جدید - ریسرچ دانشگاه

نگارش:
عبداله موسی زاده
تابستان 1393
هیأت داوران:
استاد راهنما: دکتر محمدحامد خان محمدی
استاد مشاور: دکتر علی لعل بار
استاد داور: دکتر مجید زنجیردار
مدیر گروه تخصصی: دکتر مجید زنجیردار
سپاسگزاری:
سپاس ایزد منّان که توفیق فراگیری علم را برمن عطا فرمود و مرا دراوج مشکلات و سختی‌ها یاری نمود، تا این پایان نامه را با موفقیت به سرانجام برسانم.
در طول دوران دانش آموختگی و تهیه این پایان نامه از راهنمایی ها و مساعدت‌‌های اساتید و سروران عزیزی بهره ‌جسته‌ام که در اینجا لازم است از همه آنان مراتب سپاس و تشکر خالصانه خود را داشته باشــــم.
از استادان ارجمند و مهربانم جناب آقای دکتر محمدحامد خان محمدی استاد راهنما که رهنمودهای عالمانه وحرفه ای داشته و همچنین جناب آقای دکتر علی لعل بار استاد مشاور ، جناب آقای دکتر مجید زنجیردار استاد داورکه درمحضرشان افتخارشاگردی داشته را صمیمانه تشکر نموده و برایشان توفیقات روز افزون در تمام مراحل علمی وزندگی را آرزو میکنم .
واز کلیه اساتیدی که در دوران دانش آموختگی ام در دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات اراک ازحضورشان کسب فیض نمودم.
تقدیم به:

«همسرگرامی ویگانه فرزند عزیزم[فرید]،که این موفقیت خودرا نتیجه صبر ،حوصله ،شکیبائی ودعای خیرشان می دانم تابدین طریق ،قطره ای ازدریای بیکران مهربانی هایشان راسپاس گویم.»

TOC f A h z t "Heading 1,مطالب" c چکیده: PAGEREF _Toc395211703 h 1فصل اول: کلیات تحقیق1-1 مقدمه PAGEREF _Toc395211706 h 31-2 بیان مسئله PAGEREF _Toc395211707 h 41-3 اهمیت تحقیق PAGEREF _Toc395211708 h 51-4 چارچوب نظری و مدل تحقیق PAGEREF _Toc395211709 h 61-5 فرضیه‌های تحقیق PAGEREF _Toc395211710 h 71-6 اهداف تحقیق PAGEREF _Toc395211711 h 81-6-1 اهداف علمی PAGEREF _Toc395211712 h 81-6-2 اهداف کاربردی PAGEREF _Toc395211713 h 81-6-2-1 کاربران مستقیم PAGEREF _Toc395211714 h 81-6-2-2 کاربران غیرمستقیم PAGEREF _Toc395211715 h 81-7 حدود مطالعاتی PAGEREF _Toc395211716 h 91-7-1 قلمرو مکانی تحقیق PAGEREF _Toc395211717 h 91-7-2 قلمرو زمانی تحقیق PAGEREF _Toc395211718 h 91-7-3 قلمرو موضوعی تحقیق PAGEREF _Toc395211719 h 91-8 تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات PAGEREF _Toc395211720 h 9فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق2-1 مقدمه PAGEREF _Toc395211723 h 122-2 هموارسازی سود و مفاهیم آن PAGEREF _Toc395211724 h 132-2-1 هموار سازی سود PAGEREF _Toc395211725 h 132-2-2 علل هموار سازی سود توسط مدیران PAGEREF _Toc395211726 h 132-2-2-1 اندازه شرکت PAGEREF _Toc395211727 h 132-2-2-2 مالیات بر در آمد PAGEREF _Toc395211728 h 142-2-2-3 قراردادهای بدهی PAGEREF _Toc395211729 h 142-2-2-4 فاصله گرفتن فعالیت‌های عملیاتی واقعی از فعالیت‌های عملیاتی مورد انتظار PAGEREF _Toc395211730 h 142-2-2-5 تغییر پذیری سود PAGEREF _Toc395211731 h 142-2-3 انگیزه های هموار سازی سود PAGEREF _Toc395211732 h 152-2-4 ابعاد هموار سازی سود PAGEREF _Toc395211733 h 182-3 شکل گیری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی PAGEREF _Toc395211734 h 192-4 ورود مفهوم عدم تقارن اطلاعات به بازار های سرمایه PAGEREF _Toc395211735 h 212-5 عدم تقارن اطلاعاتی و بورس اوراق بهادار تهران PAGEREF _Toc395211736 h 212-6 برابری در توزیع اطلاعات PAGEREF _Toc395211737 h 222-7 عدم تقارن اطلاعات و کارایی بازار PAGEREF _Toc395211738 h 232-7-1 شکل ضعیف PAGEREF _Toc395211739 h 242-7-2 شکل نیمه قوی PAGEREF _Toc395211740 h 252-7-3 شکل قوی PAGEREF _Toc395211741 h 252-8 عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام PAGEREF _Toc395211742 h 262-9 عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی PAGEREF _Toc395211743 h 282-10 پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه PAGEREF _Toc395211744 h 282-11 تئوری چرخه عمر شرکت PAGEREF _Toc395211745 h 312-12 نحوه طبقه بندی شرکت‌ها به مراحل چرخه عمر PAGEREF _Toc395211746 h 362-13 پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc395211747 h 382-13-1 پژوهش‌های داخلی PAGEREF _Toc395211748 h 382-13-2 پژوهش‌های خارجی PAGEREF _Toc395211749 h 45فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق3-1 مقدمه PAGEREF _Toc395211752 h 503-2 روش تحقیق PAGEREF _Toc395211753 h 513-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری PAGEREF _Toc395211754 h 513-4 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها PAGEREF _Toc395211755 h 533-4-1 مدل تحلیلی تحقیق PAGEREF _Toc395211756 h 533-4-2 مدل پژوهش PAGEREF _Toc395211757 h 533-5 فرضیه‌های تحقیق PAGEREF _Toc395211758 h 593-6 قلمرو تحقیق PAGEREF _Toc395211759 h 593-6-1 قلمرو مکانی تحقیق PAGEREF _Toc395211760 h 603-6-2 قلمرو زمانی تحقیق PAGEREF _Toc395211761 h 603-6-3 قلمرو موضوعی تحقیق PAGEREF _Toc395211762 h 603-7 روش های جمع آوری داده ها PAGEREF _Toc395211763 h 603-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات PAGEREF _Toc395211764 h 613-8-1 روش برآورد الگوهای رگرسیون خطی PAGEREF _Toc395211765 h 613-8-2 منطق آزمون فرضیه PAGEREF _Toc395211766 h 613-8-3 معیار آزمون PAGEREF _Toc395211767 h 623-8-4 ضریب تعیین PAGEREF _Toc395211768 h 623-8-5 انواع داده‌ها PAGEREF _Toc395211769 h 623-8-6 آزمون تشخیص دوربین- واتسون PAGEREF _Toc395211770 h 633-8-7 آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف Ks PAGEREF _Toc395211771 h 643-8-8 آزمون نابرابری واریانس های جملات اختلال PAGEREF _Toc395211772 h 643-8-9 تحلیل رگرسیون PAGEREF _Toc395211773 h 643-8-10 مدل های داده های تابلویی PAGEREF _Toc395211774 h 663-8-11 آزمون لیمر (معنی دار بودن اثرات فردی) PAGEREF _Toc395211775 h 673-7-12 آزمون هاسمن PAGEREF _Toc395211776 h 693-7-13 آزمون مانایی PAGEREF _Toc395211777 h 693-7-14 معرفی نرم افزار Eviews PAGEREF _Toc395211778 h 70فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها4-1 مقدمه‏ PAGEREF _Toc395211781 h 724-2 توصیف یافته ها PAGEREF _Toc395211782 h 734-3 تحلیل یافته ها PAGEREF _Toc395211783 h 764-3-1 تحلیل پیش فرض ها PAGEREF _Toc395211784 h 764-4 آزمون فرضیات پژوهش PAGEREF _Toc395211785 h 84فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات5-1 مقدمه PAGEREF _Toc395211788 h 935-2 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه‌ها PAGEREF _Toc395211789 h 935-2-1 بررسی فرضیه اصلی اول PAGEREF _Toc395211790 h 945-2-2 بررسی فرضیه اصلی دوم PAGEREF _Toc395211791 h 945-2-3 بررسی فرضیه اصلی سوم PAGEREF _Toc395211792 h 945-3 پیشنهادها PAGEREF _Toc395211793 h 955-3-1 پیشنهادهایی در راستای یافته های پژوهش PAGEREF _Toc395211794 h 955-3-2 پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی PAGEREF _Toc395211795 h 965-4 محدودیت‌های انجام پژوهش PAGEREF _Toc395211796 h 96منابع و ماخذمنابع فارسی: PAGEREF _Toc395211798 h 99منابع لاتین: PAGEREF _Toc395211799 h 102پیوست هاپیوست الف: پرسشنامه PAGEREF _Toc395211801 h 106چکیده لاتین PAGEREF _Toc395211802 h 112
TOC f B h z t "Heading 2,جداول" c جدول 2-1 استراتژی‌های مرحله ظهور PAGEREF _Toc395115064 h 33جدول 2-2 استراتژی‌های مرحله رشد PAGEREF _Toc395115065 h 34جدول 2-3 استراتژی‌های مرحله بلوغ PAGEREF _Toc395115066 h 35جدول 2-4 استراتژی‌های مرحله افول PAGEREF _Toc395115067 h 36جدول 2-5 طبقه بندی شرکت‌ها به مراحل چرخه عمر PAGEREF _Toc395115068 h 37جدول 3-1 مراحل مختلف نمونه گیری PAGEREF _Toc395115069 h 52جدول 3-2 PAGEREF _Toc395115070 h 58جدول 4-1 اندازه شاخص های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق-مرحله افول PAGEREF _Toc395115071 h 73جدول 4-2 اندازه شاخص های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق-مرحله بلوغ PAGEREF _Toc395115072 h 74جدول 4-3 اندازه شاخص های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق-مرحله رشد PAGEREF _Toc395115073 h 74جدول 4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیروابسته PAGEREF _Toc395115074 h 77جدول 4-5 بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تبدیلی PAGEREF _Toc395115075 h 78جدول 4-6 نتایج آزمون ناهمسانی وایت PAGEREF _Toc395115076 h 78جدول 4-7 بررسی فرض همبسته نبودن خطاها PAGEREF _Toc395115077 h 79جدول 4-8 ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل PAGEREF _Toc395115078 h 81جدول 4-9 نتایج آزمون F لیمر(همسانی عرض از مبدأهای مقاطع) PAGEREF _Toc395115079 h 83جدول 4-10 نتایج آزمون هاسمن (انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی) PAGEREF _Toc395115080 h 84جدول 4-11 ضریب همبستگی پیرسون بین هموارسازی و عدم تقارن اطلاعاتی در مرحله افول PAGEREF _Toc395115081 h 90جدول 4-12 براورد رگرسیونی برای رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هموار سازی سود در مرحله افول PAGEREF _Toc395115082 h 90جدول 4-13 ضریب همبستگی پیرسون بین هموار سازی و عدم تقارن اطلاعاتی در مرحله بلوغ PAGEREF _Toc395115083 h 87جدول 4-14 براورد رگرسیونی برای رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هموار سازی سود در مرحله بلوغ PAGEREF _Toc395115084 h 88جدول 4-15 ضریب همبستگی پیرسون بین هموار سازی و عدم تقارن اطلاعاتی در مرحله رشد PAGEREF _Toc395115085 h 85جدول 4-16 براورد رگرسیونی برای رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هموار سازی سود در مرحله رشد PAGEREF _Toc395115086 h 86جدول 4-17 خلاصه یافته های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش PAGEREF _Toc395115087 h 91
TOC f h z t "Heading 3,نمودار" c نمودار 1-1 مدل مفهومی تحقیق PAGEREF _Toc395115088 h 7نمودار 2-1 رابطه بین قابلیت کنترل و انعطاف پذیری در چرخه عمر واحد تجاری PAGEREF _Toc395115089 h 31نمودار 3-1 مدل تحلیلی پزوهش PAGEREF _Toc395115090 h 53
چکیده:هموارسازی سود، تلاش اعمال شده توسط مدیریت جهت کاهش تغییرات غیرعادی در سود در قالب اصول حسابداری تعریف می شود. در این پژوهش رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی درچرخه زندگی واحدهای تجاری موردبررسی وسنجش قرارگرفته است. در راستای انجام تحقیق درخصوص موضوع مورد نظر و همچنین آزمون فرضیه‌های تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1387-1391 به عنوان جامعه آماری درنظر گرفته شده است. تعداد نمونه‌ها براساس محدودیت های تحقیق، دربازه زمانی 5ساله ، 87 شرکت می‌باشند. در تحقیق حاضر جهت انجام آزمون فرضیات اصلی تحقیق از تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده است. ابزارگردآوری اطلاعات، اسناد کاوی و بانکهای اطلاعاتی می باشد. داده های مورد نیاز شامل هموار سازی و عدم تقارن اطلاعاتی از اطلاعات مالی مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده آنها و گزارش‌های مالی و نشریه‌های رسمی سازمان بورس اوراق بهادار که بصورت هفتگی، ماهانه و سالانه صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌‌شده را به چاپ می‌رساند و نیز از بانک‌های اطلاعاتی بورس بوده، که این اطلاعات از سـوابق موجـود در نـرم افزار ره آورد نوین و سایر نرم افزارها و در مواردی از آرشیوهای الکترونیکی و اینترنتی استخراج شده است. درراستای هدف تحقیق 3فرضیه تدوین گردیده وبرای تجزیه وتحلیل داده ها وآزمون فرضیه هاازمدل رگرسیون چندمتغیره وداده های ترکیبی استفاده شده است. مهمترین یافته‌های تحقیق عبارت است از اینکه بین هموارسازی سود وعدم تقارن اطلاعاتی درهیچ یک ازمراحل چرخه عمرشرکت رابطه معناداری وجودندارد. که نتایج حاصل شده حاکی از ناآگاهی سرمایه گذاران نسبت به هموار سازی سود می باشد.
واژه های کلیدی: هموارسازی سود،اقلام تعهدی اختیاری٬چرخه عمرشرکت٬عدم تقارن اطلاعاتی
فصل اولکلیات تحقیق
1-1 مقدمه از دیدگاه تئوری حسابداری، پدیده هموارسازی سود در رویکرد رفتاری موضوعی قابل تأمل است. افزون بر آن در عمل نیز حسابداران، حسابرسان و تحلیل گران مالی در فرایند گزارشگری مالی، که گزارشگری سود از مهم‌ترین اجزای آن به شمار می‌آید، به نوعی با این پدیده و پیامدهای آن مواجه بوده‌اند. شناخت ابعاد مختلف رفتار هموارسازی سود در راستای شناسایی ویژگی‌ها و محدودیت‌های سود حسابداری قرار می‌گیرد. در صورت امکان ارائه یک چارچوب نظری برای این پدیده که به نظر می‌رسد تاکنون میسر نشده، محتمل است بتوان به پیشرفتی در زمینه کیفی گزارشگری سود دست یافت.
سهم عمده ای از تحقیقات و مطالعات نظری در موضوع هموارسازی سود، متعلق به کشورهای توسعه یافته است، از این رو، با توجه به تفاوت‌های اساسی در متغیرهای کلان محیطی نظیر اقتصاد و فرهنگ، گسترش این تحقیقات به کشورهای در حال توسعه می‌تواند در تکمیل ادبیات پژوهشی این پدیده موثر واقع شود. علاوه بر آن به نظر می‌رسد از دیدگاه امور مالی نتایج این تحقیقات برخی زمینه های لازم را برای کارایی بازار سرمایه در محیط اقتصادی مورد نظر فراهم نماید. تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.
در این فصل کلیات تحقیق ارائه گردیده، در واقع پس از ارائه مقدمه‌ای در ابتدای فصل به تشریح بیان مسئله پرداخته شده است. سپس اهداف، انگیزه، فرضیه‌ها، اهمیت موضوع و روش تحقیق را شرح داده و به قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق می‌پردازیم.

1-2 بیان مسئلهابزار اصلی انتقال اطلاعات به استفاده کنندگان برون سازمانی، صورت‌های مالی اساسی است. صورت سود و زیان، از صورت‌های مالی اساسی است که در ارزیابی وظیفه مباشرت مدیریت یا حساب دهی آن‌ها در قبال منابعی که در اختیار دارند، از اهمیت زیادی برخوردار است. صورت سود و زیان دربرگیرنده بازده حاصل از منابع تحت کنترل مدیریت واحد تجاری است و عملکرد واحد تجاری را در طی دوره مورد نظر منعکس می‌کند. از آن جا که مسئولیت تهیه صورت‌های مالی بر عهده مدیریت واحد تجاری است و با توجه به دسترسی مستقیم مدیران به اطلاعات و داشتن حق انتخاب روش‌های اختیاری حسابداری، امکان هموارسازی سود وجود دارد. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تصمیم‌گیری به رقم سود توجه خاصی دارند، این پژوهش‌ها از جنبه‌ی رفتاری، اهمیت خاص خود را دارند. از انگیزه های مدیریت سود، کاهش خطای پیش بینی سود در دوره جاری و آتی است. مدیران علاقه‌مند می‌باشند که پیش‌بینی‌های آن‌ها در رابطه با سود بودجه شده تحقق یابد؛ چنان چه این امر محقق نشود، مدیران با استفاده از ابزارهایی سود را مدیریت می‌کنند. استفاده فرصت‌طلبانه از هموارسازی سود، ممکن است بر شفافیت دادههای گزارش شده حسابداری تأثیر معکوس بگذارد. از نتایج اقتصادی غیر شفاف بودن اطلاعات این است که ممکن است بر تمایل سرمایه گذاران به خرید سهام شرکت تأثیر بگذارد. بدین ترتیب شفافیت کمتر باعث نقدشوندگی کمتر و در نتیجه باعث افزایش هزینه سرمایه شرکت به دلیل افزایش ریسک نقدشوندگی می‌شود. علاوه بر این، بالا رفتن هزینه معاملات به دلیل نقدشوندگی پایین، ممکن است امکان کشف قیمت سهام را کاهش داده و در نتیجه ابهام مرتبط با قیمت سهم را افزایش دهد. از سوی دیگر بر اساس مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی، تغییرپذیری بالای سود منجر به منافع اطلاعاتی بیشتر برای سرمایه گذاران آگاه نسبت به سرمایه گذاران ناآگاه می‌شود. افزایش تغییرپذیری سودهای گزارش شده، زیان معاملاتی سرمایه گذاران ناآگاه را بزرگ‌تر جلوه داده و آن‌ها را مجبور به خروج از بازار می‌کند.
همچنین تئوری چرخه عمر شرکت چنین فرض می‌کند که شرکت‌ها و بنگاه های اقتصادی، همچون تمامی موجودات زنده که متولد می‌شوند، رشد می‌کنند و می‌میرند، همانند موجودات زنده، رشد و پیری واحدهای تجاری را بر مبنای قابلیت کنترل و انعطاف پذیری نشان می‌دهند. در جوانی (دوران رشد) سازمان‌ها بسیار انعطاف پذیر، ولی در بیشتر مواقع غیر قابل کنترل اند. با افزایش عمر سازمان‌ها، روابط تغییر می کند، کنترل افزایش و انعطاف پذیری کاهش می‌یابد. در نهایت، با پیر شدن (دوران افول) قابلیت کنترل نیز کاهش خواهد یافت. هنگامی که واحد تجاری قابلیت کنترل داشته و انعطاف پذیر باشد، بیانگر این است که توأمان مزایای جوانی و پیری را داراست. این وضعیت تحت عنوان مرحله تکامل (بلوغ) شناخته می‌شود و این سیاست‌ها به گونه ای در اطلاعات حسابداری شرکت‌ها منعکس می‌شود با توجه به موارد مطروحه فوق در پژوهش حاضر سؤالات زیر مطرح می‌شود:
آیا بین هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی واحد تجاری در مرحله رشد رابطه وجود دارد؟
آیا بین هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی واحد تجاری در مرحله بلوغ رابطه وجود دارد؟
آیا بین هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی واحد تجاری در مرحله افول رابطه وجود دارد؟
1-3 اهمیت تحقیقمفهوم چرخه حیات، استعاره ای زیستی در مورد سازمان‌هاست. تئوری چرخه عمر شرکت چنین فرض می‌کند که شرکت‌ها و بنگاه های اقتصادی، همچون تمامی موجودات زنده که متولد می‌شوند، رشد می‌کنند و می‌میرند، دارای منحنی عمر یا چرخه عمر هستند. همانند موجودات زنده، رشد و پیری واحدهای تجاری را بر مبنای قابلیت کنترل و انعطاف پذیری نشان می‌دهند. در جوانی (دوران رشد) سازمان‌ها بسیار انعطاف پذیر، ولی در بیشتر مواقع غیر قابل کنترل اند. با افزایش عمر سازمان‌ها، روابط تغییرمی کند، کنترل افزایش و انعطاف پذیری کاهش می‌یابد. در نهایت، با پیر شدن (دوران افول) قابلیت کنترل نیز کاهش خواهد یافت. هنگامی که واحد تجاری قابلیت کنترل داشته و انعطاف پذیر باشد، بیانگر این است که توأمان مزایای جوانی و پیری را داراست. این وضعیت تحت عنوان مرحله تکامل (بلوغ) شناخته می‌شود. تئوری چرخه عمر جزء تئوری‌های طراحی سازمان می‌باشد و بیان می‌دارد: در حالی که سازمان‌ها چهار مرحله تکاملی چرخه زندگی را می‌گذرانند، از نظر ساختار، سیستم کنترل، نوآوری و هدف‌ها دست‌خوش تغییرات شدید قرار می‌گیرند. در نهایت با توجه به موارد مطروحه بالا در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در مراحل چرخه عمر می‌پردازیم.
1-4 چارچوب نظری و مدل تحقیق

متن کامل در سایت امید فایل 

در تهیه صورت‌های مالی، حسابداران ناگزیر از روش‌ها و رویه های مختلف و مجاز حسابداری بهره می‌جویند که افزایش روزافزون این رویه‌ها موجب گردیده است که نتوان به راحتی صورت‌های مالی شرکت‌های مختلف را با هم مقایسه نمود. استفاده از رویه‌ها و سیاست‌های مختلف و تغییر در روش‌های مذکور، تحت اصول و موازین حسابداری توسط شرکت‌ها، گاه به یک خلاقیت و هنر می‌نماید. نقطه نظر نویسندگانی که حسابداری را به هنر نزدیک می‌دانند این است که با توجه به چگونگی تعریف اهداف، طیف گستره ای از روش‌های اندازه گیری را به کار می‌گیرند هموارسازی سود به رفتار آگاهانه ای اطلاق می‌شود که به منظور کاهش نوسان‌های دوره ای سود شکل می‌گیرد. هموارسازی سود در دهه های اخیر یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد علاقه محققین حوزه مالی و حسابداری بوده است. در اغلب مطالعات، این عمل یک رفتار متقلبانه و غیر اخلاقی صورت گرفته توسط مدیریت تلقی گردیده است. این بررسی‌ها هم چنین فرضیات مبنی بر دخالت مدیران در هموارسازی سود را حمایت می‌نماید (فرانچسکو پودا فوینتس، 2009، 7).
یکی از پیامدهای تضاد منافع در شرکت‌های سهامی، گزارشگری مالی جهت دار توسط مدیران شرکت می‌باشد. مدیران به عنوان مسئولین تهیه صورت‌های مالی با وقوف کامل بر وضعیت مالی شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفاده کنندگان صورت‌های مالی، به طور بالقوه سعی دارند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. این امر از طریق اعمال نظر در سود گزارش شده واحد تجاری میسر می‌شود. به طور کلی هموارسازی سود عبارت است از اعمال نظر مدیریت شرکت در تقدم و تأخر ثبت حسابداری هزینه‌ها و درآمدها و یا به حساب گرفتن هزینه‌ها یا انتقال آن‌ها به سال‌های بعد به طوری که باعث شود شرکت در طول چند سال مالی متوالی از روند سود بدون تغییرات عمده برخوردار باشد. نتیجه کلی این عملیات چنین خواهد بود که تصویر واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی به نظر می‌رسد و انگیزه تزریق سرمایه و منابع مالی از طریق افراد برون سازمانی به شرکت افزایش می‌یابد (الیاسیانی و جیا، 2006، 55).
اگر در یک معامله بالقوه یک طرف اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر داشته باشد، عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. این مشکل شامل اطلاعات حسابداری هم می‌باشد. مدیران شرکت‌های سهامی درباره ارزش شرکت نسبت به سهامداران بیرون از شرکت اطلاعات بیشتری دارند. این امر منجر به عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سهام می‌شود (نوروش، 1384، 93).
هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری در مرحله رشد، بلوغ، افول
(DA Smoothingit)
عدم تقارن اطلاعاتی (ABSit)
متغیرهای وابسته
لگاریتم ارزش بازار سهام (Ln (Size))
لگاریتم ارزش بازاربه دفتری (Ln (BM))
نسبت بدهی‌های بلندمدت به کل دارایی‌ها (Leverage) (Leverage)
متغیرهای
تعدیلگر
متغیرهای مستقل

نمودار 1-1 مدل مفهومی تحقیق1-5 فرضیه‌های تحقیقبا توجه به پرسش‌های پژوهشگر، فرضیه های زیر تبیین یافته است:
بین هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی واحد تجاری در مرحله رشد رابطه وجود معناداری دارد.
بین هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی واحد تجاری در مرحله بلوغ رابطه وجود معناداری دارد.
بین هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی واحد تجاری در مرحله افول رابطه وجود معناداری دارد.
1-6 اهداف تحقیق1-6-1 اهداف علمی ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش شناختی که در آن به کار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق عبارتنداز:
1) هدف اول این تحقیق، ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیاز استفاده کنندگان موثر باشد.
2) هدف دوم این تحقیق ،زمینه ساز بستر مناسبی برای تحقیقات آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد.اهداف کاربردی3)هدف سوم این تحقیق ، کاربردی بودن آن است وتحقیقاتی کاربردی اند که نظریه‌ها، قانونمندی‌ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می‌شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی به کار می‌گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به مؤثرترین اقدام تأکید دارند و علّت‌ها را کمتر مورد توجه قرار می‌دهند.
1-6-2-1 کاربران مستقیمکاربران مستقیم این تحقیق عبارتند از:
تحلیل گران بازار بورس، شرکت‌های سرمایه گذاری و صنعت‌گران فعال در حوزه بورس.
مدیران فعال در حوزه بورس به خصوص مدیران سازمان بورس اوراق بهادار.
1-6-2-2 کاربران غیرمستقیماین پژوهش می‌تواند کاربران غیر مستقیمی به شرح زیر داشته باشد:
سرمایه‌گذاران فعلی و بالقوه از جمله سرمایه‌گذاران حوزه بورس و نیز افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در هر یک از بازارهای سرمایه یا ارز را دارند.
محققان و پژوهش گرانی که حوزه تحقیقاتی آن‌ها بازار سرمایه و اقتصاد است. 1-7 حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق، چارچوبی را فراهم می‌نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.
1-7-1 قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو پژوهش از نظر مکانی، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
1-7-2 قلمرو زمانی تحقیق
دوره زمانی این پژوهش، 5 ساله و از ابتدای سال 1387 تا انتهای سال 1391 است.
1-7-3 قلمرو موضوعی تحقیق
این پژوهش، بررسی رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در مراحل چرخه عمر شرکت‌های پذیرفته ‏شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد کنکاش قرار می‌دهد.1-8 تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحاتهموار سازی سود:
به طور کلی هموارسازی سود عبارت است از اعمال نظر مدیریت شرکت در تقدم و تأخر ثبت حسابداری هزینه‌ها و درامدها و یا به حساب گرفتن هزینه‌ها یا انتقال ان‌ها به سال‌های بعد به طوری که باعث شود شرکت در طول چند سال مالی متوالی از روند سود بدون تغییرات عمده برخوردار باشد. هدف مدیریت این است که شرکت را در نظر سرمایه گذاران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *