*319

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکز
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)
گرایش”تحول”
عنوان:
تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو
استاد راهنما: دکتر پروانه گلرد
استاد مشاور: دکتر ماندان مومنی
پژوهشگر:
زینب رضایی ده مراد

پاییز93
039941500
بسمه تعالی
دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
******************************************************************
(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است)
نام واحد دانشگاهی: تهران مرکزی کد واحد : 101 کد شناسایی پایان‌نامه : 10121210921123
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو
نام ونام خانوادگی دانشجو: زینب رضایی ده مراد
شماره دانشجوئی : 910595689
رشته تحصیلی : مدیریت دولتی تاریخ شروع پایان نامه : 12/12/92
تاریخ اتمام پایان نامه : 3/9/93
استاد /استادان راهنما : دکتر پروانه گلرد
استاد/استادان مشاور : دکتر ماندان مومنی
آدرس و شماره تلفن : برزگراه نواب جنوب، خیابان شهید صفدری، پلاک1،بارز3، طبقه3، 09100076454
چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده) :
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو می باشد. برای این منظور بعد از مرور ادبیات تحقیق7 فرضیه شامل یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی تدوین گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از پرسش نامه ای که میان جامعه آماری توزیع شده استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان بخش تولید شرکت ایران خودرو اعم از زن و مرد با هر ترکیب سنی شامل310 نفر تشکیل می دهند که نمونه ای 173 نفر متناسب با جامعه آماری پژوهش با استفاده از فرمول کوکران به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است. در این پژوهش از تکنیک های آمار توصیفی برای بررسی و تجزیه و تحلیل متغییرهای جمعیت شناختی و از آزمون های همبستگی اسپیرمن و نیز تحلیل رگرسیون چندگانه برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که میزان همبستگی بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی797/0 و در سطح بالایی قرار دارد. تمام مولفه های مدیریت دانش شامل خلق دانش با ضریب همبستگی(698/.)، نگهداری دانش با ضریب همبستگی(679/.)، انتقال دانش با ضریب همبستگی(748/.) و کاربرد دانش با ضریب همبستگی(743/.) بر کارآفرینی سازمانی تاثیر مثبت دارند. همچنین ضریب تعیین بیانگر این است مدیریت دانش به عنوان متغییر مستقل6/62 درصد از تغییرات متغییر وابسته کارآفرینی سازمانی را تبیین کنند. و میزان بتای بدست آمده در رگرسیون برای متغییر انتقال دانش 325/0و برای بکارگیری دانش560/0 که در سطح زیر05/0 معنی دار می باشد. در آخر با استفاده از آزمون ناپارامتریک دوجمله ای مشخص شد که وضعیت مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی و تمام ابعاد آن در شرکت ایران خودرو نا مطلوب می باشد.
کلید واژه ها: مدیریت دانش، کارآفرینی سازمانی

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش
عنوان صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
بیان مساله تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… 4
اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 5
هدفهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
چارچوب نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. 7
مدل تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
سوالات یا فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 13
روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
جامعه آماری و حجم آن ……………………………………………………………………………………………………………….. 13
برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………… 13
روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………. 14
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………… 14
متغییرها و واژه های کلیدی …………………………………………………………………………………………………………… 14
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
بخش اول:
مدیریت دانش
2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
2-1-1- تاریخچه مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………………………. 20
2-1-2- دانش: تعاریف و دسته بندی ها…………………………………………………………………………………………………………. 22
2-2-2-1- تعریف دانش………………………………………………………………………………………………………………………………. 23
2-2-2-2- دسته بندی دانش…………………………………………………………………………………………………………………………. 23
2-1-3- انواع دانش……………………………………………………………………………………………………………………………………… 25
2-1-3-1- تقسیم بندی ارسطو…………………………………………………………………………………………………………………….. 25
2-1-3-2- دانش ضمنی و دانش صریح………………………………………………………………………………………………………….. 25
عنوان صفحه
2-1-3-3- دانش شخصی و دانش سازمانی…………………………………………………………………………………………………….. 26
2-1-3-4- انواع دانش بر مبنای کارکرد………………………………………………………………………………………………………….. 27
2-1-3-5- تقسیم بندی مک لوپ…………………………………………………………………………………………………………………. 28
2-1-3-6- دانش رسمی و دانش سازمانی………………………………………………………………………………………………………. 29
2-1-4- تعریف مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………………….. 30
2-1-4-1- دلایل اهمیت به کارگیری مدیریت دانش………………………………………………………………………………………… 33
2-1-4-2- عوامل اصلی موفقیت مدیریت دانش از دیدگاه محققین…………………………………………………………………….. 36
2-5-1- استراتژی های مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………………. 37
2-1-6- چرخه مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………………………….. 38
2-1-6-1- چرخه مدیریت دانش مک الوری…………………………………………………………………………………………………… 39
2-1-6-2- چرخه مدیریت دانش بیوکویتز و ویلیامز…………………………………………………………………………………………. 40
2-1-6-3- چرخه مدیریت دانش یکپارچه داکلر………………………………………………………………………………………………. 41
2-1-7- راهبردهای مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………………… 42
2-1-7-1- راهبردهای ساختاری……………………………………………………………………………………………………………………. 42
2-1-7-2- راهبردهای فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………………… 43
2-1-7-3- راهبردهای فناوری………………………………………………………………………………………………………………………. 45
2-1-8- مدل های مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………………….. 46
2-1-8-1- مدل عمومی دانش………………………………………………………………………………………………………………………. 46
2-1-8-2- مدل سوناسی و سوری………………………………………………………………………………………………………………… 47
2-1-8-3- مدل بک من………………………………………………………………………………………………………………………………. 48
2-1-8-4- مدل پایه های ساختمان دانش……………………………………………………………………………………………………… 48
2-1-8-5- مدل مک الروی………………………………………………………………………………………………………………………… 51
2-1-8-6- مدل پیتر گوشتاک…………………………………………………………………………………………………………………….. 52
2-1-8-7- مدل استیو هالس……………………………………………………………………………………………………………………….. 53
عنوان صفحه
2-1-8-8- مدل شش بعدی مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………… 55
2-1-8-9- مدل کلی سختار نظام های مدیریت دانش…………………………………………………………………………………….. 56
2-1-8-10- مدل کافرا……………………………………………………………………………………………………………………………….. 57
2-1-8-11- مدل نوناکا و تاکه اوچی……………………………………………………………………………………………………………… 58
2-1-8-12- مدل هیستینگ…………………………………………………………………………………………………………………………… 61
2-1-8-13- مدل مدیریت دانش میلتون…………………………………………………………………………………………………………. 61
2-1-8-14- الگوی بوکویتز و ویلیامز……………………………………………………………………………………………………………. 64
2-1-8-15- مدل بویست…………………………………………………………………………………………………………………………….. 65
2-1-8-16- مدل مدیریت دانش بنیادی در سازمان…………………………………………………………………………………………. 66
2-1-8-17- مدل ادل و گریسون………………………………………………………………………………………………………………….. 68
2-1-8-18- مدل هفت سی ………………………………………………………………………………………………………………………. 71
بخش دوم:
کارآفرینی سازمانی
2-2- کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………. 72
2-2-1- مفهوم و تعاریف کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………………….. 72
2-2-2- تاریخچه کارآفرینی………………………………………………………………………………………………………………………….. 74
2-2-3- تعریف کارآفرین……………………………………………………………………………………………………………………………… 75
2-2-3-1- صفات و ویژگی های کارآفرینان……………………………………………………………………………………………………. 76
2-2-4- انواع کارآفرینی………………………………………………………………………………………………………………………………… 79
2-2-4-1- کارآفرینی فردی………………………………………………………………………………………………………………………….. 80
2-2-4-2- کارآفرینی درون سازمانی………………………………………………………………………………………………………………. 80
2-2-4-3- کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………. 80
2-2-4-4- کارآفرینی شرکتی…………………………………………………………………………………………………………………………. 81
عنوان صفحه
2-2-4-5- کارآفرینی اداری…………………………………………………………………………………………………………………………… 82
2-2-4-6- کارآفرینی از راه دور…………………………………………………………………………………………………………………….. 82
2-2-4-7- کارآفرینی فرصت گرایانه……………………………………………………………………………………………………………… 82
2-2-4-8- کارآفرینی اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………………………………… 83
2-2-4-9- کارآفرینی دولتی………………………………………………………………………………………………………………………….. 83
2-2-4-10- کارآفرینی اکتسابی…………………………………………………………………………………………………………………….. 83
2-2-5- تعریف کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………………………………………………… 83
2-2-5-1- ویژگی های کارآفرینان سازمانی…………………………………………………………………………………………………….. 86
2-2-5-2- عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………………………………….. 88
2-2-5-2-1- عوامل زمینه ای موثر بر کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………………… 89
2-2-5-2-2- عوامل ساختاری موثر بر رفتار کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………… 89
2-2-5-3- ویژگی های سازمان های کارآفرین…………………………………………………………………………………………………. 91
2-2-5-3-1- ابعاد ساختاری…………………………………………………………………………………………………………………………. 91
2-2-5-3-2- ابعاد محتوایی………………………………………………………………………………………………………………………….. 94
2-2-5-4- موانع و محدودیت های کارآفرینی در سازمان………………………………………………………………………………… 95
2-2-6- الگوهای کارآفرینی در سازمان………………………………………………………………………………………………………….. 96
2-2-6-1- الگوی کارآفرینی سازمانی کورنوال و پرلمن……………………………………………………………………………………. 96
2-2-6-2- مدل ترغیب کارافرینی کوراتکو و هاجتس………………………………………………………………………………………. 97
2-2-6-3- مدل کارآفرینی سازمانی فرای………………………………………………………………………………………………………… 99
2-2-6-4- مدل4E……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
2-2-6-5- مدل کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ…………………………………………………………………………………….. 101
2-2-6-6- مدل کارآفرینی سازمانی کوراتکو و همکارانش………………………………………………………………………………… 107
2-2-6-7- مدل کارآفرینی اکهس و نک………………………………………………………………………………………………………… 109
2-2-6-8- مدل کارآفرینی سازمانی تامپسون…………………………………………………………………………………………………. 110
عنوان صفحه
بخش سوم:
2-3- ارتباط مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………………………………. 112
بخش چهارم:
2-4- پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور …………………………………………………………………………… 113
2-4-1- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ……………………………………………………………………………………………. 113
2-4-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور ……………………………………………………………………………………………….. 116
بخش پنجم:
2-5- معرفی قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 119
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..126
3-1- نوع و روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… 126
3-2- جامعه آماری مورد بررسی…………………………………………………………………………………………………….. 127
3-2-1- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………..127
3-2-2- نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………… 127
3-2-3- واحد تحلیل……………………………………………………………………………………………………………………… 128
3-3- شیوه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………. 128
3-4- روش و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….. 128
-4-1- ساختار پرسش نامه مدیریت دانش……………………………………………………………………………………….. 129
3-4-2- ساختار پرسش نامه کارافرینی سازمانی………………………………………………………………………………… 130
3-5- روایی و پایایی پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 131
3-5-1- روایی پرسش نامه……………………………………………………………………………………………………………… 131
3-5-2- پایایی پرسش نامه……………………………………………………………………………………………………………… 131
عنوان صفحه
3-6- روش های جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………… 132
3-7- روش های آماری………………………………………………………………………………………………………………….. 133
فصل4: یافته های تحقیق
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 135
4-2- تحلیل های آمار توصیفی اطلاعات جمعیت شناختی…………………………………………………………………. 135
4-2-1- جنسیت …………………………………………………………………………………………………………………………… 135
4-2-2- سن ………………………………………………………………………………………………………………………………… 136
4-2-3- وضعیت تاهل ………………………………………………………………………………………………………………….. 138
4-2-4- مدرک تحصیلی ………………………………………………………………………………………………………………… 138
4-2-5- رشته تحصیلی ……………………………………………………………………………………………………………………139
4-2-6- سابقه خدمت …………………………………………………………………………………………………………………… 141
4-3- شاخص های توصیفی متغییرهای پژوهش…………………………………………………………………………………. 142
4-3-1- مدیریت دانش و مولفه های آن …………………………………………………………………………………………… 142
4-3-2- کارآفرینی سازمانی و مولفه های آن …………………………………………………………………………………….. 143
4-4- آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها …………………………………………………………………………………………….. 144
4-4-1- بررسی فرض نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف …………………………… 144
4-4-2- تحلیل رگرسیون ابعاد مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی …………………………………………………….. 151
فصل5: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 153
5-2- نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 153
5-2-1- بحث در رابطه با نتایج به دست آمده از پیشینه پژوهش…………………………………………………………… 153
5-2-2- بحث در رابطه با نتایج بدست آمده از تحلیل توصیفی…………………………………………………………….. 154
عنوان صفحه
5-2-3- بحث در رابطه با نتایج به دست آمده از فرضیه های پژوهش……………………………………………………. 155
5-2-3-1- نتایج استنباطی پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 155
5-3- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 157
5-3-1- پیشنهادات کاربردی ………………………………………………………………………………………………………….. 157
5-3-2- پیشنهادها برای فرضیات فرعی پژوهش………………………………………………………………………………… 148
5-3-3- پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………… 150
5-4- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 151
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………..
پیوست1: پرسش نامه…………………………………………………………………………………………………………………..
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل(1-1) مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 12
شکل(2-1) انواع دانش………………………………………………………………………………………………………………………. 28
شکل(2-2) فرایندهای اصلی در چرخه مدیریت دانش………………………………………………………………………….. 39
شکل(2-3) چرخه مدیریت دانش بوکویتز و ویلیامز……………………………………………………………………………… 40
شکل(2-4) چرخه مدیریت دانش یکپارچه…………………………………………………………………………………………… 41
شکل(2-5) مدل عمومی مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………….. 46
شکل(2-6) زیرسیستم های مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………… 47
شکل(2-7) مدل پایه های ساختمان مدیریت دانش………………………………………………………………………………. 49
شکل(2-8) مراحل مدیریت دانش از دیدگاه گوشتاک…………………………………………………………………………… 53
شکل(2-9) مدل مبتنی بر فرایندهای دانش…………………………………………………………………………………………… 54
شکل(2-10) مدل مدیریت دانش فیل پری و الیکاتومی………………………………………………………………………….. 55
شکل(2-11) مدل ساختاری مدیریت دانش………………………………………………………………………………………….. 57
شکل(2-12) مدلKAFRA ……………………………………………………………………………………………………………. 58
شکل(2-13) مدل حلزونی نوناکا و تاکه اوچی……………………………………………………………………………………… 59
شکل(2-14) مدل مدیریت دانش میلتون……………………………………………………………………………………………… 63
شکل(2-15) الگوی فرایند مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………. 65
شکل(2-16) مدل بویست…………………………………………………………………………………………………………………. 66
شکل(2-17) مدل دانش بنیادی…………………………………………………………………………………………………………… 67
شکل(2-18) مدل مبتنی بر فرایندها و فراهم کننده های مدیریت…………………………………………………………….. 69
شکل(2-19) مدل هفت سی……………………………………………………………………………………………………………….. 71
شکل(2-20) انواع کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………………… 81
شکل(2-21) عوامل موثر بر کارآفرینی………………………………………………………………………………………………… 91
شکل(2-22) مدل کارآفرینی سازمانی کورنوال و پرلمن…………………………………………………………………………. 97
شکل(2-23) مدل کوراتکو و هاتجس………………………………………………………………………………………………….. 98
شکل(2-24) مدل کارآفرینی سازمانی4Eزاویر مندوزا…………………………………………………………………………… 101
شکل(2-25) کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ……………………………………………………………………………… 104
شکل(2-26) مدل تکاملی کارآفرینی سازمانی کوراتکو و همکارانش………………………………………………………. 109
شکل(2-27) مدل کارافرینی سازمانی اکهس و نک……………………………………………………………………………….. 110
شکل(2-28) مدل کارآفرینی سازمانی تامپسون…………………………………………………………………………………….. 111
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول(2-1) نخستین تلاش ها در راستای مدیریت دانش……………………………………………………………………… 21
جدول(2-2) عوامل اصلی موفقیت مدیریت دانش از دیدگاه محققین………………………………………………………. 36
جدول(2-3) استراتژی های مدیریت دانش………………………………………………………………………………………….. 37
جدول(2-4) چرخه های مدیریت دانش از دیدگاه صاحب نظران…………………………………………………………… 42
جدول(2-5) ابزار استفاده از فرایند دانش……………………………………………………………………………………………… 51
جدول (3-1) گویه های مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………… 129
جدول (3-2) گویه های کارآفرینی سازمانی ………………………………………………………………………………………. 129
جدول (3-3) پرسش نامه مدیریت دانش …………………………………………………………………………………………… 130
جدول (3-4) پرسش نامه کارآفرینی سازمانی ……………………………………………………………………………………… 130
جدول(3-5) میزان آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسش نامه……………………………………………………………. 132
جدول(4-1) فراوانی و درصد فراوانی جنسیت افراد شرکت کننده…………………………………………………………… 136
جدول(4-2) نتایج مربوط به متغییر سن افراد شرکت کننده…………………………………………………………………….. 137
جدول(4-3) نتایج مربوط به متغییر وضعیت تاهل افراد شرکت کننده………………………………………………………. 138
جدول(4-4) نتایج مربوط به متغییر مدرک تحصیلی در افراد شرکت کننده……………………………………………….. 139
جدول(4-5) نتایج مربوط به متغییر رشته تحصیلی در افردا شرکت کننده………………………………………………… 140
جدول(4-6) نتایج مربوط به متغییر سابقه خدمت در افراد شرکت کننده………………………………………………… 141
جدول(4-7) شاخص های توصیفی مدیریت دانش و مولفه های آن……………………………………………………… 142
جدول(4-8) شاخص های توصیفی کارآفرینی سازمانی و مولفه های آن……………………………………………….. 143
جدول(4-9) نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف………………………………………………………………………………… 145
جدول(4-10) ارتباط بین خلق دانش با کارافرینی سازمانی…………………………………………………………………… 146
جدول(4-11) ارتباط بین ذخیره و نگهداری دانش با کارافرینی سازمانی…………………………………………………. 146
عنوان صفحه
جدول(4-12) ارتباط بین انتقال دانش با کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………….. 147
جدول(4-13) ارتباط بین بکارگیری دانش با کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………. 148
جدول(4-14) بررسی مطلوبیت مدیریت دانش و ابعاد آن ……………………………………………………………………148
جدول(4-15) بررسی مطلوبیت کارآفرینی سازمانی و ابعاد آن…………………………………………………………………149
جدول(4-16) جدول نتایج ضریب رگرسیون بین کارآفرینی سازمانی و مولفه های مدیریت دانش……………… 151
جدول(4-17) همبستگی چندگانه بین مدیریت دانش و کارافرینی سازمانی……………………………………………… 151
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
4-1- فراوانی جنسیت پاسخگویان …………………………………………………………………………………………………… 136
4-2- فراوانی درصد سن افراد پاسخگو……………………………………………………………………………………………… 137
4-3- فراوانی درصد وضعیت تاهل افراد پاسخگو……………………………………………………………………………….. 138
4-4- فراوانی درصد وضعیت آخرین مدرک تحصیلی افراد پاسخگو……………………………………………………. 139
4-5- فراوانی درصد رشته تحصیلی افراد پاسخگو………………………………………………………………………………. 140
4-6- فراوانی درصد سابقه خدمت افراد پاسخگو………………………………………………………………………………… 141
4-7- نمودار میانگین مولفه های مدیریت دانش…………………………………………………………………………………… 143
4-8- نمودار میانگین مولفه های کارآفرینی سازمانی ……………………………………………………………………………..144
فصل اول

کلیات
1-1مقدمه
عصر ما عصر شتاب و سرعت عصر دگرگونی و تغییر است. موج این تغییرات، زندگی همه ما را نیز خواسته یا ناخواسته تحت تأثیر قرار می دهد. از این رو جامعه ای در جهت سازگاری با تغییرات و رقابت جهانی پیشتاز خواهد شد که از نیروی انسانی ماهر و متخصص، خلاق و خودباور برخوردار باشد. در این روحیه نوین، کشور ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند یک نظام آموزشی پویا و مترقی است. رشد سریع جمعیت و افزایش نرخ بیکاری به ویژه در میان فارغ التحصیان مقطع متوسطه و محدودیت ظرفیت دانشگاهها در پذیرفتن دانش آموزان این مقطع چالشهایی است که جامعه ما درگیر آن است. در شرایط کنونی یکی از عواملی که سبب دگرگونی چهره اقتصادی، اجتماعی و صنعتی یک کشور می شود فعالیتهای کارآفرینانه، برخورداری از روحیه کارآفرینی و در نهایت کارآفرینی انسان است. از نظر تیمونز(1990) کارآفرینی، ایجاد یک چیز ارزشمند از هیچ و کارآفرین کسی است که دارای قدرت درک بالا و توانایی یافتن فرصتهاست و می تواند از طریق پرورش اندیشه و ایده خود و تبدیل آن به محصول یا خدمتی جدید، اقدام به ارزش آفرینی از هیچ نماید. ماکس وبر جامعه شناس شهیر آلمانی روحیه کارآفرینی را عاملی مهم در تشریح و تبیین چگونگی شکل گیری تمدن صنعتی و سرمایه داری در مغرب زمین می داند.
در جهان امروز تفکر و نوآوری و کارآفرینی و استفاده از آن در سازمان ها امری اجتناب ناپذیر است. همانطور که تولد و مرگ سازمانها به بینش، بصیرت و توانایی های موسسین بستگی دارد، رشد و بقای آنها به عواملی نظیر توانایی، خلاقیت و نوآوری منابع انسانی آنها وابسته است. اگر برنامه ریزان، تصمیم گیرندگان و کارکنان سازمان کارآفرین باشند، فرصت های اقتصادی را بهتر درک کرده و قادرند از منابع موجود به منظور نوآوری استفاده بیشتری نمایند و در نتیجه سریع رشد کرده و در صحنه رقابت باقی بمانند. در حقیقت کارآفرینی هم می تواند در هنگام آغاز فعالیت اقتصادی یک یا گروهی از افراد اتفاق افتد و هم درون یک سازمان در حال فعالیت رخ دهد. که این نوع کارآفرینی را کارآفرینی سازمانی می گویند. از آنجایی که کارآفرینی سازمانی می تواند به تغییر فناوری و رشد بهره وری منجر شود و توان سازمان برای استفاده از منابع بالقوه خود را افزایش دهد، استفاده از سازوکارهایی که به افزایش آن بیانجامد، از اهمیت بالایی برخوردار است. در عصر کنونی دانش نیز به عنوان منبعی ارزشمند و استراتژیک و همچنین یک دارایی مطرح است و ارائه محصولات و خدمات با کیفیت مناسب، بدون مدیریت و استفاده صحیح از این سرمایه ارزشمند امری دشوار و گاهی ناممکن است. برخی از اندیشمندان معتقدند دانش مبنایی برای نوآوری و موقعیت اقتصادی ایجاد می کند و این امر خود به سبک مزیت رقابتی منجر می شود. باید پذیرفت که عصر تسلط روحیه کارآفرینی فرا رسیده است. در بازارهای پررقابت جهانی سرمایه داری بزرگ کلاسیک به مرور قدرت خود را از دست خواهند داد و صرفا کسانی در عرصه های بین المللی به حیات اقتصادی – اجتماعی ادامه خواهند داد که روحیه کارآفرینی داشته باشند. از این رو در این عرصه نوین رقابتی جامعه ای پیشتاز است که از دانش آموختگانی برخوردار باشند که بتوانند با خلاقیت و پویایی منابع تولید را گردآوری کنند و با کوششهای خلاقانه خود به کسب و کار بپردازند و کارآفرین باشند.(هزار جریبی،1382) یکی از مهمترین متغیرهای که نقش بسزایی در کارآفرینی دارد دانش و اطلاعات است و اینکه چگونه بتوانید دانش را مدیریت کنید و بتوانید به نحو احسن استفاده کنید. امروزه افراد باید بپذیرند که فلسفه حیاتشان تغییر کرده است و دیگر زنده بودن به معنای رسیدن به وضعیت سوددهی مداوم نمی باشد و باید به دنبال رقابت و ابزار آن باشند، چرا که امروزه کمتر شرکتی در این عرصه به صورت سنتی و به دور از قواعد جدید بازی کسب و کار می کند و برای اینکه بتواند پا به پای رقبا باقی بماند یا شاید به سختی و با مهارت بسیار بتواند یک قدم از آنها پیشی گرفت، می بایستی به قواعد بازی کاملا مسلط بود تا شاید روزی بتوان خود یک قاعده جدید انگاشت. بنابراین تسلط بر فناوریها ابزارهای جدید در کسب و کار یک الزام و ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی شود.(باقری،1389)
امروزه قدرت غالب و ابزار سازمان دیگر منابع مادی و فیزیکی نمی باشد بلکه سرمایه فکری و قدرت فکری و مدیریت دانش قدرت غالب و مسلط در عرصه های رقابت جهانی است .(السادات نسبی،1387)
مدیریت دانش از طریق اطلاعات و دانش به برنامه ریزی، هدایت و تصمیم گیری صحیح کمک می کند دانش می تواند در تصمیمات مناسب باشد و از این طریق منجر به کسب رقابتی برای افراد گردد و در نهایت میزان کارافرینی را به صورت چشمگیر افزایش دهد.(دیندارلو،1390) مدیریت دانش به عنوان یک فرایند سیستماتیک جهت پیدا کردن، انتخاب، سازماندهی، چکیده سازی و ارائه اطلاعات در جهت افزایش درک و فهم کارکنان از حوزه خاص مورد علاقه شان می باشد . مدیریت دانش به سازمان در کسب، درک و بینش حاصل از تجربه خود کمک می کند. فعالیت های خاص مدیریت دانش به تمرکز سازمان بر اکتساب، ذخیره سازی و به کار گیری دانش برای مواردی از قبیل حل مسئله، یادگیری پویا، برنامه ریزی استراتژیک و تصمیم گیری کمک می کند که در نهایت موجب کارآفرینی می شود.(باقری،1389)
دانش و تجربه افراد در کنار هم، موجب توسعه کارآفرینی می شوند. مدیریت دانش از طریق مدیریت بهتر ایده ها ، افزایش توانمندی و بهره وری کارکنان و رهبری موثر دانش می تواند منجر به کارآفرینی در افراد گردد. مدیریت دانش از طریق تزریق اطلاعات و دانش در سازمانها به کارآفرینی در فرایند تصمیم گیری، برنامه ریزی، هدف گذاری کمک می کند .(طاهری ، 1389)
بیان مساله تحقیق
امروزه سازمان ها در کشورمان نگاه جدی به مقوله کارآفرینی ندارند و حمایت کافی از کارآفرینان صورت نمی گیرد. حال آنکه سازمان های امروزی در محیطی پویا، پر ابهام و متحول فعالیت می کنند و این تغییر و تحولات به قدری زیاد است که برای آنها چاره ای جز انطباق و پاسخگویی به این تغییرات را باقی نمی گذارد. از این رو تضمین و تداوم حیات و بقا سازمان ها نیازمند یافتن راه حل ها و روش های جدید با مشکلات است که به نوآوری، برای خلق محصولات و فرایندها و روش های جدید بستگی دارد می توان گفت یکی از چالش های مدیران عدم استفاده کافی از مدیریت دانش در سازمان است. در اغلب سازمان ها از توانایی کارکنان استفاده نمی شود. به عبارت دیگر افراد توان بروز خلاقیت، ابتکار، نوآوری و فعالیت های بیشتری دارند و اما در محیط سازمانی به دلایلی از این قابلیت ها به طور مطلوب بهره برداری نمی شود. به همین دلیل و با توجه به قابلیت های مدیریت دانش نظیر خلق دانش، ذخیره و نگهداری دانش، انتقال و به کارگیری دانش می توان تا حد زیادی به سوی کارآفرینی و بالاخص کارآفرینی سازمانی حرکت کرد. مدیریت دانش با ایجاد توسعه و ترویج دانش و تمرکز بر دارایی های غیر فیزیکی سازمان(تجارب و دانش کارکنان) شرایطی را برای بروز رفتار کارآفرینانه فراهم می نماید و باعث بوجود آمدن سازمان های کارآفرین می شود که مجموعه این اقدامات تاثیر مستقیم بر روی رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان دارد. در واقع می توان گفت سازمان ها اگر بخواهند از رویکرد کارآفرینی برای نیل به اهداف خود یعنی بقا رشد و توسعه بهره مند شوند بایستی با مدیریت بر دانش شرایطی را برای بروز رفتار کارآفرینانه فراهم نمایند. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو می باشد. تا بدین وسیله سازمان مذکور با استقرار مدیریت دانش و از مجرای کارآفرینی سازمانی، مزیت رقابتی خود را ارتقا بخشد. در چند سال اخیر به واسطه محدودیت های پدید آمده، کمبودهایی در صنعت خودرو شکل گرفته و اعتبار خودروسازان را نزد مشتریان مخدوش کرده است برای جبران این کمبودها انجام امور اصلاحی برای افزایش کیفیت و جلب رضایت مشتری آغاز شده است. با توجه به مزیت رقابتی که هر دو موضوع برای سازمان ها ایجاد می کنند باعث شد که تحقیق حاضر به بررسی تاثیر این دو مقوله در شرکت ایران خودرو که نیاز به تحول و نوآوری در محصولات و سازمان و همچنین رقابت در بازار بین الملل دارد بپردازد.
بنابراین با توجه به اهمیت مدیریت دانش و کارآفرینی مساله اصلی این تحقیق این است که مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو چگونه تاثیر می گذارد؟
1-3- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:
کارآفرینی سازمانی راهبردی برای توسعه اقتصادی محسوب می شود و سازمانها این استراتژی را در پاسخ به نیازی که به آنها تحمیل شده است به کار می گیرند که عبارتند از:
1-افزایش سریع رقبای جدید
2-ایجاد حس بی اعتمادی نسبت به شیوه های مدیریت سنتی در سازمانها
3-خروج بهترین نیروهای کار از سازمانها و اقدام آنان برای کارآفرینی مستقل
که این موارد موجب شده است تا حیات سازمان هر چه بیشتر در معرض خطر قرار گیرد و مدیران سازمانها دائما به فکر یافتن راه حلی برای رهایی از این مشکلات باشند تا بتوانند با تطبیق هر چه بیشتر با شرایط متغییر اقتصادی و پذیرش ریسک و اعمال نوآوری در محصولات و خدمات، سود کلانی را عاید سازمان سازند. برخی از دلایل عمده ضرورت کارآفرینی در سازمان عبارتند از:
عقب نماندن از رقبا
ضرورت ریسک پذیری
پیشرفت سریع دانش و فناوری
تعامل سازمان با تحولات بازار
خروج بهترین نیروهای کاری از شرکت ها و اقدام به کارآفرینی مستقل
ضرورت ایجاد واحدهای مستقل کاری در بنگاه های بزرگ
توجه ویژه به کارآفرینی در سازمان به دو دلیل اساسی صورت می گیرد:
1-کارکنان و تفکراتشان را در سازمان فعال و پویا نگه دارد.
2- به ساختار سلسله مراتبی سازمان، حیاتی دوباره ببخشد(پارداختچی، شافعی،2005)
یکی از ویژگی های مهم عصر جدید، ظهور پدیده مدیریت دانش است. در سال های اخیر، سازمان ها و شرکت های مختلف، پیوستن به روند دانش را آغاز کرده و مفاهیم جدیدی چون کار دانشی، دانشکار، مدیریت دانش و سازمان های دانشی خبر از شدت یافتن این روند می دهند. پیتر دراکر با بکارگیری این واژگان خبر از ایجاد نوع جدیدی از سازمان ها می دهد که در آنها به جای قدرت بازو قدرت ذهن حاکمیت دارد. بر اساس این نظریه در آینده جوامعی می توانند انتظار پیشرفت و توسعه داشته باشند که از دانش بیشتری برخوردار باشند. به این ترتیب برخورداری از منابع طبیعی نمی تواند به اندازه دانش مهم باشد. سازمان دانشی به توانمندی های دست می یابد که قادر است از نیروی اندک قدرتی عظیم بسازد. مدیریت دانش از یک طرف با جذب دانش های جدید به درون سیستم و از طرفی دیگر با اداره موثر آن دانش ها می تواند مهم ترین عامل تغییر یک سازمان باشد.
دانش سازمانی و کارآفرینی، در دنیای پر شتاب معاصر، فرصت مناسبی است برای سازمان هایی که به خوبی آن را نمی شناسند و به کار می گیرند. در عین حال تهدیدی جدی برای سازمان هایی است که به تحولات محیطی کم توجه بوده و آن را نمی شناسند. در حال حاضر مدیریت دانش و کارآفرینی یک مفهوم جدید و پرطرفدار محسوب می شود و فرایندی است که به سازمان کمک می کند تا اطلاعات و تخصص های مهمی را که قسمتی از حافظه سازمان هستند و معمولا به یک حالت بدون ساختار در سازمان وجود دارند، شناسایی، انتخاب، سازماندهی، توزیع و منتقل نمایند.(لاجوردی و خان بابایی،1386) پس لازم است مدیران عالی سازمان به مفهوم کارآفرینی به طور اعم و کارآفرینی سازمانی به طور اخص حساس باشند و آن را به عنوان یکی از عوامل عمده برای بقا و رشد سازمان در شرایط پر تلاطم و شدیدا رقابتی دنیای امروز در نظر بگیرند. این تحقیق در پی بررسی رابطه مدیریت دانش بر توسعه کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو می باشد. هدف از انجام این مهم این است که بدانیم مدیریت دانش و ابعاد آن بر گرایش به سمت کارآفرینی سازمانی و در نهایت افزایش سودآوری و ماندن در صحنه رقابت موثر است.
1-4- هدفهای تحقیق :
1-4-1- اهداف اصلی: تعیین تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو
1-4-2- اهداف فرعی
تعیین تاثیر خلق دانش بر کارآفرینی سازمانی
تعیین تاثیر ذخیره و نگهداری دانش بر کارآفرینی سازمانی
تعیین تاثیر انتقال دانش بر کارآفرینی سازمانی
تعیین تاثیر به کارگیری دانش بر کارآفرینی سازمانی
1-5- چارچوب نظری تحقیق :
مدیریت دانش یک پدیده جدید، یک مدل تجاری میان رشته ای با همه منظرهای دانش در قالب سازمان می باشد. مدیریت دانش فرایند ایجاب، جذب، بکارگیری و به کار گیری مجدد دانش فردی و سازمانی است بات(2000) مدیریت دانش را “فرایند ایجاد، تایید، ارائه، توزیع و کاربرد دانش می داند”
مدیریت دانش درباره ی کسب و ذخیره کردن دانش کارکنان و قابل دسترسی کردن دانش به دیگران در داخل یک سازمان است.(نوناکا،1995) در راستای نو آوری وسیعتر به عنوان یک عامل اساسی در ازدیاد توسعه محصولات و خدمات بوده است.(مک آدام،2000)
ترسیم جریان دانش، چارچوبی را برای به تصویر کشیدن دانش فراهم می کند که به طور آسان قابل ارزیابی، تغییر و تسهیم به وسیله دیگر کاربران می باشد.
نیسن(2000) یک مدل ترکیبی از فرایند مدیریت دانش با گام های زیر ارائه می دهد:
جمع آوری دانش
سازماندهی دانش
ذخیزه کردن دانش
قابل دسترسی کردن دانش
استفاده و بهره برداری از دانش
ارزیابی دانش
با بهره گیری از اطلاعات و داده های مناسب است.
با ابداع مفهوم مدیریت دانش واتر هاوس استراتژی های تجاری در مدیریت دانش، نوناکا و تاکوشی(1991) با طرح بازبینی تجاری هاروارد و با نگارش کتاب شرکت دانش آفرین(1995)، تام استوارت(1991) با اهمیت به سرمایه فکری، پیتر دراکر (1994)با طرح منبع دانش، رومر(1995) با طرح دانش به عنوان منبع بی پایان و… را ارائه دادند.
از نظر برخی از اقتصاددانان و صاحبنظران و دانشمندان مدیریت؛ کارآفرینان موتور محرّکه و رشد اقتصاد یک جامعه هستند که در محیطی رقابتی و در شرایط عدم تعادل (و نه تعادل ایستا) جامعه را به حرکت در می آورند و توسعه می بخشند.
کلید موفقیت کارآفرینی، یافتن روشهای خلاّقانه ای است که با بکارگیری فناوری های جدید یا بازاریابی بهتر، سریع تر و کم هزینه تر کالاهای جدید، خواسته های بشری را به نحو احسن برآورده می سازند. این به معنا ی تولید کالاهای موجود با هزینه های کمتر یا ارتقاء کیفیت آنها و یا به معنای ایجاد بازارهایی برای کالاهای کاملاً جدید است. کارآفرینی سازمانی یک نوع رفتار سازمانی است و این رفتار سازمانی تابعی از عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه ای می باشد لذا برای اینکه سازمانی بتواند به هدفهای توسعه ای خود دست یابد ، باید به گونه ای این متغییرها را جهت دهد تا این عوامل حامی رفتار کارآفرینانه در سازمان باشند)چون هو و همکاران،2004 به نقل از یداللهی فارسی،1384).
عوامل ساختاری عبارتند از: ساختارسازمانی، راهبرد سازمانی، هدف گذاری صریح و روشن، ایجاد سیستم های بازخورد، حمایت مدیریت عالی، استقلال واحدهای سازمانی، سیستم حقوق و دستمزد، سیستم مالی و بودجه ای، سیستم کنترل و نظارت، آزادی عمل کارکنان، سیستم منابع انسانی، ساختار انعطاف پذیر.
عوامل رفتاری عبارتند از: فرهنگ سازمانی، انگیزش نیروی انسانی، سبک رهبری، ویژگیهای کارکنان و مدیران، آموزش منابع انسانی ، سیستم ارتباطات انسانی و محیط کسب و کار.
عوامل زمینه ای عبارتند از: ارتباط با ارباب رجوع، محیط سیاسی – قانونی، محیط اجتماعی- فرهنگی و محیط اداری.
کارآفرینان افرادی هستند که به امید هر گونه نشانه ای از فرصت های کسب وکار ، اطراف خود را مشاهده می کنند، هوشیاری همیشگی از ویژگی های آنها است و هیچ چیز هم نمی تواند جلوی موفقیت آنها را بگیرد.(لاین دورسن،2012) شومپیتر  معتقد است که کارآفرین نیروی محرکه اصلی در توسعه اقتصادی می باشد و نقش وی عبارتست از نوآوری یا ایجاد ترکیب های تازه از مواد به تعبیری دیگر کار وی تخریب خلاق است. از طرفی دیگر، باتیست  نیز اعتقاد داردکه کار آفرینان منابع را از جایی که بهره وری پایینی دارد به جایی که بهره وری بالایی دارد، منتقل می کنند و این یکی از عوامل موفقیت آنها به شمار می رود زیرا تخصیص مناسب ابزار، تجهیزات، پول، مواد خام و نیروی انسانی سبب رشد و نمو سازمان می شود. به طور کلی می توان گفت، کارآفرین کسی است که با ذهن خلاق، روحیه تهاجمی و داشتن چشم اندازی روشن همراه با خوش بینی و ریسک پذیری و با سخت کارکردن در شرایط تنش زا آینده ایده آلی را برای موفقیت سازمان خویش به تصویر می کشد.

انگیزه ها کارآفرینی
انگیزش به معنای تمایل به انجام یک کار است و فرد با توجه به تواناییهای خویش نیاز خود را برطرف می نماید. لذا سه انگیزه ی اولیه باعث می شود که افراد، کار آفرین شوند. (احمدپورداریانی،1383)
.1  نیاز به پیشرفت
.2   علاقه به آزادی و استقلال
.3    احتیاج به رضایت شغلی
انواع کارآفرینی سازمانی: بر اساس نظریه ی دیوید جانسون کارآفرینی سازمانی را می توان به سه بخش تقسیم کرد:
کارآفرینی درون سازمانی: هنگامی که فعالیت کارآفرینی توسط فرد یا گروه داخل یک سازمان انجام گیرد به آن کارآفرینی درون سازمانی می گویند.
کارآفرینی سازمانی: در کارآفرینی سازمانی محصولات یا فرآیندهای نوآوری شده از طریق القاء و ایجاد فرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان به ظهور می رسد. به عبارت دیگر، مجموعه فعالیت هایی است که از منابع و حمایت سازمانی به منظور دستیابی به نتایج نوآورانه برخوردار می باشد.
کارآفرینی گسترده: با ایجاد فرهنگ می توان از نوآوری و کارآفرینی در سازمان حمایت کرد تا در افراد هم یک نوع احساس تعلق خاطر نسبت به سازمان خود به وجود آید و هم در حوزه کاریشان تشویق شوند.
کارآفرینی مخاطره آمیز سازمانی: این فعالیت در دوره هایی است که سازمان نیازمند شایستگی می باشد و در صورت نیاز اگر امکان پیش افتادن از رقبا وجود داشته باشد، ضروری خواهد بود.
    از طرفی کورنوال و پرلمن(1990) نیز اشکالی از کارآفرینی را به شرح زیر تقسیم بندی کرده اند:کارآفرینی شخصی کارآفرینی در سازمان سازمان کارآفرین
ابعاد کارآفرینی سازمانی از دید آنتونیک و هیسریچ (2003): آنتونیک و هیسریچ با توجه به بررسی هایی که انجام دادند، هشت بعد را برای کارآفرینی درون سازمانی برشمردند.آنها بر این عقیده اند که کارآفرینی درون سازمانی بایستی به عنوان یک مفهوم چند بعدی با هشت بعد متمایز و در عین حال مرتبط نگریسته شود.این ابعاد عبارتند از:
نوآوری در فرآیند و محصولات/ خدمات
تغییر شکل سازمان
واحدها و کسب و کارهای جدید
ریسک پذیری
پیشگامی
رقابت تهاجمی
ما در این تحقیق از مدل عمومی دانش (نیومن و کنراد،1993)استفاده میکنیم. این مدل از چهار فعالیت اصلی تشکیل شده است:
ایجاد دانش که شامل تمام فعالیت هایی است که دانش یا دانش های جدید را به سیستم وارد می کند. در اینجا فعالیت هایی مانند کشف، ایجاد و یا توسعه دانش مهم است.
حفظ و نگهداری دانش: فعالیت هایی مورد نظر است که دانش را در سازمان ماندگار می کند. در این راستا می توان به حافظه سازمانی اشاره کرد.
تبدیل وانتقال دانش: در فعالیت هایی مطرح است که با جریان دانش از شکلی به شکل دیگر و یا از فردی یا گروهی به فرد یا گروهی دیگر، در ارتباط است.
بکارگیری دانش: دانش زمانی ارزشمند است که به کار گرفته شود. فعالیت های مدیریت دانش باید طوری باشد که نه تنها اقدامات و برنامه های کلان سازمان را تحت تاثیر قرار دهد بلکه آثار آن در فعالیت های روزمره سازمان مشاهده شود(نیومن و کنراد،4،1993).
1-6- مدل تحقیق :
در این تحقیق تلاشی برای ساختن یک چهارچوب از لحاظ نظری و از لحاظ عملی مرتبط برای درک مدیریت دانش و تاثیر آن بر روی کارآفرینی انجام شده است.با توجه به این مفاهیم می توان بیان کرد که سازمان ها نیاز به ساختن نظریات در مدیریت دانش دارند. در این تحقیق از مدل نیومن و کنراد(1993) که دارای چهار فعالیت خلق دانش، ذخیره و نگهداری دانش، انتقال دانش و به کارگیری دانش و مدل کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیستریچ(2003) که ابعاد آن نوآوری در محصول، خدمات و فرایند، خودتجدیدی، پیشگامی، رقابت تهاجمی، ریسک پذیری و واحدهای مستقل و کسب و کار جدید می باشد استفاده خواهیم کرد.
26797086360نوآوری در محصول،خدمات و فرایند
00نوآوری در محصول،خدمات و فرایند
3814445339725004002405118110خلق دانش
00خلق دانش

267335311785خودتجدیدی
00خودتجدیدی
14903455270500168084527178000352869524320504001135259080ذخیره و نگهداری دانش
00ذخیره و نگهداری دانش

1490345137160038144451371600
267335138430پیشگامی
00پیشگامی
195707028575کارآفرینی سازمانی
00کارآفرینی سازمانی
291782525400مدیریت دانش
00مدیریت دانش
382397028321000400177080645انتقال دانش
00انتقال دانش

14903454000502595245400053999230251460بکارگیری دانش
00بکارگیری دانش

24701518415رقابت تهاجمی
00رقابت تهاجمی
149034529591000
242570217805ریسک پذیری
00ریسک پذیری

14897101219200
242570100330واحدهای مستقل و کسب و کار جدید
00واحدهای مستقل و کسب و کار جدید

نیومن و کنراد(1993) آنتونیک و هیسریچ(2003)
شکل (1-1-) مدل تحقیق
1-7- سوالات یا فرضیه های تحقیق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه):
1-7-1- فرضیه اصلی: مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی رابطه معنی داری دارد.
1-7-2- فرضیات فرعی
خلق دانش با کارآفرینی سازمانی رابطه معنی داری دارد.
ذخیره و نگهداری دانش با کارآفرینی سازمانی رابطه معنی داری دارد.
انتقال دانش با کارآفرینی سازمانی رابطه معناداری دارد.
بکارگیری دانش با کارآفرینی سازمانی رابطه معناداری دارد.
وضعیت مدیریت دانش در جامعه مورد مطالعه مطلوب نیست.
وضعیت کارآفرینی سازمانی در جامعه مورد مطالعه مطلوب نیست.
1-8- روش تحقیق :
روش تحقیق در این پژوهش بر اساس روش، توصیفی پیمایشی می باشد و از لحاظ نوع استفاده کاربردی می باشد. پژوهشگر در تحقیقات توصیفی سعی می کند تا آنچه را که هست بدون دخالت یا استنتاج ذهنی یا دخل و تصرف در متغیرها گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد(سلیمان پور،94،1381).
تحقیق کاربردی: عبارت است از فعالیت های منظم و برنامه ریزی شده برای کشف مجهولات و دستیابی به دانش جدید و نوآوری در زمینه های مختلف(طالقانی،1370).
1-8-1- جامعه آماری و حجم آن :
جامعه آماری این پژوهش کارکنان شرکت ایران خودرو می باشد که تعداد آنها 310نفر می باشد.
1-8-2- برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ( در صورت نمونه گیری ) :
برای تعیین نمونه آماری از روش تصادفی ساده و برای بدست آوردن حجم نمونه از فرمول کوکران در جامعه محدود استفاده می شود. فرمول کوکران
n=N*z*(α2)2*p*qN-1*d2+zα22(p-q)=(310*1.962*0.5*0.5)(309*0.052+1.962*0.5*0.5)=171N: جامعه نمونه n: حجم نمونه z: ضریب اطمینان 95/. p: مقدار نسبت صفت موجود در جامعه 5/. q: درصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند. q=(p-1) d: مقدار اشتباه مجاز 5./.
1-9- روش گرد آوری اطلاعات :
ابتدا به صورت کتابخانه ای ادبیات پژوهش تکمیل و سپس با استفاده از پرسشنامه اطلاعات جمع آوری خواهد شد. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسش نامه می باشد که با توجه به ادبیات و پیشینه پژوهش های صورت گرفته در زمینه مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی پرسش نامه استاندارد تهیه و پس از جمع آوری دسته بندی و آزمون خواهد شد.
1-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :
در این تحقیق ابتدا با استفاده از آزمون های آماری، توصیفی و استنباطی با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف به بررسی نرمال بودن جامعه می پردازیم و در صورت نرمال بودن از آزمون های پارامتریک و در صورت نرمال نبودن از آزمون های ناپارامتریک استفاده خواهد شد.
1-11- متغیرها و واژه های کلیدی :
ابعاد مدیریت دانش:
مدیریت دانش: نظامی است که با حفظ و تقویت ارزش حال و آینده دارایی های دانشی سازمان، در پی ارتقاء عملکرد افراد و ماشین آلات و نیز محصولات آنهاست.(نیومن و کنراد،1999)
دانش: درک، آگاهی یا شناختی است که در خلال مطالعه، تحقیق، مشاهده یا تجربه نسبت به جهان بیرونی در فرد ایجاد می شود(یمین فیروز،1382).
1 – کسب دانش، اشاره به کلیه فعالیتهایی دارد که مـــــوجب ورود دانش جدید به سازمان می شود.
2 – حفظ و نگهداری دانش که حفظ و موجود بودن دانش در سازمان را تضمین می کند.
3 – انتقال دانش شامل جریان یافتن دانش از یک گروه یا فرد در سازمان به گروه یا فرد دیگری.
4 – بکارگیری دانش شامل فعالیتهایی است که از دانش در فرایندهای کسب و کار استفاده می کنند.
ابعاد کارآفرینی سازمانی
کارآفرینی: فرایند خلق چیزی نو، با صرف وقت و تلاش بسیار و پذیرش خطر احتمالی، روحی و اجتماعی برای بدست آوردن منابع مالی، رضایت شخصی و استقلال است.(رابرت هیستریچ
1985)
ابعاد کارآفرینی سازمانی:
کارآفرینی سازمانی: به فرآیندی اشاره می کند که سازمانها با استفاده از مجموعه فرصت ها و شایستگی های خود منجر به تنوع محصولات و نهایتا توسعه سازمانی می شوند.
نوآوری در محصول،خدمات و فرایند: نوآوری به توانایی تلفیق منابع در روشی برای خلق کالا و روشهای تولیدی جدید و گشودن بازارهای جدید اشاره دارد.
ریسک پذیری: تمایل به اقدامات جسورانه برای فعالیت های مخاطره آمیز
پیشگامی: پیشگامی در جهت معرفی محصول و خدمات جدید.(انتونیک و هیسریچ،2001)
رقابت تهاجمی: تمایل سازمان به چالش در آوردن یا رقابت کردن با رقبا.
واحدهای مستقل کسب و کار: شکل گیری واحدهای مستقل و نیمه ساخته در شرکت، ایجاد واحدهایی جهت پیگیری کسب و کار جدید.(آنتونیک و هیسریچ،2001)
خودتجدیدی: بازسازی مستمر کسب و کار دست یابی به ویژگی های اساسی همچون انعطاف پذیری و انطباق پذیری یک شرکت کارآفرین جزء ضروریات سازمانی است.(آنتونیک و هیسریچ،2001)
فصل دوم
2-1- مدیریت دانش
2-2- کارآفرینی سازمانی
2-3- ارتباط بین مدیریت دانش با کارآفرینی
2-4- مطالعات انجام شده داخلی و خارجی
2-5- تاریخچه شرکت
بخش اول: مدیریت دانش
2-1- مقدمه
اساسی ترین مشخصه سازمان های هوشمند قرن21، تاکید بر دانش و اطلاعات است. مدیریت دانش می تواند چتری برای گستره ی راه کارهای مورد استفاده جهت اداره دانش نیروی کار سازمان در نظر گرفته شود2009)،Hislop). اخیرا دانش به عنوان دارایی اولیه سازمان ها فرض می شود (2005،Sewell). مدیریت دانش، ابزاری مدیریتی و فرایند ایجاد ارزش از دارایی های نامرئی سازمان است. از اوایل دهه نود مدیریت دانش به عنوان روش نوین مدیریتی، بحث داغ متون مدیریت و دیگر حوزه های وابسته بود. این روش، در واقع تکامل دیگر روش های مدیریتی است، نه چیزی که ناگهان کشف شده باشد و بتواند طی6ماه در سازمان پیاده شود. سازمان های موفق دریافته اند که دانش مهم ترین دارایی آنهاست و برخی اصول اساسی مدیریت دانش در کارکنان و سازمان وجود دارد و آنان به مدیریت دانش به عنوان عامل کلیدی موفقیت در سازمان می نگرند. به همین دلیل، سرمایه گذاری های هنگفتی برای بکارگیری این نوع مدیریت هزینه کرده اند. مدیریت دانش متشکل از دامنه ای از استراتژی ها و رویه هاست که در یک سازمان برای رسیدن به اهداف آن با استفاده بهینه از دانش و یا توانایی یک سازمان در استفاده از سرمایه معنوی و دانش دسته جمعی به منظور دستیابی به اهداف خود از طریق فرایندی شامل تولید دانش، بهره گیری دانش و استفاده از آن به کمک فناوری است.داده منتقل می شود، اطلاعات تسهیم می شود، اما دانش صنعتی از افراد و جوامع است که به سادگی قابل انتقال نیست. توبیاس(2000) عنوان می کند که دو دارایی بزرگ وجود دارد که سازمان ها صاحب آن هستند. یکی افرادی که در آن سازمان کار می کنند و دیگری دانشی که در ذهن کارکنان سازمان است. بنابراین دانش را باید خلق، ذخیره و به کار برد که این وظیفه مدیریت دانش است. مدیریت دانش ابزار مهمی است که سازمان ها از طریق آن بهتر می توانند دانش و اطلاعات را مدیریت کنند. در قرن21سازمان ها ذاتا، رقابتی، ثابت قدم و پیشگام می باشند. ایجاد مزیت رقابتی استراتژیک نیازمند نوع جدیدی از سازمان ها می باشد که قابلیت ایجاد دانش برای حداکثر سازی رقابت و موفقیت استراتژیک را داشته باشند. سازمان ها باید برای ایجاد و کنترل دانش دارای ساز وکار هایی باشند. در شرایط کنونی یکی از عواملی که سبب دگرگونی چهره اقتصادی، اجتماعی و صنعتی یک کشور می شود فعالیت های کارآفرینانه برخورداری از روحیه کارآفرینی و در نهایت کارآفرینی انسان است. از نظر تیمونز(1990) کارآفرینی، ایجاد یک چیز ارزشمند از هیچ و کارآفرین کسی است که دارای قدرت درک بالا و توانایی یافتن فرصت هاست و می تواند از طریق پرورش اندیشه و ایده خود و تبدیل آن به محصول یا خدمتی جدید، اقدام به ارزش آفرینی از هیچ نماید. باید پذیرفت که عصر تسلط روحیه کارآفرینی فرا رسیده است. در بازارهای پر رقابت جهانی سرمایه داری بزرگ کلاسیک به مرور قدرت خود را از دست خواهند داد و صرفا کسانی در عرصه های بین المللی به حیات اقتصادی- اجتماعی ادامه خواهند داد که روحیه کارآفرینی داشته باشند. از این رو در این عرصه نوین رقابتی جامعه ای پیشتاز است که از دانش آموختگانی برخوردار باشند که بتوانند با خلاقیت و پویایی منابع تولید را گردآوری کنندو با کوشش های خلاقانه خود به کسب و کار بپردازند و کارآفرین باشند(هزار جریبی،1382) یکی از مهم ترین متغیرهایی که نقش بسزایی در کارآفرینی دارد دانش و اطلاعات است و اینکه چگونه بتوانیم دانش را مدیریت کنیم و بتوانیم به نحو احسن استفاده کنیم. تسلط به فناوری ها و ابزارها جدید در کسب و کار یک الزام و ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی شود.(باقری1389). مدیریت دانش از طریق اطلاعات و دانش به برنامه ریزی، هدایت و تصمیم گیری صحیح کمک می کند دانش می تواند در تصمیمات مناسب باشد و از این طریق منجر به کسب رقابتی برای افراد گردد و در نهایت میزان کارآفرینی را به صورت چشمگیر افزایش دهد(دیندارلو1390). مدیریت دانش به سازمان در کسب، درک و بینش حاصل از تجربه خود کمک می کند. فعالیت های خاص مدیریت دانش به تمرکز سازمان به اکتساب، ذخیره سازی و بکارگیری دانش برای مواردی از قبیل حل مساله، یادگیری پویا، برنامه ریزی استراتژیک و تصمیم گیری کمک می کند که در نهایت موجب کارآفرینی می شود(باقری1389). مدیریت دانش از طریق مدیریت بهتر ایده ها، افزایش توانمندی و بهره وری کارکنان و رهبری موثر دانش می تواند منجر به کارآفرینی در افراد گردد. بنابراین در این فصل با توجه به تعریف و مفهوم مدیریت دانش به بررسی مفاهیمی چون مدیرت دانش و استراتژی های آن و کارآفرینی سازمانی خواهیم پرداخت و عوامل تاثیرگذار بر هر کدام از این مفاهیم را بررسی خواهیم کرد.
2-1-1- تاریخچه مدیریت دانش

این نوشته در مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *