موضوع پژوهش - تحقیق علمی

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.................................................................................................................................. 5
1- 4- اهداف تحقیق.................................................................................................................................................... 6
1- 4- 1- اهداف کلی........................................................................................................................................... 7
1- 4- 2- اهداف جزئی......................................................................................................................................... 7
فصل دوم: پیشینه تحقیق
2- 1- مقدمه............................................................................................................................................................... 9
2- 2- مروری بر تحقیقات داخلی و خارجی........................................................................................................ 9
2- 2- 1- مطالعات داخلی.................................................................................................................................. 9
2- 2- 2- مطالعات خارجی................................................................................................................................ 16
فصل سوم: مبانی نظری تحقیق
3- 1- مقدمه............................................................................................................................................................ 21
3- 2- مروری بر نظریات موجود........................................................................................................................... 21
3- 2- 1- نظریه دیویس و بلیک..................................................................................................................... 21
3- 2- 2- نظریه منابع....................................................................................................................................... 23
3- 2- 3- دیدگاه عرضه و تقاضا...................................................................................................................... 24
3- 2- 4- نظریه جریان ثروت بین نسلی....................................................................................................... 24
3- 2- 5- نظریه افزایش جمعیت..................................................................................................................... 26
3- 2- 6- نظریه مخالفان افزایش جمعیت..................................................................................................... 26
3- 2- 7- نظریه حد مطلوب جمعیت............................................................................................................. 27
3- 2- 8- تئوری تغییرات و واکنشهای جمعیتی....................................................................................... 27
3- 2- 9- نظریه مبادله....................................................................................................................................... 28
3- 3- چارچوب نظری مورد استفاده.................................................................................................................... 29
3- 3- 1- تئوری اقتصادی................................................................................................................................. 29
3- 3- 2- نظریه کنش اجتماعی تالکوت پارسونز......................................................................................... 31
3- 4- مدل مفهومی و تجربی تحقیق.................................................................................................................. 34
3- 5- فرضیههای تحقیق........................................................................................................................................ 35
عنوان صفحه
فصل چهارم: روش پژوهش
4- 1- مقدمه............................................................................................................................................................. 37
4- 2- روش تحقیق.................................................................................................................................................. 37
4- 3- تکنیک تحقیق.............................................................................................................................................. 38
4- 4- جامعه آماری................................................................................................................................................. 38
4- 5- حجم نمونه و روش نمونهگیری................................................................................................................ 38
4- 6- ابزار جمعآوری دادهها................................................................................................................................. 39
4- 7- روش تجزیه و تحلیل دادهها..................................................................................................................... 39
4- 7- 1- آمار توصیفی...................................................................................................................................... 40
4- 7- 2- آمار استنباطی................................................................................................................................... 41
4- 7- 3- آزمون مقایسه میانگینها................................................................................................................ 41
4- 7- 4- آزمون تی مستقل............................................................................................................................. 42
4- 7- 5- آزمون تحلیل یک طرفه واریانس.................................................................................................. 42
4- 8- تکنیکهای بررسی رابطه بین متغیرها................................................................................................... 42
4- 9- واحد تحلیل.................................................................................................................................................. 43
4- 10- اعتبار........................................................................................................................................................... 43
4- 11- پایایی........................................................................................................................................................... 44
4- 12- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها.......................................................................................................... 49
4- 12- 1- متغیر مستقل.................................................................................................................................. 49
4- 12- 2- متغیر وابسته................................................................................................................................... 51
فصل پنجم: تجزیه و تحلیل دادهها
5- 1- مقدمه............................................................................................................................................................. 53
5- 2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس............................................................................................. 53
5- 3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات.......................................................................... 53
5- 4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات همسر.............................................................. 54
5- 5- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه سنی..................................................................................... 55
5- 6- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شغل............................................................................................... 55
5- 7- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شغل همسر.................................................................................. 56
5- 8- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تفاوت سنی زوجین.................................................................... 56
5- 9- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن ازدواج.................................................................................... 57
5- 10- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان درآمد.............................................................................. 58
5- 11- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تعداد فرزند زنده به دنیا آمده................................................ 58
5- 12- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تعداد فرزند پسر زنده به دنیا آمده....................................... 59
5- 13- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تعداد فرزند دختر زنده به دنیا آمده..................................... 59
5- 14- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سقط جنین............................................................................... 60
عنوان صفحه
5- 15- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از روشهای جلوگیری از بارداری.............. 60
5- 16- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از روشهای جلوگیری از بارداری بین ازدواج و تولد اولین فرزند........................................................................................................................................................ 61
5- 17- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب تعداد مطلوب بچه......................................................... 62
5- 18- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب میزان فاصلهگذاری ایدهال بین فرزندان................... 62
5- 19- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب دختر یا پسر بودن فرزند.............................................. 63
5- 20- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب طبقه اجتماعی............................................................... 63
5- 21- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب سن ایدهآل دختر برای ازدواج..................................... 64
5- 22- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب سن ایدهآل پسر برای ازدواج....................................... 64
5- 23- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب برابری در تصمیمگیری............................................................. 65
5- 24- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نگرش نسبت به ارزشهای دینی............................................ 66
5- 25- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نگرش نسبت به داشتن فرزند.................................................. 66
5- 26- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از رسانههای جمعی......................................... 67
5- 27- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تمایل به استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری.................. 67
5- 28- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دسترسی به وسایل جلوگیری از بارداری............................... 68
5- 29- آمار استنباطی.............................................................................................................................................. 69
5- 29- 1- آزمون فرضیه اول: بین سن و تمایل زوجین به برنامههای تنظیم خانواده رابطه وجود دارد............................................................................................................................................................................ 69
5- 29- 2- آزمون فرضیه دوم: بین سن ازدواج و تمایل زوجین به برنامههای تنظیم خانواده رابطه وجود دارد........................................................................................................................................................................... 70
5- 29- 3- آزمون فرضیه سوم: بین میزان تحصیلات و تمایل زوجین به برنامههای تنظیم خانواده رابطه وجود دارد................................................................................................................................................................ 70
5- 29- 4- آزمون فرضیه چهارم: بین تفاوت سنی زوجین و تمایل آنان به برنامه‌های تنظیم خانواده رابطه وجود دارد..................................................................................................................................................... 71
5- 29- 5- آزمون فرضیه پنجم: بین تعداد فرزندان و تمایل زوجین به برنامههای تنظیم خانواده رابطه وجود دارد................................................................................................................................................................ 71
5- 29- 6- آزمون فرضیه ششم: بین طبقه اجتماعی و تمایل زوجین به برنامههای تنظیم خانواده رابطه وجود دارد................................................................................................................................................................ 72
5- 29- 7- آزمون فرضیه هفتم: بین میزان اشتغال و تمایل زوجین به برنامههای تنظیم خانواده رابطه وجود دارد................................................................................................................................................................ 73
5- 29- 8- آزمون فرضیه هشتم: بین میزان درآمد و تمایل زوجین به برنامههای تنظیم خانواده رابطه وجود دارد................................................................................................................................................................ 74
5- 29- 9- آزمون فرضیه نهم: بین ترجیح جنسی و تمایل زوجین به برنامههای تنظیم خانواده رابطه وجود دارد............................................................................................................................................................... 75
عنوان صفحه
5- 29- 10- آزمون فرضیه دهم: بین ارزشهای دینی و تمایل زوجین به برنامههای تنظیم خانواده رابطه وجود دارد............................................................................................................................................................... 76
5- 29- 11- آزمون فرضیه یازدهم: بین نگرش نسبت به داشتن فرزند و تمایل زوجین به برنامههای تنظیم خانواده رابطه وجود دارد......................................................................................................................... 76
5- 29- 12- آزمون فرضیه دوازدهم: بین میزان برابری در تصمیمگیری زوجین و تمایل آنان به برنامه‌های تنظیم خانواده رابطه وجود دارد..................................................................................................... 77
5- 29- 13- آزمون فرضیه سیزدهم: بین میزان استفاده از رسانههای جمعی و تمایل زوجین به برنامه‌های تنظیم خانواده رابطه وجود دارد..................................................................................................... 78
5- 29- 14- آزمون فرضیه چهاردهم: بین میزان سهولت دسترسی به وسایل جلوگیری و تمایل زوجین به برنامه‌های تنظیم خانواده رابطه وجود دارد................................................................................................ 79
5- 30- تحلیل چند متغیره................................................................................................................................... 80
فصل ششم: بحث و نتیجهگیری
6- 1- نتیجهگیری.................................................................................................................................................... 83
6- 2- بحث................................................................................................................................................................. 88
6- 3- پیشنهادات...................................................................................................................................................... 88
6- 4- محدودیتها.................................................................................................................................................... 89
منابع................................................................................................................................................................................. 89
پیوست............................................................................................................................................................................ 90
صفحه چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول 3-1: هزینه و فایده استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری................................................................ 30
جدول 3-2: نظامهای کنشی پارسونز.................................................................................................................... 33
جدول 4-1: میزان آلفای کرانباخ متغیرهای بعد برابری در تصمیمگیری زوجین....................................... 44
جدول 4-2: روایی بعد برابری در تصمیمگیری زوجین..................................................................................... 45
جدول 4-3: میزان آلفای کرانباخ متغیرهای بعد ارزشهای دینی.................................................................. 45
جدول 4-4: روایی بعد ارزشهای دینی................................................................................................................ 45
جدول 4-5: میزان آلفای کرانباخ متغیرهای بعد نگرش نسبت به داشتن فرزند......................................... 46
جدول 4-6: روایی بعد نگرش نسبت به داشتن فرزند....................................................................................... 46
جدول 4-7: میزان آلفای کرانباخ گویههای بعد میزان استفاده از رسانههای جمعی.................................. 46
جدول 4-8: میزان آلفای کرانباخ مفهوم میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی........................................ 47
جدول 4-9: میزان آلفای کرانباخ گویههای مفهوم تمایل زوجین به استفاده از برنامههای تنظیم خانواده........................................................................................................................................................................... 47
جدول 4-10: روایی مفهوم تمایل زوجین به استفاده از برنامههای تنظیم خانواده..................................... 48
جدول 4-11: میزان آلفای کرانباخ سوالات متغیر سهولت دسترسی به وسایل جلوگیری......................... 48
جدول 4-12: میزان آلفای کرانباخ متغیر سهولت دسترسی به وسایل جلوگیری........................................ 48
جدول 5-1: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس..................................................................................... 53
جدول 5-2: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات................................................................... 54
جدول 5-3: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات همسر....................................................... 54
جدول 5-4: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه سنی............................................................................... 55
جدول 5-5: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شغل......................................................................................... 55
جدول 5-6: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شغل همسر............................................................................. 56
جدول 5-7: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تفاوت سنی زوجین............................................................... 56
جدول 5-8: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن ازدواج............................................................................... 57
جدول 5-9: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان درآمد............................................................................ 58
جدول 5-10: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تعداد فرزند زنده به دنیا آمده........................................... 58
جدول 5-11: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تعداد فرزند پسر زنده به دنیا آمده.................................. 59
جدول 5-12: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تعداد فرزند دختر زنده به دنیا آمده............................... 60
جدول 5-13: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سقط جنین.......................................................................... 60
جدول 5-14: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از روشهای جلوگیری از بارداری......... 61
عنوان صفحه
جدول 5-15: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از روشهای جلوگیری از بارداری بین ازدواج و تولد اولین فرزند.......................................................................................................................................................... 61
جدول 5-16: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تعداد مطلوب بچه............................................................. 62
جدول 5-17: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان فاصلهگذاری ایدهال بین فرزندان....................... 62
جدول 5-18: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دختر یا پسر بودن فرزند.................................................. 63
جدول 5-19: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب طبقه اجتماعی................................................................... 63
جدول 5-20: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن ایدهآل دختر برای ازدواج......................................... 64
جدول 5-21: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن ایدهآل پسر برای ازدواج........................................... 64
جدول 5-22: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نگرش برابری در تصمیمگیری........................................ 65
جدول 5-23: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نگرش نسبت به ارزشهای دینی.................................... 66
جدول 5-24: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نگرش نسبت به داشتن فرزند.......................................... 67
جدول 5-25: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از رسانههای جمعی.................................. 67
جدول 5-26: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تمایل به استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری.......... 68
جدول 5-27: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان سهولت دسترسی به وسایل جلوگیری از بارداری............................................................................................................................................................................. 69
جدول 5-28: نتایج آزمون رگرسیون رابطه بین سن و تمایل زوجین به برنامههای تنظیم خانواده............................................................................................................................................................................... 69
جدول 5-29: نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن......................................................................................... 70
جدول 5-30: نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن......................................................................................... 70
جدول 5-31: نتایج آزمون رگرسیون رابطه بین تفاوت سنی زوجین و تمایل آنها به برنامههای تنظیم خانواده............................................................................................................................................................................... 71
جدول 5-32: نتایج آزمون رگرسیون رابطه بین تعداد فرزندان و تمایل زوجین به برنامههای تنظیم خانواده............................................................................................................................................................................... 72
جدول 5-33: نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن......................................................................................... 72
جدول 5-34: نتایج آزمون تحلیل یک طرفه واریانس............................................................................................ 73
جدول 5-35: نتایج مقایسه میانگینها...................................................................................................................... 74
جدول 5-36: نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن......................................................................................... 74
جدول 5-37: نتایج آزمون تحلیل یک طرفه واریانس............................................................................................ 75
جدول 5-38: نتایج مقایسه میانگینها...................................................................................................................... 75
جدول 5-39: نتایج آزمون رگرسیون رابطه بین ارزشهای دینی و تمایل زوجین به برنامههای تنظیم خانواده............................................................................................................................................................................. 76
جدول 5-40: نتایج آزمون رگرسیون رابطه بین نگرش نسبت به داشتن فرزند و تمایل زوجین به برنامههای تنظیم خانواده................................................................................................................................................................ 77
جدول 5-41: نتایج آزمون رگرسیون رابطه بین میزان برابری در تصمیمگیری زوجین و تمایل آنان به برنامه‌های تنظیم خانواده............................................................................................................................................. 78
عنوان صفحه
جدول 5-42: نتایج آزمون رگرسیون رابطه بین میزان استفاده از رسانههای جمعی و تمایل زوجین به برنامه‌های تنظیم خانواده............................................................................................................................................. 78
جدول 5-43: نتایج آزمون رگرسیون رابطه بین میزان سهولت دسترسی به وسایل جلوگیری و تمایل زوجین به برنامه‌های تنظیم خانواده........................................................................................................................................ 79
جدول 5-44: عناصر اصلی تحلیل چند متغیره به روش گام به گام برای پیشبینی متغیر وابسته............................................................................................................................................................................... 80
جدول 5-45: عناصر متغیرهای درون معادله برای پیشبینی متغیر وابسته..................................................... 81
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل 3-1: مدل تجربی تحقیق................................................................................................................................... 34
شکل 4-1: فرمول کوکران جهت تخمین حجم نمونه............................................................................................ 38
فصل اول
کلیات
1- 1- مقدمه
در چند دهه اخیر مسأله رشد جمعیت جهان که قسمت عمده آن مربوط به کشورهای در حال توسعه از جمله ایران میباشد، توجه محافل مختلف ملی و بینالمللی را به خود جلب کرده است. اگر چه در سالهای اخیر بحثهای متعددی در مورد کاهش رشد جمعیت در کشور صورت گرفته اما کماکان سالانه نزدیک به یک میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه میشود. برنامههای تنظیم خانواده و تحدید موالید اگر به گونهای مؤثر و کارآمد پیاده شود، آثار بسیار مثبتی در جامعه بر جای مینهد که از آن جمله: 1- تأمین بهداشت و سلامت مادر و کودک 2- کاهش مرگومیر مادران 3- کمک به تحقق توسعه همه جانبه و پایدار 4- تضمین حقوق و آزادیهای زن و مرد در خانواده میتوان اشاره نمود (تقوی، 11:1382).
بنا به تعریف سازمان جهانی بهداشت، تنظیم خانواده مشتمل بر اقداماتی است که افراد و زوجها را یاری می‌دهد، تا از داشتن فرزند ناخواسته جلوگیری کنند، فاصله بین فرزندان خود را تنظیم نمایند، زمان تولد فرزندان را با سن و شرایط دیگر خود تطبیق دهند، و آگاهانه در مورد تعداد فرزندان خود تصمیم بگیرند، خدماتی که این نیات را میسر میسازد، مشتمل است بر آموزش و مشاوره در مورد تنظیم خانواده، تأمین وسایل جلوگیری از حاملگی، کمک به کسانی که دچار ناباروری هستند و آموزش پدران و مادران در مورد خانواده و فرزندان (زنجانی و دیگران، 129:1389).
آگاهی از افزایش سریع جمعیت به عنوان نوعی خطر جهانی برای بشر در نیمه دوم قرن بیستم شناخته شد. رشد بیرویه و بدون برنامهریزی جمعیت، در بسیاری از موارد موجب کمبود منابع مورد نیاز و در نتیجه بروز تنش و جنگ، بین جوامع انسانی گذشته است. جوامع پرجمعیت با مشکلات عدیدهای از جمله فقر، بیماری، شکاف بالای طبقاتی، بیکاری و غیره مواجه است که تهدیدی برای ثبات جامعه میباشد. کشورهای پیشرفته با به کارگیری برنامههای تنظیم خانواده و کنترل معقول رشد جمعیت خود، توانستهاند بر بسیاری از عوارض جمعیت فایق آمده و از مزایای آن نیز بهره لازم را برگیرند. برنامه تنظیم خانواده در ایران قبل از انقلاب بر طبق سیاستهای سازمان بهداشت جهانی در زمینه جمعیت کشورهای جهان سوم به اجرا درآمد. پس از انقلاب با توجه به دیدگاههای منفی که در مورد برنامهها و طرحهای رژیم گذشته وجود داشت، برنامه کنترل جمعیت و تنظیم خانواده، به طور موقت منتفی گشت و در طول کمتر از 10 سال (68-59) رشد جمعیت به مرحله خطرآفرینی رسید. و با پایان گرفتن جنگ در سال 1368 سیاستهایی برای کنترل جمعیت و تنظیم خانواده از سوی سازمانها و وزارت خانههای مربوط به مرحله اجرا گذاشته شد (فروزانفر، 1379 به نقل از پارسا، 7:1384).
با تلاشی که برای کنترل جمعیت از طرف سازمانها، کلینیکها و مراکز بهداشتی صورت گرفت نرخ رشد جمعیت کشور از 8/3 درصد درسال 1365 که یکی از بالاترین نرخ رشد جمعیت در جهان بوده است به 8/1 درصد در سال 1375 کاهش یافت (تقوی، 1382). این افزایش، بیشتر به همان جمعیت متولد شده در سالهای آغازین انقلاب اسلامی برمیگردد که اکنون وارد سن باروری شدهاند. استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری از عوامل موثر در کنترل رشد جمعیت در دهه اخیر بوده است و افزایش درصد پوشش واجدین شرایط رو به سمت روشهای مطمئن به عنوان یکی از عوامل مهم در ارزیابی برنامههای تنظیم خانواده است (جهانفر، 50:1377). نرخ رشد جمعیت در سال 1390 به حدود 3/1 درصد رسیده است (مرکز آمار ایران، 1392).

1- 2- بیان مسئله:
کشور ما جزء مناطقی از جهان میباشد که از چهار هزار سال قبل مسئله شهرنشینی در آن مطرح بوده و از رشد سریعی برخوردار بوده است. لذا جهت تعدیل و هماهنگی محورهای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و تامین سلامت جسمی- روانی و اجتماعی تمام اقشار جامعه به ویژه مادران و کودکان که جزء قشر آسیبپذیر جامعه هستند، بایستی برنامهریزی و تنظیم خانواده وجود داشته باشد. اگر زنان جوان به اطلاعات صحیح در مورد روشهای جلوگیری از بارداریهای ناخواسته دست پیدا کنند میتوان از ضربههای عاطفی و هزینههای مربوط به این بارداریها جلوگیری به عمل آورد.
در ایران برنامههای تنظیم خانواده بر اساس قوانین دینی و حمایت مراجع مذهبی به مرحله اجرا رسیده است. قابلیت تغییرپذیری و انطباق قوانین اسلامی با مسائل اجتماعی موضوع بسیار مهمی در پیشرفت و موفقیت برنامههای تنظیم خانواده در کشور است. بر اساس آمار موجود درصد بالایی از زنانی که تمایل به بارداری نداشتهاند و یا خواستار تعویق زمان بارداری بودهاند از وسایل جلوگیری استفاده نکردهاند (کتابی، 1387).
در کشوری مانند ایران که حرکت به سمت توسعه را تجربه میکند و به شدت نیازمند پسانداز یعنی تولید بیش از مصرف است، با توجه به محدودیت منبع اصلی تولید یعنی ذخایر طبیعی، ارقام میلیونی رشد جمعیت مانع بزرگی بر سر راه توسعه است. چنین وضعیتی اتخاذ تدابیری اساسی جهت برنامههای تنظیم خانواده و کنترل موالید را در ایران ضروری مینماید. در این ارتباط آنچه که بیش از هر چیزی اهمیت مییابد مسئله زمان است. بر پایه تحقیقات صورت گرفته چنان چه برنامههای تنظیم خانواده به گونهای عمل کند که تا باروری به سطح جایگزینی، میزان تجدید نسل خالص یک، برسد رشد جمعیت در حدود سال 1440 خورشیدی متوقف میشود و امکانات گستردهای که صرف جمعیت افزوده میگردد به بالاترین سطح زندگی افراد تخصیص یابد. بر این اساس گفته میشود که در ایران هم چنان باید به اجرای برنامههای تنظیم خانواده پرداخت، چرا که تنظیم خانواده بر روی 2 فرزند یا حتی 3 فرزند و نیز فاصله گذاری مطلوب نیاز به تنظیم خانواده دارد (حسینی، 1390).

متن کامل در سایت امید فایل 

بر اساس آمارهای جهانی، علی رغم این که میزان استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری در زنان واجد شرایط تنظیم خانواده از 30 درصد در سال1960 به62 درصد در سال 1997 افزایش یافت. هنوز حدود 150 میلیون نفر زن در جهان که تمایل به محدود کردن فرزندان خود دارند از روشهای موثر بر پیشگیری از بارداری استفاده نمیکنند که بیشترین علت آن شک به روشهای جلوگیری از بارداری، ترس از عوارض جانبی، کیفیت پایین سرویسهای بهداشتی کشورهای مربوطه، باورها و نگرشهای منفی میباشد (جهانفر، 56:1377). استفاده از روشهای جلوگیری و این که از چه روشی استفاده می‌شود به عوامل مختلفی همچون سن، تحصیلات، تعداد فرزندان و میزان دسترسی به روشهای مختلف بستگی دارد (حسینی، 1390). در کشورهای در حال توسعه بیشترین روش مورد استفاده توبکتومی است که حدود 33 درصد موارد را تشکیل میدهد. حدود 40 درصد افراد پس از یکسال استفاده از یک روش جلوگیری از بارداری روش خود را تغییر میدهند که دو دلیل عمده آن یکی حاملگی ناخواسته و دلیل دیگر تهدید سلامتی فرد میباشد. میزان شکست این روشها از 30 درصد در سال برای روشهای واژینال (دیافراگم، ژل) تا کمتر از یک درصد برای ضدبارداریهای تزریقی، کاشتنی و آیودی میباشد (شیروانی و دیگران، 1386). بنابراین با استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری مطمئن و موثر میتوان میزان رشد بیرویه جمعیت را کنترل کرد.
با توجه به این که استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری، رفتاری عقلانی- اجتماعی است ویژگی‌های فردی و اجتماعی زوجین، اصلیترین نقش را در فرایند استفاده و انتخاب روشهای جلوگیری از بارداری ایفا میکند.
1- 3- اهمیت و ارزش تحقیق:
اهمیت بنیادین هر پژوهش این است که منجر به بضاعت علمی گردد (ساعی،1384: 77). جستجو و بررسی زمانی انجام می‌گیرد که انسان در مقابل یک ابهام، نگرانی، سختی و... قرار دارد و برای فهم این موارد و نهایتاً یافتن راهی جهت خلاصی یا تخفیف آن‌ها، اقدام به بررسی یا جستجو می‌کند (ایمان، 1388: 9).
تغییرات خانواده در زندگی روزمره بازتاب یافته و در این میان دخالتهای دین و دولت هم موثر بوده و روان شناسان، علمای علوم تربیتی، مورخان و جامعه شناسان نیز به آن توجه کردهاند که حاصل آن اصلاح نظام مفهومی در شناسایی تحولات اجتماعی ایران بوده است (آزاد ارمکی و دیگران، 31:1384).

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *