موضوع پایان نامه - دانلود نمونه ریسرچ

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید

The Investigation Of Relationship Between Earning Per Share Forecast Error and Abnormal Stock Return Of New Corporation Accepted in Tehran Stock Exchange
Thesis Advisor:
M. Zanjirdar Ph.D.
Consulted by:
A . Farshid Pour
By:
Parvin Sadri
Summer 2011
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد اراک
دانشکده مدیریت، گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: حسابداری
عنوان:
بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران
نگارش:
پروین صدری
تابستان 1390
هیأت داوران:
استاد راهنما: دکتر مجید زنجیردار
استاد مشاور: جناب آقای علیرضا فرشید پور
استاد داور1: دکتر محمد صادق حری
استاد داور2: دکتر ایرج نوری
مدیر گروه تخصصی: دکتر مجید زنجیردار
سپاسگزاری:
سپاس ایزد منان را که توفیق فراگیری علم را برمن عطا فرمود و مرا در کوران مشکلات و سختی‌ها یاری نمود، تا این رساله را با موفقیت به پایان برسانم.
در طول دوران تحصیلی و تهیه این پایان نامه از راهنمایی ها و مساعدت‌‌های اساتید و سروران عزیزی بهره ‌برده‌ام که در اینجا لازم است از همه ایشان مراتب سپاس قلبی و تشکر خالصانه خود را داشته باشــــم.
از استادان ارجمند و مهربانم جناب آقای دکتر مجید زنجیردار استاد راهنما و همچنین جناب آقای علیرضا فرشید پور استاد مشاور ، صمیمانه تشکر مینمایم و برایشان توفیقات روز افزون در خدمات علمی و فرهنگی و آموزشی آرزو میکنم .
هم چنین تشکر ویژه دارم از مدیریت پژوهش دانشکده سرکار خانم کیوانفر و از خداوند متعال موفقیتهای بزرگتر در زندگی را برایشان آرزومندم.
تقدیم به :

پدر و مادر عزیزم
که صبر ، حمایت و عاطفه شان سختی های راه را بر من هموار کرد، آنانکه در مسیرپر پیچ و خم زندگی، مشعل امید را در شب های زندگیم به ارمغان آوردند و یاری سبزشان همواره و بی منت، امید بخش و یاری دهنده در تمام زندگیم بوده است و برادرم که در تمام مراحل انجام این رساله ، حامی و پشتیبان من بوده است .
باشد که توانسته باشم قطره ای از دریای بی کران محبت هایشان را سپاس گفته باشم .
TOC f A h z t "Heading 1,مطالب" c چکیده: PAGEREF _Toc300761895 h 1مقدمه: PAGEREF _Toc300761896 h 2فصل اول: کلیات تحقیق1-1 مقدمه PAGEREF _Toc300761899 h 42 ـ 1 تاریخچه مطالعاتی PAGEREF _Toc300761900 h 53 ـ 1 بیان مسئله PAGEREF _Toc300761901 h 64 ـ 1 چارچوب نظری تحقیق PAGEREF _Toc300761902 h 85 ـ 1 اهمیّت و ضرورت تحقیق PAGEREF _Toc300761903 h 106 ـ 1 اهداف تحقیق PAGEREF _Toc300761904 h 107ـ 1 حدود مطالعاتی PAGEREF _Toc300761905 h 131-7-1قلمرو مکانی تحقیق PAGEREF _Toc300761906 h 142-7-1قلمرو زمانی تحقیق PAGEREF _Toc300761907 h 143-7-1قلمرو موضوعی تحقیق PAGEREF _Toc300761908 h 148 ـ 1 فرضیه های تحقیق PAGEREF _Toc300761909 h 149 ـ 1 ـ تعریف واژهها و اصطلاحات PAGEREF _Toc300761910 h 14فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق1-2 مقدمه PAGEREF _Toc300761913 h 182 ـ 2 بازار مالی PAGEREF _Toc300761914 h 181 ـ 2 ـ 2 طبقه بندی بازارهای مالی PAGEREF _Toc300761915 h 191 ـ 1 ـ 2 ـ 2 بازار پول PAGEREF _Toc300761916 h 192 ـ 1 ـ 2 ـ 2 بازار سرمایه PAGEREF _Toc300761917 h 193 ـ 2 سودمندی محتوای اطلاعاتی سود و واکنش بازار سرمایه PAGEREF _Toc300761918 h 204 ـ 2 پژوهش بال وبراون PAGEREF _Toc300761919 h 225 ـ 2 مفاهیم سود در حسابداری PAGEREF _Toc300761920 h 226 ـ 2 تاریخچه پیشبینی سود PAGEREF _Toc300761921 h 247 ـ 2 سود سهام پیشبینی شده PAGEREF _Toc300761922 h 258 ـ 2 اهمیت سود سهام پیشبینی شده PAGEREF _Toc300761923 h 269 ـ 2 دقت پیشبینی سود در عرضه اولیه سهام PAGEREF _Toc300761924 h 2610 ـ 2 روشهای پیشبینی سود PAGEREF _Toc300761925 h 271 ـ 10 ـ 2 مدل باکس ـ جنکینز PAGEREF _Toc300761926 h 282 ـ 10 ـ 2 مدل گام زدن تصادفی PAGEREF _Toc300761927 h 2911 ـ 2 بازده PAGEREF _Toc300761928 h 3012 ـ 2 بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار PAGEREF _Toc300761929 h 301 ـ 12 ـ 2 بازده تحقق یافته PAGEREF _Toc300761930 h 312 ـ 12 ـ 2 بازده مورد انتظار PAGEREF _Toc300761931 h 3113 ـ 2 اجزای بازده PAGEREF _Toc300761932 h 311 ـ 13 ـ 2 سود دریافتی PAGEREF _Toc300761933 h 312 ـ 13 ـ 2 سود (زیان) سرمایه PAGEREF _Toc300761934 h 3114 ـ 2 بازده غیرعادی سهام PAGEREF _Toc300761935 h 3215 ـ 2 فرضیات مطرح شده در مورد بازده غیر عادی کوتاه مدت در عرضه های اولیّه PAGEREF _Toc300761936 h 351 ـ 15 ـ 2 فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی PAGEREF _Toc300761937 h 351 ـ 1 ـ 15 ـ 2 فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل بارون PAGEREF _Toc300761938 h 352 ـ 1 ـ 15 ـ 2 فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل راک PAGEREF _Toc300761939 h 362 ـ 15 ـ 2 فرضیه علامت دهی PAGEREF _Toc300761940 h 383 ـ 15 ـ 2 فرضیات گرایشات و علائق زودگذر PAGEREF _Toc300761941 h 394 ـ 15 ـ 2 فرضیه عکس العمل بیش از اندازه سرمایهگذاران PAGEREF _Toc300761942 h 405 ـ 15 ـ 2 فرضیه حباب سفته بازی و فرضیه بازارهای سهام داغ PAGEREF _Toc300761943 h 4116 ـ 2 تطبیق نظریه ها و تئوریهای بازده غیر عادی کوتاه مدت در بورس ایران PAGEREF _Toc300761944 h 4217 ـ 2 پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc300761945 h 431 ـ 17 ـ 2 تحقیقات خارجی PAGEREF _Toc300761946 h 432 ـ 17 ـ 2 تحقیقات داخلی PAGEREF _Toc300761947 h 46فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق1-3 مقدمه PAGEREF _Toc300761950 h 492 ـ 3 ـ روش تحقیق PAGEREF _Toc300761951 h 493 ـ 3 ـ جامعه مطالعاتی و نمونه آماری PAGEREF _Toc300761952 h 504-3 مدل تحقیق و شیوه اندازهگیری متغیرها PAGEREF _Toc300761953 h 515 ـ 3 ـ روش و ابزار گردآوری دادهها PAGEREF _Toc300761954 h 546 ـ 3 ـ روش تجزیه و تحلیل دادهها PAGEREF _Toc300761955 h 541 ـ 6 ـ 3 ـ تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی PAGEREF _Toc300761956 h 557 ـ 3 ـ اعتبار درونی و برونی پژوهش PAGEREF _Toc300761957 h 59فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها1-4 مقدمه‏ PAGEREF _Toc300761960 h 622 ـ 4شاخص های توصیفی متغیرها PAGEREF _Toc300761961 h 623 ـ 4روش آزمون فرضیه های تحقیق PAGEREF _Toc300761962 h 664 ـ 4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق PAGEREF _Toc300761963 h 665 ـ 4بررسی فرض نرمال بودن متغیرها PAGEREF _Toc300761964 h 676ـ 4خلاصه تجزیه و تحلیل فرضیه ها به تفکیک PAGEREF _Toc300761965 h 681ـ 6ـ4تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: PAGEREF _Toc300761966 h 681 ـ1ـ 6ـ 4تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی اول در حضور متغیرهای کنترل PAGEREF _Toc300761967 h 712 ـ 6 ـ 4تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم: PAGEREF _Toc300761968 h 771ـ2ـ6ـ4تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی دوم در حضور متغیرهای کنترل PAGEREF _Toc300761969 h 813ـ6ـ4تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی PAGEREF _Toc300761970 h 86فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات1-5 مقدمه PAGEREF _Toc300761973 h 892 ـ 5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها PAGEREF _Toc300761974 h 901 ـ 2 ـ 5 نتایج فرضیه اصلی اول PAGEREF _Toc300761975 h 901 ـ 1 ـ 2 ـ 5 نتایج فرضیه اصلی اول در حضور متغیرهای کنترل PAGEREF _Toc300761976 h 902ـ 2ـ5 نتایج فرضیه اصلی دوم PAGEREF _Toc300761977 h 911ـ2ـ 2ـ5 نتایج فرضیه اصلی دوم در حضور متغیرهای کنترل PAGEREF _Toc300761978 h 913ـ2ـ 5 نتایج فرضیه فرعی PAGEREF _Toc300761979 h 923ـ5 نتیجه گیری کلی تحقیق PAGEREF _Toc300761980 h 924ـ5 پیشنهادها PAGEREF _Toc300761981 h 921ـ4ـ5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش PAGEREF _Toc300761982 h 932ـ4ـ5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های کلی پژوهش PAGEREF _Toc300761983 h 933ـ4ـ5 پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی PAGEREF _Toc300761984 h 935ـ 5محدودیتهای تحقیق PAGEREF _Toc300761985 h 94پیوست هاپیوست الف:جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری PAGEREF _Toc300761987 h 96منابع و ماخذمنابع فارسی: PAGEREF _Toc300761989 h 100منابع لاتین: PAGEREF _Toc300761990 h 103منابع اینترنتی : PAGEREF _Toc300761991 h 106چکیده لاتین PAGEREF _Toc300761992 h 107 TOC f A h z t "Heading 1,مطالب" c

TOC f B h z t "Heading 2,جداول" c جدول (1 ـ 1) مطالعات انجام شده در ارتباط با متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc300762556 h 9جدول (2 ـ 1) شیوه اندازهگیری متغیرهای کنترل PAGEREF _Toc300762557 h 13جدول (1 ـ3) شیوه اندازهگیری متغیرهای کنترل PAGEREF _Toc300762558 h 53جدول (2 ـ 3 ) ویژگی متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc300762559 h 57جدول (1ـ4): شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخصهای پراکندگی و شاخص های نمودار توزیع (آماری) ـ سال ورود به بورس (A) PAGEREF _Toc300762560 h 63جدول (2ـ 4): شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخصهای مرکزی، شاخصهای پراکندگی و شاخص های نمودار توزیع (آماری) ـ یک سال پس از ورود به بورس(B ) PAGEREF _Toc300762561 h 64جدول (3ـ4): آزمون کلموگراف ـ اسمیرنوف (K – S ) مربوط به متغیر وابسته (بازده غیر عادی) PAGEREF _Toc300762562 h 67جدول (4ـ 4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده عادی در سال ورود به بازار سرمایه PAGEREF _Toc300762563 h 68جدول (5ـ4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی در سال ورود به بازار سرمایه PAGEREF _Toc300762564 h 69جدول (6ـ4): ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی در سال ورود به بازار سرمایه PAGEREF _Toc300762565 h 69جدول (7ـ4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین کلیه متغیرهای مدل در مقطع زمانی A PAGEREF _Toc300762566 h 73جدول (8ـ4) خلاصه یافته های رگرسیون چندگانه مربوط به فرضیه اصلی اول به روش Enter PAGEREF _Toc300762567 h 74جدول (9-4) ماتریس ضرایب همبستگی بین کلیه متغیرهای تحقیق در سال ورود به بورس (مقطع زمانیA) PAGEREF _Toc300762568 h 76جدول (10ـ4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام پس از یک سال از ورود به بازار سرمایه PAGEREF _Toc300762569 h 77جدول (11ـ4): تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام پس از یک سال از ورود به بازار سرمایه PAGEREF _Toc300762570 h 78جدول (12ـ4) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی پس از یک سال از ورود به بازار سرمایه PAGEREF _Toc300762571 h 78جدول (13ـ4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین کلیه متغیرهای مدل در مقطع زمانی B PAGEREF _Toc300762572 h 82جدول (14ـ4) خلاصه یافته های رگرسیون چندگانه مربوط به فرضیه اصلی دوم به روش Enter PAGEREF _Toc300762573 h 83جدول(15-4) ماتریس ضرایب همبستگی بین کلیه متغیرهای تحقیق یکسا ل پس از ورود به بورس (مقطع زمانی B) PAGEREF _Toc300762574 h 85جدول (16ـ4) یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق درحضور متغیرهای کنترل به تفکیک صنعت PAGEREF _Toc300762575 h 86
TOC f h z t "Heading 3,نمودار" c نمودار (1ـ 4): آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین دو متغیر خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی درمقطع زمانی A PAGEREF _Toc300762579 h 70نمودار (2ـ4): خط و معادله رگرسیون بین دو متغیر خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام در مقطع زمانی A PAGEREF _Toc300762580 h 71نمودار (3ـ4): آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین دو متغیر خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی در مقطع زمانی B PAGEREF _Toc300762581 h 79نمودار (4ـ 4) : خط و معادله رگرسیون بین دو متغیر خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام در مقطع زمانی B PAGEREF _Toc300762582 h 80
چکیده:پیش بینی سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. از طرفی در محیط تجاری کنونی به دلیل تغییرات سریع فناوری و شرایط مالی ، مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو بروز خطاها در برآوردهای حسابداری ،اجتناب ناپذیر است.
این مسئله در مورد شرکتهای جدیدالورود به بورس ،به دلیل عدم سابقه معاملاتی و در نتیجه اطلاعات تاریخی اندک ، از اهمیت بیشتری برخوردار است و عدم تقارن اطلاعاتی نیز میان مدیران و سرمایه گذاران بالقوه ، در این شرکت ها بالااست . سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد خرید ، فروش یا نگهداری سهام ، به اطلاعاتی نظیر پیش بینی سود هر سهم که از سوی شرکت ها ارائه می شود اتکا می کنند . بنابراین دقت این پیش بینی که مبنای تصمیم گیری آن ها است حائز اهمیت است.
در این پژوهش رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی شرکتهای تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی سال ورود به بورس و یکسال پس از ورود و حضور در بورس ، بر اساس داده های 84 شرکت طی دوره زمانی 1382تا1387 بررسی شده است. نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره نشان می دهد ، بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدیدالورود ،درهر دو مقطع زمانی مورد مطالعه ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد و نوع صنعت نیز بر این رابطه تأثیر گذار است .

مقدمه:امروزه به دلیل گسترش فعالیت های اقتصادی ، توسعه بازارهای مالی و رونق سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه به خصوص بورس اوراق بهادار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ، مهم ترین ابزار جهت اتخاذ تصمیمات درست و کسب منفعت مورد انتظار و استفاده بهینه و مطلوب از امکانات مالی ، دسترسی به اطلاعات درست و به موقع و تحلیل دقیق و واقع بینانه آن می باشد.
از جمله اطلاعاتی که استفاده کنندگان ازااطلاعات مالی شرکتها در تصمیم گیری های خود مورد توجه قرار می دهند اطلاعات مرتبط با بازده سهام شرکت ها است . در این میان هرگونه اطلاعاتی که به نحوی مرتبط با شرکت بوده و با عملکرد و وضعیت مالی شرکت ارتباط داشته باشد بر بازده سهام تاثیر گذار خواهد بود .
سود پیش بینی شده هر سهم برای سال مالی آینده ، از جمله اطلاعاتی است که از سوی شرکت ها اعلام می شود . این اطلاعات بر قیمت سهام و به تبع آن بر بازده سهام اثر گذار است و چنانچه دارای محتوای اطلاعاتی باشد می تواند بر رفتار استفاده کنندگان به خصوص سهام داران بالفعل و بالقوه تاثیر گذاشته و باعث افزایش یا کاهش قیمت سهام شود و بازده های غیر عادی (بازده ای کمتر یا بیشتر از بازده بازار) ایجاد کند .
فصل اولکلیات تحقیق1-1 مقدمه یکی از اهداف اطلاعات حسابداری کمک به استفاده کنندگان در پیشبینی جریانهای نقد ورودی آتی به واحد تجاری و به تبع آن پیشبینی بازده سرمایهگذاری است. بخشی از متغیرهای تأثیرگذار بر بازده سهام شرکتها در بازار سهام ناشی از اطلاعات مالی است که از طریق سیستم حسابداری تهیه میشود. میزان تأثیر این اطلاعات بسیار پیچیده و تا حدی ناشناخته است. اگر اطلاعات حسابداری برای تعیین بازده سودمند باشد در آن صورت تغییرات در دادههای حسابداری باید سبب تغییر در بازده سهام شرکتها شود.
بورس اوراق بهادار به عنوان نماد بازار سرمایه ایران، تأثیرپذیری زیادی از تغییر چرخههای اقتصادی دارد. مدیران سرمایهگذاری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در این بازار به معاملات سهام و سایر داراییهای مالی میپردازند، برای حفظ و افزایش ارزش سبد سرمایهگذاری خود نیاز به بررسی عوامل مختلف مؤثر بر بازده سرمایهگذاریهای خود دارند.
پیشبینیهای سود هر سهم در سرمایهگذاریها از اهمیّت ویژهای برخوردار است، زیرا در شیوههای ارزیابی سهام عامل مهمی تلقی میشود و در بیشتر موارد، جزء اساسی روشهای انتخاب سهام میباشد. اهمیت این پیشبینی به میزان انحرافی بستگی دارد که با واقعیت دارد. هر چه میزان این انحراف کمتر باشد، پیشبینی از دقت بیشتری برخوردار است و این مسئله برای استفاده کننده و تهیه کننده مهم تلقّی میشود.
تصمیمگیرندگان برای اتخاذ تصمیمات صحیح و دقیق، نیازمند اطلاعاتی مفید و سودمند هستند. بالتبع بیشتر اطلاعات باید از طریق گزارشهای مالی شرکت در اختیار آنها قرار گیرد. اکثر استفادهکنندگان بر اقلامی تأکید دارند که تصور میکنند مربوطترین اطلاعات است. اطلاعات مربوط به سود هر سهم، مقیاسی است که از نظر بیشتر استفادهکنندگان با اهمیّت و مربوط محسوب میشود. مشاهدات مستقیم و غیرمستقیم مؤید این است که سود هر سهم گزارش شده و سود هر سهم پیشبینی شده بر قیمت بازار سهام عادی اثر مستقیم میگذارد و سرمایهگذاران خواستار این اطلاعات هستند.مدیریت موظف است علاوه بر سود هر سهم ارائه شده از طریق صورتهای مالی، برآورد آتی از دورنمای شرکت در قالب سود هر سهم پیشبینی شده را در اختیار استفادهکنندگان بگذارد.
تصمیمگیری صحیح سبب میشود سرمایهگذار به انتظارات و توقعات خود از سرمایه برسد و شرکت با ارائه اطلاعات درست میتواند اعتماد استفادهکننده را جلب کند.
در تحقیق حاضر، رابطه بین خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی سال ورود به بورس و یکسال پس از ورود به بورس مورد بررسی قرار میگیرد.
در این فصل پس از بیان مسئله تحقیق به بیان اهمیّت و ضرورت آن میپردازیم. همچنین اهداف تحقیق را بیان میکنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سؤال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به فریضههای تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.
2 ـ 1 تاریخچه مطالعاتیبیورکلارک ورایت (1979)
بیورکلارک ورایت در مورد میزان واکنش بازار تحقیقی انجام دادند. آنها نمونه متشکل از 276 شرکت را برای دوره 10 ساله از 1965 تا 1974 مورد مطالعه و تحقیق قرار دادند. در مورد هر شرکت موجود در این نمونه و برای هر سال که این نمونه مورد تحقیق قرار میگرفت، آنها تغییرات غیر منتظره در سود خالص را محاسبه کردند، سپس با روش مبتنی بر الگوی بازار در صدد بر آمدند بازده غیر عادی سهام مربوط به تغییر غیر منتظره در سود خالص را محاسبه نمایند. این پژوهشگران با مقایسه کردن تغییرات غیر منتظره سود با بازده غیر عادی سهام به این نتیجه رسیدند که هر قدر شدت تغییرات در سود خالص غیر منتظره بیشتر باشد بازار اوراق بهادار واکنش بیشتری نشان خواهد داد، این نتیجه با کاربرد الگوی قیمت گذاری داراییهای سرمایهای و با روش مبتنی بر سودمندی اطلاعات از نظر تصمیمگیری سازگار است.
تحقیقات داخلی
محمد رضا ذاکری (1375) به بررسی تحلیلی کوتاه مدت و بلند مدت سهام جدید الوررود در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. هدف وی از انجام این تحقیق بررسی مقایسه بازده سهام جدید در مقایسه با بازده شاخص بورس اوراق بهادار در کوتاه مدت و بلند مدت میباشد. نتایج تحقیق حاکی از این میباشد که شرکتهای جدید طی 4 ماه اول معامله به طور متوسط 7/11% بازده اضافی (غیر عادی) و در دوره بلند مدت 3 ساله 4/16% کسر بازده داشتند (ذاکری، 1375،ص 45)1.
حمید خالقی مقدم (1377)وی در رساله دکتری خود دقت پیشبینی سود شرکتهای جدید الورود به بورس اوراق بهادار تهران و عوامل موثر بر آن رابرای سالهای 1373تا 1375 مورد بررسی قرار داد.از جمله عواملی که بر دقت پیش بینی سودشرکتها موثربوده ودرتحقیق اومورد بررسی قرار گرفته،متغیرهایی چون: اندازه شرکت ،عمرشرکت ،قیمت سهام ودرجه اهرم مالی شرکت است. وی به این نتیجه رسید که بین تغییرات قیمت سهام و دقت پیش بینی سود رابطه معکوس و بین دقت پیش بینی سود و اندازه شرکت های جدید الورود به بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم وجود دارد.
عبده تبریزی و دموری (1382)در تحقیقی با عنوان شناسایی عوامل مؤثر بر بازده بلند مدت سهام جدیداً پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکتهایی را بررسی کردند که برای نخستین بار در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده بودند. در این تحقیق شرکتهای تازه وارد به بازار طی سالهای 1369 تا 1374 مورد بررسی قرار گرفتهاند و عوامل مؤثر بر بازده بلند مدت این شرکتها به طور خاص مورد آزمون قرار گرفته است. این عوامل عبارت از حجم معاملات سالانه سهام، اندازه شرکت و بازده کوتاه مدت حاصل از خرید و فروش سهام شرکتهای مربوط است. نتایج این تحقیق نشان دهنده وجود بازده کوتاه مدت بیشتر سهام شرکتهای جدیدالورود به بازار نسبت به شاخص بازار بوده است. بنابراین آنان عملکرد قیمتگذاری سهام شرکتهای جدیدالورود به بورس را مشابه بازارهای سرمایه در کشورهای مختلف دانستهاند (عبده تبریزی و دموری، 1382،ص 27)2.
بهرام فر (1383)وی در مقاله ای به بررسی تأثیر متغیرهای حسابداری بر بازده غیر عادی آتی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 74 ـ 82 پرداخت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که متغیرهای درجه اهرم مالی، اقلام تعهدی،ارزش بازار شرکت،نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام،هزینه استقراض،توزیع سود نقدی،با بازده غیر عادی سهام رابطه معکوس دارند.درحالی که متغیرهای نرخ بازده سرمایهگذاری، رشد دارایی ثابت، تغییر در وجوه نقد عملیاتی، ، رابطه مستقیمی با بازده غیر عادی دارند.
3 ـ 1 بیان مسئلهگزارشهای مالی از مهمترین فرآوردههای سیستم اطلاعاتی حسابداری است که برای گروههای مختلفی از استفادهکنندگان برون سازمانی، اطلاعات مالی را در چارچوب مشخصی ارائه میکند که این اطلاعات در تعیین قیمت سهام بیتأثیر نیست. تغییرات قیمت سهام شرکتها تحت تأثیر عوامل مختلفی است. یکی از عوامل موثر بر روند قیمت سهام یک شرکت نشانهها و علائمی است که به صورت اطلاعات مختلف از داخل آن شرکت انعکاس مییابد و در دسترس سرمایهگذاران قرار میگیرد. از جمله اطلاعات منتشره از سوی شرکتها، صورتهای مالی اساسی و اعلان سود پیشبینی شده هر سهم برای سال آینده است. این اطلاعات حسابداری نقش مهمی در تصمیمگیری سرمایهگذاران در خصوص خرید، فروش و نگهداری سهام دارند.
پیشبینی سود حسابداری و تغییرات آن به عنوان یک رویداد اقتصادی از دیر باز مورد علاقه سرمایهگذاران مدیران، تحلیلگران، پژوهشگران و اعتباردهندگان بوده است. بنا براین پیشبینی عنصر کلیدی در تصمیمگیریها است.
از طرفی خرید سهام شرکتهای جدیدالورود به بورس، نسبت به سایر شرکتها فرآیندی مخاطره آمیز است، زیرا به دلیل عدم سابقه معاملاتی، اطلاعات تاریخی مربوط به آنها اندک است. از سوی دیگر عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران وسرمایه گذاران بالقوه، مهمترین مسئله ای است که سرمایهگذاران در مورد این شرکتها با آن مواجهند. در چنین شرایطی شرکتهای جدیدالورود اطلاعاتی به بازار ارائه می کنند که بر مبنای آنها سهام قیمت یابی می شود.
شواهد تجربی نشان میدهد سرمایهگذاران به اطلاعاتی نظیر سود هر سهم اتکاء کرده و در قیمتگذاری سهام از آن استفاده میکنند. این پیشبینیها بیانگر انتظارات مدیریت از عملکرد آتی شرکت است. بنابراین خطای پیشبینی سود عامل مهمی در عملکرد بازار ثانویه است. پژوهشهای متعددی نیز در زمینه تبیین عوامل مؤثر در پیش بینی سود و بازده سهام وجود دارد که بر مربوط بودن سود پیشبینی شده در تصمیمگیری استفاده کنندگان صورتهای مالی تأکید دارند. این پژوهشها در حوزه عرضه اولیه سهام و یا پس از چند سال فعّالیّت در بازار سرمایه هستند.
با توجه به مطالب فوق این سؤال مطرح میشود که آیا خطای پیشبینی سود هر سهم بر بازده غیر عادی سهام شرکتها در سال ورود به بورس تأثیر میگذارد؟ و آیا این تأثیر با گذشت یک سال از ورود شرکتها به بورس همچنان وجود دارد یا تغییر میکند؟و در صورت تغییر ناشی از چه عواملی است؟
4 ـ 1 چارچوب نظری تحقیقدر سالهای اخیر نحوه گزارشگری و افشای اطلاعات حسابداری مؤثر بر تصمیمات استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی مورد توجه محقّقین حسابداری قرار گرفته است. بسیاری از تحقیقات اخیر به بررسی توان پیشبینی اقلام حسابداری پرداخته است. استفادهکنندگان از صورتهای مالی توجه بیشتر و عمیقتری به قدرت پیشبینی اقلام مندرج در این صورتها داشتهاند. از نظر تحلیلگران مالی، اقلام صورتهای مالی با توجه به میزان توان پیشبینی در تصمیمگیری ارزش دارند.
عرضه عمومی سهام یکی از متداولترین روشهای واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی است، بدون تردید قیمتگذاری مناسب سهام در عرضه اولیّه برای شرکتهایی که برای نخستین بار وارد بازار سرمایه میشوند بسیار حائز اهمیّت است. زیرا اگر قیمت عرضه اولیّه سهام کمتر از واقع تعیین شود شرکت به منابع مورد نیاز خود دست پیدا نکرده و چنان چه قیمت عرضه اوّلیّه بیش از واقع تعیین شود سرمایهگذاران ازخرید سهام خودداری میکنند.
با وجود این که در اکثر کشورها، تحقیقات متعددی در خصوص سودمندی اطلاعات حسابداری در ارزشگذاری یا برآورد قیمت عرضه اوّلیّه و ارتباط آن با بازده کوتاه مدت و بلند مدت سهام به عمل آمده، تحقیقاتی که در ایران صورت گرفته انگشت شمار است (از جمله تحقیق ظریف فرد 1383، ایمانی 1384 و باقر زاده 1386) ـ نتایج این اطلاعات حاکی از این است که بازده بلند مدّت سهام جدید کمتر از بازده بازار است که از آن تحت عنوان معمای عملکرد کمتر سهام جدید نام برده شده است.
از دهه 90 تاکنون تحقیقات کاربردی بیشتری در مورد تأثیر متغیرهای حسابداری بر بازده غیر عادی سهام و سودمندی اطلاعات حسابداری برای تحلیلگران مالی و سرمایهگذران انجام شده است.
جدول شماره (1ـ 1) تحقیقات متعددی را که در این زمینه صورت گرفته در خود جای داده و چارچوب نظری تحقیق برگرفته از این تحقیقات میباشد.
جدول (1 ـ 1) مطالعات انجام شده در ارتباط با متغیرهای تحقیقسال محقق / محققین متغیر مورد مطالعه یافتههای پژوهش
1983 کوپر و تیلور طول دوره پیشبینی و دقت پیشبینی سود بین طول دوره پیشبینی و دقت پیش بینی سود رابطه منفی وجود دارد.
1992 کوک اندازه شرکت و دقت پیشبینی سود بین اندازه شرکت و دقت پیشبینی سود رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
2000 هارتنت و رامک اعتبار حسابرسی و خطای پیشبینی سود بین اعتبار حسابرسی و خطای پیشبینی سود رابطه معنادار منفی وجود دارد.
2009 یانتی و فلورنس اندازه شرکت، طول دوره پیشبینی، صنعت، و خطای پیشبینی سود و بازده خطای پیشبینی روی عملکرد (بازده) کوتاه مدت سهام در عرضههای اولیه اثر میگذارد.
2001 فرت سود و بازده غیر عادی ارتباط معنیدار مثبت بین خطای برآورد سود و بازده غیر عادی سهام وجو دارد.
2000 آلوارز و گنزالز بازده بلند مدت و عرضه اولیه بین عرضه اولیه زیر قیمت و بازده بلند مدت عرضه اولیه سهام رابطه مثبت وجود دارد.
2000 اکبو و نرلی اهرم، نقد شوندگی و بازده بلند مدت عرضه اولیه شرکتهای عرضه کننده سهام، دارای اهرم کمتر و نقد شوندگی بیشتر در هر یک از سه سال پس از عرضه اولیه هستند که کاهش ریسک و بازده مورد انتظار سهامداران را تحقق میبخشد.
2004 محمد عمران بازده کوتاه مدت و بلند مدت سهام انتشار یافته دارای بازده غیر عادی مثبت از شروع انتشار تا یک سال بعد و بازدههای غیر عادی منفی در دوره زمانی سه تا پنج ساله میباشد.
1992 بکارت و هدریک سود تقسیمی و بازده سود تقسیمی بر بازده غیر عادی آتی سهام تأثیر گذار است.
1995 و 1997 فاما و فرنچ ارزش بازار، درجه اهرم مالی و بازده غیر عادی ارزش بازار و درجه اهرم مالی از متغیرهای مؤثر بر بازده غیرعادی آتی سهام هستند.
1382 عبده تبریزی و دموری بازده بلند مدت وجود بازده کوتاه مدت بیشتر سهام شرکتهای جدیدالورود به بازار نسبت به شاخص بازار و بازده بلند مدت کمتر نسبت به شاخص بازار است.
2004 زالوکی، کمبل، گوداکری بازده بلند مدت و عرضه اولیه بازده بلند مدت در صنایع مختلف و در تابلو اصلی و فرعی عرضه اولیه تفاوت معنا دار است.
2002 کلارکسون و همکاران دقت برآورد سود و بازده سهام سود افشا شده در گزارشهای شرکتهای دارای عرضه عمومی اولیه با ارزش بوده و بین دقت برآورد سود و بازده سهام رابطه منفی معناداری وجود دارد.
2003 جرجیا خطای پیشبینی سود و بازده غیر عادی بین خطای پیشبینی سود و بازده غیر عادی سهام رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
2005 لونکانی و همکاران سود و بازده بلند مدت غیر عادی برآوردهای سود مدیران خوش بینانه بوده و دقت بیشتری نسبت به مدلهای سری زمانی دارد و بین برآورد سود و بازده بلند مدت رابطه منفی وجود دارد.
5 ـ 1 اهمیّت و ضرورت تحقیقدر دنیای سرمایهگذاری، تصمیمگیری مهمترین بخش از فرآیند سرمایهگذاری است که طی آن سرمایهگذاران در جهت رسیدن به حداکثر منافع و ثروت خویش ، نیازمند اتخاذ بهینهترین تصمیمات میباشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرآیند تصمیمگیری، اطلاعات است. اطلاعات میتواند برفرآیند تصمیمگیری تأثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت میشود. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایهگذاری متأثر از اطلاعات است. نظریه پردازان بازارهای اوراق بهادار، گزارشگری مالی را مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایهگذاران میدانند. به همین دلیل یکی از اهداف حسابداری و تهیه صورتهای مالی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیمگیری است.
بر این اساس اطلاعات حسابداری بایستی سرمایهگذاران را جهت پیشبینی رویدادهای آتی یاری دهد. سرمایهگذاران اغلب به دنبال به حداکثر رساندن بازده سرمایهگذاری خود هستند. جهت این امر تشخیص این که سهام چه زمانی خریداری شده، تا کی نگهداری و چه زمانی فروخته شود آنها را قادر به تأمین هدف به حداکثر رساندن منافع حاصل از سرمایهگذاریهای خود مینماید.
بدین علّت موضوع بررسی رابطه بین خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکتها در دو مقطع زمانی انتخاب گردید تا از طریق بررسی تجربی و انجام آزمونهای علمی بر روی اطلاعات وقوع یافته طی سالهای متمادی در بورس اوراق بهادار تهران راهکارهای مفیدی در امر تصمیمگیری خرید و فروش سهام به سرمایهگذران در بورس اوراق بهادار تهران ارائه شود. همچنین این تحقیق در راستای کمک به تصمیمگیرندگان و مدیران مالی برای پیشبینی سود در بودجه سال مالی و مقایسه میزان تحقق سود واقعی و پیشبینی شده در پایان سال مالی و نهایتاً اعمال تعدیلات لازم میباشد.
6 ـ 1 اهداف تحقیقنظر به این که مدیران، تحلیلگران و سرمایهگذاران بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکتها اختصاص دادهاند به نحوی که از آن برای ارزیابی عملکرد شرکت استفاده میکنند و هم چنین با توجه به این که تصمیمگیری در مورد خرید، نگهداری یا فروش سهام برای سرمایهگذران از اهم امور تلّقی میگردد و گذشته از دیگر شواهد و اطلاعات، توان پیشبینی نرخ بازده سهام در اخذ چنین تصمیماتی بسیار تأثیرگذار میباشد، هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکتها در دو مقطع زمانی میباشد.
امیدواریم نتایج این تحقیق بتواند به عنوان ابزار و معیاری جهت سنجش میزان دقت پیشبینی سود شرکتها مورد استفاده قرار گیرد و سرمایهگذران نیز بتوانند تصمیمات بهینهای اتخاذ کنند.
مدل تحقیق و شیوه اندازهگیری متغیرها
مدل پژوهش حاضر به صورت زیر ارائه میگردد. در مدل ارائه شده تمام متغیرها به صورت سالانه محاسبه می گردد :
(1 ـ 1)
ABRt = α 0 + α 1 FEit + α 2 SIZeit + α 3 Flit + α 4 ROAit + α5 LARit + α6 CFoit + α7 Li /EQ + α8 I it + α9 ( DPS/ EPS ) it + E it
که در آن:
ABRt : بازده غیر عادی سهام شرکت i در زمان t (متغیر وابسته)
FEit : خطای برآورد سود هر سهم شرکت i در زمان t (متغیر مستقل)
SIZe : اندازه شرکت (متغیر کنترل)
Fl : درجه اهرم مالی (متغیر کنترل)
ROA : بازده دارایی (متغیر کنترل)
LAR :بازده داراییهای ثابت (متغیر کنترل)
CFo : وجوه نقد عملیاتی (متغیر کنترل)
Li / EQ : نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (متغیر کنترل)
I : هزینه بهره (متغیر کنترل)
DPS/ EPS : توزیع سود نقدی (متغیر کنترل)
E : خطای برآورد
α 0 : عرض از مبدأ رگرسیون
α 1 تا α 9 : برآورد کننده شیب خط رگرسیون
که شیوه محاسبه هر یک از متغیرها به شرح زیر است:
بازده غیرعادی
بازده غیر عادی برابر است با تفاوت بین نرخ بازده شرکت و بازده بازار، برای تعیین بازده غیرعادی از مدل تعدیل شده بازار (مدل ساده بازار) استفاده میشود (ایزدی نیا، 1382 ، ص 116).
ABRit = Rit – Rmt
(2-1)
که:
Rit : نرخ بازده سالانه سهام i در زمان t
Rmt : نرخ بازده سالانه بازار در زمان t
نرخ بازده سالانه سهام:
نرخ بازده سهام برای شرکتهای نمونه به صورت زیر محاسبه میشود:
(3 ـ 1)
Rit=Pit+Dit-Pi0Pi0×100که:
Pit : قیمت سهام i در انتهای زمان t
Pio : قیمت سهام i در ابتدای زمان t
Dit : سود سهام پرداختی توسط شرکت i در زمان t

متن کامل در سایت امید فایل 

نرخ بازده سالانه بازار:
در این تحقیق نرخ بازده بازار بر اساس شاخص کل بورس سهام محاسبه خواهد شد.
(4 ـ 1)
Rmt=Imt-Im0Im0که:
Imt : شاخص کل بورس در پایان زمان t
Imo : شاخص کل بورس در ابتدای زمان t
خطای پیشبینی سود هر سهم
برای اندازهگیری خطای پیشبینی سود هر سهم از شاخص زیر استفاده میشود:
(5 ـ 1)
FE=At-FtFt×100که:
At : سود واقعی شرکت در زمان t
Ft: سود پیشبینی شده شرکت در زمان t
همچنین شیوه اندازهگیری متغیرهای کنترل در جدول زیر ارائه شده است:
جدول (2 ـ 1) شیوه اندازهگیری متغیرهای کنترلعنوان متغیر شیوه اندازهگیری
اندازه شرکت (قیمت بازار سهام × تعداد سهام) LOG
درجه اهرم مالی کل بدهی ها
کل دارایی ها
بازده دارایی سود وزیان پس از کسر مالیات
کل دارایی ها
بازده داراییهای ثابت جمع درآمدها
خالص دارایی های ثابت
وجوه نقد عملیاتی وجوه نقد عملیاتی
تعداد سهام
نسبت بدهی به حقوق صاحبات سهام () کل بدهی
حقوق صاحبان سهام
هزینه بهره هزینه بهره
تعداد سهام
توزیع سود نقدی سود نقدی تقسیم شده
سود هر سهم
7ـ 1 حدود مطالعاتیقلمرو تحقیق چارچوبی را فراهم میکند تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.
1-7-1قلمرو مکانی تحقیقجامعه آماری مورد مطالعه کلیه شرکتهای تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن معیارهای ذکر شده میباشد.
2-7-1قلمرو زمانی تحقیقدوره زمانی این پژوهش با توجه به در دسترس بودن اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق و محدودیتهای هزینه و زمان، 6 ساله و از ابتدای سال 1382 تا انتهای 1387 میباشد.
3-7-1قلمرو موضوعی تحقیقدر این پژوهش، بررسی رابطه بین خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام مربوط به شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی مورد کنکاش قرار میگیرد.
8 ـ 1 فرضیه های تحقیقبا توجه به اهداف تحقیق، سؤالات اساسی پژوهش و هم چنین چارچوب نظری تحقیق فرضیّات زیر تدوین و ارائه میگردد تا پس از جمع آوری اطلاعات، آنها را برای تأیید یا رد مورد آزمون قرار دهیم:
فرضیات اصلی:
بین خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام در سال ورود به بازارسرمایه رابطه وجود دارد.
بین خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام شرکت پس از یک سال از ورود به بازارسرمایه رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی:
نوع صنعت بر رابطه بین خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام تأثیر میگذارد.
9 ـ 1 ـ تعریف واژهها و اصطلاحات
بازارسرمایه
بازار سرمایه ، بازاری برای دارایی هایی با سر رسید بیش از یک سال (ابزار مالی بلند مدت)محسوب می گردد . از طریق انتشار اوراق بهادار توسط واحدهای متقاضی سرمایه که دارای فرصت های سرمایه گذاری مناسب تر و نیازمند به تامین مالی بلند مدت می باشند ، پس اندازهای افراد به سرمایه گذاری تبدیل می گردد. در بازار سرمایه عرضه و تقاضای سرمایه ، نرخ بازدهی سرمایه را مشخص می کند (راعی و تلنگی ، 1387،ص44-42 ).
عرضه عمومی اولیه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *