مقالات

–23

عنوان: ارزیابی کارایی رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران
1-1-. مقدمه
بورس اوراق بهادار باعث ایجاد محیطی مناسب به منظور بازرگانی آسان سهام فراهم وبه این ترتیب بازرگانان با سهام ودیگر اوراق بهادار به تجارت می پردازند. یکی از مسائل مهم در سرمایه گذاری، چگونگی سرمایه گذاری دربورس اوراق بهادار است وبازدهی شرکت مورد نظر نیز فاکتوری است که به سرمایه گذار در فرآیند سرمایه گذاری کمک می کند. به طور معمول مهمترین هدف در ارزیابی بازده به بهره وری در زمان گذشته شرکت ها برمی گردد. به عبارت دیگر، ازدیدگاه مدرن، فلسفه ارزیابی برتوسعه وبهبود شرکت مورد ارزیابی متمرکز است. بنابراین ارزیابی نه تنها به سرمایه گذار کمک می کند بلکه به شرکت ها و تشکیلات مورد ارزیابی آنها نیزکمک کرده وراهنمایشان می کند. اگرهدف شرکت ها افزایش سرمایه سهامداران باشد، باید معیارهای بهره وری که مطابق با ارزش افزوده دربلند مدت است وجو داشته باشند. رتبه بندی شرکت ها نقاط ضعف وقدرت شرکت ها وهمچنین فرصت ها وخطرات سرمایه گذاری درآنها رابه خوبی مشخص می کند.روشهای نوین در براورده کردن کارایی مارا متوجه روشی نو با رویکردی جامع بهنام تحلیل پوششی داده ها(DEA ) معطوف می دارد.تحلیل پوششی داده ها تکنیکی است که از کلیه مشاهدات گرد آوری شده برای اندازه گیری کارایی استفاده می کند در واقع این روش با استفاده همزمان از چند ورودی و چندین خروجی برخلاف روش های سنتی هرکدام از مشاهدات را در مقایسه مرز کارا بهینه می کند (مهرگان،1383).
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق
سیستم ارزیابی کارایی سازمان ها،یک مکانیزم مهم کنترل در راستای خط مشی ها و سیاست های کلی سازمان بوده و اطلاعات مهم و حیاتی را در خصوص میزان تناسب و سازگاری کارایی واحد ها بابرنامه ها،دراختیار مدیران قرار می دهند.البته وقوع این امر در گرو آن است که
نظام ارزیابی کارایی از جامعیت کافی برخوردار باشد تانتایج آن قابل استفاده بوده و تمام جوانب فعالیت ها رامدنظر قرار دهد(اداره تحقیقات و برنامه ریزی،1384،ص 7).
1-3-بیان مساله
مسئله یعنی تفاوت بین وضع موجود و مطلوب ،بعبارت دیگر،مسئله یعنی فاصله بین جایی که هستیم و جایی که می خواهیم باشیم.مسئله وقتی حل می شود که توانسته باشیم وضع موجود خود را به وضعیت مطلوب تبدیل کرده باشیم.(Huber,1980 ).
چالش اصلی این تحقیق تعیین نقاط قوت و ضعف شرکت های مورد نظر با استفاده از پارامتر های موجود در ترازنامه وتعیین منابعی که موجودی ناکارامدی شرکتهای ناکارا می گردد و همچنین اتخاد تصمیمات و ارائه راهکار ها برای قرار گرفتن شرکتهای ناکارا در مرز کارایی و یا افزایش رتبه انها در رتبه بندی، چالش و مسئله تحقیق حاضر میباشد.
1-4-مدل مفهومی تحقیق
هر مدل مفهومی بعنوان نقطه شروع و مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است بگونه ای که
متغیرهای مورد نظر تحقیق و روابط میان انها را مشخص می کند(Edwards et al,2000 )
بعبارت دیگر میتوان گفت که بصورتی ایده ال ،مدل مفهومی یا همان نقشه ذهنی.
به منظور آزمون قابلیت اجرایی بودن یک مدل،درحالت کلی میتوان ازسه روش استفاده کرد:
که عبارتند از:
1.اجرای مدل در دنیای واقعی(Koontz et al ,1980,p 500 ) (الوانی،1380،ص54).
2.استفاده از روش دلفی یا نظرسنجی ازخبرگان(Mulford & kloglan,1982 )
3.استفاده از فنون ریاضی وشبیه سازی (Barjis et al,2000 ).
در تحقیق حاضر فنون ریاضی و شبیه سازی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

DMU
O N=1

DMU

O N=30
(شکل 1-1)
ورودی ها شامل: نرخ بازگشت حقوق صاحبان سهام، کل دارایی و
خروجی ها شامل: EPS، رشد فروش، سود خالص، نسبت جاری، نسبت آنی می باشند.
1-5-اهداف
1-5-1-هدف اصلی
ارزیابی کارایی رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران
1-5-2-اهداف فرعی
1.تعیین کارایی نسبی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران
2.رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران
3.ارایه تصمیمات یا راهکارهایی برای شرکت های ناکارا
1-6-سوال/فرضیه
1-6-1-سوال اصلی
عملکرد نسبی شرکت های بورس اوراق بهادار با استفاده از روش های ناپامتریک(تحلیل پوششی داده ها) چگونه است؟
1-6-2-سوالات فرعی
1.کارایی نسبی هرکدام ازشرکتهای بورسی چیست؟
2.رتبه هرکدام از واحدهای دارای کارایینسبیچیست؟
3.منابع ناکارآمدی هرکدام از شرکت های ناکارامد چیست؟
4.چه تصمیماتی برای قرار گرفتن شرکت های ناکارا درمرز کارابایدارایه شود؟
1-7-قلمرو تحقیق
1-7-1-قلمرو موضوعی
این تحقیق به ارزیابی کارایی شرکت های انتخاب شده از سه صنعت در بورس اوراق بهادار ایران بااستفاده از تحلیل پوششی داده ها میپردازد.
1-7-2-قلمرو زمانی
با توجه به مقطعی بودن این تحقیق و هدف آن که ارزیابی کارایی شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادارایران می باشداطلاعات مورد نیاز از عملکردشرکت ها از طریق صورت ترازنامه و صورت سود و زیان برای دوسالمالی 1388 و 1389 انتخاب گردیده است.
1-7-3-قلمرو مکانی
مکان تحقیق شامل30 شرکت موجوددر بورس اوراق بهادار ایران که در سه صنعت غیر همگن
مواد و محصولات شیمیایی،صنعت خودروسازی وصنعت ماشین آلات و دستگاههای برقی مشغول به فعالت هستندو اطلاعات مربوط به این شرکتهادر دفاتر حسابرسی یادر دفترکارگذاری بورس اوراق بهادار ایران موجود می باشد.
1-8-تعریف واژهها و اصلاحات
-تحلیل پوششی داده ها:تحلیل پوششی داده یک مدل برنامه ریزی بکار گرفته شده برای داده های قابل مشاهده شده است که روش جدیدی برای تخمین تجربی مرزکارایی راهمچون تابع
تولید فراهم میسازد که پایه اقتصاد مدرن می باشد(قربانی،1383).تحلیل پوششی داده ها
یک روش علمی وناپارامتری است و به مقایسه نسبت ستاده ها و به داده ها می پردازد.
1-8-1 -کارایی:بیانگر این مفهوم است که یک سازمان به چه خوبی از منابع خود در راستای تولید نسبت به بهترین عملکرد در مقطعی از زمان استفاده کرده است.کارایی عبارتست از نسبت بازده واقعی به بازده مورد انتظار (استاندارد تعیین شده ).به عبارت دیگر،نسبت مقدار کاری که انجام شده به مقدار کاری که باید انجام شود،کارایی گفته می شود.
کارایی =ستاده/ستاده مورد انتظار
(فرمول 1-1)
1-8-1-1-کارایی فنی:کارایی فنی توانایی یک واحد تولیدی برای رسیدن به حداکثر تولید،با استفاده از مجموعه ثابتی ازمنابع موجود می باشد(فارل،1957).به عبارت دیگر،کارایی فنی اختلاف بین نسبت خروجی به ورودی مشاهده شده با نسبت خروجی به ورودی دربهترین شرایط تولید است.
1-8-1-2-کارایی تخصصی:این نوع کارایی ،مفهومی است که به تشخیص بهینه عوامل تولید با توجه به قیمت این عوامل اطلاق می شود.فارل این نوع کارایی را کارایی هزینه می نامد. دراین کارایی مقادیر ورودی خروجی با توجه به قیمت ،طوری انتخاب میگردد که هزینه های تولید حداقل گردد.
1-8-1-3-کارایی اقتصادی: این نوع کارایی در واقع ترکیبی ازکارایی فنی و کارایی تخصیصی می باشد
و از ان به کارایی کل نیز تعبیر می شود،که برابر است با:
کارایی اقتصادی=کارایی فنی x کارایی تخصیصی
(فرمول 1-2)
1-8-1-4-کارایی مقیاسی: در متدولوژی تحلیل پوششی داده ها کارایی دیگری به عنوان کارایی مقیاسی
می باشد.
1-8-2-رتبه بندی:ترتیب شرکت های بورسی براساس میزان کارایی که با استفاده از روش DEA به دست می آید ،رتبه بندی نامیده می شود.
1-8-3-بازده به مقیاس:عبارتست از،رابطه بین تغییرات درخروجی ها نسبت به تغییرات در ورودی ها.بازده به مقیاس میتواند ثابت،افزایشی و کاهشی باشد،یعنی باافزایش ورودی ها،ممکن است خروجی به همان مقدار به مقدار بیشتر و یا به مقدار کمتر باشد.
1-8-4-واحدتصمیم گیری(DMU ):در مطالعات DEA سازمان هایی که مورد ارزیابی قرار می گیرند واحد های تصمیم گیری نام دارند.در تحقیق حاضر سی شرکت از سه صنعت واحدهای تصمیم گیری می باشند.
1-9-محدودیت های تحقیق
در روش تحلیل پوششی داده ها هرچند تعداد ورودی وخروجی هایبیشتری برای محاسبه کارایی وارد مدل کرد رقم محاسبه شده به رقم واقعی نزدیکتر است،اما متاسفانه اطلاعات سازمان به سادگی در دسترس قرار نمی گیرد.
2-1-مقدمه: تاریخچه پیدایش واژه بورس
تاریخچه پیدایش واژه بورس به قرن 15 میلادی بر میگردد.درآن زمان بازرگانان و کسبه شهری بنام بروژ در شمال غربی بلژیک در میدانی بنام تربوئرز روبروی خانه بزرگ زاده ای بنام واندربورس جمع می شدند و خرید و فروش می کردند.
از آن تاریخ به بعد تمام جاهایی که مردم در آنجا خرید و فروش می کردند به بورس معروف شد البته در آن زمان این مکان ها از نظم و انظباط خاصی برخوردار نبودند و هرکس می توانست در ان جا خرید و فروش کند.اما با گذشت زمان نظم و انظباط خوبی در آن مکان ها حاکم شد به شکلی که پس از مدتی فقط بازرگانان ،صراف ها ودلال ها بودند که اجازه داشتند در این مکان ها خرید و فروش کنند.
با گذشت زمان این مکان ها به تالارهای مسقف و بزرگ تبدیل شدند و بازرگانانی که تا قبل از آن در هوای ازاد خرید و فروش می کردند،حالا دیگه برای خرید و فروش به این تالار ها می رفتند.در بیش تر منابع علمی و تاریخی زمان،اغاز بکار تالارهای مسقف بورس را بعنوان تاریخ رسمی تاسیس بورس در دنیا معرفی شده است
2-1-1-شرکت سهامی:
در زمان های گذشته بازرگانان همیشه بدنبال راهی بودند تا ضرر و زیانهای احتمالی تجارتشان را کاهش دهند.شراکت راه خوبی بود که از طریق آن میتوانستند ریسک کسب و کار را کم تر کنند ،چون با شریک شدن چندنفر در یک کسب و کار، سود و زیان های احتمالی آن کسب و کار هم بین شرکا تقسیم می شود.این تجربه کم کم باعث بوجود امدن شرکت های سهامی شد ودر این شرکت ها هم هرکدام از شرکاء به نسبت سهمی که داشتند در منافع یا ضررهای احتمالی شرکت سهیم می شدند.اولین شرکت سهامی ماسکوبی نام داشت که درسال 1353میلادی با مشارکت عده ای از تجار در روسیه ایجاد شد.
اولین بورس اوراق جهان در قرن 17 میلادی در شهر امستردام هلند تشکیل شد و کمپانی هند شرقی هم اولین شرکتی بود که سهام خودش را در آن عرضه کرد.
دومین بورس در انگلیس در اوایل قرن 18 میلادی در قهوه خانه های لندن شروع شد.این فعالیت ها در سال 1773 میلادی و با خرید یک ساختمان مستقل توسط معامله گران وارد فصل جدید خود شد و در نهایت در سوم مارس 1801 میلادی بورس لندن فعالیت رسمی خودش را آغاز کرد.
سومین بورس ،یعنی بورس نیویورک که امروز یکی از بزرگترین بورس های دنیاست،در 17 می 1792 میلادی توسط 24 کارگزار بازار سهام در خیابان وال استریت نیویورک ایجاد شد.انها زیردرخت چناری دور هم جمع شدند و یک توافق نامه ای را امضا کردند که به توافق نامه درخت چنار مشهور شد.با امضای این توافق نامه فعالیت خرید و فروش که تا قبل از ان بصورت غیر رسمی زیر درخت چنار انجام می شدرسمیت پیدا کردو با این کار بورس نیویورک عملا فعالیت خود را شروع کرد.با شروع کار بورس های بزرگ جهان رفته رفته سایر کشورها هم دارای بورس شدند تا جایی که امروزه کمترین کشوری را میتوانیم پیدا کنیم که بورس نداشته باشد.
2-1-2-تاریخچه تاسیس بورس اوراق بهادار در ایران
مطالعات اولیه در مورد بورس در ایران به سال 1315 ه.ش برمی گردد.در این سال فرد بلژیکی رات نوتر بلد پس از انجام مطالعات گسترده در مورد تاسیس بورس در ایران اساس نامه داخلی بورس را تهیه و به مسئولان ایرانی ارائه کرد.اما با توجه به شرایط آن زمان و وقوع جنگ جهانی دوم عملا موضوع بررسی و تاسیس بورس در ایران بیش از 25 سال به تعویق افتاد
.تا اینکه در اواخر سال 1341 هیئتی از بروکسل به سرپرستی دبیرکل این بورس برای مشارکت در راه اندازی بورس ایران به کشورمان دعوت شدند و بالاخره بعد از 4 سال در سال 1345 قانون تشکیل بورس اوراق بهادار در مجلس تصویب و برای اجرا از سوی وزارت اقتصاد به بانک مرکزی ابلاغ شد.حدود یکسال بعد از ابلاغ قانون تشکیل بورس اوراق بهادار در 15 بهمن در سال 1346بورس اوراق بهادار تهران با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی که بزرگترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی در آن تاریخ به شمار می امد بطور رسمی فعالیت خود را شروع کرد.
بورس اوراق بهادار باعث ایجاد محیطی مناسب به منظور بازرگانی آسان سهام فراهم وبه این ترتیب بازرگانان با سهام ودیگر اوراق بهادار به تجارت می پردازند. یکی از مسائل مهم در سرمایه گذاری، چگونگی سرمایه گذاری دربورس اوراق بهادار است وبازدهی شرکت مورد نظر نیز فاکتوری است که به سرمایه گذار در فرآیند سرمایه گذاری کمک می کند. به طور معمول مهمترین هدف در ارزیابی بازده به بهره وری در زمان گذشته شرکت ها برمی گردد. به عبارت دیگر، ازدیدگاه مدرن، فلسفه ارزیابی برتوسعه وبهبود شرکت مورد ارزیابی متمرکز است. بنابراین ارزیابی نه تنها به سرمایه گذار کمک می کند بلکه به شرکت ها و تشکیلات مورد ارزیابی آنها نیزکمک کرده وراهنمایشان می کند. اگرهدف شرکت ها افزایش سرمایه سهامداران باشد، باید معیارهای بهره وری که مطابق با ارزش افزوده دربلند مدت است وجود داشته باشند. رتبه بندی شرکت ها نقاط ضعف وقدرت شرکت ها وهمچنین فرصت ها وخطرات سرمایه گذاری درآنها رابه خوبی مشخص می کند. رتبه بندی شرکت های بورس اوراق بهادار می تواند به زمان تشکیل آنها، روش های مختلف ایجاد وشاخص های پیشنهادیشان بپردازد. چون سوددهی و وضعیت مالی شرکت ها، معیار معتبری برای ارزیابی آنهاست، دراین فرآیند بسیاراز نسبت های مالی و وضعیت مالی استفاده می شود. وضعیت مالی درهر سال مالی منتشر ودر دسترس عموم قرار می گیرد وبوسیله ی آنها آنالیز شده وبه این ترتیب وضعیت مالی شرکت ها تعیین می گردد.(نسبت مالی برگرفته از وضعیت مالی است). تقریباً درهرجنبه از بازدهی شرکت ها، نسبتی وجود دارد. این نسبت ها وسیله ی مناسبی برای آنالیزنقاط ضعف وقدرت شرکت ها می باشند.
2-2-1-تعریف کارایی:
انسان در تمام قرون و اعصار هميشه با مشكلي به نام محدوديت و كميابي مواجه بوده است. اين محدوديت و كميابي در تمام زمينه ها از جمله عوامل توليد و به تبع آن كالا ها و خدمات كاملا محسوس است. از اين رو، كوششهاي اقتصادي انسان همواره معطوف بر آن بوده كه حداكثر نتيجه را با كمترين امكانات و عوامل موجود به دست آورد. از طرفي تداوم بقاي بنگاه ها و سازمانها در هر نظام اقتصادي در گرو ايجاد ارزش افزوده است. براي دستيابي به اين مهم تنها داشتن منابع كافي نيست، بلكه نحوه تركيب و استفاده از منابع اهميت به سزايي دارند كه اين مهم خود در گرو طرز عمل و نحوه كار در سازمانها ميباشد. استفاده از ابزا رهاي علمي سنجش كارايي و بهر ه وري ميتواند ارائه كننده اطلاعات مفيد براي مديريت جهت تصميم گيري به منظور بهبود شيوه هاي انجام فعاليت و به كارگيري منابع باشد. امروزه با وجود فضاي رقابتي، سازما نها علاوه بر اينكه بايد بتوانند با منابع موجود به مقدار مورد نياز توليد كنند، بلكه بايد اين توانايي را داشته باشند كه فرايند توليد را به گونه اي پيش ببرند كه بتوانند از رقبا پيشي بگيرند تا به حيات خود ادامه دهند. به همين دليل سازمان ها با به كارگيري رو شهايي كه در جهت ارزيابي عملكردشان ميباشد ضعفها و قوتها، فرصتها و تهديدها را براي بهبود و اصلاح روشها نمايان ميسازند. (افشار و همکاران، 1388)
ارزیابی کارایی واحدهاي تولیدي، خدماتی، آموزشی و … همواره مسأله مهمی نزد مهندسان و اقتصاددانان بوده است. اینکه یک واحد چگونه از مجموعه امکاناتی که در اختیار دارد استفاده نموده و طی یک دوره مورد بررسی چگونه عملکردي داشته، سؤالی است که در حیطه ارزیابی کارایی می گنجد. (خدابخشی و بیرانوند،1390)
محدودیت عوامل تولید موجب گردیده است که توجه انسان به کارایی هرچه بیشتر در تمام فعالیتها و اقداماتی که به عمل می آورد به یک پدیده دائمی و مقبول نظر همگان مبدل شود. از این رو، در اقتصاد ملی هر جامعه ای کارایی و ارتقاء آن از جمله موضوعات برخوردار از اولویت قلمداد می گردد.(سبحانی و کارجو، 1391)
در محیط رقابتی امروز که دوام و بقاي سازمان ها به کیفیت تصمیمات ذینفعان بستگی دارد ارزیابی عملکرد از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده و نقش مهمی در بهبود عملکرد سازمان ها خواهد داشت. ارزیابی عملکرد بایستی از چنان جامعیتی برخوردار باشد که بتواند تمامی ابعاد پیرامون مترتب بر فعالیت سازمانها را با عملکرد آنها مرتبط نموده و نقش تصمیمات مدیران در نیل به اهداف و ارتقا عملکرد آنها را منعکس نماید. (اسلامی و همکاران،1390)
کارایی در مفهوم عام آن به معناي درجه و کیفیت رسیدن به مجموعه اهداف مطلوب است. بنابراین یک تولید کننده در صورتی کارا خواهد بود که بتواند به کلیه اهداف تولیدي که براي او در نظر گرفته شده برسد. مفهوم کارایی عموما در سه سطح مختلف ، خرد ، سطح صنعت یا سازمان و سطح کلان به کار برده می شود. (کرد و همکاران، 1390)
كارايي در مفهوم عام به معناي درجه و كيفيت رسيدن به مجموعه اهداف مطلوب است. كارايي بخشي از بهره وري است و به صورت هاي گوناگوني تعريف مي شود. ولي در يك مفهوم ساده شامل نسبت ستانده به نهاده در يك سيستم مي باشد. در تعريف ديگر كارايي، به صورت نسبت حداقل هزينه ممكن به هزينه تحقق يافته براي ارائه ميزان مشخص ستاده در مقايسه با ساير واحدهاي موجود در آن صنعت در نظر گرفته مي شود. كارايي مقياس، كارايي فني، كارايي تخصيصي، كارايي اقتصادي و كارايي قيمت، انواع مختلف كارايي هستند و همه آنها براي حداكثر كردن توليد با هزينه مشخص يا حداقل نمودن هزينه با سطح توليد مشخص هستند و نتيجه آنها نيز حداكثر كردن سود واحد تصميم گيرنده است. (طحاری و همکاران، 1390)
مفهوم كارايي عمدتا در سه حوزه مهندسي، مديريت و اقتصاد مطرح است . در اقتصاد ، مفهوم كارايي، همان تخصيص بهينه منابع است . هر چند كه از نظر اهداف كاربرد ي، تعاريف گوناگو ني از كارايي عنوان شده است ، اما به طور كلي مي توان گفت كه كارايي، معرف نسبت ستادهها به نهاده ها در مقايسه با يك استاندارد مشخص است. از طرفي ديگر، در حوزه علم مديريت علاوه بر سرمايه هاي فيزيكي، سرمايه هاي انساني نيز به عنوان نهاده هايي مهم و تعيين كننده در نظر گرفته مي شوند. لذا از آن جا كه كارايي افراد – با توجه به تشويق ها و تنبيه ها- ممكن است از توان افراد نيز بيشتر و يا كمتر شود، مقدار محاسبه شده براي آن ، محدود به مرز واحد نمي شود. به عبارت ديگر مي توان گفت كه كارايي، بهينگي استفاده از منابع در راستاي تامين اهداف كاركردي است. (عالم تبریز و همکاران، 1388)
2-2-2 -مفهوم بهره وری:
به طور کلی بهره وری مفهومی است که برای نشان دادن نسبت برونداد به درونداد یک فرد، واحد یا سازمان به کار گرفته می شود و به بررسی رابطه بین داده ها و ستانده ها می پردازد که به صورت زیر بیان می شود:
داده / ستانده = بهره وری
(فرمول 2-1)
ستانده، کالای تولید شده یا خدمات ارائه شده توسط واحد اقتصادی است که می توان آن را بر حسب تولید کل یا تولید خالص یا هر دو بیان کرد. داده، شامل عواملی نظیر نیروی انسانی، مواد، انرژی، سرمایه و دیگر منابع مرتبط به بهره وری است که در جهت ایجاد ستانده مورد استفاده قرار میگیرد. از بین عوامل ذکر شده، عوامل نیروی انسانی و سرمایه نسبت به بقیه عوامل مهمتر تلقی شده و جایگاه بهتری در تحلیل بهره وری نیز دارند.
افزایش بهره وری یک شرکت می تواند منجر به بهبود کیفیت محصول و خدمات شود و هزینه های تولید را کاهش دهد. در نتیجه سود و سهم از بازار افزایش می یابد. سهم بیشتر از بازار به رشد فروش منجر می شود که دستیابی به سطوح مختلف عملیات و فعالیتها را ممکن می سازد. با افزایش سود، اعتبار و امکانات لازم برای تحقیق و توسعه افزایش می یابد که به نوبه خود به بهبود سیستمهای تولیدی و فرایندها کمک می کند و مشوقی برای ایجاد فناوری و محصولات جدید خواهد بود. این موضوع، سوداوری درازمدت سازمان و نیز دوام آن را تضمین میکند.
بهره وری حاصل همکنشی دو عامل کارایی و اثربخشی است منظور از کارایی انجام فعالیتها با صرف حداقل منابع یا حداقل هزینه است و مقصود از اثربخشی حداکثر استفاده بهینه از مخارج و هزینه هاست و و مقصود از اثربخشی، حداکثر استفاده بهینه از مخارج و هزینه هاست. به عبارت دیگر، کارایی کار را خوب انجام دادن و اثربخشی، کار خوب را انجام دادن است و بهره وری به عنوان ترکیب این دو مفهوم یعنی کار خوب را خوب انجام دادن است. (قائمی و همکاران،1390)
لذا با توجه به تعاريف ارائه شده تشخيص كارايي منوط به تعريف و مقايسه با يك حد مطلوب استاندارد است و مبناي چنين حد مطلوبي مي تواند به روشهاي متفاوتي تعيين گردد كه از جمله اين روشها مي توان به روش تحليل نسبت و روش تحليل مرزي اشاره نمود.
در روش تحليل مرزي از مفهوم كارايي كه رابطه مستقيمي بامفهوم ارزيابي عملكرد دارد استفاده شده و مرزي به عنوان مرز كارايي به وجود مي آيد و شعبه ها و واحدهايي كه بر روي اين مرز فعاليت مي كنند كارا شناخته مي شوند و به عبارت ديگر ، آنها بهترين عملكرد را داشته و واحدهايي كه در زير مرز كارايي فعاليت كنند به عنوان واحدهاي ناكارا شناخته مي شوند. در تئوري هاي اقتصادي براي تعيين مرز كارايي (تابع توليد ) دو روش مهم پارامتريك و ناپارامتريك وجود دارد . در رويكرد پارامتريك تعيين مرز كارايي، روشهاي متفاوتي چون روش مرزی تصادفیSFA ، روش مرزی ضخیمTFA ، روش توزیع آزادDFA وجود دارد. اصولاً در تمامي اين روشهاي پارامتريك سعي بر آن است كه با استفاده از فرضهاي متفاوت، يك تابع توليد مرزي به شكل خاصي (نظير كاب داگلاس، ترانسلوگ و .. ) با يك جمل ه خطاي تركيبي، تخمين زده شود و به اين وسيله ميزان ناكارايي واحد ها رابه دو دسته عوامل تصادفي و عوامل ناكارايي نسبت دهد. )ودودی و همکاران، 1384(
2-2-3 روشهای کلی اندازه گیری کارایی:
1.پارامتری و 2.ناپارامتری
2-2-3-1 روشهای پارامتری
در روش های پارامتری که بیشتر بر پایه اصول اقتصادسنجی است و در اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرد، ابتدا یک فرم تابعی (معمولا تابع تولید کاب– داگلاس) برای تولید در نظر گرفته می شود. لازم به ذکر است که در روش های پارامتری علاوه بر محدودیت انتخاب تابع تولید، با محدودیت های دیگری نیز روبرو هستیم:
اول اینکه واحدها باید فقط یک محصول تولیدی داشته باشند و این در حالی است که ممکن است واحدهای تحت ارزیابی چند محصولی باشند.
دوم اینکه استفاده از روش کمترین مربعات برای برآورد پارامترهای تابع تولید بیان کاملی از نقاط ممکن تولید نمی باشد. زیرا تابع تولید بیشترین تولید ممکن به ازای هر ورودی است؛ در حالی که تابع محاسبه شده از این روش بیشترین تولید ممکن را در هر ورودی به دست نمی دهد. اولین مدل تخمین به روش پارامتری در سال 1977 توسط ایگنز لاول و اشمیت و همچنین میوزن و وان دن بروک ارایه شد. روش های پارامتری به دو گروه کلی قطعی و تصادفی تقسیم می شوند. (بحیرایی و حامدی، 1391)
در روش پارامتری، تابع تصادفی تولید(SFA) را به روشهای اقتصادسنجی با استفاده از نظریه اقتصاد خرد تعیین می کنیم. این تابع رویه ای در فضای n بعدی است. با توجه به تابع تولید مرزی تصادفی بدست آمده، کارایی دیگر بنگاهها را تعیین می کنیم. برتری روش (SFA) نسبت به روشهای معمولی اقتصادسنجی در این است که در برازش تابع،نقاط متوسط در نظر گرفته نمی شود بلکه نقاط مرزی لحاظ می شود. معادله این تابع به این صورت است:
(فرمول 2-2)
به طوری V که همان جزء تصادفی (جمله اخلال) در اقتصادسنجی است و دارای توزیع نرمال است و U معرف ناکارایی است که بیشتر با توزیع نرمال در نظر گرفته می شود. تابع f(x) تابع تولید و به شکل تابع کاب-داگلاس یا از نوع ترانسلوگ است.
2-2-3-2 روشهای غیرپارامتری
در تلاش برای رفع مشکلات موجود در روش های پارامتری روش های غیرپارامتری ایجاد شدند. فارل در سال 1967 اولین روش غیرپارامتری را جهت تعیین کارایی در حالت دو ورودی و یک خروجی ارایه نمود. وی بجای برآورد تابع تولید مرز کارای قطعه قطعه خطی را با اعمال فرض های زیر و با استفاده از تبدیل یک به یک (فرمول 2-3)به دست آورد. شیب پاره خطها منفی یا صفر است و هیچ واحدی بین مرز و مبدا قرار نمی گیرد. نقاطی که روی مرز قرار می گیرند نقاط کارا و بقیه ناکارا هستند. (بحیرایی و حامدی، 1391)
در روشهاي ناپارامتري، تابع توليد برآورد نميشود. مهمترين روش غيرپارامتري، روش تحليل پوششی داده ها(DEA) است و نیازی به تابع تولید براي تعيين كارايي نيست. اين روش توسط سه نفر ارائه شد و موسوم به روش CCR است.
ميخواهيم كارايي چند واحد تصميم گير(DMU) همگن را تعیین کنیم. اگر Xj،j=1 تا n، داده ها،نهاده ها یا بعبارت دیگر متغیرهای ورودی و Yj،i=1 تا m ستانده ها یا متغیرهای خروجی باشند، کارایی برابر است با:
(فرمول 2-4)
ui ضریب اهمیت ستانده ها و vj ضرایب اهمیت نهاده هاست. مسئله مهم تعیین این ضرایب است. گاهی این ضرایب مشخص، به عنوان مثال می تواند قیمت باشد و باید قیمت آنها را در نظر گرفت اما در بیشتر مواقع ممكن است قيمتها در دسترس نباشد يا نظرات متفاوتي در مورد اين ضرايب وجود داشته باشد. CCR به نحو جالبی در این حالت مشکل ضرایب را حل می کند. آنها پیشنهاد کردند که این ضرایب را هر واحد تصمیم گیر می تواند به مقدار دلخواه اختیار کند، به شرط اینکه کارایی دیگر واحدها با این ضرایب از یک بیشتر نباشد. به عبارت دیگر برای بنگاه pام با فرض اینکه s واحد تصمیم گیر داشته باشیم، ماکزیمم مقدار کارایی را با تعیین ضرایب u و V چنان تعیین می کنیم که دیگر واحدها کارایی کمتر یا مساوی یک داشته باشند، یعنی:
(فرمول 2-5)
برنامه ريزي تابع يادشده يك برنامه ريزي غيرخطي است كه آن را ميتوان به برنامه ريزي خطي تبديل كرد، دوگان آن را حل كرده و به طور مستقيم كارايي را حساب كرد. ممكن است براي ضرایب vjp و uip محدودیتهایی در نظر گرفته به عنوان مثال این ضرایب بزرگتر از صفر باشد یا رابطه ای بین آنها وجود داشته باشد.
(0< ε) يعني ضرايب صفر نباشد. اين مدل موسوم به CCR /ε است که بانکر و چارنز آنرا ارائه کردند. در این حالت، دوگان بصورت فرمول شماره (31) در می آید:
(فرمول 2-6)
ثابت مي شود θp كه همان كارايي بنگاه pام است و در اين رابطه θ و λ متغيرهاي دوگان و Z و W متغيرهاي كمكي هستند. از مدل ياد شده ميتوان براي تعيين كارايي در زمينه هاي مختلف نظير صنعت، آموزش عالي يا طبقه بندي دانشگاهها استفاده كرد. (پورکاظمی، 1383)
مهمترين ايراد روش پارامتريك، فرضهاي متفاوتي است كه براي توابع و جزء ناكارايي در نظر ميگيرد. لذا با درنظر گرفتن فرضهاي مختلف، تخمينهاي بسيار متفاوتي حاصل مي گردد كه امكان مقايسه عملي بين واحدها را با مشكل مواجه مي سازد.
در مقابل، در روش ناپارامتريك كه براي اولين بار توسط فارل ( 1957 ) براي تخمين كارايي ارائه شد نيازي به تعيين شكل تبعي خاصي براي توابع نبوده و عوامل تصادفي نيز وجود ندارند . فارل به جاي حدس تابع توليد، مقادير داده ها و ستانده ها را مشاهده كرده و مرزي را براي واحدها در نظر گرفته و آنرا ملاك كارايي قرار داد . فارل كارايي يك واحد اقتصادي را شامل دو جزء كارائي فني و كارائي تخصيصي مي دانست . كارايي فني مربوط به ساختار تكنولوژيكي يك واحد است . به عبارت ديگر در كارايي فني بحث بر سر رابطه بين نهاده و محصولات و چگونگي تبديل نهاده ها به محصولات است . كارايي تخصيصي نيز مربوط به اهداف رفتاري واحدهاست . چون اهداف رفتاري عموماً مواردي نظير حداكثر نمودن درآمدها، حداقل كردن هزينه ها و يا حداكثر نمودن سود است از اينرو به اطلاعات قيمتي در مورد نه اده ها و محصولات نيازمند است و نهايتاً از ضرب اين دوكارايي، كارايي كل(اقتصادي ) بدست مي آيد. در سطح الگوهاي ناپارامتريك، روشهاي متفاوتي براي مشاهده ناكارايي وجود دارد كه از مهمترين و پركاربردترين آنها مي توان به روش مرز پله اي و روش برنامه ريزي خطي اشار ه نمود كه هر دو جزو الگوهاي برنامه ريزي رياضي هستند. (ودودی و همکاران، 1384)
در مدل هاي كمي و عيني مرتبط با اندازه گيري كارايي، آنچه مهم است تعيين تابع توليد و استفاده از آن در مدل است. زيرا با داشتن آن مي توان عملكرد يا كارايي يك واحد را محاسبه کرد. براي تعيين و تقريب تابع توليد دو روش عمده پارامتري و غيرپارامتري وجود دارد. در روش پارامتري، تابع توليد مشخصي با استفاده از روش هاي مختلف آماري و اقتصادسنجي تخمين زده شده و سپس با بكارگيري اين تابع نسبت به تعيين كارايي اقدام مي گردد. اما در روش غيرپارامتري كه فارل براي اولين بار به تعيين كارايي به اين روش پرداخت.نيازمند تخمين تابع توليد نمي باشيم و به جاي توجه به تابع توليد به مرز توليد توجه مي شود. (اسدی و همکاران، 1388)
معرفی انواع روشهای اندازه گیری عملی کارایی از سوی فارل(1957) صورت گرفته است. وی پیشنهاد کرد که برای اندازه گیری کارایی یک بنگاه، باید عملکرد آن با عملکرد بهترین بنگاههای موجود در آن صنعت مقایسه شود. فارل سه نوع کارایی برای بنگاه مطرح کرد. وی نظر خود را با مثال ساده ای از بنگاهی که با استفاده از دو عامل تولید X1 و X2 به تولید یک ستانده Y با فرض بازده به مقیاس ثابت و بر مبنای حداقل نهاده می پردازد، بیان کرد. (بحیرایی و حامدی، 1391)
2-2-4- انواع کارایی:

(شکل 2-1)
2-2-4-1 -كارايي فني يا تكنيكي:
كارايي فني يا تكنيكي عبارت است از توانايي يك واحد در بدست آوردن حداكثر خروجي با يك دسته از ورود يهاي ثابت.
اين كارايي متأثر از عملكرد مديريتي و مقياس آن واحد (بنگاه) ميباشد. به عبارت ديگر كارايي فني،اختلاف بين نسبت خروجي به ورودي مشاهده شده با نسبت بين خروجي به ورودي در بهترين شرايط است.
(فرمول 2-7)
2-2-4-2- كارايي تخصيصي:
كارايي تخصيصي عبارت است از توانايي يك واحد در استفاده بهين ه از نهاده ها براي توليد، با توجه به قيمت و تكنولوژي، به گون هاي كه هزينه حداقل گردد. در كارايي تخصيصي فرض بر اين است كه سازمان مورد نظر از لحاظ تكنيكي كاملاً كاراست.
(فرمول 2-8)
2-2-4-3 -كارايي اقتصادي:
كارايي اقتصادي تركيبي است از كارايي فني و تخصيصي. همانطور كه گفته شد، كارائي فني بيانگر حداكثر سطح توليد ممكن براي يك بنگاه توليدي با استفاده از نهاد ههاي معين است و كارايي تخصيصي با توجه به قيمت عوامل و محصولات و لحاظ سطح معين و ثابتي از تكنولوژي، ميزان ب ه كارگيري نهاد هها را در اندازه بهين هشان نشان مي دهد. اين دو مفهوم در مجموع بيانگر كارايي اقتصادي است كه از آن به كارايي هزينه نيز ياد ميشود. يك سازمان زماني به كارايي اقتصادي مي رسد كه هم از لحاظ فني و هم از لحاظ تخصيصي، كارا باشد. به عبارت ديگر كارايي فني، بخشي از كارايي اقتصادي است و اين دو رابطه ضروري- و نه كافي‌ دارند.
(فرمول 2-9)
(فقیه نصیری و همکاران، 1389)
2-2-4-4- كارايي مقياس:
كارايي مقياس، بيانگر نسبت كارايي فعلي يك واحد به كارايي در مقياس بهينه آن واحد توليدي است. به عبارت ديگر كارايي مقياس، بيانگر توليد در مقياس بهينه يك واحد توليدي است. (فلاح، 1386)
تاکنون تعاریف متنوعی از کارایی ارایه شده است. مفهوم کارایی در اقتصاد، تخصیص مطلوب منابع است. اما از نظر اهداف کاربردی، تعاریف گوناگونی بیان شده است. به طور کلی کارایی، معرف نسبت ستانده ها به نهاده ها در مقایسه با یک استاندارد مشخص است .
از این رو تشخیص کارایی، منوط به تعریف و مقایسه با یک واحد مطلوب استاندارد است. مبنای چنین حد مطلوبی می تواند با روش های مختلفی تعیین و مشخص شود.
5- روش تحلیل پوشش داده ها :-2-2
روش تحلیل پوشش داده ها (DEA) که رویکرد ناپارامتریک برآورد توابع مرزی است برای اولین بار توسط چارنز، کوبر و رودز (1987) معرفی شد. این محققین مفاهیم پیشنهادی فارل را رواج دادند و از آن پس در مقالات زیادی این روش به کار گرفته شد. در این روش بدون در نظر گرفتن شکل تبعی خاصی برای توابع، از برنامه ریزی خطی (LP) و در نظر گرفتن نهاده ها و ستانده های بسیار متفاوت استفاده شده است و اقدام به یک سری بهینه یابی می شود و مقدار کارایی واحدهای مورد بررسی تحت دو فرض بازدهی ثابت و متغیر به مقیاس تعیین می شود. در روش DEA شکل های متفاوتی مانند شکل نسبی، شکل فزاینده و شکل پوششی (یا فراگیر) وجود دارد که در هرکدام از اینها در تعیین کارایی واحدهای مورد بررسی به روش خاصی عمل می شود. به این منظور از روش های مختلفی مانند یک مرحله ای، دو مرحله ای و چند مرحله ای استفاده می شود.
دو مدل بسیار اساسی در روش DEA وجود دارد که به مدل های CCR و BCC معروف هستند که به ترتیب معرفی می شوند. اگر فرض شود که شرکتی با استفاده از m نهاده مقدار r ستانده را تولید کنند در این حالت میزان کارایی فنی یک شرکت منفرد با نام DMU به شرح زیر است:
(فرمول 2-10)
در این مدل که با فرض بازدی ثابت به مقیاس (CRS) و با نگرش به نهاده ها طراحی شده است، λیک بردارN*1 شامل اعداد ثابت است که وزنهای مجموعه مرجع را برای شرکت ناکارا نشان می دهد. مقادیر اسکالر به دست آمده برای θکارایی بنگاه ها خواهد بود که شرط 1≥ θ را تامین می کند. مدل برنامه ریزی خطی فوق بایستی Nبار و هر بار برای یکی از شرکت ها حل شود و در نتیجه میزان کارایی برای هر شرکت به دست می آید. اگر 1= θباشد به این معنی است که شرکت مورد نظر روی مرز تولید یکسان (تولید مرزی) بوده و بنا به نظریه فارل دارایی کارایی صد در صد است. اما فرض بازدهی ثابت به مقیاس زمانی مناسب است که همه بنگاه ها در مقیاس بهینه عمل نمایند (در قسمت منحنی هزینه متوسط بلند مدت) ولی مسایل متفاوتی نظیر اثرات رقابتی محدودیت ها کارکردهای ضعیف مدیریتی و نظیر اینها باعث می شود که بنگاه ها در مقیاس بهینه فعالیت نکنند از این رو بانکر چانز و کوپر (BBC-1984) مدل قبلی CCR را به گونه ای بسط دادند که بازدهی متغیر به مقیاس (VRS) را نیز در نظر بگیرد. می توان مدل BCC را با افزودن یک قید تحدب به شکل N’I λ=1به جای λ≥0به دست آورد. برای محاسبه کارایی مقیاس یک شرکت باید از هر دو مدل CRS (هدف بلند مدت) و VRS (هدف کوتاه مدت) استفاده کرد و با تقسیم کارایی بدست آمده از حالت CCR برحالت BCC کارایی مقیاس شرکت مورد نظر به دست می آید. مهمترین ایراد روش DEA در نظر نگرفتن عوامل تصادفی است. (حقیقت و نصیری، 1382)
کارآيي يکي از مهمترين شاخصهاي ارزيابي عملکرد بهينه واحدهاي اقتصادي است. هر چند تعاريف متعددي از کارآيي ارائه مي شود؛ اما وجه اشتراک آنها اين است که بنگاهي کارآست که از ترکيب داده هاي معين بيشترين ستانده را به دست آورد. اگر اثرات منفي فعاليتهاي بنگاه نيز به صورت ستانده منفي در نظر گرفته شود، تعاريف متفاوت کارآيي شبيه يکديگر ميشوند. با استفاده از اين رويکرد مي توان کارآيي داخلی بنگاه(کارایی خصوصی) و کارآيي خارجی(کارآیی اجتماعی) آنرا تفکیک نمود. کارآيي داخلي به بهينه بودن اقدامات بنگاه با فرض محدوديتهاي نهادي وارده بر بنگاه مربوط ميشود. بدين معني که بنگاه در شرايط موجود چگونه عمل کرده است؟ کارآيي خارجي به بهينه بودن اثرات فعاليتهاي بنگاه در اقتصاد مربوط ميشود. به عبارت ديگر منافع خصوصي در کارآيي داخلي و منافع اجتماعي در کارآيي خارجي مدنظر قرار مي گيرد. اينکه چگونه مي توان کارآيي خصوصي را در راستاي کارآيي اجتماعي قرار داد، يکي از موضوعات اساسي اقتصاد است.
« اسميت » که از او به عنوان پدر علم اقتصاد ياد مي شود، نشان داد که دست نامرئي بازار رقابتی این همگرایی را بوجود می آورد و نیازی به دخالت در اقتصاد نیست. با توجه به این رویکرد که به اقتصاد کلاسیک معروف است. دخالت دولت در اقتصاد محدود میشود و یکی از وظایف اساسی آن تعیین و حمایت از حقوق مالکیت است.
برخی از اقتصاددانان با بسط نظریه شکست بازار و بهره گیری از پیامدهای خارجی، براي دولت نقش فعالتري قائل شدند. راه حل اين دسته، تصدي دولت در برخي فعاليتها براي ايجاد کارآيي اجتماعي است. از آنجا که در اين نظريات به ابزارهاي ايجاد کارآيي داخلي کمتر توجه مي شد، تصدي گري دولت بسيار مورد انتقاد قرارگرفت. حتي برخي ادعا کردند که امکان حصول به کارآيي خصوصي در تصدي هاي دولتي وجود ندارد. لذا بازگشت مجددي به نظريه هاي بازار آزاد و دولت حداقل به وجود آمد.
در بین این چالشهای نظری و تجربیات متفاوت اقتصادی،به دست اوردن معیاری که از طریق آن بتوان به انتخاب بین بازار و تصدی دولتی پرداخت، اهمیت زیادی دارد. بنظر میرسد دیدگاه نهادگرایی تا حدود زیادی این معیار را فراهم نموده است. در این دیدگاه شرط حصول به کارایی، تدارک نهادهای لازم برای این امر است. بنابر این بازار در شرایطی منجر به کارایی اجتماعی می شود که نهادهای متناسب با آن وجود داشته باشد. در شرایط فقدان نهادهای مزبور، بازار توانایی حصول به کارایی اجتماعی را ندارد.دخالت کارایی دولت نیز نیازمند نهادهای مربوطه می باشد و فقدان این نهادها دخالت دولت را ناکارامد میسازد. (امیری و رئیس صفری، 1385)
2-2-6-اندازه گيري كارايي با روش تحليل پوششي داده ها
درباره اينكه كارايي واحدهاي توليدي چگونه محاسبه و ارزيابي شود دو روش اصلي وجود دارد:
2-2-6-1 -روش تابع مرزي تصادفي: در اين روش ، ابتدا شكل خاصي از تابع توليد (هزينه) در نظر گرفته ميشود و با استفاده از روشهاي رايج اقتصادسنجي تخمين زده ميشود. طبق تعريف تابع توليد، واحدهايي كه در يك صنعت كارا عمل ميكنند منطبق بر تابع توليد مي باشند. با در اختيار داشتن مقادير توليد واحدهاي توليدي مي توان ميزان انحرافات (واريانس) مقادير توليد واقعي با مقادير توليد بالقوه كه بر اساس تابع توليد تخمين زده شده است، کارايي واحدها را، ارزيابي و سنجش نمود. مشكل عمده اين روش ها تخمين تابع توليد مي باشد.
2-2-6-2- روش تحليل پوششي داده ها: اين روش نيازي به تعيين تابع توليد ندارد. فرض كنيد در يك صنعت تنها دو ورودي (نهاده) و يك خروجي(ستاده) وجود داشته باشد.اگراطلاعات مقادير ورودي و خروجي را براي تمامي واحدهاي توليدي فعال در آن صنعت در يك فضاي دوبعدي مانند شكل زير نشان دهيم، با اتصال نقاطي كه به محورها و مبدأ مختصات نزدي كتر هستند، تابع محدبي بدست مي آيد كه به آن منحني توليد مرزي(كارا) گفته ميشود. واحدهايي كه بالاتر از اين منحني قرار گيرند براي توليد همان مقدار محصول(خروجي) از مقادير بيشتري نهاده(ورودي) استفاده كرده اند. (فلاح، 1386)

(شکل 2-2)
2-2-7- تحلیل پوششی داده ها:
اندازه گیری کارایی به خاطر اهمیت آن در ارزیابی عملکرد سازمان ها همواره مورد توجه محققین بوده است. چنان که قبلا نیز اشاره شد فارل در سال 1957 برای اولین بار با استفاده از روش غیر پارامتری اقدام به اندازه گیری کارایی یک واحد تولیدی نمود. در ادامی محققانی نظیر چانز و همکارانش دیدگاه فارل را توسعه دادند و مدلی را ارائه نمودند که تحت عنوان تحلیل پوششی داد ها نام گرفت. در سال های اخیر نیز در اغلب کشورهای جهان برای ارزیابی عملکرد نهادها و دیگر فعالیت های رایج در زمینه های مختلف کاربردهای متفاوتی از DEA دیده شده است. علت مقبولیت گسترده این روش به سیار روش ها امکان بررسی روابط پیچیده و اغلب نامعلوم بین چندین خروجی است که در این فعالیت ها وجود دارد. DEA امکان نگرش جدید به فعالیت هایی که قبلا به روش های دیگر ارزیابی شده اند فراهم کرده است.

(شکل2-3)
برای مثال امکان محک زنی با استفاده از این روش به شناسایی منابع ناکارا در شرکت های خیلی سودآور منجر شده است. مطالعه کارایی نسبی سازمان های مختلف مانند بانک ها شرکت های بیمه بیمارستان ها و … که مطالعات قبلی قادر به ارزیابی توان بالقوه آنها نبوده اند به کمک DEAمیسر می شود. ( بحیرایی و حامدی، 1391)
DEA كه بوسيله چارنز و همكاران در سال ۱۹۷۸ معرفي شد، يك تكنيك برنامه ريزي خطي براي ارزيابي واحد هاي تصميم گيري (DMU ) متجانس است که هرکدام تعدادي شاخص ورودي را دريافت و به شاخص هاي خروجي تبديل مي کنند. با استفاده از اين روش واحدهاي تصميم گيري به دو دسته کارا و ناکارا تقسيم مي شون د. مرز كارايي DEA كه بوسيله قطعات تركيب خطي بهترين واحدهاي مشاهده شده حاصل مي شود، يك مجموعه امكان توليد محدب را مشخص مي سازد . بنابراين DEA نيازي به تعريف صريحي از رابطه توليد بين بردارهاي ورودي و خروجي DMUها ندارد .
تعيين کارايي با استفاده از مدل هاي تحليل پوششي داده ها بر اساس ميزان فاصله هر واحد تصميم گيري از مرز کارايي و نوع تصوير شدن آن بر روي مرز انجام مي شود. دو نوع روش کلي در نحوه تصوير روي مرز عبارتند از شعاعي و غير شعاعي. مدلهاي شعاعي درDEA ، همانند BCC و CCR وروديهاي و خروجيهاي غير شعاعي را ناديده مي گيرند. از اينرو مدلهاي غير شعاعي واقعي تر مي باشند و اين مدلها بطور همزمان تقليل ورودي ها و افزايش خروجي ها را انجام مي دهند. (آصفی و داودی،1390)
تحليل پوششي داده ها يك روش برنامه ريزي خطي است كه با استفاده از اطلاعات سازمانها و واحدهاي توليدي به عنوان واحدهاي تصميم گيرنده، اقدام به ساخت مرز كارايي مي كند. مرز فوق براساس اطلاعات در قالب نهاده ها و ستاده ها و بر اساس نتايج برنامه ريزي خطي متوالي ساخته ميشود و درواقع درجه عدم كارايي هر واحد تصميم گيرنده به ميزان فاصله واحد مزبور تا مرز كارايي است تقسيم ميشوند. هر كدام BCC و CCR مدلهاي اصلي تحليل پوششي داده ها به دو دسته از اين مدلها را ميتوان به دو رويه ورودي محور و خروجي محور مورد بررسي قرار داد. تفاوت دو مدل BCC وCCR در فرض مربوط به بازدهي ثابت يا متغير نسبت به مقیاس است. در مدل CCR فرض بر بازدهي ثابت نسبت به مقياس، و در مدل BCC فرض بر بازدهي متغير نسبت به مقياس است. منظور از بازدهي ثابت نسبت به مقياس اين است كه ستاده ها به نسبتي كه نهاده ها تغيير ميكنند تغيير كنند، براي مثال اگر نهاده ها دوبرابر شدند ستاده ها هم دو برابر شوند. اما منظور از بازدهي متغير نسبت به مقياس اين است كه ستاده ها متناسب با نهادهها تغيير نكنند. فرض بازدهي ثابت نسبت به مقياس تنها در صورتي قابل اعمال است كه بنگاهها در مقياس بهينه عمل كنند. مسايل متفاوتي از قبيل آثار رقابتي، محدوديتها و غيره موجب ميشوند بنگاهها در مقياس بهينه عمل نكنند. استفاده از فرض بازده ثابت نسبت به مقياس، زماني كه تمام بنگاهها در مقياس بهينه فعاليت نمي نمايند، مقادير محاسبه شده براي كارايي فني را دچار اختلال خواهد كرد. (خواجوی و همکاران، 1389)
بطور کلی، کارایی معرف نسبت ستانده ها در مقایسه با استاندارد مشخص و موجود است. مبنای چنین حد مطلوبی می تواند با روش تحلیل نسبت و روش تحلیل مرزی تدوین شود. روش تحلیل نسبت یکی از قدیمی ترین روشهای اندازه گیری کارایی در سطح واحدهای اقتصادی است که با محاسبه برخی از شاخصهای مالی بانکها مانند شاخص کفایت سرمایه و مقایسه این نسبتها با شاخصهای استاندارد صنعت بانکداری، درباره کارایی یا ناکارایی بانکهای مورد مطالعه اظهارنظر میگردد. اشکال اساسی این روش این است که با انتخاب چند نسبت جزئی نمیتوان درباره ابعاد گوناگون عملکرد یک شرکت اطلاعات کاملی بدست آورد.
در روش تحلیل مرزی، با برآورد توابع تولید یا تابع هزینه یا سود، مرزی را بعنوان مرز کارایی یک شرکت یا گروهی از شرکتها مشخص میکنند و شرکتی که در این مرز فعالیت دارند بعنوان شرکت کارا و شرکت که خارج از آن قرار دارند بعنوان شرکت ناکارآمد شناخته میشوند. روشهای تخمین تابع تولید یا مرز کارایی، به دو روش پارامتریک و روشهای ناپارامتریک تقسیم میشوند.
در رویکرد پارامتریک، برای تخمین زده شود و به این وسیله میزان ناکارایی واحدها را به عوامل تصادفی و عوامل ناکارایی نسبت دهد. مهمترین ایراد روشهای پارامتریک، فرضهای مختلفی است که برای توابع و جزء ناکارایی در نظر میگیرند. فروض مختلف، تخمین های بسیار متفاوتی را ایجاد و امکان مقایسه عملی بین شرکت را با مشکل مواجه می کند. (باصری و همکاران، 1389)
از سوي ديگر تحليل پوششي داده ها به عنوان ابزار مهمي براي ارزيابي واحدهاي تصميم گيري و بهبود عملكرد عمليات توليدي و خدماتي شناخته شده است. اين روش بطور گسترد هاي در ارزيابي عملكرد سازمان هاي توليدي و خدماتي بكار مي رود. تحليل پوششي داده ها مجموعه اي از مدل هاي برنامه ريزي رياضي است كه با نگرش نهاده اي ستاده اي به واحدهاي تصميم گيري، آنها را مورد ارزيابي نسبي قرار مي دهد.
در تعريف ديگري تحليل پوششي داده ها يك روش تحليلي بهره وري چند معياره براي اندازه گيري كارايي نسبي مجموعه اي از واحدهاي تصميم گيري همگن بيان شده است. در اين صورت رابطه كارايي با معيارهاي چندگانه ورودي و خروجي به صورت زير تعريف مي شود.
(فرمول 2-11)
اين تعريف كارايي براي نخستين بار توسط فارل ارائه شد و با نام مرز كارايي فارل شناخته مي شود. با استفاده از روابط رياضي، مرز كارا تعيين و بر اساس ملاك دور افتادگي واحد تصميم گيرنده از مرز ياد شده، كارايي آن اندازه گيري ميشود. (فضلی و منصوری، 1388)
فارل (1975) برای نخستین بار روشهای ناپارامتریک را برای سنجش کارایی مطرح کرد. وی پیشنهاد کرد تا برای سنجش سطح کارایی یک واحد خاص، عملکرد آن واحد با عملکرد بهترین واحدهای موجود در آن سازمان مقایسه شود. این روش، شامل مفاهیم تابع تولید مرزی است که به عنوان شاخصی برای سنجش کارایی بکار می رود. روش تحلیل پوششی داده ها بعنوان یکی از روشهای ناپارامتریک، محاسبه ارزیابی سطوح کارایی را در داخل یک گروه از فعالان اقتصادی در درون یک سازمان نشان میدهد. این روش توسط رودس در سال 1978 گسترش یافت. وی بر مبنای برنامه ریزی خطی به تعیین مرز تولید و رتبه بندی واحدهای مورد بررسی می پردازد. با استفاده از این رویکرد، هنگام اندازه گیری کارایی، نوع بازده نسبت به مقیاس تولید را نیز می توان به تفکیک بنگاهها ارائه نمود. کاربرد مهم این روش در بنگاههای غیرانتفاعی و خدماتی است که نمیتوان عملکرد آنرا با یک مقیاس(برای نمونه واحد پول) ارزیابی کرد و در این قبیل تحلیلها چند نهاده و ستانده مجزا از ترکیب ستانده ها مورد بررسی قرار میگیرد. (باصری و همکاران، 1389)
از روش های مختلف مانند روش های پارامتری (روش تا بع تولید مرزی قطعی وتصادفی ) و روش ها ی ناپارامتری (روش وصل نقاط حدی،تاکسونومی عددی وروش تحلیل پوششی داده ها) می توان به رتبه بندی و تعیین کارایی پرداخت. این روش ها هرکدام مزایا و معایب خاص خود را دارا هستند، از آن جا که روش های ناپارامتری مبتنی بر یک سری بهینه سازی اند، برای محاسبه کارایی نسبی از آن ها استفاده می شود . عبارت نسبی در جمله بالا بسیار حائز اهمیت است زیرا کارایی به دست آمده در این روش، نتیجتاً مقایسه بنگا ههای موجود با یکدیگر را نشان می دهد. بنابراین، در صورتی که تعدادی از مشاهدات حذف و یا تعداد آ نها اضافه شود، ممکن است مقدار کارایی محاسبه شده نیز تغییر و کم یا زیاد گردد. از این حیث کارایی به دست آمده نسبی است نه مطلق . در روشها ی غیر پارامتری نیاز به انتخاب فرم تابع نبوده و محدودیتی نیز برای تعداد ستانده وجود ندارند. از میان سه روش ارزیابی ناپارامتری؛ تحلیل پوششی داده ها، وصل نقاط حدی و تاکسونومی عددی، روش تحلیل پوششی داده ها با توجه به مبانی برنامه ریزی ریاضی در هر مدل، ارزیابی مناسبتری از دو روش دیگر پدید می آورد. (عیسی زاده و خسروی، 1390)
2-2-8- انواع مدلهای تحلیل پوششی داده ها:
2-2-8-1-مدل CCR: در سال 1978 چالز کوپر و رودز روش فارل را برای حالت چند ورودی و چند خروجی تعمیم دادند که به خاطر حرف اول اسم ارائه دهندگان آن به روش CCR معروف شد. در مدل CCR میزان کارایی مانند روش های پارامتری به صورت نسبت خروجی به ورودی تعریف می شود. واحدی یا DMU که این نسبت برای آن بیشترین باشد واحد کارا نامیده می شود.
فرض کنیم اندیس های i، j و k به ترتیب اندیس ورودی ها، خروجی ها و واحدهای سازمانی باشند. اگر میزان ورودی نوع iام برای واحد kام را با xik میزان خروجی نوع jام برای واحد kام را با yjk نمایش دهیم، می توان آنها را به صورت ماتریس های زیر نمایش داد.
(فرمول 2-12)
ستون kام ماتریس فوق ورودی ها و خروجی های واحد kام DMUkهستند.

(فرمول 2-13)

(فرمول 2-14)

(فرمول 2-15)
قیدهای فوق تضمین می کنند که میزان کارایی برای هر واحد بیشتر از یک نمی شود. در این مدل وزن های ورودی ها و خروجی ها متغیر در نظر گرفته شده و در یک فضای رقابتی توسط مدل تعیین می شوند. از آنجایی که مدل بررسی شده کارایی را با تعیین وزن های ورودی و خروجی محاسبه می کند به آن مدل وزنی یا مضربی گفته می شود.
شکل دوگان حالت فرم مضربی مدل CCR فرم پوششی این مدل نام داد که در حالت خروجی محور به صورت زیر است:

(فرمول 2-16)

(فرمول 2-17)
فرم پوششی، کارایی را بر اساس تخمیت تابع تولید و مقایسه واحد تحت ارزیابی با مرز کارایی محاسبه می کند. نتیجه کارایی هر دو فرم یکسان است. ولی نتایج جانبی مختلفی از هر کدام به دست می آید. با محاسبه فرم پوششی مدل CCR، می توان واحدهای مرجع و اهداف مورد انتظار از واحدهای ناکارا را تعیین کرد.
2-2-8-2-مدل BCC: در قسمت قبل مدل CCR را با فرض بازده نسبت به مقیاس ثابت مورد بررسی قرار دادیم. حال اگر به جای بازده نسبت به مقیاس ثابت، مدل را تحت بازده نسبت به مقیاس متغیر که اولین بار در سال 1984 توسط بنکر، چارنز و کوپر ارزیابی شد مورد بررسی قرار دهیم مدل به دست آمده همان مدل BCC است که به احترام ابداع کنندگان آن به این نام شهرت یافته است. فرم مضربی این مدل در حالت ورودی محور به ازای k = 1,2,…,s به صورت زیر است:

(فرمول 2-18)

(فرمول 2-19)

(فرمول 2-20)
همانند مدل CCR دوگان فرم مضربی مدل BCC را نیز فرم پوششی این مدل می نامند. که در حالت ورودی محور و خروجی محور به صورت است:

(فرمول 2-21)

(فرمول 2-22)

(فرمول 2-23)
(بحیرایی و حامدی، 1391)
الف) مدل CCR در ماهیت ورودی
در ماهیت ورودی سعی در پیدا کردن واحد مجازی Tc هستیم که همان خروجی را با حداقل ورودی ممکن تولید کند.

(فرمول 2-24)
ب) مدل BCC در ماهیت ورودی

(فرمول 2-25)
ج) مدل BCC بدون ورودی

(فرمول 2-26)
د) مدل رتبه بندی MAJ(Mehrabian,Alirezaie and Jahanshahloo)
با توجه به مشکلات اساسی مدل AP، محرابیان و همکاران (1999) مدل دیگری را جهت رتبه بندی DMUهای کارا مطرح نمودند. در مدل AP حرکت به سوی مرز در امتداد شعاعی صورت میگرفت که ممکن بود سطح پوششی PPS را قطع نکند. در این صورت مساله جواب شدنی ندارد و یا ممکن بود در فاصله بسیار دور، سطح پوششی PPS را قطع نماید. در این صورت مساله ناپایدار است. در مدل MAJ حرکت به سوی مرز در امتداد شعاع فوق الذکر صورت نمی گیرد. بلکه در امتداد موازي ورودي ها ( در ماهیت ورود ي) و به صورت حرکاتی در مسیرهاي قایم و عمود بر هم و قدم هاي مساوي انجام می شود. براي روشن شدن مطلب فرض کنید شکل زیر نشان دهنده مرز فارل در حالت دو ورود ي- یک خروجی و پس از حذف DMUی تحت ارزیابی A باشد:

(شکل2-4)

(فرمول 2-27)

(فرمول 2-28)
مقدار تابع هدف بهینه مساله بالا به واحد اندازه گیری ورودیها بستگی دارد. برای از بین بردن این مشکل، لازم است که داده ها را نرمالیزه نماییم. دوآل مساله فوق همان فرم مضربی مدل MAJ است که به قرار زیر می باشد:

(فرمول 2-29) (جلودار و همکاران،1390)
نتیجه تحقیقات چارنز کوپر و رودز برای ارایه مدلی ریاضی برای ارزیابی عملکرد واحد های تصمیم گیری متجانس که ورودی های از یک نوع را برای تولید خروجی های همگون مورد استفاده قرار می دهند بر اساس تحقیقات فارل با ارایه مدل CCR به نتیجه رسید. با این مدل تحلیل پوششی داده ها به عنوان روشی مبتنی بر برنامه ریزی خطی مسیری جدیدی را برای ارزیابی عملکرد و محاسبه کارایی گشود. با این فرض که n واحد تصمیم گیری DMUj J=1…n از m ورودی برای تولید s خروجی استفاده می کنند کارایی واحد تصمیم گیری o=1…n، DMU0 که با صرف ورودی Xio، i=1…m، به تولید Yro، r=1…s دست یافته است چنین است:

(فرمول 2-30)
θ میزان کارایی واحد تصمیم گیری DMU0 که O=1…n را بدست میدهد. (دانشیان و همکاران، 1386)
2-2-9- مزایای روش تحلیل پوششی داده ها:
روش تحلیل پوششی داده های تصادفی بر خلاف روش رایج ارزیابی عملکرد روشی آینده نگر است و براساس آن می توان در خصوص عملکرد آتی شرکت پیش بینی هایی انجام داد.
روش تحلیل پوششی داده های تصادفی ورودی ها و خروجی های شرکت را در ارزیابی عملکرد آنها ملحوظ می نماید بر خلاف روش رایج ارزیابی عملکرد که تنها بر خروجی های شرکت در ارزیابی عملکرد آنان متمرکز است.
از نتایج روش تحلیل پوششی داده های تصادفی می توان در برنامه ریزی بهبود عملکرد استفاده نمود این در حالی است که به دلیل تمرکز روش رایج ارزیابی بر خروجی های شرکت و نیز تحت کنترل نبودن اکثر خروجی ها امکان برنامه ریزی برای بهبود عملکرد اکثر شرکت ها با استفاده از افزایش خروجی ها وجود ندارد.
روش تحلیل پوششی داده های تصادفی برخلاف روش رایج ارزیابی عملکرد براستانداردهای عملکرد در خصوص هر یک از خروجی های شرکت استوار نیست و بنابراین نیاز به تغییر و بازنگری مداوم در این استانداردها نیست.
2-2-10- ویژگیهای تحلیل پوششی داده ها:
تحلیل پوششی داده ها دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که آنرا از سایر مدلهای کلاسیک و پارامتریک اندازه گیری کارایی متمایز می سازد. اهم این ویژگیها عبارتند از:
ارزیابی واقع بینانه
ارزیابی همزمان مجموعه عوامل
عدم نیاز به وزنهای از قبل تعیین شده
جبرانی بودن
ارزیابی با گرایش مرزی به جای گرایشهای مرکزی
تصویر کردن بهترین وضعیت عملکردی به جای وضعیت مطلوب
2-2-11- قابلیتهای کاربردی تحلیل پوششی داده ها
قابلیتهای اساسی این روش عبارتند از:
رتبه بندی واحدهای تصمیم گیری
ارائه واحدهای نشانه و راه کارهای بهبود عملکرد
ارائه واحدهای با بیشترین مقیاس بهره وری (Most Productive scale size) و تخمین بازده به مقیاس(Return to scale)
ارائه راهکارهای توسعه ای شامل انبساط و انقباظ واحدها
تعیین پیشرفت و پسرفت تکتیکی واحدها
تعیین تراکم در نهاده ها
تخصیص بهینه منابع
تعیین پتانسیل های عملکردی
ارزیابی پویای کارایی (فتحی هفشجانی، 1381)
2-2-12- رتبه بندى واحدهاى كارا
تحلیل پوششی داده ها واحدهای تحت بررسی را به دو گروه واحدهای كارا و غیر كارا تقسیم می كند. واحدهای كارا واحدهایی هستند كه امتیاز كارایی آنها برابر با یك است. واحدهای غیر كارا با كسب امتیاز كارایی قابل رتبه بندی هستند، اما واحدهایی كه امتیاز كارایی آنها برابر یك می باشد با استفاده از مدل های كلاسیك تحلیل پوششی داده ها قابل رتبه بندی نیستند.
در روش تحلیل پوششی داده ها روش های مختلفی برای تعیین رتبه بنگاه های كارا ارایه شده پیترسون، مدل q است مانند روش اندرسون رتبه بندی كارایی متقاطع و مدل محرابیان، علیرضایی و جهانشاهلو (MAJ).
فصل سوم؛روش تحقیق
3-1- مقدمه
این تحقیق از حیث هدف،یک تحقیق کاربردی است.تحقیقات کابردی ،تحقیقاتی اند که نظریه ها ،قانونمندی ها ،اصول وفنونی که درتحقیق بنیادی تدوین می شوند رابرای حل مسایل اجرایی و واقعی بکار میگیرند.
براساس اجرا یک تحقیق میدانی است.
از حیث روش و نگهداری اطلاعات یک تحقیق توصیفی است.تحقیق توصیفی شامل جمع اوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می شودو لازم به ذکر است که یک تحقیق توصیفی آنچه را که هست،توصیف وتفسیرمی کندوبه شرایط یا روابط موجود فرایندهای جاری یاروندهای درحال گسترش توجه دارد.(خاکی،1389)
3-2-جامعه اماری:
در این تحقیق سی شرکت بورسی از سه صنعت متفاوت برای گستردگی تحقیق انتخاب گردیده اند.برای پیدا کردن شاخص ها صورت وضعیت مالی(ترازنامه و صورت سود و زیان) دو ساله شرکت ها برای سالهای مالی 88 و 89 انتخاب گردید.
تعداد شرکت ها طبق رابطه {(ورودی *خروجی)2 یا (3*(ورودی+خروجی)MAX}≥ تعداد DMU
(فرمول 3-1)
سی شرکت انتخاب گردید که همواره بزرگتر از MAX دو حالت فوق الذکر می باشد.
شرکت ها از سه صنعت خودرو سازی و ساخت قطعات،مواد دارویی و محصولات شیمیایی و ماشین الات و دستگاه های برقی
که کاملا غیر همگن می باشند انتخاب شدند.
در صنعت خودرو سازی ده شرکت که سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار داشتند انتخاب شدند
که نام های آن ها به شرح زیر می باشد.
1.گروه خودرو سازی بهمن
2. ״ ایران خودرو
3. ״ ایران خودرو دیزل
4. ״ نیرو محرکه موتو ر سیکلت
5. ״ پارس خودرو
6. ״ سایپا
7. ״ سایپا آذین
8. ״ سایپا دیزل ایران کاوه
9. ״ تراکتور سازی
10. ״ زامیاد.
در صنعت ماشین آلات و دستگاه های برقی ده شرکت که سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار داشتند انتخاب شدند
که نام های آن ها به شرح زیر می باشد.
1.شرکت ایران ترانسفو
2. ״ مهرکام پارس
3. ״ سخت آژند
4. ״ کابل باختر
5. ״ کابل سازی تک
6. ״ مخابراتی
7. ״ نیرو ترانس
8. ״ لامپ پارس شهاب
9. ״ پارس سوییچ
10. ״ کابل های مخابراتی شهید قندی
در صنعت مواد و محصولات شیمیایی و دارویی ده شرکت که سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار داشتند انتخاب شدند
که نام های آن ها به شرح زیر می باشد.
1.شرکت داروسازی ابوریحان
2. ״ البرز دارو
3. ״ امین
4. ״ اکسیر
5. ״ ایران دارو
6. ״ تولید مواد اولیه دارو پخش
7. ״ اسوه
8. ״ پارس دارو
9. ״ تهران دارو
10. ״ لقمان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *