*69

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم و فنون مازندران
پایاننامه کارشناسی ارشد
رشته:
مهندسی صنایع-صنایع
توسعه مدل ریاضی برای بهبود کیفیت و سلامت محصول همراه با پایداری محیط زیست و کارآمدی حمل و نقل در زنجیره تامین صنایع غذایی
استاد راهنما:
دکتر ایرج مهدوی
استاد مشاور:
دکتر حسن رضازاده
دانشجو:
فرزاد اویشن
تابستان 93
چکیده:امروزه به دلیل رقابتی شدن بازار، یک زنجیره تامین کارآمد در هر صنعتی میتواند نقش بسزایی در موفقیت آن داشته باشد. صنایع غذایی هم از این موضوع مستثنی نمیباشند. این صنعت به دلیل وجود بازار فروش گسترده و سود زیاد، در سالهای اخیر به شدت مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است. در یک زنجیره تامین غذایی موفق میتوان، کیفیت و سلامت محصول، کارآمدی حمل و نقل و پایداری محیط زیست را به عنوان فاکتورهای اصلی در نظر گرفت.
این پژوهش مدلی ارایه میدهد که در آن جریان مواد از تامین کننده تا خرده فروش در نظر گرفته شده است و شرایط نگهداری آنها در هر لحظه از فرآیند جهت حفظ کیفیت و سلامت محصول تحت کنترل قرار دارد. همچنین در این مدل توجه خاصی به ارایه محصول با کیفیتهای متفاوت برای مشتریان شده است تا پاسخگوی تمامی سلایق باشد. تابع هدف این مدل از جنس هزینه است و در پی کمینه کردن مجموع هزینهها میباشد. کاهش میزان انتشار گاز دی اکسید کربن نیز در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است و مدل با انتخاب روشی مناسب برای حمل و نقل علاوه بر کاهش هزینه، موجب کمینه شدن میزان تولید گاز دی اکسید کربن و آسیب به محیط زیست میشود.
نتایج نشان میدهد چالشهای فوق تناقضی با یکدیگر نداشته و در صورت وجود یک مدل حساب شده، یک زنجیره تامین غذایی میتواند بدون تحمل هزینههای اضافه و با احترام به محیط زیست محصولاتی سالم و با کیفیت را در اختیار مشتریان خود قرار دهد.
کلمات کلیدی: زنجیره تامین، صنایع غذایی، بهبود سلامت، بهبود کیفیت، پایداری محیط زیست، کارآمدی حمل و نقل
فهرست مطالب TOC h z t “سرفصل3;4;آغاز فصل;1;سرفصل1;2;سرفصل 2;3” چکیده: PAGEREF _Toc397217211 h ‌بفهرست مطالب PAGEREF _Toc397217212 h ‌جفهرست شکلها PAGEREF _Toc397217213 h ‌وفهرست جدولها PAGEREF _Toc397217214 h ‌زفصل اول : کلیات تحقیق PAGEREF _Toc397217215 h 11-1 مقدمه PAGEREF _Toc397217217 h 21-2 اهمیت و ضرورت تحقیق PAGEREF _Toc397217218 h 21-3 اهداف تحقیق PAGEREF _Toc397217219 h 41-4 ساختار تحقیق PAGEREF _Toc397217220 h 4فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc397217221 h 52-1 مقدمه PAGEREF _Toc397217223 h 62-2 زنجیره تامین و ضرورت وجود آن PAGEREF _Toc397217224 h 62-3 زنجیره تامین یکپارچه PAGEREF _Toc397217225 h 92-4 فرآیندهای عمدهی مدیریت زنجیره تامین PAGEREF _Toc397217226 h 102-4-1 مدیریت اطلاعات PAGEREF _Toc397217227 h 102-4-2 مدیریت لجستیک PAGEREF _Toc397217228 h 122-4-3 مدیریت روابط PAGEREF _Toc397217229 h 122-5 ابعاد فیزیکی زنجیره تامین PAGEREF _Toc397217230 h 132-6 روند توسعه سیستم‌های اطلاعاتی و نقش آنها در زنجیره تامین PAGEREF _Toc397217231 h 142-7 زنجیره تامین غذایی PAGEREF _Toc397217232 h 162-7-1 جایگاه زنجیره تامین غذایی در ایران PAGEREF _Toc397217233 h 182-7-2 مزایای ایجاد زنجیره تامین غذایی در کشور ایران PAGEREF _Toc397217234 h 202-7-3 توجه به کیفیت و سلامت محصول در زنجیره تامین غذایی PAGEREF _Toc397217235 h 202-7-4 کارآمدی حمل و نقل در زنجیره تامین غذایی PAGEREF _Toc397217236 h 222-7-5 زنجیره تامین سبز PAGEREF _Toc397217237 h 252-7-5-1 تفاوت زنجیره تامین سنتی و سبز PAGEREF _Toc397217238 h 272-7-6 بررسی روابط میان چالشهای مطرح شده PAGEREF _Toc397217239 h 272-8 رویکرد مدلسازی و حل PAGEREF _Toc397217240 h 292-9 نتیجهگیری PAGEREF _Toc397217241 h 31فصل سوم : مدل سازی زنجیره تامین غذایی PAGEREF _Toc397217242 h 343-1 مقدمه PAGEREF _Toc397217244 h 353-2 مسئلهی زنجیره تامین و مدیریت آن PAGEREF _Toc397217245 h 353-3 معرفی مدل PAGEREF _Toc397217246 h 353-4 روش تخمین تولید گاز دی اکسید کربن PAGEREF _Toc397217247 h 383-5 فرضهای مدل PAGEREF _Toc397217248 h 393-6 نشانه گذاری PAGEREF _Toc397217248 h 393-7 فرمولبندی مدل PAGEREF _Toc397217250 h 433-8 مثال عددی PAGEREF _Toc397217251 h 473-9 تحلیل حساسیت PAGEREF _Toc397217252 h 513-10 نتیجهگیری PAGEREF _Toc397217253 h 53فصل چهارم : مطالعهی موردی PAGEREF _Toc397217254 h 544-1 مقدمه PAGEREF _Toc397217256 h 554-2 معرفی شرکت PAGEREF _Toc397217257 h 554-3 تعریف مسئله PAGEREF _Toc397217258 h 564-4 دادههای ورودی مسئله برای مدلسازی PAGEREF _Toc397217259 h 574-5 حل مدل PAGEREF _Toc397217260 h 604-6 تحلیل نتایج PAGEREF _Toc397217261 h 634-7 فصل پنجم : نتیجهگیری و پیشنهادها PAGEREF _Toc397217262 h 655-1 مقدمه PAGEREF _Toc397217265 h 675-2 نتایج تحقیق PAGEREF _Toc397217266 h 675-3 پیشنهادهای آتی PAGEREF _Toc397217267 h 68مراجع PAGEREF _Toc397217268 h 69پیوست PAGEREF _Toc397217269 h 75Abstract80
فهرست شکلها TOC h z u t “Heading 3;1” شکل(2-1) شمایی از زنجیره تامین PAGEREF _Toc397245535 h 7شکل (2-2) زنجیره تامین بدون جریان اطلاعات PAGEREF _Toc397245536 h 11شکل (2-3) زنجیره تامین همراه با جریان اطلاعات PAGEREF _Toc397245537 h 12شکل(2-4) شمایی از زنجیره تامین غذایی PAGEREF _Toc397245538 h 16شکل(2-5) حمل و نقل در زنجیره تامین PAGEREF _Toc397245539 h 23شکل(2-6) شمایی از تاثیرات چالشهای مختلف زنجیره تامین غذایی بر هم PAGEREF _Toc397245540 h 32شکل(3-1) بخشهای مختلف زنجیره تامین و ارتباطات آنها PAGEREF _Toc397245541 h 36شکل(3-2) روش تخمین تولید گاز دی اکسید کربن در حمل و نقل جادهای PAGEREF _Toc397245542 h 38شکل (3-3) نمایش شماتیک خروجی مدل PAGEREF _Toc397245543 h 47شکل(4-1) مقایسهی هزینهها PAGEREF _Toc397245544 h 64
فهرست جدولها TOC h z t “بالانویس;1″ جدول(2-1) مقاصد زنجیره تامین فرآوردههای غذایی PAGEREF _Toc397328240 h 19جدول (2-2) مروری بر پیشینهی تحقیق PAGEREF _Toc397328241 h 31جدول (3-1) موجودی انبارهای ورودی PAGEREF _Toc397328242 h 48جدول (3-2) تعداد واحدهای مورد نیاز در هر انبار PAGEREF _Toc397328243 h 48جدول (3-3) میزان تولید در هر خط تولید PAGEREF _Toc397328244 h 48جدولهای (3-4) و (3-5) جریان مواد PAGEREF _Toc397328245 h 49جدول (3-6) تعداد وسایل نقلیهی به کار گرفته شده PAGEREF _Toc397328246 h 49جدول (3-7) هزینههای بخشهای مختلف PAGEREF _Toc397328247 h 50جدول (3-8) مقایسهی زمان حل مدل در مقیاسهای مختلف PAGEREF _Toc397328248 h 50جدول (3-9) مقایسهی هزینهها در شرایط مختلف PAGEREF _Toc397328249 h 52جدول (3-10) مقایسهی مسئله در دو حالت استفاده از 3pl و عدم استفاده از آن PAGEREF _Toc397328250 h 53جدول (4-1) اطلاعات مربوط به مواد خام PAGEREF _Toc397328251 h 57جدول (4-2) اطلاعات مربوط به تامینکنندگان PAGEREF _Toc397328252 h 57جدول (4-3) محصولات و اطلاعات آنها PAGEREF _Toc397328253 h 58جدول (4-4) تقاضای هر محصول در هر خرده فروش PAGEREF _Toc397328254 h 58جدول (4-5) مشخصات انبار PAGEREF _Toc397328255 h 59جدول (4-6) فاصلهی خرده فروشان از انبارهای خروجی PAGEREF _Toc397328256 h 59جدول (4-7) مشخصات وسایل نقلیه PAGEREF _Toc397328257 h 59جدول (4-8) موجودی انبار ورودی PAGEREF _Toc397328258 h 60جدول (4-9) موجودی انبار خروجی و تولید خط تولید PAGEREF _Toc397328259 h 60جدول (4-10) جریان مواد PAGEREF _Toc397328260 h 61جدول (4-11) تعداد وسایل نقلیهی به کار گرفته شده PAGEREF _Toc397328261 h 61جدول (4-12) هزینههای بخشهای مختلف PAGEREF _Toc397328262 h 62جدول (4-13) مقایسهی مسئله در دو حالت استفاده از 3pl و عدم استفاده از آن PAGEREF _Toc397328263 h 63جدول (پ-1) اطلاعات انبارها PAGEREF _Toc397328264 h 75جدول (پ-2) اطلاعات وسایل نقلیه PAGEREF _Toc397328265 h 75جدول (پ-3) شرایط نگهداری مواد اولیه PAGEREF _Toc397328266 h 75جدول (پ-4) تامین مواد توسط تامین کنندگان PAGEREF _Toc397328267 h 76جدول (پ-5) ظرفیت تولید PAGEREF _Toc397328268 h 76جدول(پ-6) تقاضای مواد اولیه PAGEREF _Toc397328269 h 76جدول (پ-7) تقاضای محصولات PAGEREF _Toc397328270 h 76جدول (پ-8) فاصلهی تسهیلات PAGEREF _Toc397328271 h 77جدول (پ-9) هزینه تولید PAGEREF _Toc397328272 h 77جدول (پ-10) مقدار عرضه توسط هر عرضه کننده PAGEREF _Toc397328273 h 78جدول (پ-11) هزینه مواد اولیه PAGEREF _Toc397328274 h 79
فصل اولکلیات تحقیق1-1 مقدمهبا توجه به سرعت اجتناب ناپذیر بین المللی شدن تجارت و ورود اغلب کشورهای در حال توسعه به این جریان، اهمیت توجه به کارآمدی زنجیره تامین بیشتر نمایان میشود. در بازار رقابتی امروز محصول سالم و با کیفیت باید در کوتاهترین زمان ممکن در اختیار مشتری قرار بگیرد تا بنگاه اقتصادی بتواند رضایت مشتری را جهت حفظ آن و جلب مشتریهای جدید فراهم کند. یک زنجیره تامین کارآمد در هر صنعتی نقش بسزایی در موفقیت آن دارد و صنایع غذایی نیز از این قضیه مستثنی نمیباشند. در حالی که صنایع غدایی در حال حاضر درگیر مسایلی مانند امنیت غذایی، دورریز محصولات، کشاورزی و سلامت عمومی میباشد چالشهای جدیدی مانند تغییرات آب و هوایی و تجارت منصفانه ظهور یافتهاند و نگرانیهایی هم در مورد صنایع غذایی پایدار ایجاد شدهاست ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Year>2014</Year><RecNum>2343</RecNum><DisplayText>[1]</DisplayText><record><rec-number>2343</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408472286″>2343</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors></contributors><titles><title>Sustainable food supply chain management</title><secondary-title>Int.J.Production Economics </secondary-title></titles><periodical><full-title>Int.J.Production Economics</full-title></periodical><pages>1–8</pages><volume>152</volume><section>1</section><dates><year>2014</year><pub-dates><date>2014</date></pub-dates></dates><work-type>Editorial</work-type><urls></urls></record></Cite></EndNote>[11]. از طرفی صنایع غذایی با توجه به آثار مستقیم و غیر مستقیمی که در زندگی افراد میگذارد میتواند در شکوفایی اقتصاد کشورهای دنیا نقش بسزایی داشته باشد و تاثیرات مثبت بسیاری در آن ایجاد کند. از جملهی این آثار میتوان به افزایش بهرهروی نیروی انسانی و سرمایه، ایجاد بازار مصرف برای بیشتر محصولات، کاهش ضایعات، عرضه بهداشتیتر محصولات غذایی، رعایت استانداردهای مواد غذایی و صرفهجویی در وقت و هزینه اشاره کرد.
1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق شناخت نقاط قوت، فرصتها و نیز مشکلات وتنگناهای صنایع غذایی میتواند کشور را به چشم اندازهایی روشنتر در این صنعت و صنایع وابسته به آن رهنما شود. فرصتها، مزایا و نقاط قوت صنایع غذایی در کشور ایران، امکانات بالقوه و ظرفیتهای وسیع و قابل توسعهای دارد به علاوه ایجاد صنایع غذایی در کشورهای در حال توسعه، نیروی کار ارزان، سرمایهبری کمتر و افزایش توان ارزی کشور از طریق صادرات محصولات غذایی موجب چند برابر شدن ارزش این صنعت می شود. طبق آمار اعلام شده از طرف وزارت صنعت و معدن جمهوری اسلامی در ایران و در سال 1390 در حدود 2948 فقره مجوز برای محصولات غذایی و آشامیدنی صادر شدهاست و 108238 میلیارد سرمایه گذاری در این صنایع صورت گرفته که سهم این رقم از کل 13.32 درصد بوده در حالی که با ایجاد 88057 شغل 18.96 درصد از کل شغلهای ایجاد شده در این زمینه بوده است که خود میتواند گواهی بر گفتههای فوق باشد. از طرفی 638222 شغل در سالهای86 تا 90 در زمینه صنایع غذایی و آشامیدنی ایجاد شده است که 17.11 در صد از سهم کل را شامل میشود و طبق پیش بینی های بعمل آمده تولید محصولات غذایی در ایران در سال پایانی برنامه چهارم افزایش چشمگیری خواهد داشت ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Year>2014</Year><RecNum>2343</RecNum><DisplayText>[1]</DisplayText><record><rec-number>2343</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408472286″>2343</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors></contributors><titles><title>Sustainable food supply chain management</title><secondary-title>Int.J.Production Economics </secondary-title></titles><periodical><full-title>Int.J.Production Economics</full-title></periodical><pages>1–8</pages><volume>152</volume><section>1</section><dates><year>2014</year><pub-dates><date>2014</date></pub-dates></dates><work-type>Editorial</work-type><urls></urls></record></Cite></EndNote>[1].
با توجه به آمار فوق وجود حمایت و پشتیبانی از توسعهی فعالیتهای صنایع غذایی به تقویت بخش عمدهای از اقتصاد کشور منجر شده و موجب ایجاد کسب و کاری امن با فرصتهای شغلی فراوان میشود که از نیازهای عمدهی یک کشور میباشد. توجه به این صنایع تاثیرات مثبت دیگری نیز دارد که افزایش تولید و امنیت غذایی، تامین نیازهای عمده معیشتی جامعه و مواد خام مورد نیاز بسیاری از صنایع، افزایش درآمد کشاورز و در نتیجه اشتغالزایی و عدم مهاجرت از روستا به شهر، جلوگیری از خروج ارز برای واردات مواد غذایی و جلوگیری از صدور مواد اولیه خام کشاورزی را میتوان به عنوان عمدهترین آنها نام برد.
اما همه اینها زمانی امکانپذیر است که یک زنجیره تامین مناسب و یکپارچه در این صنعت حاکم باشد و تمامی موارد دخیل و تاثیرگذار روی آن را در نظر بگیرد. هر صنعتی که بتواند فراتر از مرزها رفته و وارد بازارهای جهانی شود قطعا آیندهای روشن داشته و میتواند بیشترین کمک را به رشد اقتصادی یک کشور بکند. رقابت در کلاس جهانی زمانی امکان‌پذیر است که بتوان در بحث زنجیره تامین سرآمد بوده و در تمامی نقاط سازمان‌ آن را به اجرا درآورد. در فضای پیچیده و رقابتی بازارهای جهانی امروز بدون توجه به زنجیره تامین و انتخاب بهترین استراتژی ادامهی حیات صنایع عملا غیر ممکن میباشد و زنجیره تامین یک لایه، پاسخگوی نیازهای آنها نیست و جهت باقی ماندن در این بازار باید با قوانین و شرایط جدید خود را وفق داده و در صورت لزوم به دنبال ایجاد یک رویکرد جدید و یکپارچه برای زنجیره تامین خود باشند تا بهترین اجناس را در مناسبترین زمان و پایینترین قیمت ارائه دهند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ahumada</Author><Year>2009</Year><RecNum>2341</RecNum><DisplayText>[2, 3]</DisplayText><record><rec-number>2341</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408471743″>2341</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Ahumada, Omar</author><author>Villalobos, J Rene</author></authors></contributors><titles><title>Application of planning models in the agri-food supply chain: A review</title><secondary-title>European Journal of Operational Research</secondary-title></titles><periodical><full-title>European Journal of Operational Research</full-title></periodical><pages>1-20</pages><volume>196</volume><number>1</number><dates><year>2009</year></dates><isbn>0377-2217</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Hudnurkar</Author><Year>2014</Year><RecNum>2367</RecNum><record><rec-number>2367</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408540426″>2367</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Hudnurkar, Manoj</author><author>Jakhar, Suresh</author><author>Rathod, Urvashi</author></authors></contributors><titles><title>Factors Affecting Collaboration in Supply Chain: A Literature Review</title><secondary-title>Procedia-Social and Behavioral Sciences</secondary-title></titles><periodical><full-title>Procedia-Social and Behavioral Sciences</full-title></periodical><pages>189-202</pages><volume>133</volume><dates><year>2014</year></dates><isbn>1877-0428</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[12, 13]. همچنین افزایش اطلاعات، تنوع محصولات، اهمیت توسعه روابط با تامین کنندگان و مشتریان و ضرورت مدیریت فرآیند کسب و کار اهمیت وجود زنجیره تامین را دو چندان میکند.
محصولات غذایی مستقیما بر روی سلامت جامعه تاثیر میگذارند، در نتیجه باید توجه ویژهای به کیفیت این محصولات داشت. ارایه محصولات با کیفیت مناسب منوط به توجه به جریان مواد از اولین نقطه تا لحظه رسیدن به دست مشتری میباشد و تنها با داشتن یک زنجیره تامین کارآمد است که میتوان این موضوع را مدیریت کرد. در حال حاضر توجه به زنجیره تامین پایدار نیز به شدت در جوامع گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. امروزه بیشتر کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه به دنبال کم کردن تولید گازهای گلخانهای میباشند. برای مثال کشور چین در یازدهمین برنامه توسعه 5 ساله خود بر کاهش ده درصدی تولید گاز دی اکسید کربن به شدت تاکید کرده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Wang</Author><Year>2011</Year><RecNum>2349</RecNum><DisplayText>[4]</DisplayText><record><rec-number>2349</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408480435″>2349</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Wang, Fan</author><author>Lai, Xiaofan</author><author>Shi, Ning</author></authors></contributors><titles><title>A multi-objective optimization for green supply chain network design</title><secondary-title>Decision Support Sys–s</secondary-title></titles><periodical><full-title>Decision Support Sys–s</full-title></periodical><pages>262-269</pages><volume>51</volume><number>2</number><dates><year>2011</year></dates><isbn>0167-9236</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[14]. یکی از دغدغههای اصلی مدیران بنگاههای اقتصادی، مدیریت و صرفه جویی هزینهها میباشد و آنها سعی میکنند با کاهش هزینه بتوانند خدمات و محصولات بهتری را به مشتریان خود ارائه دهند تا در بازار رقابت از رقیبان خود پیشی بگیرند. در صورتی که زنجیره تامین انعطافپذیری مناسبی داشته باشد در کنار حفظ کارایی و بازده میتواند به کاهش هزینهها نیز کمک کند. در نتیجه وجود یک زنجیره تامینی که بتواند تمامی شرایط را محیا کند ضروری به نظر میرسد.
1-3 اهداف تحقیق در این تحقیق سه چالش کیفیت و سلامت محصول، کارآمدی حمل و نقل و توجه به پایداری محیط زیست به عنوان فاکتورهای اصلی یک زنجیره تامین غذایی در نظر گرفته شده است که برای مدیریت آنها یک مدل یکپارچه ارائه میشود. بهینه سازی فرآیند کیفیت و سلامت محصولات غذایی در زنجیره تامین غذایی همراه با کنترل هزینه حمل و نقل و حفظ پایداری محیط زیست اهداف پروژه می باشند. در این مدل با تعیین جریان مواد، شرایط مناسب برای حمل و نقل و جابهجایی آنها انتخاب شده و برای آنها تصمیم گرفته میشود. همچنین بهینهسازی هزینهها هدف اصلی میباشد.
1-4 ساختار تحقیقدر ادامه این تحقیق ابتدا در فصل دوم به بررسی برخی مقالات مرتبط پرداخته خواهد شد و چالشهای مطرح شده در زمینه زنجیره تامین مواد غذایی جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در بخش سوم مدل یکپارچهای ارائه میگردد و با استفاده از مثالهای عددی متعدد در مقیاسهای متفاوت اعتبار آن سنجیده میشود. این مدل در بخش چهارم در یک مطالعه موردی مورد استفاده قرار میگیرد. در بخش پنجم نتایج بدست آمده بررسی و پیشنهادهایی جهت انجام مطالعات آتی ارائه خواهد شد.
فصل دومادبیات و پیشینه تحقیق2-1 مقدمهدر این بخش ابتدا به مفهوم اصلی زنجیره تامین وضرورت وجود آن پرداخته میشود و سپس چالشهای مطرح شده در این تحقیق بیشتر بررسی خواهند شد و به مرور بعضی از مقالات مرتبط با هریک بررسی خواهند شد تا با این مفاهیم و پیشینهی تحقیق آنها آشنایی بیشتری حاصل شود. با طبقهبندی پیشینه مطالعات میتوان اهمیت موضوع را بهتر نشان داد و رویهی مناسبی جهت ادامه کار و ارائه مدلی جدید ترسیم کرد.
2-2 زنجیره تامین و ضرورت وجود آندر مقالات مختلف تعاریف بساری برای مفهوم زنجیره تامین و مدیریت آن ارایه شده است که بسیار نزدیک به هم میباشند و به اختصار در این بخش به مرور برخی از آنها میپردازیم:
مفهوم زنجیره تامین در سال 1980 توسعه یافت. زنجیره تامین تمامی قسمتهای مختلف یک سازمان را شامل میشود که تمامی بخشهای آن را از نقطه شروع فعالیت و دریافت مواد اولیه و ایجاد ارزش افزوده بر روی آن تا تولید محصول و تحویل آن به مشتری، در بر میگیرد و مدیریت زنجیره تامین عبارت است از برقراری ارتباط منظم میان آنها با استفاده از ابزارهای موجود و یکپارچهسازی آن. اساسیترین ایده برای ایجاد زنجیره تامین این میباشد که شرکتها و سازمانهای مختلفی که در ارتباط با یکدیگر مشغول به فعالیت میباشند بتوانند با تبادل اطلاعات بر روی بازدهی هم تاثیر مثبت بگذارند که این امر در نهایت منجر به افزایش سوددهی سازمانها شده و باعث ایجاد رضایتمندی در مشتریان شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jorgensen</Author><Year>2004</Year><RecNum>2377</RecNum><DisplayText>[5, 6]</DisplayText><record><rec-number>2377</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408801321″>2377</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>Jorgensen, HJ</author></authors></contributors><titles><title>Supply chain models and their applicability</title></titles><dates><year>2004</year></dates><publisher>Thesis, Technical University of Denmark, Denmark</publisher><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Lambert</Author><Year>2000</Year><RecNum>2378</RecNum><record><rec-number>2378</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408801332″>2378</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Lambert, Douglas M</author><author>Cooper, Martha C</author></authors></contributors><titles><title>Issues in supply chain management</title><secondary-title>Industrial marketing management</secondary-title></titles><periodical><full-title>Industrial marketing management</full-title></periodical><pages>65-83</pages><volume>29</volume><number>1</number><dates><year>2000</year></dates><isbn>0019-8501</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[15, 16].
زنجیره تامین مجموعهای از تامینکنندگان، تولیدات، انبارداری و شبکهی توزیع میباشد که در پی تبدیل مواد اولیه به محصول نهایی و رساندن آن به دست مشتری میباشند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mohammadi Bidhandi</Author><Year>2009</Year><RecNum>2350</RecNum><DisplayText>[7]</DisplayText><record><rec-number>2350</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408480463″>2350</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Mohammadi Bidhandi, Hadi</author><author>Mohd Yusuff, Rosnah</author><author>Megat Ahmad, Megat Mohamad Hamdan</author><author>Abu Bakar, Mohd Rizam</author></authors></contributors><titles><title>Development of a new approach for deterministic supply chain network design</title><secondary-title>European Journal of Operational Research</secondary-title></titles><periodical><full-title>European Journal of Operational Research</full-title></periodical><pages>121-128</pages><volume>198</volume><number>1</number><dates><year>2009</year></dates><isbn>0377-2217</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[17].
زنجیره تامین شبکهای پویا میباشد که از تجارتهای مختلف تشکیل شده و روابط میان آنها را مدیریت میکند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Bilgen</Author><Year>2010</Year><RecNum>2363</RecNum><DisplayText>[8]</DisplayText><record><rec-number>2363</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408524028″>2363</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Bilgen, Bilge</author></authors></contributors><titles><title>Application of fuzzy mathematical programming approach to the production allocation and distribution supply chain network problem</title><secondary-title>Expert Sys–s with Applications</secondary-title></titles><periodical><full-title>Expert Sys–s with Applications</full-title></periodical><pages>4488-4495</pages><volume>37</volume><number>6</number><dates><year>2010</year></dates><isbn>0957-4174</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[18].
زنجیره تامین یکی از زمینههای توسعه یافته تجارت است که اساسا شامل پاسخ به تقاضا و ارایه نقشه راه مناسب برای عرضه و تقاضاست و موجب یکپارچه شدن سیستم لجستیک داخلی و خارجی سازمان برای ارتباط با سایر بخشها مانند عرضه کننده، توزیع کننده، خردهفروشان و ارائه کنندگان خدمات حمل و نقل میشود که در نهایت افزایش کارایی و بازده سازمان را نتیجه میدهد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Buchmeister</Author><Year>2014</Year><RecNum>2360</RecNum><DisplayText>[9]</DisplayText><record><rec-number>2360</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408521029″>2360</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Buchmeister, Borut</author><author>Friscic, Darko</author><author>Palcic, Iztok</author></authors></contributors><titles><title>Bullwhip Effect Study in a Constrained Supply Chain</title><secondary-title>Procedia Engineering</secondary-title></titles><periodical><full-title>Procedia Engineering</full-title></periodical><pages>63-71</pages><volume>69</volume><dates><year>2014</year></dates><isbn>1877-7058</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[19].
در حالت کلی زنجیره تامین از دو یا چند سازمان تشکیل میشود که رسما از یکدیگر جدا بوده و به وسیلهی جریانهای مواد، اطلاعات و مالی به یکدیگر مربوط میشوند. این سازمانها میتوانند بنگاههایی باشند که اجزای محصول نهایی یا خدمات را تولید میکنند یا در فرآیند آن نقش دارند. حتی مشتریان و مصرف کنندگان نیز یکی از اجزای این سازمانها و زنجیرهی تامین میباشند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jorgensen</Author><Year>2004</Year><RecNum>2377</RecNum><DisplayText>[5, 6]</DisplayText><record><rec-number>2377</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408801321″>2377</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>Jorgensen, HJ</author></authors></contributors><titles><title>Supply chain models and their applicability</title></titles><dates><year>2004</year></dates><publisher>Thesis, Technical University of Denmark, Denmark</publisher><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Lambert</Author><Year>2000</Year><RecNum>2378</RecNum><record><rec-number>2378</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408801332″>2378</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Lambert, Douglas M</author><author>Cooper, Martha C</author></authors></contributors><titles><title>Issues in supply chain management</title><secondary-title>Industrial marketing management</secondary-title></titles><periodical><full-title>Industrial marketing management</full-title></periodical><pages>65-83</pages><volume>29</volume><number>1</number><dates><year>2000</year></dates><isbn>0019-8501</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[4].
مدیریت زنجیره تامین مجموعهای از راهکارهاست، جهت یکپارچهسازی اعضای زنجیره (تامین کنندگان، تولیدکنندگان، توزیعکنندگان، خرده فروشان و مشتریان نهایی) که هدف آن کاهش هزینههای سیستم و نیز افزایش سطح خدمتدهی به مشتریان است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Buchmeister</Author><Year>2014</Year><RecNum>2360</RecNum><DisplayText>[9]</DisplayText><record><rec-number>2360</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408521029″>2360</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Buchmeister, Borut</author><author>Friscic, Darko</author><author>Palcic, Iztok</author></authors></contributors><titles><title>Bullwhip Effect Study in a Constrained Supply Chain</title><secondary-title>Procedia Engineering</secondary-title></titles><periodical><full-title>Procedia Engineering</full-title></periodical><pages>63-71</pages><volume>69</volume><dates><year>2014</year></dates><isbn>1877-7058</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[2].

شکل(2-1) شمایی از زنجیره تامین ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Buchmeister</Author><Year>2014</Year><RecNum>2360</RecNum><DisplayText>[9]</DisplayText><record><rec-number>2360</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408521029″>2360</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Buchmeister, Borut</author><author>Friscic, Darko</author><author>Palcic, Iztok</author></authors></contributors><titles><title>Bullwhip Effect Study in a Constrained Supply Chain</title><secondary-title>Procedia Engineering</secondary-title></titles><periodical><full-title>Procedia Engineering</full-title></periodical><pages>63-71</pages><volume>69</volume><dates><year>2014</year></dates><isbn>1877-7058</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[2]
وظایف زنجیره تامین:
ایجاد سود بلند مدت
پیادهسازی روابط و همکاری میان آنها
شکلدهی به شراکتها در سطوح مختلف
مدیریت اطلاعات
کاهش هزینههای زنجیره تامین ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ayers</Author><Year>2002</Year><RecNum>2389</RecNum><DisplayText>[10]</DisplayText><record><rec-number>2389</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1409065355″>2389</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Ayers, James B</author></authors></contributors><titles><title>Handbook of supply chain management</title></titles><dates><year>2002</year></dates><publisher>CRC Press</publisher><isbn>1420025708</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[20]
از مشتریان هر بنگاه اقتصادی به عنوان داراییهای نامشهود آن نام برده میشود و در صورتی که هر بنگاه به مشتریانش پاسخ مناسبی ندهد، آنها را به سرعت از دست خواهد داد. در واقع حیات سازمانها و تولیدکنندگان مختلف امروزه به وجود نوعی رویکرد مدیریتی بستگی دارد که قادر به پاسخگویی به مشتریان مختلف و تغییرات سریع بازار باشد. در این برهه از زمان که همراه با بهبود در فرآیندهای تولید و به کارگیری الگوهای علمی جدید شده است مدیران بسیاری از صنایع دریافتهاند که برای ادامه حضور در بازار، تنها بهبود فرآیندهای داخلی و انعطافپذیری در تواناییهای خود شرکت کافی نیست بلکه تمامی قسمتهای زنجیره را باید بهبود ببخشند و آثاری که بر روی هم میگذارند را بررسی کنند که این امررا میتوان با طراحی و پیاده سازی یک زنجیره تامین کارآمد و به روز محقق ساخت. جهانی شدن تجارت و گسترش اطلاعات توجه به رویکردهای جدید را الزامی میکند و تجارتهای مختلف را ملزم به استفاده از سیستمهای اطلاعاتی و نرمافزارهای جدید میکند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Shapiro</Author><Year>2006</Year><RecNum>2379</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>2379</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408811665″>2379</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Shapiro, Jeremy</author></authors></contributors><titles><title>Modeling the supply chain</title></titles><dates><year>2006</year></dates><publisher>Cengage Learning</publisher><isbn>1111797927</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[21].
در گذشته کمتر سازمانی به زنجیره تامین خود توجه میکرد و عملا برنامهای برای مدیریت آن نداشت. اما تغییر فرآیند کسب و کار تمامی مدیران را ملزم به توجه به زنجیره تامین و مدیریت آن کرده است و در حال حاضر کمتر شرکتی پیدا میشود که همچنان سیستم مدیریتی عمودی داشته باشد. با توجه به موفقیت تولیدیهایی که توجه ویژهای به زنجیره تامین خود داشتهاند گرایش سایر بنگاههای اقتصادی به این موضوع به شدت افزایش یافته است و روز به روز به علاقهمندان به کارگیری آن افزوده میشود. با توجه به وجود بخشهای متفاوت در یک تجارت نوین از جمله برنامهریزی، بازاریابی، تولید و خرید و فروش وجود یک ساختار منظم و دقیق برای موفقیت در آن امری ضروری به نظر میرسد. افزایش رقابت در سطح جهانی و همراه شدن آن با پیشرفتهای فناوری اطلاعات نیز، برنامهریزی زنجیرهتامین را به مهمترین بخش تجارت در زمینه ارایه خدمات و تولیدات تبدیل کرده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rabbani</Author><Year>2008</Year><RecNum>2361</RecNum><DisplayText>[12]</DisplayText><record><rec-number>2361</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408522673″>2361</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Rabbani, Masoud</author><author>Tavakkoli-Moghaddam, Reza</author><author>Parsa, H</author></authors></contributors><titles><title>A new mathematical model for a distribution network problem in a multi-product supply chain sys–: a real-case study</title><secondary-title>International Journal of Manufacturing Technology and Management</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Journal of Manufacturing Technology and Management</full-title></periodical><pages>1-11</pages><volume>15</volume><number>1</number><dates><year>2008</year></dates><isbn>1368-2148</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[22]. زنجیره‏های تامین تنها مربوط به سازمانها و کارخانههای تولیدی نمیشوند و شرکتها و سازمانهای خدماتی نیز دارای زنجیره تامین مختص خود هستند. پیچیدگی‏ زنجیره تامین و مدیریت آن ممکن است در صنایع و سازمانهای مختلف با یکدیگر تفاوتهای عمده و بسیاری داشته باشند. وجود زنجیره تامین به تنهایی نمیتواند متضمن موفقیت یک شرکت باشد زیرا این موضوع دارای مفهومی توسعه یافته و پیچیده میباشد از این رو انجام مطالعات علمی بر روی زنجیره تامین و ارائه راهکارهای جدید علمی برای به کارگیری آن ضروری به نظر میرسد. شاپیرو در کتاب خود علوم مختلف جهت مطالعهی زنجیره تامین را معرفی کرده و مورد بررسی قرار داده است که یورگنسن آنها را به شکل زیر طبقه بندی میکند:
شکلگیری استراتژی و نظریهی شرکت
حمل و نقل، تولید، و مدیریت موجودی
حسابداری مدیریت
پیشبینی تقاضا و علم بازاریابی
تحقیق در عملیات
با توجه به دیدگاههای مختلف موجود برای مطالعهی زنجیره تامین از تمامی علوم در هر مطالعه استفاده نمیشود. اگر سه دیدگاه مدیریتی و اقتصادی و ریاضی را عمده ترین دیدگاهها برای مطالعه زنجیره تامین در نظر بگیریم استفاده از هر یک از علوم فوق به صورت زیر خواهد بود.
دیدگاه مدیریتی: استفاده از علوم شکلگیری استراتژی و نظریهی شرکت و در بخشهایی بهره از علوم حمل و نقل، تولید و مدیریت موجودی
دیدگاه اقتصادی: استفاده از علوم حسابداری مدیریت، پیشبینی تقاضا و بازاریابی
دیدگاه ریاضی: استفاده از علوم پیشبینی تقاضا، تحقیق در عملیات و بخشهایی از علوم حمل و نقل، تولید و مدیریت موجودی ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rabbani</Author><Year>2008</Year><RecNum>2361</RecNum><DisplayText>[12]</DisplayText><record><rec-number>2361</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408522673″>2361</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Rabbani, Masoud</author><author>Tavakkoli-Moghaddam, Reza</author><author>Parsa, H</author></authors></contributors><titles><title>A new mathematical model for a distribution network problem in a multi-product supply chain sys–: a real-case study</title><secondary-title>International Journal of Manufacturing Technology and Management</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Journal of Manufacturing Technology and Management</full-title></periodical><pages>1-11</pages><volume>15</volume><number>1</number><dates><year>2008</year></dates><isbn>1368-2148</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[21، 15]
2-3 زنجیره تامین یکپارچه
زنجیره تامین یکپارچه، متفاوت با زنجیره تامین سنتی است. یک زنجیره تامین سنتی با توجه به این که بر جریان اطلاعات گسسته یا مجزا تاکید دارد، یکپارچه نیست و حداقل دو اشکال دارد. اولا، در نتیجه عقب افتادگیهای پلکانی در زنجیره تامین، دقت پیشبینی به علت افزایش در عدم اطمینان تقاضا به عنوان یک نتیجه از جریان های اطلاعات منفصل، کاهش خواهد یافت (از این مورد به عنوان اثر شلاق چرمی نیز یاد میشود). پیشبینی نادرست معمولاً موجودی اضافی را برای تامینکنندگان و تولیدکنندگان به همراه دارد. ثانیا، معمولاً به علت این که فرآیندهای کسب وکار در سراسر بخشهای زنجیره تامین به صورت یکپارچه و مرتبط نیستند، یک زنجیره تامین سنتی به آهستگی به تغییرات تقاضا واکنش نشان میدهد که باعث نارضایتی مشتریان و از دست رفتن آنها میشود. در نتیجه رویکرد سنتی، اغلب با سطوح بالاتری از عدم اطمینان محیطی روبرو میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jorgensen</Author><Year>2004</Year><RecNum>2377</RecNum><DisplayText>[5, 6]</DisplayText><record><rec-number>2377</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408801321″>2377</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>Jorgensen, HJ</author></authors></contributors><titles><title>Supply chain models and their applicability</title></titles><dates><year>2004</year></dates><publisher>Thesis, Technical University of Denmark, Denmark</publisher><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Lambert</Author><Year>2000</Year><RecNum>2378</RecNum><record><rec-number>2378</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408801332″>2378</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Lambert, Douglas M</author><author>Cooper, Martha C</author></authors></contributors><titles><title>Issues in supply chain management</title><secondary-title>Industrial marketing management</secondary-title></titles><periodical><full-title>Industrial marketing management</full-title></periodical><pages>65-83</pages><volume>29</volume><number>1</number><dates><year>2000</year></dates><isbn>0019-8501</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[15, 16].
بارات و اولیویر پیشنهاد میکنند که یکپارچگی وقتی در یک سازمان اتفاق میافتد که دو یا چند شرکت مسئولیت برنامهریزی مشترک مبادلهای را بر عهده بگیرند و مدیریت، اجرا و اطلاعات اندازه گیری عملکرد را با هم به اشتراک بگذارند PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5QYWdlbGw8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA0PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+MjM5MzwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD5bMTMtMTVdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjIzOTM8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0i
RU4iIGRiLWlkPSI1MHd4ZHB6ZDl2ZDVyN2U5dDViNTk1ZGpyZnB0dHJ4dzlhdnAiIHRpbWVzdGFt
cD0iMTQwOTIwNTY2MSI+MjM5Mzwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJK
b3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRo
b3I+UGFnZWxsLCBNYXJrPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+
PHRpdGxlPlVuZGVyc3RhbmRpbmcgdGhlIGZhY3RvcnMgdGhhdCBlbmFibGUgYW5kIGluaGliaXQg
dGhlIGludGVncmF0aW9uIG9mIG9wZXJhdGlvbnMsIHB1cmNoYXNpbmcgYW5kIGxvZ2lzdGljczwv
dGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIE9wZXJhdGlvbnMgTWFuYWdlbWVudDwv
c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwg
b2YgT3BlcmF0aW9ucyBNYW5hZ2VtZW50PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+
NDU5LTQ4NzwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4yMjwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NTwvbnVtYmVyPjxkYXRl
cz48eWVhcj4yMDA0PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDI3Mi02OTYzPC9pc2JuPjx1cmxzPjwv
dXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5WaWNrZXJ5PC9BdXRob3I+PFllYXI+
MjAwMzwvWWVhcj48UmVjTnVtPjIzOTI8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjIzOTI8
L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSI1MHd4ZHB6ZDl2
ZDVyN2U5dDViNTk1ZGpyZnB0dHJ4dzlhdnAiIHRpbWVzdGFtcD0iMTQwOTIwNTY1NiI+MjM5Mjwv
a2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9y
ZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+Vmlja2VyeSwgU2hhd25lZSBL
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5KYXlhcmFtLCBKYXlhbnRoPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Ecm9nZSwg
Q29ybmVsaWE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkNhbGFudG9uZSwgUm9nZXI8L2F1dGhvcj48L2F1dGhv
cnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+VGhlIGVmZmVjdHMgb2YgYW4gaW50ZWdy
YXRpdmUgc3VwcGx5IGNoYWluIHN0cmF0ZWd5IG9uIGN1c3RvbWVyIHNlcnZpY2UgYW5kIGZpbmFu
Y2lhbCBwZXJmb3JtYW5jZTogYW4gYW5hbHlzaXMgb2YgZGlyZWN0IHZlcnN1cyBpbmRpcmVjdCBy
ZWxhdGlvbnNoaXBzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2Ygb3BlcmF0aW9u
cyBtYW5hZ2VtZW50PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwt
dGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBPcGVyYXRpb25zIE1hbmFnZW1lbnQ8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJp
b2RpY2FsPjxwYWdlcz41MjMtNTM5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjIxPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj41
PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDM8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMjcyLTY5NjM8
L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkJhcnJhdHQ8
L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDAxPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MjM5NDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJl
Yy1udW1iZXI+MjM5NDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGIt
aWQ9IjUwd3hkcHpkOXZkNXI3ZTl0NWI1OTVkanJmcHR0cnh3OWF2cCIgdGltZXN0YW1wPSIxNDA5
MjA2MjUxIj4yMzk0PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwg
QXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5CYXJy
YXR0LCBNYXJrPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5PbGl2ZWlyYSwgQWxleGFuZGVyPC9hdXRob3I+PC9h
dXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkV4cGxvcmluZyB0aGUgZXhwZXJp
ZW5jZXMgb2YgY29sbGFib3JhdGl2ZSBwbGFubmluZyBpbml0aWF0aXZlczwvdGl0bGU+PHNlY29u
ZGFyeS10aXRsZT5JbnRlcm5hdGlvbmFsIEpvdXJuYWwgb2YgUGh5c2ljYWwgRGlzdHJpYnV0aW9u
ICZhbXA7IExvZ2lzdGljcyBNYW5hZ2VtZW50PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBl
cmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+SW50ZXJuYXRpb25hbCBKb3VybmFsIG9mIFBoeXNpY2FsIERp
c3RyaWJ1dGlvbiAmYW1wOyBMb2dpc3RpY3MgTWFuYWdlbWVudDwvZnVsbC10aXRsZT48L3Blcmlv
ZGljYWw+PHBhZ2VzPjI2Ni0yODk8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MzE8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjQ8
L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwMTwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjA5NjAtMDAzNTwv
aXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5QYWdlbGw8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA0PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+MjM5MzwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD5bMTMtMTVdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjIzOTM8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0i
RU4iIGRiLWlkPSI1MHd4ZHB6ZDl2ZDVyN2U5dDViNTk1ZGpyZnB0dHJ4dzlhdnAiIHRpbWVzdGFt
cD0iMTQwOTIwNTY2MSI+MjM5Mzwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJK
b3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRo
b3I+UGFnZWxsLCBNYXJrPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+
PHRpdGxlPlVuZGVyc3RhbmRpbmcgdGhlIGZhY3RvcnMgdGhhdCBlbmFibGUgYW5kIGluaGliaXQg
dGhlIGludGVncmF0aW9uIG9mIG9wZXJhdGlvbnMsIHB1cmNoYXNpbmcgYW5kIGxvZ2lzdGljczwv
dGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIE9wZXJhdGlvbnMgTWFuYWdlbWVudDwv
c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwg
b2YgT3BlcmF0aW9ucyBNYW5hZ2VtZW50PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+
NDU5LTQ4NzwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4yMjwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NTwvbnVtYmVyPjxkYXRl
cz48eWVhcj4yMDA0PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDI3Mi02OTYzPC9pc2JuPjx1cmxzPjwv
dXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5WaWNrZXJ5PC9BdXRob3I+PFllYXI+
MjAwMzwvWWVhcj48UmVjTnVtPjIzOTI8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjIzOTI8
L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSI1MHd4ZHB6ZDl2
ZDVyN2U5dDViNTk1ZGpyZnB0dHJ4dzlhdnAiIHRpbWVzdGFtcD0iMTQwOTIwNTY1NiI+MjM5Mjwv
a2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9y
ZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+Vmlja2VyeSwgU2hhd25lZSBL
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5KYXlhcmFtLCBKYXlhbnRoPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Ecm9nZSwg
Q29ybmVsaWE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkNhbGFudG9uZSwgUm9nZXI8L2F1dGhvcj48L2F1dGhv
cnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+VGhlIGVmZmVjdHMgb2YgYW4gaW50ZWdy
YXRpdmUgc3VwcGx5IGNoYWluIHN0cmF0ZWd5IG9uIGN1c3RvbWVyIHNlcnZpY2UgYW5kIGZpbmFu
Y2lhbCBwZXJmb3JtYW5jZTogYW4gYW5hbHlzaXMgb2YgZGlyZWN0IHZlcnN1cyBpbmRpcmVjdCBy
ZWxhdGlvbnNoaXBzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2Ygb3BlcmF0aW9u
cyBtYW5hZ2VtZW50PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwt
dGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBPcGVyYXRpb25zIE1hbmFnZW1lbnQ8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJp
b2RpY2FsPjxwYWdlcz41MjMtNTM5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjIxPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj41
PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDM8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMjcyLTY5NjM8
L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkJhcnJhdHQ8
L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDAxPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MjM5NDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJl
Yy1udW1iZXI+MjM5NDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGIt
aWQ9IjUwd3hkcHpkOXZkNXI3ZTl0NWI1OTVkanJmcHR0cnh3OWF2cCIgdGltZXN0YW1wPSIxNDA5
MjA2MjUxIj4yMzk0PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwg
QXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5CYXJy
YXR0LCBNYXJrPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5PbGl2ZWlyYSwgQWxleGFuZGVyPC9hdXRob3I+PC9h
dXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkV4cGxvcmluZyB0aGUgZXhwZXJp
ZW5jZXMgb2YgY29sbGFib3JhdGl2ZSBwbGFubmluZyBpbml0aWF0aXZlczwvdGl0bGU+PHNlY29u
ZGFyeS10aXRsZT5JbnRlcm5hdGlvbmFsIEpvdXJuYWwgb2YgUGh5c2ljYWwgRGlzdHJpYnV0aW9u
ICZhbXA7IExvZ2lzdGljcyBNYW5hZ2VtZW50PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBl
cmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+SW50ZXJuYXRpb25hbCBKb3VybmFsIG9mIFBoeXNpY2FsIERp
c3RyaWJ1dGlvbiAmYW1wOyBMb2dpc3RpY3MgTWFuYWdlbWVudDwvZnVsbC10aXRsZT48L3Blcmlv
ZGljYWw+PHBhZ2VzPjI2Ni0yODk8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MzE8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjQ8
L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwMTwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjA5NjAtMDAzNTwv
aXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITE.DATA [3 ، 23-25]. اولین قدم در ایجاد یک زنجیره تامین یکپارچه تعریف یک رویه کارشناسی جهت انتخاب تامینکنندگان و تنظیم روابط میان سازمان و این تامین کنندگان میباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Claudiu</Author><Year>2011</Year><RecNum>2372</RecNum><DisplayText>[43]</DisplayText><record><rec-number>2372</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408702646″>2372</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Claudiu, Căescu Stefan</author></authors></contributors><titles><title>A Strategic Marketing Management Approach Of The Relationship Between Companies On B2B Field In Romania And Their Suppliers</title><secondary-title>Procedia-Social and Behavioral Sciences</secondary-title></titles><periodical><full-title>Procedia-Social and Behavioral Sciences</full-title></periodical><pages>387-400</pages><volume>24</volume><dates><year>2011</year></dates><isbn>1877-0428</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[53]. البته مدیران جهت موفقیت در یکپارچهسازی زنجیره تامین نباید تنها بر روی مسائل خاصی تمرکز کنند بلکه باید به یکپارچهسازی تمامی اجزا از جمله تامینکنندگان، مشتریان و جریانات داخلی نیز بپردازند زیرا قسمتهای مختلف زنجیره بر روی یکدیگر تاثیر مثبت و منفی زیادی دارند و یک زنجیره تامین یکپارچه میتواند در ارایه محصولی با کیفیت بهتر موثر باشد و حتی توجه به این موضوع سبب کاهش عدم قطعیت و ایجاد آثار مخرب در محیط زیست نیز میشود. لذا در بازار رقابتی امروز توجه به زنجیره تامینی یکپارچه و نوین با در نظر گرفتن کلیهی جوانب امری ضروری است PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5DaGluPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxNDwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjIzNjg8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+WzQ1LTQ3XTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj4yMzY4PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVO
IiBkYi1pZD0iNTB3eGRwemQ5dmQ1cjdlOXQ1YjU5NWRqcmZwdHRyeHc5YXZwIiB0aW1lc3RhbXA9
IjE0MDg1NDE4MjciPjIzNjg8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PkNoaW4sIFRob28gQWk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhhbWlkLCBBYnUgQmFrYXIgQWJkdWw8L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPlJhc2xpYywgQW1yYW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhlbmcsIExvdyBIb2Nr
PC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlRoZSBJbXBh
Y3Qgb2YgU3VwcGx5IENoYWluIEludGVncmF0aW9uIG9uIE9wZXJhdGlvbmFsIENhcGFiaWxpdHkg
aW4gTWFsYXlzaWFuIE1hbnVmYWN0dXJlcnM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+UHJvY2Vk
aWEtU29jaWFsIGFuZCBCZWhhdmlvcmFsIFNjaWVuY2VzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRs
ZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+UHJvY2VkaWEtU29jaWFsIGFuZCBCZWhhdmlvcmFs
IFNjaWVuY2VzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjU3LTI2NTwvcGFnZXM+
PHZvbHVtZT4xMzA8L3ZvbHVtZT48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxNDwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2Ju
PjE4NzctMDQyODwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRo
b3I+TG90Zmk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEzPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MjM3MTwvUmVjTnVtPjxy
ZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MjM3MTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBw
PSJFTiIgZGItaWQ9IjUwd3hkcHpkOXZkNXI3ZTl0NWI1OTVkanJmcHR0cnh3OWF2cCIgdGltZXN0
YW1wPSIxNDA4NzAwNDI2Ij4yMzcxPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9
IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1
dGhvcj5Mb3RmaSwgWmFocmE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNhaHJhbiwgU2hhaG5vcmJhbnVuPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5NdWtodGFyLCBNdXJpYXRpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5aYWRlaCwgQWxp
IFRhZWk8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+VGhl
IFJlbGF0aW9uc2hpcHMgYmV0d2VlbiBTdXBwbHkgQ2hhaW4gSW50ZWdyYXRpb24gYW5kIFByb2R1
Y3QgUXVhbGl0eTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Qcm9jZWRpYSBUZWNobm9sb2d5PC9z
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+UHJvY2VkaWEg
VGVjaG5vbG9neTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjQ3MS00Nzg8L3BhZ2Vz
Pjx2b2x1bWU+MTE8L3ZvbHVtZT48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMzwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2Ju
PjIyMTItMDE3MzwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRo
b3I+Q2hpbjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTQ8L1llYXI+PFJlY051bT4yMzc0PC9SZWNOdW0+PHJl
Y29yZD48cmVjLW51bWJlcj4yMzc0PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9
IkVOIiBkYi1pZD0iNTB3eGRwemQ5dmQ1cjdlOXQ1YjU5NWRqcmZwdHRyeHc5YXZwIiB0aW1lc3Rh
bXA9IjE0MDg3MDQ4NDciPjIzNzQ8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0i
Sm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0
aG9yPkNoaW4sIFRob28gQWk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhhbWlkLCBBYnUgQmFrYXIgQWJkdWw8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJhc2xpLCBBbXJhbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VGF0LCBIdWFtIEhv
bjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5BIExpdGVy
YXR1cmUgQW5hbHlzaXMgb24gdGhlIFJlbGF0aW9uc2hpcCBiZXR3ZWVuIEV4dGVybmFsIEludGVn
cmF0aW9uLCBFbnZpcm9ubWVudGFsIFVuY2VydGFpbnR5IGFuZCBGaXJtIFBlcmZvcm1hbmNlIGlu
IE1hbGF5c2lhbiBTTUVzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlByb2NlZGlhLVNvY2lhbCBh
bmQgQmVoYXZpb3JhbCBTY2llbmNlczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2Rp
Y2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlByb2NlZGlhLVNvY2lhbCBhbmQgQmVoYXZpb3JhbCBTY2llbmNlczwv
ZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjc1LTg0PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjEzMDwv
dm9sdW1lPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDE0PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTg3Ny0wNDI4PC9p
c2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5DaGluPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxNDwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjIzNjg8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+WzQ1LTQ3XTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj4yMzY4PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVO
IiBkYi1pZD0iNTB3eGRwemQ5dmQ1cjdlOXQ1YjU5NWRqcmZwdHRyeHc5YXZwIiB0aW1lc3RhbXA9
IjE0MDg1NDE4MjciPjIzNjg8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PkNoaW4sIFRob28gQWk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhhbWlkLCBBYnUgQmFrYXIgQWJkdWw8L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPlJhc2xpYywgQW1yYW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhlbmcsIExvdyBIb2Nr
PC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlRoZSBJbXBh
Y3Qgb2YgU3VwcGx5IENoYWluIEludGVncmF0aW9uIG9uIE9wZXJhdGlvbmFsIENhcGFiaWxpdHkg
aW4gTWFsYXlzaWFuIE1hbnVmYWN0dXJlcnM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+UHJvY2Vk
aWEtU29jaWFsIGFuZCBCZWhhdmlvcmFsIFNjaWVuY2VzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRs
ZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+UHJvY2VkaWEtU29jaWFsIGFuZCBCZWhhdmlvcmFs
IFNjaWVuY2VzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjU3LTI2NTwvcGFnZXM+
PHZvbHVtZT4xMzA8L3ZvbHVtZT48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxNDwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2Ju
PjE4NzctMDQyODwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRo
b3I+TG90Zmk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEzPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MjM3MTwvUmVjTnVtPjxy
ZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MjM3MTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBw
PSJFTiIgZGItaWQ9IjUwd3hkcHpkOXZkNXI3ZTl0NWI1OTVkanJmcHR0cnh3OWF2cCIgdGltZXN0
YW1wPSIxNDA4NzAwNDI2Ij4yMzcxPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9
IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1
dGhvcj5Mb3RmaSwgWmFocmE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNhaHJhbiwgU2hhaG5vcmJhbnVuPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5NdWtodGFyLCBNdXJpYXRpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5aYWRlaCwgQWxp
IFRhZWk8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+VGhl
IFJlbGF0aW9uc2hpcHMgYmV0d2VlbiBTdXBwbHkgQ2hhaW4gSW50ZWdyYXRpb24gYW5kIFByb2R1
Y3QgUXVhbGl0eTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Qcm9jZWRpYSBUZWNobm9sb2d5PC9z
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+UHJvY2VkaWEg
VGVjaG5vbG9neTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjQ3MS00Nzg8L3BhZ2Vz
Pjx2b2x1bWU+MTE8L3ZvbHVtZT48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMzwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2Ju
PjIyMTItMDE3MzwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRo
b3I+Q2hpbjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTQ8L1llYXI+PFJlY051bT4yMzc0PC9SZWNOdW0+PHJl
Y29yZD48cmVjLW51bWJlcj4yMzc0PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9
IkVOIiBkYi1pZD0iNTB3eGRwemQ5dmQ1cjdlOXQ1YjU5NWRqcmZwdHRyeHc5YXZwIiB0aW1lc3Rh
bXA9IjE0MDg3MDQ4NDciPjIzNzQ8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0i
Sm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0
aG9yPkNoaW4sIFRob28gQWk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhhbWlkLCBBYnUgQmFrYXIgQWJkdWw8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJhc2xpLCBBbXJhbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VGF0LCBIdWFtIEhv
bjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5BIExpdGVy
YXR1cmUgQW5hbHlzaXMgb24gdGhlIFJlbGF0aW9uc2hpcCBiZXR3ZWVuIEV4dGVybmFsIEludGVn
cmF0aW9uLCBFbnZpcm9ubWVudGFsIFVuY2VydGFpbnR5IGFuZCBGaXJtIFBlcmZvcm1hbmNlIGlu
IE1hbGF5c2lhbiBTTUVzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlByb2NlZGlhLVNvY2lhbCBh
bmQgQmVoYXZpb3JhbCBTY2llbmNlczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2Rp
Y2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlByb2NlZGlhLVNvY2lhbCBhbmQgQmVoYXZpb3JhbCBTY2llbmNlczwv
ZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjc1LTg0PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjEzMDwv
dm9sdW1lPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDE0PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTg3Ny0wNDI4PC9p
c2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE.DATA [55-57].
2-4 فرآیندهای عمدهی مدیریت زنجیره تامینمدیریت زنجیره تامین دارای سه فرآیند عمده است که عبارت‌اند از :
1- مدیریت اطلاعات
2- مدیریت لجستیک
3- مدیریت روابط
2-4-1 مدیریت اطلاعات
امروزه نقش، اهمیت و جایگاه اطلاعات به امری بدیهی برای همه تبدیل شده و یکی از مهم‌ترین نگرانی سازمان‌ها در مدیریت زنجیره تامین است. زیرا عدم گردش مناسب و انتقال صحیح اطلاعات، باعث ایجاد عدم اطمینان و هماهنگی میان بخش‌های مختلف زنجیره تامین می‌شود و در نتیجه، موجب عدم اثربخشی و کارایی فرآیند‌ها شده و مدیریت آنها را سختتر میکند. موضوع هماهنگی در فعالیت‌ها، بسیار حائز ‌اهمیت است. این نکته در بحث مدیریت اطلاعات در زنجیره، مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی و انتقال اطلاعات نیز مصداق دارد. مدیریت اطلاعات هماهنگ و مناسب میان شرکا، باعث می‌شود تا تاثیرات فزاینده‌ای در سرعت، دقت، کیفیت و جنبه‌های دیگر وجود داشته باشد و در نهایت منجر به هماهنگی بیشتر در زنجیره خواهد شد. به طور کلی در زنجیره تامین، مدیریت اطلاعات در تمامی بخشهای سازمان و تصمیمگیریهای آنها مانند: سفارش‌دهی و ساخت، زمان‌بندی تولید، انتخاب و توسعه تامین‌کنندگان، پیش‌بینی روند بازار و شرایط آینده عرضه و تقاضا تاثیرگذار است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jorgensen</Author><Year>2004</Year><RecNum>2377</RecNum><DisplayText>[5, 6]</DisplayText><record><rec-number>2377</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408801321″>2377</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>Jorgensen, HJ</author></authors></contributors><titles><title>Supply chain models and their applicability</title></titles><dates><year>2004</year></dates><publisher>Thesis, Technical University of Denmark, Denmark</publisher><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Lambert</Author><Year>2000</Year><RecNum>2378</RecNum><record><rec-number>2378</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408801332″>2378</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Lambert, Douglas M</author><author>Cooper, Martha C</author></authors></contributors><titles><title>Issues in supply chain management</title><secondary-title>Industrial marketing management</secondary-title></titles><periodical><full-title>Industrial marketing management</full-title></periodical><pages>65-83</pages><volume>29</volume><number>1</number><dates><year>2000</year></dates><isbn>0019-8501</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[5 ، 6].
در شکل (2-2) زنجیرهتامین بدون مدیریت اطلاعات مشاهده میشود که در آن به جریان اطلاعات توجهی نمیشود. وجود این زنجیره به تنهایی نمیتواند اثر بخش باشد. اما شکل(2-3) زنجیره تامینی را نشان میدهد که تحت مدیریت قرار گرفته است و جریان اطلاعات در آن برقرار شده است.

شکل (2-2) زنجیرهی تامین بدون جریان اطلاعات ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jorgensen</Author><Year>2004</Year><RecNum>2377</RecNum><DisplayText>[5, 6]</DisplayText><record><rec-number>2377</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408801321″>2377</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>Jorgensen, HJ</author></authors></contributors><titles><title>Supply chain models and their applicability</title></titles><dates><year>2004</year></dates><publisher>Thesis, Technical University of Denmark, Denmark</publisher><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Lambert</Author><Year>2000</Year><RecNum>2378</RecNum><record><rec-number>2378</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408801332″>2378</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Lambert, Douglas M</author><author>Cooper, Martha C</author></authors></contributors><titles><title>Issues in supply chain management</title><secondary-title>Industrial marketing management</secondary-title></titles><periodical><full-title>Industrial marketing management</full-title></periodical><pages>65-83</pages><volume>29</volume><number>1</number><dates><year>2000</year></dates><isbn>0019-8501</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[15]

شکل (2-3) زنجیرهی تامین همراه با جریان اطلاعات ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jorgensen</Author><Year>2004</Year><RecNum>2377</RecNum><DisplayText>[5, 6]</DisplayText><record><rec-number>2377</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408801321″>2377</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>Jorgensen, HJ</author></authors></contributors><titles><title>Supply chain models and their applicability</title></titles><dates><year>2004</year></dates><publisher>Thesis, Technical University of Denmark, Denmark</publisher><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Lambert</Author><Year>2000</Year><RecNum>2378</RecNum><record><rec-number>2378</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408801332″>2378</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Lambert, Douglas M</author><author>Cooper, Martha C</author></authors></contributors><titles><title>Issues in supply chain management</title><secondary-title>Industrial marketing management</secondary-title></titles><periodical><full-title>Industrial marketing management</full-title></periodical><pages>65-83</pages><volume>29</volume><number>1</number><dates><year>2000</year></dates><isbn>0019-8501</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[15]
2-4-2 مدیریت لجستیکدر تحلیل سیستمهای تولیدی (مانند صنعت خودرو) موضوع لجستیک بخش فیزیکی زنجیره تامین را دربر میگیرد. این بخش که کلیهی فعالیتهای فیزیکی از مرحله تهیه ماده خام تا محصول نهایی شامل فعالیتهای حمل‌ونقل، انبارداری، زمان‌بندی تولید و … را شامل می‌شود، بخش نسبتا بزرگی از فعالیتهای زنجیره تامین را به خود اختصاص می‌دهد. در واقع محدوده لجستیک تنها جریان مواد و کالا نبوده بلکه محور فعالیتهای زنجیره تامین است که روابط و اطلاعات، ابزارهای پشتیبان آن برای بهبود در فعالیت‌ها هستند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jorgensen</Author><Year>2004</Year><RecNum>2377</RecNum><DisplayText>[5, 6]</DisplayText><record><rec-number>2377</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408801321″>2377</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>Jorgensen, HJ</author></authors></contributors><titles><title>Supply chain models and their applicability</title></titles><dates><year>2004</year></dates><publisher>Thesis, Technical University of Denmark, Denmark</publisher><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Lambert</Author><Year>2000</Year><RecNum>2378</RecNum><record><rec-number>2378</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408801332″>2378</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Lambert, Douglas M</author><author>Cooper, Martha C</author></authors></contributors><titles><title>Issues in supply chain management</title><secondary-title>Industrial marketing management</secondary-title></titles><periodical><full-title>Industrial marketing management</full-title></periodical><pages>65-83</pages><volume>29</volume><number>1</number><dates><year>2000</year></dates><isbn>0019-8501</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[5 ، 6]. توجه به حمل نقل و لجستیک یکی از اهداف عمدهی این تحقیق می باشد و در ادامه با مرور مقالات بین الملی ارائه شده، این موضوع بیشتر و بهتر تجزیه و تحلیل خواهد شد.
2-4-3 مدیریت روابط مدیریت روابط تاثیر شگرفی بر همه زمینه‌های زنجیره تامین و همچنین سطح عملکرد آن دارد و امروزه در بسیاری از موارد، سیستمهای اطلاعاتی و تکنولوژی موردنیاز برای فعالیتهای مدیریت زنجیره تامین به سهولت در دسترس بوده و می‌توانند دریک دوره زمانی نسبتا کوتاه تکمیل و به کار گمارده شوند. بسیاری از شکست‌های آغازین در زنجیره تامین، معلول انتقال ضعیف انتظارات و توقعات و نتیجهی رفتارهایی است که بین طرفین درگیر در زنجیره به وقوع می‌پیوندد. علاوه بر این، مهم‌ترین فاکتور برای مدیریت موفق زنجیره تامین، ارتباط مطمئن میان شرکا و وجود یک مدیریت صحیح میان آنها میباشد، به گونه‌ای که شرکا اعتماد متقابل به قابلیت‌ها و عملیات یکدیگر داشته باشند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jorgensen</Author><Year>2004</Year><RecNum>2377</RecNum><DisplayText>[5, 6]</DisplayText><record><rec-number>2377</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408801321″>2377</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>Jorgensen, HJ</author></authors></contributors><titles><title>Supply chain models and their applicability</title></titles><dates><year>2004</year></dates><publisher>Thesis, Technical University of Denmark, Denmark</publisher><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Lambert</Author><Year>2000</Year><RecNum>2378</RecNum><record><rec-number>2378</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408801332″>2378</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Lambert, Douglas M</author><author>Cooper, Martha C</author></authors></contributors><titles><title>Issues in supply chain management</title><secondary-title>Industrial marketing management</secondary-title></titles><periodical><full-title>Industrial marketing management</full-title></periodical><pages>65-83</pages><volume>29</volume><number>1</number><dates><year>2000</year></dates><isbn>0019-8501</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[5 ، 6].
2-5 ابعاد فیزیکی زنجیره تامینبعد فیزیکی یک زنجیره تامین شامل مراحل تدارک، تولید و توزیع است. هر یک از مراحل نیز به نوبهی خود شامل دستهای از تسهیلات و فرآیندهای فیزیکی دیگری میشوند، مثل تسهیلات بخش انبار کارخانه، مراکز توزیع عمده فروشیها و سایر قسمتهای زنجیره. به طور کلی ابعاد فیزیکی هر زنجیره تامین را به بخشهای زیر میتوان تقسیم کرد:
تامین کنندگان مواد در سطوح مختلف: این بخش کالاها و خدمات را برای کارخانهها یا بنگاههای تولیدی، عرضه میکنند. این بخش شامل تمامی تامین کنندگان مواد خام یا اطلاعات ورودی برای آنها میباشد.
تولیدکنندگان/مونتاژکنندگان: در این بخش فرآیند تبدیلی بر روی مواد یا اطلاعات خام صورت میگیرد.
عمده فروشان/توزیعکنندگان: به لحاظ عملیاتی این بخش شامل مجموعهای از توزیع کنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان میباشد.
مشتریان: در حقیقت این بخش از زنجیره تامین ایجاد کنندهی تقاضا برای محصول یا خدمات میباشد و جریان اطلاعاتی که از مشتریان میرسد بسیار حائز اهمیت میباشد علت این اهمیت بدین جهت میباشد که اگر بنگاهی که به مشتری اهمیت ندهد مشتری نیز نسبت به آن بنگاه دلسرد میشود.
البته هر کدام از این ساختارها نیز میتوانند شامل مراکز و مقرهای متفاوت با پراکندگیهی جغرافیای مختلفی باشند. اجزای فوق تحت تاثیر سه فرآیند ذکر شده (مدیریت اطلاعات- مدیریت لجستیک- مدیریت روابط) قرار دارند که در درون و بیرون آنها در جریان هستند. این سه فرآیند از ویژگیهای استراتژیک زنجیره تامین هستند و باید بر اساس نیازهای هر زنجیره تامین طراحی گردند و مرتبا تحت کنترل و بازنگری باشند چرا که در غیر این صورت اثرات منفی بسیاری بر کارکرد زنجیره خواهند داشت ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jorgensen</Author><Year>2004</Year><RecNum>2377</RecNum><DisplayText>[5, 6]</DisplayText><record><rec-number>2377</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408801321″>2377</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>Jorgensen, HJ</author></authors></contributors><titles><title>Supply chain models and their applicability</title></titles><dates><year>2004</year></dates><publisher>Thesis, Technical University of Denmark, Denmark</publisher><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Lambert</Author><Year>2000</Year><RecNum>2378</RecNum><record><rec-number>2378</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408801332″>2378</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Lambert, Douglas M</author><author>Cooper, Martha C</author></authors></contributors><titles><title>Issues in supply chain management</title><secondary-title>Industrial marketing management</secondary-title></titles><periodical><full-title>Industrial marketing management</full-title></periodical><pages>65-83</pages><volume>29</volume><number>1</number><dates><year>2000</year></dates><isbn>0019-8501</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[4].
2-6 روند توسعه سیستم‌های اطلاعاتی و نقش آنها در زنجیره تامینمدیریت زنجیره تامین در شکل تازه خود یکی از شاخه‌های نوظهور مدیریت است که روز به روز در حال پیشرفت و تکامل بوده و به دنبال یافتن راه‌هایی برای کاهش هر چه بیشتر چرخه تولید محصول و افزایش خدمات و کارایی و اثربخشی آنها است. همانطور که پیشتر اشاره شد مدیریت روابط و اطلاعات دو فرآیند عمده در زنجیره تامین میباشند. در این بین، بالا رفتن سطح تقاضای مشتریان و افزایش دانش آنها که منجر به کاهش چرخه عمر محصول شده است، سازمان‌ها را وادار ساخته زمان را به عنوان عنصری مهم در دنیای تجارت کنونی در نظر بگیرند و با افزایش سطح خدمت به مشتریان، محصولات را مطابق با خواستهی آنها تهیه کنند. نتیجه این امر، ورود بسیاری از صنایع و موسسات تجاری به بازارهای فوق رقابتی شده است. لازمه بقا در این محیط‌های تجاری، به‌کارگیری فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی در زنجیره تامین سازمانها میباشد. در یک سازمان، سیستم اطلاعات تمام بخشها را با هم مرتبط میکند، بنابراین همه بخشها قادرند تا اطلاعات به موقع و دقیق را از بخشهای دیگر به دست آورند و در این صورت سطح بالایی از یکپارچگی را کسب خواهند کرد سازمان‌ها، از سیستم‌های اطلاعاتی برای تامین اهداف مختلف خود استفاده می‌کنند که این اهداف عبارتند از:
افزایش سود
کاهش هزینه‌ها
افزایش رضایت مشتری
برنامه‌ریزی تقاضا
پیش‌بینی تولید
درخواست مواد اولیه
پردازش سفارشات
تخصیص موجودی
تکمیل سفارش
خدمات حمل و نقل
که این اهداف در راستای مدیریت اطلاعات و روابط میباشد. یکی از مهم‌ترین وظایف سیستم‌های اطلاعاتی، به اشتراک‌گذاری اطلاعات به عنوان عاملی کلیدی برای هر سیستم زنجیره تامین است. این وظیفه، موجب هماهنگی و اطمینان میان شرکای زنجیره تامین می‌شود.
البته اهمیت سیستم‌های اطلاعاتی تنها در انتقال اطلاعات نیست بلکه در فرآیند تجزیه و تحلیل اطلاعات بیشتر، با دقت و تناوب بیشتر، از منابع بیشتر، مدل‌سازی و انتقال به موقع آنها بین اجزای زنجیره است. به اشتراک‌گذاری اطلاعات، موجب حرکت سریع اطلاعات و بهبود کارایی و اثربخشی زنجیره و پاسخ سریع به نیازهای متغیر مشتریان، افزایش عملکرد داخلی و خارجی زنجیره شده و باعث می‌شود فرآیندهای مرتبط زنجیره تامین، سریع‌تر و با انعطاف‌پذیری بیشتر انجام شوند. به این ترتیب، سازمان در بلندمدت به مزیت رقابتی دست می‌یابد و زنجیره تامین به دلیل توانمندسازی سازمان‌ها در ارائه زمان‌های تحویل قابل اعتماد و معرفی سریع محصولات به بازار، به درجه بالایی از یکپارچگی دست می‏یابند. هر چه درجه یکپارچگی میان اجزای زنجیره تامین افزایش یابد، به همان نسبت عملکرد شرکت بهبود و افزایش می‌یابد. گفتنی است که منابع فیزیکی، از طریق اطلاعات توجیه می‌شوند و بدون این اطلاعات، یا اصلا به کار نمی‌روند و یا کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. بنابراین، با توجه به آنچه گفته شد و اینکه امروزه زنجیره‌های تامین، دارای شبکه‌هایی پیچیده و گستردگی جغرافیایی زیادی هستند، نیاز به سیستم اطلاعاتی درون آنها کاملا محسوس است. امروزه، مدیران ارزش رقابتی و استراتژیکی سیستم‌های اطلاعاتی را به خوبی تشخیص داده‌اند. به کار‌گیری سیستم‌های اطلاعاتی موجود در بازار، به برقراری پیش‌شرط‌هایی نظیر تحمل هزینه‌های سنگین خرید نرم‌افزار و وجود بلوغ سازمانی لازم برای به‌کارگیری و پیاده‌سازی سیستم‌های خریداری شده نیاز است. برای پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی اگر از راه‌حل‌های موجود در بازار بهره نگیریم، ناگزیر خود می‌بایستی اقدام به طراحی و پیاده‌سازی این سیستم‌ها کنیم. برای طراحی آنها، دو رویکرد وجود دارد: رویکرد پایین به بالا و رویکرد بالا به پایین. در رویکرد اول، ابتدا به واحدهای مختلف اجازه داده می‌شود که نرم ‌افزارهای مورد نیاز خود را تهیه کنند سپس نرم ‌افزارها را با هم یکپارچه وهماهنگ ‌کنند. این کار به دلیل نبود استانداردهای واحد، منجر به همپوشانی و یا حفره در کار سیستم نهایی می‌شود. همچنین، به دلیل استفاده از استانداردهای فنی متفاوت برای تهیه نرم‌افزارها، کار یکپارچه‌سازی بسیار دشوار خواهد شد. در رویکرد دوم، ابتدا طرحی جامع برای کل سازمان و زنجیره تهیه می‌شود. سپس، نرم ‌افزارهای لازم بر مبنای طرح جامع، در بستری یکپارچه با استانداردهای مشترک، تهیه می‌شوند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Zhang</Author><Year>2012</Year><RecNum>2366</RecNum><DisplayText>[18]</DisplayText><record><rec-number>2366</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408532393″>2366</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Zhang, Min</author><author>Li, Peichong</author></authors></contributors><titles><title>RFID application strategy in agri-food supply chain based on safety and benefit analysis</title><secondary-title>Physics Procedia</secondary-title></titles><periodical><full-title>Physics Procedia</full-title></periodical><pages>636-642</pages><volume>25</volume><dates><year>2012</year></dates><isbn>1875-3892</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[6، 7].
2-7 زنجیره تامین غذاییصنایع غذای نقش مهمی در اقتصاد اروپا ایفا میکند و 13.5 در صد از کارگران مشغول به کار در صنایع، در صنعت غذا فعالیت دارند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jorgensen</Author><Year>2004</Year><RecNum>2377</RecNum><DisplayText>[5, 6]</DisplayText><record><rec-number>2377</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408801321″>2377</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>Jorgensen, HJ</author></authors></contributors><titles><title>Supply chain models and their applicability</title></titles><dates><year>2004</year></dates><publisher>Thesis, Technical University of Denmark, Denmark</publisher><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Lambert</Author><Year>2000</Year><RecNum>2378</RecNum><record><rec-number>2378</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408801332″>2378</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Lambert, Douglas M</author><author>Cooper, Martha C</author></authors></contributors><titles><title>Issues in supply chain management</title><secondary-title>Industrial marketing management</secondary-title></titles><periodical><full-title>Industrial marketing management</full-title></periodical><pages>65-83</pages><volume>29</volume><number>1</number><dates><year>2000</year></dates><isbn>0019-8501</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[36].

شکل(2-4) شمایی از زنجیره تامین غذایی ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Bremmers</Author><Year>2011</Year><RecNum>2383</RecNum><DisplayText>[16]</DisplayText><record><rec-number>2383</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408957955″>2383</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Bremmers, Harry</author><author>Trienekens, Jacques H</author><author>van der Vorst, Jack GAJ</author><author>Bloemhof, Jacqueline M</author></authors></contributors><titles><title>Sys–s for sustainability and transparency of food supply chains–Current status and challenges</title><secondary-title>Advanced Engineering Informatics</secondary-title></titles><periodical><full-title>Advanced Engineering Informatics</full-title></periodical><pages>65-76</pages><volume>25</volume><number>1</number><dates><year>2011</year></dates><isbn>1474-0346</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[26]
مهم ترین اهداف زنجیره تأمین فراورده های غذایی کاهش قیمت و افزایش کیفیت است که تمامی فعالیتهایی را که صورت میگیرد تا مواد اولیه از مزرعه تا سر سفره مشتریان برسد را شامل میشود و در اصطلاح رایج امروزی از مزرعه تا چنگال گفته میشود. ون در ورست و همکارانش زنجیره تامین غذایی را به دو دسته تقسیم کردهاند دسته اول شامل تولید محصولات کشاورزی و دریایی مانند ماهی، میوه و سبزیجات میشود که عملیات نگهداری و مراقبت از آنها جهت تازه ماندن و حفظ کیفیت اهمیت ویژهای دارد. دسته دوم شامل محصولات تولیدی مانند کنسرو، اسنک و دسرها میشود. محصولات دسته اول معمولا علاوه بر مصرف توسط مشتریان به عنوان مواد اولیه برای دسته دوم نیز به کار میروند و در طول زنجیره تامین محصولات دسته دوم فرآیند تولید اهمیت بیشتری دارند و از آنجایی که برخی عملیات بر روی محصولات انجام میگیرد تا کیفیت آنها حفظ شود (مانند کنسروسازی) نگهداری این محصولات بعد از تولید قدری سادهتر میباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>van der Vorst</Author><Year>2009</Year><RecNum>2370</RecNum><DisplayText>[17]</DisplayText><record><rec-number>2370</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408692027″>2370</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>van der Vorst, Jack GAJ</author><author>Tromp, Seth-Oscar</author><author>Zee, Durk-Jouke van der</author></authors></contributors><titles><title>Simulation modelling for food supply chain redesign; integrated decision making on product quality, sustainability and logistics</title><secondary-title>International Journal of Production Research</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Journal of Production Research</full-title></periodical><pages>6611-6631</pages><volume>47</volume><number>23</number><dates><year>2009</year></dates><isbn>0020-7543</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[27]. مین ژانگ و همکارانش در مقالهی خودشان زنجیره تامین غذایی برای محصولات کشاورزی و محصولاتی مانند میوه، سبزیجات و ماهی، اینگونه تعریف میکنند: زنجیره تامین غذایی شبکهای از تجارتهای مربوط به صنایع غذایی میباشد که محصولات از خط تولید به سمت مصرفکنندگان حرکت میکنند و شامل فعالیتهای پیش تولید و بعد از مصرف میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Zhang</Author><Year>2012</Year><RecNum>2366</RecNum><DisplayText>[18]</DisplayText><record><rec-number>2366</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408532393″>2366</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Zhang, Min</author><author>Li, Peichong</author></authors></contributors><titles><title>RFID application strategy in agri-food supply chain based on safety and benefit analysis</title><secondary-title>Physics Procedia</secondary-title></titles><periodical><full-title>Physics Procedia</full-title></periodical><pages>636-642</pages><volume>25</volume><dates><year>2012</year></dates><isbn>1875-3892</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[28].
تنظیم بازار محصولات مواد غذایی به دلیل فصلی بودن، فسادپذیری، حجم زیاد تولید آنها و نقش مهم آنها در امنیت غذایی جامعه از اهمیت بالایی برخوردار میباشد. در سالهای اخیر در اروپای شرقی مشتریان صنایع غذایی بر روی ویژگیهای محصولات غذایی از جمله کیفیت، امنیت، پایداری و تنوع حساس شدهاند و همزمان با این رفتار مشتریان، تولید کنندگان بیشتر بر روی فعالیت در مقیاس جهانی پرداختهاند که موجب گذر از مرزها، ایجاد ارتباطات گسترده و رقابت شدید شده است. به وجود آمدن پیشرفتهای این چنینی و ظهور بازارهای رقابتی، باعث شدهاست تا تولید کنندگان بیشتر به زنجیره تامین بپردازند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>van der Vorst</Author><Year>2009</Year><RecNum>2370</RecNum><DisplayText>[17]</DisplayText><record><rec-number>2370</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408692027″>2370</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>van der Vorst, Jack GAJ</author><author>Tromp, Seth-Oscar</author><author>Zee, Durk-Jouke van der</author></authors></contributors><titles><title>Simulation modelling for food supply chain redesign; integrated decision making on product quality, sustainability and logistics</title><secondary-title>International Journal of Production Research</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Journal of Production Research</full-title></periodical><pages>6611-6631</pages><volume>47</volume><number>23</number><dates><year>2009</year></dates><isbn>0020-7543</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[27]. کیفیت جریان مواد غذایی تنها یک عامل ذاتی نبوده و به عوامل مختلفی وابسته است. عمدهترین عاملی که موجب ایجاد تفاوت میان زنجیره تامین غذایی و سایر زنجیرهها شده، تغییر کیفیت مواد به نسبت تغییرات شرایط محیطی و تغییراتی که مواد خام طی میکند تا بدست مشتری برسد، میباشند. یکی دیگر از عواملی که موجب ایجاد این تفاوت میشود جنبهی سلامت و امنیت محصولات غذایی میباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Apaiah</Author><Year>2005</Year><RecNum>2364</RecNum><DisplayText>[19]</DisplayText><record><rec-number>2364</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408526280″>2364</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Apaiah, Radhika K</author><author>Hendrix, Eligius MT</author><author>Meerdink, Gerrit</author><author>Linnemann, Anita R</author></authors></contributors><titles><title>Qualitative methodology for efficient food chain design</title><secondary-title>Trends in food science &amp; technology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Trends in food science &amp; technology</full-title></periodical><pages>204-214</pages><volume>16</volume><number>5</number><dates><year>2005</year></dates><isbn>0924-2244</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[29]. توجه به این مسایل باعث روشن شدن اهمیت زنجیره تامین در صنایع غذایی میشود و مقایسه زنجیره تامین غذایی با سایر زنجیرههای تامین، حساسیت بیشتر این زنجیره را نشان میدهد که به دلیل فاسد شدنی بودن مواد غذایی و داشتن طول عمر کوتاه، این زنجیره قدری پیچیدهتر میباشد. در تمامی مراحل زنجیره تامین غذایی (برداشت، آمادهسازی، حمل و نقل وبستهبندی) باید مراقبت ویژهای از مواد صورت گیرد. یک زنجیره تامین غذایی سرد یا وابسته به دما میتواند روش مناسبی جهت حفظ مواد غذایی در برابر افت کیفیت باشد. علاوه بر این مسیر رسیدن محصول غذایی به خاطر وجود این حساسیتها بسیار دشوار بوده و علاوه بر وجود بازرسیهای متعدد مخصوصا در اتحادیه اروپا، جلب اعتماد مشتری نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. در نتیجه وجود یک فرآیند شفاف و قابل اعتماد میتواند در جذب مشتری بسیار موثر عمل کند PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5UdXJpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxNDwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjIzNjU8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+WzIwLTIyXTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj4yMzY1PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVO
IiBkYi1pZD0iNTB3eGRwemQ5dmQ1cjdlOXQ1YjU5NWRqcmZwdHRyeHc5YXZwIiB0aW1lc3RhbXA9
IjE0MDg1MzA4MTUiPjIzNjU8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PlR1cmksIEF0dGlsYTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R29uY2FsdmVzLCBHaWxsZXM8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPk1vY2FuLCBNYXJpYW48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRp
dGxlcz48dGl0bGU+Q2hhbGxlbmdlcyBhbmQgQ29tcGV0aXRpdmVuZXNzIEluZGljYXRvcnMgZm9y
IHRoZSBTdXN0YWluYWJsZSBEZXZlbG9wbWVudCBvZiB0aGUgU3VwcGx5IENoYWluIGluIEZvb2Qg
SW5kdXN0cnk8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+UHJvY2VkaWEtU29jaWFsIGFuZCBCZWhh
dmlvcmFsIFNjaWVuY2VzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1
bGwtdGl0bGU+UHJvY2VkaWEtU29jaWFsIGFuZCBCZWhhdmlvcmFsIFNjaWVuY2VzPC9mdWxsLXRp
dGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTMzLTE0MTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMjQ8L3ZvbHVt
ZT48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxNDwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjE4NzctMDQyODwvaXNibj48
dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+QXVuZzwvQXV0aG9yPjxZ
ZWFyPjIwMTQ8L1llYXI+PFJlY051bT4yMzQ3PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4y
MzQ3PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iNTB3eGRw
emQ5dmQ1cjdlOXQ1YjU5NWRqcmZwdHRyeHc5YXZwIiB0aW1lc3RhbXA9IjE0MDg0ODAzNzIiPjIz
NDc8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4x
NzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkF1bmcsIE15byBNaW48
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkNoYW5nLCBZb29uIFNlb2s8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250
cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+VGVtcGVyYXR1cmUgbWFuYWdlbWVudCBmb3IgdGhlIHF1
YWxpdHkgYXNzdXJhbmNlIG9mIGEgcGVyaXNoYWJsZSBmb29kIHN1cHBseSBjaGFpbjwvdGl0bGU+
PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Gb29kIENvbnRyb2w8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48
cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Gb29kIENvbnRyb2w8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2Rp
Y2FsPjxwYWdlcz4xOTgtMjA3PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjQwPC92b2x1bWU+PGRhdGVzPjx5ZWFy
PjIwMTQ8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wOTU2LTcxMzU8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwv
cmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkFsYS1IYXJqYTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTQ8
L1llYXI+PFJlY051bT4yMzk3PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4yMzk3PC9yZWMt
bnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iNTB3eGRwemQ5dmQ1cjdl
OXQ1YjU5NWRqcmZwdHRyeHc5YXZwIiB0aW1lc3RhbXA9IjE0MDkyMTA2NjQiPjIzOTc8L2tleT48
L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5
cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkFsYS1IYXJqYSwgSGFubmU8L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPkhlbG8sIFBldHJpPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0
aXRsZXM+PHRpdGxlPkdyZWVuIHN1cHBseSBjaGFpbiBkZWNpc2lvbnPigJNDYXNlLWJhc2VkIHBl
cmZvcm1hbmNlIGFuYWx5c2lzIGZyb20gdGhlIGZvb2QgaW5kdXN0cnk8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRh
cnktdGl0bGU+VHJhbnNwb3J0YXRpb24gUmVzZWFyY2ggUGFydCBFOiBMb2dpc3RpY3MgYW5kIFRy
YW5zcG9ydGF0aW9uIFJldmlldzwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2Fs
PjxmdWxsLXRpdGxlPlRyYW5zcG9ydGF0aW9uIFJlc2VhcmNoIFBhcnQgRTogTG9naXN0aWNzIGFu
ZCBUcmFuc3BvcnRhdGlvbiBSZXZpZXc8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz45
Ny0xMDc8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+Njk8L3ZvbHVtZT48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxNDwveWVhcj48
L2RhdGVzPjxpc2JuPjEzNjYtNTU0NTwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRl
PjwvRW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5UdXJpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxNDwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjIzNjU8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+WzIwLTIyXTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj4yMzY1PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVO
IiBkYi1pZD0iNTB3eGRwemQ5dmQ1cjdlOXQ1YjU5NWRqcmZwdHRyeHc5YXZwIiB0aW1lc3RhbXA9
IjE0MDg1MzA4MTUiPjIzNjU8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91
cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PlR1cmksIEF0dGlsYTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R29uY2FsdmVzLCBHaWxsZXM8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPk1vY2FuLCBNYXJpYW48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRp
dGxlcz48dGl0bGU+Q2hhbGxlbmdlcyBhbmQgQ29tcGV0aXRpdmVuZXNzIEluZGljYXRvcnMgZm9y
IHRoZSBTdXN0YWluYWJsZSBEZXZlbG9wbWVudCBvZiB0aGUgU3VwcGx5IENoYWluIGluIEZvb2Qg
SW5kdXN0cnk8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+UHJvY2VkaWEtU29jaWFsIGFuZCBCZWhh
dmlvcmFsIFNjaWVuY2VzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1
bGwtdGl0bGU+UHJvY2VkaWEtU29jaWFsIGFuZCBCZWhhdmlvcmFsIFNjaWVuY2VzPC9mdWxsLXRp
dGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTMzLTE0MTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMjQ8L3ZvbHVt
ZT48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxNDwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjE4NzctMDQyODwvaXNibj48
dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+QXVuZzwvQXV0aG9yPjxZ
ZWFyPjIwMTQ8L1llYXI+PFJlY051bT4yMzQ3PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4y
MzQ3PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iNTB3eGRw
emQ5dmQ1cjdlOXQ1YjU5NWRqcmZwdHRyeHc5YXZwIiB0aW1lc3RhbXA9IjE0MDg0ODAzNzIiPjIz
NDc8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4x
NzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkF1bmcsIE15byBNaW48
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkNoYW5nLCBZb29uIFNlb2s8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250
cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+VGVtcGVyYXR1cmUgbWFuYWdlbWVudCBmb3IgdGhlIHF1
YWxpdHkgYXNzdXJhbmNlIG9mIGEgcGVyaXNoYWJsZSBmb29kIHN1cHBseSBjaGFpbjwvdGl0bGU+
PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Gb29kIENvbnRyb2w8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48
cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Gb29kIENvbnRyb2w8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2Rp
Y2FsPjxwYWdlcz4xOTgtMjA3PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjQwPC92b2x1bWU+PGRhdGVzPjx5ZWFy
PjIwMTQ8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wOTU2LTcxMzU8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwv
cmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkFsYS1IYXJqYTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTQ8
L1llYXI+PFJlY051bT4yMzk3PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4yMzk3PC9yZWMt
bnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iNTB3eGRwemQ5dmQ1cjdl
OXQ1YjU5NWRqcmZwdHRyeHc5YXZwIiB0aW1lc3RhbXA9IjE0MDkyMTA2NjQiPjIzOTc8L2tleT48
L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5
cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkFsYS1IYXJqYSwgSGFubmU8L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPkhlbG8sIFBldHJpPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0
aXRsZXM+PHRpdGxlPkdyZWVuIHN1cHBseSBjaGFpbiBkZWNpc2lvbnPigJNDYXNlLWJhc2VkIHBl
cmZvcm1hbmNlIGFuYWx5c2lzIGZyb20gdGhlIGZvb2QgaW5kdXN0cnk8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRh
cnktdGl0bGU+VHJhbnNwb3J0YXRpb24gUmVzZWFyY2ggUGFydCBFOiBMb2dpc3RpY3MgYW5kIFRy
YW5zcG9ydGF0aW9uIFJldmlldzwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2Fs
PjxmdWxsLXRpdGxlPlRyYW5zcG9ydGF0aW9uIFJlc2VhcmNoIFBhcnQgRTogTG9naXN0aWNzIGFu
ZCBUcmFuc3BvcnRhdGlvbiBSZXZpZXc8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz45
Ny0xMDc8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+Njk8L3ZvbHVtZT48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxNDwveWVhcj48
L2RhdGVzPjxpc2JuPjEzNjYtNTU0NTwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRl
PjwvRW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITE.DATA [30-32]. امروزه افزایش سطح سواد مشتریان باعث شده است تا آنها علاوه بر محصول نهایی به فرآیند تولید نیز توجه داشته باشند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Bremmers</Author><Year>2011</Year><RecNum>2383</RecNum><DisplayText>[16]</DisplayText><record><rec-number>2383</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408957955″>2383</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Bremmers, Harry</author><author>Trienekens, Jacques H</author><author>van der Vorst, Jack GAJ</author><author>Bloemhof, Jacqueline M</author></authors></contributors><titles><title>Sys–s for sustainability and transparency of food supply chains–Current status and challenges</title><secondary-title>Advanced Engineering Informatics</secondary-title></titles><periodical><full-title>Advanced Engineering Informatics</full-title></periodical><pages>65-76</pages><volume>25</volume><number>1</number><dates><year>2011</year></dates><isbn>1474-0346</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[26]. ملاحظات مربوط به مصرف کننده نقش مهمی در ارزیابی زنجیره تأمین فرآوردههای غذایی و همچنین سنجش امنیت غذایی جامعه دارد زیرا مصرف کنندگان یکی از ارکان مهم ارزیابی عملکرد صنعت غذا بوده و ارزیابی آنان از کیفیت فراوردههای غذایی از اهمیت بالایی برخوردار است.
امروزه زنجیرههای تامین غذایی با استفاده از ابزارهای متفاوت به سمت جهانی شدن حرکت میکنند و در پی این هستند تا با رعایت قیمت بازار رقابت، دسترسی راحتتر و بیشتری برای محصولات فراهم کنند. برای دستیابی به این زنجیره تامین، باید بتوان از علوم فرآوری محصولات غذایی و زیست محیطی در کنار علومی مانند بازاریابی و تحقیق در عملیات استفاده کرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Apaiah</Author><Year>2005</Year><RecNum>2364</RecNum><DisplayText>[19]</DisplayText><record><rec-number>2364</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408526280″>2364</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Apaiah, Radhika K</author><author>Hendrix, Eligius MT</author><author>Meerdink, Gerrit</author><author>Linnemann, Anita R</author></authors></contributors><titles><title>Qualitative methodology for efficient food chain design</title><secondary-title>Trends in food science &amp; technology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Trends in food science &amp; technology</full-title></periodical><pages>204-214</pages><volume>16</volume><number>5</number><dates><year>2005</year></dates><isbn>0924-2244</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[29].
2-7-1 جایگاه زنجیره تامین غذایی در ایرانغذا علاوه بر سلامت و لذت بخشی، سهم قابل ملاحظه‌ای در هزینه‌های زندگی دارد. طی سال‌های اخیر هزینه مواد غذایی در ایران، همواره سهمی بین 22 تا 25 درصد از هزینه‌های خانوار شهری و30 تا 37 درصد از هزینه‌های خانوار روستایی را داشته است. صنایع غذایی نقش مهمی در اقتصاد دارند. بیش از 10 هزار واحد تولیدی صنایع غذایی در کشور وجود دارند که 15% از اشتغال بخش صنعت در بر می‌گیرند. از یک طرف افزایش جمعیت به همراه گسترش شهرنشینی و افزایش سطح درآمد سرانه، نیاز به بسته‌بندی، نگهداری و فرآوری مواد غذایی را روز به روز افزایش داده است و از طرف دیگر، صنایع غذایی به عنوان حلقه واسط بین کشاورزی و دامپروری با مصارف نهایی نقش مهمی در مدیریت زنجیره و توازن تولید و مصرف دارند. آن دسته از صنایع غذایی که اطلاعات بهتری از انتهای زنجیره (تقاضا و سلایق مصرف‌کنندگان) داشته و می‌توانند باعث تنظیم برنامه‌های تولید در بخش کشاورزی و دامپروری شده، اتلاف‌ها را کاهش داده و تخصیص منابع را بهبود دهند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Apaiah</Author><Year>2005</Year><RecNum>2364</RecNum><DisplayText>[19]</DisplayText><record><rec-number>2364</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408526280″>2364</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Apaiah, Radhika K</author><author>Hendrix, Eligius MT</author><author>Meerdink, Gerrit</author><author>Linnemann, Anita R</author></authors></contributors><titles><title>Qualitative methodology for efficient food chain design</title><secondary-title>Trends in food science &amp; technology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Trends in food science &amp; technology</full-title></periodical><pages>204-214</pages><volume>16</volume><number>5</number><dates><year>2005</year></dates><isbn>0924-2244</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[8].
در چشم انداز سال 1404 تاکید ویژهای بر روی زنجیره تامین غذایی صورت گرفته است. ویژگیهای این زنجیره تامین عبارتند از:
1. مبتنی بر ارزشهای ایرانی اسلامی
2. تامین کنندهی فرآوردههای غذایی در راستای امنیت غذایی
3. عرضهکننده فرآوردههای غذایی سالم، ایمن، مغذی و قابل خرید برای همگان
4. یکپارچه و متوازن کنندهی تولید و مصرف فرآوردههای غذایی از مزرعه تا سفره
5.. متوازن در مبادلات خارجی
6. موثر در توزیع متعادل فعالیتها و جمعیت در کشور
7. مبتنی بر دانش، پایدار، بهرهور، رقابتپذیر و نوآور
برای اجرایی شدن این چشمانداز، ارزشها بیان شده در آن باید به دقت مشخص شوند. مقاصد و اهدافی قابل سنجش و ارزیابی هستند که در راستای چشم انداز و با توجه به منابع، اثربخشی و کارایی راهبردها تعیین میشوند.
جدول(2-1) مقاصد زنجیره تامین فرآوردههای غذایی ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Apaiah</Author><Year>2005</Year><RecNum>2364</RecNum><DisplayText>[19]</DisplayText><record><rec-number>2364</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408526280″>2364</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Apaiah, Radhika K</author><author>Hendrix, Eligius MT</author><author>Meerdink, Gerrit</author><author>Linnemann, Anita R</author></authors></contributors><titles><title>Qualitative methodology for efficient food chain design</title><secondary-title>Trends in food science &amp; technology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Trends in food science &amp; technology</full-title></periodical><pages>204-214</pages><volume>16</volume><number>5</number><dates><year>2005</year></dates><isbn>0924-2244</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[63]
عوامل اجرای برنامه راهبردی زنجیره تامین فرآورده های غذایی در ایران، تشکلها، بنگاههای اقتصادی، خانوارها و حاکمیت هستند. نقش حاکمیت رسمیت دادن به اهداف و هدایت عمومی عوامل به سوی آنها میباشد و تحقق راهبردهای میانی بیشتر به عهدهی بنگاههای اقتصادی و خانوارها است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Apaiah</Author><Year>2005</Year><RecNum>2364</RecNum><DisplayText>[19]</DisplayText><record><rec-number>2364</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408526280″>2364</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Apaiah, Radhika K</author><author>Hendrix, Eligius MT</author><author>Meerdink, Gerrit</author><author>Linnemann, Anita R</author></authors></contributors><titles><title>Qualitative methodology for efficient food chain design</title><secondary-title>Trends in food science &amp; technology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Trends in food science &amp; technology</full-title></periodical><pages>204-214</pages><volume>16</volume><number>5</number><dates><year>2005</year></dates><isbn>0924-2244</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[63]. برای افزایش هماهنگی در مدیریت زنجیره تامین فرآوردههای غذایی، تشکیل « شورای هماهنگی زنجیره تأمین فراورده های غذایی » پیشنهاد شده است. وظیفه اصلی این شورا حمایت از انجام مطالعات لازم برای مدیریت زنجیره تامین صنایع غذایی و تعیین برنامههای راهبردی آن میباشد.
2-7-2 مزایای ایجاد زنجیره تامین غذایی در کشور ایراندر این قسمت به مزایای ایجاد زنجیره تامین غذایی در کشور ایران میپردازیم:
1. توجه بیشتر به قشر روستانشین و کشاورزان: عمدهی تولید کنندگان محصولات غذایی در ایران را قشر روستانشین و کشاورزان تشکیل میدهند. وجود یک زنجیره تامین کارآمد موجب توجه به حقوق این تامینکنندگان و افزایش درآمد آنها میشود که به وجود آمدن این شرایط علاوه بر ایجاد شرایط مناسب زندگی برای آنها سبب کاهش مهاجرت از روستا به شهر و ازدحام جمعیت میشود.
2. ایجاد اشتغال و استفاده از نیروهای متخصص و کارآمد: با توجه به آمار ارائه شده در بخشهای گذشته صنایع غذایی بسیار سودده و اشتغالزا میباشد. در حال حاضر افراد مجرب و باسواد بسیاری در زمینه صنایع غذایی در کشور وجود دارند. در صورت وجود زنجیره تامین مناسب این افراد میتوانند در ایران مشغول به کار شوند و قدمی در راه رفع مشکل بیکاری کشور برداشته شود.
3. بازار مناسب : مهدحافظ ذوالفقار و همکارش مطالعهای در مورد یکپارچگی زنجیره تامین غذای حلال انجام دادهاند. در این تحقیق عنوان شده است که علاوه بر مسلمانان افراد غیر مسلمان نیز به دلایل مختلفی به سمت غذای حلال روی آوردهاند. تولید این نوع غذا بیشتر به دست افراد غیر مسلمان انجام میشود که این موضوع بعضا موجب بروز نگرانی در میان مصرف کنندگان میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Zulfakar</Author><Year>2014</Year><RecNum>2380</RecNum><DisplayText>[23]</DisplayText><record><rec-number>2380</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408821685″>2380</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Zulfakar, Mohd Hafiz</author><author>Anuar, Marhani Mohamed</author><author>Talib, Mohamed Syazwan Ab</author></authors></contributors><titles><title>Conceptual Framework on Halal Food Supply Chain Integrity Enhancement</title><secondary-title>Procedia-Social and Behavioral Sciences</secondary-title></titles><periodical><full-title>Procedia-Social and Behavioral Sciences</full-title></periodical><pages>58-67</pages><volume>121</volume><dates><year>2014</year></dates><isbn>1877-0428</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[33]. جمعیت بالای مسلمانان جهان و منطقه باعث ایجاد بازار بسیار مناسب برای غذای حلال میشود. در صورت توجه مسئولان کشور به این صنعت و ارایه یک برنامه جامع براحتی میتوان وارد این بازار شد و از ظرفیتهای آن بهره برد.
2-7-3 توجه به کیفیت و سلامت محصول در زنجیره تامین غذاییوجود امنیت غذایی از حقوق اولیه انسانها میباشد که دولت هر جامعه مسئولیت برقراری آن را به عهده دارد. امنیت غذای تنها به تامین نیاز مردم محدود نمیشود و باید محصولات غذایی که در اختیار افراد قرار میگیرد از سلامت کامل برخوردار بوده و کیفیت قابل قبولی داشته باشد. سالانه در آمریکا بیش از سیصد هزار نفر به دلیل مصمومیتهای ناشی از مصرف مواد غذایی و نوشیدنیهای آلوده در بیمارستان بستری میشوند و پنج هزار نفر از آنها جان خود را از دست میدهند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Zhang</Author><Year>2012</Year><RecNum>2366</RecNum><DisplayText>[18]</DisplayText><record><rec-number>2366</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408532393″>2366</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Zhang, Min</author><author>Li, Peichong</author></authors></contributors><titles><title>RFID application strategy in agri-food supply chain based on safety and benefit analysis</title><secondary-title>Physics Procedia</secondary-title></titles><periodical><full-title>Physics Procedia</full-title></periodical><pages>636-642</pages><volume>25</volume><dates><year>2012</year></dates><isbn>1875-3892</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[28]. توجه به این آمار میتواند اهمیت توجه به سلامت و کیفیت محصولات غذایی را روشنتر کند. تولید و عرضه کافی غذا در سطح کلان شرط اولیه تامین امنیت غذایی در یک جامعه محسوب میشود همواره وجود امنیت غذایی و بهبود وضعیت تغذیه‌ای به عنوان اساسیترین شرط متضمن حفظ سلامت جامعه مطرح میشود. پایداری امنیت غذایی و سلامت وضعیت تغذیه نیازمند ایجاد یک نظام پایدار تولید و توزیع مواد غذایی است. این موضوع بدون شک موجب ایجاد قوانین جدیدی میشود که در آینده زنجیره تامین غذایی را تحت تاثیر قرار خواهد داد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ahumada</Author><Year>2009</Year><RecNum>2341</RecNum><DisplayText>[2]</DisplayText><record><rec-number>2341</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408471743″>2341</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Ahumada, Omar</author><author>Villalobos, J Rene</author></authors></contributors><titles><title>Application of planning models in the agri-food supply chain: A review</title><secondary-title>European Journal of Operational Research</secondary-title></titles><periodical><full-title>European Journal of Operational Research</full-title></periodical><pages>1-20</pages><volume>196</volume><number>1</number><dates><year>2009</year></dates><isbn>0377-2217</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[12]. تضمین و کنترل کیفیت محصولات غذایی در طول زنجیره تامین غذایی یکی از مهمترین مشخصههای این زنجیره میباشد زیرا کیفیت محصولات بر روی سلامت آنها تاثیر دارند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>van der Vorst</Author><Year>2009</Year><RecNum>2370</RecNum><DisplayText>[17]</DisplayText><record><rec-number>2370</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408692027″>2370</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>van der Vorst, Jack GAJ</author><author>Tromp, Seth-Oscar</author><author>Zee, Durk-Jouke van der</author></authors></contributors><titles><title>Simulation modelling for food supply chain redesign; integrated decision making on product quality, sustainability and logistics</title><secondary-title>International Journal of Production Research</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Journal of Production Research</full-title></periodical><pages>6611-6631</pages><volume>47</volume><number>23</number><dates><year>2009</year></dates><isbn>0020-7543</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[27]. سازمان استاندارد جهانی نیز در این زمینه استاندارد ISO2200 را ارائه کرده است. ماروچک به همراه همکارانش در مقالهای به برقراری امنیت و سلامت محصول نهایی در زنجیره تامین برای صنایع مختلف پرداخته و چالشهای مطرح در این زمینه را بررسی کرده است و در قسمت سوم از بخش اول مقالات موجود در زمینه زنجیره تامین غذایی را بررسی کرده است. طبق تحقیقات بررسی شده در این مطالعه، مواد غذایی به دلیل اینکه مستقیما سلامت جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد حساسیتها در این مورد به شدت بالا برده و کشورهای مختلف نیز قوانینی در این راستا وضع کردهاند و مجازات سنگینی برای متخلفین در نظر گرفتهاند. حساسیت تولیدیهای مختلف در این زمینه به قدری افزایش یافته است که حتی تضمین سلامت محصول را بر انتخاب تامین کننده مناسب ترجیح میدهند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Marucheck</Author><Year>2011</Year><RecNum>2356</RecNum><DisplayText>[24]</DisplayText><record><rec-number>2356</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408480697″>2356</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Marucheck, Ann</author><author>Greis, Noel</author><author>Mena, Carlos</author><author>Cai, Linning</author></authors></contributors><titles><title>Product safety and security in the global supply chain: Issues, challenges and research opportunities</title><secondary-title>Journal of Operations Management</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Operations Management</full-title></periodical><pages>707-720</pages><volume>29</volume><number>7</number><dates><year>2011</year></dates><isbn>0272-6963</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[34]. از آنجایی که کیفیت و گوناگونی مواد اولیه همواره متغیر بوده و تاثیر بسزایی در زنجیره دارد. علاوه بر تغییرت بیولوژیکی زمان و شرایط محیطی ناشی از بسته بندی، نحوهی بارگیری، دما و نوع حمل و نقل و دمای انبار و شرایط محیطی آن نیز روی کیفیت محصولات تاثیرگذار است. از طرفی کیفیت محصول تاثیر مستقیمی روی تقاضای مشتری دارد، از این رو کنترل در طول زنجیره تامین غذایی امری بسیار مهم و حیاتی میباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Manzini</Author><Year>2013</Year><RecNum>2344</RecNum><DisplayText>[26]</DisplayText><record><rec-number>2344</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408479889″>2344</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Manzini, Riccardo</author><author>Accorsi, Riccardo</author></authors></contributors><titles><title>The new conceptual framework for food supply chain assessment</title><secondary-title>Journal of Food Engineering</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Food Engineering</full-title></periodical><pages>251-263</pages><volume>115</volume><number>2</number><dates><year>2013</year></dates><isbn>0260-8774</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[36]. افت کیفیت محصولات غذایی میتواند در طول زنجیره تامین بیفتد زیرا کیفیت محصولات غذایی وابسته به شرایط محیطی مانند دما میباشد که ارائه یک مدل کنترل موجودی برای آنها تنها با استفاده از رویکردهای عادی امکانپذیر نمیباشد. آیینگ رانگ به همراه همکاران خود افت کیفیت محصولات غذایی و تاثیر دما و زمان روی آن در شبکه توزیع زنجیره تامین را با ارائهی یک مدل MIP بررسی کرده اند که این مدل قابل تعمیم به طیف گستردهای از محصولات غذایی میباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rong</Author><Year>2011</Year><RecNum>2345</RecNum><DisplayText>[27]</DisplayText><record><rec-number>2345</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408479941″>2345</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Rong, Aiying</author><author>Akkerman, Renzo</author><author>Grunow, Martin</author></authors></contributors><titles><title>An optimization approach for managing fresh food quality throughout the supply chain</title><secondary-title>International Journal of Production Economics</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Journal of Production Economics</full-title></periodical><pages>421-429</pages><volume>131</volume><number>1</number><dates><year>2011</year></dates><isbn>0925-5273</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[37]. امنیت غذایی زمانی میتواند به شکل قابل قبولی برقرار شود که تمامی موانع موجود بر سر راه برداشته شده و یک برنامهریزی کامل در این زمینه صورت گیرد. در نتیجه توجه به این چالش در تمامی بخشهای زنجیره تامین امری اجتناب ناپذیر میباشد.
توجه به کیفیت و سلامت محصولات غذایی نه تنها موجب رضایتمندی مشتری میشود بلکه وظیفه قانونی و انسانی هر تولید کننده میباشد که باید به آن پایبند باشد و با توجه به موارد ذکر شده میتوان گفت توجه به کیفیت غذا علاوه بر تامین سلامت مردم از لحاظ اقتصادی و رقابت تجاری نیز اهمیت ویژهای دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Barendsz</Author><Year>1998</Year><RecNum>2395</RecNum><DisplayText>[25]</DisplayText><record><rec-number>2395</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1409208201″>2395</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Barendsz, AW</author></authors></contributors><titles><title>Food safety and total quality management</title><secondary-title>Food Control</secondary-title></titles><periodical><full-title>Food Control</full-title></periodical><pages>163-170</pages><volume>9</volume><number>2</number><dates><year>1998</year></dates><isbn>0956-7135</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[35].
در کشور ما نیز این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است و شورایعالی سلامت و امنیت غذایی با ریاست رئیس جمهور و عضویت 15 وزیر و روسای سازمان های مرتبط با مباحث سلامت و امنیت غذایی تشکیل گردید که آئین نامه اجرایی آن در تاریخ 13/8/1385 توسط هیأت وزیران تصویب و ابلاغ گردیده است.
2-7-4 کارآمدی حمل و نقل در زنجیره تامین غذاییدر زنجیره تامین جریان کالا در قسمتهای مختلف برقرار است که برای افزایش سطح سرویسدهی و کاهش هزینهها مدیریت این جریان و ایجاد یک تعامل مناسب بسار ضروری میباشد. همانطور که در شکل (2-5) مشاهده میشود میان تمام بخشها، سیستم توزیع مواد و حمل و نقل برقرار میباشد. در یک سیستم عادی شاید توجهی به این موضوع نشود اما مدیران حرفهای جهت مدیریت زنجیره تامین قطعا نباید از لجستیک و جریان مواد غافل شوند زیرا که توجه به این مسئله آنها را در حل مشکلات و برنامهریزی مناسب برای تعامل بخشهای مختلف یاری خواهد کرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Erturgut</Author><Year>2011</Year><RecNum>2381</RecNum><DisplayText>[28]</DisplayText><record><rec-number>2381</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408955175″>2381</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Erturgut, Ramazan</author><author>Soysekerci, Serhat</author></authors></contributors><titles><title>Professional manager education on logistics and supply chain management</title><secondary-title>Procedia-Social and Behavioral Sciences</secondary-title></titles><periodical><full-title>Procedia-Social and Behavioral Sciences</full-title></periodical><pages>2771-2775</pages><volume>15</volume><dates><year>2011</year></dates><isbn>1877-0428</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[38].

شکل(2-5) حمل و نقل در زنجیره تامیندر ادامه به بررسی چند دیدگاه مختلف میپردازیم:
از اوایل سال 1990 شرایط تجارت دچار تحول شد و به خاطر جهانی شدن تجارتهای مختلف، رقابت بر سر تامین کالای صحیح در زمان صحیح، نقطه درست، شرایط مناسب و در پایینترین قیمت شدت یافت. امروزه لجستیک به بخش جدا نشدنی هر سازمان تبدیل شده است و هیچ تجارتی بدون یک سیستم لجستیک کارآمد موفق نخواهد بود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Neeraja</Author><Year>2014</Year><RecNum>2376</RecNum><DisplayText>[29]</DisplayText><record><rec-number>2376</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408715823″>2376</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Neeraja, B</author><author>Mehta, Mita</author><author>Chandani, Arti</author></authors></contributors><titles><title>Supply Chain and Logistics for the Present Day Business</title><secondary-title>Procedia Economics and Finance</secondary-title></titles><periodical><full-title>Procedia Economics and Finance</full-title></periodical><pages>665-675</pages><volume>11</volume><dates><year>2014</year></dates><isbn>2212-5671</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[39].
برنامهریزی لجستیک، کنترل و اجرای جریان مواد را بر عهده دارد که وجود آن تقریبا در هر صنعتی لازم و ضروری میباشد و وجود آن به همراه مدیریت زنجیره تامین یک مزیت رقابتی برای سازمان به شمار میآید ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Leukel</Author><Year>2008</Year><RecNum>2362</RecNum><DisplayText>[28, 30]</DisplayText><record><rec-number>2362</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408523285″>2362</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Leukel, Joerg</author><author>Kirn, Stefan</author></authors></contributors><titles><title>A supply chain management approach to logistics ontologies in information sys–s</title><secondary-title>Business Information Sys–s</secondary-title></titles><pages>95-105</pages><dates><year>2008</year></dates><publisher>Springer</publisher><isbn>354079395X</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Erturgut</Author><Year>2011</Year><RecNum>2381</RecNum><record><rec-number>2381</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408955175″>2381</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Erturgut, Ramazan</author><author>Soysekerci, Serhat</author></authors></contributors><titles><title>Professional manager education on logistics and supply chain management</title><secondary-title>Procedia-Social and Behavioral Sciences</secondary-title></titles><periodical><full-title>Procedia-Social and Behavioral Sciences</full-title></periodical><pages>2771-2775</pages><volume>15</volume><dates><year>2011</year></dates><isbn>1877-0428</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[38, 40].
در بازار رقابتی امروز جهان بسیار واضح است که کارخانهها باید تصمیمات عملیاتی و استراتژیکی برای بهینه سازی و مدیریت سیستم حمل و نقل خود بگیرند زیرا این تصمیمات میتواند تاثیر قابل توجهی در کاهش هزینهها و افزایش رقابت پذیری آنها داشته باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Govindan</Author><Year>2014</Year><RecNum>2354</RecNum><DisplayText>[31]</DisplayText><record><rec-number>2354</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408480636″>2354</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Govindan, K</author><author>Jafarian, A</author><author>Khodaverdi, R</author><author>Devika, K</author></authors></contributors><titles><title>Two-echelon multiple-vehicle location–routing problem with time windows for optimization of sustainable supply chain network of perishable food</title><secondary-title>International Journal of Production Economics</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Journal of Production Economics</full-title></periodical><pages>9-28</pages><volume>152</volume><dates><year>2014</year></dates><isbn>0925-5273</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[41].
افزایش تقاضا و جریان اطلاعات، مدیریت نوین و حضور در بازارهای جهانی از ویژگیهای تجارتهای قرن 21 میباشد که تغییرات گستردهای نسبت به سالهای گذشته داشتهاند و در عصر حاضر برای پاسخ به این تغییرات وجود یک سیستم لجستیک برای سازمانها بسیار ضروری میباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Creazza</Author><Year>2010</Year><RecNum>2388</RecNum><DisplayText>[32]</DisplayText><record><rec-number>2388</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1409061610″>2388</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Creazza, A</author><author>Dallari, F</author><author>Melacini, M</author></authors></contributors><titles><title>Evaluating logistics network configurations for a global supply chain</title><secondary-title>Supply Chain Management: An International Journal</secondary-title></titles><periodical><full-title>Supply Chain Management: An International Journal</full-title></periodical><pages>154-164</pages><volume>15</volume><number>2</number><dates><year>2010</year></dates><isbn>1359-8546</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[42].
با وجود گذشت زمان نقایصی در مورد شبکه حمل و نقل و توزیع مواد غذایی همچنان به چشم میخورند. مشکلاتی از قبیل وجود محصولات زیاد و متنوع، زنجیره تامین طولانی و پیچیده و تضمین در دسترس بودن محصول و کیفیت آن ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Perdana</Author><Year>2012</Year><RecNum>2375</RecNum><DisplayText>[33]</DisplayText><record><rec-number>2375</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408707425″>2375</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Perdana, Yandra Rahadian</author></authors></contributors><titles><title>Logistics Information Sys– for Supply Chain of Agricultural Commodity</title><secondary-title>Procedia-Social and Behavioral Sciences</secondary-title></titles><periodical><full-title>Procedia-Social and Behavioral Sciences</full-title></periodical><pages>608-613</pages><volume>65</volume><dates><year>2012</year></dates><isbn>1877-0428</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[43]. مواد اولیه یا محصول نهایی، از هر جایی که تامین و به هر جایی که فرستاده شوند، تنها سیستم حمل و نقل است که میتواند نیازمندیهای بین دو نقطه فرستنده و گیرنده را تامین کند. توجه به کارآمدی حمل و نقل در زنجیره تامین میتواند نقش بسزایی در افزایش بازده و کاهش هزینهها داشته باشد. رشد روز افزون جمعیت جهان نیاز به محصولات غذایی را چندین برابر کرده است که برای تامین این مقدار از تقاضا، وجود یک زنجیره تامین غذایی با سیستم حمل و نقل کارآمد بسیار ضروری است. با توجه به این مسئله که مواد غذایی فاسد شدنی میباشند پس در حمل و نقل آنها باید دقت ویژهای صورت گیرد و وسیله مناسب برای این کار انتخاب شود تا بتواند در یک دمای مناسب و حفظ سایر شرایط محیطی مانند رطوبت، نور خورشید امنیت محصولات را فراهم کند و آنها را در سلامت کامل جابهجا کند. حمل و نقل آسان و کم هزینه، انتخاب وسیله مناسب حمل و نقل و رفع موانعی مانند ترافیک، میتواند کمک زیادی به زنجیره تامین بکند وجود این مسایل و رشد فزایندهی شمار کارخانههای تولیدی نیاز به توجه ویژه به حمل و نقل را در زنجیره تامین دو چندان میکند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Govindan</Author><Year>2014</Year><RecNum>2354</RecNum><DisplayText>[31]</DisplayText><record><rec-number>2354</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408480636″>2354</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Govindan, K</author><author>Jafarian, A</author><author>Khodaverdi, R</author><author>Devika, K</author></authors></contributors><titles><title>Two-echelon multiple-vehicle location–routing problem with time windows for optimization of sustainable supply chain network of perishable food</title><secondary-title>International Journal of Production Economics</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Journal of Production Economics</full-title></periodical><pages>9-28</pages><volume>152</volume><dates><year>2014</year></dates><isbn>0925-5273</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[41، 44]. برای حفظ کیفیت محصول انتخاب دمای مناسب چالشی بسیار مهم به شمار میرود. از نظر یک تولید کننده زمان در دسترس بودن محصول و نحوه توزیع آن بسار مهم می باشد و از نظر مصرف کننده نیز تهیه بهترین کالا در بهترین مکان و در زمان مناسب مهمترین دغدغهها میباشند. یک سیستم حمل و نقل با سیستم اطلاعاتی به روز میتواند سازمان را در جهت رفع این دغدغهها یاری کند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Perdana</Author><Year>2012</Year><RecNum>2375</RecNum><DisplayText>[33]</DisplayText><record><rec-number>2375</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408707425″>2375</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Perdana, Yandra Rahadian</author></authors></contributors><titles><title>Logistics Information Sys– for Supply Chain of Agricultural Commodity</title><secondary-title>Procedia-Social and Behavioral Sciences</secondary-title></titles><periodical><full-title>Procedia-Social and Behavioral Sciences</full-title></periodical><pages>608-613</pages><volume>65</volume><dates><year>2012</year></dates><isbn>1877-0428</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[43]. برای ایجاد یک سیستم حمل و نقل کار آمد در زنجیره تامین غذایی تبادل اطلاعات میان بخشهای مختلف از اهمیت ویژهای برخوردار است و تبادل اطلاعات موفق تا حدود زیادی میتواند موفقیت آن را تضمین کند. البته در زنجیره تامین غذایی تنها وجود یک سیستم اطلاعاتی نمیتواند متضمن کارامدی حمل و نقل باشد و این شرایط انتقال میباشد که مهمترین نقش را ایفا میکند. شرایط مختلفی میتواند روی کیفیت مواد در طول حمل و نقل تاثیر بگذارد که قطعا مهمترین آن شرایط دمایی میباشد. همان طور که در بخش قبل نیز اشاره شد آیینگ رانگ و همکارانش دما را مهمترین چالش در زنجیره تامین غذایی معرفی کردهاند به نحوی که حتی در بعضی از محصولات نیز انتقال محصولات به مشتریانی که کیفیت بهتری را تقاضا کرده اند در دمای پایین تری صورت میگیرد، همچنین هر چه فاصله ایستگاههای حمل و نقل بیشتر باشد دمای انتخاب شده باید پایینتر باشد تا از افت کیفیت محصول جلوگیری شود که طبعا تمامی مسائل ذکر شده روی هزینههای حمل و نقل تاثیرگذار خواهد بود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rong</Author><Year>2011</Year><RecNum>2345</RecNum><DisplayText>[27]</DisplayText><record><rec-number>2345</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50wxdpzd9vd5r7e9t5b595djrfpttrxw9avp” timestamp=”1408479941″>2345</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Rong, Aiying</author><author>Akkerman, Renzo</author><author>Grunow, Martin</author></authors></contributors><titles><title>An optimization approach for managing fresh food quality throughout the supply chain</title><secondary-title>International Journal of Production Economics</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Journal of Production Economics</full-title></periodical><pages>421-429</pages><volume>131</volume><number>1</number><dates><year>2011</year></dates><isbn>0925-5273</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[37].
2-7-5 زنجیره تامین سبز

این نوشته در مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *