دانلود مقاله فارسی - \"(سایت مرجع پایان نامه )\"

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید

بررسی تأثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محلّه بر روی سلامت اجتماعی ساکنین (مقایسه بین محلّات قدیم و جدید شهر یزد)
نام نویسنده: محمد رحیقی یزدی
نام استاد راهنما: دکتر اکرم محمدی
نام استاد مشاور: دکتر اسداله نقدی
دانشکده: اقتصاد و علوم اجتماعی گروه آموزشی: علوم اجتماعی

متن کامل در سایت امید فایل 

رشته تحصیلی: علوم اجتماعی گرایش تحصیلی: پژوهش اجتماعی مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
تاریخ تصویبپروپوزال: 18/12/1392 تاریخ دفاع: 29/11/1393 تعداد صفحات: 128
چکیده
ایدهی شهر سالم بدون تصور سلامت اجتماعی ساکنان ممکن نیست. به همین دلیل بُعد اجتماعی سلامت در محیط زندگی دارای اهمیت ویژهای است و کم‌رنگ شدن آن موجب عدم توانایی افراد در تعامل مؤثر با دیگران است. تحقیق حاضر با هدف سنجش تأثیر محیط اجتماعی و فیزیکی محلات قدیم و جدید شهر یزد بر سلامت اجتماعی ساکنین آنها تهیه شده و رابطهی سلامت اجتماعی را با امنیت اجتماعی محله، دلبستگی مکانی، امکانات ارتباطی و قابلیت پیاده‌مداری سنجیده است. در این پژوهش درزمینه‌ی سلامت اجتماعی از نظریههای لارسون، کییز و شاپیرو، در زمینه‌ی امنیت اجتماعی از گهل و بوزان، در زمینه‌ی دلبستگی مکانی از نظریههای هاشاس، مانزو و پرکینز و در زمینه‌ی قابلیت پیادهمداری و امکانات ارتباطی از نظریههای جیکوبز، سِنت، لو و آلتمن استفاده شده است. روش تحقیق، پیمایشی بوده؛ ابزار تحقیق پرسشنامه میباشد و از روش نمونهگیری خوشهای استفاده شده است. جامعه آماری 28071 نفر و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 379 نفر به تفکیک 110 نفر از محلهی لبخندق، 270 نفر از محلهی مهرآوران، انتخاب شد. نتایج تحلیل آماری بر روی دادهها در دو بخش توصیفی و تبیینی بررسی گردید و طی آن معلوم گردید که میزان سلامت اجتماعی در شهر یزد در حد متوسط رو به پایین است. همچنین نتایج نشانگر وجود تأثیر محیط فیزیکی و اجتماعی در هر دو محله با سطح معناداری کمتر از 05/0 بر روی سلامت اجتماعی بدست آمد.
واژههای کلیدی: سلامت اجتماعی، امنیت اجتماعی، دلبستگی مکانی، قابلیت پیادهمداری، امکانات ارتباطی، محله، مهرآوران، لب‌خندق، یزد.
فهرست مطالب
TOC o "1-6" h z u فصل اول PAGEREF _Toc417577183 h 11- PAGEREF _Toc417577184 h 11-1- بیان مسئله PAGEREF _Toc417577185 h 31-2- ضرورت و اهمیت تحقیق PAGEREF _Toc417577186 h 61-3- سؤالات تحقیق PAGEREF _Toc417577187 h 71-4- هدف کلی تحقیق PAGEREF _Toc417577188 h 81-5- اهداف جزئی PAGEREF _Toc417577189 h 8فصل دوم PAGEREF _Toc417577190 h 112- PAGEREF _Toc417577191 h 112-1- مقدمه PAGEREF _Toc417577192 h 112-2- پیشینهی تحقیق PAGEREF _Toc417577193 h 122-2-1- تحقیقات داخلی PAGEREF _Toc417577194 h 122-2-2- تحقیقات خارجی PAGEREF _Toc417577195 h 162-3- مبانی نظری PAGEREF _Toc417577196 h 212-3-1- مقدمه PAGEREF _Toc417577197 h 212-3-2- سلامت اجتماعی PAGEREF _Toc417577198 h 212-3-3- نظام اجتماعی قدیم و جدید PAGEREF _Toc417577199 h 232-3-4- محیط اجتماعی PAGEREF _Toc417577200 h 272-3-4-1- دلبستگی مکانی PAGEREF _Toc417577201 h 272-3-4-2- تعاریف دلبستگی مکانی PAGEREF _Toc417577202 h 282-3-4-2-1- نظریات دلبستگی مکانی PAGEREF _Toc417577203 h 292-3-4-3- مدلهای دلبستگی مکانی PAGEREF _Toc417577204 h 332-3-4-4- عوامل مؤثر بر دلبستگی اجتماعی PAGEREF _Toc417577205 h 342-3-4-4-1- عوامل کالبدی PAGEREF _Toc417577206 h 342-3-4-4-2- عوامل اجتماعی PAGEREF _Toc417577207 h 352-3-5- امنیت اجتماعی PAGEREF _Toc417577208 h 372-3-5-1- رویکرد سنتی به امنیت اجتماعی PAGEREF _Toc417577209 h 382-3-5-2- رویکرد مدرن امنیت اجتماعی PAGEREF _Toc417577210 h 382-3-5-3- امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی PAGEREF _Toc417577211 h 392-3-6- محیط فیزیکی PAGEREF _Toc417577212 h 482-3-6-1- قابلیت پیادهمداری PAGEREF _Toc417577213 h 482-3-6-2- کاربردهای پیاده‌راه‌ها PAGEREF _Toc417577214 h 492-3-6-3- الگوهای رفتاری پیاده PAGEREF _Toc417577215 h 502-3-6-4- عوامل اجتماعی پیادهراهها PAGEREF _Toc417577216 h 542-3-6-5- امنیت پیادهراهها PAGEREF _Toc417577217 h 562-3-7- امکانات ارتباطی PAGEREF _Toc417577218 h 582-3-7-1- تفاوت بین مکان و فضا PAGEREF _Toc417577219 h 592-3-7-2- روابط مردم در مکان PAGEREF _Toc417577220 h 592-3-8- چارچوب نظری PAGEREF _Toc417577221 h 672-3-9- مدل نظری تحقیق PAGEREF _Toc417577222 h 712-4- فرضیات تحقیق PAGEREF _Toc417577223 h 72فصل سوم PAGEREF _Toc417577224 h 113- PAGEREF _Toc417577225 h 113-1- مقدمه PAGEREF _Toc417577226 h 753-2- نوع روش پژوهش PAGEREF _Toc417577227 h 753-3- جامعه آماری PAGEREF _Toc417577228 h 763-4- حجم نمونه PAGEREF _Toc417577229 h 763-5- روش نمونه‌گیری PAGEREF _Toc417577230 h 763-6- ابزار پژوهش PAGEREF _Toc417577231 h 773-7- واحد تحلیل PAGEREF _Toc417577232 h 773-8- سطح تحلیل PAGEREF _Toc417577233 h 773-9- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مورد بررسی PAGEREF _Toc417577234 h 783-9-1- سلامت اجتماعی PAGEREF _Toc417577235 h 783-9-2- امنیت اجتماعی PAGEREF _Toc417577236 h 833-9-3- دلبستگی مکانی PAGEREF _Toc417577237 h 833-9-3-1- مؤلفههای دلبستگی مکانی PAGEREF _Toc417577238 h 843-9-3-1-1- وابستگی مکانی PAGEREF _Toc417577239 h 843-9-3-1-2- هویت مکانی PAGEREF _Toc417577240 h 853-9-4- قابلیت پیادهمداری PAGEREF _Toc417577241 h 863-9-5- امکانات ارتباطی PAGEREF _Toc417577242 h 883-10- پایایی (قابلیت اعتماد) PAGEREF _Toc417577243 h 893-11- روایی (اعتبار) PAGEREF _Toc417577244 h 89فصل چهارم PAGEREF _Toc417577245 h 994- PAGEREF _Toc417577246 h 994-1- مقدمه PAGEREF _Toc417577247 h 934-2- یافتههای توصیفی PAGEREF _Toc417577248 h 944-2-1- جنسیت PAGEREF _Toc417577249 h 944-2-2- سن پاسخگویان PAGEREF _Toc417577250 h 944-2-3- متغیر سلامت اجتماعی PAGEREF _Toc417577251 h 954-2-4- متغیر امنیت اجتماعی PAGEREF _Toc417577252 h 954-2-5- متغیر دلبستگی مکانی PAGEREF _Toc417577253 h 964-2-6- متغیر قابلیت پیادهمداری PAGEREF _Toc417577254 h 974-2-7- متغیر امکانات ارتباطی PAGEREF _Toc417577255 h 974-3- تجزیه و تحلیل دو متغیره PAGEREF _Toc417577256 h 994-3-1-1- فرضیه اول PAGEREF _Toc417577257 h 994-3-1-2- فرضیه دوم PAGEREF _Toc417577258 h 1004-3-1-3- فرضیه سوم PAGEREF _Toc417577259 h 1034-3-1-4- فرضیه چهارم PAGEREF _Toc417577260 h 1054-3-1-5- فرضیه پنجم PAGEREF _Toc417577261 h 1064-3-2- مدل معادله ساختاری محلهی لبخندق PAGEREF _Toc417577262 h 1084-3-2-1- شاخصهای کلی برازش مدل محلهی لبخندق PAGEREF _Toc417577263 h 1104-3-3- مدل معادله ساختاری محلهی مهرآوران PAGEREF _Toc417577264 h 1114-3-3-1- شاخصهای کلی برازش مدل محلهی مهرآوران PAGEREF _Toc417577265 h 1134-3-4- تأثیر محیط فیزیکی بر روی سلامت اجتماعی PAGEREF _Toc417577266 h 1144-3-5- تأثیر محیط اجتماعی بر روی سلامت اجتماعی PAGEREF _Toc417577267 h 116فصل پنجم PAGEREF _Toc417577268 h 15- PAGEREF _Toc417577269 h 15-1- مقدمه PAGEREF _Toc417577270 h 1215-2- نتایج حاصل از توصیف دادهها PAGEREF _Toc417577271 h 1235-3- نتایج حاصل از تحلیل و تبیین دادهها PAGEREF _Toc417577272 h 1245-4- پیشنهاد‌ها PAGEREF _Toc417577273 h 127منابع PAGEREF _Toc417577274 h 139ضمائم PAGEREF _Toc417577275 h 150
فهرست جدولها
TOC h z t "Caption" c جدول 2-1- جدول متنخوانی خلاصه تحقیقات داخلی و خارجی انجام‌شده PAGEREF _Toc417577325 h 18جدول 2-2- سهم حضور مردم در محیط فیزیکی بر اساس کیفیت آن. PAGEREF _Toc417577326 h 53جدول 2-3- نظریات و فرضیات تحقیق PAGEREF _Toc417577327 h 65جدول 3-1- ساختارهای سلامت اجتماعی با توجه به سطوح تحلیل و پیوستار اندازه‌گیری PAGEREF _Toc417577328 h 78جدول 3-2- شاخصهها و گویههای متغیر وابسته (سلامت اجتماعی) PAGEREF _Toc417577329 h 82جدول 3-3- تعریف مفهومی و گویههای متغیر امنیت اجتماعی PAGEREF _Toc417577330 h 83جدول 3-4- گویههای شاخصهای متغیر دلبستگی مکانی PAGEREF _Toc417577331 h 86جدول 3-5- شاخصها و معیارهای متغیر قابلیت پیادهمداری PAGEREF _Toc417577332 h 87جدول 3-6- تعریف مفهومی و شاخصهای متغیر امکانات ارتباطی PAGEREF _Toc417577333 h 88جدول 3-7- جدول آلفای کرونباخ برای مفاهیم مورد استفاده در تحقیق PAGEREF _Toc417577334 h 89جدول 4-1- جنسیت PAGEREF _Toc417577335 h 94جدول 4-2- فراوانی و درصد سن پاسخگویان به تفکیک محله PAGEREF _Toc417577336 h 94جدول 4-3- توزیع فراوانی نمونه بر اساس سلامت اجتماعی PAGEREF _Toc417577337 h 95جدول 4-4- توزیع فراوانی نمونه بر اساس امنیت اجتماعی PAGEREF _Toc417577338 h 95جدول 4-5- توزیع فراوانی نمونه بر اساس دلبستگی مکانی PAGEREF _Toc417577339 h 96جدول 4-6- توزیع فراوانی نمونه بر اساس قابلیت پیادهمداری PAGEREF _Toc417577340 h 97جدول 4-7- توزیع فراوانی نمونه بر اساس امکانات ارتباطی PAGEREF _Toc417577341 h 97جدول 4-8- آمارههای گروه مورد آزمون PAGEREF _Toc417577342 h 99جدول 4-9- آزمون فرضیهی مقایسهی بین دو محله ازلحاظ سلامت اجتماعی PAGEREF _Toc417577343 h 99جدول 4-10- آزمون کولموگروف-اسمیرنف PAGEREF _Toc417577344 h 100جدول 4-11- خلاصه آماره‏های مربوط به برازش مدل دلبستگی مکانی PAGEREF _Toc417577345 h 100جدول 4-12- نتایج تحلیل واریانس PAGEREF _Toc417577346 h 101جدول 4-13- نتایج مربوط به ضرایب رگرسیونی دلبستگی مکانی و سلامت اجتماعی PAGEREF _Toc417577347 h 102جدول 4-14- خلاصه آمارههای مربوط به برازش مدل امنیت اجتماعی PAGEREF _Toc417577348 h 103جدول 4-15- نتایج تحلیل واریانس PAGEREF _Toc417577349 h 103جدول 4-16- نتایج مربوط به ضرایب رگرسیونی امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی PAGEREF _Toc417577350 h 104جدول 4-17- خلاصه آماره‏های مربوط به برازش مدل قابلیت پیادهمداری PAGEREF _Toc417577351 h 105جدول 4-18- نتایج تحلیل واریانس PAGEREF _Toc417577352 h 105جدول 4-19- نتایج مربوط به ضرایب رگرسیونی قابلیت پیادهمداری و سلامت اجتماعی PAGEREF _Toc417577353 h 106جدول 4-20- خلاصه آماره‏های مربوط به برازش مدل امکانات ارتباطی PAGEREF _Toc417577354 h 106جدول 4-21- نتایج تحلیل واریانس PAGEREF _Toc417577355 h 106جدول 4-22- نتایج مربوط به ضرایب رگرسیونی امکانات ارتباطی و سلامت اجتماعی PAGEREF _Toc417577356 h 107جدول 4-23- آزمون فرضیات در دو محله PAGEREF _Toc417577357 h 108جدول 4-24- نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری محلهی لبخندق PAGEREF _Toc417577358 h 110جدول 4-25- نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری محلهی مهرآوران PAGEREF _Toc417577359 h 113جدول 4-26- خلاصه آمارههای مربوط به برازش مدل محیط فیزیکی PAGEREF _Toc417577360 h 114جدول 4-27- نتایج تحلیل واریانس PAGEREF _Toc417577361 h 115جدول 4-28- نتایج مربوط به ضرایب رگرسیونی محیط فیزیکی و سلامت اجتماعی PAGEREF _Toc417577362 h 115جدول 4-29- خلاصه آمارههای مربوط به برازش مدل محیط اجتماعی PAGEREF _Toc417577363 h 116جدول 4-30- نتایج تحلیل واریانس PAGEREF _Toc417577364 h 116جدول 4-31- نتایج مربوط به ضرایب رگرسیونی محیط اجتماعی و سلامت اجتماعی PAGEREF _Toc417577365 h 116جدول 4-32- تأثیر محیط فیزیکی و اجتماعی بر روی سلامت اجتماعی به تفکیک محله PAGEREF _Toc417577366 h 117
فهرست شکلها
TOC h z t "Heading 8;شکل ها و نمودار ها" c شکل 2-1- رابطه الگوی سلامت و رویکردهای امنیت اجتماعی PAGEREF _Toc417577367 h 39شکل 2-2- سلسله‌مراتب نیازهای مازلو PAGEREF _Toc417577368 h 43شکل 2-3- مدل روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته برگرفته از چارچوب نظری PAGEREF _Toc417577369 h 71

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *