–133

بسمه تعالی

دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
پایاننامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد پرستاری
(گرایش داخلی جراحی)
عنوان
جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش به رشته تحصیلی در دانشجویان و رضایت شغلی در پرسنل اتاق عمل بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1393
پژوهش و نگارش:
زهرا اعتباریاصل
استاد راهنما:
سرکار خانم فرحناز عبداللهزاده
اساتید مشاور:
دکتر مژگان لطفی، دکتر احمد میرزا آقازاده
اردیبهشت 1393
شماره پایاننامه: 443
به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان است
به پاس قلب های بزرگشان که فریاد رس است و سرگردانی و ترس در پناهشان به شجاعت می گراید
و به پاس محبت های بی دریغشان که هرگز فروکش نمی کند
این مجموعه را تقدیم می کنم به
پدر
مادر
و خواهران و برادرانم
ای خدایی که شنیدنت، تو را از شنیدنیهای دیگر غافل نکند
ای خدایی که اصرار اصرارکنندگانت، تورا آزرده نمیکند
ای خدایی که در دریافت سوال تقاضا کنندگانت، اشتباه نمیکنی
خنکی عفوت و شیرینی آمرزشت را به من بچشان
بدون شک جایگاه و منزلت معلم، اجّل از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بی شائبه ی او، با زبان قاصر و دست ناتوان، چیزی بنگاریم.
اما از آنجایی که تجلیل از معلم، سپاس از انسانی است که هدف و غایت آفرینش را تامین می کند و سلامت امانت هایی را که به دستش سپرده اند، تضمین؛ بر حسب وظیفه و از باب ” من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اللَّه عزّ و جلّ” :
از استاد با کمالات و شایسته؛ سرکار خانم فرحناز عبداللهزاده، که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند؛
از اساتید صبور و با تقوا ، سرکار خانم دکتر مژگان لطفی و جناب آقای دکتر احمد میرزاآقازاده ، که زحمت مشاوره این رساله را در حالی متقبل شدند که بدون مساعدت ایشان، این پروژه به نتیجه مطلوب نمی رسید؛
و از اساتید فرزانه و دلسوز؛ جناب آقای علیرضا محجل اقدم و سرکار خانم ملیحه اسداللهی، که زحمت داوری این رساله را متقبل شدند؛ کمال تشکر و قدردانی را دارم.
همچنین ، بدینوسیله از ریاست و مدیریت محترم آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز و کلیه دانشجویان اتاق عمل این دانشکده ، معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مراکز آموزشی درمانی وابسته به این دانشگاه و کلیه پرسنل اتاق عمل این مراکز، به خاطر همکاری صمیمانه آنان، بی نهایت سپاس گزارم.
فهرست مطالب:
فصل اول: معرفی پژوهش
زمینه پژوهش ——————————————————— 2
ضرورت پژوهش ——————————————————– 8
اهداف پژوهش ——————————————————— 9
هدف کلی ————————————————————- 9
اهداف اختصاصی —————————————————– 10
اهداف فرعی ——————————————————— 10
اهداف کاربردی —————————————————— 10
سوالات پژوهش —————————————————— 11
فرضیات پژوهش —————————————————— 11
پیشفرضهای پژوهش ————————————————- 11
تعریف واژههای اختصاصی ———————————————– 12
جو اخلاقی ———————————————————– 12
رضایت شغلی ——————————————————— 12
نگرش ————————————————————– 13
پرسنل اتاق عمل —————————————————— 14
فصل دوم: دانستنیهای پژوهش
جو اخلاقی ———————————————————– 16
تعریف اخلاق ——————————————————— 16
علم اخلاق و پرستاری ————————————————– 17
جو، جو سازمانی و جو اخلاقی ——————————————– 18
چگونگی بهبود جو اخلاقی سازمان —————————————- 24
رضایت شغلی ——————————————————– 26
عوامل موثر بر رضایت شغلی ——————————————— 27
تاثیر رضایت شغلی بر سایر ابعاد سازمانی ———————————– 27
رضایت شغلی در پرستاران ———————————————- 28
نگرش ————————————————————– 29
ابعاد نگرش ———————————————————- 30
کنش یا کارکرد نگرشها ———————————————— 31
تغییر نگرشها ——————————————————– 32
مروری بر متون ——————————————————- 32
فصل سوم: روش پژوهش
روش پژوهش ——————————————————— 38
نوع پژوهش ———————————————————- 38
جامعه پژوهش ——————————————————– 38
محیط پژوهش ——————————————————– 39
نمونه پژوهش ——————————————————– 39
معیارهای ورود ——————————————————– 39
معیارهای ورود به تحقیق برای پرسنل ————————————- 39
معیارهای ورود به تحقیق برای دانشجویان ———————————- 40
معیارهای خروج ——————————————————- 40
معیارهای خروج برای پرسنل ——————————————– 40
معیارهای خروج برای دانشجویان —————————————– 40
روش نمونهگیری و حجم نمونه ——————————————- 40
ابزار گردآوری دادهها ————————————————— 41
روش کار ———————————————————— 43
تعیین اعتبار علمی (روایی) ———————————————- 44
تعیین اعتماد علمی (پایایی) ——————————————— 44
روش تجزیه و تحلیل دادهها ——————————————— 45
ملاحظات اخلاقی —————————————————– 45
محدودیتهای پژوهش ————————————————- 46
فصل چهارم: یافتههای پژوهش
یافتههای پژوهش —————————————————– 48
فصل پنجم: بحث و تفسیر یافتهها
بحث و بررسی یافتهها ————————————————– 75
هدف اختصاصی اول ————————————————— 75
هدف اختصاصی دوم ————————————————— 78
هدف اختصاصی سوم ————————————————— 80
هدف اختصاصی چهارم ————————————————- 82
هدف اختصاصی پنجم ————————————————– 82
نتیجهگیری نهایی —————————————————– 83
کاربرد یافتهها ——————————————————– 84
پیشنهادات برای پژوهشهای بعدی ————————————— 86
منابع ————————————————————— 88
پیوستها
نامه تایید جلسه کمیته اخلاق
پرسشنامه رضایت شغلی مینهسوتا
پرسشنامه جو اخلاقی بیمارستانی اولسون برای پرسنل اتاق عمل
پرسشنامه نگرش به رشته تحصیلی
پرسشنامه جو اخلاقی بیمارستانی اولسون برای دانشجویان اتاق عمل
مقاله چاپ شده در مجله اخلاق و تاریخ پزشکی
مقاله چاپ شده در نشریه پرستاری ایران
چکیده انگلیسی
فهرست جداول، اشکال و نمودارها
جدول 1: مشخصات فردی- اجتماعی- حرفهای پرسنل اتاق عمل—————- 49
جدول 2: مشخصات فردی- اجتماعی- حرفهای دانشجویان اتاق عمل ————- 51
جدول 3: توزیع فراوانی پرسنل اتاق عمل در بیمارستانهای آموزشی تبریز ——– 53
جدول 4: توزیع فراوانی متغیرهای تحقیق در واحدهای مورد پژوهش ————- 53
جدول 5: توزیع فراوانی حیطههای جو اخلاقی در واحدهای مورد پژوهش ——— 55
جدول 6: توزیع فراوانی حیطههای رضایت شغلی در پرسنل اتاق عمل ———— 56
جدول 7: ضرایب همبستگی میان متغیر جو اخلاقی با متغیرهای رضایت شغلی و نگرش تحصیلی————————————————————- 56
جدول 8: ضرایب همبستگی رتبهای اسپیرمن میان حیطههای جو اخلاقی و حیطههای رضایت شغلی ——————————————————— 57
جدول 9: ضرایب همبستگی رتبهای اسپیرمن میان حیطههای جو اخلاقی با رضایت شغلی پرسنل و نگرش تحصیلی دانشجویان اتاق عمل —————————— 58
جدول 10: نتایج آزمون کای- دو بمنظور بررسی ارتباط بین جو اخلاقی با مشخصات دموگرافیک پرسنل اتاق عمل ——————————————– 59
جدول 11: نتایج آزمون کای- دو بمنظور بررسی ارتباط بین رضایت شغلی با مشخصات دموگرافیک پرسنل اتاق عمل ——————————————– 60
جدول 12: نتایج آزمون کای- دو بمنظور بررسی ارتباط بین جو اخلاقی با مشخصات دموگرافیک دانشجویان اتاق عمل —————————————– 61
جدول 13: نتایج آزمون کای- دو بمنظور بررسی ارتباط بین نگرش تحصیلی با مشخصات دموگرافیک دانشجویان اتاق عمل —————————————– 62
جدول 14: فراوانی پاسخ به پرسشنامه جو اخلاقی در دانشجویان اتاق عمل ——– 63
جدول 15: فراوانی پاسخ به پرسشنامه جو اخلاقی در پرسنل اتاق عمل ———– 66
جدول 16: فراوانی پاسخ به پرسشنامه رضایت شغلی در پرسنل اتاق عمل ——— 69
جدول 17: فراوانی پاسخ به پرسشنامه نگرش تحصیلی در دانشجویان اتاق عمل —– 71

چکیده
زمینه و هدف: جو اخلاقی محیط کاری بیمارستان، علاوه بر تاثیر بر کیفیت مراقبتهای ارائه شده توسط پرسنل، در رضایت شغلی آنها نیز موثر است. از طرفی جو حاکم بر محیطهای بالینی، از عوامل موثر بر کیفیت آموزش بالینی و نگرش دانشجویان به رشته تحصیلی خود نیز گزارش شده است. به دلیل عدم وجود مطالعهای در مورد تاثیر جو اخلاقی اتاقهای عمل بر رضایت شغلی پرسنل آن و همچنین تاثیر چنین جوی بر نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته تحصیلی خود، مطالعه حاضر در بیمارستانهای آموزشی تبریز انجام گرفت.
روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصیفی میباشد که به صورت مقطعی در سال 1393، بر روی دانشجویان اتاق عمل و پرسنل اتاق عمل بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام گرفته است. به علت محدود بودن تعداد پرسنل (تقریبا 200 نفر) و دانشجویان (تقریبا 120 نفر)، تمامی این افراد وارد پژوهش شدند. ابزارهای مورد استفاده، فرم مشخصات فردی- اجتماعی و پرسشنامههای جو اخلاقی بیمارستانی اولسون و رضایت شغلی مینهسوتا و نگرش تحصیلی دانشجویان میباشد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی شامل ضریب همبستگی رتبهای اسپیرمن و آزمون کای- دو، تحت نرمافزار آماری SPSS18 استفاده شد.
یافتهها: نتایج نشان داد که 78 درصد پرسنل مورد مطالعه زن و 3/75 درصد متاهل بوده و در طیف سنی 22 تا 56 سال با میانگین و انحراف معیار 98/6±54/34 قرار داشتند. در مورد دانشجویان نیز، 4/61 درصد مونث و 8/86 درصد مجرد بوده و میانگین سنی آنها 87/20 بود. طبق نتایج بدست آمده، 9/64 درصد دانشجویان و 1/58 درصد پرسنل دیدگاه منفی به جو اخلاقی حاکم در اتاقهای عمل داشتند. همچنین، 4/48 درصد پرسنل رضایت شغلی متوسطی داشتند و 8/51 درصد دانشجویان نیز نگرش مثبت به رشته تحصیلی خود داشتند. بر طبق نتایج، ارتباط معنیداری بین جو اخلاقی با رضایت شغلی پرسنل (93/0r= ،001/0 P≤) و بین جو اخلاقی با نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته تحصیلیشان یافت شد (56/0r= ،001/0 P≤).
نتیجهگیری: با وجود جو اخلاقی منفی اتاقهای عمل از دیدگاه پرسنل و دانشجویان، اکثریت پرسنل رضایت شغلی متوسط و اکثریت دانشجویان نگرش مثبتی به رشته خود داشتند. اما با توجه به ارتباط مستقیم جو اخلاقی با رضایت شغلی پرسنل و نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته تحصیلی خود، ضروری است که مسئولین بیمارستانها استراتژیهایی را به منظور بهبود جو اخلاقی اتاقهای عمل و بالا بردن رضایت شغلی پرسنل آن به کار گیرند. همچنین، میتوان با بهبود جو اخلاقی اتاقهای عمل و بهتر کردن نگرش دانشجویان به رشته خود، آینده شغلی آنها را نیز در این رشته تضمین کرد.
واژههای کلیدی: جو اخلاقی، رضایت شغلی، نگرش، پرسنل اتاق عمل، دانشجویان اتاق عمل، رشته تحصیلی.

7099301431290
00

معرفی پژوهش
زمینه پژوهش:
علم اخلاق مجموعهای از اصول و قواعد اخلاقی است و دارای استانداردهایی برای رفتار حرفهای میباشد. اخلاق حرفهای نیز بهعنوان مسئولیتپذیری اخلاقی افراد در حرفه و مسئولیتپذیری سازمانها در حرفه و هر دو در برابر حقوق صاحبان حق تعریف میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rafiee M</Author><Year>2012</Year><RecNum>84</RecNum><DisplayText>(1)</DisplayText><record><rec-number>84</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>84</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Rafiee M, </author><author>Pakzamir F,</author></authors></contributors><titles><title>Ethical guidelines at the nursing profession</title></titles><pages>184</pages><dates><year>2012</year></dates><pub-location>Qom </pub-location><publisher>Hamgera</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(1). حفظ اخلاق حرفهای مستلزم آن است که پرسنل تعهدات خود را در قبال ارزشها و آرمانهای حرفهای سازمان نشان دهند و اجازه ندهند که این ارزشهای اخلاقی بهخاطر مسائل شخصی و احساسی و مسائل دیگر به خطر بیفتد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>King CA</Author><Year>2002</Year><RecNum>16</RecNum><DisplayText>(2)</DisplayText><record><rec-number>16</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>16</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>King CA,</author><author>Broom C,</author></authors></contributors><titles><title>Ethics in perioperative practice—values, integrity, and social policy</title><secondary-title> AORN J</secondary-title></titles><pages>1047-1053</pages><volume>76</volume><number>6</number><dates><year>2002</year></dates><isbn>0001-2092</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(2). مسائل اخلاقی در بیمارستانها و سازمانهای مراقبت بهداشتی نیز، با سایر سازمانها متفاوت است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>olson LL</Author><Year>1995</Year><RecNum>107</RecNum><DisplayText>(3)</DisplayText><record><rec-number>107</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>107</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>olson LL,</author></authors></contributors><titles><title>Hospital nurses&apos; perceptions of the ethical climate of their work setting</title></titles><dates><year>1995</year></dates><pub-location>USA</pub-location><publisher>University of Illinois at Chicago</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(3). از طرفی در حرفه پرستاری، اخلاق امری ذاتی است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>King CA</Author><Year>2002</Year><RecNum>16</RecNum><DisplayText>(2)</DisplayText><record><rec-number>16</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>16</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>King CA,</author><author>Broom C,</author></authors></contributors><titles><title>Ethics in perioperative practice—values, integrity, and social policy</title><secondary-title> AORN J</secondary-title></titles><pages>1047-1053</pages><volume>76</volume><number>6</number><dates><year>2002</year></dates><isbn>0001-2092</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(2)؛ زیرا اگر پرستاران با خود یا دیگران درباره ارزشها، تواناییها و اعمالشان از لحاظ اخلاقی صادق نباشند، برای آنها مشکل خواهد بود که بهطور اخلاقی رفتار کنند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Seifert PC</Author><Year>2002</Year><RecNum>15</RecNum><DisplayText>(4)</DisplayText><record><rec-number>15</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>15</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Seifert PC,</author></authors></contributors><titles><title>Ethics in perioperative practice—duty to self</title><secondary-title> AORN J</secondary-title></titles><pages>306-313</pages><volume>76</volume><number>2</number><dates><year>2002</year></dates><isbn>0001-2092</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(4). هم خود بیمارستان به عنوان یک سازمان مراقبت بهداشتی و هم تک تک افراد مشغول به خدمت در آن، بهعنوان افراد حرفهای در مراقبت بهداشتی، متعهد به پیادهسازی اصول اخلاقی در حرفه خود میباشند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>King CA</Author><Year>2002</Year><RecNum>16</RecNum><DisplayText>(2)</DisplayText><record><rec-number>16</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>16</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>King CA,</author><author>Broom C,</author></authors></contributors><titles><title>Ethics in perioperative practice—values, integrity, and social policy</title><secondary-title> AORN J</secondary-title></titles><pages>1047-1053</pages><volume>76</volume><number>6</number><dates><year>2002</year></dates><isbn>0001-2092</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(2).
2982595226885500-463552378075003814445358902000-80010367347500یکی از مفاهیم اصلی در اخلاق شغلی، جو سازمانی است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Kahn WA</Author><Year>1990</Year><RecNum>101</RecNum><DisplayText>(5)</DisplayText><record><rec-number>101</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>101</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Kahn WA,</author></authors></contributors><titles><title>Toward an agenda for business ethics research</title><secondary-title>Academy of management review</secondary-title></titles><periodical><full-title>Academy of Management Review</full-title></periodical><pages>311-328</pages><volume>15</volume><number>2</number><dates><year>1990</year></dates><isbn>0363-7425</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(5) که بهعنوان ادراکات اعضای سازمان از ارزشها، عقاید و رفتارهای موجود در آن سازمان تلقی میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Victor B</Author><Year>1988</Year><RecNum>102</RecNum><DisplayText>(6)</DisplayText><record><rec-number>102</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>102</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Victor B,</author><author>Cullen JB,</author></authors></contributors><titles><title>The organizational bases of ethical work climates</title><secondary-title>Administrative Science Quarterly</secondary-title></titles><periodical><full-title>Administrative Science Quarterly</full-title></periodical><pages>101-125</pages><dates><year>1988</year></dates><isbn>0001-8392</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(6). جو اخلاقی یکی از ابعاد جو سازمانی است و از آن بهعنوان شخصیت سازمان یاد میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Olson LL</Author><Year>1998</Year><RecNum>2</RecNum><DisplayText>(7)</DisplayText><record><rec-number>2</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>2</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Olson LL,</author></authors></contributors><titles><title>Hospital nurses&apos; perceptions of the ethical climate of their work setting</title><secondary-title> J Nurs Scholarsh</secondary-title></titles><pages>345-349</pages><volume>30</volume><number>4</number><dates><year>1998</year></dates><isbn>1547-5069</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(7). درواقع جو اخلاقی بهعنوان بخشی از شخصیت سازمان، موید اخلاق آن سازمان است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mobasher M</Author><Year>2008</Year><RecNum>82</RecNum><DisplayText>(8)</DisplayText><record><rec-number>82</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>82</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Mobasher M,</author><author>Nakhaee N, </author><author>Garooci S,</author></authors></contributors><titles><title>Assessment of hospitals ethical climate (organizational culture) in Kerman</title><secondary-title>Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine</secondary-title></titles><pages>45-52</pages><volume>1</volume><number>1</number><dates><year>2008</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(8). جو اخلاقی در سیستمهای مراقبت بهداشتی جوی از محیط کاری است که برای برخورد با مشکلات اخلاقی مساعد بوده و موجب پرورش عملکرد اخلاقی پرسنل میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Lutzen K</Author><Year>2010</Year><RecNum>91</RecNum><DisplayText>(9)</DisplayText><record><rec-number>91</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>91</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Lutzen K,</author><author>Blom T,</author><author>Ewalds-Kvist B,</author><author>Winch S,</author></authors></contributors><auth-address>Karolinska Institute, Stockholm, Sweden. [email protected]</auth-address><titles><title>Moral stress, moral climate and moral sensitivity among psychiatric professionals</title><secondary-title>Nurs Ethics</secondary-title><alt-title>Nursing ethics</alt-title></titles><periodical><full-title>Nurs Ethics</full-title><abbr-1>Nursing ethics</abbr-1></periodical><alt-periodical><full-title>Nurs Ethics</full-title><abbr-1>Nursing ethics</abbr-1></alt-periodical><pages>213-24</pages><volume>17</volume><number>2</number><edition>2010/02/27</edition><keywords><keyword>Adult</keyword><keyword>Conflict (Psychology)</keyword><keyword>Female</keyword><keyword>Humans</keyword><keyword>Linear Models</keyword><keyword>Male</keyword><keyword>Morals</keyword><keyword>Multivariate Analysis</keyword><keyword>Nursing Staff, Hospital/ ethics</keyword><keyword>Organizational Culture</keyword><keyword>Psychiatric Nursing/ ethics</keyword><keyword>Psychological Tests</keyword><keyword>Stress, Psychological</keyword><keyword>Sweden</keyword></keywords><dates><year>2010</year><pub-dates><date>Mar</date></pub-dates></dates><isbn>1477-0989 (Electronic)&#xD;0969-7330 (Linking)</isbn><accession-num>20185445</accession-num><urls></urls><electronic-resource-num>10.1177/0969733009351951</electronic-resource-num><remote-database-provider>NLM</remote-database-provider><language>eng</language></record></Cite></EndNote>(9). اما طبق تعریف اولسون جو اخلاقی درک فرد از سازمان است که بر نگرش و رفتار وی اثر میگذارد و بهعنوان مرجعی برای رفتار فرد عمل میکند. به عقیده وی جو اخلاقی در سازمانهای بهداشتی در ارتباطاتی که افراد حرفهای مراقبت بهداشتی با یکدیگر، مدیران و بیماران دارند، نمود پیدا میکند. با آگاهی از مفهوم جو اخلاقی، پرستاران، پزشکان و مدیران بیمارستانی میتوانند راهکارهایی را برای بهبود جو اخلاقی محیط کاری خود مشخص کرده و بکار گیرند. اولسون جو اخلاقی را در پنج حیطه قرار میدهد و اشاره میکند برداشتی که پرستاران از جو اخلاقی محیط کاری خود دارند، در ارتباطات آنها با همکاران، پزشکان، مدیران، بیماران و بیمارستان نهفته است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Olson LL</Author><Year>1998</Year><RecNum>2</RecNum><DisplayText>(7)</DisplayText><record><rec-number>2</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>2</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Olson LL,</author></authors></contributors><titles><title>Hospital nurses&apos; perceptions of the ethical climate of their work setting</title><secondary-title> J Nurs Scholarsh</secondary-title></titles><pages>345-349</pages><volume>30</volume><number>4</number><dates><year>1998</year></dates><isbn>1547-5069</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(7).
3053080469392000-36195481266500از دیدگاه اولسون، محیط کاری بیمارستان بهعنوان یکی از حیطههای موثر بر جو اخلاقی ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Olson LL</Author><Year>1998</Year><RecNum>2</RecNum><DisplayText>(7)</DisplayText><record><rec-number>2</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>2</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Olson LL,</author></authors></contributors><titles><title>Hospital nurses&apos; perceptions of the ethical climate of their work setting</title><secondary-title> J Nurs Scholarsh</secondary-title></titles><pages>345-349</pages><volume>30</volume><number>4</number><dates><year>1998</year></dates><isbn>1547-5069</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(7)، بهشدت ظهور فضایل اخلاقی پرسنل درمانی را تحت تاثیر قرار میدهد و میتواند از رفتار اخلاقی حمایت کرده یا حتی مانع آن شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Seifert PC</Author><Year>2002</Year><RecNum>4</RecNum><DisplayText>(10)</DisplayText><record><rec-number>4</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>4</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Seifert PC,</author></authors></contributors><titles><title>Ethics in perioperative practice—duty to foster an ethical environment</title><secondary-title> AORN J</secondary-title></titles><pages>490-497</pages><volume>76</volume><number>3</number><dates><year>2002</year></dates><isbn>0001-2092</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(10). یک محیط اخلاقی دارای اصول معینی بر پایه تئوریهای اخلاقی است که به افراد کمک میکند تا در موقعیتهای غیراخلاقی تصمیمات بهتری را اتخاذ کنند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Maier‐Lorentz MM</Author><Year>2000</Year><RecNum>23</RecNum><DisplayText>(11)</DisplayText><record><rec-number>23</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>23</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Maier‐Lorentz MM,</author></authors></contributors><titles><title>Invest in yourself: creating your own ethical environment</title><secondary-title>Nurs Forum</secondary-title></titles><periodical><full-title>Nurs Forum</full-title></periodical><pages>25-28</pages><volume>35</volume><number>3</number><dates><year>2000</year></dates><publisher>Wiley Online Library</publisher><isbn>1744-6198</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(11). عوامل زمینهای بسیاری در محیط کاری، میتوانند کاربرد اصول اخلاقی را تعدیل کنند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Noureddine S</Author><Year>2001</Year><RecNum>17</RecNum><DisplayText>(12)</DisplayText><record><rec-number>17</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>17</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Noureddine S,</author></authors></contributors><titles><title>Development of the ethical dimension in nursing theory</title><secondary-title>Int J Nurs Pract</secondary-title></titles><periodical><full-title>Int J Nurs Pract</full-title></periodical><pages>2-7</pages><volume>7</volume><number>1</number><dates><year>2001</year></dates><isbn>1440-172X</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(12). وقتی این عوامل شرایط غیرقابل تحملی را در محیط برای فرد ایجاد کنند، محیط کاری میتواند مانعی برای عملکرد اخلاقی باشد. آنچه که مهم است این است که ایجاد یک محیط اخلاقی در بیمارستان و حفظ آن مسئولیت مشترکی است که نیاز به تلاش همه افراد تیم درمانی در محیط کاری دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Seifert PC</Author><Year>2002</Year><RecNum>4</RecNum><DisplayText>(10)</DisplayText><record><rec-number>4</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>4</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Seifert PC,</author></authors></contributors><titles><title>Ethics in perioperative practice—duty to foster an ethical environment</title><secondary-title> AORN J</secondary-title></titles><pages>490-497</pages><volume>76</volume><number>3</number><dates><year>2002</year></dates><isbn>0001-2092</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(10). نکته مهم دیگر اینکه تناسب ارزشهای اخلاقی پرستاران با ارزشهای مورد قبول بیمارستان برای ارتقا عملکرد اخلاقی امری ضروری است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Maier‐Lorentz MM</Author><Year>2000</Year><RecNum>23</RecNum><DisplayText>(11)</DisplayText><record><rec-number>23</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>23</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Maier‐Lorentz MM,</author></authors></contributors><titles><title>Invest in yourself: creating your own ethical environment</title><secondary-title>Nurs Forum</secondary-title></titles><periodical><full-title>Nurs Forum</full-title></periodical><pages>25-28</pages><volume>35</volume><number>3</number><dates><year>2000</year></dates><publisher>Wiley Online Library</publisher><isbn>1744-6198</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(11). درصورت وجود تضاد میان ارزشهای اخلاقی پرستار با اخلاق کاری بیمارستان، پریشانی اخلاقی رخ میدهد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>West J</Author><Year>2007</Year><RecNum>22</RecNum><DisplayText>(13)</DisplayText><record><rec-number>22</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>22</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>West J,</author></authors></contributors><titles><title>Ethical issues and new nurses: preventing ethical distress in the work environment</title><secondary-title>Kans Nurse</secondary-title></titles><periodical><full-title>Kans Nurse</full-title></periodical><pages>5-8</pages><volume>82</volume><number>4</number><dates><year>2007</year></dates><isbn>0022-8710</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(13) که مختص به گروه خاصی نیست و همه افراد حرفهای مراقبت بهداشتی آن را تجربه میکنند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Kälvemark S</Author><Year>2004</Year><RecNum>21</RecNum><DisplayText>(14)</DisplayText><record><rec-number>21</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>21</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Kälvemark S,</author><author>Höglund AT,</author><author>Hansson MG,</author><author>Westerholm P,</author><author>Arnetz B,</author></authors></contributors><titles><title>Living with conflicts-ethical dilemmas and moral distress in the health care sys–</title><secondary-title> Soc Sci Med</secondary-title></titles><pages>1075-1084</pages><volume>58</volume><number>6</number><dates><year>2004</year></dates><isbn>0277-9536</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(14). پرستارانی که در یک محیط غیرحمایتی کار میکنند، به دلیل عدم وجود سیاستهای موثر از لحاظ اخلاقی برای عملکرد حرفهای آنها، احتمال بیشتری دارد که پریشانی اخلاقی را تجربه کنند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>West J</Author><Year>2007</Year><RecNum>22</RecNum><DisplayText>(13)</DisplayText><record><rec-number>22</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>22</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>West J,</author></authors></contributors><titles><title>Ethical issues and new nurses: preventing ethical distress in the work environment</title><secondary-title>Kans Nurse</secondary-title></titles><periodical><full-title>Kans Nurse</full-title></periodical><pages>5-8</pages><volume>82</volume><number>4</number><dates><year>2007</year></dates><isbn>0022-8710</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(13). بالعکس پرستارانی که به خاطر پیروی از استانداردهای حرفهای حمایت میشوند، بیشتر احتمال دارد که این استانداردها را بکار گیرند و رفتارهای غیراخلاقی را که خلاف استانداردهای پذیرفتهشده است، فعالانه اصلاح کرده یا بهبود ببخشند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Seifert PC</Author><Year>2002</Year><RecNum>4</RecNum><DisplayText>(10)</DisplayText><record><rec-number>4</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>4</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Seifert PC,</author></authors></contributors><titles><title>Ethics in perioperative practice—duty to foster an ethical environment</title><secondary-title> AORN J</secondary-title></titles><pages>490-497</pages><volume>76</volume><number>3</number><dates><year>2002</year></dates><isbn>0001-2092</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(10).
2974975510603500-75565523113000از دید اولسون ارتباطاتی که پرستاران با همکاران، پزشکان، مدیران و بیماران دارند، عوامل مهم دیگری در برداشت افراد از جو اخلاقی هستند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Olson LL</Author><Year>1998</Year><RecNum>2</RecNum><DisplayText>(7)</DisplayText><record><rec-number>2</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>2</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Olson LL,</author></authors></contributors><titles><title>Hospital nurses&apos; perceptions of the ethical climate of their work setting</title><secondary-title> J Nurs Scholarsh</secondary-title></titles><pages>345-349</pages><volume>30</volume><number>4</number><dates><year>1998</year></dates><isbn>1547-5069</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(7). یک تیم همکار با انعطاف اخلاقی بالا بطور قابلتوجهی رفتار پرستار را در محیط کاری تحتتاثیر قرار میدهد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Deshpande SP</Author><Year>2009</Year><RecNum>5</RecNum><DisplayText>(15)</DisplayText><record><rec-number>5</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>5</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Deshpande SP,</author><author>Joseph J,</author></authors></contributors><titles><title>Impact of emotional intelligence, ethical climate, and behavior of peers on ethical behavior of nurses</title><secondary-title> J Bus Ethics</secondary-title></titles><pages>403-410</pages><volume>85</volume><number>3</number><dates><year>2009</year></dates><isbn>0167-4544</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(15).ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Deshpande</Author><Year>2009</Year><RecNum>5</RecNum><DisplayText>(12)</DisplayText><record><rec-number>5</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>5</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Deshpande SP,</author><author>Joseph J,</author></authors></contributors><titles><title>Impact of emotional intelligence, ethical climate, and behavior of peers on ethical behavior of nurses</title><secondary-title>Journal of Business Ethics</secondary-title></titles><pages>403-410</pages><volume>85</volume><number>3</number><dates><year>2009</year></dates><isbn>0167-4544</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote> رفتار اخلاقی همکاران نهتنها خود عامل مهمی است، بلکه مهمتر از سایر عوامل تعیینکننده رفتار اخلاقی است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Deshpande SP</Author><Year>2006</Year><RecNum>3</RecNum><DisplayText>(16)</DisplayText><record><rec-number>3</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>3</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Deshpande SP,</author><author>Joseph J,</author><author>Prasad R,</author></authors></contributors><titles><title>Factors impacting ethical behavior in hospitals</title><secondary-title> J Bus Ethics</secondary-title></titles><pages>207-216</pages><volume>69</volume><number>2</number><dates><year>2006</year></dates><isbn>0167-4544</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(16). ذکر این نکته ضروری است که رفتار اخلاقی خود بر تصمیمات و عملکردهای اخلاقی که بهوسیله پرستاران بهکار گرفته میشود، دلالت دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Noureddine S</Author><Year>2001</Year><RecNum>17</RecNum><DisplayText>(12)</DisplayText><record><rec-number>17</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>17</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Noureddine S,</author></authors></contributors><titles><title>Development of the ethical dimension in nursing theory</title><secondary-title>Int J Nurs Pract</secondary-title></titles><periodical><full-title>Int J Nurs Pract</full-title></periodical><pages>2-7</pages><volume>7</volume><number>1</number><dates><year>2001</year></dates><isbn>1440-172X</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(12). از طرفی پرستاران همواره میخواهند که همراه با سایر افراد حرفهای مانند پزشکان در تصمیمگیری اخلاقی سهیم باشند و دوست دارند که عقایدشان شنیده شده و مورد احترام قرار گیرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jaafarpour M</Author><Year>2012</Year><RecNum>37</RecNum><DisplayText>(17)</DisplayText><record><rec-number>37</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>37</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Jaafarpour M,</author><author>Khani A,</author></authors></contributors><titles><title>Evaluation of the nurses’ job satisfaction, and its association with their moral sensitivities and well-being</title><secondary-title>Journal of clinical and diagnostic research: JCDR</secondary-title></titles><pages>1761-64</pages><volume>6</volume><number>10</number><dates><year>2012</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(17). احساس ناتوانی در تصمیمگیری اخلاقی تجربه معمول پرستاران است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Erlen JA</Author><Year>1991</Year><RecNum>19</RecNum><DisplayText>(18)</DisplayText><record><rec-number>19</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>19</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Erlen JA,</author><author>Frost B,</author></authors></contributors><titles><title>Nurses&apos; perceptions of powerlessness in influencing ethical decisions</title><secondary-title>West J Nurs Res</secondary-title></titles><periodical><full-title>West J Nurs Res</full-title></periodical><pages>397-407</pages><volume>13</volume><number>3</number><dates><year>1991</year></dates><isbn>1552-8456</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(18). در مطالعه Martin درمورد تصمیمگیری اخلاقی پرستاران، 70% از پرستاران شرکتکننده منبع اصلی استرس شغلی و فشارهای اخلاقی را، شرکت نکردن در تصمیمگیریهای اخلاقی عنوان کردند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Martin D</Author><Year>1989</Year><RecNum>20</RecNum><DisplayText>(19)</DisplayText><record><rec-number>20</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>20</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Martin D,</author></authors></contributors><titles><title>Nurses involvement in ethical decision-making with severely ill newborns</title><secondary-title> Issues Compr Pediatr Nurs</secondary-title></titles><pages>463-473</pages><volume>12</volume><number>6</number><dates><year>1989</year></dates><isbn>0146-0862</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(19). همچنین در مطالعه Malloy و همکارانش در مورد دیدگاه پرستاران به روابط با پزشکان، پرستاران مورد مطالعه اظهار داشتند که به لحاظ تصمیمگیری اخلاقی اغلب داوطلبانه ساکت میشوند و متذکر شدند که شیوهی آنها در تصمیمگیری اخلاقی با پزشکان متفاوت است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Malloy DC</Author><Year>2009</Year><RecNum>18</RecNum><DisplayText>(20)</DisplayText><record><rec-number>18</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>18</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Malloy DC,</author><author>Hadjistavropoulos T,</author><author>McCarthy EF,</author><author>Evans RJ,</author><author>Zakus DH,</author><author>Park I,</author><author>Lee Y,</author><author>Williams J,</author></authors></contributors><titles><title>Culture and organizational climate: nurses’ insights into their relationship with physicians</title><secondary-title>Nurs Ethics</secondary-title></titles><periodical><full-title>Nurs Ethics</full-title><abbr-1>Nursing ethics</abbr-1></periodical><pages>719-733</pages><volume>16</volume><number>6</number><dates><year>2009</year></dates><isbn>0969-7330</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(20). در مطالعه Varcoe و همکارانش درمورد عملکرد اخلاقی در پرستاری نیز، بسیاری از پرستاران اظهار داشتند که در روابط با پزشکان، علیرغم وجود بیاحترامیها؛ بهخاطر ترس از عواقب بعدی در مطلع کردن مسئولین ذیربط برای حل مشکلات رفتاری پزشکان ناموفق هستند و همین امر منجر به احساس ناتوانی پرستاران در برخورد با عدم شایستگی اخلاقی پزشکان میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Varcoe C</Author><Year>2004</Year><RecNum>14</RecNum><DisplayText>(21)</DisplayText><record><rec-number>14</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>14</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Varcoe C,</author><author>Doane G,</author><author>Pauly B,</author><author>Rodney P,</author><author>Storch JL,</author><author>Mahoney K,</author><author>McPherson G,</author><author>Brown H,</author><author>Starzomski R,</author></authors></contributors><titles><title>Ethical practice in nursing: working the in‐betweens</title><secondary-title> J Adv Nurs</secondary-title></titles><pages>316-325</pages><volume>45</volume><number>3</number><dates><year>2004</year></dates><isbn>1365-2648</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(21).
بخشی که پرستار در آن کار میکند، تاثیر خیلی زیادی بر درک از جو اخلاقی میگذارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Bahcecik N</Author><Year>2003</Year><RecNum>65</RecNum><DisplayText>(22)</DisplayText><record><rec-number>65</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>65</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Bahcecik N,</author><author>Oztürk H,</author></authors></contributors><titles><title>The hospital ethical climate survey in Turkey</title><secondary-title>JONAS Healthc Law Ethics Regul</secondary-title></titles><periodical><full-title>JONAS Healthc Law Ethics Regul</full-title></periodical><pages>94-99</pages><volume>5</volume><number>4</number><dates><year>2003</year></dates><isbn>1520-9229</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(22). بطور مثال در اتاق عمل، پرسنل اغلب برای ساعات طولانی با جراحان کار میکنند. این ارتباطات نزدیک کاری، بویژه هنگام کار با یک جراح عصبانی، ممکن است استرس زایدی را بر پرستار اتاق عمل وارد سازد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Schroeter K</Author><Year>1999</Year><RecNum>8</RecNum><DisplayText>(23)</DisplayText><record><rec-number>8</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>8</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Schroeter K,</author></authors></contributors><titles><title>Ethical perception and resulting action in perioperative nurses</title><secondary-title>AORN J</secondary-title></titles><periodical><full-title>AORN J</full-title></periodical><pages>991-1002</pages><volume>69</volume><number>5</number><dates><year>1999</year></dates><isbn>0001-2092</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(23)؛ از این رو پرسنل اتاق عمل اغلب در تصمیمگیری اخلاقی دچار مشکل میشوند، اما برای مراقبت از بیماران تحت جراحی آن را ضروری میدانند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Seifert PC</Author><Year>2002</Year><RecNum>4</RecNum><DisplayText>(10)</DisplayText><record><rec-number>4</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>4</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Seifert PC,</author></authors></contributors><titles><title>Ethics in perioperative practice—duty to foster an ethical environment</title><secondary-title> AORN J</secondary-title></titles><pages>490-497</pages><volume>76</volume><number>3</number><dates><year>2002</year></dates><isbn>0001-2092</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(10). زیرا که پرستار اتاق عمل با اتکا به رابطه پرستار با بیمار، تعهداتی در فراهم کردن مراقبت اخلاقی از بیمار دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Schroeter K</Author><Year>2000</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>(24)</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>1</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Schroeter K,</author></authors></contributors><titles><title>Advocacy in perioperative nursing practice</title><secondary-title>AORN J</secondary-title></titles><periodical><full-title>AORN J</full-title></periodical><pages>1205-1222</pages><volume>71</volume><number>6</number><dates><year>2000</year></dates><isbn>0001-2092</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(24). در مطالعه Seifert در مورد محیط اخلاقی در اتاق عمل، پرسنل اتاق عمل در کل از ارتباطات خود با پزشکان ناراضی بودند و عنوان کردند در مواقع درگیری با پزشکان، حمایتهای اندکی را از طرف سایر پزشکان و حتی مسئولان خود دریافت میکنند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Seifert PC</Author><Year>2002</Year><RecNum>4</RecNum><DisplayText>(10)</DisplayText><record><rec-number>4</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>4</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Seifert PC,</author></authors></contributors><titles><title>Ethics in perioperative practice—duty to foster an ethical environment</title><secondary-title> AORN J</secondary-title></titles><pages>490-497</pages><volume>76</volume><number>3</number><dates><year>2002</year></dates><isbn>0001-2092</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(10). به همین دلیل Killenپیشنهاد میکند که بیمارستان باید در شناخت و حل دوراهیهای اخلاقی از پرسنل اتاق عمل حمایت کافی به عمل آورد. وی دریافت که رابطه مستقیمی میان ویژگیهای اخلاقی پرسنل اتاق عمل و عملکرد اخلاقی آنها وجود دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Killen AR</Author><Year>2002</Year><RecNum>13</RecNum><DisplayText>(25)</DisplayText><record><rec-number>13</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>13</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Killen AR,</author></authors></contributors><titles><title>Morality in perioperative nurses</title><secondary-title>AORN J</secondary-title></titles><periodical><full-title>AORN J</full-title></periodical><pages>532-549</pages><volume>75</volume><number>3</number><dates><year>2002</year></dates><isbn>0001-2092</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(25). در مطالعه Schroeter نیز در مورد درک از اخلاق و عملکرد مورد انتظار در پرستاران اتاق عمل، 73% پرستاران تجربه شخصی خود را از تضاد اخلاقی گزارش دادند که علت آن حفظ حقوق بیمار از یک سو و عدم تمایل برای مخالفت با جراح به دلیل داشتن رابطه دوستانه با او از سویی دیگر بود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Schroeter K</Author><Year>1999</Year><RecNum>8</RecNum><DisplayText>(23)</DisplayText><record><rec-number>8</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>8</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Schroeter K,</author></authors></contributors><titles><title>Ethical perception and resulting action in perioperative nurses</title><secondary-title>AORN J</secondary-title></titles><periodical><full-title>AORN J</full-title></periodical><pages>991-1002</pages><volume>69</volume><number>5</number><dates><year>1999</year></dates><isbn>0001-2092</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(23). ممکن است هنوز خیلی روشن نباشد که پرستاران، بویژه پرستاران اتاق عمل، تضادهای اخلاقی را چگونه حل میکنند، ولی خصوصا برای پرستاران اتاق عمل ضروری است که از روی وجدان عمل کنند و در قبال حفظ ارزشهای سازمان تعهد اخلاقی خود را نشان دهند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>King CA</Author><Year>2002</Year><RecNum>16</RecNum><DisplayText>(2)</DisplayText><record><rec-number>16</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>16</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>King CA,</author><author>Broom C,</author></authors></contributors><titles><title>Ethics in perioperative practice—values, integrity, and social policy</title><secondary-title> AORN J</secondary-title></titles><pages>1047-1053</pages><volume>76</volume><number>6</number><dates><year>2002</year></dates><isbn>0001-2092</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(2).
جو اخلاقی نامناسب و درگیریهای اخلاقی در بیمارستان، علاوه بر کاهش کیفیت مراقبت در حرفه پرستاری ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Tourangeau AE</Author><Year>2006</Year><RecNum>27</RecNum><DisplayText>(26)</DisplayText><record><rec-number>27</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>27</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Tourangeau AE,</author><author>Cranley LA,</author></authors></contributors><titles><title>Nurse intention to remain employed: understanding and strengthening determinants</title><secondary-title> J Adv Nurs</secondary-title></titles><pages>497-509</pages><volume>55</volume><number>4</number><dates><year>2006</year></dates><isbn>1365-2648</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(26)، میتواند منجر به تنش شغلی و عدم رضایت شغلی در پرستاران و در نتیجه انصراف شغلی آنها گردد PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5SaWNlIEVNPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwODwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjg1PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PigyNyk8L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+
PHJlYy1udW1iZXI+ODU8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRi
LWlkPSI1MHowcGZzZXVldGE1d2V6dmZoeHRmNTQ5c3M5ejIyZDB0YWYiPjg1PC9rZXk+PC9mb3Jl
aWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxj
b250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5SaWNlIEVNLDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+UmFk
eSBNWSw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhhbXJpY2sgQSw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlZlcmhlaWpk
ZSBKTCw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlBlbmRlcmdhc3QgREssPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwv
Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJlc3M+RGVwYXJ0bWVudCBvZiBOdXJzaW5nLCBNYXlvIENs
aW5pYyBIb3NwaXRhbCwgTWF5byBDbGluaWMsIFBob2VuaXgsIEFaIDg1MDU0LCBVU0EuIHJpY2Uu
ZWxpemFiZXRoQG1heW8uZWR1PC9hdXRoLWFkZHJlc3M+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RGV0ZXJtaW5h
bnRzIG9mIG1vcmFsIGRpc3RyZXNzIGluIG1lZGljYWwgYW5kIHN1cmdpY2FsIG51cnNlcyBhdCBh
biBhZHVsdCBhY3V0ZSB0ZXJ0aWFyeSBjYXJlIGhvc3BpdGFsPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRp
dGxlPkogTnVycyBNYW5hZzwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjxhbHQtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBu
dXJzaW5nIG1hbmFnZW1lbnQ8L2FsdC10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10
aXRsZT5KIE51cnMgTWFuYWc8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5Kb3VybmFsIG9mIG51cnNpbmcg
bWFuYWdlbWVudDwvYWJici0xPjwvcGVyaW9kaWNhbD48YWx0LXBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0
bGU+SiBOdXJzIE1hbmFnPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+Sm91cm5hbCBvZiBudXJzaW5nIG1h
bmFnZW1lbnQ8L2FiYnItMT48L2FsdC1wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4zNjAtNzM8L3BhZ2VzPjx2
b2x1bWU+MTY8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjM8L251bWJlcj48ZWRpdGlvbj4yMDA4LzAzLzA4PC9l
ZGl0aW9uPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5BY3V0ZSBEaXNlYXNlL251cnNpbmc8L2tleXdvcmQ+
PGtleXdvcmQ+QWR1bHQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+QWdlZDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5B
bmFseXNpcyBvZiBWYXJpYW5jZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5BdHRpdHVkZSBvZiBIZWFsdGgg
UGVyc29ubmVsPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkJ1cm5vdXQsIFByb2Zlc3Npb25hbC9lcGlkZW1p
b2xvZ3kvZXRpb2xvZ3kvIHBzeWNob2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q29uZmxpY3QgKFBz
eWNob2xvZ3kpPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNyb3NzLVNlY3Rpb25hbCBTdHVkaWVzPC9rZXl3
b3JkPjxrZXl3b3JkPkZlbWFsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5IdW1hbnM8L2tleXdvcmQ+PGtl
eXdvcmQ+SW50ZXJwcm9mZXNzaW9uYWwgUmVsYXRpb25zLyBldGhpY3M8L2tleXdvcmQ+PGtleXdv
cmQ+TGVhc3QtU3F1YXJlcyBBbmFseXNpczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5NYWxlPC9rZXl3b3Jk
PjxrZXl3b3JkPk1pZGRsZSBBZ2VkPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk1vcmFsczwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD5OdXJzaW5nIE1ldGhvZG9sb2d5IFJlc2VhcmNoPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk51
cnNpbmcgU3RhZmYsIEhvc3BpdGFsLyBldGhpY3Mvb3JnYW5pemF0aW9uICZhbXA7IGFkbWluaXN0
cmF0aW9uLyBwc3ljaG9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBlcmlvcGVyYXRpdmUgTnVyc2lu
Zy9ldGhpY3Mvb3JnYW5pemF0aW9uICZhbXA7IGFkbWluaXN0cmF0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3
b3JkPlByZXZhbGVuY2U8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UHJvc3BlY3RpdmUgU3R1ZGllczwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5RdWFsaXRhdGl2ZSBSZXNlYXJjaDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5RdWVz
dGlvbm5haXJlczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Tb3V0aHdlc3Rlcm4gVW5pdGVkIFN0YXRlcy9l
cGlkZW1pb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwODwveWVhcj48
cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPkFwcjwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjA5NjYt
MDQyOSAoUHJpbnQpJiN4RDswOTY2LTA0MjkgKExpbmtpbmcpPC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24tbnVt
PjE4MzI0OTk2PC9hY2Nlc3Npb24tbnVtPjx1cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJj
ZS1udW0+MTAuMTExMS9qLjEzNjUtMjgzNC4yMDA3LjAwNzk4Lng8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3Vy
Y2UtbnVtPjxyZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+TkxNPC9yZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJv
dmlkZXI+PGxhbmd1YWdlPmVuZzwvbGFuZ3VhZ2U+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5SaWNlIEVNPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwODwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjg1PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PigyNyk8L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+
PHJlYy1udW1iZXI+ODU8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRi
LWlkPSI1MHowcGZzZXVldGE1d2V6dmZoeHRmNTQ5c3M5ejIyZDB0YWYiPjg1PC9rZXk+PC9mb3Jl
aWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxj
b250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5SaWNlIEVNLDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+UmFk
eSBNWSw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhhbXJpY2sgQSw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlZlcmhlaWpk
ZSBKTCw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlBlbmRlcmdhc3QgREssPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwv
Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJlc3M+RGVwYXJ0bWVudCBvZiBOdXJzaW5nLCBNYXlvIENs
aW5pYyBIb3NwaXRhbCwgTWF5byBDbGluaWMsIFBob2VuaXgsIEFaIDg1MDU0LCBVU0EuIHJpY2Uu
ZWxpemFiZXRoQG1heW8uZWR1PC9hdXRoLWFkZHJlc3M+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RGV0ZXJtaW5h
bnRzIG9mIG1vcmFsIGRpc3RyZXNzIGluIG1lZGljYWwgYW5kIHN1cmdpY2FsIG51cnNlcyBhdCBh
biBhZHVsdCBhY3V0ZSB0ZXJ0aWFyeSBjYXJlIGhvc3BpdGFsPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRp
dGxlPkogTnVycyBNYW5hZzwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjxhbHQtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBu
dXJzaW5nIG1hbmFnZW1lbnQ8L2FsdC10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10
aXRsZT5KIE51cnMgTWFuYWc8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5Kb3VybmFsIG9mIG51cnNpbmcg
bWFuYWdlbWVudDwvYWJici0xPjwvcGVyaW9kaWNhbD48YWx0LXBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0
bGU+SiBOdXJzIE1hbmFnPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+Sm91cm5hbCBvZiBudXJzaW5nIG1h
bmFnZW1lbnQ8L2FiYnItMT48L2FsdC1wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4zNjAtNzM8L3BhZ2VzPjx2
b2x1bWU+MTY8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjM8L251bWJlcj48ZWRpdGlvbj4yMDA4LzAzLzA4PC9l
ZGl0aW9uPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5BY3V0ZSBEaXNlYXNlL251cnNpbmc8L2tleXdvcmQ+
PGtleXdvcmQ+QWR1bHQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+QWdlZDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5B
bmFseXNpcyBvZiBWYXJpYW5jZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5BdHRpdHVkZSBvZiBIZWFsdGgg
UGVyc29ubmVsPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkJ1cm5vdXQsIFByb2Zlc3Npb25hbC9lcGlkZW1p
b2xvZ3kvZXRpb2xvZ3kvIHBzeWNob2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q29uZmxpY3QgKFBz
eWNob2xvZ3kpPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNyb3NzLVNlY3Rpb25hbCBTdHVkaWVzPC9rZXl3
b3JkPjxrZXl3b3JkPkZlbWFsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5IdW1hbnM8L2tleXdvcmQ+PGtl
eXdvcmQ+SW50ZXJwcm9mZXNzaW9uYWwgUmVsYXRpb25zLyBldGhpY3M8L2tleXdvcmQ+PGtleXdv
cmQ+TGVhc3QtU3F1YXJlcyBBbmFseXNpczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5NYWxlPC9rZXl3b3Jk
PjxrZXl3b3JkPk1pZGRsZSBBZ2VkPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk1vcmFsczwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD5OdXJzaW5nIE1ldGhvZG9sb2d5IFJlc2VhcmNoPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk51
cnNpbmcgU3RhZmYsIEhvc3BpdGFsLyBldGhpY3Mvb3JnYW5pemF0aW9uICZhbXA7IGFkbWluaXN0
cmF0aW9uLyBwc3ljaG9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBlcmlvcGVyYXRpdmUgTnVyc2lu
Zy9ldGhpY3Mvb3JnYW5pemF0aW9uICZhbXA7IGFkbWluaXN0cmF0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3
b3JkPlByZXZhbGVuY2U8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UHJvc3BlY3RpdmUgU3R1ZGllczwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5RdWFsaXRhdGl2ZSBSZXNlYXJjaDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5RdWVz
dGlvbm5haXJlczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Tb3V0aHdlc3Rlcm4gVW5pdGVkIFN0YXRlcy9l
cGlkZW1pb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwODwveWVhcj48
cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPkFwcjwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjA5NjYt
MDQyOSAoUHJpbnQpJiN4RDswOTY2LTA0MjkgKExpbmtpbmcpPC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24tbnVt
PjE4MzI0OTk2PC9hY2Nlc3Npb24tbnVtPjx1cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJj
ZS1udW0+MTAuMTExMS9qLjEzNjUtMjgzNC4yMDA3LjAwNzk4Lng8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3Vy
Y2UtbnVtPjxyZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+TkxNPC9yZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJv
dmlkZXI+PGxhbmd1YWdlPmVuZzwvbGFuZ3VhZ2U+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITE.DATA (27). پژوهشها نیز حاکی از آن است که پرسنل اتاق عمل اگرچه رضایت شغلی بالایی را نشان میدهند ولی از فرصتهای ارتقا در حرفه خود ناراضی هستند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Johnson DA</Author><Year>2008</Year><RecNum>11</RecNum><DisplayText>(28)</DisplayText><record><rec-number>11</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>11</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>Johnson DA,</author></authors></contributors><titles><title>Job satisfaction in the operating room: an analysis of the cultural competence of nurses</title></titles><dates><year>2008</year></dates><publisher>University of Capella</publisher><isbn>0549736646</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(28)، و همین نارضایتی شغلی PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Ub3VyYW5nZWF1IEFFPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNjwv
WWVhcj48UmVjTnVtPjI3PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PigyNiwgMjktMzEpPC9EaXNwbGF5
VGV4dD48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjI3PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtl
eSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iNTB6MHBmc2V1ZXRhNXdlenZmaHh0ZjU0OXNzOXoyMmQwdGFmIj4y
Nzwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3
PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+VG91cmFuZ2VhdSBBRSw8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkNyYW5sZXkgTEEsPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0
b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPk51cnNlIGludGVudGlvbiB0byByZW1haW4gZW1wbG95ZWQ6IHVu
ZGVyc3RhbmRpbmcgYW5kIHN0cmVuZ3RoZW5pbmcgZGV0ZXJtaW5hbnRzPC90aXRsZT48c2Vjb25k
YXJ5LXRpdGxlPiBKIEFkdiBOdXJzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBhZ2VzPjQ5
Ny01MDk8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NTU8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjQ8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+
PHllYXI+MjAwNjwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjEzNjUtMjY0ODwvaXNibj48dXJscz48L3Vy
bHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+THUgSDwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTI8
L1llYXI+PFJlY051bT4yNTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MjU8L3JlYy1udW1i
ZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSI1MHowcGZzZXVldGE1d2V6dmZo
eHRmNTQ5c3M5ejIyZDB0YWYiPjI1PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9
IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1
dGhvcj5MdSBILDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QmFycmliYWxsIEtMLDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
WmhhbmcgWCw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPldoaWxlIEFFLDwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2Nv
bnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Kb2Igc2F0aXNmYWN0aW9uIGFtb25nIGhvc3BpdGFs
IG51cnNlcyByZXZpc2l0ZWQ6IGEgc3lzdGVtYXRpYyByZXZpZXc8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+SW50IEogTnVycyBTdHVkPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGlj
YWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+SW50IEogTnVycyBTdHVkPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48
cGFnZXM+MTAxNy0xMDM4PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjQ5PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj44PC9udW1i
ZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTI8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDIwLTc0ODk8L2lzYm4+
PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkRlIEdTPC9BdXRob3I+
PFllYXI+MjAxMTwvWWVhcj48UmVjTnVtPjI5PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4y
OTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9IjUwejBwZnNl
dWV0YTV3ZXp2Zmh4dGY1NDlzczl6MjJkMHRhZiI+Mjk8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVm
LXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48
YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkRlIEdTLDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SG9mbWFucyBKLDwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+UGVwZXJtYW5zIFIsPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0
aXRsZXM+PHRpdGxlPlJldmlzaXRpbmcgdGhlIGltcGFjdCBvZiBqb2Igc2F0aXNmYWN0aW9uIGFu
ZCBvcmdhbml6YXRpb25hbCBjb21taXRtZW50IG9uIG51cnNlIHR1cm5vdmVyIGludGVudGlvbjog
QW4gaW5kaXZpZHVhbCBkaWZmZXJlbmNlcyBhbmFseXNpczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRs
ZT4gSW50IEogTnVycyBTdHVkPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBhZ2VzPjE1NjIt
MTU2OTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT40ODwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTI8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+
PHllYXI+MjAxMTwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAwMjAtNzQ4OTwvaXNibj48dXJscz48L3Vy
bHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+U2FuIFBhcmsgSjwvQXV0aG9yPjxZZWFy
PjIwMDk8L1llYXI+PFJlY051bT40MDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDA8L3Jl
Yy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSI1MHowcGZzZXVldGE1
d2V6dmZoeHRmNTQ5c3M5ejIyZDB0YWYiPjQwPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBl
IG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhv
cnM+PGF1dGhvcj5TYW4gUGFyayBKLDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+S2ltIFRILDwvYXV0aG9yPjwv
YXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5EbyB0eXBlcyBvZiBvcmdhbml6
YXRpb25hbCBjdWx0dXJlIG1hdHRlciBpbiBudXJzZSBqb2Igc2F0aXNmYWN0aW9uIGFuZCB0dXJu
b3ZlciBpbnRlbnRpb24/PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPiBMZWFkZXJzaCBIZWFsdGgg
U2Vydjwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwYWdlcz4yMC0zODwvcGFnZXM+PHZvbHVt
ZT4yMjwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA5PC95ZWFyPjwv
ZGF0ZXM+PGlzYm4+MTc1MS0xODc5PC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+
PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Ub3VyYW5nZWF1IEFFPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNjwv
WWVhcj48UmVjTnVtPjI3PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PigyNiwgMjktMzEpPC9EaXNwbGF5
VGV4dD48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjI3PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtl
eSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iNTB6MHBmc2V1ZXRhNXdlenZmaHh0ZjU0OXNzOXoyMmQwdGFmIj4y
Nzwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3
PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+VG91cmFuZ2VhdSBBRSw8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkNyYW5sZXkgTEEsPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0
b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPk51cnNlIGludGVudGlvbiB0byByZW1haW4gZW1wbG95ZWQ6IHVu
ZGVyc3RhbmRpbmcgYW5kIHN0cmVuZ3RoZW5pbmcgZGV0ZXJtaW5hbnRzPC90aXRsZT48c2Vjb25k
YXJ5LXRpdGxlPiBKIEFkdiBOdXJzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBhZ2VzPjQ5
Ny01MDk8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NTU8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjQ8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+
PHllYXI+MjAwNjwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjEzNjUtMjY0ODwvaXNibj48dXJscz48L3Vy
bHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+THUgSDwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTI8
L1llYXI+PFJlY051bT4yNTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MjU8L3JlYy1udW1i
ZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSI1MHowcGZzZXVldGE1d2V6dmZo
eHRmNTQ5c3M5ejIyZDB0YWYiPjI1PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9
IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1
dGhvcj5MdSBILDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QmFycmliYWxsIEtMLDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
WmhhbmcgWCw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPldoaWxlIEFFLDwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2Nv
bnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Kb2Igc2F0aXNmYWN0aW9uIGFtb25nIGhvc3BpdGFs
IG51cnNlcyByZXZpc2l0ZWQ6IGEgc3lzdGVtYXRpYyByZXZpZXc8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+SW50IEogTnVycyBTdHVkPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGlj
YWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+SW50IEogTnVycyBTdHVkPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48
cGFnZXM+MTAxNy0xMDM4PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjQ5PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj44PC9udW1i
ZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTI8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDIwLTc0ODk8L2lzYm4+
PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkRlIEdTPC9BdXRob3I+
PFllYXI+MjAxMTwvWWVhcj48UmVjTnVtPjI5PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4y
OTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9IjUwejBwZnNl
dWV0YTV3ZXp2Zmh4dGY1NDlzczl6MjJkMHRhZiI+Mjk8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVm
LXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48
YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkRlIEdTLDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SG9mbWFucyBKLDwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+UGVwZXJtYW5zIFIsPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0
aXRsZXM+PHRpdGxlPlJldmlzaXRpbmcgdGhlIGltcGFjdCBvZiBqb2Igc2F0aXNmYWN0aW9uIGFu
ZCBvcmdhbml6YXRpb25hbCBjb21taXRtZW50IG9uIG51cnNlIHR1cm5vdmVyIGludGVudGlvbjog
QW4gaW5kaXZpZHVhbCBkaWZmZXJlbmNlcyBhbmFseXNpczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRs
ZT4gSW50IEogTnVycyBTdHVkPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBhZ2VzPjE1NjIt
MTU2OTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT40ODwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTI8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+
PHllYXI+MjAxMTwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAwMjAtNzQ4OTwvaXNibj48dXJscz48L3Vy
bHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+U2FuIFBhcmsgSjwvQXV0aG9yPjxZZWFy
PjIwMDk8L1llYXI+PFJlY051bT40MDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDA8L3Jl
Yy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSI1MHowcGZzZXVldGE1
d2V6dmZoeHRmNTQ5c3M5ejIyZDB0YWYiPjQwPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBl
IG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhv
cnM+PGF1dGhvcj5TYW4gUGFyayBKLDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+S2ltIFRILDwvYXV0aG9yPjwv
YXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5EbyB0eXBlcyBvZiBvcmdhbml6
YXRpb25hbCBjdWx0dXJlIG1hdHRlciBpbiBudXJzZSBqb2Igc2F0aXNmYWN0aW9uIGFuZCB0dXJu
b3ZlciBpbnRlbnRpb24/PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPiBMZWFkZXJzaCBIZWFsdGgg
U2Vydjwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwYWdlcz4yMC0zODwvcGFnZXM+PHZvbHVt
ZT4yMjwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA5PC95ZWFyPjwv
ZGF0ZXM+PGlzYm4+MTc1MS0xODc5PC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+
PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE.DATA (26, 29-31) و بویژه عدم رضایت از تعاملات خود با سایر همکاران عامل مهمی برای ترک حرفه محسوب شدهاست ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Tourangeau AE</Author><Year>2006</Year><RecNum>27</RecNum><DisplayText>(26)</DisplayText><record><rec-number>27</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>27</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Tourangeau AE,</author><author>Cranley LA,</author></authors></contributors><titles><title>Nurse intention to remain employed: understanding and strengthening determinants</title><secondary-title> J Adv Nurs</secondary-title></titles><pages>497-509</pages><volume>55</volume><number>4</number><dates><year>2006</year></dates><isbn>1365-2648</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(26)؛ مثلا در مطالعه Makary و همکارانش، پرسنل اتاق عمل رضایت کمتری از کار گروهی خود با جراحان داشتند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Makary MA</Author><Year>2006</Year><RecNum>10</RecNum><DisplayText>(32)</DisplayText><record><rec-number>10</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>10</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Makary MA,</author><author>Sexton JB,</author><author>Freischlag JA,</author><author>Holzmueller CG,</author><author>Millman EA,</author><author>Rowen, L,</author><author>Pronovost PJ,</author></authors></contributors><titles><title>Operating room teamwork among physicians and nurses: teamwork in the eye of the beholder</title><secondary-title>J Am Coll Surg</secondary-title></titles><periodical><full-title>J Am Coll Surg</full-title></periodical><pages>746-752</pages><volume>202</volume><number>5</number><dates><year>2006</year></dates><isbn>1072-7515</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(32). این در حالی است که داشتن ارتباط خوب و باز با جراحان و متخصصین بیهوشی و دریافت قدردانی و احترام از جانب آنها، عاملی مهم در رضایت شغلی پرسنل اتاق عمل ذکر شدهاست ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>McNeese‐Smith DK</Author><Year>1999</Year><RecNum>32</RecNum><DisplayText>(33)</DisplayText><record><rec-number>32</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>32</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>McNeese‐Smith DK,</author></authors></contributors><titles><title>A content analysis of staff nurse descriptions of job satisfaction and dissatisfaction</title><secondary-title> J Adv Nurs</secondary-title></titles><pages>1332-1341</pages><volume>29</volume><number>6</number><dates><year>1999</year></dates><isbn>1365-2648</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(33)؛ طوریکه اصغری در مطالعه خود، رضایت شغلی در پرستاران اتاق عمل را نسبت به سایر پرستاران بیشتر گزارش کرده است و علت این امر را نیز، جو مناسب و توام با احترام و ارتباط دوستانه بین پرستاران با جراحان و با یکدیگر در بخش اتاق عمل نسبت به سایر بخشها ذکر کرده است که زمینهای را برای رضایت شغلی پرستاران اتاق عمل فراهم میکند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Asghari E</Author><Year>2010</Year><RecNum>74</RecNum><DisplayText>(34)</DisplayText><record><rec-number>74</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>74</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Asghari E,</author><author>Khaleghdoust T,</author><author>Asgari F, </author><author>Kazemnejad E,</author></authors></contributors><titles><title>Effective factors on nurses’ job satisfaction</title><secondary-title>Journal of Nursing and Midwifery faculties Guilan Medical university</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Nursing and Midwifery faculties Guilan Medical university</full-title></periodical><pages>1-7</pages><volume>20</volume><number>64</number><dates><year>2010</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(34). لذا همانگونه که مشاهده میشود نتایج مطالعات قبلی در مورد رضایت شغلی پرسنل با همدیگر همسو نمیباشند.
علاوه بر پرسنل بیمارستانی، بروز احساس عدم امنیت شغلی در دانشجویان نیز میتواند منجر به انصراف آنها از تحصیل و هدر رفتن سرمایههای مادی و معنوی کشور شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Malakootian M</Author><Year>2004</Year><RecNum>86</RecNum><DisplayText>(35)</DisplayText><record><rec-number>86</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>86</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Malakootian M,</author><author>Parvaresh A,</author></authors></contributors><titles><title>The employment situation of environmental health g–uates in Iran between 1996 – 2002</title><secondary-title>Iranian Journal of Medical Education</secondary-title></titles><periodical><full-title>Iranian Journal of Medical Education</full-title></periodical><pages>65-70</pages><volume>10</volume><dates><year>2004</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(35). بنابراین، آگاهی از نگرش دانشجویان به رشته تحصیلی خود و عوامل مرتبط با آن ارزشمند بوده و نتایج حاصل از آن را میتوان در تنظیم برنامهها و سیاستگذاریها در جهت ایجاد انگیزش شغلی در دانشجویان به کار بست؛ چرا که داشتن نگرش مثبت لازمه موفقیت در هر کاری و رسیدن به هدف میباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rejali M</Author><Year>2010</Year><RecNum>75</RecNum><DisplayText>(36)</DisplayText><record><rec-number>75</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>75</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Rejali M,</author><author>Mostajeran M,</author><author>Lotfi M,</author></authors></contributors><titles><title>Health student attitude towards their feild of study and future career in health faculty of Isfahan university of medical sciences-2008</title><secondary-title>Health Sys– Research</secondary-title></titles><pages>106-114</pages><volume>6</volume><number>1</number><dates><year>2010</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(36). و بدیهی است که نگرش مثبت دانشجویان به رشته تحصیلی خود منجر به افزایش کارآیی و اثربخشی آنها در طول دوران تحصیل و هنگام ورود به بازار کار خواهد شد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Zarifian Sh</Author><Year>2001</Year><RecNum>108</RecNum><DisplayText>(37)</DisplayText><record><rec-number>108</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>108</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Zarifian Sh,</author><author>Jonidi Shariatzadeh H,</author></authors></contributors><titles><title>Comparative study of freshmen and senior student&apos;s attitude about their majors in agriculture faculty of Tehran university</title><secondary-title>Journal of Iranian Agriculture Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Iranian Agriculture Science</full-title></periodical><pages>703-718</pages><volume>32</volume><number>4</number><dates><year>2001</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(37).
نگرش دانشجویان رشتههای علوم پزشکی به رشته تحصیلی خود نیز، تحت تاثیر مشاهدات واقعی آنها در محیط بالینی تغییر میکند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Manninen E</Author><Year>1998</Year><RecNum>45</RecNum><DisplayText>(38, 39)</DisplayText><record><rec-number>45</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>45</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Manninen E,</author></authors></contributors><titles><title>Changes in nursing students’ perceptions of nursing as they progress through their education</title><secondary-title>J Adv Nurs</secondary-title></titles><periodical><full-title>J Adv Nurs</full-title></periodical><pages>390-398</pages><volume>27</volume><number>2</number><dates><year>1998</year></dates><isbn>1365-2648</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Dunn SV</Author><Year>1997</Year><RecNum>41</RecNum><record><rec-number>41</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>41</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Dunn SV,</author><author>Hansford B,</author></authors></contributors><titles><title>Underg–uate nursing students&apos; perceptions of their clinical learning environment</title><secondary-title> J Adv Nurs</secondary-title></titles><pages>1299-1306</pages><volume>25</volume><number>6</number><dates><year>1997</year></dates><isbn>1365-2648</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(38, 39). مطالعات انجام گرفته در این زمینه، نشان میدهند که جوی آرام و عاری از تنش در محیط بالینی میتواند باعث افزایش تمایل دانشجویان جهت شرکت در یادگیریهای بالینی و بالطبع تاثیر بر نگرش تحصیلی آنها شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Dunn SV</Author><Year>1997</Year><RecNum>41</RecNum><DisplayText>(39, 40)</DisplayText><record><rec-number>41</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>41</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Dunn SV,</author><author>Hansford B,</author></authors></contributors><titles><title>Underg–uate nursing students&apos; perceptions of their clinical learning environment</title><secondary-title> J Adv Nurs</secondary-title></titles><pages>1299-1306</pages><volume>25</volume><number>6</number><dates><year>1997</year></dates><isbn>1365-2648</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Suen LK</Author><Year>2001</Year><RecNum>104</RecNum><record><rec-number>104</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>104</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Suen LK,</author><author>Chow FL,</author></authors></contributors><titles><title>Students’ perceptions of the effectiveness of mentors in an underg–uate nursing programme in Hong Kong</title><secondary-title>Journal of Advanced Nursing</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Advanced Nursing</full-title></periodical><pages>505-511</pages><volume>36</volume><number>4</number><dates><year>2001</year></dates><isbn>1365-2648</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(39, 40). این در حالی است که دانشجویان پرستاری کلا دوره آموزش بالینی را تنشزاترین دوره میدانند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Yonge O</Author><Year>2002</Year><RecNum>105</RecNum><DisplayText>(41)</DisplayText><record><rec-number>105</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>105</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Yonge O,</author><author>Myrick F,</author><author>Haase M,</author></authors></contributors><titles><title>Student nurse stress in the preceptorship experience</title><secondary-title>Nurse educator</secondary-title></titles><periodical><full-title>Nurse Educ</full-title><abbr-1>Nurse educator</abbr-1></periodical><pages>84-88</pages><volume>27</volume><number>2</number><dates><year>2002</year></dates><isbn>0363-3624</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(41) که در این میان روابط میان افراد عامل اصلی تنش ذکر شده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Shipton SP</Author><Year>2002</Year><RecNum>106</RecNum><DisplayText>(42)</DisplayText><record><rec-number>106</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>106</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Shipton SP,</author></authors></contributors><titles><title>The process of seeking stress-care: Coping as experienced by senior baccalaureate nursing students in response to appraised clinical stress</title><secondary-title>Journal of Nursing Education</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Nursing Education</full-title></periodical><pages>243-56</pages><volume>41</volume><number>6</number><dates><year>2002</year></dates><isbn>0022-3158</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(42) و تحقیقات انجام شده نیز نشان میدهند که عدم برخورد مناسب پرسنل با دانشجویان در محیطهای بالینی، از موانع آموزش بالینی است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rahimi A</Author><Year>2005</Year><RecNum>73</RecNum><DisplayText>(43)</DisplayText><record><rec-number>73</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>73</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Rahimi A,</author><author>Ahmadi F,</author></authors></contributors><titles><title>The obstacles and improving strategies of clinical education from the viewpoints of clinical instructors in Tehran’s nursing schools</title><secondary-title>Iranian Journal of Medical Education</secondary-title></titles><periodical><full-title>Iranian Journal of Medical Education</full-title></periodical><pages>73-80</pages><volume>5</volume><number>2</number><dates><year>2005</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(43)؛ چرا که دانشجویان همواره بهدنبال حمایت، احترام و قدردانی از سوی مربیان و پرسنل درمانی در محیط بالینی خود هستند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Midgley K</Author><Year>2006</Year><RecNum>44</RecNum><DisplayText>(44)</DisplayText><record><rec-number>44</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>44</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Midgley K,</author></authors></contributors><titles><title>Pre-registration student nurses perception of the hospital-learning environment during clinical placements</title><secondary-title>Nurse Educ Today</secondary-title></titles><periodical><full-title>Nurse Educ Today</full-title></periodical><pages>338-345</pages><volume>26</volume><number>4</number><dates><year>2006</year></dates><isbn>0260-6917</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(44). مطالعات انجام گرفته در زمینه نگرش به رشته تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی نتایج متفاوتی را نشان میدهد، بهعنوان مثال در مطالعه Eron دانشجویان پرستاری سال آخر نسبت به دانشجویان سال اول نگرش مثبتتری را به رشته خود نشان دادند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Eron LD</Author><Year>1955</Year><RecNum>47</RecNum><DisplayText>(45)</DisplayText><record><rec-number>47</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>47</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Eron LD,</author></authors></contributors><titles><title>Effect of medical education on medical students&apos; attitudes</title><secondary-title>Acad Med</secondary-title></titles><periodical><full-title>Acad Med</full-title></periodical><pages>559-566</pages><volume>30</volume><number>10</number><dates><year>1955</year></dates><isbn>1040-2446</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(45). همچنین در حالیکه نگرش دانشجویان بهداشت به رشته خود مثبت ارزیابی شده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rejali M</Author><Year>2010</Year><RecNum>75</RecNum><DisplayText>(36, 46)</DisplayText><record><rec-number>75</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>75</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Rejali M,</author><author>Mostajeran M,</author><author>Lotfi M,</author></authors></contributors><titles><title>Health student attitude towards their feild of study and future career in health faculty of Isfahan university of medical sciences-2008</title><secondary-title>Health Sys– Research</secondary-title></titles><pages>106-114</pages><volume>6</volume><number>1</number><dates><year>2010</year></dates><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Samadi MT</Author><Year>2010</Year><RecNum>76</RecNum><record><rec-number>76</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>76</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Samadi MT,</author><author>Taghizadeh J,</author><author>Kashitarash- Esfahani Z,</author><author>Mohammadi M,</author></authors></contributors><titles><title>Evaluating environmental health students&apos; attitudes toward their discipline and future career in Hamedan university of medical sciences in 2008</title><secondary-title>Iranian Journal of Medical Education</secondary-title></titles><periodical><full-title>Iranian Journal of Medical Education</full-title></periodical><pages>331-336</pages><volume>9</volume><number>4</number><dates><year>2010</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(36, 46)، در مطالعه شریفی و نساج نگرش دانشجویان پزشکی به رشته خود منفی بود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Sharifi M</Author><Year>2002</Year><RecNum>79</RecNum><DisplayText>(47)</DisplayText><record><rec-number>79</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>79</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Sharifi M,</author><author>Taheri Nassaj H,</author></authors></contributors><titles><title>Medical students&apos;attitude towards studying medicine</title><secondary-title>Iranian Journal of Medical Education</secondary-title></titles><periodical><full-title>Iranian Journal of Medical Education</full-title></periodical><pages>35-40</pages><number>4</number><dates><year>2002</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(47). در این میان بیشترین عامل تنشزای آموزش بالینی موثر بر نگرش در دانشجویان اتاق عمل، اعمال تبعیض از سوی تیم درمانی بین دانشجویان رشتههای مختلف علوم پزشکی گزارش شدهاست ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Moridi G</Author><Year>2012</Year><RecNum>72</RecNum><DisplayText>(48)</DisplayText><record><rec-number>72</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>72</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Moridi G,</author><author>Valiee S,</author><author>Khaledi Sh,</author><author>Fathi M,</author><author>Shafiean M,</author><author>Gharibi F,</author></authors></contributors><titles><title>Clinical education stressors from the perspective of students of nursing, midwifery, and operating room: a study in Kurdistan university of medical sciences</title><secondary-title>Iranian Journal of Medical Education</secondary-title></titles><periodical><full-title>Iranian Journal of Medical Education</full-title></periodical><pages>675-684</pages><volume>11</volume><number>7</number><dates><year>2012</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(48). همچنین محیط آموزشی اتاق عمل یکی از عوامل تاثیرگذار منفی بر نگرش کارورزان در دوره جراحی بوده است، بطوریکه اکثریت از آن ناراضی بودند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hussainpour M</Author><Year>2002</Year><RecNum>83</RecNum><DisplayText>(49)</DisplayText><record><rec-number>83</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>83</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Hussainpour M,</author><author>Samii H,</author><author>Behdad A,</author></authors></contributors><titles><title>Assessment of medical interns opinion about education in surgery courses at Isfahan university of medical sciences&#xD; </title><secondary-title>Iranian Journal of Medical Education</secondary-title></titles><periodical><full-title>Iranian Journal of Medical Education</full-title></periodical><pages>31-34</pages><number>3</number><dates><year>2002</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(49).
ضرورت پژوهش
کاهش تعداد پرستاران و انصراف شغلی بالای آنها مشکلی جهانی شده و کیفیت سیستم مراقبت بهداشتی را به چالش کشیده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Tourangeau AE</Author><Year>2006</Year><RecNum>27</RecNum><DisplayText>(26)</DisplayText><record><rec-number>27</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>27</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Tourangeau AE,</author><author>Cranley LA,</author></authors></contributors><titles><title>Nurse intention to remain employed: understanding and strengthening determinants</title><secondary-title> J Adv Nurs</secondary-title></titles><pages>497-509</pages><volume>55</volume><number>4</number><dates><year>2006</year></dates><isbn>1365-2648</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(26) و آمارها نیز حاکی از آن است که سالانه حدود 70-60 % از کارکنان پرستاری شغل خود را ترک میکنند و این مسئله از یک سو هزینه کلانی را جهت استخدام و تربیت نیروی انسانی جدید میطلبد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Akhtaryshojaei E</Author><Year>2005</Year><RecNum>92</RecNum><DisplayText>(50)</DisplayText><record><rec-number>92</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>92</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Akhtaryshojaei E, </author><author>Nazari A, </author><author>Vahidi R,</author></authors></contributors><titles><title>Leadership styles of managers and job satisfaction among nurses in Tabriz hospitals</title><secondary-title>Hakim research journal</secondary-title></titles><periodical><full-title>Hakim research journal</full-title></periodical><pages>20-25</pages><volume>7</volume><number>4</number><dates><year>2005</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(50) و از سویی دیگر، نیاز به توجه به علل انصراف پرستاران را دوچندان کرده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Lu H</Author><Year>2012</Year><RecNum>25</RecNum><DisplayText>(29)</DisplayText><record><rec-number>25</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>25</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Lu H,</author><author>Barriball KL,</author><author>Zhang X,</author><author>While AE,</author></authors></contributors><titles><title>Job satisfaction among hospital nurses revisited: a sys–atic review</title><secondary-title>Int J Nurs Stud</secondary-title></titles><periodical><full-title>Int J Nurs Stud</full-title></periodical><pages>1017-1038</pages><volume>49</volume><number>8</number><dates><year>2012</year></dates><isbn>0020-7489</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(29). نتایج تحقیقات نیز نشان میدهند که علت اصلی ترک خدمت، عدم رضایت شغلی پرستاران میباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>De GS</Author><Year>2011</Year><RecNum>29</RecNum><DisplayText>(30, 51)</DisplayText><record><rec-number>29</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>29</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>De GS,</author><author>Hofmans J,</author><author>Pepermans R,</author></authors></contributors><titles><title>Revisiting the impact of job satisfaction and organizational commitment on nurse turnover intention: An individual differences analysis</title><secondary-title> Int J Nurs Stud</secondary-title></titles><pages>1562-1569</pages><volume>48</volume><number>12</number><dates><year>2011</year></dates><isbn>0020-7489</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Ulrich C</Author><Year>2007</Year><RecNum>35</RecNum><record><rec-number>35</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>35</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Ulrich C,</author><author>O’Donnell P,</author><author>Taylor C,</author><author>Farrar A,</author><author>Danis M,</author><author>G–y Ch,</author></authors></contributors><titles><title>Ethical climate, ethics stress, and the job satisfaction of nurses and social workers in the United States</title><secondary-title>Soc Sci Med</secondary-title></titles><periodical><full-title>Soc Sci Med</full-title></periodical><pages>1708-1719</pages><volume>65</volume><number>8</number><dates><year>2007</year></dates><isbn>0277-9536</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(30, 51). همچنین علاوه بر رضایت شغلی، جو اخلاقی بیمارستان نیز از مهمترین عوامل موثر در حفظ و انصراف شغلی پرستاران محسوب میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hart SE</Author><Year>2005</Year><RecNum>38</RecNum><DisplayText>(52)</DisplayText><record><rec-number>38</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>38</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Hart SE,</author></authors></contributors><titles><title>Hospital ethical climates and registered nurses&apos; turnover intentions</title><secondary-title> J Nurs Scholarsh</secondary-title></titles><pages>173-177</pages><volume>37</volume><number>2</number><dates><year>2005</year></dates><isbn>1547-5069</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(52). جو اخلاقی در بخشهای مختلف بیمارستان متفاوت بوده ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Bahcecik N</Author><Year>2003</Year><RecNum>65</RecNum><DisplayText>(22)</DisplayText><record><rec-number>65</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>65</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Bahcecik N,</author><author>Oztürk H,</author></authors></contributors><titles><title>The hospital ethical climate survey in Turkey</title><secondary-title>JONAS Healthc Law Ethics Regul</secondary-title></titles><periodical><full-title>JONAS Healthc Law Ethics Regul</full-title></periodical><pages>94-99</pages><volume>5</volume><number>4</number><dates><year>2003</year></dates><isbn>1520-9229</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(22) و وجود جو اخلاقی مناسب در قسمتی از بیمارستان موید هویت اخلاقی کل آن نمیباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Reiser SJ</Author><Year>1994</Year><RecNum>103</RecNum><DisplayText>(53)</DisplayText><record><rec-number>103</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>103</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Reiser SJ,</author></authors></contributors><titles><title>The ethical life of health care organizations</title><secondary-title>Hastings Center Report</secondary-title></titles><periodical><full-title>Hastings Center Report</full-title></periodical><pages>28-35</pages><volume>24</volume><number>6</number><dates><year>1994</year></dates><isbn>1552-146X</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(53). از سویی دیگر رضایت شغلی پرسنل نیز، بسته به ماهیت و انتظارات شغلی افراد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Lu H</Author><Year>2012</Year><RecNum>25</RecNum><DisplayText>(29)</DisplayText><record><rec-number>25</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>25</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Lu H,</author><author>Barriball KL,</author><author>Zhang X,</author><author>While AE,</author></authors></contributors><titles><title>Job satisfaction among hospital nurses revisited: a sys–atic review</title><secondary-title>Int J Nurs Stud</secondary-title></titles><periodical><full-title>Int J Nurs Stud</full-title></periodical><pages>1017-1038</pages><volume>49</volume><number>8</number><dates><year>2012</year></dates><isbn>0020-7489</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(29)، در بخشهای مختلف بیمارستان متفاوت است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Utriainen K</Author><Year>2009</Year><RecNum>24</RecNum><DisplayText>(54)</DisplayText><record><rec-number>24</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>24</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Utriainen K,</author><author>Kyngas H,</author></authors></contributors><titles><title>Hospital nurses&apos; job satisfaction: a literature review</title><secondary-title>Journal of nursing management</secondary-title></titles><periodical><full-title>J Nurs Manag</full-title><abbr-1>Journal of nursing management</abbr-1></periodical><pages>1002-1010</pages><volume>17</volume><number>8</number><dates><year>2009</year></dates><isbn>1365-2834</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(54). در بخش اتاق عمل نیز به دلیل ارتباطات نزدیک کاری ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Schroeter K</Author><Year>1999</Year><RecNum>8</RecNum><DisplayText>(23)</DisplayText><record><rec-number>8</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>8</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Schroeter K,</author></authors></contributors><titles><title>Ethical perception and resulting action in perioperative nurses</title><secondary-title>AORN J</secondary-title></titles><periodical><full-title>AORN J</full-title></periodical><pages>991-1002</pages><volume>69</volume><number>5</number><dates><year>1999</year></dates><isbn>0001-2092</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(23)، پرسنل اتاق عمل داشتن ارتباط خوب و باز با جراحان و متخصصین بیهوشی و جو کاری توام با قدردانی و احترام را عاملی مهم در رضایت شغلی خود عنوان میکنند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>McNeese‐Smith DK</Author><Year>1999</Year><RecNum>32</RecNum><DisplayText>(33)</DisplayText><record><rec-number>32</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>32</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>McNeese‐Smith DK,</author></authors></contributors><titles><title>A content analysis of staff nurse descriptions of job satisfaction and dissatisfaction</title><secondary-title> J Adv Nurs</secondary-title></titles><pages>1332-1341</pages><volume>29</volume><number>6</number><dates><year>1999</year></dates><isbn>1365-2648</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(33). مطالعاتی هم که تاکنون در مورد تاثیر جو اخلاقی بر رضایت شغلی پرسنل انجام گرفتهاند، عمدتا مربوط به پرستاران در بخشهای بستری میباشند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jolayi S</Author><Year>2011</Year><RecNum>99</RecNum><DisplayText>(55)</DisplayText><record><rec-number>99</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>99</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Jolayi S,</author><author>Jalili HR,</author><author>Rafiee F,</author><author>Haggani H,</author><author>Haji-Babaei F,</author></authors></contributors><titles><title>Investigation of the relationship between ethical climate of nurses&apos;work setting with their job satisfaction at selected departments in hospitals of Tehran university of medical sciences- 2008&#xD;</title><secondary-title>Journal of medical ethics</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of medical ethics</full-title></periodical><pages>11-24</pages><volume>5</volume><number>15</number><dates><year>2011</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(55) و با توجه به مرور بر متون صورت گرفته، مطالعهای که ارتباط بین این دو متغیر را در پرسنل اتاق عمل بررسی کند، وجود ندارد.
جو محیطهای آموزش بالینی همچنین، از عوامل موثر بر نگرش دانشجویان به رشته تحصیلی خود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Manninen E</Author><Year>1998</Year><RecNum>45</RecNum><DisplayText>(38, 39)</DisplayText><record><rec-number>45</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>45</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Manninen E,</author></authors></contributors><titles><title>Changes in nursing students’ perceptions of nursing as they progress through their education</title><secondary-title>J Adv Nurs</secondary-title></titles><periodical><full-title>J Adv Nurs</full-title></periodical><pages>390-398</pages><volume>27</volume><number>2</number><dates><year>1998</year></dates><isbn>1365-2648</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Dunn SV</Author><Year>1997</Year><RecNum>41</RecNum><record><rec-number>41</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>41</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Dunn SV,</author><author>Hansford B,</author></authors></contributors><titles><title>Underg–uate nursing students&apos; perceptions of their clinical learning environment</title><secondary-title> J Adv Nurs</secondary-title></titles><pages>1299-1306</pages><volume>25</volume><number>6</number><dates><year>1997</year></dates><isbn>1365-2648</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(38, 39) و تمایل آنها برای اشتغال در رشته مورد نظر میباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Samadi MT</Author><Year>2010</Year><RecNum>76</RecNum><DisplayText>(46)</DisplayText><record><rec-number>76</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>76</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Samadi MT,</author><author>Taghizadeh J,</author><author>Kashitarash- Esfahani Z,</author><author>Mohammadi M,</author></authors></contributors><titles><title>Evaluating environmental health students&apos; attitudes toward their discipline and future career in Hamedan university of medical sciences in 2008</title><secondary-title>Iranian Journal of Medical Education</secondary-title></titles><periodical><full-title>Iranian Journal of Medical Education</full-title></periodical><pages>331-336</pages><volume>9</volume><number>4</number><dates><year>2010</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(46)؛ ولی عوامل متعدد دیگری نیز در رضایت دانشجویان از محیطهای آموزش بالینی و ایجاد نگرش در آنها به رشته تحصیلیشان در مطالعات ذکر شدهاست که گاها تفاوتهایی را بین دانشجویان رشتههای مختلف علوم پزشکی از یک سو ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Samadi MT</Author><Year>2010</Year><RecNum>76</RecNum><DisplayText>(46, 47)</DisplayText><record><rec-number>76</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>76</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Samadi MT,</author><author>Taghizadeh J,</author><author>Kashitarash- Esfahani Z,</author><author>Mohammadi M,</author></authors></contributors><titles><title>Evaluating environmental health students&apos; attitudes toward their discipline and future career in Hamedan university of medical sciences in 2008</title><secondary-title>Iranian Journal of Medical Education</secondary-title></titles><periodical><full-title>Iranian Journal of Medical Education</full-title></periodical><pages>331-336</pages><volume>9</volume><number>4</number><dates><year>2010</year></dates><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Sharifi M</Author><Year>2002</Year><RecNum>79</RecNum><record><rec-number>79</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>79</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Sharifi M,</author><author>Taheri Nassaj H,</author></authors></contributors><titles><title>Medical students&apos;attitude towards studying medicine</title><secondary-title>Iranian Journal of Medical Education</secondary-title></titles><periodical><full-title>Iranian Journal of Medical Education</full-title></periodical><pages>35-40</pages><number>4</number><dates><year>2002</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(46, 47) و محیطهای بالینی مختلف از سوی دیگر نشان میدهند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Eron LD</Author><Year>1955</Year><RecNum>47</RecNum><DisplayText>(45)</DisplayText><record><rec-number>47</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>47</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Eron LD,</author></authors></contributors><titles><title>Effect of medical education on medical students&apos; attitudes</title><secondary-title>Acad Med</secondary-title></titles><periodical><full-title>Acad Med</full-title></periodical><pages>559-566</pages><volume>30</volume><number>10</number><dates><year>1955</year></dates><isbn>1040-2446</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(45). بنابراین علیرغم وجود مطالعات متعدد در زمینه عوامل موثر بر رضایت شغلی ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Asghari E</Author><Year>2010</Year><RecNum>74</RecNum><DisplayText>(34, 56)</DisplayText><record><rec-number>74</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>74</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Asghari E,</author><author>Khaleghdoust T,</author><author>Asgari F, </author><author>Kazemnejad E,</author></authors></contributors><titles><title>Effective factors on nurses’ job satisfaction</title><secondary-title>Journal of Nursing and Midwifery faculties Guilan Medical university</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Nursing and Midwifery faculties Guilan Medical university</full-title></periodical><pages>1-7</pages><volume>20</volume><number>64</number><dates><year>2010</year></dates><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Lu K-Y</Author><Year>2007</Year><RecNum>30</RecNum><record><rec-number>30</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>30</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Lu K-Y,</author><author>Chang L-C,</author><author>Wu H-L,</author></authors></contributors><titles><title>Relationships between professional commitment, job satisfaction, and work stress in public health nurses in Taiwan</title><secondary-title>J Prof Nurs</secondary-title></titles><periodical><full-title>J Prof Nurs</full-title></periodical><pages>110-116</pages><volume>23</volume><number>2</number><dates><year>2007</year></dates><isbn>8755-7223</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(34, 56) و نگرش دانشجویان به رشته تحصیلی PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Fcm9uIExEPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk1NTwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjQ3PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pig0NS00Nyk8L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDc8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSI1MHowcGZzZXVldGE1d2V6dmZoeHRmNTQ5c3M5ejIyZDB0YWYiPjQ3PC9rZXk+PC9m
b3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBl
Pjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5Fcm9uIExELDwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9y
cz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5FZmZlY3Qgb2YgbWVkaWNhbCBlZHVjYXRp
b24gb24gbWVkaWNhbCBzdHVkZW50cyZhcG9zOyBhdHRpdHVkZXM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+QWNhZCBNZWQ8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVs
bC10aXRsZT5BY2FkIE1lZDwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjU1OS01NjY8
L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MzA8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjEwPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFy
PjE5NTU8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4xMDQwLTI0NDY8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwv
cmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPlNhbWFkaSBNVDwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTA8
L1llYXI+PFJlY051bT43NjwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NzY8L3JlYy1udW1i
ZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSI1MHowcGZzZXVldGE1d2V6dmZo
eHRmNTQ5c3M5ejIyZDB0YWYiPjc2PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9
IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1
dGhvcj5TYW1hZGkgTVQsPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5UYWdoaXphZGVoIEosPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5LYXNoaXRhcmFzaC0gRXNmYWhhbmkgWiw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk1vaGFtbWFkaSBN
LDwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5FdmFsdWF0
aW5nIGVudmlyb25tZW50YWwgaGVhbHRoIHN0dWRlbnRzJmFwb3M7IGF0dGl0dWRlcyB0b3dhcmQg
dGhlaXIgZGlzY2lwbGluZSBhbmQgZnV0dXJlIGNhcmVlciBpbiBIYW1lZGFuIHVuaXZlcnNpdHkg
b2YgbWVkaWNhbCBzY2llbmNlcyBpbiAyMDA4PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPklyYW5p
YW4gSm91cm5hbCBvZiBNZWRpY2FsIEVkdWNhdGlvbjwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVz
PjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPklyYW5pYW4gSm91cm5hbCBvZiBNZWRpY2FsIEVkdWNh
dGlvbjwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjMzMS0zMzY8L3BhZ2VzPjx2b2x1
bWU+OTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NDwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEwPC95ZWFyPjwv
ZGF0ZXM+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPlNoYXJpZmkg
TTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDI8L1llYXI+PFJlY051bT43OTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJl
Yy1udW1iZXI+Nzk8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlk
PSI1MHowcGZzZXVldGE1d2V6dmZoeHRmNTQ5c3M5ejIyZDB0YWYiPjc5PC9rZXk+PC9mb3JlaWdu
LWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250
cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5TaGFyaWZpIE0sPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5UYWhl
cmkgTmFzc2FqIEgsPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRp
dGxlPk1lZGljYWwgc3R1ZGVudHMmYXBvczthdHRpdHVkZSB0b3dhcmRzIHN0dWR5aW5nIG1lZGlj
aW5lPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPklyYW5pYW4gSm91cm5hbCBvZiBNZWRpY2FsIEVk
dWNhdGlvbjwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxl
PklyYW5pYW4gSm91cm5hbCBvZiBNZWRpY2FsIEVkdWNhdGlvbjwvZnVsbC10aXRsZT48L3Blcmlv
ZGljYWw+PHBhZ2VzPjM1LTQwPC9wYWdlcz48bnVtYmVyPjQ8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+
MjAwMjwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3Rl
PgB=
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Fcm9uIExEPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk1NTwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjQ3PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pig0NS00Nyk8L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDc8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSI1MHowcGZzZXVldGE1d2V6dmZoeHRmNTQ5c3M5ejIyZDB0YWYiPjQ3PC9rZXk+PC9m
b3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBl
Pjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5Fcm9uIExELDwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9y
cz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5FZmZlY3Qgb2YgbWVkaWNhbCBlZHVjYXRp
b24gb24gbWVkaWNhbCBzdHVkZW50cyZhcG9zOyBhdHRpdHVkZXM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+QWNhZCBNZWQ8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVs
bC10aXRsZT5BY2FkIE1lZDwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjU1OS01NjY8
L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MzA8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjEwPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFy
PjE5NTU8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4xMDQwLTI0NDY8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwv
cmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPlNhbWFkaSBNVDwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTA8
L1llYXI+PFJlY051bT43NjwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NzY8L3JlYy1udW1i
ZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSI1MHowcGZzZXVldGE1d2V6dmZo
eHRmNTQ5c3M5ejIyZDB0YWYiPjc2PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9
IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1
dGhvcj5TYW1hZGkgTVQsPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5UYWdoaXphZGVoIEosPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5LYXNoaXRhcmFzaC0gRXNmYWhhbmkgWiw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk1vaGFtbWFkaSBN
LDwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5FdmFsdWF0
aW5nIGVudmlyb25tZW50YWwgaGVhbHRoIHN0dWRlbnRzJmFwb3M7IGF0dGl0dWRlcyB0b3dhcmQg
dGhlaXIgZGlzY2lwbGluZSBhbmQgZnV0dXJlIGNhcmVlciBpbiBIYW1lZGFuIHVuaXZlcnNpdHkg
b2YgbWVkaWNhbCBzY2llbmNlcyBpbiAyMDA4PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPklyYW5p
YW4gSm91cm5hbCBvZiBNZWRpY2FsIEVkdWNhdGlvbjwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVz
PjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPklyYW5pYW4gSm91cm5hbCBvZiBNZWRpY2FsIEVkdWNh
dGlvbjwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjMzMS0zMzY8L3BhZ2VzPjx2b2x1
bWU+OTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NDwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEwPC95ZWFyPjwv
ZGF0ZXM+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPlNoYXJpZmkg
TTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDI8L1llYXI+PFJlY051bT43OTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJl
Yy1udW1iZXI+Nzk8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlk
PSI1MHowcGZzZXVldGE1d2V6dmZoeHRmNTQ5c3M5ejIyZDB0YWYiPjc5PC9rZXk+PC9mb3JlaWdu
LWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250
cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5TaGFyaWZpIE0sPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5UYWhl
cmkgTmFzc2FqIEgsPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRp
dGxlPk1lZGljYWwgc3R1ZGVudHMmYXBvczthdHRpdHVkZSB0b3dhcmRzIHN0dWR5aW5nIG1lZGlj
aW5lPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPklyYW5pYW4gSm91cm5hbCBvZiBNZWRpY2FsIEVk
dWNhdGlvbjwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxl
PklyYW5pYW4gSm91cm5hbCBvZiBNZWRpY2FsIEVkdWNhdGlvbjwvZnVsbC10aXRsZT48L3Blcmlv
ZGljYWw+PHBhZ2VzPjM1LTQwPC9wYWdlcz48bnVtYmVyPjQ8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+
MjAwMjwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3Rl
PgB=
ADDIN EN.CITE.DATA (45-47)، به دلیل متفاوت بودن محیط یا نمونههای پژوهش در این مطالعات نمیتوان به این سوال که آیا بین جو اخلاقی اتاق عمل و رضایت شغلی یا انصراف دانشجویان ارتباط وجود دارد یا نه، پاسخ دقیقی داد.
لذا با توجه به اهمیت عواملی چون فرهنگ، زبان و … بر جو اخلاقی حاکم بر محیطهای بالینی و با توجه به مرور بر متون صورت گرفته و عدم وجود مطالعهای در مورد تاثیر جو اخلاقی اتاقهای عمل بر رضایت شغلی پرسنل و نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته تحصیلیشان، بر آن شدیم تا مطالعه حاضر را در اتاقهای عمل بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی تبریز انجام دهیم.
اهداف پژوهش
هدف کلی:
توصیف جو اخلاقی اتاقهای عمل و ارتباط آن با نگرش به رشته تحصیلی در دانشجویان و رضایت شغلی در پرسنل اتاق عمل بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1393.
اهداف اختصاصی:
1) تعیین جو اخلاقی اتاقهای عمل بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1393
2) تعیین رضایت شغلی پرسنل اتاق عمل بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1393
3) تعیین نگرش دانشجویان اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تبریز به رشته تحصیلی خود 1393
4) تعیین ارتباط بین جو اخلاقی اتاقهای عمل و نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته تحصیلی خود در بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1393
5) تعیین ارتباط بین جو اخلاقی و رضایت شغلی پرسنل اتاقهای عمل بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1393
اهداف فرعی:
1) تعیین ارتباط بین مشخصات دموگرافیک (شامل سن، جنس، مدرک تحصیلی و سابقه کار) و رضایت شغلی پرسنل اتاق عمل بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1393
2) تعیین ارتباط بین مشخصات دموگرافیک (شامل سن، جنس، ترم تحصیلی و وضعیت اشتغال) و نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته تحصیلی خود 1393
اهداف کاربردی:
با توجه به اینکه رضایت شغلی پرسنل اتاق عمل و همچنین نگرش دانشجویان اتاق عمل به این رشته، هر دو عوامل مهمی جهت حفظ نیروی کاری و جلوگیری از کمبود پرستاران در اتاق عمل هستند؛ شناسایی تاثیر جو اخلاقی اتاقهای عمل بر این دو متغیر، میتواند راهنمایی برای مدیران و برنامهریزان بیمارستانی باشد تا در صورت وجود رابطه، مداخلاتی را در مورد جو اخلاقی اتاقهای عمل در جهت بهبود آینده شغلی این رشته، بکار گیرند.
سوالات پژوهش:
1) جو اخلاقی اتاقهای عمل بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1393 چگونه است؟
2) رضایت شغلی پرسنل اتاقهای عمل بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1393در چه سطحی است؟
3) نگرش دانشجویان اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تبریز به رشته تحصیلی خود در سال 1393 چگونه است؟
فرضیات پژوهش:
1) بین جو اخلاقی اتاقهای عمل و رضایت شغلی پرسنل ارتباط وجود دارد.
2) بین جو اخلاقی اتاقهای عمل و نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته تحصیلی خود ارتباط وجود دارد.
پیشفرضهای پژوهش:
1) جو اخلاقی یکی از عوامل مهم در حفظ یا انصراف شغلی پرستاران میباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hart SE</Author><Year>2005</Year><RecNum>38</RecNum><DisplayText>(52)</DisplayText><record><rec-number>38</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>38</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Hart SE,</author></authors></contributors><titles><title>Hospital ethical climates and registered nurses&apos; turnover intentions</title><secondary-title> J Nurs Scholarsh</secondary-title></titles><pages>173-177</pages><volume>37</volume><number>2</number><dates><year>2005</year></dates><isbn>1547-5069</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(52).
2) جو اخلاقی در بخشهای مختلف بیمارستان متفاوت است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Bahcecik N</Author><Year>2003</Year><RecNum>65</RecNum><DisplayText>(22)</DisplayText><record><rec-number>65</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>65</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Bahcecik N,</author><author>Oztürk H,</author></authors></contributors><titles><title>The hospital ethical climate survey in Turkey</title><secondary-title>JONAS Healthc Law Ethics Regul</secondary-title></titles><periodical><full-title>JONAS Healthc Law Ethics Regul</full-title></periodical><pages>94-99</pages><volume>5</volume><number>4</number><dates><year>2003</year></dates><isbn>1520-9229</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(22).
3)جو اخلاقی یکی از عوامل موثر بر رضایت شغلی پرستاران در بخشهای بستری میباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ulrich C</Author><Year>2007</Year><RecNum>35</RecNum><DisplayText>(51)</DisplayText><record><rec-number>35</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>35</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Ulrich C,</author><author>O’Donnell P,</author><author>Taylor C,</author><author>Farrar A,</author><author>Danis M,</author><author>G–y Ch,</author></authors></contributors><titles><title>Ethical climate, ethics stress, and the job satisfaction of nurses and social workers in the United States</title><secondary-title>Soc Sci Med</secondary-title></titles><periodical><full-title>Soc Sci Med</full-title></periodical><pages>1708-1719</pages><volume>65</volume><number>8</number><dates><year>2007</year></dates><isbn>0277-9536</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(51).
4) جو اخلاقی یکی از ابعاد جو محیطهای بالینی است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Olson LL</Author><Year>1998</Year><RecNum>2</RecNum><DisplayText>(7)</DisplayText><record><rec-number>2</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>2</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Olson LL,</author></authors></contributors><titles><title>Hospital nurses&apos; perceptions of the ethical climate of their work setting</title><secondary-title> J Nurs Scholarsh</secondary-title></titles><pages>345-349</pages><volume>30</volume><number>4</number><dates><year>1998</year></dates><isbn>1547-5069</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(7).
5) محیط آموزش بالینی و ارتباطات افراد در آن، عوامل مهمی در نگرش دانشجویان به رشته تحصیلی خود میباشند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Manninen E</Author><Year>1998</Year><RecNum>45</RecNum><DisplayText>(38, 39)</DisplayText><record><rec-number>45</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>45</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Manninen E,</author></authors></contributors><titles><title>Changes in nursing students’ perceptions of nursing as they progress through their education</title><secondary-title>J Adv Nurs</secondary-title></titles><periodical><full-title>J Adv Nurs</full-title></periodical><pages>390-398</pages><volume>27</volume><number>2</number><dates><year>1998</year></dates><isbn>1365-2648</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Dunn SV</Author><Year>1997</Year><RecNum>41</RecNum><record><rec-number>41</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>41</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Dunn SV,</author><author>Hansford B,</author></authors></contributors><titles><title>Underg–uate nursing students&apos; perceptions of their clinical learning environment</title><secondary-title> J Adv Nurs</secondary-title></titles><pages>1299-1306</pages><volume>25</volume><number>6</number><dates><year>1997</year></dates><isbn>1365-2648</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(38, 39).
تعریف واژه های اختصاصی:
جو اخلاقی
تعریف نظری: جو اخلاقی یکی از ابعاد جو سازمانی است و از آن بهعنوان شخصیت سازمان یاد میشود. جو اخلاقی در واقع درک فرد از سازمان است که بر نگرش و رفتار وی اثر میگذارد و بهعنوان مرجعی برای رفتار فرد عمل میکند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Olson LL</Author><Year>1998</Year><RecNum>2</RecNum><DisplayText>(7)</DisplayText><record><rec-number>2</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>2</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Olson LL,</author></authors></contributors><titles><title>Hospital nurses&apos; perceptions of the ethical climate of their work setting</title><secondary-title> J Nurs Scholarsh</secondary-title></titles><pages>345-349</pages><volume>30</volume><number>4</number><dates><year>1998</year></dates><isbn>1547-5069</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(7).
تعریف عملی: در این مطالعه، جو اخلاقی براساس پاسخگویی پرسنل و دانشجویان اتاق عمل به پرسشنامه جو اخلاق بیمارستانی اولسون بررسی شده است. این پرسشنامه حاوی 26 آیتم در پنج بعد ارتباط با همکاران (4 آیتم)، ارتباط با پزشکان (6 ایتم)، ارتباط با بیمارستان (6 آیتم)، ارتباط با بیماران (4 آیتم) و ارتباط با مدیران (6 آیتم) میباشد. پاسخ به هر آیتم با مقیاس لیکرت از 5-1 تعیین میشود. گزینه تقریبا هرگز در ابزار نمره 1 و گزینه تقریبا همیشه دارای نمره 5 میباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Olson LL</Author><Year>1998</Year><RecNum>2</RecNum><DisplayText>(7)</DisplayText><record><rec-number>2</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>2</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Olson LL,</author></authors></contributors><titles><title>Hospital nurses&apos; perceptions of the ethical climate of their work setting</title><secondary-title> J Nurs Scholarsh</secondary-title></titles><pages>345-349</pages><volume>30</volume><number>4</number><dates><year>1998</year></dates><isbn>1547-5069</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(7). دامنه نمرات پرسشنامه از 26 تا 130 تعیین شدهاست، ولی برای مقایسهپذیری بهتر، نمرات هر حیطه و نمرات کل با تقسیم بر تعداد آیتمها، استاندارد شده و همگی دارای دامنهای از 1 تا 5 میباشند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Khazani S</Author><Year>2013</Year><RecNum>70</RecNum><DisplayText>(57)</DisplayText><record><rec-number>70</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>70</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Khazani S,</author><author>Shayestehfard M,</author><author>Saeed-al-Zakererin M,</author><author>Cheraghian B,</author></authors></contributors><titles><title>Nurses’ perception of actual and ideal organizational ethical climate in hospitals of Ahwaz Jondishapour university of medical sciences in 1390-91</title><secondary-title>Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine</secondary-title></titles><pages>99-110</pages><volume>6</volume><number>2</number><dates><year>2013</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(57).
300609033591500-8636042926000رضایت شغلی
تعریف نظری: رضایت شغلی حالت مطبوع عاطفی و مثبت حاصل از ارزیابی یا تجارب شغلی است؛ مفهومی دارای ابعاد، جنبهها و عوامل گوناگون است که باید مجموع آنها را در نظر گرفت. از جمله این عوامل میتوان به صفات کارمند، نوع کار، محیط کار و روابط انسانی کار اشاره کرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Murrells T</Author><Year>2008</Year><RecNum>96</RecNum><DisplayText>(58)</DisplayText><record><rec-number>96</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>96</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Murrells T,</author><author>Robinson S,</author><author>Griffiths P,</author></authors></contributors><auth-address>National Nursing Research Unit, King&apos;s College London, Florence Nightingale School of Nursing and Midwifery, 57 Waterloo Road, London SE1 8WA, UK. [email protected]</auth-address><titles><title>Job satisfaction trends during nurses&apos; early career</title><secondary-title>BMC Nurs</secondary-title><alt-title>BMC nursing</alt-title></titles><periodical><full-title>BMC Nurs</full-title><abbr-1>BMC nursing</abbr-1></periodical><alt-periodical><full-title>BMC Nurs</full-title><abbr-1>BMC nursing</abbr-1></alt-periodical><pages>1-13</pages><volume>7</volume><number>7</number><edition>2008/06/07</edition><dates><year>2008</year></dates><isbn>1472-6955 (Electronic)&#xD;1472-6955 (Linking)</isbn><accession-num>18534023</accession-num><urls></urls><custom2>PMC2435528</custom2><electronic-resource-num>10.1186/1472-6955-7-7</electronic-resource-num><remote-database-provider>NLM</remote-database-provider><language>eng</language></record></Cite></EndNote>(58).
تعریف عملی: در این مطالعه، رضایت شغلی پرسنل اتاق عمل از طریق پرسشنامه رضایت شغلی مینهسوتا مورد بررسی قرار گرفته است. این پرسشنامه شامل 20 آیتم در سه بعد رضایت درونی، رضایت بیرونی و رضایت کلی است. پاسخگویی به هریک از آیتمها در این پرسشنامه با استفاده از مقیاس لیکرت 5 درجهای میباشد. دامنه نمرات پرسشنامه بین 20 تا 100 محاسبه شدهاست ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Weiss DJ</Author><Year>1967</Year><RecNum>98</RecNum><DisplayText>(59)</DisplayText><record><rec-number>98</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>98</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>Weiss DJ,</author><author>Dawis RV,</author><author>England GW,</author><author>Lofquest LH,</author></authors></contributors><titles><title>Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire</title><secondary-title>Minnesota studies in vocational rehabilitation</secondary-title></titles><periodical><full-title>Minnesota studies in vocational rehabilitation</full-title></periodical><dates><year>1967</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(59).
نگرش
تعریف نظری: ترکیبی از باورها، گرایشات یا احساسات مساعد و نامساعدی است که به آمادگی و تمایل فرد برای نشان دادن واکنش به شیوهای نسبتا ثابت نسبت به اشیا، اشخاص و رویدادهای خاص اطلاق میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mehrara A</Author><Year>1994</Year><RecNum>97</RecNum><DisplayText>(60)</DisplayText><record><rec-number>97</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>97</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Mehrara A,</author></authors></contributors><titles><title>Field of social psychology</title></titles><pages>498+6</pages><dates><year>1994</year></dates><publisher>Mehrdad</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(60).
3110230271907000-10795282829000تعریف عملی: در این مطالعه، نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته تحصیلی خود، از طریق پرسشنامهای که توسط رجالی و همکاران در سال 1387 برای سنجش نگرش دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طراحی شده بود، مورد بررسی قرار گرفته است. این پرسشنامه حاوی 29 آیتم میباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rejali M</Author><Year>2010</Year><RecNum>75</RecNum><DisplayText>(36)</DisplayText><record><rec-number>75</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>75</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Rejali M,</author><author>Mostajeran M,</author><author>Lotfi M,</author></authors></contributors><titles><title>Health student attitude towards their feild of study and future career in health faculty of Isfahan university of medical sciences-2008</title><secondary-title>Health Sys– Research</secondary-title></titles><pages>106-114</pages><volume>6</volume><number>1</number><dates><year>2010</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(36) که در این پژوهش، سه مورد از آیتمها، با کسب اجازه از صاحب پرسشنامه و متناسب با موضوع پژوهش، توسط پژوهشگر مورد تغییر قرار گرفتند. نحوه نمرهگذاری برای هر آیتم در این پرسشنامه با استفاده از مقیاس لیکرت 5 درجهای میباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rejali M</Author><Year>2010</Year><RecNum>75</RecNum><DisplayText>(36)</DisplayText><record><rec-number>75</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>75</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Rejali M,</author><author>Mostajeran M,</author><author>Lotfi M,</author></authors></contributors><titles><title>Health student attitude towards their feild of study and future career in health faculty of Isfahan university of medical sciences-2008</title><secondary-title>Health Sys– Research</secondary-title></titles><pages>106-114</pages><volume>6</volume><number>1</number><dates><year>2010</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(36). بدین ترتیب محدوده نمرات پرسشنامه از 29 تا 145 تقسیمبندی شده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Sharifi M</Author><Year>2002</Year><RecNum>79</RecNum><DisplayText>(47)</DisplayText><record><rec-number>79</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>79</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Sharifi M,</author><author>Taheri Nassaj H,</author></authors></contributors><titles><title>Medical students&apos;attitude towards studying medicine</title><secondary-title>Iranian Journal of Medical Education</secondary-title></titles><periodical><full-title>Iranian Journal of Medical Education</full-title></periodical><pages>35-40</pages><number>4</number><dates><year>2002</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(47).
پرسنل اتاق عمل
تعریف عملی: پرسنل اتاق عمل در این مطالعه، افرادی از تیم جراحی هستند که دستکم دارای مدرک کاردانی یا کارشناسی اتاق عمل میباشند و در اتاق عمل بهعنوان پرستار اسکراب (دست شسته) یا پرستار سیرکولر (سیار) مشغول به کار میباشند.
2984500534352500-584205436235003721100724281000-159385731456500

8623301583690
00

دانستنیهای پژوهش
در طی سالیان گذشته، پژوهشهای زیادی در زمینه جو اخلاقی بیمارستان و رضایت شغلی پرستاران، در داخل و خارج از کشور صورت گرفته است؛ در زمینه نگرش تحصیلی دانشجویان نیز، تا حدی پژوهشهای داخلی و خارجی، نگرش دانشجویان رشتههای مختلف علوم پزشکی را به رشته تحصیلیشان مورد بررسی قرار دادهاند. اما با وجود اینکه در سالهای اخیر ارتباط میان جو اخلاقی و رضایت شغلی- که هر دو از متغیرهای مهم در رفتار شغلی هستند- در پرستاران مورد توجه قرار گرفته است؛ ارتباط بین این دو متغیر در بخش اتاق عمل- بهعنوان بخشی مجزا از بیمارستان که به دلیل کار گروهی، پرسنل این بخش ارتباطات نزدیکتری با یکدیگر دارند- مورد بررسی قرار نگرفته است. همچنین طبق مرور بر متون انجام شده، ارتباط جو اخلاقی این بخش با نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته تحصیلیشان، چه در پژوهشهای داخلی و چه در پژوهشهای خارجی، مورد مطالعه قرار نگرفته است. در این فصل با مروری بر متون نظری ابتدا به مفاهیم جو اخلاقی، رضایت شغلی و نگرش به رشته تحصیلی اشاره شده، سپس به نتایج برخی از جدیدترین پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه پرداخته میشود.
جواخلاقی
تعریف اخلاق
انسان با هدایت فطری فضایل و رذایل را میشناسد. اصول اخلاقی خوب و بد را درک میکند و میداند که وفای به عهد، ادای امانت و … از صفات پسندیده اخلاقی و دروغگویی، نادرستی و اعمال خلاف انصاف، از صفات ناپسندیده اخلاقی است. همانطوری که شکل ظاهری مردم باهم فرق میکند، خلق افراد یعنی شکل نفسانی آنان نیز متفاوت است. شکل ظاهری و ساختمان طبیعی ناشی از قوانین خلقت است و چگونگی آن در اختیار ما نیست، اما شکل نفسانی و ساختمان معنوی و اخلاقی اغلب اکتسابی است و افراد باید با تلاش و کوشش، خود را به فضایل اخلاقی آراسته نمایند و با تحمل سختیها شکل باطنی خود را به خوبی و به شایستگی بسازند. تربیت در زمینه اخلاق به مراتب از سایر جنبههای تربیتی از نظر استعدادهای جسمی و روحی مهمتر و مؤثرتر است. زیرا اگر تربیت، تمام استعدادهای انسانی را تا سر حد کمال برساند ولی تربیت در زمینه اخلاق به خوبی صورت نگرفته باشد، بزرگترین لطمه به فرد و جامعه وارد خواهد شد. اخلاق میتواند به زندگی انسان نظم بخشد و انسان را از بینظمی و بیثباتی نجات دهد. اخلاق قدرت دارد انسان را در برخورد با حوادث مانند کوهی محکم و استوار نگه دارد. هر امتیازی میتواند برای بشر شخصیت ایجاد کند. اما بزرگترین امتیازی که عقل و دل مردم را تسخیر و احترام و محبت عمومی را برمیانگیزد، همانا اخلاق نیک است. هریک از سرمایههای مادی و معنوی آنگاه میتواند انسان را خوشبخت کند که با سرمایه اخلاق همراه باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hosseini MM</Author><Year>2005</Year><RecNum>151</RecNum><DisplayText>(61)</DisplayText><record><rec-number>151</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>151</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Hosseini MM,</author></authors></contributors><titles><title>History of moral developments in nursing</title></titles><edition>2 nd. 4 th</edition><section>69-75</section><dates><year>2005</year></dates><pub-location>Boshra publication, Tehran</pub-location><urls></urls></record></Cite></EndNote>(61). با این وصف، اخلاق تعیین ارزش همه فعالیتهای زندگی است؛ چرا که در هر یک از افعال ما یک جنبه اخلاقی وجود دارد، یعنی میتوانیم خوب یا بد بودن آن کار را در نظر بگیریم ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Akbar Beirag H</Author><Year>2010</Year><RecNum>152</RecNum><DisplayText>(62)</DisplayText><record><rec-number>152</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>152</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Akbar Beirag H, Javanpour Heravi A,</author></authors></contributors><titles><title>Medical ethics and its reflection in Persian literature</title><secondary-title>Journal of Tabriz university of medical sciences </secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Tabriz university of medical sciences</full-title></periodical><dates><year>2010</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(62).
علم اخلاق و پرستاری
علم اخلاق انواع زیادی دارد. آنهایی که به طور اختصاصی به پرستاری مربوط میشوند، عبارتند از: اخلاق زیستی، اخلاق بالینی، اخلاق پرستاری. بسیاری از افراد اصطلاح اخلاق را برای زمانی استفاده میکنند که اخلاق سیستمیک در قوانین مربوط به رفتار حرفهای گنجانده میشود؛ مانند قوانین اخلاق پرستاری. تمیز دادن اخلاق از مذهب، قانون، فرهنگ و فعالیتهای سازمانی مهم است. یک عمل که قانونی یا فرهنگی است لزوما به این معنی نیست که از نظر علم اخلاق درست باشد. اخلاق زیستی در مورد رفتار، عوامل ژنتیکی، اخلاق محیطی و مراقبت بهداشتی بحث میکند. اخلاق بالینی شاخهای از اخلاق زیستی است که به مشکلات اخلاقی در بالین بیمار مربوط میشود. اخلاق پرستاری که شاخهای از اخلاق بالینی است در مورد موضوعات اخلاقی برخاسته از عملکرد پرستاری میباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Talor C</Author><Year>2005</Year><RecNum>153</RecNum><DisplayText>(63)</DisplayText><record><rec-number>153</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>153</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Talor C, Cillic C, Lemore P,</author></authors></contributors><titles><title>Fundamental of nursing. The art and sciences of nursing care</title></titles><edition>5 th </edition><dates><year>2005</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(63).
شغل پرستاری به دلیل ماهیت خود که در آن مفهوم مراقبت واژه زیربنایی و اصلی است یکی از مسائلی است که با موضوع اخلاق آمیخته است. این شغل در عین سادگی پیچیدگیها و ظرایف خاص خود را داراست. تاکید بر سادگی حرفه پرستاری در نهایت موجب آن میشود که کار پرستاری به شکل فعالیتی غیرعلمی و در ردیف اجرای دستورات پزشکی مطرح گردد. اما واقعیت آن است که با گسترش علم پزشکی و تغییر نیازهای مراقبتی بیماران، دیگر ساده کردن مفهوم پرستاری به اجرای دستورات پزشکی نمیتواند جوابگوی جامعه باشد. در اثر افزایش آگاهی مردم از حقوق خود بویژه در جوامع پیشرفته اکنون بحث مراقبت که با اساسیترین نیاز انسانها یعنی ادامه حیات آنها سر و کار پیدا میکند، مورد استقبال عمومی قرار گرفته و موجب آن گردیده که جامعه توقع داشته باشد مراقبت به کسانی سپرده شود که دانش و بینش کافی در انجام آن داشته باشند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>smith</Author><Year>1999</Year><RecNum>154</RecNum><DisplayText>(64)</DisplayText><record><rec-number>154</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>154</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>smith, Richard</author></authors></contributors><titles><title>A shared sts–ent of ethical principles for those who shape and give healthcare</title></titles><dates><year>1999</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(64). اما، از آنجایی که اخلاق به عنوان رفتار مناسب تمامی اعضای گروه با یکدیگر نیز تعریف شده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Milton constance l</Author><Year>1999</Year><RecNum>155</RecNum><DisplayText>(65)</DisplayText><record><rec-number>155</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>155</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Milton constance l,</author></authors></contributors><titles><title>ethical issues from nursing theoretical perspectives</title><secondary-title>Nursing science quarterly</secondary-title></titles><periodical><full-title>Nursing science quarterly</full-title></periodical><pages>20-25</pages><dates><year>1999</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(65)؛ لازمه مراقبت سلامتی آن است که بین بیماران، پزشکان و سایر متخصصان مراقبت سلامتی همکاری وجود داشته باشد. در همین راستا و برای رسیدن به مراقبت مناسب نیاز به آن است که ارتباط باز و صادقانهای برقرار شده، به ارزشهای فردی و حرفهای احترام گذاشته شده و نسبت به تفاوتهای افراد حساسیت وجود داشته باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>rosdahl caroline b</Author><Year>1995</Year><RecNum>156</RecNum><DisplayText>(66)</DisplayText><record><rec-number>156</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>156</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>rosdahl caroline b,</author></authors></contributors><titles><title>textbook of basic nursing</title></titles><dates><year>1995</year></dates><pub-location>Philadelphia: j. b. lippincottco</pub-location><urls></urls></record></Cite></EndNote>(66). این امر بخصوص در اتاق عمل که افراد بصورت گروهی کار میکنند، اهمیت ویژهای دارد.
پنج اصل عمده اخلاقی که میبایست در سیستمهای ارائه خدمات سلامتی مورد توجه قرار گیرد، به شرح زیر میباشد: 1) مراقبت سلامتی یکی از حقوق انسانهاست. 2) مراقبت از افراد در کانون توجه مراقبت سلامتی است؛ اما در عین حال بایستی به نحوی حالت تداوم و فراگیر داشته باشد که امکان دسترسی به سلامت را برای گروههای مختلف مردم فراهم کند. 3) وظیفه سیستم ارائه مراقبت سلامتی مشتمل بر پیشگیری از ناخوشی و کاهش ناتوانی نیز میشود. 4) کسانی که در سیستم ارائه خدمات سلامتی کار میکنند ضروری است که با یکدیگر همکاری لازم را داشته باشند. 5) تمام افراد و گروههایی که در سیستم ارائه خدمات سلامتی چه بطور مستقیم و چه به طور غیرمستقیم وارد میشوند، همیشه در قبال وظیفه ارتقا کیفیت، مسئول هستند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>smith</Author><Year>1999</Year><RecNum>154</RecNum><DisplayText>(64)</DisplayText><record><rec-number>154</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>154</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>smith, Richard</author></authors></contributors><titles><title>A shared sts–ent of ethical principles for those who shape and give healthcare</title></titles><dates><year>1999</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(64).
جو، جو سازمانی و جو اخلاقی
سازمانها نیز مانند اثر انگشتان آدمی یا دانههای برف، بیهمتا و یگانه هستند. هر سازمان دارای آداب، رسوم، سنتها، عقاید، نگرشها و نیز فرهنگ خاصی است که در مجموع میتوان از آن تحت عنوان جو سازمانی، یا اقلیم سازمانی نام برد. وقتی درباره جو صحبت میشود، تصورات ذهنی مختلفی نظیر جو زمین که همچون هالهای دور کره زمین را فرا گرفته است، به ذهن میآید. گاه نیز مفاهیمی مانند جو سالم، جو ناآرام، جو متشنج و جو سنگین، به ذهن تداعی میشود. معنی دیگر آن عبارت است از: اطراف و آنچه بر چیز دیگری احاطه دارد. صاحبنظران رشته مدیریت، جو را با مفاهیمی نظیر محیط، فرهنگ، اقلیم، احساس و حال و هوا، همخانواده دانستهاند و معتقد هستند که همه این عوامل در حیات سازمانها مؤثر هستند. بعضی تعاریف جو سازمانی یا اقلیم سازمانی عبارتند از:
1- ماهیت محیط انسانی که کارکنان یک سازمان در آن به کار مشغول هستند.
2- نقطهنظرهایی که به طور مشترک و در رابطه با شیوه رفتار کارکنان، در بین بیشتر مدیران سازمان، وجود دارد.
3- کیفیت فراگیر در محیط داخلی سازمان که توسط اعضا تجربه میشود، بر رفتار آنان اثر میگذارد و نیز میتواند یکی از ویژگیهای خاص سازمان قلمداد شود.
4- سطح روحیه افراد، قدرت و شدت احساس تعلق آنان، احساس مراقبت و خوب بودن در بین اعضای سازمان، عوامل تشکیل دهنده جو سازمانی هستند.
5- جو سازمانی منعکس سازنده هنجارها، ارزشها و نگرشهای غالب در فرهنگ سازمان است و در شکلدهی رفتار افراد نقش دارد.
6- جو سازمانی مجموعهای از صفات و ویژگیهای سازمانی است که کارکنان آن را احساس و درک میکنند و ظهور آن نیز از طریق اعمال، فرایندها و ارتباطهای اعضا با محیط، توصیف میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Saatchi M</Author><Year>2001</Year><RecNum>157</RecNum><DisplayText>(67)</DisplayText><record><rec-number>157</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>157</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Saatchi M,</author></authors><secondary-authors><author>2 nd</author></secondary-authors></contributors><titles><title>Psychology of productivity</title><secondary-title>3 nd</secondary-title></titles><pages>434</pages><dates><year>2001</year></dates><pub-location>Didavar</pub-location><publisher> Institution of edition publication</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(67).
جو اخلاقی نیز یکی از ابعاد جو سازمانی است و از آن بهعنوان شخصیت سازمان یاد میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Olson LL</Author><Year>1998</Year><RecNum>2</RecNum><DisplayText>(7)</DisplayText><record><rec-number>2</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>2</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Olson LL,</author></authors></contributors><titles><title>Hospital nurses&apos; perceptions of the ethical climate of their work setting</title><secondary-title> J Nurs Scholarsh</secondary-title></titles><pages>345-349</pages><volume>30</volume><number>4</number><dates><year>1998</year></dates><isbn>1547-5069</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(7). از آنجایی که جو اخلاقی مشابه با سایر انواع جوهای کاری است، بنابراین ممکن است تاثیرات مشابهی نیز بر عوامل عملکردی سازمان داشته باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Victor B</Author><Year>1988</Year><RecNum>102</RecNum><DisplayText>(6)</DisplayText><record><rec-number>102</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>102</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Victor B,</author><author>Cullen JB,</author></authors></contributors><titles><title>The organizational bases of ethical work climates</title><secondary-title>Adm Sci Q</secondary-title></titles><periodical><full-title>Adm Sci Q</full-title></periodical><pages>101-125</pages><dates><year>1988</year></dates><isbn>0001-8392</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(6). جو اخلاقی ادراکات مشترک افراد از مسائل اخلاقی میباشد و چگونگی رفتار درست را از لحاظ اخلاقی در داخل سازمان نشان میدهد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Deshpande SP</Author><Year>2000</Year><RecNum>162</RecNum><DisplayText>(68)</DisplayText><record><rec-number>162</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>162</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Deshpande SP,</author><author><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>George</style><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”> </style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>E,</style></author><author>Jacob J,</author></authors></contributors><titles><title>Ethical climates and managerial success in Russian organizations</title><secondary-title>Journal of Business Ethics</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Business Ethics</full-title></periodical><pages>211-217</pages><volume>23</volume><number>2</number><dates><year>2000</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(68) و در واقع همانند ذرهبینی برای تشخیص، ارزیابی و حل مسائل اخلاقی به کار میرود. این جو به عنوان زیرمجموعهای از جو کاری، نشان میدهد که تا چه حد اعمال سازمان طبق اصول اخلاقی انجام میگیرد و به عنوان پایهای برای تصمیمگیری سازمانی و پاسخ به تضادهای اخلاقی در سازمان عمل میکند. این نکته را باید در نظر داشت که جو اخلاقی مربوط به سطوح تکامل اخلاقی یا هنجارهای اخلاقی فردی نمیباشد، بلکه مانند همه جوهای کاری، مؤلفهای محیطی است که به وسیله افراد درک میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Cullen JB</Author><Year>2003</Year><RecNum>163</RecNum><DisplayText>(69)</DisplayText><record><rec-number>163</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>163</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Cullen JB,</author><author>Parboteeah KP,</author><author>Victor B,</author></authors></contributors><titles><title>The effects of ethical climates on organizational commitment: A two-study analysis</title><secondary-title>Journal of Business Ethics</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Business Ethics</full-title></periodical><pages>127- 141</pages><volume>46</volume><number>2</number><dates><year>2003</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(69) و ادراکات از آن ممکن است بر مسائل اخلاقی موجود در داخل سازمان و بر معیارهای حل این مسائل، تاثیر بگذارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Victor B</Author><Year>1988</Year><RecNum>102</RecNum><DisplayText>(6)</DisplayText><record><rec-number>102</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>102</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Victor B,</author><author>Cullen JB,</author></authors></contributors><titles><title>The organizational bases of ethical work climates</title><secondary-title>Adm Sci Q</secondary-title></titles><periodical><full-title>Adm Sci Q</full-title></periodical><pages>101-125</pages><dates><year>1988</year></dates><isbn>0001-8392</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(6).
تئوری ویکتور و کالن یکی از تئوریهای مطرح در مورد جو اخلاقی سازمانها میباشد. این تئوری بر ادراکات کارمندان از وقایع اخلاقی، اعمال و شیوههای اخلاقی سازمان استوار است و دو رکن اصلی دارد: معیار اخلاقی و محل بررسی. هر یک از این دو رکن دارای سه بعد میباشند که تحت یک جدولبندی متقاطع (شکل 1)، در مجموع نه نوع جو اخلاقی بدست میآید ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Arnaud A</Author><Year>2006</Year><RecNum>164</RecNum><DisplayText>(70)</DisplayText><record><rec-number>164</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”50z0pfseueta5wezvfhxtf549ss9z22d0taf”>164</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>Arnaud A,</author></authors></contributors><titles><title>A new theory and measure of ethical work climate: The psychological process model (PPM) and the ethical climate index (ECI) </title><secondary-title>Department of Management in the College of Business Administration </secondary-title></titles><pages>292</pages><volume>Doctor of Philosophy</volume><dates><year>2006</year></dates><pub-location>Orlando, Florida </pub-location><publisher> University of Central Florida </publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(70).
ویکتور و کالن این چارچوب را با ترکیب کردن ساختارهای نظری از رشد شناختی، نظریه اخلاقی و مکانهای تجزیه و تحلیل ارائه کردند. سه بعد اصلی نظریه اخلاقی ویکتور و کالن شامل خودمحوری (لذتجویی)، خیرخواهی (سودمندگرایی) و اصولی (اخلاقشناسی) است. این سه بعد به موازات الگوی کلبرگ (پیشقرادادی، قراردادی، فوق قراردادی) ایجاد شده است. کلبرگ معتقد است که رشد اخلاقی اساسا نشأت گرفته از استدلال اخلاقی است که در طی مراحل مختلف شکل میگیرد. 1) استدلال پیش قراردادی: که در این سطح، فرد هیچ یک از ارزشهای اخلاقی را در خود درونی نکرده است. 2) استدلال قراردادی: که در این سطح، فرد تابع هنجارهای درونیشدهای است که اساسا از جانب دیگران و محیط به او تحمیل میشود. 3) استدلال فوق قراردادی: در این سطح استدلال اخلاقی بطور کامل در فرد درونی شده است.
همانطور که گفته شد ویکتور و کالن نه نوع جو اخلاقی را بر اساس نظریه اخلاقی و موقعیتهای قابل بررسی مطرح کردند. سه نظریه اخلاقی: خودمحور، خیرخواه و اصولی در تعامل با سه مرکز تحلیل فردی، محلی و جهانی (در واقع مراکزی هستند که افراد در آنجا حضور دارند یا با توجه به آن مرکز، تصمیمگیری میکنند)، نه نوع جو اخلاقی را شکل دادهاند. هر نه نوع جو، اطلاعات مناسبی را درباره ادراکی که در رفتار سازمانی تاثیرگذار است، فراهم میکنند.
مراکز قابل بررسی جهانی محلی فردی کارایی
دلسوز منفعت سازمان
ابزارگرا نفع شخصی
ابزارگرا خودمحوری مسئولیت اجتماعی
دلسوز علایق تیمی
دلسوز دوستی
دلسوز خیرخواه جو اخلاقی
قوانین و کدهای حرفهای
حرفهای قوانین و رویههای سازمانی
نقشها اخلاق شخصی
استقلال اصولی شکل1. ابعاد جو اخلاقی ویکتور و کالن
نخستین نظریهای که در اینجا بررسی میشود «خودمحوری» است. خودمحوری به عنوان توجه به نیازها و ترجیح دادن مالکیت شخصی، سازمان یا سیستم اجتماعی بزرگتر تعریف میشود، که تحت تاثیر منافع شخص، سازمان و یا افزایش اثربخشی برای سازمان است. در این جو اشخاص ممکن است تصمیماتی بر اساس آنچه برای خودشان بهترین است، بدون توجه به تاثیر آن در دیگران بگیرند. البته، باید در نظر داشت که واژه بهترین برای افراد مختلف مفاهیم متفاوتی دارد که افراد در این صورت بسته به شرایط حاکم و هنجارها، جوی را که مساعد با شرایط خودشان باشند، انتخاب میکنند. خودمحوری رفتار شخصی را بر اساس جستجو کردن لذتهای بزرگ و دوری از درد و رنج فردی رشد میدهد. جو خودخواهی اشخاص را برای تصمیمات بر اساس نیازهای شخصی و توجه حداقلی به آییننامههای سازمان یا حتی قوانین هدایت میکند.
دومین نظریه اخلاقی «خیرخواهی» است. یک جو خیرخواه، جوی است که بر امور ذاتی از تمایلات فردی تأکید میکند و نیازمند افرادی است که تاثیر عملکردها و تصمیمگیریهای خود بر دیگران را مورد توجه قرار دهند. این جو شامل رفتاری است که بیشترین لذت و کمترین رنج را، برای افراد بیشتری که شامل گروه کاری، سازمان و جامعه است، فراهم میکند. بسیاری از عملکردها و تصمیمگیریهای افراد، دیگران را تحت تاثیر مستقیم و غیرمستقیم قرار خواهد داد که البته، به نوعی در صورت صحیح و قابل اجرا بودن به خدمت به مردم و رفع مشکلات عموم خواهد پرداخت. خدمت به مردم از ارزشهای اخلاقی است که در بحث جو اخلاقی و سیره گذشتگان به آن بسیار سفارش شده است. ویکتور و کالن ملاک خیرخواه را به عنوان توجه به دوستی، علاقه تیمی و مسئولیتپذیری اجتماعی شناسایی کردند. جو خیرخواه توجه را به گروههای کاری، اعضای سازمان، مشتریان و همه سهامداران معطوف میدارد. اصول دینی نیز ملاک خیرخواه بودن را توجه به شرایط و مواردی میداند که در آن صلاح و مصلحت دنیوی و اخروی افراد در آن لحاظ شده باشد.
تئوری سوم اخلاقی به عنوان «اصولی» شناخته شده است. ویکتور و کالن این جو را با این عنوان که شخص تحت تاثیر ارزشهای هدایت شده، نقشها و رویههای سازمان، سیستمهای قانونی یا استانداردهای حرفهای است، تعریف کردند. تصمیمگیری در این جو بر اصول اخلاقی مبتنی بوده، تصمیمگیری بیشتر یک قضاوت به حساب میآید تا یک نتیجه و یا پیامد. اصول اخلاقی در این جو هنجارهای نهادی و سازمانی را در بر داشته، و با توجه به اعتقادات و باورهای جهانشمول افراد است. برای تعیین ابعاد جو اخلاقی، سه تئوری با مراکز قابل بررسی، تجزیه و تحلیل شدهاند. این مراکز ابعادی را نمایش میدهد که در تصمیمگیریهای محلی، شخصی و جهانی استفاده شده است. مراکز فردی، جهتگیری لذتجویانه را منعکس میکند. مراکز محلی، کار گروهی، تعهد فردی و سازمانی را نمایش میدهد و مراکز جهانی، ارجاع وسیعی از گروه یا سازمانها را ارائه میدهد.

این نوشته در مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *