تحقیق علمی - نمونه پژوهش

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید

1-7-4-1. موسیقی مردم پسند ایرانی................................................................................ 26
1-7-4-2. موسیقی دورگه...................................................................................................... 27
1-7-4-3. موسیقی مردم پسند در تبلیغات دینی............................................................. 28
1-8. پیشینه تحقیق................................................................................................................................................ 29

متن کامل در سایت امید فایل 

فصل دوم: ادبیات پژوهش
2-1. مقدمه............................................................................................................................................................... 34
2-2. دین و موسیقی................................................................................................................................................ 34
2-2-1. موسیقی در اسلام............................................................................................................................ 36
2-2-1-1. غنا و موسیقی در اسلام........................................................................................................ 37
2-2-2. موسیقی در کلیسا...................................................................................................................................... 40
2-2-3. موسیقی در یهودیت.................................................................................................................................. 40
2-2-4. تفاوت موسیقی در اسلام و مسیحیت................................................................................................... 41
2-2-5. تاریخچه و گفتمان موسیقی جهان........................................................................................................ 42
2-3. دین و رسانه..................................................................................................................................................... 43
2-3-1. تبشیرگرایان....................................................................................................................................... 44
2-3-2. رسانه های الکترونیک...................................................................................................................... 44
2-3-3. تبلیغات رسانه ای دین یا رسانه شدن دین................................................................................. 45
2-4. معنا در موسیقی............................................................................................................................................ 46
2-4-1. مولفه های معنا ساز................................................................................................................................ 47
2-5. موسیقی مردم پسند..................................................................................................................................... 48
2-5-1. تاریخچه موسیقی مردم پسند....................................................................................................... 48
2-5-2. فن آوری و موسیقی مردم پسند................................................................................................. 50
2-5-3. کارکردهای موسیقی ..................................................................................................................... 51
2-5-4. موسیقی مرم پسند و رسانه ها.................................................................................................... 54
2-5-4-1. رادیو و موسیقی مردم پسند..................................................................................... 54
2-5-4-2. تلویزیون و موسیقی مردم پسند.............................................................................. 55
2-5-4-3. اینترنت و موسیقی مردم پسند................................................................................ 57
2-5-5. سازهای موسیقی پاپ ............................................................................................................... 58
2-5-6. اهمیت و نقش ترانه در موسیقی مردم پسند........................................................................ 59
2-5-7. سیاست گذاری در موسیقی مردم پسند................................................................................ 61
2-6. ادبیات و رویکردهای نظری...................................................................................................................... 62
2-6-1. مطالعات فرهنگی........................................................................................................................ 63
2-6-1-1. مطالعات موسیقی مردم پسند............................................................................................ 64
2-6-1-1-1. فرهنگ فرهیخته و موسیقی مردم پسند.............................................................. 65
2-6-1-1-2. موسیقی مردم پسند و جامعه توده ای.................................................................. 66
2-6-1-1-3. رویکرد اقتصاد سیاسی.............................................................................................. 66
2-6-1-1-4. ساختارگرایی و موسیقی شناسی............................................................................ 68
2-6-1-1-5. فرهنگ باوری و موسیقی مردم پسند.................................................................... 69
2-6-1-1-6. راک پسا مدرن............................................................................................................ 70
2-6-1-2. نظریه انتقادی آدورنو به موسیقی مردم پسند............................................................... 71
2-6-1-3. تولید فرهنگ یا فرهنگ تولید.......................................................................................... 72
2-6-1-4. شرکت های تولید موسیقی مستقل.................................................................................. 73
2-6-1-5. تقاضا برای خلاقیت............................................................................................................ 73
2-6-1-6. فرهنگ تولید....................................................................................................................... 74
2-7. مخاطب در موسیقی مردم پسند.......................................................................................................... 77
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1. مقدمه......................................................................................................................................................... 84
3-2. روش تحقیق کیفی................................................................................................................................. 85
3-3. روش داده بنیاد....................................................................................................................................... 86
3-4. گردآوری داده ها..................................................................................................................................... 87
3-4-1. مصاحبه نیمه استاندارد............................................................................................................. 88
3-4-2. مصاحبه با متخصصان................................................................................................................ 89
3-5. روش نمونه گیری پژوهش..................................................................................................................... 90
3-6. تحلیل داده ها............................................................................................................................................ 91
3-6-1. کدگذاری نظری......................................................................................................................... 91
3-6-2. کدگذاری.................................................................................................................................... 91
3-7. تحلیل محتوای کیفی............................................................................................................................. 93
3-8. روش انجام پژوهش................................................................................................................................ 94
3-8-1. داده ها بدست آمده از مصاحبه ها................................................................................................. 94
3-8-2. تحلیل محتوای کیفی ادبیات پژوهش........................................................................................... 95
3-9. یاداشت های نظری پژوهشگر............................................................................................................... 96
فصل چهارم: یافته های پژوهش
4-1. مقدمه..................................................................................................................................................... 98
4-2. کدهای محوری.................................................................................................................................... 99
4-2-1. کدهای محوری ادبیات پژوهش.......................................................................................... 99
4-2-2. کدهای محوری مصاحبه با متخصصان و گروه های مخاطب....................................... 103
4-2-3. کدهای محوری یادداشت های نظری............................................................................... 109
4-3. مفاهیم اکتشافی................................................................................................................................ 143
4-3-1. رسانه بودگی........................................................................................................................... 143
4-3-2. مخاطب فعال......................................................................................................................... 144
4-3-3. شرایط بازار............................................................................................................................. 144
4-3-4. تولید سازمانی........................................................................................................................ 145
4-3-5. نظام غیرموسیقایی( نظام چند نشانه ای)........................................................................ 146
4-3-6. زبان قابل ترجمه و ارتباطی ترانه....................................................................................... 148
4-4. مقوله های اکتشافی........................................................................................................................... 149
4-4-1. ساختار انعطاف پذیر........................................................................................................... 149
4-4-2. ساختار تغییر پذیر.............................................................................................................. 149
4-4-3. ساختار ارتباطی................................................................................................................. 150
4-4-4. ساختار ساده....................................................................................................................... 152
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1. مقدمه ................................................................................................................................................. 155
5-2. نتیجه گیری....................................................................................................................................... 157
5-3. نظریه نهایی......................................................................................................................................... 168
5-4. محدودیت های پژوهش.................................................................................................................... 169
5-5. پیشنهادات........................................................................................................................................... 170
فهرست جداول:
جدول(4-1) کدهای محوری تحلیل محتوای کیفی.............................................................................. 131
جدول(4-2) کدهای محوری مصاحبه ها.................................................................................................. 132
جدول(4-3) کدهای محوری یادداشت های نظری................................................................................. 133
جدول(4-4) مفاهیم اکتشافی..................................................................................................................... 135
جدول(4-5) مقوله های اکتشافی................................................................................................................ 135
جدول(4-6) مقوله های قطبی..................................................................................................................... 136
جدول(4-7) کدهای انتخابی....................................................................................................................... 136
جدول(4-8) مقوله مرکزی.......................................................................................................................... 137
جدول(4-9) شرایط علّی.............................................................................................................................. 138
جدول(4-10) زمینه...................................................................................................................................... 140
جدول(4-11) عوامل مداخله گر................................................................................................................. 141
جدول(4-12) کنش ها/واکنش ها.............................................................................................................. 142
جدول(4-13) نتایج و پیامدها..................................................................................................................... 143
جدول(5-1) مدل مفهومی.......................................................................................................................... 156
فهرست منابع
منابع فارسی................................................................................................................................................... 172
منابع انگلیسی................................................................................................................................................ 174
ضمیمه.
پرسش های نیمه استاندارد مصاحبه ها................................................................................................... 176
متن تعدادی از مصاحبه ها......................................................................................................................... 179
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه
تبلیغ از گذشته تاکنون همواره امری حیاتی برای گسترش هر اندیشه ای بوده است. در هر دوره ای، با توجه به اقتضائات زمان، تبلیغات با ابزارهای مختلف و به شیوه های گوناگون مورد بهره برداری افرادی قرار می گرفت که قصد گسترش طرز تفکر و سبک زندگی و در مجموع انتقال دیدگاه های خود به دیگران را داشته اند. با پیچیده شدن این شیوه ها در دوران مدرن و پسامدرن شیوه های مختلفی در تبلیغات به وجود آمده است و هم زمان از ابزار های گوناگون و متنوعی در این زمینه استفاده می شود. چه در بعد نرم افزاری و چه سخت افزاری. استفاده از رسانه های گوناگون و مدرن و بهره گیری از هنر های جدید یکی از چندین روش جدید تبلیغات در این دوران است. تبلیغات که در گذشته اصطلاحی محدود به فعالیت نهاد های دینی بود خود را ازکلیسا در غرب و نهاد های مذهبی درسراسر جهان جدا کرده است و رسانه های متنوع با شیوه های گوناگون و اهداف مختلف عهده دار فعالیت های تبلیغی شده اند.. به طوری که در جهان امروز گسترش هر اندیشه و مکتبی تنها با کمک گرفتن از رسانه های جمعی امکان پذیر است.
یکی از هنر هایی که در ابتدای قرن بیستم شکل اساسی خود را یافت و در نیمه های قرن بیستم در بازارهای جهانی استیلا پیدا کرد و توانست خود محور ایجاد بعضی از تغییرات در مورد تحلیل موضوعات فرهنگی شود موسیقی مردم پسند است. موسیقی مردم پسند با توجه به ظرفیت هایی که در شکل داشت، امکاناتی را در اختیار افراد و نهاد ها قرار داد تا در زمینه های مختلف از آن بهره برداری کنند. یکی از این زمینه ها تبلیغات است. موسیقی به طور عام و موسیقی مردم پسند به صورت خاص به دلیل آنچه در معناشناسی موسیقی از آن به تداعی یاد می شود و نیز به دلیل سایر ظرفیت های نهفته توانست در امر تبلیغ کالاهای تجاری بسیار موفق عمل نماید. زیبایی های همراه با این گونه از موسیقی و جلوه های بصری، مخاطبان موسیقی مردم پسند و اقبال جوانان به این گونه از موسیقی سبب شد تا بسیاری از صاحبان شرکت های تبلیغاتی موسیقی مردم پسند را ابزار خوبی برای استفاده در تبلیغات بدانند و از آن استفاده روز افزونی در تبلیغ کالاهای خود داشته باشند.
اما، دایره قدرت و بهره برداری از موسیقی مردم پسند در تبلیغات به حوزه تجارت محدود نشد و در سایر امور تبلیغاتی نیز بسیار مورد توجه قرار گرفت. محقق در این رساله با استفاده از روش داده بنیاد بر مبنای مطالعات زمینه ای و نیز مصاحبه با متخصصان و مخاطبان این موسیقی، در پی درک عمیق تری از این ظرفیت ها و نحوه ی تعامل این دو حوزه است .
1-2 طرح مسئله
در جهان کنونی به فراخور تغییرات فرهنگی و فناورانه، عرصه تبلیغات به شکلی اساسی دچار تحول شده است. به تبع این تحولات یکی از شاخه های مهم آن یعنی تبلیغات دینی نیز ابعاد متفاوتی پیدا نموده و همواره در حال بهره گیری از رسانه های جدید است. از طرفی هنر به صورت عام و موسیقی پاپ به شکلی که در این رساله مورد نظر است هر روز بیشتر از گذشته محل مراجعه متخصصانِ تبلیغات دینی قرار می گیرد و دلالت های متفاوت این نوع بهره برداری، محملی را برای مطالعات میان رشته ای فراهم می آورد. به نظر استوری(1389) اهمیت تردید ناپذیر فرهنگی و اقتصادی موسیقی مردم پسند باعث شده است تا این نوع موسیقی به نحو مرکزی تری در کانون توجه مطالعات فرهنگی قرار گیرد.
حضور این نوع از موسیقی در زندگی روزمره و مصرف روز مره ی آن باعث شده است که خواسته یا نا خواسته در امر تبلیغ دین نیز جایگاهی مهم پیدا نماید و با تغییر در رویکرد های تبلیغ دین، موسیقی مردم پسند نیز تا حدودی جایگاه خود را در این حوزه تثبیت نموده و به یکی از ابزار هایی تبدیل شده است، که هر روزه در گستره ی امر تبلیغات دینی مانند سایر عرصه های تبلیغات مورد بهره برداری قرار می گیرد.
مسئله محقق در این رساله کشف ظرفیت های نهفته ای است که منجر به چنین بهره برداری هایی شده است تا با شناخت آنها، به درکی از ارتباط بین موسیقی مردم پسند و تبلیغ دین دست یابد. در واقع اینکه این نوع از موسیقی در امر تبلیغ دینی چه کارکردی پیدا می کند و آیا می تواند اساساً در شمار یکی از ابزار های امر تبلیغ درآید یا خیر، از پرسش های مورد نظر در تحقیق است.
از دیگر مسائل مطرح در این تحقیق در حوزه مخاطب و رسانه است؛ این که مخاطب چه دریافتی از موسیقی مردم پسند در تبلیغات دینی دارد و آیا مخاطب از موسیقی مردم پسند با زمینه های دینی برداشتی مذهبی دارد؟ و آیا این نوع موسیقی به مخاطب کمک می کند تا با مفاهیم دینی ارتباط عمیق تری برقرار کند یا خیر؟
در آخر محقق به بحث سیاست گذاری موسیقی مردم پسند در رسانه خواهد پرداخت و در پی یافتن پاسخ این سوال است که چگونه و در چه رسانه ای می توان از ظرفیت های موسیقی مردم پسند در امر تبلیغ دینی استفاده نمود.
1-3 بیان ضرورت تحقیق
یکی از مسائل مهم در جامعه کنونی لزوم پرداختن به موضوعات مطرح در علوم اجتماعی از منظر بین رشته ای است. مطالعه بین رشته ای به محقق کمک خواهد کرد تا با دیدی وسیع تر پدیده ی مورد نظر را مورد ارزیابی قرار دهد و به افق های تازه تری درباره موضوع تحقیق دست یابد. مطالعه بین رشته ای در علوم اجتماعی زمینه ای است که امروزه در رشته ی مطالعات فرهنگی جای خود را باز کرده است و بسیاری از تحقیقات در حوزه رسانه ها و ارتباط آن با سایر زمینه های علوم اجتماعی در بستر این رویکرد مطالعاتی انجام می گیرد.
موسیقی پدیده ای است که از دیر باز همراه انسان بوده است و به انحاء مختلف و در گونه های متنوع و دوره های مختلف در زندگی انسان ظهور و بروز داشته و همواره ابزاری مناسب برای بیان عقاید و اندیشه های انسان بوده است. از این رو همواره برای اندیشمندان و فلاسفه در اعصار و قرون مختلف مورد نظر بوده است و می توان گفت هیچ اندیشمند بزرگی از کنار این پدیده به سادگی عبور نکرده است. دنورا(2003):
موسیقی قدرت دارد یا بسیاری بر این باورند. درگذر زمان و فرهنگ ها موسیقی به اعتقادات، شفا بخشی، فساد و بسیاری دیگر از موضوعات متغیر ربط داده شده است. اندیشه ای که در پس این ربط دادن ها نهفته ،این است که موسیقی بر روی آگاهی، بدن و احساسات کنش دارد. در مقابل این نظر دیدگاهی است که می گوید موسیقی به دلیل آنچه می تواند انجام دهد باید در معرض کنترل و تعدیل باشد.
از میان ژانرهای مختلف موسیقی، موسیقی مردم پسند به دلیل اهمیتی که در چند دهه اخیر در جامعه جهانی و نیز جامعه ی ایران پیدا کرده است، موضوع خوبی برای این نوع از تحقیق است. به گونه ای که با پرداختن به زوایای مختلف این ژانر جدید موسیقایی، بسیاری از واقعیت های پنهان در فرهنگ و اجتماعات جدید برای محققین روشن شده است. می توان گفت موسیقی مردم پسند یکی از مولفه های هر فرهنگی است که با بررسی آن محقق به شناخت عناصری ناپیدا در حوزه ی فرهنگ رهنمون می شود.
از این رو محقق در این رساله با استفاده از تحقیقات گسترده ای که تاکنون در مورد این کارکرد ها و ظرفیت ها صورت گرفته است سعی دارد تا از منظر مطالعات فرهنگی به بررسی ظرفیت ها ی یک از انواع رایج موسیقی در تبلیغ دین بپردازد. موسیقی مردم پسند با ظرفیت ها ی شناخته شده و بعضا ناشناخته ی خود امکاناتی را در اختیار افراد قرار می دهد تا با استفاده از این ظرفیت ها و شناخت این گونه از موسیقی در امر تبلیغ با ابزار های اثر بخش و روزآمدی روبرو باشند.
1-4 پرسش تحقیق
اولین و یکی از مهمترین مراحل تحقیق کیفی، که تضمین کننده ی موفقیت آن است اما غالباً در اجرای روش های مختلف نادیده گرفته می شود نحوه صورت بندی پرسش های تحقیق است. پرسش های تحقیق حکم دری را دارند که به روی حوزه تحت مطالعه گشوده می شود. این که جد و جهد های تجربی پاسخی به همراه داشته باشد یا خیر به نحوه صورت بندی چنین سوال هایی باز می گردد. همچنین به تصمیم گیری درباره ی این که کدام یک از روش های برای مطالعه ی خاص مناسب اند(فلیک، 1391).
شیوه طرح پرسش پژوهش بسیار اهمیت دارد؛ زیرا همین پرسش، روش هایی را که باید برای رسیدن به پاسخ دنبال شود، تا حد زیادی تعیین می کند. پرسش پژوهش در مطالعه کیفی جمله ای است که پدیده را که باید مطالعه شود، مشخص می کند. پرسش در پژوهش کیفی می گوید پژوهشگر مشخصاً چه چیزی را می خواهد در مورد موضوع بداند (استراوس و کربین،1390).
باید پرسش های تحقیق را به صورت عینی صورت بندی کنید تا بدین ترتیب مشخص شود که تماس ها و ملاقات های میدانی قرار است چه چیزی را را روشن کنند(فلیک،1391).
معیار اساسی ارزیابی پرسش تحقیق عبارت است از منطقی بودن و وضوح آن و نیز این که آیا می توان در چار چوب محدود منابع موجود به آن پاسخ داد یا خیر.(فلیک،1391)
پرسش اصلی در این رساله این است که موسیقی مردم پسند چه ظرفیت هایی برای انتقال مفاهیم و ارزشهای دینی به مخاطب دارد؟
پرسش دیگر به دریافت این نوع موسیقی از سوی مخاطب نظر دارد؛ اینکه مخاطب در برابر این نوع از موسیقی چه عکس العملی دارد؟ و این موسیقی چه معنایی را برای مخاطب ایجاد می کند؟
پرسش سوم تحقیق درباره چگونگی استفاده از موسیقی مردم پسند دینی در رسانه هاست. این نوع از موسیقی به دلیل ویژگی هایی که دارد در رسانه های مختلف، اثر بخشی های متفاوتی دارد. محقق برای شناخت رسانه ای که بیشترین اثر بخشی را دارد سوال دیگری با رویکرد سیاست گذارانه مطرح می کند که نهایتا به شناخت رسانه ای بهتر در مورد موضوع تحقیق منجر خواهد شد.
1-5 روش شناسی تحقیق
روش تحیقی این رساله روش کیفی خواهد بود و محقق با استفاده از تکنیک هایی که برای گردآوری و تحلیل داده ها در روش تحقیق کیفی وجود دارد پژوهش خود را انجام خواهد داد. تحقیق کیفی با منطق خطی سنتی تناسب ناچیزی دارد. در عوض، مراحل تجربی به هم پیوسته و دورانی این روش همان گونه که در مدل مطالعه گلیرز و اشتراوس به چشم می خورد، خصلت اکتشافی آن را به تمامی به نمایش می گذارد.(فلیک،1391)
روشی که در این مطالعه برای تدوین نظریه نهایی تحقیق استفاده خواهد شد روش داده بنیاد است. در واقع به دلیل اینکه مطالعه ی قبلی ای در این زمینه ی خاص وجود ندارد محقق از روش داده بنیاد استفاده می کند تا بتواند نظریه ی خود را که از مجموعه مطالعات و داده های اسنادی و استخراج شده از مصاحبه با متخصصان به دست می آید را شکل دهد. همانطور که استراوس و کربین(1390) بیان می دارند:
منظور از پژوهش کیفی در این روش، ساختن نظریه است. برای این منظور لازم است پرسش پژوهش به شیوه ای شکل داده شود که انعطاف و آزادی لازم را برای شناخت عمیق پدیده فراهم آورد. همچنین در این رویکرد به پژوهش کیفی این فرض وجو دارد که تمام مفهوم های مرتبط به یک پدیده، دست کم در جمعیت و محل مورد بررسی ما، هنوز شناسایی نشده اند؛ یا اگر هم شده اند، روابط میان پدیده ها درک نشده یا بسط نیافته اند.یا شاید این فرض وجود دارد که هیچ کس تا کنون پرسش پژوهش ما را دقیقاً به این شکل مطرح نکرده است؛ و بنابراین غیر ممکن است که تعیین کنیم کدام متغیر ها به این عرصه مرتبط اند و کدام نیستند. این استدلال نیاز به پرسیدن یک سوال را در ما به وجود می آورد تا پژوهشگر را قادر سازد به مسئله ای پاسخ دهد که اهمیت دارد ولی بی پاسخ مانده است. اگرچه پرسش اولیه کلی باقی می ماند، اما به تدریج در جریان پژوهش با کشف مفهوم ها و روابط شان با یکدیگر محدودتر متمرکز تر می شود. بنابراین پرسش پژوهش به صورت باز و گسترده آغاز می شود؛ البته نه آنقدر باز که همه ی حالت های ممکن را در گیرد؛ و آن قدر هم محدود و متمرکز نیست که امکان کشف را منتفی کند. پژوهش کیفی متضمن از پیش بیان کردنِ رابطه میان یک متغیر وابسته با یک متغیر مستقل نیست( امری که در پژوهش های کمی رایج است). زیرا غرض از آن آزمون فرضیه نیست.
باید اضافه نمود که به فراخور نیاز پژوهشگر به استفاده از سایر روش های کیفی، که مکمل روش اصلی تحقیق باشند، از روش تحلیل محتوای کیفی نیز استفاده شده است.
1-6 چارچوب نظری
در روش تحقیق کیفی با رویکرد داده بنیاد محقق در پی تدوین نظریه در مورد موضوع پژوهش است و این رویکرد در مورد تحقیقاتی اتخاذ می شود که هدف محقق در آن پیش از آنکه تعمیم یک نظریه و آزمون یک فرضیه باشد ساختن نظریه است. از آنجایی که تحقیق قبلی و یا دقیقاً مشابه درباره آن وجود ندارد، محقق رویکرد ساختن نظریه را در روش پژوهش خود به کار می گیرد. بنابراین می توان گفت این پژوهش بدون در نظر گرفتن چارچوب نظری پیش می رود و محقق در حین گردآوری داده ها نظریه خود را استخراج می کند، بنابراین، فرض یک چارچوب نظری برای آن صحیح نیست و مفاهیم و مبانی نظری بیشتر به عنوان عواملی حساسیت زا در این نوع پژوهش کاربرد دارند. از آنجایی که گردآوری برخی از داده های تحقیق با به کار بستن بعضی از نظریه ها امکان پذیر می شود، می توان از برخی نظریه ها استفاده نمود که به جمع آوری برخی از داده های تحقیق و دست یافتن به شناختی نسبی از موضوع تحقیق کمک خواهد نمود.
درباره موسیقی مردم پسند تقریباً همه ی صاحب نظران بر این باورند که تاکنون چارچوب نظری مشخصی برای مطالعات موسیقی مردم پسند شکل نگرفته است(نگوس وهسموندحق، 2002) و محققان هر کدام با دیدگاهی خاص و با روش هایی میان رشته ای به مطالعه ی ابعادی از این پدیده پرداخته اند.
در این رساله در بخشی که می خواهیم ظرفیت های موسیقی مردم پسند در تبلیغ دین را بشناسیم با استفاده از رویکرد داده بنیاد بر تعاریف موسیقی مردم پسند، دین و رسانه تمرکز می کنیم و با استفاده از مصاحبه هایی که بر مبنای این تعاریف و تعامل این حوزه ها با یکدیگر، ساخت می یابند به پرسش تحقیق در این بخش پاسخ می دهیم.
اما در جایی که دریافت مخاطبان از موسیقی مردم پسند دینی را مد نظر داریم بر مبنای پارادیم دریافت، دریافت مخاطبان از این نوع موسیقی را مطالعه خواهیم کرد.
در بررسی ارتباط تبلیغ دین، موسیقی مردم پسند و رسانه نیز با مطالعه ی پژوهش های صورت گرفته و بررسی دیدگاه های مختلف در ضمن مصاحبه با متخصصان و مخاطبان سعی خواهیم کرد دیدگاهی درباره تعامل این سه حوزه نظری پیدا نماییم. پرسش این بخش با تحلیل داده های استخراج شده از مجموعه ی مصاحبه با متخصصان و مصاحبه با مخاطبان پاسخ داده خواهد شد.
بنابراین، بررسی دریافت مخاطبان و مطالعه ی تعامل موسیقی مردم پسند، دین و رسانه بخشی از گردآوری داده ها را شامل می شود،که به همراه اطلاعاتی که از مصاحبه با متخصصان استخراج می شود، مجموعه داده های پژوهش را شکل می دهند؛ در نهایت نظریه ی کلی ما درباره استفاده از موسیقی مردم پسند در تبلیغ دین با تحلیل مجموعه ی این داده ها به روش داده بنیاد تدوین می شود.
1-7 مفاهیم
1-7-1 دین
از آنجایی که از واژه دین و امر دینی تلقی های متفاوتی در فرهنگ های گوناگون وجود دارد، ابتدا اصطلاح دین به معنای عام آن تعریف می شود و سپس دین در اسلام را تعریف خواهیم کرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *