موضوع مقاله - دانلود نمونه پژوهش علمی

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»
رشته: روان شناسی بالینی
عنوان:
«اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه»
نگارش:
زیبا صفرزاده
تابستان 1392
1- دکتر رابرت فرنام
هیأت داوران: 2- دکتر مسعود محمدی
3- دکتر مجید برزگر
سپاسگزاری
اولین سپاس به پیشگاه حضرت دوست که هر چه هست از لطف اوست.

متن کامل در سایت امید فایل 

با تشکر و سپاس فراوان از زحمات بی دریغ مدیر گروه و استاد راهنمای محترم جناب آقای دکتر رابرت فرنام و استاد مشاور محترم جناب آقای دکتر مسعود محمدی که با کمک ها و راهنمایی های ارزنده خویش مرا در تدوین و تصحیح این پایان نامه هدایت نمودند. سعادت و سلامت این بزرگواران را از درگاه منان خواستارم.
از جناب آقای دکتر مجید برزگر، استاد گرانقدری که زحمت داوری تحقیق را بر عهده داشتند کمال تشکر و قدردانی را دارم. سعادت و سلامت این بزرگوار را از درگاه منان خواستارم.
از همکاری و مساعدت های مدیریت محترم و کارکنان مرکز بازتوانی اعتیاد پرتو، سبحان، و مرکز ترک اعتیاد شهرک گلستان کمال تشکر و قدردانی را دارم.
از زحمات کارکنان مرکز پژوهش دانشگاه علوم و تحقیقات فارس کمال تشکر را دارم.
از زحمات ناظر محترم جلسه دفاع از یایان نامه و دیگر دست اندرکاران گرامی، کمال تشکر را دارم.
تقدیم به روح سبز پدر بزرگوارم
بزرگ مردی که بهترین معلم زندگیم بود
تقدیم به روح سبز برادر عزیزم
که به من درس صبر و مقاومت آموخت
و
تقدیم به فرزندان دلبندم
الناز، شهریار، و پوریا
فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC o "1-3" h z u چکیده PAGEREF _Toc394144432 h 1فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش PAGEREF _Toc394144434 h 21-1 مقدمه PAGEREF _Toc394144435 h 31-2 بیان مسئله PAGEREF _Toc394144436 h 61-3 اهمیت و ضرورت پژوهش PAGEREF _Toc394144437 h 81-4 اهداف پژوهش PAGEREF _Toc394144438 h 101- 5 پرسش ها و فرضیه های پژوهش PAGEREF _Toc394144439 h 101-5-1 پرسش های پژوهش PAGEREF _Toc394144440 h 101-5-2 فرضیه های پژوهش PAGEREF _Toc394144441 h 111- 6 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها PAGEREF _Toc394144442 h 111-6-1 تعاریف نظری PAGEREF _Toc394144443 h 111-6-1-1 شیشه (مت آمفتامین) PAGEREF _Toc394144444 h 111-6-1-2 وابستگی به مواد PAGEREF _Toc394144445 h 121-6-1-3 ذهن آگاهی PAGEREF _Toc394144446 h 121-6-1-4 نشخوار فکری PAGEREF _Toc394144447 h 121-6-1-5 تنظیم هیجانی PAGEREF _Toc394144448 h 131-6-1-6 عود مصرف مواد PAGEREF _Toc394144449 h 131-6-2 تعاریف عملیاتی PAGEREF _Toc394144450 h 131-6-2-1 وابستگی به مت آمفتامین PAGEREF _Toc394144451 h 131-6-2-2 ذهن آگاهی PAGEREF _Toc394144452 h 131-6-2-3 نشخوار فکری PAGEREF _Toc394144453 h 131-6-2-4 تنظیم هیجانی PAGEREF _Toc394144454 h 141-6-2-5 عود مصرف مت آمفتامین PAGEREF _Toc394144455 h 14فصل دوم:گسترۀ نظری و بازنگری تحقیقات پیشین PAGEREF _Toc394144457 h 162-1 مقدمه PAGEREF _Toc394144458 h 172-2 مبانی نظری پژوهش PAGEREF _Toc394144459 h 172-2-1 مت آمفتامین PAGEREF _Toc394144460 h 172-2-2 عود مصرف مواد PAGEREF _Toc394144461 h 212-2-3 ذهن آگاهی PAGEREF _Toc394144462 h 222-2-4 اعتیاد PAGEREF _Toc394144463 h 242-2-4-1 اعتیاد و ذهن آگاهی PAGEREF _Toc394144464 h 242-2-4-2 اعتیاد و استرس PAGEREF _Toc394144465 h 252-2-5 درمان «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» یا MBSR PAGEREF _Toc394144466 h 262-2-6 نشخوار فکری PAGEREF _Toc394144467 h 272-2-6-1 نشخوار فکری و استرس PAGEREF _Toc394144468 h 292-2-7 تنظیم هیجانی PAGEREF _Toc394144469 h 302-2-7-1 تنظیم هیجا نی و استرس PAGEREF _Toc394144470 h 332-2-7-2 تنظیم هیجانی و نشخوار فکری PAGEREF _Toc394144471 h 332-2-8 اعتیاد و موج سوم رفتار درمانی PAGEREF _Toc394144472 h 342-2-8-1 شناخت درمانی بر پایۀ ذهن آگاهی (MBCT) PAGEREF _Toc394144473 h 362-2-8-2 رفتاردرمانی جدلی(DBT) PAGEREF _Toc394144474 h 362-2-8-3 درمان قبول و تعهد (ACT) PAGEREF _Toc394144475 h 372-2-9 درمان های دیگر بر پایۀ ذهن آگاهی (در درمان اعتیاد) PAGEREF _Toc394144476 h 372-2-9-1 مدل پیشگیری از بازگشت بر پایۀ ذهن آگاهی (MBRP) PAGEREF _Toc394144477 h 372-2-9-2 خود- طرحواره درمانی معنوی (3-S) PAGEREF _Toc394144478 h 382-2-9 تاریخچۀ مواد مخدر منجمله شیشه PAGEREF _Toc394144479 h 392-2-10 تاریخچۀ ذهن آگاهی PAGEREF _Toc394144480 h 412-2-11 تاریخچۀ درمان «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» (MBSR) PAGEREF _Toc394144481 h 422-2-12 تاریخچۀ درمان های مختلف در درمان اعتیاد PAGEREF _Toc394144482 h 422-2-12-1 درمان های شناختی رفتاری منجمله ماتریکس PAGEREF _Toc394144483 h 422-2-12-2 تلفیق درمان های شناختی رفتاری و ذهن آگاهی PAGEREF _Toc394144484 h 432-2-13 تاریخچۀ مطالعه دربارۀ نشخوار فکری PAGEREF _Toc394144485 h 452-2-14 تاریخچۀ مطالعه در بارۀ تنظیم هیجانی PAGEREF _Toc394144486 h 452-2-15 تئوری ها در خصوص اعتیاد و عود مصرف PAGEREF _Toc394144487 h 452-2-15-1 تئوری انگیزه PAGEREF _Toc394144488 h 452-2-15-2 تئوری جلوگیری از عود مصرف مواد مارلات و گوردون PAGEREF _Toc394144489 h 462-2-15-3 تئوری مواجهه با سرنخ PAGEREF _Toc394144490 h 462-2-15-4 تئوری های زیر بنایی درمان های جلوگیری از عود مصرف مواد PAGEREF _Toc394144491 h 472-2-16 تئوری ها در خصوص نشخوار فکری PAGEREF _Toc394144492 h 492-2-17 تئوری ها در خصوص تنظیم هیجانی PAGEREF _Toc394144493 h 502-3 بررسی پژوهش های انجام شده در خصوص موضوع PAGEREF _Toc394144494 h 512-3-1 پیشینه پژوهش در خارج از کشور PAGEREF _Toc394144495 h 512-3-2 پیشینۀ پژوهش در ایران PAGEREF _Toc394144496 h 602-3-3 جمع بندی پیشینۀ پژوهش ها در خارج و ایران PAGEREF _Toc394144497 h 66فصل سوم:روش پژوهش PAGEREF _Toc394144499 h 673-1 مقدمه703-2 طرح کلی پژوهش PAGEREF _Toc394144501 h 683-3 جامعه، نمونه، و روش اندازه گیری PAGEREF _Toc394144502 h 683-3-1 جامعه PAGEREF _Toc394144503 h 683-3-2 نمونه PAGEREF _Toc394144504 h 683-3-3 روش اندازه گیری (ابزارهای گردآوری داده ها) PAGEREF _Toc394144505 h 693-3-3-1 ذهن آگاهی PAGEREF _Toc394144506 h 693-3-3-2 تنظیم هیجانی PAGEREF _Toc394144507 h 703-3-3-3 نشخوار فکری PAGEREF _Toc394144508 h 713-3-3-4 عود مصرف مواد PAGEREF _Toc394144509 h 713-4 روش اجرای پژوهش PAGEREF _Toc394144510 h 723-5 روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها PAGEREF _Toc394144511 h 743-6 ملاحظات اخلاقی PAGEREF _Toc394144512 h 74فصل چهارم: توصیف و تحلیل داده ها PAGEREF _Toc394144514 h 764-1 مقدمه PAGEREF _Toc394144515 h 774-2 بخش اول: آمار توصیفی PAGEREF _Toc394144516 h 774-3 بخش دوم: یافته های استنباطی PAGEREF _Toc394144517 h 784-3-1 تحلیل کوواریانس PAGEREF _Toc394144518 h 784-3-2 تحلیل کوواریانس PAGEREF _Toc394144519 h 804-3-3 تحلیل کوواریانس PAGEREF _Toc394144520 h 814-3-4 تحلیل کوواریانس PAGEREF _Toc394144521 h 834-3-5 تحلیل کوواریانس PAGEREF _Toc394144522 h 844-3-6 آزمون ویلکاکسون PAGEREF _Toc394144523 h 874-3-7 آزمون ویلکاکسون PAGEREF _Toc394144524 h 894-4 ضرایب آلفای کرونباخ ابزارهای پژوهشی مورد استفاده در مطالعه PAGEREF _Toc394144525 h 89فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری PAGEREF _Toc394144527 h 905-1 مقدمه PAGEREF _Toc394144528 h 915-2 بحث و نتیجه گیری PAGEREF _Toc394144529 h 915-3 محدودیت های پژوهش PAGEREF _Toc394144530 h 975-4 پیشنهادات PAGEREF _Toc394144531 h 985-4-1 پیشنهادات پژوهشی PAGEREF _Toc394144532 h 985-4-2 پیشنهادات کاربردی PAGEREF _Toc394144533 h 98پیوست ها PAGEREF _Toc394144534 h 991) مقیاس پاسخ توأم با نشخوار فکری RRS از پرسشنامه سبک های پاسخ RSQ PAGEREF _Toc394144535 h 1002) مقیاس ذهن آگاهی (M=) PAGEREF _Toc394144536 h 1033) مقیاس دشواری های تنظیم هیجانی (DERS) PAGEREF _Toc394144537 h 105آموزش روش درمانی «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» PAGEREF _Toc394144538 h 109منابع و مأخذ PAGEREF _Toc394144539 h 113

فهرست جداول
عنوان صفحه
TOC h z t "Caption" c "جدول" جدول 4- 1: خلاصه داده های توصیفی برای متغیرهای مورد مطالعه PAGEREF _Toc394144965 h 77جدول 4-2: تحلیل کوواریانس برای متغیر وابسته نشخوار فکری در پس آزمون (گروه 1 و3) PAGEREF _Toc394144966 h 78جدول 4- 3: میانگینهای تعدیل شده متغیر نشخوار فکری در گروههای مختلف در پس آزمون PAGEREF _Toc394144967 h 79جدول 4-4: تحلیل کوواریانس برای متغیر وابسته نشخوار فکری در پس آزمون (گروه 2 و 3) PAGEREF _Toc394144968 h 80جدول 4-5: میانگینهای تعدیل شده متغیر نشخوار فکری در گروههای مختلف در پس آزمون PAGEREF _Toc394144969 h 80جدول 4 - 6: تحلیل کوواریانس برای متغیر وابسته دشواری های تنظیم هیجانی در پس آزمون (گروه 1 و 3) PAGEREF _Toc394144970 h 81جدول 4- 7: میانگینهای تعدیل شده متغیر دشواری های تنظیم هیجانی در گروههای مختلف در پس آزمون PAGEREF _Toc394144971 h 82جدول 4-8: تحلیل کوواریانس برای متغیر وابسته دشواری های تنظیم هیجانی در پس آزمون (گروه 2 و 3) PAGEREF _Toc394144972 h 83جدول 4-9: میانگینهای تعدیل شده متغیر دشواری های تنظیم هیجانی در گروههای مختلف در پس آزمون PAGEREF _Toc394144973 h 83جدول 4-10: تحلیل کوواریانس برای متغیر وابسته ذهن آگاهی در پس آزمون PAGEREF _Toc394144974 h 84جدول 4-11: میانگینهای تعدیل شده متغیر ذهن آگاهی در گروههای مختلف در پس آزمون PAGEREF _Toc394144975 h 85جدول 4-12: توزیع فراوانی میزان عود مصرف در دو گروه تلفیقی و کنترل PAGEREF _Toc394144976 h 86جدول 4-13: آزمون ویلکاکسون برای مقایسه عود مصرف در دو گروه تلفیقی و کنترل PAGEREF _Toc394144977 h 87جدول 4-14: توزیع فراوانی میزان عود مصرف در دو گروه ذهن آگاهی و کنترل PAGEREF _Toc394144978 h 88جدول 4-15: آزمون ویلکاکسون برای مقایسه عود مصرف در دو گروه ذهن آگاهی و کنترل PAGEREF _Toc394144979 h 89جدول 4-16 : پایایی پرسشنامه PAGEREF _Toc394144980 h 89

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
TOC h z t "Date" c "نمودار " نمودار 4-1: توزیع فراوانی عود مصرف در دو گروه تلفیقی و کنترل PAGEREF _Toc393096555 h 86نمودار 4-2: توزیع فراوانی عود مصرف در دو گروه ذهن آگاهی و کنترل PAGEREF _Toc393096556 h 88
چکیدهمشکل رایج در اختلالات سوء مصرف مواد، عود مصرف مواد حتی در بین افراد مداوا شده می باشد که این موضوع در مورد مادۀ مخدر شیشه بیشتر صدق می کند. از سویی، ذهن آگاهی یک سازۀ شناختی قابل پایش و مداخله در روان شناسی است. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی اثربخشی کاربرد درمان تلفیقی مدل رایج ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» (MBSR) بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، ذهن آگاهی، و میزان عود مصرف بود. با روش نمونه گیری هدفمند و پس از همتاسازی گروهی، 54 آزمودنی به صورت تصادفی انتخاب و دوباره تصادفی در سه گروه مساوی تلفیقی، ذهن آگاهی، و ماتریکس (کنترل) جاسازی شدند. سه پرسشنامه، قبل و پس از اتمام برنامۀ 8 هفته ای آموزش MBSR، توسط هر سه گروه تکمیل گردید. نشخوار فکری با ابزار پرسشنامۀ نشخوار فکری، تنظیم هیجانی با ابزار مقیاس دشواری های تنظیم هیجانی، ذهن آگاهی با ابزار مقیاس ذهن آگاهی، و میزان عود مصرف با ابزار تست تشخیصی مت آمفتامین سنجیده شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تجزیه و تحلیل کوواریانس تک متغیری و ویلکاکسون استفاده شد. نتایج نشان دهندۀ کاهش معنادار نشخوار فکری (p<0/01)، دشواری های تنظیم هیجانی(p<0/001)، میزان عود مصرف (P<0/04)، و افزایش معنادار ذهن آگاهی (P<0/035)، در گروه تلفیقی در مقایسه با گروه کنترل بود، در حالیکه در گروه ذهن آگاهی صِرف، میزان کاهش عود مصرف در مقایسه با گروه کنترل معنادار نشد (P<0/6) بدین معنی که فرضیۀ 7 رد شد، اگرچه دیگر متغیرها تغییرات مشابه داشتند. با وجود رد شدن فرضیۀ مزبور، یک مدل جایگزین پیشنهاد شد، بدین معنی که مکانیزمی جدید که ناشی از ترکیب مدل ماتریکس و درمان MBSR می باشد منجر به کاهش بیشتر عود مصرف در گروه تلفیقی در مقایسه با گروه کنترل می شود. این یافته بیانگر این است که درمان MBSR فاکتوری مفید اما نه یک فاکتور کافی برای هدف قرار دادن عود مصرف است. به بیانی، پژوهش حاضر مدارکی را دال بر ارزش ادغام کردن درمان MBSR در درمان های سوء مصرف مواد ارائه می دهد یعنی یک مکانیزم بالقوۀ تغییر را از طریق درمان تلفیقی برملا می سازد.
کلید واژه ها: تلفیقی، ذهن آگاهی، مدل ماتریکس، نشخوارفکری، تنظیم هیجان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *