*43

3138805-581025دانشکده کشاورزی
پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی
مهندسی کشاورزی بیماری‌شناسی گیاهی
بررسی مقاومت ارقام مختلف چغندرقند به ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندر قند با استفاده از همسانه عفونتزای ویروس و بررسی برهمکنش آن با ویروس پیچیدگی شدید بوته چغندر قند در سه رقم چغندرقند
به کوشش
اصغر مجیدی
استاد راهنما
سید علی اکبر بهجت نیا
اسفند ماه 1394

به نام خدا
اظهارنامه
اینجانب اصغر مجیدی (9130517) دانشجوی رشته‌ی گیاهپزشکی گرایش بیماری شناسی گیاهی دانشکده‌ی کشاورزی اظهار می‌نمایم که این پایان‌نامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهایی که از منابع دیگران استفاده کرده‌ام، نشانی دقیق و مشخصات کامل آن را ذکر نموده‌ام. هم‌چنین اظهار می‌نمایم که تحقیق و موضوع پایان نامه‌ام تکراری نیست و تعهد می‌نمایم که بدون مجوز دانشگاه دستاوردهای آن را منتشر ننموده و یا در اختیار غیر قرار ندهم. کلیه حقوق این اثر مطابق آیین نامه‌ی مالکیت فکری و معنوی متعلق به دانشگاه شیراز است.
نام و نام خانوادگی: اصغر مجیدی
تاریخ و امضا: 3/3/1394

ماحصل آموخته هایم را تقدیم می کنم به آنان که مهر آسمانی شان آرام بخش آلام زمینی ام استبه استوارترین تکیه گاهم،دستان پرمهر پدرمبه سبزترین نگاه زندگیم،چشمان سبز مادرمکه هرچه آموختم در مکتب عشق شما آموختم و هرچه بکوشم قطره ای از دریای بی کران مهربانیتان را سپاس نتوانم بگویم.امروز هستی ام به امید شماست و فردا کلید باغ بهشتم رضای شماره آوردی گران سنگ تر از این ارزان نداشتم تا به خاک پایتان نثار کنم،باشد که حاصل تلاشم نسیم گونه غبار خستگیتان را بزداید.بوسه بر دستان پرمهرتان

سپاسگزاری
خداوند بزرگ را شاکرم که به من توانایی داد تا با موفقیت پایان نامه کارشناسی ارشد خود را به اتمام برسانم. در اینجا بر خود لازم می دانم در ابتدا از استاد عزیز و بزرگوارم جناب آقای دکتر بهجت‌نیا بخاطر راهنمایی های بی دریغ شان کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم، کسی که در طول دوره کارشناسی ارشد از ایشان نکته ها و رسم بزرگی آموختم. قدردان زحمت های بی شائبه جناب آقای دکتر حبیب اله حمزه زرقانی هستم که الگوی تلاش، همت و بخشش برایم بودند. از اساتید ارجمند جناب آقای دکتر ایزدپناه و دکتر افشاریفر کسب معرفت کردم و همواره زندگی و آینده خودم را مدیون الطاف و محبت های آنان می دانم. از جناب آقایان دکتر بنی هاشمی، دکتر کارگر، دکتر معصومی و دکتر تقوی سپاس فراوان دارم.
آرامش خودم را مدیون بودن در کنار دوستان خوبم آقایان مهندس محمد رومیانی، امین زینالی، پناه پناهی، حامد عبادی، حامد محسن پور، حجت خمسه، سعید تابعین و ناصر انتخابی، هستم.
سپاس ویژه دارم از کارکنان و کارشناسان بخش ویروس شناسی دانشگاه شیراز و بخش گیاهپزشکی از جمله آقای مهندس صادقی، کاظمی، بیاتی، پورسعادت، ذالفقاری، اسفندیاری و همچنین خانم مهندس قطبی، معقولی، دهشکار، داوودی، امیدی، سعادت که با صبر و تحمل و بدون هیچگونه چشم داشتی همراه کمک حالم بودن کمال تشکر و قدردانی را دارم.
چکیده
بررسی مقاومت ارقام مختلف چغندرقند به ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندر قند با استفاده از همسانه عفونتزای ویروس و بررسی برهمکنش آن با ویروس پیچیدگی شدید بوته چغندر قند در سه رقم چغندرقند
به کوشش
اصغر مجیدی
یک جدایه از ویروس پیچیدگی شدید بوته چغندرقند (BSCTV-IR) و ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندر قند (BCTIV) به عنوان عوامل ایجاد کننده بیماری پیچیدگی بوته چغندرقند در ایران گزارش شدهاند. در سالهای اخیر BCTIV گسترش زیادی در مناطق مختلف ایران داشته است. از طرفی دیگر گزارش های متعددی در مورد میزان خسارت این ویروس و BSCTV به محصول استراتژیک چغندرقند وجود دارد. قبلاً واکنش 18 رقم مختلف چغندر قند نسبت به BSCTV-IR بررسی گردیده است، لکن اطلاعات چندانی در مورد واکنش ارقام مختلف چغندر قند به BCTIV در دسترس نبود. لذا به منظور تعیین مقاومت ارقام چغندرقند به BCTIV مطالعه‌ای در قالب طرح آماری کاملا تصادفی روی 11 رقم چغندرقند انجام شد. 15 گیاه از هر رقم کشت داده شد. برای مایه‌زنی گیاهان از همسانه عفونت‌زای BCTIV به روش مایه‌زنی با آگروباکتریوم (Agroinoculation) استفاده شد. پس از 21 و 35 روزاز زمان مایه‌زنی استخراج دی ان ای از گیاهان صورت گرفت و همانندسازی ویروس در آنها در واکنش زنجیره‌ای پلی مراز با استفاده از آغازگر های اختصاصی ویروس مورد بررسی قرار گرفت. شدت علائم بیماری در 5 درجه شامل صفر (فقدان علائم)، 1 (علائم خیلی خفیف)، 2 (علائم خفیف)، 3 (علائم شدید) و 4 (علائم خیلی شدید) یادداشت شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد رقم Brigita تنها رقمی بود که تمام گیاهان تیمار در آن به ویروس آلوده شده و 35 روز بعد از زمان مایه‌زنی همگی آنها علائم شدید یا خیلی شدید نشان دادند. به همین دلیل این رقم به عنوان رقم شاهد حساس در نظر گرفته شد و سایر ارقام با آن مقایسه شدند. بین سایر ارقام نیز از نظر شدت بیماری با رقم شاهد تفاوت معنی‌داری وجود داشت. ارقام هیچ یک بعنوان رقم مقاوم شناخته نشد لکن ارقام به سه گروه متحمل Flair]، Rosire و پارس(005)[، حساسDorothea]، Isella، 7233، تربت(006)، 004، اکباتان(007) و جلگه[ و خیلی حساس (Brigita) طبقه‌بندی شدند.
نحوه برهم‌کنش BCTIV و BSCTV-IR در اپیدمیولوژی بیماری پیچیدگی بوته چغندرقند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قبلاً نشان داده شده است که در آلودگی های مخلوط همزمان BCTIV و BSCTV-IR در چغندرقند و گوجه فرنگی غلظت هر دو ویروس نسبت به آلودگی انفرادی افزایش می یابد اما در آلودگیهای مخلوط غیرهمزمان میزان BCTIV در طی نسلهای متوالی از گیاهی به گیاه دیگر افزایش و میزان BSCTV-IRکاهش مییابد. در این مطالعه، برهمکنش دو ویروس در سه رقم چغندرقند شامل Brigita, Dorothea و 7233 مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز دادههای حاصل از آزمون Real Time PCR مشخص نمود که در آلودگی های انفرادی در هر سه رقم، غلظت BSCTV-IR بیشتر از BCTIV می باشد، در حالیکه در آلودگی های مخلوط همزمان صرف نظر از نوع رقم غلظت BCTIV نسبت به BSCTV-IR افزایش می‌یابد. در مجموع به نظر میرسد این دو ویروس در آلودگی مخلوط عکس العملی متفاوت نسبت به زمان آلودگی انفرادی دارند بطوریکه در آلودگی های مخلوط، BCTIV بر BSCTV-IRغلبه پیدا می‌کند.
کلمات کلیدی: جمینی‌ویروس، چغندرقند، مقاومت، ویروس پیچیدگی بوته چغندرقند
فهرست
عنوان صفحه
TOC o “1-3” h z u فصل اول: مقدمه
1-1 کلیات PAGEREF _Toc420803018 h 2فصل دوم: مروری بر پژوهش‏های پیشین
2-1- توصیف جمینی‌ویروس‌ها و اهمیت آنها PAGEREF _Toc420803020 h 6٢-2- طبقه بندی تیره Geminiviridae PAGEREF _Toc420803021 h 72-3- ویژگی‌های جنس Curtovirus PAGEREF _Toc420803022 h 102-3-1- ساختار ژنوم، تعداد و نقش چارچوب‌های خوانش کرتوویروس‌ها PAGEREF _Toc420803023 h 112-3-2- تنوع ژنتیکی موجود در بین گونه‌های جنس Curtovirus PAGEREF _Toc420803024 h 122-4- ویژگی‌های جنس Becurtovirus PAGEREF _Toc420803025 h 152-5- انتقال ویروس پیچیدگی بوته چغندرقند با حشره ناقل PAGEREF _Toc420803026 h 172-6- انتقال ویروس پیچیدگی بوته چغندرقند به روش Agroinoculation PAGEREF _Toc420803027 h 182-7- سایر روش‌های انتقال ویروس پیچیدگی بوته چغندرقند PAGEREF _Toc420803028 h 192-8-دامنه میزبانی ویروس‌های ایجاد کننده بیماری پیچیدگی بوته چغندرقند PAGEREF _Toc420803029 h 202-9-علائم بیماری پیچیدگی بوته چغندرقند PAGEREF _Toc420803030 h 252-10-کنترل بیماری پیچیدگی بوته چغندرقند PAGEREF _Toc420803032 h 272-11-مقاومت به ویروس پیچیدگی بوته چغندرقند PAGEREF _Toc420803033 h 29فصل سوم: مواد و روش‏ها
3-1 کشت و پرورش گیاهان مورد استفاده در این تحقیق PAGEREF _Toc420803035 h 323-2- همسانه‌های عفونت‌زای مورد استفاده PAGEREF _Toc420803036 h 33عنوان صفحه
3-3- کشت باکتری حاوی سازه‌های دوپار ناقص ویروس‌ها PAGEREF _Toc420803037 h 333-4- تهیه زادمایه باکتری حاوی همسانه عفونت‌زای BCTIV و BSCTV-IR برای مایه‌زنی و ایجاد آلودگی بوته‌های چغندرقند PAGEREF _Toc420803038 h 333-5- استخراج دی.ان.ای از بافت گیاهی PAGEREF _Toc420803039 h 343-5-1- استخراج DNA از بافت های گیاهی با استفاده از محلول CTAB PAGEREF _Toc420803040 h 343-5-2 استخراج DNA از بافت های گیاهی با استفاده از کیت PAGEREF _Toc420803041 h 353 – 6- آزمون زنجیره ای پلیمراز ((PCR PAGEREF _Toc420803042 h 353-7- تهیه ژل و انجام الکتروفورز برای بررسی نتایج آزمون PCR PAGEREF _Toc420803043 h 373-8- آزمون واکنش زنجیرهای پلیمراز در زمان واقعی ( RT- PCR , (Real-Time PCR PAGEREF _Toc420803044 h 383-9- آنالیز دادههای آزمون Real-time PCR PAGEREF _Toc420803045 h 403-10- کنترل مثبت و منفی در آزمون Real-Time PCR PAGEREF _Toc420803046 h 403-11- روش تهیه نمونههای دیانای مورد استفاده در آزمون Real-Time PCR PAGEREF _Toc420803047 h 413-12- تهیهی الگوهای مثبت استاندارد PAGEREF _Toc420803048 h 413-13- روش تهیهی آب تیمار شده با DEPC PAGEREF _Toc420803050 h 423-14- روش استخراج دیانای پلاسمیدهای نوترکیب PAGEREF _Toc420803051 h 423-15- طرح آزمایش ارزیابی مقاومت ارقام چغندر‌قند پس از مایه‌زنی با روش اگرواینوکولیشن PAGEREF _Toc420803052 h 433-16 طرح آزمایش ارزیابی مقاومت سه رقم انتخابی چغندرقند در آلودگی انفرادی و مخلوط به BCTIV و BSCTV-IR PAGEREF _Toc420803053 h 453-17- روش‌های تجزیه آماری PAGEREF _Toc420803054 h 463-17-1- تجزیه آماری داده‌های مربوط به شدت علائم بیماری ارقام یازده‌گانه چغندر‌قند مایه‌زنی شده با همسانه عفونت زای BCTIV PAGEREF _Toc420803055 h 463-17-2- تجزیه آماری داده‌های مربوط به وزن قسمت‌های هوایی، ریشه و کل گیاه ارقام یازده‌گانه چغندر‌قند مایه‌زنی شده با همسانه عفونت زای BCTIV PAGEREF _Toc420803056 h 48عنوان صفحه
3-17-3 تجزیه آماری داده‌های مربوط به شدت علائم بیماری در آزمایش ارزیابی مقاومت سه رقم انتخابی چغندر‌قند مایه‌زنی شده با همسانه عفونت‌زای BCTIV و BSCTV-IR بطور انفرادی و مخلوط PAGEREF _Toc420803057 h 483-17-4- تجزیه آماری داده‌های مربوط به وزن قسمت‌های هوایی، ریشه و وزن کل گیاه سه رقم انتخابی چغندر‌قند مایه‌زنی شده با همسانه‌های عفونت زای BCTIV و BSCTV-IR بطور انفرادی و مخلوط PAGEREF _Toc420803058 h 50فصل چهارم: نتایج
4-1 ردیابی ویروس پیچیدگی ایرانی بوته چغندرقند(BCTIV) در ارقام یازده‌گانه چغندرقند پس از مایه‌زنی با همسانه عفونت‌‌زای این ویروس با استفاده از PCR PAGEREF _Toc420803060 h 524–2 واکنش فنوتیپی ارقام چغندر قند پس از مایه زنی با سوسپانسیون باکتری حاوی همسانه عفونت زای BCTIV PAGEREF _Toc420803062 h 534-3 بررسی آماری ارزیابی مقاومت ارقام چغندر‌قند پس از مایه‌زنی با همسانه عفونت‌زای BCTIV در چهار کشت متوالی PAGEREF _Toc420803064 h 614-3-1 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به علائم بیماری در روزهای 21 و 35 بعد از زمان مایه‌زنی با همسانه عفونت‌زای BCTIV در چهار کشت متوالی PAGEREF _Toc420803065 h 614-3-2 تجزیه و تحلیل آماری داده‌های مربوط به وزن قسمت‌‌‌های هوایی و وزن ریشه ارقام یازده‌گانه چغندرقند پس از مایه‌زنی با همسانه عفونت‌زای BCTIV در چهار کشت متوالی PAGEREF _Toc420803070 h 724-4 بررسی آماری ارزیابی مقاومت ارقام چغندر‌قند پس از مایه‌زنی با همسانه عفونت‌زای BCTIV و BSCTV-IR در آلودگی مخلوط-در سه رقم PAGEREF _Toc420803075 h 834-4-1 بررسی ارزیابی مقاومت سه رقم انتخابی چغندر‌قند بعد از مایه‌زنی با BCTIV و BSCTV-IR بطور انفرادی و مخلوط همزمان PAGEREF _Toc420803076 h 834-4-2 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به شدت علائم بیماری پس از مایه‌زنی با همسانه‌های عفونت‌زای BCTIV و BSCTV-IR بطور انفرادی و مخلوط در چهار کشت متوالی PAGEREF _Toc420803077 h 884-4-3 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به وزن قسمت‌‌های هوایی و وزن ریشه در روز 35 بعد از زمان مایه زنی با همسانه‌های عفونت‌زای BCTIV و BSCTV-IR در چهار کشت متوالی PAGEREF _Toc420803086 h 94عنوان صفحه
4-5 بررسی برهم‌‌کنش دو ویروس BCTIV و BSCTV-IR در آلودگی مخلوط همزمان با استفاده از Real Time PCR PAGEREF _Toc420803095 h 1004-5-1 کارایی آغازگرها در تکثیر رقت‌های استانداردها به منظور سنجش اعتبار آزمون RT-PCR PAGEREF _Toc420803096 h 1014-5-2 مقایسه غلظت ویروس‌های مورد مطالعه در آلودگی‌های انفرادی و مخلوط در آزمون RT-PCR PAGEREF _Toc420803100 h 103فصل پنجم: بحث و نتیجه‎گیری
5-1 ارزیابی مقاومت ارقام مختلف چغندرقند نسبت به ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندرقند (BCTIV) PAGEREF _Toc420803103 h 1085-2 بررسی برهمکنش ویروس پیچیدگی شدید بوته چغندر و ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندر در آلودگی مخلوط همزمان بر روی سه رقم Brigita ، Dorothea و 7233 PAGEREF _Toc420803104 h 114منابع PAGEREF _Toc420803105 h 117 چکیده و صفحه‏ی عنوان به زبان انگلیسی

فهرست جدول‎ها
عنوان صفحه
TOC h z t “TABLE 1,1″ جدول 2-1 میزبان‌های طبیعی BCTV در ایران و مهمترین علایم موجود در آنها (آل یاسین و همکاران، 1374) PAGEREF _Toc420799457 h 21جدول 2-2 میزبان‌های ویروس عامل بیماری پیچیدگی بوته چغندرقند ((Heydarnejad et al., 2007 PAGEREF _Toc420799458 h 22جدول 2-3 میزبان‌های طبیعی BSCTV-IR و BCTIRV گزارش شده از ایران (جهان بین، 1392) PAGEREF _Toc420799459 h 24جدول 3-1 آغازگرهای مورد استفاده برای تکثیر قطعهی 496 جفت بازی از ژنوم BSCTV-IR PAGEREF _Toc420799460 h 36جدول 3- 2 آغازگرهای مورد استفاده برای تکثیر قطعهی 682 جفت بازی از ژنوم BCTIV PAGEREF _Toc420799461 h 36جدول 3-3 نوع و مقدار مواد مورد استفاده در آزمون واکنش زنجیره ای پلی مراز PAGEREF _Toc420799462 h 36جدول 3- 4- سیکل دمایی آزمون PCR PAGEREF _Toc420799463 h 37جدول 3-5- نوع و مقدار مواد مورد استفاده در آزمون واکنش Real-Time PCR PAGEREF _Toc420799464 h 38جدول 3-6- آغازگرهای مورد استفاده برای تکثیر قطعهی 142 جفت بازی از ژن rRNA18s Beet در چغندرقند به عنوان کنترل داخلی گیاه چغندرقند جهت استفاده در آزمون RT- PCR PAGEREF _Toc420799465 h 39جدول 3-7 آغازگرهای مورد استفاده در آزمون RT-PCR برای تکثیر قطعهی 116 جفت بازی از ژنوم BSCTV-IR PAGEREF _Toc420799466 h 39جدول 3-8 آغازگرهای مورد استفاده در آزمون RT-PCR برای تکثیر قطعهی 116 جفت بازی از ژنوم BCTIV PAGEREF _Toc420799467 h 39جدول 3-9 سیکلهای دمایی آزمون RT-PCR PAGEREF _Toc420799468 h 39جدول 3-10 نمره دهی شدت علائم بیماری پیچیدگی بوته چغندر‌قند با استفاده از مقیاس ترتیبی در 5 درجه PAGEREF _Toc420799469 h 44جدول4-1 تعداد گیاهان (از جمع 15 گیاه در هر تیمار) نشان دهنده شدت‌های مختلف علائم بیماری پیچیدگی بوته چغندرقند مایه‌زنی شده با همسانه عفونت‌زایBCTIV، 21 و 35 روز بعد از زمان مایه‌زنی- کشت اول PAGEREF _Toc420799470 h 57جدول4-2 تعداد گیاهان (از جمع 15 گیاه در هر تیمار) نشان دهنده شدت‌های مختلف علائم بیماری پیچیدگی بوته چغندرقند مایه‌زنی شده با همسانه عفونت‌زایBCTIV، 21 و 35 روز بعد مایه‌زنی- کشت دوم PAGEREF _Toc420799471 h 58عنوان صفحه
جدول4-3 تعداد گیاهان(از جمع 15 گیاه در هر تیمار) نشان دهنده شدت‌های مختلف علائم بیماری پیچیدگی بوته چغندرقند مایه‌زنی شده با همسانه عفونت‌زایBCTIV، 21 و 35 روز بعد مایه‌زنی- کشت سوم PAGEREF _Toc420799472 h 59جدول4-4 تعداد گیاهان (از جمع 15 گیاه در هر تیمار) نشان دهنده شدت‌های مختلف علائم بیماری پیچیدگی بوته چغندرقند مایه‌زنی شده با همسانه عفونت‌زای BCTIV، 21 و 35 روز بعد مایه‌زنی- کشت چهارم PAGEREF _Toc420799473 h 60جدول-4-5 تجزیه واریانس شاخص بیماری ارقام چعندرقند در 4 کشت متوالی PAGEREF _Toc420799474 h 62جدول 4-6 مقایسه میانگین شدت علائم بیماری ارقام یازد‌گانه چغندرقند پس از مایه‌زنی با همسانه عفونت‌زای BCTIV -کشت اول PAGEREF _Toc420799475 h 63جدول 4-7 مقایسه میانگین شدت علائم بیماری -کشت دوم PAGEREF _Toc420799476 h 66جدول 4-8 مقایسه میانگین شدت علائم بیماری –کشت سوم PAGEREF _Toc420799477 h 68جدول 4-9 مقایسه میانگین شدت علائم بیماری- کشت چهارم PAGEREF _Toc420799478 h 70جدول-4-10 تجزیه واریانس داده‌های وزن قسمت‌های هوایی و ریشه PAGEREF _Toc420799479 h 73جدول-4-11 مقایسه میانگین داده‌های وزن قسمت‌های هوایی، ریشه و وزن کل ارقام یازده‌گانه چغندرقند پس از مایه‌زنی با همسانه عفونت زای BCTIV- کشت اول PAGEREF _Toc420799480 h 74جدول-4-12 مقایسه میانگین داده‌های وزن قسمت‌های هوایی، ریشه و وزن کل ارقام یازده‌گانه چغندرقند پس از مایه‌زنی با همسانه عفونت زای BCTIV- کشت دوم PAGEREF _Toc420799481 h 77جدول-4-13 مقایسه میانگین داده‌های وزن قسمت‌های هوایی، ریشه و وزن کل ارقام یازده‌گانه چغندرقند پس از مایه‌زنی با همسانه عفونت زای BCTIV -کشت سوم PAGEREF _Toc420799482 h 79جدول-4-14 مقایسه میانگین داده‌های وزن قسمت‌های هوایی، ریشه و وزن کل ارقام یازده‌گانه چغندرقند پس از مایه‌زنی با همسانه عفونت زای BCTIV -کشت چهارم PAGEREF _Toc420799483 h 81جدول4-15 تعداد گیاهان (از جمع 6 گیاه در هر تیمار) نشان دهنده شدت‌های مختلف علائم بیماری پیچیدگی بوته چغندرقند در کشت مخلوط و مایه‌زنی همزمان، 21 و 35 روز بعد از زمان مایه‌زنی- کشت اول PAGEREF _Toc420799484 h 84جدول4-16 تعداد گیاهان نشان (از جمع 6 گیاه در هر تیمار) دهنده شدت‌های مختلف علائم بیماری پیچیدگی بوته چغندرقند در کشت مخلوط همزمان، 21 و 35 روز بعد مایه‌زنی- کشت دوم PAGEREF _Toc420799485 h 85عنوان صفحه
جدول4-17 تعداد گیاهان نشان (از جمع 6 گیاه در هر تیمار) دهنده شدت‌های مختلف علائم بیماری پیچیدگی بوته چغندرقند در کشت مخلوط همزمان، 21 و 35 روز بعد مایه‌زنی- کشت سوم PAGEREF _Toc420799486 h 86جدول4-18 تعداد گیاهان نشان (از جمع 6 گیاه در هر تیمار) دهنده شدت‌های مختلف علائم بیماری پیچیدگی بوته چغندرقند در کشت مخلوط همزمان، 21 و 35 روز بعد مایه‌زنی- کشت چهارم PAGEREF _Toc420799487 h 87جدول-4-19 تجزیه واریانس داده‌های وزن قسمت هوایی و ریشه در آلودگی انفرادی و مخلوط با BCTIV و BSCTV PAGEREF _Toc420799488 h 89جدول 4-20 آنالیز دادههای مربوط به غلظت ویروس‌های‌BSCTV-IR و BCTIVدر گیاهان مایه‌زنی شده 21 روز بعد از زمان مایه‌زنی در آلودگی انفرادی و مخلوط همزمان PAGEREF _Toc420799489 h 104جدول 4-21 آنالیز دادههای مربوط به غلظت ویروس‌های‌BSCTV-IR و BCTIVدر گیاهان مایه‌زنی شده 35 روز بعد از زمان مایه‌زنی در آلودگی انفرادی و مخلوط همزمان PAGEREF _Toc420799490 h 105

فهرست شکل‎ها
عنوان صفحه
TOC p ” ” h z t “FIGURE,1″ شکل 2-1 وجود نقاط برجسته در روی رگبرگ‌ها و چروکیدگی برگ چغندر‌قند در اثر آلودگی به ویروس کرلی تاپ ( فتاحی 1391)………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc420802896 h 26شکل 3-1 سری رقت‌های تهیه شده از محصول PCR دی ان ای پلاسمید استخراج شده از آگروباکتریوم………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc420802897 h 42شکل 4-1 نقوش الکتروفورزی محصولات PCR تکثیر شده از دی.‌ان.‌ای استخراج شده از گیاهان ارقام کشت شده (کشت اول)………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc420802898 h 53شکل4-2 شدت علائم بیماری پیچیدگی بوته چغندرقند………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc420802899 h 56شکل 4-4 دندروگرام رابطهی ارقام یازده‌گانه چغندر قند بر پایه نوع علائم ایجاد شده درآنها پس از 35 روز از مایه‌زنی با سوسپانسیون باکتری حاوی همسانه عفونت‌زای BCTIV- کشت اول. محور افقی فاصله گروه‌ها را براساس میزان مشابهت آنها نشان می‌دهد……………………………………………………… PAGEREF _Toc420802900 h 64شکل 4-6 دندروگرام رابطهی ارقام یازده‌‌گانه چغندر قند بر پایه نوع علائم ایجاد شده درآنها پس از 35 روز از مایه‌زنی با سوسپانسیون باکتری حاوی همسانه عفونت‌زای BCTIV- کشت دوم محور افقی فاصله گروه‌ها را براساس میزان مشابهت آنها را نشان می‌دهد………………………………………………… PAGEREF _Toc420802901 h 67شکل 4-8 دندروگرام رابطهی ارقام یازده‌گانه چغندر قند بر پایه نوع علائم ایجاد شده درآنها پس از 35 روز از مایه‌زنی با سوسپانسیون باکتری حاوی همسانه عفونت‌زای BCTIV- کشت سوم- محور افقی فاصله گروه‌ها را براساس میزان مشابهت آنها را نشان می‌دهد…………………………………………………. PAGEREF _Toc420802902 h 69شکل 4-10 دندروگرام رابطهی ارقام یازده‌گانه چغندر قند بر پایه نوع علائم ایجاد شده درآنها پس از 35 روز از مایه‌زنی با سوسپانسیون باکتری حاوی همسانه عفونت‌زای BCTIV- – محور افقی فاصله گروه‌ها را براساس میزان مشابهت آنها را نشان می‌دهد.کشت چهارم……………………………………….. PAGEREF _Toc420802903 h 71شکل 4-11 مقایسه میانگین وزن قسمت هوایی، وزن ریشه وزن کل گیاه در ارقام یازده‌گانه- روز 35 بعد مایه‌زنی – کشت اول- ستون‌های که دارای حداقل یک حرف مشترک باشند از نظر وزن با یکدیگر اختلاف معنی‌دار ندارند………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc420802904 h 75عنوان صفحه
شکل 4-12 مقایسه میانگین وزن قسمت هوای، وزن ریشه و اثر متقابل بین آنها در ارقام یازده‌گانه- روز 35 بعد مایه‌زنی – کشت دوم – ستون‌های که دارای حداقل یک حرف مشترک باشند از نظر وزن با یکدیگر اختلاف معنی‌دار ندارند. ……………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc420802905 h 78شکل 4-13 مقایسه میانگین وزن برگ، وزن ریشه و اثر متقابل بین آنها در ارقام یازده‌گانه -روز 35 بعد مایه‌زنی- کشت سوم- ستون‌های که دارای حداقل یک حرف مشترک باشند از نظر وزن با یکدیگر اختلاف معنی‌دار ندارند………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc420802906 h 80شکل 4-14 مقایسه میانگین وزن برگ، وزن ریشه و اثر متقابل بین آنها در ارقام یازده‌گانه – روز 35 بعد مایه زنی– کشت چهارم- ستون‌های که دارای حداقل یک حرف مشترک باشند از نظر وزن با یکدیگر اختلاف معنی‌دار ندارند……………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc420802907 h 82شکل4-15 نمودار مقایسه میانگین شاخص شدت علائم بیماری در سه رقم مایه‌زنی شده با BCTIV و BSCTV-IR بطور انفرادی و آلودگی مخلوط همزمان- روز 21 بعد از زمان مایه‌زنی- کشت اول PAGEREF _Toc420802908 h 90شکل4-16 نمودار مقایسه میانگین شاخص شدت علائم بیماری در سه رقم مایه‌زنی شده با BCTIV و BSCTV-IR بطور انفرادی و آلودگی مخلوط همزمان– روز 35 بعد از زمان مایه‌زنی- کشت اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc420802909 h 90شکل4-17نمودار مقایسه میانگین شاخص شدت علائم بیماری در سه رقم مایه‌زنی شده با BCTIV و BSCTV-IR بطور انفرادی و آلودگی مخلوط همزمان- روز 21 بعد از زمان مایه‌زنی- کشت دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc420802910 h 91شکل4-18 نمودار مقایسه میانگین شاخص شدت علائم بیماری در سه رقم مایه‌زنی شده با BCTIV و BSCTV-IR بطور انفرادی و آلودگی مخلوط همزمان-روز 35 بعد از زمان مایه‌زنی- کشت دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc420802911 h 91شکل4-19 نمودار مقایسه میانگین شاخص شدت علائم بیماری در سه رقم مایه‌زنی شده با BCTIV و BSCTV-IR بطور انفرادی و آلودگی مخلوط همزمان-روز 21 بعد از زمان مایه‌زنی- کشت سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc420802912 h 92شکل4-20 نمودار مقایسه میانگین شاخص شدت علائم بیماری در سه رقم مایه‌زنی شده با BCTIV و BSCTV-IR بطور انفرادی و آلودگی مخلوط همزمان-روز 35 بعد از زمان مایه‌زنی- کشت سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc420802913 h 92عنوان صفحه
شکل4-21 نمودار مقایسه میانگین شاخص شدت علائم بیماری در سه رقم مایه‌زنی شده با BCTIV و BSCTV-IR بطور انفرادی و آلودگی مخلوط همزمان-روز 21 بعد از زمان مایه‌زنی- کشت چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc420802914 h 93شکل4-22 نمودار مقایسه میانگین شاخص شدت علائم بیماری در سه رقم مایه‌زنی شده با BCTIV وBSCTV-IR بطور انفرادی و آلودگی مخلوط همزمان-روز 35 بعد از زمان مایه‌زنی- کشت چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc420802915 h 93شکل 4-23نمودار مقایسه میانگین داده‌های وزن تر قسمت‌های هوایی سه رقم مایه‌زنی شده در آلودگی انفرادی و مخلوط همزمان BCTIV و BSCTV-IR روز 35 بعد از زمان مایه‌زنی –کشت اول. PAGEREF _Toc420802916 h 95شکل 4-24 نمودار مقایسه میانگین داده‌های وزن تر ریشه سه رقم مایه‌زنی شده در آلودگی انفرادی و مخلوط همزمان BCTIV و BSCTV-IR روز 35 بعد از زمان مایه‌زنی –کشت اول……………….. PAGEREF _Toc420802917 h 96 شکل 4-25 نمودار مقایسه میانگین داده‌های وزن تر قسمت هوایی سه رقم مایه‌زنی شده در آلودگی انفرادی و مخلوط همزمان BCTIV و BSCTV-IR روز 35 بعد از زمان مایه‌زنی- کشت دوم…………….. PAGEREF _Toc420802918 h 97شکل1 -26 نمودار مقایسه میانگین داده‌های وزن تر ریشه سه رقم مایه‌زنی شده در آلودگی انفرادی و مخلوط همزمان BCTIV و BSCTV-IR روز 35 بعد از زمان مایه‌زنی- کشت دوم……………….. PAGEREF _Toc420802919 h 98شکل4-27 نمودار مقایسه میانگین داده‌های وزن تر قسمت هوای سه رقم مایه‌زنی شده در آلودگی انفرادی و مخلوط همزمان BCTIV و BSCTV-IR روز 35 بعد از زمان مایه‌زنی- کشت سوم….. …… PAGEREF _Toc420802920 h 98شکل4-28 نمودار مقایسه میانگین داده‌های وزن تر ریشه سه رقم مایه‌زنی شده در آلودگی انفرادی و مخلوط همزمان BCTIV و BSCTV-IR روز 35 بعد از زمان مایه‌زنی- کشت سوم………………………….. PAGEREF _Toc420802921 h 99شکل4-29 نمودار مقایسه میانگین داده‌های وزن تر قسمت هوایی سه رقم مایه‌زنی شده در آلودگی انفرادی و مخلوط همزمان BCTIV و BSCTV-IR روز 35 بعد از زمان مایه‌زنی- کشت چهارم…… … PAGEREF _Toc420802922 h 99شکل4-30 نمودار مقایسه میانگین داده‌های وزن تر ریشه سه رقم مایه‌زنی شده در آلودگی انفرادی و مخلوط همزمان BCTIVو BSCTV-IR روز 35 بعد از زمان مایه‌زنی- کشت چهارم……………………… PAGEREF _Toc420802923 h 100شکل 4- 31 منحنی تکثیر استانداردهای ویروس BCTIV …………………………………………………………………… PAGEREF _Toc420802924 h 102شکل 4- 32 منحنی تکثیر استانداردهای ویروس BSCTV-IR …………………………………………………………… PAGEREF _Toc420802925 h 102شکل 4- 33 منحنی تکثیر استانداردهای 18S Beet ……………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc420802926 h 102شکل 4- 34 آنالیز مقادیر غلظت ویروس‌های BCTIV و BSCTV-IR در داخل سه رقم مورد استفاده در سه حالت مایه‌زنی ( هر ویروس بطور انفرادی و مخلوط در هر دو ویروس)……………………………. PAGEREF _Toc420802927 h 106
فصل اول
مقدمه
1-1 کلیاتبیماری پیچیدگی بوته یا کرلی‌تاپ چغندرقند (Beet curly top disease, BCTD) یکی از بیماری‌های مهم اقتصادی و خسارت‌زای چغندرقند در ایران و سایر کشورهای جهان می‌باشد و از جمله مهمترین عوامل محدود کننده‌ی کشت این محصول به شمار می‌رود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Bennett</Author><Year>1971</Year><RecNum>6</RecNum><DisplayText>(Bennett, 1971)</DisplayText><record><rec-number>6</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ad9vs0s0sresere995xx5ewdr0ve2fdrvr92″>6</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Bennett, C.W.</author></authors></contributors><titles><title>The curly top disease of sugarbeet and other plants</title></titles><pages>81</pages><volume>7</volume><dates><year>1971</year></dates><publisher>Am. Phytopathol. Soc. Monogr.</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Bennett, 1971). این بیماری در ایران نخستین بار در سال 1346 از نواحی مرودشت و زرقان استان فارس گزارش شد (ایزدپناه، 1346; Gibson, 1967). در آن سال شدت بیماری چنان بوده است که برخی از مزارع تا 90 درصد دچار آلودگی بوده‌اند (ایزدپناه، 1346). این بیماری هم اکنون در نواحی مرکزی، جنوبی و شمال شرقی کشور در استان‌های فارس، اصفهان، کرمان، خراسان رضوی و شمالی، آذربایجان شرقی و غربی و کرمانشاه دارای اهمیت اقتصادی می‌باشد (تابعین و همکاران، 1390؛ Bolok Yazdi et al., 2008; Gharouni Kardani et al., 2013). جدایه‌ی ایرانی ویروس پیچیدگی شدید بوته‌ی چغندرقند (Beet severe curly top virus, BSCTV-IR) که اخیراً به ‌عنوان استرین C از ویروس پیچیدگی بوته‌ی چغندرقند (Beet curly top virus, strain C, BCTV-C [IR:86]) طبقه‌بندی شده است و ویروس ایرانی پیچیدگی بوته‌ی چغندرقند (Beet curly top Iran virus, BCTIV) به‌عنوان عوامل بیماری پیچیدگی بوته‌ی چغندرقند در ایران گزارش شده‌اند (Adams et al., 2013; Briddon et al., 1998; Heydarnejad et al., 2007).
مطالعه بر روی ویروس‎های پیچیدگی بوته‌ی چغندرقند و سایر جمینی‌ویروس‌ها به دلیل عدم امکان انتقال آسان و سریع آنها و ضرورت استفاده از حشرات ناقل برای انتقال، در گذشته با مشکل روبرو بوده است. یکی از ابزارهای قوی برای مطالعات ژنتیکی از جمله آزمایش مقاومت گیاهان میزبان و امکان انتقال این ویروس‌ها، تولید همسانه‌ی عفونت‌زای آنها می‌باشد (Nagyová and Subr., 2007; Rigden et al., 1996) که برای انتقال جمینی‌ویروس‌ها به گیاهان میزبان در گلخانه، مورد استفاده قرار می‎گیرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Boultan</Author><Year>1995</Year><RecNum>15</RecNum><DisplayText>(Boultan, 1995)</DisplayText><record><rec-number>15</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ad9vs0s0sresere995xx5ewdr0ve2fdrvr92″>15</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Boultan, M. I.</author></authors></contributors><titles><title><style face=”italic” font=”default” size=”100%”>Agrobacterium</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”> mediated transfer of geminiviruses to plant tissues</style></title><secondary-title>Methods in Molecular Biology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Methods in Molecular Biology</full-title></periodical><pages>77-93</pages><volume>99</volume><dates><year>1995</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Boultan, 1995).
خوشبختانه همسانه عفونت‌زای هر دو ویروس BSCTV-IR و BCTIV در مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز تولید شده و در این مرکز وجود دارد. این همسانه‌ها منبع نامحدودی برای ارزیابی مقاومت ارقام گیاهان میزبان به ویروس و مطالعات دیگر فراهم کرده است (Ebadzad Sahraei et al., 2008; Soleimani et al., 2013). اخیراً طی یک مطالعه مقاومت 18 رقم مختلف چغندر قند به BSCTV-IR با استفاده از همسانه عفونت‌زای این ویروس بررسی گردید (فتاحی 1391). نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد تنها رقمی که تمام گیاهان تیمار شده در آن آلوده به ویروس بوده و علائم شدید نشان دادند رقم Brigita بود. در نتیجه این رقم به عنوان رقم شاهد در نظر گرفته شد و سایر ارقام با آن مقایسه شدند. تجزیه واریانس داده‌های شدت بیماری بر روی ارقام چغندر قند مورد بررسی در این مطالعه نشان داد که بین ارقام از نظر مقاومت به بیماری با رقم شاهد تفاوت معنی‌دار وجود دارد. بر این اساس ارقام در برابر BSCTV-IR به 3 گروه متحمل شامل ارقام BR1،FIMMA ،HM1990 ،7233 ،H5505 ، حساس شامل ارقام رسول، افشاری، بالک هیبرید شیراز، P.P.8، P.P.22، Dorothea، زرقان، ریزوفورت، IC، Flores، Hilma و Polyrow و خیلی حساس که تنها رقم Brigita بود طبقه بندی شدند. همچنین اخیراً مطالعات نسبتاً زیادی در مورد موقعیت تاکسونومیکی، روش بیماری‌زایی و دامنه‌ی میزبانی BCTIV صورت گرفته است (Heydarnejad et al., 2013; Soleimani et al., 2013; Gharouni Kardani et al., 2013 ). در سالهای اخیر، BCTIV به ‌عنوان عامل اصلی بیماری پیچیدگی بوته‌ی چغندرقند در ایران گزارش شده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Bolok Yazdi</Author><Year>2008</Year><RecNum>7</RecNum><DisplayText>(Bolok Yazdi<style face=”italic”> et al.</style>, 2008)</DisplayText><record><rec-number>7</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ad9vs0s0sresere995xx5ewdr0ve2fdrvr92″>7</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Bolok Yazdi, H. R.</author><author>Heydarnejad, J.</author><author>Massumi, H.</author></authors></contributors><titles><title>Genome charecterization and genetic diversity of Beet curly top Iran virus: a geminivirus with a novel nonanucleotide</title><secondary-title>Virus Genes</secondary-title></titles><periodical><full-title>Virus Genes</full-title></periodical><pages>539-545</pages><volume>36</volume><dates><year>2008</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Bolok Yazdi et al., 2008) و از طرفی دیگر گزارش‏های متعددی در مورد میزان خسارت این ویروس و BSCTV-IR به محصول استراتژیک چغندرقند وجود دارد لکن اطلاعات چندانی در مورد واکنش ارقام مختلف چغندر قند به BCTIV در دسترس نیست؛ بنابراین تکمیل اطلاعات در این مورد ضروری به‌ نظر می رسید. براین اساس بخشی از اهداف این مطالعه به این موضوع اختصاص یافت. همچنین اخیراً به منظور روشن شدن نقش هر کدام از دو ویروس BSCTV-IR و BCTIV در ایجاد بیماری پیچیدگی بوته چغندر قند طاهری (1391) نسبت به بررسی برهم‌کنش دو ویروس مزبور در چغندر قند از طریق آلودگی همزمان و غیر همزمان اقدام نمود. نتایج این مطالعه نشان داد که در آلودگی مخلوط همزمان غلظت هر دو ویروس نسبت به آلودگی انفرادی افزایش می یابد. از سوی دیگر در آلودگی غیر همزمان میزان BCTIV در طی گذرش های (passages) متوالی از گیاهی به گیاه دیگر افزایش و میزان BSCTV-IR کاهش می یابد. از آنجا که مطالعه طاهری (1391) تنها بر روی یک رقم چغندر قند و یک رقم گوجه فرنگی انجام شد تاثیر رقم بر برهمکنش BSCTV-IR و BCTIV در چغندرقند روشن نشد، لذا بخش دیگر این مطالعه به تاثیر نوع رقم بر روی برهمکنش این دو ویروس در چغندرقند اختصاص یافت.

فصل دوم
مروری بر پژوهش‌های گذشته
2-1- توصیف جمینی‌ویروس‌ها و اهمیت آنهابنظر میرسد جمینی‌ویروس‌ها جزوه اولین ویروس های گیاهی هستند که از نظر پیدایش علایم توصیف شده اند چرا که در 752 سال پس از میلاد مسیح Koken ملکه‌ی ژاپنی در شعری به توصیف ظاهر پائیزی گیاه زینتی Eupatorium makinoi در تابستان می‌پردازد. امروزه مشخص شده است که این خصوصیات مرتبط با آلودگی این گیاه به یک جمینی‌ویروس بوده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Saunders</Author><Year>2003</Year><RecNum>44</RecNum><DisplayText>(Saunders<style face=”italic”> et al.</style>, 2003)</DisplayText><record><rec-number>44</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ad9vs0s0sresere995xx5ewdr0ve2fdrvr92″>44</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Saunders, Keith</author><author>Bedford, Ian D</author><author>Yahara, Tetsukazu</author><author>Stanley, John</author></authors></contributors><titles><title>Aetiology: the earliest recorded plant virus disease</title><secondary-title>Nature</secondary-title></titles><periodical><full-title>Nature</full-title></periodical><pages>831-831</pages><volume>422</volume><number>6934</number><dates><year>2003</year></dates><isbn>0028-0836</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Saunders et al., 2003). در نیمه‌ی دوم قرن نهم گیاهان Abutilon به‌خاطر ظاهر زیبا و عجیب‌شان که ناشی از آلودگی ویروسی بود، مورد استقبال مردم اروپا قرار گرفتند و بدین ترتیب Abutilon mosaic virus (AbMV) در سرتاسر دنیا گسترش یافت ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Wege</Author><Year>2000</Year><RecNum>45</RecNum><DisplayText>(Wege<style face=”italic”> et al.</style>, 2000)</DisplayText><record><rec-number>45</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ad9vs0s0sresere995xx5ewdr0ve2fdrvr92″>45</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Wege, C</author><author>Gotthardt, R-D</author><author>Frischmuth, T</author><author>Jeske, H</author></authors></contributors><titles><title>Fulfilling Koch’s postulates for Abutilon mosaic virus</title><secondary-title>Archives of Virology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Archives of virology</full-title></periodical><pages>2217-2225</pages><volume>145</volume><number>10</number><dates><year>2000</year></dates><isbn>0304-8608</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Wege et al., 2000). برخلاف دو مورد مذکور که این ویروس‌ها گیاهان زینتی را آلوده کرده بودند، بیشتر جمینی‌ویروس‌ها محصولات مهم اقتصادی را مورد تهاجم قرار می‌دهند که این خود نتیجه‌ی گسترش سریع جمعیت‌های حشرات ناقل و نقل و انتقال جهانی مواد گیاهی می‌باشد. پیدایش بیوتایپ‌های جدید سفیدبالک ‌Bemisia tabaci ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>De Barro</Author><Year>2011</Year><RecNum>177</RecNum><DisplayText>(De Barro<style face=”italic”> et al.</style>, 2011; Seal<style face=”italic”> et al.</style>, 2006)</DisplayText><record><rec-number>177</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ad9vs0s0sresere995xx5ewdr0ve2fdrvr92″>177</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>De Barro, Paul J</author><author>Liu, Shu-Sheng</author><author>Boykin, Laura M</author><author>Dinsdale, Adam B</author></authors></contributors><titles><title>Bemisia tabaci: a sta–ent of species status</title><secondary-title>Annual review of entomology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Annual review of entomology</full-title></periodical><pages>1-19</pages><volume>56</volume><dates><year>2011</year></dates><isbn>0066-4170</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Seal</Author><Year>2006</Year><RecNum>178</RecNum><record><rec-number>178</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ad9vs0s0sresere995xx5ewdr0ve2fdrvr92″>178</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Seal, SE</author><author>VandenBosch, F</author><author>Jeger, MJ</author></authors></contributors><titles><title>Factors influencing begomovirus evolution and their increasing global significance: implications for sustainable control</title><secondary-title>Critical Reviews in Plant Sciences</secondary-title></titles><periodical><full-title>Critical Reviews in Plant Sciences</full-title></periodical><pages>23-46</pages><volume>25</volume><number>1</number><dates><year>2006</year></dates><isbn>0735-2689</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(De Barro et al., 2011; Seal et al., 2006) که ناقل تعدادی از جمینی ویروس ها است به ‌طور قابل ملاحظه‌ای موجب توسعه و تکامل این ‌ویروس‌ها در سرتاسر کشورهای گرمسیری و نیمه گرمسیری شده است. بدین ترتیب جمینی‌ویروس‌ها به‌عنوان یکی از مخرب‌ترین عوامل بیماری‌زای گیاهی برای محصولات مهم اقتصادی از جمله لوبیا، کاساوا، پنبه، ذرت، فلفل، چغندرقند، گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی شیرین به شمار می‌روند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Moffat</Author><Year>1999</Year><RecNum>11</RecNum><DisplayText>(Moffat, 1999)</DisplayText><record><rec-number>11</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ad9vs0s0sresere995xx5ewdr0ve2fdrvr92″>11</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Moffat, A. S.</author></authors></contributors><titles><title>Geminiviruses emerge as serious crop threat</title><secondary-title>Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Science</full-title></periodical><pages>1835</pages><volume>286</volume><dates><year>1999</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Moffat, 1999). از آنجائی‌که بسیاری از این محصولات به‌ عنوان کالای ضروری غذایی در امرار معاش مردمان کشورهای گرمسیر و نیمه‌گرمسیر به حساب می‌آیند، امروزه مبارزه با اپیدمی‌های جمینی‌ویروسی یکی از مهمترین چالش‌ها به‌منظور ثبات اقتصادی و اجتماعی این نواحی به شمار می‌آیند. تخمین خسارت‌های اقتصادی ناشی از این ویروس‌ها کار دشواری است، اما خسارت برخی از آنها گزارش شده است که بسیار زیاد است، به‌عنوان مثال African cassava musaic virus (ACMV) هر ساله حدود دو میلیون دلار خسارت در آمریکا وارد می‌کند PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5IdWxsPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwMjwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjQ4PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PihIdWxsLCAyMDAyOyAgSHVsbCBhbmQgRGF2aWVz
LCAxOTkyOyAgSmVza2UsIDIwMDkpPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQ4
PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iYWQ5dnMwczBz
cmVzZXJlOTk1eHg1ZXdkcjB2ZTJmZHJ2cjkyIj40ODwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYt
dHlwZSBuYW1lPSJCb29rIj42PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRo
b3I+SHVsbCwgUi48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0
bGU+TWF0dGhld3MmYXBvczsgcGxhbnQgdmlyb2xvZ3k8L3RpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxlZGl0aW9u
PjR0aCBlZG4uPC9lZGl0aW9uPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDAyPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHB1Yi1s
b2NhdGlvbj5TYW4gRGllZ288L3B1Yi1sb2NhdGlvbj48cHVibGlzaGVyPkFjYWRlbWljIFByZXNz
PC9wdWJsaXNoZXI+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkh1
bGw8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTkyPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDc8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxy
ZWMtbnVtYmVyPjQ3PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1p
ZD0iYWQ5dnMwczBzcmVzZXJlOTk1eHg1ZXdkcjB2ZTJmZHJ2cjkyIj40Nzwva2V5PjwvZm9yZWln
bi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29u
dHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+SHVsbCwgUm9nZXI8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkRh
dmllcywgSmVmZnJleSBXPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+
PHRpdGxlPkFwcHJvYWNoZXMgdG8gbm9uY29udmVudGlvbmFsIGNvbnRyb2wgb2YgcGxhbnQgdmly
dXMgZGlzZWFzZXM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Q3JpdGljYWwgUmV2aWV3cyBpbiBQ
bGFudCBTY2llbmNlczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxs
LXRpdGxlPkNyaXRpY2FsIFJldmlld3MgaW4gUGxhbnQgU2NpZW5jZXM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9w
ZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xNy0zMzwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+
MTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTkyPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDczNS0yNjg5
PC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5KZXNrZTwv
QXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDk8L1llYXI+PFJlY051bT4xOTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1u
dW1iZXI+MTk8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJh
ZDl2czBzMHNyZXNlcmU5OTV4eDVld2RyMHZlMmZkcnZyOTIiPjE5PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtl
eXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkJvb2sgU2VjdGlvbiI+NTwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9y
cz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkplc2tlLCBILjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48c2Vjb25kYXJ5
LWF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5kZSBWaWxsaWVycywgRS4gLU0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj56dXIg
SGF1c2VuLCBILjwvYXV0aG9yPjwvc2Vjb25kYXJ5LWF1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRp
dGxlcz48dGl0bGU+R2VtaW5pdmlydXNlczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT48c3R5bGUg
ZmFjZT0iaXRhbGljIiBmb250PSJkZWZhdWx0IiBzaXplPSIxMDAlIj5UVCBWaXJ1c2VzOiBUaGUg
U3RpbGwgRWx1c2l2ZSBIdW1hbiBQYXRob2dlbnM8L3N0eWxlPjwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwv
dGl0bGVzPjxwYWdlcz4xODUtMjI2PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjMzMTwvdm9sdW1lPjxkYXRlcz48
eWVhcj4yMDA5PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHB1Yi1sb2NhdGlvbj5WZXJsYWcgQmVybGluIEhlaWRl
bGJlcmc8L3B1Yi1sb2NhdGlvbj48cHVibGlzaGVyPlNwcmluZ2VyPC9wdWJsaXNoZXI+PHVybHM+
PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5IdWxsPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwMjwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjQ4PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PihIdWxsLCAyMDAyOyAgSHVsbCBhbmQgRGF2aWVz
LCAxOTkyOyAgSmVza2UsIDIwMDkpPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQ4
PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iYWQ5dnMwczBz
cmVzZXJlOTk1eHg1ZXdkcjB2ZTJmZHJ2cjkyIj40ODwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYt
dHlwZSBuYW1lPSJCb29rIj42PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRo
b3I+SHVsbCwgUi48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0
bGU+TWF0dGhld3MmYXBvczsgcGxhbnQgdmlyb2xvZ3k8L3RpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxlZGl0aW9u
PjR0aCBlZG4uPC9lZGl0aW9uPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDAyPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHB1Yi1s
b2NhdGlvbj5TYW4gRGllZ288L3B1Yi1sb2NhdGlvbj48cHVibGlzaGVyPkFjYWRlbWljIFByZXNz
PC9wdWJsaXNoZXI+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkh1
bGw8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTkyPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDc8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxy
ZWMtbnVtYmVyPjQ3PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1p
ZD0iYWQ5dnMwczBzcmVzZXJlOTk1eHg1ZXdkcjB2ZTJmZHJ2cjkyIj40Nzwva2V5PjwvZm9yZWln
bi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29u
dHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+SHVsbCwgUm9nZXI8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkRh
dmllcywgSmVmZnJleSBXPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+
PHRpdGxlPkFwcHJvYWNoZXMgdG8gbm9uY29udmVudGlvbmFsIGNvbnRyb2wgb2YgcGxhbnQgdmly
dXMgZGlzZWFzZXM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Q3JpdGljYWwgUmV2aWV3cyBpbiBQ
bGFudCBTY2llbmNlczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxs
LXRpdGxlPkNyaXRpY2FsIFJldmlld3MgaW4gUGxhbnQgU2NpZW5jZXM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9w
ZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xNy0zMzwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+
MTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTkyPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDczNS0yNjg5
PC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5KZXNrZTwv
QXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDk8L1llYXI+PFJlY051bT4xOTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1u
dW1iZXI+MTk8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJh
ZDl2czBzMHNyZXNlcmU5OTV4eDVld2RyMHZlMmZkcnZyOTIiPjE5PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtl
eXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkJvb2sgU2VjdGlvbiI+NTwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9y
cz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkplc2tlLCBILjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48c2Vjb25kYXJ5
LWF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5kZSBWaWxsaWVycywgRS4gLU0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj56dXIg
SGF1c2VuLCBILjwvYXV0aG9yPjwvc2Vjb25kYXJ5LWF1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRp
dGxlcz48dGl0bGU+R2VtaW5pdmlydXNlczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT48c3R5bGUg
ZmFjZT0iaXRhbGljIiBmb250PSJkZWZhdWx0IiBzaXplPSIxMDAlIj5UVCBWaXJ1c2VzOiBUaGUg
U3RpbGwgRWx1c2l2ZSBIdW1hbiBQYXRob2dlbnM8L3N0eWxlPjwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwv
dGl0bGVzPjxwYWdlcz4xODUtMjI2PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjMzMTwvdm9sdW1lPjxkYXRlcz48
eWVhcj4yMDA5PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHB1Yi1sb2NhdGlvbj5WZXJsYWcgQmVybGluIEhlaWRl
bGJlcmc8L3B1Yi1sb2NhdGlvbj48cHVibGlzaGVyPlNwcmluZ2VyPC9wdWJsaXNoZXI+PHVybHM+
PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
ADDIN EN.CITE.DATA (Hull, 2002; Hull and Davies, 1992; Jeske, 2009).
در تحقیقات و مطالعات کاربردی، جمینی‌ویروس‌ها از محبوبیت ویژه‌ای برخوردارند و به‌عنوان ابزاری برای مطالعه‌ی بیولوژی مولکولی، تنظیمات ژن‌های گیاهی و برهم‌کنش‌های سلولی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. به دلیل اندازه‌ی کوچک این ویروس‌ها مطالعه‌ی همانندسازی DNA، نسخه‌برداری، بیان پروتئین، فرآیندهای mRNA و خاموشی ژن به کمک این ویروس‌ها بسیار آسانتر از استفاده از جایگزین‌های سلولی آنها بوده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jeske</Author><Year>2009</Year><RecNum>19</RecNum><DisplayText>(Jeske, 2009)</DisplayText><record><rec-number>19</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ad9vs0s0sresere995xx5ewdr0ve2fdrvr92″>19</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>Jeske, H.</author></authors><secondary-authors><author>de Villiers, E. -M.</author><author>zur Hausen, H.</author></secondary-authors></contributors><titles><title>Geminiviruses</title><secondary-title><style face=”italic” font=”default” size=”100%”>TT Viruses: The Still Elusive Human Pathogens</style></secondary-title></titles><pages>185-226</pages><volume>331</volume><dates><year>2009</year></dates><pub-location>Verlag Berlin Heidelberg</pub-location><publisher>Springer</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Jeske, 2009).
هم اکنون گسترش جمینی ویروس ها در نواحی مرکزی، جنوبی و شمال شرقی کشور در استان‌های فارس، اصفهان، کرمان، خراسان رضوی و شمالی، آذربایجان شرقی و غربی و کرمانشاه دارای اهمیت اقتصادی می‌باشد (تابعین و همکاران، 1390؛ Bolok Yazdi et al., 2008; Gharouni Kardani et al., 2013).
٢-2- طبقه بندی تیره Geminiviridaeنام جمینی ویروس‌ نخستین بار توسط Harrison و همکارانش در سال ١٩٧٧ به منظور توصیف این گروه از ویروس ها مورد استفاده قرار گرفت (Harrison, 1985; Hanely-Bowdoin et al., 1999; Rojas et al., 2005).
جمینی‌ویروس‌ها متعلق به تیره‌ی Geminiviridae، دومین خانواده‌ی بزرگ از ویروس‌های بیمارگر گیاهی به ‌شمار می‌آیند و گروهی متنوع از مهمترین بیمارگرهای گیاهی در مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری را در بر می‌گیرند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Brown</Author><Year>2012</Year><RecNum>14</RecNum><DisplayText>(Brown<style face=”italic”> et al.</style>, 2012; Varma and Malathi, 2003)</DisplayText><record><rec-number>14</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ad9vs0s0sresere995xx5ewdr0ve2fdrvr92″>14</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>Brown, J. K.</author><author>Fauquet, C. M.</author><author>Briddon, R. W.</author><author>Zerbini, M.</author><author>Moriones, E.</author><author>Navas-Castillo, J.</author></authors><secondary-authors><author>King, A. M. Q.</author><author>Adams, M. J.</author><author>Carstens, E. B.</author><author>Lefkowitz, E. J.</author></secondary-authors></contributors><titles><title>Geminiviridae</title><secondary-title><style face=”italic” font=”default” size=”100%”>Virus taxonomy: Ninth Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses</style></secondary-title></titles><pages>351-373</pages><dates><year>2012</year></dates><pub-location>USA</pub-location><publisher>Elsevier</publisher><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Varma</Author><Year>2003</Year><RecNum>43</RecNum><record><rec-number>43</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ad9vs0s0sresere995xx5ewdr0ve2fdrvr92″>43</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Varma, A.</author><author>Malathi, V. G.</author></authors></contributors><titles><title>Emerging geminivirus problems: a serious threat to crop production</title><secondary-title>Annals of Applied Biology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Annals of Applied Biology</full-title></periodical><pages>145-164</pages><volume>142</volume><number>2</number><dates><year>2003</year></dates><isbn>1744-7348</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Brown et al., 2012; Varma and Malathi, 2003).
جمینی ویروس‌ها در سال ١٩٩۵ توسط کمیته بین‌ المللی طبقه‌بندی ویروس‌ها (ICTV) در تیره Geminiviridae قرار داده شدند (Briddon and Markham, 1995). در نهمین گزارش ICTV، این تیره بر اساس سازمان‌دهی ژنوم ویروس، دامنه‌ی میزبانی، نوع حشره‌ی ناقل و برخی خصوصیات بیولوژیکی به چهار جنس به شرح زیر طبقه‌بندی شده‌اند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Brown</Author><Year>2012</Year><RecNum>14</RecNum><DisplayText>(Brown<style face=”italic”> et al.</style>, 2012; Fauquet<style face=”italic”> et al.</style>, 2008)</DisplayText><record><rec-number>14</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ad9vs0s0sresere995xx5ewdr0ve2fdrvr92″>14</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>Brown, J. K.</author><author>Fauquet, C. M.</author><author>Briddon, R. W.</author><author>Zerbini, M.</author><author>Moriones, E.</author><author>Navas-Castillo, J.</author></authors><secondary-authors><author>King, A. M. Q.</author><author>Adams, M. J.</author><author>Carstens, E. B.</author><author>Lefkowitz, E. J.</author></secondary-authors></contributors><titles><title>Geminiviridae</title><secondary-title><style face=”italic” font=”default” size=”100%”>Virus taxonomy: Ninth Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses</style></secondary-title></titles><pages>351-373</pages><dates><year>2012</year></dates><pub-location>USA</pub-location><publisher>Elsevier</publisher><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Fauquet</Author><Year>2008</Year><RecNum>27</RecNum><record><rec-number>27</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ad9vs0s0sresere995xx5ewdr0ve2fdrvr92″>27</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Fauquet, C. M.</author><author>Briddon, R. W.</author><author>Brown, J. K.</author><author>Moriones, E.</author><author>Stanley, J.</author><author>Zerbini, M.</author><author>Zhou, X.</author></authors></contributors><titles><title>Geminivirus strain demarcation and nomenclature</title><secondary-title>Archives of Virology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Archives of virology</full-title></periodical><pages>783-821</pages><volume>153</volume><number>4</number><dates><year>2008</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Brown et al., 2012; Fauquet et al., 2008).
Begomovirus: ویروس‌های این جنس دارای ژنوم یک یا دو بخشی می‌باشند. اکثریت آنها دارای ژنوم دوبخشی با عناوین DNA A و DNA B بوده و گیاهان دولپه‌ای را آلوده می‌سازند و توسط سفیدبالک Bemisia tabaci انتقال می‌یابند. این ویروس‌ها یک یا دو چارچوب خوانش در رشته‌ی ویروسی و چهار چارچوب خوانش در رشته‌ی مکمل بر روی DNA A دارند، در روی DNA B تنها یک چارچوب خوانش در رشته‌ی ویروسی و یک چارچوب خوانش در رشته‌ی ‌مکمل واقع شده است. هر دو قطعه‌ی ژنوم دارای یک ناحیه‌ی عمومی (common region, CR) مشترک در ناحیه‌ی بین‌ژنی (Intergenic region, IG) هستند. در ناحیه بین ژنی هر دو قطعه DNA یک ساختار حلقه – ساقه است. در قسمت حلقه این ساختار یک موتیف 9 نوکلوتیدی حفاظت شده ((5′-TAATATT/AC-3′ قرار دارد که حاوی سایت برشی پروتئین همراه با همانند سازی ویروس است (Rojas et al. 2005). ویروس تیپ این جنس، ویروس موزائیک طلایی لوبیا (Bean golden mosaic virus BGMV) معرفی شده است.
Mastrevirus: اعضای این جنس دارای ژنوم یک بخشی با دو چارچوب خوانش در رشته‌ی ویروسی و دو چارچوب خوانش در رشته‌ی مکمل و همچنین دارای یک ناحیه‌ی بین ژنی بلند و یک ناحیه‌ی بین ژنی کوتاه در ژنوم خود می‌باشند. میزبان تک‌لپه‌ای دارند (به استثنای سه گونه که میزبان دولپه‌ای دارند) و توسط زنجرک‌های برگی تیره‌ی Cicadellidae انتقال می‌یابند. ویروس تیپ این جنس، ویروس رگه‌ای ذرت (Maize streak virus, MSV) می‌باشد.
Curtovirus: اعضای این جنس دارای ژنوم یک‌بخشی با سه جهارچوب خوانش در رشته ویروسی و چهار چهارچوب خوانش در رشته مکمل و یک ناحیه بین ژنی می باشند و اعضای این جنس فقط گیاهان دو لپه ای را آلوده می کنند، در هر دو جهان قدیم و جدید مشاهده شده‌اند و توسط زنجرک‌های برگی از جنس Circulifer انتقال می‌یابند. ویروس پیچیدگی بوته‌ی چغندرقند Beet curly top virus (BCTV) به‌ عنوان ویروس تیپ این جنس معرفی شده است. اطلاعات بیشتر در مورد این جنس در بخش 2-3 آورده شده است.
Topocuvirus: این جنس تنها دارای یک گونه به نام ویروس شبه پیچیدگی بوته‌ی گوجه‌فرنگی Tomato pseudo-curly top virus (TPCTV) می‌باشد. TPCTV دارای ژنوم یک‌بخشی با دو چارچوب خوانش در رشته‌ی ویروسی و چهار چارچوب خوانش در رشته‌ی مکمل و یک ناحیه‌ی بین ژنی است، میزبان دولپه‌ای دارد و توسط زنجرک‌ درختی Micrutalis mallcifera از تیره‌ی Membracidae منتقل می‌شوند.
بر اساس آخرین تغییرات و اصلاحات انجام گرفته در طبقه‌بندی ویروس‌ها توسط ICTV ( http://talk.ictvonline.org/files/ictv_official_taxonomy_updates_since_the_8th_report/m/plant-official/4454.aspx) و براساس گزارشات جدید (Varsani et al., 2014) سه جنس جدید به تیره‌ی Geminiviridae اضافه شده است که عبارتند از:
Becurtovirus: گونه‌ی تیپ این جنس ویروس ایرانی پیچیدگی بوته‌ی چغندرقند (Beet curly top Iran virus, BCTIV) می‌باشد که دارای ژنوم یک‌بخشی با سه چارچوب خوانش در رشته‌ی ویروسی و دو چارچوب خوانش در رشته‌ی مکمل و دو ناحیه‌ی بین ژنی است. موتیف نه نوکلئوتیدی) 5′-TAAGATTT/CC-3′ ( اعضای این جنس جدید بوده و دارای یک سایت برشی منحصربه‌فرد می‌باشد. خصوصیات این جنس به تفصیل در بخش 2-4 شرح داده خواهد شد.
Turncurtovirus: تنها دارای یک گونه تحت عنوان ویروس پیچیدگی بوته‌ی شلغم (Turnip curly top virus, TCTV) می‌باشد. سازمان ژنوم این ویروس در رشته‌ی ویروسی دارای 2 چارچوب خوانش و در رشته‌ی مکمل دارای 4 چارچوب خوانش است. آرایش رشته‌ی مکمل شبیه به کورتوویروس‌ها می‌باشد. مقایسات توالی نوکلئوتیدی، نزدیکی بیشتر این ویروس را به گونه‌های جنس Curtovirus تا گونه‌های دیگر جنس‌های تیره‌ی Geminiviridae نشان داد هر چند که مطالعات فیلوژنتیکی مشخص کرد که این ویروس واگرایی زیادی نسبت به کورتوویروس‌ها دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Briddon</Author><Year>2010</Year><RecNum>34</RecNum><DisplayText>(Briddon<style face=”italic”> et al.</style>, 2010a)</DisplayText><record><rec-number>34</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ad9vs0s0sresere995xx5ewdr0ve2fdrvr92″>34</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Briddon, R. W.</author><author>Heydarnejad, J.</author><author>Khosrofar, F.</author><author>Massumi, H.</author><author>Martin, D. P.</author><author>Varsani, A.</author></authors></contributors><titles><title>Turnip curly top virus, a highly divergent geminivirus infecting turnip in Iran</title><secondary-title>Virus Research</secondary-title></titles><periodical><full-title>Virus Research</full-title></periodical><pages>169-175</pages><volume>152</volume><number>1-2</number><dates><year>2010</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Briddon et al., 2010a). ناقل این ویروس زنجرک Circulifer haematoceps می‌باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Razavinejad</Author><Year>2012</Year><RecNum>40</RecNum><DisplayText>(Razavinejad<style face=”italic”> et al.</style>, 2012)</DisplayText><record><rec-number>40</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ad9vs0s0sresere995xx5ewdr0ve2fdrvr92″>40</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Razavinejad, S.</author><author>Heydarnejad, J.</author><author>Kamali, M.</author><author>Massumi, H.</author><author>Kraberger, Simona.</author><author>Varsani, A.</author></authors></contributors><titles><title>Genetic diversity and host range studies of Turnip curly top virus</title><secondary-title>Virus Genes</secondary-title></titles><periodical><full-title>Virus Genes</full-title></periodical><volume>Epub ahead of print</volume><dates><year>2012</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Razavinejad et al., 2012). با توجه به یافته‌های اخیر و توافق نهایی اعضای کمیته‌ی بین‌المللی طبقه‌بندی ویروس‌ها، TCTV به‌عنوان تنها گونه‌ی جنس Turncurtovirus معرفی گردید ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Adams</Author><Year>2013</Year><RecNum>86</RecNum><DisplayText>(Adams<style face=”italic”> et al.</style>, 2013)</DisplayText><record><rec-number>86</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ad9vs0s0sresere995xx5ewdr0ve2fdrvr92″>86</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Adams, M. J.</author><author>King, A. M. Q.</author><author>Carstens, E. B.</author></authors></contributors><titles><title>Ratification vote on taxonomic proposals to the International Committee on Taxonomy of Viruses (2013)</title><secondary-title>Archives of virology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Archives of virology</full-title></periodical><pages>2023-2030</pages><volume>158</volume><dates><year>2013</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Adams et al., 2013).
Eragrovirus: تنها گونه‌ی این جنس Eragrotis curvula streak virus (ECSV) می‌باشد که از میزبان‌های تک‌لپه‌ای در آفریقای جنوبی جداسازی شده است. ژنوم یک‌بخشی این جنس حامل دو چارچوب خوانش در رشته‌ی ویروسی و دو چارچوب خوانش در رشته‌ی مکمل است. در برگیرنده‌ی دو ناحیه‌ی بین ژنی است و موتیف 9 نوکلئوتیدی با توالی جدید و سایت برشی منحصر به فرد مشابه BCTIV دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Varsani</Author><Year>2009</Year><RecNum>76</RecNum><DisplayText>(Varsani<style face=”italic”> et al.</style>, 2009)</DisplayText><record><rec-number>76</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ad9vs0s0sresere995xx5ewdr0ve2fdrvr92″>76</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Varsani, Arvind</author><author>Shepherd, Dionne N</author><author>Dent, Kyle</author><author>Monjane, Aderito L</author><author>Rybicki, Edward P</author><author>Martin, Darren P</author></authors></contributors><titles><title>A highly divergent South African geminivirus species illuminates the ancient evolutionary history of this family</title><secondary-title>Virology journal</secondary-title></titles><periodical><full-title>Virology journal</full-title></periodical><pages>36</pages><volume>6</volume><number>1</number><dates><year>2009</year></dates><isbn>1743-422X</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Varsani et al., 2009). این ویروس از نظر برخی خصوصیات ژنومی شبیه BCTIV می‌باشد ولی تفاوت‌های اساسی باعث طبقه‌بندی آن در یک جنس جدید شده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Adams</Author><Year>2013</Year><RecNum>86</RecNum><DisplayText>(Adams<style face=”italic”> et al.</style>, 2013)</DisplayText><record><rec-number>86</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ad9vs0s0sresere995xx5ewdr0ve2fdrvr92″>86</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Adams, M. J.</author><author>King, A. M. Q.</author><author>Carstens, E. B.</author></authors></contributors><titles><title>Ratification vote on taxonomic proposals to the International Committee on Taxonomy of Viruses (2013)</title><secondary-title>Archives of virology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Archives of virology</full-title></periodical><pages>2023-2030</pages><volume>158</volume><dates><year>2013</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Adams et al., 2013).
علاوه بر جنس‌های فوق الذکر، دو ویروس جدید Grapevine cabernet franc-associated virus (GCFaV) و Citrus chlorotic dwarf-associated virus (CCDaV) متعلق به تیره‌ی Geminiviridae گزارش شده‌اند که هنوز جایگاه تاکسونومیکی مشخصی برای آنها در نظر گرفته نشده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Krenz</Author><Year>2012</Year><RecNum>74</RecNum><DisplayText>(Krenz<style face=”italic”> et al.</style>, 2012; Loconsole<style face=”italic”> et al.</style>, 2012)</DisplayText><record><rec-number>74</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ad9vs0s0sresere995xx5ewdr0ve2fdrvr92″>74</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Krenz, Björn</author><author>Thompson, Jeremy R</author><author>Fuchs, Marc</author><author>Perry, Keith L</author></authors></contributors><titles><title>Complete genome sequence of a new circular DNA virus from grapevine</title><secondary-title>Journal of virology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of virology</full-title></periodical><pages>7715-7715</pages><volume>86</volume><number>14</number><dates><year>2012</year></dates><isbn>0022-538X</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Loconsole</Author><Year>2012</Year><RecNum>75</RecNum><record><rec-number>75</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ad9vs0s0sresere995xx5ewdr0ve2fdrvr92″>75</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Loconsole, Giuliana</author><author>Saldarelli, Pasquale</author><author>Doddapaneni, Harshavardhan</author><author>Savino, Vito</author><author>Martelli, Giovanni P</author><author>Saponari, Maria</author></authors></contributors><titles><title>Identification of a single-stranded DNA virus associated with citrus chlorotic dwarf disease, a new member in the family Geminiviridae</title><secondary-title>Virology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Virology</full-title></periodical><dates><year>2012</year></dates><isbn>0042-6822</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Krenz et al., 2012; Loconsole et al., 2012).
2-3- ویژگی‌های جنس Curtovirusبراساس آخرین (نهمین) طبقه‌بندی ICTV جنس Curtovirus شامل هفت گونه‌ی شناخته شده است که عبارتند از: Beet curly top virus (BCTV)، Beet severe curly top virus (BSCTV)، Beet mild curly top virus (BMCTV)، Horse–ish curly top virus (HrCTV)، Spinach curly top virus (SpCTV)، Beet curly top Iran virus (BCTIV) و Pepper curly top virus (PepCTV) که همگی آنها سبب پیچیدگی بوته در گیاهان دولپه‌ای می‌شوند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Brown</Author><Year>2012</Year><RecNum>14</RecNum><DisplayText>(Brown<style face=”italic”> et al.</style>, 2012)</DisplayText><record><rec-number>14</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ad9vs0s0sresere995xx5ewdr0ve2fdrvr92″>14</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>Brown, J. K.</author><author>Fauquet, C. M.</author><author>Briddon, R. W.</author><author>Zerbini, M.</author><author>Moriones, E.</author><author>Navas-Castillo, J.</author></authors><secondary-authors><author>King, A. M. Q.</author><author>Adams, M. J.</author><author>Carstens, E. B.</author><author>Lefkowitz, E. J.</author></secondary-authors></contributors><titles><title>Geminiviridae</title><secondary-title><style face=”italic” font=”default” size=”100%”>Virus taxonomy: Ninth Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses</style></secondary-title></titles><pages>351-373</pages><dates><year>2012</year></dates><pub-location>USA</pub-location><publisher>Elsevier</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Brown et al., 2012). در سال‌های اخیر چند ‌ویروس جدید بر‌اساس برخی خصوصیات به ‌عنوان اعضای جدید جنس Curtovirus معرفی شده‌اند که می‌توان به Pepper yellow dwarf virus (PepYDV) و Spinach severe curly top virus (SpSCTV) اشاره کرد PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5CYWxpamk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA0PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+MzI8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+KEJhbGlqaTxzdHlsZSBmYWNlPSJpdGFsaWMi
PiBldCBhbC48L3N0eWxlPiwgMjAwNDsgIEhlcm5hbmRleiBhbmQgQnJvd24sIDIwMTA7ICBMYW08
c3R5bGUgZmFjZT0iaXRhbGljIj4gZXQgYWwuPC9zdHlsZT4sIDIwMDkpPC9EaXNwbGF5VGV4dD48
cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjMyPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9
IkVOIiBkYi1pZD0iYWQ5dnMwczBzcmVzZXJlOTk1eHg1ZXdkcjB2ZTJmZHJ2cjkyIj4zMjwva2V5
PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYt
dHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+QmFsaWppLCBTLjwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+QmxhY2ssIE0uIEMuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5GcmVuY2gsIFIuIEMuPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5TdGVuZ2VyLCBELiBDLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U3R1bnRlciwgRy48L2F1dGhv
cj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+PHN0eWxlIGZhY2U9Im5v
cm1hbCIgZm9udD0iZGVmYXVsdCIgc2l6ZT0iMTAwJSI+U3BpbmFjaCBjdXJseSB0b3AgdmlydXM6
IEEgTmV3bHkgRGVzY3JpYmVkIDwvc3R5bGU+PHN0eWxlIGZhY2U9Iml0YWxpYyIgZm9udD0iZGVm
YXVsdCIgc2l6ZT0iMTAwJSI+Q3VydG92aXJ1czwvc3R5bGU+PHN0eWxlIGZhY2U9Im5vcm1hbCIg
Zm9udD0iZGVmYXVsdCIgc2l6ZT0iMTAwJSI+IFNwZWNpZXMgZnJvbSBTb3V0aCBXZXN0IFRleGFz
IHdpdGggSW5jb25ncnVlbnQgR2VuZSBQaHlsb2dlbmllczwvc3R5bGU+PC90aXRsZT48c2Vjb25k
YXJ5LXRpdGxlPlBsYW50IFBhdGhvbG9neTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJp
b2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlBsYW50IFBhdGhvbG9neTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGlj
YWw+PHBhZ2VzPjc3My03Nzk8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+OTQ8L3ZvbHVtZT48ZGF0ZXM+PHllYXI+
MjAwNDwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1
dGhvcj5IZXJuYW5kZXo8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEwPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+Mjg8L1JlY051
bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjI4PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBh
cHA9IkVOIiBkYi1pZD0iYWQ5dnMwczBzcmVzZXJlOTk1eHg1ZXdkcjB2ZTJmZHJ2cjkyIj4yODwv
a2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9y
ZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+SGVybmFuZGV6LCBDLjwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+QnJvd24sIEouIEsuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3Jz
Pjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPjxzdHlsZSBmYWNlPSJub3JtYWwiIGZvbnQ9ImRlZmF1bHQiIHNpemU9
IjEwMCUiPkZpcnN0IFJlcG9ydCBvZiBhIE5ldyBDdXJ0b3ZpcnVzIFNwZWNpZXMsIFNwaW5hY2gg
c2V2ZXJlIGN1cmx5IHRvcCB2aXJ1cywgaW4gQ29tbWVyY2lhbCBTcGluYWNoIFBsYW50cyAoPC9z
dHlsZT48c3R5bGUgZmFjZT0iaXRhbGljIiBmb250PSJkZWZhdWx0IiBzaXplPSIxMDAlIj5TcGlu
YWNpYSBvbGVyYWNlYTwvc3R5bGU+PHN0eWxlIGZhY2U9Im5vcm1hbCIgZm9udD0iZGVmYXVsdCIg
c2l6ZT0iMTAwJSI+KSBmcm9tIFNvdXRoLUNlbnRyYWwgQXJpem9uYSAgPC9zdHlsZT48L3RpdGxl
PjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+UGxhbnQgRGlzZWFzZTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVz
PjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlBsYW50IERpc2Vhc2U8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJp
b2RpY2FsPjxwYWdlcz45MTc8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+OTQ8L3ZvbHVtZT48ZGF0ZXM+PHllYXI+
MjAxMDwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1
dGhvcj5MYW08L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA5PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MzE8L1JlY051bT48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjMxPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVO
IiBkYi1pZD0iYWQ5dnMwczBzcmVzZXJlOTk1eHg1ZXdkcjB2ZTJmZHJ2cjkyIj4zMTwva2V5Pjwv
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlw
ZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+TGFtLCBOLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
Q3JlYW1lciwgUi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJhc2NvbiwgSi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkJl
bGZvbiwgUi48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+
Q2hhcmFjdGVyaXphdGlvbiBvZiBhIE5ldyBDdXJ0b3ZpcnVzLCBQZXBwZXIgeWVsbG93IGR3YXJm
IHZpcnVzLCBmcm9tIENoaWxlIFBlcHBlciBhbmQgZGlzdHJpYnV0aW9uIGluIHdlZWQgSG9zdHMg
aW4gTmV3IE1leGljbzwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5BcmNoaXZlcyBvZiBWaXJvbG9n
eTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkFyY2hp
dmVzIG9mIHZpcm9sb2d5PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NDI5LTQzNjwv
cGFnZXM+PHZvbHVtZT4xNTQ8L3ZvbHVtZT48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwOTwveWVhcj48L2RhdGVz
Pjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPgB=
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5CYWxpamk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA0PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+MzI8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+KEJhbGlqaTxzdHlsZSBmYWNlPSJpdGFsaWMi
PiBldCBhbC48L3N0eWxlPiwgMjAwNDsgIEhlcm5hbmRleiBhbmQgQnJvd24sIDIwMTA7ICBMYW08
c3R5bGUgZmFjZT0iaXRhbGljIj4gZXQgYWwuPC9zdHlsZT4sIDIwMDkpPC9EaXNwbGF5VGV4dD48
cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjMyPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9
IkVOIiBkYi1pZD0iYWQ5dnMwczBzcmVzZXJlOTk1eHg1ZXdkcjB2ZTJmZHJ2cjkyIj4zMjwva2V5
PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYt
dHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+QmFsaWppLCBTLjwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+QmxhY2ssIE0uIEMuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5GcmVuY2gsIFIuIEMuPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5TdGVuZ2VyLCBELiBDLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U3R1bnRlciwgRy48L2F1dGhv
cj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+PHN0eWxlIGZhY2U9Im5v
cm1hbCIgZm9udD0iZGVmYXVsdCIgc2l6ZT0iMTAwJSI+U3BpbmFjaCBjdXJseSB0b3AgdmlydXM6
IEEgTmV3bHkgRGVzY3JpYmVkIDwvc3R5bGU+PHN0eWxlIGZhY2U9Iml0YWxpYyIgZm9udD0iZGVm
YXVsdCIgc2l6ZT0iMTAwJSI+Q3VydG92aXJ1czwvc3R5bGU+PHN0eWxlIGZhY2U9Im5vcm1hbCIg
Zm9udD0iZGVmYXVsdCIgc2l6ZT0iMTAwJSI+IFNwZWNpZXMgZnJvbSBTb3V0aCBXZXN0IFRleGFz
IHdpdGggSW5jb25ncnVlbnQgR2VuZSBQaHlsb2dlbmllczwvc3R5bGU+PC90aXRsZT48c2Vjb25k
YXJ5LXRpdGxlPlBsYW50IFBhdGhvbG9neTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJp
b2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlBsYW50IFBhdGhvbG9neTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGlj
YWw+PHBhZ2VzPjc3My03Nzk8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+OTQ8L3ZvbHVtZT48ZGF0ZXM+PHllYXI+
MjAwNDwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1
dGhvcj5IZXJuYW5kZXo8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEwPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+Mjg8L1JlY051
bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjI4PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBh
cHA9IkVOIiBkYi1pZD0iYWQ5dnMwczBzcmVzZXJlOTk1eHg1ZXdkcjB2ZTJmZHJ2cjkyIj4yODwv
a2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9y
ZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+SGVybmFuZGV6LCBDLjwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+QnJvd24sIEouIEsuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3Jz
Pjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPjxzdHlsZSBmYWNlPSJub3JtYWwiIGZvbnQ9ImRlZmF1bHQiIHNpemU9
IjEwMCUiPkZpcnN0IFJlcG9ydCBvZiBhIE5ldyBDdXJ0b3ZpcnVzIFNwZWNpZXMsIFNwaW5hY2gg
c2V2ZXJlIGN1cmx5IHRvcCB2aXJ1cywgaW4gQ29tbWVyY2lhbCBTcGluYWNoIFBsYW50cyAoPC9z
dHlsZT48c3R5bGUgZmFjZT0iaXRhbGljIiBmb250PSJkZWZhdWx0IiBzaXplPSIxMDAlIj5TcGlu
YWNpYSBvbGVyYWNlYTwvc3R5bGU+PHN0eWxlIGZhY2U9Im5vcm1hbCIgZm9udD0iZGVmYXVsdCIg
c2l6ZT0iMTAwJSI+KSBmcm9tIFNvdXRoLUNlbnRyYWwgQXJpem9uYSAgPC9zdHlsZT48L3RpdGxl
PjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+UGxhbnQgRGlzZWFzZTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVz
PjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlBsYW50IERpc2Vhc2U8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJp
b2RpY2FsPjxwYWdlcz45MTc8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+OTQ8L3ZvbHVtZT48ZGF0ZXM+PHllYXI+
MjAxMDwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1
dGhvcj5MYW08L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA5PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MzE8L1JlY051bT48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjMxPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVO
IiBkYi1pZD0iYWQ5dnMwczBzcmVzZXJlOTk1eHg1ZXdkcjB2ZTJmZHJ2cjkyIj4zMTwva2V5Pjwv
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlw
ZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+TGFtLCBOLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
Q3JlYW1lciwgUi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJhc2NvbiwgSi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkJl
bGZvbiwgUi48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+
Q2hhcmFjdGVyaXphdGlvbiBvZiBhIE5ldyBDdXJ0b3ZpcnVzLCBQZXBwZXIgeWVsbG93IGR3YXJm
IHZpcnVzLCBmcm9tIENoaWxlIFBlcHBlciBhbmQgZGlzdHJpYnV0aW9uIGluIHdlZWQgSG9zdHMg
aW4gTmV3IE1leGljbzwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5BcmNoaXZlcyBvZiBWaXJvbG9n
eTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkFyY2hp
dmVzIG9mIHZpcm9sb2d5PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NDI5LTQzNjwv
cGFnZXM+PHZvbHVtZT4xNTQ8L3ZvbHVtZT48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwOTwveWVhcj48L2RhdGVz
Pjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPgB=
ADDIN EN.CITE.DATA (Baliji et al., 2004; Hernandez and Brown, 2010; Lam et al., 2009). همانطور که قبلاً اشاره شد BCTIV به جنس جدید Becurtovirus منتقل شده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Adams</Author><Year>2013</Year><RecNum>86</RecNum><DisplayText>(Adams<style face=”italic”> et al.</style>, 2013; Heydarnejad<style face=”italic”> et al.</style>, 2013)</DisplayText><record><rec-number>86</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ad9vs0s0sresere995xx5ewdr0ve2fdrvr92″>86</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Adams, M. J.</author><author>King, A. M. Q.</author><author>Carstens, E. B.</author></authors></contributors><titles><title>Ratification vote on taxonomic proposals to the International Committee on Taxonomy of Viruses (2013)</title><secondary-title>Archives of virology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Archives of virology</full-title></periodical><pages>2023-2030</pages><volume>158</volume><dates><year>2013</year></dates><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Heydarnejad</Author><Year>2013</Year><RecNum>106</RecNum><record><rec-number>106</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ad9vs0s0sresere995xx5ewdr0ve2fdrvr92″>106</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Heydarnejad, Jahangir</author><author>Keyvani, Nahid</author><author>Razavinejad, Sara</author><author>Massumi, Hossain</author><author>Varsani, Arvind</author></authors></contributors><titles><title>Fulfilling Koch’s postulates for beet curly top Iran virus and proposal for consideration of new genus in the family Geminiviridae</title><secondary-title>Archives of virology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Archives of virology</full-title></periodical><pages>435-443</pages><volume>158</volume><number>2</number><dates><year>2013</year></dates><isbn>0304-8608</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Adams et al., 2013; Heydarnejad et al., 2013).
کرتوویروس‌ها دارای ژنوم یک بخشی (9/2 تا 3 کیلو جفت باز) و قابل انتقال با زنجرک‌های برگی (Circulifer tenellus و C.haematoceps) می‌باشند، در هر دو جهان قدیم و جدید مشاهده شده‌اند و بیشتر، گیاهان دو لپه‌ای را آلوده می‌کنند PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5CcmlkZG9uPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk5ODwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjEwPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PihCcmlkZG9uPHN0eWxlIGZhY2U9Iml0YWxp
YyI+IGV0IGFsLjwvc3R5bGU+LCAxOTk4OyAgQnJvd248c3R5bGUgZmFjZT0iaXRhbGljIj4gZXQg
YWwuPC9zdHlsZT4sIDIwMTI7ICBDaGVuPHN0eWxlIGZhY2U9Iml0YWxpYyI+IGV0IGFsLjwvc3R5
bGU+LCAyMDEwKTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4xMDwvcmVjLW51bWJl
cj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImFkOXZzMHMwc3Jlc2VyZTk5NXh4
NWV3ZHIwdmUyZmRydnI5MiI+MTA8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0i
Sm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0
aG9yPkJyaWRkb24sIFIuIFcuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TdGVuZ2VyLCBELiBDLjwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+QmVkZm9yZCwgSS4gRC48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlN0YW5sZXksIEouPC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5JemFkcGFuYWgsIEsuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NYXJraGFtLCBQLiBHLjwv
YXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Db21wYXJpc29u
IG9mIGEgYmVldCBjdXJseSB0b3AgdmlydXMgaXNvbGF0ZSBvcmlnaW5hdGluZyBmcm9tIHRoZSBv
bGQgd29ybGQgd2l0aCB0aG9zZSBmcm9tIHRoZSBuZXcgd29ybGQ8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+RXVyb3BlYW4gSm91cm5hbCBvZiBQbGFudCBQYXRob2xvZ3k8L3NlY29uZGFyeS10aXRs
ZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5FdXJvcGVhbiBKb3VybmFsIG9mIFBs
YW50IFBhdGhvbG9neTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjc3LTg0PC9wYWdl
cz48dm9sdW1lPjEwNDwvdm9sdW1lPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTk4PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHVy
bHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkJyb3duPC9BdXRob3I+PFll
YXI+MjAxMjwvWWVhcj48UmVjTnVtPjE0PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4xNDwv
cmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImFkOXZzMHMwc3Jl
c2VyZTk5NXh4NWV3ZHIwdmUyZmRydnI5MiI+MTQ8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5
cGUgbmFtZT0iQm9vayBTZWN0aW9uIj41PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3Jz
PjxhdXRob3I+QnJvd24sIEouIEsuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5GYXVxdWV0LCBDLiBNLjwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+QnJpZGRvbiwgUi4gVy48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlplcmJpbmksIE0uPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5Nb3Jpb25lcywgRS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk5hdmFzLUNhc3RpbGxv
LCBKLjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48c2Vjb25kYXJ5LWF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5LaW5nLCBB
LiBNLiBRLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QWRhbXMsIE0uIEouPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5DYXJz
dGVucywgRS4gQi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxlZmtvd2l0eiwgRS4gSi48L2F1dGhvcj48L3Nl
Y29uZGFyeS1hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkdlbWluaXZpcmlk
YWU8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PHN0eWxlIGZhY2U9Iml0YWxpYyIgZm9udD0iZGVm
YXVsdCIgc2l6ZT0iMTAwJSI+VmlydXMgdGF4b25vbXk6IE5pbnRoIFJlcG9ydCBvZiB0aGUgSW50
ZXJuYXRpb25hbCBDb21taXR0ZWUgb24gVGF4b25vbXkgb2YgVmlydXNlczwvc3R5bGU+PC9zZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBhZ2VzPjM1MS0zNzM8L3BhZ2VzPjxkYXRlcz48eWVhcj4y
MDEyPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHB1Yi1sb2NhdGlvbj5VU0E8L3B1Yi1sb2NhdGlvbj48cHVibGlz
aGVyPkVsc2V2aWVyPC9wdWJsaXNoZXI+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0
ZT48QXV0aG9yPkNoZW48L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEwPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NjM8L1JlY051
bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjYzPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBh
cHA9IkVOIiBkYi1pZD0iYWQ5dnMwczBzcmVzZXJlOTk1eHg1ZXdkcjB2ZTJmZHJ2cjkyIj42Mzwv
a2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9y
ZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+Q2hlbiwgTGktRmFuZzwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+QnJhbm5pZ2FuLCBLZWxseTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q2xhcmssIFJvZDwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+R2lsYmVydHNvbiwgUm9iZXJ0IEw8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9j
b250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+Q2hhcmFjdGVyaXphdGlvbiBvZiBjdXJ0b3ZpcnVz
ZXMgYXNzb2NpYXRlZCB3aXRoIGN1cmx5IHRvcCBkaXNlYXNlIG9mIHRvbWF0byBpbiBDYWxpZm9y
bmlhIGFuZCBtb25pdG9yaW5nIGZvciB0aGVzZSB2aXJ1c2VzIGluIGJlZXQgbGVhZmhvcHBlcnM8
L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+UGxhbnQgRGlzZWFzZTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwv
dGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlBsYW50IERpc2Vhc2U8L2Z1bGwtdGl0bGU+
PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz45OS0xMDg8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+OTQ8L3ZvbHVtZT48bnVt
YmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMDwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAxOTEt
MjkxNzwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5CcmlkZG9uPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk5ODwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjEwPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PihCcmlkZG9uPHN0eWxlIGZhY2U9Iml0YWxp
YyI+IGV0IGFsLjwvc3R5bGU+LCAxOTk4OyAgQnJvd248c3R5bGUgZmFjZT0iaXRhbGljIj4gZXQg
YWwuPC9zdHlsZT4sIDIwMTI7ICBDaGVuPHN0eWxlIGZhY2U9Iml0YWxpYyI+IGV0IGFsLjwvc3R5
bGU+LCAyMDEwKTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4xMDwvcmVjLW51bWJl
cj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImFkOXZzMHMwc3Jlc2VyZTk5NXh4
NWV3ZHIwdmUyZmRydnI5MiI+MTA8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0i
Sm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0
aG9yPkJyaWRkb24sIFIuIFcuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TdGVuZ2VyLCBELiBDLjwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+QmVkZm9yZCwgSS4gRC48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlN0YW5sZXksIEouPC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5JemFkcGFuYWgsIEsuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NYXJraGFtLCBQLiBHLjwv
YXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Db21wYXJpc29u
IG9mIGEgYmVldCBjdXJseSB0b3AgdmlydXMgaXNvbGF0ZSBvcmlnaW5hdGluZyBmcm9tIHRoZSBv
bGQgd29ybGQgd2l0aCB0aG9zZSBmcm9tIHRoZSBuZXcgd29ybGQ8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+RXVyb3BlYW4gSm91cm5hbCBvZiBQbGFudCBQYXRob2xvZ3k8L3NlY29uZGFyeS10aXRs
ZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5FdXJvcGVhbiBKb3VybmFsIG9mIFBs
YW50IFBhdGhvbG9neTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjc3LTg0PC9wYWdl
cz48dm9sdW1lPjEwNDwvdm9sdW1lPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTk4PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHVy
bHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkJyb3duPC9BdXRob3I+PFll
YXI+MjAxMjwvWWVhcj48UmVjTnVtPjE0PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4xNDwv
cmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImFkOXZzMHMwc3Jl
c2VyZTk5NXh4NWV3ZHIwdmUyZmRydnI5MiI+MTQ8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5
cGUgbmFtZT0iQm9vayBTZWN0aW9uIj41PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3Jz
PjxhdXRob3I+QnJvd24sIEouIEsuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5GYXVxdWV0LCBDLiBNLjwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+QnJpZGRvbiwgUi4gVy48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlplcmJpbmksIE0uPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5Nb3Jpb25lcywgRS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk5hdmFzLUNhc3RpbGxv
LCBKLjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48c2Vjb25kYXJ5LWF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5LaW5nLCBB
LiBNLiBRLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QWRhbXMsIE0uIEouPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5DYXJz
dGVucywgRS4gQi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxlZmtvd2l0eiwgRS4gSi48L2F1dGhvcj48L3Nl
Y29uZGFyeS1hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkdlbWluaXZpcmlk
YWU8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PHN0eWxlIGZhY2U9Iml0YWxpYyIgZm9udD0iZGVm
YXVsdCIgc2l6ZT0iMTAwJSI+VmlydXMgdGF4b25vbXk6IE5pbnRoIFJlcG9ydCBvZiB0aGUgSW50
ZXJuYXRpb25hbCBDb21taXR0ZWUgb24gVGF4b25vbXkgb2YgVmlydXNlczwvc3R5bGU+PC9zZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBhZ2VzPjM1MS0zNzM8L3BhZ2VzPjxkYXRlcz48eWVhcj4y
MDEyPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHB1Yi1sb2NhdGlvbj5VU0E8L3B1Yi1sb2NhdGlvbj48cHVibGlz
aGVyPkVsc2V2aWVyPC9wdWJsaXNoZXI+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0
ZT48QXV0aG9yPkNoZW48L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEwPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NjM8L1JlY051
bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjYzPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBh
cHA9IkVOIiBkYi1pZD0iYWQ5dnMwczBzcmVzZXJlOTk1eHg1ZXdkcjB2ZTJmZHJ2cjkyIj42Mzwv
a2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9y
ZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+Q2hlbiwgTGktRmFuZzwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+QnJhbm5pZ2FuLCBLZWxseTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q2xhcmssIFJvZDwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+R2lsYmVydHNvbiwgUm9iZXJ0IEw8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9j
b250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+Q2hhcmFjdGVyaXphdGlvbiBvZiBjdXJ0b3ZpcnVz
ZXMgYXNzb2NpYXRlZCB3aXRoIGN1cmx5IHRvcCBkaXNlYXNlIG9mIHRvbWF0byBpbiBDYWxpZm9y
bmlhIGFuZCBtb25pdG9yaW5nIGZvciB0aGVzZSB2aXJ1c2VzIGluIGJlZXQgbGVhZmhvcHBlcnM8
L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+UGxhbnQgRGlzZWFzZTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwv
dGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlBsYW50IERpc2Vhc2U8L2Z1bGwtdGl0bGU+
PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz45OS0xMDg8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+OTQ8L3ZvbHVtZT48bnVt
YmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMDwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAxOTEt
MjkxNzwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITE.DATA (Briddon et al., 1998; Brown et al., 2012; Chen et al., 2010). تعداد معدود کرتوویروس‌ها دامنه‌ی بسیار وسیعی از گونه‌های گیاهی را آلوده می‌کنند. به عنوان نمونه گزارش شده که BCTV بیش از ٣٠٠ گونه‌ی گیاهی از ۴۴ خانواده را آلوده می‌کند. از جمله مهمترین میزبانان اقتصادی این ویروس‌ها، چغندرقند، گوجه‌فرنگی و فلفل می‌باشند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Bennett</Author><Year>1971</Year><RecNum>6</RecNum><DisplayText>(Bennett, 1971)</DisplayText><record><rec-number>6</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ad9vs0s0sresere995xx5ewdr0ve2fdrvr92″>6</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Bennett, C.W.</author></authors></contributors><titles><title>The curly top disease of sugarbeet and other plants</title></titles><pages>81</pages><volume>7</volume><dates><year>1971</year></dates><publisher>Am. Phytopathol. Soc. Monogr.</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Bennett, 1971).
2-3-1- ساختار ژنوم، تعداد و نقش چارچوب‌های خوانش کرتوویروس‌هاژنوم کامل این ویروس‌ها حاوی اطلاعات لازم جهت ایجاد آلودگی سیستمیک، نسخه‌برداری، همانندسازی، ایجاد علائم و انتقال با زنجرک می‌باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rojas</Author><Year>2005</Year><RecNum>23</RecNum><DisplayText>(Rojas<style face=”italic”> et al.</style>, 2005; Soto<style face=”italic”> et al.</style>, 2005)</DisplayText><record><rec-number>23</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ad9vs0s0sresere995xx5ewdr0ve2fdrvr92″>23</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Rojas, M. R.</author><author>Hagen, C.</author><author>Lucas, W. J. </author><author>Gilbertson, R. L. </author></authors></contributors><titles><title>Exploiting chinks in the plant&apos;s armor: evolution and emergence of geminiviruses</title><secondary-title>Annual Reviews of Phytopathology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Annual Reviews of Phytopathology</full-title></periodical><pages>361-394</pages><volume>43</volume><dates><year>2005</year></dates><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Soto</Author><Year>2005</Year><RecNum>78</RecNum><record><rec-number>78</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ad9vs0s0sresere995xx5ewdr0ve2fdrvr92″>78</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Soto, Maria J</author><author>Chen, Li-Fang</author><author>Seo, Young-Su</author><author>Gilbertson, Robert L</author></authors></contributors><titles><title>Identification of regions of the&lt; i&gt; Beet mild curly top virus(family Geminiviridae) capsid protein involved in sys–ic infection, virion formation and leafhopper transmission</title><secondary-title>Virology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Virology</full-title></periodical><pages>257-270</pages><volume>341</volume><number>2</number><dates><year>2005</year></dates><isbn>0042-6822</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Rojas et al., 2005; Soto et al., 2005). ژنوم کامل کرتوویروس‌ها عمدتاً دارای هفت چارچوب خوانش است که در یک روش دوجهته از یک ناحیه‌ی بین ژنی حدوداً 450 جفت بازی که دربرگیرنده‌ی منشأ همانندسازی (Origin of replication, ori ) نیز می‌باشد، رونویسی می‌شوند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Stenger</Author><Year>1991</Year><RecNum>81</RecNum><DisplayText>(Stenger<style face=”italic”> et al.</style>, 1991)</DisplayText><record><rec-number>81</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ad9vs0s0sresere995xx5ewdr0ve2fdrvr92″>81</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Stenger, Drake C</author><author>Revington, Gwen N</author><author>Stevenson, Matthew C</author><author>Bisaro, David M</author></authors></contributors><titles><title>Replicational release of geminivirus genomes from tandemly repeated copies: evidence for rolling-circle replication of a plant viral DNA</title><secondary-title>Proceedings of the National Academy of Sciences</secondary-title></titles><periodical><full-title>Proceedings of the National Academy of Sciences</full-title></periodical><pages>8029-8033</pages><volume>88</volume><number>18</number><dates><year>1991</year></dates><isbn>0027-8424</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Stenger et al., 1991). سه چارچوب خوانش V1، V2 و V3 بر روی رشته‌ی ژنومی و چهار چارچوب خوانش C1، C2، C3 و C4 بر روی رشته‌ی مکمل قرار دارند PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Ccm93bjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTI8L1llYXI+PFJl
Y051bT4xNDwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oQnJvd248c3R5bGUgZmFjZT0iaXRhbGljIj4g
ZXQgYWwuPC9zdHlsZT4sIDIwMTI7ICBIb3JtdXpkaSBhbmQgQmlzYXJvLCAxOTkzOyAgUm9qYXM8
c3R5bGUgZmFjZT0iaXRhbGljIj4gZXQgYWwuPC9zdHlsZT4sIDIwMDUpPC9EaXNwbGF5VGV4dD48
cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjE0PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9
IkVOIiBkYi1pZD0iYWQ5dnMwczBzcmVzZXJlOTk1eHg1ZXdkcjB2ZTJmZHJ2cjkyIj4xNDwva2V5
PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJCb29rIFNlY3Rpb24iPjU8L3JlZi10eXBl
Pjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5Ccm93biwgSi4gSy48L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkZhdXF1ZXQsIEMuIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5CcmlkZG9uLCBSLiBXLjwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+WmVyYmluaSwgTS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk1vcmlvbmVzLCBFLjwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+TmF2YXMtQ2FzdGlsbG8sIEouPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjxzZWNvbmRhcnkt
YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPktpbmcsIEEuIE0uIFEuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5BZGFtcywgTS4g
Si48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkNhcnN0ZW5zLCBFLiBCLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGVma293
aXR6LCBFLiBKLjwvYXV0aG9yPjwvc2Vjb25kYXJ5LWF1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRp
dGxlcz48dGl0bGU+R2VtaW5pdmlyaWRhZTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT48c3R5bGUg
ZmFjZT0iaXRhbGljIiBmb250PSJkZWZhdWx0IiBzaXplPSIxMDAlIj5WaXJ1cyB0YXhvbm9teTog
TmludGggUmVwb3J0IG9mIHRoZSBJbnRlcm5hdGlvbmFsIENvbW1pdHRlZSBvbiBUYXhvbm9teSBv
ZiBWaXJ1c2VzPC9zdHlsZT48L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGFnZXM+MzUxLTM3
MzwvcGFnZXM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTI8L3llYXI+PC9kYXRlcz48cHViLWxvY2F0aW9uPlVT
QTwvcHViLWxvY2F0aW9uPjxwdWJsaXNoZXI+RWxzZXZpZXI8L3B1Ymxpc2hlcj48dXJscz48L3Vy
bHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+SG9ybXV6ZGk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4x
OTkzPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+Nzk8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjc5PC9yZWMt
bnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iYWQ5dnMwczBzcmVzZXJl
OTk1eHg1ZXdkcjB2ZTJmZHJ2cjkyIj43OTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBu
YW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3Jz
PjxhdXRob3I+SG9ybXV6ZGksIFNoZXJpYXIgRzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QmlzYXJvLCBEYXZp
ZCBNPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkdlbmV0
aWMgYW5hbHlzaXMgb2YgYmVldCBjdXJseSB0b3AgdmlydXM6IGV2aWRlbmNlIGZvciB0aHJlZSB2
aXJpb24gc2Vuc2UgZ2VuZXMgaW52b2x2ZWQgaW4gbW92ZW1lbnQgYW5kIHJlZ3VsYXRpb24gb2Yg
c2luZ2xlLWFuZCBkb3VibGUtc3RyYW5kZWQgRE5BIGxldmVsczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10
aXRsZT5WaXJvbG9neTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxs
LXRpdGxlPlZpcm9sb2d5PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+OTAwLTkwOTwv
cGFnZXM+PHZvbHVtZT4xOTM8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjI8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+
MTk5MzwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAwNDItNjgyMjwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9y
ZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+Um9qYXM8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA1PC9ZZWFy
PjxSZWNOdW0+MjM8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjIzPC9yZWMtbnVtYmVyPjxm
b3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iYWQ5dnMwczBzcmVzZXJlOTk1eHg1ZXdk
cjB2ZTJmZHJ2cjkyIj4yMzwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3Vy
bmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+
Um9qYXMsIE0uIFIuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5IYWdlbiwgQy48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkx1
Y2FzLCBXLiBKLiA8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkdpbGJlcnRzb24sIFIuIEwuIDwvYXV0aG9yPjwv
YXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5FeHBsb2l0aW5nIGNoaW5rcyBp
biB0aGUgcGxhbnQmYXBvcztzIGFybW9yOiBldm9sdXRpb24gYW5kIGVtZXJnZW5jZSBvZiBnZW1p
bml2aXJ1c2VzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkFubnVhbCBSZXZpZXdzIG9mIFBoeXRv
cGF0aG9sb2d5PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0
bGU+QW5udWFsIFJldmlld3Mgb2YgUGh5dG9wYXRob2xvZ3k8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2Rp
Y2FsPjxwYWdlcz4zNjEtMzk0PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjQzPC92b2x1bWU+PGRhdGVzPjx5ZWFy
PjIwMDU8L3llYXI+PC9kYXRlcz48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90
ZT5=
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Ccm93bjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTI8L1llYXI+PFJl
Y051bT4xNDwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oQnJvd248c3R5bGUgZmFjZT0iaXRhbGljIj4g
ZXQgYWwuPC9zdHlsZT4sIDIwMTI7ICBIb3JtdXpkaSBhbmQgQmlzYXJvLCAxOTkzOyAgUm9qYXM8
c3R5bGUgZmFjZT0iaXRhbGljIj4gZXQgYWwuPC9zdHlsZT4sIDIwMDUpPC9EaXNwbGF5VGV4dD48
cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjE0PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9
IkVOIiBkYi1pZD0iYWQ5dnMwczBzcmVzZXJlOTk1eHg1ZXdkcjB2ZTJmZHJ2cjkyIj4xNDwva2V5
PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJCb29rIFNlY3Rpb24iPjU8L3JlZi10eXBl
Pjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5Ccm93biwgSi4gSy48L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkZhdXF1ZXQsIEMuIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5CcmlkZG9uLCBSLiBXLjwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+WmVyYmluaSwgTS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk1vcmlvbmVzLCBFLjwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+TmF2YXMtQ2FzdGlsbG8sIEouPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjxzZWNvbmRhcnkt
YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPktpbmcsIEEuIE0uIFEuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5BZGFtcywgTS4g
Si48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkNhcnN0ZW5zLCBFLiBCLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGVma293
aXR6LCBFLiBKLjwvYXV0aG9yPjwvc2Vjb25kYXJ5LWF1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRp
dGxlcz48dGl0bGU+R2VtaW5pdmlyaWRhZTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT48c3R5bGUg
ZmFjZT0iaXRhbGljIiBmb250PSJkZWZhdWx0IiBzaXplPSIxMDAlIj5WaXJ1cyB0YXhvbm9teTog
TmludGggUmVwb3J0IG9mIHRoZSBJbnRlcm5hdGlvbmFsIENvbW1pdHRlZSBvbiBUYXhvbm9teSBv
ZiBWaXJ1c2VzPC9zdHlsZT48L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGFnZXM+MzUxLTM3
MzwvcGFnZXM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTI8L3llYXI+PC9kYXRlcz48cHViLWxvY2F0aW9uPlVT
QTwvcHViLWxvY2F0aW9uPjxwdWJsaXNoZXI+RWxzZXZpZXI8L3B1Ymxpc2hlcj48dXJscz48L3Vy
bHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+SG9ybXV6ZGk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4x
OTkzPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+Nzk8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjc5PC9yZWMt
bnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iYWQ5dnMwczBzcmVzZXJl
OTk1eHg1ZXdkcjB2ZTJmZHJ2cjkyIj43OTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBu
YW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3Jz
PjxhdXRob3I+SG9ybXV6ZGksIFNoZXJpYXIgRzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QmlzYXJvLCBEYXZp
ZCBNPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkdlbmV0
aWMgYW5hbHlzaXMgb2YgYmVldCBjdXJseSB0b3AgdmlydXM6IGV2aWRlbmNlIGZvciB0aHJlZSB2
aXJpb24gc2Vuc2UgZ2VuZXMgaW52b2x2ZWQgaW4gbW92ZW1lbnQgYW5kIHJlZ3VsYXRpb24gb2Yg
c2luZ2xlLWFuZCBkb3VibGUtc3RyYW5kZWQgRE5BIGxldmVsczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10
aXRsZT5WaXJvbG9neTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxs
LXRpdGxlPlZpcm9sb2d5PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+OTAwLTkwOTwv
cGFnZXM+PHZvbHVtZT4xOTM8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjI8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+
MTk5MzwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAwNDItNjgyMjwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9y
ZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+Um9qYXM8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA1PC9ZZWFy
PjxSZWNOdW0+MjM8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjIzPC9yZWMtbnVtYmVyPjxm
b3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iYWQ5dnMwczBzcmVzZXJlOTk1eHg1ZXdk
cjB2ZTJmZHJ2cjkyIj4yMzwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3Vy
bmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+
Um9qYXMsIE0uIFIuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5IYWdlbiwgQy48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkx1
Y2FzLCBXLiBKLiA8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkdpbGJlcnRzb24sIFIuIEwuIDwvYXV0aG9yPjwv
YXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5FeHBsb2l0aW5nIGNoaW5rcyBp
biB0aGUgcGxhbnQmYXBvcztzIGFybW9yOiBldm9sdXRpb24gYW5kIGVtZXJnZW5jZSBvZiBnZW1p
bml2aXJ1c2VzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkFubnVhbCBSZXZpZXdzIG9mIFBoeXRv
cGF0aG9sb2d5PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0
bGU+QW5udWFsIFJldmlld3Mgb2YgUGh5dG9wYXRob2xvZ3k8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2Rp
Y2FsPjxwYWdlcz4zNjEtMzk0PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjQzPC92b2x1bWU+PGRhdGVzPjx5ZWFy
PjIwMDU8L3llYXI+PC9kYXRlcz48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90
ZT5=
ADDIN EN.CITE.DATA (Brown et al., 2012; Hormuzdi and Bisaro, 1993; Rojas et al., 2005). چارچوب‌های خوانش رشته‌ی ژنومی در بین اعضای جنس کرتوویروس نسبتاً حافظت‌ شده هستند، اما چارچوب‌های خوانش رشته‌ی مکمل، واگرایی قابل‌توجهی در بین اعضای این جنس دارند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Choi</Author><Year>1995</Year><RecNum>84</RecNum><DisplayText>(Choi and Stenger, 1995)</DisplayText><record><rec-number>84</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ad9vs0s0sresere995xx5ewdr0ve2fdrvr92″>84</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Choi, Il-Ryong</author><author>Stenger, Drake C</author></authors></contributors><titles><title>Strain-specific determinants of beet curly top geminivirus DNA replication</title><secondary-title>Virology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Virology</full-title></periodical><pages>904-912</pages><volume>206</volume><number>2</number><dates><year>1995</year></dates><isbn>0042-6822</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Choi and Stenger, 1995).
چارچوب خوانش C1 کدکننده‌ی پروتئین همراه با همانندسازی ویروس (Rep) می‌باشد. این پروتئین چندکاره جهت نسخه‌برداری و تکثیر ژنوم ویروس ضروری است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Stenger</Author><Year>1991</Year><RecNum>81</RecNum><DisplayText>(Stenger<style face=”italic”> et al.</style>, 1991)</DisplayText><record><rec-number>81</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ad9vs0s0sresere995xx5ewdr0ve2fdrvr92″>81</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Stenger, Drake C</author><author>Revington, Gwen N</author><author>Stevenson, Matthew C</author><author>Bisaro, David M</author></authors></contributors><titles><title>Replicational release of geminivirus genomes from tandemly repeated copies: evidence for rolling-circle replication of a plant viral DNA</title><secondary-title>Proceedings of the National Academy of Sciences</secondary-title></titles><periodical><full-title>Proceedings of the National Academy of Sciences</full-title></periodical><pages>8029-8033</pages><volume>88</volume><number>18</number><dates><year>1991</year></dates><isbn>0027-8424</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Stenger et al., 1991). چارچوب خوانش C3 پروتئینی شبیه به پروتئین تشدیدکننده‌ی همانندسازی که در بگوموویروس‌ها دیده شده است را می‌سازد. این پروتئین در بیماری‌زایی و ظهور علائم نقش مهمی ایفا می‌کند و با برهم‌کنش با Rep و فاکتورهای گیاهی به عنوان تشدیدکننده‌ی همانندسازی عمل می‌کند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rojas</Author><Year>2005</Year><RecNum>23</RecNum><DisplayText>(Rojas<style face=”italic”> et al.</style>, 2005)</DisplayText><record><rec-number>23</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ad9vs0s0sresere995xx5ewdr0ve2fdrvr92″>23</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Rojas, M. R.</author><author>Hagen, C.</author><author>Lucas, W. J. </author><author>Gilbertson, R. L. </author></authors></contributors><titles><title>Exploiting chinks in the plant&apos;s armor: evolution and emergence of geminiviruses</title><secondary-title>Annual Reviews of Phytopathology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Annual Reviews of Phytopathology</full-title></periodical><pages>361-394</pages><volume>43</volume><dates><year>2005</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Rojas et al., 2005). برخلاف چارچوب خوانش AC2 در بگوموویروس‌های دو بخشی، چارچوب خوانش C2 در کرتوویروس‌ها جهت آلودگی مورد نیاز نمی‌باشد. اگرچه C2 و C3 مستقیماً در عفونت‌زایی ویروس دخالت ندارند اما به‌عنوان فاکتورهای بیماری‌زایی از طریق تاثیر متقابل بر یکدیگر با مکانیسم‌ دفاعی گیاه مقابله نموده و باعث طولانی‌تر شدن دوره‌ی بیماری می‌شوند بطوری‌که در صورت عدم وجود این دو فاکتور، گیاه پس از مرحله‌ی اولیه و شدید آلودگی،‌ بهبودی می یابد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hormuzdi</Author><Year>1995</Year><RecNum>80</RecNum><DisplayText>(Hormuzdi and Bisaro, 1995)</DisplayText><record><rec-number>80</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ad9vs0s0sresere995xx5ewdr0ve2fdrvr92″>80</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Hormuzdi, Sheriar G</author><author>Bisaro, David M</author></authors></contributors><titles><title>Genetic analysis of beet curly top virus: examination of the roles of L2 and L3 genes in viral pathogenesis</title><secondary-title>Virology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Virology</full-title></periodical><pages>1044-1054</pages><volume>206</volume><number>2</number><dates><year>1995</year></dates><isbn>0042-6822</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Hormuzdi and Bisaro, 1995). چارچوب خوانش C4 یک ژن تعیین کننده‌ی بیماری‌زایی و تولید علائم می‌باشد و از طریق القای تقسیم بیش از حد سلولی در سلول‌های آوند آبکشی، باعث ایجاد تورم در رگبرگ‌ها می‌شود (Rojas et al., 2005). بیان چارچوب خوانش C4 در ویروس پیچیدگی بوته‌ی چغندرقند در گیاهان تراژن Nicotiana benthamiana منجر به رشد غیرعادی گیاه و تومورزایی می‌شود، بنابراین به نظر می‌رسد که احتمالاً این پروتئین در تنظیم تقسیم سلولی نقش دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Latham</Author><Year>1997</Year><RecNum>85</RecNum><DisplayText>(Latham<style face=”italic”> et al.</style>, 1997; Chen<style face=”italic”> et al.</style>, 2011)</DisplayText><record><rec-number>85</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ad9vs0s0sresere995xx5ewdr0ve2fdrvr92″>85</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Latham, Jonathan R</author><author>Saunders, Keith</author><author>Pinner, Marion S</author><author>Stanley, John</author></authors></contributors><titles><title>Induction of plant cell division by beet curly top virus gene C4</title><secondary-title>The plant journal</secondary-title></titles><periodical><full-title>The plant journal</full-title></periodical><pages>1273-1283</pages><volume>11</volume><number>6</number><dates><year>1997</year></dates><isbn>1365-313X</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Chen</Author><Year>2011</Year><RecNum>83</RecNum><record><rec-number>83</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ad9vs0s0sresere995xx5ewdr0ve2fdrvr92″>83</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Chen, L-F</author><author>Vivoda, E</author><author>Gilbertson, RL</author></authors></contributors><titles><title>Genetic diversity in curtoviruses: a highly divergent strain of Beet mild curly top virus associated with an outbreak of curly top disease in pepper in Mexico</title><secondary-title>Archives of virology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Archives of virology</full-title></periodical><pages>547-555</pages><volume>156</volume><number>4</number><dates><year>2011</year></dates><isbn>0304-8608</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Latham et al., 1997; Chen et al., 2011).
مطالعات ژنتیکی نشان می‌دهد که چارچوب خوانش V1 پروتئین پوششی را کد می‌کند که دارای چندین وظیفه است. این پروتئین در پوشاندن ssDNA ویروسی، آلودگی سیستمیک، اختصاصیت انتقال با زنجرک و حرکت ویروس دخیل است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Briddon</Author><Year>1990</Year><RecNum>82</RecNum><DisplayText>(Briddon<style face=”italic”> et al.</style>, 1990; Rojas<style face=”italic”> et al.</style>, 2005)</DisplayText><record><rec-number>82</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ad9vs0s0sresere995xx5ewdr0ve2fdrvr92″>82</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Briddon, RW</author><author>Pinner, MS</author><author>Stanley, J</author><author>Markham, PG</author></authors></contributors><titles><title>Geminivirus coat protein replacement alters insect specificity</title><secondary-title>Virology (New York)</secondary-title></titles><periodical><full-title>Virology (New York)</full-title></periodical><pages>85-94</pages><volume>177</volume><number>1</number><dates><year>1990</year></dates><isbn>0042-6822</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Rojas</Author><Year>2005</Year><RecNum>23</RecNum><record><rec-number>23</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ad9vs0s0sresere995xx5ewdr0ve2fdrvr92″>23</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Rojas, M. R.</author><author>Hagen, C.</author><author>Lucas, W. J. </author><author>Gilbertson, R. L. </author></authors></contributors><titles><title>Exploiting chinks in the plant&apos;s armor: evolution and emergence of geminiviruses</title><secondary-title>Annual Reviews of Phytopathology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Annual Reviews of Phytopathology</full-title></periodical><pages>361-394</pages><volume>43</volume><dates><year>2005</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Briddon et al., 1990; Rojas et al., 2005). چارچوب خوانش V2 در تنظیم سطوح نسبی دی‌ان‌ای تک‌لا و دولا نقش دارد. موتانت‌های فاقد این ژن علائم فنوتیپی بسیار کمی را نشان می‌دهند که بیانگر دخالت این پروتئین در ظهور علائم می‌باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hormuzdi</Author><Year>1993</Year><RecNum>79</RecNum><DisplayText>(Hormuzdi and Bisaro, 1993; Hull, 2002)</DisplayText><record><rec-number>79</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ad9vs0s0sresere995xx5ewdr0ve2fdrvr92″>79</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Hormuzdi, Sheriar G</author><author>Bisaro, David M</author></authors></contributors><titles><title>Genetic analysis of beet curly top virus: evidence for three virion sense genes involved in movement and regulation of single-and double-stranded DNA levels</title><secondary-title>Virology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Virology</full-title></periodical><pages>900-909</pages><volume>193</volume><number>2</number><dates><year>1993</year></dates><isbn>0042-6822</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Hull</Author><Year>2002</Year><RecNum>48</RecNum><record><rec-number>48</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ad9vs0s0sresere995xx5ewdr0ve2fdrvr92″>48</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Hull, R.</author></authors></contributors><titles><title>Matthews&apos; plant virology</title></titles><edition>4th edn.</edition><dates><year>2002</year></dates><pub-location>San Diego</pub-location><publisher>Academic Press</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Hormuzdi and Bisaro, 1993; Hull, 2002). چارچوب خوانش V3 کدکننده‌ی یک پروتئین حرکتی (MP) است که نقش مؤثری در حرکت ویروس دارد. بیان پروتئین ترکیبی V3-GFP منجر به تشکیل ساختارهای وزیکل مانندی می‌شود که از هسته به سیتوپلاسم سلول انتقال می‌یابد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rojas</Author><Year>2005</Year><RecNum>23</RecNum><DisplayText>(Rojas<style face=”italic”> et al.</style>, 2005)</DisplayText><record><rec-number>23</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ad9vs0s0sresere995xx5ewdr0ve2fdrvr92″>23</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Rojas, M. R.</author><author>Hagen, C.</author><author>Lucas, W. J. </author><author>Gilbertson, R. L. </author></authors></contributors><titles><title>Exploiting chinks in the plant&apos;s armor: evolution and emergence of geminiviruses</title><secondary-title>Annual Reviews of Phytopathology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Annual Reviews of Phytopathology</full-title></periodical><pages>361-394</pages><volume>43</volume><dates><year>2005</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Rojas et al., 2005).

این نوشته در مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *