*234

-198755-11901100 ب)
بسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد زرند
پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته مردم شناسی
عنوان
بررسی مردم شناختی خانواده های چند همسری قوم بلوچ درشهرستان خاش
استاد راهنما
دکترمحمد حسن مقدس جعفری
استاد مشاور
دکتر رحمان سعیدی
نگارنده
محمودریگی
سال تحصیلی: 1391 ..1392
ج) تقدیر و تشکر :
مولای متقیان حضرت امیر المومنین علی (ع) می فرمایند: هرکس مرا حرفی بیاموزد مرا بنده خود کرده است. ما که رهرو وشیعه مکتب علوی هستیم آموخته ایم که شاکر خداوند و بندگان صالحش که ما را علم می آموزند باشیم به همین خاطر بنده حقیر کمال سپاس و قدردانی از استاد گرانقدر و بزرگوارم جناب دکتر ملک زاده که در بیراهه های جهالت دستم را گرفت و به سوی نور و هدایت رهنمون کرد را دارم امیدوارم دانشجویی شایسته برای ایشان باشم. وازتمامی عزیزانی که درجمع آوری این تحقیق بنده حقیر رایاری نمودند تشکر می کنم .
د ) تقدیم به :
این تحقیق را تقدیم می کنم به استاد گرانقدرم جناب دکتر محمدحسن مقدس جعفری که با راهنمایی های خود کمکهای شایانی به اینجانب داشته اند وتقدیم می کنم به همسر وپسرانم علی اصغرو محمد مهدی که درزمان جمع آوری این تحقیق حوصله به خرج دادند ومرایاری کردند و به تمامی مردمان سلحشور بلوچ خطه بلوچستان و بخصوص شهرستان خاش و امیدوارم از این بنده حقیر راضی باشند .
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول : کلیات
-1-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 3
-2-1بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………. 4
-3-1سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..6
-4-1اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 7
-5-1اهمیت وضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………. 8
فصل دوم
-0-2نقشه ایران……………………………………………………………………………………………………………. 10
-0-2نقشه استان سیستان وبلوچستان……………………………………………………………………………….. 11
-0-2نقشه شهرستان خاش……………………………………………………………………………………………… 12
-1-2پیشینه محل تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 13
-1-2موقعیت جغرافیایی……………………………………………………………………………………………………13
-2-2ویژگیهای جمعیتی…………………………………………………………………………………………………. 13
-3-2آب وهوای استان…………………………………………………………………………………………………… 13
-4-2صنایع دستی استان……………………………………………………………………………………………………14
-5-2موسیقی سنتی استان………………………………………………………………………………………………. 16
-6-2شهرستان خاش……………………………………………………………………………………………………… 16
-7-2جمعیت شهرستان خاش…………………………………………………………………………………………….18
-8-2ترکیب سنی وجنسی جمعیت………………………………………………………………………………….. 18
-9-2آب وهوای شهرستان خاش…………………………………………………………………………………….. 18
-10-2ارتفاعات شهرستان خاش…………………………………………………………………………………….. 19
-11-2پوشش گیاهی…………………………………………………………………………………………………………20
-12-2زبان ومذهب……………………………………………………………………………………………………….. 20
-13-2صنایع دستی………………………………………………………………………………………………………. 21
-14-2خوراک………………………………………………………………………………………………………………. 21
-15-2پوشاک……………………………………………………………………………………………………………….. 21
-16-2مسکن………………………………………………………………………………………………………………… 21
-17-2ادبیات وپیشینه چندزنی………………………………………………………………………………………… 22
-18-2تعریف بلوچ وسوابق آن……………………………………………………………………………………….. 22
-19-2سردارهای طوایف بلوچ……………………………………………………………………………………….. 24
-20-2بررسی پیشینه ازدواج…………………………………………………………………………………………… 25
-21-2تعاریف وپیشینه خانواده……………………………………………………………………………………….. 26
-22-2بررسی پیشینه چندزنی…………………………………………………………………………………………….28
-23-2تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………….. 30
-24-2تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………… ………31
-25-2مبانی وچهارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………… .32
فصل سوم روش تحقیق
-1-3روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….36
-2-3ابزارجمع آوری تحقیق……………………………………………………………………………………………. 37
-3-3جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………. 37
-4-3حجم نمونه وروش اندازه گیری………………………………………………………………………………….39
فصل چهارم : بررسی مردم شناسی چند همسری مردان بلوچ شهرستان خاش
-1-4علل وعوامل چند همسری………………………………………………………………………………………. 41
-2-4علل وعوامل مفیدومثبت چندزنی……………………………………………………………………………… 42
-3-4چند همسری عامل نجات تک همسری………………………………………………………………….. 43
-4-4چند همسری حقی برای زنان………………………………………………………………………………….. 44
-5-4علل مثبت چندزنی مردان بلوچ شهرستان خاش……………………………………………………………46
-6-4عوامل منفی چند زنی مردان بلوچ شهرستان خاش………………………………………………………..48
-7-4الف) تعصبات قومی وقبیله ای……………………………………………………………………………….. 48
-8-4ب) رسمهای غلط طایفه ای……………………………………………………………………………………. 49
-9-4ج) سایر علتها……………………………………………………………………………………………………….. 52
-10-4عواملی که زنان باعث چند زنی مردانشان می شوند…………………………………………………. 54
-11-4عمل به سنت رسول الله (ص)و قران کریم……………………………………………………………….. 55
-12-4تعددزوجات ازدید زنان بلوچ………………………………………………………………………………… 58
4-13- درد دل عده ای اززنان شهرستان خاش……………………………………………………….. … 60
-14-4قانون اساسی وشرایط چند زنی……………………………………………………………………………… 61
-15-4علل کمرنگ شدن وزوال چند زنی درمیان شهرهای دیگرایران………………………………… .62
-16-4بررسی خانواده های چند همسراز نظر کمیت………………………………………………………. ..63
-17-4بررسی خانواده های چندهمسری ازنظر کیفیت……………………………………………………. …65
-18-4بررسی خانواده های چندهمسری ازنظرتغییرات…………………………………………………… …76
-19-4بررسی پیامدها ومشکلات خانواده های چندهمسری…………………………………………….. …88
-20-4پیامدهای اجتماعی چندزنی برفرزندان……………………………………………………………………. 88
-21-4پیامدهای اجتماعی چندزنی برزنان………………………………………………………………… ………89
-22-4پیامدهای اجتماعی چندزنی برخود مردان………………………………………………………….. …..95
-23-4مشکلات مشترک مردان وزنان………………………………………………………………………………….96
-24-4پیامدهای اجتماعی چندزنی برجامعه …………………………………………………………………………97
-25-4پیامدهای اقتصادی…………………………………………………………………………………………………..97
-26-4پیامدهای فرهنگی……………………………………………………………………………………………………98
-27-4محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………99
فصل پنچم: جمع بندی و نتیجه گیری
5-1-جمع بندی و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………… 101
منابع وماخذ………………………………………………………………………………………………………………… 104
ضمایم………………………………………………………………………………………………………………………….107
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………..120
فهرست ضمایم
عکس سردار طایفه براهویی………………………………………………………………………………………….. 107
عکس آقای لال خان قلندرزهی سردارطایفه قلندر زهی………………………………………………………107
عکس سردارطوایف کرد،میروسهربزهی…………………………………………………………………………….108
عکس مولوی کردی…………………………………………………………………………………………….109
عکس مراد کرد 4زنه …………………………………………………………………………………………………..110
عکس شه گل … 3زنه…………………………………………………………………………………………….111
عکس شریف …. 2زنه…………………………………………………………………………………………………. 111
قلعه حیدرآباد خاش……………………………………………………………………………………………………. 112
قلعه ایرندگان……………………………………………………………………………………………………………… 113
قله تفتان…………………………………………………………………………………………………………………….. 114
درخت سروچندهزارساله………………………………………………………………………………………….. 115
زیارتگاه مرتضی علی………………………………………………………………………………………………….. 116
نمونه ای ازصفحه دوم یاقسمت اولاد یک مرد چهارزنه خاشی…………………………………………….117
نمونه ای ازپوشاک زنان…………………………………………………………………………………………….118
نمونه ای ازپوشاک مردانه…………………………………………………………………………………………….119

چکیده :
در این تحقیق به بررسی مردم شناسی خانواده های چند همسری و تعدد زوجات در میان مردان بلوچ شهرستان خاش پرداخته می شود و تمامی علل و انگیزه هایی تعدد زوجات و تاثیرات مثبت و منفی آن و نگرش مردان و زنان نسبت به آن و تعصبات قومی و قبیله ای و عواملی دیگر به روش ژرفانگر و عمیق که مخصوص مطالعات مردم شناسی است از طریق مطالعه میدانی و مشاهده مشارکتی ، مصاحبه و زندگی در میان آنها ( به مدت 7 سال ) بررسی می شود با این اهداف که علل و انگیزه های چند همسری و تاثیرات مثبت و منفی آن و شبهاتی که بر آن وارد می شود مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد و پاسخی منطقی به آنها داده شود؛ چرا که اروپائیان و گاهاً خود ما ایرانیان فقط به جنبه ها وتاثیرات منفی آن می پردازیم در حالی که کارکردها و تاثیرات مثبتی نیز و جود دارد که شرایط زمانی و مکانی اقتضا می کند؛ویابعضاًمردان شهرستان ماازعوامل سنت وقرآن جهت رسیدن به اهداف خود(چندزنی)سوءاستفاده می کنند؛همچنین خانواده های چند همسری را ازنظرکمیت ومیزان شیوع آن در جامعه خاش واز نظر کیفیت وچگونگی روابط اعضاء باهمدیگروتغیرات آن درطول زمان بررسی ،وبادیدی بی طرفانه پیامدها ومشکلات خانواده های چند همسری وتعدد زوجات را برزنان ،فرزندان، جامعه وحتی خود مرد بیان می کنیم. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که هرچند چند همسری قوم بلوچ شهرستان خاش به اقتضای زندگی قبیله ای فوایدی دارد وموجبات صلح وتحکیم روابط قبایل رافراهم می کند اما پیامدهای دارد که زندگی زنان وفرزندان را به مخاطره وچالش می کشاند ومشکلات روحی روانی ،تربیتی ،اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی بسیاری به بار می آوردکه کانون خانواده وجامعه رابه لرزه درمی آورد.
واژگان کلیدی : خانواده-چند همسری – قوم بلوچ – خاش – تعصبات قبیله ای – کمیت–کیفیت-پیامد ها
فصل اول:
کلیات
1-1- مقدمه :
تحقیق به صورت جامع در زمینه مردم شناسی درباره شهرستان خاش و مردان بلوچ این شهرستان کمتر صورت گرفته است بلوچ ها مردمانی سخت کوش ، پرکار ، کم توقع ، میهمان نواز ،و غیرتمند هستند وتعصب زیادی روی زن وفرزند خود ودیگران دارند.زندگی درشرایط سخت وبیابانی آنهاراجنگجو ومقاوم بارآورده همچنین به خاطرمرزنشینی وهمسایگی باکشور پاکستان [همانند سایرمناطق مرزی کشور] گاهاًقاچاق کالایی صورت می گیرد که اگر شرایط کارسالم برای آنها پیش بیاید آن تعداد معدود هم این کارهاراانجام نمی دهند، بعضی وقتها درگیری های طایفه ای در بین آنها دیده می شود و جنگهایی نیز صورت می گیرد که اینها اقتضای زندگی قبیله ای است ولی بلوچ ها و بخصوص مردمان شهرستان خاش مردانگی و غیرت و دلاوری و سخت کوشی را به انتها رسانده اند یکی از موضوعاتی که در میان مردان این خطه زیادبه چشم می خورد مسئله چند همسری یا تعدد زوجات است که در میان طوایف مختلف بلوچ با شدت یا ضعف دیده می شود از آنجایی که این مسئله یعنی تعدد زوجات وخانواده های چند همسری مسئله ای مناسب برای بررسی مردم شناسی است بر آن شدم تا درباره این موضوع به تحقیق بپردازم تا علل و عوامل چندزنی اعم از مثبت و منفی آن، و پیامدهاوتاثیرات آن برافراد مختلف خانواده، نقش آن در انضباط اجتماعی و یا تحکیم روابط بین طایفه های مختلف وکمیت وکیفیت خانواده های چند همسری رابه کنکاش و بررسی دقیق بپردازم امیدوارم تا تمامی جوانب مثبت و منفی آن رابی طرفانه مد نظر گرفته باشم.
1-2- بیان مسئله:
خانواده نهادی است اجتماعی که درطول زمان شکل گرفته وقدمتی به درازای تاریخ بشریت داردوازدواج نوعی قرارداداجتماعی است که مقدمه تشکیل خانواده محسوب می شود،ازدواج سنت رسول الله(ص) است و همچنان که خودشان می فرمایند هرکس از سنت من پیروی نکند از من نیست پس ازدواج در دین اسلام مقام بالایی دارد . و نتنها در اسلام بلکه در تمام ادیان الهی و غیر الهی تشکیل خانواده بسیار پسندیده است اما نحوه ازدواج و شیوه ی همسر گزینی و تعداد زنان و گاهاًمردان در فرهنگهای مختلف فرق می کند . همانطور که مورگان می گوید تشکیل خانواده سیر تدریجی داشته که از اختلاط آزاد به پونالویایی وسندیازمایی وچندشوهری وچند همسری ودرنهایت به خانواده تک همسری که به عقیده دانشمندان علوم اجتماعی بهترین نوع خانواده می باشدرسیده است وتحولات ونقشهای فرهنگی زیادی راپشت سر گذاشته است،چند زنی نوعی ازدواج است که یک مرد چندین زن را به همسری انتخاب می کند ودرمیان جوامع مختلف شایع بوده وهست وباگذر زمان جای خود رابه خانواده زن وشوهری یا تک همسری داده است.ازآنجایی که چند زنی یکی ازموضوعاتی است که بیش ازاندازه درمیان مردان بلوچ دیده می شودعنوان وموضوع تحقیقم را بررسی خانوادهای چند همسری قوم بلوچ شهرستان خاش انتخاب که به تشریح ومعرفی آن ورفع جنبه های مبهم ومجهول آن می پردازیم.حال این سوال مطرح می شود که خانواده چند همسری چگونه خانواده ای است وچه ویژگیهایی دارد ودرمیان قوم بلوچ خاش چگونه است،درپاسخ بایدگفت خواستگاه خانواده های چند همسری دراین شهرستان بردواصل1-مردسالاری2-آیه صریح قران وعمل به سنت حضرت رسول(ص) شکل گرفته است ،مردسالاری درمیان مردمان بلوچ بیش ازاندازه شایع است به طوری که زنان هیچ کاری راسرخود انجام نمی دهند حتی پسران برمادران خود امرونهی می کنند.هرچنداسلام چند همسری را آزاد گذاشته و آیه صریح قرآن داریم ولی در نهایت به مسئله عدالت اشاره کرده و فرموده است : اگر عدالت را رعایت نمی کنید همان یک همسر کافی است. حال با این مسئله روبروییم که چرا بعد از 1434 سال از گذشت اسلام هنوز سنت چند زنی در میان مردان بلوچ و بخصوص مردمان شهرستان خاش رایج است .وخانواده های چندهمسری درمیان آنها به وفور دیده می شود پس به دنبال این مطلب باید به بررسی علل و عوامل چند همسری و آثار و نتایج مثبت یا منفی آن و کارکردهایی که در میان طوایف و قبایل مختلف بلوچ این شهرستان دارد و تاثیراتی که بر زنان ، فرزندان و حتی خود فرد یا جامعه دارد پرداخته شود تا معلوم گردد که چرا فقط چند همسری بیشتردرمیان اقوام بلوچ وبخصوص شهرستان خاش رایجتر ازسایر نقاط کشور است پس تشکیل خانواده های چند همسری در این شهرستان علل و عوامل مختلفی دارد که بعضی ها جنبه مثبت و بعضی ها جنبه منفی و گاهاً از سر هوا و هوس است .و برای روشن شدن موضوع وبررسی کارکردهای مثبت ومنفی آن ورفع ابهامات به تشریح کامل آن خواهیم پرداخت .
1-3- سوالات تحقیق :
علل چند همسری در میان مردان بلوچ شهرستان خاش چیست ؟
آیا چند همسری کارکردهای مثبتی در جامعه طایفه ای خاش دارد ؟
علل چند زنی بزرگان و رییس های طوایف چیست ؟
روابط میان اعضای خانواده چند همسری چگونه است؟
نقش وجایگاه زنان درجامعه طایفه ای خاش چگونه است؟
چند درصد ازمردان بلوچ شهرستان خاش چند زنه هستند؟
آیا چند همسری در طوایف مختلف به صورت یکسان دیده می شود یا فرق می کند ؟
چه گروههایی گرایش بیشتری به چند همسری دارند ؟
چند زنی درطول زمان چه تغییراتی داشته است؟
تعددزوجات چه پیامدهای اجتماعی وفرهنگی اقتصادی دارد؟

1-4- اهداف تحقیق :
هدف کلی : بررسی کامل و همه جانبه خانواده های چند همسری درقوم بلوچ شهرستان خاش با دیدی کامل و فراگیر از تمام زوایای آن
اهداف جزئی :
دستیابی به علتهای چند همسری در این شهرستان.
بیان علتهای مثبت ومنفی چند همسری.
تعدد زوجات تا چه اندازه در تحکیم روابط میان طوایف نقش دارد.
دستیابی به میزان شیوع چند همسری دربین مردان وکمیت آن.
بررسی کیفیت خانواده های چند همسری وچگونگی روابط بین آنها.
بررسی تغیرات چند همسری درطول زمان.
چند همسری در طوایف مختلف با همدیگر مقایسه شود .
شیوع چند همسری در میان افراد مختلف و بخصوص نقش سواد در چند همسری بررسی شود .
آسیبهای اجتماعی چند همسری مطالعه شود .
1-5- اهمیت و ضرورت تحقیق:
همان طور که قبلا نیز اشاره کردیم ازدواج امری پسندیده در تمام ادیان و فرهنگهای مختلف ومقدمه تشکیل خانواده می باشد و به نوعی نشانه کامل شدن انسان و راهی برای ادامه نسل انسانها به حساب می آید . هر چند در گذشته شیوه های مختلف همسر گزینی و نظامهای ازدواج و خانواده ی مختلف به قول مورگان همخون – پونالوایی – سیندیازمیایی – پدرسالاری وجود داشته و در نهایت به خانواده تک همسری تکامل یافته است و در اکثر نقاط جهان نیز تشکیل خانواده را بر اساس تک همسری می پذیرند اما در گوشه ایی از ایران ما و بخصوص در منطقه بلوچستان بیشتر مردان آنها هنوز طبق خانواده و آیین پدر سالاری عمل می کنند و گرایش به گرفتن چند زن دارند و آن را امری طبیعی و مسلم و از حقوق خود می دانند که البته اسلام نیز این عمل را منع نکرده است. لذا از آنجایی که چند همسری و تعدد زوجات برای اروپائیان و حتی بیشتر ایرانیان امری پسندیده نیست و حتی شبهاتی را بر آن وارد کرده اند و مذموم و ناپسند می دانند بر آن شدم تا به عنوان یک مردم شناس به بررسی جوانب دقیق این مسئله بپردازم و فرصتی داده باشیم تا مردان بلوچ این شهرستان که چند همسر دارند نیز از خود دفاع کنند و دلایل خود را بیان کنند تا شبهات و ایراداتی که منتقدان می گیرند شاید برطرف شود و این امر با اقتضای زمان و شرایط اجتماعی و طبیعی و قومی قبیله ای آنها در نظر بگیرند و از آنجایی که علاوه بر جنبه های مثبتی که ذکر شد چند همسری مردان این شهرستان عواقب و پیامد های منفی زیادی نیز دارد و تاثیرات زیاد بر کودکان ، زنان و جامعه می گذارد به جمع آوری این تحقیق ثابت قدم تر شدم . .
فصل دوم
ادبیات وپیشینه تحقیق:

http://memar.samenblog.com
httpmosavabaat.moe.org.ir
استان سیستان و بلوچستان

WWW.googlecomimgres12121شهرستان خاش
2-1- پیشینه محل تحقیق
-1-2موقعیت جغرافیایی:
-کشور ایران در جنوب غربی قاره آسیا ودر منطقه خاور میانه با مساحتی حدود195/648/1 کیلو متر مربع وجعمیتی بیش از هفتادوپنج میلیون نفر واقع شده است .
استان سیستان وبلوچستان در جنوب شرق ایران باوسعتی حدود187502 کیلو متر مربع ودر مختصات جغرافیایی 25 درجه و3 دقیقه تا 31 درجه و28 دقیقه عرض شمالی و58 درجه و47 دقیقه تا63 درجه و19 دقیقه طول شرقی واقع شده است این استان پهناور در سمت شرق با کشور پاکستان 900 کیلو متر وبا کشور افغانستان 300 کیلومتر مرز مشترک دارد در قسمت جنوب با دریای عمان به طول تقریبی 270 کیلومتر مرز آبی دارد ودر قسمت غرب بااستان کرمان به طول 580 کیلومتروبا استان هرمزگان به طول 165 کیلومتر همجوار است.
2-2- ویژگیهای جمعیتی استان:
– برای اساس سرشماری سال 1375 جمعیت استان 579/722/1 نفر بود که12/46 درصد در شهرو75/52در روستا سکونت داشتند.(زنده دل.1379.ص25)
براساس آمار۱۳۸۵جمعیت کل استان برابر۰۰۰/۲۱۹/۲نفر می باشد که جمعیت شهرنشین ۳/۴۸درصد آن راتشکیل می دهند این موضوع باتوجه به فرم های کشوری که بطور متوسط جمعیت شهرنشین در کشور را ۸/۶۴درصدنشان می دهدرقم بسیار پایینی می باشد.
براساس سرشماری سال1390جمعیت استان 2534327میلیون نفرمی باشد که جمعیت شهر نشین آن0/49درصد آن راتشکیل می دهد
2-3-آب وهوای استان:
استان دارای آب وهوای گرم وخشک وبازمستانهای معتدل می باشد .در تابستانها روزهاگرم وشبها خنک است ودرزمستانها روزها آفتابی وشبها یخبندان واغلب زیر صفردرجه سانتی گراد می رسد.تغییرات درجه حرارت در شبانه روز زیاد ودردامنه نوسان حرارتی زیاد است ورطوبت نسبی هوا کم وبارندگی سالیانه هم بسیار کمتر ازمتوسط بارندگی در سطح کشور است.در سال۱۳۷۹حداکثر دما مربوط به شهرستان ایرانشهر با۶/۴۸درجه سانتی گراد وحداقل مطلق دما مربوط به شهرستان زاهدان با۸/۱۰-درجه سانتی گراد بوده است.متوسط بارندگی سالیانه استان طی۱۵ساله ۶۵تا۷۹ حدود۸/۱۰۸میلی متر بوده است(طوقی حمید ،جامعه نوین بلوچستان –انتشارات صدیقی زاهدان1375 )
2-4- صنایع دستی
سوزن دوزی
بدون تردید سوزندوزی بلوچ را باید در زمره یکی از اصیل ترین و جالب ترین رشته های صنایع دستی کشور به حساب آورد که آوازه شهرتش به فرسنگها دورتر از این خاک نیز رسیده و مردم بسیاری از نقاط مختلف جهان، بلوچستان را به پشتوانه آن می شناسند. هنر ظریف و پر سابقه ای که هیچکس به درستی نمی داند از چه زمانی در ایران شروع شده است. آنچه مسلم است تقریباً تمامی زنان و دختران بلوچ که در فاصله 40تا50سال دست اندر کار آن به حساب می آیند. در زندگی ساده و به دور از تجمل زنان بلوچ، شاید مهمترین وسیله تزئین لباس همین سوزن دوزی است. اگر از آنان بپرسید از چه زمانی پیراهن خود را سوزن دوزی می کنند، آن را وصیت پدران خود می دانند و مانند هر هنر قومی نمی توانند منشأ آنرا تعیین کنند. سوزندوزان بلوچ با نقش گل ها و بوته ها و ترکیب رنگ ها، طبیعت رنگین و زیبایی آفریده و جهانی ساخته اند که در اندیشه و خیالشان شکل می گرفته است. طبیعت را آن چنان که دوست داشته و می خواسته اند ترسیم کرده اند، نه به آن شیوه و شمایلی که وجود دارد. پیراهن بلوچ با چهار قطعه تزئین یافته است که عبارتست از یک قطعه پیش سینه، دو قطعه سرآستین و قطعه دیگر که در زیر پیش سینه به طور عمودی تا پایین پیراهن دوخته می شود و جیب یا در اصطلاح محلی گوپتان نامیده می شود
سوزندوزی بلوچ به صورت پیش سینه، جیب، سرآستین، پادامنی، سجاده، نوار، کراوات، کمربند، کوسن، دستمال، رومیزی، پرده، سفره، اشارپ و پارچه کلهمک آباژور ارائه می شود. از طرحهای اصیل مورد استفاده در سوزندوزی بلوچ می توان از طرحهای گل سرخ، چشم ماهی و مروارید نام برد. پریوار دوزی و توردوزی نیز از دیگر انواع رودوزیهای بلوچستان است .
سکه دوزی:
تنها مورد دیگر تزئین منازل بلوچ و خانواده های بلوچ پس از سوزن دوزی، سکه دوزی بلوچ است. سکه دوزی را یا به دیوار می آویزند و یا جهت تزیین روی رختخواب می اندازند و یا در عروسی ها به گردن شتر می آویزند. به جهت وجوه اشتراک فراوانی که بین اهالی بلوچستان ایران با اقوام ساکن در کشورهای مجاور منطقه از نظر قومی، نژاد، زبان و فرهنگ وجود دارد، مشابهت هایی هم در هنرهای دستی ساکنین این مناطق وجود دارد که امری کاملاً طبیعی است. بهمین دلیل تشابهاتی بین سکه دوزی بلوچ ایران با محصولات هند و پاکستان وجود دارد.
سفالگری:
سفال کلپورگان سراوان و سفال کوه میتیک سرباز کلپورگان مرکز تولید نوعی سفال در بلوچستان است که در 30 کیلومتری شهرستان سراوان واقع شده و نوع خاص سفال کلپورگان در ایران کاملاً مشخص است و شباهتی از نظر تولید و رنگ به سفالهای دیگر مناطق ایران ندارد. سفال کلپورگان توسط زنان بلوچ و به صورت کاملاً ابتدایی تولید می شود. در ساخت سفال، مردان فقط وظیفه حمل خاک از تپه تا محل سفالگری و آماده کردن گل را به عهده دارند و تمامی مراحل ساخت همانطور که گفته شد توسط زنان انجام می گیرد. گل با دست زنان سفال ساز شکل می گیرد و تراش داده می شود و با سیاه قلم تزیین می شود. نقش ها ساده و هندسی است. مصنوعات ساخته شده شامل: دیگ، سینی، کوزه، قلیان، گلدان، لیوان، قوری، مجسمه حیوانات و … است.
زرگری:
زرگری و نقره‌سازی یکی دیگر از هنرهای دستی استان است. در اثر تغییرات زمان و عوامل متعدد دیگر، نقره‌سازی، جای خود را به طلاسازی داده است زرگرهای بلوچ از اقوام و طوایف مشخصی هستند که علاوه بر جواهرسازی، انواع زیورآلات زنان بلوچ را با مهارت تهیه می‌کنند.زنان بلوچ مانند اغلب زنان مردم ایران از زیورهای بومی استفاده می‌کنند. زرگرهای محلی زیورهای طلا و نقره را با نقوش ساده هندسی و نمادین می‌سازند. این زیورها برای زینت سر‌و‌گردن و گوش و بینی و دست و پا استفاده می‌شود. زیورهای بلوچی بیشتر شبیه زینت‌آلات مردم پاکستان و هندوستان است. دلیلش رفت و آمد زیاد بین ساکنین بلوچستان و قسمت غربی شبه قاره هند و پاکستان است.
قالی بافی
. زیراندازهای سیستانی به سه نوع تقسیم می‌شود: ۱ . نوع تاریخی یا کهن که تا آغاز سده چهاردهم هـ.ق بافته می‌شد.۲. نوع میانه که از حدود اواخر قرن سیزدهم هـ.ق بافته شده و هنوز هم رایج است.۳. نوع نو، که هم‌اکنون بافته می‌شود. عمده مواد اولیه توسط روستاییان تهیه شده و از رنگ‌های متنوع استفاده می‌نمایند. نقوش اغلب تجریدی و به صورت هندسی، مرغی، انسانی یا طرح و بافت کلی مددخانی، بهلوری، خشتی، سلیمانی و گلدانی است. در حال حاضر فرش سیستان به دلیل نوع طرح، رنگ، نقش، ابعاد، دوام علاوه در بازارهای داخلی و بازارهای خارجی فروش دارد. سیستان به لحاظ ارتباط گسترده فرهنگی و هنری با بلوچستان، عشایر خراسان، ترکمنستان، در زمینه نقش و رنگ و ابعاد قالی‌های خود با این مناطق وجوه اشتراک فراوان دارد.
2-5- موسیقی سنتی استان
سازهای مختص این استان عبارتند از دونلی و قیچک و دهل و سوروز و تمبورگ وبنجو(سایت ویکی پدیا)
2-6- شهرستان خاش
شهرستان خاش با وسعتی معادل ۲۳۱۰۵ کیلومتر مربع در بخش شمالی بلوچستان واقع گردیده و یکی از شهرستان های پهناور سیستان و بلوچستان را تشکیل می دهد. این شهرستان از شمال و شمال غرب به شهرستان زاهدان از سمت شمال شرقی به کشور پاکستان از جنوب و جنوب شرقی به شهرستان سراوان و بالاخره از جنوب و غرب به شهرستان ایرانشهر محدود گردیده است.این شهرستان بر اساس آخرین تقسیمات مصوب کشوری مشتمل بر ۳ بخش و ۱۱ دهستان می باشد؛ شهرستان خاش در حاضر از دونقطه ی شهری بر خوردار است.
تعدادآبادی نام دهستان نام شهر شهرستان/
بخش
خالی از
سکنه دارای
سکنه جمع ۳۵۴
۱۵
۱۰
۶۵
۳۰
۷۵
۳
۴۴
۱۹
۲۶
۵۱
۷ ۱۰۵۲
۷۷
۶۲
۵۲
۳۰
۱۲۵
۵۰
۹۳
۱۱۰
۹۴
۱۸۰
۱۷۹ ۱۳۹۷
۹۲
۷۲
۱۱۷
۶۰
۲۰۰
۵۳
۱۳۷
۱۲۹
۱۲۰
۲۳۱
۱۸۶ اسماعیل آباد
سنگان
پشتکوه
کوه سفید
کارواندر
ایرندگان
کهنوک
اسکل آباد
تفتان
گوهر کوه
نازیل خاش
نوک آباد خاش مرکزی
ایرندگان
نوک آباد
تقسبمات کشوری درمحدوده شهرستان:سال۱۳۸۵ ماخذ:استانداری استان س و ب
2-7- جمعیت خاش:
به استناد نتایج سرشماری ۱۳۸۵ در سال مذکور در شهرستان خاش سکونتگاه ها شامل دو نقطه ی شهری ( شهرهای خاش و نوک آباد ) و ۷۳۳آبادی دارای سکنه بوده است. جمعیت کل شهرستان در این سال ۱۶۷۸۵۱ نفر گزارش گردیده است که از این تعداد ۶۰۹۴۹ نفر دو دو نقطه ی شهری و بقیه در ۷۳۳ آبادی مورد اشاره ساکن بوده اند. خاطرنشان می سازد که بالغ بر۹۵ درصد جمعیت شهری شهرستان درشهر خاش ساکن بوده اند که این جمعیت بالغ بر ۳۴درصد کل جمعیت شهرستان بوده است.طبق نتایج سرشماری سال1390جمعیت این شهرستان155662نفربوده است که107817نفرمربوط به بخش مرکزی که شامل شهر خاش ودهستانهای سنگان،پشتکوه، کارواندر،کوه سفید واسماعیل آبادمی شود و36506نفر آن به بخش نوک آبادو11170آن به ایرندگان اختصاص داشته است.
2-8-ترکیب سنی وجنسی جمعیت:
توزیع جمعیت در این شهرستان به گونه ای است که درمقابل هر یکصد زن ۱۱۱نفر مرد وجود دارد. این نسبت برای نقاط شهری۶/۱۱۹وروستایی۵/۱۰۸نفر است که در مقایسه ارقام فوق حاکی از افزایش تعداد مردان در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی است.
توزیع سنی جمعیت نیز در این شهرستان از الگوی کشورهای درحال توسعه تبعیت می کند زیرا۴/۴۹ درصداز جمعیت درسنین کمتر از۱۵سال می باشندو۴۸درصد درسنین۱۵تا۶۴و۶/۲ درصد درسنین بالای ۶۴سال قرار دارد
2-9- آب وهوای شهر خاش
شهرستان خاش دارای آب وهوای گرم وخشک می باشد میانگین بارش سالیانه در این شهرستان
9/174میلی متر ومتوسط دمای آن از۷درجه سانتی گراد الی ۳۷درجه سانتی گراد درتغییر است.
مطالعات اقلیمی نشان می دهد که موقعیت شهرستان در برابر توده های مختلف هوایی این شهرستان را تحت تاثیر شرایط انتقالی – دینامیک کشور قرار داده ودرجات متنوع در ارتباط با اثرات متفاوت توده های هوا بامنشا متضاد دارای زمستانهای نسبتا سردوهمراه بابارش وتابستانهای گرم وخشک قرار می گیرد.
متوسط دمای شهرستان ۲/۲۰درجه سانتی گراد بوده ومیانگین دما درمناطق مرتفع تفتان به اطراف افزایش یافته است به نحوی که حداکثر درمناطق جنوب وجنوب شرقی تا بیش از۲۱درجه می رسد.گرمترین ماه مرداد ماه وسردترین ماه دی ماه است.اختلاف دمای گرمترین وسردترین ماه بیش از۲۰درجه سانتی گراد است
میزان رطوبت نسبی که در واقع تعیین کننده بالقوه بارش نیز می باشد با توجه به پایین بوده دما درفصول سرد سال در اکثر نقاط شهرستان بالا می باشد اما باقطع منابع رطوبتی وشروع فصل گرما از میزان آن به شدت کاسته می شود وبا بالا رفتن نیاز آبی خشکی شدیدی براکثر نقاط شهرستان حاکم می شود.
حداکثر رطوبت نسبی در ساعات ۵/۶صبح مشاهده می شود ودر ساعت۵/۱۲به حداقل می رسد ومجدداً باسرعت کمتری تا ساعت۵/۱۸افزایش نسبی پیدا می کند.
متوسط بارش سالیانه شهرستان خاش از حداقل ۵۵ میلیمتر تاحداکثر بیش از۲۵۰ میلیمتر بوده ومیزان آن از سالی به سال دیگر تغییر می کند.لذا دوره های خشک سالی وترسالی متناوب وانحرافات مثبت ومنفی بارش امری کاملا شناخته شده ودرمنطقه می باشد.حداکثر بارش درزمستان ودراسفند ماه نازل می شود جدول شماره ۳-مشخصات ایستگاه هواشناسی خاش )اداره کل هواشناسی استان س وب(
2-10- ارتفاعات شهر خاش:
شهرستان خاش از یک سری ارتفاعات حاشیه ای وداخلی که چاله ها ودشت های پراکنده درمیان آنها وجود دارد تشکیل شده است.به طوری که حد شمالی وشمال شرقی را کوه های مرتفعی چون آتشفشان تفتان- چهل تن- شهسواران- سیاه بندان- فارسان وغیره که دنباله رشته کوه های میرجاوه- ملک سیاه ورشته کوه های شرق ایران می باشد دربر گرفته است.
کوه آتشفشانی تفتان بهترین عارضه توپوگرافی شهرستان وبلکه کل شرق کشور با ارتفاعی بیش از۴۰۰۰متر در اواخر دوران سوم ودراوایل دوران چهارم شکل گرفته است.
آتشفشان تفتان از نوع استراتوولکان است که در۴۵ کیلومتری شمال خاش قرار گرفته وارتفاع آن به۴۰۵۰می رسد که نسبت به زمین های اطراف ۲۶۰۰ متر ارتفاع دارد.
علاوه برتفتان تخت رستم در ۲۰کیلومتری جنوب تفتان از عوارض مهم توپوگرافی منطقه است که به صورت ناقص وکم ارتفاع جلب توجه می کند.ارتفاعات دیگر منطقه چاه شهی بین بزمان وتفتان می باشد.در شرق شهرستان خاش کوه های پشتکوه با جهت شمال غربی – جنوب شرقی با قلل بادام وبا ارتفاع ۲۶۲۱متر مرز شرقی منطقه را مشخص می کند.حداکثر ارتفاع این رشته کوه۲۹۹۵ متر است
همچنین درضلع غربی شهر خاش کوه پنج انگشت مجاور کارخانه سیمان بصورت یک ماسیف کوهستانی با خط الراس هاوقلل متعدد خودنمایی می کند.درجنوب شهرستان کوه های بیرگ وکارونه رو ودر غرب نیز رشته کوه هایی که دنباله کوه های بارز هستند قرار گرفته است.علاوه بر رشته کوه های پراکنده ای که در محدوده مورد مطالعه قرار گرفته اند تپه های کوچک وبزرگ منفردی که غالبا آهکی هستند درسراسر جنوب وجنوب غربی خاش نظم توپوگرافی منطقه را به هم می زنند. )دفتر توسعه محور شرق کشور- استانداری سیستان وبلوچستان (
2-11-پوشش گیاهی:
پوشش گیاهی منطقه بلوچستان در مقایسه با سایر نقاط ایران باعث شده که آن رااز بقیه مناطق ایران متمایز کند وتحت عنوان فلور بلوچ مورد بررسی قرار دهند.
ولی درمورد پوشش گیاهی شهرستان خاش باید گفت که تفاوت درشرایط اقلیمی توپوگرافی باعث به وجود آمدن رویشگاه ها وجوامع گیاهی در منطقه مورد مطالعه شده است.مطالعات انجام شده نشان می دهد که پوشش گیاهی حوزه متاثر از سیستم مدیترانه ای واقیانوس هند وسیستم های سیبری می باشد لکن میزان بارندگی ودمای منطقه طوری است که امکان رویشگاه های جنگلی انبوه را فراهم نمی کند.از این رو عمده پوشش گیاهی موجود به صورت پوشش های بوته ای- درختچه ای وعلف می باشدکه فقط درنقاط محدودی از ارتفاعات کوه تفتان عناصری از بنه(پسته وحشی)وبادام کوهی مشاهده می گرددکه به علت پراکنندگی زیاد این عناصر به مجموعه آنها جنگل اطلاق نمود.از رویش های درختچه ای میتوان به مرغزارها اشاره نمود که دربعضی از نقاط حوزه مورد مطالعه تیپ های خالصی را تشکیل می دهد
2-12- زبان و مذهب
مردم شهرستان خاش به زبان بلوچی صحبت می کنند که البته لهجه های قدیمی بلوچی ولهجه های سنگانی نیزتکلم می شودعلاوه برزبان بلوجی فارسها به لهجه های زابلی ویزدی نیزدراین شهرستان صحبت می کنند.مردم این شهرستان مسلمان وتقریباً90درصد آنهاپیرومذهب تسنن و10درصدآنها شیعه مذهب هستند.
2-13- صنایع دستی
سوزن دوزی
سکه وآیینه دوزی
تولیدات حصیری
گلیم وپتیش بافی
سیاه چادربافی‌
2-14- خوراک:
مزک ،بد ،آب واد ،پته ونانهای مخصوص نمونه ای ازخوراک مردم خاش است
2-15- پوشاک:
مردان بلوچ لباس مخصوصی به نام بلوچی دارند که تاحدودی شبیه لباس عربها است ولی پیراهن کوتاهتر وشلواری گشاد نیز دارند زنان هم لباسهای مخصوص دارند که شامل پیراهن وشلوار است ودر آنها نهایت سلیقه در سوزن دوزیها وسکه دوزی شده است که بیشتر سرآستین ها وجلوی سینه ودامن پیراهن که گپتان یاگپدان گفته می شود وسرپاچه شلوارها مزین به این هنردستی می شوند،که بسیار هم گران قیمتند،درقسمت ضمایم نمونه ای ازلباس زنانه ومردانه بلوچی آورده شده است.
2-16- مسکن :
مسکن اصلی مردمان خاش سیاه چادرهایی به نام گدام است که درکنارحفظ آنها درخانه های خشتی وگلی هم ساکن بودند که امروزه سبک معماری جدید در شهر وگدام وخانه های خشتی وگلی درروستاها بیشتر دیده می شود
2-17- ادبیات و پیشینه چند زنی مردان بلوچ شهرستان خاش
2-18- تعریف بلوچ و سوابق آن :
قبل ازاینکه به بررسی پیشینه چندهمسری بپردازیم بدنیست به سوابق وپیشینه قوم بلوچ،پیشینه ازدواج وتعاریف وپیشینه خانواده بپردازیم .تعاریف گوناگونی از نژاد بلوچ شده است که ضد نقیض می باشد که به تعدادی از آنها پرداخته می شود .
بلوچ آریایی و با ایرانی ها خویشاوند می باشند اما از آنها نیستند (پریچارد صفحه 171) شبیه بختیاری هستند (دو خانیکف صفحه 108)
پا تینگر آنها را از نژاد ترکمن یعنی سلجوق و ترک می داند .
بلیو آنها را با بالاچه از نژاد هندی منسوب می داند .
بلوچها به نژاد هند و افغان تعلق دارند در جنوب با اعراب و در مشرق باجات ها و هندو ها ودر شمال غرب با ترکها و در جنوب غرب با سیاه پوستان مخلوط شده اند رند های مکران که بلوچی خاص به شمار می آیند از قبیله عرب کترتان هستند ( دینکر صفحه 508 )
به عقیده سرپرسی سایکس ساکنان این ناحیه از قبایل بلوچ می باشند که این ایالت نام خود را از آنها گرفته و ادعا می کنند که از نژاد عرب و از قبیله قریش هستند و می گویند در اواخر قرن هفتم میلادی اجداد آنها از حوالی حلب مهاجرت کرده اند ولی از مهاجرت آنها به این ناحیه هیچگونه سندی تاریخی وجود ندارد ولی شواهدی متعدد از قبیل قیافه و زبان آنها که آریایی و شبیه پهلوی باستان است دال بر آن که عرب بودن آنان را باید مردود دانست مردمان ایران عبدالحسین سعیدیان 1375: 640)
ابن حوقل نیز در حوالی خاش از مردمی بادیه نشین و شتردار سخن گفته است .
فردوسی کوچ و بلوچ را گردان مبارزی می داند که همراه سربازان سیاوش به جنگ با افراسیاب توران رفته اند و این نخستین باری است که نام کوچ و بلوچ در کنار دیگر ایرانیان در شاهنامه آمده است (هان منبع : 634)
مهمترین عشایر جنوب شرق ایران بلوچها بودند که عمدتا در بلوچستان و سیستان سکونت داشتند . بلوچهای سیستان و بلوچستان در آغاز دوران پادشاهی قاجاریه تحت فرماندهی دولت مرکزی نبودند و بطور مستمر خراج نمی پرداختند اما گهگاه برای والی کرمان پیشکش مختصری می فرستادند .
همان طور که از مطالب بالا می آید قوم بلوچ هیچ گاه عرب نبوده و این مطالب را می توان از خصوصیات جسمی و زبانی آنها که شبیه ایرانیان باستان است دانست همچنین در شاهنامه نیز قوم کوچ و بلوچ را در کنار گردان سیاوش برای جنگ با تورانیان می بینیم که در زمان انوشیروان ساسانی نیز نام آنها آمده که آنها را تنبیه کرده است در منابع تاریخی آمده است که برروی پرچم آنها نقش پلنگ بوده که این نشان دهنده این است که طبق گفته پژوهشگران سرزمین اصلی کوچان و بلوچان مناطق شمالی ایران باشد. عده ای کرمان و جیرفت را محل سکونت کوچ و بلوچ می دانند پس از تعریف برسی نژادی بلوچ که و سابقه تاریخی آنها اینکه به ذکر نام تعدادی از طوایف شهرستان خاش می پردازیم .
طایفه ریگی : این طایفه یکی از بزرگترین طوایف خاش محسوب می شود که دارای سابقه بسیار طولانی در این شهر و حتی استان می باشند و طبق کتاب مردمان ایران سعدیان قبایل ریگی در دامنه های شمال کوه تفتان تا هیرمند سکونت داشتند و برسه شعبه اند که تنها ناتوزهی ها ساکن دائمی سرحد می باشند و مالک گله ای بزرگ گوسفند و بز بوده اند . وی قلمروطایفه ریگی را شامل سرزمین وسیعی از زاهدان و میرجاوه تا خاش و سپس ایرانشهر می داند و این طایفه را شامل چندین طایفه بولاک زهی ، شه کرم زهی ، عیسی زهی و ناتوزهی می داند ( همان منبع :628)درحال حاضراین طایفه بیش از بیست طایفه زیرمجموعه ووابسته دارد.
یاراحمد زهی :(شهنوازی) طبق تعریف آقای سعدیان کاملا بادیه نشین و افراد خوش هیکلی هستند و محل سکونت آنها را گزو می داند که همه ساله از غرب پشتگوه به تفتان و سپس به سوی نخلستان های ماشکل برای خرما خوری کوچ می کردند
در حال حاضر یکی از بزرگترین طوایف خاش در کنار طایفه ریگی هستند و سردار آنهاحاجی خوبیار نام دارد .
گمشادزهی : که به تیره هایی چون داد خدازهی مرادزهی تقسیم می شوند و امروزه مراد زهی در این شهر بیشتر از خود طایفه گمشاد زهی هستند .
میر بلوزایی ( میر بلوچ زایی ) : که زارع و مالک و از نژاد کرد بوده که در نقاط حاصل خیز سرحد زندگی می کردند .
هاشم زایی : گروهی کوچک زارع و گله دار هستند که بیشتر آنها در نوک آباد و خاش زندگی می کنند و افرادی نرم خو و باسواد هستند .
کردها و تمندانی ها : که اصلا پارسی هستند ودر ارتفاعات کوه تفتان ساکن بودند و مردمانی قوی و سالم می باشند این افراد نیز بسیار تحصیل کرده و نرم خوهستند .
براهویی ها : مردمانی قوی و خوش هیکل و ساکن نزدیکی های دجینگ بودند و سابقه نژادی آنها را عده ای هندی و دراویدی می دانند و این افراد اصالتا بلوچ نبوده اند و زبان مخصوص به خود بنام کردگالی داشته اند که کم کم با بلوچ ها آمیخته اند مهمترین تیره های براهویی 1- موسی زهی 2- جنگی زهی 3- عیسی زهی 4- مستان زهی 5- شاهی زهی 6- یاغی زهی 7- زرکاری هستند .
خواشی ها : این قبیله و جمالزهی ها که آنها را نیز خواشی خوانند ظاهرا از بومیان اصلی و در دره خاش ساکن هستند ( سعدیان 1375 : 639 )
شولی بر : آقای سعدیان اصل و نسب طوایف شولی بر را از تیره سرابندی می داند که در کنار هاشم زای ، رستم خانی و کمال خان زهی محمد حسن خانی ، سردار از طوایف سرابندی هستند و اصل و نسب خود راخود را عرب و از اعقاب مالک اشتر نخعی می دانند که در زمان خلاف خلیفه دوم به کردستان ایران آمده اند و بعد به عراق عجم و اراک امروزی مهاجرت و در کوههای سربندماندگار شده اند و علت نام گذاری آنها به خاطر محل سکونت آنها سرابندی نامیده شده در حال حاضر سردار آنها زمان خان شهلی بر است
طایفه ایرندگانی : که دربخش ایرندگان ساکن هستند ومردمانی نرم خووعلاقمند به علم ودانش هستند
طایفه عمر زهی :
طایفه نارویی :بیشتر درمناطق دهپابید ، نصرت آباد و حصارو اطراف نصرت آباد نارویی زیاد دارد ودر خاش کمتر ساکن هستند
طایفه جمشید زهی:که درشهرستانهای خاش وایرانشهر زندگی می کنند
2-19- سردارهای طوایف بلوچ :
-طایفه ریگی : سرداربشیر احمد ریگی ( ناتوزهی ، عیسی زهی ، میرکا زهی ، بهار زهی ، شه کرم زهی ، زنگی زهی ، شنبه زهی ، بولاک زهی و….. ) از طوایف وابسته به ریگی اند
-طایفه شهنوازی (یار محمد زهی – حسین زهی – حسن زهی ، کهرازهی ) سردار خوبیار شهنوازی
-طایفه کرم زهی : حاج خرم ریگی
-طایفه جمالزهی (خاشی ) سردارندارد
– طایفه تمندانی و نرونی : حاج خان محمد کرد
-طایفه جمشید زهی :حاجی درمحمدجمشیدزهی
-طایفه شعلی بر : زماخان شهلی بر – حاج احمد شهلی بر که براهویی ها آن را کشتند
-طایفه براهویی : حاج عیسی خان معروف به کدخداوحاج حیدر براهویی بود که توسط شولی برهاکشته شد
-طایفه گمشاد زهی : تاج محمد گمشاد زهی که ایشون هم کمترازیک سالی هست که کشته شدو حاج حمید .
-طایفه قلندرزهی:حاجی لال خان قلندرزهی
–طایفه کرد – میربلوچ زهی و سهراب زهی – سردار ولی محمد کرد
-طایفه هاشم زهی : حاج احمد هاشم زهی
-طایفه ایرندگانی : سردار ندارد و بیشتر ریش سفیدی
-طایفه عمر زهی : حاجی شگری
-طایفه شه کرمزهی:حاجی علی خان شه کرم زهی
2-20- بررسی پیشینه ازدواج:
با این که ازدواج یک پدیده اجتماعی کلی است می تواند آن را از دیدگاه های مختلف مورد مطالعه قرار داد، خواه مانند یک نهاد و اصل سازمان اجتماعی (تحقیقات دورکیم ، مالینوفسکی ،پارسنونز ولوی اشتروس) خواه از نظر دموگرافی و خواه بعنوان پدیده کنش متقابل. ازدواج به تمام معنا یک پدیده اجتماعی است و همواره تحت نظارت دقیق جامعه صورت می پذیرد. یعنی حضور دائمی جامعه در کار زوجیت و کوشش آن قاعده مند کردن، موجب پیدایش ممنوعیت ها، محدودیت ها و مشکلات در راه چگونگی همسر گزینی می شود.(حسینی: 1386، 80-79)
حال بعد ازاین مقدمه به تعریف ازدواج ازدیدگاه اندیشمندان مختلف علوم اجتماعی می پردازیم.
اشتروس ازدواج را برخوردی دراماتیک بین فرهنگ و طبیعت یا قواعد اجتماعی وکشش جسمی می داندو منع زنا با محارم را عامل توسعه و پیشرفت فرهنگ می داند
– کارلسون ازدواج را واکنش متقابل بین دو فرد یک مرد و یک زن با تحقیق شرایط قانونی و برگزاری مراسم می داند (ساروخانی 1382 جامعه شناسی خانواده : 23)
ازدواج عملی است که پیوند بین دو جنس مخالف را برپایه روابط پایا پای جنسی موجب می شود .ازدواج امری است پسندیده و بسیار سودمند که درمیان تمامی انسانهای روی زمین دیده می شود سابقه و پیشینه ازدواج برمی گردد به خلقت انسان توسط خداوند باری تعالی و چون انسان را تنها دید برای او همدم و همسری بنام حضرت حوا خلق کرد تا از تنهایی بیرون آید و از آنجا به بعد فرزندان آدم همسر اختیار کردند تا نسل خود را گسترش دهند در طول تاریخ شیوه های گزینش همسر و تعداد آنها تغیر و تحولات بسیارزیادی کرده است تا به شکل امروزی آن رسید است لویس مورگان انسان شناس آمریکایی معتقد است که همانطور که جوامع سیر تکاملی داشته و از سه مرحله توحش بربریت و تمدن گذر کرده است جوامع ابتدایی مسیر تدریجی تکامل را پشت سرگذرانده اند که عبارتند از :
1-هرج و مرج جنسی 2- روابط جنسی بین برادران و خواهران 3- خانواده اشتراکی 4- سازمان کلان
5-مواصلت زوجی میان افراد 6 – شیخوخیت پدر خانواده 7- تعدد شوهر برای یک زن در آن واحد 8- پیدایش مالکیت خصوصی 9 – مواصلت تحت تاثیر تمدن و پیروی از قاعده توصیفی ( هیس –تاریخ مردم شناسی – صفحه 67-66 )
2-21- تعریف وپیشینه خانواده:
بدنیست نظر چند تن ازاندیشمندان علوم اجتماعی وانسانی رادرباره خانواده جویاشویم وبعد انواع خانواده راازنظر مورگان ودورکهیم بیان کنیم.
-21-2تعاریف خانواده
“برگس” خانواده را اتحاد بین کسانی که با یکدیگر تعامل دارند می داند.(برگس 1926)
“لوی”: خانواده واحدی اجتماعی است که بر اساس ازدواج پدید می آید.(ساروخانی:1370، 255)
“دیویس”: خانواده از گروهی از اشخاص تشکیل می شود که روابطشان با یکدیگر بر پایه خویشاوندی همخونی استوار است. (Mitchell, 1977, 76)
“مک آیور”: خانواده گروهی است دارای روابط جنسی چنان پایا و مشخص که به تولید مثل و پرورش فرزندان منتهی می شود.(ساروخانی، 1370، 255)
“مورداک”: خانواده گروهی اجتماعی است با اقامتگاه مشترک، همکاری اقتصادی و تولید مثل.(lee and newby.1995: 282
مورگان معتقد بوده که خانواده مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته تا به شکل امروزی رسیده است وی از پنج نوع خانواده سخن می راند و مسیر تکامل آنها را بررسی می کند که عبارتند از :

خانواده همخون :
که این خانواده برپایه ازدواج برادران و خواهران حقیقی و جانبی در یک گروه استوار شده بود
خانواده پونالوایی
این خانواده بر پایه ازدواج خواهران حقیقی و جانبی گوناگون با شوهران یکدیگر در یک گروه استوارشده بود؛ شوهران مشترک نمی بایست ضرورتاً خویشاوند هم بوده باشند . ازدواج برادران حقیقی و جانبی گوناگون با همسران یکدیگر در یک گروه که زنان مشترک هم نمی بایست ضرورتاً خویش هم بوده باشند در این خانواده با محارم هم عمودی است هم افقی
خانواده سند یا سمیک :
خانواده ای است نزدیک به آنچه امروزه دیده می شود ودر آن اولاً پدیده محارم چند بعدی است یعنی فقط به والدین و فرزندان و خواهران و برادران اختصاص ندارد ثانیاً تداوم پیوند زناشوی به چشم می خورد ثالثاً تک همسری تجلی دارد ( همان منبع صفحه 149- 148 )
خانواده پدرسالاری :
این خانواده برپایه ازدواج یک مرد با همسران گوناگون استوار بود که عموماً انزوای همسران از صحنه زندگی اجتماعی را به دنبال داشت .
خانواده تک همسری :
که امروزه دراکثر دنیا رایج است وی مدعی بود که خانواده تک همسری نیز تا به آخر نخواهد ماند و تغیر و تحولات زیادی خواهد کرد .
علاوه برلویس مورگان افراد دیگری چون دورکهیم و اشتروس در مورد تطور و تکامل نظام خانواده و همسر گزینی اظهار نظر کرده اند . دورکهیم در مورد تطور خانواده معتقد است که خانواده قبل از اینکه پدیده ای زیستی یا طبیعی باشد یک پدیده اجتماعی است و مطالعه آن نیز باید در حیطه جامعه شناسی باشد وی مراحل تکوین خانواده را به چهار مرحله:
1-مرحله کلانی :که کلان را بی شکل و برون همسر می دانست اولین نوع خانواده می داند
2 مرحله خانواده صلبی : خانواده ای است که در داخل کلان شکل می گیرد و همبستگی اعضای آن زیاد است ثروت مشاع است و اشتراک مالی موجب پیوند و انجام آن است .
3-خانواده پدر سری روم قدیم :خانواده ای است که پدر محور که در آن مرد بودن به خودی خود با سلسله امتیازاتی وابسته است . پدر رییس خانواده به حساب می آید و این سمت به فرزند ارشد پسر انتقال می یابد
4-خانواده زن وشوهری :
از نظر دورکهیم آخرین نوع خانواده در جهان است و ناشی از فرایند تطور مبتنی بر انقباض تدریجی به صور گوناگون از نظر حجم و ابعاد – وضایف و کارکرد – تعیم بخش – جبرگرایی و پذیرش تطور خطی است . کلودلوی اشتروس از مشهورترین محققان جهان در زمینه خانواده و خویشاوندی است که مهمترین دستاورد او در جامعه شناسی خانواده تتبع ژرف وی در زمینه منع زنای با محارم است و آن را نخستین گام انسان درراه فرهنگی شدن و آمیختن سائقه های طبیعی با قواعد فرهنگی می داند ( ساروخانی ؛1382:-156-155)
2-22- بررسی و پیشینه چند زنی :
پیشینه تاریخی خانواده چند همسری
الگویی در آن یک مرد یا یک زن با دو یا چند همسر زندگی می کند. چند همسری (polygany) نامیده می شود. در اکثر جوامع بیشتر مردان عملاً بیش از یک همسر ندارند و تقریباً همه زنان با یک شوهر ازدواج می کنند. اما جوامعی هستند که در آنها چند همسری مجاز شمرده شده. بعنوان مثال ادیان ابراهیمی و آیین یهود و دین اسلام چند زنی را مجاز می دانند. همچنین جوامعی نیز هستند که چند همسری را نمی پسندند و تنها تک همسری را ایده آل می دانند. مانند جوامع مسیحی مذهب که تنها ازدواج یک مرد با یک زن را مشروع می دانند. شهید مطهری عوامل اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی متعدد را در گسترش چند همسری بویژه در غالب چند زنی دخیل می داند. در نمونه گیری میان فرهنگی مرداک که در دهه 1950 در بیش از 1100 جامعه مختلف انجام داد مشخص کر که تنها 5/14 درصد از فرهنگ ها از جمله فرهنگ غربی رسماً تک همسری را پذیرفته اند و 8/84 درصد از جوامع چندزنی را تجویز و یا حتی تشویق هم می کردند و چند شوهری تنها در 6 درصد از فرهنگ ها پذیرفته شده بود.(بستان نجفی 1383: 55)
از نظر مردم شناسائی چون مورگان چند همسری به دوران خانواده پدر سالاری مربوط می شود یعنی زمانی که قدرت و ثروت نزد پدر و بعد از آن فرزندان ذکور ارشد او بودند و زنان از صحنه ی اجتماعی به دور بودند و مرد تمامی کارهای لازم را برای تامین معاش زنان و فرزندان خود انجام می داد و زنان عملا کاری بیرون از منزل انجام نمی دادند ودر تامین خرج و مخارج نقشی نداشتند چنین خانواده ای که پدر قدرت و ثروت را کاملا در اختیار داشت خود را صاحب اختیار اعضای خانواده نیز می دانست در نتیجه بعد از مدتی که مقام و ثروت بیشتری کسب می کرد همسران بیشتری را نیز اختیار می کرد و از انجایی که زنان همانند املاک شخصی او محسوب می شدند کسی جرات اعتراض نداشت و هر چند که می خواست همسر می گرفت. دورکهیم نیز چند همسری را درخانواده پدر سری می داند و معتقد است که این خانواده پدر محور است و در آن مرد بودن به خوی خود با سلسله امتیازاتی وابسته است و پدر رییس خانواده به حساب می آید و این سمت به فرزندان ارشد پسر انتقال می یابد و در این خانواده ها مرد چند همسر را نیز انتخاب می کند خانواده های بلوچ شهرستان خاش نیز از گذشته دور تا کنون نیز به صورت پدر سالاربوده است و پدر در راس امور خانواده قرار داشته و صاحب تمام مال و ثروت و قدرت خانواده و حتی صاحب اختیار تمامی اعضای خانواده بوده و هست به طوری که در امور ازدواج و سایر موضوعات هرآنچه پدر می گفت تمامی اعضا موظف و مکلف به اجرای آن بودند و حتی که چند همسری در میان اکثر مردان بلوچ این شهرستان شایع است همان موضوع پدر سالاری است . در قرون وسطی از جمله تبلیغاتی که به ضد اسلام می‏ کردند این بود که می ‏گفتند پیغمبر اسلام برای اولین بار رسم تعدد زوجات را در جهان اختراع کرد!! و مدعی بودند شالوده اسلام تعدد زوجات است و علت پیشرفت سریع اسلام در میان اقوام و ملل گوناگون اجازه تعدد زوجات است. و هم ادعا می‏ کردند که علت انحطاط مشرق زمین نیز تعدد زوجات است.ویل دورانت در جلد اول تاریخ تمدن صفحه 61 می‏گوید: «علمای دینی در قرون وسطی چنین تصور می‏کردند که تعدد زوجات از ابتکارات پیغمبر اسلام است، در صورتی که چنین نیست و چنانکه دیدیم در اجتماعات ابتدایی جریان چند همسری بیشتر مطابق آن بوده است.عللی که سبب پیدایش عادت تعدد زوجات در اجتماعات ابتدایی گشته فراوان است. به واسطه اشتغال مردان به جنگ و شکار، زندگی مرد بیشتر در معرض خطر بود و به همین جهت مردان بیشتر از زنان تلف می‏ شدند و فزونی عده زنان بر مردان سبب می‏شد که تعدد زوجات رواج پیدا کند(مجموعه‏ آثار استاد شهید مطهری، ج‏19، صفحه 303 الی 306 )
درحالی که طبق اظهارات آقای طباطبایی چندزن وخانواده های چند همسری قبل از اسلام درکشورهایی چون هند،چین،مصر وایران ودرکل کشورهای شرقی وحتی روم رواج داشته است.
یکی دیگر از پیشینه های چند زنی را می توان به آیه صریح قرآن در سوره نساءدانست که خداوند می فرماید دو ، سه و چهار زن اختیار کنید و همچنین اسلام نیز با توجه به این آیه آن را امری طبیعی و مسلم می داند و مردمان بلوچ شهرستان خاش نیز با الگوگیری از سنت پیامبر (ص) که بیش از ده زن داشتند و صحابه و آیه صریح قرآن به انجام چنین کارهایی مبادرت می ورزند . اجازه ای که خداوند متعال در سوره نساء به مردان برای گرفتن چند همسر داده است شاید لطفی به مردان و حتی زنان بوده باشد که بعدا توضیح داده می شود . پیامبران و ائمه نیز در زمانهای صدر اسلام مبادرت به گرفتن چند همسر می کردند به طوری که پیامبر و امام علی (ع) و سایر صحابه هر کدام چندین زن گرفته بودند و در طول تاریخ نیز همانطور که در آثار انسان شناسان و مردم شناسانی چون مالینو فسکی و بروان …دیده می شود در مناطق مختلف جهان مردان که قدرت مالی زیادی داشتند یا روسای قبیله چندین زن اختیارمی کردند پس به طور کلی پیشینه چند همسری در شهر خاش را می توان به دوران خانواده های پدر سالاری مربوط و همچنین به دین اسلام و اجازه کتبی که خداوند متعال در قرآن به مسلمانان داده است و پیروی از سنت و صحابه و استطاعت مالی و الگوگیری ازعلمای دینی و آبا واجداد شان دانست
2-23- تحقیقات داخلی:
-علامه طباطبایی درباره تعددزوجات تحقیقاتی داشته اند ومتعددی انجام دادن ومعتقدند که تعدد زوجات درگذشته درکشورهایی چون هند ،چین ،مصر ،ایران وحتی روم دیده می شد
– سمیه تکاسی در مورد تعدد زوجات در اسلام کتابی دارند که دراراک به چاپ رسیده است.
-مرتضی مطهری ، نظام حقوق زن در اسلام ، تهران،انتشارات صدرا، چاپ شصت و یکم ،خرداد91
-ام یحیی حمیدی در زاهدان نیز کتابهایی در این زمینه دارند به نامهای تعددزوجات دراسلام وتعددزوجات از دیدگاه زنان
-شریعتی علی(1377 ش) مجموعه آثار (21) زن،ج10،انتشارات چاپخش
پایان نامه دکتری، ناهید دائمی،بررسی فراوانی تعلق به خانواده های چندهمسری در زنان مبتلا به پانیک(اختلال ترس) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،استاد راهنما:دکتر محسن کیانپور،1385،زاهدان
، وضعیت رفتاری کودکان و سلامت روانی والدین در خانواده های چند همسری شهر سراوان ،مجاهد عزیز ا… و بیرشک، بهروز.مجله اندیشه و رفتار، سال نهم شماره3، زمشتان1382
چندهمسری از نظر اسلام، جعفری محمد(1373) ، پایان نامه ارشد، دانشگاه تهران دانشکده علوم اجتماعی
محمدی وشیخی، مطاله تطبیقی روابط خانوادگی از حیث محتواوشدت کشمکش در خانواده های چند زن وتک همسر شهر زاهدان،1385
ومقالات زیر:
مقاله پیامبر(ٌص)وتعددزوجات دراسلام،محمد باقرشریعتی سبزواری،نشریه معارف اسلامی
تعددزوجات،ابراهیم عبدی پور،نشریه الله وحقوق،1387
تعددزوجات،ابولفظل میرجانی،نشریه همشهری42
تعدد زوجات ،طلاق وپیردختری،سه معضل اساسی در قطر،نشریه ندا24
تعددزوجات درحقوق ایران ،علی اکبرخیاطی
تعددزوجات وشرایط آن درلایحه حمایت خانواده،دکترنمیاءرستمی نشریه خانواده پژوهشی ،سال چهارم،1387
تعددزوجات وهمسران پیامبر(ٌص)،اسفندیار سرور
نفی تعددزوجات به معنی نفی حق برخی بانوان درداشتن همسر است،علی مطهری نشریه دارنامه
یک رانت تاریخی به مردان،مجتبی جعفری آخا،نشریه پیام شمال شماره 7و8
آیااجرای عدالت بین زنان ممکن است،بهمن کشاورز،نشریه شرق1389
آیا چند همسری،هدی صالحی،نشریهستاره صبح شماره62
-ازفرهنگ چند همسری تاحقوق چند همسری،محمد جوادجاوید،نشریه زن درفرهنگ وهنر،شماره 1 ،1389
-بازتاب چند همسری درجامعه ،رضارمضان نرگسی ، نشریه جامعه شناسی وعلوم اجتماعی شماره 27سال1384
2-24- تحقیقات خارجی:
-عبداواحدوافی،علی،1960،بیت الطاعه وتعددزوجات والطلاق فی الاسلام،قاهر ه
-عبدالمحسن علی،ابوعبدالله،1997،تعددزوجات بین العلم والدین،بیروت

محمدحسن جمل ،ابراهیم،تعددزوجات فی الاسلام،بیروت
.
-محمد مدنی ،محمد،1378،رای جدید فی تعددزوجات،رساله اسلام
– Hitchens ,R, Multiple marriage : A Study of poly gamy in light of the bible, doulos, elkton , mary land , 1997-17-19.
2-25- مبانی و چهارچوب نظری تحقیق :
تحقیق درباره تعدد زوجات و چند همسری در میان مردان بلوچ شهرستان خاش که بیشتر به صورت طایفه ای زندگی می کنند و چند همسری نیز در میان طوایف آنها کارکردهایی چون تحکیم روابط بین قبایل ،آشتی و پایان دادن به جنگهای قبیله ای و ایجاد دوستی و به فراموشی سپردن کینه ها و دشمنی ها ، نزدیک شدن سران طوایف به همدیگر، ایجاد نظم و همکاری و امنیت اجتماعی و …… می باشد تحقیقی است که در چهارچوب نظری آن از کارکرد گرایی استفاده شده است که علاوه بر توضیح این مکتب کارکرد گرایی به ارتباط آن با موضوع مورد تحقیق نیز پرداخته می شود ، در ابتدا اندیشه ی مالینوفسکی و بعد اندیشه ی پارسونز به میان خواهد آمد .
مالینوفسکی در برسی واقعیتهای اجتماعی در مقایسه سیستم های گوناگون با توجه به کارکرد هر کدام از آنها به بررسی پرداخت او از انواع سیستم های زیستی ، روان شناختی ، اجتماعی و نمادی یاد کرده است و مالینوفسکی در بررسی سیستم ها به چند نکته اساسی که هر کدام در شکل دهی کارکرد گرایی ساختی موثر بوده اند توجه کرد . چرا که :
الف ) هر سیستم می تواند بطور مستقل مطالعه شود و در این مطالعه به لحاظ تفاوت در ماهیت هر سیستم باید از دانش خاصی بهره جست ، ب ) درهر سیستم باید به کار کرد آن توجه کرد و ج ) به رابطه بین سیستم ها در مقایسه با علوم دیگر ؛ که همان مطالعه کارکرد هاست باید مورد توجه قرار گیرد . از نظر مالینوفسکی سیستم ها می توانند بر اساس نیازهایشان تعبیر و تفسیر شوند . زیرا هر سیستم دارای کارکرد یا کارکردهای خاصی است که آنها را ازدیگرسیستم ها متمایز می سازند ( تقی آزاد ارمکی 30:1381)
با توجه گفته ی مالینوفسکی می توان چنین برداشت کرد که تعدد زوجات وچند همسری نیز در قبایل به عنوان یک سیستم اجتماعی از طریق گرفتن دختر فلان رییس قبیله هر چند که زن نیز داشته باشد باعث تحکیم سیستم خویشاوندی و ایجاد نظم و جلوگیری از زد و خوردهای احتمالی در آینده می شود .همچنین کارکردهای دیگری چون :استفاده ازنیروی کار زن ،بالا بردن آمارجمعیتی خود،بالا نشان دادن پایگاه وموقعیت اجتماعی خوددر جامعه و…دارد
کارکرد گرایی پارسونز
پاسونز بر اثر آشنایی با آرای مالینوفسکی و زمینه علمی زیست شناختی و آشنایی بابحث اقتصادی از نیازهای انسانی – اجتماعی متوجه مطالعه سازمان اجتماعی و فرهنگی و نحوه پیدایش و حیات آن گردید .
عمده ترین عناصر و ویژگی های نظریه کارکردی پارسونز عبارتند از :
نظریه کنش اداری که شامل:
الف ) کنشگر ب ) هدف و غایت ج ) کنشگر در دستیابی به هدف در مقابل ابزار بسیاری قرار گرفته است .
د ) کنشگر در مقابل شرایط متنوعی از قبیل زیستی و محیطی قرار دارد که محدودیتهایی را برای او ایجاد می کند .
ه ) رفتار کنشگر به واسطه ارزشها ، نرم ها ، و دیگر باور ها در انتخاب هدف و ابزار شکل داده می شود.
و ) تصور ذهنی کنشگر او را در انتخاب ابزار جهت دستیابی به هدف هدایت می کند.
موقعیت فردی در سیستم اجتماعی :
سیستم اجتماعی با دو عنصر تخصیص (ALLOCATION) و انسجام ( INTEGRATION) به جریانهای تخصیص امکانات و پاداشها مرتبط است . تخصیص با تولید و ابزار مرتبط است در حالی که انسجام با اهدف همراه است و راه عمده انجام کنترل اجتماعی از طریق مبادله چون پول ، قدرت و پاداش است .
3-انواع کارکردها :
تالکوت پارسونز در کتاب سیستم اجتماعی (1951 ) متمایل به تحلیل کارکردی شد و چهار نوع کارکرد در جامعه در سطوح گوناگون مطرح کردکه از نظر او حیات هر سیستم بستگی به وجود چهار نوع کارکرد دارد که عبارتند از :سازگاری ، دستیابی به هدف ، انسجام و پایداری
4- چهارنوع خرده سیستم
پارسونز چهارنوع خرده سیستم مرتبط با یکدیگر را مطرح کرد که عبارتنداز : 1- سیستم زیستی که کارکرد سازگاری و تطابق دارد 2- سیستم شخصیتی که کارکرد دستیابی به هدف دارد 3 – سیستم اجتماعی که کارکرد انسجام را بر عهده دارد 4 – سیستم فرهنگی که کارکرد پایداری را برعهده دارد .
5-سطوح تحلیل :از نظر پارسونز خرده سیستم ها در یک رابطه عمودی از بالا به پایین که مبتنی بر کنترل اطلاعات است و از پایین به بالا که بر اساس انرژی می باشد هستند
6- سیستم اجتماعی: تلاش او برای روشن ساختن چگونگی پیدایش سیستم از طریق کنش فردی و جمعی است . همان طور که گفته شد پارسونز برای هر سیستم کارکرد خاصی قائل است و بر اساس تفاوت در کارکردها انواع چهارگانه ساخت را مطرح کرد که عبارتند از : 1- ساخت اقتصادی 2 – ساخت سیاسی 3 – ساخت فرهنگی 4- ساخت اجتماعی که از طریق قوانین و عرف و عادات به انسجام بین عناصر اجتماعی می انجامد (همان منبع صفحه 46-42)
بهر حال پارسونز با بهره گیری از آثار بروان و مالینوفسکی نظریه کارکرد گرایی را پایه گذاری کرد و معتقد است که هر عنصر در یک سیستم قبیله ای برای حفظ نظم و پرهیز از جنگ و خونریزی دادن زن یا گرفتن آن به طوایف مختلف هر چند که به عنوان زن دوم یا سوم نیز باشد ضروری است و کارکرد های بسیار مثبت برای سیستم خویشاوندی و قبیله ای دارد . که در فصل چهارم کاملاً توضیح داده می شود .
فصل سوم
روش تحقیق
3-1- روش تحقیق :
تحقیق درباره موضوع خاص (چند همسری در میان مردان بلوچ شهرستان خاش )از طوایف مختلف جزبازندگی در میان آنها میسر نمی شود یعنی باید در میان طایفه ها زندگی کنی همانند آنها سخن بگویی همانند آنها بپوشی و همانند آنها باشی و گرنه هیچ گاه تحقیقی کامل و جامع و برگرفته از واقعیت نخواهی داشت یعنی همان کارهایی که مالینوفسکی انجام داد این جانب حقیر نیز به مدت7 سال در میان طوایف مختلف و در قسمتهای مختلف این شهرستان زندگی کردم و چون دورگه سیستانی و بلوچ هستم و مسلط به زبان بلوچی و سایر آداب و عقاید این مردمان شریف بودم در مدت این 7 سال در تمامی مراسم شادی و غم آنها شرکت کردم و مسائل و مشکلات قبایل را تحلیل کردیم و آداب و رسوم آنها را انجام دادم لذا با من بهتر کنار می آمدند و مسائل را باز گومی کردند تا یک شخصیت دیگر که فارس باشد به نوعی قجر باشد چون مردمان این خطه از قجرها (فارسها ) زیاد راضی نیستند به همین دلیل تحقیق من میدانی و کاملا مشارکتی و از طریق مشاهده مشارکتی و مصاحبه و گفتگو می باشد و صرفا پرسش خالی نیست که هر چیزی آنها بگویند یاداشت کرده باشم بلکه با 7 سال زندگی صحت و سقم سخنان آنان را می دانم و تاحدودی زیاد بر آداب و رسوم آنها مسلط هستم .
3-2- ابزارهای جمع آوری تحقیق:
مصاحبه و گفتگو
دوربین عکاسی و فیلم برداری
پرسشنامه
دستگاه ضبط صدا
کتابهایی که در این زمینه نوشته شده بودند
و سایر ابزارهایی چون فیش ، قلم ، کاغذ ، گوشی موبایل برای عکس ………….

این نوشته در مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *