پژوهش علمی - \"(سایت دانلود پایان نامه )\"

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید

وظایف زنجیره تامین:
ایجاد سود بلند مدت
پیادهسازی روابط و همکاری میان آنها
شکلدهی به شراکتها در سطوح مختلف
مدیریت اطلاعات
کاهش هزینههای زنجیره تامین ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ayers</Author><Year>2002</Year><RecNum>2389</RecNum><DisplayText>[10]</DisplayText><record><rec-number>2389</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp" timestamp="1409065355">2389</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author>Ayers, James B</author></authors></contributors><titles><title>Handbook of supply chain management</title></titles><dates><year>2002</year></dates><publisher>CRC Press</publisher><isbn>1420025708</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[20]
از مشتریان هر بنگاه اقتصادی به عنوان داراییهای نامشهود آن نام برده میشود و در صورتی که هر بنگاه به مشتریانش پاسخ مناسبی ندهد، آنها را به سرعت از دست خواهد داد. در واقع حیات سازمانها و تولیدکنندگان مختلف امروزه به وجود نوعی رویکرد مدیریتی بستگی دارد که قادر به پاسخگویی به مشتریان مختلف و تغییرات سریع بازار باشد. در این برهه از زمان که همراه با بهبود در فرآیندهای تولید و به کارگیری الگوهای علمی جدید شده است مدیران بسیاری از صنایع دریافتهاند که برای ادامه حضور در بازار، تنها بهبود فرآیندهای داخلی و انعطافپذیری در تواناییهای خود شرکت کافی نیست بلکه تمامی قسمتهای زنجیره را باید بهبود ببخشند و آثاری که بر روی هم میگذارند را بررسی کنند که این امررا میتوان با طراحی و پیاده سازی یک زنجیره تامین کارآمد و به روز محقق ساخت. جهانی شدن تجارت و گسترش اطلاعات توجه به رویکردهای جدید را الزامی میکند و تجارتهای مختلف را ملزم به استفاده از سیستمهای اطلاعاتی و نرمافزارهای جدید میکند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Shapiro</Author><Year>2006</Year><RecNum>2379</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>2379</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp" timestamp="1408811665">2379</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author>Shapiro, Jeremy</author></authors></contributors><titles><title>Modeling the supply chain</title></titles><dates><year>2006</year></dates><publisher>Cengage Learning</publisher><isbn>1111797927</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[21].
در گذشته کمتر سازمانی به زنجیره تامین خود توجه میکرد و عملا برنامهای برای مدیریت آن نداشت. اما تغییر فرآیند کسب و کار تمامی مدیران را ملزم به توجه به زنجیره تامین و مدیریت آن کرده است و در حال حاضر کمتر شرکتی پیدا میشود که همچنان سیستم مدیریتی عمودی داشته باشد. با توجه به موفقیت تولیدیهایی که توجه ویژهای به زنجیره تامین خود داشتهاند گرایش سایر بنگاههای اقتصادی به این موضوع به شدت افزایش یافته است و روز به روز به علاقهمندان به کارگیری آن افزوده میشود. با توجه به وجود بخشهای متفاوت در یک تجارت نوین از جمله برنامهریزی، بازاریابی، تولید و خرید و فروش وجود یک ساختار منظم و دقیق برای موفقیت در آن امری ضروری به نظر میرسد. افزایش رقابت در سطح جهانی و همراه شدن آن با پیشرفتهای فناوری اطلاعات نیز، برنامهریزی زنجیرهتامین را به مهمترین بخش تجارت در زمینه ارایه خدمات و تولیدات تبدیل کرده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rabbani</Author><Year>2008</Year><RecNum>2361</RecNum><DisplayText>[12]</DisplayText><record><rec-number>2361</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp" timestamp="1408522673">2361</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Rabbani, Masoud</author><author>Tavakkoli-Moghaddam, Reza</author><author>Parsa, H</author></authors></contributors><titles><title>A new mathematical model for a distribution network problem in a multi-product supply chain sys--: a real-case study</title><secondary-title>International Journal of Manufacturing Technology and Management</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Journal of Manufacturing Technology and Management</full-title></periodical><pages>1-11</pages><volume>15</volume><number>1</number><dates><year>2008</year></dates><isbn>1368-2148</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[22]. زنجیره‏های تامین تنها مربوط به سازمانها و کارخانههای تولیدی نمیشوند و شرکتها و سازمانهای خدماتی نیز دارای زنجیره تامین مختص خود هستند. پیچیدگی‏ زنجیره تامین و مدیریت آن ممکن است در صنایع و سازمانهای مختلف با یکدیگر تفاوتهای عمده و بسیاری داشته باشند. وجود زنجیره تامین به تنهایی نمیتواند متضمن موفقیت یک شرکت باشد زیرا این موضوع دارای مفهومی توسعه یافته و پیچیده میباشد از این رو انجام مطالعات علمی بر روی زنجیره تامین و ارائه راهکارهای جدید علمی برای به کارگیری آن ضروری به نظر میرسد. شاپیرو در کتاب خود علوم مختلف جهت مطالعهی زنجیره تامین را معرفی کرده و مورد بررسی قرار داده است که یورگنسن آنها را به شکل زیر طبقه بندی میکند:
شکلگیری استراتژی و نظریهی شرکت
حمل و نقل، تولید، و مدیریت موجودی
حسابداری مدیریت
پیشبینی تقاضا و علم بازاریابی
تحقیق در عملیات
با توجه به دیدگاههای مختلف موجود برای مطالعهی زنجیره تامین از تمامی علوم در هر مطالعه استفاده نمیشود. اگر سه دیدگاه مدیریتی و اقتصادی و ریاضی را عمده ترین دیدگاهها برای مطالعه زنجیره تامین در نظر بگیریم استفاده از هر یک از علوم فوق به صورت زیر خواهد بود.
دیدگاه مدیریتی: استفاده از علوم شکلگیری استراتژی و نظریهی شرکت و در بخشهایی بهره از علوم حمل و نقل، تولید و مدیریت موجودی
دیدگاه اقتصادی: استفاده از علوم حسابداری مدیریت، پیشبینی تقاضا و بازاریابی
دیدگاه ریاضی: استفاده از علوم پیشبینی تقاضا، تحقیق در عملیات و بخشهایی از علوم حمل و نقل، تولید و مدیریت موجودی ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rabbani</Author><Year>2008</Year><RecNum>2361</RecNum><DisplayText>[12]</DisplayText><record><rec-number>2361</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp" timestamp="1408522673">2361</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Rabbani, Masoud</author><author>Tavakkoli-Moghaddam, Reza</author><author>Parsa, H</author></authors></contributors><titles><title>A new mathematical model for a distribution network problem in a multi-product supply chain sys--: a real-case study</title><secondary-title>International Journal of Manufacturing Technology and Management</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Journal of Manufacturing Technology and Management</full-title></periodical><pages>1-11</pages><volume>15</volume><number>1</number><dates><year>2008</year></dates><isbn>1368-2148</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[21، 15]
2-3 زنجیره تامین یکپارچه
زنجیره تامین یکپارچه، متفاوت با زنجیره تامین سنتی است. یک زنجیره تامین سنتی با توجه به این که بر جریان اطلاعات گسسته یا مجزا تاکید دارد، یکپارچه نیست و حداقل دو اشکال دارد. اولا، در نتیجه عقب افتادگیهای پلکانی در زنجیره تامین، دقت پیشبینی به علت افزایش در عدم اطمینان تقاضا به عنوان یک نتیجه از جریان های اطلاعات منفصل، کاهش خواهد یافت (از این مورد به عنوان اثر شلاق چرمی نیز یاد میشود). پیشبینی نادرست معمولاً موجودی اضافی را برای تامینکنندگان و تولیدکنندگان به همراه دارد. ثانیا، معمولاً به علت این که فرآیندهای کسب وکار در سراسر بخشهای زنجیره تامین به صورت یکپارچه و مرتبط نیستند، یک زنجیره تامین سنتی به آهستگی به تغییرات تقاضا واکنش نشان میدهد که باعث نارضایتی مشتریان و از دست رفتن آنها میشود. در نتیجه رویکرد سنتی، اغلب با سطوح بالاتری از عدم اطمینان محیطی روبرو میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jorgensen</Author><Year>2004</Year><RecNum>2377</RecNum><DisplayText>[5, 6]</DisplayText><record><rec-number>2377</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp" timestamp="1408801321">2377</key></foreign-keys><ref-type name="Thesis">32</ref-type><contributors><authors><author>Jorgensen, HJ</author></authors></contributors><titles><title>Supply chain models and their applicability</title></titles><dates><year>2004</year></dates><publisher>Thesis, Technical University of Denmark, Denmark</publisher><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Lambert</Author><Year>2000</Year><RecNum>2378</RecNum><record><rec-number>2378</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp" timestamp="1408801332">2378</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Lambert, Douglas M</author><author>Cooper, Martha C</author></authors></contributors><titles><title>Issues in supply chain management</title><secondary-title>Industrial marketing management</secondary-title></titles><periodical><full-title>Industrial marketing management</full-title></periodical><pages>65-83</pages><volume>29</volume><number>1</number><dates><year>2000</year></dates><isbn>0019-8501</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[15, 16].
بارات و اولیویر پیشنهاد میکنند که یکپارچگی وقتی در یک سازمان اتفاق میافتد که دو یا چند شرکت مسئولیت برنامهریزی مشترک مبادلهای را بر عهده بگیرند و مدیریت، اجرا و اطلاعات اندازه گیری عملکرد را با هم به اشتراک بگذارند PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5QYWdlbGw8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA0PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+MjM5MzwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD5bMTMtMTVdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjIzOTM8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0i
RU4iIGRiLWlkPSI1MHd4ZHB6ZDl2ZDVyN2U5dDViNTk1ZGpyZnB0dHJ4dzlhdnAiIHRpbWVzdGFt
cD0iMTQwOTIwNTY2MSI+MjM5Mzwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJK
b3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRo
b3I+UGFnZWxsLCBNYXJrPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+
PHRpdGxlPlVuZGVyc3RhbmRpbmcgdGhlIGZhY3RvcnMgdGhhdCBlbmFibGUgYW5kIGluaGliaXQg
dGhlIGludGVncmF0aW9uIG9mIG9wZXJhdGlvbnMsIHB1cmNoYXNpbmcgYW5kIGxvZ2lzdGljczwv
dGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIE9wZXJhdGlvbnMgTWFuYWdlbWVudDwv
c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwg
b2YgT3BlcmF0aW9ucyBNYW5hZ2VtZW50PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+
NDU5LTQ4NzwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4yMjwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NTwvbnVtYmVyPjxkYXRl
cz48eWVhcj4yMDA0PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDI3Mi02OTYzPC9pc2JuPjx1cmxzPjwv
dXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5WaWNrZXJ5PC9BdXRob3I+PFllYXI+
MjAwMzwvWWVhcj48UmVjTnVtPjIzOTI8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjIzOTI8
L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSI1MHd4ZHB6ZDl2
ZDVyN2U5dDViNTk1ZGpyZnB0dHJ4dzlhdnAiIHRpbWVzdGFtcD0iMTQwOTIwNTY1NiI+MjM5Mjwv
a2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9y
ZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+Vmlja2VyeSwgU2hhd25lZSBL
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5KYXlhcmFtLCBKYXlhbnRoPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Ecm9nZSwg
Q29ybmVsaWE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkNhbGFudG9uZSwgUm9nZXI8L2F1dGhvcj48L2F1dGhv
cnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+VGhlIGVmZmVjdHMgb2YgYW4gaW50ZWdy
YXRpdmUgc3VwcGx5IGNoYWluIHN0cmF0ZWd5IG9uIGN1c3RvbWVyIHNlcnZpY2UgYW5kIGZpbmFu
Y2lhbCBwZXJmb3JtYW5jZTogYW4gYW5hbHlzaXMgb2YgZGlyZWN0IHZlcnN1cyBpbmRpcmVjdCBy
ZWxhdGlvbnNoaXBzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2Ygb3BlcmF0aW9u
cyBtYW5hZ2VtZW50PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwt
dGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBPcGVyYXRpb25zIE1hbmFnZW1lbnQ8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJp
b2RpY2FsPjxwYWdlcz41MjMtNTM5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjIxPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj41
PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDM8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMjcyLTY5NjM8
L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkJhcnJhdHQ8
L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDAxPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MjM5NDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJl
Yy1udW1iZXI+MjM5NDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGIt
aWQ9IjUwd3hkcHpkOXZkNXI3ZTl0NWI1OTVkanJmcHR0cnh3OWF2cCIgdGltZXN0YW1wPSIxNDA5
MjA2MjUxIj4yMzk0PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwg
QXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5CYXJy
YXR0LCBNYXJrPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5PbGl2ZWlyYSwgQWxleGFuZGVyPC9hdXRob3I+PC9h
dXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkV4cGxvcmluZyB0aGUgZXhwZXJp
ZW5jZXMgb2YgY29sbGFib3JhdGl2ZSBwbGFubmluZyBpbml0aWF0aXZlczwvdGl0bGU+PHNlY29u
ZGFyeS10aXRsZT5JbnRlcm5hdGlvbmFsIEpvdXJuYWwgb2YgUGh5c2ljYWwgRGlzdHJpYnV0aW9u
ICZhbXA7IExvZ2lzdGljcyBNYW5hZ2VtZW50PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBl
cmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+SW50ZXJuYXRpb25hbCBKb3VybmFsIG9mIFBoeXNpY2FsIERp
c3RyaWJ1dGlvbiAmYW1wOyBMb2dpc3RpY3MgTWFuYWdlbWVudDwvZnVsbC10aXRsZT48L3Blcmlv
ZGljYWw+PHBhZ2VzPjI2Ni0yODk8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MzE8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjQ8
L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwMTwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjA5NjAtMDAzNTwv
aXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5QYWdlbGw8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA0PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+MjM5MzwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD5bMTMtMTVdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjIzOTM8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0i
RU4iIGRiLWlkPSI1MHd4ZHB6ZDl2ZDVyN2U5dDViNTk1ZGpyZnB0dHJ4dzlhdnAiIHRpbWVzdGFt
cD0iMTQwOTIwNTY2MSI+MjM5Mzwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJK
b3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRo
b3I+UGFnZWxsLCBNYXJrPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+
PHRpdGxlPlVuZGVyc3RhbmRpbmcgdGhlIGZhY3RvcnMgdGhhdCBlbmFibGUgYW5kIGluaGliaXQg
dGhlIGludGVncmF0aW9uIG9mIG9wZXJhdGlvbnMsIHB1cmNoYXNpbmcgYW5kIGxvZ2lzdGljczwv
dGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIE9wZXJhdGlvbnMgTWFuYWdlbWVudDwv
c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwg
b2YgT3BlcmF0aW9ucyBNYW5hZ2VtZW50PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+
NDU5LTQ4NzwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4yMjwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NTwvbnVtYmVyPjxkYXRl
cz48eWVhcj4yMDA0PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDI3Mi02OTYzPC9pc2JuPjx1cmxzPjwv
dXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5WaWNrZXJ5PC9BdXRob3I+PFllYXI+
MjAwMzwvWWVhcj48UmVjTnVtPjIzOTI8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjIzOTI8
L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSI1MHd4ZHB6ZDl2
ZDVyN2U5dDViNTk1ZGpyZnB0dHJ4dzlhdnAiIHRpbWVzdGFtcD0iMTQwOTIwNTY1NiI+MjM5Mjwv
a2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9y
ZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+Vmlja2VyeSwgU2hhd25lZSBL
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5KYXlhcmFtLCBKYXlhbnRoPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Ecm9nZSwg
Q29ybmVsaWE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkNhbGFudG9uZSwgUm9nZXI8L2F1dGhvcj48L2F1dGhv
cnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+VGhlIGVmZmVjdHMgb2YgYW4gaW50ZWdy
YXRpdmUgc3VwcGx5IGNoYWluIHN0cmF0ZWd5IG9uIGN1c3RvbWVyIHNlcnZpY2UgYW5kIGZpbmFu
Y2lhbCBwZXJmb3JtYW5jZTogYW4gYW5hbHlzaXMgb2YgZGlyZWN0IHZlcnN1cyBpbmRpcmVjdCBy
ZWxhdGlvbnNoaXBzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2Ygb3BlcmF0aW9u
cyBtYW5hZ2VtZW50PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwt
dGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBPcGVyYXRpb25zIE1hbmFnZW1lbnQ8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJp
b2RpY2FsPjxwYWdlcz41MjMtNTM5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjIxPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj41
PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDM8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMjcyLTY5NjM8
L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkJhcnJhdHQ8
L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDAxPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MjM5NDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJl
Yy1udW1iZXI+MjM5NDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGIt
aWQ9IjUwd3hkcHpkOXZkNXI3ZTl0NWI1OTVkanJmcHR0cnh3OWF2cCIgdGltZXN0YW1wPSIxNDA5
MjA2MjUxIj4yMzk0PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwg
QXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5CYXJy
YXR0LCBNYXJrPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5PbGl2ZWlyYSwgQWxleGFuZGVyPC9hdXRob3I+PC9h
dXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkV4cGxvcmluZyB0aGUgZXhwZXJp
ZW5jZXMgb2YgY29sbGFib3JhdGl2ZSBwbGFubmluZyBpbml0aWF0aXZlczwvdGl0bGU+PHNlY29u
ZGFyeS10aXRsZT5JbnRlcm5hdGlvbmFsIEpvdXJuYWwgb2YgUGh5c2ljYWwgRGlzdHJpYnV0aW9u
ICZhbXA7IExvZ2lzdGljcyBNYW5hZ2VtZW50PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBl
cmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+SW50ZXJuYXRpb25hbCBKb3VybmFsIG9mIFBoeXNpY2FsIERp
c3RyaWJ1dGlvbiAmYW1wOyBMb2dpc3RpY3MgTWFuYWdlbWVudDwvZnVsbC10aXRsZT48L3Blcmlv
ZGljYWw+PHBhZ2VzPjI2Ni0yODk8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MzE8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjQ8
L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwMTwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjA5NjAtMDAzNTwv
aXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITE.DATA [3 ، 23-25]. اولین قدم در ایجاد یک زنجیره تامین یکپارچه تعریف یک رویه کارشناسی جهت انتخاب تامینکنندگان و تنظیم روابط میان سازمان و این تامین کنندگان میباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Claudiu</Author><Year>2011</Year><RecNum>2372</RecNum><DisplayText>[43]</DisplayText><record><rec-number>2372</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp" timestamp="1408702646">2372</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Claudiu, Căescu Stefan</author></authors></contributors><titles><title>A Strategic Marketing Management Approach Of The Relationship Between Companies On B2B Field In Romania And Their Suppliers</title><secondary-title>Procedia-Social and Behavioral Sciences</secondary-title></titles><periodical><full-title>Procedia-Social and Behavioral Sciences</full-title></periodical><pages>387-400</pages><volume>24</volume><dates><year>2011</year></dates><isbn>1877-0428</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[53]. البته مدیران جهت موفقیت در یکپارچهسازی زنجیره تامین نباید تنها بر روی مسائل خاصی تمرکز کنند بلکه باید به یکپارچهسازی تمامی اجزا از جمله تامینکنندگان، مشتریان و جریانات داخلی نیز بپردازند زیرا قسمتهای مختلف زنجیره بر روی یکدیگر تاثیر مثبت و منفی زیادی دارند و یک زنجیره تامین یکپارچه میتواند در ارایه محصولی با کیفیت بهتر موثر باشد و حتی توجه به این موضوع سبب کاهش عدم قطعیت و ایجاد آثار مخرب در محیط زیست نیز میشود. لذا در بازار رقابتی امروز توجه به زنجیره تامینی یکپارچه و نوین با در نظر گرفتن کلیهی جوانب امری ضروری است PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5DaGluPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxNDwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjIzNjg8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+WzQ1LTQ3XTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj4yMzY4PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVO
IiBkYi1pZD0iNTB3eGRwemQ5dmQ1cjdlOXQ1YjU5NWRqcmZwdHRyeHc5YXZwIiB0aW1lc3RhbXA9
IjE0MDg1NDE4MjciPjIzNjg8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PkNoaW4sIFRob28gQWk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhhbWlkLCBBYnUgQmFrYXIgQWJkdWw8L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPlJhc2xpYywgQW1yYW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhlbmcsIExvdyBIb2Nr
PC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlRoZSBJbXBh
Y3Qgb2YgU3VwcGx5IENoYWluIEludGVncmF0aW9uIG9uIE9wZXJhdGlvbmFsIENhcGFiaWxpdHkg
aW4gTWFsYXlzaWFuIE1hbnVmYWN0dXJlcnM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+UHJvY2Vk
aWEtU29jaWFsIGFuZCBCZWhhdmlvcmFsIFNjaWVuY2VzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRs
ZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+UHJvY2VkaWEtU29jaWFsIGFuZCBCZWhhdmlvcmFs
IFNjaWVuY2VzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjU3LTI2NTwvcGFnZXM+
PHZvbHVtZT4xMzA8L3ZvbHVtZT48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxNDwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2Ju
PjE4NzctMDQyODwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRo
b3I+TG90Zmk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEzPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MjM3MTwvUmVjTnVtPjxy
ZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MjM3MTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBw
PSJFTiIgZGItaWQ9IjUwd3hkcHpkOXZkNXI3ZTl0NWI1OTVkanJmcHR0cnh3OWF2cCIgdGltZXN0
YW1wPSIxNDA4NzAwNDI2Ij4yMzcxPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9
IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1
dGhvcj5Mb3RmaSwgWmFocmE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNhaHJhbiwgU2hhaG5vcmJhbnVuPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5NdWtodGFyLCBNdXJpYXRpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5aYWRlaCwgQWxp
IFRhZWk8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+VGhl
IFJlbGF0aW9uc2hpcHMgYmV0d2VlbiBTdXBwbHkgQ2hhaW4gSW50ZWdyYXRpb24gYW5kIFByb2R1
Y3QgUXVhbGl0eTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Qcm9jZWRpYSBUZWNobm9sb2d5PC9z
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+UHJvY2VkaWEg
VGVjaG5vbG9neTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjQ3MS00Nzg8L3BhZ2Vz
Pjx2b2x1bWU+MTE8L3ZvbHVtZT48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMzwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2Ju
PjIyMTItMDE3MzwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRo
b3I+Q2hpbjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTQ8L1llYXI+PFJlY051bT4yMzc0PC9SZWNOdW0+PHJl
Y29yZD48cmVjLW51bWJlcj4yMzc0PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9
IkVOIiBkYi1pZD0iNTB3eGRwemQ5dmQ1cjdlOXQ1YjU5NWRqcmZwdHRyeHc5YXZwIiB0aW1lc3Rh
bXA9IjE0MDg3MDQ4NDciPjIzNzQ8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0i
Sm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0
aG9yPkNoaW4sIFRob28gQWk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhhbWlkLCBBYnUgQmFrYXIgQWJkdWw8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJhc2xpLCBBbXJhbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VGF0LCBIdWFtIEhv
bjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5BIExpdGVy
YXR1cmUgQW5hbHlzaXMgb24gdGhlIFJlbGF0aW9uc2hpcCBiZXR3ZWVuIEV4dGVybmFsIEludGVn
cmF0aW9uLCBFbnZpcm9ubWVudGFsIFVuY2VydGFpbnR5IGFuZCBGaXJtIFBlcmZvcm1hbmNlIGlu
IE1hbGF5c2lhbiBTTUVzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlByb2NlZGlhLVNvY2lhbCBh
bmQgQmVoYXZpb3JhbCBTY2llbmNlczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2Rp
Y2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlByb2NlZGlhLVNvY2lhbCBhbmQgQmVoYXZpb3JhbCBTY2llbmNlczwv
ZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjc1LTg0PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjEzMDwv
dm9sdW1lPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDE0PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTg3Ny0wNDI4PC9p
c2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5DaGluPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxNDwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjIzNjg8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+WzQ1LTQ3XTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj4yMzY4PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVO
IiBkYi1pZD0iNTB3eGRwemQ5dmQ1cjdlOXQ1YjU5NWRqcmZwdHRyeHc5YXZwIiB0aW1lc3RhbXA9
IjE0MDg1NDE4MjciPjIzNjg8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PkNoaW4sIFRob28gQWk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhhbWlkLCBBYnUgQmFrYXIgQWJkdWw8L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPlJhc2xpYywgQW1yYW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhlbmcsIExvdyBIb2Nr
PC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlRoZSBJbXBh
Y3Qgb2YgU3VwcGx5IENoYWluIEludGVncmF0aW9uIG9uIE9wZXJhdGlvbmFsIENhcGFiaWxpdHkg
aW4gTWFsYXlzaWFuIE1hbnVmYWN0dXJlcnM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+UHJvY2Vk
aWEtU29jaWFsIGFuZCBCZWhhdmlvcmFsIFNjaWVuY2VzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRs
ZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+UHJvY2VkaWEtU29jaWFsIGFuZCBCZWhhdmlvcmFs
IFNjaWVuY2VzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjU3LTI2NTwvcGFnZXM+
PHZvbHVtZT4xMzA8L3ZvbHVtZT48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxNDwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2Ju
PjE4NzctMDQyODwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRo
b3I+TG90Zmk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEzPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MjM3MTwvUmVjTnVtPjxy
ZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MjM3MTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBw
PSJFTiIgZGItaWQ9IjUwd3hkcHpkOXZkNXI3ZTl0NWI1OTVkanJmcHR0cnh3OWF2cCIgdGltZXN0
YW1wPSIxNDA4NzAwNDI2Ij4yMzcxPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9
IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1
dGhvcj5Mb3RmaSwgWmFocmE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNhaHJhbiwgU2hhaG5vcmJhbnVuPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5NdWtodGFyLCBNdXJpYXRpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5aYWRlaCwgQWxp
IFRhZWk8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+VGhl
IFJlbGF0aW9uc2hpcHMgYmV0d2VlbiBTdXBwbHkgQ2hhaW4gSW50ZWdyYXRpb24gYW5kIFByb2R1
Y3QgUXVhbGl0eTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Qcm9jZWRpYSBUZWNobm9sb2d5PC9z
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+UHJvY2VkaWEg
VGVjaG5vbG9neTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjQ3MS00Nzg8L3BhZ2Vz
Pjx2b2x1bWU+MTE8L3ZvbHVtZT48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMzwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2Ju
PjIyMTItMDE3MzwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRo
b3I+Q2hpbjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTQ8L1llYXI+PFJlY051bT4yMzc0PC9SZWNOdW0+PHJl
Y29yZD48cmVjLW51bWJlcj4yMzc0PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9
IkVOIiBkYi1pZD0iNTB3eGRwemQ5dmQ1cjdlOXQ1YjU5NWRqcmZwdHRyeHc5YXZwIiB0aW1lc3Rh
bXA9IjE0MDg3MDQ4NDciPjIzNzQ8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0i
Sm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0
aG9yPkNoaW4sIFRob28gQWk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhhbWlkLCBBYnUgQmFrYXIgQWJkdWw8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJhc2xpLCBBbXJhbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VGF0LCBIdWFtIEhv
bjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5BIExpdGVy
YXR1cmUgQW5hbHlzaXMgb24gdGhlIFJlbGF0aW9uc2hpcCBiZXR3ZWVuIEV4dGVybmFsIEludGVn
cmF0aW9uLCBFbnZpcm9ubWVudGFsIFVuY2VydGFpbnR5IGFuZCBGaXJtIFBlcmZvcm1hbmNlIGlu
IE1hbGF5c2lhbiBTTUVzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlByb2NlZGlhLVNvY2lhbCBh
bmQgQmVoYXZpb3JhbCBTY2llbmNlczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2Rp
Y2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlByb2NlZGlhLVNvY2lhbCBhbmQgQmVoYXZpb3JhbCBTY2llbmNlczwv
ZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjc1LTg0PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjEzMDwv
dm9sdW1lPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDE0PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTg3Ny0wNDI4PC9p
c2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE.DATA [55-57].
2-4 فرآیندهای عمدهی مدیریت زنجیره تامینمدیریت زنجیره تامین دارای سه فرآیند عمده است که عبارت‌اند از :
1- مدیریت اطلاعات
2- مدیریت لجستیک
3- مدیریت روابط
2-4-1 مدیریت اطلاعات
امروزه نقش، اهمیت و جایگاه اطلاعات به امری بدیهی برای همه تبدیل شده و یکی از مهم‌ترین نگرانی سازمان‌ها در مدیریت زنجیره تامین است. زیرا عدم گردش مناسب و انتقال صحیح اطلاعات، باعث ایجاد عدم اطمینان و هماهنگی میان بخش‌های مختلف زنجیره تامین می‌شود و در نتیجه، موجب عدم اثربخشی و کارایی فرآیند‌ها شده و مدیریت آنها را سختتر میکند. موضوع هماهنگی در فعالیت‌ها، بسیار حائز ‌اهمیت است. این نکته در بحث مدیریت اطلاعات در زنجیره، مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی و انتقال اطلاعات نیز مصداق دارد. مدیریت اطلاعات هماهنگ و مناسب میان شرکا، باعث می‌شود تا تاثیرات فزاینده‌ای در سرعت، دقت، کیفیت و جنبه‌های دیگر وجود داشته باشد و در نهایت منجر به هماهنگی بیشتر در زنجیره خواهد شد. به طور کلی در زنجیره تامین، مدیریت اطلاعات در تمامی بخشهای سازمان و تصمیمگیریهای آنها مانند: سفارش‌دهی و ساخت، زمان‌بندی تولید، انتخاب و توسعه تامین‌کنندگان، پیش‌بینی روند بازار و شرایط آینده عرضه و تقاضا تاثیرگذار است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jorgensen</Author><Year>2004</Year><RecNum>2377</RecNum><DisplayText>[5, 6]</DisplayText><record><rec-number>2377</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp" timestamp="1408801321">2377</key></foreign-keys><ref-type name="Thesis">32</ref-type><contributors><authors><author>Jorgensen, HJ</author></authors></contributors><titles><title>Supply chain models and their applicability</title></titles><dates><year>2004</year></dates><publisher>Thesis, Technical University of Denmark, Denmark</publisher><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Lambert</Author><Year>2000</Year><RecNum>2378</RecNum><record><rec-number>2378</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp" timestamp="1408801332">2378</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Lambert, Douglas M</author><author>Cooper, Martha C</author></authors></contributors><titles><title>Issues in supply chain management</title><secondary-title>Industrial marketing management</secondary-title></titles><periodical><full-title>Industrial marketing management</full-title></periodical><pages>65-83</pages><volume>29</volume><number>1</number><dates><year>2000</year></dates><isbn>0019-8501</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[5 ، 6].
در شکل (2-2) زنجیرهتامین بدون مدیریت اطلاعات مشاهده میشود که در آن به جریان اطلاعات توجهی نمیشود. وجود این زنجیره به تنهایی نمیتواند اثر بخش باشد. اما شکل(2-3) زنجیره تامینی را نشان میدهد که تحت مدیریت قرار گرفته است و جریان اطلاعات در آن برقرار شده است.

شکل (2-2) زنجیرهی تامین بدون جریان اطلاعات ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jorgensen</Author><Year>2004</Year><RecNum>2377</RecNum><DisplayText>[5, 6]</DisplayText><record><rec-number>2377</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp" timestamp="1408801321">2377</key></foreign-keys><ref-type name="Thesis">32</ref-type><contributors><authors><author>Jorgensen, HJ</author></authors></contributors><titles><title>Supply chain models and their applicability</title></titles><dates><year>2004</year></dates><publisher>Thesis, Technical University of Denmark, Denmark</publisher><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Lambert</Author><Year>2000</Year><RecNum>2378</RecNum><record><rec-number>2378</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp" timestamp="1408801332">2378</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Lambert, Douglas M</author><author>Cooper, Martha C</author></authors></contributors><titles><title>Issues in supply chain management</title><secondary-title>Industrial marketing management</secondary-title></titles><periodical><full-title>Industrial marketing management</full-title></periodical><pages>65-83</pages><volume>29</volume><number>1</number><dates><year>2000</year></dates><isbn>0019-8501</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[15]

شکل (2-3) زنجیرهی تامین همراه با جریان اطلاعات ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jorgensen</Author><Year>2004</Year><RecNum>2377</RecNum><DisplayText>[5, 6]</DisplayText><record><rec-number>2377</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp" timestamp="1408801321">2377</key></foreign-keys><ref-type name="Thesis">32</ref-type><contributors><authors><author>Jorgensen, HJ</author></authors></contributors><titles><title>Supply chain models and their applicability</title></titles><dates><year>2004</year></dates><publisher>Thesis, Technical University of Denmark, Denmark</publisher><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Lambert</Author><Year>2000</Year><RecNum>2378</RecNum><record><rec-number>2378</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp" timestamp="1408801332">2378</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Lambert, Douglas M</author><author>Cooper, Martha C</author></authors></contributors><titles><title>Issues in supply chain management</title><secondary-title>Industrial marketing management</secondary-title></titles><periodical><full-title>Industrial marketing management</full-title></periodical><pages>65-83</pages><volume>29</volume><number>1</number><dates><year>2000</year></dates><isbn>0019-8501</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[15]
2-4-2 مدیریت لجستیکدر تحلیل سیستمهای تولیدی (مانند صنعت خودرو) موضوع لجستیک بخش فیزیکی زنجیره تامین را دربر میگیرد. این بخش که کلیهی فعالیتهای فیزیکی از مرحله تهیه ماده خام تا محصول نهایی شامل فعالیتهای حمل‌ونقل، انبارداری، زمان‌بندی تولید و ... را شامل می‌شود، بخش نسبتا بزرگی از فعالیتهای زنجیره تامین را به خود اختصاص می‌دهد. در واقع محدوده لجستیک تنها جریان مواد و کالا نبوده بلکه محور فعالیتهای زنجیره تامین است که روابط و اطلاعات، ابزارهای پشتیبان آن برای بهبود در فعالیت‌ها هستند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jorgensen</Author><Year>2004</Year><RecNum>2377</RecNum><DisplayText>[5, 6]</DisplayText><record><rec-number>2377</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp" timestamp="1408801321">2377</key></foreign-keys><ref-type name="Thesis">32</ref-type><contributors><authors><author>Jorgensen, HJ</author></authors></contributors><titles><title>Supply chain models and their applicability</title></titles><dates><year>2004</year></dates><publisher>Thesis, Technical University of Denmark, Denmark</publisher><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Lambert</Author><Year>2000</Year><RecNum>2378</RecNum><record><rec-number>2378</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp" timestamp="1408801332">2378</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Lambert, Douglas M</author><author>Cooper, Martha C</author></authors></contributors><titles><title>Issues in supply chain management</title><secondary-title>Industrial marketing management</secondary-title></titles><periodical><full-title>Industrial marketing management</full-title></periodical><pages>65-83</pages><volume>29</volume><number>1</number><dates><year>2000</year></dates><isbn>0019-8501</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[5 ، 6]. توجه به حمل نقل و لجستیک یکی از اهداف عمدهی این تحقیق می باشد و در ادامه با مرور مقالات بین الملی ارائه شده، این موضوع بیشتر و بهتر تجزیه و تحلیل خواهد شد.
2-4-3 مدیریت روابط مدیریت روابط تاثیر شگرفی بر همه زمینه‌های زنجیره تامین و همچنین سطح عملکرد آن دارد و امروزه در بسیاری از موارد، سیستمهای اطلاعاتی و تکنولوژی موردنیاز برای فعالیتهای مدیریت زنجیره تامین به سهولت در دسترس بوده و می‌توانند دریک دوره زمانی نسبتا کوتاه تکمیل و به کار گمارده شوند. بسیاری از شکست‌های آغازین در زنجیره تامین، معلول انتقال ضعیف انتظارات و توقعات و نتیجهی رفتارهایی است که بین طرفین درگیر در زنجیره به وقوع می‌پیوندد. علاوه بر این، مهم‌ترین فاکتور برای مدیریت موفق زنجیره تامین، ارتباط مطمئن میان شرکا و وجود یک مدیریت صحیح میان آنها میباشد، به گونه‌ای که شرکا اعتماد متقابل به قابلیت‌ها و عملیات یکدیگر داشته باشند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jorgensen</Author><Year>2004</Year><RecNum>2377</RecNum><DisplayText>[5, 6]</DisplayText><record><rec-number>2377</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp" timestamp="1408801321">2377</key></foreign-keys><ref-type name="Thesis">32</ref-type><contributors><authors><author>Jorgensen, HJ</author></authors></contributors><titles><title>Supply chain models and their applicability</title></titles><dates><year>2004</year></dates><publisher>Thesis, Technical University of Denmark, Denmark</publisher><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Lambert</Author><Year>2000</Year><RecNum>2378</RecNum><record><rec-number>2378</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp" timestamp="1408801332">2378</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Lambert, Douglas M</author><author>Cooper, Martha C</author></authors></contributors><titles><title>Issues in supply chain management</title><secondary-title>Industrial marketing management</secondary-title></titles><periodical><full-title>Industrial marketing management</full-title></periodical><pages>65-83</pages><volume>29</volume><number>1</number><dates><year>2000</year></dates><isbn>0019-8501</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[5 ، 6].
2-5 ابعاد فیزیکی زنجیره تامینبعد فیزیکی یک زنجیره تامین شامل مراحل تدارک، تولید و توزیع است. هر یک از مراحل نیز به نوبهی خود شامل دستهای از تسهیلات و فرآیندهای فیزیکی دیگری میشوند، مثل تسهیلات بخش انبار کارخانه، مراکز توزیع عمده فروشیها و سایر قسمتهای زنجیره. به طور کلی ابعاد فیزیکی هر زنجیره تامین را به بخشهای زیر میتوان تقسیم کرد:
تامین کنندگان مواد در سطوح مختلف: این بخش کالاها و خدمات را برای کارخانهها یا بنگاههای تولیدی، عرضه میکنند. این بخش شامل تمامی تامین کنندگان مواد خام یا اطلاعات ورودی برای آنها میباشد.
تولیدکنندگان/مونتاژکنندگان: در این بخش فرآیند تبدیلی بر روی مواد یا اطلاعات خام صورت میگیرد.
عمده فروشان/توزیعکنندگان: به لحاظ عملیاتی این بخش شامل مجموعهای از توزیع کنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان میباشد.
مشتریان: در حقیقت این بخش از زنجیره تامین ایجاد کنندهی تقاضا برای محصول یا خدمات میباشد و جریان اطلاعاتی که از مشتریان میرسد بسیار حائز اهمیت میباشد علت این اهمیت بدین جهت میباشد که اگر بنگاهی که به مشتری اهمیت ندهد مشتری نیز نسبت به آن بنگاه دلسرد میشود.
البته هر کدام از این ساختارها نیز میتوانند شامل مراکز و مقرهای متفاوت با پراکندگیهی جغرافیای مختلفی باشند. اجزای فوق تحت تاثیر سه فرآیند ذکر شده (مدیریت اطلاعات- مدیریت لجستیک- مدیریت روابط) قرار دارند که در درون و بیرون آنها در جریان هستند. این سه فرآیند از ویژگیهای استراتژیک زنجیره تامین هستند و باید بر اساس نیازهای هر زنجیره تامین طراحی گردند و مرتبا تحت کنترل و بازنگری باشند چرا که در غیر این صورت اثرات منفی بسیاری بر کارکرد زنجیره خواهند داشت ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jorgensen</Author><Year>2004</Year><RecNum>2377</RecNum><DisplayText>[5, 6]</DisplayText><record><rec-number>2377</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp" timestamp="1408801321">2377</key></foreign-keys><ref-type name="Thesis">32</ref-type><contributors><authors><author>Jorgensen, HJ</author></authors></contributors><titles><title>Supply chain models and their applicability</title></titles><dates><year>2004</year></dates><publisher>Thesis, Technical University of Denmark, Denmark</publisher><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Lambert</Author><Year>2000</Year><RecNum>2378</RecNum><record><rec-number>2378</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp" timestamp="1408801332">2378</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Lambert, Douglas M</author><author>Cooper, Martha C</author></authors></contributors><titles><title>Issues in supply chain management</title><secondary-title>Industrial marketing management</secondary-title></titles><periodical><full-title>Industrial marketing management</full-title></periodical><pages>65-83</pages><volume>29</volume><number>1</number><dates><year>2000</year></dates><isbn>0019-8501</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[4].
2-6 روند توسعه سیستم‌های اطلاعاتی و نقش آنها در زنجیره تامینمدیریت زنجیره تامین در شکل تازه خود یکی از شاخه‌های نوظهور مدیریت است که روز به روز در حال پیشرفت و تکامل بوده و به دنبال یافتن راه‌هایی برای کاهش هر چه بیشتر چرخه تولید محصول و افزایش خدمات و کارایی و اثربخشی آنها است. همانطور که پیشتر اشاره شد مدیریت روابط و اطلاعات دو فرآیند عمده در زنجیره تامین میباشند. در این بین، بالا رفتن سطح تقاضای مشتریان و افزایش دانش آنها که منجر به کاهش چرخه عمر محصول شده است، سازمان‌ها را وادار ساخته زمان را به عنوان عنصری مهم در دنیای تجارت کنونی در نظر بگیرند و با افزایش سطح خدمت به مشتریان، محصولات را مطابق با خواستهی آنها تهیه کنند. نتیجه این امر، ورود بسیاری از صنایع و موسسات تجاری به بازارهای فوق رقابتی شده است. لازمه بقا در این محیط‌های تجاری، به‌کارگیری فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی در زنجیره تامین سازمانها میباشد. در یک سازمان، سیستم اطلاعات تمام بخشها را با هم مرتبط میکند، بنابراین همه بخشها قادرند تا اطلاعات به موقع و دقیق را از بخشهای دیگر به دست آورند و در این صورت سطح بالایی از یکپارچگی را کسب خواهند کرد سازمان‌ها، از سیستم‌های اطلاعاتی برای تامین اهداف مختلف خود استفاده می‌کنند که این اهداف عبارتند از:
افزایش سود
کاهش هزینه‌ها
افزایش رضایت مشتری
برنامه‌ریزی تقاضا
پیش‌بینی تولید
درخواست مواد اولیه
پردازش سفارشات
تخصیص موجودی
تکمیل سفارش
خدمات حمل و نقل
که این اهداف در راستای مدیریت اطلاعات و روابط میباشد. یکی از مهم‌ترین وظایف سیستم‌های اطلاعاتی، به اشتراک‌گذاری اطلاعات به عنوان عاملی کلیدی برای هر سیستم زنجیره تامین است. این وظیفه، موجب هماهنگی و اطمینان میان شرکای زنجیره تامین می‌شود.
البته اهمیت سیستم‌های اطلاعاتی تنها در انتقال اطلاعات نیست بلکه در فرآیند تجزیه و تحلیل اطلاعات بیشتر، با دقت و تناوب بیشتر، از منابع بیشتر، مدل‌سازی و انتقال به موقع آنها بین اجزای زنجیره است. به اشتراک‌گذاری اطلاعات، موجب حرکت سریع اطلاعات و بهبود کارایی و اثربخشی زنجیره و پاسخ سریع به نیازهای متغیر مشتریان، افزایش عملکرد داخلی و خارجی زنجیره شده و باعث می‌شود فرآیندهای مرتبط زنجیره تامین، سریع‌تر و با انعطاف‌پذیری بیشتر انجام شوند. به این ترتیب، سازمان در بلندمدت به مزیت رقابتی دست می‌یابد و زنجیره تامین به دلیل توانمندسازی سازمان‌ها در ارائه زمان‌های تحویل قابل اعتماد و معرفی سریع محصولات به بازار، به درجه بالایی از یکپارچگی دست می‏یابند. هر چه درجه یکپارچگی میان اجزای زنجیره تامین افزایش یابد، به همان نسبت عملکرد شرکت بهبود و افزایش می‌یابد. گفتنی است که منابع فیزیکی، از طریق اطلاعات توجیه می‌شوند و بدون این اطلاعات، یا اصلا به کار نمی‌روند و یا کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. بنابراین، با توجه به آنچه گفته شد و اینکه امروزه زنجیره‌های تامین، دارای شبکه‌هایی پیچیده و گستردگی جغرافیایی زیادی هستند، نیاز به سیستم اطلاعاتی درون آنها کاملا محسوس است. امروزه، مدیران ارزش رقابتی و استراتژیکی سیستم‌های اطلاعاتی را به خوبی تشخیص داده‌اند. به کار‌گیری سیستم‌های اطلاعاتی موجود در بازار، به برقراری پیش‌شرط‌هایی نظیر تحمل هزینه‌های سنگین خرید نرم‌افزار و وجود بلوغ سازمانی لازم برای به‌کارگیری و پیاده‌سازی سیستم‌های خریداری شده نیاز است. برای پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی اگر از راه‌حل‌های موجود در بازار بهره نگیریم، ناگزیر خود می‌بایستی اقدام به طراحی و پیاده‌سازی این سیستم‌ها کنیم. برای طراحی آنها، دو رویکرد وجود دارد: رویکرد پایین به بالا و رویکرد بالا به پایین. در رویکرد اول، ابتدا به واحدهای مختلف اجازه داده می‌شود که نرم ‌افزارهای مورد نیاز خود را تهیه کنند سپس نرم ‌افزارها را با هم یکپارچه وهماهنگ ‌کنند. این کار به دلیل نبود استانداردهای واحد، منجر به همپوشانی و یا حفره در کار سیستم نهایی می‌شود. همچنین، به دلیل استفاده از استانداردهای فنی متفاوت برای تهیه نرم‌افزارها، کار یکپارچه‌سازی بسیار دشوار خواهد شد. در رویکرد دوم، ابتدا طرحی جامع برای کل سازمان و زنجیره تهیه می‌شود. سپس، نرم ‌افزارهای لازم بر مبنای طرح جامع، در بستری یکپارچه با استانداردهای مشترک، تهیه می‌شوند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Zhang</Author><Year>2012</Year><RecNum>2366</RecNum><DisplayText>[18]</DisplayText><record><rec-number>2366</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp" timestamp="1408532393">2366</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Zhang, Min</author><author>Li, Peichong</author></authors></contributors><titles><title>RFID application strategy in agri-food supply chain based on safety and benefit analysis</title><secondary-title>Physics Procedia</secondary-title></titles><periodical><full-title>Physics Procedia</full-title></periodical><pages>636-642</pages><volume>25</volume><dates><year>2012</year></dates><isbn>1875-3892</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[6، 7].
2-7 زنجیره تامین غذاییصنایع غذای نقش مهمی در اقتصاد اروپا ایفا میکند و 13.5 در صد از کارگران مشغول به کار در صنایع، در صنعت غذا فعالیت دارند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jorgensen</Author><Year>2004</Year><RecNum>2377</RecNum><DisplayText>[5, 6]</DisplayText><record><rec-number>2377</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp" timestamp="1408801321">2377</key></foreign-keys><ref-type name="Thesis">32</ref-type><contributors><authors><author>Jorgensen, HJ</author></authors></contributors><titles><title>Supply chain models and their applicability</title></titles><dates><year>2004</year></dates><publisher>Thesis, Technical University of Denmark, Denmark</publisher><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Lambert</Author><Year>2000</Year><RecNum>2378</RecNum><record><rec-number>2378</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp" timestamp="1408801332">2378</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Lambert, Douglas M</author><author>Cooper, Martha C</author></authors></contributors><titles><title>Issues in supply chain management</title><secondary-title>Industrial marketing management</secondary-title></titles><periodical><full-title>Industrial marketing management</full-title></periodical><pages>65-83</pages><volume>29</volume><number>1</number><dates><year>2000</year></dates><isbn>0019-8501</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[36].

شکل(2-4) شمایی از زنجیره تامین غذایی ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Bremmers</Author><Year>2011</Year><RecNum>2383</RecNum><DisplayText>[16]</DisplayText><record><rec-number>2383</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp" timestamp="1408957955">2383</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Bremmers, Harry</author><author>Trienekens, Jacques H</author><author>van der Vorst, Jack GAJ</author><author>Bloemhof, Jacqueline M</author></authors></contributors><titles><title>Sys--s for sustainability and transparency of food supply chains–Current status and challenges</title><secondary-title>Advanced Engineering Informatics</secondary-title></titles><periodical><full-title>Advanced Engineering Informatics</full-title></periodical><pages>65-76</pages><volume>25</volume><number>1</number><dates><year>2011</year></dates><isbn>1474-0346</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[26]
مهم ترین اهداف زنجیره تأمین فراورده های غذایی کاهش قیمت و افزایش کیفیت است که تمامی فعالیتهایی را که صورت میگیرد تا مواد اولیه از مزرعه تا سر سفره مشتریان برسد را شامل میشود و در اصطلاح رایج امروزی از مزرعه تا چنگال گفته میشود. ون در ورست و همکارانش زنجیره تامین غذایی را به دو دسته تقسیم کردهاند دسته اول شامل تولید محصولات کشاورزی و دریایی مانند ماهی، میوه و سبزیجات میشود که عملیات نگهداری و مراقبت از آنها جهت تازه ماندن و حفظ کیفیت اهمیت ویژهای دارد. دسته دوم شامل محصولات تولیدی مانند کنسرو، اسنک و دسرها میشود. محصولات دسته اول معمولا علاوه بر مصرف توسط مشتریان به عنوان مواد اولیه برای دسته دوم نیز به کار میروند و در طول زنجیره تامین محصولات دسته دوم فرآیند تولید اهمیت بیشتری دارند و از آنجایی که برخی عملیات بر روی محصولات انجام میگیرد تا کیفیت آنها حفظ شود (مانند کنسروسازی) نگهداری این محصولات بعد از تولید قدری سادهتر میباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>van der Vorst</Author><Year>2009</Year><RecNum>2370</RecNum><DisplayText>[17]</DisplayText><record><rec-number>2370</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp" timestamp="1408692027">2370</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>van der Vorst, Jack GAJ</author><author>Tromp, Seth-Oscar</author><author>Zee, Durk-Jouke van der</author></authors></contributors><titles><title>Simulation modelling for food supply chain redesign; integrated decision making on product quality, sustainability and logistics</title><secondary-title>International Journal of Production Research</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Journal of Production Research</full-title></periodical><pages>6611-6631</pages><volume>47</volume><number>23</number><dates><year>2009</year></dates><isbn>0020-7543</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[27]. مین ژانگ و همکارانش در مقالهی خودشان زنجیره تامین غذایی برای محصولات کشاورزی و محصولاتی مانند میوه، سبزیجات و ماهی، اینگونه تعریف میکنند: زنجیره تامین غذایی شبکهای از تجارتهای مربوط به صنایع غذایی میباشد که محصولات از خط تولید به سمت مصرفکنندگان حرکت میکنند و شامل فعالیتهای پیش تولید و بعد از مصرف میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Zhang</Author><Year>2012</Year><RecNum>2366</RecNum><DisplayText>[18]</DisplayText><record><rec-number>2366</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp" timestamp="1408532393">2366</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Zhang, Min</author><author>Li, Peichong</author></authors></contributors><titles><title>RFID application strategy in agri-food supply chain based on safety and benefit analysis</title><secondary-title>Physics Procedia</secondary-title></titles><periodical><full-title>Physics Procedia</full-title></periodical><pages>636-642</pages><volume>25</volume><dates><year>2012</year></dates><isbn>1875-3892</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[28].
تنظیم بازار محصولات مواد غذایی به دلیل فصلی بودن، فسادپذیری، حجم زیاد تولید آنها و نقش مهم آنها در امنیت غذایی جامعه از اهمیت بالایی برخوردار میباشد. در سالهای اخیر در اروپای شرقی مشتریان صنایع غذایی بر روی ویژگیهای محصولات غذایی از جمله کیفیت، امنیت، پایداری و تنوع حساس شدهاند و همزمان با این رفتار مشتریان، تولید کنندگان بیشتر بر روی فعالیت در مقیاس جهانی پرداختهاند که موجب گذر از مرزها، ایجاد ارتباطات گسترده و رقابت شدید شده است. به وجود آمدن پیشرفتهای این چنینی و ظهور بازارهای رقابتی، باعث شدهاست تا تولید کنندگان بیشتر به زنجیره تامین بپردازند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>van der Vorst</Author><Year>2009</Year><RecNum>2370</RecNum><DisplayText>[17]</DisplayText><record><rec-number>2370</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp" timestamp="1408692027">2370</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>van der Vorst, Jack GAJ</author><author>Tromp, Seth-Oscar</author><author>Zee, Durk-Jouke van der</author></authors></contributors><titles><title>Simulation modelling for food supply chain redesign; integrated decision making on product quality, sustainability and logistics</title><secondary-title>International Journal of Production Research</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Journal of Production Research</full-title></periodical><pages>6611-6631</pages><volume>47</volume><number>23</number><dates><year>2009</year></dates><isbn>0020-7543</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[27]. کیفیت جریان مواد غذایی تنها یک عامل ذاتی نبوده و به عوامل مختلفی وابسته است. عمدهترین عاملی که موجب ایجاد تفاوت میان زنجیره تامین غذایی و سایر زنجیرهها شده، تغییر کیفیت مواد به نسبت تغییرات شرایط محیطی و تغییراتی که مواد خام طی میکند تا بدست مشتری برسد، میباشند. یکی دیگر از عواملی که موجب ایجاد این تفاوت میشود جنبهی سلامت و امنیت محصولات غذایی میباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Apaiah</Author><Year>2005</Year><RecNum>2364</RecNum><DisplayText>[19]</DisplayText><record><rec-number>2364</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp" timestamp="1408526280">2364</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Apaiah, Radhika K</author><author>Hendrix, Eligius MT</author><author>Meerdink, Gerrit</author><author>Linnemann, Anita R</author></authors></contributors><titles><title>Qualitative methodology for efficient food chain design</title><secondary-title>Trends in food science &amp; technology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Trends in food science &amp; technology</full-title></periodical><pages>204-214</pages><volume>16</volume><number>5</number><dates><year>2005</year></dates><isbn>0924-2244</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[29]. توجه به این مسایل باعث روشن شدن اهمیت زنجیره تامین در صنایع غذایی میشود و مقایسه زنجیره تامین غذایی با سایر زنجیرههای تامین، حساسیت بیشتر این زنجیره را نشان میدهد که به دلیل فاسد شدنی بودن مواد غذایی و داشتن طول عمر کوتاه، این زنجیره قدری پیچیدهتر میباشد. در تمامی مراحل زنجیره تامین غذایی (برداشت، آمادهسازی، حمل و نقل وبستهبندی) باید مراقبت ویژهای از مواد صورت گیرد. یک زنجیره تامین غذایی سرد یا وابسته به دما میتواند روش مناسبی جهت حفظ مواد غذایی در برابر افت کیفیت باشد. علاوه بر این مسیر رسیدن محصول غذایی به خاطر وجود این حساسیتها بسیار دشوار بوده و علاوه بر وجود بازرسیهای متعدد مخصوصا در اتحادیه اروپا، جلب اعتماد مشتری نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. در نتیجه وجود یک فرآیند شفاف و قابل اعتماد میتواند در جذب مشتری بسیار موثر عمل کند PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5UdXJpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxNDwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjIzNjU8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+WzIwLTIyXTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj4yMzY1PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVO
IiBkYi1pZD0iNTB3eGRwemQ5dmQ1cjdlOXQ1YjU5NWRqcmZwdHRyeHc5YXZwIiB0aW1lc3RhbXA9
IjE0MDg1MzA4MTUiPjIzNjU8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PlR1cmksIEF0dGlsYTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R29uY2FsdmVzLCBHaWxsZXM8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPk1vY2FuLCBNYXJpYW48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRp
dGxlcz48dGl0bGU+Q2hhbGxlbmdlcyBhbmQgQ29tcGV0aXRpdmVuZXNzIEluZGljYXRvcnMgZm9y
IHRoZSBTdXN0YWluYWJsZSBEZXZlbG9wbWVudCBvZiB0aGUgU3VwcGx5IENoYWluIGluIEZvb2Qg
SW5kdXN0cnk8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+UHJvY2VkaWEtU29jaWFsIGFuZCBCZWhh
dmlvcmFsIFNjaWVuY2VzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1
bGwtdGl0bGU+UHJvY2VkaWEtU29jaWFsIGFuZCBCZWhhdmlvcmFsIFNjaWVuY2VzPC9mdWxsLXRp
dGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTMzLTE0MTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMjQ8L3ZvbHVt
ZT48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxNDwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjE4NzctMDQyODwvaXNibj48
dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+QXVuZzwvQXV0aG9yPjxZ
ZWFyPjIwMTQ8L1llYXI+PFJlY051bT4yMzQ3PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4y
MzQ3PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iNTB3eGRw
emQ5dmQ1cjdlOXQ1YjU5NWRqcmZwdHRyeHc5YXZwIiB0aW1lc3RhbXA9IjE0MDg0ODAzNzIiPjIz
NDc8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4x
NzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkF1bmcsIE15byBNaW48
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkNoYW5nLCBZb29uIFNlb2s8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250
cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+VGVtcGVyYXR1cmUgbWFuYWdlbWVudCBmb3IgdGhlIHF1
YWxpdHkgYXNzdXJhbmNlIG9mIGEgcGVyaXNoYWJsZSBmb29kIHN1cHBseSBjaGFpbjwvdGl0bGU+
PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Gb29kIENvbnRyb2w8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48
cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Gb29kIENvbnRyb2w8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2Rp

متن کامل در سایت امید فایل 

Y2FsPjxwYWdlcz4xOTgtMjA3PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjQwPC92b2x1bWU+PGRhdGVzPjx5ZWFy

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *