*62

تاثیر مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله بر پروفایل لیپیدی خون

تقدیم به همسر و والدین مهربانم که در این راه یاری ام نمودند
با تشکر فراوان از شرکت دارو های گیاهی دینه ایران و پرسنل معاونت آموزش و پژوهش ابهدا نهاجا،آزمایشگاه پاتولوژی بیمارستان بعثت نهاجا که در زمینه انجام کمال همکاری را با اینجانب مبذول داشتند.
چکیده
تاثیر مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله بر پروفایل لیپیدی خون
زمینه : آترواسکلروز علت عمده مرگ در جهان پیشرفته است . اختلال در لیپوپروتئین‌های پلاسما و متابولیسم چربی‌ها، بیش از سایر عوامل در بروز آترواسکلروز نقش دارد. لذا کنترل و درمان هیپرلیپیدمی، امری لازم و اساسی به نظر می‌رسد.

هدف : گرایش عمومی جوامع به طب سنتی و استفاده از داروهای گیاهی در طی سال ها اخیر رو به افزایش بوده است، نقش گیاهان مختلف در کاهش چربیهای خون و در نتیجه کاهش بیماریهای قلبی- عروقی شناخته شده است. در این زمینه می‌توان به شنبلیله، شوید و برگ درخت گردو اشاره نمود. مطالعات انسانی نشان دهنده اثر گیاه شنبلیله بر چربی خون در ایران محدود بوده ، لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیرمصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله بر پروفایل لیپیدی طراحی گردید.
روش مطالعه: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بوده و بر روی 49 بیمار هایپرلیپیدمیک که داروهای کاهنده چربی خون مصرف نمی کردند صورت گرفت ،بیماران بطور تصادفی بین دو گروه مداخله وکنترل تقسیم شده (24نفر مداخله و 25 نفر کنترل)و هر دو گروه آموزش های تغذیه ای لازم در زمینه تغییر رژیم غذایی و سبک زندگی دریافت نمودند. همچنین گروه مداخله روزانه 5 گرم پودر دانه شنبلیله بصورت ساشه های بسته بندی شده به مدت 8 هفته همراه غذا دریافت می کرند.
میزانhigh-density lipoprotein(HDL) low – density lipoprotein(LDL), triacylglycerol (TG), Fasting Blood Sugare (FBS) و Total Cholesterol(Tchol) بیماران در ابتدا و انتهای مطالعه اندازه گیری و با استفاده از آزمون t زوجی مقایسه شد.

یافته ها :نتایج این بررسی حاکی از کاهش معنی داری (p<0.05)در میزان FBS,TG,Tchol,LDL در گروه مداخله بود. HDL بیماران درهر دو گروه در طول مطالعه تغییر معنی داری نداشت.
نتیجه گیری :
مطالعه اخیر نشان داد که مصرف پودر دانه شنبلیله در کاهش چربی های خون بیماران هایپر لیپیدمیک موثر می باشد.
کلید واژه ها :شنبلیله، چربی خون، هایپیرلیپیدمی
فهرست مطالب
فصل اول:مقدمه و بیان مساله 1-مقدمه 1
1-2 بیان مساله و اهمیت پژوهش 3
1-3 اهداف و فرضیات 8
1-3-1 اهداف اصلی 8
1-3-2 اهداف فرعی 8
1-3-3 اهداف کاربردی 8
1-3-4 فرضیه ها 9
فصل دوم :بررسی متون
10
2-1 مقدمه 11
2-2 مبانی نظری پژوهش 11
2-3 مروری بر مطالعات انجام شده 12
2-3-1 مطالعات انجام شده در ایران
12
2-3-2 مطالعات انجام شده در جهان
14
فصل سوم : رو ش پژوهش 16
3-1 مقدمه 17
3-2 نوع پژوهش 17
3-3 جامعه پژوهش 17
3-4 روش نمونه گیری و حجم نمونه 19
3-5 روش گرد آوری داده ها 21
3-6 ابزار گردآوری داده ها 21
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها 22
3-8 مکان و زمان مطالعه 22
3-9 محدودیت های پژوهش 22
3-10 ملاحظات اخلاقی 23
3-11 تعریف واژه ها
24
فصل چهارم : 25
یافته ها 26
فصل پنجم : بحث،نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات 39
بحث 40
نتیجه گیری 45
ارائه پیشنهادات
منابع
45
46
پیوست ها
51
فرم جمع آوری اطلاعات بیوشیمیایی و آنتروپومتری 52
فرم رضایت نامه
برگه اطلاع رسانی 53
54
چکیده انگلیسی 55
فهرست جداول جدول 1 : مقایسه دو گروه در ابتدای مطالعه تاثیر مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله بر پروفایل لیپیدی خون 27
جدول 2 : خصوصیات افراد گروه مداخله در ابتدای و انتهای مطالعه تاثیر مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله بر پروفایل لیپیدی خون
جدول 3 : خصوصیات افراد گروه کنترل در ابتدای و انتهای مطالعه تاثیر مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله بر پروفایل لیپیدی خون 28
29
جدول 4 : میزان پروفایل لیپیدی خون قبل و بعد از مداخله با پودر تخم شنبلیله در هر دو گروه بر حسب جنس
جدول 5 : میزان FBS و نسبتهای آتروژ نیک خون قبل و بعد از مداخله با پودر تخم شنبلیله در هر دو گروه بر حسب جنس 35
36
جدول 6 : میزان پروفایل لیپیدی خون قبل و بعد از مداخله با پودر تخم شنبلیله در هر دو گروه بر حسب سن
جدول 7 : میزان FBS و نسبتهای آتروژنیک خون قبل و بعد از مداخله با پودر تخم شنبلیله در هر دو گروه بر حسب سن
37
38
فصل اول : مقدمه و بیان مساله
1 مقدمه :
آترواسکلروز علت عمده مرگ در جهان پیشرفته است و پیش بینی می‌شود تا 25 سال آینده، به علت عمده مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه نیز تبدیل گردد. در ایالات متحده آمریکا، آترواسکلروز مسئول بیش از یک دوم موارد مرگ بوده و سالانه هزینه‌ای معادل 100 بیلیون دلار به درمان این گونه بیماران اختصاص می‌یابد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>BF</Author><Year>2006</Year><RecNum>41</RecNum><DisplayText>(Boudi, Chowdury, &amp; James, 2006)</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vrvzx22xgr9wwcevdf15wv0ttdz0apr50fsw”>1</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Boudi, BF</author><author>Chowdury, H</author><author>James, L</author></authors></contributors><titles><title>Causes and treatment of atherosclerosis</title><secondary-title>E Medicine</secondary-title></titles><periodical><full-title>E Medicine</full-title></periodical><pages>1-9</pages><dates><year>2006</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Boudi et al., 2006) . همچنین بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال 2005 در دو جنس حدود 17 میلیون نفر به علــت بیماریهای قلبی-عروقی فوت کرده‌اند، که 30 درصد کل مرگ ها را به خود اختصاص داده است. در ایران نیز 38 درصــد موارد مرگ ناشی از بیماری های قلبی– عروقی است و اولین علت مرگ و میر کشور به شمار می‌رود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Tarahi</Author><Year>2007</Year><RecNum>50</RecNum><DisplayText>(Tarahi, 2007)</DisplayText><record><rec-number>2</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vrvzx22xgr9wwcevdf15wv0ttdz0apr50fsw”>2</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Tarahi, MJ.</author></authors><secondary-authors><author>1</author></secondary-authors></contributors><titles><title>Introduction of Iranian diseases epidemiology</title></titles><section>115-16</section><dates><year>2007</year></dates><pub-location>Tehran</pub-location><publisher>SirvanPubl</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Tarahi, 2007). مطالعات اپیدمیولوژیک، عوامل خطرزای این دسته از بیماری‌ها را هیپرلیپیدمی، فشار خون بالا، مصرف سیگار، دیابت، سن، جنس و فعالیت‌های فیزیکی گزارش نموده‌اند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ridkey</Author><Year>1999</Year><RecNum>36</RecNum><DisplayText>(Ridkey, 1999)</DisplayText><record><rec-number>3</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vrvzx22xgr9wwcevdf15wv0ttdz0apr50fsw”>3</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Ridkey, PM. </author></authors></contributors><titles><title>Evaluating novel cardiovascular risk factors: can we better predict heart attacks</title><secondary-title>Ann Inter Med </secondary-title></titles><periodical><full-title>Ann Inter Med</full-title></periodical><volume>130</volume><number>11</number><section>937-47</section><dates><year>1999</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Ridkey, 1999). نیز اعلام شده است که اختلال در لیپوپروتئین‌های پلاسما و متابولیسم چربی‌ها، بیش از سایر عوامل در بروز آترواسکلروز نقش دارد(Longo & Harrison,2012). از بین لیپیدهای سرم نیزLDL کلسترول بیشترین ارتباط را با استقرارآترواسکلروز دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Denke</Author><Year>1999</Year><RecNum>42</RecNum><DisplayText>(Denke &amp; Grundy, 1999)</DisplayText><record><rec-number>5</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vrvzx22xgr9wwcevdf15wv0ttdz0apr50fsw”>5</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>Denke, MA. </author><author>Grundy, SM.</author></authors><secondary-authors><author> Smith T</author></secondary-authors></contributors><titles><title>Dyslipoproteinemias atherosclerosis</title><secondary-title>dietary therapy</secondary-title></titles><pages>386-402</pages><dates><year>1999</year></dates><publisher> Saunders</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Denke & Grundy, 1999). لذا کنترل و درمان هیپرلیپیدمی، امری لازم و اساسی به نظر می‌رسد. در کنار درمان دارویی، طب مکمل و گیاه درمانی نیز مداخله توجه متخصصان قرار گرفته است.
1-2 بیان مساله و اهمیت پژوهش :
نقش گیاهان مختلف در کاهش چربیهای خون و در نتیجه کاهش بیماریهای قلبی-عروقی شناخته شده است. در این زمینه می‌توان به شنبلیله، شوید و برگ درخت گردو اشاره نمود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jolodar</Author><Year>1998</Year><RecNum>52</RecNum><DisplayText>(Jolodar &amp; Nazifi, 1998)</DisplayText><record><rec-number>6</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vrvzx22xgr9wwcevdf15wv0ttdz0apr50fsw”>6</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Jolodar, GH</author><author>Nazifi, S</author></authors></contributors><titles><title>Effect of onion garlic and fenugreek on some serum biochemical parameters in diabetic rat</title><secondary-title>Journal of Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran Ahvaz</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran Ahvaz</full-title></periodical><pages>71-81</pages><volume>1</volume><number>1</number><dates><year>1998</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Jolodar & Nazifi, 1998). که بعلت سرشار بودن از اسیدهای چرب غیر اشباع سبب کاهش کلسترول سرم می شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Zambón</Author><Year>2000</Year><RecNum>55</RecNum><DisplayText>(Zambón et al., 2000)</DisplayText><record><rec-number>7</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vrvzx22xgr9wwcevdf15wv0ttdz0apr50fsw”>7</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Zambón, D</author><author>Sabaté, J</author><author>Muñoz, S </author><author>Campero, B </author><author>Casals, E</author><author>Merlos, M </author><author>Laguna, JC</author><author>Ros, E</author></authors></contributors><titles><title>Substituting walnuts for monounsaturated fat improves the serum lipid profile of hypercholesterolemic men and women</title><secondary-title>PubMed</secondary-title></titles><periodical><full-title>PubMed</full-title></periodical><pages>538-46</pages><volume>132</volume><number>7</number><dates><year>2000</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Zambón et al., 2000). مطالعات متعددی روی تاثیر گیاهان مختلف بر روی چربی خون صورت گرفته است بسیاری از مطالعات کاهش میزان کلسترول و LDLc را در نتیجه مصرف شنبلیله،پودر سیر،چای سیاه،چای سبز،سویا و زنجبیل تایید نموده اند (Hassani et al,2010).
گرایش عمومی جوامع به طب سنتی و استفاده از داروهای گیاهی در طی سال های اخیر به علت بروز برخی اثرات زیان بار داروهای شیمیایی بر سلامتی انسان وبعضا” نارسایی‌های طب نوین در درمان برخی بیماری ها رو به افزایش بوده است، همچنین نیاز مبرم به مواد موثره این گیاهان به عنوان مواد اولیه در صنایع داروسازی آرایشی و بهداشتی باعث شده است تا این گیاهان بیش از بیش از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار باشند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>SalehiSurmaghi</Author><Year>2008</Year><RecNum>56</RecNum><DisplayText>(Ghanadi, 2005; SalehiSurmaghi, 2008)</DisplayText><record><rec-number>8</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vrvzx22xgr9wwcevdf15wv0ttdz0apr50fsw”>8</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>SalehiSurmaghi, MH.</author></authors></contributors><titles><title>Medicinal Plants and Herbal Therapy</title></titles><volume>1</volume><section>253-4</section><dates><year>2008</year></dates><pub-location>Tehran</pub-location><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Ghanadi</Author><Year>2005</Year><RecNum>57</RecNum><record><rec-number>9</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vrvzx22xgr9wwcevdf15wv0ttdz0apr50fsw”>9</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Ghanadi, A.</author></authors></contributors><titles><title>Iranian Herbal Pharmacopiea</title></titles><section>497-505</section><dates><year>2005</year></dates><pub-location>Tehran</pub-location><publisher>Ministry of Health</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Ghanadi, 2005; SalehiSurmaghi, 2008). یکی از گیاهان دارویی که در طب سنتی ایران و ملل مختلف سابقه مصرف دیرینه داشته و خواص درمانی چشمگیری برای آن ذکر شده گیاه شنبلیله است.
شنبلیله یا شنبلید با نام علمی Trigonella foenum-graceum گیاهی نهاندانه از دو لپه ای های جدا گلبرگ است که جز راسته گل سرخ، تیره نخود، تیره فرعی پروانه داران و جنسTrifoliaاز گروه Trigonella است .شنبلیله گیاه علفی یک ساله که ارتفاع آن تا 50 سانتی متر می رسد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Dini</Author><Year>2006</Year><RecNum>70</RecNum><DisplayText>(Dini, 2006)</DisplayText><record><rec-number>10</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vrvzx22xgr9wwcevdf15wv0ttdz0apr50fsw”>10</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Dini, M</author></authors></contributors><titles><title>Scientific name of medicinal plants used in t–itional medicine</title></titles><section>299-300</section><dates><year>2006</year></dates><pub-location>Iran</pub-location><publisher>Forest and Rangeland Research Institute Publication</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Dini, 2006). طبق نظر برخی کارشناسان و محققین این گیاه در ابتدا بومی ایران بوده و سپس به مناطق دیگر منتقل شده است. منشا این گیاه نواحی آفریقای شما لی و سواحل مدیترانه بوده همچنین شنبلیله بطور گسترده در هند ،چین ، آفریقا ، الجزیره ، عربستان سعودی ،پاکستان ،مصر، ترکیه ،اوکراین اسپانیا و ایتالیا کاشته می شود . نکته جالب توجه در مداخله شنبلیله طیف وسیع اثرات درمانی ذکر شده آن می‌باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Zargari</Author><Year>1368</Year><RecNum>44</RecNum><DisplayText>(Zargari, 1368)</DisplayText><record><rec-number>11</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vrvzx22xgr9wwcevdf15wv0ttdz0apr50fsw”>11</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author> Zargari, A.</author></authors></contributors><titles><title>Medicinal plants</title></titles><volume>1</volume><section>637-8&#xD;</section><dates><year>1368</year></dates><pub-location>tehran</pub-location><publisher>Tehran University</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Zargari, 1368) .
شنبلیله از دیر باز در طب سنتی در درمان کورک ، دیابت و سل مورد مصر ف بوده است. سایر اثرهای ذکر شده عبارتند از :که اثر ضددرد، ضدآترواسکلروز، ضدالتهاب، ضدنفخ، ضداسپاسم، ضدسرطان، پایین آورنده قند خون، افزایش دهنده میل جنسی، قابض، مقوی قلب، صفراآور، ملین، خلط آور، ، کاهش دهنده چربی خون، کاهش دهنده پرفشاری خون، شیرافزایی، مسهل، تسهیل کننده زایمان، مقوی رحم و ضدکرم از این گیاه استفاده شده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Max</Author><Year>1999</Year><RecNum>64</RecNum><DisplayText>(Gruenwald &amp; Fleming, 1998; Max, 1999)</DisplayText><record><rec-number>12</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vrvzx22xgr9wwcevdf15wv0ttdz0apr50fsw”>12</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Max, B</author></authors></contributors><titles><title>This and That: The essential pharmacology of herbs and spices Trends Pharmacol</title><secondary-title>Sci</secondary-title></titles><periodical><full-title>Sci</full-title></periodical><pages>15-20</pages><number>13</number><dates><year>1999</year></dates><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Gruenwald</Author><Year>1998</Year><RecNum>58</RecNum><record><rec-number>13</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vrvzx22xgr9wwcevdf15wv0ttdz0apr50fsw”>13</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Gruenwald, J</author><author>Fleming, T</author></authors></contributors><titles><title>PDR for herbal medicines</title></titles><dates><year>1998</year></dates><pub-location>Montrale</pub-location><publisher>Medicaleconomic company, Inc</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Gruenwald & Fleming, 1998 Max, 1999;).
شنبلیله با نام علمی Trigonellafoenum-graceum L یک گیاه علفی یکساله از تیره Legouminosae است، که بومی شرق مدیترانه است. در طب سنتی مصارف زیادی برای این گیاه ذکر شده است، از این گیاه برای انقباض رحم، کمک به هضم غذا و افزایش سوخت و ساز و تقویت عمومی در بدن استفاده شده است. این گیاه به سبب تولید آلکالوئیدهای دارویی، ترکیبات استروییدی، ساپوژنین ها و قدرت درمان بخشی بالا در زمره مهم ترین گیاهان دارویی جهان قرار دارد. تریگونلین اسید نیکوتینیکacid nicotinic) (Trigonelline از جمله مهم ترین متابولیت های گیاه شنبلیله به شمار می روند که در درمان دیابت و کاهش کلسترول خون موثر می باشند. دیاسژنین (Diosgenin)ترکیب مهم دیگر بذر این گیاه است که در تولید استروییدهای دارویی از جمله قرص های ضد بارداری استفاده می شود.
بررسی های انجام شده نشان می دهد که 60 % تخم شنبلیله را فیبر تشکیل می دهد که 50% آن از جنس پکتین است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Lee</Author><Year>1995</Year><RecNum>45</RecNum><DisplayText>(Lee, Rodigoz, Story, Farmakalidi, &amp; Prosky, 1995)</DisplayText><record><rec-number>35</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vrvzx22xgr9wwcevdf15wv0ttdz0apr50fsw”>35</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Lee, SC.</author><author>Rodigoz, F.</author><author>Story, M.</author><author>Farmakalidi, F.</author><author>Prosky, L.</author></authors></contributors><titles><title>Determination are soluble and insoluble dietery fiber in psyllium-containing cereal product </title><secondary-title>J AOAC Int </secondary-title></titles><periodical><full-title>J AOAC Int</full-title></periodical><pages>724-729</pages><volume>78</volume><dates><year>1995</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Lee et al., 1995) . پکتین بعنوان یک فیبر ،دارای ویژگی های افزایش سرعت تخلیه روده،کاهش سرعت جذب قند و چربی و کاهش سنتز کلسترول می باشد. مطالعات زیادی بر روی اثرات درمانی و شناسایی ترکیبات شیمیایی این گیاه صورت گرفته است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hasanzade</Author><Year>2010</Year><RecNum>59</RecNum><DisplayText>(Hasanzade, Rezazade, Shamsa, Dolatabadi, &amp; Zarin ghalam, 2010; Madar, Abel, Samish, &amp; A–, 1988)</DisplayText><record><rec-number>14</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vrvzx22xgr9wwcevdf15wv0ttdz0apr50fsw”>14</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Hasanzade, E.</author><author>Rezazade, SH.</author><author>Shamsa, f.</author><author>Dolatabadi, R.</author><author>Zarin ghalam, J.</author></authors></contributors><titles><title>A review of medical and phytochemical properties of fenugreek</title><secondary-title>Journal of Medical Plants</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Medical Plants</full-title></periodical><pages>1-17</pages><volume>34</volume><number>9</number><dates><year>2010</year></dates><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Madar</Author><Year>1988</Year><RecNum>33</RecNum><record><rec-number>15</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vrvzx22xgr9wwcevdf15wv0ttdz0apr50fsw”>15</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Madar, Z.</author><author>Abel, R.</author><author>Samish, S.</author><author>A–, J.</author></authors></contributors><titles><title>Glocuse lowering effect of fenugreek in non insulin dependent diabetics</title><secondary-title>Eur J Clin Nutr</secondary-title></titles><periodical><full-title>Eur J Clin Nutr</full-title></periodical><pages>51-4</pages><volume>42</volume><number>1</number><dates><year>1988</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(;Hasanzade et al., 2010 Madar et al., 1988).
اخیرا گزارش شده برخی اجزای فعال موجود در شنبلیله ، (4-هیدروکسی ایزولوسین و گالاکتومانان) افزایش میزان گلوکز خون را مهار کرده و در بهبود متابولیسم لیپید در محیط داخلی In vivo موثرند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Srichamroen</Author><Year>2008</Year><RecNum>28</RecNum><DisplayText>(Srichamroen, Field, Thomson, &amp; Basu, 2008)</DisplayText><record><rec-number>28</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”zv0xss5fwe5dewea2eb5d22spds9awdaewvr”>28</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Srichamroen, A.</author><author>Field, CJ.</author><author>Thomson, AB.</author><author> Basu, TK.</author></authors></contributors><titles><title>The modifying effects of galactomannan from Canadian-grown fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) on the glycemic and lipidemic status in rats</title><secondary-title> J Clin Biochem Nutr</secondary-title></titles><pages>167-174</pages><volume>48</volume><dates><year>2008</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Srichamroen et al., 2008).
شنبلیله دارای ساپونین های تلخی مانند پروتودی اسکین (protodioscin) می باشد. بسیاری از مطالعات اثر موثر دی اسژنین (شکلی از پروتودی اسکین و دی اسکین) را بر متابولیسم چربی و گلوکز خون منتشر ساختند. دی اسژنین میزان (PPRPϒ) Peroxisome proliferator-activated receptor gammaرا در بافت چربی سفید(WAT) افزایش داده و تمایز سلولهای چربی را القا می کند و سبب کاهش سایز سلولهای چربی می شود.همچنین ترشح مونوسیت کموتراکتانت پروتئین 1 (MCP-1) در سلولهای چربی کاهش یافته در حالی که ترشح آدیبونکتین افزایش می یابد که سبب مهار التهاب در سلول های چربی می گردد. در ادامه ساپونین همانند دی اسژنین میسلهای بزرگی از اسیدهای صفراوی و ملکولهای ساپونین در روده کوچک شکل می گیرد و این میسلها مانع از جذب کلسترول گشته و سبب دفع آنها در مدفوع می گردد . دی اسژنین همچنین سبب کاهش میزان TG و کاهش میزان بیان mRNA ژنهای چربی ساز(FAS,SCD-1,ACC)می گردد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Uemura</Author><Year>2011</Year><RecNum>47</RecNum><DisplayText>(Uemura T et al., 2011)</DisplayText><record><rec-number>39</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vrvzx22xgr9wwcevdf15wv0ttdz0apr50fsw”>39</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Uemura T,</author><author>Goto T,</author><author>Kang MS,</author><author>Mizoguchi N,</author><author>Hirai S, Lee JY,</author><author>Nakano Y,</author><author>Shono J,</author><author>Hoshino S,</author><author>Taketani K,</author><author>Tsuge N,</author><author>Narukami T,</author><author>Makishima M,</author><author>Takahashi N,</author><author>Kawada T</author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>Diosgenin, the main aglycon of fenugreek, inhibits LXR</style><style face=”normal” font=”default” charset=”161″ size=”100%”>α activity in HepG2 cells and decreases plasma and hepatic triglycerides in obese diabetic mice</style></title><secondary-title><style face=”normal” font=”default” charset=”161″ size=”100%”>J Nutr </style></secondary-title></titles><periodical><full-title>J Nutr</full-title></periodical><pages>17-23</pages><volume>141</volume><dates><year>2011</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Uemura et al., 2011).
تخم شنبلیله آلکالوییدی بنام تریگونیلین دارد که ترکیبی شبیه اسید نیکوتینیک است و می تواند در کاهش TG موثر باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Goodman </Author><Year>1980</Year><RecNum>48</RecNum><DisplayText>(Goodman &amp; Gilman 1980)</DisplayText><record><rec-number>37</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vrvzx22xgr9wwcevdf15wv0ttdz0apr50fsw”>37</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Goodman ,</author><author>Gilman ,</author></authors><secondary-authors><author>7th </author></secondary-authors></contributors><titles><title>Pharmacology</title></titles><volume>1</volume><section>834-6</section><dates><year>1980</year></dates><pub-location>New York</pub-location><publisher>Mac Millian</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>( Goodman & Gilman,2001)
برخی مطالعات اثرات کاهنده چربی خون شنبلیله را به ساپوژنین نیز نسبت می دهند که سبب افزایش دفع کلسترول صفراوی شده که در نهایت بدن برای سنتز مجدد نمکهای صفراوی میزان کلسترول پلاسما را کاهش می دهد، در ضمن اثرات کاهنده چربی خون همچنین به ترکیبات شبه استروژنی آن مرتبط است که بطور غیر مستقیم باعث افزایش هورمون تیروئیدی T4 می شود (Basch et al,2003) .
مطالعات صورت گرفته بر روی گیاه شنبلیله نشان دهنده اثرات مفید بر سلامتی همچنین توانایی بالای این گیاه در زمینه های مختلف درمانی می باشد. گرچه از نظر سنتی شنبلیله گیاهی بی خطر است با این حال مطالعات صورت گرفته بر روی شنبلیله نیز اثرات مضر معنی داری را نشان ندادند. ولی احتمال ایجاد مشکلات گوارشی مانند اسهال در استفاده از دوزهای بالا (بیشتر از 100 گرم در روز پودر یا دانه شنبلیله در روز) مخصولا در افرادی با سابقه حساسیت وجود داردBaquer,2013) &(Yadav .
تحقیقات موجود در مورد اثر این دارو بر انواع چربی های خون در ایران بسیار محدود است و سوالات زیادی در این زمینه وجود دارد. بیشتر مطالعات صورت گرفته تاثیر این گیاه را بر قند خون بررسی نموده اند. توجه به ترکیبات بیو شیمیایی موجود در این گیاه ، تحقیق حاضر را به منظور بررسی اثر تخم شنبلیله بر , HDL-c, LDL-c,Tchol ,TG TG افراد مبتلا به هایپرلیپیدمی با دوز و روشی متفاوت از مطالعات صورت گرفته (با دوز 5 گرم در روز بصورت خوراکی بر روی نمونه انسانی )طراحی نمودیم تا در صورت بهره مندی این داروی گیاهی از خواص مورد نظر، بتوان آن را بعنوان یک وسیله مناسب جهت کنترل هایپرلیپیدمی پیشنهاد نمود.
1-3 اهداف و فرضیات :
1-3-1 هدف اصلی (General Objective):
تاثیر مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله بر پروفایل لیپیدی خون
1-3-2 اهداف فرعی ((Specific Objectives:
تعیین میزان پروفایل لیپیدی خون قبل و بعد از مداخله بر حسب سن
تعیین میزان پروفایل لیپیدی خون قبل و بعد از مداخله بر حسب جنس
تعیین میزان نسبتLDL/HDL قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه بر حسب سن
تعیین میزان نسبتLDL/HDL قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه بر حسب جنس
تعیین میزان نسبتCHOLESTROL/HDL قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه بر حسب سن.
تعیین میزان نسبتCHOLESTROL/HDL قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه بر حسب جنس.
1-3-3 اهداف کاربردی ( :(Applied Objectives
در صورت تایید فرضیه ی این طرح استفاده از پودر تخم شنبلیله در افراد مبتلا به هایپرلیپیدمی ممکن است در کاهش چربی های خون به آنها کمک نماید.
1-3-4 فرضیه ها (Hypothesis) یا سؤال های پژوهش:
مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله تاثیرکاهنده بر میزان LDL خون گروه آزمون دارد.
مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله تاثیرافزاینده بر میزان HDL‌ خون گروه آزمون دارد.
مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله تاثیرکاهنده بر میزان TG خون گروه آزمون دارد.
مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله تاثیرکاهنده بر میزان کلسترول خون گروه آزمون دارد.
مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله تاثیرکاهنده بر نسبت LDL/HDL خون گروه آزمون دارد.
مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله تاثیرکاهنده برنسبت Chol/HDL خون گروه آزمون دارد.
تری گلیسیرید در مردان پس از 2 ماه مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله کاهش بیشتری خواهد یافت.
تری گلیسیرید در سنین بالاتر پس از 2 ماه مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله کاهش بیشتری خواهد یافت.
کلسترول LDL در مردان پس از 2 ماه مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله کاهش بیشتری خواهد یافت.
کلسترول LDL در سنین بالاتر پس از 2 ماه مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله کاهش بیشتری خواهد یافت.
کلسترول تام در مردان پس از 2 ماه مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله کاهش بیشتری خواهد یافت.
کلسترول تام در سنین بالاتر پس از 2 ماه مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله کاهش بیشتری خواهد یافت.
HDL در مردان پس از 2 ماه مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله افزایش بیشتری خواهد یافت.
HDLدر سنین بالاتر پس از 2 ماه مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله افزایش بیشتری خواهد یافت.
فصل دوم: بررسی متون
2-1مقدمه :
با توجه به فواید بسیار گیاه شنبلیله و اثرات درمانی متعددی که در مورد این گیاه ذکر شد، مطالعات متعددی خواص درمانی این گیاه را مورد بررسی قرار دادند که بسته به هدف و طراحی مختلف آنها چه بر روی حیوان و چه بر روی انسان غالبا تاثیرمثبت درمانی شنبلیله را مورد تایید قرار دادند، بنا به هدف مطالعه کنونی که موید تاثیر شنبلیله بر کاهش چربی های خون می باشد برخی مطالعات صورت گرفته در ایران و سایر نقاط جهان را مورد بررسی قرار می دهیم.
2-2 مبانی نظری پژوهش :
گیاه شنبلیله از دیر باز نقش گسترده ای را در درمان و پیشگیری بر عهده داشته است. تحقیقات انجام شده نیز بربسیاری از این کاربردهای سنتی صحه نهاده و ارزش درمانی این گیاه و قابلیت های گیاهان دارویی را به روشنی نشان داده است. ترکیبات شاخص در دانه شنبلیله شامل ساپونین ها، آلکالوئیدها و فیبرهای موسیلاژی می باشد که بیشتر خواص درمانی شنبلیله به آنها اختصاص دارد. از جمله ساپونین های مهم این گیاه که غالب خواص در مانی را به آن نسبت می دهند، دیوسژنین (Diosgenin) است. و همچنین آلکالوئید شاخص این گیاه تریگونیلین (Trigonillin) است. با نگاهی اجمالی چنین بنظر می رسد که ترکیبات مذکور موجود در این گیاه یکی از عوامل مهم در ایجاد اثرات مفید شنبلیله بوده که توجه بیشترتحقیقاتی به این دسته از مواد طبیعی را می طلبد.
2-3مروری بر مطالعات انجام شده :
2-3-1 مطالعات انجام شده درایران :
در مطالعه دلفان و همکاران اثر مصرف جداگانه و توام دانه جوانه زده شنبلیله و کلوفیبرات بر سطح سرمی چربی های خون و ایجاد رگه های چربی در آئورت 25 خرگوش نر سالم بررسی شده است. خرگوشها به پنج گروه پنج تایی تقسیم شدند و برای مدت 45 روز به ترتیب شامل گروه یک: رژیم غذایی نرمال بدون دریافت دارو، گروه دو: رژیم غذایی پرچرب بدون دریافت دارو، گروه سه: رژیم غذایی پرچرب به اضافه کلوفیبرات ( 200 میلی گرم دو بار در روز)، گروه چهار: رژیم غذایی پر چرب به اضافه کلوفیبرات (50 میلی گرم دو بار در روز) و گروه پنج: رژیم غذایی پرچرب به اضافه کلوفیبرات (200 میلی گرم دو بار در روز) و پودر دانه جوانه زده شنبلیله (600 میلی گرم دو بار در روز)بودند. نتایج نشان داد که کلسترول تام، LDL، و تری گلیسیرید در گروههای سه، چهار و پنج در طی مطالعه نسبت به گروه دو افزایش کمتری داشت، در صورتی که افزایش HDL در این گروهها نسبت به گروه دو بیشتر بود. علاوه بر این شدت کمتری از درگیری آئورت با رگه های چربی در گروه پنج دیده شد.نتایج مطالعه نشان داد که مصرف دانه جوانه زده شنبلیله همراه با کلوفیبرات،نقش موثری در پیشگیری و درمان هیپرلیپیدمی و آترواسکلروز در خرگوش داشت(P<0.05) ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Delfan</Author><Year>2010</Year><RecNum>2</RecNum><DisplayText>(Delfan, Esmaeli dahaj, Jaefari, &amp; Rashidi pour, 2010)</DisplayText><record><rec-number>2</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”zv0xss5fwe5dewea2eb5d22spds9awdaewvr”>2</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Delfan, B. </author><author>Esmaeli dahaj, M. </author><author>Jaefari, M. </author><author>Rashidi pour, M. </author></authors></contributors><titles><title>The effect of germinated fenugreek seeds and clofibrat on blood cholesterol level and aortic fatty streak in rabbit</title><secondary-title> Yafteh</secondary-title></titles><pages>5-13</pages><volume>11</volume><number>5</number><dates><year>2010</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Delfan et al., 2010) .
در مطالعه روغنی و همکاران برای موشهای صحرایی نر به مدت هشت هفته عصاره آبی شنبلیله به میزان mg/kg 200 روزانه تجویز شد، نتایج حاکی از کاهش معنی داری در میزان LDL و افزایش معنی دار میزان HDL موشهای دیابتی پس از دو ماه بود(Roghani et al.,2005) .
Ghorbani و همکاران تاثیر ترکیب گیاهی شامل سیر،دارچین،گردو،سیاهدانه،شنبلیله،گزنه را بر چربی های خون موشهای دیابتی شده با آلوکسان بررسی نمودند. موشها به سه گروه کنترل سالم،کنترل دیابتی و مداخله دیابتی که ترکیب دارویی دریافت می کردند تقسیم شدند و گروه سوم با دوز 15در صد وزنی ترکیب گیاهی تغذیه شد. نتایج مطالعه نشان داد که میزانTG,FBS وکلسترول سرم گروهی که ترکیب گیاهی دریافت کردند در مقایسه با گروه کنترل سالم و دیابتی کاهش معنی داری داشت.(Ghorbani et al.,2013)
در مطالعه کساییان و همکاران بر روی 23 بیمار دیابتی تیپ دو انجام گرفت. نمونه ها از بین بیماران داوطلب که از داروهای کاهنده قند و چربی خون استفاده نمی کردند یا مقدار مصرف داروی آنها در طول مدت مطالعه ثابت بود، انتخاب شدند. این افراد روزانه از 10 گرم پودر تخم شنبلیله در دو نوبت قبل از غذای ظهر و شب، استفاده کردند. به طور همزمان، بررسی مصرف مواد غذایی، قد و وزن، فشار خون و آزمایشهایFBS ، HbA1c، TG،وT-Chol  (کلسترول تام)،HDL-C  و LDL-C از آنان به عمل آمد. یافته ها حاکی از کاهش معنی دار میزان FBS، TG ، VLDL در بیماران، متعاقب مصرف تخم شنبلیله بودندKassaian et al.,2009) ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Kassaian</Author><Year>2003</Year><RecNum>60</RecNum><DisplayText>(Kassaian, Zare, Forghani, Amini, &amp; Emami, 2003)</DisplayText><record><rec-number>17</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vrvzx22xgr9wwcevdf15wv0ttdz0apr50fsw”>17</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Kassaian, N.</author><author>Zare, M. </author><author>Forghani, B.</author><author>Amini, M.</author><author>Emami, T. </author></authors></contributors><titles><title>Effect of fenugreek seeds on blood glucose and lipid profiles in type 2 diabetic patients</title><secondary-title>Journal of Tabriz University of Medical Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Tabriz University of Medical Science</full-title></periodical><pages>55-58</pages><volume>57</volume><number>37</number><dates><year>2003</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>) .
2-3-2 مطالعات انجام شده در جهان :
در مطالعه ای که Muraki و همکاران بر روی موش های دیابتی انجام دادند نشان داده شد که شنبلیله می‌تواند از اختلالات متابولیکی موجود نظیر مقاومت به انسولین، اختلالات چربی، و کبد چرب بکاهد ( Muraki et al., 2012). همچنین در مطالعه Vijayakumar و همکاران نشان داده شد که عصاره دانه گیاه شنبلیله می تواند باعث کاهش تری گلیسرید و کلسترول حیوانات آزمایشگاهی شده و همچنین وزن آنها را نیز کاهش دهد. این مطالعه نشان داد که این کاهش در میزان چربی های خون و نیز وزن کاملا به دوز دارو همچنین زمان مصرف آن وابسته است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Vijayakumar</Author><Year>2010</Year><RecNum>4</RecNum><DisplayText>(Vijayakumar, Pandey, Mishra, &amp; Bhat, 2010)</DisplayText><record><rec-number>18</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vrvzx22xgr9wwcevdf15wv0ttdz0apr50fsw”>18</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author> Vijayakumar, MV</author><author> Pandey, V</author><author> Mishra, GC</author><author> Bhat, MK </author></authors></contributors><titles><title>Hypolipidemic effect of fenugreek seeds is mediated through inhibition of fat accumulation and upregulation of LDL receptor</title><secondary-title>Obesity </secondary-title></titles><periodical><full-title>Obesity</full-title></periodical><pages>664-74</pages><volume>18</volume><number>4</number><dates><year>2010</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Vijayakumar et al., 2010) .
در تحقیق Sharma و همکاران روی افراد دیابتی تیپ یک نتیجه گرفته شد که مصرف روزانه 10 گرم تخم شنبلیله و مخلوط در نان مصرفی می تواند FBS, TG, Tchol, LDL-C, VLDL-C را کاهش دهد. در این مطالعه تخم شنبلیله بر HDL-C تاثیری نداشت ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Sharma</Author><Year>1990</Year><RecNum>8</RecNum><DisplayText>(RD. Sharma, Raghram, &amp; Rao, 1990)</DisplayText><record><rec-number>38</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vrvzx22xgr9wwcevdf15wv0ttdz0apr50fsw”>38</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Sharma, RD.</author><author>Raghram, TC.</author><author>Rao, NS.</author></authors></contributors><titles><title>Effect of fenugreek seeds on blood glucose and serum lipids in type 1 diabetes</title><secondary-title>Eur H Clin Nutr</secondary-title></titles><periodical><full-title>Eur H Clin Nutr</full-title></periodical><pages>301-6</pages><volume>44</volume><number>4</number><dates><year>1990</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>( Sharma et al., 1990) .
در مطالعه Hannan و همکارانش تاثیر فیبر محلول دانه شنبلیله بر قند و چربی خون، مقاومت انسولینی و تجمع پلاکتی موشهای دیابتی تیپ دو مورد بررسی قرار گرفت. پس از مصرف 28 روز فیبر خوراکی به میزان 5/0 mg به ازای هر کیلو گرم وزن بدن نتایج مطالعه نشان داد که مصرف فیبر محلول دانه شنبلیله باعث کاهش معنی دار لیپید های آتروژنیک مثل TG,Chol,LDL-C و افزایش معنادار HDL شد( Hannan et al., 2003).
در مطالعه Guptaو همکاران تاثیر دانه شنبلیله بر کنترل گلایسمی و مقاومت انسولینی روی 23 بیمار دیابتی(12 نفر مداخله و 13 نفر شاهد) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از بهبود کنترل گلایسمی بعلاوه کاهش معنی دار TG و مقاومت انسولینی همچنین افزایش معنی دار HDLبود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Gupta</Author><Year>2001</Year><RecNum>35</RecNum><DisplayText>(Gupta, Gupta, &amp; Lal, 2001)</DisplayText><record><rec-number>20</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vrvzx22xgr9wwcevdf15wv0ttdz0apr50fsw”>20</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Gupta, A.</author><author>Gupta, R.</author><author>Lal, B.</author></authors></contributors><titles><title>Effect of Trigonella foenum-graecum (fenugreek) seeds on glycaemic control and insulin resistance in type 2 diabetes mellitus a double blind placebo controlled study&#xD;</title><secondary-title>J Assoc Physicians India&#xD;</secondary-title></titles><pages>1051-61</pages><volume>49</volume><dates><year>2001</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Gupta et al., 2001).
مداخله با5/12 میلی گرم در روز از ساپونین های استروئیدی خالص سازی شده از شنبلیله به ازای 300 گرم وزن بدن حیوانات به مدت 4-2 هفته، بصورت معنی داری(p<0.001) میزان کلسترول پلاسما را در موشها ی دیابتی شده با استرپتوتوزوتوسین کاهش داد ولی بر میزان تری گیسیرید تاثیری نداشت ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Petit</Author><Year>1995</Year><RecNum>67</RecNum><DisplayText>(Petit et al., 1995)</DisplayText><record><rec-number>23</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vrvzx22xgr9wwcevdf15wv0ttdz0apr50fsw”>23</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Petit, PR</author><author>Sauvaire, YD,</author><author>Hillaire-Buys, DM</author><author>Leconte, OM</author><author>Baissac, YC</author><author>Ponsin, GR</author><author>Ribes, GR</author></authors></contributors><titles><title>Steroid *onis from fenugreek seeds Extraction purification and pharmacological investigation on feeding behavior and plasma cholesterol.</title><secondary-title>Steroids</secondary-title></titles><periodical><full-title>Steroids</full-title></periodical><pages>674-80</pages><volume>60</volume><dates><year>1995</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Petit et al., 1995).
افزودن میزان 2 یا 8 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن از پودر شنبلیله به غذای موشهای سالم و دیابتی شده با آلوکسان به مدت 2 هفته باعث کاهش وابسته به دوز میزان کلسترول کل سرم،تریگلیسیرید، LDL, VLDL و همچنین باعث افزایش کلسترول HDL در موش دیابتی شده با آلوکسان شده است. ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Khosla</Author><Year>1995</Year><RecNum>68</RecNum><DisplayText>(Khosla, Gupta, &amp; Nagpal, 1995)</DisplayText><record><rec-number>24</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vrvzx22xgr9wwcevdf15wv0ttdz0apr50fsw”>24</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Khosla, P</author><author>Gupta, DD </author><author>Nagpal, Rk </author></authors></contributors><titles><title>Effect of Trigonella foenum graecum (fenugreek) on blood glucose in normal and diabetic rat.</title><secondary-title>Indian J Pharmacol</secondary-title></titles><periodical><full-title>Indian J Pharmacol</full-title></periodical><pages>173-4</pages><volume>39</volume><dates><year>1995</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Khosla et al., 1995)
وقتی پودر شنبلیله به میزان 20،30،60درصد جیره غذایی و سه فرم مکمل تهیه شده از شنبلیله (چربی زدایی شده ، بودن ساپونین و ساپونین خام ) به مدت 2 هفته به خرگوشهایی که به مدت 9 هفته غذایی با چربی بالا دریافت کرده بودند، تجویز شدند، وضعیت چربی پلاسما را اصلاح نمودند و پودر شنبلیله و هر سه فرم مکمل باعث کاهش کلسترول و تری گلیسیرید خون شدند(p0<0.01). هیچ کدام از رژیم های فوق بر روی کلسترول HDL خون تاثیر نداشتند ولی نسبت کلسترول کل به HDL خون را کاهش دادند (p<0.01) .مکمل ساپونین خام در مقایسه با پودر شنبلیله و سایر مکمل های دیگر موثرتر بود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Al-Habori</Author><Year>1998</Year><RecNum>69</RecNum><DisplayText>(Al-Habori, Al-Aghbari, &amp; Al-Mamary, 1998)</DisplayText><record><rec-number>25</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vrvzx22xgr9wwcevdf15wv0ttdz0apr50fsw”>25</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Al-Habori, M</author><author>Al-Aghbari, AM</author><author>Al-Mamary, M</author></authors></contributors><titles><title>Effects of fenugreek seeds and its extracts on plasma lipid profile. a study on rabbits</title><secondary-title>Phytotherapy Res</secondary-title></titles><periodical><full-title>Phytotherapy Res</full-title></periodical><pages>572-5</pages><number>12</number><dates><year>1998</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Al-Habori et al., 1998).
فصل سوم :روش پژوهش
3-1 مقدمه :
این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی (Randomized clinical trial) و به مدت 8 هفته بوده، 49 نفر شرکت کننده واجد شرایط در این مطالعه به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند و در ابتدا و انتهای مطالعه متغیر های مورد بررسی در کلیه افراد شرکت کننده در مطاله اندازه گیری شده و میزان تغییر آنها بین افراد هر گروه همچنین بین افراد دو گروه کنترل و مداخله ،مقایسه شد و در نهایت تاثیر این گیاه بر روی چربی خون مورد بحث قرار گرفت .
3-2 نوع پژوهش :این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی می باشد.
3-3 جامعه پژوهش :
این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بوده و 49 بیمار مبتلا به هایپرلیپیدمی که در طیف بالینی مصرف داروهای شیمیایی کاهنده چربی خون قرار نداشتند و در عمل توصیه نیاز به تغییر سبک زندگی که شامل ورزش و رژیم غذایی داشتند، وارد مطالعه شدند. افراد واجد شرایط در ابتدا بصورت تصادفی در یکی از دو گروه مطالعه (مداخله یا کنترل) قرار گرفتند. بیماران از مراجعین به بیمارستان بعثت نهاجا از پاییز سال 1392 تا تابستان سال 1393 بودند که پس از تشخیص پزشک و دارا بودن شرایط ورود به مطالعه (1- سن بالای 18 سال و کمتر از 65 سال، 2- دارای آزمایش مربوط به چربی های خون با یکی از فاکتورهای(mg/dl 135 <LDL ،mg/dl40 >HDL ،mg/dl 200<chol ،mg/dl 150<TG )
بودند، بطور داوطلبانه وارد مطالعه شدند. کلیه افراد در ابتدای مطالعه آموزش های تغذیه ای در ارتباط با رژیم غذایی مناسب جهت کاهش چربی خون و تغییر سبک زندگی را دریافت نمودند، گروه مداخله علاوه بر این روزانه یک ساشه (ساشه ها توسط شرکت دارو های گیاهی دینه قزوین، ایران تولید و بسته بندی شده بودند) که حاوی5 گرم پودر دانه شنبلیله بود، همراه یکی از وعده های غذایی نهار یا شام به مدت 8 هفته دریافت می نمودند.
شرایط ورود و خروج
• شرایط ورود به مطالعه :
امضای رضایتنامه آگاهانه ورود به مطالعه(consent form)
سن بالای 18 سال و کمتر از 65 سال
دارای آزمایش مربوط به چربی های خون با یکی از فاکتورهای زیر
(mg/dl 135 <LDL ،mg/dl40 >HDL ،mg/dl 200<chol ،mg/dl 150<TG )
به بیماران کتبا یک فرم اطلاع رسانی در مورد طرح مداخله مطالعه داده شد.
• شرایط خروج از مطالعه :
داشتن بیماری زمینه ای از قبیل دیابت، (IHD) Iscemic heart disease، فشار خون بالا، سندرم متابولیک، بیماری عروق محیطی، بیماری عروق کرونر و …
LDL بیشتر از 190 که بیمار نیاز به درمان دارویی دارد (برای افراد سالم یا با یک ریسکفاکتور).
LDL بیشتر از 160 که بیمار نیاز به درمان دارویی دارد (برای افراد با دو ریسکفاکتور یا بیشتر).
* عوامل خطرساز:
1- سیگار
2- هیپرتانسیون(>140/90 mmHg)
3-HDL پایین (کمتر از40)
4- سابقه بیماری عروق کرونر در سنین پایین در خانواده (کمتر از 55 سالگی در جنس مذکر درجه اول و در جنس مؤنث کمتر از 65 سالگی)
5- سن بالا تر از 65 سال
نکته مهم : دیابت ملیتوس، بیماری عروق محیطی معادل بیماری عروق کرونر محسوب می شوند. ( CAD) equivalent Coronary artery disease
3-4 روش نمونه گیری و حجم نمونه :
در این مطالعه بیماران مبتلا به هایپرلیپیدمی که در طیف بالینی مصرف داروهای شیمیایی کاهنده چربی خون قرار نداشتند و در عمل توصیه به تغییر سبک زندگی شامل ورزش و رژیم غذایی می شدند به صورت تصادفی وارد مطالعه شدند.
بیماران واجد شرایط در ابتدا بصورت تصادفی در یکی از دو گروه مطالعه قرار گرفتند. رژیم شناس با مشارکت پزشک معالج پس از بررسی واجد شرایط بودن بیمار برای ورود به مطالعه بسته ها (که شامل ساشه های حاوی پودر شنبلیله به میزان 5 گرم برای بالغین در هر ساشه و به تعداد 60 عدد ساشه در هر بسته بوده که مورد نیاز مصرف فرد در طول مطالعه می باشد)را در اختیار افراد گروه مداخله قرار داده و توصیه های لازم تغذیه ای و توصیه به انجام فعالیت فیزیکی به فرد بیمار صورت پذیرفت و شماره بسته مربوطه را با شماره بیمار ثبت می نمودند در مورد گروه کنترل پس از اینکه افراد گروه کنترل بصورت تصادفی از بین بیماران واجد شرایط مشخص شدند به آنها تنها توصیه های تغذیه ای لازم و توصیه به انجام فعالیت فیزیکی صورت گرفت.
تعداد نمونه برای هر گروه طبق فرمول زیر و بر اساس مقاله Snaker و همکاران برای HDL, LDL , TG و کلسترول حجم نمونه محاسبه شد که بالاترین حجم نمونه برای کلسترول بدست آمد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Snaker</Author><Year>2006</Year><RecNum>63</RecNum><DisplayText>(Snaker, Ramakerishana, Sambandam, &amp; Pugalendi, 2006)</DisplayText><record><rec-number>26</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vrvzx22xgr9wwcevdf15wv0ttdz0apr50fsw”>26</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Snaker, D.</author><author>Ramakerishana, Rao.</author><author>Sambandam, G.</author><author>Pugalendi, K.V. </author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>Effect of srsam oil on Diuretic or </style><style face=”normal” font=”default” charset=”161″ size=”100%”>β-blockers in Modulation of blood pressure,Anthropometry,lipid Profile,and redox study</style></title><secondary-title><style face=”normal” font=”default” charset=”161″ size=”100%”>YALE journal of Biology and Medicine</style></secondary-title></titles><periodical><full-title>YALE journal of Biology and Medicine</full-title></periodical><pages>19-26</pages><volume>79</volume><number>4</number><dates><year>2006</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Snaker et al., 2006).
تعداد نمونه40نفر به شرح ذیل
n=2×s2(z1-∝2+z1-β)2d2S=10 mg/dl ,d=10 mg/dl ,α =0.05 ,β =0.2
n=2×102(z0.975+z0.8)2(10)2=16تعداد نمونه با توجه به فرمول مقابل در هر گروه 16 نفر می باشد که با در نظر گرفتن ریزش نمونه تعداد افراد هر گروه را به 20 نفر گرد نمودیم. و با در نظر گرفتن دو گروه 20 نفره در نتیجه تعداد کل نمونه مداخله مطالعه 40 نفر می باشد.
3-5 روش گرد آوری داده ها:
اطلاعات دموگرافیک بیماران از طریق چک لیست اولیه که جهت افراد در بدو ورود به مطالعه تکمیل می شد و داده های آزمایشگاهی و آنتروپومتریک با اندازه گیری در ابتدا و انتهای مطالعه انجام گرفتند.
3-6 ابزار گردآوری داده ها :
میزان کلسترول توتال HDL,TG, و FBS با روش CHOD – PAP Enzymatic colorometric و LDL=chol – TGs+HDL محاسبه گردید. تستهای فوق با دستگاه Premium Biolis 24i همگی با کیتهای شرکت پارس آزمون ساخت ایران انجام شد.
میزان پروفایل های چربی همچنین قند خون ناشتا کلیه بیماران قبل از مطالعه اندازه گیری شد. پس از هشت هفته از شروع مطالعه کلیه آزمایشها و اندازه گیری های فوق تکرار شد و نتایج حاصل با مقادیر اولیه مقایسه شد.
همچنین داده های دموگرافیک نیزدر چک لیست هایی که برای افراد شرکت کننده در ابتدای ورود به مطالعه فراهم شده بود، گردآوری شد.نمونه چک لیست در قسمت پیوستها می باشد.
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها :
با استفاده از نرم افزار17 SPSS داده ها تجزیه شد. متغیرهای عددی به صورت میانگین و انحراف معیار و متغیر های کیفی به صورت تعداد و در صد بیان شد. برای مقایسه دو گروه در مورد متغیر های کمی از تست های آماری Paired t-testیا من ویتنی استفاده شد و برای مقایسه متغیرهای کیفی از کای اسکوار استفاده شد. در مورد بررسی تغییرات هر گرو ه از آزمون t زوجی و Wilcoxanاستفاده شد. در تمامی آزمونها میزان p کمتر از 05/0 به عنوان سطح معنی داری تلقی شد.
3-8 مکان و زمان مطالعه :
این مطالعه از پاییز سال 1392 تا تابستان سال 93در بیمارستان بعثت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نهاجا ) واقع در شهر تهران صورت گرفت. نمونه ها از بین مراجعین به این بیمارستان بودند که پس از واجد شرایط بودن و رضایت از شرکت در مطالعه ،وارد مطالعه شدند.
3-9 محدودیت های پژوهش :به علت تلخ بودن پودر دانه شنبلیله و در عین حال طولانی بودن زمان مداخله برخی از افراد در ابتدا و در حین مطالعه از همکاری انصراف دادند .
3-10 ملاحظات اخلاقی :
کلیه افراد رضایتنامه کتبی ورود به طرح را امضا کردند. با توجه به اینکه در این طرح افرادی وارد شد ند که سطح چربی خون آنها واجد شرایط دریافت داروهای کاهنده چربی های خون نبود و باید با تغییر شیوه زندگی میزان افزایش چربی خون خود را کاهش می دادند در این زمینه به کلیه آنها توصیه های مربوط به تغییر شیوه زندگی انجام شد. این تغییرات شامل فعالیت فیزیکی مناسب (لازم است حداقل پنج روز در هفته، هر روز نیم ساعت پیاده روی تند و یا ورزشهای ایزوتونیک و هوازی مثل شنا، دو، دوچرخه سواری و … داشته باشد)، ترک سیگار، رژیم غذایی مناسب (کاهش مصرف غذاهای حاوی چربیهای اشباع، مصرف ماهی حداقل هفته ای 3 بار، مصرف سبزیجات، میوه جات، حبوبات و لبنیات کم چربی به مقدار زیاد ) بود.پروتوکل این طرح قبل از شروع ، مداخله به تایید کمیته اخلاق پزشکی دانشگاه با شماره 5959/20/د مورخه 24/4/1392قرار گرفت. این طرح در سامانه کارآزمایی بالینی ایران (IRCT) با شماره IRCT2013111815452N1 مورخه 29/10/1392 ثبت گردیده است.
13-11 تعریف واژه ها :
سن, بر اساس شناسنامه, سال
جنس, بر اساس فنوتیپ انسان ها به دو تیپ مرد/زن
تری‌گلیسرید, نوع چربی خون,شکلی از چربی در جریان خون که بوسیله شیلو میکرون از روده جذب و با کمک لیپو پروتئینهای با دانسیته خیلی کم VLDL و مقداری هم لیپو پروتئینهای با دانسیته کم LDL منتقل می شود. واحد اندازه گیری برحسب mg/dl ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Pagana</Author><Year>2010</Year><RecNum>71</RecNum><DisplayText>(Pagana &amp; Pagana, 2010)</DisplayText><record><rec-number>27</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vrvzx22xgr9wwcevdf15wv0ttdz0apr50fsw”>27</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Pagana, KD</author><author>Pagana, TJ</author></authors></contributors><titles><title>Mosby&apos;s Diagnostic and Laboratory Test Reference</title></titles><pages>1245</pages><volume>11</volume><dates><year>2010</year></dates><pub-location>Washington</pub-location><publisher>Elsevier Health Sciences</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Pagana & Pagana, 2010).
کلسترول, نوع چربی خون، چربی اصلی که باعث بیماریهای آرتریو اسکلروتیک عروق می شود، همچنین برای تولید ویتامینD ، استروئید ها،هورمونهای جنسی،اسیدهای صفراوی و غشای سلولی لازم است.واحد اندازه گیری برحسب میلی گرم/دسی لیتر mg/dl ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Pagana</Author><Year>2010</Year><RecNum>71</RecNum><DisplayText>(Pagana &amp; Pagana, 2010)</DisplayText><record><rec-number>27</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vrvzx22xgr9wwcevdf15wv0ttdz0apr50fsw”>27</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Pagana, KD</author><author>Pagana, TJ</author></authors></contributors><titles><title>Mosby&apos;s Diagnostic and Laboratory Test Reference</title></titles><pages>1245</pages><volume>11</volume><dates><year>2010</year></dates><pub-location>Washington</pub-location><publisher>Elsevier Health Sciences</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Pagana & Pagana, 2010).
LDL) Low Density lipoprotein(کلسترول, نوع چربی خون, لیپو پروتئین با وزن مخوص کم و غنی از کلسترول بوده و کلسترول آن در بافتهای محیطی رسوب کرده و آتروژنیک می باشد. ناقل کلسترول از کبد به بافت ها است. واحد اندازه گیری بر حسب mg/dl ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Pagana</Author><Year>2010</Year><RecNum>71</RecNum><DisplayText>(Pagana &amp; Pagana, 2010)</DisplayText><record><rec-number>27</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vrvzx22xgr9wwcevdf15wv0ttdz0apr50fsw”>27</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Pagana, KD</author><author>Pagana, TJ</author></authors></contributors><titles><title>Mosby&apos;s Diagnostic and Laboratory Test Reference</title></titles><pages>1245</pages><volume>11</volume><dates><year>2010</year></dates><pub-location>Washington</pub-location><publisher>Elsevier Health Sciences</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Pagana & Pagana, 2010)
HDL) High Density Lipoprotein(کلسترول, نوع چربی خون, لیپو پروتئین با وزن مخصوص بالا و ناقل کلسترول از اندام ها به کبد می باشد. واحد اندازه گیری ان میلی گرم/دسی لیتر mg/dl ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Pagana</Author><Year>2010</Year><RecNum>71</RecNum><DisplayText>(Pagana &amp; Pagana, 2010)</DisplayText><record><rec-number>27</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vrvzx22xgr9wwcevdf15wv0ttdz0apr50fsw”>27</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Pagana, KD</author><author>Pagana, TJ</author></authors></contributors><titles><title>Mosby&apos;s Diagnostic and Laboratory Test Reference</title></titles><pages>1245</pages><volume>11</volume><dates><year>2010</year></dates><pub-location>Washington</pub-location><publisher>Elsevier Health Sciences</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Pagana & Pagana, 2010)
سیگار, مصرف سیگار
سابقه بیماری عروق کرونر در سنین پایین در خانواده, کمتر از 55 سالگی در جنس مذکر درجه اول و در جنس مؤنث کمتر از 65 سالگی
فصل چهارم : یافته ها

یافته ها :
افراد مورد مطالعه 49 نفر بودند که شامل24 نفر در گروه مداخله ( 17 مرد و 7 زن) و 25 نفر در گروه کنترل ( 17 مرد و 8 زن) بودند. میانگین سن افراد شرکت کننده در مطالعه 66/11 ± 65/ 37 سال بود ( گروه مداخله 73/11 ± 22/37 سال و گروه کنترل 79/11± 08/38سال ). اختلاف معنی داری بین دو گروه در ابتدای مطالعه از نظر سن Tchol, TG, LDL, FBS, و نسبت های آتروژنیک Tchol/HDl, LDL/HDL وجود نداشت (جدول شماره 1) .
یافته ها حاکی از کاهش معنی داری در میزان FBS , TG , TChol , LDL افراد گروه مداخله طی مطالعه بودFBS(p=0.04),TG(p=0.042), Tchol(p=0.003) و LDL(p=0.013) در حالیکه تغییرات معنی داری در این شاخص ها گروه کنترل حاصل نشد.(p>0.05) همچنین میزان HDL افراد درهیچیک از دو گروه در طی مطالعه تغییر معنی داری نداشت.(به ترتیب در گروه مداخله 0.655 p=و در گروه کنترل p=0.460) .
نسبتهای LDL/HDL و Tchol/HDL در ابتدا و انتهای مطالعه برای کلیه افراد شرکت کننده محاسبه گردید ، تغییرات نسبتهای فوق در هر دوگروه مداخله و کنترل درطول مطالعه معنی دار نشد.(p>0.05) نتایج حاصل از آزمونهای آماری آزمایشگاهی در جداول 2 و3 آمده است.
جدول شماره1: مقایسه دو گروه در ابتدای مطالعه تاثیر مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله بر پروفایل لیپیدی
مداخله کنترل P value
سن(سال) 37/22 ±11/73 38/07 ±11/79 0/79
TG (mg/dl) 209/75 ±81/92 208/11±103/46 0/95
TC (mg/dl) 208/33 ±27/20 210/89 ±53/11 0/76
LDL(mg/dl) 123/82 ±33/46 135/89 ±41/63 0/12
HDL(mg/dl) 41/19 ±7/66 42/89 ±10/13 0/84
FBS(mg/dl) 95/52 ±5/91 96/33±11/02 0/25
LDL/HDL(Ratio) 2/96 ±0/78 2/16±0/80 0/19
TC/HDL(Ratio) 5/057±0/16 3/87±1/07 0/06
جدول شماره 2: خصوصیات افراد گروه مداخله قبل و بعد از مطاله تاثیر مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله بر پروفایل لیپیدی
بعد قبل P value میزان اختلاف
TG (mg/dl) ۲۰۹/۷۵ ± ۸۱/۹۲ ۲۰۲/۲۰ ± ۸۳/۰۹ ۰/۰۴۲ 55/7
TC (mg/dl) ۲۰۸/۳۳ ± ۲۷/۲۰ ۲۰۶/۳۲±۱۹/۱۲ ۰/۰۰۳ 01/2
LDL (mg/dl) ۱۲۳/۸۲ ±۳۳/۴۶ ۱۲۰/۷۴ ±۲۶/۷۱ ۰/۰۱۳ 08/3
HDL(mg/dl) ۴۱/۱۹ ±۷/۶۶ ۴۱/۵۴±۷/۸۶ ۰/۶۵ 35/0-
FBS (mg/dl) ۹۵/۵۲ ±۵/۹۱ ۹۳/۱۳ ±۲/۳۰ ۰/۰۴ 39/2
LDL/HDL (Ratio) ۲/۹۶ ±۰/۷۸ ۲/۹۷ ±۰/۶۶ ۰/۹۱ 01/0-
TC/HDL (Ratio) ۵/۰۵ ±۰/۱۶ ۵/۰۴ ±۰/۸۸ ۰/۹۰ 01/0
خصوصیات افراد شرکت کننده در ابتدا و انتهای مطالعه تاثیر مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله بر پروفایل لیپیدیخصوصیات افراد شرکت کننده در ابتدا و انتهای مطالعه تاثیر مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله بر پروفایل لیپیدی
جدول شماره 3: خصوصیات افراد گروه کنترل قبل و بعد از مطاله تاثیر مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله بر پروفایل لیپیدی
قبل بعد P value میزان اختلاف
TG (mg/dl) ۲۰۷/۰۴ ±۳۸/۱۶
۲۰۸/۱۱ ±۱۰۳/۴۶ ۰/۰۶۱ 07/1
TC (mg/dl) ۲۱۱/۳۲ ±۳۴/۰۰
۲۱۰/۸۹ ±۵۳/۱۱ ۰/۹۶ 43/0-
LDL (mg/dl) ۱۳۵/۸۴ ±۲۵/۶۷
۱۳۵/۸۹ ±۴۱/۶۳ ۰/۱۶ 05/0
HDL(mg/dl) ۴۳/۷۱ ±۹/۵۴ ۴۲/۸۹ ±۱۰/۱۳ ۰/۴۶ 82/0
FBS (mg/dl) ۹۵/۸۵ ±۱۰/۱۵
۹۶/۳۳ ±۱۱/۰۲۴ ۰/۳۲ 48/0
LDL/HDL (Ratio) ۲/۲۴±۰/۷۳ ۲/۱۶±۰/۸۰ ۰/۴۳ 08/0-
TC/HDL (Ratio) ۳/۷۴±۰/۹۵ ۳/۸۷±۱/۰۷۷ ۰/۳۶ 13/0
ارتباط متغیر های مورد بررسی در دو گروه مطالعه بر حسب سن و جنس بررسی گردید.که به شرح ذیل می باشد (کلیه اطلاعات بررسی شده در جدول 4،5،6 و7آمده است ).
1-جنس
در زنان گروه مداخله (p=0.014) و همچنین زنان در گروه کنترل (p=0.013) کاهش LDL کلسترول پس از دو ماه مداخله معنی دار بود. در حالی که تغییرات LDL در طول مطالعه در مردان گروه مداخله (p=0.295) و مردان گروه کنترل (p=0.446) تغییر معنی داری نشان نداد.
کلسترول تام TC در زنان و مردان گروه مداخله بطور معنی داری کاهش یافت (به ترتیب زنان p=0.034 و مردان p=0.025 )، در حالی که تغییرات کلسترول تام در زنان و مردان گروه کنترل معنی دار نبود(به ترتیب در زنان p=0.187 و در مردان p=0.62 ).
کاهش میزان TG در زنان گروه مداخله معنی دار شد(p=0.045) . در حالی که در مردان همین گروه تغییر معنی دار ی یافت نشد (p=0.302) ،اما در گروه کنترل عکس این نتایج بدست آمد. بطوری که تغییرات TG در مردان گروه کنترل معنی دار شد (p=0.039) ولی در زنان این گروه تغییر معنی داری مشاهده نشد (p=0.95).
کاهش میزان FBS در هیچکدام از مردان و زنان دو گروه معنی دار نشد (در گروه مداخله به ترتیب زنان p=0.250 و مردان p=0.11و در گروه کنترل به ترتیب زنان p=0.572 و مردان p=0.296 ).
نسبت LDL/HDL در هیچیک از گروهای مداخله و کنترل بر حسب جنس تغییر معنی داری نشان نداد(در گروه کنترل به ترتیب در زنانp=0.264 و مردان p=0.593 ودر گروه مداخله در زنان690 .p=0 و مردان p=0.671 ).
بین نسبت Chol/HDL بر حسب جنس در هیچیک از دو گروه تغییر معنی داری یافت نداشت(در گروه کنترل به ترتیب در زنان p=0.823 و مردان p=0.339 ودر گروه مداخله در زنان p=0.652ومردان p=0.847 ) .
HDL در دو گروه تغییر معنی داری را بر حسب جنس نشان نداد (در گروه کنترل به ترتیب در زنان p=0.235و مردان p=0.940 ودر گروه مداخله درزنان827. p=0ومردان p=0.694 ) .
2-سن
به علت اینکه سن بیماری های قلبی در ایران حدود 10 سال کاهش یافته است، بنابراین خط برش (cut off point ) سن را در این مطالعه 35 سال قرار داده و سنین زیر 35 سال را بعنوان سنین پایین و سنین بالای 35 سال را بعنوان سنین بالا طبقه بندی نمودیم. بر این اساس رابطه پروفایل چربی و FBS و همچنین نسبتهای LDL/HDL وTC/HDL را در دو گروه برحسب سن بررسی نمودیم.نتایج بدست آمده در جدول شماره 5 آورده شده است.
در گروه مداخله کاهش FBS در سنین بالا معنی دار بود (p=0.034) در حالی که در سنین پایین تغییر معنی داری نشان نداد(p=0.361). همچنین در سنین بالا و پایین گروه کنترل تغییر معنی داری در FBS بدست نیامد (به ترتیب در سنین پایین p=0.463 و در سنین بالا p=0.353 ).
تغییر LDL کلسترول هیچیک ازدو گروه مداخله و کنترل با رده های سنی متفاوت معنی داری نشد.
(گروه مداخله به ترتیب در سنین پایین088 .p=0 و در سنین بالا p=0.085 و در گروه کنترل به ترتیب در سنین پایین p=0.314 و در سنین بالا p=0.325 ).
TC یا کلسترول توتال در سنین پایین در گروه مداخله کاهش معنی داری یافت (p=0.024) در حالی که این تغییر در سنین بالا در گروه مداخله(p=0.065) و همه سنین در گروه کنترل معنی دار نبود (به ترتیب در سنین پایین p=0.756 و در سنین بالا p=0.633 ).
تغییرات TG در هیچیک از دو گروه مطالعه برحسب سن معنی دار نبود (گروه مداخله به ترتیب در سنین پایین p=0.369 و در سنین بالا p=0.073 و در گروه کنترل به ترتیب در سنین پایین p=0.120 و در سنین بالا p=0.262 ) .
تغییرات HDL در هیچیک از دو گروه مطالعه برحسب سن معنی دار نبود (گروه مداخله به ترتیب در سنین پایین p=0.185 و در سنین بالا p=0.228 و در گروه کنترل به ترتیب در سنین پایین p=0.126 و در سنین بالا p=0.739 ) .
تغییرات LDL/HDLدر هیچیک از دو گروه مطالعه برحسب سن معنی دار نبود (در گروه مداخله به ترتیب سنین پایین p=0.429 و در سنین بالا p=0.399 و در گروه کنترل به ترتیب در سنین پایین p=0.742 و در سنین بالا p=0.488 ) .
تغییرات Tchol/HDL در هیچیک از دو گروه مطالعه برحسب سن معنی دار نبود(در گروه مداخله به ترتیب سنین پایین p=0.467 و در سنین بالا p=0.215 و در گروه کنترل به ترتیب در سنین پایین p=0.164 و در سنین بالا p=0.805 ).
جدول شماره4: میزان پروفایل لیپیدی خون قبل و بعد از مداخله خوراکی پودر تخم شنبلیله در هر دو گروه بر حسب جنس
زنان کنترل مردان کنترل زنان مداخله مردان مداخله 46/44±13/19 41/21±8/21 48/56±11.67 39/28±7/1 HDL Before (mg/dl)
48/78±12/02 41/32±7/30 47/89±8/13 39/00±6/26 HDL after (mg/dl)
34/2 11/0 67/0- 28/0 میزان تغییرات
325/0 94/0 827/0 694/0 P
07/35±02/91 50/24±28/89 79/19±49/141 44/31±71/122 LDL Before (mg/dl)
45/30±13/98 72/23±20/93 79/19±74/129 68/29±121 LDL after (mg/dl)
11/7 92/3 74/11- 71/1 میزان تغییرات
031/0 446/0 014/0 295/0 P
75/39±44/160 09/27±68/158 17/18±88/221 22/23±41/207 Chol Before (mg/dl)
56/31±65/168 98/34±47/154 57/17±00/211 92/19±12/204 Chol after(mg/dl)
21/8 21/4- 88/10- 29/3- میزان تغییرات
187/0 62/0 034/0 025/0 P
03/33±11/114 37/58±83/133 10/56±25/179 79/87±24/225 TG Before (mg/dl)
23/44±44/113 26/36±84/112 18/52±13/164 99/89±12/220 TG after (mg/dl)
67/0 99/20- 12/15- 12/5- میزان تغییرات
95/0 039/0 045/0 302/0 P
جدول شماره 5 : میزانFBS و نسبتهای آتروژنیک خون قبل و بعد از مداخله خوراکی پودر تخم شنبلیله در هر دو گروه بر حسب جنس
زنان کنترل مردان کنترل زنان مداخله مردان مداخله 27/12±5/96 81/10±26/96 91/8±67/98 27/4±41/94 FBS Before (mg/dl)
89/7±50/92 12/11±42/94 33/8±33/95 83/6±36/92 FBS after (mg/dl)
4- 84/1- 34/3- 05/2- میزان تغییرات
296/0 572/0 250/0 11/0 P
2/06±0/88 2/22±0/78 2/89±0/51 3/00±/9 LDL/HDL Before (Ratio)
2/14±0/84 2/29±0/69 2/81±0/68 3/06±0/65 LDL/HDL after (Ratio)
08/0 07/0 08/0- 06/0 میزان تغییرات
264/0 593/0 690/0 671/0 P
3/59±1/01 4/01±1/10 4/67±0/78 5/25±0/86 Chol/HDL Before (Ratio)
3/61±0/94 3/81±0/97 4/55±1/05 5/25±0/70 Chol/HDL after (Ratio)
02/0 20/0- 12/0- 0/0 میزان تغییرات
823/0 339/0 652/0 847/0 P
جدول شماره6 : میزان پروفایل لیپیدی خون قبل و بعد از مداخله خوراکی پودر تخم شنبلیله در هر دو گروه بر حسب سن
زیر36سال گروه کنترل بالای36 سال گروه کنترل زیر36 سال گروه مداخله بالای 36 سال گروه مداخله 00/39±36/4 81/45±53/11 54/42±16/11 64/43±14/9 HDL Before (mg/dl)
58/41±31/7 36/45±87/10 69/40±23/6 00/45±62/8 HDL after (mg/dl)
58/2 45/0- 85/1- 64/2 میزان تغییرات
126/0 739/0 281/0 211/0 P
13/99±11/32 55/89±52/24 97/119±22/26 89/137±23/31 LDL Before (mg/dl)
93/100±83/25 66/90±53/25 31/116±30/23 53/132±85/28 LDL after (mg/dl)
18/1 11/1 66/3- 36/5- میزان تغییرات
314/0 032/0 088/0 085/0 P
33/162±90/35 94/156±68/27 23/207±31/20 25/217±31/24 Chol Before (mg/dl)
42/158±05/41 44/159±09/26 00/201±20/15 08/212±81/21 Chol after (mg/dl)
91/3- 50/0- 22/6- 17/5- میزان تغییرات
756/0 633/0 024/0 065/0 P
75/124±38/30 56/119±67/60 92/232±08/87 25/189±80/71 TG Before (mg/dl)
67/117±75/33 06/117±78/41 42/229±14/85 08/177±15/75 TG after (mg/dl)
08/7- 50/2 5/3- 17/12- میزان تغییرات
120/0 262/0 369/0 073/0 P
جدول شماره7: میزانFBS و نسبتهای آتروژنیک خون قبل و بعد از مداخله خوراکی پودر تخم شنبلیله در هر دو گروه بر حسب سن
زیر36سال گروه کنترل بالای36 سال گروه کنترل زیر36 سال گروه مداخله بالای 36 سال گروه مداخله 34/8±67/95 87/96±04/13 92/95±06/7 95±29/4 FBS Before (mg/dl)
67/92±77/9 80/94±69/10 38/94±41/8 50/91±19/5 FBS after (mg/dl)
3- 06/2- 54/1- 5/4- میزان تغییرات
463/0 532/0 361/0 034/0 P
21/4±98/0 62/3±10/1 95/4±99/0 16/5±73/0 LDL/HDL Before (Ratio)
85/3±02/1 66/3±92/0 11/5±78/0 96/4±02/1 LDL/HDL after (Ratio)
36/0- 04/0- 16/0 2/0- میزان تغییرات
164/0 805/0 477/0 215/0 P
21/4±98/0 62/3±10/1 95/4±99/0 16/5±73/0 Chol/HDL Before (Ratio)
85/3±02/1 66/3±92/0 11/5±78/0 96/4±02/1 Chol/HDL after (Ratio)
36/0- 04/0 16/0 2/0- میزان تغییرات
164/0 805/0 467/0 215/0 P
فصل پنجم :بحث ،نتیجه گیری و ارایه پیشنهادات
بحث :
شنبلیله در طب سنتی چین و هند سابقه ی مصرف طولانی مدت دارد و کاربردهای متعددی شامل تحریک زایمان ،هضم غذا و به عنوان یک عامل مهم در بهبود متابولیسم و سلامت داشته است. مطالعات اولیه بر روی حیوانات و احتمالا انسانها از احتمال تاثیر تخم شنبلیله بر روی کاهش چربی های خون حکایت دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Basch</Author><Year>2003</Year><RecNum>11</RecNum><DisplayText>(Basch, Ulbricht, Kuo, Szapary, &amp; Smith, 2003)</DisplayText><record><rec-number>28</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vrvzx22xgr9wwcevdf15wv0ttdz0apr50fsw”>28</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Basch, E.</author><author>Ulbricht, C.</author><author>Kuo, G.</author><author>Szapary, P.</author><author>Smith, M.</author></authors></contributors><titles><title>Therapeutic applications of fenugreek</title><secondary-title>Altern Med Rev</secondary-title><alt-title>Alternative medicine review : a journal of clinical therapeutic</alt-title></titles><periodical><full-title>Altern Med Rev</full-title><abbr-1>Alternative medicine review : a journal of clinical therapeutic</abbr-1></periodical><alt-periodical><full-title>Altern Med Rev</full-title><abbr-1>Alternative medicine review : a journal of clinical therapeutic</abbr-1></alt-periodical><pages>20-7</pages><volume>8</volume><number>1</number><edition>2003/03/04</edition><keywords><keyword>Diabetes Mellitus, Type 1/drug therapy</keyword><keyword>Diabetes Mellitus, Type 2/ drug therapy</keyword><keyword>Drug Interactions</keyword><keyword>Humans</keyword><keyword>Hyperlipidemias/blood/drug therapy</keyword><keyword>Hypoglycemic Agents/adverse effects/ therapeutic use</keyword><keyword>Plant Extracts/adverse effects/ therapeutic use</keyword><keyword>Trigonella</keyword></keywords><dates><year>2003</year><pub-dates><date>Feb</date></pub-dates></dates><isbn>1089-5159 (Print)&#xD;1089-5159 (Linking)</isbn><accession-num>12611558</accession-num><urls></urls><remote-database-provider>NLM</remote-database-provider><language>eng</language></record></Cite></EndNote>(Basch et al., 2003).{Basch, 2003 #11}
در مطالعه حاضر که جهت تاثیر پودر تخم شنبلیله بر روی چربی های خون طراحی شده بود ،نشان داد ه شد که پس از دو ماه مصرف روزانه پودر خوراکی به میزان 5 گرم ،کاهش معنی داری بر روی FBS,LDL,Tchol,TG گروه مداخله حاصل شد.
موافق با بررسی ما نشان داده شده است که دانه های شنبلیله باعث کند شدن جذب چربی ها و قند شده و باعث تنطیم تولیدکلسترول در کبد می گردد، هر چندمکانیسم این اثر بطور کامل شناخته نشده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>PM</Author><Year>1999</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>(PM, 1999)</DisplayText><record><rec-number>29</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vrvzx22xgr9wwcevdf15wv0ttdz0apr50fsw”>29</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Ridkey PM</author></authors></contributors><titles><title>Evaluating novel cardiovascular risk factors can we better predict heart attacks</title><secondary-title> Ann Inter Med</secondary-title></titles><pages>937-47</pages><volume>130</volume><number>11</number><dates><year>1999</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Ridker, 1999) .
در مطالعه Muraki و همکاران نشان داده شد که شنبلیله باعث کاهش میزان لیپید در پلاسما و کبد شده که منجر به بهبود مقاومت به انسولین در موشهای با سندروم متابولیکی گردیده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Muraki</Author><Year>2011</Year><RecNum>29</RecNum><DisplayText>(Muraki, Chiba, Tsunoda, &amp; Kasono, 2011)</DisplayText><record><rec-number>34</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vrvzx22xgr9wwcevdf15wv0ttdz0apr50fsw”>34</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Muraki, E.</author><author>Chiba, H.</author><author>Tsunoda, N.</author><author>Kasono, K.</author></authors></contributors><titles><title>Fenugreek improves diet-induced metabolic disorders in rats</title><secondary-title>Horm Metab Res</secondary-title></titles><periodical><full-title>Horm Metab Res</full-title></periodical><volume>43</volume><number>950-955</number><dates><year>2011</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Muraki et al., 2012).
در مطالعه که توسط Starck در سال 1993 صورت گرفت ، اثر عصاره خشک اتانولی شنبلیله را برروی چربی خونی موش های دارای جیره غذایی افزایش دهنده کلسترول خون بررسی شد. آنها از عصاره خشک اتانولی چربی زدائی با دوز 30 گرم بر کیلوگرم به مدت 6 هفته استفاده کردند ، نتایج تحقیق آنها نشان داد که به صورت معنی داری کلسترول خون موش ها کاهش یافت. که این اثر را به ساپونین های شنبلیله ارتباط دادند (Stark & Zecharia ,1993).
موسی و همکاران در سال 2006 اثر پودر شنبلیله را برروی سطح سرمی قند و چربی های خون در 30 بیمار دیابتی نوع 2 بررسی کردند (مداخله-رژیم غذایی). آنها 25 میلیگرم پودر شنبلیله به صورت دو مرتبه روزانه در طی بازه زمانی 6 هفته به بیماران تجویز کردند. پس از بررسی سطح سرمی کلسترول،تری گلیسیرید و لیپوپروتینهای با وزن مولکولی کم(LDL) کاهش یافته بود، اما در سطح سرمی لیپوپروتینهای با وزن مولوکلی زیاد(HDL) تغییر محسوسی مشاهده نشده بود. در سطح سرمی گروه شاهد که پودر شنبلیله دریافت نکرده بودند، هیچ گونه تغییری برروی سطح سرمی قند خون و چربی خون در بیماران دیابتی نوع 2 ایجاده نشده بود. به عبارت دیگر نتایج مطالعه فوق با مطالعه حاضر همخوانی دارد و موید آن است که پودر شنبلیله میتواند سبب کاهش چربی خون گردد (Moosa et al,2006) .
بوردیا و همکاران در سال 1997 اثر پودر شنبلیله را برروی سطح سرمی قند خون و چربی خون و تجمع پلاکت در بیماران مبتلا به مشکلات قلبی و عروقی بررسی کردند. آنها 5/2 گرم پودر شنبلیله به صورت دو مرتبه روزانه در طی بازه زمانی 3 ماه به بیماران تجویز کردند. پس از بررسی سطح سرمی کلسترول،تری گلیسیرید و لیپوپروتینهای با وزن مولوکلی کم(LDL) کاهش یافته بود، اما در سطح سرمی لیپوپروتینهای با وزن مولوکلی زیاد(HDL) تغییر محسوسی مشاهده نشده بود. به عبارت دیگر نتایج مطالعه فوق با مطالعه حاضر همخوانی دارد وحاکی از آن است که پودر شنبلیله میتواند سبب کاهش چربی خون گردد (Bordia et al,1997).
سومیا و همکاران در سال 1999 اثر پودر شنبلیله را برروی سطح چربی خون 20 فرد مبتلا به هاپرلیپیدمی بررسی کردند. آنها 18 گرم پودر شنبلیله به صورت روزانه به بیماران تجویز کردند. پس از 6 ماه بررسی سطح سرمی کلسترول، تری گلیسیرید و لیپوپروتئینهای با وزن مولوکلی کم(LDL) کاهش یافته بود، اما در سطح سرمی لیپوپروتئینهای با وزن مولوکلی زیاد(HDL) تغییر محسوسی مشاهده نشده بود. به عبارت دیگر نتایج مطالعه فوق با مطالعه حاضر همخوانی دارد وحاکی از آن است که پودر شنبلیله میتواند سبب کاهش چربی خون گردد. (Soemya et al., 1999)
در مطالعه ای که توسط Gupta و همکاران روی 25 بیمار دیابتی صورت گرفت ،مشاهده شد که مصرف روزانه یک گرم عصاره هیدروالکلی دانه شنبلیله به مدت دو ماه ،میزان FBS,HDL و TG را بطور معنی داری کاهش داد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Gupta</Author><Year>2001</Year><RecNum>35</RecNum><DisplayText>(Gupta et al., 2001)</DisplayText><record><rec-number>20</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vrvzx22xgr9wwcevdf15wv0ttdz0apr50fsw”>20</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Gupta, A.</author><author>Gupta, R.</author><author>Lal, B.</author></authors></contributors><titles><title>Effect of Trigonella foenum-graecum (fenugreek) seeds on glycaemic control and insulin resistance in type 2 diabetes mellitus a double blind placebo controlled study&#xD;</title><secondary-title>J Assoc Physicians India&#xD;</secondary-title></titles><pages>1051-61</pages><volume>49</volume><dates><year>2001</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Gupta et al., 2001).
در مطالعه کساییان و همکاران ،17 بیمار دیابتیک به مدت 2 ماه روزانه 10 گرم پودر دانه شنبلیله در دو نوبت دریافت می کردند در پایان مطالعه میزان TG FBS, بیماران کاهش معنی داری یافت ولی میزان HDL در طول مطالعه تغییر معنی داری نشان نداد. نتایج بدست آمده از مطالعه کساییان و همکاران با مطالعه حاضر همخوانی دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Kassaian</Author><Year>2009</Year><RecNum>34</RecNum><DisplayText>(Kassaian, Azadbakht, Forghani, &amp; Amini, 2009)</DisplayText><record><rec-number>32</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”vrvzx22xgr9wwcevdf15wv0ttdz0apr50fsw”>32</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Kassaian, N.</author><author>Azadbakht, L.</author><author>Forghani, B.</author><author>Amini, M.</author></authors></contributors><titles><title>Effect of fenugreek seeds on blood glucose and lipid profiles in type 2 diabetic patients&#xD;</title><secondary-title>Int J Vitam Nutr Res</secondary-title></titles><periodical><full-title>Int J Vitam Nutr Res</full-title></periodical><pages>34-9</pages><volume>79</volume><number>1</number><dates><year>2009</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Kassaian et al, 2009) .

این نوشته در مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *