مقالات

*18

دانشکده مهندسی
پایان نامهی کارشناسی ارشد در رشته
مهندسی هستهای – راکتورامکانسنجی کاربرد نانوسیالات به عنوان جاذب نوترون در خنک‌کننده اضطراری قلب رآکتور
به کوشش
بهنام بهزادی نژاد
استاد راهنما
دکتر محمدرضا نعمت الهی
بهمن 1392

به نام خدا
اظهارنامه
این‌جانب بهنام بهزادی نژاد دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشتهی مهندسی هسته‌ای گرایش رآکتور دانشگاه شیراز اظهار میکنم که این پایاننامه حاصل پژوهش خودم بوده و در بخشهایی که از منابع دیگران استفاده کردهام، نشانی دقیق و مشخصات کامل آن را ذکر نمودهام. همچنین اظهار میکنم که تحقیق و موضوع این پایاننامه تکراری نبوده و تعهد مینمایم که بدون مجوز دانشگاه دستاوردهای آن را منتشر ننموده و یا در اختیار غیر قرار ندهم. کلیه حقوق این اثر مطابق با آییننامه مالکیت فکری و معنوی متعلق به دانشگاه شیراز است.
نام و نام خانوادگی: بهنام بهزادی نژاد
تاریخ و امضاء:

تقدیم به
پدر و مادرم

سپاسگزاری
حال که این پایاننامه به سرانجام رسیده است بر خود واجب میدانم تا از اساتید گران‌قدر بخش مهندسی هسته‌ای، دکتر محمدرضا نعمت اللهی استاد راهنما، دکتر احمد پیروزمند استاد مشاور و دکتر عطاالله ربیعی داور ارجمند و همه کسانی که به نوعی این‌جانب را در راهبری، تهیه و تدوین این اثر یاری نموده‌اند، تشکر نمایم.
چکیده
امکانسنجی کاربرد نانوسیالات به عنوان جاذب نوترون
در خنک‌کننده اضطراری قلب رآکتور
به کوشش
بهنام بهزادی نژاد
راندمان و ایمنی نیروگاههای هسته‌ای در تعیین نقش و میزان استفاده از این نیروگاهها در آینده تعیین کننده میباشد. نیروگاههای امروزی دارای راندمانی بین 30 تا 40 درصد میباشند، که برای افزایش آن میبایستی توانایی انتقال حرارتی خنککننده را افزایش داد تا بتوان انتقال این گرمای تولیدی از قلب را فراهم کرد. به همین جهت تاکنون عمده فعالیتهای کاربرد ذرات نانو در قلب رآکتورها بر روی افزایش ضریب انتقال حرارت متمرکز شده است. از طرفی در قلب رآکتور هسته‌ای، همراه مبحث انتقال حرارت، مبحث نوترونیک نیز اهمیت بسیار بالایی دارد. خنککنندگی در شرایط اضطراری قلب، خنککننده علاوه بر جنبه خنککنندگی قلب میبایستی حاوی مواد جاذب نوترون نیز باشد که اغلب از اسید بوریک استفاده میشود. در این مطالعه امکان استفاده از نانوسیالات به جای اسید بوریک در خنک‌کننده قلب رآکتور هسته‌ای، عمدتا از دیدگاه نوترونیک، وبه صورت اجمالی از نقطه نظرات خوردگی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است، و سعی بر آن است تا یک نانوسیال مناسب برای استفاده در خنک‌کننده اضطراری رآکتور معرفی شود. در این پایاننامه نانوسیالات اکسید مس، اکسید هافنیوم، اکسید آلومینیوم، اکسید گادلینیوم، اکسید کادمیوم، مس و اکسید تیتانیوم مورد مطالعه قرار گرفتند. در قسمت بررسیهای نوترونیک مشخص شد که اکسید هافنیوم از نقطه نظر نوترونیک نسبت به دیگر نانوسیالات مورد آزمایش جایگزینی مناسب برای بوریک اسید است. از نقطه نظرات اقتصادی نیز اکسید هافنیوم در حد متوسط ویژگیهای لازم را نسبت به دیگر نانوسیالات مورد مطالعه برخوردار میباشد. برای انجام محاسبات نوترونیک از کد MCNPX و برای انجام محاسبات خوردگی از نرمافزارهای LCC و CDMS استفاده شده است.
کلمات کلیدی: نانوسیال، رآکتور هستهای، ضریب تکثیر، نرمافزار MCNPX، CDMS
فهرست مطالبعنوان صفحه
TOC o “1-3” h z u فصل اول: مقدمه PAGEREF _Toc396497355 h 1فصل دوم: پیشینه تحقیق2-1- مقدمه PAGEREF _Toc396497358 h 52-2- کارهای انجام شده: PAGEREF _Toc396497359 h 5فصل سوم: تئوری3-1- مقدمه PAGEREF _Toc396497361 h 133-2- کلیات PAGEREF _Toc396497362 h 133-3- انتقال حرارت در نانو سیالات PAGEREF _Toc396497363 h 153-2-1 مكانيسم‌هاي انتقال حرارت در نانو سيالات PAGEREF _Toc396497364 h 173-3- بررسی نوترونیک PAGEREF _Toc396497365 h 243-3-1- جاذب‌های شیمیایی PAGEREF _Toc396497366 h 263-4- بررسی خوردگی نانو سیالات PAGEREF _Toc396497367 h 313-4-1- اهمیت خوردگی در صنعت PAGEREF _Toc396497368 h 333-5- بررسی اقتصادی PAGEREF _Toc396497369 h 343-5-1- هزینه اولیه نانوسیال وتامین آن PAGEREF _Toc396497370 h 353-5-2-هزینه های خوردگی وپمپاژناشی ازوجود نانوسیالات PAGEREF _Toc396497371 h 36عنوان صفحه
3-6- معرفی کدهای مورداستفاده PAGEREF _Toc396497372 h 373-6-1- کد هسته‌ای MCNPX PAGEREF _Toc396497373 h 373-7- آشنایی با رآکتورهای هستهای PAGEREF _Toc396497375 h 42فصل چهارم: روشکار و مدلسازی4-1-مقدمه PAGEREF _Toc396497378 h 494-2- مدل‌سازی برای مطالعه نوترونیک PAGEREF _Toc396497379 h 504-2-1- معرفی کارت kcode: PAGEREF _Toc396497380 h 514-3-روش مطالعه خوردگی PAGEREF _Toc396497381 h 524-3-1- مقدمه PAGEREF _Toc396497382 h 524-3-2- شرایط مدل‌سازی PAGEREF _Toc396497383 h 544-4-مطالعه اقتصادی PAGEREF _Toc396497384 h 55فصل پنجم: نتایج5-1- مقدمه PAGEREF _Toc396497387 h 605-2- بررسی نوترونیک نانوسیالات PAGEREF _Toc396497388 h 615-2-1- اسید بوریک: PAGEREF _Toc396497389 h 615-2-2- خنک‌کننده حاوی نانو سیال مس در آب: PAGEREF _Toc396497390 h 625-2-3-خنک‌کننده حاوی نانو سیال اکسید تیتانیوم در آب: PAGEREF _Toc396497392 h 635-2-4-خنک‌کننده حاوی نانو سیال اکسید مس در آب: PAGEREF _Toc396497394 h 645-2-5-خنک‌کننده حاوی نانو سیال اکسید آلومینیوم در آب: PAGEREF _Toc396497396 h 655-2-6- خنک‌کننده حاوی نانو سیال اکسید هافنیوم در آب: PAGEREF _Toc396497398 h 665-2-7- خنک‌کننده حاوی نانو سیال کادمیم در آب: PAGEREF _Toc396497400 h 675-2-8- خنک‌کننده حاوی نانو سیال اکسید گادولینیوم در آب: PAGEREF _Toc396497402 h 68عنوان صفحه
5-2-9- تأثیر نانوسیال HfO بر ضریب تکثیر در وضعیت داغ رآکتور PAGEREF _Toc396497404 h 695-2-10- بحرانی کردم تنها با نانوسیال PAGEREF _Toc396497405 h 715-3- نتایج بررسی خوردگی PAGEREF _Toc396497406 h 725-3-1- نتایج مربوط به نانوسیال آلومینا (Al2O3) PAGEREF _Toc396497407 h 725-3-2- نتایج مربوط به نانوسیال مس (Cu) PAGEREF _Toc396497409 h 765-3-3-نتایج مربوط به نانوسیال تیتانیم دی‌اکسید (TiO2) PAGEREF _Toc396497411 h 794-3-4- نتایج مربوط به نانوسیال اکسید هافنیوم (HfO) PAGEREF _Toc396497413 h 815-3-5- مقایسه خوردگی ناشی از نانوسیالات متفاوت در یک ضریب تکثیر مشابه: PAGEREF _Toc396497415 h 835-4- نتایج بررسی اقتصادی نانوسیالات PAGEREF _Toc396497417 h 85فصل ششم: بحث در نتایج PAGEREF _Toc396497419 h 896-1-مقدمه PAGEREF _Toc396497420 h 906-2- نتیجه‌گیری بررسی نوترونیک PAGEREF _Toc396497421 h 916-3- نتیجه‌گیری بررسی خوردگی PAGEREF _Toc396497422 h 926-4- نتیجه‌گیری بررسی اقتصادی PAGEREF _Toc396497423 h 936-4-1- هزینه اولیه PAGEREF _Toc396497424 h 936-4-2- هزینه خوردگی PAGEREF _Toc396497425 h 946-5- نتیجه‌گیری نهایی PAGEREF _Toc396497426 h 946-6- پیشنهادات PAGEREF _Toc396497427 h 95فهرست مراجع PAGEREF _Toc396497428 h 96
فهرست جداول
عنوان صفحه
TOC h z u t “فهرست جداول,1” جدول 3-1 : انواع تالیهای موجود در کد MCNPX PAGEREF _Toc396496536 h 42جدول 3-2: مشخصات فنی راکتور بوشهر PAGEREF _Toc396496537 h 45جدول 4-1: هزینه اولیه نانوسیالات در مقایسه با بوریک اسید PAGEREF _Toc396496538 h 58جدول 5-1: نتایج تأثیر درصدهای حجمی مختلف نانوسیال مس بروی ضریب تکثیر PAGEREF _Toc396496539 h 62جدول 5-2: نتایج تأثیر درصدهای حجمی مختلف نانوسیال اکسید تیتانیوم بروی ضریب تکثیر PAGEREF _Toc396496540 h 63جدول 5-3: نتایج تأثیر درصدهای حجمی مختلف نانوسیال اکسید مس بروی ضریب تکثیر PAGEREF _Toc396496541 h 64جدول 5-4: نتایج تأثیر درصدهای حجمی مختلف نانوسیال اکسید آلومینیوم بروی ضریب تکثیر PAGEREF _Toc396496542 h 65جدول 5-5: نتایج تأثیر درصدهای حجمی مختلف نانوسیال اکسید هافنیوم بروی ضریب تکثیر PAGEREF _Toc396496543 h 66جدول 5-6: نتایج تأثیر درصدهای حجمی مختلف نانوسیال کادمیوم بروی ضریب تکثیر PAGEREF _Toc396496544 h 67جدول 5-7: نتایج تأثیر درصدهای حجمی مختلف نانوسیال اکسید گادولینیوم بروی ضریب تکثیر PAGEREF _Toc396496545 h 68جدول 5-8: مقدار خوردگی نسبت به سرعت سیال برای نانوسیال آلومینا PAGEREF _Toc396496546 h 72جدول 5-9: مقدار خوردگی نسبت به سرعت سیال برای نانوسیال مس PAGEREF _Toc396496547 h 76جدول 5-10: مقدار خوردگی نسبت به سرعت سیال برای نانوسیال تیتانیوم دی‌اکسید PAGEREF _Toc396496548 h 79عنوان صفحه
جدول 5-11: مقدار خوردگی نسبت به سرعت سیال برای نانوسیال اکسید هافنیوم در زمان‌های مختلف PAGEREF _Toc396496549 h 81جدول 5-12: مقدار موردنیاز از هر نانوسیال برای داشتن ضریب تکثیر 0.9 PAGEREF _Toc396496550 h 83جدول 5-13: قیمت یک تن از نانوسیالات در مقایسه با بوریک اسید PAGEREF _Toc396496551 h 86
TOC h z u t “فهرست جداول؛1”

فهرست اشکالعنوان صفحه
TOC h z t “فهرست شکلها,1” شکل 1-1: فلوچارت مراحل انجام پایان‌نامه PAGEREF _Toc396497803 h 3شکل 3-1: مقیاسی از ذرات نانوسیال PAGEREF _Toc396497804 h 16شکل3-2: پارامترهای مختلف بروی مختصات کروی نانوسیال PAGEREF _Toc396497805 h 18شکل 3-3: تغییرات ضریب انتقال گرمای نسبی با درصد حجمی نانوسیال PAGEREF _Toc396497806 h 20شکل3-4: تأثیر ارزش راکتیویته و عمق میله‌های کنترل بر روی دانسیته توان محوری PAGEREF _Toc396497807 h 28شکل 3-5: ارزش راکتیویته محاسبه شده بورون محلول برای سه نوع رآکتور pwr PAGEREF _Toc396497808 h 30شکل3-6: نمايي از قلب راکتور بوشهر PAGEREF _Toc396497809 h 44شکل4-1: نمایی از محیط نرم‌افزار CDMS PAGEREF _Toc396497810 h 52شکل 4-2: نمایش نتایج خروجی توسط FREECORP PAGEREF _Toc396497811 h 53شکل4-3: نمودار سرعت سیال نسبت به دور گردش پمپ در دقیقه PAGEREF _Toc396497812 h 54شکل4-4: تغییر غلظت بوریک اسید در ورودی و خروجی رآکتور نسبت به زمان PAGEREF _Toc396497813 h 56شکل 4-5: تغییرات غلظت نانوسیالات معادل بوریک اسید در طول زمان PAGEREF _Toc396497814 h 57شکل 4-6: تغییرات توان پمپاژ با درصد حجمی نانوسیال PAGEREF _Toc396497815 h 57شکل 4-7: تغییرات افت فشار با درصد حجمی نانوسیال PAGEREF _Toc396497816 h 58شکل5-1: نمودار تغییر میزان ضریب تکثیر مؤثر با تغییر غلظت نانو سیال مس PAGEREF _Toc396497817 h 62شکل 5-2: نمودار تغییر میزان ضریب تکثیر مؤثر با تغییر غلظت نانو سیال مس PAGEREF _Toc396497818 h 63شکل 5-3: نمودار تغییر میزان ضریب تکثیر مؤثر با تغییر غلظت نانو سیال مس PAGEREF _Toc396497819 h 64شکل 5-4: نمودار تغییر میزان ضریب تکثیر مؤثر با تغییر غلظت نانو سیال آلومینیوم PAGEREF _Toc396497820 h 65عنوان صفحه
شکل 5-5: نمودار تغییر میزان ضریب تکثیر مؤثر با تغییر غلظت نانو سیال هافنیوم PAGEREF _Toc396497821 h 66شکل 5-6: نمودار تغییر میزان ضریب تکثیر مؤثر با تغییر غلظت نانو سیال کادمیوم PAGEREF _Toc396497822 h 67شکل 5-7: نمودار تغییر میزان ضریب تکثیر مؤثر با تغییر غلظت نانو سیال گادلینیوم PAGEREF _Toc396497823 h 68شکل5-8: تغییرات ضریب تکثیر با درصد اکسید هافنیوم از حالت بحرانی PAGEREF _Toc396497824 h 69شکل5-9: تغییرات ضریب تکثیر با درصد اکسید هافنیوم از حالت بحرانی PAGEREF _Toc396497825 h 70شکل5-10: تغییرات ضریب تکثیر با درصد وزنی اکسید هافنیوم از حالت بحرانی PAGEREF _Toc396497826 h 71شکل5-11: میزان از دست رفتن جرم لوله در اثر حرکت سیال حاوی نانوسیال آلومینا PAGEREF _Toc396497827 h 73شکل5-12: تأثیر غلظت‌های متفاوت آلومینا بروی اصطکاک دیواره لوله PAGEREF _Toc396497828 h 74شکل 5-13: تأثیر غلظت‌های متفاوت آلومینا بروی فرسایش دیواره لوله PAGEREF _Toc396497829 h 75شکل 5-14: میزان از دست رفتن جرم لوله در اثر حرکت سیال حاوی نانوسیال مس PAGEREF _Toc396497830 h 76شکل5-15: تأثیر غلظت‌های متفاوت نانوسیال مس بروی اصطکاک دیواره لوله PAGEREF _Toc396497831 h 77شکل 5-16: تأثیر غلظت‌های متفاوت نانو سیال مس بروی فرسایش دیواره لوله PAGEREF _Toc396497832 h 78شکل 5-17: : میزان از دست رفتن جرم لوله در اثر حرکت سیال حاوی نانوسیال تیتانیوم دی‌اکسید PAGEREF _Toc396497833 h 79شکل 5-18 : تأثیر غلظت‌های متفاوت نانوسیال تیتانیوم دی‌اکسید بروی اصطکاک دیواره لوله PAGEREF _Toc396497834 h 80شکل 5-19: تأثیر غلظت‌های متفاوت نانوسیال تیتانیوم دی‌اکسید بروی فرسایش دیواره لوله PAGEREF _Toc396497835 h 80شکل 5-20: میزان از دست رفتن جرم لوله در اثر حرکت سیال حاوی نانوسیال اکسید هافنیوم PAGEREF _Toc396497836 h 81شکل 5-21: تأثیر غلظت‌های متفاوت نانوسیال اکسید هافنیوم بر روی اصطکاک دیواره لوله PAGEREF _Toc396497837 h 82شکل 5-22: تأثیر غلظت‌های متفاوت نانو سیال اکسید هافنیوم بر روی فرسایش دیواره لوله PAGEREF _Toc396497838 h 83عنوان صفحه
شکل 5-23: میزان فاکتور اصطکاک ناشی از نانوسیالات مختلف با مقادیر آمده در جدول 5-7 PAGEREF _Toc396497839 h 84شکل 5-24: تغییرات غلظت بوریک اسید در مقایسه با اکسید هافنیوم نسبت به زمان PAGEREF _Toc396497840 h 85شکل 5-25: هزینه اولیه نانوسیال اکسید هافنیوم PAGEREF _Toc396497841 h 86شکل 5-26: هزینه کلی خوردگی برای یک متر لوله در نیروگاه هسته‌ای PAGEREF _Toc396497842 h 87شکل 5-27: تغییر در توان پمپاژ در اثر وجود نانوسیال با درصدهای حجمی مختلف PAGEREF _Toc396497843 h 87شکل 5-28: تغییر در افت فشار در اثر وجود نانوسیال با درصدهای حجمی مختلف PAGEREF _Toc396497844 h 88شکل 6-1: تغییرات ضریب تکثیر نسبت به درصدهای حجمی مختلف نانوسیال PAGEREF _Toc396497845 h 91شکل 6-2: تغییرات نرخ خوردگی برای نانوسیالات مختلف در طول زمان PAGEREF _Toc396497846 h 92شکل 6-3: هزینه اولیه نانوسیالات مورد بررسی PAGEREF _Toc396497847 h 93شکل 6-4: هزینه خوردگی ناشی از وجود نانوسیالات مختلف در آب PAGEREF _Toc396497848 h 94 TOC h z t “فهرست شکلها؛1”

فهرست اختصاراتMCNPX Monte Carlo N-Particle eXtended
Nu Nusselt Number
Re Reynolds Number
Pr Prandel Number
FSAR Final Safety Analysis ReportNPSH Net Positive Suction Head
BNPP Bushehr Nuclear Power Plant
K Conductivity Constant
∅Heat Flux
LCC Life Cycle Costing
CDMS Corrosion Data Manager Software
فصل اول

1720215315595
مقدمه1-1- کلیات
در سالهای اخیر استفاده از انرژی هسته‌ای برای تولید برق افزایش یافته و همچنین در حال افزایش است. نیروگاه‌های هسته‌ای در آینده‌ای نه چندان دور منبع اصلی تولید برق خواهند بود. در نیروگاه هسته‌ای انرژی حاصل از شکافت هسته‌ای آب را گرم کرده و سپس این آب که در مدار اول است آب موجود در مدار دوم را بخار کرده و بخار با وارد شدن به توربین باعث گردش آن و تولید برق می‌شود. با این حساب انتقال کامل گرما از مدار اول به مدار دوم امری بسیار مهم است و هرچه اتلاف گرما کمتر باشد بازدهی بیشتری خواهیم داشت. نیروگاه‌های امروزی با راندمانی بین 30 تا 40 درصد کار می‌کنند. به عنوان مثال نیروگاه هسته‌ای بوشهر 3000 مگاوات توان حرارتی آن است درحالی‌که توان الکتریکی آن 1000 مگاوات است. از گذشته تحقیقات زیادی برای بالا بردن ضریب انتقال حرارت آب که به عنوان خنک‌کننده در بسیاری از رآکتورها است انجام شده است. یکی از راه‌های افزایش ضریب انتقال حرارت سیال منتقل‌کننده حرارت، استفاده از نانو سیالات است. به این شکل که نانوذراتی که دارای ضریب انتقال حرارت خوبی هستند، مانند نانو ذرات مس را به سیال پایه با درصدهای حجمی مشخصی اضافه می‌کنند. این کار باعث افزایش قابل‌توجه ضریب انتقال حرارت سیال پایه می‌شود. در رآکتور هسته‌ای مسئله پیچیده‌تر است و سیال پایه علاوه بر ضریب انتقال حرارت بالا باید دارای ویژگی‌های دیگری نیز باشد. از این ویژگی‌ها می‌توان به نقش کندکنندگی سیال خنک‌کننده اشاره کرد که نقش سیال پایه را دوگانه می‌کند. در رآکتورهای اتمی برای کنترل راکتور علاوه بر میله‌های کنترل از سموم محلول در خنک‌کننده نیز استفاده می‌کنند. در رآکتورهای آبی اسید بوریک را به آب با غلظت‌های مشخصی اضافه می‌کنند. بورون موجود در اسید بوریک یک سم نوترونی قوی است که سطح مقطع جذب نوترون بالایی دارد. همچنین مسئله اقتصادی اضافه کردن نانوسیال به سیال پایه از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر نانوسیالی را بیابیم که هم باعث افزایش انتقال حرارت شود و هم بتواند نقش بوریک اسید را بازی کند و هم توجیه اقتصادی داشته باشد گامی بزرگ برداشته‌ایم. بر این اساس در این مطالعه سعی داریم نانوسیالاتی که از نظر انتقال حرارت مناسب می‌باشند و در مطالعات مورد توجه قرارگرفته‌اند را از نظر نوترونیک، اقتصادی و خوردگی مورد بررسی قرار دهیم و نانو سیالی که به هدف گفته‌شده ما نزدیک باشد را به عنوان نانوسیال ایدهآل معرفی کنیم. برای این کار از نرم‌افزارهایی برای انجام مطالعات نوترونی، خوردگی و اقتصادی استفاده می‌کنیم. از این نرم‌افزارها می‌توان به MCNPX برای انجام مطالعات نوترونیک و CDMS و FREECORP برای مطالعات خوردگی اشاره کرد. نرم‌افزارهای مورداستفاده به‌تفصیل در فصل‌های بعد معرفی خواهند شد. در شکل 1-1 فلوچارت مراحل انجام پایان‌نامه نشان داده‌شده است.

شکل 1-1: فلوچارت مراحل انجام پایان‌نامهفصل دوم

18726151974215
پیشینه تحقیق2-1- مقدمهتاکنون مطالعات بسياري به‌منظور بررسي  خواص مثبت نانو سيالات صورت گرفته است تحقيق لي ات ال  در سال 1999 نشان‌دهنده ارتقا قابل ملاحظه رسانايي حرارتي نانوسيالات محتوي آب و اتيلن، گليکول همراه با نانو ذرات اکسيد آلومينيم و اکسيد مس در دماي اتاق می‌باشد]1[.
2-2- کارهای انجام شدهافزايش رسانايي گرمايي يک موفقيت قابل تحسين را براي استيمن ات ال  به ارمغان  آورد ، هنگامي که آن‌ها افزايش رسانايي را تا 40% با افزودن تنها 4% از نانو ذرات مس خالص با ابعاد متوسط کمتر از 10 نانومتر حاصل نمود. چنين گزارش شد که رسانايي گرمايي نانوذرات می‌تواند بيش از 20% افزايش داده شود در يک پژوهش ديگر داس ات ال  نشان داد که رسانايي گرمايي نانو سيالت در دماهاي بالاتر افزايش بيشتري می‌یابد که کاربرد آن را در سردسازی جریان‌های حرارتي بالا مطلوب‌تر می‌نماید]2[.
در اين پژوهش اين افزايش از 2% به 36% رسيده است هنگامي که دماي اکسيد نانوذرات معلق از 21 درجه سانتی‌گراد به 51 درجه سانتی‌گراد افزايش دادند (با غلظت حجمي 1% و 4%) کار پژوهشي پاتل ات ال  با نانوذرات طلا و نقره با قطر 20-10 نانومتر انجام شد آزمایش‌های آن‌ها نيز تأثيرات شديد دما را بر روي رسانايي گرمايي از 5% به 221% در بازه حرارتي 60-30 درجه سانتيگراد نشان داد ]2[.
کلبنسکي ات ال ]3[ نيز مکانیسم انتقال حرارت در نانو سيالات را بررسي نمود و دلايل احتمالي افزايش رسانايي گرمايي نانوسيالات را ارائه کرد: اين دلايل شامل اثرات سايز کوچک، تراکم و تجمع نانوسيالات می‌باشد.
افزايش رسانايي حرارتي نانوسيالات به محققان اين فرصت را می‌دهد تا پژوهش‌های وسیع‌تری را در اين زمينه انجام دهند. افزايش واقعي قابليت انتقال حرارت را می‌توان در شرايط همرفتي نشان داد و مقالات اندکي  به بحث درباره‌ی کارايي انتقال  حرارت همرفتي نانوسيالات پرداخته‌اند. ژوان و روتزل  دو راهکار متفاوت براي روابط انتقال حرارت نانوسيالات ارائه نمودند. يک راهکار مرسوم، در نظر گرفتن نانوسيالات به عنوان سيال تک فاز می‌باشد و راهکار ديگر لحاظ نمودن ويژگي چند فاز بودن نانوسيالات و نانوذرات پراکنده می‌باشد. سپس ژوان و لي  نتايج بررسی‌های خود را درباره‌ی ویژگی‌های جريان انتقال حرارت همرفتي منتشر نمودند. آن‌ها انتقال حرارت همرفتي نانو سيالاتي را که متشکل از آب غير يونيزه و ذرات مس با قطر کمتر از 10 نانومتر و با درصد حجم 0.3، 0.5، 0.82، 1، 1.2، 1.5، 2 درصد از کل سيال اندازه‌گیری نمودند و دريافتند که ضريب انتقال حرارت همرفتي نانوسیالات از 6% به 39% افزايش می‌یابد ]4[.
ون ودينگ ]5[ انتقال حرارت نانو سيال آب و اکسيد آلومینیوم را در جريان لایه‌ای تحت شار حرارتي ثابت ديواره مشاهده نمودند و دريافتند که افزايش حرارت نانو سيال با تغييرات عدد رينولدز و غلظت نانوذرات  خصوصاً در ناحیه‌ی ورودي رابطه‌ی مستقيم دارند اخیراً يانگ ات ال راندمان انتقال حرارت نانوسيالات گرافيت را براي جريان لایه‌ای در يک تيوپ دايروي بررسي نمودند.
نجوين سيتي ات ال  ]6[ رفتار انتقال ارتقاء انتقال حرارت نانوسيال اکسيد آلومینیوم را براي يک سيستم گرم‌کننده مورد پژوهش قرار دادند آن‌ها دریافتند که ضريب انتقال حرارت تا 40% در مقايسه با سيال اصلي افزايش نشان می‌دهد.
به تازگي داس ات ال، ونگ  و موجومدار، تريساکسري وي  و ونگويسس  ]7[ پژوهش‌های اخير درباره جريان سيال و ویژگی‌های انتقال حرارت نانوسيالات را در رسانايي، جريان همرفتي تحميلي و آزاد و جوش را مورد بازبيني قرار دادند و به فرصت‌های موجود براي نياز به مطالعات آينده اشاره نمودند. ونويسس مقالات منتشرشده‌ای را که درباره‌ی مباحث آزمايشي و تئوري انتقال حرارت همرفتي تحميلي نانوسيالات می‌باشند را بازنگري نموده و مورد بررسي قرار دادند.
از طرف دیگر تعداد زیادی از محققان گزارش کردند که انتقال حرارت با نانو سیال افزایش مییابد به‌طور مثال لیو ژان یک مطالعه تجربی برای بررسی انتقال حرارت جابجایی و خواص جریان نانو سیال را پیگیری نمودند. نتایج آن‌ها نشان میدهد که ضریب انتقال حرارت جابجایی و خواص جریان نانو سیال با سرعت افزایش پیدا می‌کند و همچنین کسر حجمی، بخش‌های نانو  و از پایه آب در سرعت جریان مشابه بزرگ‌تر است.
داس و همکاران به‌طور تجربی نشان دادند که  هدایت گرمایی نانو سیالات با افزایش دما افزایش مییابد آن‌ها مشاهده کردند که 2 تا 4 درصد هدایت گرمایی افزایش مییابد که میتواند در دماهای 21 تا 52 درجه سانتی‌گراد به دست بیاید ]7[.
در مقایسهی بررسیهای تحقیقی وابستگی استفاده از نانو سیالات در انتقال حرارت جابجایی، مطالعات اندکی در استفاده از نانو سیالات در جابجایی آزاد یافت میشود.
خانافر و همکاران ]8[ مطالعات عددی برای تعیین انتقال حرارت جابجایی طبیعی نانو سیالات در محفظه تحت قیود فیزیکی مختلف را پی گیری کردند. نتایج آن‌ها نشان داد که عدد ناسلت متوسط با افزایش کسر حجمی برای اعداد گراشف مختلف افزایش مییابد.
کیم و همکاران ]9[ یک فاکتور برای توصیف اثربخش نانویی روی بی‌ثباتی جابجایی و مشخصه‌های انتقال حرارت یک سیال مبنا را پیشنهاد کردند. این فاکتور جدید شامل تأثیر نسبت قابلیت هدایت نانو ذرات به سیال پایه، فاکتور شکل نانو ذرات، کسر حجمی نانو ذرات و نسبت ظرفیت گرمایی آن میشود. نتایج آن‌ها نشان میدهد که ضریب انتقال حرارت در حضور نانو سیال با افزایش کسر حجمی نانوساختار ها افزایش مییابد.
افزایش انتقال حرارت جابجایی با استفاده از نانوسیالات توسط نینا و همکاران و نینا و روتا به‌طور تجربی مشاهده شده است.
در طرف دیگر رحیمی و همکاران ]10[ به صورت تجربی دریافتند که حضور نانوساختار (cuo,Al2o3) در آب بر مبنای نانو سیال در داخل استوانه‌ی افقی ضریب جابجایی طبیعی را با افزایش کسر حجمی نانو ذرات، چگالی نانوذره و همچنین نسبت منظری استوانه کاهش مییابد.
هاشمی و همکاران ]11[ به‌طور تجربی گزارش کردند که ضریب جابجایی طبیعی با افزایش تجمع نانوساختارها کاهش مییابد.
گرگوری و همکاران]12[ جابجایی طبیعی را با میکروساختارAl2o3  (تقریباً 250 nm) آب ساکن در محفظه آزمایش کردند. به نظر میرسد که نتایج آن‌ها تأثیر ناچیز ساختارها را روی مقدار عدد ناسلت برای یک محفظه عمودی را شامل میشود. به‌هرحال برای محفظه افقی یک کاهش در عدد ناسلت در مقایسه با حضور آب خالص در عدد رایلی و تجمع ساختارهای بیشتر وجود دارد. نویسندگان، این رفتار غیرعادی را به لایه گذاری نسبت میدهند.
استندبرگ و همکاران]13[ بررسی‌های تجربی روی جابجایی‌های طبیعی نانو سیالات در محفظه عمودی برای اندازه‌های مختلف  و کسر حجمی متفاوت نانو ذرات Al2o3 در بازه 1/0% تا 4% و عدد رایلی در بازه‌ی 105 تا 108 انجام داده‌اند. تنزل اصولی انتقال حرارت در نانوسیالات  شامل نانو ذرات با کسر حجمی بزرگ‌تر از 2% در خارج بازه‌ی عدد رایلی در نتایج آن‌ها مشاهده شد.
به‌هرحال افزایش انتقال حرارت به‌اندازه‌ی 18% با آب خالص که برای نانوسیال حاوی تجمع نانو ذرات 1/0% در رایلی های بالابود نمایش داده شد. معمولاً مدل تئوری قابل قبولی برای بررسی هدایت غیرعادی نانوسیالات وجود ندارد.
بسیاری از محققان هدایت نانو سیالات را بر مبنای قابلیت جابجایی سیال و نانوذرات، شکل نواحی سطح نانوذرات و کسر حجمی و دما قرار داده‌اند.
کبلینسکی و همکاران]14[ و ایستمن و همکاران]15[ مکانیسم‌هایی برای افزایش انتقال حرارت جابجایی پیشنهاد کردند که شامل حرکت براونی نانو ذرات، سطح لایه‌ای مولکولی مایع در مایع جزء وصل‌کننده، انتقال گرما با نانوذرات و تأثیر بر روی دسته‌ی نانوذرات بودند. آن‌ها دلیل آوردند که تأثیر رفتار براونی میتواند بسته به ورودی بزرگ‌تر پخش گرما در مقایسه با پخش براونی ناچیز در نظر گرفته شود.
ایوانس و همکاران اثبات کردند که تأثیر هیدرودینامیکی مربوط به حرکت براونی اثر عکس بر روی هدایت گرمایی نانوسیالات هنگام استفاده از شبیه‌سازی دینامیکی مولکولی و تئوری سینتیک ساده دارد.
تأثیر لایه‌های میانجی جامد یا مایع در افزایش هدایت گرمایی نانوسیالات توسط بسیاری از محققان به صورت تئوری بررسی‌شده است. به‌طور مثال یوو چوی یک مدل تئوری برای بررسی اثر لایه‌های میانجی  مایع و جامد روی مدل Hamilton-Crosser برای توقف ساختارهای نانو کروی پیشنهاد کردند. آن‌ها تلاش کردند که اثبات کنند لایه‌های میانجی جامد و مایع نقش مهمی در تقویت هدایت گرمایی نانوسیالات به‌واسطه‌ی مدل Hamilton-Crosser بازی می‌کنند. به‌هرحال مدل پیشنهادی آن‌ها قادر به پیش‌بینی رفتار غیرخطی هدایت گرمایی نانوسیالات نبود.
بررسی تأثیر بین نانوذره و سیال پایه نیز انجام‌گرفته است. ژو یک مدل بهینه برای تأثیر هدایت گرمایی مؤثر نانوسیالات  بر پایه‌ی تئوری ماکسول (تئوری (تضاد) قطبش میانگین) ایجاد کرد. ژو فرض کرد که مدل توسعه‌یافته میتواند افزایش غیرعادی قابلیت هدایت گرمایی در نانوسیالات را تفسیر کند ]16[ .
بر پایه شبیه‌سازی دینامیک مولکولی  و ارتباط ساده‌ی مایع –جامد، ژو و همکاران توضیح دادند که لایه‌های اتم مایع در حدفاصل مایع – جامد تأثیر قابل ملاحظه روی خواص انتقال گرما ندارند.
چیزی که می‌توان از اطلاعات ذکرشده متوجه شد این است که نه حرکت براونی و نه لایه‌های میانجی نمیتوانند مکانیسم‌های غالب باشند و از تجربه و بررسی و تحلیل روی افزایش انتقال حرارت هنگام استفاده از نانوسیالات در تضاد هستند هم در جابجایی طبیعی و هم اجباری: بنابراین، تحقیقات تئوری و تجربی در توضیح پایه‌های امکان افزایش انتقال حرارت وقتی از نانوسیال استفاده میشود، ضروری می‌باشد. توصیف قوی رفتار غیرعادی برای نانوسیالات که شامل قابلیت هدایت و ویسکوزیته بالا می‌باشد، وجود ندارد ]17[ .
نتايج آزمايش‌هايي که در رابطه با نحوة انتقال حرارت بر روي چندين نمونه نانوسيال انجام شد، نشان می‌دهد که عملکرد نانوسيالات در انتقال حرارت عموماً بيشتر از آن چيزي است که به‌صورت نظري پیش‌بینی‌شده است. اين واقعيت يک کشف اساسي در مسئلهی انتقال حرارت مي‌باشد.
درصد افزايش هدايت گرمايي ذرات مس، اکسيد مس و آلومينيم در اتيلن گليکول (EG) همچنين نمايش افزايش هدايت گرمايي نانولوله‌هاي کربني چندجداره در روغن و تطبيق آن با نظريه ماکسول از نانوسيالات مي‌توان به‌منظور توسعهی سيستم‌هاي کنترل حرارت در بسياري کاربردها ازجمله وسايل نقلیه‌ی سنگين استفاده نمود. کنترل حرارت يکي از عوامل کليدي در فناوري‌‌هاي مربوط به محصولاتي مانند پيل‌ سوختي و وسايل نقلیه دوگانهسوز-الکتريکي مي‌باشد که بيشتر آن‌ها تحت دماهاي عمدتاً کمتر از دماي موتورهاي احتراق داخلي متداول، عمل مي‌کنند ]14[ .
بنابراين نياز مبرمي به توسعه سيالات انتقال‌دهندة حرارت با هدايت گرمايي خيلي بالا و نيز انتقال اين فناوري به صنايع خودرو وجود دارد. اخیراً پژوهش‌هايي در مورد نانوسيالات فلزي حاوي نانوذراتِ مسِ با قطرِ کمتر از 10 نانومتر که در اتيلن گليکول پخش شده بودند انجام شده است. اين پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در جزء حجمي بسيار اندکي از نانوذرات، رسانايي گرمايي مي‌تواند بيشتر از قابليت رسانايي صرف خود سيال و يا نانوسيالات اکسيدي (مانند اکسيد مس و اکسيد آلومینیوم با قطر متوسط ذرات 35 نانومتر) باشد. همان‌طور که در نمودار 1 نشان داده‌شده است. به علت اينکه تاکنون هیچ‌کدام از نظريه‌هاي معمول اثرات ناشي از قطر ذرات و يا هدايت آن‌ها بر روي ميزان هدايت نانوسيالات را پيش‌بيني نکرده‌اند، اين نتايج غير منتظره است ]14[.
اخیراً نانوسيالاتي حاوي نانولوله كربني ساخته شده‌اند و نتايج آزمايش‌هاي انجام شده بر روي اين نانوسيالات نشان داده است که وجود نانولوله‌ها در يک سيال، هدايت گرمايي آن را به‌طور چشمگيري افزايش می‌دهد.
جالب‌تر آنکه افزايش هدايت گرمايي مربوط به نانولوله يک گام از پیش‌بینی‌های انجام شده به وسيلة نظريه‌‌هاي موجود فراتر است. از اين گذشته نمودار هدايت گرمايي اندازه‌گيري شده برحسب حجم‌هاي جزئي، به‌صورت غيرخطي مي‌باشد حال‌آنکه تئوري‌هاي رايج به‌وضوح وجود يک نسبت خطي را ميان اين دو پارامتر نشان داده بودند.
از ویژگی‌های کليدي نانوسيالات که تاکنون کشف‌شده‌اند مي‌توان هدايت‌هاي گرمايي بسيار بالاتر از آنچه که سوسپانسيون‌هاي مرسوم از خود نشان داده بودند، وجود نسبت غیرخطی ميان هدايت گرمايي و غلظت نانولوله‌هاي کربني در نانوسيالات و نيز وابستگي شديد هدايت گرمايي به دما و افزايش چشمگير در شار حرارتي بحراني را نام برد. هر کدام از اين ويژگي‌ها در جاي خود براي سيستم‌هاي حرارتي بسيار مطلوب مي‌باشند و در کنار هم نانوسيالات را بهترين کانديدا براي توليد سردکننده‌هاي مبتني بر مايع مي‌نمايند. اين يافته‌ها همچنين وجود محدوديت‌هاي اساسي در مدل‌های انتقال گرمايي متداول براي سوسپانسيون‌هاي جامد/ مايع را به‌وضوح نشان می‌دهد.
ازجمله عوامل انتقال حرارت در نانوسيالات، عبارت‌اند از: حرکت نانوذرات، سطح مولکولي لايه‌اي مايع در سطح مشترک مايع با ذرات، انتقال حرارت پرتابه‌اي در نانوذرات و تأثير خوشه‌اي شدن نانوذرات ازجمله عوامل انتقال حرارت در نانوسيالات مي‌باشند.
يک پروژة جديد با هدف کشف پارامترهاي کليدي که در تئوري‌هاي موجود و مفاهيم بنيادي مکانیسم‌های افزايش انتقال حرارت نانوسيالات ازقلم‌افتاده‌اند و نيز کشف مبناي تئوري براي افزايش غیرعادی هدايت گرمايي نانوسيالات در جولاي سال 2000 با حمايت وزارت انرژي آمريكا و مرکز انرژي علوم پايه به تصويب رسيد.
ساختار نانوذرات در نانوسيالات در حال بررسي و آزمايش بوسيلة منبع فوتوني پيشرفتة آزمايشگاه ملي آرگون مي‌باشد. طبق نتايج گزارش شده از دانشگاه A&M تگزاس، اين دانشگاه در حال مطالعه بر روي ارتباط بين جنبش نانوذرات و افزايش انتقال حرارت در آن‌ها مي‌باشد. با استفاده از نتايج جمع‌آوری‌شده، توسعة يک مدل جديد انتقال انرژي در نانوسيالات که وابسته به اندازة نانوذره، ساختار و تأثير پويايي بر روي خصوصيات حرارتي نانوسيالات مي‌باشد، امکان‌پذیر شده است ]16[.
اين نحوهی ارتباط رشته‌هاي مختلف علمي و پروژه‌هاي مشترک منجر به کشف مرزهاي جديدي در تحقيقات ترموفيزيک براي طراحي و مهندسي در زمينهی توليد خنک‌کننده‌ها خواهد گرديد. تحقيق در مورد نانوسيالات مي‌تواند به يک پيشرفت غير منتظره در زمينة سيستم‌هاي ترکيبي مايع/جامد، براي کاربردهاي بي‌شمار مهندسي ازجمله خنک‌کننده‌هاي اتومبيل‌ها و کاميون‌هاي سنگين بيانجامد. از عمده‌ترين تأثيرات اين تحقيقات مي‌توان به بيشتر شدن کارايي انرژي، کوچک‌تر و سبک‌تر شدن سيستم‌هاي حرارتي، کمتر شدن هزينه‌هاي عملياتي و پاک‌سازي محیط‌زیست اشاره نمود]16[..
فصل سوم

20250152560955
تئوری3-1- مقدمهدر این فصل تئوری حاکم بر پایاننامه و همچنین معرفی کدهای مورداستفاده آورده شده است.
3-2- کلیاتفرایند شکافت هسته‌ای شامل میلیاردها واکنش بسیار سریع بوده و میزان انرژی بسیار زیادی آزاد می‌کند. یک رآکتور هسته‌ای را می‌توان یک بمب اتم در نظر گرفت که واکنش آن کنترل شده باشد. شروع‌کننده واکنش هسته‌ای ذره نوترون می‌باشد که با برخورد به ماده شکافت پذیر آن هسته را به دو هسته سبک‌تر و میانگین 2.54 عدد نوترون تبدیل می‌کند که مقدار قابل ملاحظه‌ای انرژی از این واکنش آزاد می‌شود. ازاین‌رو کنترل تعداد نوترون‌های تولیدی و مصرفی در کل واکنش اهمیت زیادی دارد. در رآکتور هسته‌ای در شرایط پایا سعی در برابر نگه‌داشتن تعداد نوترون مصرفی و تولیدی است. نسبت نوترون‌های تولیدی در هر واکنش به نوترون‌های مصرفی را به عنوان ضریب تضاعف معرفی می‌کنیم که مقدار آن در حالت پایا می‌بایست برابر 1 باشد تا واکنش هسته‌ای به شکل کنترل‌شده‌ای انجام شود. برای کنترل کردن مقدار ضریب تضاعف از ابزارهای گوناگونی استفاده می‌شود. ابزارهایی که قابلیت جذب نوترون را دارند. این کار با وارد کردن موادی که جاذب نوترون هستند به داخل قلب رآکتور صورت می‌گیرد؛ یعنی ما واکنش را با موادی که قابلیت جذب نوترون دارند کنترل می‌کنیم. این مواد جاذب نوترون به صورت میله‌های کنترل که میزان ورود آن به داخل قلب قابل‌کنترل است و به‌صورت محلول در آب که غلظت آن قابل‌کنترل است به قلب وارد می‌شوند. یکی از این مواد جاذب نوترون هسته بورون است که به صورت ترکیب اسید بوریک به آب خنک‌کننده قلب رآکتور اضافه می‌شود و میزان آن با توجه به کارکرد رآکتور متغیر است. پس ما با ابزارهایی چون سم‌های جاذب نوترونی در قالب میله‌های کنترل و مواد محلول در آب سعی در ثابت نگه‌داشتن مقدار نوترون تولیدی و مصرفی داریم. از مسائل مهم دیگری که در رآکتور هسته‌ای نیروگاه‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است توانایی دفع گرمای تولیدی از قلب رآکتور است که در میله‌های سوخت و ازشکافت ماده شکافت پذیر تولید می‌شود. خنک‌کننده راکتورهای هسته‌ای می‌تواند مواد گوناگونی نظیر آب، فلز مذاب و گاز باشد که انتخاب نوع خنک‌کننده به نوع رآکتور بستگی دارد. خنک‌کننده معمول راکتورها را می‌توان آب در نظر گرفت. به دلیل مسائلی ازجمله سطح انتقال حرارت محدود و میزان گرمای تولیدی بسیار بالا ضریب انتقال حرارت سیال خنک‌کننده از اهمیت بالایی برخوردار است که هر چه میزان بیشتری باشد یعنی سیال قابلیت دفع گرمای بیشتری دارد و سیال مناسب‌تری است. انتخاب نوع خنک‌کننده رآکتور هسته‌ای تابع مسائل گوناگون و پیچیدهای است که انتخاب سیال خنک‌کننده را بسیار پیچیده می‌کند. از این مسائل دو مسئله‌ی رفتار سیال خنک‌کننده در مواجهه با نوترون (قابلیت جذب نوترون) و میزان ضریب انتقال حرارت آن از اهمیت بیشتری برخوردارند. پس باید با درنظر گرفتن این مسائل نوع سیال خنک‌کننده را انتخاب کرد. در بسیاری از راکتورها از آب به عنوان خنک‌کننده استفاده می‌شود که برای کنترل خاصیت جذب نوترون آن از سم‌های نوترونی محلول در آن مانند اسید بوریک استفاده می‌شود؛ و برای افزایش ضریب انتقال گرمای آن از نانوسیالات استفاده می‌شود که در آب معلق بوده و باعث افزایش ضریب انتقال حرارت خنک‌کننده می‌شوند که با تازگی از اهمیت بالایی برخوردار بوده که مطالعات گوناگونی بروی آن انجام شده است. چون مواد محلول در آب بر روی ضریب تضاعف کلی قلب تأثیر می‌گذارند در هنگام انتخاب نوع و مقدار نانو سیالات باید این مسئله در نظر گرفته شود ]17[.
چون میزان ضریب تضاعف هم از نظر ایمنی و هم از نظر اقتصاد نوترونی اهمیت بالایی دارد، در این پروژه سعی در مطالعه‌ تأثیر نانوسیالات مناسب بر روی ضریب تضاعف و خاصیت جذب نوترونی آن‌ها داریم. چون در این پروژه از دید نوترونی و هسته‌ای قصد مطالعه نانوسیالات را داریم انتخاب نانوسیالات از دیدگاه انتقال حرارتی را بر مبنای مطالعات پیشین انجام می‌دهیم. به این شکل که از مطالعات و مقالات موجود بهترین نانوسیالات برای افزایش ضریب انتقال حرارت را انتخاب و مطالعات نوترونی را بر روی آن‌ها انجام می‌دهیم و درنهایت یک نانو سیال بهینه را انتخاب می‌کنیم.
3-3- انتقال حرارت در نانو سیالاتنانو سیالات که از توزیع ذرات با ابعاد نانو در سیالات معمولی حاصل می‌شوند، نسل جدیدی از سیالات با پتانسیل بسیار زیاد در کاردبرهای صنعتی هستند. اندازه ذرات مورداستفاده در نانو سیالات از ۱ نانومتر تا ۱۰۰ نانومتر می‌باشد. این ذرات از جنس ذرات فلزی همچون مس (Cu) نقره (Silver) و… و یا اکسید فلزی همچون آلومینیوم اکسید(Al2O3) ، اکسید مس (CuO)و… هستند. سیالات متداولی که در زمینه انتقال حرارت استفاده می‌شوند ضریب هدایت حرارتی پایینی دارند. ذرات نانو به دلیل بالا بودن ضریب هدایتی‌شان با توزیع در سیال پایه باعث افزایش ضریب هدایت حرارتی سیال که یکی از پارامترهای اساسی انتقال حرارت محسوب می‌شود، می‌گردند ]18[.
تولید و کاربرد نانو سیالات به دو روش است:
(1)  روش دومرحله‌ای (Two-step process)
مرحله نخست این روش شامل تولید نانو ذرات به صورت یك پودر خشك بوده كه اغلب توسط كندانس نمودن با یك گاز بی‌اثر انجام می‌شود. در مرحلة بعد نانو ذرات تولیدشده در سیال پخش می‌گردند.
نكتة اساسی در این روش تجمع نانو ذرات بر اثر چسبندگی آن‌ها به همدیگر است كه از معایب این روش به شمار می‌آید.
(2)روش تک‌مرحله‌ای (Single-step process)
در این روش از یك مرحله كه تبخیر مستقیم است استفاده می‌گردد. مزیت استفاده از این ‌روش آن است كه تجمع ذرات بر اثر چسبندگی آن‌ها به یكدیگر به‌طور قابل ملاحظه‌ای كاهش یافته و به حداقل می‌رسد ]18[ .شكل 3-1 گویای این موضوع می‌باشد.

شکل 3-1: مقیاسی از ذرات نانوسیال ]22[همچنین یك نكته اساسی در روش‌های تولید نانو سیالات ایجاد پایداری برای ذرات معلق جامد، با بهره‌گیری از خواص سطحی ذرات معلق و نیز پیشگیری از ایجاد خوشه‌ای ذرات است. در این راستا سه روش عمده وجود دارد ]18[:
 تغییر میزان pH
 استفاده از جاذب‌های سطحی (surface activators)
 استفاده از ارتعاشات مافوق صوت (ultrasonic vibration)
3-2-1- مكانيسم‌هاي انتقال حرارت در نانو سيالاتدر بررسي مكانيسم‌هاي انتقال حرارت 2 مكانيسم مورد توجه قرار مي‌گيرد ]1[.
مكانيسم هدايت حرارتي
مهم‌ترین نكته در اين بخش يادآوري اين موضوع است كه ضريب هدايت حرارتي سيالات، نقش اصلي را در ميزان انتقال حرارت در تجهيزات مربوطه ايفا مي‌كنند. در همين راستا نانو ذرات به دليل دارا بودن ضريب انتقال حرارت بالا، سبب افزايش قابل‌توجه در انتقال حرارت هدايتي نانو سيالات مي‌شوند به‌طور مثال استفاده از نانو ذرات مس و نانولوله‌های كربني در اتيلن گلايکول و نفت موجب افزايش ضريب انتقال حرارت سيال پايه به ميزان 40% و 150% مي‌شود ]1[.
پيش از پرداختن به مدل‌های رياضي موجود، مؤثرترين فاكتورها در افزايش انتقال حرارت نانو سيالات بر اساس آزمایش‌های صورت گرفته و داده‌هاي تجربي موجود بررسي مي‌شود، اين فاكتورها عبارت‌اند از ]19[:
– نوع سيال پايه و نانو ذرات مورداستفاده
– جزء حجمي ذرات
– اندازة نانو ذرات
– شكل نانو ذرات(نسبت منظر يا aspect ratio)
– ميزان pH نانو سيالات
– نوع پوشش مورداستفاده براي ذرات (particle coating)
مدل‌های رياضي كه در اين زمينه ارائه‌شده مبتني بر محاسبه‌ی ضريب هدايت حرارتي مؤثر نانو سيال مي‌باشد نخستين رابطه‌اي كه مبناي بسياري از كارها قرار گرفته و براي  نانوسيالات نيز استفاده شده است رابطة مربوط به ماكسول مي‌باشد اين رابطه براي مخلوط مايع و ذرات جامد با ابعاد نسبتاً ريز بيان شده  است ]19[.
Keff,Maxwell=kP+2k1+2(kP-k1)∅kP+2k1-(kP-k1)∅k1 (1-3) در صورتي كه معادله‌ی مربوط به انرژي را در مختصات كروي بنويسيم خواهيم داشت:
∇2∅=∂∂rr2∂∅∂r+1sinθ∂∂θsinθ ∂∅∂θ=0 (2-3)اين معادله در حالت پايدار در نظر گرفته‌شده و از فرم مربوط به جهت صرف‌نظر شده و سرعت در جهت ناديده گرفته‌شده است.

شکل3-2: پارامترهای مختلف بروی مختصات کروی نانوسیال ]19[
H=-∇∅q=kHH  : intensity
q  :heat flux
شرايط مرزي معادله به صورت زير است:
r=0=constant, ∅3 r=∞=-H0r∞ r=R=∅2 r=R, ∅2 r=R+t=∅3 r=R
∂∅1∂r r=R=k2∂∅2∂r r=R, (3-3)∂∅2∂r r=R+t=k3∂∅3∂r r=R+t (4-3)پس از حل معادله و با توجه به شرايط مرزي مذكور خواهيم داشت:
∅1=-AH0rcosθ, r<R (5-3)∅2=-H0Br-Cr-2cosθ, R<r<R+t (6-3)A=9kmk2KH0 (7-3)B=3km(2k2+k1)KH0 (8-3)C=3km(k2-k1)r03KH0 9-3K=2km+k2k1+2k2-2α(k2-km)(k2-k1) (10-3)همچنين با توجه به رابطه مربوط به H مقادير H1 براي نانوذره و H2 براي پوسته‌ی خارجي به دست مي‌آيد:
H1=Aez 11-3H2=Bez+Cr3ez-3Czr4er 12-3به دليل آنكه در رابطة مربوط به H2براي شعاع‌هاي بزرگ‌تر از R مي‌توان از ترم دوم و سوم در سمت راست معادله صرف‌نظر كرد درنتیجه خواهيم داشت:
H2=Bez 13-3كه در اين روابط erو ez بردارهاي يكه در راستاي محوري و شعاعي مي‌باشند.
با توجه به تعريف مقدار متوسط كميت‌ها مقادير مربوط به مقدار متوسطHوqنيز از روابط زير به دست مي‌آيد ]19[:
q=1Vv q dv (14-3)H=1Vv H dv (15-3)پس از انتگرال‌گيري در روابط فوق معادلات زير به دست مي‌آيد كه ازآنجا مي‌توان ضريب هدايت حرارتي كمپلكس نانوذره را محاسبه نمود.
kc=qH=Aαk1+B(1-α)k2Aα+B(1-α)=k22k2+k1+2α(k1-k2)2k2+k1-α(k1-k2) (16-3)H=[Aα+B1-α]ez (17-3)q=Aαk1+B1-αk2ez (18-3)q= kcH (19-3)qi= kiHi (i=1,2) (20-3)در ادامه، بر اساس تئوري كه در سال 1935 توسطBruggeman براي محاسبه‌ی ضريب هدايت حرارتي مؤثر تركيبات دوتایی شامل ذرات كروي شكل ارائه شد مي‌توان به ضريب هدايت حرارتي مؤثر  نانوسيالات دست‌یافت ]19[.
و معادله نهايي به شکل زير خواهد بود:
1-vαke-km2ke+km+vαke-kc2ke+kc=0 (21-3)نمودار زير تطابق بين داده‌های آزمايشگاهي براي  نانو سيال اكسيد مس در آب با برخي تئوري‌هاي قديمي نظير ماكسول و تئوري ارائه شدة اخير را نشان می‌دهد. همانطور كه مشاهده مي‌شود سازگاري بسيار خوبي ميان اين تئوري با داده‌های آزمايشگاهي وجود دارد و بر اساس شكل بر خلاف تئوريهاي پيشين كه به صورت خطي مي‌باشند، تئوري اخير ماهيتي غیرخطی داشته و از اين نظر نيز مطابق با داده‌هاي تجربي است.

شکل 3-3: تغییرات ضریب انتقال گرمای نسبی با درصد حجمی نانوسیال[19]مكانيسم جابجايي حرارتي
مباحث و تئوريهاي ارائه‌شده در اين بخش براي  نانو سيالات به مراتب كمتر از مدل‌های ارائه‌شده در قسمت مربوط به مكانيسم هدايت حرارتي مي‌باشد و در كل كارهاي تحقيقاتي كمتري روي اين مكانيسم صورت پذيرفته است؛ اما با توجه به همين كارهاي اندك انجام شده نتايج زير بر اساس داده‌هاي آزمايشگاهي به‌دست‌آمده است ]19[.
ضريب انتقال حرارت جابجايي در  نانو سيالات با توجه به سرعت جريان و جزء حجمي نانو ذرات تغيير كرده و در صورت وجود شرايط يكسان بيشتر ازمقدار مشابه در سيال پايه است.
 به‌طور مثال در مقايسه با آب، نانو سيال حاوي2% حجمي از ذرات مس داراي افزايش 60 درصدي در ضريب انتقال حرارت جابجايي است.
 ضريب انتقال حرارت جابجايي با توجه به عدد رينولدز و جزء حجمي ذره در سيال افزايش مي‌يابد.
به صورت كلي روابط ارائه‌شده در بخش انتقال حرارت جابجايي در اغلب موارد به صورت تجربي است كه اين مسئله در مورد نانو سيالات نيز صدق مي‌كند. يعني تعداد روابط تجربي بيشتر از مدل‌های رياضي ارائه‌شده در اين بخش است. به‌طور مثال مي‌توان به محاسبه‌ی عدد بدون بعد ناسلت بر اساس دو رابطة زير به ترتيب براي جريان آرام و آشفته اشاره نمود كه به‌طور تجربي به‌دست‌آمده‌اند ]19[:
Nuαf=0.4328[1.0+11.285∅0.754Pei0.288]Reαf0.333Prαf0.4 (11-3)Nuαf=0.00591.0+7.6286∅0.6886Pei0.001Reαf0.9238Prαf0.4 (12-3)Reαf=umDvαf (14-3)Peαf=umdpααf (15-3)Prαf=vαfααf (16-3)در اين روابط از اعداد بدون بعد نظير پكلت، رينولدز  و پرانتل استفاده شده است. همچنين ضريب نفوذ حرارتي نانو سيال در رابطة بالا با توجه به تعريف و بر اساس جزء حجمي نانو ذرات به دست مي‌آيد:
αaf=kaf(ρCp)af=kaf1-∅ρCpf+∅(ρCp)d (17-3)در بيان مدل‌های رياضي 2 روش عمده براي تحليل افزايش ميزان انتقال حرارت مورد توجه است[19]
مدل تك فازي:
در اين مدل فاز ذرات و فاز سيال در يك تعادل حرارتي در نظر گرفته مي‌شوند كه داراي سرعت يكسان مي‌باشند. از مزاياي اين روش كاهش قابل‌توجه زمان محاسبات در آن است ]19[.
مدل دو فازي
در اين روش فرايند انتقال حرارت در 2 فاز مايع و جامد به صورت مجزا مورد بررسي قرار مي‌گيرد و از دو تابع مختلف استفاده مي‌شود. محاسبات اين روش مستلزم بهره‌گيري از كامپيوترهاي بسيار پيشرفته و نيز صرف زمان زياد است.
مدلي كه در اينجا مورد بررسي قرار مي‌گيرد در واقع يك مدل تك فازي اصلاح شده براي جريان نانو سيال در لوله است ]19[.
معادلة مربوط به انرژي در مختصات استوانه‌اي، در صورتي كه در آن از توزيع دما در جهت صرف‌نظر شده و همچنين سرعت در جهت محوري و شعاعي استوانه‌اي نيز صفر در نظر گرفته شود به صورت زير مي‌باشد:
∂T∂t+u∂T∂x=∅+βxρCpnf∂2T∂x2+1r∂∂r (18-3)∂T∂t+u∂T∂x=∅+βxρCpnf∂2T∂x2+1r∂∂r∅+βxρCpnfr ∂T∂r (19-3)در اين معادله از فرم استفاده شده است كه دليل آن در نظر گرفتن اثر وجود نانو ذرات و جزء حجمي آن‌ها در سيال است. در صورتي كه از توزيع دما در جهت محوري هم صرف‌نظر گردد به معادلة زير خواهيم رسيد ]19[:
∂T∂t+u∂T∂x=1r∂∂r∅+βxρCpnfr ∂T∂r (20-3)شرايط مرزي اين معادله به صورت زير خواهد بود:
(21-3)
با در نظر گرفتن شرايط مرزي و با استفاده از روش جداسازي متغير، معادله حل شده و نتيجه به شكل تابع بسل در خواهد آمد:
T-TwT0-Tw=2m=1∞e-θm2 t/peJ0(θmr)J1(θm)θm (22-3)در اين رابطه كه در آن از متغيرهاي بي بعد زير استفاده شده است، تتا  ريشة مثبت معادله مي‌باشد.

در صورتي كه معادله تعادل حرارتي را در ديوارة لوله به صورت زير در نظر بگيريم آنگاه خواهيم داشت:
-knf*∂T∂rr=R=hTb-Tw (23-3)در روابط مذكورTbدماي سيال اطراف لوله وTwدماي ديوارة لوله است.
پس از محاسبه‌ی عدد بدون بعد ناسلت، ضريب هدايت جابجايي نيز به دست خواهد آمد.
Nu=m=1∞e-θm2t/Pem=1∞e-θm2t/Pe/θm2 (24-3)3-3- بررسی نوترونیکدر واکنش شکافت هسته‌ای، زنجیره‌ی واکنش از اهمیت زیادی برخوردار است، یعنی ادامه واکنش به واکنش قبل بستگی دارد زیرا نوترون‌های تولیدی در یک واکنش عامل واکنش بعدی هستند. برای ادامه داشتن و زنجیری بودن واکنش شکافت باید تعداد نوترون تولیدی در یک واکنش برای ادامه واکنش کافی باشد. در هر تک واکنش شکافت به‌طور میانگین 2.54 عدد نوترون تولید می‌شود که هر کدام از این نوترون‌ها خود قابلیت انجام واکنشی دیگر را دارند. برای بیان میزان تولید و مصرف نوترون و درنتیجه وضعیت ادامه واکنش از پارامتری به نام ضریب تکثیر استفاده می‌شود. در رآکتور هسته‌ای ضریب تکثیر k به شکل زیر تعریف می‌شود ]17[.
k=no. of neutrons in one generationno. of neutrons in the preceeding generation (25-3)پس ضریب تکثیر تعداد نوترون‌های تولیدی در هر نسل به تعداد نوترون‌های تولیدی در نسل قبل می‌باشد که مقدار آن نمایانگر این است که آیا واکنش ادامه خواهد داشت یا خیر.
همان‌گونه که پیداست اگر مقدار ضریب تکثیر برابر با یک باشد واکنش زنجیری مستقل از زمان خواهد بود و با نرخ ثابت انجام خواهد شد، این حالت را حالت بحرانی گویند. مشخص است که حالت ایده آل برای ما داشتن ضریب تکثیر برابر یک خواهد بود که در این حالت تعداد نوترون‌ها در رآکتور میزان ثابتی خواهد بود. مشخص است که اگر ضریب تکثیر کوچک‌تر از یک باشد تعداد نوترون‌های مصرفی بیشتر از نوترون‌های تولیدی است و واکنش زنجیری به مرور زمان تا توقف کامل واکنش پیش خواهد رفت. به این حالت که ضریب تکثیر کوچک‌تر از یک است در اصطلاح حالت زیربحرانی رآکتور گویند]17[.
اگر میزان ضریب تکثیر بزرگ‌تر از یک باشد یعنی تعداد نوترون‌های تولیدی بیشتر از تعداد نوترون‌های مصرفی باشد و موجودی نوترون رو به افزایش باشد واکنش زنجیری شکافت با شدت بیشتری نسبت به قبل در هر لحظه ادامه پیدا خواهد کرد. این حالت یعنی ضریب تکثیر بزرگ‌تر از یک را حالت فوق بحرانی گوییم. در بمبهای هسته‌ای مقدار ضریب تکثیر در شروع واکنش بزرگ‌تر از یک بوده واکنش با شدت بیشتری تا اتمام ماده شکافت پذیر ادامه پیدا می‌کند و انرژی زیادی تولید می‌شود]17[.
کاری که در رآکتور هسته‌ای انجام می‌شود کنترل واکنش زنجیری شکافت با ایجاد توازن بین حالت‌های زیربحرانی، بحرانی و فوق بحرانی است. مشخص است که حالت ایده آل برای ما داشتن حالت بحرانی در شرایط نرمال رآکتور خواهد بود؛ یعنی در شروع با داشتن حالت فوق بحرانی میزان واکنشش را تا اندازه مشخصی افزایش می‌دهیم سپس با ثابت نگه‌داشتن حالت بحرانی از رآکتور بهره میجوییم و برای کاهش شدت واکنش در مواقع اضطراری یا خاموشی رآکتور از حالت زیر بحرانی استفاده می‌کنیم]17[.
مسئله مهم در طراحی رآکتور هسته‌ای طراحی رآکتوری است که در حالت نرمال کارکرد رآکتور دارای حالت بحرانی باشد. اینکار بدین شکل خواهد بود که در ابتدا ترکیب ومقداری حدودی برای رآکتوری منحصربه‌فرد را در نظر می‌گیریم و سپس باتوجه به این مقدار ماده مقدار ضریب تکثیر را محاسبه می‌کنیم. اگر مقدار ضریب تکثیر برابر با یک نباشد (که معمولاً در موارد اول نخواهد بود) با استفاده از مقدار ضریب تکثیر به‌دست‌آمده طراحی پیشین را اصلاح می‌کنیم. پس مقدار ماده طراحی‌شده برای رآکتور برابر با مقداری است که رآکتور را بحرانی نگه دارد. در ابتدا با واردکردن چشمه نوترونی در رآکتور باعث افزایش ضریب تکثیرشده و رآکتور را به حالت فوق بحرانی می‌رسانیم. این کار تا رسیدن به جمعیت نوترونی مناسب ادامه پیدا می‌کند و سپس با استفاده از سم‌های نوترونی که قابلیت جذب نوترون بدون انجام واکنش شکافت هستند رآکتور را در حالتی بحرانی نگاه می‌داریم. پس واضح است که ضریب تکثیر نقش فوق‌العاده مهمی در رفتار رآکتور بازی می‌کند و محاسبه مقدار ضریب تکثیر که تعینکننده مقدار و ترکیب مواد رآکتور است مبحث مهمی در طراحی رآکتور هسته‌ای است.
همان‌گونه که گفته شد ضریب تکثیر توسط رابطه 3-25 بیان میشود.]17[:
البته این تعریف زمانی درست است که توان به حد کافی بزرگ باشد که بتوان از اثر نوترون‌های چشمه (فوتونوترونها و نوترون‌های شکافت خودبه‌خودی) صرف‌نظر کرد.
یکی از روش‌های محاسبه ضریب تکثیر فرمول چهار فاکتور است که به شکل زیر است]17[:
K∞=ε p f η (24-3)که در این رابطه ε فاکتور شکافت سریع است که خود به صورت زیر تعریف می‌شود]17[:
ε=no. of fast neutrons produced by all fissionsno. of fast neutrons produced by thermal fissions (25-3)p احتمال فرار رزونانس است که خود به صورت زیر تعریف می‌شود:
p=no. of neutrons that reach thermal energyno. of fast neutrons that start to slow down (26-3)f فاکتور بهره ترمال است که خود به صورت زیر تعریف می‌شود]17[:

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *