(سایت مرجع مقاله ) - ارشددانلود

1270-254000
فهرست مطالب
عنوانصفحه
TOC h z t "تیتر 1;2;عنوان فصل;1" چکیده: PAGEREF _Toc383247356 h Error! Bookmark not defined.فصل اول: کلیات طرح تحقیق PAGEREF _Toc383247357 h 21-1 مقدمه PAGEREF _Toc383247359 h 31-2 تشریح موضوع و بیان مساله PAGEREF _Toc383247360 h 41-3 ضرورت انجام تحقیق PAGEREF _Toc383247361 h 61-4 ذینفعان (بهرهوران) PAGEREF _Toc383247362 h 61-5 فرضیه ها PAGEREF _Toc383247363 h 61-6 مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرهای آن PAGEREF _Toc383247364 h 71-7 روش تحقیق PAGEREF _Toc383247365 h 91-8 روش گردآوری اطلاعات PAGEREF _Toc383247366 h 101-9 جامعه آماری و نمونه PAGEREF _Toc383247367 h 101-10 قلمرو تحقیق PAGEREF _Toc383247368 h 101-10-1 قلمرو موضوعی تحقیق PAGEREF _Toc383247369 h 101-10-2 قلمرو زمانی تحقیق PAGEREF _Toc383247370 h 111-10-3 قلمرو مکانی تحقیق PAGEREF _Toc383247371 h 111-11 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی PAGEREF _Toc383247372 h 111-12 ساختار تحقیق PAGEREF _Toc383247373 h 12فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش PAGEREF _Toc383247374 h 132-1 مقدمه PAGEREF _Toc383247376 h 14بخش اول: مبانی نظری نقدشوندگی PAGEREF _Toc383247377 h 142-2 اهمیت نقدشوندگی PAGEREF _Toc383247378 h 142-3 تعریف نقدشوندگی PAGEREF _Toc383247379 h 152-3-1 نقدشوندگی دارایی ها PAGEREF _Toc383247380 h 172-3-2 نقدشوندگی بازار PAGEREF _Toc383247381 h 182-3-3 وسعت بازار PAGEREF _Toc383247382 h 192-3-4 عمق بازار PAGEREF _Toc383247383 h 192-3-5 برگشت پذیری بازار PAGEREF _Toc383247384 h 202-3-6 نقدشوندگی شرکت PAGEREF _Toc383247385 h 202-4 ارتباط بین مفاهیم نقدشوندگی PAGEREF _Toc383247386 h 212-5 نقدشوندگی و قیمتگذاری داراییها PAGEREF _Toc383247387 h 222-6 نقدشوندگی و اثرات مشتریان PAGEREF _Toc383247388 h 232-7 راه حل های اندازه گیری نقدشوندگی PAGEREF _Toc383247389 h 242-7-1 معیارهای مبتنی بر معامله PAGEREF _Toc383247390 h 242-7-2 معیارهای مبتنی بر سفارش PAGEREF _Toc383247391 h 252-7-3 معیارهای نقدشوندگی PAGEREF _Toc383247392 h 262-7-3-1 تفاضل قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام PAGEREF _Toc383247393 h 272-7-3-2 هزینههای فرایند سفارش PAGEREF _Toc383247394 h 272-7-3-3 هزینههای نگهداری موجودی PAGEREF _Toc383247395 h 272-7-3-4 هزینههای انتخاب نادرست PAGEREF _Toc383247396 h 272-7-4 معیار نسبی نقدشوندگی مبتنی بر نقدشوندگی سهام فردی و نقدشوندگی بازار PAGEREF _Toc383247397 h 282-7-5 منابع عدم نقدشوندگی PAGEREF _Toc383247398 h 282-7-6 انواع بازارها PAGEREF _Toc383247399 h 292-7-6-1 بازار سفارش محور PAGEREF _Toc383247400 h 302-7-6-2 بازارهای اعلام محور PAGEREF _Toc383247401 h 30بخش دوم: مبانی مدیریت سود PAGEREF _Toc383247402 h 312-8 تعریف مدیریت سود PAGEREF _Toc383247403 h 312-8-1 مدیریت سود یا تقلب PAGEREF _Toc383247404 h 322-8-2 انگیزه های مدیریت سود PAGEREF _Toc383247405 h 342-8-3 کشف مدیریت سود PAGEREF _Toc383247406 h 412-8-4 محرک‌های مدیریت سود PAGEREF _Toc383247407 h 432-8-5 اقلام تعهدی PAGEREF _Toc383247408 h 442-8-6 بررسی مدل‌های مختلف تفکیک اقلام تعهدی به اختیاری و غیر اختیاری PAGEREF _Toc383247409 h 452-8-7 جنبه‌های مدیریت سود (تمایز بین شکل‌های مختلف مدیریت سود) PAGEREF _Toc383247410 h 472-8-8 اندازه‌گیری مدیریت سود PAGEREF _Toc383247411 h 492-8-9 مدیریت سود واقعی PAGEREF _Toc383247412 h 53بخش سوم: پیشینه پژوهش PAGEREF _Toc383247413 h 552-9 پیشینه پژوهش های خارجی PAGEREF _Toc383247414 h 552-9-1 پیشینه پژوهش های داخلی PAGEREF _Toc383247415 h 61فصل سوم: روش شناسی پژوهش PAGEREF _Toc383247416 h 663-1 مقدمه PAGEREF _Toc383247418 h 673-2 روش پژوهش PAGEREF _Toc383247419 h 673-3 فرضیه های تحقیق PAGEREF _Toc383247420 h 673-4 جامعه و نمونه آماری PAGEREF _Toc383247421 h 673-5 گردآوری اطلاعات PAGEREF _Toc383247422 h 683-6 مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها PAGEREF _Toc383247423 h 693-7روش‌ها و ابزار تحلیل داده‏ها PAGEREF _Toc383247424 h 713-8 روش‌های آماری آزمون فرضیه ها PAGEREF _Toc383247425 h 723-9 رگرسیون چند متغیره PAGEREF _Toc383247426 h 723-9-1 ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده PAGEREF _Toc383247427 h 733-9-2 مفروضات رگرسیون خطی PAGEREF _Toc383247428 h 743-9-3 آزمون استقلال خطاها PAGEREF _Toc383247429 h 753-9-4 آزمون مناسب بودن مدل PAGEREF _Toc383247430 h 753-9-5 آزمون معنادار بودن ضرایب PAGEREF _Toc383247431 h 753-10 بررسی ساختار دادههای ترکیبی و انواع مدلهای آن PAGEREF _Toc383247432 h 763-10-1 آزمون چاو PAGEREF _Toc383247433 h 773-10-2 آزمون هاسمن PAGEREF _Toc383247434 h 773-11خلاصه فصل PAGEREF _Toc383247435 h 78فصل چهارم: یافته‌های پژوهش PAGEREF _Toc383247436 h 794-1 مقدمه PAGEREF _Toc383247438 h 804-2 آمار توصیفی داده ها PAGEREF _Toc383247439 h 804-3 آمار استنباطی PAGEREF _Toc383247440 h 824-3 -1 آزمون پایایی متغیرها PAGEREF _Toc383247441 h 824-3-2 تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون PAGEREF _Toc383247442 h 834-3-3 آزمون فروض کلاسیک رگرسیون PAGEREF _Toc383247443 h 854-3-3-1 آزمون نرمال بودن PAGEREF _Toc383247444 h 854-3-3-2 آزمون استقلال خطاها PAGEREF _Toc383247445 h 854-3-3-3 بررسی نرمال بودن توزیع خطاها PAGEREF _Toc383247446 h 864-3-3-3-1 مدل رگرسیونی اول PAGEREF _Toc383247447 h 864-3-3-3-2 مدل رگرسیونی دوم PAGEREF _Toc383247448 h 874-3-3-3-3 مدل رگرسیونی سوم PAGEREF _Toc383247449 h 884-3-3-3-4 مدل رگرسیونی چهارم PAGEREF _Toc383247450 h 884-3-3-4 ناهمسانی واریانس ها PAGEREF _Toc383247451 h 894-3-3-5 آزمون هم خطی متغیرهای مستقل PAGEREF _Toc383247452 h 904-4 نتایج حاصل از برازش مدل های رگرسیونی PAGEREF _Toc383247453 h 904-4-1 آزمون فرضیه اصلی PAGEREF _Toc383247454 h 904-4-2 آزمون فرضیه فرعی اول PAGEREF _Toc383247455 h 924-4-3 آزمون فرضیه فرعی دوم PAGEREF _Toc383247456 h 944-4-4 آزمون فرضیه فرعی سوم PAGEREF _Toc383247457 h 96فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات PAGEREF _Toc383247458 h 985-1 مقدمه PAGEREF _Toc383247460 h 995-2 نتایج تحقیق PAGEREF _Toc383247461 h 995-2-1 آزمون فرضیه اصلی PAGEREF _Toc383247462 h 995-2-2 آزمون فرضیه فرعی اول PAGEREF _Toc383247463 h 1005-2-3 آزمون فرضیه فرعی دوم PAGEREF _Toc383247464 h 1005-2-4 آزمون فرضیهفرعی سوم PAGEREF _Toc383247465 h 1015-3 محدودیت های پژوهش PAGEREF _Toc383247466 h 1015-4 پیشنهادهای تحقیق PAGEREF _Toc383247467 h 1025-4-1 پیشنهادهای منتج از تحقیق PAGEREF _Toc383247468 h 1025-4-2 پیشنهادهای برای تحقیقات آتی PAGEREF _Toc383247469 h 103فهرست منابع PAGEREF _Toc383247470 h 104پیوست PAGEREF _Toc383247471 h 109

متن کامل در سایت امید فایل 

فهرست جدول‌ها
عنوانصفحه TOC h z t "جدول;1" (جدول 2-1) تفاوت های مدیریت سود و تقلب PAGEREF _Toc383248306 h 33(جدول 2-2) محرک‌های مدیریت سود PAGEREF _Toc383248307 h 43(جدول 2-3) نمایندگان اقلام تعهدی اختیاری PAGEREF _Toc383248308 h 52(جدول 3-1) تعداد شرکت ها نمونه PAGEREF _Toc383248309 h 68(جدول 4-1) آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc383248310 h 81(جدول 4-2) ایم، پسران و شین (IPS) PAGEREF _Toc383248311 h 82(جدول 4-3) مدل های رگرسیونی مربوط به هر فرضیه PAGEREF _Toc383248312 h 83(جدول 4-4) آزمون چاو PAGEREF _Toc383248313 h 83(جدول4-5) آزمون هاسمن PAGEREF _Toc383248314 h 84(جدول 4- 6( آزمون کولموگروف اسمیرنوف PAGEREF _Toc383248315 h 85(جدول4-7) آزمون استقلال خطاها PAGEREF _Toc383248316 h 86جدول(4-8) نتایج حاصل از ناهمسانی واریانس PAGEREF _Toc383248317 h 89(جدول 4-9) آزمون هم‌خطی بین متغیر‌های مستقل PAGEREF _Toc383248318 h 90جدول4-10) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون PAGEREF _Toc383248319 h 92(جدول4-11) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون PAGEREF _Toc383248320 h 93(جدول4-12) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون PAGEREF _Toc383248321 h 95(جدول4-13) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون PAGEREF _Toc383248322 h 97

فهرست نمودارها
عنوانصفحه TOC h z t "نمودار1;1" (نمودار 2-1) نقدشوندگی در دو بعد قیمت و زمان PAGEREF _Toc383248415 h 18(نمودار 4-1) منحنی اجزاء خطاها – مدل(1) PAGEREF _Toc383248416 h 87(نمودار 4-2) منحنی اجزاء خطاها – مدل(1) PAGEREF _Toc383248417 h 87(نمودار 4-3) منحنی اجزاء خطاها – مدل(2) PAGEREF _Toc383248418 h 88(نمودار 4-4) منحنی اجزاء خطاها – مدل(3) PAGEREF _Toc383248419 h 89
چکیده
هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1391 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 96 شرکت می باشد. در این تحقیق نقدشوندگی سهام به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده تا تاثیر آن بر مدیریت سود واقعی و اجزای آن (مدیریت سود واقعی از طریق دستکاری فروش ، مدیریت سود واقعی از طریق مخارج اختیاری و مدیریت سود واقعی از طریق سطح غیر عادی تولید) مورد بررسی قرار گیرد.
در این تحقیق که از داده‌های پانل(تابلویی) با اثرات ثابت و تصادفی استفاده شده ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد بین نقدشوندگی سهام با مدیریت سود واقعی، مدیریت سود واقعی از طریق دستکاری فروش و مدیریت سود واقعی از طریق مخارج اختیاری ارتباط منفی(معکوس) معناداری وجود دارد.همچنین این نتایج حاکی از عدم وجود ارتباط معنادار بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی از طریق سطح غیر عادی تولید می باشد.
واژگان کلیدی: نقدشوندگی سهام ، مدیریت سود واقعی ، دستکاری فروش، مخارج اختیاری ، سطح غیر عادی تولید
فصل اول:کلیات طرح تحقیق1-1 مقدمه
مدیریت سود، برآیند درجه​ای از قابلیت انعطاف و اعمال نظری است که مدیران در گزارشگری مالی خود دارند. مدیران ممکن است از این قدرت خود برای مدیریت فرصت​طلبانه​ی سود یا انتقال اطلاعات محرمانه درباره​ی عملکرد آتی شرکت استفاده نمایند. بیشتر محققین دریافته​اند که مدیریت سود با انگیزه​ی گمراه کردن استفاده​کنندگان از صورتهای مالی و یا انحراف از نتایج قراردادی که بستگی به سوددهی حسابداری دارد انجام می​شود (آقایی و چالاکی، 1388).
به منظور دستیابی به سطح مورد نظر سود، مدیران می​توانند تا پایان سال صبر کنند و از اقلام تعهدی اختیاری برای مدیریت سود گزارش شده استفاده نمایند، اما این راهکار ممکن است این ریسک را در پی داشته باشد که مقتار سودی که برای دستکاری مدنظر است، از اقلام تعهدی اختیاری موجود بیشتر باشد؛ زیرا اختیار در مورد اقلام تعهدی از طریق اصول عمومی پذیرفته شده​ی حسابداری محدود شده است (بارتون و سیمکو، 2002). فرض بر این است که رویدادهای اقتصادی اساسی یک شرکت،​ توانایی مدیران را برای گزارش سود معوق (تعهد شده) دچار محدودیت می​سازد. در نتیجه، این امکان وجود دارد که مدیران نتوانند از طریق اقلام تعهدی اختیاری در پایان سال به سود مورد نظر خویش دست پیدا کنند. مدیران می​توانند از طریق دستکاری فعالیتهای عملیاتی واقعی در طول سال این ریسک را کاهش دهند (اعتمادی و همکاران، 1389). دستکاری فعالیتهای واقعی کمتر در معرض محدودیت است، مزیت دیگر، جایگزین نمودن فعالیتهای واقعی برای دستکاری سود، این است که حسابرسان و قانونگذاران کمتر به چنین رفتارهایی توجه می​کنند. با این وجود دستکاری فعالیتهای واقعی چندان بدون هزینه هم نیست، چرا که این احتمال وجود دارد که جریان​های نقدی در دوره​های آتی به طور غیرمستیقم (منفی) تحت تأثیر اعمالی قرار گیرد که در حال حاضر برای افزایش سود انجام می​شود (ناظمی اردکانی، 1388).
در پژوهش حاضر، ارتباط بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی بررسى مى شود. از این رو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضیه ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها و روش هاى آمارى مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه ها تشریح مى شوند.
1-2 تشریح موضوع و بیان مساله
در مدیریت سود واقعی سود واقعی مدیران برای دستیبابی به اهداف مربوط به مدیریت سود خود، در فعالیتها و تصمیمات عملیاتی واحد تجاری تغییراتی ایجاد کند. تحقیقات گذشته (گانی، 2005) این تصمیمات عملیاتی را در 4 گروه طبقه​بندی می​کنند:
کاهش هزینه​های اختیاری تحقیق و توسعه
کاهش هزینه​های اختیاری تبلیغات و فروش
زیان نقدی فروش دارایی​های ثابت برای گزارش شود
اضافه تولید برای کاهش بهای تمام شده کالای فروش رفته و افزایش فروش​های اعتباری، انجام ندادن
برخی فعالیتهای تحقیق و توسعه که منجر به پروژه​های با خالص ارزش فعلی مثبت در آینده می​شود. انجام ندادن تبلیغات در جهت افزایش فروش شرکت. فروش دارایی​های ثابت عملیاتی که به افزایش بهره​وری و کارایی عملیات واحد تجاری کمک می​نماید. بلوکه نمودن سرمایه​ی شرکت در قالب موجودی​ها، افزایش فروش​های اعتباری که منجر به کاهش جریانهای نقدی ورودی به شرکت می​شود. همه و همه نشان از آن دارد که چهار عمل فوق منجر به کاهش جریانهای نقدی عملیاتی آتی شرکت و در نتیجه افت عملکرد مالیاتی آتی شرکت خواهد شد، از این رو انتظار می​رود، بین مدیریت واقعی سود (که در قالب چهار فعالیت فوق تعمیم می​یابد) و عملکرد عملیاتی آتی شرکت رابطه​ی منفی وجود داشته باشد.
بسیاری از شواهد موجود پیرامون دستکاری فعالیتهای واقعی بر کاهش فرصت​طلبانه​ی هزینه​های اختیاری از جمله هزینه​های تحقیق و توسعه تمرکز می​کنند (برای مثال تحقیقات بوش (1988)؛ بابر و همکاران (1991). اگرچه کاهش از هزینه​های اختیاری می​تواند سود را در جهت برآورده ساختن برخی اهداف خاص ارتقا بخشد، اما ریسک کاهش جریانهای نقدی عملیاتی (CFO) آتی را موجب می​شود؛ زیرا این عمل به طور کلی جریانهای خروجی وجه نقد را کاهش می​دهد و در عوض تأثیری مثبت بر روی جریان نقدی عملیاتی جاری دارد. در سالهای بعدی، این تأثیر مستقیم ممکن است معکوس شود. باید توجه داشت دستکاری فعالیتهای واقعی، وسیله​ی تغییر آرایش حساب​ها نیست. مدیران در این روش، زمان انجام عملیات، نحوه​ی تخصیص منابع و یا زمان اجرای پروژه​های سرمایه​گذاری را تغییر می​دهند. فعالیتهای مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی هیچ پیامد مستقیم جریان نقدی را به همراه ندارد (کوهن و زارویین، 2008).
از سوی دیگر بازار سرمایه در یک کشور از منابع عمده تأمین مالی شرکتها و دولتها است و در کشورهایی نظیر ایران که در پی جذب شرکتهای خارجی جهت سرمایهگذاری مستقیم و نیز رونق بورس خود هستند، تقویت آن و شناخت عوامل مرتبط با معامله اوراق بهادار میتواند انگیزه شرکت- های داخلی و خارجی را برای ورود به عرصه فعالیت و توسعه سرمایهگذاری افزایش دهد، به نحوی که تحقق مناسب اهداف عمده توسعههای مالی و اقتصادی دولت را نیز مهیا کند. ایجاد زمینههای لازم جهت پاسخگویی بیشتر به نیازهای سرمایهگذارن و تبدیل شدن بورس اوراق بهادار تهران به بورسی مطرح، نیازمند بررسیهای علمی فراوانی است. در این میان یکی از متغیرهایی که به این امر می تواند کمک کند میزان جذابیت شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار و همچنین درجه نقدشوندگی سهام آنها در بورس اوراق بهادار است که باعث می شود سرمایهگذارن در هر زمانی که اراده کنند بتوانند داراییهای خود را با کمترین هزینه به وجه نقد تبدیل کنند. بر طبق مدلهای ارائه شده برای پیش بینی بازده، عوامل زیادی وجود دارد که می توانند بازده سرمایهگذاریهای مختلف را برآورد کند. در این میان نقدشوندگی سهام یکی دیگر از عواملی است که بررسی تاثیر آن بر بازده سهام در بازارهای مختلف از ادبیات و پیشینه قویی برخوردار است و محققان این متغیر را به عنوان یکی از عواملی که میتواند در تعیین بازده نقش مهمی داشته باشد، میشناسند. داراییها و سبد سهام دارای سه ویژگی است که با اداره کردن سبد سهام مرتبط است. این ویژگیها شامل بازده، ریسک، و نقدشوندگی است. بازده به آسانی تعریف و معرفی میشود. اگر چه اندازهگیری ریسک مشکل است، اما با این حال یک مفهوم عملیاتی است. ریسک معمولا به وسیله واریانس و انحراف معیار بازدهها اندازهگیری میشود. در مورد مدل قیمتگذاری داراییها سرمایهای، ریسک سیستماتیک برای یک سهم به وسیله بتا اندازهگیری میشود (اسچوارتز و فرانشینی، 2004، ص60).
با توجه به مطالب فوق مساله اصلی بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می باشد.
1-3 ضرورت انجام تحقیقهدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می باشد. این تحقیق درصدد است به بررسی شواهد تجربی موجود پرداخته و بدین ترتیب میزان انطباق واقعیتهای موجود با نظرات و دلایل مطرح در خصوص نقدشوندگی و مدیریت سود واقعی را بررسی کند با این هدف که یافته های این تحقیق بتواند به فعالان بازار سرمایه ، تصمیم گیرندگان ، تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار در تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار با عنایت به عوامل نقدشوندگی و مدیریت سود واقعی یاری رساند ؛ زیرا لحاظ این عامل مهم منجر به انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه با کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می گردد ، ضمن آنکه شفافیت محیط تصمیم گیری و نتایج حاصله را نیز دوچندان می نماید.
1-4 ذینفعان (بهرهوران)سازمان ها و شرکت های زیر می‌توانند از نتایج این پژوهش بهره برداری نمایند:
سازمان بورس و اوراق بهادار ،
شرکت های سرمایه گذاری و کارگزاری ها،
شرکت بورس اوراق بهادار تهران،
سازمان امور مالیاتی کشور،
سازمان حسابرسی و
جامعه حسابداران رسمی ایران
1-5 فرضیه ها
فرضیه اصلی: بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی ارتباط منفی(معکوس) معناداری وجود دارد.
فرضیه های فرعی
فرضیه فرعی اول: بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی سود از طریق دستکاری فروش ارتباط منفی(معکوس) معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی از طریق مخارج اختیاری ارتباط منفی(معکوس) معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم: بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی از طریق سطح غیر عادی تولید ارتباط منفی(معکوس) معناداری وجود دارد.
1-6 مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرهای آندر این پژوهش به منظور آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیونی زیر استفاده می شود:
مدل آزمون فرضیه اصلی
REM it = β0+β1 Liquidity it +β2 Cash it +β3Size it +β4LogMB it +β5Growth it +β6ROA it +β7Age it +ԑ it
مدل آزمون فرضیه فرعی اول
Sales Manipulation it = β0+β1 Liquidity it +β2 Cash it +β3Size it +β4LogMB it +β5Growth it +β6ROA it +β7Age it +ԑ it
مدل آزمون فرضیه فرعی دوم
Abnormal Discretionary Expenses it = β0+β1 Liquidity it +β2 Cash it +β3Size it +β4LogMB it +β5Growth it +β6ROA it +β7Age it +ԑ it
مدل آزمون فرضیه فرعی سوم
Abnormal Production Cost it = β0+β1 Liquidity it +β2 Cash it +β3Size it +β4LogMB it +β5Growth it +β6ROA it +β7Age it +ԑ it
متغیر وابسته:
مدیریت سود واقعی: از آنجایی که در محاسبه مدیریت واقعی سود،مدیریت واقعی سود ناشی از دستکاری فروش و ناشی از مخارج اختیاری با جز سوم ناشی از سطح غیرعادی تولید همسو و همجهت باشد مدیریت سود ناشی از دستکاری فروش و مخارح اختیاری در منفی یک ضرب می شود.
REM=(-)Sales Manipulation it + (-)Abnormal Discretionary Expenses it+ Abnormal Production Cost it |

که نحوه محاسبه مدیریت سود واقعی ناشی از فعالیتهای فروش، مخارج اختیاری و تولید به شرح زیر می باشد:
دستکاری در فروش(Sales Manipulation it)
روی چودهری (2006) دستکاری در فروش را به صورت تلاشهای مدیریت در جهت افزایش موقتی فروش در طول سال تعریف می کند که از طریق ارائه تخفیفات قیمت و یا شرایط اعتباری آسانتر حاصل می شود و جریانهای نقدی ورودی را برای فروش را کاهش میدهد. بنابراین دستکاری در فروش انتظار میرود به جریانهای نقدی عملیاتی کمتری در دوره جاری منجر گردد. در این تحقیق از الگوی روی چودهری (2006) برای برآورد سطح عادی CFOاستفاده می شود:
CFOtAt-1 = 1 ( 1At-1)+ 2 ( StAt-1)+3(ΔStAt-1)+t
در نهایت دستکاری فروش بر اساس جزء خطا (t) معادله فوق و فرمول زیر محاسبه می شود:
دستکاری در فروش=CFOواقعی – CFOبرآوردی
مخارج اختیاری(Abnormal Discretionary Expenses it)
یک نوع دستکاری فعالیتهای واقعی، کاهش هزینه های اختیاری است . اگر مدیران هزینه های اختیاری را برای افزایش سود ،کاهش دهند به عنوان مثال هزینه تحقیق و توسعه، تبلیغات و هزینه فروش، اداری و تشکیلاتی ، هزینه های اختیاری به طور غیر عادی کاهش می یابد .
DISXTtAt-1 = 1 (1At-1) + 2 (St-1At-1 ) + t
DISX برابر جمع هزینه های فروش ، اداری و عمومی ،A مجموع دارایی ها در t-1 و s فروش خالص در t-1 است .
در نهایت سطح مخارج اختیاری بر اساس جزء خطا (t) معادله فوق و فرمول زیر محاسبه می شود:
سطح مخارج اختیاری =DISXواقعی – DISXبرآوردی
سطح غیر عادی تولید(Abnormal Production Cost it):
برای براورد سطح غیر عادی تولید ، هزینه های تولید به عنوان تابعی از فروش ، تغییرات فروش و تغییرات فروش دوره قبل براورد شده است :
PRODtAt-1=11At-1+α2(StAt-1)+α3(∆StAt-1)+α4(∆St-1At-1)+t PROD، برابر با جمع بهای تمام شده کالای فروخته شده و تغییر در موجودی ها است .
در نهایت سطح غیر عادی تولید بر اساس جزء خطا (t) معادله فوق و فرمول زیر محاسبه می شود:
سطح غیر عادی تولید =PRODواقعی – PRODبرآوردی
متغیرهای مستقل:
Liquidity: نقدشوندگی سهام . آمیهود برای محاسبه نقد شوندگی معیار جدیدی معرفی نمود که از طریق استفاده از داده های روزانه در رابطه با بازده و حجم معامله، قابل ارزیابی است. این معیار برابر با نسبت قدر مطلق بازده روزانه سهام به حجم معامله در روز است.

در این معیار R و V به ترتیب برابر با بازده و حجم در روز d از ماه t است و Daysبرابر با تعداد است.
متغیرهای کنترلی
: Cash نسبت وجه نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت تقسیم بر جمع دارایی های شرکت در تاریخ ترازنامه.
: Size اندازه شرکت شرکت که از طریق لگاریتم طبیعی ارزش دفتری دارایی ها محاسبه می شود.
LogMB: لگاریتم طبیعی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی های شرکت.
Growth: درصد تغییرات جمع دارایی های شرکت نسبت به دوره قبل.
ROA: بازده دارایی ها که از نسبت سود خالص به جمع دارایی ها محاسبه می شود.
Age: عمر (سن) شرکت که از تفاوت تاریخ تاسیس و دوره مورد بررسی محاسبه می شود.
1-7 روش تحقیقاین تحقیق سعی بر آن دارد که ارتباط بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهد. بنابراین این تحقیق به دلیل اینکه نتایج آن می تواند در تدوین قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار مورد استفاده قرار گیرد از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. همچنین با توجه به اینکه این تحقیق به دنبال یافتن رابطه بین چندین متغیر می باشد روش شناسی آن از نوع پس رویدادی و از نظر نوع استنتاج، استقرایی و از نظر نوع روش آماری آزمون، همبستگی مقطعی بوده است. دراین تحقیق با توجه به نوع داده و روش های تجزیه وتحلیل آماری موجود، از روش «داده‌های ترکیبی» استفاده می شود.
1-8 روش گردآوری اطلاعات
در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است. در این روش از مقاله‌های موجود در نشریات معتبر که از سایت‌های علمی اینترنتی اخذ گردیده است، به علاوه مجله‌های علمی، نمایه‌ها، پایان‌نامه‌های دکترا و کارشناسی ارشد و کتابهای مرتبط با موضوعات استفاده شده است. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از سایت سازمان بورس اوراق بهادار، نرم افزارهای رهآور نوین و تدبیر پرداز استفاده میگردد.
1-9 جامعه آماری و نمونهجامعه آماری تحقیق ، کلیه شرکتهای غیرمالی (تولیدی) پذیرفته شده درسازمان بورس اوراق بهادار تهران از سال 1382 هجری شمسی تاپایان سال1391 هجری شمسی می باشد. نمونه های مورد مطالعه در این تحقیق با استفاده از روش غربالگری و باتوجه به معیارهای زیر انتخاب می گردد :
اطلاعات کامل هریک ازشرکتهای موردمطالعه طی قلمرو زمانی تحقیق موجودباشند.
شرکتها درطول دوره تحقیق تغییر سال مالی نداده باشند.
نوع فعالیت شرکت، تولیدی بوده و لذا موسسات مالی، سرمایه گذاری، بانکها، بیمه ، شرکتهای لیزینگ وهلدینگ درنمونه آورده نمیشوند.
پایان سال مالی شرکتهای موردمطالعه 29 اسفندماه باشد.
شرکتهایی بیش از سه ماه وقفه معاملاتی نداشته باشند.
1-10 قلمرو تحقیق
1-10-1 قلمرو موضوعی تحقیق
ارتباط بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی سود واقعی
1-10-2 قلمرو زمانی تحقیققلمرو زمانی این تحقیق شامل اطلاعات مربوط به سالهای 1382 تا 1391 (دوره 10 ساله) می باشد.
1-10-3 قلمرو مکانی تحقیق
مکان این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
1-11 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصیمدیریت سود: قضاوت در گزارشگری مالی و شکل دهی معاملات به منظور دستکاری گزارشات مالی با هدف گمراه نمودن برخی افراد ذینفع در رابطه با عملکرد اقتصادی شرکت و یا تأثیرگذاری بر نتایج قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده بستگی دارند.اسکات (1997) به مدیریت سود به عنوان اختیار شرکت در انتخاب سیاست های حسابداری برای دستیابی به برخی اهداف خاص مدیر، اشاره می کند.
مدیریت سود واقعی: به منظور دستیابی به سطح مورد نظر سود، مدیران می​توانند تا پایان سال صبر کنند و از اقلام تعهدی اختیاری برای مدیریت سود گزارش شده استفاده نمایند، اما این راهکار ممکن است این ریسک را در پی داشته باشد که مقتار سودی که برای دستکاری مدنظر است، از اقلام تعهدی اختیاری موجود بیشتر باشد؛ زیرا اختیار در مورد اقلام تعهدی از طریق اصول عمومی پذیرفته شده​ی حسابداری محدود شده است (بارتون و سیمکو، 2002). فرض بر این است که رویدادهای اقتصادی اساسی یک شرکت،​ توانایی مدیران را برای گزارش سود معوق (تعهد شده) دچار محدودیت می​سازد. در نتیجه، این امکان وجود دارد که مدیران نتوانند از طریق اقلام تعهدی اختیاری در پایان سال به سود مورد نظر خویش دست پیدا کنند. مدیران می​توانند از طریق دستکاری فعالیتهای عملیاتی واقعی در طول سال این ریسک را کاهش دهند (اعتمادی و همکاران، 1389). دستکاری فعالیتهای واقعی کمتر در معرض محدودیت است، مزیت دیگر، جایگزین نمودن فعالیتهای واقعی برای دستکاری سود، این است که حسابرسان و قانونگذاران کمتر به چنین رفتارهایی توجه می​کنند. با این وجود دستکاری فعالیتهای واقعی چندان بدون هزینه هم نیست، چرا که این احتمال وجود دارد که جریان​های نقدی در دوره​های آتی به طور غیرمستیقم (منفی) تحت تأثیر اعمالی قرار گیرد که در حال حاضر برای افزایش سود انجام می​شود (ناظمی اردکانی، 1388). در مدیریت سود واقعی مدیران برای دستیبابی به اهداف مربوط به مدیریت سود خود، در فعالیتها و تصمیمات عملیاتی واحد تجاری تغییراتی ایجاد کند. تحقیقات گذشته (گانی، 2005) این تصمیمات عملیاتی را در 4 گروه طبقه​بندی می​کنند:
کاهش هزینه​های اختیاری تحقیق و توسعه
کاهش هزینه​های اختیاری تبلیغات و فروش
زیان نقدی فروش دارایی​های ثابت برای گزارش شود
اضافه تولید برای کاهش بهای تمام شده کالای فروش رفته و افزایش فروش​های اعتباری، انجام ندادن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *