*5

2259965-725170دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها
ارائه راهکاری برای انتخاب مدل هزینه‌ی کیفیت با استفاده از تکنیک گسترش ویژگی های کیفیت
پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-صنایع
حسین محمدی
استاد راهنما
دکتر غلامعلی رئیسی اردلی
1393

2259965-706120
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها
ارائه راهکاری برای انتخاب مدل هزینه‌ی کیفیت با استفاده از تکنیک گسترش ویژگی های کیفیت
پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- صنایع
حسین محمدی
دکتر غلامعلی رئیسی اردلی
1393
2259965-706120
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها
پایان‌نامه‌ی کارشناسیارشد رشته‌ی مهندسی صنایع- صنایع آقای حسین محمدی
تحت عنوان
ارائه راهکاری برای انتخاب مدل هزینه‌ی کیفیت با استفاده از تکنیک گسترش ویژگی‌های کیفیت
در تاریخ توسط کمیته‌ی تخصصی زیر مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گرفت.
1- استاد راهنمای پایان‌نامهدکتر …………
2- استاد داوردکتر …………
3- استاد داوردکتر …………
سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکدهدکتر …………

سپاس خدای را که نعماتش، فضل و رحمتش را حدی نیست محروم نمیکند و عطا نمی کند مگر آنکه از روی رحمت باشد. سپاس خدای را برای تمام آنچه به من عطا کرد؛ از او میخواهم که مرا اصلاح گرداند و به صالحین ملحق گرداند.
صمیمانه‌ترین سپاس‌ها را نثار خانواده‌ام می‌کنم که همواره در سخت‌ترین شرایط یاریم کردند و پشتیبان من بوده اند.
از استاد بزرگوارم ، جناب آقای دکتر رئیسی که در تمام مراحل انجام این پایان‌نامه ، نظراتشان راه گشای من بود، تشکر و سپاس‌گزاری می‌نمایم. از اساتید گران‌قدرم ، جناب آقای دکتر همدانی و جناب آقای دکتر ملاوردی که زحمت بازخوانی و داوری این پایان‌نامه را بر عهده داشتند، کمال تشکر و قدردانی را دارم.

کلیه‌ی حقوق مادی مترتب بر نتایج مطالعات، ابتکارات و نوآوری‌های ناشی از تحقیق موضوع این پایان‌نامه (رساله) متعلق به دانشگاه صنعتی اصفهان است.

21604083810635محضر گل سرسبدِ خلقت
00محضر گل سرسبدِ خلقت
18027653297555پیشکشی ناقابل
00پیشکشی ناقابل

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست مطالب ……………………………………………………………………………………………………………………………….هشت
فهرست جداول ………………………………………………………………………………………………………………………………. ده
فهرست اشکال و نمودارها……………………………………………………………………………………………………………….یازده
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
TOC o “1-3” h z 1فصل اول : تعریف مسئله21-1 مقدمه و تعریف مسئله21-2 ضرورت انجام تحقیق PAGEREF _Toc385614311 h 31-3 تعریف مسئله PAGEREF _Toc385614312 h 41-4 روش تحقیق و اعتبارسنجی روش PAGEREF _Toc385614313 h 52 فصل دوم: مقدمه و مطالعه ادبیات PAGEREF _Toc385614314 h 62-1 کیفیت چیست؟ PAGEREF _Toc385614315 h 62-2 هزینه کیفیت PAGEREF _Toc385614316 h 112-2-1 تعریف هزینه کیفیت: PAGEREF _Toc385614317 h 112-2-2 تاریخچه هزینه کیفیت: PAGEREF _Toc385614318 h 132-2-3 انواع مدل های هزینه کیفیت: PAGEREF _Toc385614319 h 172-2-4 سیستم هزینه کیفیت: PAGEREF _Toc385614320 h 322-2-5 حجم هزینه‌های کیفیت: PAGEREF _Toc385614321 h 332-2-6 روش ارائه مدل و استقرار هزینه کیفیت: PAGEREF _Toc385614322 h 382466340334976هشت
0هشت
2-2-7 اهداف و مزایای استقرار مدل هزینه کیفیت: PAGEREF _Toc385614323 h 412-2-8 هزینه کیفیت در استانداردها: PAGEREF _Toc385614324 h 452-2-9 محدودیت‌ها، موانع و الزامات هزینه کیفیت:……… PAGEREF _Toc385614325 h 462-3 خلاصه فصل………. PAGEREF _Toc385614326 h 503 فصل سوم : راه حل مبتنی بر QFD برای استقرار سیستم هزینه کیفیت PAGEREF _Toc385614327 h 483-1 آشنایی با روش و فلسفه QFD PAGEREF _Toc385614328 h 483-1-1 تعریف QFD PAGEREF _Toc385614329 h 483-1-2 مزایای استفاده از QFD PAGEREF _Toc385614330 h 523-1-3 روش اجرای QFD PAGEREF _Toc385614331 h 533-1-4 گسترش‌ها در زمینه QFD PAGEREF _Toc385614332 h 683-2 ارائه راهکار………. PAGEREF _Toc385614333 h 683-2-1 سیستم هزینه کیفیت PAGEREF _Toc385614334 h 683-2-2 کاربرد روش مبتنی بر QFD برای تدوین سیستم هزینه کیفیت…….. PAGEREF _Toc385614335 h 733-3 خلاصه فصل……….. PAGEREF _Toc385614336 h 804 فصل چهارم : گزارش مطالعه موردی PAGEREF _Toc385614337 h 824-1 معرفی………… PAGEREF _Toc385614338 h 824-2 روش اجرا شده برای مطالعه موردی PAGEREF _Toc385614339 h 834-3 استفاده از روش معمول برای مطالعه موردی PAGEREF _Toc385614340 h 1045 نتایج حاصله PAGEREF _Toc385614341 h 1096 پیوست 1 جداول QFD PAGEREF _Toc385614342 h 1127 پیوست 2 مصاحبه انجام‌شده PAGEREF _Toc385614343 h 1228 پیوست 3 روش نمره دهی معمولی(ساده) PAGEREF _Toc385614344 h 1282313940320371نه
0نه
9 مراجع…. PAGEREF _Toc385614345 h 129
فهرست جداول
عنوان جدول صفحه
TOC h z c “جدول” جدول ‏21: مقایسه رویکرد های متفاوت به کیفیت PAGEREF _Toc385919602 h 7جدول ‏22: فرآیندها و فعالیت های ذیل بخش های مختلف کیفیت9جدول ‏23 :اهداف، نتایج، فعالیت‌ها و خروجی های دسته هزینه‌های مدل PAF PAGEREF _Toc385919604 h 21جدول ‏24 :فعالیت های ذیل هر بخش دسته مدل های PAF PAGEREF _Toc385919605 h 25جدول ‏25 :عناوین هزینه‌های کیفیت و بی کیفیتی PAGEREF _Toc385919606 h 28جدول ‏26 :رابطه بین سطح سیگما و هزینه کیفیت[13] PAGEREF _Toc385919607 h 35جدول ‏27 :شاخص های گزارش هزینه کیفیت PAGEREF _Toc385919608 h 38جدول ‏31 :جدول مدل کانو PAGEREF _Toc385919609 h 59جدول ‏41 : وزن اهداف، محدودیت‌ها و الزامات سیستم هزینه کیفیت PAGEREF _Toc385919610 h 85جدول ‏42 : نمونه محاسبه PAGEREF _Toc385919611 h 91جدول ‏43 : وزن مولفه های هزینه کیفیت حاصل از جدول QFD2 PAGEREF _Toc385919612 h 92جدول ‏44: اوزان و وجود و عدم وجود هر مولفه-روش برآورد در مدل هزینه کیفیت PAGEREF _Toc385919613 h 103جدول ‏45: مقدار تقریبی هزینه‌های کیفیت و نسبت هزینه به درآمد PAGEREF _Toc385919614 h 106جدول ‏51: مقایسه میان دو مدل حاصل از دو روش PAGEREF _Toc385919615 h 111جدول ‏61: QFD1 PAGEREF _Toc385919616 h 118جدول ‏62 : QFD2 PAGEREF _Toc385919617 h 119جدول ‏63 : QFD3 PAGEREF _Toc385919618 h 120جدول ‏64 : QFD3 ادامه PAGEREF _Toc385919619 h 121
2372995794689ده
0ده

فهرست اشکال و نمودارها
عنوان شکل/نمودار صفحه
TOC h z c “شکل” شکل ‏21: ارتباط رده‌های مدیریتی با حوزه‌های مختلف کیفیت10شکل ‏22: سیر تکاملی کیفیت PAGEREF _Toc385919646 h 10شکل ‏23 : دو دیدگاه سنتی(چپ) و نوین(راست) به هزینه‌های کیفیت PAGEREF _Toc385919647 h 14شکل ‏24 :دسته هزینه‌های مدل هزینه کیفیت ضعیف PAGEREF _Toc385919648 h 27شکل ‏25 : نقش سیستم هزینه کیفیت در سیستم بهبود PAGEREF _Toc385919649 h 33شکل ‏26 :پراکندگی هزینه‌ها قبل(چپ) و بعد(راست) از استقرار سیستم هزینه کیفیت PAGEREF _Toc385919650 h 37شکل ‏31 :نمودار ارتباط میزان رفع انواع نیازمندی‌ها PAGEREF _Toc385919651 h 57شکل ‏32 :جدول QFD PAGEREF _Toc385919652 h 62شکل ‏33 : ارتباط میان جداول QFD در روش چهار ماتریسی PAGEREF _Toc385919653 h 67شکل ‏34 : سیستم هزینه کیفیت PAGEREF _Toc385919654 h 71شکل ‏35 : ماتریس QFD تغییر یافته برای مطالعه هزینه کیفیت PAGEREF _Toc385919655 h 77شکل ‏36 : روش پیشنهادی PAGEREF _Toc385919656 h 80شکل ‏41: نمونه نمودار استخوان ماهی PAGEREF _Toc385919657 h 85شکل ‏42: نمودار پارتو برای انتخاب مولفه های مدل COQ در روش معمول PAGEREF _Toc385919658 h 107شکل ‏51: روش پیشنهادی PAGEREF _Toc385919659 h 110
23729952485390یازده
0یازده
23488653383197یازده
0یازده

چکیده:
در این پایان‌نامه با توجه به اهمیت و تأثیر هزینه‌های کیفیت در صنایع مختلف و حجم آنها بر این مسئله توجه شده است و با توجه به وجود مشکلاتی که بر سر راه استقرار مدل هزینه کیفیت در صنایع وجود دارد این پایان‌نامه سعی کرده تا با استفاده از رویکرد گسترش ویژگی های کیفیت به مشتری مدار سازی مدل هزینه کیفیت کمک نماید. برای این مهم ابتدا در زمینه هزینه کیفیت نکاتی از جمله تشریح سیستم هزینه کیفیت و سئوالات معین کننده مدل هزینه کیفیت بیان می‌شود. پس از بیان این مقدمات روش مد نظر ارائه شده و در انتها نیز در یک مطالعه موردی اقدام به ارزیابی روش پیشنهادی در این پایان نامه با روشی که توسط نگارنده و با استفاده از توصیه‌های موجود در منابع استخراج شده، می‌شود. نتایج ارزیابی نشان می‌دهد که روش پیشنهادی نسبت به روش معمولی نسبتاً بهتر عمل می‌نماید.

143805469215فصل اول تعریف مسئله
مقدمه و تعریف مسئلهتقریباً 70 سال از زمان مطرح‌شدن بحث هزینه کیفیت می‌گذرد علت اصلی مطرح‌شدن این دیدگاه به مسئله کیفیت را می‌توان در آغاز انقلاب صنعتی و ایجاد انفکاک بین واحد های مختلف سازمانی جست‌وجو نمود. با پیشرفت صنایع و پیچیده شدن محصولات تولیدی به‌تدریج گرایش به تخصصی شدن در صنایع افزایش یافت و این امر باعث شد در داخل کارخانه‌ها تمایل به جدا کردن کارها و واحدهای سازمانی ایجاد شود و به دنبال آن واحدهایی نظیر کیفیت و تولید ایجاد شد؛ که حاصل انفکاک بین فعالیت های مربوط به کیفیت و تولید بود. به تدریج مضرات این دیدگاه خود را نمایان ساخت؛ یکی از مضرات این دیدگاه این بود که تولید به علت آنکه هسته اصلیِ درآمدزایی سازمان بود مورد توجه مدیران ارشد قرار می‌گرفت و تأثیرات اقتصادی مربوط به حجم و مقدار تولید تقریباً معین بود؛ ولی دراین‌بین نقش و تأثیر اقتصادی واحدهای پشتیبان تولید نظیر کیفیت پنهان می‌ماند. این امر سبب شد تا متخصصان کیفیت به فکر ایجاد زبان مشترک با مدیران ارشد، یعنی زبانی مبنی بر مفاهیم پولی و مالی، بیافتند. حاصل این تفکر ایجاد مفاهیم هزینه کیفیت و درآمد کیفیت که در مجموع با عنوان اقتصاد کیفیت شناخته می‌شوند، می‌باشدPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5KdXJhbjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjE5OTk8L1llYXI+PFJl
Y051bT4xPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PlsxLTNdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3JkPjxy
ZWMtbnVtYmVyPjE8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlk
PSJyZDl4ZnRhejMyd2ZwYmVzOXQ3eHdzdm1mYWR4YTUwOTl0dDAiPjE8L2tleT48L2ZvcmVpZ24t
a2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iQm9vayI+NjwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0
aG9ycz48YXV0aG9yPkp1cmFuLCBKb3NlcGggTTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R29kZnJleSwgQSBC
bGFudG9uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Ib29nc3RvZWwsIFJvYmVydCBFPC9hdXRob3I+PGF1dGhv
cj5TY2hpbGxpbmcsIEVkd2FyZCBHPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0
aXRsZXM+PHRpdGxlPkp1cmFuJmFwb3M7cyBxdWFsaXR5IGhhbmRib29rPC90aXRsZT48L3RpdGxl
cz48dm9sdW1lPjI8L3ZvbHVtZT48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk5OTwveWVhcj48L2RhdGVzPjxwdWJs
aXNoZXI+TWNHcmF3IEhpbGwgTmV3IFlvcms8L3B1Ymxpc2hlcj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNv
cmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+SHdhbmc8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTk2PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+ODwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+ODwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWln
bi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InJkOXhmdGF6MzJ3ZnBiZXM5dDd4d3N2bWZhZHhh
NTA5OXR0MCI+ODwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFy
dGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+SHdhbmcs
IEdIPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Bc3BpbndhbGwsIEVNPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29u
dHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlF1YWxpdHkgY29zdCBtb2RlbHMgYW5kIHRoZWlyIGFw
cGxpY2F0aW9uOiBhIHJldmlldzwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Ub3RhbCBRdWFsaXR5
IE1hbmFnZW1lbnQ8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10
aXRsZT5Ub3RhbCBRdWFsaXR5IE1hbmFnZW1lbnQ8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxw
YWdlcz4yNjctMjgyPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjc8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjM8L251bWJlcj48
ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk5NjwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjA5NTQtNDEyNzwvaXNibj48dXJs
cz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+U2NoaWZmYXVlcm92YTwvQXV0
aG9yPjxZZWFyPjIwMDY8L1llYXI+PFJlY051bT4zMzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1i
ZXI+MzM8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJyZDl4
ZnRhejMyd2ZwYmVzOXQ3eHdzdm1mYWR4YTUwOTl0dDAiPjMzPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+
PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRv
cnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5TY2hpZmZhdWVyb3ZhLCBBbmRyZWE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PlRob21zb24sIFZpbmNlPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+
PHRpdGxlPkEgcmV2aWV3IG9mIHJlc2VhcmNoIG9uIGNvc3Qgb2YgcXVhbGl0eSBtb2RlbHMgYW5k
IGJlc3QgcHJhY3RpY2VzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkludGVybmF0aW9uYWwgSm91
cm5hbCBvZiBRdWFsaXR5ICZhbXA7IFJlbGlhYmlsaXR5IE1hbmFnZW1lbnQ8L3NlY29uZGFyeS10
aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5JbnRlcm5hdGlvbmFsIEpvdXJu
YWwgb2YgUXVhbGl0eSAmYW1wOyBSZWxpYWJpbGl0eSBNYW5hZ2VtZW50PC9mdWxsLXRpdGxlPjwv
cGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NjQ3LTY2OTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4yMzwvdm9sdW1lPjxudW1i
ZXI+NjwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA2PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDI2NS02
NzFYPC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5KdXJhbjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjE5OTk8L1llYXI+PFJl
Y051bT4xPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PlsxLTNdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3JkPjxy
ZWMtbnVtYmVyPjE8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlk
PSJyZDl4ZnRhejMyd2ZwYmVzOXQ3eHdzdm1mYWR4YTUwOTl0dDAiPjE8L2tleT48L2ZvcmVpZ24t
a2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iQm9vayI+NjwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0
aG9ycz48YXV0aG9yPkp1cmFuLCBKb3NlcGggTTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R29kZnJleSwgQSBC
bGFudG9uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Ib29nc3RvZWwsIFJvYmVydCBFPC9hdXRob3I+PGF1dGhv
cj5TY2hpbGxpbmcsIEVkd2FyZCBHPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0
aXRsZXM+PHRpdGxlPkp1cmFuJmFwb3M7cyBxdWFsaXR5IGhhbmRib29rPC90aXRsZT48L3RpdGxl
cz48dm9sdW1lPjI8L3ZvbHVtZT48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk5OTwveWVhcj48L2RhdGVzPjxwdWJs
aXNoZXI+TWNHcmF3IEhpbGwgTmV3IFlvcms8L3B1Ymxpc2hlcj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNv
cmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+SHdhbmc8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTk2PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+ODwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+ODwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWln
bi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InJkOXhmdGF6MzJ3ZnBiZXM5dDd4d3N2bWZhZHhh
NTA5OXR0MCI+ODwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFy
dGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+SHdhbmcs
IEdIPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Bc3BpbndhbGwsIEVNPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29u
dHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlF1YWxpdHkgY29zdCBtb2RlbHMgYW5kIHRoZWlyIGFw
cGxpY2F0aW9uOiBhIHJldmlldzwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Ub3RhbCBRdWFsaXR5
IE1hbmFnZW1lbnQ8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10
aXRsZT5Ub3RhbCBRdWFsaXR5IE1hbmFnZW1lbnQ8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxw
YWdlcz4yNjctMjgyPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjc8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjM8L251bWJlcj48
ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk5NjwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjA5NTQtNDEyNzwvaXNibj48dXJs
cz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+U2NoaWZmYXVlcm92YTwvQXV0
aG9yPjxZZWFyPjIwMDY8L1llYXI+PFJlY051bT4zMzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1i
ZXI+MzM8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJyZDl4
ZnRhejMyd2ZwYmVzOXQ3eHdzdm1mYWR4YTUwOTl0dDAiPjMzPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+
PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRv
cnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5TY2hpZmZhdWVyb3ZhLCBBbmRyZWE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PlRob21zb24sIFZpbmNlPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+
PHRpdGxlPkEgcmV2aWV3IG9mIHJlc2VhcmNoIG9uIGNvc3Qgb2YgcXVhbGl0eSBtb2RlbHMgYW5k
IGJlc3QgcHJhY3RpY2VzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkludGVybmF0aW9uYWwgSm91
cm5hbCBvZiBRdWFsaXR5ICZhbXA7IFJlbGlhYmlsaXR5IE1hbmFnZW1lbnQ8L3NlY29uZGFyeS10
aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5JbnRlcm5hdGlvbmFsIEpvdXJu
YWwgb2YgUXVhbGl0eSAmYW1wOyBSZWxpYWJpbGl0eSBNYW5hZ2VtZW50PC9mdWxsLXRpdGxlPjwv
cGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NjQ3LTY2OTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4yMzwvdm9sdW1lPjxudW1i
ZXI+NjwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA2PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDI2NS02
NzFYPC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE.DATA [1-3].
بحث هزینه کیفیت پس از مطرح‌شدن با اقبال متخصصان کیفیت روبرو شد؛ و مدل‌های متنوع هزینه کیفیت برای صنایع مختلف تولیدی و حتی خدماتی ارائه شد و مورد استفاده قرار گرفت. پس از مطرح‌شدن بحث هزینه کیفیت در مجامع کیفیتی این مبحث به‌تدریج وارد استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت شد و به‌عنوان یک الزام سیستم مدیریت کیفیت مطرح گردید ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Juran</Author><Year>1999</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>[1]</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>1</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Juran, Joseph M</author><author>Godfrey, A Blanton</author><author>Hoogstoel, Robert E</author><author>Schilling, Edward G</author></authors></contributors><titles><title>Juran&apos;s quality handbook</title></titles><volume>2</volume><dates><year>1999</year></dates><publisher>McGraw Hill New York</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[1].
مدل هزینه کیفیت و مواردی که در یک مدل جای می‌گیرند به‌تدریج رشد کرده و کامل شده‌اند. هزینه‌های پنهان کیفیت نیز به‌تدریج کشف شده و در مدل‌ها جای گرفتند. روش های اندازه‌گیری هزینه‌های کیفیت نیز به‌تدریج تنوع یافته و روش های برآورد متفاوتی برای هزینه‌های کیفیت و هزینه‌های پنهان کیفیت گسترش یافته‌اند.
همچنین انواع روش های ثبت و ضبط و جمع‌آوری و یافتن داده‌های لازم برای این مدل‌ها نیز گسترش پیدا کرده‌اند و نیز برخی نرم‌افزارها به شکل موردی برای این کار طراحی شده‌اند بااین‌وجود نرم‌افزار جامع، کامل و فراگیری برای جمع‌آوری و تحلیل این هزینه‌ها تا کنون ارائه نشده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Love</Author><Year>2003</Year><RecNum>87</RecNum><DisplayText>[4]</DisplayText><record><rec-number>87</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>87</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Love, Peter ED</author><author>Irani, Zahir</author></authors></contributors><titles><title>A project management quality cost information sys– for the construction industry</title><secondary-title>Information &amp; Management</secondary-title></titles><periodical><full-title>Information &amp; Management</full-title></periodical><pages>649-661</pages><volume>40</volume><number>7</number><dates><year>2003</year></dates><isbn>0378-7206</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[4].
ضرورت انجام تحقیقهمانطور که در بخش قبلی اشاره شد ابزار هزینه کیفیت یکی از ابزارهایی است که برای ایجاد زبان مشترک میان مدیران کیفیت و مدیران ارشد به وجود آمده ولی به‌تدریج کاربردهای مهم‌تری نظیر کاهش هزینه، بهبود کیفیت و جلبِ توجه مدیریت نسبت به مسایل کیفیت نیز در زمره کارکرد های این ابزار قرار گرفته است.
با وجود اینکه بحث هزینه کیفیت از نظر تئوری و در نظر گرفتن مقالات مربوطه یک بحث بلوغ یافته است، لیکن هنگام استقرار با مشکلاتی روبرو می‌باشد که این مسایل و مشکلات باعث می‌شود سازمان‌ها تمایلی به استقرار آن نداشته باشند؛ و یا به این نکته که این سیستم باید جاری باشد و نه ایستا توجهی نمی‌نمایند و در صورت استقرار آن، تنها یک دوره محدود را برای آن مناسب می‌دانند و آن را به شکل ناقص و تنها در قالب یکسری فرآیند ثبت و ضبط اطلاعات و تهیه گزارشات بی‌اثر اجرا می‌نمایند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Schiffauerova</Author><Year>2006</Year><RecNum>33</RecNum><DisplayText>[3]</DisplayText><record><rec-number>33</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>33</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Schiffauerova, Andrea</author><author>Thomson, Vince</author></authors></contributors><titles><title>A review of research on cost of quality models and best practices</title><secondary-title>International Journal of Quality &amp; Reliability Management</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Journal of Quality &amp; Reliability Management</full-title></periodical><pages>647-669</pages><volume>23</volume><number>6</number><dates><year>2006</year></dates><isbn>0265-671X</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[3].
برخی مقالات به بررسی مشکلات اجرایی بر سر راه استقرار مدل هزینه کیفیت پرداخته و برخی مشکلات نیز شناسایی شده‌اند. ولی نکته مهم این است که هر سازمان باید مدل هزینه کیفیت خاص خود را داشته باشد و این مدل نیز می‌تواند به شکل دوره‌ای تغییر نماید و این باعث می‌شود که لیستِ مشکلات تهیه‌شده نیز جامع و کامل نباشند و به صنعت و میزان پیشرفتگی و شرایط کاری سازمان‌هایی که پژوهش بر روی آنها انجام‌شده، وابسته باشند.
لذا انجام کاری که سازمان‌ها را در راستای ارائه مدل هزینه کیفیت توانمند سازد یا به عبارت بهتر آنها را در ارائه مدل هزینه کیفیتِ خاص خود توانمند سازد ضروری می‌باشد و هنگامی که به فواید استقرار این بحث در سازمان و میزان بهبود و شناختی که این مدل می‌تواند ارائه دهد توجه شود، این ضرورت بیش از پیش نمایان می‌شود.
این‌گونه مدل‌ها در صورتی که به شکل کارآمد استقرار یابند و از داده‌های حاصل از آنها در بهبود استفاده شود نه تنها به سود سازمان‌ها بلکه در بلندمدت به سود مشتریان و اجتماع نیز خواهند بود.
بنا بر آنچه بیان شد تمرکز این پایان‌نامه بر مسئله هزینه کیفیت می‌باشد؛ و در این پایان‌نامه سعی بر این است که راه‌حلی برای رفع برخی کاستی های موجود در بحث هزینه‌های کیفیت ارائه شود.
تعریف مسئلهدر دو بخش قبل مقدمه‌ای راجع به بحث هزینه کیفیت ارائه شد؛ و همچنین به وجود برخی مشکلات که هنگام استقرار سیستم هزینه کیفیت وجود دارد اشاره شد. در این قسمت جزئیات مسئله‌ای که این پایان‌نامه به آن خواهد پرداخت ارائه می‌شود و موضوع تحقیق در این بخش کاملاً تشریح خواهد شد.
پیش‌ازاین اشاره شد که سازمان‌ها در راه استقرار مدل هزینه کیفیت دچار مشکلاتی هستند که علت کلی و عمده این مشکلات را می‌توان ناهماهنگی مدل هزینه کیفیت و سازمان دانست. مشکل دیگری که بر سر راه ارائه مدل وجود دارد عدم امکان ارائه یک مدلِ قابل کاربرد برای کلیه صنایع و سازمان‌ها می‌باشد. همچنین سازمان‌ها به علت متفاوت بودن سیستم‌ها و اطلاعاتی که جمع‌آوری می‌نمایند با یکدیگر متفاوت هستند لذا از نظر امکان اندازه‌گیری هزینه‌های مربوط به بخش های مختلف هزینه کیفیت با یکدیگر متفاوت هستند. همه این موارد این نتیجه را به‌دست می‌دهد که ارائه روشی برای ارائه و روزآمدسازی مدل هزینه کیفیتِ متناسب با سازمان به مراتب اثربخش‌تر از معرفی لیست هزینه‌های ممکن، روش های برآورد متفاوت و حتی مدل های از پیش طراحی‌شده خواهد بود.
علاوه بر موارد فوق‌الذکر این نکته نیز درخور توجه است که سازمان‌ها با توجه به سیاست‌ها و رویکردهای متفاوت مدیریتی نیز ممکن است از این ابزار انتظارات متفاوتی داشته باشند لذا اهمیت ارائه روش برای استخراج و ارائه مدل هزینه کیفیت بیش از پیش نمایان می‌شود. ازسوی دیگرعلیرغم اهمیت این مسئله در ادبیات این موضوع پژوهشگران اغلب به ارائه مدل، معرفی هزینه‌های ممکن، ارائه روش برآورد و جمع‌آوری داده‌ها، روش های یافتن نقطه بهینه هزینه کیفیت و نتایج حاصل از استقرار مدل‌ها پرداخته و به این مسئله توجه کمتری داشته‌اند؛ حداکثر کاری که در این زمینه انجام شده برخی راهنمایی‌هایی که در متون آموزشیِِ مؤسسات کیفیت و برخی مقالات و کتب وجود دارد، می‌باشد.
با توجه به مطالبی که بیان شد مسئله ای که این پایان نامه برای حل آن اقدام می نماید عبارتست از :
یک سازمان چه روشی را دنبال کند تا بتواند مدل هزینه کیفیت خاص سازمان خود را با توجهِ همزمان به اهداف، محدودیت هاو شرایطِ خود ایجاد نماید؟
لذا در این پایان‌نامه سعی شده که روشی ارائه شود تا سازمان‌ها با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و اهداف خاص خود، به شکل همزمان، اقدام به استخراج مدل هزینه کیفیت و سیستم هزینه کیفیت نمایند. این پایان‌نامه ابتدا به بیان سئوالاتی که برای استخراج و ارائه مدل هزینه کیفیت باید به آن هاپاسخ داده شوند، پرداخته و در نهایت روشی برای پاسخگویی به این سئوالات ارائه شده است.
روش تحقیق و اعتبارسنجی روشدر این پایان‌نامه نظر به اینکه موضوعِ بحث، مدیریتی است بیشتر از روش های کتابخانه‌ای و برخی تکنیک های جمع‌آوری اطلاعات میدانی استفاده می‌شود.
در بخش اول که مربوط به مطالعه ادبیات است تنها از روش های کتابخانه‌ای استفاده شده است در بخش دوم که ارائه راه حل است به طور همزمان از مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی عمیق‌تر مطالعه ادبیات و مشاهدات و تجربیات شخصی بهره گرفته شده است و در بخش انتهایی که مربوط به مطالعه موردی می‌باشد از روش های میدانی جمع‌آوری اطلاعات چون مصاحبه حضوری و مشاهده استفاده شده است.
همانطور که بیان شد با توجه به مطالعه ادبیات صورت گرفته تا کنون در مورد هزینه کیفیت چنین روشی ارائه نشده است و لذا در انتهای این پایان‌نامه تنها اجرایی بودن روش بررسی می‌شود. روش پیشنهادی با روشی که بر اساس راهنمایی‌هایی که در مراجع برای استخراج مدل هزینه کیفیت وجود دارد؛ برای یک مطالعه موردی مقایسه می‌شود. البته در اینجا لازم به ذکر است که اعتبارسنجی کامل روشی در این سطح (جدید بودن و سختی آزمایش آن) نیازمند گذشت زمان و کاربرد آن در صنایع مختلف می‌باشد.

368247636802فصل دوم مقدمه و مطالعه ادبیاتکیفیت چیست؟پیدایش بحث کیفیت را می‌توان از زمانی دانست که انسان‌ها اقدام به اندازه‌گیری در ساخت ابزار نمودند. تعاریف متفاوتی برای مسئله کیفیت ارائه شده‌اند که از بین شناخته شده ترین آنها می‌توان به اعتقاد ژوران و گرایان اشاره کرد که کیفیت را در واقع، رسیدن به اهداف می‌دانند.کرازبی انطباق با نیازمندی‌ها را برای تعریف کیفیت ملاک قرار می‌دهد و کیفیت را درجه انطباق با نیازمندی‌ها تعریف می‌کند. دکتر دمینگ بر این مسئله اعتقاد دارد که تکرارپذیری و یکسانی محصولات با توجه به تعریف صحیح از اهداف، کیفیت می‌باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Kazaz</Author><Year>2005</Year><RecNum>2</RecNum><DisplayText>[5]</DisplayText><record><rec-number>2</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>2</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Kazaz, Aynur</author><author>Talat Birgonul, M</author><author>Ulubeyli, Serdar</author></authors></contributors><titles><title>Cost-based analysis of quality in developing countries: a case study of building projects</title><secondary-title>Building and Environment</secondary-title></titles><periodical><full-title>Building and Environment</full-title></periodical><pages>1356-1365</pages><volume>40</volume><number>10</number><dates><year>2005</year></dates><isbn>0360-1323</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[5].
همچنین تعریفی که استاندارد ISO9000:2005 از کیفیت ارائه می‌کند به شکل زیر است:
ˮ درجه‌ای از مجموعه‌ی ویژگی های ذاتی که منجر به ارضای نیازمندی‌ها می‌شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>organization</Author><Year>2005</Year><RecNum>61</RecNum><DisplayText>[6]</DisplayText><record><rec-number>61</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>61</key></foreign-keys><ref-type name=”Standard”>58</ref-type><contributors><authors><author>international standardation organization</author></authors></contributors><titles><title>ISO 9000: 2005</title></titles><dates><year>2005</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[6] “
دو دیدگاه به مسئله کیفیت وجود دارد یکی از این دو دیدگاه، دیدگاه رهایی از خرابی و عیب است یا به عبارت بهتر حذف و عدم مواجهه با خرابی و عیب می‌باشد، و دیدگاه دیگر دیدگاهی است که به کیفیت به عنوان انطباق با نیازمندی های مشتریان می‌نگرد.در REF _Ref378171371 h جدول ‏21 تفاوت‌های این دو دیدگاه نشان داده شده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Juran</Author><Year>1999</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>[1]</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>1</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Juran, Joseph M</author><author>Godfrey, A Blanton</author><author>Hoogstoel, Robert E</author><author>Schilling, Edward G</author></authors></contributors><titles><title>Juran&apos;s quality handbook</title></titles><volume>2</volume><dates><year>1999</year></dates><publisher>McGraw Hill New York</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[1].
برای مدت زمانی طولانی، کیفیت به عنوان انطباق با طراحی یا کیفیت در ساخت مطرح بود و با دیدگاه حذف و عدم وجود عیب به آن نگریسته می‌شد، ولی در چند دهه اخیر تعریف دیگری از کیفیت ارائه شده است که کیفیت در طراحی را نیز علاوه بر کیفیت در ساخت مد نظر قرار می‌دهد و کیفیت را بر مبنای نیازمندی مشتریان تعریف می‌کند.
چنانچه کیفیت را انطباق با نیازمندی‌ها در نظر بگیریم افزایش سود در اثر کیفیت خوب را می‌توان اولاً ناشی از افزایش سود و گردش مالی، به علت فروش مجدد به مشتریان قبلی به علت کیفیت خوب محصولات و رضایتمندی آنها و در ثانی انجام کاراتر کارها و لذا حاشیه سود بیشتر و ثالثاً کاهش هزینه‌های شکایات، ضایعات و دوباره‌کاری‌ها دانست ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rounce</Author><Year>1998</Year><RecNum>62</RecNum><DisplayText>[7]</DisplayText><record><rec-number>62</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>62</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Rounce, Geoff</author></authors></contributors><titles><title>Quality, waste and cost considerations in architectural building design management</title><secondary-title>International Journal of Project Management</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Journal of Project Management</full-title></periodical><pages>123-127</pages><volume>16</volume><number>2</number><dates><year>1998</year></dates><isbn>0263-7863</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[7] و می‌توان گفت که سوددهی شرکت‌ها با کیفیت تولیدات آنها همسو می‌باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Evans</Author><Year>2002</Year><RecNum>4</RecNum><DisplayText>[8]</DisplayText><record><rec-number>4</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>4</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Evans, James Robert</author><author>Lindsay, William M</author></authors></contributors><titles><title>The management and control of quality</title></titles><volume>5</volume><dates><year>2002</year></dates><publisher>South-Western Cincinnati, OH</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[8].
جدول STYLEREF 1 s ‏2 SEQ جدول * ARABIC s 1 1: مقایسه رویکرد های متفاوت به کیفیتحذف عیوب و نقص‌ها مناسب و خورند بودن برای نیازهای مشتری
کیفیت بالاتر باعث:
کاهش نرخ خرابی
کاهش نرخ دوباره‌کاری و ضایعات
کاهش شکست‌ها و شکایات گارانتی
کاهش نارضایتی مشتری
کاهش بازرسی و زمان تست کوتاه برای عرضه محصول جدید
افزایش بازده ظرفیت
افزایش توان تحویل
کاهش هزینه
خواهد شد کیفیت بالاتر باعث:
افزایش رضایت مشتری
محصولات قابل فروش تر و رقابتی تر
سهم بازار بیشتر
قیمت فروش بهتر
هزینه سرمایه گزاری بیشتری
خواهد شد
در چند دهه اخیر مسئله کیفیت مورد توجه قرار گرفته است و مطالعات نشان داده است که شرکت‌هایی که موفق بوده‌اند، علیرغم تمایزات بسیار، در زمینه کیفیت دارای شباهت‌هایی شامل موارد ذیل بوده‌اند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Juran</Author><Year>1999</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>[1]</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>1</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Juran, Joseph M</author><author>Godfrey, A Blanton</author><author>Hoogstoel, Robert E</author><author>Schilling, Edward G</author></authors></contributors><titles><title>Juran&apos;s quality handbook</title></titles><volume>2</volume><dates><year>1999</year></dates><publisher>McGraw Hill New York</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[1]:
تمرکز بر مشتری
تمرکز بر کیفیت به عنوان برترین اولویت
داشتن برنامه‌ریزی کیفیت در سطح استراتژیک و لحاظ کردن برنامه‌های کیفیت در طرح‌های تجاری
انجام الگوبرداری
داشتن فرآیند بهبود مستمر
انجام آموزش در مورد مدیریت کیفیت
شراکت محور بودن(شامل شراکت و همکاری با مشتری، کارکنان، تأمین‌کنندگان و… می‌شود)
مهم شمردنِ توانمندسازی کارکنان
ایجاد انگیزه در کارکنان
محول کردن تأمین کیفیت به مدیریت ارشد (شامل برنامه‌ریزی و تهیه منابع و…)
بررسیِ بهبود
برای تحقق اهداف کیفیت نظیر اهداف اقتصادی باید3 فرآیند برنامه‌ریزی کیفیت، کنترل کیفیت و بهبود کیفیت (بهبود مستمر) انجام گیرد. فرآیندها و فعالیت‌های ذیل این سه بخش در REF _Ref379639372 h جدول ‏22 آمده است.میزان درگیری رده‌های مختلف مدیریتی سازمان‌ها با فرآیندها و فعالیت های این سه حوزه کیفیت در REF _Ref379639557 h شکل ‏21 آمده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Juran</Author><Year>1999</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>[1]</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>1</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Juran, Joseph M</author><author>Godfrey, A Blanton</author><author>Hoogstoel, Robert E</author><author>Schilling, Edward G</author></authors></contributors><titles><title>Juran&apos;s quality handbook</title></titles><volume>2</volume><dates><year>1999</year></dates><publisher>McGraw Hill New York</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[1].
جدول STYLEREF 1 s ‏2 SEQ جدول * ARABIC s 1 2: فرآیندها و فعالیت های ذیل بخش های مختلف کیفیتبرنامه‌ریزی کیفیت کنترل کیفیت بهبود کیفیت
شامل فعالیت های :
تعیین اهداف کیفیت
شناسایی مشتریان
دریافتن و فهمیدن نیازهای مشتریان
ایجاد تغییرات رفع کننده نیازمندی های مشتریان در طرح محصولات
بهبود فرآیندها برای ایجاد ویژگی‌های لازم
ایجاد فرآیند کنترلی و تبدیل برنامه‌ها به کارهای اجرایی
می شود شامل فعالیت های :
محاسبه عملکرد واقعی
ارزیابی و آنالیز عملکرد، در مقایسه با برنامه‌ها و اهداف
واکنش برای پرکردن فواصلِ موجود بین برنامه و عملکرد واقعی
می شود شامل فعالیت های :
استخراج نیازمندی‌ها با استدلال
شناسایی پروژه‌های بهبود
تعیین تیم پروژه
تأمین منابع، تیم، آموزش‌ها و انگیزه‌ها، برای عیب‌یابی و حل مشکلات
کنترل منابع
می شود.
امروزه بحث در مورد کیفیت چنان گسترده شده است که کمتر کسی را می‌توان یافت که با این مفهوم آشنایی هرچند اندک نداشته باشد.سیر پیشرفت مباحث و تئوری های مطرح در زمینه کیفیت را می‌توان در REF _Ref378172176 h شکل ‏22: سیر تکاملی کیفیت ملاحظه کرد.
همانطور که در REF _Ref378172201 h شکل ‏22 نیز می‌توان دید، فلسفه‌ای که امروزه در حال گسترش یافتن می‌باشد مدیریت کیفیت فراگیر یا جامع است که دربردارنده و تکمیل‌کننده روش‌ها و متدهای قبلی می‌باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>ش</Author><Year>1379</Year><RecNum>63</RecNum><DisplayText>[9]</DisplayText><record><rec-number>63</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>63</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” size=”100%”> </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ش طاهری</style></author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>T.Q.M </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>مدیریت کیفیت فراگیر و سری های</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”> ISO9000 </style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>، </style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>ISO14000</style></title></titles><reprint-edition><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>چاپ اول</style></reprint-edition><dates><year>1379</year></dates><pub-location><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>تهران</style></pub-location><publisher><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>موسسه نشر علوم نوین</style></publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[9].
این فلسفه جدید در واقع روش سیستماتیک برای بهبود محصولات و خدمات به مشتری، مبنی بر فهم صحیح نیازها و احتیاجات و انتظارات مشتریان، می‌باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Campanella</Author><Year>1999</Year><RecNum>5</RecNum><DisplayText>[10]</DisplayText><record><rec-number>5</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>5</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Campanella, Jack</author></authors></contributors><titles><title>Principles of quality costs: Principles, implementation and use</title></titles><dates><year>1999</year></dates><publisher>ASQ Quality press Milwaukee, WI</publisher><isbn>087389443X</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[10] به عبارت دیگر TQM یک رویکرد مدیریتی است که به سازمان‌ها کمک می‌کند تا به شاخصه‌هایی چون بهبود مستمر و سبقت گرفتن از نیازهای مشتریان دست پیدا کنند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Zultner</Author><Year>1993</Year><RecNum>6</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>6</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>6</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Zultner, Richard E</author></authors></contributors><titles><title>TQM for technical teams</title><secondary-title>Communications of the ACM</secondary-title></titles><periodical><full-title>Communications of the ACM</full-title></periodical><pages>79-91</pages><volume>36</volume><number>10</number><dates><year>1993</year></dates><isbn>0001-0782</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[11].

شکل STYLEREF 1 s ‏2 SEQ شکل * ARABIC s 1 1: ارتباط رده‌های مدیریتی با حوزه‌های مختلف کیفیت
شکل STYLEREF 1 s ‏2 SEQ شکل * ARABIC s 1 2: سیر تکاملی کیفیتهزینه‌های کیفیت و ارتباط بین بهره‌وری و کیفیت در یک سازمان از جنبه‌های مهم مدیریت کیفیت می‌باشند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>مونتگومری</Author><Year>1383</Year><RecNum>64</RecNum><DisplayText>[12]</DisplayText><record><rec-number>64</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>64</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>داگلاس سی مونتگومری</style></author></authors><subsidiary-authors><author><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>رسول نورالسنا</style></author></subsidiary-authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>کنترل کیفیت آماری</style></title></titles><reprint-edition><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>ویرایش سوم</style></reprint-edition><dates><year><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>1383</style></year></dates><pub-location><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>تهران</style></pub-location><publisher><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>دانشگاه علم و صنعت ایران</style></publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[12] لذا این تحقیق بر آن است تا بر روی مسئله هزینه کیفیت تمرکز نموده و برخی از مشکلاتی که بر سر راه استفاده از این تکنیک مهم TQM وجود دارد را رفع نماید.
بنابراین در ادامه این تحقیق تاریخچه بحث هزینه کیفیت بررسی می‌شود؛ مختصری از ادبیات موضوع بیان شده و در نهایت نقاط ضعف کارهایی که انجام شده است و لزوم انجام تحقیق به طور کامل تشریح می‌شود و در فصل بعد روش حل بر اساس روش QFD ،یکی دیگر از تکنیک های TQM، ارائه می‌شود.
در بخش آخر نیز با ارائه گزارش از استقرار روش حل پیشنهادی در یک کارگاه صنایع دستی روش ارائه شده را ارزیابی نموده و نقاط قوت روش ارائه شده نیز در بخش انتهایی و نتیجه‌گیری گزارش خواهد شد.
هزینه کیفیتتعریف هزینه کیفیت:هزینه کیفیت یکی از مباحث مربوط به کیفیت می‌باشد که تا کنون تعریف واحدی برای آن ارائه نشده است. همانگونه که در مورد کیفیت دیدگاه‌های متنوعی وجود دارد در مورد هزینه کیفیت نیز دیدگاه‌های متنوع وجود دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Juran</Author><Year>1999</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>[1]</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>1</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Juran, Joseph M</author><author>Godfrey, A Blanton</author><author>Hoogstoel, Robert E</author><author>Schilling, Edward G</author></authors></contributors><titles><title>Juran&apos;s quality handbook</title></titles><volume>2</volume><dates><year>1999</year></dates><publisher>McGraw Hill New York</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[1] و لذا تعاریف متنوعی برای آن ارائه شده است. در این بخش برخی از رویکردها و تعاریف مختلفی که از هزینه کیفیت ارائه شده بیان می‌شود.
مفهوم هزینه کیفیت و موارد آن از صنعت به صنعت و کشور به کشور متفاوت است و تا حدی به گستردگی سیستم مدیریت کیفیت وابسته است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hwang</Author><Year>1996</Year><RecNum>8</RecNum><DisplayText>[2]</DisplayText><record><rec-number>8</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>8</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Hwang, GH</author><author>Aspinwall, EM</author></authors></contributors><titles><title>Quality cost models and their application: a review</title><secondary-title>Total Quality Management</secondary-title></titles><periodical><full-title>Total Quality Management</full-title></periodical><pages>267-282</pages><volume>7</volume><number>3</number><dates><year>1996</year></dates><isbn>0954-4127</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[2].
در لیست زیر برخی از رویکردها به مبحث هزینه کیفیت آمده است.
هزینه کیفیت ضعیف شامل هزینه یافتن و رفع عیوب می‌باشد.
هزینه ایجاد و نگهداری دپارتمان کنترل کیفیت همان هزینه کیفیت است.
هزینه‌هایی که برای دستیابی به کیفیت باید صرف شود.
دامنه هزینه کیفیت بسیار محدود است و هزینه‌های مهم نظیر فروش ازدست‌رفته را نمی‌توان اندازه‌گیری کرد.
اندازه‌گیری هزینه‌های کیفیت مشکلات کیفیت راحل نمی‌کند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Juran</Author><Year>1999</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>[1]</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>1</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Juran, Joseph M</author><author>Godfrey, A Blanton</author><author>Hoogstoel, Robert E</author><author>Schilling, Edward G</author></authors></contributors><titles><title>Juran&apos;s quality handbook</title></titles><volume>2</volume><dates><year>1999</year></dates><publisher>McGraw Hill New York</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[1].
اعتقاد فیگنباوم بر این بود که هزینه کیفیت شامل هزینه‌هایی است که برای رضایتمند کردن مشتری هزینه می‌شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Desai</Author><Year>2008</Year><RecNum>7</RecNum><DisplayText>[13]</DisplayText><record><rec-number>7</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>7</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Desai, Darshak A</author></authors></contributors><titles><title>Cost of quality in small-and medium-sized enterprises: case of an Indian engineering company</title><secondary-title>Production Planning and Control</secondary-title></titles><periodical><full-title>Production Planning and Control</full-title></periodical><pages>25-34</pages><volume>19</volume><number>1</number><dates><year>2008</year></dates><isbn>0953-7287</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[13]. تعریف دیگری که برای هزینه کیفیت ارائه‌شده آن را به عنوان اختلاف هزینه‌ای که بین حالت تولید با نقص صفر در همان مرتبه اول تولید و حالتی که در حالت واقعی تولید انجام می‌شود، تعریف می‌کند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Goodstadt</Author><Year>1990</Year><RecNum>9</RecNum><DisplayText>[14]</DisplayText><record><rec-number>9</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>9</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Goodstadt, Paul</author><author>Marti, Richard</author></authors></contributors><titles><title>Quality Service at National Westminster Bank-The Continual Striving for Excellence</title><secondary-title>International Journal of Quality &amp; Reliability Management</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Journal of Quality &amp; Reliability Management</full-title></periodical><volume>7</volume><number>4</number><dates><year>1990</year></dates><isbn>0265-671X</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[14]. دیدگاهی که در این تعریف وجود دارد بر اساس مقایسه شرایط با شرایط نقصان صفر است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hwang</Author><Year>1996</Year><RecNum>8</RecNum><DisplayText>[2]</DisplayText><record><rec-number>8</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>8</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Hwang, GH</author><author>Aspinwall, EM</author></authors></contributors><titles><title>Quality cost models and their application: a review</title><secondary-title>Total Quality Management</secondary-title></titles><periodical><full-title>Total Quality Management</full-title></periodical><pages>267-282</pages><volume>7</volume><number>3</number><dates><year>1996</year></dates><isbn>0954-4127</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[2].
رویکرد دیگری که در تعریف هزینه کیفیت وجود دارد دیدگاه تضمین کیفیت است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hwang</Author><Year>1996</Year><RecNum>8</RecNum><DisplayText>[2]</DisplayText><record><rec-number>8</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>8</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Hwang, GH</author><author>Aspinwall, EM</author></authors></contributors><titles><title>Quality cost models and their application: a review</title><secondary-title>Total Quality Management</secondary-title></titles><periodical><full-title>Total Quality Management</full-title></periodical><pages>267-282</pages><volume>7</volume><number>3</number><dates><year>1996</year></dates><isbn>0954-4127</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[2]. بر اساس این دیدگاه هزینه کیفیت در واقع مجموع هزینه‌های مربوط به بازرسی، جداسازی، جایگزینی، جلوگیری و بهبود بازرسی می‌باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Groocock</Author><Year>1977</Year><RecNum>10</RecNum><DisplayText>[15]</DisplayText><record><rec-number>10</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>10</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Groocock, JM</author></authors></contributors><titles><title>Quality Costs and No Failure Costs</title><secondary-title>EQQC Quality</secondary-title></titles><periodical><full-title>EQQC Quality</full-title></periodical><pages>8-10</pages><volume>2</volume><dates><year>1977</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[15].
یک تعریف بهتر از هزینه کیفیت در این دیدگاه تعریف Dale و Plunkett است که آن را مجموع هزینه‌هایِ طراحی و استقرار عملیات و تعمیرات یک سیستم مدیریت کیفیت، هزینه‌هایی که برای بهبود مستمر لازم است، هزینه‌های انطباق سیستم و محصولات و نیز شکست‌های سیستم و محصولات و سایر هزینه‌هایی که ارزش‌افزوده ندارند و برای رسیدن به کیفیت لازم انجام می‌گیرند، می‌داند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Dale</Author><Year>1999</Year><RecNum>12</RecNum><DisplayText>[16]</DisplayText><record><rec-number>12</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>12</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Dale, Barrie G</author></authors></contributors><titles><title>Quality costing</title></titles><dates><year>1999</year></dates><publisher>Gower Publishing, Ltd.</publisher><isbn>0566082608</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[16].
از دیدگاه مربوط به مسایل اجتماعی به هزینه کیفیت شاید بتوان به این تعریف از استاندارد BS4778 که هزینه کیفیت را، کلیه هزینه‌های مرتبط با کیفیت که به مصرف‌کننده، تولیدکننده و اجتماع تحمیل می‌شود، می‌داند، اشاره کرد.
انجمن کنترل کیفی امریکا هزینه کیفیت را مجموع کل هزینه‌های حصول اطمینان از عدمِ وجودِ عدم انطباق در محصول و هزینه‌ی محصولات نامنطبق تعریف می‌کند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hwang</Author><Year>1996</Year><RecNum>8</RecNum><DisplayText>[2]</DisplayText><record><rec-number>8</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>8</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Hwang, GH</author><author>Aspinwall, EM</author></authors></contributors><titles><title>Quality cost models and their application: a review</title><secondary-title>Total Quality Management</secondary-title></titles><periodical><full-title>Total Quality Management</full-title></periodical><pages>267-282</pages><volume>7</volume><number>3</number><dates><year>1996</year></dates><isbn>0954-4127</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[2].
یکی دیگر از تعاریفی که مشابه با این تعریف است، هزینه‌های کیفیت را مجموع هزینه‌های اطمینان بخشی از کیفیت و هزینه تلفات کیفیت می‌داند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Purcell</Author><Year>1962</Year><RecNum>11</RecNum><DisplayText>[17]</DisplayText><record><rec-number>11</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>11</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Purcell, Warren R</author></authors></contributors><titles><title>Quality cost control</title><secondary-title>Industrial Quality Control</secondary-title></titles><periodical><full-title>Industrial Quality Control</full-title></periodical><pages>22-26</pages><volume>18</volume><number>11</number><dates><year>1962</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[17].
به طور خلاصه می‌توان گفت که هزینه‌های کیفیت مجموع هزینه‌هایی که برای تولید محصولِ با کیفیت و یا برای تولیدات بی کیفیت صرف می‌شود، می‌باشد.
تاریخچه هزینه کیفیت:نیاز به هزینه‌های کیفیت از زمانی احساس شد که در اثر انقلاب صنعتی واحدهای کیفیت در داخل کارخانه‌ها از واحد های تولیدی استقلال یافتند.کارکرد ابتدایی هزینه‌های کیفیت در واقع ایجاد زبان مشترک بین مدیران کیفیت و مدیران ارشد سازمان بود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Juran</Author><Year>1999</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>[1]</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>1</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Juran, Joseph M</author><author>Godfrey, A Blanton</author><author>Hoogstoel, Robert E</author><author>Schilling, Edward G</author></authors></contributors><titles><title>Juran&apos;s quality handbook</title></titles><volume>2</volume><dates><year>1999</year></dates><publisher>McGraw Hill New York</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[1].
تولد رسمی این بحث به زمانی باز می‌گردد، که فیگنباوم مدل خود را برای هزینه کیفیت در سال 1943، هنگامی که وی و تیمش درحال گسترش گزارشی مالی برای کیفیت بودند ابداع کرد. ژوران در سال 1951 نمودارها و مفاهیم هزینه کیفیت و اقتصاد کیفیت را مطرح ساخت ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hwang</Author><Year>1996</Year><RecNum>8</RecNum><DisplayText>[2]</DisplayText><record><rec-number>8</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>8</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Hwang, GH</author><author>Aspinwall, EM</author></authors></contributors><titles><title>Quality cost models and their application: a review</title><secondary-title>Total Quality Management</secondary-title></titles><periodical><full-title>Total Quality Management</full-title></periodical><pages>267-282</pages><volume>7</volume><number>3</number><dates><year>1996</year></dates><isbn>0954-4127</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[2].
پس از معرفی هزینه کیفیت و استقرار آن در برخی صنایع اطلاعاتی به‌دست آمد که بعضاً غیر محسوس و حتی غیرقابل‌باور بودند، از جمله این اطلاعات می‌توان به اطلاعات حاصل از پراکندگی و درصد هزینه‌ها نسبت به کل هزینه‌ها، که در ادامه خواهد آمد، اشاره کرد.
نکته دیگری که در مورد هزینه کیفت وجود دارد این است که علیرغم مقدار و اهمیت آنها، هیچ واحدی مسئول شناسایی، اندازه‌گیری، تحلیل و جلوگیری از این هزینه‌ها نمی‌باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Juran</Author><Year>1999</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>[1]</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>1</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Juran, Joseph M</author><author>Godfrey, A Blanton</author><author>Hoogstoel, Robert E</author><author>Schilling, Edward G</author></authors></contributors><titles><title>Juran&apos;s quality handbook</title></titles><volume>2</volume><dates><year>1999</year></dates><publisher>McGraw Hill New York</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[1].
مقدار هزینه‌های کیفیت با پیچیدگی صنایع ارتباط مستقیم دارند و هرچه صنایع پیچیده‌تر باشند هزینه‌های کیفیت آن نیز بیشتر می‌شوند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Juran</Author><Year>1999</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>[1]</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>1</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Juran, Joseph M</author><author>Godfrey, A Blanton</author><author>Hoogstoel, Robert E</author><author>Schilling, Edward G</author></authors></contributors><titles><title>Juran&apos;s quality handbook</title></titles><volume>2</volume><dates><year>1999</year></dates><publisher>McGraw Hill New York</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[1].
طبق دیدگاه فیگنباوم و ژوران هزینه‌های کیفیت را می‌توان به دو بخش هزینه‌های کیفیت و هزینه‌های شکست(بی کیفیتی) دسته‌بندی کرد در حالی که کرازبی بر اساس تعریف خود از کیفیت هزینه‌های کیفیت را به هزینه‌های انطباق و عدم انطباق دسته‌بندی می‌کند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Yasin</Author><Year>1999</Year><RecNum>13</RecNum><DisplayText>[18]</DisplayText><record><rec-number>13</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>13</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Yasin, Mahmoud M</author><author>Czuchry, Andrew J</author><author>Dorsch, Jeffrey J</author><author>Small, Michael</author></authors></contributors><titles><title>In search of an optimal cost of quality: an integrated framework of operational efficiency and strategic effectiveness</title><secondary-title>Journal of Engineering and Technology Management</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Engineering and Technology Management</full-title></periodical><pages>171-189</pages><volume>16</volume><number>2</number><dates><year>1999</year></dates><isbn>0923-4748</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[18].
در دیدگاه سنتی، این دو گروه هزینه را با یکدیگر مقابل قرار می‌دهند و یک نقطه بهینه برای هزینه کیفیت می‌یابند. REF _Ref379644103 h شکل ‏23 دیدگاه سنتی و دیدگاه نوین به هزینه کیفیت را نشان می‌دهد.

شکل STYLEREF 1 s ‏2 SEQ شکل * ARABIC s 1 3 : دو دیدگاه سنتی(چپ) و نوین(راست) به هزینه‌های کیفیتبرخی از مطالعات در حوزه هزینه کیفیت به ارائه روش یافتن هزینه بهینه کیفیت پرداخته‌اند. به عنوان مثال Yasin و همکاران در سال 1999 روشی با استفاده از
تئوری یافتن مقدار بهینه
متغیرها و فرآیندهای موثر در COQ
نمونه‌گیری برای یافتن مقدار بحرانی(بهینه) فرآیندها
تجارب مدیریتی
برای یافتن نقطه بهینه هزینه کیفیت پیشنهاد کرده‌اند. ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Yasin</Author><Year>1999</Year><RecNum>13</RecNum><DisplayText>[18]</DisplayText><record><rec-number>13</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>13</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Yasin, Mahmoud M</author><author>Czuchry, Andrew J</author><author>Dorsch, Jeffrey J</author><author>Small, Michael</author></authors></contributors><titles><title>In search of an optimal cost of quality: an integrated framework of operational efficiency and strategic effectiveness</title><secondary-title>Journal of Engineering and Technology Management</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Engineering and Technology Management</full-title></periodical><pages>171-189</pages><volume>16</volume><number>2</number><dates><year>1999</year></dates><isbn>0923-4748</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[18]
در مطالعه YEHIEL ROSENFELD در سال 2009 از روش های آماری برای معین کردن سطح بهینه سرمایه گزاری بر کیفیت (هزینه برای پیشگیری و ارزیابی) استفاده کرده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rosenfeld</Author><Year>2009</Year><RecNum>14</RecNum><DisplayText>[19]</DisplayText><record><rec-number>14</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>14</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Rosenfeld, Yehiel</author></authors></contributors><titles><title>Cost of quality versus cost of non‐quality in construction: the crucial balance</title><secondary-title>Construction Management and Economics</secondary-title></titles><periodical><full-title>Construction Management and Economics</full-title></periodical><pages>107-117</pages><volume>27</volume><number>2</number><dates><year>2009</year></dates><isbn>0144-6193</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[19].
ژوران در هندبوک خود عدم وجود پروژه‌های بهبود کیفیت توجیه‌پذیر را حاکی از رسیدن به نقطه بهینه هزینه کیفیت می‌داند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Juran</Author><Year>1999</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>[1]</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>1</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Juran, Joseph M</author><author>Godfrey, A Blanton</author><author>Hoogstoel, Robert E</author><author>Schilling, Edward G</author></authors></contributors><titles><title>Juran&apos;s quality handbook</title></titles><volume>2</volume><dates><year>1999</year></dates><publisher>McGraw Hill New York</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[1].
دیدگاه سنتی در مورد نقطه بهینه هزینه کیفیت مخالفانی دارد، دمینگ یکی از بزرگانی است که با این دیدگاه مخالف است؛ بنا بر گفته دمینگ محاسبه COQ به شکلی که امکان یافتن سطح بهینه کیفیت را به ما بدهد کاری غلط است و این مسئله که سازمان‌ها سعی می‌کنند به یک سطح بهینه برای نقص برسند این مشکل را ایجاد می‌کند که به جای یافتن و رفع علت واقعی نقص تنها به یافتن روش‌هایی برای رسیدن به سطح بهینه نرخ اقلام معیوب بپردازند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Bryson</Author><Year>1975</Year><RecNum>15</RecNum><DisplayText>[20]</DisplayText><record><rec-number>15</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>15</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Bryson, Arthur E</author><author>Ho, Yu-Chi</author></authors></contributors><titles><title>Applied optimal control: optimization, estimation, and control</title></titles><dates><year>1975</year></dates><publisher>Taylor &amp; Francis</publisher><isbn>0891162283</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[20].
مدلی که در تقابل با مدل کلاسیک COQ ارائه شده است در واقع بر این فلسفه استوار است که کیفیت هیچ حد بهینه‌ای با نقصانی بالاتر از صفر درصد معیوب ندارد ( REF _Ref379644103 h شکل ‏23- راست)؛ در قرن 20 با توجه به وجود خطای انسانی این مطلب ناممکن به نظر می‌رسید ولی در حال حاضر ابزار و نیز فشارهایی که برای رسیدن به این نقطه وجود دارند افزایش یافته‌اند. صنایعی که در بخش موارد حساس و ایمنی کار می‌کنند، سازمان‌هایی که برای مشتریان ثروتمند و حساس کار می‌کنند، سازمان‌هایی که دارای درجه بالایی از اتوماسیون هستند و شرکت‌هایی که سعی در کمینه کردن هزینه مشتریان دارند نمونه‌هایی از سازمان‌هایی هستند که برای دسترسی به این مهم تحت فشار هستند و یا امکان آن را فراهم کرده‌اند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Juran</Author><Year>1999</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>[1]</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>1</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Juran, Joseph M</author><author>Godfrey, A Blanton</author><author>Hoogstoel, Robert E</author><author>Schilling, Edward G</author></authors></contributors><titles><title>Juran&apos;s quality handbook</title></titles><volume>2</volume><dates><year>1999</year></dates><publisher>McGraw Hill New York</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[1].
دلیل دیگری که برای غلط بودن بالانس این دو هزینه عنوان می‌شود این است که بالانس کردن این دو هزینه اطلاعات مناسبی برای مدیریت در اختیار نمی‌گزارد و همچنین دلیل موجهی برای این کار وجود ندارد؛ مخالفان دیدگاه سنتی معتقدند که سازمان‌ها باید به دنبال درست انجام دادن کارها از همان ابتدا باشند و دیدگاهی که سطح بهینه هزینه کیفیت را در نقصان صفر لحاظ می‌کند مطرح شده است ولی از نظر عملی حذف آخرین نقص‌ها و ایجاد تولیدی کاملاً بدون نقص تأمل‌برانگیز است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Yasin</Author><Year>1999</Year><RecNum>13</RecNum><DisplayText>[18]</DisplayText><record><rec-number>13</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>13</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Yasin, Mahmoud M</author><author>Czuchry, Andrew J</author><author>Dorsch, Jeffrey J</author><author>Small, Michael</author></authors></contributors><titles><title>In search of an optimal cost of quality: an integrated framework of operational efficiency and strategic effectiveness</title><secondary-title>Journal of Engineering and Technology Management</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Engineering and Technology Management</full-title></periodical><pages>171-189</pages><volume>16</volume><number>2</number><dates><year>1999</year></dates><isbn>0923-4748</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[18].
بعدها مشخص شد که هر دو دیدگاه سنتی و دیدگاه نوین به هزینه‌های کیفیت تحت شرایط متفاوتی صحیح می‌باشند. این مسئله با یک شبیه‌سازی که توسط Burgess انجام شد روشن گردید .مدل سنتی در حالتی که عمر محصول در بازار یک افق کوتاه‌مدت در نظر گرفته شود، صحیح می‌باشد و هرچه طول عمر محصول بیشتر گردد نقطه اقتصادی در مدل سنتی به سمت نقصان صفر حرکت می‌کند و دریک افق زمانی نامحدود بر آن منطبق می‌شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hwang</Author><Year>1996</Year><RecNum>8</RecNum><DisplayText>[2]</DisplayText><record><rec-number>8</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>8</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Hwang, GH</author><author>Aspinwall, EM</author></authors></contributors><titles><title>Quality cost models and their application: a review</title><secondary-title>Total Quality Management</secondary-title></titles><periodical><full-title>Total Quality Management</full-title></periodical><pages>267-282</pages><volume>7</volume><number>3</number><dates><year>1996</year></dates><isbn>0954-4127</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[2].
در سال 1979 دیگر مدل شناخته‌شده هزینه کیفیت توسط کرازبی معرفی شد و تا سال 1984 طی سه مقاله توسط وی این مفهوم گسترش و تکامل پیدا کرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hwang</Author><Year>1996</Year><RecNum>8</RecNum><DisplayText>[2]</DisplayText><record><rec-number>8</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>8</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Hwang, GH</author><author>Aspinwall, EM</author></authors></contributors><titles><title>Quality cost models and their application: a review</title><secondary-title>Total Quality Management</secondary-title></titles><periodical><full-title>Total Quality Management</full-title></periodical><pages>267-282</pages><volume>7</volume><number>3</number><dates><year>1996</year></dates><isbn>0954-4127</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[2].
در سال 1995 هزینه‌های فرصت ازدست‌رفته نیز به مدل‌ها اضافه شدند؛ این هزینه‌ها در واقع سودی هستند که از دست می روند و در سه گروه زیر دسته‌بندی می‌شوند:
عدم استفاده از ظرفیت نصب‌شده به علت مشکلات کیفیت
عدم دستیابی به مواد کافی به علت مشکلات کیفی
سرویس تحویل ضعیف ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rosenfeld</Author><Year>2009</Year><RecNum>14</RecNum><DisplayText>[19]</DisplayText><record><rec-number>14</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>14</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Rosenfeld, Yehiel</author></authors></contributors><titles><title>Cost of quality versus cost of non‐quality in construction: the crucial balance</title><secondary-title>Construction Management and Economics</secondary-title></titles><periodical><full-title>Construction Management and Economics</full-title></periodical><pages>107-117</pages><volume>27</volume><number>2</number><dates><year>2009</year></dates><isbn>0144-6193</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[19]
مورد مهمی که ممکن است که در هزینه‌های کیفیت دور از نظر نگاه داشته شود این است که برخی مشکلات کیفی با گذشت زمان هزینه زا خواهند بود به عبارت بهتر بخشی از هزینه‌های آنها مدت‌ها پس از کشف خود را نمایان می‌کنند به عنوان مثال یک مشکل کیفی در یک پروژه ممکن است منجر به دوباره‌کاری و اقدام اصلاحی شود، چنانکه زمان اتمام کل پروژه را تحت تأثیر قرار دهد و یا یک مشکل کیفی کوچک ایجادکننده یک سری اتفاقات دومینووار گردد و در نهایت به یک مشکل یا هزینه بزرگ بیانجامد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Love</Author><Year>2002</Year><RecNum>16</RecNum><DisplayText>[21]</DisplayText><record><rec-number>16</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>16</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Love, Peter ED</author></authors></contributors><titles><title>Auditing the indirect consequences of rework in construction: a case based approach</title><secondary-title>Managerial Auditing Journal</secondary-title></titles><periodical><full-title>Managerial Auditing Journal</full-title></periodical><pages>138-146</pages><volume>17</volume><number>3</number><dates><year>2002</year></dates><isbn>0268-6902</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[21].
یکی دیگر از کارکرد های هزینه کیفیت، قابلیت آن برای توجیه پروژه‌های بهبود کیفیت است. برای ایجاد بهبود کیفیت نیاز به سرمایه گزاری می‌باشد و این سرمایه گزاری باید توجیه‌پذیر باشد تا مدیریت حاضر به انجام آن شود. در پروژه‌های مربوط به بهبود کیفیت منافع پروژه در واقع صرفه‌جویی‌هایی، نظیر کاهش در هزینه‌های شکست و ارزیابی، است که از سرمایه گزاری حاصل می‌شود. برای محاسبه نرخ بازگشت در پروژه‌های کیفیت از لفظ ROQ استفاده می‌شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Juran</Author><Year>1999</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>[1]</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>1</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Juran, Joseph M</author><author>Godfrey, A Blanton</author><author>Hoogstoel, Robert E</author><author>Schilling, Edward G</author></authors></contributors><titles><title>Juran&apos;s quality handbook</title></titles><volume>2</volume><dates><year>1999</year></dates><publisher>McGraw Hill New York</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[1] این لفظ برای اولین بار توسط ژوران ارائه شده است.
علاوه بر مدل‌هایی که تا بدین جا معرفی شده‌اند، مدل‌های دیگری نیز برای هزینه‌های کیفیت ابداع شده‌اند به عنوان مثال مدل‌هایی که هزینه‌ها را بر اساس واحد سازمانی در نظر می‌گیرند ولی هیچ‌کدام از مدل‌ها اقبال مدل‌های اصلی و مخصوصاً مدل PAF را پیدا نکرده‌اند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Schiffauerova</Author><Year>2006</Year><RecNum>33</RecNum><DisplayText>[3]</DisplayText><record><rec-number>33</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>33</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Schiffauerova, Andrea</author><author>Thomson, Vince</author></authors></contributors><titles><title>A review of research on cost of quality models and best practices</title><secondary-title>International Journal of Quality &amp; Reliability Management</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Journal of Quality &amp; Reliability Management</full-title></periodical><pages>647-669</pages><volume>23</volume><number>6</number><dates><year>2006</year></dates><isbn>0265-671X</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[3].
در این بخش مختصری از تاریخچه هزینه کیفیت، برای آشنایی کلی ارائه شد؛ در بخش بعدی به طور مبسوط، انواع مدل‌ها و اجزای هر کدام و مزایا و معایب هر یک ارائه خواهند شد.
انواع مدل های هزینه کیفیت:02179624در حال حاضر با گذشت چند دهه از عنوان شدن مسئله هزینه کیفیت و مزایایی که این مدل‌ها برای سازمان‌ها دارند، ابهامی بر سر اهمیت و لزوم اندازه‌گیری این هزینه‌ها برای سازمان‌ها وجود ندارد. مسئله‌ای که سازمان‌ها با آن روبرو هستند این است که هزینه‌های کیفیت را چگونه اندازه‌گیری نمایند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Yasin</Author><Year>1999</Year><RecNum>13</RecNum><DisplayText>[18]</DisplayText><record><rec-number>13</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>13</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Yasin, Mahmoud M</author><author>Czuchry, Andrew J</author><author>Dorsch, Jeffrey J</author><author>Small, Michael</author></authors></contributors><titles><title>In search of an optimal cost of quality: an integrated framework of operational efficiency and strategic effectiveness</title><secondary-title>Journal of Engineering and Technology Management</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Engineering and Technology Management</full-title></periodical><pages>171-189</pages><volume>16</volume><number>2</number><dates><year>1999</year></dates><isbn>0923-4748</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[18] برای این کار تا به حال برای صنایع و سازمان‌های متفاوت مدل‌های مختلفی ارائه شده است که در دو دسته کلی مدل‌های فرآیندی و PAF قابل دسته‌بندی هستند. در ادامه این بخش انواع مدل‌های مطرح‌شده بیان می‌شوند. و پس از آن انواع روش های برآورد هزینه‌های کیفیت بیان می‌شوند.
مدل PAF :
با بررسی انواع مدل‌ها و سازمان‌ها مشخص می‌شود که پر کاربردترین مدل هزینه کیفیت که تاکنون استفاده‌شده مدل PAF است.این مدل اولین مدل پیشنهادی بوده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hwang</Author><Year>1996</Year><RecNum>8</RecNum><DisplayText>[2]</DisplayText><record><rec-number>8</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>8</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Hwang, GH</author><author>Aspinwall, EM</author></authors></contributors><titles><title>Quality cost models and their application: a review</title><secondary-title>Total Quality Management</secondary-title></titles><periodical><full-title>Total Quality Management</full-title></periodical><pages>267-282</pages><volume>7</volume><number>3</number><dates><year>1996</year></dates><isbn>0954-4127</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[2].
در دسته‌ مدل های PAF هزینه‌های کیفیت به چهار بخش زیر تقسیم می‌شوند:
هزینه‌های پیشگیری:هزینه‌ای که صرف می‌شود تا هزینه در بخش ارزیابی و شکست‌ها کمینه بماند و همه‌چیز در همان وهله اول صحیح انجام گیرد یا به عبارت بهتر هزینه‌هایی است که صرف می‌شود تا از ایجاد کیفیت ضعیف در محصولات، سرویس‌دهی، طراحی و اجرا جلوگیری نماید.
هزینه‌های ارزیابی:هزینه‌هایی که صرف می‌شود تا نسبت به منطبق بودن محصولات بر استاندارد کیفیت محصولات و نیازمندی های عملکردی اطمینان حاصل گردد.
هزینه‌های شکست داخلی:هزینه‌هایی که در صورت کشف عدم انطباق محصول با استاندارد های کیفیت و نیازمندی های عملکردی مد نظر مشتری در داخل سازمان، ایجاد می‌شود را هزینه‌های شکست داخلی می‌گویند. تعبیری که عبارت “داخل سازمان” در این تعریف دارد به حمل محصول به مرحله بعدی در زنجیره عرضه باز می‌گردد. یعنی چنانچه شکست پیش از حمل به مرحله بعدی در زنجیره تأمین کشف شود، شکست داخلی است.
هزینه‌های شکست خارجی:هزینه‌هایی که در اثر کشف عدم انطباق محصول با استاندارد های کیفیت و نیازمندی های عملکردی مد نظر مشتری در خارج سازمان، ایجاد می‌شود را هزینه شکست خارجی می‌گویند در این مورد نیز منظور از عبارت “خارج سازمان” محل مرحله بعدی محصول در زنجیره عرضه است یعنی چنانچه شکست پس از حمل به مرحله بعدی در زنجیره تأمین شناسایی شود، شکست خارجی خواهد بود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Juran</Author><Year>1999</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>[1, 22]</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>1</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Juran, Joseph M</author><author>Godfrey, A Blanton</author><author>Hoogstoel, Robert E</author><author>Schilling, Edward G</author></authors></contributors><titles><title>Juran&apos;s quality handbook</title></titles><volume>2</volume><dates><year>1999</year></dates><publisher>McGraw Hill New York</publisher><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Wood</Author><Year>2007</Year><RecNum>67</RecNum><record><rec-number>67</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>67</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Wood, Douglas C</author></authors></contributors><titles><title>The Executive Guide to Understanding and Implementing Quality Cost Programs: Reduce Operating Expenses and Increase Revenue</title></titles><dates><year>2007</year></dates><publisher>ASQ Quality Press</publisher><isbn>0873897161</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[1, 22].
در مورد ارتباط این 4 گروه هزینه در استقرار های متعدد این نکته آشکار شده است که در شرایط متغیر چنانچه بر مقدار هزینه‌های ارزیابی و پیشگیری اضافه نشود، مقدار هزینه‌های شکست به شکل غیره منتظره و زیادی رو به افزایش خواهد گذاشت ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Schiffauerova</Author><Year>2006</Year><RecNum>33</RecNum><DisplayText>[3]</DisplayText><record><rec-number>33</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>33</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Schiffauerova, Andrea</author><author>Thomson, Vince</author></authors></contributors><titles><title>A review of research on cost of quality models and best practices</title><secondary-title>International Journal of Quality &amp; Reliability Management</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Journal of Quality &amp; Reliability Management</full-title></periodical><pages>647-669</pages><volume>23</volume><number>6</number><dates><year>2006</year></dates><isbn>0265-671X</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[3] در مورد افزایش هزینه‌های پیشگیری و تأثیرات آن بر ساختار هزینه‌ای در بخش حجم هزینه‌های کیفیت مفصلاً بحث خواهد شد.
در اینجا باید تذکر داد که این مدل‌ها فعالیت های مربوط به کیفیت را شامل می‌شوند و فعالیت های پایه‌ای که برای طراحی و ساخت محصول لازم است را دربر نمی‌گیرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Juran</Author><Year>1999</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>[1]</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>1</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Juran, Joseph M</author><author>Godfrey, A Blanton</author><author>Hoogstoel, Robert E</author><author>Schilling, Edward G</author></authors></contributors><titles><title>Juran&apos;s quality handbook</title></titles><volume>2</volume><dates><year>1999</year></dates><publisher>McGraw Hill New York</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[1].
مورد دیگری که باعث افزایش هزینه شکست می‌شود زمان کشف آن است به‌طوری که هرچه یک شکست دیرتر کشف گردد بر مقدار هزینه‌های آن افزوده می‌شود.
بخش اعظم هزینه‌های کیفیت قابل‌شناسایی و ملموس نیستند. در مورد هزینه‌های کیفیت و مقدار و قابل‌شناسایی و محسوس بودن آنها از مثال کوه یخی استفاده می‌کنند که بخش غیر محسوس آن اتفاقاً قسمت اعظم آن نیز است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Wood</Author><Year>2007</Year><RecNum>67</RecNum><DisplayText>[22]</DisplayText><record><rec-number>67</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>67</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Wood, Douglas C</author></authors></contributors><titles><title>The Executive Guide to Understanding and Implementing Quality Cost Programs: Reduce Operating Expenses and Increase Revenue</title></titles><dates><year>2007</year></dates><publisher>ASQ Quality Press</publisher><isbn>0873897161</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[22].
این مدل به تدریج پس از مطرح‌شدن کامل تر شده است. در سال 1983 هزینه‌های جهش به این مدل اضافه شده است در واقع این هزینه شامل هزینه‌هایی است که برای انجام عملیات بر روی قطعه معیوب صرف شده است و علت این هزینه‌ها اولاً وقوع شکست و ثانیاً عدم شناسایی شکست هنگام وقوع آن و پیشرفت قطعه معیوب در فرآیندها است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>SCANLON</Author><Year>1983</Year><RecNum>30</RecNum><DisplayText>[23]</DisplayText><record><rec-number>30</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>30</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>SCANLON, Frank</author><author>CAMPANELLA, J</author></authors></contributors><titles><title>Quality costs in a non manufacturing environment</title><secondary-title>1987) Quality Costs: Ideas and Applications</secondary-title></titles><periodical><full-title>1987) Quality Costs: Ideas and Applications</full-title></periodical><pages>18-24</pages><volume>2</volume><dates><year>1983</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[23] و در سال 1985 هزینه‌های کیفیت طراحی به این مدل اضافه شده است. هزینه کیفیت طراحی هزینه‌های کیفیتی است که در فرآیند طراحی صرف می‌شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Modarress</Author><Year>1987</Year><RecNum>31</RecNum><DisplayText>[24]</DisplayText><record><rec-number>31</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>31</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Modarress, Batoul</author><author>Ansari, Abdoihossein</author></authors></contributors><titles><title>Two new dimensions in the cost of quality</title><secondary-title>International Journal of Quality &amp; Reliability Management</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Journal of Quality &amp; Reliability Management</full-title></periodical><pages>9-20</pages><volume>4</volume><number>4</number><dates><year>1987</year></dates><isbn>0265-671X</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[24]. در سال 1998 هزینه‌های فرصت ازدست‌رفته و کارایی ازدست‌رفته به این مدل‌ها اضافه شده‌اند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>SANDOVAL-CHÁVEZ</Author><Year>1998</Year><RecNum>32</RecNum><DisplayText>[25]</DisplayText><record><rec-number>32</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>32</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>SANDOVAL-CHÁVEZ, DIEGO A</author><author>Beruvides, Mario G</author></authors></contributors><titles><title>Using opportunity costs to determine the cost of quality: a case study in a continuous-process industry</title><secondary-title>The Engineering Economist</secondary-title></titles><periodical><full-title>The Engineering Economist</full-title></periodical><pages>107-124</pages><volume>43</volume><number>2</number><dates><year>1998</year></dates><isbn>0013-791X</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[25].
برای هر قسمت از این مدل در سازمان فعالیت‌هایی انجام شده و نتایجی حاصل می‌شود؛ در REF _Ref378173591 h جدول ‏23 فعالیت‌ها و نتایج و اهداف را برای هر بخش از مدل PAF ملاحظه می‌کنید.
در مورد آغاز کاهش هزینه‌های کیفیت با کاهش هزینه‌های شکست داخلی و یا شکست خارجی دو دیدگاه وجود دارد در دیدگاه اول هزینه‌های شکست خارجی را به علت این که حجم زیادی دارند برای کاستن هزینه‌ها مُرَّجَّح می‌داند ولی در دیدگاه دوم با تکیه بر این مطلب که در مورد هزینه‌های شکست خارجی ابهامات زیادی مثل چگونگی یافتن عدم انطباق توسط مشتری و یا مقدار هزینه فروش ازدست‌رفته وجود دارد، پیشنهاد می‌کند، ابتدا کاهش، از هزینه‌های شکست داخلی آغاز شود. در کل این توافق وجود دارد که کاهش باید از هزینه‌های شکست به علت حجم بالا و تأثیر مثبت در کاهش نارضایتی مشتریان آغاز شود. پس از هزینه‌های شکست هزینه‌های ارزیابی دارای اولویت بالاتری برای کاهش هستند و چنانچه با مشکلات به شکل ریشه‌ای، قاطع و صحیح برخورد شود نیاز به ارزیابی‌ها و بازرسی های شدید نیز از بین می رود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Juran</Author><Year>1999</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>[1, 22]</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>1</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Juran, Joseph M</author><author>Godfrey, A Blanton</author><author>Hoogstoel, Robert E</author><author>Schilling, Edward G</author></authors></contributors><titles><title>Juran&apos;s quality handbook</title></titles><volume>2</volume><dates><year>1999</year></dates><publisher>McGraw Hill New York</publisher><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Wood</Author><Year>2007</Year><RecNum>67</RecNum><record><rec-number>67</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>67</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Wood, Douglas C</author></authors></contributors><titles><title>The Executive Guide to Understanding and Implementing Quality Cost Programs: Reduce Operating Expenses and Increase Revenue</title></titles><dates><year>2007</year></dates><publisher>ASQ Quality Press</publisher><isbn>0873897161</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[1, 22].
در مورد اینکه در هر دسته از هزینه‌های این سری مدل‌ها چه سرفصل‌ها و هزینه‌هایی قرار می‌گیرند منابع مختلف لیست های پیشنهادی تقریباً مشابه ارائه کرده‌اند که در ادامه لیستی ترکیبی از چند منبع را ذکر خواهیم کرد.
جدول STYLEREF 1 s ‏2 SEQ جدول * ARABIC s 1 3 :اهداف، نتایج، فعالیت‌ها و خروجی های دسته هزینه‌های مدل PAFپیشگیری ارزیابی شکست
اهداف – جلوگیری از وقوع عدم انطباق – برآورد سطح کیفیت – مبارزه با عدم انطباق
نتیجه – جلوگیری از وقوع کیفیت ضعیف – اطمینان از رضایت مشتری و کیفیت محصول – شناسایی عدم انطباق‌ها و شکست‌ها در محصولات
فعالیت‌ها – طرح‌ریزی برای بهبود فرآیند
– آموزش
– مدیریت سیستم کیفیت
– ارزیابی تأمین‌کنندگان – بازرسی، تست و … – آنالیز ، ریشه‌یابی شکست‌ها، رتبه‌بندی مشکلات و…
خروجی‌ها – انجام صحیح کار در همان مرحله اول
– کار کردن سریع و کارا
– محدود کردن خطاها، ضایعات و هزینه‌های کلی کیفیت – یافتن سریع تر مشکلات
– کاهش دوباره‌کاری و شکست‌های خارجی – کاهش تغییرپذیری فرآیند
– کاهش دوباره‌کاری و ضایعات
– پردازش شکایات
در مورد هزینه‌های پیشگیری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
مهندسی و برنامه‌ریزی کیفیت (کلیه هزینه‌هایی که برای ایجاد طرح کیفیت و برنامه‌های کیفیت و یکپارچه‌سازی این برنامه‌ها توسط دستورالعمل‌ها صرف می‌شود را شامل می‌شود.)
بازنگری محصولات /سرویس های جدید
طراحی محصول و فرآیند و به‌کارگیری تکنیک‌هایی چون QFD
هزینه‌هایی که برای بهبود فرآیند صرف تغییر در فرآیند می‌شوند
هزینه‌های کنترل فرآیند
هزینه‌های تست نهایی محصولات
هزینه‌های آموزش مربوط به کیفیت
طرح‌ریزی کیفیت
ارزیابی قابلیت تأمین‌کنندگان
طراحی فرآیند و ارزیابی قابلیت فرآیند
طراحی طرح‌های کنترل
هزینه‌های ارزیابی شامل موارد زیر است:
ارزیابی و آزمایش محصولات
ممیزی شرکت های تأمین‌کننده
بازرسی و کنترل ورودی و مواد خریداری‌شده
کنترل نهایی و حین فرآیند
کالیبراسیون و استقرار سیستم اندازه‌گیری
ممیزی فرآیندها و محصولات/سرویس‌ها
مستندسازی  های مربوطه و ارسال نامه‌های لازم به مشتری و حتی بین مسئولان داخلی سازمان
هزینه‌های شکست داخلی نیز شامل هزینه‌های زیر است:
ضایعات و تلفات
دوباره‌کاری‌ها
آزمایش های مجدد
آنالیز شکست
توقفات تولید به علت مشکلات کیفی
عدم مرغوبیت و در نتیجه کاهش حاشیه سود
از دست دادن اطلاعات و بازیابی مجدد
بازرسی 100%
بازرسی و تست مجدد
تغییر در فرآیند به علت شکست
طراحی مجدد نرم‌افزار و سخت‌افزار
تقلیل درجه محصول
فعالیت‌هایی که ارزش‌افزوده ایجاد نمی‌کنند و در رابطه باکیفیت هستند مثل بازرسی‌ها و احتیاط‌کاری‌ها
افت موجودی به علت تفاوت موجودی بین موجودی واقعی قابل‌استفاده و موجودی ثبتی
هزینه‌های شکست خارجی نیز شامل:
تنظیم شکایات و پردازش شکایات مشتریان
محصولات یا مواد برگشتی
هزینه‌های گارانتی
مسئولیت محصول معیوب
نارضایتی مشتری
فراخوانی و جمع‌آوری محصولات از مشتریان و بازار
امتیازات برای پذیرش و عدم پذیرش به مشتری
جرائم تعیین‌شده برای نامرغوب بودن محصول
ایجاد شکست در عملیات های حمایتی که برای رفع شکست ایجادشده‌اند
هزینه‌هایی که جزو هزینه‌های فروش ازدست‌رفته شامل دو گروه: ریزش مشتریانی که در حال حاضر از محصولات شرکت استفاده می‌کنند و از دست دادن مشتریان ممکن جدید(بالقوه)PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5KdXJhbjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjE5OTk8L1llYXI+PFJl
Y051bT4xPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PlsxLCAxMiwgMjJdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjE8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJyZDl4ZnRhejMyd2ZwYmVzOXQ3eHdzdm1mYWR4YTUwOTl0dDAiPjE8L2tleT48L2Zv
cmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iQm9vayI+NjwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9y
cz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkp1cmFuLCBKb3NlcGggTTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R29kZnJl
eSwgQSBCbGFudG9uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Ib29nc3RvZWwsIFJvYmVydCBFPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5TY2hpbGxpbmcsIEVkd2FyZCBHPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0
b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkp1cmFuJmFwb3M7cyBxdWFsaXR5IGhhbmRib29rPC90aXRsZT48
L3RpdGxlcz48dm9sdW1lPjI8L3ZvbHVtZT48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk5OTwveWVhcj48L2RhdGVz
PjxwdWJsaXNoZXI+TWNHcmF3IEhpbGwgTmV3IFlvcms8L3B1Ymxpc2hlcj48dXJscz48L3VybHM+
PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+2YXZiNmG2Krar9mI2YXYsduMPC9BdXRob3I+
PFllYXI+MTM4MzwvWWVhcj48UmVjTnVtPjY0PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj42
NDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InJkOXhmdGF6
MzJ3ZnBiZXM5dDd4d3N2bWZhZHhhNTA5OXR0MCI+NjQ8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVm
LXR5cGUgbmFtZT0iQm9vayI+NjwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0
aG9yPjxzdHlsZSBmYWNlPSJub3JtYWwiIGZvbnQ9ImRlZmF1bHQiIGNoYXJzZXQ9IjE3OCIgc2l6
ZT0iMTAwJSI+2K/Yp9qv2YTYp9izINiz24wg2YXZiNmG2Krar9mI2YXYsduMPC9zdHlsZT48L2F1
dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PHN1YnNpZGlhcnktYXV0aG9ycz48YXV0aG9yPjxzdHlsZSBmYWNlPSJu
b3JtYWwiIGZvbnQ9ImRlZmF1bHQiIGNoYXJzZXQ9IjE3OCIgc2l6ZT0iMTAwJSI+2LHYs9mI2YQg
2YbZiNix2KfZhNiz2YbYpzwvc3R5bGU+PC9hdXRob3I+PC9zdWJzaWRpYXJ5LWF1dGhvcnM+PC9j
b250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+PHN0eWxlIGZhY2U9Im5vcm1hbCIgZm9udD0iZGVm
YXVsdCIgY2hhcnNldD0iMTc4IiBzaXplPSIxMDAlIj7aqdmG2KrYsdmEINqp24zZgduM2Kog2KLZ
hdin2LHbjDwvc3R5bGU+PC90aXRsZT48L3RpdGxlcz48cmVwcmludC1lZGl0aW9uPjxzdHlsZSBm
YWNlPSJub3JtYWwiIGZvbnQ9ImRlZmF1bHQiIGNoYXJzZXQ9IjE3OCIgc2l6ZT0iMTAwJSI+2Yjb
jNix2KfbjNi0INiz2YjZhTwvc3R5bGU+PC9yZXByaW50LWVkaXRpb24+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjxz
dHlsZSBmYWNlPSJub3JtYWwiIGZvbnQ9ImRlZmF1bHQiIGNoYXJzZXQ9IjE3OCIgc2l6ZT0iMTAw
JSI+MTM4Mzwvc3R5bGU+PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHB1Yi1sb2NhdGlvbj48c3R5bGUgZmFjZT0i
bm9ybWFsIiBmb250PSJkZWZhdWx0IiBjaGFyc2V0PSIxNzgiIHNpemU9IjEwMCUiPtiq2YfYsdin
2YY8L3N0eWxlPjwvcHViLWxvY2F0aW9uPjxwdWJsaXNoZXI+PHN0eWxlIGZhY2U9Im5vcm1hbCIg
Zm9udD0iZGVmYXVsdCIgY2hhcnNldD0iMTc4IiBzaXplPSIxMDAlIj7Yr9in2YbYtNqv2KfZhyDY
udmE2YUg2Ygg2LXZhti52Kog2KfbjNix2KfZhjwvc3R5bGU+PC9wdWJsaXNoZXI+PHVybHM+PC91
cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPldvb2Q8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA3
PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+Njc8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjY3PC9yZWMtbnVt
YmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icmQ5eGZ0YXozMndmcGJlczl0
N3h3c3ZtZmFkeGE1MDk5dHQwIj42Nzwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1l
PSJCb29rIj42PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+V29vZCwg
RG91Z2xhcyBDPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxl
PlRoZSBFeGVjdXRpdmUgR3VpZGUgdG8gVW5kZXJzdGFuZGluZyBhbmQgSW1wbGVtZW50aW5nIFF1
YWxpdHkgQ29zdCBQcm9ncmFtczogUmVkdWNlIE9wZXJhdGluZyBFeHBlbnNlcyBhbmQgSW5jcmVh
c2UgUmV2ZW51ZTwvdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDc8L3llYXI+PC9kYXRl
cz48cHVibGlzaGVyPkFTUSBRdWFsaXR5IFByZXNzPC9wdWJsaXNoZXI+PGlzYm4+MDg3Mzg5NzE2
MTwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5KdXJhbjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjE5OTk8L1llYXI+PFJl
Y051bT4xPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PlsxLCAxMiwgMjJdPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjE8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJyZDl4ZnRhejMyd2ZwYmVzOXQ3eHdzdm1mYWR4YTUwOTl0dDAiPjE8L2tleT48L2Zv
cmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iQm9vayI+NjwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9y
cz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkp1cmFuLCBKb3NlcGggTTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R29kZnJl
eSwgQSBCbGFudG9uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Ib29nc3RvZWwsIFJvYmVydCBFPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5TY2hpbGxpbmcsIEVkd2FyZCBHPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0
b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkp1cmFuJmFwb3M7cyBxdWFsaXR5IGhhbmRib29rPC90aXRsZT48
L3RpdGxlcz48dm9sdW1lPjI8L3ZvbHVtZT48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk5OTwveWVhcj48L2RhdGVz
PjxwdWJsaXNoZXI+TWNHcmF3IEhpbGwgTmV3IFlvcms8L3B1Ymxpc2hlcj48dXJscz48L3VybHM+
PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+2YXZiNmG2Krar9mI2YXYsduMPC9BdXRob3I+
PFllYXI+MTM4MzwvWWVhcj48UmVjTnVtPjY0PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj42
NDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InJkOXhmdGF6
MzJ3ZnBiZXM5dDd4d3N2bWZhZHhhNTA5OXR0MCI+NjQ8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVm
LXR5cGUgbmFtZT0iQm9vayI+NjwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0
aG9yPjxzdHlsZSBmYWNlPSJub3JtYWwiIGZvbnQ9ImRlZmF1bHQiIGNoYXJzZXQ9IjE3OCIgc2l6
ZT0iMTAwJSI+2K/Yp9qv2YTYp9izINiz24wg2YXZiNmG2Krar9mI2YXYsduMPC9zdHlsZT48L2F1
dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PHN1YnNpZGlhcnktYXV0aG9ycz48YXV0aG9yPjxzdHlsZSBmYWNlPSJu
b3JtYWwiIGZvbnQ9ImRlZmF1bHQiIGNoYXJzZXQ9IjE3OCIgc2l6ZT0iMTAwJSI+2LHYs9mI2YQg
2YbZiNix2KfZhNiz2YbYpzwvc3R5bGU+PC9hdXRob3I+PC9zdWJzaWRpYXJ5LWF1dGhvcnM+PC9j
b250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+PHN0eWxlIGZhY2U9Im5vcm1hbCIgZm9udD0iZGVm
YXVsdCIgY2hhcnNldD0iMTc4IiBzaXplPSIxMDAlIj7aqdmG2KrYsdmEINqp24zZgduM2Kog2KLZ
hdin2LHbjDwvc3R5bGU+PC90aXRsZT48L3RpdGxlcz48cmVwcmludC1lZGl0aW9uPjxzdHlsZSBm
YWNlPSJub3JtYWwiIGZvbnQ9ImRlZmF1bHQiIGNoYXJzZXQ9IjE3OCIgc2l6ZT0iMTAwJSI+2Yjb
jNix2KfbjNi0INiz2YjZhTwvc3R5bGU+PC9yZXByaW50LWVkaXRpb24+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjxz
dHlsZSBmYWNlPSJub3JtYWwiIGZvbnQ9ImRlZmF1bHQiIGNoYXJzZXQ9IjE3OCIgc2l6ZT0iMTAw
JSI+MTM4Mzwvc3R5bGU+PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHB1Yi1sb2NhdGlvbj48c3R5bGUgZmFjZT0i
bm9ybWFsIiBmb250PSJkZWZhdWx0IiBjaGFyc2V0PSIxNzgiIHNpemU9IjEwMCUiPtiq2YfYsdin
2YY8L3N0eWxlPjwvcHViLWxvY2F0aW9uPjxwdWJsaXNoZXI+PHN0eWxlIGZhY2U9Im5vcm1hbCIg
Zm9udD0iZGVmYXVsdCIgY2hhcnNldD0iMTc4IiBzaXplPSIxMDAlIj7Yr9in2YbYtNqv2KfZhyDY
udmE2YUg2Ygg2LXZhti52Kog2KfbjNix2KfZhjwvc3R5bGU+PC9wdWJsaXNoZXI+PHVybHM+PC91
cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPldvb2Q8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA3
PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+Njc8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjY3PC9yZWMtbnVt
YmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icmQ5eGZ0YXozMndmcGJlczl0
N3h3c3ZtZmFkeGE1MDk5dHQwIj42Nzwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1l
PSJCb29rIj42PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+V29vZCwg
RG91Z2xhcyBDPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxl
PlRoZSBFeGVjdXRpdmUgR3VpZGUgdG8gVW5kZXJzdGFuZGluZyBhbmQgSW1wbGVtZW50aW5nIFF1
YWxpdHkgQ29zdCBQcm9ncmFtczogUmVkdWNlIE9wZXJhdGluZyBFeHBlbnNlcyBhbmQgSW5jcmVh
c2UgUmV2ZW51ZTwvdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDc8L3llYXI+PC9kYXRl
cz48cHVibGlzaGVyPkFTUSBRdWFsaXR5IFByZXNzPC9wdWJsaXNoZXI+PGlzYm4+MDg3Mzg5NzE2
MTwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITE.DATA [1, 12, 22] .
همچنین لیست دیگری که هزینه‌های کیفیت را در مدل PAF و بر حسب داخل کارخانه، تأمین‌کننده و مشتری در REF _Ref378173775 h جدول ‏24آمده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Plunkett</Author><Year>1988</Year><RecNum>68</RecNum><DisplayText>[26]</DisplayText><record><rec-number>68</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>68</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Plunkett, JJ</author><author>Dale, BG</author></authors></contributors><titles><title>Quality-related costing: findings from an industry-based research study</title><secondary-title>Engineering Management International</secondary-title></titles><periodical><full-title>Engineering Management International</full-title></periodical><pages>247-257</pages><volume>4</volume><number>4</number><dates><year>1988</year></dates><isbn>0167-5419</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[26].
مدل PAF نسبت به سایر مدل‌ها برتری‌هایی دارد که از آن جمله می‌توان به استفاده راحت تر آن در شرکت‌ها و شرایط مختلف، نیز سادگی یافتن داده‌های لازم برای این مدل اشاره کرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Abdelsalam</Author><Year>2009</Year><RecNum>23</RecNum><DisplayText>[27]</DisplayText><record><rec-number>23</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>23</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Abdelsalam, Hisham ME</author><author>Gad, Medhat M</author></authors></contributors><titles><title>Cost of quality in Dubai: An analytical case study of residential construction projects</title><secondary-title>International Journal of Project Management</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Journal of Project Management</full-title></periodical><pages>501-511</pages><volume>27</volume><number>5</number><dates><year>2009</year></dates><isbn>0263-7863</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[27].
انتقاداتی که به این دسته مدل‌ها وارد است این است که هزینه‌های پیشگیری به سادگی قابل تعریف، شناسایی و اندازه‌گیری نمی‌باشند.علت این امر آن است که هیچ حد بیشینه‌ای برای انجام یک کار به شکل صحیح وجود ندارد تا مازاد بر آن را هزینه‌های پیشگیری در نظر گرفت؛ به عبارت بهتر مرز بین اینکه آیا این فعالیت جزو فعالیت های پیشگیری می‌باشد و یا جزو فعالیت های اصلی و عادی وجود ندارد و چنانچه کاری از رخداد شکستی جلوگیری نماید باید انجام شود و نمی‌توان گفت که این فعالیت علیرغم اینکه برای بدون خطا بودن کار لازم است ولی در حالت عادی نباید انجام شود. مورد دیگر این است که آیا بازرسی‌هایی که توسط مشتری درخواست می‌شود جزو هزینه‌های ارزیابی است؟ ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Moen</Author><Year>1998</Year><RecNum>34</RecNum><DisplayText>[28]</DisplayText><record><rec-number>34</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>34</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Moen, Rune M</author></authors></contributors><titles><title>New quality cost model used as a top management tool</title><secondary-title>The TQM magazine</secondary-title></titles><periodical><full-title>The TQM magazine</full-title></periodical><pages>334-341</pages><volume>10</volume><number>5</number><dates><year>1998</year></dates><isbn>0954-478X</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[28]
جدول STYLEREF 1 s ‏2 SEQ جدول * ARABIC s 1 4 :فعالیت های ذیل هر بخش دسته مدل های PAFتأمین‌کننده/قرارداد فرعی داخل کارخانه مشتری
پیشگیری – هزینه‌های اطمینان از کیفیت و بازخورد و توصیه‌های آموزشی
– ارزیابی تأمین‌کنندگان و تصدیق ارزیابی‌ها
– بهبود آلترناتیوها و منابع موجود
– ممیزی و بازرسی محل تولید
– همراهی در طرح‌ریزی کیفیت – آموزش
– کنترل فرآیند و کنترل کیفیت آماری
– مهندسی کیفیت
– طرح‌ریزی کیفیت – همکاری در طرح‌ریزی کیفیت
– تولید آزمایشی
– ارزیابی بسته‌بندی، به‌کارگیری و انبارش مشتری
– تحقیقات بازاریابی
ارزیابی – تست و بازرسی‌ها
– دسته‌بندی کردن
– سازمان‌دهی بازگشت‌ها و جایگزینی‌ها
– بازرسی در سایت تأمین‌کننده
– قابلیت تصدیق و ردیابی موارد – تست و بازرسی
– تست محصول
– کالیبراسیون
– کنترل دستورالعمل‌ها – Sign off و یا تصدیق و تأیید پروژه
– برقراری ارتباط با بازرسی مشتری
شکست داخلی – هزینه‌های کارهای انجام‌شده تا تولید ضایعات
– بحث راجع به انجام یا عدم انجام دوباره‌کاری و رده‌بندی هزینه‌ها
– ماشین‌کاری موارد معیوب
– تولید ازدست‌رفته هنگام اقدام اصلاحی
و مذاکره برای بازگشت – کنترل رتبه محصول
– ایزوله کردن دلایل شکست
– بازرسی مجدد
– اصلاح
– ضایعات و هزینه‌های وابسته – ارائه امتیاز جهت پذیرش و یا عدم پذیرش به مشتری
– ارائه محصول با قیمت کمتر
شکست خارجی – هزینه‌های قابل اسناد به تأمین‌کننده ولی غیرقابل دریافت
– شکایات
– دریافت و انهدام تولیدات – آنالیز داده‌های بازخورد – ارجاع محصول از سوی مشتری
– شکایت کردن توسط مشتری
– جایگزینی بدون پرداخت
– تعمیرات
وارانتی(ضمانت) – هزینه‌های قابل اسناد به تأمین‌کننده ولی غیرقابل دریافت – آنالیز همبستگی داده‌های بازخورد – پرداخت وارانتی
– بررسی و چک کردن وارانتی توسط مشتری
– مذاکرات وارانتی
سایر – الزام وجود ذخیره احتیاطی در انبارها و انباشته‌ها
– آماده سازی جزئیات – تهیه گزارشات کیفی
– ثبت و ضبط گزارشات هزینه‌های کیفیت
– گروه‌های کیفیتی بین رشته‌ای(چندکاره) – پیش‌پرداخت مسئولیت(تضمین محصول)
مدل هزینه کیفیت ضعیف:
این دسته مدل‌ها را می‌توان جزء مدل‌های PAF دسته‌بندی نمود که برای تکمیل مطالعه ادبیات در این بخش مورد اشاره قرار گرفته است.
هزینه کیفیت ضعیف عبارت است از هزینه‌هایی که در اثر کیفیت ضعیف ایجاد می‌شوند و به عبارت بهتر هزینه‌های ناشی از عدم انجام صحیح کار در همان مرتبه اول.
هزینه کیفیت ضعیف در یک دیدگاه شامل موارد زیر می‌شود:
عدم انطباق: شامل هزینه‌هایی که در اثر انطباق محصولات ایجاد می‌شود.
فرآیندهای ناکارا :در این مورد هزینه عدم کارایی فرآیندها به علت مشکلات کیفیت مد نظر می‌باشد به عنوان مثال انبارش های احتیاطی و تولید های احتیاطی به علت وجود تغییرپذیری و ضایعات در تولید و… جزء این هزینه‌ها می‌باشند.
هزینه‌های فرصت ازدست‌رفته: این هزینه‌ها هزینه‌هایی از قبیل از دست دادن مشتریان حال حاضر و مشتریان بالقوه.
در یک دیدگاه دیگر هزینه‌های کیفیت به دو دسته هزینه‌های مستقیم ناشی از کیفیت ضعیف و هزینه‌های غیرمستقیم ناشی از کیفیت ضعیف تقسیم می‌شوند جزئیات و موارد هر کدام از این دسته‌ها را در REF _Ref378173968 h شکل ‏24 می‌بینید ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Moen</Author><Year>1998</Year><RecNum>34</RecNum><DisplayText>[28]</DisplayText><record><rec-number>34</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>34</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Moen, Rune M</author></authors></contributors><titles><title>New quality cost model used as a top management tool</title><secondary-title>The TQM magazine</secondary-title></titles><periodical><full-title>The TQM magazine</full-title></periodical><pages>334-341</pages><volume>10</volume><number>5</number><dates><year>1998</year></dates><isbn>0954-478X</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[28].
همانطور که ملاحظه می‌کنید COPQ در واقع هزینه‌های خرابی یا شکست داخلی و خارجی می‌باشد، به علاوه شامل برخی هزینه‌های بازرسی و جداسازی که در اثر کیفیت ضعیف اجبار شده‌اند نیز می‌گردد؛ البته هزینه ارزیابی‌هایی که به علت کیفیت ضعیف نیز اجبار می‌شوند را می‌توان جزو هزینه شکست داخلی نیز لحاظ کرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Juran</Author><Year>1999</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>[1]</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>1</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Juran, Joseph M</author><author>Godfrey, A Blanton</author><author>Hoogstoel, Robert E</author><author>Schilling, Edward G</author></authors></contributors><titles><title>Juran&apos;s quality handbook</title></titles><volume>2</volume><dates><year>1999</year></dates><publisher>McGraw Hill New York</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[1]. بنابراین می‌توان این گروه مدل‌ها را نیز زیرگروهی خاص از مدل‌های PAF دانست که هزینه‌های پیشگیری و بخشی از هزینه‌های ارزیابی را در نظر نمی‌گیرند و عمده تمرکز آنها بر شکست‌ها و ارزیابی های متأثر از کیفیت ضعیف می‌باشد.
برای استقرار یک مدل COPQ می‌توان گام های زیر را طی کرد:
شناخت فعالیت‌هایی که کیفیت ضعیف ایجاد می‌کنند در واقع فعالیت‌هایی که منتج شده از کیفیت ضعیف محصولات هستند.
تصمیم‌گیری نسبت به روش برآورد هزینه‌های مربوطه
جمع‌آوری داده‌های لازم و برآورد هزینه‌ها
انجام آنالیز بر روی داده‌های جمع‌آوری شده و استفاده از آن داده‌ها در گام‌های بعدی چرخه بهبود
شکل STYLEREF 1 s ‏2 SEQ شکل * ARABIC s 1 4 :دسته هزینه‌های مدل هزینه کیفیت ضعیفمهم‌ترین گام در استقرار مدل هزینه کیفیت انتخاب صحیح و هدفمند فعالیت هایِ هزینه کیفیت است چنانچه در این مرحله صحیح عمل نشود ممکن است حجم زیادی از اطلاعاتِ غیرضروری جمع‌آوری گردد و نیز برخی داده‌ها و هزینه‌های مهم مهجور واقع گردند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Desai</Author><Year>2008</Year><RecNum>7</RecNum><DisplayText>[13]</DisplayText><record><rec-number>7</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>7</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Desai, Darshak A</author></authors></contributors><titles><title>Cost of quality in small-and medium-sized enterprises: case of an Indian engineering company</title><secondary-title>Production Planning and Control</secondary-title></titles><periodical><full-title>Production Planning and Control</full-title></periodical><pages>25-34</pages><volume>19</volume><number>1</number><dates><year>2008</year></dates><isbn>0953-7287</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[13].
مدل فرآیندی هزینه کیفیت:
دیدگاه فرآیند گرا بجای جمع‌آوری هزینه‌ها بر اساس محصول آن را به فرآیندها نسبت داده و برای فرآیند هزینه‌ها را جمع‌آوری می‌کند، این دیدگاه هزینه فرآیند را به دو بخش تقسیم می‌نماید.یک دسته از هزینه‌ها که انجام می‌شوند تا با یک‌بار انجامِ فرآیند محصول منطبق تولید شود که به آن هزینه انطباق می‌گویند؛ شایان ذکر است که حتی عدم کارایی فرآیند نیز باعث نامنطبق بودن آن نمی‌شود.گروه دیگرِ هزینه‌ها هنگامی ایجاد می‌شوند که فرآیند موفق به تولید محصولِ منطبق نگردد؛ به عبارت بهتر فرآیند منطبق با آنچه که باید باشد عمل ننماید؛به این دسته هزینه‌ها هزینه‌های عدم انطباق می‌گویند. لازم به ذکر است که هزینه‌های عادی برای فرآیندها در این مدل نقشی ندارند؛در این نوع مدل هزینه‌های شکست متناظر با هزینه‌های عدم انطباق هستند و هزینه‌های ارزیابی و پیشگیری متناظر با هزینه‌های انطباق می‌باشند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Juran</Author><Year>1999</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>[1]</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>1</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Juran, Joseph M</author><author>Godfrey, A Blanton</author><author>Hoogstoel, Robert E</author><author>Schilling, Edward G</author></authors></contributors><titles><title>Juran&apos;s quality handbook</title></titles><volume>2</volume><dates><year>1999</year></dates><publisher>McGraw Hill New York</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[1].
در برخی دیگر از مقالات اسامی دیگری بر این هزینه‌ها اطلاق شده است که REF _Ref382419894 h جدول ‏25 لغاتی که برای اطلاق به هزینه‌های پیشگیری و ارزیابی (انطباق)و شکست(عدم انطباق) در مقالات مختلف آمده رانشان می‌دهد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Kazaz</Author><Year>2005</Year><RecNum>2</RecNum><DisplayText>[5]</DisplayText><record><rec-number>2</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>2</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Kazaz, Aynur</author><author>Talat Birgonul, M</author><author>Ulubeyli, Serdar</author></authors></contributors><titles><title>Cost-based analysis of quality in developing countries: a case study of building projects</title><secondary-title>Building and Environment</secondary-title></titles><periodical><full-title>Building and Environment</full-title></periodical><pages>1356-1365</pages><volume>40</volume><number>10</number><dates><year>2005</year></dates><isbn>0360-1323</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[5].
جهت پیاده سازی مدل‌ها بر اساس فرآیند باید نسبت به فرآیندهای سازمان شناخت کامل و کافی داشت؛ این مدل‌ها مشکلات را سریع‌تر از مدل های PAF نمایش می‌دهند. این روش‌ها بر خلاف مدل های PAF فرآیند های مناسب برای بهبود را شناسایی می‌کنند.
جدول STYLEREF 1 s ‏2 SEQ جدول * ARABIC s 1 5 :عناوین هزینه‌های کیفیت و بی کیفیتیهزینه‌های شکست هزینه‌های پیشگیری و ارزیابی
هزینه‌های غیرقابل‌کنترل هزینه‌های قابل‌کنترل
هزینه‌های عدم انطباق هزینه‌های انطباق
هزینه‌های کنترل شکست هزینه‌های کنترل کیفیت
هزینه‌های نتیجه‌ای هزینه‌های احتیاطی
هزینه‌های انحراف کیفیت هزینه‌های فعالیت های مدیریت کیفیت
هزینه‌های شکست هزینه‌های کنترل
مشکلی که این مدل‌ها دارند با صنایع و فرآیندهایی که تنها یک بار و یا بسیار به ندرت انجام می‌شوند به خوبی سازگار نمی‌گردند. نقطه‌ضعف دیگر این مدل این است که برهم‌کنش فرآیندهایی که مستقل فرض کرده است را در نظر نمی‌گیرد. این مشکل هنگامی رخ می‌دهد که دو یا چند فرآیند با هم یک خرابی را ایجاد کنند و یا آنکه بر هم اثرات منفی بگذارند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hwang</Author><Year>1996</Year><RecNum>8</RecNum><DisplayText>[2]</DisplayText><record><rec-number>8</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>8</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Hwang, GH</author><author>Aspinwall, EM</author></authors></contributors><titles><title>Quality cost models and their application: a review</title><secondary-title>Total Quality Management</secondary-title></titles><periodical><full-title>Total Quality Management</full-title></periodical><pages>267-282</pages><volume>7</volume><number>3</number><dates><year>1996</year></dates><isbn>0954-4127</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[2].
هزینه‌های پنهان کیفیت:
همانطور که پیش از این اشاره شد برخی از هزینه‌های کیفیت به راحتی قابل‌تشخیص نیستند. به این هزینه‌ها هزینه پنهان کیفیت گفته می‌شود این هزینه‌ها اکثراً قابل اندازه‌گیری دقیق نبوده و تنها می‌توان آنها را برآورد کرد.نکته دیگری که در رابطه با این هزینه‌ها وجود دارد این است که حجم زیادی از هزینه‌ها را تشکیل می‌دهند.
هزینه‌های پنهان کیفیت را می‌توان در موارد زیر دسته‌بندی کرد:
فروش بالقوه ازدست‌رفته
هزینه‌های طراحی مجدد به علت کیفیت ضعیف
تغییر در فرآیند
تغییرات نرم‌افزاری
خرابی ماشین‌آلات
هزینه‌های استانداردها
منظور از هزینه‌های استانداردها مواردی چون :
هزینه‌های خرید مازاد به علت عادی بودن مقداری ضایعات
هزینه مربوط به زمان اضافی در استاندارد های زمان کاری به علت عادی بودن دوباره‌کاری
کمتر بودن زمان در دسترسی ماشین‌آلات به علت خرابی می‌باشد.
هزینه‌های غیرمستقیم مربوط به کیفیت ضعیف مثل اشغال فضای انبار به علت سفارش مازاد و یا انبار ضایعات
هزینه‌هایی که به علت ترس یا عدم آگاهی گزارش نمی‌شود
تغییرات زیاد فرآیند حتی در بازه تعریف‌شده
خطاهایی که در فعالیت های حمایتی(رفع نتایج و علل شکست‌ها) رخ می‌دهد
هزینه‌هایی که به علت کیفیت ضعیف تأمین‌کنندگان نظیر بازگشت و جداسازی و احتمالاً توقف تولید باید پرداخت شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Juran</Author><Year>1999</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>[1]</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>1</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Juran, Joseph M</author><author>Godfrey, A Blanton</author><author>Hoogstoel, Robert E</author><author>Schilling, Edward G</author></authors></contributors><titles><title>Juran&apos;s quality handbook</title></titles><volume>2</volume><dates><year>1999</year></dates><publisher>McGraw Hill New York</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[1].
برای کلیه مدل‌های یاد شده دو ضعف عمده قابل بیان است اول عدم لحاظ کردن هزینه‌های طول استفاده و دوم بی‌توجهی به مسایل استراتژیک کیفیت در این مدل‌ها می‌باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hwang</Author><Year>1996</Year><RecNum>8</RecNum><DisplayText>[2]</DisplayText><record><rec-number>8</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>8</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Hwang, GH</author><author>Aspinwall, EM</author></authors></contributors><titles><title>Quality cost models and their application: a review</title><secondary-title>Total Quality Management</secondary-title></titles><periodical><full-title>Total Quality Management</full-title></periodical><pages>267-282</pages><volume>7</volume><number>3</number><dates><year>1996</year></dates><isbn>0954-4127</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[2].
تکنیک های گردآوری اطلاعات:
مدل‌ها هزینه کیفیت می‌توانند از روش‌های مختلفی داده‌های لازم را به‌دست آورند. از جمله روش‌هایی که برای دستیابی به این داده‌ها وجود دارد عبارت‌اند از:
استفاده مستقیم از داده‌های موجود در حسابداری، به عنوان مثال بخشی از هزینه‌های ارزیابی شامل هزینه‌های واحد کنترل کیفیت می‌باشد که به طور کامل در واحد حسابداری جمع‌آوری و نگهداری می‌شود.
انجام آنالیز و بررسی علاوه بر استفاده از داده‌های موجود در واحد حسابداری؛ مثلاً بررسی اینکه چه حجم از بازگشتی محصول از فروش به علت خرابی و چه مقدار به علت عدم فروش بوده است.
استفاده از اطلاعات پایه‌ای حسابداری به علاوه سایر آمارها، مثلاً برای محاسبه هزینه خودکنترلی کارکنان از آمارهای مربوط به زمان و نیز هزینه‌های مربوط به واحد زمان نیروی کار در واحد حسابداری استفاده شود.
تخمین، تقریب و برآورد
موردی : در این مورد از تجربیات افراد بدون مستندات استفاده می‌شود. به عنوان مثال زمانی که یک سرپرست برای انجام کارهای تعمیراتی در کارگاه تحت نظر خود تخمین می زند جزو این دسته است.
نمونه‌گیری از کار: به این صورت است که در زمان های تصادفی و یا بازه‌های زمانی تصادفی داده‌های لازم جمع‌آوری می‌شود.
نسبت تخصیص به کل منابع: در این روش محاسبه هزینه به این صورت انجام می‌شود که نسبت به برآورد مقداری از منبع که برای یک فعالیت استفاده شده است اقدام و سپس با هزینه برای کل آن منبع که معین است و نیز نسبتی از منبع که برای یک فعالیت صرف شده و برآورد شده است هزینه آن منبع برای آن فعالیت محاسبه می‌شود.
استفاده از هزینه واحد: در این روش اقدام به برآورد هزینه برای واحد نموده و بعد هزینه کلی را محاسبه می‌نماییم به عنوان مثال هزینه متوسط برای هر خرابی را یافته و بعد از آن تنها تعداد دفعات خرابی، در هزینه واحد آن ضرب می‌شود.
همچنین استفاده از داده‌ها و برآوردهای مربوط به مطالعات بازار، تقریب خوبی برای رفتار مصرف کننده است و می‌توان برای تخمین فروش ازدست‌رفته از آن استفاده کرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Juran</Author><Year>1999</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>[1]</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>1</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Juran, Joseph M</author><author>Godfrey, A Blanton</author><author>Hoogstoel, Robert E</author><author>Schilling, Edward G</author></authors></contributors><titles><title>Juran&apos;s quality handbook</title></titles><volume>2</volume><dates><year>1999</year></dates><publisher>McGraw Hill New York</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[1].
داده‌های لازم برای محاسبات مربوط به مدل می‌توانند از گزارشات مختلفی نظیر گزارشات روزانه، گزارشات خرابی و شکست، هشدارهای خطا و گزارشات عملکرد و غیره استخراج گردند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Abdul-Rahman</Author><Year>1996</Year><RecNum>36</RecNum><DisplayText>[29]</DisplayText><record><rec-number>36</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>36</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Abdul-Rahman, H</author><author>Thompson, PA</author><author>Whyte, IL</author></authors></contributors><titles><title>Capturing the cost of non-conformance on construction sites: An application of the quality cost matrix</title><secondary-title>International Journal of Quality &amp; Reliability Management</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Journal of Quality &amp; Reliability Management</full-title></periodical><pages>48-60</pages><volume>13</volume><number>1</number><dates><year>1996</year></dates><isbn>0265-671X</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[29].
برای برآورد هزینه‌ی بخش‌هایی از هزینه کیفیت که ابهامات بیشتری دارد مطالعات بیشتری انجام شده مثلاً برای یافتن هزینه‌های فروش ازدست‌رفته انواع روش‌ها ابداع شده و مورد استفاده قرار گرفته‌اند برخی از این روش‌ها عبارت‌اند از: مقایسه با رقبا، برآورد با آنالیز ضرایب، طراحی آزمایش ها، تحقیقات بازار، تجربیات مشتریان و… که می‌توان در مواقع لزوم از آنها استفاده کرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hwang</Author><Year>1996</Year><RecNum>8</RecNum><DisplayText>[2]</DisplayText><record><rec-number>8</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rd9xftaz32wfpbes9t7xwsvmfadxa5099tt0″>8</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Hwang, GH</author><author>Aspinwall, EM</author></authors></contributors><titles><title>Quality cost models and their application: a review</title><secondary-title>Total Quality Management</secondary-title></titles><periodical><full-title>Total Quality Management</full-title></periodical><pages>267-282</pages><volume>7</volume><number>3</number><dates><year>1996</year></dates><isbn>0954-4127</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[2].

این نوشته در مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *