متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید متن کامل پایان نامه را در سایت منبع 2 fuka.ir می توانید ببینید

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید

نام و نام خانوادگی دانشجو:
شماره دانشجویی:
رشته تحصیلی: تاریخ شروع پایان نامه:
تاریخ اتمام پایان نامه:
استاد / استادان راهنما:
استاد / استادان مشاور:
آدرس و شماره تلفن:
چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) :
در طول تاریخ یکی از آرزوهای اساسی انسان اجرای عدالت و تحقق آن در جامعه بوده است. اجرای عدالت در جامعه و به خصوص سازمان ها موجب می شود که افراد با آرامش خاطر بیشتری به وظایف خود عمل کنند و بروز رفتار شهروندی سازمانی تحقق یابد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با اثر میانجی گری تعهد شغلی در شعب بانک تجارت شهر تهران اجرا شد. به این منظور از پرسشنامه استاندارد حاوی 34 سوال جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز استفاده گردید و توسط 352 نفر از کارمندان شعب بانک تجارت شهر تهران پاسخ داده شد. همچنین برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده شد و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 0.913 مورد سنجش قرار گرفت . نتیجه پژوهش این موضوع را تایید کرد که عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با اثر میانجی گری تعهد شغلی تاثیر دارد. در پایان بر اساس یافته های تحقیق پیشنهاداتی ارائه گردید.
کلمات کلیدی: عدالت سازمانی - رفتار شهروندی سازمانی - تعهد شغلی
14963911714500177893931857700نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاریخ و امضاء:
14884402048600مناسب نیست
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
فصل اول :کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله تحقیق ...................................................................................................................................................3
بیان اهمیت انجام تحقیق .........................................................................................................................................4
بیان اهداف تحقیق .................................................................................................................................................5
1-3-1 هدف اصلی ........................................................................................................................................................5
1-3-2 اهداف فرعی ......................................................................................................................................................5
چهارچوب نظری تحقیق.........................................................................................................................................6
مدل تحقیق...........................................................................................................................................................10
فرضیات یا سؤالات تحقیق.....................................................................................................................................10
روش تحقیق ........................................................................................................................................................11
جامعه آماری ......................................................................................................................................................11
قلمرو تحقیق.........................................................................................................................................................12
1-9-1 قلمرو زمانی ......................................................................................................................................................12
1-9-2 قلمرو مکانی .....................................................................................................................................................12
1-9-3 قلمرو موضوعی .................................................................................................................................................12
روش نمونه گیری ................................................................................................................................................12
روش و ابزار گردآوری داده ها ............................................................................................................................12
روش تجزیه تحلیل داده ها ...................................................................................................................................13
تعریف مفاهیم اساسی پژوهش ..............................................................................................................................13
فصل دوم :مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مقدمه
عدالت سازمانی...................................................................................................................................................17
2-1-1- انواع عدالت سازمانی........................................................................................................................................18
2-1-1-1 عدالت توزیعی..........................................................................................................................................18
2-1-1-2 عدالت رویه ای.........................................................................................................................................19
2-1-1-3- عدالت مراوده ای.....................................................................................................................................21
2-1-1-4- عدالت اطلاعاتی......................................................................................................................................22
2-1-1-5- عدالت احساسی......................................................................................................................................22
2-1-1-6- عدالت مشاهده ای..................................................................................................................................22
2-1-1-7- عدالت زبانشناختی.................................................................................................................................22
2-1-2 ساختار سازمان عدالت گرا...............................................................................................................................24
2-1-2-1 محیط و تأثیر آن بر رفتارهای عادلانه........................................................................................................25
2-1-2-2 مدیریت استبدادی .................................................................................................................................26
2-1-2-3 فناوری و عدالت سازمانی.......................................................................................................................27
2-1-2-4 اندازه سازمان و امکان اجرای عدالت در آن..............................................................................................28
2-1-2-5 ساخت قدرت و کنترل، و عدالت سازمانی................................................................................................29
2-1-2-6- فرهنگ و زبان......................................................................................................................................30
تعهد سازمانی.................................................................................................................................................31
2-2-1 دیدگاه‌های نظری تعهد سازمانی ....................................................................................................................32
2-2-1-1- مدل می یر و آلن.................................................................................................................................32
2-2-1-2- مدل مایر و شورمن..............................................................................................................................33
2-2-1-3-مدل جاروس و همکاران.......................................................................................................................34
2-2-2- دیدگاه‌های نظری عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی..............................................................................................35
رفتار شهروندی سازمانی.................................................................................................................................39
2-3-1- ابعاد رفتار شهروندی...................................................................................................................................40
2-3-2- ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی .............................................................................................................44
2-3-3- عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی.................................................................................................45
2-3-4- مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی ......................................................................................................51
2-3-4-1- اعتماد ...............................................................................................................................................51
2-3-4-2- مشروعیت ..........................................................................................................................................52
2-3-4-3- تقابل .................................................................................................................................................52
2-3-4-4- عدالت سازمانی...................................................................................................................................52
2-3-5- رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ..........................................................................................54
پژوهش های صورت گرفته پیرامون موضوع .....................................................................................................56
2-3-1 پژوهش های انجام شده در داخل کشور ........................................................................................................56
2-3-2 پژوهش های انجام شده در خارج کشور .......................................................................................................58
جمع بندی پایه های تجربی ...........................................................................................................................60
مدل تحلیل پژوهش ......................................................................................................................................60
معرفی بانک تجارت ....................................................................................................................................61
فصل سوم : روش اجرایی تحقیق
مقدمه
نوع و روش تحقیق ...............................................................................................................................................65
جامعه آماری مورد بررسی .....................................................................................................................................65
3-2-1 جامعه آماری..............................................................................................................................................65
3-2-2- حجم نمونه .............................................................................................................................................65
3-2-3- روش نمونه گیری.....................................................................................................................................66
3-2-4- تعیین حجم نمونه.....................................................................................................................................66
ابزار و روش گردآوری اطلاعات ...........................................................................................................................66
3-4-1 ابزار اندازه گیری ......................................................................................................................................66
3-4-2 پرسشنامه .................................................................................................................................................67
3-4-3 نحوه توزیع پرسشنامه ................................................................................................................................68
روایی و پایایی پرسشنامه ......................................................................................................................................68
3-4-1 روایی یا اعتبار پرسشنامه ...........................................................................................................................68
3-4-2 پایائی یا اعتماد پرسشنامه ..........................................................................................................................68
روش های تجزیه و تحلیل داده ها..........................................................................................................................69
3-5-1 روش های آماری مورد استفاده در پژوهش .................................................................................................70
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده ها
مقدمه
آمار توصیفی ......................................................................................................................................................73
4-1-1 جنسیت پاسخ دهندگان .............................................................................................................................73
4-1-2 سن پاسخ دهندگان ..................................................................................................................................74
4-1-3 سابقه کار پاسخ دهندگان ..........................................................................................................................74
4-1-4 میزان تحصیلات پاسخ دهندگان .................................................................................................................75
4-1-5 وضعیت استخدام پاسخ دهندگان ................................................................................................................76
آمار استنباطی ......................................................................................................................................................77
4-2-1 نرمال بودن ..............................................................................................................................................77
مدل نظری پژوهش................................................................................................................................................78
4-3-1-مدلیابی معادلات ساختاری.........................................................................................................................78
4-3-2-مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تاییدی.....................................................................................................79
مدل ساختاری (مدل تحلیل مسیر) .........................................................................................................................84
نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش........................................................................................................................86
فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات
مقدمه
جمع بندی و نتایج ..............................................................................................................................................90
پیشنهادها ...........................................................................................................................................................92
5-2-1 پیشنهاد مبتنی بر یافته های تحقیق................................................................................................................92
5-2-2 پیشنهادات کاربردی...................................................................................................................................94
5-2-3 پیشنهادها برای تحقیقات آتی......................................................................................................................94
5-2-4-مشکلات محدودیت های تحقیق................................................................................................................95
فهرست منابع و مآخذ:
منابع فارسی.................................................................................................................................................................97
منابع انگلیسی...............................................................................................................................................................98
پیوست.......................................................................................................................................................................99
چکیده انگلیسی .........................................................................................................................................................100
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 3-1 سؤالات تخصصی.........................................................................................................................................
جدول 3-2 پایایی پرسشنامه...........................................................................................................................................
جدول 4-1 آمار توصیفی – جنسیت پاسخ دهندگان ......................................................................................................
جدول 4-2 آمار توصیفی – سن پاسخ دهندگان.............................................................................................................
جدول 4-3 آمار توصیفی – سابقه کار پاسخ دهندگان ....................................................................................................
جدول 4-4 آمار توصیفی – میزان تحصیلات پاسخ دهندگان ..........................................................................................
جدول 4-5 آمار توصیفی – وضعیت استخدام پاسخ دهندگان ........................................................................................
جدول 4-6 توصیف آماری متغیرهای تحقیق ..................................................................................................................
جدول 4-7 نرمال بودن ..................................................................................................................................................
جدول 4-8 نتایج مدل اندازه گیری پژوهش....................................................................................................................
جدول 4-9 خلاصه نتایج شاخص ها............................................................................................................................
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 2-1 مسیرهای تعاملی سازمان و محیط ................................................................................................................
نمودار 4-1 آمار توصیفی – جنسیت پاسخ دهندگان .......................................................................................................
نمودار 4-2 آمار توصیفی – سن پاسخ دهندگان..............................................................................................................
نمودار 4-3 آمار توصیفی – سابقه کار پاسخ دهندگان.....................................................................................................
نمودار 4-4 آمار توصیفی – میزان تحصیلات پاسخ دهندگان..........................................................................................
نمودار 4-5 آمار توصیفی – وضعیت استخدام پاسخ دهندگان..........................................................................................
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 1-1 مدل تحقیق ....................................................................................................................................................
شکل 2-1 حیطه های رفتار شهروندی سازمانی...............................................................................................................
شکل 2-2 مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی.......................................................................................................
شکل 2-3 - مدل نیهوف و مورمن ................................................................................................................................
شکل 2-4 - مدل ارگان ...............................................................................................................................................
شکل 2-5 مدل پژوهش .................................................................................................................................................
شکل 4-1 بارهای عاملی مدل اندازه گیری برازش یافته...................................................................................................
شکل 4-2 مقادیر t برای بررسی معنی داری بارهای عاملی مدل اندازه گیری برازش یافته................................................
شکل 4-3 مقادیر استاندارد برای بررسی معنی داری ضرایب مسیر برآورد شده در مدل مسیر...........................................
شکل 4-4 مقادیر t-value برای بررسی معنی داری ضرایب مسیر برآورد شده در مدل مسیر..........................................

فصل اول
کلیات پژوهش
مقدمه
در دنیای پُر چالش کنونی، سازمانها به منظور رقابت در صحنه جهانی، ارضای نیازها و انتظارات مشتریان و سازگاری با ماهیت در حال تغییر شغل، در تلاشند تا کارکنانی را به کار گیرند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغلشان عمل کنند زیرا اعتقاد بر این است که این رفتارهای فراتر از نقش در ارزشیابی عملکرد انعکاس مییابد، مشارکت کارکنان در برنامهها را تحت تاثیر قرارخواهد دا د و میتواند عاملی موثر بر تعهد شغلی و عزت نفس باشد.این تلاش های فراتر از حد انتظار، داوطلبانه، سودمند و مفید، تحت عنوان رفتارهای افزون بر نقش یا رفتارهای شهروندی سازمانی یاد میشود. مفهوم رفتار شهروندی سازمانی، تحولی در حوزه رفتار سازمانی ایجاد نموده است. این مفهوم مسلماً باعث شده است که سازمانها نوآور، منعطف، بهرهور و در برابر بقایشان مسئول باشند. حال بروز چنین رفتاری چگونه امکانپذیر است؟ (ابیلی، 1387)
عدالت سازمانی عاملی است که در بروز چنین رفتاری بسیار نقش به سزایی ایفا میکند.عدالت سازمانی عبارت است از این که با چه شیوهای با کارکنان رفتار شود که احساس کنند به صورت عادلانه با آنها رفتار شده است که شامل ادراک منصفانه بودن پرداخت ها و برابر در رویه های سازمانی و عادلانه بودن رفتار های بین شخصی و کافی بودن اطلاعات و منابع در سازمان می باشد. به اعتقاد گرین برگ درک عدالت در سازمان یک اصل و الزام اساسی برای اثربخشی و کارکرد موثر سازمانها و همچنین رضایت شغلی افراد سازمان است. (دانایی فرد، 1387)
رفتارهای فراتر از وظیفه و فرانقشی براساس ادراک از واقعیت شکل میگیرد نه خود واقعیت .در این راستا، چنانچه ادراک افراد از واقعیت بر مبنای انصاف و عدالت باشد و احساس کنند در سازمان هیچ تبعیضی وجود ندارد و عدالت بهطورکامل اجرا میشود در کارکنان موجب ایجاد یک تعهد شغلی میگردد درواقع تعهد شغلی رفتارهای افراد را تحت تأثیر قرار میدهد و تعهد بیانگر احساس هویت و وابستگی فرد به شغل و سازمان است وقتی که فرد احساس تعهد شغلی میکند رفتارهای فرانقشی یا درواقع همان رفتارهای شهروندی سازمانی بروز پیدا خواهد کرد که این امر درنهایت به بهرهوری سازمان و عملکرد مناسب آن منجر میشود. لذا دراین تحقیق تعهد شغلی به عنوان نقش تعدیلگر قرار گرفته است که ازاین طریق رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروند سازمانی مورد بررسی گردد. (حسین زاده، 1390)
1-1- بیان مسئله تحقیق
ادراک عدالت سازمانی، برای اثربخشی عملکرد سازمان ها و رضایت افراد در سازمان ضرورتی اساسی است و سازمان باید در جهت تحقق این مهم، همه تلاش و کوشش خود را به کار گیرد. رعایت عدالت سازمانی توسط مدیران، موجب افزایش تعهد کارکنان به شغل و سازمان و به دنبال آن بروز رفتار شهروندی موثر، ابداع و نوآوری و ماندگاری آنان در سازمان و در نهایت موجب موفقیت و پیروزی سازمان میشود و جامعه را از منفعت سازمان و تلاش کارکنان بهره مند مینماید. (علی اصغر فانی،حسن دانایی فرد، 1390)
با توجه به مشکلات کنونی در سیستم بانکی کشور و فسادهای مالی میلیاردی که هر چند وقت در رسانهها به گوش میرسد همواره این دغدغه را برای مدیران به وجود خواهد آورد که در هر برهه از زمان نگران بروز یک فساد مالی باشند. یکی از مسائلی که موجب چنین فسادهای مالی میشود میتواند منشا در عدالتی باشد که در سازمانها حاکم است. بانک به عنوان یک سیستم مالی بسیار حساس برای یک کشور همواره باید از دقیقترین و مناسبترین سیستم مدیریتی برخوردار باشد. (نعامی 1385)
وجود ناعدالتی و همچنین اثر آن بر تعهد کارکنان این بانک و همچنین عدم بروز رفتار شهروندی سازمانی توسط کارکنان همواره یکی از مشکلات مهم و تاثیرگذار در پیشرفت و رسیدن به چشمانداز سازمانی این بانک میباشد. لذا تاثیر عدالت سازمانی بر تعهد شغلی کارکنان بانک تجارت به دلیل ارتباط تنگاتنگ محقق با این بانک همواره از دغدغهها بوده و اینکه آیا این تعهد در یک گام بالاتر موجب رفتار شهروندی سازمانی میشود و در نتیجه آیا تخلفات بانکی کاهش پیدا میکند؟
بنابراین در این تحقیق تلاش خواهد شد تا میزان رابطه مؤلفههای عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری تعهد شغلی بررسی شود و پاسخ پرسشهای زیر را بیابیم:
آیا تعهد شغلی کارکنان را به بروز رفتار شهروندی موثر ترغیب میکند ؟
آیا عدالت سازمانی موجب بهبود تعهد شغلی و افزایش رفتار شهروندی سازمانی میگردد؟
کدام شکل از عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی را ارتقا میبخشد؟

متن کامل در سایت امید فایل 

چگونه مدیران میتوانند محیطی بر پایه عدالت ایجاد کنند؟
1-2- بیان اهمیت انجام تحقیق
امروزه شرط بقای هرسیستم سازمانی بذل توجه عمیق و کافی به نیروهای انسانی موجود و تلاش در جهت خلق ارزشی تحت عنوان کارمندان ما ارزشمندترین داراییهای ما هستند میباشد. نیروی انسانی توانا و کارآمد میتواند سازمان را کارا، سودآور و مفید به حال جامعه بسازد و در کل کشور را شکوفا کند. سازمان سیستم اجتماعی است که حیات و پایداری آن وابسته به وجود پیوندی قوی میان اجزا و عناصر تشکیلدهنده آن است. ادراک بیعدالتی اثرات مخربی بر روحیه کار جمعی دارد، زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش کارکنان را تحتالشعاع خود قرار میدهد. همچنین سازمانها به منظور رقابت در صحنه جهانی، ارضای نیازها و انتظارات مشتریان و سازگاری با ماهیت درحال تغییر شغل، تمایل دارند و در تلاشند تا کارکنانی انتخاب کنند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغلشان عمل کنند. (علی رضاییان، 1384)
ازسوی دیگر رفتار شهروندی سازمانی، بهرهوری کارکنان و گروههای کاری، ارتباطات، همکاری و کمکهای بین کارکنان را افزایش میدهد؛ کار تیمی را تشویق می‌کند؛ نسبت اشتباهات را کاهش میدهد و مشارکت و درگیر شدن کارکنان را در مسائل سازمان، افزایش میدهد و بهطور کلی جو سازمانی مناسبی را فراهم میآورد و اثربخشی سازمان را افزایش میدهد.
1-3- بیان اهداف تحقیق
1-3-1- هدف اصلی
تعیین اثر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با اثر میانجیگری تعهد شغلی
1-3-2- اهداف فرعی
تعیین اثر عدالت توزیعی مشاهده شده توسط کارکنان بانک تجارت بر تعهد شغلی آنها
تعیین اثر عدالت رویهای مشاهده شده توسط کارکنان بانک تجارت بر تعهد شغلی آنها
تعیین اثر عدالت مراودهای مشاهده شده توسط کارکنان بانک تجارت بر تعهد شغلی آنها
تعیین اثر تعهد شغلی کارکنان بانک تجارت بر رفتار شهروندی سازمانی آنها
1-4- چهارچوب نظری
عدالت سازمانی:
در طول تاریخ یکی از آرزوهای اساسی انسان اجرای عدالت و تحقق آن در جامعه بوده است. دراین خصوص مکتبها و اندیشههای گوناگون بشری و الهی راهحلهای متفاوتی را برای تبین و استقرار آن پیشنهاد کردهاند و برخی از صاحبنظران، نظریۀ برابری را نظریۀ گسترش عدالت نام نهادهاند، زیرا بر توزیع عادلانه درآمدها در میان انسانها برای دستیابی به سطح بالایی از انگیزش تمرکز دارد. نظریۀ برابری تأکید میکند که افراد همواره خود را در متن جامعه و در مقایسه با دیگران ارزیابی میکنند، اگر افراد احساس کنند با آنها ناعادلانه برخورد شده است، برانگیخته میشوند تا عدالت را در میان خودشان برقرار سازند(رضائیان، 1384). در نظریۀ برابری گفته میشود، کارکنان و اعضای سازمان خود را با دیگران مقایسه میکنند. کارکنان میزان داده (برونداد) خود را با بازدهی نسبت به دیگران مقایسه میکنند. اگر آنان چنین بپندارند که نسبت متعلق به آنها با نسبت افراد مشابه خود برابر است در آن صورت میگویند مساوات رعایت میشود و اگر این نسبتها نابرابر باشد درآن صورت در سازمان اجحاف میشود. به بیان دیگر عدل و انصاف رعایت نمیشود. (قربانی و چتر، 1386) گسترش نقش نظریه برابری در تشریح نگرشها و رفتارهای کارکنان در دهه منجر شد .(رضائیان، 1384) عدالت در سازمان » به قلمرویی از پژوهش به نام عدالت در سازمان بیانگر ادراک کارکنان از برخوردهای منصفانه در کار است که خود به شناسایی سه جزء متفاوت از عدالت در سازمان یعنی 1عدالت توزیعی، 2عدالت رویهای و 3عدالت مراودهای منجر گردید.(رضائیان،1384) عدالت توزیعی که بر درجه انصاف درک شده درخصوص توزیع و تخصیص پیامدها و ستادههای سازمان در تعداد زیادی از مقایسه با عملکرد و آوردههای کارکنان اشاره دارد. تحقیقات درمورد عدالت سازمانی بهطور تاریخی بر توزیع پرداختها یا پاداشهای مرتبط با کار تمرکز مینماید که از نظریه برابری و مبادلۀ اجتماعی آدامز منتج شده است.
در ادبیات سازمان و مدیریت، واژه عدالت سازمانی ابتدا توسط گرین برگ (1987) بهکارگرفته شده است و بهنظر گرین برگ عدالت سازمانی با ادراک کارکنان از انصاف کاری در سازمان مرتبط است؛ وی این اصطلاح را برای تشریح و تفسیر نقش انصاف در محیط کاری بهکار میبرد. در تقسیمبندی انواع عدالت سازمانی، سه مفهوم عدالت توزیعی، عدالت رویهای و عدالت مراودهای مطرح شده است.
تعهد سازمانی:
تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که درطول سال‌های گذشته مورد علاقه بسیاری از محققان رشتههای رفتار سازمانی و روان‌شناسی خصوصاً روان‌شناسی اجتماعی بوده است(رکنینژاد، 1386). این نگرش درطول سه دهه گذشته دستخوش تغییراتی شده است که شاید عمدهترین این تغییر در قلمرو مربوط به نگرش چند بعدی به این مفهوم تا نگرش یک بعدی به آن بوده است. (رکنینژاد، 1386). همچنین با توجه به تحولات اخیر در حیطه کسب و کار از جمله کوچکسازی‌ها و ادغام‌های شرکت‌ها دریکدیگر عدهای از صاحب‌نظران را برآن داشته تا اظهار کنند که اثر تعهد سازمانی بر دیگر متغیرهای مهم در حوزه مدیریت از جمله ترک شغل، غیبت و عملکرد کاهش یافته است و به همین جهت بــررسی آن بیمورد است.(ساقروانی ،1388) اما عدهای دیگر از محققان این دیدگاه را نپذیرفته و معتقدند که تعهدسازمانی اهمیت خود را از دست نداده است و همچنان میتواند موردتوجه قرار گیرد.(فرهنگی ،1384) باتوجه به برخی اختلاف نظرها درباره میزان تاثیر تعهد سازمانی بر رفتار کارکنان در سازمان، بررسی موضوع میزان تعهد سازمانی کارکنان بانک تجارت برای مدیران این سازمان ضروری به نظر میرسد. زیرا این بانک دارای شعبات متعددی در سطح استان وکشور میباشد و درجهت کوچکسازی و ادغام گام برمی‌دارد و نیز پیوند نزدیکی با شرکت‌های خصوصی دارد. لذا مدیران بانک تجارت علاقمند به دانستن میزان تاثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی و همچنین تاثیر آن بر رفتار کارکنان و عوامل مؤثر برآن در سازمان هستند.
درتحقیقات انجام شده درباره سازمان، سه نگرش عمده بیشترین توجه را ازسوی محققان به خود جلب کرده است. این سه نگرش عبارتند از: 1- رضایت شغلی 2- وابستگی شغلی 3- تعهد سازمانی (رکنی نژاد ، 1386). تعهدسازمانی مانند مفاهیم دیگررفتارسازمانی به شیوههای متفاوت تعریف شده است. معمولیترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان درنظر میگیرند. براساس این شیوه، فردی که به شدت متعهد است هویت خود را از سازمان میگیرد، در سازمان مشارکت دارد و با آن در میآمیزد و ازعضویت در آن لذت میبرد (ساروقی ، 1375). پورتر و همکارانش(1974) تعهدسازمانی را پذیرش ارزش‌های سازمان و درگیرشدن در سازمان تعریف میکنند.
رفتار شهروندی سازمانی
مفهوم رفتار شهروندی سازمانی اولینبار توسط باتمان و ارگان در اویل دهه 1980 میلادی به دنیای علم ارائه شد. تحقیقات اولیهای که در زمینه رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفت بیشتر برای شناسایی مسئولیتها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشتند ولی اغلب نادیده گرفته میشدند. باوجود آنکه این رفتارها در ارزیابیهای سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازهگیری و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار میگرفتند، در بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر بودند. (مستبصری و نجابی ،1387؛ رضایی کلید بری و باقر سلیمی ،1387؛ اسلامی،1387 ) این اعمال و رفتارها که در محل کار اتفاق میافتند را این گونه تعریف میکنند:
« مجموعهای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما بااین وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقشهای سازمان میشوند» (مستبصری و نجابی ،1387؛ رضایی کلید بری و باقر سلیمی ،1387؛ اسلامی، 1387)
بهعنوان مثال یک کارگر ممکن است نیازی به اضافهکاری و تا دیروقت در محل کار ماندن نداشته باشد، اما بااین وجود او بیشتر از ساعت کاری رسمی خود در سازمان مانده و به دیگران کمک میکند و باعث بهبود امور جاری و تسهیل جریان کاری سازمان میگردد (مستبصری و نجابی ،1387؛رضایی کلید بری و باقر سلیمی ،1387؛ اسلامی،1387)
" اورگان" رفتار شهروندی کارکنان را به عنوان اقدامات مثبت بخشی از کارکنان برای بهبود بهرهوری و همبستگی و انسجام محیط کاری میداند که ورای الزامات سازمانی است. وی معتقد است رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیماً مشمول سیستمهای رسمی پاداش در سازمان نمیشود، اما باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان میشود.
تعریف فوق بر سه ویژگی اصلی رفتار شهروندی تأکید دارد: 1- رفتار باید داوطلبانه باشد( نه وظیفه مشخص). 2- مزایای این رفتار جنبه سازمانی دارد. 3- رفتار شهروندی سازمانی ماهیتی چند بعدی دارد.
1-5- مدل تحقیق
متغییر مستقل: عدالت سازمانی
متغبر میانجیگر: تعهد شغلی
متغییر وابسته: رفتار شهروندی سازمانی

شکل 1-1 مدل تحقیق
1-6- فرضیات یا سؤالات تحقیق
براساس مدل مفهومی ارائه شده در تحقیق، فرضیههای زیر تدوین شده است:
فرضیه اصلی:
عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با اثر میانجیگری تعهد شغلی اثر دارد.
فرضیات فرعی:
فرضیه فرعی اول: عدالت توزیعی مشاهده شده توسط کارکنان بر تعهد شغلی آنها اثر دارد.
فرضیه فرعی دوم: عدالت رویهای مشاهده شده توسط کارکنان بر تعهد شغلی آنها اثر دارد.
فرضیه فرعی سوم: عدالت مراودهای مشاهده شده توسط کارکنان بر تعهد شغلی آنها اثر دارد.
فرضیه فرعی چهارم: تعهد شغلی کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی آنها اثر دارد.
1-7- روش تحقیق
ازآنجاکه تمام اهداف این تحقیق در راستای کسب دانش لازم جهت برطرف کردن نیازهای شناخته شده است، روش این تحقیق بر اساس هدف، کاربردی میباشد.(خاکی،94،1379)
ازحیث روش بهاین دلیل که صرفاٌ آن چه که هست بیان میشود و تغییری در متغیرها ایجاد نمیشود و تحقیق برای شناخت بیشتر وضع موجود و کمک به فرایند تصمیمگیری است، تحقیق توصیفی است و به این دلیل که از ابزار پرسشنامه برای این تحقیق استفاده شده است، این تحقیق همچنین از نوع پیمایشی است. پیشفرض اصلی در روش پیمایشی آن است که با به کارگیری دقیق روشهای علمی میتوان ازطریق مطالعه یک نمونه به تعمیم نتایج آن به یک جامعه بزرگتر نائل شد. (کومار،1374،48)
1-8- جامعه آماری
جامعه آماری تحقیق شامل 4196 نفر از کارکنان شعب بانک تجارت شهر تهران میباشد.
1-9- قلمرو تحقیق
1-9-1- قلمرو زمانی: از فروردینماه 94 شروع و حدوداً 1 ماه ادامه داشت( قابل ذکر است قلمرو زمانی تحقیق بازه زمانی توزیع پرسشنامه است).
1-9-2- قلمرو مکانی:شعب بانک تجارت سطح شهر تهران
1-9-3- قلمرو موضوعی: درحیطه رفتار سازمانی میباشد.
1-10- روش نمونهگیری-اندازه نمونه
نمونه : جامعهی آماری تحقیق شامل 4196 نفر از کارکنان شعب بانک تجارت شهر تهران میباشد. تعداد 351 نفر ازطریق جدول مورگان به عنوان حجم نمونه تعیین گردید.
روش نمونهگیری: روش نمونهگیری این تحقیق تصادفی طبقهبندی شده میباشد.
تعیین حجم نمونه: جدول مورگان
1-11- روش و ابزار گردآوری دادهها
الف) روش کتابخانهاى: جهت جمعآوری دادههای ثانویه شامل بررسی پیشینه و مبانی نظری تحقیق بکار برده شد.
ب: روش پرسشنامه: برای جمعآوری دادههای اولیه مورد نیاز برای آزمون فرضیههای تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده گردید.
1-12- روش تجزیه تحلیل دادهها
برای تحلیل اطلاعات از جداول دو بعدی و آزمون تحلیل واریانس- میانگین و انحرافمعیار( سطح سنجش متغیرها) استفاده گردید. آزمون‌های معناداری، کلموگروف- اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن و ضرایب همبستگی مرتبط با آزمون‌های پیشگفته نیز مورد استفاده قرارگرفت. بهعبارتی دیگر بهمنظور مقایسه داده‌ها از روش درصدگیری به همراه نمودار و جدول فراوانی داده‌ها استفاده شده است و بهمنظور تعیین اثر بین متغیرهای مستقل و وابسته و تعمیم نتایج از تحلیل مسیر و یا مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شد. تحلیل اول به کمک نرمافزار اسپیاساس نسخه 21 و دو تحلیل دوم با استفاده از نرمافزار لیزرل نسخه 8.8، صورت پذیرفت.
1-13- تعریف مفاهیم اساسی پژوهش
متغییر مستقل:
عدالت سازمانی:
عدالت سازمانی عبارت است ازاینکه با چه شیوهای با کارکنان رفتار شود که احساس کنند که به صورت عادلانه با آنها رفتار شدهاست که شامل ادراک منصفانهبودن پرداختها و برابر در رویههای سازمانی و عادلانهبودن رفتارهای بین شخصی و کافی بودن منابع و اطلاعات در سازمان میباشد. (فولگر، 1998)
عدالت توزیعی:
عدالت توزیعی به قضاوت منصفانه از توزیع نتایج اشاره دارد. مثل سطح پرداخت یا فرصتهای ارتقا در یک سازمان. منشا این تئوری نظریه برابری آدامز است که برانصاف درکشده از پیامدها تاکید میکند.این تئوری بیان میکند که افراد یک تعادل نسبی را با مقایسه داده ستاده خود با مقایسه داده- ستاده همکاران خود به عنوان نتیجه مطلوب در نظر میگیرند. (کاویانی، احمد، 1388)
عدالت رویهای:
افراد میتوانند نگاهی فراتر از نتایج تصمیم کوتاهمدت داشته باشند. بنابراین نتایج نامطلوب قابل قبول بهنظر میرسد، زمانیکه تصور این است که فراگرد مورد استفاده منصفانه بوده است(گرینبرگ، 1987)
عدالت مراودهای:
عدالت مراودهای نوع دیگری از عدالت است که ازنظر مفهومی متمایز از عدالت توزیعی و رویهای است و به عمل اجتماعی رویه اشاره دارد. افراد نسبت به کیفیت برخورد با آنها در روابط متقابل شخصی و همچنین جنبههای ساختاری فراگرد تصمیمگیری حساساند.(رضاییان، 1384،59)
متغیر میانجی:
تعهد شغلی:تعهد شغلی یعنی متعهد و ملزمبودن فرد به انجام درست و معقول وظایف و مسئولیتهای شغلی و وفاداری نسبت به سازمان به گونهای که اگر ناظری هم بر کار فرد نظارت نداشته باشد، او در انجام وظایف محوله قصوری روا ندارد. (بایس و مواگ، 1986)
متغییر وابسته:
رفتار شهروندی سازمانی:
رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری براساس صلاحدید شخصی است که جزء نیازمندی‌های شغلی کارمند نبوده اما درعین حال باعث افزایش اثربخشی سازمانی درجهت ارضای منافع ذینفعان خواهد بود. (رابینز و جاج، 2007)
فصل دوم
مبانی نظری پژوهش
مقدمه
دراین فصل، مفاهیم و نکات کلیدی پژوهش و تشریح عناصر مهم آنها بیان شده و موارد متعددی از تحقیقهای انجام شده توسط پژوهشگران داخلی و خارجی را در قالب پیشینه پژوهش ارائه و سپس در پایان، به جمعبندی فصل پرداخته میشود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع 23333 fuka.irمی توانید ببینید