>2366</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Zhang, Min</author><author>Li, Peichong</author></authors></contributors><titles><title>RFID application strategy in agri-food supply chain based on safety and benefit analysis</title><secondary-title>Physics Procedia</secondary-title></titles><periodical><full-title>Physics Procedia</full-title></periodical><pages>636-642</pages><volume>25</volume><dates><year>2012</year></dates><isbn>1875-3892</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[28].
تنظيم بازار محصولات مواد غذايي به دليل فصلي بودن، فسادپذيري، حجم زياد توليد آنها و نقش مهم آنها در امنيت غذايي جامعه از اهميت بالايي برخوردار ميباشد. در سالهاي اخير در اروپاي شرقي مشتريان صنايع غذايي بر روي ويژگيهاي محصولات غذايي از جمله کيفيت، امنيت، پايداري و تنوع حساس شدهاند و همزمان با اين رفتار مشتريان، توليد کنندگان بيشتر بر روي فعاليت در مقياس جهاني پرداختهاند که موجب گذر از مرزها، ايجاد ارتباطات گسترده و رقابت شديد شده است. به وجود آمدن پيشرفتهاي اين چنيني و ظهور بازارهاي رقابتي، باعث شدهاست تا توليد کنندگان بيشتر به زنجيره تامين بپردازند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>van der Vorst</Author><Year>2009</Year><RecNum>2370</RecNum><DisplayText>[17]</DisplayText><record><rec-number>2370</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408692027″>2370</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>van der Vorst, Jack GAJ</author><author>Tromp, Seth-Oscar</author><author>Zee, Durk-Jouke van der</author></authors></contributors><titles><title>Simulation modelling for food supply chain redesign; integrated decision making on product quality, sustainability and logistics</title><secondary-title>International Journal of Production Research</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Journal of Production Research</full-title></periodical><pages>6611-6631</pages><volume>47</volume><number>23</number><dates><year>2009</year></dates><isbn>0020-7543</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[27]. کيفيت جريان مواد غذايي تنها يک عامل ذاتي نبوده و به عوامل مختلفي وابسته است. عمدهترين عاملي که موجب ايجاد تفاوت ميان زنجيره تامين غذايي و ساير زنجيرهها شده، تغيير کيفيت مواد به نسبت تغييرات شرايط محيطي و تغييراتي که مواد خام طي ميکند تا بدست مشتري برسد، ميباشند. يکي ديگر از عواملي که موجب ايجاد اين تفاوت ميشود جنبهي سلامت و امنيت محصولات غذايي ميباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Apaiah</Author><Year>2005</Year><RecNum>2364</RecNum><DisplayText>[19]</DisplayText><record><rec-number>2364</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408526280″>2364</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Apaiah, Radhika K</author><author>Hendrix, Eligius MT</author><author>Meerdink, Gerrit</author><author>Linnemann, Anita R</author></authors></contributors><titles><title>Qualitative methodology for efficient food chain design</title><secondary-title>Trends in food science &amp; technology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Trends in food science &amp; technology</full-title></periodical><pages>204-214</pages><volume>16</volume><number>5</number><dates><year>2005</year></dates><isbn>0924-2244</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[29]. توجه به اين مسايل باعث روشن شدن اهميت زنجيره تامين در صنايع غذايي ميشود و مقايسه زنجيره تامين غذايي با ساير زنجيرههاي تامين، حساسيت بيشتر اين زنجيره را نشان ميدهد که به دليل فاسد شدني بودن مواد غذايي و داشتن طول عمر کوتاه، اين زنجيره قدري پيچيدهتر ميباشد. در تمامي مراحل زنجيره تامين غذايي (برداشت، آمادهسازي، حمل و نقل وبستهبندي) بايد مراقبت ويژهاي از مواد صورت گيرد. يک زنجيره تامين غذايي سرد يا وابسته به دما ميتواند روش مناسبي جهت حفظ مواد غذايي در برابر افت کيفيت باشد. علاوه بر اين مسير رسيدن محصول غذايي به خاطر وجود اين حساسيتها بسيار دشوار بوده و علاوه بر وجود بازرسيهاي متعدد مخصوصا در اتحاديه اروپا، جلب اعتماد مشتري نيز از اهميت ويژهاي برخوردار است. در نتيجه وجود يک فرآيند شفاف و قابل اعتماد ميتواند در جذب مشتري بسيار موثر عمل کند PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5UdXJpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxNDwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjIzNjU8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+WzIwLTIyXTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj4yMzY1PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVO
IiBkYi1pZD0iNTB3eGRwemQ5dmQ1cjdlOXQ1YjU5NWRqcmZwdHRyeHc5YXZwIiB0aW1lc3RhbXA9
IjE0MDg1MzA4MTUiPjIzNjU8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PlR1cmksIEF0dGlsYTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R29uY2FsdmVzLCBHaWxsZXM8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPk1vY2FuLCBNYXJpYW48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRp
dGxlcz48dGl0bGU+Q2hhbGxlbmdlcyBhbmQgQ29tcGV0aXRpdmVuZXNzIEluZGljYXRvcnMgZm9y
IHRoZSBTdXN0YWluYWJsZSBEZXZlbG9wbWVudCBvZiB0aGUgU3VwcGx5IENoYWluIGluIEZvb2Qg
SW5kdXN0cnk8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+UHJvY2VkaWEtU29jaWFsIGFuZCBCZWhh
dmlvcmFsIFNjaWVuY2VzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1
bGwtdGl0bGU+UHJvY2VkaWEtU29jaWFsIGFuZCBCZWhhdmlvcmFsIFNjaWVuY2VzPC9mdWxsLXRp
dGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTMzLTE0MTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMjQ8L3ZvbHVt
ZT48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxNDwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjE4NzctMDQyODwvaXNibj48
dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+QXVuZzwvQXV0aG9yPjxZ
ZWFyPjIwMTQ8L1llYXI+PFJlY051bT4yMzQ3PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4y
MzQ3PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iNTB3eGRw
emQ5dmQ1cjdlOXQ1YjU5NWRqcmZwdHRyeHc5YXZwIiB0aW1lc3RhbXA9IjE0MDg0ODAzNzIiPjIz
NDc8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4x
NzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkF1bmcsIE15byBNaW48
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkNoYW5nLCBZb29uIFNlb2s8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250
cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+VGVtcGVyYXR1cmUgbWFuYWdlbWVudCBmb3IgdGhlIHF1
YWxpdHkgYXNzdXJhbmNlIG9mIGEgcGVyaXNoYWJsZSBmb29kIHN1cHBseSBjaGFpbjwvdGl0bGU+
PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Gb29kIENvbnRyb2w8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48
cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Gb29kIENvbnRyb2w8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2Rp
Y2FsPjxwYWdlcz4xOTgtMjA3PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjQwPC92b2x1bWU+PGRhdGVzPjx5ZWFy
PjIwMTQ8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wOTU2LTcxMzU8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwv
cmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkFsYS1IYXJqYTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTQ8
L1llYXI+PFJlY051bT4yMzk3PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4yMzk3PC9yZWMt
bnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iNTB3eGRwemQ5dmQ1cjdl
OXQ1YjU5NWRqcmZwdHRyeHc5YXZwIiB0aW1lc3RhbXA9IjE0MDkyMTA2NjQiPjIzOTc8L2tleT48
L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5
cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkFsYS1IYXJqYSwgSGFubmU8L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPkhlbG8sIFBldHJpPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0
aXRsZXM+PHRpdGxlPkdyZWVuIHN1cHBseSBjaGFpbiBkZWNpc2lvbnPigJNDYXNlLWJhc2VkIHBl
cmZvcm1hbmNlIGFuYWx5c2lzIGZyb20gdGhlIGZvb2QgaW5kdXN0cnk8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRh
cnktdGl0bGU+VHJhbnNwb3J0YXRpb24gUmVzZWFyY2ggUGFydCBFOiBMb2dpc3RpY3MgYW5kIFRy
YW5zcG9ydGF0aW9uIFJldmlldzwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2Fs
PjxmdWxsLXRpdGxlPlRyYW5zcG9ydGF0aW9uIFJlc2VhcmNoIFBhcnQgRTogTG9naXN0aWNzIGFu
ZCBUcmFuc3BvcnRhdGlvbiBSZXZpZXc8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz45
Ny0xMDc8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+Njk8L3ZvbHVtZT48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxNDwveWVhcj48
L2RhdGVzPjxpc2JuPjEzNjYtNTU0NTwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRl
PjwvRW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5UdXJpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxNDwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjIzNjU8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+WzIwLTIyXTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj4yMzY1PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVO
IiBkYi1pZD0iNTB3eGRwemQ5dmQ1cjdlOXQ1YjU5NWRqcmZwdHRyeHc5YXZwIiB0aW1lc3RhbXA9
IjE0MDg1MzA4MTUiPjIzNjU8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PlR1cmksIEF0dGlsYTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R29uY2FsdmVzLCBHaWxsZXM8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPk1vY2FuLCBNYXJpYW48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRp
dGxlcz48dGl0bGU+Q2hhbGxlbmdlcyBhbmQgQ29tcGV0aXRpdmVuZXNzIEluZGljYXRvcnMgZm9y
IHRoZSBTdXN0YWluYWJsZSBEZXZlbG9wbWVudCBvZiB0aGUgU3VwcGx5IENoYWluIGluIEZvb2Qg
SW5kdXN0cnk8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+UHJvY2VkaWEtU29jaWFsIGFuZCBCZWhh
dmlvcmFsIFNjaWVuY2VzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1
bGwtdGl0bGU+UHJvY2VkaWEtU29jaWFsIGFuZCBCZWhhdmlvcmFsIFNjaWVuY2VzPC9mdWxsLXRp
dGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTMzLTE0MTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMjQ8L3ZvbHVt
ZT48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxNDwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjE4NzctMDQyODwvaXNibj48
dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+QXVuZzwvQXV0aG9yPjxZ
ZWFyPjIwMTQ8L1llYXI+PFJlY051bT4yMzQ3PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4y
MzQ3PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iNTB3eGRw
emQ5dmQ1cjdlOXQ1YjU5NWRqcmZwdHRyeHc5YXZwIiB0aW1lc3RhbXA9IjE0MDg0ODAzNzIiPjIz
NDc8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4x
NzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkF1bmcsIE15byBNaW48
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkNoYW5nLCBZb29uIFNlb2s8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250
cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+VGVtcGVyYXR1cmUgbWFuYWdlbWVudCBmb3IgdGhlIHF1
YWxpdHkgYXNzdXJhbmNlIG9mIGEgcGVyaXNoYWJsZSBmb29kIHN1cHBseSBjaGFpbjwvdGl0bGU+
PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Gb29kIENvbnRyb2w8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48
cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Gb29kIENvbnRyb2w8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2Rp
Y2FsPjxwYWdlcz4xOTgtMjA3PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjQwPC92b2x1bWU+PGRhdGVzPjx5ZWFy
PjIwMTQ8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wOTU2LTcxMzU8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwv
cmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkFsYS1IYXJqYTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTQ8
L1llYXI+PFJlY051bT4yMzk3PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4yMzk3PC9yZWMt
bnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iNTB3eGRwemQ5dmQ1cjdl
OXQ1YjU5NWRqcmZwdHRyeHc5YXZwIiB0aW1lc3RhbXA9IjE0MDkyMTA2NjQiPjIzOTc8L2tleT48
L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5
cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkFsYS1IYXJqYSwgSGFubmU8L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPkhlbG8sIFBldHJpPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0
aXRsZXM+PHRpdGxlPkdyZWVuIHN1cHBseSBjaGFpbiBkZWNpc2lvbnPigJNDYXNlLWJhc2VkIHBl
cmZvcm1hbmNlIGFuYWx5c2lzIGZyb20gdGhlIGZvb2QgaW5kdXN0cnk8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRh
cnktdGl0bGU+VHJhbnNwb3J0YXRpb24gUmVzZWFyY2ggUGFydCBFOiBMb2dpc3RpY3MgYW5kIFRy
YW5zcG9ydGF0aW9uIFJldmlldzwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2Fs
PjxmdWxsLXRpdGxlPlRyYW5zcG9ydGF0aW9uIFJlc2VhcmNoIFBhcnQgRTogTG9naXN0aWNzIGFu
ZCBUcmFuc3BvcnRhdGlvbiBSZXZpZXc8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz45
Ny0xMDc8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+Njk8L3ZvbHVtZT48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxNDwveWVhcj48
L2RhdGVzPjxpc2JuPjEzNjYtNTU0NTwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRl
PjwvRW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITE.DATA [30-32]. امروزه افزايش سطح سواد مشتريان باعث شده است تا آنها علاوه بر محصول نهايي به فرآيند توليد نيز توجه داشته باشند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Bremmers</Author><Year>2011</Year><RecNum>2383</RecNum><DisplayText>[16]</DisplayText><record><rec-number>2383</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408957955″>2383</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Bremmers, Harry</author><author>Trienekens, Jacques H</author><author>van der Vorst, Jack GAJ</author><author>Bloemhof, Jacqueline M</author></authors></contributors><titles><title>Sys–s for sustainability and transparency of food supply chains–Current status and challenges</title><secondary-title>Advanced Engineering Informatics</secondary-title></titles><periodical><full-title>Advanced Engineering Informatics</full-title></periodical><pages>65-76</pages><volume>25</volume><number>1</number><dates><year>2011</year></dates><isbn>1474-0346</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[26]. ملاحظات مربوط به مصرف کننده نقش مهمي در ارزيابي زنجيره تأمين فرآوردههاي غذايي و همچنين سنجش امنيت غذايي جامعه دارد زيرا مصرف کنندگان يکي از ارکان مهم ارزيابي عملکرد صنعت غذا بوده و ارزيابي آنان از کيفيت فراوردههاي غذايي از اهميت بالايي برخوردار است.
امروزه زنجيرههاي تامين غذايي با استفاده از ابزارهاي متفاوت به سمت جهاني شدن حرکت ميکنند و در پي اين هستند تا با رعايت قيمت بازار رقابت، دسترسي راحتتر و بيشتري براي محصولات فراهم کنند. براي دستيابي به اين زنجيره تامين، بايد بتوان از علوم فرآوري محصولات غذايي و زيست محيطي در کنار علومي مانند بازاريابي و تحقيق در عمليات استفاده کرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Apaiah</Author><Year>2005</Year><RecNum>2364</RecNum><DisplayText>[19]</DisplayText><record><rec-number>2364</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408526280″>2364</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Apaiah, Radhika K</author><author>Hendrix, Eligius MT</author><author>Meerdink, Gerrit</author><author>Linnemann, Anita R</author></authors></contributors><titles><title>Qualitative methodology for efficient food chain design</title><secondary-title>Trends in food science &amp; technology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Trends in food science &amp; technology</full-title></periodical><pages>204-214</pages><volume>16</volume><number>5</number><dates><year>2005</year></dates><isbn>0924-2244</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[29].
2-7-1 جايگاه زنجيره تامين غذايي در ايرانغذا علاوه بر سلامت و لذت بخشي، سهم قابل ملاحظه‌اي در هزينه‌هاي زندگي دارد. طي سال‌هاي اخير هزينه مواد غذايي در ايران، همواره سهمي بين 22 تا 25 درصد از هزينه‌هاي خانوار شهري و30 تا 37 درصد از هزينه‌هاي خانوار روستايي را داشته است. صنايع غذايي نقش مهمي در اقتصاد دارند. بيش از 10 هزار واحد توليدي صنايع غذايي در کشور وجود دارند که 15% از اشتغال بخش صنعت در بر مي‌گيرند. از يک طرف افزايش جمعيت به همراه گسترش شهرنشيني و افزايش سطح درآمد سرانه، نياز به بسته‌بندي، نگهداري و فرآوري مواد غذايي را روز به روز افزايش داده است و از طرف ديگر، صنايع غذايي به عنوان حلقه واسط بين کشاورزي و دامپروري با مصارف نهايي نقش مهمي در مديريت زنجيره و توازن توليد و مصرف دارند. آن دسته از صنايع غذايي که اطلاعات بهتري از انتهاي زنجيره (تقاضا و سلايق مصرف‌کنندگان) داشته و مي‌توانند باعث تنظيم برنامه‌هاي توليد در بخش کشاورزي و دامپروري شده، اتلاف‌ها را کاهش داده و تخصيص منابع را بهبود دهند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Apaiah</Author><Year>2005</Year><RecNum>2364</RecNum><DisplayText>[19]</DisplayText><record><rec-number>2364</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408526280″>2364</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Apaiah, Radhika K</author><author>Hendrix, Eligius MT</author><author>Meerdink, Gerrit</author><author>Linnemann, Anita R</author></authors></contributors><titles><title>Qualitative methodology for efficient food chain design</title><secondary-title>Trends in food science &amp; technology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Trends in food science &amp; technology</full-title></periodical><pages>204-214</pages><volume>16</volume><number>5</number><dates><year>2005</year></dates><isbn>0924-2244</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[8].
در چشم انداز سال 1404 تاکيد ويژهاي بر روي زنجيره تامين غذايي صورت گرفته است. ويژگيهاي اين زنجيره تامين عبارتند از:
1. مبتني بر ارزشهاي ايراني اسلامي
2. تامين کنندهي فرآوردههاي غذايي در راستاي امنيت غذايي
3. عرضهکننده فرآوردههاي غذايي سالم، ايمن، مغذي و قابل خريد براي همگان
4. يکپارچه و متوازن کنندهي توليد و مصرف فرآوردههاي غذايي از مزرعه تا سفره
5.. متوازن در مبادلات خارجي
6. موثر در توزيع متعادل فعاليتها و جمعيت در کشور
7. مبتني بر دانش، پايدار، بهرهور، رقابتپذير و نوآور
براي اجرايي شدن اين چشمانداز، ارزشها بيان شده در آن بايد به دقت مشخص شوند. مقاصد و اهدافي قابل سنجش و ارزيابي هستند که در راستاي چشم انداز و با توجه به منابع، اثربخشي و کارايي راهبردها تعيين ميشوند.
جدول(2-1) مقاصد زنجيره تامين فرآوردههاي غذايي ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Apaiah</Author><Year>2005</Year><RecNum>2364</RecNum><DisplayText>[19]</DisplayText><record><rec-number>2364</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408526280″>2364</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Apaiah, Radhika K</author><author>Hendrix, Eligius MT</author><author>Meerdink, Gerrit</author><author>Linnemann, Anita R</author></authors></contributors><titles><title>Qualitative methodology for efficient food chain design</title><secondary-title>Trends in food science &amp; technology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Trends in food science &amp; technology</full-title></periodical><pages>204-214</pages><volume>16</volume><number>5</number><dates><year>2005</year></dates><isbn>0924-2244</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[63]
عوامل اجراي برنامه راهبردي زنجيره تامين فرآورده هاي غذايي در ايران، تشکلها، بنگاههاي اقتصادي، خانوارها و حاکميت هستند. نقش حاکميت رسميت دادن به اهداف و هدايت عمومي عوامل به سوي آنها ميباشد و تحقق راهبردهاي مياني بيشتر به عهدهي بنگاههاي اقتصادي و خانوارها است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Apaiah</Author><Year>2005</Year><RecNum>2364</RecNum><DisplayText>[19]</DisplayText><record><rec-number>2364</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408526280″>2364</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Apaiah, Radhika K</author><author>Hendrix, Eligius MT</author><author>Meerdink, Gerrit</author><author>Linnemann, Anita R</author></authors></contributors><titles><title>Qualitative methodology for efficient food chain design</title><secondary-title>Trends in food science &amp; technology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Trends in food science &amp; technology</full-title></periodical><pages>204-214</pages><volume>16</volume><number>5</number><dates><year>2005</year></dates><isbn>0924-2244</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[63]. براي افزايش هماهنگي در مديريت زنجيره تامين فرآوردههاي غذايي، تشکيل « شوراي هماهنگي زنجيره تأمين فراورده هاي غذايي » پيشنهاد شده است. وظيفه اصلي اين شورا حمايت از انجام مطالعات لازم براي مديريت زنجيره تامين صنايع غذايي و تعيين برنامههاي راهبردي آن ميباشد.
2-7-2 مزاياي ايجاد زنجيره تامين غذايي در کشور ايراندر اين قسمت به مزاياي ايجاد زنجيره تامين غذايي در کشور ايران ميپردازيم:
1. توجه بيشتر به قشر روستانشين و کشاورزان: عمدهي توليد کنندگان محصولات غذايي در ايران را قشر روستانشين و کشاورزان تشکيل ميدهند. وجود يک زنجيره تامين کارآمد موجب توجه به حقوق اين تامينکنندگان و افزايش درآمد آنها ميشود که به وجود آمدن اين شرايط علاوه بر ايجاد شرايط مناسب زندگي براي آنها سبب کاهش مهاجرت از روستا به شهر و ازدحام جمعيت ميشود.
2. ايجاد اشتغال و استفاده از نيروهاي متخصص و کارآمد: با توجه به آمار ارائه شده در بخشهاي گذشته صنايع غذايي بسيار سودده و اشتغالزا ميباشد. در حال حاضر افراد مجرب و باسواد بسياري در زمينه صنايع غذايي در کشور وجود دارند. در صورت وجود زنجيره تامين مناسب اين افراد ميتوانند در ايران مشغول به کار شوند و قدمي در راه رفع مشکل بيکاري کشور برداشته شود.
3. بازار مناسب : مهدحافظ ذوالفقار و همکارش مطالعهاي در مورد يکپارچگي زنجيره تامين غذاي حلال انجام دادهاند. در اين تحقيق عنوان شده است که علاوه بر مسلمانان افراد غير مسلمان نيز به دلايل مختلفي به سمت غذاي حلال روي آوردهاند. توليد اين نوع غذا بيشتر به دست افراد غير مسلمان انجام ميشود که اين موضوع بعضا موجب بروز نگراني در ميان مصرف کنندگان ميشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Zulfakar</Author><Year>2014</Year><RecNum>2380</RecNum><DisplayText>[23]</DisplayText><record><rec-number>2380</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408821685″>2380</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Zulfakar, Mohd Hafiz</author><author>Anuar, Marhani Mohamed</author><author>Talib, Mohamed Syazwan Ab</author></authors></contributors><titles><title>Conceptual Framework on Halal Food Supply Chain Integrity Enhancement</title><secondary-title>Procedia-Social and Behavioral Sciences</secondary-title></titles><periodical><full-title>Procedia-Social and Behavioral Sciences</full-title></periodical><pages>58-67</pages><volume>121</volume><dates><year>2014</year></dates><isbn>1877-0428</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[33]. جمعيت بالاي مسلمانان جهان و منطقه باعث ايجاد بازار بسيار مناسب براي غذاي حلال ميشود. در صورت توجه مسئولان کشور به اين صنعت و ارايه يک برنامه جامع براحتي ميتوان وارد اين بازار شد و از ظرفيتهاي آن بهره برد.
2-7-3 توجه به کيفيت و سلامت محصول در زنجيره تامين غذاييوجود امنيت غذايي از حقوق اوليه انسانها ميباشد که دولت هر جامعه مسئوليت برقراري آن را به عهده دارد. امنيت غذاي تنها به تامين نياز مردم محدود نميشود و بايد محصولات غذايي که در اختيار افراد قرار ميگيرد از سلامت کامل برخوردار بوده و کيفيت قابل قبولي داشته باشد. سالانه در آمريکا بيش از سيصد هزار نفر به دليل مصموميتهاي ناشي از مصرف مواد غذايي و نوشيدنيهاي آلوده در بيمارستان بستري ميشوند و پنج هزار نفر از آنها جان خود را از دست ميدهند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Zhang</Author><Year>2012</Year><RecNum>2366</RecNum><DisplayText>[18]</DisplayText><record><rec-number>2366</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408532393″>2366</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Zhang, Min</author><author>Li, Peichong</author></authors></contributors><titles><title>RFID application strategy in agri-food supply chain based on safety and benefit analysis</title><secondary-title>Physics Procedia</secondary-title></titles><periodical><full-title>Physics Procedia</full-title></periodical><pages>636-642</pages><volume>25</volume><dates><year>2012</year></dates><isbn>1875-3892</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[28]. توجه به اين آمار ميتواند اهميت توجه به سلامت و کيفيت محصولات غذايي را روشنتر کند. توليد و عرضه کافي غذا در سطح کلان شرط اوليه تامين امنيت غذايي در يک جامعه محسوب ميشود همواره وجود امنيت غذايي و بهبود وضعيت تغذيه‌اي به عنوان اساسيترين شرط متضمن حفظ سلامت جامعه مطرح ميشود. پايداري امنيت غذايي و سلامت وضعيت تغذيه نيازمند ايجاد يک نظام پايدار توليد و توزيع مواد غذايي است. اين موضوع بدون شک موجب ايجاد قوانين جديدي ميشود که در آينده زنجيره تامين غذايي را تحت تاثير قرار خواهد داد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ahumada</Author><Year>2009</Year><RecNum>2341</RecNum><DisplayText>[2]</DisplayText><record><rec-number>2341</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408471743″>2341</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Ahumada, Omar</author><author>Villalobos, J Rene</author></authors></contributors><titles><title>Application of planning models in the agri-food supply chain: A review</title><secondary-title>European Journal of Operational Research</secondary-title></titles><periodical><full-title>European Journal of Operational Research</full-title></periodical><pages>1-20</pages><volume>196</volume><number>1</number><dates><year>2009</year></dates><isbn>0377-2217</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[12]. تضمين و کنترل کيفيت محصولات غذايي در طول زنجيره تامين غذايي يکي از مهمترين مشخصههاي اين زنجيره ميباشد زيرا کيفيت محصولات بر روي سلامت آنها تاثير دارند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>van der Vorst</Author><Year>2009</Year><RecNum>2370</RecNum><DisplayText>[17]</DisplayText><record><rec-number>2370</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408692027″>2370</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>van der Vorst, Jack GAJ</author><author>Tromp, Seth-Oscar</author><author>Zee, Durk-Jouke van der</author></authors></contributors><titles><title>Simulation modelling for food supply chain redesign; integrated decision making on product quality, sustainability and logistics</title><secondary-title>International Journal of Production Research</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Journal of Production Research</full-title></periodical><pages>6611-6631</pages><volume>47</volume><number>23</number><dates><year>2009</year></dates><isbn>0020-7543</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[27]. سازمان استاندارد جهاني نيز در اين زمينه استاندارد ISO2200 را ارائه کرده است. ماروچک به همراه همکارانش در مقالهاي به برقراري امنيت و سلامت محصول نهايي در زنجيره تامين براي صنايع مختلف پرداخته و چالشهاي مطرح در اين زمينه را بررسي کرده است و در قسمت سوم از بخش اول مقالات موجود در زمينه زنجيره تامين غذايي را بررسي کرده است. طبق تحقيقات بررسي شده در اين مطالعه، مواد غذايي به دليل اينکه مستقيما سلامت جامعه را تحت تاثير قرار ميدهد حساسيتها در اين مورد به شدت بالا برده و کشورهاي مختلف نيز قوانيني در اين راستا وضع کردهاند و مجازات سنگيني براي متخلفين در نظر گرفتهاند. حساسيت توليديهاي مختلف در اين زمينه به قدري افزايش يافته است که حتي تضمين سلامت محصول را بر انتخاب تامين کننده مناسب ترجيح ميدهند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Marucheck</Author><Year>2011</Year><RecNum>2356</RecNum><DisplayText>[24]</DisplayText><record><rec-number>2356</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408480697″>2356</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Marucheck, Ann</author><author>Greis, Noel</author><author>Mena, Carlos</author><author>Cai, Linning</author></authors></contributors><titles><title>Product safety and security in the global supply chain: Issues, challenges and research opportunities</title><secondary-title>Journal of Operations Management</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Operations Management</full-title></periodical><pages>707-720</pages><volume>29</volume><number>7</number><dates><year>2011</year></dates><isbn>0272-6963</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[34]. از آنجايي که کيفيت و گوناگوني مواد اوليه همواره متغير بوده و تاثير بسزايي در زنجيره دارد. علاوه بر تغييرت بيولوژيکي زمان و شرايط محيطي ناشي از بسته بندي، نحوهي بارگيري، دما و نوع حمل و نقل و دماي انبار و شرايط محيطي آن نيز روي کيفيت محصولات تاثيرگذار است. از طرفي کيفيت محصول تاثير مستقيمي روي تقاضاي مشتري دارد، از اين رو کنترل در طول زنجيره تامين غذايي امري بسيار مهم و حياتي ميباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Manzini</Author><Year>2013</Year><RecNum>2344</RecNum><DisplayText>[26]</DisplayText><record><rec-number>2344</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408479889″>2344</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Manzini, Riccardo</author><author>Accorsi, Riccardo</author></authors></contributors><titles><title>The new conceptual framework for food supply chain assessment</title><secondary-title>Journal of Food Engineering</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Food Engineering</full-title></periodical><pages>251-263</pages><volume>115</volume><number>2</number><dates><year>2013</year></dates><isbn>0260-8774</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[36]. افت کيفيت محصولات غذايي ميتواند در طول زنجيره تامين بيفتد زيرا کيفيت محصولات غذايي وابسته به شرايط محيطي مانند دما ميباشد که ارائه يک مدل کنترل موجودي براي آنها تنها با استفاده از رويکردهاي عادي امکانپذير نميباشد. آيينگ رانگ به همراه همکاران خود افت کيفيت محصولات غذايي و تاثير دما و زمان روي آن در شبکه توزيع زنجيره تامين را با ارائهي يک مدل MIP بررسي کرده اند که اين مدل قابل تعميم به طيف گستردهاي از محصولات غذايي ميباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rong</Author><Year>2011</Year><RecNum>2345</RecNum><DisplayText>[27]</DisplayText><record><rec-number>2345</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408479941″>2345</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Rong, Aiying</author><author>Akkerman, Renzo</author><author>Grunow, Martin</author></authors></contributors><titles><title>An optimization approach for managing fresh food quality throughout the supply chain</title><secondary-title>International Journal of Production Economics</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Journal of Production Economics</full-title></periodical><pages>421-429</pages><volume>131</volume><number>1</number><dates><year>2011</year></dates><isbn>0925-5273</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[37]. امنيت غذايي زماني ميتواند به شکل قابل قبولي برقرار شود که تمامي موانع موجود بر سر راه برداشته شده و يک برنامهريزي کامل در اين زمينه صورت گيرد. در نتيجه توجه به اين چالش در تمامي بخشهاي زنجيره تامين امري اجتناب ناپذير ميباشد.
توجه به کيفيت و سلامت محصولات غذايي نه تنها موجب رضايتمندي مشتري ميشود بلکه وظيفه قانوني و انساني هر توليد کننده ميباشد که بايد به آن پايبند باشد و با توجه به موارد ذکر شده ميتوان گفت توجه به کيفيت غذا علاوه بر تامين سلامت مردم از لحاظ اقتصادي و رقابت تجاري نيز اهميت ويژهاي دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Barendsz</Author><Year>1998</Year><RecNum>2395</RecNum><DisplayText>[25]</DisplayText><record><rec-number>2395</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1409208201″>2395</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Barendsz, AW</author></authors></contributors><titles><title>Food safety and total quality management</title><secondary-title>Food Control</secondary-title></titles><periodical><full-title>Food Control</full-title></periodical><pages>163-170</pages><volume>9</volume><number>2</number><dates><year>1998</year></dates><isbn>0956-7135</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[35].
در کشور ما نيز اين موضوع از اهميت ويژه اي برخوردار است و شورايعالي سلامت و امنيت غذايي با رياست رئيس جمهور و عضويت 15 وزير و روساي سازمان هاي مرتبط با مباحث سلامت و امنيت غذايي تشكيل گرديد كه آئين نامه اجرايي آن در تاريخ 13/8/1385 توسط هيأت وزيران تصويب و ابلاغ گرديده است.
2-7-4 کارآمدي حمل و نقل در زنجيره تامين غذاييدر زنجيره تامين جريان کالا در قسمتهاي مختلف برقرار است که براي افزايش سطح سرويسدهي و کاهش هزينهها مديريت اين جريان و ايجاد يک تعامل مناسب بسار ضروري ميباشد. همانطور که در شکل (2-5) مشاهده ميشود ميان تمام بخشها، سيستم توزيع مواد و حمل و نقل برقرار ميباشد. در يک سيستم عادي شايد توجهي به اين موضوع نشود اما مديران حرفهاي جهت مديريت زنجيره تامين قطعا نبايد از لجستيک و جريان مواد غافل شوند زيرا که توجه به اين مسئله آنها را در حل مشکلات و برنامهريزي مناسب براي تعامل بخشهاي مختلف ياري خواهد کرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Erturgut</Author><Year>2011</Year><RecNum>2381</RecNum><DisplayText>[28]</DisplayText><record><rec-number>2381</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408955175″>2381</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Erturgut, Ramazan</author><author>Soysekerci, Serhat</author></authors></contributors><titles><title>Professional manager education on logistics and supply chain management</title><secondary-title>Procedia-Social and Behavioral Sciences</secondary-title></titles><periodical><full-title>Procedia-Social and Behavioral Sciences</full-title></periodical><pages>2771-2775</pages><volume>15</volume><dates><year>2011</year></dates><isbn>1877-0428</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[38].

شکل(2-5) حمل و نقل در زنجيره تاميندر ادامه به بررسي چند ديدگاه مختلف ميپردازيم:
از اوايل سال 1990 شرايط تجارت دچار تحول شد و به خاطر جهاني شدن تجارتهاي مختلف، رقابت بر سر تامين کالاي صحيح در زمان صحيح، نقطه درست، شرايط مناسب و در پايينترين قيمت شدت يافت. امروزه لجستيک به بخش جدا نشدني هر سازمان تبديل شده است و هيچ تجارتي بدون يک سيستم لجستيک کارآمد موفق نخواهد بود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Neeraja</Author><Year>2014</Year><RecNum>2376</RecNum><DisplayText>[29]</DisplayText><record><rec-number>2376</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408715823″>2376</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Neeraja, B</author><author>Mehta, Mita</author><author>Chandani, Arti</author></authors></contributors><titles><title>Supply Chain and Logistics for the Present Day Business</title><secondary-title>Procedia Economics and Finance</secondary-title></titles><periodical><full-title>Procedia Economics and Finance</full-title></periodical><pages>665-675</pages><volume>11</volume><dates><year>2014</year></dates><isbn>2212-5671</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[39].
برنامهريزي لجستيک، کنترل و اجراي جريان مواد را بر عهده دارد که وجود آن تقريبا در هر صنعتي لازم و ضروري ميباشد و وجود آن به همراه مديريت زنجيره تامين يک مزيت رقابتي براي سازمان به شمار ميآيد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Leukel</Author><Year>2008</Year><RecNum>2362</RecNum><DisplayText>[28, 30]</DisplayText><record><rec-number>2362</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408523285″>2362</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Leukel, Joerg</author><author>Kirn, Stefan</author></authors></contributors><titles><title>A supply chain management approach to logistics ontologies in information sys–s</title><secondary-title>Business Information Sys–s</secondary-title></titles><pages>95-105</pages><dates><year>2008</year></dates><publisher>Springer</publisher><isbn>354079395X</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Erturgut</Author><Year>2011</Year><RecNum>2381</RecNum><record><rec-number>2381</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408955175″>2381</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Erturgut, Ramazan</author><author>Soysekerci, Serhat</author></authors></contributors><titles><title>Professional manager education on logistics and supply chain management</title><secondary-title>Procedia-Social and Behavioral Sciences</secondary-title></titles><periodical><full-title>Procedia-Social and Behavioral Sciences</full-title></periodical><pages>2771-2775</pages><volume>15</volume><dates><year>2011</year></dates><isbn>1877-0428</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[38, 40].
در بازار رقابتي امروز جهان بسيار واضح است که کارخانهها بايد تصميمات عملياتي و استراتژيکي براي بهينه سازي و مديريت سيستم حمل و نقل خود بگيرند زيرا اين تصميمات ميتواند تاثير قابل توجهي در کاهش هزينهها و افزايش رقابت پذيري آنها داشته باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Govindan</Author><Year>2014</Year><RecNum>2354</RecNum><DisplayText>[31]</DisplayText><record><rec-number>2354</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408480636″>2354</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Govindan, K</author><author>Jafarian, A</author><author>Khodaverdi, R</author><author>Devika, K</author></authors></contributors><titles><title>Two-echelon multiple-vehicle location–routing problem with time windows for optimization of sustainable supply chain network of perishable food</title><secondary-title>International Journal of Production Economics</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Journal of Production Economics</full-title></periodical><pages>9-28</pages><volume>152</volume><dates><year>2014</year></dates><isbn>0925-5273</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[41].
افزايش تقاضا و جريان اطلاعات، مديريت نوين و حضور در بازارهاي جهاني از ويژگيهاي تجارتهاي قرن 21 ميباشد که تغييرات گستردهاي نسبت به سالهاي گذشته داشتهاند و در عصر حاضر براي پاسخ به اين تغييرات وجود يک سيستم لجستيک براي سازمانها بسيار ضروري ميباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Creazza</Author><Year>2010</Year><RecNum>2388</RecNum><DisplayText>[32]</DisplayText><record><rec-number>2388</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1409061610″>2388</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Creazza, A</author><author>Dallari, F</author><author>Melacini, M</author></authors></contributors><titles><title>Evaluating logistics network configurations for a global supply chain</title><secondary-title>Supply Chain Management: An International Journal</secondary-title></titles><periodical><full-title>Supply Chain Management: An International Journal</full-title></periodical><pages>154-164</pages><volume>15</volume><number>2</number><dates><year>2010</year></dates><isbn>1359-8546</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[42].
با وجود گذشت زمان نقايصي در مورد شبکه حمل و نقل و توزيع مواد غذايي همچنان به چشم ميخورند. مشکلاتي از قبيل وجود محصولات زياد و متنوع، زنجيره تامين طولاني و پيچيده و تضمين در دسترس بودن محصول و کيفيت آن ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Perdana</Author><Year>2012</Year><RecNum>2375</RecNum><DisplayText>[33]</DisplayText><record><rec-number>2375</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408707425″>2375</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Perdana, Yandra Rahadian</author></authors></contributors><titles><title>Logistics Information Sys– for Supply Chain of Agricultural Commodity</title><secondary-title>Procedia-Social and Behavioral Sciences</secondary-title></titles><periodical><full-title>Procedia-Social and Behavioral Sciences</full-title></periodical><pages>608-613</pages><volume>65</volume><dates><year>2012</year></dates><isbn>1877-0428</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[43]. مواد اوليه يا محصول نهايي، از هر جايي که تامين و به هر جايي که فرستاده شوند، تنها سيستم حمل و نقل است که ميتواند نيازمنديهاي بين دو نقطه فرستنده و گيرنده را تامين کند. توجه به کارآمدي حمل و نقل در زنجيره تامين ميتواند نقش بسزايي در افزايش بازده و کاهش هزينهها داشته باشد. رشد روز افزون جمعيت جهان نياز به محصولات غذايي را چندين برابر کرده است که براي تامين اين مقدار از تقاضا، وجود يک زنجيره تامين غذايي با سيستم حمل و نقل کارآمد بسيار ضروري است. با توجه به اين مسئله که مواد غذايي فاسد شدني ميباشند پس در حمل و نقل آنها بايد دقت ويژهاي صورت گيرد و وسيله مناسب براي اين کار انتخاب شود تا بتواند در يک دماي مناسب و حفظ ساير شرايط محيطي مانند رطوبت، نور خورشيد امنيت محصولات را فراهم کند و آنها را در سلامت کامل جابهجا کند. حمل و نقل آسان و کم هزينه، انتخاب وسيله مناسب حمل و نقل و رفع موانعي مانند ترافيک، ميتواند کمک زيادي به زنجيره تامين بکند وجود اين مسايل و رشد فزايندهي شمار کارخانههاي توليدي نياز به توجه ويژه به حمل و نقل را در زنجيره تامين دو چندان ميکند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Govindan</Author><Year>2014</Year><RecNum>2354</RecNum><DisplayText>[31]</DisplayText><record><rec-number>2354</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408480636″>2354</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Govindan, K</author><author>Jafarian, A</author><author>Khodaverdi, R</author><author>Devika, K</author></authors></contributors><titles><title>Two-echelon multiple-vehicle location–routing problem with time windows for optimization of sustainable supply chain network of perishable food</title><secondary-title>International Journal of Production Economics</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Journal of Production Economics</full-title></periodical><pages>9-28</pages><volume>152</volume><dates><year>2014</year></dates><isbn>0925-5273</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[41، 44]. براي حفظ کيفيت محصول انتخاب دماي مناسب چالشي بسيار مهم به شمار ميرود. از نظر يک توليد کننده زمان در دسترس بودن محصول و نحوه توزيع آن بسار مهم مي باشد و از نظر مصرف کننده نيز تهيه بهترين کالا در بهترين مکان و در زمان مناسب مهمترين دغدغهها ميباشند. يک سيستم حمل و نقل با سيستم اطلاعاتي به روز ميتواند سازمان را در جهت رفع اين دغدغهها ياري کند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Perdana</Author><Year>2012</Year><RecNum>2375</RecNum><DisplayText>[33]</DisplayText><record><rec-number>2375</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408707425″>2375</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Perdana, Yandra Rahadian</author></authors></contributors><titles><title>Logistics Information Sys– for Supply Chain of Agricultural Commodity</title><secondary-title>Procedia-Social and Behavioral Sciences</secondary-title></titles><periodical><full-title>Procedia-Social and Behavioral Sciences</full-title></periodical><pages>608-613</pages><volume>65</volume><dates><year>2012</year></dates><isbn>1877-0428</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[43]. براي ايجاد يک سيستم حمل و نقل کار آمد در زنجيره تامين غذايي تبادل اطلاعات ميان بخشهاي مختلف از اهميت ويژهاي برخوردار است و تبادل اطلاعات موفق تا حدود زيادي ميتواند موفقيت آن را تضمين کند. البته در زنجيره تامين غذايي تنها وجود يک سيستم اطلاعاتي نميتواند متضمن کارامدي حمل و نقل باشد و اين شرايط انتقال ميباشد که مهمترين نقش را ايفا ميکند. شرايط مختلفي ميتواند روي کيفيت مواد در طول حمل و نقل تاثير بگذارد که قطعا مهمترين آن شرايط دمايي ميباشد. همان طور که در بخش قبل نيز اشاره شد آيينگ رانگ و همکارانش دما را مهمترين چالش در زنجيره تامين غذايي معرفي کردهاند به نحوي که حتي در بعضي از محصولات نيز انتقال محصولات به مشترياني که کيفيت بهتري را تقاضا کرده اند در دماي پايين تري صورت ميگيرد، همچنين هر چه فاصله ايستگاههاي حمل و نقل بيشتر باشد دماي انتخاب شده بايد پايينتر باشد تا از افت کيفيت محصول جلوگيري شود که طبعا تمامي مسائل ذکر شده روي هزينههاي حمل و نقل تاثيرگذار خواهد بود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rong</Author><Year>2011</Year><RecNum>2345</RecNum><DisplayText>[27]</DisplayText><record><rec-number>2345</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408479941″>2345</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Rong, Aiying</author><author>Akkerman, Renzo</author><author>Grunow, Martin</author></authors></contributors><titles><title>An optimization approach for managing fresh food quality throughout the supply chain</title><secondary-title>International Journal of Production Economics</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Journal of Production Economics</full-title></periodical><pages>421-429</pages><volume>131</volume><number>1</number><dates><year>2011</year></dates><isbn>0925-5273</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[37].
2-7-5 زنجيره تامين سبز

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *