تحقیق علمی های ارشد - پایان نامه ایرانداک

2-1- تاریخچه تحقیق 11
2-1-1 مشارکت اجتماعی ایرانیان در بعد از انقلاب اسلامی13

متن کامل در سایت امید فایل 

2-1-2 - کمیته امداد خمینی و مشارکت15
2-1-3- برنامه توسعه مشارکت های مردمی16
2-2- پیشینه تحقیق19
2-2-1- پیشینه داخلی19
2-2-2- پیشینه خارجی22
2-3 – مفاهیم 25
2-3-1- مشارکت25
2-3-1-1 انواع مشارکت26
2-3-1-2 - بعدهای مشارکت27
2-4 - دیدگاه های نظری درباره مشارکت29
2-4-1- دیدگاه جامعه شناختی مشارکت29
2-4-1-1- رویکرد کارکرد گرایی29
2-4-1-2- رویکرد تضاد:32
2-4-1-3- رویکرد کنش متقابل نمادین33
2-4-2- رسانه ها و جلب مشارکت عمومی34
2-4-3- ارتباطات مشارکتی39
2-4-3-1- پائولو فریزه : الگوی بصیرت و محاوره40
2-4-3-2- نظریه برجسته سازی41
2-4-3-3- نظریه کاشت 45
2-4-3-4- یورگن هابرماس46
2-4-4- رویکردهای جریان چند مرحله ای49
2-4-4-1- تئوری اشاعه و نوآوری 56
2-4-4-1-1- دانیل لرنر60
2-4-4-1-2- راجرز62
2-4-4-1-3- مایرون وینر68
2-4-5- رویکرد استفاده و خشنودی70
2-4-5-1- نظریه استفاده و رضامندی 74
2-4-5-2- الگوی استفاده و تاثیر75
2-4-5-3- نظریه مصرف ارتباط جمعی در مدل وینداهال :76
2-4-6- گابریل آلموند80
2-5- چارچوب نظری 82
2-6- مدل تحقیق 84
2-7- فرضیات تحقیق 84
فصل سوم85
3-1- روش پژوهش 86
3-2- جامعه آماری پژوهش 86
3-3- واحد مشاهده و سطح تحلیل 86
3-4- حجم نمونه86
3-4- شیوه نمونه گیری87
3-5- ابزار گردآوری 87
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها88
3-7- روش های تجزیه وتحلیل88
3-8- اعتبارو روایی ابزار گردآوری 88
3-9- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر های پژوهش 89
فصل چهارم 91
4-1- مقدمه92
4-2- یافته های توصیفی92
4-2-1- جنسیت92
4-2-2- سن93
4-2-3- تحصیلات94
4-2-4- میزان اعتماد به رسانه95
4-2-5- نوع برنامه رسانه ها96
4-2-6- زمان پخش برنامه رسانه ها 97
4-2-7- میزان استفاده از رسانه ها 98
4-2-8- میزان استفاده از تلویزیون99
4-2-9- میزان استفاده از رادیو 100
4-2-10- میزان استفاده از اینترنت 101
4-2-11- بررسی نرمال بودن متغیر وابسته 102
4-3- یافته های توصیفی107
4-3-1-رابطه میزان استفاده از رسانه و مشارکت مردمی 107
4-3-2- رابطه زمان پخش برنامه از رسانه ها و مشارکت مردمی 109
4-3-3- رابطه نوع برنامه رسانه ها و مشارکت مردمی 110
4-3-4- رابطه اعتماد به برنامه رسانه ها و مشارکت مردمی 112
4-4- آزمون فرضیه ها 113
4-4-1- یافته های تبیینی 113
4-4-2- همبستگی پیرسون بین میزان مشارکت مردمی و متغیرهای مستقل113
4-4-3- رگرسیون چند متغیری به روشStepwise 116
4-4-4- تحلیل رگرسیون 116
4-4-5-تحلیل مسیر 119
4-4-6-مدل تحلیلی124
فصل پنجم 125
5-1- مقدمه 126
5-2- نتایج توصیفی مربوط به تحقیق 126
5-3- نتایج استنباطی مربوط به تحقیق 126
5-4-بحث و نتیجه گیری 127
5-5- محدودیات تحقیق129
5-5- پیشنهادات130
فهرست جداول
جدول 3-1- ضریب آلفا89
جدول 4-1- جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب جنسیت 92
جدول 4-2- جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب سن93
جدول 4-3 - جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب تحصیلات94
جدول 4-4- جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد به رسانه 95
جدول 4-5- جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب نوع برنامه رسانه ها 96
جدول 4-6- جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب زمان پخش برنامه رسانه ها 97
جدول 4-7- جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از رسانه ها 98
جدول 4-8- جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از تلویزیون 99
جدول 4-9- جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از رادیو 100
جدول 4-10- جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از اینترنت 101
جدول 4-11- جدول توزیع فراوانی و آماره های توصیفی مشارکت مردمی و ابعاد آن 102
جدول 4-12- آماره های توصیفی مربوط به بررسی نرمال بودن متغیر مشارکت مردمی 104
جدول 4-13- آزمون سیمون- کولموگورف 105
جدول 4-14- جدول توافقی میزان استفاده از رسانه و مشارکت مردمی 107
جدول 4-15- آزمون همبستگی کندال بین متغیر میزان استفاده از رسانه و مشارکت مردمی 108
جدول 4-16- جدول توافقی زمان پخش برنامه رسانه ها و مشارکت مردمی 109
جدول 4-17- آزمون همبستگی کندال بین متغیر زمان پخش برنامه رسانه ها و مشارکت مردمی 109
جدول 4-18- جدول توافقی نوع برنامه رسانه ها و مشارکت مردمی 110
جدول 4-19- آزمون همبستگی کندال بین متغیر نوع برنامه رسانه ها و مشارکت مردمی 111
جدول 4-20- جدول توافقی اعتمادبه برنامه رسانه ها و مشارکت مردمی 112
جدول 4-21- آزمون همبستگی کندال بین متغیر اعتمادبه برنامه رسانه ها و مشارکت مردمی 112
جدول 4-22- آزمون همبستگی پیرسون بین میزان مشارکت مردمی ومیزان استفاده از رسانه 114
جدول 4-23- آزمون همبستگی پیرسون بین میزان مشارکت مردمی ونوع برنامه رسانه 114
جدول 4-24- آزمون همبستگی پیرسون بین میزان مشارکت مردمی وزمان پخش برنامه رسانه 115
جدول 4-25- آزمون همبستگی پیرسون بین میزان مشارکت مردمی و اعتمادبه برنامه رسانه 116
جدول 4-26- مدل رگرسیون پیش بینی شد 117
جدول 4-27- نتایج آزمون ANOVA 117
جدول 4-28- ضرایب رگرسیونی مربوط به مدل های پیش بینی شده 118
جدول 4-29- تحلیل مسیر مرحله اول 119
جدول 4-30- تحلیل مسیر مرحله دوم120
جدول 4-31- تحلیل مسیر مرحله سوم121
جدول 4-32- تحلیل مسیر مرحله چهارم122
جدول 4-33- محاسبه ضریب تاثیر متغیر میزان استفاده از رسانه برمیزان مشارکت مردمی 123
جدول 4-34- محاسبه ضریب تاثیر اعتماد به رسانه بر میزان مشارکت مردمی 123
جدول 4-35- محاسبه ضریب تاثیر متغیر نوع استفاده از رسانه برمیزان مشارکت مردمی 124
جدول 4-36- محاسبه ضریب تاثیر متغیر زمان استفاده از رسانه بر میزان مشارکت مردمی 124
فهرست نمودار
نمودار 4-1- توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت 93
نمودار4-2- توزیع پاسخگویان بر حسب سن 94
نمودار4-3- توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات 95
نمودار 4-4- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد به رسانه 96
نمودار4-5- توزیع پاسخگویان بر حسب نوع برنامه رسانه 97
نمودار4-6- توزیع پاسخگویان بر حسب زمان پخش برنامه رسانه 98
نمودار 4-7- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از رسانه 99
نمودار 4-8- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از تلویزیون 100
نمودار4-9- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از رادیو 101
نمودار 4-10- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از اینترنت 102
نمودار 4-11- نمودارQ-Q 105
نمودار4-12- نمودار Box plot 106
نمودار 4-13- نمودار هیستو گرام 106
نمودار 4-14- رابطه بین میزان استفاده از رسانه و مشارکت مردمی 108
نمودار 4-15- رابطه بین زمان پخش برنامه از رسانه و مشارکت مردمی 110
نمودار4-16- رابطه بین نوع برنامه و مشارکت مردمی 111
نمودار4-17- رابطه بین میزان اعتماد به رسانه و مشارکت مردمی 113
نمودار 4-18- تحلیل مسیر مرحله اول 120
نمودار 4-19- تحلیل مسیر مرحله دوم 121
نمودار 4-20- تحلیل مسیر مرحله سوم 122
نمودار4-21- تحلیل مسیر مرحله چهارم 123
نمودار 4-22- مدل علی تحقیق124
چکیده :
امروزه تبادل اطلاعات و ارتباطات در دنیای مدرن،حیات انسانی راتحت شعاع خود قرارداده و مشارکت اجتماعی یکی از الزام آورترین رویکردها در فرایند جوامع محلی و پایدار محسوب می‌شود.زندگی اجتماعی انسان به دلیل ضعف در مقابل موانع و حوادث محیط وبه منظور غلبه بر مشکلات شکل گرفت و به مرور زمان برای چیرگی بر مصیبت و شرایط محیطی متحول شد و در قرن بیستم مشارکت مفهومی نوین یافت و در دنیای مدرن به واسطه قابلیت های وسایل ارتباط جمعی تمامی جوامع از احوال یکدیگر خبردار می شوند.
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رسانه های جمعی (اینترنت، رادیو ، تلویزیون) بر مشارکت مردمی درمیان حامیان طرح اکرام کمیته امداد خمینی در استان تهران انجام گردیده است و چار چوب نظری آن بر مکتب نوسازی (لرنر) و هوشیار سازی پائولوو برجسته سازی استوار می باشد.این پژوهش به روش پیمایشی بوده و از پرسشنامه جهت گردآوری داده‌ها استفاده شده است. نمونه آماری شامل 360 نفر از حامیان طرح اکرام کمیته امداد خمینی استان تهران بوده که با روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی (رگرسیون خطی ، ضریب پیرسون ، ...) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و طبق نتایج آمار توصیفی میزان مشارکت مردمی 107نفر (7/29 درصد) از حامیان درسطح پایین ، 184 نفر(1/51 درصد) درسطح متوسط و 69 نفر (2/19درصد ) درسطح بالایی قرار دارد.و به طور کلی میزان مشارکت مردمی درسطح متوسطی (1/51) است.
بر اساس یافته های تحقیق ؛ بین مشارکت مردمی و میزان استفاده از رسانه ( 343/0=R ) ،بین نوع برنامه پخش شده از رسانه ( 399/0= R )، زمان پخش برنامه ها از رسانه ( 441/0 =R )، اعتماد به برنامه رسانه ها ( 522/0=R) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارتی با افزایش میزان استفاده از رسانه ، اعتماد به برنامه رسانه ها و... میزان مشارکت مردمی افزایش می یابدواژه‌های کلیدی : مشارکت مردمی، میزان استفاده از رسانه، اعتماد، حامی ، رسانه های جمعی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *