–29

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات ساوه
دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد((M.A))
گرایش مدیریت صنعتی- تولید
عنوان:
بررسی تأثیر مدیریت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی مؤثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل بنگاه های تولیدی و حمل و نقل
استاد راهنما:
دکتر علیرضا رزقی رستمی
استاد مشاور:
دکتر رضا آقاموسی
نگارش:
داریوش رمضی
پاییز 1392

2393315-14795500
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات ساوه
دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد((M.A))
گرایش مدیریت صنعتی- تولید
عنوان:
بررسی تأثیر مدیریت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی مؤثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل
بنگاه های تولیدی و حمل و نقل
نگارش:
داریوش رمضی
پاییز 1392
1- دکتر علیرضا رزقی رستمی
هیات داوران: 2- دکتر رضا آقاموسی
3- دکتر امیرحسین محمد داودی

فرم تعهد
در اجرای بخشنامه شماره 75384/87 مورخ 22/3/86 به منظور حفظ حقوق مادی و معنوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، اینجانبان (امضاکنندگان ذیل)، متعهد میشویم که مطالب و نتایج تحقیقاتی مندرج در این پایان نامه با عنوان”بررسی تاثیر مدیریت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی موثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل بنگاه های تولیدی و حمل و نقل” که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ساوه به تصویب رسیده است، چنانچه بصورت مقاله، اختراع، کتاب و …. منتشر شود، نام واحد علوم و تحقیقات ساوه درکنار نام نویسندگان و ارائه کنندگان این تولیدات علمی، به نحوی که تعلق آن اثر به واحد علوم و تحقیقات ساوه را کاملاً مسجل نماید، ذکر خواهد شد و درصورت عدم رعایت مورد فوق، برابر مقررات اقدام خواهد شد.
استاد راهنما نام ونام خانوادگی: دکتر علیرضا رزقی رستمی امضاء
استاد مشاور نام ونام خانوادگی: دکتر رضا آقاموسی امضاء
دانشجو نام ونام خانوادگی: داریوش رمضی امضاء

واحد علوم و تحقیقات ساوه
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب داریوش رمضی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/ دکترای حرفه ای/ دکترای تخصصی در رشته مدیریت صنعتی که در تاریخ 21/9/1392 از پایان نامه/ رساله خود تحت عنوان “بررسی تاثیر مدیریت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی موثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل بنگاه های تولیدی و حمل و نقل ” با کسب نمره 50/17 و درجه عالی دفاع نمودهام بدینوسیله متعهد می شوم:
1- این پایان نامه/ رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی وپژوهشی دیگران(اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و…….) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کردهام.
2- این پایان نامه/ رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر ) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3- چنانچه بعد فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و…. ازاین پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نماییم.
4- چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می‌پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت. /ت
نام و نام خانوادگی: داریوش رمضی
تاریخ و امضاء
2394585-24193500
به نام خدا
منشور اخلاق و پژوهش
بایاری از خداوند سبحان واعتقاد به این که عالم محضر خداست وهمواره ناظر براعمال انسان و به منظورپاس داشت مقام بلند دانش وپژوهش ونظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ وتمدن بشری ،ما دانشجویان و اعضا هیأت علمی واحدهای دانشگاهی آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم :
1- اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هر گونه پنهان سازی حقیقت
2- اصل رعایت حقوق التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان،حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق
3- اصل مالکیت مادی و معنوی تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش
4- اصل منافع مالی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش
5- اصل رعایت انصاف و امانت ،تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال تجهیزات و منابع در اختیار
6- اصل راز داری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد ، سازمانها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق
7- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هر گونه حرمت شکنی
8- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد
9- اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیر حرفه ای و اعلام موضوع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیر علمی می آلایند.
تقدیم به :
محراب دلم
و سنگ صبورم
پدر و مادر مهربانم
سپاسگزاری:
از خداوند متعال به خاطر فرصت دوباره ای که به من عطا فرمود تا بار دیگر ذره ای از راز خلقت شگفت انگیزش را بیاموزم، شاکر و سپاسگزارم.
ازجناب آقای دکتر علیرضا رزقی رستمی، استاد راهنمای محترم و آقای دکتر رضا آقا موسوی، استاد مشاور محترم که راهنمایی های ایشان در این پژوهش راهگشای فعالیت های من بوده است، کمال قدردانی و تشکر را دارم.
ازآقای دکتر امیرحسین محمد داودی در امر به ثمر رسیدن پایان نامه کمال قدردانی را دارم.
از پدر و مادر عزیز و گرامی ام، که از بدو تولد مرا با تمام وجود، در هر مقطع و هر زمانی ازهر لحاظ ممکن و غیر ممکن راهنمایی و حمایت نمودند، از اعماق وجودم با کلامی غیر قابل وصف، کمال سپاسگزاری را دارم.
هم چنین، خداوند متعال را برای عطا کردن چنین والدینی، همیشه شاکر خواهم بود.
از تمامی معلمین، اساتید و دوستانم که در جهت پیشرفت و موفقیت اینجانب تلاش نموده اند، تا زمانی که ضربان قلبم در این جهان به صدا درآید، همیشه سپاسگزارشان خواهم بود.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسئله 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4- اهداف تحقیق 6
1-5- چارچوب نظری پژوهش 7
1-6- متغییرهای پژوهش 8
1-7- فرضیه های پژوهش 9
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
2-1- نقشه ادبیات پژوهش 11
2-2- کرایه حمل و نقل تعادلی چیست ؟ 11
2-3- نظریه دانشمندان 12
2-4- پیشینه پژوهش 14
2-4-1- ده استراتژی مدیریت زمان 14
2-4-2- مقدمه ای درباره مهندسی حمل و نقل 20
2-4-3- برنامه ریزی حمل و نقل عمومی 39
2-4-4- برنامه ریزی ترافیکی و مدلهای مربوط به آن 54
2-4-5- تحلیل هزینه سیستم حمل ونقل 61
2-4-6- مدلسازیکرایهحملکالادرشبکه حملونقل جادههای با رویکرد افزایش قیمت سوخت 67
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-4-7- تاثیر افزایش قیمت سوخت بر تقاضای باری ریلی وسهم آن از حمل ونقل زمینی 68
2-4-8- معضل نوسانات کرایه حمل و نقل 73
2-4-9- سیاست چارچوب قیمت و رفتار مصرف کننده 76
2-4-10- اقتصاد حمل ونقل 83
2-4-11- آثار تورمی افزایش قیمت سوخت وسایل حمل ونقل جاده ای 88
2-4-12- هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان گرا(TDABC) رویکرد در بهایابی 91
2-4-13- دستورالعمل اجرای مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل 93
2-4-14- بیمه های باربری 95
2-4-15- بررسی مولفه های ترافیکی سیستم های حمل و نقل شهری و عوامل موثر بر آن 100
2-4-16- مدیریت زمان 102
2-4-17- مطالعه روش 105
2-4-18- میزان حمل و نقل انواع محصولات 109
2-4-19- بهسازی های مهندسی ترافیک کم هزینه 109
2-5- چارچوب نظری پژوهش 115
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1- پژوهش کمی و استراتژی پژوهش پیمایش 118
3-2- متغییر های پژوهش 118
3-3- سطح تحلیل 119
3-4- مدت مطالعه 119
3-5- چگونگی گردآوری داده ها 119
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-6- قلمرو تحقیق 119
3-7- افق زمانی 120
3-8- فرضیه ها 120
3-9- روش نمونه گیری 120
3-10- ابزار آماری و آزمون فرضیه ها 121
3-11- روائی 121
3-12- پایائی 121
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- توصیف متغیرها 124
4-2- بررسی فرضیه های تحقیق وارائه نتایج 124
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- جمع بندی 150
5-2- تفسیر یافته ها 153
5-3- بحث و نتیجه گیری 154
5-4- پیشنهاد بر اساس یافته ها 157
5-5- توصیه های کاربردی 159
5-6- محدودیت های خارج از اختیار پژوهشگر 159
5-7- محدودیت های در اختیار پژوهشگر 160
5-8- پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی 160
فهرست منابع 161
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 2-1- نقشه ادبیات پژوهش 11
شکل 2-2- ارتباط بخش های مختلف حمل ونقل با یکدیگر 30
شکل 2-3- تقسیم بندی راه های بین شهری 33
شکل2-4- محیط و محدوده سیستم 101
شکل 4-1 مقدار تخمین زده شده هریک از ضرایب مسیر 139
شکل 4-2 مقدار آماره t برای هریک از ضرایب 140
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار 4-1- سابقه شرکت حمل و نقل 127
نمودار 4-2- تعداد ارسال و دریافت محموله در طول هفته 128
نمودار 4-3- تعداد نیروی انسانی لازم در حمل و نقل 129
نمودار 4-4- میانگین عمر وسائط حمل و نقل 130
نمودار 4-5- میانگین سن رانندگان شرکت های حمل و نقل 131
نمودار 4-6- میزان تجربه رانندگان بر حسب سال 132
نمودار 4-7- تعداد تصادفات شرکت های حمل و نقل در طول سال 133
نمودار 4-8- متوسط تحصیلات رانندگان شرکت های حمل و نقل 134
نمودار 4-9- تعداد رانندگان سیگاری شرکت های حمل و نقل 135
نمودار4-10- مدل ساختاری با ضرایب مسیر 137
چکیده:
در وضعیت موجود بر اثر افزایش قیمت سوخت کرایه حمل و نقل افزایش می یابد و به دنبال آن قیمت محصولات تولیدی و خدماتی نیز افزایش می یابد که باعث تورم در جامعه می شود وکرایه حمل و نقل وتورم تابع قیمت سوخت می باشند در وضعیت موجود کرایه بار وابسته به قیمت سوخت, مسافت, نوع جاده و ساعت محاسبه می شود و ابن پارامترها جهت تعادل بین شرکتهای تولیدی و حمل و نقل مناسب نمی باشند و پارامترهای موجود ارتباطی با شرکتهای تولیدی (خدماتی) ندارند نیاز به پارامتر مشترکی می باشد که بین این دو تعادل ایجاد کند. آن پارامتر مدیریت زمان می باشد و افت و خیز کرایه با محوریت مدیریت زمان محاسبه شود. با توجه به اینکه در صنعت حمل و نقل زمان تحویل و سلامت بار دو موضوع مورد نظر صاحبان و حاملان بار می باشند کلیه فعالیتهایی که به دو موضوع ارتباط دارند نیاز به کار و زمان سنجی دارند و این فعالیتها شامل زمان سنجی کار و زمان, ترافیک, تصادف و تعمیرات و فعالیتهای دیگری شامل ارزش و سلامت بار و بیمه محصول می باشند به منظور اجرای مدیریت زمان نیاز به فعالیتهای مذکور می باشند تا زمان تحویل و سلامت بار تضمین شود و از طرفی جهت اجرای مدیریت زمان نیاز به زمان فاصله عبور (زمان تعیین شده عبور یا زمان استاندارد یا میاتگین زمانی عبور )داریم و میانگین زمانی عبور بین مبدا و مقصد از طریق متوسط زمان عبور چندین وسیله حمل و نقل مشابه قابل تعیین می باشد و این میانگین زمانی عبور با توجه به انواع وسائط حمل و نقل متفاوت می باشد و با اجرای مدیریت زمان در این زمان تعیین شده با در نطر داشتن برنامه ریزی و اولویت بندی کلیه فعالیتهای حمل و نقل به منطور زمان تحویل بار مناسب و سلامت بار چنانچه بار زودتر رسید کرایه حمل و نقل بیشتر و بالعکس.
کرایه تعادلی (t–e off)حمل و نقل که با محوریت مدیریت زمان به دست می آید جهت تعادل بین شرکتهای تولیدی و حمل و نقل مناسب می باشد زیرا بار زودتر و سالم برسد شرکتهای تولیدی دارای مشتری بیشتر می شوند و مشتری ها را از دست نمی دهند و باعث تقویت مدیریت موجودی ها می شود و منجر به تولید بیشتر نیز می شود و مزایای مذکور جوابگوی افزایش هزینه کرایه حمل و نقل می باشد و شرکتهای تولیدی به وسیله مدیریت زمان ارضاء می شوند و بهانه ای برای افزایش قیمت محصول ندارند و تورم در جامعه کمتر می شود و همچنین افزایش کرایه نیز از تخفیف بیمه محصول هنگامیکه بار سالم به مقصد می رسد تامین مالی می شود (مانند تخفیف بیمه سالیانه وسائط نقلیه) و از طرفی کرایه تعادلی برای شرکتهای حمل و نقل نیز موثر و مناسب می باشد زیرا شرکتهای حمل و نقل با اجرای کارسنجی و زمان سنجی فعالیتهاکه شامل زمان سنجی کار و زمان هنگامیکه وسیله حمل و نقل متوقف است مانند بارگیری و تخلیه بار و زمان سنجی در ترافیک و تصادف و تعمیرات منجر به جلوگیری از اتلاف زمان می شوند و بار در زمان مناسب به مقصد می رسد کرایه حمل و نقل زیادتر می شود و همچنین باعث می شود شرکتهای حمل و نقل مشتری شرکتهای تولیدی و خدماتی شوند و شرکت های حمل و نقل جوابگوی افزایش هزینه های حمل و نقل مانند افزایش قیمت قطعات و سوخت و بیمه و غیره می باشند و شرکتهای حمل و نقل از ورشکستگی نجات می یابند و عمر و مدل وسائط حمل و نقل بهبود می یابد. ابزار گردآوری پرسش نامه و روش تحقیق میدانی و روایی ابزار 898/0 و جامعه آماری 320 شرکت مرتبط با حمل و نقل و نمونه 200 شرکت مرتبط با حمل و نقل و در کلان شهر اراک تحقیق انجام شده است و روش نمونه گیری تصادفی ساده است و روش تجزیه و تحلیل داده با نرم افزار LISREL و SPSS می باشد و نتیجه کرایه حمل و نقل تعادلی تابعی از مدیریت زمان می باشد.
کلید واژه ها: حمل و نقل- مدیریت زمان- مهندسیترافیک- ارزیابی کار و زمان- تصمیمات مناسب قیمت گذاری حمل و نقل
فصل اول
کلیات پژوهش

1 – 1 – مقدمه:
درجامعه ما آسیب اقتصادی تورم وجود دارد و این معضل ارتباط مستقیمی با افزایش کرایه حمل و نقل ناشی از افزایش قیمت سوخت دارد و این افزایش باعث تورم در محصولات و خدمات می شود و نتیجه تورم کم شدن تقاضا از جانب مشتری می شود و در این وضعیت موجود تولید کالا و محصولات کاسته می شود و شرکت های تولیدی آسیب های بسیاری می بیینند و از طرفی قیمت سوخت افزایش یابد و کرایه حمل و نقل بالا نرود، با توجه به هزینه های بالای حمل و نقل مانند استهلاک، سوخت، تعمیرات و غیره، ما تورم محصولات و خدمات را نخواهیم داشت ولی شرکت های حمل و نقل رو به افول و ورشکستگی می روند. در این پژوهش محقق هدف از تحقیق خود را بر این اساس تهیه نموده است که افزایش تورم محصولات و خدمات و ورشکستگی حمل و نقل و تولید تابع افزایش قیمت سوخت نباشد و این ارتباط مستقیم به صورت غیر مستقیم در جامعه پدیدار شود تا تورم و ورشکستگی کنترل شود. در وضعیت موجود بین این دو گروه (تولید و حمل ونقل)ارتباط وجود ندارد و به علت عدم این رابطه در جامعه ما تورم وجود دارد و متغییر مناسبی که بین این دو ارتباط برقرار می کند از نظر پژوهشگر مدیرت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی موثر کارو زمان می باشد و این متغییر مستقل تعادل بین هزینه های تولید و درآمد حمل ونقل ناشی از کرایه بار را ایجاد می نماید و همچنین با وجود این متغییر مستقل(مدیریت زمان) تورم و ورشکستگی تابع افزایش قیمت سوخت نمی باشد و کرایه تعادلی جهت رسیدن قیمت سوخت به قیمت جهانی(فوب)و هدفمندی یارانه ها موثراست.
1-2- بیان مسئله:
در وضعیت موجودچنانچه قیمت کرایه حمل و نقل ناشی از افزایش سوخت افزایش یابد کالاهای تولیدی و ارائه خدمات محصولات نیز دچار ازدیاد قمیت می شوند و تقاضا از جانب مشتری کم می شود و باعث فروش کم تولید و خدمات و نتیجتا ورشکستگی شرکت های تولیدی و خدماتی را به دنبال می آورد و از طرفی در اثر افزایش قیمت سوخت کرایه حمل و نقل بالا نرود.
باتوجه به هزینه های بالای حمل و نقل از جمله سوخت، استهلاک، بیمه، تصادفات و غیره، شرکت های حمل و نقل رو به ورشکستگی می روند. در وضعیت موجود این دو گروه(تولید و حمل و نقل) هماهنگی نیست و در اثر افزایش قیمت سوخت هردو گروه رو به ورشکستگی حرکت می نمایند و همچنین ورشکستگی تابع افزایش قیمت سوخت می باشد و همچنین کرایه حمل و نقل بر اساس قیمت سوخت، مسافت، ساعت و نوع جاده (کوهستانی – ریلی – معمولی و…) محاسبه می شوند و این پارامترها مقادیر ثابت می باشند و نتیجتا کرایه تغییر پذیری ندارد و جهت تعادل بین این دو گروه مناسب نمی باشد.
در وضعیت موجود اتلاف های زمانی در بارگیری و تخلیه بار در نظر گرفته نمی شود و همچنین تحویل سالم بار به مقصد تخفیف بیمه بار شامل حاملان بار نمی شود و کرایه تعادلی بر اساس وظیفه باعث ایجاد انگیزه در حاملان بار می شود. در وضعیت مطلوب شرکت های تولیدی و حمل و نقل تابع افزایش قیمت سوخت نیست و این رابطه غیر مستقیم می شود و مدیریت زمان جهت تعادل بین این دو طیف موثر می باشد.در وضعیت مطلوب با مطالعه ارزیابی کار و زمان واستفاده از مهندس ترافیک، زمان استاندارد فاصله عبور (میانگین زمانی بین مبدا ومقصد) رااز طریق نمونه گیری آماری وسائط نقلیه (انواع آن) محاسبه نموده و شرکت های حمل و نقل از مدیریت زمان در زمان فاصله عبور استفاده نموده و کلیه فعالیت های خود را در طول مسیر زمانی الویت بندی می نماید و فعالیت های زائد را در طول مسیر کم می نمایند. چنانچه زمان رسیدن به مقصد کمتر از میانگین زمان تعیین شده باشد کرایه بیشتر و همچنین زمان رسیدن به مقصد بیشتر باشد کرایه کمتر می شود. در وضعیت موجود تحقیق میدانی از شرکت های در ارتباط با حمل و نقل:
(نوع جاده، ساعت، مسافت، قیمت سوخت)F=y کرایه دروضعیت موجود
کرایه بار تابعی از قیمت سوخت، مسافت و ساعت و نوع جاده است.
چهار پارامتر در وضعیت موجود بین شرکت های حمل ونقل و تولید ارتباط برقرار نمی کند و این چهار پارامتر تعهدی برای شرکت های حمل ونقل مبنی بر تحویل به موقع ایجاد نمی کند و افت و خیز کرایه تابعی از پارامترهای وضعیت مطلوب باشد و پارامترهای وضعیت مطلوب که مدیریت زمان را می سنجند شامل زمان سنجی کار و زمان و زمان سنجی ترافیک و تصادف و تعمیرات و فعالیتهای های مربوط به ارزش و سلامت بار و بیمه محصول می باشند.
دروضعیت مطلوب پارامتر مدیریت زمان جهت ارتباط شرکت های تولیدی و حمل ونقل مناسب موثر است.
(مدیریت زمان) f =y کرایه تعادلی در وضعیت مطلوب
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق:
کرایه حمل و نقل در وضعیت موجود رابطه مستقیم با افزایش قیمت سوخت دارد و در این تحقیق این رابطه مستقیم به غیر مستقیم تبدیل می شود.
کرایه حمل و نقل کنترل شود، تورم پایین تر ومشکلات جامعه کمتر می گردد.حمل و نقل ارتباط مستقیم با تورم دارد و از طرفی حمل و نقل ارتباط مستقیم با افزایش قیمت سوخت دارد و در صورت از بین رفتن این ارتباط تنگاتنگ، کرایه حمل ونقل تابع افزایش قیمت سوخت نیست و در صورت وجود متغییرهای دیگری مانند مدیریت زمان این ارتباط (کرایه با سوخت) بسیار کمتر خواهد شد.
کرایه تعادلی بین شرکت های تولیدی و حمل و نقل جهت رسیدن به قیت فوب و اجرای هدفمندی یارانه ها موثر است.
کرایه حمل و نقل تعادلی با ارازش بار مرتبط می شود کرایه حمل و نقل تعادلی باعث ایجاد انگیزه در حاملان بار می شود زیرا هنگامیکه بار به طور سالم به مقصد می رسد درصدی از بیمه بار به راننده و حاملان بار باز می گردد. و به زمان تحویل بار توسط حاملان بار متوجه می شود زیرا بارهایی مانند سوخت و مواد غذایی و دارو زمان تحویل بار به عقب بیافتد باعث از دست رفتن مشتری و ضعف در مدیریت موجودی ها و فاسد شدن محموله بار می شود و کرایه حمل و نقل تعادلی بر اساس وظیفه راننده و حاملان بار تعیین می شود.
1-4- اهداف تحقیق:
اهداف اصلی:
رابطه مستقیم قیمت سوخت با کرایه حمل و نقل از بین برود و قیمت سوخت جهانی و آزاد شود.
تورم محصولات تابع افزایش کرایه حمل و نقل نمی باشد.
افت و خیزقیمت کرایه حمل و نقل بر اساس تخفیف بیمه بار باشد.
در تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل بجای اینکه از رابطه مستقیم قیمت سوخت با کرایه حمل و نقل استفاده شود از رابطه مستقیم کرایه حمل و نقل با ارزش و بیمه بار استفاده شود.
افت و خیز قیمت کرایه حمل و نقل تابع مسافت و نوع جاده و قیمت سوخت و ساعت نباشد.
کرایه حمل و نقل تابعی از سلامت و ارزش بار و زمان تحویل بار باشد.
کرایه حمل و نقل تابعی از وظایف رانندگان و مدل و مارک وسائط حمل و نقل باشد.
اتلاف های زمانی در بارگیری و تخلیه بار بر روی کرایه حمل و نقل موثر باشد.
کرایه حمل و نقل تابعی از ترافیک جاده باشد.
اتلاف های زمانی در تصادف و نعمیرات بر کرایه حمل و نقل موثر باشد.
هدفمندی یارانه ها با کرایه حمل و نقل تعادلی بدون افزایش تورم محصولات اجرا شود.
کرایه حمل و نقل تعادلی باعث حذف سوبسید سوخت می شود.
استفاده از مدیریت زمان جهت کرایه مناسب حمل و نقل به منطور جلوگیری از تورم محصول و ورشکستگی بنگاه های حمل و نقل و تولید پایین شرکت های تولیدی موثر است.
کرایه حمل و نقل تعادلی باعث ارضاء شرکت های تولیدی و حمل و نقل می شود.
اهداف فرعی:
استفاده از مدیریت زمان بین شرکت های حمل و نقل رقابت موثر به وجود می آید.
کرایه حمل و نقل با توجه به نوع محصول متفاوت است.
زمان عبور و مرور مسیرها با توجه به نوع وسایل نقلیه متفاوت با استفاده از نمونه گیری آماری محاسبه می شود.
شرکت های حمل و نقل از رکود فعلی نجات می یابند.
کرایه تعادلی بر کنترل و تعادل ترافیک موثر و آلودگی هوا کم می شود.
بیمه محصول و بار، مناسب محاسبه می شود.
کرایه حمل ونقل تعادلی موجب رضایت در پرداخت مالیات حمل ونقل است.
همواره افزایش کرایه حمل ونقل ارتباط مستقیم با تورم محصول در میهن، دارد با استفاده از مدیریت زمان جهت حل مسئله مذکور اقدام نمود.
همواره حقوق و دستمزد نیروی انسانی بر اساس وظایف محاسبه می شود نه براساس سوخت او (آب و غذا) ولی در صنعت حمل و نقل کرایه در وضعیت موجود تابعی از سوخت و افزایش آن و مسافت و ساعت و نوع جاده می باشد و طبق وظایف حاملان بار نمی باشد و این پژوهش به کرایه تعادلی می پردازد وبه حل این گونه از مسائل توجه دارد.
کرایه حمل ونقل تعادلی جهت رسیدن به قیمت فوب و هدفمندی یارانه ها موثر است.
1-5- فرضیه های پژوهش:
فرضیه اول: زمان محاسبه شده از طریق مطالعه کاروزمان جهت t–e off (تعادل) کرایه حمل و نقل بین شرکت های تولیدی و حمل و نقل موثر است.
فرضیه دوم: زمان محاسبه شده از طریق مهندسی ترافیک جهتt–e off (تعادل)کرایه حمل و نقل بین شرکت های تولیدی و حمل و نقل موثر است.
فرضیه سوم: زمان تصادف در محاسبه کرایه تعادلی حمل ونقل نقش موثر دارد.
فرضیه چهارم: زمان تعمیرات در محاسبه کرایه تعادلی حمل ونقل نقش موثر دارد.
فرضیه پنجم: ارزش بار جهت محاسبه کرایه تعادلی موثر است.
فرضیه ششم: بیمه محصولات برکرایه تعادلی موثراست.1-6- سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع:
پژوهشگر با استفاده از منابع زیر مدلی را طراحی نموده است و فرضیاتی را تدوین نموده است.(مدل در چارچوب نظری پژوهش فصل دوم ارائه شده است .)
برنامه ریزی مهندسی حمل ونقل و تحلیل جابه جایی مواد- دکتر سید حسینی
ارزیابی کاروزمان- مهندسی کارو مدیریت زمان دکتر احمدی
حسابداری مدیریت- فریدون رهنمایی رود پشتی
بررسی مولفههای ترافیکی سیستمهای حمل ونقل شهری وعوامل موثر برآن(محمد منتظری و مجید ادواری)
هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان گرا- مهدی بشکوه
نقش بیمه در صنعت حمل ونقل بررسی های بازرگانی نشریه ترانزیت
مقاله مدیرت زمان- مجید امیدوار
آثار تورمی افزایش قیمت سوخت وسایل حمل ونقل جاده ای مقاله از سید محمد علی کفایی و حسین صبوری کارخانه
اقتصاد حمل و نقل (مقاله) پگاه علیزاده
دستورالعمل اجرای مالیات برارزش افزوده در صنعت حملونقل (حافظی)
معضل نوسانات کرایه حمل- بیژن روحانی
تاثیر افزایش قیمت سوخت برتقاضای باری ریلی و سهم آن از حمل ونقل زمین رویا سیفی پور و فاطمه افروزامینی
بیمه های باربری شرکت سهامی بیمه دانا
1-7- تعریف عملیاتی:
مدیریت زمان: با توجه به زمان تعیین شده و جهت استفاده اثر بخش از زمان تعیین شده و با توجه به هدف کلیه فعالیتها را شناسایی نموده و زمان سنجی این فعالیتها را انجام می دهیم و فعالیتهای زائد که باعث اتلاف زمان ما می شوند را حذف می کنیم تا برای فعالیتها برنامه ریزی و اولویت بندی نمائیم و از زمان تعیین شده استفاده موثر نمائیم و به هدف خود برسیم.
– حمل ونقل: انتقال کالا و انسان بین مبدا و مقصد
– مهندسی ترافیک: دانش و علمی است که به اندازه گیری ترافیک و سفرها می پردازد.
– ارزیابی کار وزمان: مطالعه فعالیت ها و کارهای زائد و زمان سنجی فعالیت ها و کارهای زائد
– میانگین زمانی عبور: متوسط زمان عبور بین مبدا و مقصد با توجه به انواع وسایل حمل و نقل
– تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل ونقل تعادلی : کرایه مناسبی که بین شرکتهای حمل و نقل و تولیدی (خدماتی) مورد تائید باشد و جوابگوی هزینه های حمل و نقل و مورد رضایت شرکت های تولیدی باشد تا شرکت های تولیدی بهانه و دلیلی برای افزایش قیمت محصولات خود نداشته باشند.
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1- نقشه ادبیات پژوهش:
کرایه حمل و نقل تعادلی
ارزیابی کار و زمان
مهندسی ترافیک
مدیریت زمان

آیا با مدیریت زمان و استفاده از دانش مهندسی ترافیک در ارزیابی کار و زمان بر کرایه تعادلی حمل و نقل موثر است ؟
شکل 2-1 نقشه ادبیات پژوهش
2-2- کرایه حمل و نقل تعادلی چیست؟
در وضعیت موجود تورم در جامعه به دلیل عدم تعادل بین شرکت های حمل و نفل و تولیدی می باشد زیرا از یکطرف افزایش کرایه بار ناشی از پارامترهای موجود مانند افزایش قیمت سوخت و مسافت و ساعت و نوع جاده موجب عدم رضایت شرکت های تولیدی می شوند و بهانه ای برای افزایش قیمت محصولات دارند و پارامترهای موجود وجه اشتراکی بین شرکت های تولیدی و حمل و نقل ندارند لذا نیاز به کرایه تعادلی در حمل و نقل می باشد.
به منظور تعیین کرایه مناسبی که بتواند تعادل بین شرکت های حمل و نقل و تولیدی (خدماتی) ایجاد نماید کرایه تعادلی باعث می شود افت و خیز قیمت کرایه بر اساس پارامترهای مطلوب باشد و بر اساس پارامترهای موجود نباشد زیرا پارامترهای موجود در ایجاد تعادل بین شرکت های تولیدی و حمل و نقل توانمند نمی باشند و کرایه تعادلی مانند دو کفه ترازو بین حمل و نقل و تولید تعادل ایجاد می کند.
کرایه تعادلی منجر به این می شود که شرکت های تولیدی بهانه ای جهت افزایش قیمت محصولات ندارند زیرا تحویل مناسب و سالم بار تولید و خدمات بیشتر می شود و مشری ها بیشتر می شوند و از طرفی شرکت های حمل و نقل به علت تحویل به موقع و سالم بار (کرایه بر اساس وظیفه ) و افزایش کرایه بیشتر می توانند هزینه های حمل و نقل را مهار کنند و شرکت های حمل و نقل از ورشکستگی نجات یابند.
2-3- نظریه دانشمندان:
(اسمال و وندندر2007) درمقاله ای تحت عنوان روند بلند مدت تقاضای حمل و نقل، کشش پذیری قیمت سوخت و چشم انداز نفت برای سیاست حمل ونقل به بررسی اثر قیمت های انرژی بر تقاضای حمل و نقل ایالات متحده آمریکا برای سال های 1996- 2004 پرداختند. وی تغییرات مصرف سوخت در حمل ونقل جاده ای برای هر فرد (بزرگسالان) را ناشی از سه عامل تغییرات میزان سفر، تغییرات موجودی وسیله نقلیه، تغییرات فراوانی متوسط سوخت وسایل نقلیه می داند. میزان سفر بزرگسالان در هر مایل راتابع خطی از قیمت سوخت، اثر تقابلی قیمت سوخت و درآمد شهری، اثر تقابلی قیمت و جمعیت شهری و تابع غیرخطی از هزینه سوخت در هرمایل در نظر گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد در اثر درآمد نسبت به قیمت سوخت تاثیر بیشتری بر میزان سفر دارد، لیکن هزینه سوخت تاثیر معنی داری برمیزان سفر ندارد.
نتایج مطالعه (عزتی و عاقلی کهنه شیری، 2005) نشان می دهد که تقاضای حمل بار نسبت به فاصله بین مبدا و مقصد بارگیری بی کشش است.
(فرشاد، 2004) در مطالعه ای شدت مصرف انرژی بخش حمل و نقل زمینی و ریلی برآورد و مقایسه کرده است. براساس محاسبات انجام شده، شدت مصرف سوخت جاده و راه آهن برای سال های 1374– 1378 به ترتیب 4/9، 13/6 خواهد بود که نشان می دهد میزان مصرف سوخت در حمل به شیوه جاده ای 53/1 برابر مصرف سوخت در حمل و نقل ریلی است. همچنین حمل ونقل ریلی در بخش باری یک سوم حمل ونقل زمین سوخت مصرف می کند.
– محسن ذوقی، کامران رحیم اف و مهدی علیپور و اوسری می گویند:
امروزه رشد اقتصادی کشورها برپایه رشد شبکه های حمل و نقل استورا است. در این میان نقش پارامترهای دخیل در ارزش تمام شده جابه جایی و رابطه آنها با اقتصاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.رابطه بین هزینه و کرایه و قیمت تمام شده، جابه جایی کالا باتوجه به افزایش قیمت سوخت در کشور از جمله موضوعات درگیر در اقتصاد حمل و نقل می باشد.
لئون اقتصاددان معروف اظهارمی دارد: “حمل و نقل شالوده تمام فعالیت های انسانی است. ارمغان این بخش برای نوع بشر، دستیابی به زندگی بهتر و شایسته تر در سایه امنیت، رشد و بالندگی بیشتر در سایه روابط انسانی آسان تر و شرایط کار و تجارت باصرفه تر است.
درجه ارتقا و اعتلای جوامع امروزی با معیارهای ارقام توسعه بخش حمل ونقل ومیزان بهره وری افراد جامعه از امکانات و تسهیلات این بخش سنجیده می شود و درصد مقایسه ای اعتبارات جذب شده در این بخش از اقلام مشخصه تعالی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ملت ها به شمار می آید.
سید محمد علی کفایی وحسین صبوری کارخانه می گویند:”بنزین و گازوئیل از مهمترین نهاده های بخش حمل ونقل محسوب می شوند. آمارها نشان می دهد مصرف این فرآورده ها در ایران بیشتر از متوسط جهانی است. یکی از سیاست های پیشنهادی برای اصلاح مصرف سوخت، سیاست قیمتی است و لذا تاثیر تورمی اجرای سیاست های قیمتی برپخش حمل ونقل جاده ای کشور و نیز برتورم کل اقتصاد است. به این منظور از جدول داده- ستانده 1380 مرکز آمار ایران و تحت سه سناریوی مختلف (افزایش 200 درصد قیمت بنزین، افزایش 200 درصد قیمت گازوئیل، افزایش همزمان 200 درصد هردو) استفاده می شود.
یافته های حاکی ازآن است که در سناریوی اول تورم حمل و نقل جاده ای بار و مسافر به ترتیب 6 و 9 درصد و سطح عمومی قیمت ها نیز 3/4 درصد افزایش می یابند در سناریوی دوم در دو زیر بخش جاده ای بار و مسافر 2/4 و 5/4 درصد و تورم کل کشور هم 2/2 درصد زیاد می شود. بالاخره در سناریوی سوم زیر بخش های جاده ای بارو مسافر به ترتیب با تورمی معادل 2/10 و 5/13 درصد و کل کشور نیز با تورم 5/6 درصد روبرو می شوند.
دکتر مهین فخوری کارشناس حمل ونقل: حمل و نقل چند وجهی را رکن اساسی تجارت بین المللی و عامل توسعه اقتصادی عنوان کرد و برای حمل و نقل کالا درقرن 21 دیگر حمل ونقل سنتی یک جانبه کفایت نمی کند چراکه امروزه حمل ونقل لجستیک و مبدا تا مقصد مطرح است و حمل ونقل یک وجهی جوابگو نیست و صاحبان کالاهم تمایل دارند تا برای حمل کالایشان بایک نفر قرارداد داشته باشند ویک شرکت مسئولیت حمل ونقل کالای آنان را برعهده بگیرند. بنابراین تازمانی که تجارت وجود دارد و صادرات و واردات جریان دارد و حمل ونقل بین المللی رایج است، حمل ونقل چند وجهی هم ادامه خواهد داشت.
2-4- پیشینه پژوهش:
2-4-1- ده استرتژی مدیریت زمان
1- بفهمید وقتتان را چگونه می گذرانید: داشتن یک جدول زمانی، راهی مفید برای تعیین چگونگی استفاده شما از زمان است. به مدت یک یا دو هفته آنچه را در فاصله های زمانی 15 دقیقه ای انجام می دهید، ثبت کنید. نتایج را بررسی کنید. ببینید آیا هرچه نیاز بوده است را انجام داده اید، تعیین کنید چه کارهایی به بیشترین زمان نیاز دارند، تعیین کنید در چه ساعتی از روز بیشترین انرژی را داریدو بیشترین زمانتان را به چه چیزی اختصاص داده اید: شغلتان، خانواده، کارهای شخصی، تفریح و غیره. شناسایی کارهایی که بیشترین زمان شما را می گیرند و تعیین این که آیا شما زمانتان را روی مهمترین فعالیت ها سرمایه گذاری می کنید یا نه، به شما کمک می کند تا روش عملکرد خود را تعیین کنید. به علاوه داشتن درکی منطقی از مقدار زمان مورد نیاز برای انجام کارهای روزانه معمول می تواند به شما کمک کند که در برنامه ریزی و تخمین مقدار زمانی که برای فعالیت های دیگر در اختیار دارد، واقع بین تر باشید.
2- کارهایتان را اولویت بندی کنید: مدیریت کارآمد زمان به تمایزی بین آنچه “مهم” است و آنچه “فوری” است، نیاز دارد(مک کنزی 1990). متخصصان بر این باورند که مهمترین کارها معمولا فوری ترین کارها نیستند. با این حال، ما معمولا اجازه می دهیم کارهای فوری تسلط امور را در دست بگیرند. کاوی و مریل(1994).فعالیت ها را به چهار بخش در ماتریس مدیریت زمان خود دسته بندی می کنند : فوری، غیر فوری، مهم و غیرمهم. کاوی و همکارانش بیان می کنند که در حین حال که فعالیت هایی را که هم فوری اند و هم مهم، باید انجام داد، اما باید زمان کمتری را روی فعالیت هایی بگذاریم که مهم نیستند(بدون توجه به فوریت آنها)تازمان بیشتری داشته باشیم تا روی فعالیت هایی تمرکز کنیم که فوری نیستند اما مهم اند. تمرکز روی این فعالیت های مهم به شما اجازه می دهد تا کنترل بیشتری روی زمانتان به دست آورید و احتمالا تعداد کارهای مهمی را که فوری می شوند کاهش دهید.یکی از ساده ترین راه ها برای اولویت بندی کارها، فراهم کردن یک لیست از “کارها” است. این که یک لیست روزانه، هفتگی یا ماهیانه نیاز دارید به سبک زندگی شما بستگی دارد. فقط مراقب باشید که این لیست از کنترل شما خارج نشود و چندین لیست در یک زمان درست نکنید. موارد داخل لیست را به ترتیب اولویت (هم مهم و هم فوری) رده بندی کنید. شاید مایل باشید که این موارد را در دسته هایی مثل مهم، تقریبا مهم و کمی مهم دسته بندی کنید، آنها را شماره گذاری کنید یا از یک سیستم کدگذاری رنگی استفاده کنید.به یاد داشته باشید که هدف شما این نیست که بیشترین موارد را مشخص کنید، بلکه می خواهید مواردی دارای اولویت را مشخص کنید(مک کنزی 1990). داشتن یک لیست اولویت بندی شده از کارها به شما این امکان را می دهد تا به فعالیت هایی که ممکن است جالب باشند یا یک احساس پیشرفت در شما ایجاد کنند اما با اولویت های اصلی شما سازگاری ندارند، “نه” بگویند.
3- از یک ابزار برنامه ریزی استفاده کنید: متخصصان مدیریت زمان پیشنهاد می کنند از یک ابزار برنامه ریزی شخصی برای بهبود بهره وری تان استفاده کنید.مثال هایی از ابزارهای برنامه ریزی مشخصی عبارت اند از تقویم الکترونیک، دفترچه یادداشت های جیبی، تقویم ها، برنامه های کامپیوتری، جدول های دیواری، کارت های فهرست بندی شده و دفترچه یادداشت ها. نوشتن کارهایتان، برنامه های زمانی و یادآورها می توانند ذهن شما را برای تمرکز روی اولویت هایتان آزاد کنند. افرادی که حافظ شنیداری خوبی دارند، شاید ترجیح دهند به جای این کارها، افکارشان را با صدای بلند برای خود دیکته کنند. مهم این است که یک ابزار برنامه ریزی پیدا کنید که برای شما کارآمد باشد و از آن ابزار به طور مداوم استفاده کنید. برخی نکات هنگام استفاده از یک ابزار برنامه ریزی عبارتند از: همیشه اطلاعات خود را روی خود ابزار ثبت کنید. یادداشت کردن سرسری آنها در جایی دیگر و انتقال دادن آنها در فرصتی دیگر، روش کارآمدی نیست. روزانه ابزار برنامه ریزی خود را مرورکنید. به یاد داشته باشید که یک لیست از اولویت هایتان در ابزار برنامه ریزی خود نگه دارید و گهگاه به آن رجوع کنید. تقویم های الکترونیکی را با کامپیوترتان هماهنگ کنید و باطری های را در تقویم خود به طور منظم شارژ کنید. یک سیستم پشتیبان داشته باشید.
4- منظم باشید: اکثر افراد معتقدند که بی نظمی و عدم سازماندهی، منجر به مدیریت زمان ضعیف می شود. افرادی که در سازمان دهی امور حرفه ای اند، پیشنهاد می کنند که ابتدا باید از شر آشفتگی خلاص شوید. روشی که اغلب به کار می رود، تهیه سه جعبه (یا سه گوشه از اتاق) با برچسب های ” چیزهایی که باید نگه دارم”، ” چیزهایی که باید بیرون بفرستم یا ببخشم” و” چیزهایی که باید دور بریزم”. اقلامی راکه باعث آشفتگی شده اند، در این جعبه ها جداسازی کنید. بلافاصله اقلام داخل جعبه “چیزهایی که باید دور بریزیم” را دور بریزند. جعبه “چیزهایی که بای بیرون بفرستیم” ممکن است حاوی اقلامی باشد که می خواهید بفروشید یا به کسی هدیه بدهید. سپس یک روش خوب برای حذف آنها پیدا کنید. مثلا یک حراج خانگی، اهدای آنها یا هدیه دادن به دوستان یا اعضای خانواده که با شما زندگی نمی کنند. وقتی آشفتگی از بین رفت، مرحله بعد اجرای سیستمی است که به شما امکان دهد کمتر و فقط یک بار به اطلاعات (مثلا کارها، مقالات، ایمیلها و غیره)رسیدگی کنید. اصولا شما 5 گزینه برای اداره اطلاعات دارید: 1- آنها را دور بریزید، پاک کنید یا به طریق دیگر از شرش خلاص شوید. 2- آنها را به کسی بدهید تا به آنها رسیدگی کند، آنها را بایگانی کند یا به آنها پاسخ دهد. 3- خودتان روی آنها کار کنید سپس آنها را دور بریزید یا بایگانی کنید. 4- آنها را موقتا بایگانی کنید تا وقتی که نیاز است به آنها بپردازید یا تا وقتی اطلاعات بیشتری به دست آورید. ادامه: یک فایل یادآوری می تواند برای نگه داشتن اطلاعات موقتی مفید باشد. 5- آنها را به طور دائمی جایی بایگانی کنید که بتوانید بعدا به آسانی آنها را پیدا کنید.
5- زمانبندی مناسبی داشته باشید: حتی افرادی که بی نهایت سرشان شلوغ است هم زمانی می یابند تا آنچه را می خواهند و حس می کنند مهم است، انجام دهند. زمان بندی فقط ثبت آنچه باید انجام دهید (مثلا ملاقات ها و جلسات) نیست، بلکه ایجاد تعهد زمانی به کارهایی اس که می خواهید انجام دهید. زمان بندی خوب مستلزم این است که خودتان را بشناسید. با استفاده از جدول زمانی خود، شما باید تعیین کرده باشید که چه وقت در روز از همیشه فعالتر و هوشیارتر هستید. چالش برانگیزترین کارها را برای وقتی که بیشترین انرژی را دارید برنامه ریزی کنید. زمان را اول برای فعالیت های دارای اولویت کنار بگذارید و از آن زمان در برابر وقفه هایی که عوامل دیگر پیش می آورند، حفاظت کنید. اگر می دانید که زمانی در انتظار خواهید ماند یا زمانی صرف رفت و آمدتان می شود، کارهای کوچک مثل نوشتند یک نامه، تهیه لیست خرید، خواندن یا گوش دادن به یک نوار صوتی آموزشی را به این وقت ها اختصاص دهید تا روی زمان اتلاف شده هم، سرمایه گذاری شود.(لیکین 1973). سعی کنید زمان زمانبندی شده را به سه چهارم روزتان محدود کنید و زمانی برای فعالیت های خلاق مثل برنامه ریزی، تخیل، فکرکردن و کتاب خواندن کنار بگذارید.
6- برخی کارها را به شخص دیگری محول کنید، از دیگران کمک بگیرید: محول کردن به معنای دادن مسئولیت کاری به شخصی دیگر است تا بخشی از زمان خودتان را برای کارهایی که به تخصص شما نیاز دارند آزاد کنید. ابتدا کارهایی را که دیگران می توانند انجام دهند، شناسایی کنید و سپس افراد مناسب برای انجام آنها را انتخاب کنید. شما باید کسی را انتخاب کنید که مهارت های مناسب، تجربه، علاقه و صلاحیت مورد نیاز برای انجام آن کار را داشته باشد. در توضیح کار و توقعات خود تا حد ممکن دقیق و نکته بین باشید، اما به آن شخص هم اجازه دهید که تا حدی آزادی هم برای شخصی سازی کار داشته باشد. گاهی روند کار را چک کنید تا بفهمید آن شخص چگونه پیش می رود و اگر کمکی می خواهد به او ارائه دهید، اما مراقب باشید مسئولیت کار را نپذیرید. در نهایت، فراموش نکنید که به آن شخص برای خوب خوب انجام دادن کارش پاداش دهید یا اگر نیاز است، برای پیشرفت کارش به او پیشنهاداتی بدهید (دادوساندیم 2005). یک راه دیگر برای کمک گرفتن، ” خریدن” زمان با دست آوردن کالاها یا خدماتی است که در زمان شما صرفه جویی می کنند. برای مثال، به کسی پول بدهید تا چمن باغچه شما را بزند یا خانه شما را تمیز کند، از یک سیستم هوشمند استفاده کنید یا با پدرهای دیگر یک گروه شوید و به طور نوبتی سرویس بچه هایتان برای رفتن به فعالیت های فوق برنامه شوید. بدین ترتیب وقت آزادی می یابید تا به فعالیت های دیگر اختصاص دهید.
7- دیگر کارها را عقب نیندازید: شاید شما کارها را به دلایل مختلف عقب می اندازید. شاید کاری به نظرتان طاقت فرسا یا ناخوشایند می رسد، سعی کنید آن کار را به بخش های کوچکتری تقسیم کنید که به تعهد زمانی کمتری نیاز دارند و منجر به ضرب العجل های خاص و واقع گرا می شوند. اگر مشکل دارید، با یک کار مقدماتی مثل جمع آوری داده ها یا سازمان دهی یادداشت هایتان شروع کنید. همچنین وقتی هر بخش کوچک را کامل می کنید، به خودتان پاداش دهید.
8- عوامل خارجی اتلاف کننده زمان را مدیریت کنید: زمان شما ممکن است توسط عوامل خارجی تحمیل شده توسط افراط و چیزهای دیگر محدود شود. شما می توانید زمان صرف شده برای این فعالیت ها را با اجرای چند نکته ساده کاهش دهید یا حذف کنید:
*تلفن از سرویس صوتی استفاده کنید و زمانی برای پاسخ دادن به تلفن ها کنار بگذارید. *از گپ و گفت و گو پرهیز کنید. فقط روی دلیلی که به خاطر آن تماس گرفته اید، متمرکز باشید. *وقتی با تلفن صحبت می کنید، بایستید. اینطوری به احتمال بیشتری مکالمه را کوتاه می کند. *هر اقدام ضروری مرتبط را بلافاصله بعد از تلفن انجام دهید. *زمان هایی از روز را برای دریافت تلفن ها کنار بگذارید و به دیگران اطلاع دهید که در این زمان شما در دسترس هستید. *شماره تلفن ها را آماده و نزدیک تلفن قرار دهید.
ملاقات های برنامه ریزی نشده *زمان هایی را مشخص کنید که برای ملاقات در دسترس هستید. *به فردی که خارج از وقت ملاقات رجوع می کند، مودبانه تلفن بزنید که نمی توانید او را در این زمان ببینید و ملاقات را برای وقت مناسب تری برنامه ریزی کنید. *با طرف مقابل روی مدت زمان معینی برای ملاقاتتان توافق کنید. *وقتی کسی جلوی در می آید، بایستی و ملاقات را ایستاده انجام دهید. جلسات: *هدف جلسات را از قبل بدانید. *سروقت برسید. جلسه را به موقع شروع کنید و پایان دهید. *یک دستور جلسه تهیه کنید و به آن وفادار باشید. اگر ضروری است از یک دستور جلسه مدت دار استفاده کنید. *جلسات را در زمانبندی قرار ندهید مگر اینکه ضروری باشند و هدف یا دستور جلسه خاصی داشته باشند. پست و ایمیل: *یک زمان خاص برای دیدن و پاسخ دادن به ایمیل ها و نامه ها اختصاص دهید اما اجازه ندهید که پیام ها آن قدر زیاد شوند که این کارطاقت فرسا شود. *امکان پیام دهی آنی را روی ایمیل ها خاموش کنید. *اگر ممکن است، به هر آیتم فقط یک بار رسیدگی کنید.گزینه های رسیدگی به اقلام آشفته را که قبلا گفتیم، تمرین کنید. *برنامه ها نزدیک یک سطل زباله رسیدگی کنید و ایمیل های اضافی را بلافاصله از میل خود حذف کنید. *پیام های کتبی را با پاسخ دادن روی حاشیه یا پشت آنهاپاسخ دهید. تعهدات خانوادگی: *یک تقویم کلی برای هر عضو خانواده داشته باشید تعهدات زمانی آنها را یاد آور کند. *هر عضو خانواده را مسئول کنید که با تقویم کلی هماهنگ باشد اشتباه پیش نیاید. *یک سیستم مرکزی برای یادآوری ملاقات ها، اعلان ها و پیام ها ایجاد کنید.
9- چند کار را همزمان انجام ندهید: مطالعات روان شناختی اخیر نشان داده اند که انجام همزمان چند کار در واقع در زمان صرفه جویی نمی کند. در واقع، برعکس است. شما هنگام جابجایی از یک کار به کار دیگر، زمان را از دست می دهید که منجر به کاهش بهره وری می شود (رابینستم، هیدوایوانز، 2001). انجام همزمان چند کار به طوری که کار معمول روزانه شما شود، منجر به مشکل در تمرکز کردن و حفظ آن در مواقع نیاز می شود.
10-سالم بمانید: مراقبت و اهمیتی که شما به خودتان اختصاص می دهید، یک سرمایه گذاری مهم زمانی است. اختصاص زمان برای استراحت یا بیکار نشستن به شما کمک می کند که هم به طور فیزیکی و هم ذهنی احیا شوید و شما را قادر می سازد کارها را سریع تر و آسان تر انجام دهید. یاد بگیرید که زمان را طبق ساعت بیولوژیکی خود مدیریت کنید، یعنی کارهای دارای اولویت خود را برای زمانی از روز کنار بگذارید که سطح انرژی و تمرکزتان در آن زمان در بالاترین سطح است. مدیریت زمان ضعیف می تواند منجر به خستگی، بدخلقی و دفعات بیشتر ابتلا به بیماری شود. برای کاهش استرس، شما باید به خودتان برای مدیریت زمان موفق پاداش دهید. قبل از رفتن به سراغ کار بعدی، کمی به این فکر کنید که چه کار مهمی انجام داده اید.
2-4-2- مقدمه ای درباره مهندسی حمل ونقل:
از همان آغاز زندگی انسان در پهنه این کره خاکی، حمل ونقل همواره قسمت عمده ای از امکانات و منابع را به طور مستقیم یا غیر مستقیم به خود اختصاص داده است. سفر برای جستجوی غذا، اکتشفات منابع و معادن، تارت و داد و ستد، جنگ ها و لشکرکشی ها و موارد مختلف دیگر همگی نمودهای ازگستردگی و وسعت موضوع حمل ونقل می باشند که ازهمان ابتدای پیدایش انسان مطرح بوده اند و امروزه پس از گذشت قرن های متمادی، پیشرفت های عظیمی که در صنایع گوناگون به دست آمده است، برپیچیدگی مسائل مربوط به حمل ونقل افزوده است.
کیفیت سیستم حمل ونقل و ظرفیت آن تاثیر فراوانی برروی اقتصاد یک منطقه یا یک کشور دارد. بررسی اجمالی در مورد اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی نشان می دهند که این کشورها دارای سرویسهای حمل ونقلی با کیفیت بالا می باشند و همین مسئله حاکی از این واقعیت است که حمل و نقل یک عامل اساسی در پیشرفت اقتصادی یک منطقه یا یک کشور، بدون توسعه و بهبود وضعیت حمل و نقل در آن امکان پذیر نمی باشد. البته بهبود و توسعه حمل و نقل هم خود نیازمند صرف هزینه و انرژی زیادی می باشد و امکانات زیادی از قبیل زمین، مواد خام و…باید به این امر اختصاص یابد.
شبکه های حمل ونقل در شهرهای توسعه یافته بزرگ، درصد بالایی از مساحت شهر یعنی حتی تا 50 درصد از آن را به خود اختصاص داده اند. با بررسی عکس های هوایی، مشاهده می شود که مناطق وسیعی از این شهرها به ترمینال ها، فرودگاه ها، پارکینگ ها، بزرگ راه ها، ایستگاه های راه آهن و… اختصاص دارند. این موضوع از طرفی مسئله گستردگی حمل ونقل راکه قبلا گفته شد تایید می کند و از سوی دیگر لزوم وجود امکانات ومنابع کافی برای حصول و دستیابی به شبکه های حمل ونقل متناسب را یادآورمی گردد.
امید است با افزایش قدرت علمی و دانش فنی در این زمینه وهمچنین فراهم آوردن تسهیلات لازم برای اصلاح، بسط و توسعه شبکه های حمل ونقل کشور، روزی شاهد بهره برداری از شبکه های توسعه یافته متناسب با ظرفیت های کافی و کیفیت بالا باشیم.
– حمل و نقل وتاثیرات آن:
باتوجه به وسعت دامنه فعالیت های حمل ونقل، بسیار طبیعی به نظرمی رسد که این موضوع روی برخی از مسائل دیگر جامعه نیز تاثیر بگذارد.تاثیرات مذکور بعضی مثبت، سازنده و مطلوب و برخی دیگر منفی و نامطلوب می باشند. در این قسمت به ذکر نمونه هایی از این موارد می پردازیم:
■– تاثیرات مثبت:
◄ بردن صنعت تا دورترین مناطق، که پیشرفت صنایع محلی را به دنبال خواهد داشت.
◄ تسریع رشد اقتصادی
◄ کاهش تعداد تصادفات (البته د رحالتی که راه های موجود اصلاح شده و سطوح سرویس آنها به سطوح بالاتر ارتقاء می یابد)
■ تاثیرات منفی:
◄ تغییرات کاربری زمین ونتیجتا تغییرات بی اندازه د رارزش اراضی (ملموس ترین نوع این تغییرات، تبدیل واحد های مسکونی به واحد های تحاری می باشد و مثال بارز آن بلوار کشاورزی در شهر تهران است.)
◄ آلودگی محیط زیست (شامل آلودگی هوا و تغییرات آب و هوا)
◄ آلودگی صوتی
◄ آلودگی منظره
◄ تراکم جمعیت
◄ برهم زدن عدالت اجتماعی، برای رعایت عدالت اجتماعی حتی الامکان باید سعی شود که مصرف کنندگان واقعی (دارندگان اتومبیل، استفاده کنندگان از اتوبان ها، جاده ها، راه آهن، فرودگاه ها،… )پرداخت کننده هزینه ها باشند، نه اینکه هزینه ها از بیت المال عمومی جامعه تامین گردد.
◄ برخورد نابرابر روی گروه های معینی از جمعیت ( کسانی که اتومبیل شصی ندارند، دارندگان اتومبیل را از لحاظ ایجاد آلودگی صوتی (ایجاد سروصدا ) مورد انتقاد قرار می دهند. همچنین افراد کم درآمدنمی توانند مانند افراد با درآمد بالا از شبکه موجود استفاده کنند و مواردی از این قبیل.
◄ افزایش تعداد تصادفات در حالت کلی (درحالت کلی مقایسه بین زمانی که شبکه های حمل ونقل وجود ندارند و زمانی که این شبکه ها در حال بهره برداری می باشند، نشان می دهد که وجود این تسهیلات حمل ونقل، از طرفی تعداد تصادفات رانسبت به حالت اول افزایش می دهند.)
◄ علیرغم وجود همه مسایل بیان شده فوق، سوابق و تجربیات جوامع مختلف نشان می دهد که با وجود همه عوارض و طبعات منفی گسترش و توسعه شبکه های حمل ونقل، به دلیل نیاز مفرط جوامع به یک سیستم حمل ونقل متناسب و دارای کارآیی بالا، به ناچار باید همه این مسایل را بپذیریم و فقط همه سعی و تلاش خود را در جهت کاهش شدت عوارض مذکور مبذول نماییم.
– اهداف در برنامه ریزی و راهکارها:
اهداف برنامه ریزی حمل ونقل ممکن است بهبود خدمات فعلی و یا ارائه یک طرح جامع از یک سیستم توسعه یافته جدید و یا چیزی بین این دو حالت را شامل گردد. در هر صورت به طور کلی می توان گفت هربرنامه ریزی در مورد تسهیلات حمل ونقل، اعم از کوتاه مدت یا بلند مدت به منظور نیل و دستیابی به یکسری اهداف از پیش تعیین شده صورت می گیرد. برای دستیابی و رسیدن به هریک از اهداف مورد نظر ممکن است راه های مختلفی وجود داشته باشند که هریک ضمن داشتن ملاحظاتی ما را به هدف مورد نظر برساند. پس به طور کلی می توان اهداف و آلترناتیو را به صورت زیر تعریف کرد :
■ تعاریف اهداف و آلترناتیوها:
◄اهداف- عبارتند از مجموعه ای از مقاصد و مطلوبیت هایی که برنامه ریزی در راستای دستیابی و رسیدن به آنها صورت می پذیرد.
◄ راهکردها یا گزینه ها یا آلترناتیوها- راههایی هستند که هریک به نوعی مارابه هدف تعیین شده مورد نظر می رساند.
حال برای انتخاب مناسب ترین آلترناتیو جهت رسیدن به هدف مورد نظر، بهتر است به شناسایی و طبقه بندی انواع آلترناتیوها از جهات گوناگون بپردازیم:
■ آلترناتیوها از نظر امکان انجام گرفتن:
از این دیدگاه آلترناتیوها به دو گروه مختلف تقسیم می شوند که عبارتند از:
◄ آلترناتیوهای شدنی– آلترناتیوهای شدنی، آلترناتیوهایی هستند که به نحوی مارا به هدف می رسانند.
◄ آلترناتیوهای نشدنی – آلترناتیوهای نشدنی، آلترناتیوهایی هستند که به دلایلی حذف می شوند. دلایلی که ممکن است به دلیل وجود آنها آلترناتیوها، نشدنی قلمداد شده و نهایتا حذف گردند عبارتنداز:
● دلایل اقتصادی: به عنوان مثال می توان برای رفتن به منزل، آلترناتیوهای تاکسی، آژانس، اتوبوس و حالت پیاده را مطرح نمود و از میان آنها رفتن به منزل با آژانس را وقتی که پولی همراه نداریم، درنظر گرفت که به دلیل اقتصادی این آلترناتیو حذف می گردد و باید ازمیان آلترناتیوهای باقیمانده، آلترناتیو مناسب را انتخاب نماییم.
● دلایل تکنیکی: به عنوان مثال می توان در مثال قبل، آلترناتیو رفتن به منزل به صورت پیاده را درنظر گرفت که به دلیل مسافت زیاد از نظر تکنیکی معمولا قابل اجرا نمی باشد و حذف می گردد.
● دلایل سیاسی
● دلایل اجتماعی
نهایتا آلترناتیو نشدنی به هریک از دلایل فوق حذف شده و از بین آلترناتیوهای شدنی، بهترین آنها را انتخاب می کنیم.
■ آلترناتیوها از نظر عملکرد:
آلترناتیوهای شدنی از نظر عملکرد به دو گروه زیر تقسیم می شوند:
◄ آلترناتیوهای مستقل- آلترناتیوهای مستقل، آلترناتیوهایی هستند که انتخاب یکی از آنها به انتخاب سایر آلترناتیوها ربطی نداشته و موجب حذف آنهانمی گردد. (به عنوان مثال درمورد آلترناتیوهای مستقل می توان هدف را افزایش سطح بهداشت جامعه در نظر گرفت که از طریق واکسیناسیون، دادن دفترچه بیمه به مردم، بالا بردن سطح بهداشتی مردم و….. می تواند صورت پذیرد و این موارد مستقل از هم هستند و می توانند حتی به صورت همزمان هم انجام شوند.)
◄ آلترناتیوهای ناسازگار- آلترناتیوهای ناسازگار، آلترناتیوهایی هستند که در آنها انتخاب یکی موجب حذف سایر آلترناتیوها می گردد.(به عنوان مثال برای رفتن به منزل نمی توان هم با اتوبوس، هم با آژانس و هم پیاده رفت و یا اگر در یک زمان به سه جای مختلف دعوت داشته باشیم، نمی توانیم به طور همزمان به هرسه جا برویم و در هردوی این موارد به محض انتخاب یکی از آلترناتیوها، سایر آنها می گردد).
■ آلترناتیوها از نظر پیامد:
آلترناتیوها از نظر پیامد نیز به دو گروه کمی و کیفی تقسیم می شوند.
◄ آلترنایتوهای با پیامدهای کمی- این آلترناتیوها خود به دوگروه آلترناتیوهای با پیامد مثبت و آلترناتیوهای با پیامد منفی، تقسیم می شوند که بدون توجه به مثبت یا منفی بودن آنها، می توان پیامدشان را با مراجعه به آمار و اطلاعات مربوط به آنها اندازه گیری و تعیین نمود.(مثل کاهش سفر بین تهران و کرج یا کاهش تعداد تصادفات بین این دو شهر پس ازاحداث اتوبان تهران – کرج که کاملا قابل اندازه گیری می باشد.)
آلترناتیوهای با پیامد کیفی- این آلترناتیوها نیز خود به دوگروه آلترناتیوهای با پیامد مثبت و آلترناتیوهای با پیامد منفی تقسیم می شوند ولی اندازه گیری و تعیین پیامد آلترناتیوهای کیفی بدون توجه به مثبت و یامنفی بودن پیامدهای پیامدشان کاری دشوار و مشکل و حتی گاهی غیر قابل اندازه گیری می باشد.معمولا اندازه گیری پیامد این آلترناتیوها به عنوان یکی از معضلات مدیریت و تصمیم گیری به شمار می رود.(مثال دراین زمینه مانند راضی یاناراضی شدن گروههای مختلفی ازمردم دراثراجرای پروژه ای مثل ساخت یک اتوبان که عده ای (رانندگان)را خوشحال و راضی و عده ای دیگر(ساکنین اطراف آن) را ناراحت و ناراضی می نماید.)
برای بررسی و تعیین آثار کمی و کیفی، روش های مختلفی وجود دارد. یکی از روشها که ساده بوده و دارای کارایی فوب می باشد، روش “قبل از، بعد از” می باشد. در این روش هر پروژه دارای یک ورودی و یک خروجی می باشد.
در پروژه های خصوصی، تنها زمانی اجرای پروژه اقتصادی است که خروجی آن بزرگتر از ورودیش باشد، یعنی نسبت خروجیهایش عددی بزرگتر از یک باشد. در پایان این قسمت به طور کلی می توان گفت اصولا برنامه ریزی هنگامی معنی ومفهوم پیدا می کنند که محدودیت (از لحاظ منابع مالی، زمان اجراء، منابع نیروی انسانی و…) داشته باشیم و تنها با وجود امکانات محدودی بخواهیم یک پروژه را اجرا کنیم. (منابع محدود باشند) مثل ساختن یک پل با وجود منابع مالی محدود، در زمان محدود و با نیروی کار محدود.
به منظور استفاده بهتر از هریک از منابع موجود و بهینه صرف کردن هریک از آنها، در نهایت از بین آلترناتیوهای مختلف، بهترین را ارزیابی و انتخاب می نماییم که به این عمل بهینه سازی گفته می شود.
نهادها و ارگان های فعال در زمینه حمل و نقل :
در این قسمت هدف تنها نشان دادن وسعت و گستردگی نهادها و سازمان هایی است که در زمینه حمل ونقل فعالیت دارند.در سطح جامعه تعداد زیادی از نهادها، سازمان ها و شرکت ها دارای فعالیت هایی در ارتباط با حمل و نقل می باشند که با توجه به عملکردو اهداف هریک از آنها، به گروه های زیر تقسیم می شوند:
◄ ارگان ها و سازمان های دولتی
این گروه شامل نهادهای دولتی در سطح ملی و سازمان ها و ارگان های دولتی استانی و محلی می باشد. زیر گروه نهادهای دولتی در سطح ملی مسئول اجرای قوانین و لوایح مربوط به حمل و نقل در سطح کشور بوده و جزء عمده ای از شاخه اجرایی در این زمینه را تشکیل می دهند. (وزارت راه و ترابری نمونه بارزی از این گروه است.)
زیر گروه دوم یعنی سازمان ها و ارگان های دولتی استانی و محلی مسئولیت برنامه ریزی، طراحی، ساخت و تعمیر و نگهداری تجهیزات شبکه حمل ونقل استان ومحل خود از قبیل فرودگاه ها، بنادر، شبکه راه آهن، جاده هاو سایر راه ها را برعهده دارند.(ادارات راه و ترابری استان ها و شهرستانها، ادارات راهنمایی و رانندگی شهرستانها و… نهادهایی از این قبیل هستند.)
◄ شرکت های خصوصی
که به منظور رفع نیازهای حمل ونقلی مسافران و کالا به وجود آمده اند ودر مقابل سرویس دهی و خدمات خود، کرایه دریافت می کنند.
◄ سازمانها و نهادهای قانون مند
این ارگانها عملکرد شرکت های حمل ونقل را در زمینه های سرویس دهی و سطح سرویس، ایمنی، قیمت گذاری،… تنظیم و قانون مند نموده و براجرای قوانین نظارت و کنترل اعمال می نمایند.
◄ اتحادیه های تجاری و کارگری
که نماینده گروه های حمل ونقلی خاصی از قبیل کارکنان راه آهن، رانندگان تاکسی، رانندگان اتوبوس های بین شهری و…بوده و به این گروه ها اطلاعات لازم را داده و درمباحث قانون گذاری و وضع قوانین از حقوق آنها دفاع می نمایند.
◄ شرکت ها و ارگان های حرفه ای
مجموعه ای از افراد که دارای منافع مشترک کاری هستند، این نهادها را تشکیل می دهند. در جلسات وکمیته های تخصصی ای نهاد ها که در سطح ملی یا محلی برگزار می گردد، ضمن تبادل نظر و ارائه نتایج فعالیت های هرقسمت، از تجارب به دست آمده در جهت پیشرفت حرفه ها و مشاغل حمل ونقل از طریق فعالیت های گروهی استفاده می شود.
◄ برخی سازمان های سرویس دهنده به استفاده کنندگان از سیستم های حمل ونقل
این نهادها ضمن ارائه اطلاعات لازم و مفید درباره سفرهای مختلف به اعضای خود، مایلند که روی قوانین و لوایح مربوطه نیز تاثیرگذار باشند.
علاوه براین، مجلات حرفه ای و تحقیقاتی، برنامه های آموزشی و تحقیقاتی در دانشگاه ها، گزارش ها و مطالعات نیز روش های دیگری برای تبادل اطلاعات وتجارب درباره موضوعات مختلف حمل ونقل می باشند.
■ عوامل موثر در تغییر سیستم حمل ونقل:
سیستم حمل ونقل در هرزمان با توجه به ترافیک حمل شده توسط هریک از طرق(مدها) و سطح سرویس ارائه شده توسط آنها در حال تعادل می باشند. به عبارت دیگر، با در نظر گرفتن تقاضای هریک از طرق حمل ونقل و صفات و مشخصه های سفر از قبیل زمان، هزینه، تواتر، راحتی سیستم و … تحت تاثیر عوامل و نیروهای زیر به تعادل می رسد:

این نوشته در مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *