موضوع تحقیق علمی - پژوهش علمی های ارشد

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید

177482526479500
بسمه تعالی
در تاریخ : 30/11/1393

متن کامل در سایت امید فایل 

دانشجوی کارشناسی ارشد خانم زهرا بیات از پایان نامه خود دفاع نموده و با نمره 17 بحروف هفده و با درجه بسیار خوب مورد تصویب قرار گرفت.
امضا استاد راهنما

165163531877000
بسمه تعالی
دانشکده ادبیات و علو م انسانی
(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه تهیه شده است»
نام واحد دانشگاهی: تهران مرکزی کد واحد: 101 کد شناسایی پایان‌نامه: 10120101912025
عنوان پایان‌نامه: تحلیل و بررسی دیدگاه‌های جامعه شناسی در کشف المحجوب از (دیدگاه کنش اجتماعی)
نام و نام خانوادگی دانشجو: زهرا بیات
شماره دانشجوئی: 89093914000
رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی تاریخ شروع پایان‌نامه: 20/12/1391
تاریخ اتمام پایان‌نامه: 30/11/93
استاد / استادان راهنما: خانم دکتر ویدا وفایی استاد/استادان مشاور: خانم دکتر درّه دادجو
چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):
اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری، ایران بویژه خراسان در نابسامانی و تشویش اوضاع سیاسی، جنگ‌های داخلی، تعدد روزافزون فرقه های مذهبی و نزاع بر سر حقانیت هر یک، به سر برده است. آشفتگی‌های سیاسی و مذهبی منجر به رواج ناامنی، فقر و غارت و دیگر نابسامانی های اجتماعی شده بود.
میان ائمه و مشایخ متعصب و ریاکار، که هر یک در پی کسب قدرت و محبوبیت‌اند، هجویری، عارف پاک باخته ظهور می کند که با رفتار و گفتار محبت‌آمیز خود توام با تساهل و مردمداری و با تکیه بر علم و آگاهی خویش و با صبر و بردباری تاثیر شگرف بر مردمان آن عصر داشته و با کنش و رفتار و شیوه های تربیتی خاص خود بدور از هر گونه خصومت و خشونتی، با مردم جامعه رفتار کرده و ضد ارزشهای بسیاری را به ارزش مبدل کرده است. هجویری با طی مسافت‌های زیاد و سفرهای طولانی به سرزمین های اسلامی از محضر عارفان و صوفیان بزرگی بهره برده و با توجه به اهمیت تصوف و عرفان به عنوان یکی از نهادهای مذهبی جامعه، تاثیر شگرفی بر مردم به ویژه در جو حاکم آن عصر داشته است.
این پژوهش کوشیده است تا با بهره‌گیری از روش اسنادی و بر اساس تحلیل گفتمان و محتوایی به تبیین رابطه علّی بین متن کتاب کشف‌المحجوب و سیاست، اجتماع، دین و ... پرداخته و با توجه به محتوای کتاب کشف المحجوب که بازتاب دهنده اوضاع سیاسی و اجتماعی جامعه اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری است، آن را بر اساس دیدگاه کنش اجتماعی جامعه شناختی بر مبنای ساختار اجتماع، فرهنگ، شخصیت هجویری مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.
واژگان کلیدی: کنش اجتماعی ( ساختار اجتماع، شخصیت، فرهنگ)، ابوالحسن علی بن عثمان هجویری، کشف‌المحجوب
نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه مناسب است تاریخ و امضاء:
مناسب نیست
1992630215074500
فهرست
عنوانصفحه
TOC o "1-6" h z u فصل اول:کلیات طرح1-1 بیان مسئله تحقیق PAGEREF _Toc422395603 h 21-2- هدف‌های تحقیق PAGEREF _Toc422395604 h 41-2-1 هدف کلی PAGEREF _Toc422395605 h 41-2-2 اهداف جزئی PAGEREF _Toc422395606 h 41-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن PAGEREF _Toc422395607 h 41-4 سئوالات و فرضیه‌های تحقیق (بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه) PAGEREF _Toc422395608 h 51-4-1 سوال اصلی PAGEREF _Toc422395609 h 51-4-2 سوال فرعی PAGEREF _Toc422395610 h 51-5-فرضیه‌های تحقیق PAGEREF _Toc422395611 h 51-6- مدل تحقیق PAGEREF _Toc422395612 h 61-7- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه‌های کلیدی PAGEREF _Toc422395613 h 61-8- روش تحقیق PAGEREF _Toc422395614 h 71-9- قلمرو تحقیق PAGEREF _Toc422395615 h 81-10 جامعه‌آماری و حجم نمونه PAGEREF _Toc422395616 h 81-11 محدودیت و مشکلات پژوهش PAGEREF _Toc422395617 h 8فصل دوم:مطالعات نظریمقدمه PAGEREF _Toc422395620 h 112-1 جامعه‌شناسی PAGEREF _Toc422395621 h 122-1-1 هدف جامعه‌شناسی PAGEREF _Toc422395622 h 142-1-2 موضوع جامعه‌شناسی PAGEREF _Toc422395623 h 152-1-3- دیدگاه‌های جامعه‌شناسی PAGEREF _Toc422395624 h 152-2 نظریه کارکردگرائی PAGEREF _Toc422395625 h 162-2-1 نظریه تضاد PAGEREF _Toc422395626 h 182-2-2 نظریه کنش اجتماعی PAGEREF _Toc422395627 h 192-3 ساختار اجتماعی PAGEREF _Toc422395628 h 302-3-1نهاد اجتماعی PAGEREF _Toc422395629 h 322-3-2انواع نهادهای اجتماعی PAGEREF _Toc422395630 h 332-3-3گروه‌های اجتماعی PAGEREF _Toc422395631 h 332-3-4پایگاه اجتماعی PAGEREF _Toc422395632 h 352-3-5 نقش‌ها PAGEREF _Toc422395633 h 362-3-6 انواع نقش ‌های اجتماعی PAGEREF _Toc422395634 h 372-4 فرهنگ PAGEREF _Toc422395635 h 382-4-1خرده فرهنگ‌ها PAGEREF _Toc422395636 h 412-4-2 انواع فرهنگ PAGEREF _Toc422395637 h 422-4-3 باورها PAGEREF _Toc422395638 h 452-4-4ارزش‌ها PAGEREF _Toc422395639 h 462-4-5 شخصیت PAGEREF _Toc422395640 h 472-5 ادبیات PAGEREF _Toc422395641 h 502-5-1 زبان و ادبیات PAGEREF _Toc422395642 h 522-5 -1-1 زبان PAGEREF _Toc422395643 h 522-5-1-2 رسالت ادبیات PAGEREF _Toc422395644 h 552-5-1-3 جامعه‌شناسی ادبیات: PAGEREF _Toc422395645 h 572-5-1-4 زمینه‌های مورد مطالعه جامعه‌شناسی ادبیات PAGEREF _Toc422395646 h 592-5-1-5نظریه‌های جامعه‌شناسی ادبیات PAGEREF _Toc422395647 h 592-5-1-6 جامعه شناسی ادبیات و تقسیمات کلی آن PAGEREF _Toc422395648 h 712-5-1-7 جامعه شناسی پدیده ادبی PAGEREF _Toc422395649 h 712-5-1-8جامعه‌شناسی ادبی یا جامعه شناسی آفرینش ادبی PAGEREF _Toc422395650 h 732-5-1-9جامعه‌شناسی محتوای اثر ادبی PAGEREF _Toc422395651 h 752-5-1-10 اجتماعات در ادبیات فارسی PAGEREF _Toc422395652 h 772-6زندگی هجویری PAGEREF _Toc422395653 h 782-6-1مقدمه کتاب کشف المحجوب PAGEREF _Toc422395654 h 802-6-2کتاب کشف المحجوب PAGEREF _Toc422395655 h 832-6-3 ارزش اجتماعی کتاب PAGEREF _Toc422395656 h 862-6-4ارزش تاریخی کتاب PAGEREF _Toc422395657 h 862-6-5 ارزش ادبی کتاب PAGEREF _Toc422395658 h 872-6-6 اوضاع سیاسی ایران مخصوصا خراسان PAGEREF _Toc422395659 h 912-7 نهاد دین PAGEREF _Toc422395660 h 952-7-1 تصوف در قرن پنجم PAGEREF _Toc422395661 h 992-7-2سیر تصوف در ایران پس از جنید PAGEREF _Toc422395662 h 1002-7-3تصوف در سده چهارم هجری/ دهم میلادی: PAGEREF _Toc422395663 h 1012-7-3-1 خرقه افکنی و جامه درانی: PAGEREF _Toc422395664 h 1042-7-3-2 سماع PAGEREF _Toc422395665 h 1072-7-3-3 خرقه PAGEREF _Toc422395666 h 112فصل سوم:روش‌شناسی تحقیق (متدولوژی) پژوهشروش شناسی (متدولوژی) پژوهش PAGEREF _Toc422395669 h 117مقدمه PAGEREF _Toc422395670 h 1173-1 روش تحقیق PAGEREF _Toc422395671 h 1173-2 جامعه آماری PAGEREF _Toc422395672 h 1173-3 حجم نمونه و روش اندازه‌گیری PAGEREF _Toc422395673 h 1183-4 ابزار جمع آوری اطلاعات PAGEREF _Toc422395674 h 1183-5 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها PAGEREF _Toc422395675 h 118فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده‌هامقدمه PAGEREF _Toc422395678 h 1224-1-ساختار اجتماع PAGEREF _Toc422395679 h 1234-1-1 نهاد اجتماع PAGEREF _Toc422395680 h 1244-1-1-1- اوضاع اجتماع PAGEREF _Toc422395681 h 1244-1-1-2زنان در جامعه آن روزگار PAGEREF _Toc422395682 h 1254-1-1-3مشاغل PAGEREF _Toc422395683 h 1274-1-2نهاد سیاست PAGEREF _Toc422395684 h 1294-1-2-1رابطه هجویری با دربار غزنوی و سلجوقی PAGEREF _Toc422395685 h 1314-2-2-1رابطه هجویری با مشایخ PAGEREF _Toc422395686 h 1334-1-2-3 شخصیت های متصوفه PAGEREF _Toc422395687 h 1344-1-2-3-1 ابوالقاسم کرکانی PAGEREF _Toc422395688 h 1364-1-2-3-2 ابوالقاسم قشیری PAGEREF _Toc422395689 h 1374-1-2-3 -3از دیگر نام‌های درخشان در زندگی عارفانه هجویری ابوالعباس شقانی است: PAGEREF _Toc422395690 h 1394-1-2-3-4 مظفر حمدان PAGEREF _Toc422395691 h 1404-1-2-3-5 ابوعلی الحسن بن ابی الحسن البصری PAGEREF _Toc422395693 h 1414-1-2-3-6 ابوالقاسم الجنید بن محمد بن الجنید القواریری PAGEREF _Toc422395694 h 1424-1-2-3-7 مالکم بن دینار PAGEREF _Toc422395695 h 1434-1-2-3-8 ابوالسحاق ابراهیم بن ادهم بن منصور PAGEREF _Toc422395696 h 1434-1-2-3-9ابوسعید فضل الله بن محمد المیهنی PAGEREF _Toc422395697 h 1444-2 فرهنگ PAGEREF _Toc422395698 h 1464-2-1 باورها PAGEREF _Toc422395699 h 1484-2-2 ارزش‌ها PAGEREF _Toc422395700 h 1504-2-3 هنجارهای اجتماعی PAGEREF _Toc422395701 h 1524-2-3-1رسوم اجتماعی PAGEREF _Toc422395702 h 1524-2-3-2 رسوم اخلاقی PAGEREF _Toc422395703 h 1534-2-3-3-کنترل اجتماعی PAGEREF _Toc422395704 h 1554-3شخصیت هجویری PAGEREF _Toc422395705 h 1574-3-1 صورت هجویری PAGEREF _Toc422395706 h 1584-3-2 سیرت هجویری PAGEREF _Toc422395707 h 1604-3-2-1دیدگاه هجویری در باب تصوف PAGEREF _Toc422395708 h 1614-4 تصوف PAGEREF _Toc422395709 h 1644-4-1 ارتباط فقر و تصوف از دیدگاه هجویری PAGEREF _Toc422395710 h 1644-4-2دیدگاه هجویری در باب تصوف PAGEREF _Toc422395711 h 1654-3-2-1 صفات و ویژگی های اخلاقی هجویری PAGEREF _Toc422395712 h 1654-3-2-1-1 تساهل و مردم داری از دیدگاه هجویری PAGEREF _Toc422395713 h 1654-3-2-1-2- مدارا و عدم خصومت و بخشندگی PAGEREF _Toc422395714 h 1674-3-2-2-طنز از دیدگاه هجویری PAGEREF _Toc422395715 h 1674-3-2-3-شعر در نزد هجویری PAGEREF _Toc422395716 h 1704-4-2-1 اعقاید PAGEREF _Toc422395717 h 1724-4-2-1-1 اعتقاد به خواب از دیدگاه هجویری PAGEREF _Toc422395718 h 1724-4-2-1-2 رضا از دیدگاه هجویری PAGEREF _Toc422395720 h 1744-4-2-1-3- دیدگاه هجویری در مورد صحو سکر PAGEREF _Toc422395721 h 1754-4-2-1-4 نماز از دیدگاه هجویری و بیان نظرات مشایخ PAGEREF _Toc422395722 h 1754-4-2-1-5 محبّت از دیدگاه هجویری PAGEREF _Toc422395723 h 1764-4-2-1-6 دوستی از دیدگاه هجویری PAGEREF _Toc422395724 h 1774-4-2-1-7 دیدگاه هجویری راجع به سماع PAGEREF _Toc422395725 h 1784-4-2-1-8 تفسیر و تعبیر آیات و عبارات از دیدگاه هجویری PAGEREF _Toc422395726 h 1804-4-2-1-9 دیدگاه هجویری راجع به خرقه PAGEREF _Toc422395727 h 1824-4-2-1-10 خرق از دیدگاه هجویری PAGEREF _Toc422395728 h 1834-4-2-1-11شرط مقعه پوشیدن از دیدگاه هجویری PAGEREF _Toc422395729 h 1854-4-2-1-12 شرط پوشیدن مرقعات از دیدگاه هجویری PAGEREF _Toc422395730 h 1854-4-2-1- 13 آداب و رسوم و سنت: از دیدگاه هجویری PAGEREF _Toc422395731 h 1864-4-2-1-14 خرقه افکنی و جامه درانی: از دیدگاه هجویری PAGEREF _Toc422395732 h 1874-4-2-1-15 آداب سفر و اقامت کردن در جایی از دیدگاه هجویری PAGEREF _Toc422395733 h 1914-4-2-1-16 علم از دیدگاه هجویری PAGEREF _Toc422395734 h 1934-4-2-1-17 ملامت از دیدگاه هجویری PAGEREF _Toc422395735 h 1944-4-2-1-17-1 صورتِ ملامت راست رفتن PAGEREF _Toc422395736 h 1954-4-2-1-17-2 صورتِ ملامت قصد کردن PAGEREF _Toc422395737 h 1964-4-2-1-18 اعتقاد به حل مشکلات از طریق ملامت از دیدگاه هجویری PAGEREF _Toc422395738 h 1984-4-2-1-19 رسم ملامت از دیدگاه هجویری PAGEREF _Toc422395739 h 1994-4-2-1-20 حج از دیدگاه هجویری PAGEREF _Toc422395740 h 1994-4-2-1-20-1 بیان خاطرات حج از زبان دیگران PAGEREF _Toc422395741 h 2004-4-2-1-21 رحمت‌الهی از دیدگاه هجویری PAGEREF _Toc422395742 h 2014-4-2-1-22 قبض و بسط – وقت از دیدگاه هجویری PAGEREF _Toc422395743 h 2024-4-2-1-23 وقت PAGEREF _Toc422395744 h 2034-4-2-1-24 ریاضت ازدیدگاه هجویری PAGEREF _Toc422395745 h 203فصل پنجم:نتیجه‌گیری5-1 نتیجه‌گیری PAGEREF _Toc422395748 h 2075-2 پیشنهادات پژوهشی PAGEREF _Toc422395749 h 209فهرست منابع PAGEREF _Toc422395750 h 210
فصل اول:کلیات طرح
1-1 بیان مسئله تحقیق:جامعه شناسی علمی است که زندگی اجتماعی مردمان جوامع گوناگون را با توجه به نهادهای اجتماعی موجود و روابط اجتماعی حاکم بر آن مورد مطالعه و تحقیق قرار می‌دهد.
ادبیات هر دوره، نماینده روحیات و فراز و نشیب‌های اجتماعی است که در زمان‌های مختلف تغییر می‌یابد و در هر عصر معنی و مفهوم خاص خود را پیدا می کند بطوری که اوضاع اجتماعی هر دوره را می‌توان از ادبیات آن دوره شناخت و انعکاس آن را دریافت؛ چه ادبیات هر عصری رنگ اجتماعی خاص خود را دارد.
جامعه‌شناسی ادبیات شاخه‌ای از جامعه شناسی است که ساخت و کارکرد اجتماعی ادبیات و روابط میان جامعه و ادبیات و قوانین حاکم بر آن را بررسی می کند
این علم به بررسی ساختار و محتوای اثر ادبی و ارتباط آن با ساختار و تحولات اجتماع می‌پردازد و به محیط که در واقع در بردارنده عناصر اقلیمی،‌اوضاع سیاسی و اجتماعی حاکم بر ملت است توجه دارد. پیوند بین ساخت جامعه و اثر ادبی مقوله «جامعه شناختی ادبیات» را مطرح می‌سازد و محققان را بر آن می‌دارد تا به رابطه اثر ادبی و جامعه پرداخته و از مجرای آثار ادبی به گذشته بنگرند
جامعه‌شناسان با سه نظریه 1- کارکرد گرایی(functionalism)، (fonctinnelism) ، تضاد (opposer)،(opposition)، و کنش اجتماعی(socialaction)، به مطالعه جامعه می‌پردازد.
کارکردگرایان به بررسی رابطه بخش های جامعه با یکدیگر و با کل جامعه می‌پردازند. مثلا عقاید دینی و آداب و رسوم یک جامعه را با نشان دادن چگونگی ارتباط آن با سایر نهادهای جامعه تحلیل می‌کنند. در نظریه تضاد توجه آن ها بیشتر بر مباحث قدرت، نابرابری، کشمکش و ستیزه است و جامعه را متشکل از گروه های جداگانه ای می دانند که هر یک به دنبال منافع خاص خویش است. دو نظربه فوق بر ساختارهایی تاکید می کنند که سنگ زیرین جامعه هستند و بر رفتار انسان مؤثرند. نظریه کنش اجتماعی توجه بیشتری بر کنش و کنش متقابل اعضای جامعه در شکل دادن به این ساختارها می کند. نظریه کنش اجتماعی متوجه تحلیل چگونگی رفتار کنش‌گران فردی و جهت گیری آنان در مقابل یکدیگر و جامعه است. کنش اجتماعی همه رفتارهای انسانی است که انگیزه و راهنمای آن معانی است که توجه کنشگر را جلب می کند و او آنها را در دنیای خارج کشف و به آنها پاسخ می دهد. این کنش با ذهنیت کنش گر تفسیر می شود. یعنی بر مبنای ادراکی که از محیطش دارد، احساساتی که او را برمی انگیزد، افکاری که در سر دارد، انگیزه‌هایی که او را به عمل وامی‌دارد (منظور از کنشگر، می‌تواند فرد، گروه، سازمان، یک منطقه، یک جامعه یا تمدن باشد).
و از آنجایی که کنش‌ها خصلت‌های اجتماعی دارند و ارزش‌ها در آن‌ها موثرند، کنش اجتماعی را با توجه به نظام اجتماعی که مرکب از نظام فرهنگی و شخصیتی است مورد مطالعه قرار می دهند.
کتاب کشف المحجوب طبق هر سه نظریه فوق قابل بررسی است چنانچه تحلیل عقاید دینی و آداب و رسوم طبق نظریه کارکردگرائی و یا تحلیل طبقات جامعه و نابرابری های اجتماعی و بررسی آنها طبق نظریه تضاد. در این پژوهش سعی ما بر آن است که با ذکر مطالبی در باب مسائل ذکر شده، به تحلیل و بررسی دیدگاه هجویری از نظر کنش اجتماعی او در برابر ارزش‌ها، هنجارها و ... موجود در جامعه آن عصر بپردازیم و به این سئوال پاسخ گوییم که آیا هجویری تحت تأثیر فرهنگ و ارزشهای عصر خویش قرار گرفته و دیدگاه او از نظر کنش اجتماعی مطابق با هنجارهای جامعه بوده است؟!
1-2- هدف‌های تحقیق:1-2-1 هدف کلی:تبیین و تشریح کنش و رفتار هجویری در برابر ارزش‌ها و هنجارهای جامعه با استناد بر نظریه کنش‌اجتماعی
1-2-2 اهداف جزئی:
تبیین اهمیت و نقش هجویری در اجتماع صوفیانه قرن پنجم
1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن:
جامعه‌شناسی ادبیات مطالعه علمی محتوی اثر ادبی و ماهیت آن در پیوند یا دیگر جنبه‌های زندگی اجتماعی است که سرچشمه بسیاری از حوادث و جریانات سیاسی، تاریخی، دینی، اخلاقی و ... نتیجه تحولات اجتماعی و فرهنگی می باشد. ما همواره در طول تاریخ شاهد ظهور افرادی بوده‌ایم که مخالف و متفاوت با جریان‌های حاکم بر جامعه حرکت کرده و گام نهاده‌. این امر موجب محبوببیت آنها نزد مردم شده است و در جامعه بسیار تاثیرگذار بوده‌اند. معتقدم که در میان متصوفه قرن پنجم هجری فردی چون هجویری علاوه بر شناخت مردم و جامعه بر جامعه خود بسیار تاثیر گذار بوده است. حال بر آنیم که کتاب کشف المحجوب را از بعد جامعه‌شناختی مورد بررسی قرار دهیم تا منش و علل وعوامل بسیاری از رفتارها و کردارهای وی با توجه به جامعه آن روزگار بر ما آشکار گردد.
1-4 سئوالات و فرضیه‌های تحقیق (بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه):
1-4-1 سوال اصلی:
هجویری (ابوالحسن علی بن عثمان) در تحول ارزش‌های عصر خویش تا چه حد موثر بوده است ؟
1-4-2 سوال فرعیعلل موفقیت هجویری درجامعه تصوف چه بوده است؟
1-5-فرضیه‌های تحقیق:
فرضیه اول: با توجه به اوضاع نابسامان قرن پنجم هجری و عدم ثبات سلاطین و امیران، رواج هرج و مرج و بی عدالتی، فقر و تنگدستی پریشانی و ناامنی، تعصبات خشک مذهبی، اختلاف فرقها و رواج فرقه ای مختلف، بهره‌برداری غیر معقول (Piracy) از آثار دیگران و تعصب و جانبداری از یک صوفی نسبت به صوفی دیگر، جمع شدن مریدان به دور یک صوفی و دور شدن از صوفی دیگر، رواج خرافات و فرقه پرستی از ویژگی‌های آشکار خراسان، نیشابور، غزنه و ... بسیاری از شهرهای ایران قرن پنجم هجری است. همچنانکه پایه و اساس فرهنگ ها در جامعه را عواملی مثل تفکر و اندیشه های سالم و ناسالم، تصورات درست و نادرست، هنجارها و ناهنجاری ها مشخص می کند که چه چیزی مطلوب و ارزشمند و پسندیده است و چه چیزی نیست. این تصورات و افکار انتزاعی است که به آدمیان در تعامل با اجتماع و جامعه معنا می‌بخشد و باعث ارزش های فرهنگی و انعکاس آن در جامعه می شود این عوامل در کنار یکدیگر به رفتار وکردار آدمیان شکل می دهد و باعث شکل گرفتن فرهنگ جامعه می شود.
از جامعه قرن پنجم ایران بر می‌آید که رواج ضد ارزش‌هایی چون، حیله و نیرنگ، دروغ و ریاکاری و تعصب و فرقه‌گرایی و ... ارزش تلقی می‌شده است با رواج ضد ارزش‌ها، هجویری به عنوان صوفی و درویش آزاد اندیش به پرهیز از این مسائل و با تکیه بر رفتار و گفتار بزرگان و ائمه به مقابله برخواسته و تاثیر شگرفی بر جامعه و فرهنگ آن عصر گذارده.
و با در پیش گرفتن رویه تساهل و مردم داری به مقابله پرداخته زیرا که هنجارهای جامعه متناسب با ارزش‌ها نبوده است.
فرضیه دوم:
تصوف و عرفان هجویری تا حدود زیادی مثبت است چرا که با سفرهای زیاد و دیدن مردم و جامعه‌های مختلف به تجربه‌های زیاد دست یافته گاهی در میان مردم بوده و مثل مردم عادی زندگی کرده و گاهی از مردم فاصله گرفته و در کنار بزرگان و مشایخ و صوفیان قرار گرفته و یا نشست و برخاست داشته به همین دلیل از زهد و ریاضت‌های بیمارگونه که در آن عصر رواج داشته دوری گزیده. ا و با تحمل سختی‌ها و آزارها و نامرادی و شکست‌های مختلف که از طرف مردم به او وارد می‌شد به دنبال راه، سلامت و صحت انسان کامل بوده. بردباری و صبر و تحمل زیاد سبب موفقیت او در جامعه شده است.
1-6- مدل تحقیق:مدل تحقیق بر مبنای هدف، همبستگی می‌باشد.
که به کشف ارتباط بین جامعه و اثر ادبی مورد بحث می‌پردازد
1-7- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه‌های کلیدی:
متغیرها: کنش اجتماعی: جامعه، مجموعه‌ای از کنش های متقابل بین افراد و گروههاست
کنش‌های متقابل اجتماعی: فرایندی است که از طریق آن مردم نسبت به یکدیگر کنش و واکنش نشان می دهند.
ساختار اجتماع: مجموعه یا کل اجتماعی متشکل از اجزاء که همستگی متقابل اجزاء آن را به صورت یک کل درآورده و بقا و دوام آن را تامین می کند،
فرهنگ: مجموعه پیچیده‌ای است که شامل مجموعه علوم و دانش‌ها، اعتقادات، هنرها، عادات، مقررات، افکار و اندیشه و عقاید، آداب و رسوم و رفتار و کردار انسان به عنوان عضوی از جامعه در مقابل تعهداتی و نقش‌هایی دارد که می‌پذیرد.
شخصیت: مظهرهیئتی کم و بیش به هم پیوسته از عادات، افکار و خصوصیات یک فرد است که در جامعه به صورت نقش ها و مزیت‌های اجتماعی خاص و عام و در شخص به صورت خودآگاهی مفهوم پیدا می کند .کتاب کشف المحجوب هجویری از جهات گوناگون یکی از با ارزشترین متون کهن صوفیانه فارسی است و از نخستین آثاری است که در تصوف اسلامی پدید آمده این کتاب سالها پیش به زبانهای دیگر از جمله انگلیسی عربی و اردو ترجمه شده که بیان گر ارجمندی آن است.
واژه های کلیدی:
ابوالحسن علی بن عثمان هجویری، کنش اجتماعی( ساختار اجتماعی، شخصیت، فرهنگ) عرفان و تصوف، کتاب کشف المحجوب
1-8- روش تحقیق:روش تحقیق در این پژوهش اسنادی – کتابخانه‌ای است مراحل انجام پژوهش بدین ترتیب می باشد:
1- گردآوری داده‌ها
2- مطالعه منابع و ماخذ اعم از کتاب و مقاله و...
3- فیش‌برداری از داده‌ها
4- توصیف داده‌های متن
5- تبیین و بررسی داده‌ها
6- تحلیل یافته‌ها
7- نتیجه‌گیری
1-9- قلمرو تحقیق:
کتاب کشف المحجوب قرن چهارم و پنجم هجری می‌باشد.
1-10 جامعه‌آماری و حجم نمونه:در پژوهش حاضر، کتاب کشف المحجوب تالیف ابوالحسن علی بن عثمان الجلابی هجویری (1154صفحه) به مقدمه، متن، تعلیقات و توضیحات به تصحیح دکتر محمود عابدی تحلیل و بررسی خواهد شد.

1-11 محدودیت و مشکلات پژوهش :
با توجه به منابع متعدد جامعه‌شناسی ادبیات و دسترسی به کتابخانه‌ها و مراکز علمی معتبر مشکل خاصی نداشتم.
-603250-288925نهاد دین
خرقه
سماع
تصوف در قرن پنجم
00نهاد دین
خرقه
سماع
تصوف در قرن پنجم
3278505-683260مطالعات نظری
00مطالعات نظری
381063546355جامعه‌شناسی
ادبیات
جامعه‌شناسی ادبیات
رسالت ادبیات
00جامعه‌شناسی
ادبیات
جامعه‌شناسی ادبیات
رسالت ادبیات

997585236220‌کتاب کشف المحجوب
00‌کتاب کشف المحجوب
2346960217170 هجویری غزنوی
00 هجویری غزنوی

1640205276225اجتماعیات در ادبیات فارسی
پیشینه و نظریات
انوع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *