تحقیق علمی - دانلود فایل

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید

واحد علوم و تحقیقات ساوه
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب داریوش رمضی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/ دکترای حرفه ای/ دکترای تخصصی در رشته مدیریت صنعتی که در تاریخ 21/9/1392 از پایان نامه/ رساله خود تحت عنوان "بررسی تاثیر مدیریت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی موثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل بنگاه های تولیدی و حمل و نقل " با کسب نمره 50/17 و درجه عالی دفاع نمودهام بدینوسیله متعهد می شوم:
1- این پایان نامه/ رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی وپژوهشی دیگران(اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و.......) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کردهام.
2- این پایان نامه/ رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر ) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3- چنانچه بعد فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و.... ازاین پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نماییم.
4- چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می‌پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت. /ت
نام و نام خانوادگی: داریوش رمضی
تاریخ و امضاء
2394585-24193500
به نام خدا
منشور اخلاق و پژوهش
بایاری از خداوند سبحان واعتقاد به این که عالم محضر خداست وهمواره ناظر براعمال انسان و به منظورپاس داشت مقام بلند دانش وپژوهش ونظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ وتمدن بشری ،ما دانشجویان و اعضا هیأت علمی واحدهای دانشگاهی آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم :
1- اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هر گونه پنهان سازی حقیقت
2- اصل رعایت حقوق التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان،حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق
3- اصل مالکیت مادی و معنوی تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش
4- اصل منافع مالی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش
5- اصل رعایت انصاف و امانت ،تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال تجهیزات و منابع در اختیار
6- اصل راز داری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد ، سازمانها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق
7- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هر گونه حرمت شکنی
8- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد
9- اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیر حرفه ای و اعلام موضوع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیر علمی می آلایند.
تقدیم به :
محراب دلم
و سنگ صبورم
پدر و مادر مهربانم
سپاسگزاری:
از خداوند متعال به خاطر فرصت دوباره ای که به من عطا فرمود تا بار دیگر ذره ای از راز خلقت شگفت انگیزش را بیاموزم، شاکر و سپاسگزارم.
ازجناب آقای دکتر علیرضا رزقی رستمی، استاد راهنمای محترم و آقای دکتر رضا آقا موسوی، استاد مشاور محترم که راهنمایی های ایشان در این پژوهش راهگشای فعالیت های من بوده است، کمال قدردانی و تشکر را دارم.
ازآقای دکتر امیرحسین محمد داودی در امر به ثمر رسیدن پایان نامه کمال قدردانی را دارم.
از پدر و مادر عزیز و گرامی ام، که از بدو تولد مرا با تمام وجود، در هر مقطع و هر زمانی ازهر لحاظ ممکن و غیر ممکن راهنمایی و حمایت نمودند، از اعماق وجودم با کلامی غیر قابل وصف، کمال سپاسگزاری را دارم.
هم چنین، خداوند متعال را برای عطا کردن چنین والدینی، همیشه شاکر خواهم بود.
از تمامی معلمین، اساتید و دوستانم که در جهت پیشرفت و موفقیت اینجانب تلاش نموده اند، تا زمانی که ضربان قلبم در این جهان به صدا درآید، همیشه سپاسگزارشان خواهم بود.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسئله 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4- اهداف تحقیق 6
1-5- چارچوب نظری پژوهش 7
1-6- متغییرهای پژوهش 8
1-7- فرضیه های پژوهش 9
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
2-1- نقشه ادبیات پژوهش 11
2-2- کرایه حمل و نقل تعادلی چیست ؟ 11
2-3- نظریه دانشمندان 12
2-4- پیشینه پژوهش 14
2-4-1- ده استراتژی مدیریت زمان 14
2-4-2- مقدمه ای درباره مهندسی حمل و نقل 20
2-4-3- برنامه ریزی حمل و نقل عمومی 39
2-4-4- برنامه ریزی ترافیکی و مدلهای مربوط به آن 54
2-4-5- تحلیل هزینه سیستم حمل ونقل 61
2-4-6- مدلسازیکرایهحملکالادرشبکه حملونقل جادههای با رویکرد افزایش قیمت سوخت 67
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-4-7- تاثیر افزایش قیمت سوخت بر تقاضای باری ریلی وسهم آن از حمل ونقل زمینی 68
2-4-8- معضل نوسانات کرایه حمل و نقل 73
2-4-9- سیاست چارچوب قیمت و رفتار مصرف کننده 76
2-4-10- اقتصاد حمل ونقل 83
2-4-11- آثار تورمی افزایش قیمت سوخت وسایل حمل ونقل جاده ای 88
2-4-12- هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان گرا(TDABC) رویکرد در بهایابی 91
2-4-13- دستورالعمل اجرای مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل 93
2-4-14- بیمه های باربری 95
2-4-15- بررسی مولفه های ترافیکی سیستم های حمل و نقل شهری و عوامل موثر بر آن 100
2-4-16- مدیریت زمان 102
2-4-17- مطالعه روش 105
2-4-18- میزان حمل و نقل انواع محصولات 109
2-4-19- بهسازی های مهندسی ترافیک کم هزینه 109
2-5- چارچوب نظری پژوهش 115
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1- پژوهش کمی و استراتژی پژوهش پیمایش 118
3-2- متغییر های پژوهش 118
3-3- سطح تحلیل 119
3-4- مدت مطالعه 119
3-5- چگونگی گردآوری داده ها 119
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-6- قلمرو تحقیق 119
3-7- افق زمانی 120
3-8- فرضیه ها 120
3-9- روش نمونه گیری 120
3-10- ابزار آماری و آزمون فرضیه ها 121
3-11- روائی 121
3-12- پایائی 121
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- توصیف متغیرها 124
4-2- بررسی فرضیه های تحقیق وارائه نتایج 124
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- جمع بندی 150
5-2- تفسیر یافته ها 153
5-3- بحث و نتیجه گیری 154
5-4- پیشنهاد بر اساس یافته ها 157
5-5- توصیه های کاربردی 159
5-6- محدودیت های خارج از اختیار پژوهشگر 159
5-7- محدودیت های در اختیار پژوهشگر 160
5-8- پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی 160
فهرست منابع 161
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 2-1- نقشه ادبیات پژوهش 11
شکل 2-2- ارتباط بخش های مختلف حمل ونقل با یکدیگر 30
شکل 2-3- تقسیم بندی راه های بین شهری 33
شکل2-4- محیط و محدوده سیستم 101
شکل 4-1 مقدار تخمین زده شده هریک از ضرایب مسیر 139
شکل 4-2 مقدار آماره t برای هریک از ضرایب 140
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار 4-1- سابقه شرکت حمل و نقل 127
نمودار 4-2- تعداد ارسال و دریافت محموله در طول هفته 128
نمودار 4-3- تعداد نیروی انسانی لازم در حمل و نقل 129
نمودار 4-4- میانگین عمر وسائط حمل و نقل 130
نمودار 4-5- میانگین سن رانندگان شرکت های حمل و نقل 131
نمودار 4-6- میزان تجربه رانندگان بر حسب سال 132
نمودار 4-7- تعداد تصادفات شرکت های حمل و نقل در طول سال 133
نمودار 4-8- متوسط تحصیلات رانندگان شرکت های حمل و نقل 134
نمودار 4-9- تعداد رانندگان سیگاری شرکت های حمل و نقل 135
نمودار4-10- مدل ساختاری با ضرایب مسیر 137
چکیده:
در وضعیت موجود بر اثر افزایش قیمت سوخت کرایه حمل و نقل افزایش می یابد و به دنبال آن قیمت محصولات تولیدی و خدماتی نیز افزایش می یابد که باعث تورم در جامعه می شود وکرایه حمل و نقل وتورم تابع قیمت سوخت می باشند در وضعیت موجود کرایه بار وابسته به قیمت سوخت, مسافت, نوع جاده و ساعت محاسبه می شود و ابن پارامترها جهت تعادل بین شرکتهای تولیدی و حمل و نقل مناسب نمی باشند و پارامترهای موجود ارتباطی با شرکتهای تولیدی (خدماتی) ندارند نیاز به پارامتر مشترکی می باشد که بین این دو تعادل ایجاد کند. آن پارامتر مدیریت زمان می باشد و افت و خیز کرایه با محوریت مدیریت زمان محاسبه شود. با توجه به اینکه در صنعت حمل و نقل زمان تحویل و سلامت بار دو موضوع مورد نظر صاحبان و حاملان بار می باشند کلیه فعالیتهایی که به دو موضوع ارتباط دارند نیاز به کار و زمان سنجی دارند و این فعالیتها شامل زمان سنجی کار و زمان, ترافیک, تصادف و تعمیرات و فعالیتهای دیگری شامل ارزش و سلامت بار و بیمه محصول می باشند به منظور اجرای مدیریت زمان نیاز به فعالیتهای مذکور می باشند تا زمان تحویل و سلامت بار تضمین شود و از طرفی جهت اجرای مدیریت زمان نیاز به زمان فاصله عبور (زمان تعیین شده عبور یا زمان استاندارد یا میاتگین زمانی عبور )داریم و میانگین زمانی عبور بین مبدا و مقصد از طریق متوسط زمان عبور چندین وسیله حمل و نقل مشابه قابل تعیین می باشد و این میانگین زمانی عبور با توجه به انواع وسائط حمل و نقل متفاوت می باشد و با اجرای مدیریت زمان در این زمان تعیین شده با در نطر داشتن برنامه ریزی و اولویت بندی کلیه فعالیتهای حمل و نقل به منطور زمان تحویل بار مناسب و سلامت بار چنانچه بار زودتر رسید کرایه حمل و نقل بیشتر و بالعکس.
کرایه تعادلی (t--e off)حمل و نقل که با محوریت مدیریت زمان به دست می آید جهت تعادل بین شرکتهای تولیدی و حمل و نقل مناسب می باشد زیرا بار زودتر و سالم برسد شرکتهای تولیدی دارای مشتری بیشتر می شوند و مشتری ها را از دست نمی دهند و باعث تقویت مدیریت موجودی ها می شود و منجر به تولید بیشتر نیز می شود و مزایای مذکور جوابگوی افزایش هزینه کرایه حمل و نقل می باشد و شرکتهای تولیدی به وسیله مدیریت زمان ارضاء می شوند و بهانه ای برای افزایش قیمت محصول ندارند و تورم در جامعه کمتر می شود و همچنین افزایش کرایه نیز از تخفیف بیمه محصول هنگامیکه بار سالم به مقصد می رسد تامین مالی می شود (مانند تخفیف بیمه سالیانه وسائط نقلیه) و از طرفی کرایه تعادلی برای شرکتهای حمل و نقل نیز موثر و مناسب می باشد زیرا شرکتهای حمل و نقل با اجرای کارسنجی و زمان سنجی فعالیتهاکه شامل زمان سنجی کار و زمان هنگامیکه وسیله حمل و نقل متوقف است مانند بارگیری و تخلیه بار و زمان سنجی در ترافیک و تصادف و تعمیرات منجر به جلوگیری از اتلاف زمان می شوند و بار در زمان مناسب به مقصد می رسد کرایه حمل و نقل زیادتر می شود و همچنین باعث می شود شرکتهای حمل و نقل مشتری شرکتهای تولیدی و خدماتی شوند و شرکت های حمل و نقل جوابگوی افزایش هزینه های حمل و نقل مانند افزایش قیمت قطعات و سوخت و بیمه و غیره می باشند و شرکتهای حمل و نقل از ورشکستگی نجات می یابند و عمر و مدل وسائط حمل و نقل بهبود می یابد. ابزار گردآوری پرسش نامه و روش تحقیق میدانی و روایی ابزار 898/0 و جامعه آماری 320 شرکت مرتبط با حمل و نقل و نمونه 200 شرکت مرتبط با حمل و نقل و در کلان شهر اراک تحقیق انجام شده است و روش نمونه گیری تصادفی ساده است و روش تجزیه و تحلیل داده با نرم افزار LISREL و SPSS می باشد و نتیجه کرایه حمل و نقل تعادلی تابعی از مدیریت زمان می باشد.
کلید واژه ها: حمل و نقل- مدیریت زمان- مهندسیترافیک- ارزیابی کار و زمان- تصمیمات مناسب قیمت گذاری حمل و نقل
فصل اول
کلیات پژوهش

1 - 1 - مقدمه:
درجامعه ما آسیب اقتصادی تورم وجود دارد و این معضل ارتباط مستقیمی با افزایش کرایه حمل و نقل ناشی از افزایش قیمت سوخت دارد و این افزایش باعث تورم در محصولات و خدمات می شود و نتیجه تورم کم شدن تقاضا از جانب مشتری می شود و در این وضعیت موجود تولید کالا و محصولات کاسته می شود و شرکت های تولیدی آسیب های بسیاری می بیینند و از طرفی قیمت سوخت افزایش یابد و کرایه حمل و نقل بالا نرود، با توجه به هزینه های بالای حمل و نقل مانند استهلاک، سوخت، تعمیرات و غیره، ما تورم محصولات و خدمات را نخواهیم داشت ولی شرکت های حمل و نقل رو به افول و ورشکستگی می روند. در این پژوهش محقق هدف از تحقیق خود را بر این اساس تهیه نموده است که افزایش تورم محصولات و خدمات و ورشکستگی حمل و نقل و تولید تابع افزایش قیمت سوخت نباشد و این ارتباط مستقیم به صورت غیر مستقیم در جامعه پدیدار شود تا تورم و ورشکستگی کنترل شود. در وضعیت موجود بین این دو گروه (تولید و حمل ونقل)ارتباط وجود ندارد و به علت عدم این رابطه در جامعه ما تورم وجود دارد و متغییر مناسبی که بین این دو ارتباط برقرار می کند از نظر پژوهشگر مدیرت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی موثر کارو زمان می باشد و این متغییر مستقل تعادل بین هزینه های تولید و درآمد حمل ونقل ناشی از کرایه بار را ایجاد می نماید و همچنین با وجود این متغییر مستقل(مدیریت زمان) تورم و ورشکستگی تابع افزایش قیمت سوخت نمی باشد و کرایه تعادلی جهت رسیدن قیمت سوخت به قیمت جهانی(فوب)و هدفمندی یارانه ها موثراست.
1-2- بیان مسئله:
در وضعیت موجودچنانچه قیمت کرایه حمل و نقل ناشی از افزایش سوخت افزایش یابد کالاهای تولیدی و ارائه خدمات محصولات نیز دچار ازدیاد قمیت می شوند و تقاضا از جانب مشتری کم می شود و باعث فروش کم تولید و خدمات و نتیجتا ورشکستگی شرکت های تولیدی و خدماتی را به دنبال می آورد و از طرفی در اثر افزایش قیمت سوخت کرایه حمل و نقل بالا نرود.
باتوجه به هزینه های بالای حمل و نقل از جمله سوخت، استهلاک، بیمه، تصادفات و غیره، شرکت های حمل و نقل رو به ورشکستگی می روند. در وضعیت موجود این دو گروه(تولید و حمل و نقل) هماهنگی نیست و در اثر افزایش قیمت سوخت هردو گروه رو به ورشکستگی حرکت می نمایند و همچنین ورشکستگی تابع افزایش قیمت سوخت می باشد و همچنین کرایه حمل و نقل بر اساس قیمت سوخت، مسافت، ساعت و نوع جاده (کوهستانی – ریلی – معمولی و...) محاسبه می شوند و این پارامترها مقادیر ثابت می باشند و نتیجتا کرایه تغییر پذیری ندارد و جهت تعادل بین این دو گروه مناسب نمی باشد.
در وضعیت موجود اتلاف های زمانی در بارگیری و تخلیه بار در نظر گرفته نمی شود و همچنین تحویل سالم بار به مقصد تخفیف بیمه بار شامل حاملان بار نمی شود و کرایه تعادلی بر اساس وظیفه باعث ایجاد انگیزه در حاملان بار می شود. در وضعیت مطلوب شرکت های تولیدی و حمل و نقل تابع افزایش قیمت سوخت نیست و این رابطه غیر مستقیم می شود و مدیریت زمان جهت تعادل بین این دو طیف موثر می باشد.در وضعیت مطلوب با مطالعه ارزیابی کار و زمان واستفاده از مهندس ترافیک، زمان استاندارد فاصله عبور (میانگین زمانی بین مبدا ومقصد) رااز طریق نمونه گیری آماری وسائط نقلیه (انواع آن) محاسبه نموده و شرکت های حمل و نقل از مدیریت زمان در زمان فاصله عبور استفاده نموده و کلیه فعالیت های خود را در طول مسیر زمانی الویت بندی می نماید و فعالیت های زائد را در طول مسیر کم می نمایند. چنانچه زمان رسیدن به مقصد کمتر از میانگین زمان تعیین شده باشد کرایه بیشتر و همچنین زمان رسیدن به مقصد بیشتر باشد کرایه کمتر می شود. در وضعیت موجود تحقیق میدانی از شرکت های در ارتباط با حمل و نقل:
(نوع جاده، ساعت، مسافت، قیمت سوخت)F=y کرایه دروضعیت موجود
کرایه بار تابعی از قیمت سوخت، مسافت و ساعت و نوع جاده است.
چهار پارامتر در وضعیت موجود بین شرکت های حمل ونقل و تولید ارتباط برقرار نمی کند و این چهار پارامتر تعهدی برای شرکت های حمل ونقل مبنی بر تحویل به موقع ایجاد نمی کند و افت و خیز کرایه تابعی از پارامترهای وضعیت مطلوب باشد و پارامترهای وضعیت مطلوب که مدیریت زمان را می سنجند شامل زمان سنجی کار و زمان و زمان سنجی ترافیک و تصادف و تعمیرات و فعالیتهای های مربوط به ارزش و سلامت بار و بیمه محصول می باشند.
دروضعیت مطلوب پارامتر مدیریت زمان جهت ارتباط شرکت های تولیدی و حمل ونقل مناسب موثر است.
(مدیریت زمان) f =y کرایه تعادلی در وضعیت مطلوب
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق:
کرایه حمل و نقل در وضعیت موجود رابطه مستقیم با افزایش قیمت سوخت دارد و در این تحقیق این رابطه مستقیم به غیر مستقیم تبدیل می شود.
کرایه حمل و نقل کنترل شود، تورم پایین تر ومشکلات جامعه کمتر می گردد.حمل و نقل ارتباط مستقیم با تورم دارد و از طرفی حمل و نقل ارتباط مستقیم با افزایش قیمت سوخت دارد و در صورت از بین رفتن این ارتباط تنگاتنگ، کرایه حمل ونقل تابع افزایش قیمت سوخت نیست و در صورت وجود متغییرهای دیگری مانند مدیریت زمان این ارتباط (کرایه با سوخت) بسیار کمتر خواهد شد.
کرایه تعادلی بین شرکت های تولیدی و حمل و نقل جهت رسیدن به قیت فوب و اجرای هدفمندی یارانه ها موثر است.
کرایه حمل و نقل تعادلی با ارازش بار مرتبط می شود کرایه حمل و نقل تعادلی باعث ایجاد انگیزه در حاملان بار می شود زیرا هنگامیکه بار به طور سالم به مقصد می رسد درصدی از بیمه بار به راننده و حاملان بار باز می گردد. و به زمان تحویل بار توسط حاملان بار متوجه می شود زیرا بارهایی مانند سوخت و مواد غذایی و دارو زمان تحویل بار به عقب بیافتد باعث از دست رفتن مشتری و ضعف در مدیریت موجودی ها و فاسد شدن محموله بار می شود و کرایه حمل و نقل تعادلی بر اساس وظیفه راننده و حاملان بار تعیین می شود.
1-4- اهداف تحقیق:
اهداف اصلی:
رابطه مستقیم قیمت سوخت با کرایه حمل و نقل از بین برود و قیمت سوخت جهانی و آزاد شود.
تورم محصولات تابع افزایش کرایه حمل و نقل نمی باشد.
افت و خیزقیمت کرایه حمل و نقل بر اساس تخفیف بیمه بار باشد.
در تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل بجای اینکه از رابطه مستقیم قیمت سوخت با کرایه حمل و نقل استفاده شود از رابطه مستقیم کرایه حمل و نقل با ارزش و بیمه بار استفاده شود.
افت و خیز قیمت کرایه حمل و نقل تابع مسافت و نوع جاده و قیمت سوخت و ساعت نباشد.
کرایه حمل و نقل تابعی از سلامت و ارزش بار و زمان تحویل بار باشد.
کرایه حمل و نقل تابعی از وظایف رانندگان و مدل و مارک وسائط حمل و نقل باشد.
اتلاف های زمانی در بارگیری و تخلیه بار بر روی کرایه حمل و نقل موثر باشد.
کرایه حمل و نقل تابعی از ترافیک جاده باشد.
اتلاف های زمانی در تصادف و نعمیرات بر کرایه حمل و نقل موثر باشد.
هدفمندی یارانه ها با کرایه حمل و نقل تعادلی بدون افزایش تورم محصولات اجرا شود.
کرایه حمل و نقل تعادلی باعث حذف سوبسید سوخت می شود.
استفاده از مدیریت زمان جهت کرایه مناسب حمل و نقل به منطور جلوگیری از تورم محصول و ورشکستگی بنگاه های حمل و نقل و تولید پایین شرکت های تولیدی موثر است.
کرایه حمل و نقل تعادلی باعث ارضاء شرکت های تولیدی و حمل و نقل می شود.
اهداف فرعی:
استفاده از مدیریت زمان بین شرکت های حمل و نقل رقابت موثر به وجود می آید.
کرایه حمل و نقل با توجه به نوع محصول متفاوت است.
زمان عبور و مرور مسیرها با توجه به نوع وسایل نقلیه متفاوت با استفاده از نمونه گیری آماری محاسبه می شود.
شرکت های حمل و نقل از رکود فعلی نجات می یابند.
کرایه تعادلی بر کنترل و تعادل ترافیک موثر و آلودگی هوا کم می شود.
بیمه محصول و بار، مناسب محاسبه می شود.
کرایه حمل ونقل تعادلی موجب رضایت در پرداخت مالیات حمل ونقل است.
همواره افزایش کرایه حمل ونقل ارتباط مستقیم با تورم محصول در میهن، دارد با استفاده از مدیریت زمان جهت حل مسئله مذکور اقدام نمود.
همواره حقوق و دستمزد نیروی انسانی بر اساس وظایف محاسبه می شود نه براساس سوخت او (آب و غذا) ولی در صنعت حمل و نقل کرایه در وضعیت موجود تابعی از سوخت و افزایش آن و مسافت و ساعت و نوع جاده می باشد و طبق وظایف حاملان بار نمی باشد و این پژوهش به کرایه تعادلی می پردازد وبه حل این گونه از مسائل توجه دارد.
کرایه حمل ونقل تعادلی جهت رسیدن به قیمت فوب و هدفمندی یارانه ها موثر است.
1-5- فرضیه های پژوهش:

متن کامل در سایت امید فایل 

فرضیه اول: زمان محاسبه شده از طریق مطالعه کاروزمان جهت t--e off (تعادل) کرایه حمل و نقل بین شرکت های تولیدی و حمل و نقل موثر است.
فرضیه دوم: زمان محاسبه شده از طریق مهندسی ترافیک جهتt--e off (تعادل)کرایه حمل و نقل بین شرکت های تولیدی و حمل و نقل موثر است.
فرضیه سوم: زمان تصادف در محاسبه کرایه تعادلی حمل ونقل نقش موثر دارد.
فرضیه چهارم: زمان تعمیرات در محاسبه کرایه تعادلی حمل ونقل نقش موثر دارد.
فرضیه پنجم: ارزش بار جهت محاسبه کرایه تعادلی موثر است.
فرضیه ششم: بیمه محصولات برکرایه تعادلی موثراست.1-6- سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع:
پژوهشگر با استفاده از منابع زیر مدلی را طراحی نموده است و فرضیاتی را تدوین نموده است.(مدل در چارچوب نظری پژوهش فصل دوم ارائه شده است .)
برنامه ریزی مهندسی حمل ونقل و تحلیل جابه جایی مواد- دکتر سید حسینی
ارزیابی کاروزمان- مهندسی کارو مدیریت زمان دکتر احمدی
حسابداری مدیریت- فریدون رهنمایی رود پشتی
بررسی مولفههای ترافیکی سیستمهای حمل ونقل شهری وعوامل موثر برآن(محمد منتظری و مجید ادواری)
هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان گرا- مهدی بشکوه
نقش بیمه در صنعت حمل ونقل بررسی های بازرگانی نشریه ترانزیت
مقاله مدیرت زمان- مجید امیدوار
آثار تورمی افزایش قیمت سوخت وسایل حمل ونقل جاده ای مقاله از سید محمد علی کفایی و حسین صبوری کارخانه
اقتصاد حمل و نقل (مقاله) پگاه علیزاده
دستورالعمل اجرای مالیات برارزش افزوده در صنعت حملونقل (حافظی)
معضل نوسانات کرایه حمل- بیژن روحانی
تاثیر افزایش قیمت سوخت برتقاضای باری ریلی و سهم آن از حمل ونقل زمین رویا سیفی پور و فاطمه افروزامینی
بیمه های باربری شرکت سهامی بیمه دانا
1-7- تعریف عملیاتی:
مدیریت زمان: با توجه به زمان تعیین شده و جهت استفاده اثر بخش از زمان تعیین شده و با توجه به هدف کلیه فعالیتها را شناسایی نموده و زمان سنجی این فعالیتها را انجام می دهیم و فعالیتهای زائد که باعث اتلاف زمان ما می شوند را حذف می کنیم تا برای فعالیتها برنامه ریزی و اولویت بندی نمائیم و از زمان تعیین شده استفاده موثر نمائیم و به هدف خود برسیم.
– حمل ونقل: انتقال کالا و انسان بین مبدا و مقصد
- مهندسی ترافیک: دانش و علمی است که به اندازه گیری ترافیک و سفرها می پردازد.
- ارزیابی کار وزمان: مطالعه فعالیت ها و کارهای زائد و زمان سنجی فعالیت ها و کارهای زائد
- میانگین زمانی عبور: متوسط زمان عبور بین مبدا و مقصد با توجه به انواع وسایل حمل و نقل
- تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل ونقل تعادلی : کرایه مناسبی که بین شرکتهای حمل و نقل و تولیدی (خدماتی) مورد تائید باشد و جوابگوی هزینه های حمل و نقل و مورد رضایت شرکت های تولیدی باشد تا شرکت های تولیدی بهانه و دلیلی برای افزایش قیمت محصولات خود نداشته باشند.
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1- نقشه ادبیات پژوهش:
کرایه حمل و نقل تعادلی
ارزیابی کار و زمان
مهندسی ترافیک

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *