پژوهش علمی - \"”(سایت مقاله )”\"

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید

1-6-3 -روش گردآوری داده ها و اطلاعات.................................................................................................... 7
1-6-4-قلمرو تحقیق...........................................................................................................................................7
1-6-5 -تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها............................................................................................8
1-7 -جامعه و نمونه آماری.................................................................................................................................8
1-8 -استفاده کنندگان از نتایج تحقیق.................................................................................................................8
1-9 -تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق....................................................................................8
1-10- مروری بر ادبیات و مبانی نظری............................................................................................................12
1-11-ساختار کلی تحقیق.................................................................................................................................13
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 –مقدمه.......................................................................................................................................................15
بخش اول: مبانی نظری تحقیق...........................................................................................................................15
2-2-اهداف گزارشگری مالی و مفاهیم بنیادی................................................................................................. 15
2-2-1-توجیه تقاضا برای حسابرسی................................................................................................................15
2-2-2-تاثیر حسابرسی بر ویژگی های کیفی اطلاعات................................................................................... 16
2-2-3-گسترش دامنه حسابرسی......................................................................................................................17
2-2-4-ویژگی های حسابرسی.........................................................................................................................17
2-3-کیفیت حسابرسی......................................................................................................................................19
2-3-1-تعریف کیفیت حسابرسی.................................................................................................................... 19
2-3-2-تفاوت بین کیفیت واقعی حسابرسی و برداشت از کیفیت حسابرسی...................................................20
2-4-اندازه موسسه حسابرسی...........................................................................................................................21
2-5-دوره تصدی حسابرسی.............................................................................................................................21
2-6-مدیریت سود.............................................................................................................................................22
2-6-1-تعاریف و مفاهیم مدیریت سود............................................................................................................22
2-6-2-رویکرد های مطالعه مدیریت سود........................................................................................................25
2-6-3-دیدگاه های مختلف مدیریت سود.......................................................................................................26
2-6-3-1-مدیریت سود کارا............................................................................................................................26
2-6-3-2-مدیریت سود فرصت طلبانه.............................................................................................................26
2-6-4-مدیریت سود واقعی و تعهدی..............................................................................................................26
2-6-5-مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد.....................................................................................27
2-6-6-اقلام تعهدی و اقلام نقدی سود...........................................................................................................28
2-6-7-اندازه شرکت........................................................................................................................................28
2-6-8-هدف ها و انگیزه های مدیریت سود...................................................................................................29
2-6-8-1-سایر انگیزه های موجود در متن قرارداد..........................................................................................31
2-6-8-2-انگیزه های سیاسی...........................................................................................................................32
2-6-8-3-انگیزه های مالیاتی...........................................................................................................................32
2-6-8-4-تغییر مدیر عامل ..............................................................................................................................32
2-6-8-5-عرضه سهام برای نخستین بار..........................................................................................................32
2-6-8-6-اطلاع رسانی به سرمایه گذاران........................................................................................................33
2-6-9-الگوهای مدیریت سود.........................................................................................................................33
2-6-9-1-آب از سر گذشتن(استقبال از زیان).................................................................................................33
2-6-9-2-به حداقل رساندن سود....................................................................................................................33
2-6-9-3-به حداکثر رساندن سود..................................................................................................................33
2-6-9-4-هموار سازی سود............................................................................................................................34
2-7-تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود....................................................................................................35
2-8-خصوصی سازی و عرضه اولیه سهام .......................................................................................................37
2-8-1-عرضه اوراق بهادار...............................................................................................................................37
2-8-2-مدیریت سود در زمان عرضه اولیه...................................................................................................... 37
2-8-3-بررسی های عرضه اولیه در بورس.......................................................................................................38
2-8-4-روش معمول عرضه اولیه در ایران و دنیا.............................................................................................38
2-8-5-عرضه های اولیه جذاب برای بازار سرمایه...........................................................................................38
2-8-6-مفاهیم مرتبط با عرضه اولیه سهام........................................................................................................38
بخش دوم-پیشینه تحقیق...................................................................................................................................39
2-9-تحقیقات انجام شده در داخل کشور.........................................................................................................39
2-10-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور..................................................................................................40
2-11-موارد افتراق و اشتراک تحقیق حاضر با تحقیقات داخلی و خارجی.......................................................41
-12-2خلاصه فصل...........................................................................................................................................42
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3-1-بخش اول:کلیات روش تحقیق..................................................................................................................44
3-2-مقدمه........................................................................................................................................................44
3-3-طرح مسئله تحقیق....................................................................................................................................44
3-4-تدوین فرضیه های تحقیق.........................................................................................................................44
3-5-روش آزمون فرضیه ها..............................................................................................................................45

متن کامل در سایت امید فایل 

3-6-جامعه و نمونه آماری ، قلمرو موضوعی ، مکانی و زمانی تحقیق.............................................................45
3-7-روش جمع آوری داده ها و اطلاعات.......................................................................................................47
3-8-متغیر های پژوهش....................................................................................................................................47
3-8-1-متغیر مستقل.........................................................................................................................................47
3-8-2-متغیر وابسته..........................................................................................................................................48
3-8-2-1-اندازه گیری مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی.......................................................................48
3-8-2-2-اندازه گیری مدیریت سود با استفاده از اقلام واقعی........................................................................49
3-8-3-متغیر کنترلی.........................................................................................................................................50
3-8-3-1-کیفیت حسابرسی.............................................................................................................................50
3-8-3-2-اندازه شرکت...................................................................................................................................50
3-8-3-3-نسبت ارزش بازار به ارزش دفتر(MB)..........................................................................................50
3-8-3-4-طول عمر LN(1+age)................................................................................................................51
3-8-3-5-نسبت اهرمی (Leverage)............................................................................................................51
3-8-3-6-بازده داراییها(ROA).......................................................................................................................51
3-8-3-7-رشد مخارج سرمایه ای (capex growth)..................................................................................51
3-9-مدل های تحلیلی تحقیق...........................................................................................................................51
3-10-آزمون فرضیه ها......................................................................................................................................53
3-11-بخش دوم:مدل داده های تلفیقی و روش های تخمین...........................................................................54
3-12-مقدمه......................................................................................................................................................54
3-12-1-مزایای استفاده از داده های تلفیقی.....................................................................................................54
3-13-انواع مدل های داده های تلفیقی.............................................................................................................55
3-13-1-مدل داده های تلفیقی ایستا................................................................................................................55
3-13-1-1-مدل ضرایب ثابت.........................................................................................................................56
3-13-1-2-مدل اثرات ثابت.............................................................................................................................56
3-13-1-3-مدل اثرات تصادفی........................................................................................................................56
3-14-تفاوت بین مفاهیم pooled و panel..................................................................................................57
3-14-1-آزمون چاو ........................................................................................................................................57
3-14-2 -آزمون هاسمن...................................................................................................................................58
3-15-مدل داده های تلفیقی پویا.......................................................................................................................58
3-16-تکنیک های تخمین سیستم معاملات......................................................................................................59
3-16-1-روش حداقل مربعات معمولی(OLS) .............................................................................................59
3-16-2-روش حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS).........................................................................................59
3-17-مسایل مورد توجه در تخمین مدل..........................................................................................................60
3-17-1-نرمال بودن.........................................................................................................................................60
3-17-2-نا همسانی واریانس............................................................................................................................60
3-17-3-خود همبستگی...................................................................................................................................61
3-17-4-هم خطی ..........................................................................................................................................61
3-17-5 -آزمون مانایی.....................................................................................................................................61
3-18-خلاصه و نتیجه گیری.............................................................................................................................62
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
4-1-مقدمه........................................................................................................................................................64
4-2-آمار توصیفی داده ها.................................................................................................................................64
4-3-آمار استنباطی............................................................................................................................................66
4-3-1-آزمون مانایی متغیرها............................................................................................................................66
4-3-2-تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون....................................................................................67
4-3-3-آزمون فروض کلاسیک رگرسیون .......................................................................................................68
4-3-2-1- آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته............................................................................................68
4-3-2-2-آزمون استقلال خطاها......................................................................................................................69
4-3-2-3-آزمون نرمال بودن توزیع خطاها......................................................................................................70
4-3-2-4-ناهمسانی واریانس ها......................................................................................................................70
4-3-2-5-آزمون هم خطی متغیرهای مستقل...................................................................................................71
4-4-نتایج آزمون فرضیه ها...............................................................................................................................72
4-4-1- فرضیه اول...........................................................................................................................................72
4-4-2-فرضیه دوم............................................................................................................................................73
4-5-خلاصه فصل.............................................................................................................................................76
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-مقدمه........................................................................................................................................................79
5-2-خلاصه تحقیق...........................................................................................................................................79
5-3-فرضیات و نتایج آزمون ها........................................................................................................................81
5-4-بحث و نتیجه گیری..................................................................................................................................82
5-5-محدودیت های تحقیق..............................................................................................................................83
5-6-پیشنهاد های تحقیق...................................................................................................................................84
5-7-خلاصه فصل.............................................................................................................................................85
منابع فارسی.......................................................................................................................................................86
منابع لاتین..........................................................................................................................................................88
پیوست ها
پیوست (الف)اسامی شرکت های نمونه مورد بررسی......................................................................................91
پیوست(ب) نمودار چندک ها برای شناسایی داده های پرت...........................................................................93
پیوست (ج)خروجی ها....................................................................................................................................102
چکیده انگلیسی...............................................................................................................................................118
فهرست جداول
جدول(4-1) آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق............................................................................................65
جدول( 4-2) آزمون ایم، پسران و شین (IPS)................................................................................................66
جدول( 4-3) آزمون لین و لوین (LL).............................................................................................................66
جدول( 4-4) آزمون چاو...................................................................................................................................67
جدول(4-5.) آزمون هاسمن..............................................................................................................................68
جدول( 4-6)آزمون کولموگروف اسمیرنوف.....................................................................................................69
جدول(4-7) آزمون استقلال خطاها...................................................................................................................69
جدول(4-8) نتایج حاصل از ناهمسانی واریانس..............................................................................................70
جدول (4-9)آزمون هم‌خطی بین متغیر‌های مستقل...........................................................................................71
جدول(4-10) نتایج آزمون تی استیودنت..........................................................................................................72
جدول(4 -11) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون...................................................................................75
جدول(4-12) نتایج آزمون تی استیودنت..........................................................................................................76
جدول(5-12)خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها.....................................................................................................77
فهرست نمودار ها
نمودار(4-1)نمودار منحنی اجزاء خطا...............................................................................................................70
چکیده
یکی از مواقعی که انگیزه های مدیریت برای مدیریت سود بر انگیخته میشود، عرضه اولیه عمومی است. هرگونه عرضه عمومی اوراق بهادار که برای اولین بار به عموم مردم و سرمایه گذاران عرضه میشود، عرضه اولیه عمومی (IPO) نامیده میشود. یکی از راه های کاهش مدیریت سود، ارتقای کیفیت حسابرسی است. در پژوهش حاضر به بررسی مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه، و تاثیر کیفیت حسابرسی در محدود کردن مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه میپردازیم. نمونه آماری پژوهش شامل 84 شرکت در طی سال های 87 تا 91 بوده است که برای انتخاب نمونه ار روش حذف سیستماتیک (غربال گری) استفاده شده است. پس از جمع آوری اطلاعات میدانی از طریق مشاهده صورت های مالی، روابط بین متغیر های پژوهش از طریق آمار توصیفی و آمار استنباطی در قالب نرم افزار Eviews و Spss مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش به منظور بررسی مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه از آزمون تی استیودنت و برای بررسی رابطه کیفیت حسابرسی و مدیریت سود از داده های تابلویی (پانل) به روش اثرات ثابت بر مبنای مدل رگرسیونی حداقل مربعات معمولی، استفاده میکنیم. یافته های پژوهش نشان میدهد بین مدیریت سود و شرکت های دارای عرضه اولیه ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین ارتباط منفی و معناداری بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود واقعی وجود دارد.
کلید واژه ها: کیفیت حسابررسی، مدیریت سود، اقلام تعهدی اختیاری، عرضه اولیه اوراق بهادار
فصل اول:
کلیات تحقیق
مقدمه
یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائه اطلاعاتی است که برای سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری و اعتبار دهی و سایر تصمیم ها سودمند باشد. از جمله معیارهای با اهمیتی که گروه های مزبور برای برآورد قدرت سودآوری شرکت، پیش بینی سود های آینده و ریسک های مربوط به آن و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت استفاده می کنند، سود های جاری و گذشته شرکت است. سود نیز خود متشکل از اقلام نقدی و تعهدی است و اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی می تواند برای بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش بینی سود های آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح امروزی سود را مدیریت کند (سجادی و عربی، 1388).
شرکت هایی که صورت های مالی حسابرسی شده ارائه میکنند، دارای محتوای اطلاعاتی و سود با کیفیت بیشتری هستند. یکی از اشکال کنترل مدیریت، استفاده از حسابرسی است. حسابرسی میتواند از سوی مدیران مورد استفاده قرار گیرد تا به سهامداران اطمینان خاطر داده شود که مدیریت رفتار فرصت‏طلبانه ای ندارد. طی دو دهه اخیر بسیاری از کشورها، اقدام به کوچک سازی دولت و واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی کرده اند. این فرآیند گسترش بخش خصوصی، افزایش توان نظارتی دولت را نیز به همراه دارد. بدین منظور، ایران نیز خصوصی سازی بنگاه ها و شرکت های دولتی را در دستور کار خود قرار داده است. روش های مختلفی برای خصوصی سازی وجود دارد که یکی از پرکاربردترین آنها در همه کشورها و از جمله کشور ما، واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی از طریق بورس اوراق بهادار است (کریمی پتانلار، 1383). عرضه اولیه عمومی به روش های مختلفی انجام می پذیرد که مهمترین آنها ثبت دفتری، عرضه عمومی به روش حراج، عرضه عمومی به قیمت ثابت و روش های نوین اینترنتی میباشد. در سایر نقاط دنیا عرضه اولیه به روش ثبت دفتری انجام می شود. در ایران کشف قیمت به روش حراج صورت میگیرد. البته بورس در دستورالعمل جدیدی پیشنهاد داده است که روش عرضه اولیه از حراج را به ثبت دفتری تغییر دهند.
تحقیقات گذشته در مورد مدیریت سود به این نتیجه رسیده است که شرکت های دارای عرضه اولیه از مدیریت سود تعهدی در طول دوره عرضه اولیه استفاده می کنند و این مدیریت سود به بازده کمتر پس از عرضه اولیه عمومی منتهی میشود (فریدلن،1994.فن،2007.چنگ و همکارانش،2010). پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه و تاثیر کیفیت حسابرسی در محدود کردن مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد.
در تحقیقات پیشین رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی به خوبی اثبات شده است در حالی که تحقیقات محدودی در رابطه با تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود بر مبنای اقلام واقعی انجام شده است. الدرو ژو (2002) وچن و همکاران (2005) نشان داده اند که ظهور سازمان های حسابرسی باعث تعدیل مدیریت سود تعهدی در طول دوره عرضه اولیه شده است. بنابراین و بر اساس شواهد قبلی، سازمانهای حسابرسی موجب تحریک مدیریت سود تعهدی شده و شرکت های دارای عرضه اولیه را به سوی مدیریت سود واقعی هدایت کرده است. بنابراین، ما، در این پژوهش نقش سازمان حسابرسی را بر مدیریت سود واقعی و تعهدی، در شرکت های دارای عرضه اولیه، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی میکنیم.
1-1- بیان مساله تحقیق
مدیریت سود برآیند درجه ای از قابلیت انعطاف و اعمال نظری است که مدیران در گزارشگری مالی خود دارند. مدیران ممکن است از این قدرت خود برای مدیریت فرصت طلبانه سود (زیمرمن،1994) یا انتقال اطلاعات محرمانه درباره عملکرد آتی شرکت استفاده کنند. مدیریت سود یعنی اینکه مدیر بتواند رویه ای از حسابداری را انتخاب کند که به هدف خاصی دست یابد. یکی از مواقعی که انگیزه های مدیریت برای مدیریت سود بر انگیخته میشود، عرضه اولیه عمومی است. هرگونه عرضه عمومی اوراق بهادار که برای اولین بار به عموم مردم و سرمایه گذاران عرضه میشود، عرضه اولیه عمومی IPO)) نامیده میشود. شرکت هایی که سهام خود را برای نخستین بار به مردم عرضه می کنند ممکن است در آخرین دوره پیش از عرضه سهام با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری، سود را افزایش دهند تا وضعیت اقتصادی شرکت را مطلوب نشان دهند. اقلام تعهدی سود تاحدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی میتواند برای بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش بینی سود های آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح امروزی سود را مدیریت کند. یکی از راه های کاهش مدیریت سود ارتقای کیفیت حسابرسی است. کیفیت حسابرسی میزان اقلام تعهدی اختیاری و مدیریت سود را کاهش می دهد.
دی آنجلو کیفیت حسابرسی را اینگونه تعریف کرده است: ارزیابی بازار از احتمال اینکه حسابرس موارد تحریفات بااهمیت در صورت های مالی و سیستم های حسابداری صاحب کار را کشف کند و تحریفات با اهمیت کشف شده را گزارش دهد. اگر مدیریت سود به شیوه ی مسئولانه اعمال شود، چندان بد نخواهد بود. تاثیر کیفیت حسابرسی در محدود کردن مدیریت سود در شرکتهای دارای عرضه اولیه از جمله مباحث مطرح و مورد علاقه در مدیریت مالی، حسابداری، و ارتباط متقابل آنها با دانش حسابرسی است. یکی از مسائل اساسی این است که شرکت های دارای عرضه اولیه، لازم است، رفتار مدیریت را از طریق حسابرسی کنترل کنند تا در نتیجه به مالکان (سهامداران) اطمینان داده شود که مدیریت شرکت به نحوی فرصت طلبانه رفتار نخواهد کرد.
تحقیقات گذشته در مورد مدیریت سود به این نتیجه رسیده است که شرکت های دارای عرضه اولیه از مدیریت سود تعهدی در طول دوره عرضه اولیه استفاده می کنند و این مدیریت سود به بازده کمتر پس از عرضه اولیه عمومی منتهی میشود. (فریدلن،1994.فن،2007.چنگ وهمکارانش،2010). در پژوهش حاضر به بررسی مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه و تاثیر کیفیت حسابرسی در محدود کردن مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازیم. در تحقیقات پیشین رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود تعهدی به خوبی اثبات شده است در حالی که تحقیقات محدودی در رابطه با تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود واقعی وجود دارد. مطالعات پیشین شواهدی را فراهم کرده است که حسابرسی با کیفیت بالا بر مدیریت سود تعهدی با سطح بازده سود کمتر همراه بوده است. الدر و ژهو(2002) وچن و همکاران (2005) نشان داده اند که ظهور سازمان های حسابرسی باعث تعدیل مدیریت سود تعهدی در طول دوره عرضه اولیه شده است. بنابراین و بر اساس شواهد قبلی، سازمانهای حسابرسی، موجب تحریک مدیریت سود تعهدی شده و شرکت های دارای عرضه اولیه را به سوی مدیریت سود واقعی هدایت کرده است. یکی از جنبه های مهم پژوهش حاضر این است که نشان دهد آیا حسابرسی با کیفیت بالا، مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه را کاهش میهد یا خیر؟
به عبارت دیگر در پژوهش حاضر تلاش گردیده است تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا شرکت های دارای عرضه اولیه ای که توسط سازمان حسابرسی مورد حسابرسی قرار میگیرند، برای مدیریت سود، بیش تر از اقلام واقعی استفاده میکنند؟
بنابراین، ما، در این پژوهش نقش سازمان حسابرسی را بر مدیریت سود واقعی، در شرکت های دارای عرضه اولیه، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی میکنیم.
1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
در سالهای اخیر با توجه به اصل 44 قانون اساسی، بسیاری از شرکت های دولتی در حال واگذاری به بخش خصوصی بوده و البته این امر با چالش هایی نیز مواجه میباشد. در این خصوص کیفیت اقلام حسابداری و نیز میزان موفقیت شرکت های مذکور در راستای رسیدن به اهداف اولیه بسیار مهم میباشد. کیفیت حسابرسی یکی از موضوعات با اهمیت در حوزه سیاسی و بازار سرمایه است. به منظور شناخت مفاهیم و ابعاد مختلف کیفیت حسابرسی، مطالعات گوناگونی توسط محققان انجام شده است تا رابطه بین کیفیت حسابرسی و متغیرهای دیگر کشف شود. به هر حال از آنجا که کیفیت حسابرسی در عمل به سختی قابل مشاهده است، تحقیقات در این زمینه همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده است. بدیهی است به دلیل نوپا بودن حرفه حسابرسی مستقل در کشور ما و ضرورت تقویت امر حسابرسی و نیز به دلیل گسترش حیطه حسابرسی که امروزه مد نظر نهادهای قانون گذار قرار گرفته، انجام تحقیقات بیش تر در موضوعات حسابرسی بیش از پیش مورد نیاز و بلکه از ضروریات دانش حسابداری و حسابرسی است. با توجه به مرور تحقیقات انجام شده از گذشته، به این موضوع اصلی پرداخته شده است. عدم ثبات سیاسی و اقتصادی در جهان و به دنبال آن رشد اقتصادی در بازار های نوظهور و تغییرات سریع در محیط شرکت ها، عرضه های اولیه را در این بازار ها افزایش داده است. هدف اصلی از عرضه های اولیه، افزایش سرمایه برای شرکت‏ها است. بیش‏تر شرکت هایی که سهام خود را برای نخستین بار به عموم عرضه می کنند ممکن است در آخرین دوره پیش از عرضه سهام، با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری، سود را افزایش دهند تا وضعیت اقتصادی شرکت را مطلوب نشان دهند. ازآنجایی که اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت است بنابراین ممکن است برخی مدیران در این شرایط از مدیریت بر سود، سوء استفاده کنند. حسابرسی می تواند یکی از راه های جلوگیری و کاهش مدیریت سود باشد. ارزیابی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود واقعی و تعهدی در شرکت های دارای عرضه اولیه و به ویژه شرکت های دارای عرضه اولیه ای که توسط سازمان حسابرسی مورد رسیدگی قرار می گیرند از ضروریات تحقیق حاضر است .
1-3- اهداف تحقیق:
1-3-1- اهداف علمی:
در تحقیقات پیشین رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود تعهدی به خوبی اثبات شده است همچنین تحقیقات قبل در مورد مدیریت سود به این نتیجه رسیده است که شرکت های دارای عرضه اولیه از مدیریت سود تعهدی در طول دوره عرضه اولیه استفاده می کنند که این مدیریت سود به بازده کمتر پس عرضه اولیه منتهی میشود (فریدلن 1994 و چنگ 2010). اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و مدیر می تواند برای بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت، در اقلام تعهدی سود دست برده و اصطلاحا سود را مدیریت کند. پیوت (2005) معتقد است که حسابرسی میتواند یکی از راه های جلوگیری و کاهش مدیریت سود باشد. اهداف علمی تحقیق عبارتند از:
1_ بررسی رابطه بین شرکت های دارای عرضه اولیه بر مدیریت سود واقعی و تعهدی در دوره مالی قبل ازعرضه اولیه.
2_ بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود واقعی در شرکت های دارای عرضه اولیه عمومی.
هدف کلی از این تحقیق: تعیین میزان استفاده از مدیریت سود در شرکت‏های دارای عرضه اولیه به ویژه شرکت های دارای عرضه اولیه ای که توسط سازمان حسابرسی مورد رسیدگی قرار می گیرند، می باشد.
1-3-2- اهداف کاربردی:
نقش اصلی گزارشگری مالی انتقال اثر بخش اطلاعات مالی به افراد برون سازمانی به روش معتبر و به موقع است. برای انجام این مهم، مدیران از فرصت هایی برای اعمال قضاوت در گزارشگری مالی برخوردار شده اند. مدیران تلاش می کنند تا با انتخاب روش های مجاز حسابداری، نتایج قابل پیش بینی و ثابت خلق کنند زیرا اغلب سرمایه گذاران و مدیران اعتقاد دارند شرکت هایی که روند سود آوری مناسبی دارند و سود آنها دچار تغییرات عمده نمی شود نسبت به شرکت های مشابه ارزش بیش تر و قابلیت پیش بینی و مقایسه بیش تری دارند. از سوی دیگر، با توجه به تئوری نمایندگی، مدیران می توانند از انگیزه لازم برای دست کاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند. بنابراین شرکت هایی که صورت های مالی حسابرسی شده ارائه میکنند دارای محتوای اطلاعاتی و سود با کیفیت بیش تری هستند. بنابراین بر اساس نتایج مطالعه، نقش سازمان های حسابرسی بر چگونگی تهیه صورت های مالی شرکت ها مشخص میشود.
1-4- سوالات تحقیق:
1- آیا شرکت های دارای عرضه اولیه، در دوره مالی قبل از عرضه اولیه سهام، سود را مدیریت می کنند ؟
2- آیا شرکت های دارای عرضه اولیه ای که توسط سازمان حسابرسی مورد رسیدگی قرار میگیرند برای مدیریت سود، عمدتا از اقلام واقعی استفاده می کنند ؟
1-5- فرضیه های تحقیق:
1- شرکت های دارای عرضه اولیه، در دوره مالی قبل از عرضه اولیه، سود را مدیریت می کنند.
2- شرکت های دارای عرضه اولیه ای که توسط سازمان حسابرسی، مورد حسابرسی قرار می گیرند، عمدتا از مدیریت سود واقعی استفاده میکنند.
1-6- روش شناسی تحقیق
1-6-1- روش تحقیق
روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است. توصیفی به این دلیل که آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود، فرآیندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد و همبستگی به این دلیل که رابطه ی بین متغیرها را بررسی می کند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است، زیرا به روابط بین متغیرها در بورس اوراق بهادار پرداخته است
1-6-2- متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل که عبارت است از شرکت های دارای عرضه اولیه و متغیر های وابسته مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی و مدیریت سود با استفاده از اقلام واقعی می باشد. که برای اندازه گیری مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی از مدل جونز تعدیل شده استفاده می شود و برای اندازه گیری مدیریت سود واقعی از مدل دچو و دیگران (1998) استفاده می کنیم. متغیرهای کنترلی شامل سازمان حسابرسی (اگر شرکت توسط سازمان حسابرسی (big_N) حسابرسی شده باشد با عدد (1) و در غیر اینصورت اگر توسط سایر موسسات انجام گیرد با عدد (0) نشان داده می شود). اندازه شرکت (در این تحقیق از معیار ارزش بازار کل سهام شرکت به عنوان اندازه استفاده میکنیم) ، (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری )M/B ، طول عمر شرکت LN(1+age) (عبارت است از عمر شرکت که همان فاصله بین سال تاسیس شرکت و سال عرضیه اولیه می باشد). نسبت اهرمیLeverage (نشان دهنده اهرم که عبارت است از نسبت بدهی ها به کل دارایی ها می باشد)، بازده داراییها ROA (بازده داراییها می باشد که برابر با نسبت سود خالص به کل دارایی ها است) و رشد مخارج سرمایه ای capex growth) ) می باشد.
1-6-3- روش گردآوری داده ها و اطلاعات
برای تدوین بخش نظری و معرفی مدل های مورد استفاده در این پژوهش، از اطلاعات مندرج در اسناد و مدارک موجود شامل کتابها، مقاله ها، پایان نامه های مرتبط با موضوع استفاده شده است. از بانک های اطلاعاتی نرم افزار (ره آورد نوین) برای جمع آوری اطلاعات اصلی صورت های مالی و از سایت بورس برای اطلاعات یادداشت های همراه استفاده شده است و درنهایت با استفاده از نرم افزار Excel اطلاعات طبقه بندی و متغیرها محاسبه شدند و با استفاده از نرم افزار Eviews و Spssمورد تحلیل آماری قرار گرفتند.
1-6-4- قلمرو تحقیق
الف) قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق، دانش حسابرسی در مفهوم کلی با تاکید بر کیفیت حسابرسی و نیز تکنیک مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه سهام می باشد.
ب) قلمرو مکانی
قلمرو مکانی تحقیق، بازار سرمایه کشور مشخصا بورس اوراق بهادار تهران می باشد. که بر این اساس داده های مورد نیاز از گزارش های فشرده سازمان بورس اوراق بهادار استخراج و دسته بندی شده است.
ج) قلمرو زمانی
قلمرو زمانی تحقیق از ابتدای سال 1387 تا پایان سال 1391 می باشد.
1-6-5- تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش در دو بخش انجام شده است: برای سنجش فرضه اول از آزمون t استیودنت ( یک جمله ای) و از نرم افزار Spssاستفاده میکنیم و برای آزمون فرضیه دوم پژوهش در نرم افزار Eviews، اقدام به برآورد ضرایب مدل رگرسیون با استفاده از روش حداقل مربعات معمول (OLS) واز آزمون t دو جمله ای در نرم افزار Spssاستفاده میکنیم.
1-7- جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری شامل کلیه شرکت های دارای عرضه اولیه عمومی، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که طی این سال ها در بورس اوراق بهادار حضور داشتند، میباشد. در این پژوهش برای انتخاب نمونه آماری از روش حذف سیستماتیک (تکنیک غربال گری) استفاده شده است. تعداد نمونه انتخابی از جامعه مورد نظر 84 شرکت بوده است.
1-8- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق:
نتایج این تحقیق برای سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار، موسسات حسابرسی، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و نهادهای ناظر مانند سازمان بورس و ... کاربرد دارد.
1-9- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق:
شرکت های دارای عرضه اولیه: عرضه اولیه عمومی به معنای فروش اوراق بهادار به عامه سرمایه گذاران است. معمولا شرکت ها به شکل سهامی خاص تاسیس می شوند، و پس از طی دوره ای که فعالیت مستمر و سودآور می یابند، سهامی عام می شوند. هنگامی که سهام این شرکت ها برای اولین بار به عامه مردم عرضه می شود، عرضه اولیه عمومی شکل گرفته است. در فرآیند خصوصی سازی نیز هنگامی که سهام به عامه سرمایه گذاران ارائه می شود، اصطلاحا به آن "عرضه عمومی"گویند. عرضه عمومی، محدود به سهام نیست و فروش هر نوع اوراق بهادار به عامه سرمایه گذاران را عرضه عمومی نامند. شرکت های دارای عرضه اولیه با عدد (1) و شرکت های فاقد عرضه اولیه با عدد (0) نشان داده می شوند.
عرضه اولیه عمومی (IPO): نخستین عرضه عمومی سهام یک شرکت در بازار اولیه که با هدف تامین سرمایه و منابع مالی صورت میگیرد به عرضه اولیه معروف است.
مدیریت سود: مدیریت سود وقتی است که مدیران قضاوت خویش را در گزارشگری مالی و در نحوه ثبت و گزارش مبادلات بصورتی وارد نماید که تغییری در محتوای گزارش های مالی صورت داده ، یا برخی از سهامداران را نسبت به عملکرد اقتصادی شرکت گمراه نمایند، و یا بر معیارها و پیامدهای قراردادی که وابسته به ارقام حسابداری گزارش شده اند، تاثیر گذارند. اسپیکر (1989) مدیریت سود را این چنین تعریف نموده است: دخالت عمدی در فرآیند گزارشگری برون سازمانی با هدف بدست آوردن برخی مزایای شخصی از سوی مدیران یا سهامداران. وی بلافاصله می افزاید: تعریف جامع تر مدیریت سود باید دربر گیرنده ی مدیریت سود واقعی ایجاد شده از راه تصمیمات زمان بندی سرمایه گذاری یا تصمیمات تامین مالی برای تغییرسود گزارش شده یا برخی از اجزای آن نیز باشد.
اندازه گیری مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی
برای محاسبه مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی همانند تحقیق محققان زیر، جونز تعدیل شده (1991)، بال و شیواکومار (2008)، آرمسترانگ و دیگران (2009) و کوتاری و دیگران (2005)، محمد الحداد، ایان کراچر، کوین کاسی (2013) با استفاده از مدل زیر عمل می کنیم: (رگرسیون زیر برای شرکت هایی که عرضه اولیه نداشته اند ،تخمین زده می شود). (mohammad alhadad .Iain clacher .kevin keasey)
CAi,tAvAssetsi.t=a0+β11AvAssetsi,t+β2ΔSALESi,tAvAssetsi,t+β3ROAi,t+εI,t
در رابطه فوق:
CAi,t : اقلام تعهدی جاری می باشد که از رابطه زیر بدست می آید:
CAi,t=(تغییرات حسابهای دریافتنی جاری +تغییرات موجودی کالا+تغییرات سایر دارایی های جاری) –(تغییرات حسابهای پرداختنی جاری+تغییرات مالیات پرداختنی+تغییرات سایر حسابهای پرداختنی جاری)
AvAssetsi,t :متوسط دارایی های شرکت که از رابطه زیر بدست می آید:
AvAssetsi,t = دارایی های اول دوره+های پایان دورهدارایی 2SALESi,tΔ: فروش در طی دوره جاری منهای فروش درطی دوره قبل
ROAi,t: بازده دارایی ها که عبارت است از سود خالص تقسیم بر متوسط دارایی ها
پس از تخمین ضرایب رگرسیون فوق، از ضرایب بدست آمده برای محاسبه اقلام تعهدی عادی، به تفکیک هر یک از شرکت های دارای عرضه اولیه ، به شرح زیر عمل میکنیم :
NCAi,t=α0+β11AvAssetsi,t+β2ΔsALESi,t-ΔRECi,tAvAsstsi,t +β3ROAi,t
RECi,tΔ : تغییردرحسابهای دریافتنی درطی دوره
و در نهایت برای محاسبه اقلام تعهدی اختیاری (DCA) که در آن تفاوت بین اقلام تعهدی و اقلام تعهدی عادی اندازه گیری می شود:
DCAi,t=CAi,tAvAssetsi,t-NCAi,t
در این تحقیق از قدر مطلق DCAi,t به عنوان مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی استفاده می گردد.
اندازه گیری مدیریت سود با استفاده از اقلام واقعی:
در این تحقیق برای محاسبه مدیریت سود با استفاده از اقلام واقعی از مدل دچو و دیگران (1998) به شرح زیر استفاده می کنیم:
ابتدا به وسیله مدل رگرسیون زیر، برای هر صنعت و برای همه شرکت های غیر از شرکت های دارای عرضه اولیه ، جریان نقد عملیاتی نرمال را محاسبه می کنیم.
CFOi,tAvAssetsi,t=α0+β11AvAssetsi,t+β2SALESi,tAvAssetsi,t+β3ΔSALESi,tAvAssetsi,t+εiدر رابطه فوق:
CFOi,t:جریان نقد عملیاتی شرکت i در سال t می باشد.
نکته: رگرسیون فوق برای شرکت هایی که IPO نداشته اند تخمین زده می شود و مدل بدست آمده در شرکت های دارای عرضه اولیه (IPO) مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در نهایت، جریان نقدی عملیاتی غیر نرمال برای شرکت های دارای IPO برابر است با:
جریان نقدی عملیاتی عادی – جریان نقدی عملیاتی واقعی= جریان نقدی عملیاتی غیرعادی
جریان نقدی عملیاتی غیر عادی به عنوان معیار مدیریت سود بر مبنای اقلام واقعی مورد استفاده قرار می گیرد، علامت جریان نقدی عملیاتی غیر نرمال، منفی باشد بنابر این آن را در(1-) ضرب می کنیم.
کیفیت حسابرسی: یکی از متداولترین تعریف ها درباره کیفیت حسابرسی تعریفی است که توسط دی انجلو (1981) ارائه شده است. او کیفیت حسابرسی را اینگونه تعریف کرده است: ارزیابی بازار از احتمال اینکه حسابرس موارد تحریفات با اهمیت در صورتهای مالی وسیستم های حسابداری صاحب کار را کشف کند وتحریفات با اهمیت کشف شده را گزارش کند. تعریف دی آنجلو از کیفیت واقعی حسابرسی مبتنی بر برداشت استفاده کنندگان یا به اصطلاح، استنباط بازار از کیفیت حسابرسی است.
سازمان حسابرسی:
سازمان حسابرسی یکی از سازمان‎های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران است که در سال ۱۳۶۶ به موجب قانون تشکیل سازمان حسابرسی تاسیس شد. این سازمان به عنوان بزرگ‎ترین موسسه حسابرسی دولتی ایران به ارائه خدمات تخصصی مالی به بخش‎های دولتی و تحت نظارت دولت می‌پردازد. سازمان حسابرسی علاوه بر حسابرسی و بازرسی قانونی، خدمات مالی مشاوره‌ای، تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی، و آموزش و تحقیق در زمینه حسابرسی را نیز برعهده دارد. شرکتهایی که توسط سازمان حسابرسی مورد حسابرسی قرار بگیرند با عدد (1) و شرکت هایی که توسط سایر موسسات مورد حسابرسی قرار بگیرند با عدد(0) نشان میدهیم.
1-10- مروری بر ادبیات و مبانی نظری :
مدیریت سود بر آیند درجه ای از قابلیت انعطاف و اعمال نظری است که مدیران در گزارشگری مالی خود دارند. با توجه به اینکه اعتبار گزارشگری مالی، باکیفیت حسابرسی افزایش میابد و اطلاعات حسابرسی شده مبنای تعیین مدیریت سود میباشد.
چانگ و همکاران (2012) به بررسی قیمت گذاری در عرضه های عمومی اولیه در کره، در طی سالهای 2000 تا2002 پرداختند. نتایج مطالعات آن ها قیمت گذاری کمتر از واقع را به میزان 07/19 درصد در بازار اوراق بهادار کره نشان می دهد.
باقری (1385) به بررسی رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری و وجه نقد آزاد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، حاکی از آن است که رابطه ی معنادار مشخصی بین مدیریت سود و جریان نقدی آزاد وجود دارد و جریان نقدی آزاد شرکت ها می تواند محرکی برای مدیریت سود تلقی شود .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *