مقالات

–463

پایاننامهجهت دریافت درجهی کارشناسی ارشد
در رشتهی روانشناسی شناختی
عنوان
مطالعهی برانگیختگی،خوشایندی و غلبهی کلمات بهکار برده شده در عناوین مشترک تارنماهای فارسی زبان داخل و خارج از کشور و تعیین رابطهی آن با برانگیختگی، خوشایندی و غلبه‌ی کل عنوان خبر
استاد راهنما
دکتر علی یونسی
اساتید مشاور
دکتر شهین نعمت زاده، دکتر بهار صادقی عبداللهی
دانشجو
سپیده علمی
زمستان 93
تقدیم به
دکتر یونسی…

به یاد و خاطر
استادم،
دکتر کیوان زاهدی
سپاس و قدردانی
استاد ارجمند سرکار خانم دکتر شهین نعمت زاده که بی شک حمایت و راهنمایی ارزشمند ایشان چراغی بود برای ادامهی صحیح مسیر.
امیدبخش لحظات دشوار و مثال بارز حمایت بی دریغ،استاد عزیزم دکتر بهار صادقی عبداللهی.
اساتید گرامی دکتر حاتمی و دکتر سماکنژاد گرامی که صمیمانه همراهی نموده و داوری این طرح را پذیرفتند.
پدر و مادر نازنینم که هرچه دارم از آن‌هاست.
برادر و خواهر عزیزم که حامی من در تمام لحظات زندگی هستند.
دکتر احسان عسگریان و دکتر کاهانی که بی همراهی صمیمانه ایشان اجرای این پروژه ممکن نبود .
دکتر مهدوی ریاست محترم مرکز علوم شناختی صدرا ، دکتر یزدانی ریاست محترم پژوهشکدهی اندیشهی دفاعی موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی و همکاران عزیزم در مرکز علوم شناختی صدرا که بی دریغ مرا حمایت نمودند.
استاد عزیزم دکتر فاطمه باقریان و دوستان عزیز آقایان سعدی لطفعلی، فرزاد آبادیان وخانمها لاله علمی، مهتا حسنپورزنوزی، شتابیوش و سایرهمراهانی که صمیمانه مرا یاری نمودند.

چکیده
هدف: پژوهش حاضر با هدف مطالعهی برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات به کاربرده شده در عناوین مشترک تارنماهای فارسی زبان داخل و خارج از کشور و تعیین رابطهی آن با برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کل عنوان خبر و ارزیابی خبرگزاریهای داخلی و خارجی صورت گرفت. روش مطالعه: این مطالعه به روش پیمایشی انجام شد. 6 خبر گزاری که شامل 3 خبرگزاری داخلی و 3 خبرگزاری خارجی به تفکیک تمایل به (اصولگرایی، اصلاح طلبی و خنثی) رجانیوز، مشرق نیوز خبرگزاری فارس انتخاب شدند. از خبرگزاریهای خارجی هم بی بی سی فارسی، صدای آمریکا و رادیو فردا برگزیده شدند. براین اساس نرم افزار جستجوی خبر توسط برنامهنویس طراحی شد و اخبار حوزهی بین الملل بازهی زمانی اسفندماه به صورت در دسترس بر حسب موضوع توسط پژوهشگر تفکیک شدند. 7عنوان خبری انتخاب شدکه در نهایت 3 عنوان حذف شدند. کلمات این 6 خبرگزاری در 7 عنوان مشترک تفکیک شد، طبق نظر زبانشناس حروف اضافه و افعال اسنادی حذف شدند و افعال غیراسنادی به صورت مصدر بهکار برده شدند. ارزیابی 150 کلمه از 7 عنوان خبری پیش از حذف 3 عنوان با استفاده از پرسشنامه SAMتوسط 143 آزمودنی بزرگسال در دامنهی سنی 18 تا 45 که به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدهبودند، انجام گرفت. یافتهها: دادههای آماری با استفاده از میانه، میانگین، همبستگی اسپیرمن، تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر، کرویت موچلی، مجذور خی و شفرسیتی با استفاده از نرم افزارspss نسخهی 21 تحلیل گردید. میانهی برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی این 150 کلمه محاسبه شد. برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی لغات با هم ارتباط معنیداری نداشتند. میان برانگیختگی، خوشایندی غلبهی کلمات عناوین و برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کل عنوان خبر ارتباط معناداری وجود دارد. در بازهی زمانی اسفندماه 91 از میان 6خبرگزاری مذکور، صدای آمریکا و رادیوفردا بیشترین برانگیختگی را داشتند. مشرق نیوز و بی بی سی و فارس نیوز به ترتیب از کلمات خوشایند بیشتر استفاده کردند. فارس نیوز به طورمعناداری کلمات دارای غلبهی بالا به کار برده است. نتیجهگیری: با توجه به نتایج به دست آمده با داشتن نمرهی برانگیختگی یک کلمه نمیتوان خوشایندی یا غلبهی آن کلمه را پیشبینی کرد و بالعکس. باداشتن برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی مجموع کلمات یک عنوان خبری به احتمال بالای 50 درصد میتوان در مورد برانگیختگی یا خوشایندی یا غلبهی کل آن عنوان خبری را پیشبینی کرد. از میان تارنماهای فارسیزبان داخلی و خارجی در حوزهی مسایل بین الملل بی بی سی با برانگیختگی و غلبهی کمتر و خوشایندی بیشتری از سایر خبرگزاریها، مشرق از خبرگزاریهای داخلی با بالاترین خوشایندی و رجا کمترین کلمات خوشایند را استفاده میکنند. همچنین فارس از خبرگزاری های داخلی بیشترین غلبه کلمات را به کار برده است. کلیدواژهها: برانگیختگی، خوشایندی، غلبه
فهرست مطالب صفحه
TOC o “1-3″ h z u
1-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc413068855 h 11-2 بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc413068856 h 21-3 اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc413068857 h 31-4 اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc413068858 h 51-4-1 اهداف اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc413068859 h 51-4-2 اهداف فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc413068860 h 51-5 سؤال‌های پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc413068861 h 66-1 تعریف مفاهیم و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc413068862 h 6آزمون خود ارزیابی تصاویر آدمک (SAM)………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc413068863 h 61-6-1 برانگیختگی…………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc413068864 h 71-6-2 خوشایندی………………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc413068865 h 71-6-3 غلبه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc413068866 h 71-6-4 کلمات………………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc413068867 h 81-6-5 عنوان خبری……………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc413068868 h 81-6-6 تارنما………………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc413068869 h 8فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc413068870 h 9پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc413068871 h 92-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc413068872 h 92-2 هیجان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc413068873 h 92-3 ابعاد هیجان……………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc413068874 h 102-3-1 برانگیختگی……………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc413068875 h 102-3-2 خوشایندی-ناخوشایندی……………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc413068876 h 112-3-3 غلبه………………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc413068877 h 122-4 رسانه و تارنما…………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc413068878 h 122-5 کلمات…………………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc413068879 h 13فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc413068880 h 17روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc413068881 h 17مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc413068882 h 173-1 مراحل اجرای طرح……………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc413068883 h 173-1-1 نوع مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc413068884 h 173-1-2 جامعه مورد مطالعه و حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc413068885 h 17حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc413068886 h 173-1-3 معیار های ورود به مطالعه………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc413068887 h 173-2-3 ابزارهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc413068888 h 18پرسشنامه SAM……………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc413068889 h 183-1-4 مکان و زمان اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc413068890 h 183-4 روش تحلیل اطلاعات (داده‌ها)………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc413068891 h 193-3 شیوهی اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc413068892 h 19فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc413068893 h 20یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc413068894 h 20مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc413068895 h 21جدول 1-4: عناوین خبری با موضوع انرژی اتمی……………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc413068897 h 24فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc413068899 h 76بحث و نتیجهگیری………………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc413068900 h 765-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc413068901 h 765-2 تفسیر یافتههای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc413068902 h 765-3- محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc413068903 h 795-4- پیشنهادات برای پژوهشهای آتی…………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc413068904 h 80منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc413068905 h 81پیوست شمارهی 1: پرسشنامهی برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی لغت خبری……………………………………………………………….. PAGEREF _Toc413068922 h 88
پیوست شمارهی 2:جدول میانگین برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات………………………………………………………………88
فهرست جداولصفحه
جدول 4-1-عناوین خبری با موضوع انرژی اتمی23
جدول 4-2-میانههای کلمات عناوین مربوط به انرژی اتمی 23
جدول 4-3- عناوین خبری با موضوع پاکستان28
جدول 4-4- میانهی برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات راجع به پاکستان29
جدول 4-5- عناوین خبری با موضوع کنیا36
جدول 4-6- میانهی برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات راجع به کنیا36
جدول 4-7- عناوین خبری با موضوع سوریه40
جدول 4-8- میانهی برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات راجع به سوریه40
جدول 4-9-روابط برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات منفی47
جدول 4-10- روابط برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات مثبت47
جدول 4-11-رابطهی برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات راجع به انرژی اتمی ایران47
جدول 4-12- رابطهی برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات راجع به پاکستان47
جدول 4-13- رابطهی برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات راجع به کنیا53
جدول 4-14- رابطهی برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات راجع به سوریه56
جدول 4-15- رابطهی برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات راجع به پاکستان با کل عنوان خبر59
جدول 4-16- رابطهی برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات راجع به کنیا با کل عنوان خبر61
جدول 4-17- رابطهی برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات راجع به سوریه با کل عنوان خبر62
جدول 4-18- رابطهی برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات راجع به انرژی اتمی با کل عنوان خبر63
جدول 4-19-شاخصهای آماری برانگیختگی کلمات در تارنماهای مختلف فارسی61
جدول 4-20- خلاصهی آزمون کرویت موچلی66
جدول 4-21- خلاصهی اثرات گزارش برانگیختگی در تارنماهای مختلف67
جدول 4-22- خلاصهی آزمون کرویت موچلی69
جدول 4-23-خلاصهی اثرات گزارش خوشایندی در تارنماهای مختلف فارسی70
جدول 4-24-شاخصهای آماری غلبهی کلمات در تارنماهای مختلف71
جدول 4-25- خلاصهی آزمون کرویت موچلی71
جدول 4-26- خلاصهی اثرات گزارش غلبه در تارنماهای مختلف فارسی72
جدول 4-27- خلاصهی آزمون کرویت موچلی73
فهرست نمودارهاصفحه
نمودار 4-1-توزیع فراوانی جنسیت مخاطبان20
نمودار 4-2-توزیع فراوانی سطوح تحصیلی مخاطبان21
نمودار 4-3- توزیع فراوانی قومیت مخاطبان22
نمودار 4-4-میانهی برانگیختگی کلمات راجع به انرژی هستهای ایران26
نمودار 4-5- میانهی خوشایندی کلمات راجع به انرژی هستهای ایران27
نمودار 4-6- میانهی غلبهی کلمات راجع به انرژی هستهای ایران28
نمودار 4-7- میانهی برانگیختگی کلمات راجع به پاکستان31
نمودار 4-8- میانهی خوشایندی کلمات راجع به پاکستان33
نمودار 4-9- میانهی غلبهی کلمات راجع به پاکستان34
نمودار 4-10- میانهی برانگیختگی کلمات راجع به کنیا37
نمودار 4-11- میانهی خوشایندی کلمات راجع به کنیا38
نمودار 4-12- میانهی غلبهی کلمات راجع به کنیا39
نمودار 4-13- میانهی برانگیختگی کلمات راجع به سوریه43
نمودار 4-14- میانهی خوشایندی کلمات راجع به سوریه44
نمودار 4-15- میانهی غلبهی کلمات راجع به سوریه45
فصل اولکلیات پژوهش1-1مقدمهعصر حاضر، عصر ارتباطات و اطلاعات است؛ عصری که در آن رسانه‌ها نقش مهمی در شکل گیری افکار عمومی در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و بین‌المللی بازی می‌کند (آقایی، صادقی، هادی، 1391). امروزه اهمیت اخبار بر هیچ کس پوشیده نیست. تارنماها یکی از منابع مهم خبری هستند. بر اساس آماری که از اولین گروه تحقیقاتی برخط ایران در سال 2012 منتشر گردیده است، نزديك به ٥٤ درصد از كل كاربران اينترنت در خاورميانه، در ايران زندگي ميكنند و بر حسب نوع فعالیت افراد در اینترنت بالاترین سطوح به جستجوی اطلاعات (67 درصد)؛ مطالعه پایگاه‌های خبری ( 65 درصد)؛ بانکداری برخط ( 64 درصد)؛ دانلود موسیقی ( 49 درصد)؛ شبکه‌های اجتماعی ( 44 درصد) و خرید آنلاین ( 43 درصد) اختصاص دارد. از نظر کاربران، پس از جستجوی اطلاعات، مطالعهی پایگاههای خبری پرطرفدارترین بخش اینترنت است که اهمیت آن را روشن می‌سازد. (مشرق، 1391)
هر خبر دارای عنوانی است که اکثر اوقات بیانگر چکیده و محتوای خبر میباشد و میتواند مخاطبان را به خود جذب نموده یا تأثیری بالعکس بر آن‌ها داشته باشد. عنوان اخبار متشکل از کلمات و جملات است. این کلمات و جملات بار هیجانی دارند. مخاطبان دائما با این کلمات روبرو میشوند. بار هیجانی موجود در کلمات و جملات خبرها احساس خوشایندی و یا ناخوشایندی مانند: شادی، خشم، غم، تنش و یا رنجش در آن‌ها به وجود می‌آورد..
در این میان گاهی ممکن است کلمات با وجود تعریف یکسان معنای احساسی متضادی داشته باشند مانند کلمه «کلاسیک» در مقابل «دمده» که تعریف یکسانی دارند اما معنای احساسی متضادی را منتقل مینمایند. انتخاب کلمات هیجانی در خبر، ارتباط را کامل‌تر مینمایند و اهمیت بسزایی دارد (عباسی و همکاران، 2011). علاوه بر تجربه‌ی هیجانی که به صورت خوشایندی و یا ناخوشایند است، غلبه شامل احساس کنترل و یا عدم کنترل، و انگیختگی به عنوان تغییرات فیزیولوژیک و روانی، تحت تأثیر بار هیجانی کلمات، در این میان مطرح است. می‌توان چنین بیان کرد که اخبار و بالاخص عنوان خبر، یکی از مهم‌ترین جایگاههایی است که بار هیجانی کلمات در آن اهمیت زیادی دارد.
این پژوهش به مطالعهی میزان برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات به کار رفته در عناوین اخبار تارنماهای فارسی زبان داخلی و خارجی و رابطهی هرکدام از این مؤلفه‌ها با یکدیگر پرداخته است و در پی آن است که مشخص نماید آیا بین این مؤلفه‌ها در قالب کلمات با برانگیختگی و خوشایندی آن به صورت عنوان خبری رابطهای وجود داشته است؟ و در نهایت به ارزیابی این موارد در تارنماهای فارسی زبان داخل و خارج کشور بپردازد.
1-2 بیان مسأله
تارنماها یکی منابع مهم خبری هستند. امروزه کمتر کسی را می‌توان یافت که از رسانه استفاده ننماید و در این میان از اخبار بی خبر باشد.
تارنماها با اطلاع رسانی سریع درباره مسائل حاد جامعه بشری، انتقال نمادهای اعتراضی و تحریک احساسات، به کنش‌های اعتراضی گسترده ای دامن می‌زنند. جذب هواداران، انسجام درونی، ایجاد اتحاد و ائتلاف میان افراد و گروه‌ها و هماهنگ سازی اهداف و روش‌های مبارزاتی و جهت دهی افکار عمومی نشانه ای از قابلیت بالای فضای مجازی است؛ امری که به وضوح در تحولات اخیر خاورمیانه مشاهده می‌شود (آقایی، صادقی، هادی، 1391).
تحولات خاورمیانه به علت اهمیت همیشگی آن مجالی را فراهم نموده است تا رسانه‌ها به ویژه تارنماها بیش از پیش ظرفیت‌های خود را نمایان سازند (قاسم زاده،1390). مسلماً یکی از حوزه‌هایی که خبرهای رسانهای و تارنماها به صورت ویژه به آن می‌پردازند مسائل مختلف مربوط به ایران است. این موارد شامل نکات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و غیره است.
تارنماها را به رغم داشتن نکات مفید آن، می‌توان به عنوان ابزاری موثر برای رسیدن به اهداف سیاسی، اقتصادی و نظامی نیز در نظر گرفت که با زبان کلمات و جملات در ساختار خبر نقشی حیاتی بازی می‌کنند.
جالب توجه است که امروزه در ابعاد نظامی نیز بعد جدید و بسیار موثری ظهور کرده است که جنگ شناختی نامیده می‌شود، که آن را بعد پنجم جنگ‌ می‌دانند که در آن به جای سلاح از تکنیک‌های شناختی استفاده می‌شود. یکی از مؤثرترین ابزارهای مورد استفاده در جنگ‌های شناختی، رسانهها هستند (گروه پژوهشی دانش فناوری اطلاعات آینده اندیشی، 1387). بدین صورت که رسانه‌ها با قابلیت زیادی که دارند می‌توانند زشت‌ترین مفاهیم را به صورتی زیبا و یا بالعکس به مخاطب عرضه نمایند و افکار را دستکاری نموده و به سمت آنچه هدف اصحاب رسانه است سوق دهند.
کلمات و جملات هیجانی در اخبار و عناوین خبری اهمیت زیادی دارند. مثلاً پژوهش بررسی و مقایسه شباهتها و تفاوتهای گفتمانها و انگارههای خبری ساخته شده در دو سایت الجزیره انگلیسی و پرس تیوی در مورد پوشش خبری درگیریهای سوریه در بازه زمانی فروردین تا شهریور 1392 (21 مارس تا 21 سپتامبر 2013) نشان می‌دهد که چگونه دو رسانه با دو دیدگاه مخالف با عناوین و جملات و کلمات متفاوت، در مخاطبان خود عقاید مختلف و مخالف هم و تصاویر مثبت و منفی از سران کشورها القاء نمودند (خليلي،1392). این موضوع اهمیت و چگونگی اثر گذاری بار هیجانی کلمات و جملات اخبار بر مخاطبان را نشان می‌دهد.
تارنماها به عنوان یکی از رسانه‌ها، می‌تواند به شکل ابزاری از تسلیحات شناختی نیز باشد که مخاطب با اختیار و انتخاب خود در معرض آن قرار می‌گیرد. تارنماها را می‌توان ابزاری مهم دانست که کلمات و جملات در آن نقش اساسی بازی می‌کنند و با تأثیر گذاری بر افکار مخاطبان می‌توانند خطر آفرین باشند.
موارد حائز اهمیت ذکر شده در بالا، اهمیت آگاهی از روند اثرگذاری و کارکرد این ابزار جنگ شناختی را بارز می‌سازد. به نوعی مطالعه در خصوص این موضوع، شناخت یکی از ابزارهای جنگ‌های شناختی محسوب می‌شود.
با نگاهی دقیق میتوان تفاوتهایی اساسی میان ادبیات تارنماهای مختلف فارسیزبان داخل و خارج از کشور مشاهده کرد. به زعم پژوهشگر تفاوتهایی بارز دربرانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات استفاده شده در تارنماهای مختلف وجود دارد. تأثیر هیجانی کلمات در عناوین خبری موجب جذب بیشتر مخاطبان به سمت رسانه و تارنماهای خارجی می‌شود و این پژوهش در نظر دارد این سوالات را مورد مطالعه قرار دهد.
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیقتارنماها به منابع مهمی برای بسیج کنش جمعی و ابداعات پس از آن، سازماندهی و عمل جنبش‌های اجتماعی در سراسر دنیا تبدیل شده‌اند (التانتاوی، وی یست،2011،1207). بیشتر تمرکز اطلاعات و خبرها در رسانه‌ها و تارنماها در مورد مسائل مهم و حیاتی هستند.
نقش اینترنت و رسانههای جدید در انقلابهای اخیر به حدی پر رنگ بوده است که برخی آن را انقلاب فیس بوکی یا انقلاب توییتری می‌نامند. این ابزارها هماهنگی بین تظاهرکنندگان را موجب می‌شدند (دوراندیش، 1390). البته در مورد میزان و کیفیت نقش رسانه‌ها در این انقلاب‌ها دیدگاه‌ها و نظرات متفاوتی وجود دارد.
در این میان رسانه‌ها که به عنوان ابزاری قدرتمند در اختیار صاحبان قدرت کشور حامی آن‌ها هستند مطمئنا” فعالیتی به نفع آنان خواهد داشت. همان‌گونه که کاتلی (2011، به نقل از آقایی، صادقی، هادی، 1391) می‌گوید اطلاعیه های رسمی غربی در رسانه همیشه به سمت و جهتی سوق می‌یافت که منافع خودشان را فراهم سازد.
متخصصان ارتباطات معتقدند، تارنماها موجب شده‌اند ارتباطات چهره به چهره کاهش یافته و در مقابل به گسترش روابط مجازی و دیجیتالی کمک می‌کنند (قوانلو قاجار،1390). اینجاست که رسانه‌ها در انتخاب و استفاده از کلمات در خبر و عناوین خبری خود به نکات روان شناختی به ویژه ابعاد هیجانی آن توجه ویژه دارند تا به اهداف خود برسند.
برای آگاهی و سپس پیشگیری یا هر اقدام مناسب دیگری در مقابل اثرات سوء اخبار منتشر شده در تارنماها، آگاهی از اینکه تارنماهای خارجی و داخلی با به کار بردن کدام کلمات در جملات خود و با چه نوع ویژگی از ابعاد هیجانی در عناوین خبری قصد تأثیرگذاری بر افکار افراد جامعه را دارند ضرورت پیدا می‌کند.
تاکنون در مطالعه‌ی این موضوعات، برای بیشتر پژوهشگران، تحلیل محتوا، تطبیق ساختاری خبر و محتوای خبر مورد توجه بوده و به لحاظ مطالعهی کلمات و رابطهی آن با خوشایندی خبری جای خالی احساس میشود. همچنین در مورد بار معنایی لغات نیز پژوهشهای متعددی صورت گرفته است. ازجمله آن‌ها پژوهش‌هایی است که به ارزیابی پردازش خاص کلمات با بار احساسی پرداخته و مفاهیم احساسی در محرک در آن‌ها به عنوان اثر کلی نشان داده میشود که (شافر و همکاران، 2012) از تصاویر مملو از احساس استفاده کردند. شکل‌های دیگر آن به صورت صداها بوده (پیچا و همکاران، 2011)؛ یا اینکه به صورت رایحه‌ها تجلی یافته است (بنسافی و همکاران، 2003). با وجود تحقیقات گسترده، هنوز پژوهش کافی برای مطالعه و مشخص ساختن کلماتی که بیشتر مورد استفادهی رسانه و از جمله خبرها هستند صورت نگرفته است.
مطالعهی میزان برانگیختگی، خوشایندی و غلیهی کلمات به کار برده شده در عناوین مشترک تارنماهای فارسی زبان داخل و خارج از کشور و مطالعهی رابظهی آن با کل عنوان خبر از چند جهت حائز اهمیت است. ابتدا اینکه با توجه به فقدان فهرست هنجاریابی کلمات در زبان فارسی و مطالعات اندک صورتگرفته در این زمینه بالاخص در حوزهی اخبار و رسانه، مهمترین دغدغهی پژوهشگر از انجام این پژوهش ابتدا ایجاد فهرست برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات خبری است که برای ایجاد این فهرست، از عناوین که نشانگر کل خبر است استفاده شدهاست و به مطالعهی تفاوت میزان برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات به‌کاربرده شده در عناوین مشترک 6 تارنمای فارسی زبان داخل و خارج از کشور پرداختهشد به علاوه این پژوهش قصد دارد به ارزیابی ارتباط میزان برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی این کلمات با هدف پاسخ به این سوال که آیا میتوان با داشتن یکی از این سه عامل (برانگیختگی، خوشایندی، غلبه) دو عامل دیگر را پیشبینی نمود بپردازد. به عبارت دیگر دستیابی به ارزیابی توان پیش بینی میزان برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی یک متن با داشتن مجموعهی کلمات آن متن چه مقدار است؟و در آخر اینکه خبرگزاری‌های داخلی و خارجی در زمینهی برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات به کاربرده در عناوین چه تفاوتی دارند؟
در کل اهمیت ویژه نتایج این پژوهش برای خوانندگان این است که متوجه می‌شوند تا چه اندازه تحت تأثیر بار هیجانی و ابعاد آن در عناوین خبری تارنماها هستند و از سویی دیگر مسئولان و نویسندگان خبری تارنماهای داخلی با استفاده از نتایج یافته های این پژوهش می‌توانند در انتخاب کلمات عناوین خبری خود تجدید نظر کرده و بر اساس اصول تأثیرگذاری ابعاد هیجانی در کلمات، عنوان خود را تهیه ‌کنند.
1-4 اهداف پژوهش1-4-1 اهداف اصلیتعیین میزان برانگیختگی کلمات به کار برده شده در عناوین اخبار مشترک تارنماهای فارسی زبان
تعیین میزان خوشایندی و ناخوشایندی کلمات به‌کاربرده شده در اخبار مشترک تارنماهای فارسی زبان
تعیین میزان غلبهی کلمات به‌کاربرده شده در اخبارمشترک تارنماهای فارسی زبان
تعیین رابطه برانگیختگی و خوشایندی و غلبهی کلمات به‌کاربرده شده در عناوین اخبار مشترک تارنماهای فارسی زبان
تعیین رابطهی میان برانگیختگی و خوشایندی و غلبه کلمات به‌کاربرده شده در هر عنوان خبری با میزان برانگیختگی و خوشایندی و غلبهی کل آن عنوان خبری در تارنماهای فارسی زبان
1-4-2 اهداف فرعیتعیین میزان به کار بردن کلمات دارای برانگیختگی درعناوین اخبار مشترک تارنماهای فارسی زبان مختلف
تعیین میزان به کار بردن کلمات دارای خوشایندی در عناوین اخبار مشترک تارنماهای فارسی زبان مختلف
تعیین میزان به کار بردن کلمات دارای غلبه درعناوین اخبار مشترک تارنماهای فارسی زبان مختلف
1-5 سؤال‌های پژوهشیکلمات به کار رفته در عناوین اخبارمشترک ، دارای چه مقدار برانگیختگی هستند؟
کلمات به کار رفته در عناوین اخبار، دارای چه مقدار خوشایندی-ناخوشایندی هستند؟
کلمات به‌کاررفته در عناوین اخبار، چه مقدار غلبه دارند؟
آیا رابطه ای میان کلمات دارای برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات به‌کاررفته در عنوان اخبار در خبرگزاریهای مذکور با برانگیختگی و خوشایندی کل عنوان خبر وجود دارد؟
آیا تفاوتی در تارنماهای مختلف فارسی در زمینهی برانگیختگی کلمات به‌کاررفته وجود دارد؟
آیا تفاوتی در تارنماهای مختلف فارسی در زمینهی خوشایندی-ناخوشایندی کلمات به‌کاررفته وجود دارد؟
آیا تفاوتی در تارنماهای مختلف فارسی در زمینهی غلبهی کلمات به‌کاررفته وجود دارد؟
6-1 تعریف مفاهیم و اصطلاحاتدر این فصل ابتدا مفاهیم هیجان و زیرمجموعههای آن یعنی برانگیختگی، خوشایندی، غلبه- سه عامل آزمون SAM- به تفصیل شرح داده خواهد شد همچنین لغات، عنوان خبر، اخبار مشترک و تارنما برای فهم هر چه بیشتر موضوع توضیح داده خواهد شد سپس پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه جهت ابهامزدایی موضوع تبیین خواهد گردید.
آزمون خود ارزیابی تصاویر آدمک (SAM)
آزمون خود ارزیابی تصاویر آدمک (SAM) یک نمایش تصویری از ابعاد PAD است. که توسط لنگ در سال(1994) ابداع گردید. این پرسشنامه به عنوان جایگزینی برای مقیاس‌های خود گزارش دهی ساخته شده است (لانه،1980.به نقل از نظری، نبی زاده چیانه، واحدی، رستمی،1391). در این آزمون در هر ردیف 5 تصویر وجود دارد که آزمودنی‌ها هیجان خود را با انتخاب یکی از آن تصاویر گزارش می‌کنند. البته نسخههای 9 تصویری نیز وجود دارد.
منظور از ابعاد PAD و به عبارتی رویکرد سه بعدی این است که به ویژگی خوشایندی، انگیختگی، غلبه در توصیف و سنجش و اندازه گیری پاسخ‌های هیجانی آزمودنی‌ها در نظر گرفته می‌شودگوایزا کیسدو،2009).
SAM یک ابزار میان فرهنگی است و نابسته به فرهنگ و زبان است.
1-6-1 برانگیختگیتعریف نظری: انگیختگی-عدم انگیختگی به مساله فعالیت فیزیکی و تغییرات روانی-فیزیولوژیک اشاره می‌کند (گوایزا کیسدو،2009). تغییرات فیزیکی را می‌توان تغییر در ضربان قلب یا فشار خون و تغییر در خاصیت گالوانیکی پوست و الگوی تنفس و سایر تغییرات فیزیولوژیک بدن و تغییرات روانی- فیزیولوژیکی را تأثیرات روانی حاصل از این تغییرات دانست.
تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از میزان انگیختگی نمرهای است که آزمودنی در پاسخ تصاویر آدمک پرسشنامه SAM به دست می‌آورد.
1-6-2 خوشایندیتعریف نظری: خوشایندی-ناخوشایندی کیفیت تجربه هیجانی را مورد سنجش قرار می‌دهد (گوایزا کیسدو،2009). تأثیراتی که خوشایندی بر فرد می‌گذارد متفاوت از هیجان ناخوشایندی است.
تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از میزان خوشایندی نمره ای است که آزمودنی در پاسخ تصاویر آدمک پرسشنامه SAM به دست می‌آورد.
1-6-3 غلبهتعریف نظری:. بعد غلبه در هیجان به احساس کنترل یا عدم کنترل افراد در یک وضعیت تعریف می‌شود (گوایزا کیسدو،2009).
تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از میزان غلبه، نمرهای است که آزمودنی در پاسخ تصاویر آدمک پرسشنامه SAM بهدست می‌آورد.
1-6-4 کلماتتعریف نظری: جمع کلمه، گفتارها و سخنان. در فرهنگ معین کلمه با لفظ به لحاظ معنیدار بودن متمایز میگردد.
تعریف عملیاتی: منظور از کلمات در این پژوهش اجزای عناوین مشترک است که در اخبار مشترک تارنماهای فارسی زبان در بازهی زمانی اسفند ماه 91 در 4 خبر مشترک از 6 خبرگزاری به کار برده شده بودند.
1-6-5 عنوان خبریتعریف نظری: مهمترین مطلب خبری که به طور خلاصه بیان میگردد.
تعریف عملیاتی: منظور از عنوان خبری در این پژوهش عناوین اخبار مشترکی است که شش تارنمای داخلی و خارجی در بازهی زمانی اسفند ماه 91 در مورد 4 عنوان مشترک منتشر نموده‌اند.
1-6-6 تارنماتعریف نظری: در لغتنامه عمید، وب سایت معنا شده است.
تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از تارنماها، تارنمای 6 خبرگزاری فارسی زبان است که 3 خبرگزاری فارسی زبان خارجی بی بی سی، وی ا ای، رادیوفردا و 3 خبرگزاری داخلی فارس، مشرق و رجا است.

فصل دومپیشینه پژوهش2-1 مقدمهدر این فصل ابتدا مفاهیم مربوط به هیجان و ابعاد آن (خوشایندی، برانگیختگی، غلبه)، ابعاد هیجان در کلمات بهکار برده شده در اخبار تارنماهای فارسی زبان به تفصیل ارایه خواهد شد و سپس پژوهشهای انجام شده در این زمینه مورد بررسی قرار خواهند گرفت. با ارائه‌ی این مطالب و مروری بر پژوهشهای انجام شده پژوهشگر قصد دارد تا خواننده را برای درک روشن و درست موضوع تحقیق خود و نیز فهم بهتر روش تحقیق و تحلیلهای صورت گرفته آماده سازد.
2-2 هیجانواژه انگلیسی Emotion (به معنی هیجان) از واژه فرانسوی گرفته شده است که خود دارای ریشه لاتین است. E که بجای Ex به کار رفته به معنای خارج و بیرون است و omever به معنای حرکت، تحریک، حالت تنش و تهییج است و در کل این معنا را القا می‌نماید که بدن به ندرت از ثبات برخوردار است (پرایس، پترسون، هرمون-جونز، 2012).
هیجان‌ها نقش مهمی در زندگی انسان‌ها دارند. در فعالیت‌های مختلفی که انسان درگیر آن می‌گردد به نوعی هیجان‌ها نقش بازی میکنند. تعاریف مختلفی برای هیجان ارایه شده است. هیجان، حالت پیچیدهی روان شناختی است که دارای سه مؤلفهی مجزا از هم است. این مؤلفه‌ها شامل تجربه ذهنی، پاسخ هیجانی و رفتار مشهود و آشکار حاصل از این تجربه است. بر اساس این مؤلفه‌ها، هیجان را به انواع مختلف تقسیم بندی کرده‌اند که این طبقه بندی در مجموع شامل هیجان‌های اصلی و هیجان‌های مرکب است (پور افکاری، 1373).
اگر بخواهیم نگاهی به اولین پژوهش‌ها در حوزه موضوع هیجان بیندازیم متوجه می‌شویم که جیمز در سال 1884 به عنوان اولین پژوهشگر برای هیجان یک الگوی فیزیولوژیک ارائه کرد. نظریه جیمز بعد از مدتی به علت تشابهی که با نظریه فیزیولوژیست دانمارکی بنام لانگه داشت نظریه جیمز-لانگه نامیده شد. در این نظریه بر نقش دستگاه اعصاب خودمختار، احشا و تغییرات چهره ای تاکید شده است (خداپناهی،1393).
در مورد هیجان همانند سایر زمینهها و موضوعات روان شناختی فقط یک یا چند نظریه مشخص وجود ندارد بلکه نظریات مختلف و حتی گاهی به ظاهر مخالف و یا مکمل هم ارایه شده است مثلاً” کنن-بارد و پاپز نظریات مخالفی نسبت به نظریه جیمز-لانگه مطرح کردند و بر نقش اعصاب مرکزی از جمله تالاموس و هیپوتالاموس در هیجانات تاکید کردند. نظریهی مهم دیگری که ارایه شد نظریه شاختر-سینگر بود که بیان میدارد هیجانی که فرد احساس می‌کند نتیجهی تعبیر و تفسیر او از حالت‌های برانگیختگی است (خداپناهی،1393).
آنچه با مرور بر نظریات هیجان روش می‌گردد این است که هر پژوهشگری بسته به دیدگاه و جهت گیری خود در مورد هیجان نظریه پردازی نموده است. دیدگاه زیستی و دیدگاه شناختی به هیجان و دیدگاه مهم و بزرگ نظریه‌پردازان در مورد هیجان است (ریو ،2005 ، ترجمه سید محمدی،1393).
2-3 ابعاد هیجانهیجان، دارای ابعاد متعددی است که در این پژوهش برانگیختگی، خوشایندی و غلبه مورد مطالعه قرار میگیرند.
2-3-1 برانگیختگیجیمز (1890) ارتباط احساس‌های ذهنی و حالت‌های فیزیولوژیک برانگیختگی را تایید می‌کند. به نظر او این تغییرات و واکنش‌ها به عنوان تجربه های هیجانی در قشر مغز احساس می‌شود. دریافت محرک‌های هیجانی به تغییرات عروق نهان و واکنش‌های ماهیچه ای پوشیده منجر می‌گردد. به نظر او تجربه هیجان به تنهایی همان درک آگاهانه پاسخ فیزیولوژیک است (جیمز،1884، به نقل از کاویانی، پورناصح و گلفام، 1394).
به اعتقاد لنگ و همکاران (1990) ابعاد برانگیختگی و جذاب بودن هیجان از جنبه خوشایندی-ناخوشایندی هیجان‌ها قابل تفکیک است و هیجان‌های خوشایند و ناخوشایند هر دو می‌توانند در دو سوی پیوستار و محورهای برانگیختگی و جاذب بودن دیده شوند (کاویانی، پورناصح و گلفام، 1384).
انگیختگی-عدم انگیختگی به مسئله فعالیت فیزیکی و تغییرات روانی-فیزیولوژیک اشاره می‌کند (گوایزا کیسدو،2009).
تجربه هر هیجانی همراه با ظهور تغییراتی در وضعیت فیزیولوژیکی و روانی بدن است. گلمن (1995) بیان میکند در احساس شادی، بخشی از مغز که بازدارنده احساسات منفی است فعال می‌گردد، انرژی بدن زیاد شده و فعالیت مراکزی در مغز که تفکرات نگران کننده را می‌سازند متوقف می‌شوند. در غمگینی و ناراحتی، از جمله در حالت افسردگی که یکی از شدیدترین حالت‌های این هیجانات است، انرژی و شور و شوق و امید برای زندگی کاهش می‌یابد و هر چه این احساس عمیق‌تر می‌شود سوخت و ساز بدن کندتر می‌شود. (بهرامی و محمودی؛ به نقل از پیرحسین لو،1393).
2-3-2 خوشایندی-ناخوشایندییکی از ابعاد مهم هیجانات خوشایندی-ناخوشایندی است که در آن رویداد یا موضوع را به صورت خوشایندی-ناخوشایندی ارزیابی می‌کنند. هیجان‌ها انواع مختلفی دارند و تجربه احساسی افراد در هر هیجان متفاوت از دیگری است. منظور از خوشایندی-ناخوشایندی کیفیت تجربه هیجانی است (گوایزا کیسدو،2009). هیجان‌ها محدوده ای از سرخوشی تا تنفر و وحشت و ملال را در بر می‌گیرند (بهرامی، عیسی نژاد و قادر پور، 1387).همچنین آن‌ها، الگوی واکنش ارگانیزم نسبت به محرک‌های درونی و بیرونی تلقی می‌شوند که در ابعاد خوشایند-ناخوشایند (نزدیکی- اجتناب) و تحریکی و بازداری تجلی میکنند (خداپناهی،1393). افراد در زمان تجربه هیجان‌های خشم، غم، شادی، ترس و … حواس متفاوتی را از نظر خوشایندی یا ناخوشایندی احساس می‌کنند.
به طور کلی انسان جریانی دائمی از خلق‌ها را تجربه می‌کند. با آنکه به ظاهر تجربه هیجانی در زندگی روزمره نادر هست، اما افراد همیشه حالتی را احساس می‌کنند. آنچه انسان‌ها معمولا” احساس می‌کنند، نوعی احساس، که غالبا” به صورت اثر پسین خلق رویداد هیجانی که قبلاً” تجربه شده است می‌باشد. با این حال، خلق به صورت عاطفه مثبت یا عاطفه منفی وجود دارد؛ یعنی، خلق خوب و خلق بد (دیویدسون،2003، به نقل از پیرحسینلو، 1393).
لنگ، برادلی و کاتبرت (1990) اعتقاد دارند که هیجانات دو دسته‌اند؛ دسته اول، هیجان‌هایی که به شکل رفتارهای اجتنابی، کنار کشیدن و فرار کردن دیده می‌شوند. دسته دوم، هیجان‌هایی که با رفتارهای دلبستگی، روی آوردن و تمایل و علاقه مشخص هستند. بر این اساس و با این دیدگاه، هیجان نوعی آمادگی برای عمل کردن است و می‌توان آن‌ها را در قالب هیجان‌های مثبت (خوشایند) مانند شادی و نیرومندی و هیجان‌های منفی (ناخوشایند) مانند غمگینی و خشم طبقه بندی نمود (کاویانی، پورناصح و گلفام، 1384).
هیجان بسته به این که خوشایند باشد یا ناخوشایند اثرات متفاوتی را خواهد داشت. آنچه بدیهی است اینکه هیجانات مثبت دارای فوایدی هستند. از مزایای هیجانات مثبت و خوشایند اینکه امید به زندگی را افزایش می‌دهند و موجب سلامتی طولانی مدت و بهزیستی می‌شوند، اثرات تشویق کننده داشته و عمل و تفکر را وسعت می‌بخشد (فردریکسون و لوینسون، 1998). هیجانهای خوشایند مزایای متعددی را می‌توانند به همراه داشته باشند.
2-3-3 غلبه بعد غلبه در هیجان به احساس کنترل یا عدم کنترل افراد در یک وضعیت تعریف می‌شود (گوایزا کیسدو،2009).
2-4 رسانه و تارنمافناوری‌های نوین ارتباطی با سرعت باور نکردنی در حال رشد و گسترش است و تمام حوزههای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جهان را دستخوش تحولات و دگرگونی‌های بنیادی کرده است (اسکندری، میراسماعیلی،1391).
یافتههای پژوهش بهروز فرجزاد( 1392) در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع «بررسی مقایسهای عوامل موثر بر استفاده، رضامندی و اعتماد دانشجویان تهرانی دانشگاه های دولتی شهر تهران از و به اخبار شبکه های سراسری سیما ، ماهواره ای بی.بی.سی فارسی و صدای آمریکا (VOA)» نشان میدهد میزان استفاده ، رضامندی و اعتماد دانشجویان به اخبار شبکه های مورد بررسی با یکدیگر دارای تفاوت معناداری است بهطوری که میتوان گفت میزان استفاده و رضامندی دانشجویان از اخبار شبکه ماهوارهای بی.بی.سی فارسی و نیز اعتماد آنان به اخبار این شبکه بیشتر از اخبار شبکه های سراسری سیما و ماهواره ای صدای آمریکا(VOA) است.
رسانه های جدید با ویژگی‌های خاص خود در اوج انقلاب اینترنتی و قدرت اول دنیای امروز اینترنت هستند و کاربران از انواع مختلف آن‌ها اعم از شبکه های اجتماعی و وبلاگ‌ها و سایت‌های خبری و غیره استفاده می‌کنند (مولایی، 1390).
استپانوا معتقد است تارنماها و شبکه های اجتماعی دو کارکرد مهم در تحولات منطقه ای دارند الف)سازماندهی تظاهرات؛ب)انتشار اطلاعات تحولات منطقه از طریق تبلیغات بین‌المللی (استپانوا، 2011: 2).
بهار عربی نه تنها سال‌های دیکتاتوری را به چالش کشید بلکه مردم را توانمند ساخت و تا مقتدرانه از فناوری‌ها و رسانه های جدید برای ساختن ارزش‌های مشترک گام بردارند و از انقلاب حمایت کنند (بوگلاف،2011، 2). رسانه به عنوان هدایتگر حرکت‌های فکری و انقلابی نقش بسیار مهمی را در جوامع بشری بازی می‌کند.
رشد بیسابقهی استفاده از تارنماها از جمله رشد بیسابقه 4/77 درصدی کاربران اینترنت در شمال آفریقا در نوع خود جالب است. خاورمیانه با رتبهی رشدی 8/29 درصدی رتبه چهارم دنیا را دارا است (برازجانی،1390: 450).
موارد عینی بالا و همان طور که ذکر شده تارنماها و رسانه‌ها به عنوان ابزارهای بسیار حیاتی هستند که با سرعت باور نکردنی در حال رشد است و تأثیرات مختلفی را می‌تواند بر مخاطبان داشته باشد.
2-5 کلماتدر زمینهی کلمات و بار احساسی آنها مطالعات زیادی انجام شده است با این حال، با توجه به این موضوع و همچنین رشد چشمگیر کاربران اینترنت، تحقيقات انجام شده بيشتر به صورت غيرمستقيم حوزه تارنماهاي خبري را مورد مطالعه قرار داده‌اند و حجم تحقيقات انجام شده در داخل و خارج از کشور در حوزه رادیو و تلویزیون به مراتب بيشتر از حوزه تارنماهاي خبري است (عبدالله، 1387).
نیلوفر کشتیاری و همکاران(2014) به طراحی، تالیف و ارزیابی یک پایگاه دادهی گفتاری احساسی جامع برای گفتگوهای محاورهای فارسی پرداخت. پایگاه داده شامل مجموعه 90 تایی از جملات جدید در فارسی در 5 حالت عصبانیت، تنفر ،ترس، خوشحالی و ناراحتی و حالت خنثی است. شامل 470 جمله است. اعتبار این پایگاه داده توسط گروه 34 نفره تست شده است. سخنان شناخته شده 5 بار بیشتر شانس معتبر شدن داشتند (71.4%). آنالیز صوتی سخنان معتبر براساس تفاوت: دانگ صدا،شدت،و مدت شناسایی شدند برای بهتر تشخیص دادن توسط شنوندگان این جملات توسط دو فارسی زبان (یک مرد، یک زن) و در سه حالت بیان شده اند: 1)متجانس 2) نامتجانس 3)پایه(همه ی احساسات و جملات خنثی) و توسط دو گروه 1126 نفره فارسی زبان معتبرسازی شده اند.
سودرهلم و همکاران (2013)، در پژوهشی با عنوان رتبه بندی خوشایندی و برانگیزانندگی 420 اسم فنلاندی با توجه به سن و جنسیت به رتبه بندی 420 اسم فنلاندی با توجه به سن و جنس آزمودنی‌های 77-16 سال پرداخته آنالیز نشان داد که واریانس لغات مثبت بیشتر از منفی توزیع شده در نتیجه ارتباط منفی درونی بین خوشایندی و برانگیزانندگی شیب تندتری نسبت به ارتباط مثبت داشت. همچنین نتایج تحلیل جداگانه همبستگی نشان داد که رابطه بین خوشایندی و برانگیزانندگی در مورد کلمات منفی بسیار بیشتر بوده برای کلمات خنثی هم این نتایج معنی دار بود در حالی که کلمات مثبت این‌گونه نبود؛ یعنی کلمات منفی کمی با برانگیزانندگی کم وجود داشتند. به لحاظ جنس زنان تمایل بیشتری برای مثبت‌تر نشان دادن نسبت به مردها داشتند و زنان کلمات منفی را منفی‌تر گزارش می‌نمودند. جوانان منفی‌ها را کمتر منفی می‌دیدند به طور کلی بین زنان و مردان تفاوت معنی داری در برانگیزانندگی کلمات وجود نداشت. در مورد سنین مختلف هم نتایج به صورت جزیی تر بیان شد.
مورسو همکاران (2013) برای 4300 کلمه عمدتا اسم صفت قید و افعال انگلیسی برای دو گروه بلژیکی و انگلیسی هنجاری از خوشایندی و انگیختگی و غلبه با استفاده از پرسشنامه SAM ارایه شده است که همبستگی معناداری بین ارائهی گزارش دو گروه مذکور به دست آمد.
مطالعهی کلمات از آنجایی که قادر به کنترل شناختی آن‌ها با چندین ابزار شناخته شده هستیم و برای تحت تأثیر قرار دادن پردازش شناختی به طور عینی به کار میرود آسان است (سودرهلم و همکاران، 2013).
گیلت و همکاران (2012) مطالعه ای انجام دادند و در آن انگیختگی و خوشایندی-ناخوشایندی 835 کلمه فرانسوی را با استفاده از پرسشنامه SAM بین افراد جوان، میانسال، و بزرگسالان مورد مطالعه قرار دادند.
فقه و همکاران (2012) هنجار های عاطفی 380 کلمه اسپانیایی را به دست آورد. پژوهش وی با هدف کمک به پژوهشگران در بهکار بردن کلمات هم معنی مناسب و با دقت بالا با حجم نمونه 504 آزمودنی با موضوع اشیا،حیوانات و مردم در این امر انجام شده است.
سوارز و همکاران (2012) برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی 60 کلمه انگلیسی را با کلمات پرتغالی اروپایی با استفاده از پرسشنامه SAM با نمونه 958 دانشجوی بومی به روش مدادکاغذی و اینترنتی تطابق دادند پژوهشگران در این پژوهش زبان و فرهنگ آزمودنیها را نیز مطالعه کردند و به این نتیجه رسیدند که فرهنگ و جنس نقش موثری در تفاوت در پاسخ دهی دارد .
ایلولا و همکاران (2010) هنجار هیجانی 210 اسم انگلیسی بریتانیایی و فنلادی از 135 انگلیسی زبان و350 فنلاندی زبان انجام دادند و نتیجه را با فهرست لغات هیجانی انگلیسی و لغات تابوی جان شوایز تطبیق دادند بین دو زبان به لحاظ برانگیختگی ارتباط معنیداری وجود داشت.
وی ام ال اچ و همکاران (2009) تعداد 700 کلمه از2200 کلمه از فهرست لغات هیجانی و عاطفی برلین را با 200آزمودنی با طیف 7 تایی3- (بسیار منفی) تا 0 و صفر تا 3+ (بسیار مثبت) در مورد برانگیختگی و خوشایندی مورد بازبینی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که هر چه کلمات به سمت منفی تر و مثبت تر سوق پیدا کنند برانگیختگی بیشتری دارند به عبارتی رابطهی U شکل بین برانگیختگی و خوشایندی لغات مشاهده گردید همچنین مشخص شد که کلمات منفی نسبت به کلمات مثبت برانگیختگی بیشتر ایجاد میکنند.
گقوون و همکاران (2008) ویژگی‌های 200 کلمه را در افراد جوان و بزرگسال مورد مطالعه قرار دادند. مطالعهی کلمات و ویژگی آن‌ها در سنین مختلف هدف پژوهش بود.
در پژوهشی بردلی و همکاران (1999 ) که پایه و اساس هنجار یابی برانگیختگی و خوشایندی کلمات را بنا نهاد و با عنوان بررسی هنجارهای عاطفی برای کلمات انگلیسی پرداخت. با استفاده از پرسشنامه SAM به هنجاریابی انگیختگی، خوشایندی-عدم خوشایندی، کنترل پرداخته شده بدین ترتیب فهرستی از کلمات به لحاظ عاطفی هنجاریابی شده‌اند.
ردوندو و همکاران (2007) به تطابق هنجارهای هیجانی و عاطفی کلمات اسپانیایی با هنجار عاطفی کلمات انگلیسی پرداخت. او در پژوهش خود ابعاد سه‌گانه هیجان یعنی خوشایندی- ناخوشایندی، غلبه و انگیختگی را در نظر گرفت.
در پژوهشی که توسط کاویانی پورناصح و گلفام ، (1384) با عنوان تقابل واژههای هیجان و شناخت در لغتنامههای زبان در پی آن بودند تا واژه های مرتبط با هیجان و شناخت را در لغت نامه های معتبر زبان فارسی (معین، عمید و معاصر فارسی امروز )نسبت‌های خوشایندی/ناخوشایندی، جسمی/غیر جسمی و رایج/غیر رایج این واژه‌ها را تعیین کند. آن‌ها دریافتند که جنبه های عناصر روانشناختی مورد هدف در مطالعه‌ی (هیجان و شناخت) متفاوتند و در تقابل با یکدیگر قرار دارند و در فرهنگ نامه های مختلف این جنبه‌ها متفاوت هستند.
بنسافی و همکاران (2003) در پژوهشی برای اندازه گیری هیجان از مقیاس آدمک SAM استفاده نمودند. آن‌ها تفاوت‌های معنایی را هم در پژوهش خود لحاظ نمودند.
فصل سومروش پژوهشمقدمهانجام پژوهش علمی مستلزم داشتن برنامه ای مشخص و روشن است تا پژوهشگر بتواند بر اساس آن مسیر پژوهش خود را طی نماید تا بتواند در نهایت به درستی و با دقت بیشتری به آزمودن فرضیه یا فرضیه های خود بپردازد. در این فصل به بررسی نوع پژوهش، روش اجرا، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری، ابزارهای پژوهش، شیوه اجرای پژوهش و چگونگی تحلیل داده‌ها و اطلاعات پرداخته خواهد شد.
3-1 مراحل اجرای طرح3-1-1 نوع مطالعهاین پژوهش از نوع بنیادی-کاربردی، توصیفی-تحلیلی و پیمایشی است.
3-1-2 جامعه مورد مطالعه و حجم نمونهجامعهی آماری این پرسشنامه افراد 18 تا 40 سالهی فارسی زبان کل کشور که یک ماه پیش از آزمایش اتفاق استرس‌زای (در جدول توزیع استرس) خوشایند و ناخوشایند گزارش نکردند.
حجم نمونهبا استفاده از فرمول کوکران با ضریب اطمینان 05/0 حجم نمونه _ و به این دلیل که حجم جامعه (افراد بزرگسال فارسی زبان که یک ماه اخیر اتفاق استرس‌زای خوشایند و ناخوشایند نداشتهاند، نامشخص می‌باشد _در بررسی این پژوهش 384 نفر خواهد بود اما با نظر استاد راهنما و چون این پژوهش بر آن نیست تا تعمیمی صورت دهد و همچنین به علت طولانی بودن پرسشنامه و عدم همکاری بسیاری از افراد _ هر آزمودنی باید به 582 کلمه و عنوان پاسخ میداد_ مطالعه در سطح کوچکی با 143 آزمودنی مورد آزمون صورت گرفت.
3-1-3 معیار های ورود به مطالعهافراد بین 18 تا 45 ساله
افرادی که در منزل به فارسی تکلم می‌کند
تا پیش از یک ماه گذشته اتفاق استرس‌زای (در جدول توزیع استرس) خوشایند و ناخوشایند گزارش ننموده باشند
تمایل شخصی به شرکت در پژوهش داشته باشند
3-2-3 ابزارهای پژوهشنرم افزار سفارشی جستجوی اخبار News Crawler
نرم افزار جستجوی اخبار توسط آزمایشگاه فناوری وب مشهد طراحی شد. این نرمافزار اخبار بازهی زمان اسفند 91 را از 6 خبرگزاری جمعآوری میکرد. سپس اخبار مشترک 6 خبرگزاری در 7 عنوان با استفاده از این نرم- افزار به دست آمد.
پرسشنامه SAM
پاسخ‌های هیجانی میتوانند حداقل با سه روش بررسی شوند، گزارش هیجانی، باز نمود روانی و کنش بیرونی رفتار که مشکل‌ترین بخش آن گزارش هیجانی است (لنگ، 1969). پرسشنامه خود ارزیابی آدمک از آن دسته پرسشنامه‌هایی است که توانسته، به عنوان پرسشنامه ای معتبر در سنجش این بخش استفاده گردد. این پرسشنامه توسط بردلی در این راستا برای هنجاریابی این پرسشنامه پژوهشی با هدف بررسی ویژگی‌های روان- سنجی آزمون خود ارزیابی تصاویر آدمک SAM به عنوان یک آزمون سنجش هیجان در ایران که توسط محمد علی نظری و همکاران (1391)، در دانشگاه تبریز انجام گرفته و با جامعه آماری دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز سال 1389 دریک مطالعه مقدماتی و یک مطالعه اصلی اجرا شده است. بر اساس نتایج به دست آمده در این پژوهش SAM از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و در پژوهش‌ها و فعالیت‌های مورد نظر برای کاربرد پژوهشگران و متخصصان در ایران قابل استفاده است.
3-1-4 مکان و زمان اجرای پژوهشنرم افزار جستجوی اخبار، اسفندماه 1391 طراحی شد و انتخاب اخبار تا شهریور صورت گرفت. پس از تصویب طرح ادامهی کار از اردیبهشت 93 فرایند نمونهگیری و تحلیل نتایج ادامه یافت.
در مورد مکان اجرای پرسشنامه‌ها به علت طولانی بودن_هر آزمودنی باید به582 سؤال پاسخ میدادند_ به صورت مداد-کاغذی و امکان پر کردن در منزل در اختیار آزمودنیها که به صورت در دسترس انتخاب شدند بدون محدودیت زمانی قرار گرفت.
3-4 روش تحلیل اطلاعات (داده‌ها)با استفاده از نرم افزار SPSS میانهی برانگیزانندگی، خوشایندی و غلبهی لغات هر 6 خبرگزاری محاسبه شد. همبستگی اسپیرمن بین برانگیختگی-خوشایندی، خوشایندی-غلبه، برانگیختگی-غلبه این لغات محاسبه شد. کلمات هر عنوان خبری کنار هم قرار داده شد و از میانههای کلمات میانگین گرفته شد. از طرفی میانهی برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی عناوین هم به دست آورده شد. سپس همبستگی میان میانگین میانههای مجموع کلمات عناوین و میانهی عناوین محاسبه شد. در انتها از تحلیل واريانس اندازه گیری مکرر برای یافتن وضعیت در هر یک از تارنماهای داخل و خارج ایران استفاده شد. برای بررسی یکسانی واریانس برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات در تارنماهای مختلف فارسی از آزمون کرویت موچلی، مجذور خی و شفرسیتی استفاده شد.
3-3 شیوهی اجرای پژوهشابتدا طراحی نرم افزار بر اساس سفارش پژوهشگر صورت گرفت و 7 عنوان خبری از میان 10 عنوان مطرح شده در 6 خبرگزاری مذکور انتخاب شدند و کلمات آن‌ها استخراج شد با مشورت متخصص زبان شناس افعال اسنادی (است، بود، شد، گشت و گردید) حذف شدند و افعال به صورت مصدر به‌کاربرده شدند در نهایت فهرستی 150 کلمهای از کلمات به کار رفته در عناوین با چیدمان تصادفی دارای کلمات تکراری به دست آمد که. با استفاده از آزمون SAM با طیف 5 کلماتی به 143 آزمودنی داده شد که احساس خود در برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی لغات را تخمین بزنند و پس از آن 44 جملهی خبری به آزمودنیها توزیع شد که به همان صورت احساس خود در برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی عناوین تعیین کنند. در نهایت به دلیل عدم انتشار خبر توسط همهی این خبرگزاریها، 3 عنوان خبری حذف شد و کلمات این 4 خبرگزاری تحلیل شدند و نتیجه پژوهش در مورد 4 خبرگزاری محاسبه شد.
فصل چهارمیافته های پژوهشمقدمه این پژوهش به «مطالعهی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه‌ی کلمات به کار برده شده در عناوین تارنماهای فارسی زبان داخل و خارج از ایران و رابطه‌ی آن با برانگیختگی و خوشایندی کل عنوان خبر» پرداخت. در این فصل به توصیف و تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش پرداخته می‌شود. برای توصیف داده‌ها از جداول توزیع فراوانی، نمودار میلهای، میانه، میانگین، انحراف معیار و برای پاسخ به فرضیه های پژوهش از تحلیل واريانس اندازه گیری مکرر، ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد.
4-1 . توصيف داده‌ها
شرکت کنندگان در این پژوهش 143 نفر بودند. میانگین سن آن‌ها 20/29، انحراف معیار سن 93/4، حداقل سن 21 سال و حداکثر 43 سال بود.
4-1-1 . جنسیت مخاطبان
نمودار 1-4: توزیع فراوانی جنسیت مخاطبان
با توجه به نمودار فوق،9/63 درصد مخاطبان زن و 1/36 درصد مرد بودند.
4-1-2 .سطح تحصیلی شرکت کنندگان
جدول 2-4:توزیع فراوانی سطوح تحصیلی مخاطبان

نمودار 2-4: توزیع فراوانی سطوح تحصیلی مخاطبان
با توجه به داده های جدول و نمودار فوق،2/17 درصد دیپلم و فوق دیپلم، 1/44 درصد مخاطبان لیسانس و 35 درصد فوق کارشناسی ارشد و 8/2 دکتری بودند.
4-1-3- قومیت شرکتکنندگان

نمودار 3-4: توزیع فراوانی قومیت مخاطبان
با توجه به نمودار فوق،3/71 درصد مخاطبان فارس، 4/1 درصد لر، 3/20 درصد ترک و 0/7 درصد قومیت‌های دیگر بودند.
4-2.سؤال‌های پژوهش
سؤال اول. کلمات به کار رفته در عناوین اخبار رسانههای مورد مطالعه، دارای چه مقدار برانگیختگی، خوشایندی و غلبه هستند؟
بر ای پاسخ به سؤال فوق میانه ومیانگین برانگیختگی، خوشایندی و غلبه کلمات محاسبه شد. نتایج در جدول زیر آمده است.
جدول 1-4: عناوین خبری با موضوع انرژی اتمی
نتایج بر حسب موضوع خبر به 4 بخش زیر تقسیم شدهاند سپس ابتدا جداول نشانگر میانههای کلمات هر عنوان خبری بر حسب موضوع ارائه شده و سپس کلمات دارای برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی منفی و مثبت و خنثی به صورت جداول متفاوت نشان داده شدند.
انرژی هسته ای
پاکستان
کنیا
سوریه
بی بی
سی آمریکا در مورد عدم همکاری با آژانس به ایران هشدار داد/ نماینده ایران خواست‌های آژانس انرژی اتمی را ‘غیرقانونی’ دانست
وی ا آ اژانس خواستار دسترسی فوری بازرسان به پارچین شد
رادیو
فردا .اتحادیه اروپا مانع تراشی ایران را برسر بازرسی‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی غیرقابل قبول دانست
فارس سخن‌پراکنی فرستاده آمریکا به آژانس در جلسه شورای حکام علیه ایران
رجا آژانس باید درباره ی ادعای پارچین مدرک ارائه کند
مشرق عباسی:آژانس‌ درباره پارچین مدرک ارائه‌کند
جدول2-4: میانههای کلمات عناوین مربوط به انرژی انمی ایران
تارنما کلمات برانگیختگی خوشایندی غلبه
بی بی سی آمریکا 3 3 3
عدم 3 3 3
همکاری 3 4 4
آژانس-انرژی اتمی 3 3 3
ایران 3 5 5
هشدار دادن 3 3 3
نماینده 2 3 3
خواست‌ها 3 3 3
غیرقانونی دانستن 4 2 3
وی ا ای
آژانس-انرژی اتمی 3 3 3
خواستار 3 3 3
دسترسی 2 3 3
فوری 3 3 3
بازرسان 3 3 3
پارچین 3 3 3
رادیوفردا
اتحادیه اروپا 3 3 2
مانع تراشی 3 2 3
بازرسی 3 3 3
آژانس-انرژی اتمی- 3 3 3
غیرقابل قبول دانستن 4 2 2
فارس نیوز
سخن پراکنی 4 2 2
فرستاده 2 3 3
امریکا 3 3 3
آژانس-انرژی اتمی- 3 3 3
جلسه 2 3 3
شورای حکام 3 3 2
علیه 3 2 3
ایران 3 5 5
رجا نیوز
آژانس-انرژی اتمی 3 3 3
باید 3 2 3
ادعا 3 3 3
پارچین 3 3 3
مدرک 3 3 3
ارائه کردن 3 3 3
مشرق
عباسی 3 3 3
آژانس 3 3 3
پارچین 3 3 3
مدرک 3 3 3
ارائه کردن 3 3 3

نمودار 4-4: میانه برانگیختگی کلمات راجع به انرژی هسته ای ایران
یافته های جدول 4-4 و نمودار 4-4 نشان می‌دهد، برانگیختگی کلمات راجع به انرژی هسته ای ایران حداقل و حداکثر در مخاطبان به ترتیب 2 و 4 بود. از آنجا که سؤال‌ها مبتنی بر مقیاس پنج گزینه ای «یک الی پنج» بود، 3 حد وسط طیف پنج گزینهای است. مخاطبان با دیدن اکثر کلمات راجع به انرژی هستهای ایران توسط هر چهار تارنما برانگیختگی در حد متوسط را تجربه کردند. میزان برانگیختگی مخاطبان نسبت به کلمات «نماینده» توسط بی بی سی، «دسترسی» توسط وی- او- آ، «فرستاده» و «جلسه» توسط فارس نیوز کمتر از حد متوسط بود. میزان برانگیختگی مخاطبان نسبت به کلمات «غیرقانونی دانستن» توسط بی بی سی، «غیرقابل قبول دانستن» توسط رادیو فردا، «سخن پراکنی» توسط فارس نیوز بیشتر از حد متوسط بود.

نمودار 5-4: میانه خوشایندی کلمات راجع به انرژی هسته ای ایران
چنانچه یافته های جدول 4-4 و نمودار 5-4 نشان می‌دهد، خوشایندی کلمات راجع به انرژی هسته ای ایران در مخاطبان 2 الی 5 بود. از آنجایی که سؤال‌ها مبتنی بر مقیاس پنج گزینه ای «یک الی پنج» بود، در واقع 3 حد وسط طیف پنج گزینه ای محسوب می‌شود. بدین ترتیب مخاطبان با دیدن اکثر کلمات راجع به انرژی هسته ای ایران توسط هر چهار تارنما خوشایندی در حد متوسط را تجربه کردند. البته میزان خوشایندی مخاطبان نسبت به کلمات «غیرقانونی دانستن» توسط بی بی سی، «غیرقابل قبول دانستن» و «مانع تراشی» توسط رادیو فردا، «علیه» و «سخنپراکنی» توسط فارس نیوز و «باید» توسط رجا نیوز کمتر از حد متوسط بود. میزان خوشایندی مخاطبان نسبت به کلمات «ایران» و «همکاری» توسط بی بی سی و «ایران» توسط فارس نیوز بیشتر از حد متوسط بود.

نمودار 6-4: میانه غلبه کلمات راجع به انرژی هسته ای ایران
چنانچه یافته های جدول 4-4 و نمودار 6-4 نشان می‌دهد، غلبه کلمات راجع به انرژی هستهای ایران در مخاطبان 2 الی 5 بود. از آنجایی که سؤال‌ها مبتنی بر مقیاس پنج گزینه ای «یک الی پنج» بود، در واقع 3 حد وسط طیف پنج گزینه ای محسوب می‌شود. بدین ترتیب مخاطبان با دیدن اکثر کلمات راجع به انرژی هسته ای ایران توسط هر چهار تارنما غلبه در حد متوسط را تجربه کردند. البته میزان غلبه مخاطبان نسبت به کلمات «اتحادیه اروپا» توسط رادیو فردا، «شورای حکام» و «سخن پراکنی» توسط فارس نیوز کمتر از حد متوسط بود. میزان غلبه مخاطبان نسبت به کلمات «ایران» و «همکاری» توسط بی بی سی و ایران توسط فارس نیوز بیشتر از حد متوسط بود.
جدول3-4: عناوین خبری با موضوع پاکستان
بی بی
سی مسیحیان پاکستان خواهان تامین امنیت مقابل مسلمانان شدند
وی ا آ 4کشته در اننفجار بمب در پاکستان
رادیو
فردا معترضین در پاکستان حدود صد خانه متعلق به مسیحیان را به آتش کشیدند
فارس کشتار شیعیان پاکستان نشانه هراس استکبار از اتحاد دنیای اسلام است
رجا احمدی نژاد خواستار برخورد با عاملان کشتار شیعیان پاکستان شد
مشرق احمدی‌نژاد کشتار شیعیان در پاکستان را محکوم کرد
جدول 4-4: میانه برانگیختگی، خوشایندی و غلبه کلمات راجع به پاکستان
تارنما کلمات برانگیختگی خوشایندی غلبه
بی بی سی مسیحیان 5 1 4
پاکستان 2 3 2
خواهان 3 3 3
تأمین 3 4 3
امنیت 3 5 5
مقابل 3 3 3
مسلمانان 3 4 3
وی ا آ
کشته 5 1 4
انفجار 5 1 3
بمب 5 1 3
پاکستان 2 3 2
رادیوفردا
معترضین 4 2 3
پاکستان 2 3 2
حدود 3 3 3
خانه 3 5 4
متعلق 2.5 3 3
مسیحیان 2 3 2
به آتش کشیدن 5 1 3
فارس نیوز
کشتار 5 1 4
شیعیان 2 4 3
پاکستان 2 3 2
نشانه 2 3 2
هراس 4 2 3
استکبار 4 1 3
اتحاد 3 5 4
دنیا 3 3 3
اسلام 3 4 4
رجا نیوز
احمدی نژاد 2 3 2
خواستار 1 3 3
برخورد 3 3 3
عاملان 3 3 3
کشتار 5 1 4
شیعیان 2 4 3
پاکستان 2 3 2
مشرق
احمدی نژاد 2 3 2
کشتار 5 1 4
شیعیان 2 4 3
پاکستان 2 3 2
محکوم کردن 4 2 3

نمودار 7-4: میانه برانگیختگی کلمات راجع به پاکستان
1- چنانچه یافته های جدول 5-4 و نمودار 7-4 نشان می‌دهد، برانگیختگی کلمات راجع به پاکستان در مخاطبان 2 الی 5 بود. از آنجایی که سؤال‌ها مبتنی بر مقیاس پنج گزینه ای «یک الی پنج» بود، در واقع 3 حد وسط طیف پنج گزینه ای محسوب می‌شود.
2- مخاطبان با دیدن اکثر کلمات راجع به پاکستان توسط تارنمای بی بی سی برانگیختگی در حد متوسط را تجربه کردند. البته میزان برانگیختگی مخاطبان نسبت به کلمه «پاکستان» توسط بی بی سی کمتر از حد متوسط و برای کلمه «مسیحیان» بیشتر از حد متوسط بود.
3- میزان برانگیختگی مخاطبان نسبت به کلمه «پاکستان» توسط تارنمای وی –او- آ کمتر از حد متوسط و برای بقیه کلمات توسط تارنمای وی –او- آ بیشتر از حد متوسط بود.
4- مخاطبان با دیدن کلمات «پاکستان»، «مسیحیان» و «متعلق» توسط تارنمای رادیو فردا برانگیختگی کمتر از متوسط، برای کلمات «معترضین» و «به آتش کشیدن» توسط تارنمای رادیو فردا برانگیختگی بیشتر از متوسط و برای کلمات «حدود» و «خانه» توسط تارنمای رادیو فردا برانگیختگی در حد متوسط را تجربه کردند.
5- مخاطبان با دیدن کلمات «پاکستان»، «شیعیان» و «نشانه» توسط تارنمای فارس نیوز برانگیختگی کمتر از متوسط، برای کلمات «کشتار»، «هراس» و «استکبار» توسط تارنمای فارس نیوز برانگیختگی بیشتر از متوسط و برای کلمات «اتحاد»، «دنیا» و «اسلام» توسط تارنمای فارس نیوز برانگیختگی در حد متوسط را تجربه کردند.
6- مخاطبان با دیدن کلمات «برخورد» و «عاملان» توسط تارنمای رجا نیوز برانگیختگی در حد متوسط و برای کلمه «پاکستان» توسط تارنمای رجا نیوز برانگیختگی بیشتر از متوسط و برای بقیه کلمات توسط تارنمای رجا نیوز برانگیختگی کمتر از متوسط را تجربه کردند.
7- مخاطبان با دیدن کلمات «کشتار» و «محکوم کردن» توسط تارنمای مشرق برانگیختگی بیشتر از متوسط و برای بقیه کلمات توسط تارنمای مشرق برانگیختگی کمتر از متوسط را تجربه کردند.

نمودار 8-4: میانه خوشایندی کلمات راجع به پاکستان
1- چنانچه یافته های جدول 5-4 و نمودار 8-4 نشان می‌دهد، خوشایندی کلمات راجع به پاکستان در مخاطبان 2 الی 5 بود. از آنجایی که سؤال‌ها مبتنی بر مقیاس پنج گزینه ای «یک الی پنج» بود، در واقع 3 حد وسط طیف پنج گزینه ای محسوب می‌شود.
2- مخاطبان با دیدن اکثر کلمات راجع به پاکستان توسط تارنمای بی بی سی خوشایندی در حد متوسط و بیشتر را تجربه کردند. البته میزان خوشایندی مخاطبان نسبت به کلمه «مسیحیان» توسط بی بی سی کمتر از حد متوسط بود.
3- میزان خوشایندی مخاطبان نسبت به کلمه «پاکستان» توسط تارنمای وی –او- آ در حد متوسط و برای بقیه کلمات توسط تارنمای وی –او- آ کمتر از حد متوسط بود.
4- مخاطبان با دیدن کلمات «معترضین» و «به آتش کشیدن» توسط تارنمای رادیو فردا خوشایندی کمتر از متوسط، برای کلمه «خانه» توسط تارنمای رادیو فردا «خوشایندی» بیشتر از متوسط و برای بقیه کلمات توسط تارنمای رادیو فردا برانگیختگی در حد متوسط را تجربه کردند.
5- مخاطبان با دیدن کلمات «کشتار»، «هراس» و «استکبار» توسط تارنمای فارس نیوز خوشایندی کمتر از متوسط، برای کلمات «شیعیان»، «اتحاد» و «اسلام» توسط تارنمای فارس نیوز خوشایندی بیشتر از متوسط و برای بقیه کلمات «نشانه»، «دنیا» و «پاکستان» توسط تارنمای فارس نیوز خوشایندی در حد متوسط را تجربه کردند.
6- مخاطبان با دیدن کلمه «کشتار» توسط تارنمای رجا نیوز خوشایندی کمتر از متوسط و برای کلمه «شیعیان» توسط تارنمای رجا نیوز خوشایندی بیشتر از متوسط و برای بقیه کلمات خوشایندی در حد متوسط را تجربه کردند.
7- مخاطبان با دیدن کلمه «کشتار» و «محکوم کردن» توسط تارنمای مشرق خوشایندی کمتر از متوسط و برای کلمه «شیعیان» توسط تارنمای مشرق خوشایندی بیشتر از متوسط و برای بقیه کلمات خوشایندی در حد متوسط را تجربه کردند.

نمودار 9-4: میانه غلبه کلمات راجع به پاکستان
چنانچه یافته های جدول 5-4 و نمودار 9-4 نشان می‌دهد، غلبه کلمات راجع به پاکستان در مخاطبان 2 الی 5 بود. از آنجایی که سؤال‌ها مبتنی بر مقیاس پنج گزینه ای «یک الی پنج» بود، در واقع 3 حد وسط طیف پنج گزینه ای محسوب می‌شود. بدین ترتیب مخاطبان با دیدن اکثر کلمات راجع به پاکستان توسط هر چهار تارنما غلبه در حد متوسط را تجربه کردند. البته میزان غلبه مخاطبان نسبت به کلمه پاکستان توسط هر چهار تارنما و «مسیحیان» توسط رادیو فردا؛ «نشانه» توسط فارس نیوز؛ «احمدی نژاد» توسط رجا نیوز و مشرق کمتر از حد متوسط بود. «مسیحیان» و «امنیت» توسط بی بی سی، «کشتار» توسط وی –او- آ، فارس نیوز، رجا نیوز و مشرق؛ خانه توسط رادیو فردا؛ «اتحاد» و «اسلام» توسط فارس نیوز بیشتر از حد متوسط بود. غلبه مخاطبان نسبت به بقیه کلمات راجع به پاکستان در حد متوسط بود.
جدول5-4: عناوین خبری با موضوع کنیا
بی بی
سی اوهورو کنیاتا در انتخابات حساس کنیا پیروز شد
وی ا آ کنیا پیشگام انتخابات ریاست جمهوری کنیا
رادیو
فردا اوهارو کنیاتا» به عنوان رییس جمهوری جدید کنیا انتخاب شد
فارس پیروزی کینیاتا در انتخابات ریاست جمهوری کنیا
رجا برادر “١۲ زنه ” اوباما وارد سیاست شد
مشرق شکست سنگین برادر اوباما در انتخابات
جدول 6-4: میانه برانگیختگی، خوشایندی و غلبه کلمات راجع به کنیا
تارنما کلمات برانگیختگی خوشایندی غلبه
بی بی سی کنیاتا 1 3 1
انتخابات 3 3 3
حساس 3 3 3
کنیا 2 3 1
پیروز 4 5 4
وی ا آ
کنیاتا 1 3 1
پیشگام 3 4 3
انتخابات 3 3 3
ریاست 3 3 3
جمهوری 3 2.5 3
کنیا 2 3 1
رادیوفردا
کنیاتا 1 3 1
عنوان 2 3 3
رییس جمهوری 3 3 3
جدید 3 3 3
کنیا 2 3 1
انتخاب 3 3 3
فارس نیوز
پیروزی 4 5 4
کنیاتا 1 3 1
انتخابات 3 3 3
ریاست 3 3 3
جمهوری 3 2.5 3
کنیا 2 3 1
رجا نیوز
برادر 3 2 4
12 زنه 4 2 2
اوباما 3 2 2.5
سیاست 3 3 3
واردشدن 3 3 3
مشرق
شکست 5 1 3
سنگین 3 3 3
برادر 2.5 5 4
اوباما 3 2 2.5
انتخابات 3 3 3

نمودار 10-4: میانه برانگیختگی کلمات راجع به کنیا
چنانچه یافته های جدول 6-4 و نمودار 10-4 نشان می‌دهد، برانگیختگی کلمات راجع به کنیا در مخاطبان 2 الی 5 بود. از آنجایی که سؤال‌ها مبتنی بر مقیاس پنج گزینه ای «یک الی پنج» بود، در واقع 3 حد وسط طیف پنج گزینه ای محسوب می‌شود. بدین ترتیب مخاطبان با دیدن اکثر کلمات توسط هر چهار تارنما برانگیختگی در حد متوسط را تجربه کردند. البته میزان برانگیختگی مخاطبان نسبت به کلمات «کنیا» و «کنیاتا» توسط بی بی سی، وی- او- آ، فارس نیوز و رادیو فردا و «برادر» توسط مشرق کمتر از حد متوسط بود. میزان برانگیختگی مخاطبان نسبت به کلمات «پیروز» توسط بی بی سی، «پیروزی» توسط فارس نیوز، «شکست» توسط مشرق، «12 زنه» توسط رجا نیوز بیشتر از حد متوسط بود. میزان برانگیختگی مخاطبان نسبت به بقیهی کلمات راجع به کنیا در حد وسط بود.

نمودار 11-4: میانه خوشایندی کلمات راجع به کنیا
چنانچه یافته های جدول 6-4 و نمودار 11-4 نشان می‌دهد، خوشایندی کلمات راجع به کنیا در مخاطبان 2 الی 5 بود. از آنجایی که سؤال‌ها مبتنی بر مقیاس پنج گزینه ای «یک الی پنج» بود، در واقع 3 حد وسط طیف پنج گزینه ای محسوب می‌شود. بدین ترتیب مخاطبان با دیدن اکثر کلمات راجع به کنیا توسط هر چهار تارنما خوشایندی در حد متوسط را تجربه کردند. البته میزان خوشایندی مخاطبان نسبت به کلمات «پیروز» توسط بی بی سی و «پیشگام» توسط وی- او- آ و «پیروزی» توسط فارسنیوز و «برادر» توسط مشرق بیشتر از حد متوسط بود. میزان خوشایندی مخاطبان نسبت به کلمات «جمهوری» توسط وی- او- آ و فارس نیوز؛ «شکست» و «اوباما» توسط مشرق، «اوباما» و «12 زنه» و برادر توسط رجا نیوز کمتر از حد متوسط بود.

نمودار 12-4: میانه غلبه کلمات راجع به کنیا
چنانچه یافته های جدول 6-4 و نمودار 12-4 نشان می‌دهد، غلبه کلمات راجع به کنیا در مخاطبان 2 الی 4 بود. از آنجایی که سؤال‌ها مبتنی بر مقیاس پنج گزینه ای «یک الی پنج» بود، در واقع 3 حد وسط طیف پنج گزینه ای محسوب می‌شود. بدین ترتیب مخاطبان با دیدن اکثر کلمات توسط هر چهار تارنما غلبه در حد متوسط را تجربه کردند. البته میزان غلبه مخاطبان نسبت به کلمات «کنیا» و «کنیاتا» توسط بی بی سی، وی- او- آ، فارس نیوز و «رادیو فردا»، « 12 زنه» و «اوباما» توسط رجا نیوز و اوباما توسط مشرق کمتر از حد متوسط بود. میزان غلبه مخاطبان نسبت به بقیه کلمات راجع به کنیا در حد وسط بود.
جدول:7-4: عناوین خبری با موضوع سوریه
کرسی سوریه در اتحادیه عرب به مخالفان بشار اسد واگذار می‌شود
فعالان: شهر رقه به تصرف مخالفان دولت سوریه در آمد/ اتحادیه عرب کرسی سوریه را به مخالفان می دهد
بنابرگزارشها الرقه در شمال سوریه به تصرف مخالفان بشار اسد درآمد
کشتار شیعیان پاکستان نشانه هراس استکبار از اتحاد دنیای اسلام است/ ضربات سنگین ارتش سوریه به تروریست‌ها در حومه دمشق و حومه ادلب
احمدی نژاد خواستار برخورد با عاملان کشتار شیعیان پاکستان شد/ انیس نقاش: سرنگونی نظام سوریه «منتفی» شد
تروریست پروری اردوغان در خاک سوریه
جدول 8-4: میانه برانگیختگی، خوشایندی و غلبه کلمات راجع به سوریه
تارنما کلمات برانگیختگی خوشایندی غلبه
بی بی سی کرسی 3 3 2
سوریه 3 3 2.5
اتحادیه عرب 2 2 2
مخالفان 3 2 2.5
بشار اسد 2.5 3 2
واگذار شدن 3 3 3
وی ا آ
فعالان 2.5 3 3
شهر 3 3 3
رقه 2 3 2
تصرف 4 2 3
مخالفان 3 2 2.5
دولت 3 3 3
سوریه 3 3 2.5
واگذار شدن 3 3 3
رادیوفردا
گزارش 3 3 3
شهر 2 3 2
رقه 3 3 3
شمال 3 3 3
سوریه 2.5 3 3
مخالفان 3 2 2.5
بشار اسد 2 3 2
به تصرف درآمدن 4 2 3
فارس نیوز
کشتار 5 1 4
شیعیان 2 4 3
پاکستان 2 3 2
نشانه 2 3 2
هراس 4 2 3
استکبار 4 1 3
اتحاد 3 5 4
دنیا 3 3 3
اسلام 3 4 4
رجا نیوز
احمدی نژاد 2 3 2
خواستار 1 3 3
برخورد 3 3 3
عاملان 3 3 3
کشتار 5 1 4
شیعیان 2 4 3
پاکستان 2 3 2
انیس نقاش 2 3 2
سرنگونی 4 2 3
نظام 3 3 3
سوریه 3 3 2.5
منتفی شدن 3 2 2
مشرق
تروریست پروری 5 1 3
اردوغان 2.5 2 3
خاک 2 4 3
سوریه 3 4 3

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *