(سایت پژوهش علمی ) - موضوع تحقیق علمی

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید

پروردگارا
برای تمام نعمات بی انتهایت سپاس،سپاس،سپاس
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
TOC o "1-3" h z u فصل اول PAGEREF _Toc427428797 h 21-1 مقدمه PAGEREF _Toc427428798 h 31-2 بیان مسئله: PAGEREF _Toc427428799 h 61-3 اهمیت و ضرورت پژوهش: PAGEREF _Toc427428800 h 71-4 اهداف پژوهش : PAGEREF _Toc427428801 h 91-5 سوالات پژوهش: PAGEREF _Toc427428802 h 101-7 تعاریف متغیر ها : PAGEREF _Toc427428803 h 111-7-1 تعریف لغوی شخصیت: PAGEREF _Toc427428804 h 111-7-2 تعریف نظری شخصیت: PAGEREF _Toc427428805 h 121-7-4 تعریف لغوی فرسودگی شغلی: PAGEREF _Toc427428806 h 121-7-5 تعریف نظری فرسودگی شغلی: PAGEREF _Toc427428807 h 121-7-6 تعریف عملیاتی فرسودگی شغلی: PAGEREF _Toc427428808 h 12فصل دوم PAGEREF _Toc427428809 h 142-1 مقدمه: PAGEREF _Toc427428810 h 152-2 شخصیت: PAGEREF _Toc427428811 h 162-3 مفهوم شخصیت: PAGEREF _Toc427428812 h 172-4شخصیت از لحاظ ریشه و واژه: PAGEREF _Toc427428813 h 182-5شخصیت از دیدگاه مردم: PAGEREF _Toc427428814 h 182-6 شخصیت از دیدگاه روانشناسی: PAGEREF _Toc427428815 h 192-7 شخصیت از دیدگاه نظریه پردازان : PAGEREF _Toc427428816 h 192-8 ماهیت شخصیت: PAGEREF _Toc427428817 h 212-9 اصطلاحات معادل شخصیت : PAGEREF _Toc427428818 h 212-10 روان شناسی رشد شخصیت: PAGEREF _Toc427428819 h 222-11 اختلالات شخصیت : PAGEREF _Toc427428820 h 232-12نظریه ویژگی های شخصیت: PAGEREF _Toc427428821 h 242-13 انواع شخصیت از دیدگاه نظریه پردازان : PAGEREF _Toc427428822 h 252-13-1 انواع شخصیت از نظر کتل: PAGEREF _Toc427428823 h 252-13-2 انواع شخصیت از نظر کرچر: PAGEREF _Toc427428824 h 262-13-3انواع شخصیت از نظر آیزنک: PAGEREF _Toc427428825 h 272-13-4 انواع شخصیت از نظر بقراط وجالینوس: PAGEREF _Toc427428826 h 282-13-5 انواع شخصیت از نظر یونگ: PAGEREF _Toc427428827 h 292-13-6انواع شخصیت از نظر فروید : PAGEREF _Toc427428828 h 302-13-7 انواع شخصیت از نظر ویلیام شلدون: PAGEREF _Toc427428829 h 312-13-8انواع شخصیت از دیدگاه گلدبرگ : PAGEREF _Toc427428830 h 312-13-8-1مروری بر تاریخچه مدل پنج عاملی شخصیت: PAGEREF _Toc427428831 h 322-13-8-2آشنایی با پنج عامل بزرگ شخصیت PAGEREF _Toc427428832 h 362-13-8-3نام گذاری های انواع شخصیت ازنظرگلدبرگ: PAGEREF _Toc427428833 h 382-14نتیجه گیری شخصیت: PAGEREF _Toc427428834 h 402-15رابطه ویژگی های شخصیتی با فرسودگی شغلی: PAGEREF _Toc427428835 h 412-16 تعریف فرسودگی شغلی: PAGEREF _Toc427428836 h 422-17 فرسودگی شغلی چیست؟ PAGEREF _Toc427428837 h 432-18 علائم ونشانه های فرسودگی شغلی: PAGEREF _Toc427428838 h 442-19 نشانگان فرسودگی شغلی: PAGEREF _Toc427428839 h 452-20مراحل فرسودگی شغلی مسلچ PAGEREF _Toc427428840 h 452-21نشانه های فرسودگی شغلی موس PAGEREF _Toc427428841 h 462-22 علل فرسودگی شغلی: PAGEREF _Toc427428842 h 472-23مراحل پنج گانه فرسودگی شغلی: PAGEREF _Toc427428843 h 532-24 اثرات فرسودگی شغلی: PAGEREF _Toc427428844 h 542-25پیشگیری از فرسودگی شغلی: PAGEREF _Toc427428845 h 552-26 درمان فرسودگی شغلی: PAGEREF _Toc427428846 h 562-27 راه حل های کوتاه مدت برای مقابله با فرسودگی شغلی: PAGEREF _Toc427428847 h 582-28راه حل های طولانی مدت برای مقابله با فرسودگی شغلی: PAGEREF _Toc427428848 h 592-29 نتیجه گیری فرسودگی شغلی : PAGEREF _Toc427428849 h 602-30 پیشینه پژوهش: PAGEREF _Toc427428850 h 61فصل سوم PAGEREF _Toc427428851 h 663-1 مقدمه: PAGEREF _Toc427428852 h 673-2 روش پژوهش: PAGEREF _Toc427428853 h 673-3 جامعه آماری: PAGEREF _Toc427428854 h 673-4 حجم نمونه و روش نمونه گیری و نمونه آماری: PAGEREF _Toc427428855 h 683-5 ابزار گرد آوری داده ها: PAGEREF _Toc427428856 h 683-5-1 پرسشنامه مسلچ: PAGEREF _Toc427428857 h 683-5-2 پرسشنامه شخصیت گلدبرگ: PAGEREF _Toc427428858 h 713-6 اعتبار و پایایی و روایی پرسشنامه شخصیت: PAGEREF _Toc427428859 h 723-7 روش جمع آوری اطلاعات: PAGEREF _Toc427428860 h 733-8 روش اجرا: PAGEREF _Toc427428861 h 743-9 روش آماری تحلیل داده ها: PAGEREF _Toc427428862 h 75فصل چهارم PAGEREF _Toc427428863 h 764-2یافته های توصیفی PAGEREF _Toc427428864 h 774-3 یافته های مربوط به فرضیه ها PAGEREF _Toc427428865 h 79فصل پنجم PAGEREF _Toc427428866 h 845-1 مقدمه PAGEREF _Toc427428867 h 855-2 بحث و نتیجه گیری PAGEREF _Toc427428868 h 855-3 محدودیت ها و پیشنهادات PAGEREF _Toc427428869 h 905-3-1 محدودیت ها PAGEREF _Toc427428870 h 905-3-2 پیشنهادات PAGEREF _Toc427428871 h 905-3-2-1پیشنهادات کاربردی PAGEREF _Toc427428872 h 905-3-2-2 پیشنهادات پژوهشی PAGEREF _Toc427428873 h 91منابع و مأخذ PAGEREF _Toc427428874 h 92پیوست ها PAGEREF _Toc427428875 h 96

فهرست جدولها
عنوان شماره صفحه
جدول 2-1:نشانه های فرسودگی شغلی موس45
جدول 2-2:عوامل فشار روانی47
جدول 4-1: میانگین و انحراف استاندارد ابعاد شخصیتی در معلمان زن دوره ابتدایی76
جدول 4-2: میانگین و انحراف استاندارد فرسودگی شغلی و ابعاد آن76
جدول 4-3: نتایج آزمون گلموگروف-اسمیرنف جهت نرمال یا غیرنرمال بودن توزیع ابعاد ویژگی های شخصیتی77
جدول 4-4: نتایج آزمون گلموگروف-اسمیرنف جهت نرمال یا غیرنرمال بودن فرسودگی شغلی و ابعاد آن77
جدول 4-5: نتایج همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه برونگرایی با فرسودگی شغلی و ابعاد آن در معلمان78
جدول 4-6: نتایج همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه پایداری هیجانی با فرسودگی شغلی و ابعاد آن در معلمان79
جدول 4-7: نتایج همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه گشودگی به تجربه با فرسودگی شغلی و ابعاد آن در معلمان79
جدول 4-8: نتایج همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه توافق با فرسودگی شغلی و ابعاد آن در معلمان80
جدول 4-9: نتایج همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه وظیفه شناسی با فرسودگی شغلی و ابعاد آن در معلمان81
فهرست شکلها
عنوان شماره صفحه
شکل 2-1ابعاد شخصیتی گلدبرگ 35
شکل 2-2برخی از علل اصلی فرسودگی شغلی 51
چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با فرسودگی شغلی معلمان زن دوره ابتدایی منطقه سامن بود.
جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان زن دوره ابتدایی منطقه سامن تشکیل می داد که 90نفر آنهابه عنوان نمونه آماری انتخاب شده و از این تعداد 75نفر به پرسشنامه ها پاسخ داده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .
روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود که اطلاعات آن به صورت میدانی وکتابخانه ای جمع آوری شده و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه مسلچ برای تحلیل رفتگی شغلی از پرسشنامه گلدبرگ برای ابعاد شخصیت استفاده شده است.
نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین برون گرایی با خستگی شغلی، بین گشودگی به تجربه با مسخ شخصیت، فقدان موفقیت فردی و فرسودگی شغلی، بین توافق با مسخ شخصیت، فقدان موفقیت فردی و فرسودگی شغلی رابطه منفی معنی دار وجود داشت. ودر سایر موارد ارتباط معناداری مشاهده نشد.
استفاده از نتایج به دست آمده می تواند در طراحی مداخله های پیشگیری از فرسودگی شغلی به صورت مستقیم وغیر مستقیم نقش موثری داشته باشد
کلید واژه ها:ابعاد شخصیت،فرسودگی شغلی،معلمان زن دوره آموزش ابتدایی منطقه سامن

فصل اولکلیات پژوهش

1-1 مقدمهشخصیت نقش تعیین کننده ای بر رفتار مشهود و آشکارفرد دارد آلپورت شخصیت را سازمان پویای نظام های روانی فیزیولوژیکی درون فرد تعریف می کند که سازگاری منحصر به فرد او را نسبت به جهان تعیین می کند. هیلگار شخصیت را الگوی معینی از رفتار و شیوه های تفکر تعریف می کند که سازگاری فرد را با محیط تعیین می نماید.مدل پنج عاملی شخصیت یکی از مسلط ترین و تاریخی ترین مدل های ساختار شخصیت است و بسیاری از روانشناسان بیان کرده اند که مدل پنج عاملی بسیاری از متغیرهای شخصیت را در بر میگیرد.مطابق نظر مکدونالد (1993) این مدل ابتدا توسط گالتن (1884) مطرح شد. پنج عاملی که در مطالعات انجام شده به وفور آمده اند،عبارتند از:( ثبات هیجانی،برونگرایی،گشودگی به تجربه،همسازی و وظیفه شناسی).
بدیهی است که بخش زیادی از زندگی بزرگسالان صرف کار می شود و به نظر می رسد که فعالیت کاری از نظر سلامت روانی شخص،فعالیتی مهم به شمار می رود و حتی برای بسیاری از مردم عامل رضایت از زندگی می باشد. کار صرف نظر از تامین مالی می تواند برخی از نیازهای اساسی نظیر تحرک روانی و بدنی تماس اجتماعی،احساس خود ارزشی، اعتماد و توانمندی را ارضا کند با این وجود می تواند منبع نارضایتی تبدیل شود و شخص را در جهت فرسودگی شغلی سوق دهد (بختیاری،1387)
فشارهای روانی و آثار آن در سازمان ها،در دهه اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است با افزایش شدت و مداومت فشار روانی،پدیده روانی جدیدی تحت عنوان فرسودگی شغلی به وقوع میپیوندد.فشار روانی شدید ناشی از ماهیت،نوع یا وضعیت نامناسب کار به پیدایش حالتی در کارکنان منجر می شود که فرسودگی شغلی نام دارد(زارعیان ،1385).
در این وضعیت فرد اهمیت معنای خود را در کار از دست می دهد،دائم خسته است،پرخاشگری دارد،بد گمان،منفی باف،بدبین و عصبانی است و هم چنین فرد دچار فرسودگی شغلی به زودی تمامی همکاران خود را مبتلا می کند (طلایی ودیگران ،1386).
فرسودگی شغلی نه تنها موجب بروز آسیب های جدی جسمی و روانی در افراد می شود،بلکه با افزایش میزان غیبت،کاهش انرژی و بازده کاری به افت کاری نیز می انجامد. تحقیقات نشان داده است که اثرات فیزیولوژیکی فرسودگی شغلی برفرد عبارتند از: بی نظمی ضربان قلب،افت فشار خون،کاهش عملکردکلیوی، فراموشی، ضعف و حتی سکته قلبی می باشد. سایر نشانه های جسمی عبارتند از خستگی،کاهش یا افزایش وزن، بی اشتهایی سردرد و بی خوابی (فیلیان ،1371).
به طوری که سازمان بهداشت جهانی (1987)اعلام کرده است که نصف جمعیت کارمندی از شغل خود ناراضی هستند 90در صد آنان معتقدند شغلشان در جهت اهداف زندگی آنها نیست و 75٪کسانی هستند که به دلیل عدم رضایت شغل و عدم توانایی به دنبال کمک های روان شناسی می باشند. با افزایش مطالعات در زمینه فرسودگی شغلی پیشرفت های زیادی در این زمینه به دست آمده است و تعداد زیادی از این مطالعات اهمیت این عارضه را در رابطه با تولید و اثر بخشی شغلی،کارگریزی،علل بیماری ها و آسیب شناسی روانی و نیز ارتباطات نا مناسب اجتماعی و خانوادگی را نشان داده اند .
فرویدنبرگر و همکاران(2001)معتقدند که فرسودگی شغلی یک مفهوم سه بعدی است که بعد مرکزی و آشکار آن فرسودگی هیجانی است. وقتی افراد در مورد فرسودگی شغلی خود سخن می گویند بیشتر به بعد خستگی تاکید دارند در شرایطی که بین ارائه دهنده خدمت وگیرنده آن فاصله ایجاد شود به آن مسخ شخصیت می گویند که بعد دوم فرسودگی شغلی است. بعد فقدان موفقیت فردی بعد سوم فرسودگی شغلی است که در شرایط فرسودگی کاهش می یابد.(فیلیان ،1371)
در مشاغلی مانند شغل معلمی که فرد شاغل ارتباط تنگاتنگی با گیرندگان خدمت دارند،فشارهای زیادی به شخص ارائه کننده خدمت وارد می شود و از این رو شخص را دچار فرسودگی شغلی می ـ نماید.عامل دیگری که به عنوان یک فاکتور تعیین کننده در فرسودگی شغلی است تفاوتهای فردی مانند ویژگی های شخصیتی فرد است(وحدانی ودیگران ،1391).
وجود فرسودگی شغلی در مربیان و دست اندر کاران تعلیم و تربیت عوارض نامطلوبی در دانش آموزان، شخصیت و پیشرفت آنان بر جایی می گذارد،بی شک می توان ادعا نمود که جامعه ای می تواند به توسعه پایدار دست یابد که مردم آن جامعه،سالم و آموزش دیده،خلاق و مسئولیت پذیر و آگاه باشند.
بی شک پرورش این مردم آگاه و مسئولیت پذیر برعهده نظام آموزش و پرورش است.امروزه آموزش و پرورش بیشتر به صورت رسمی و سازمان یافته در سطح گسترده جریان دارد که با رشد اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی، توسعه علمی،صنعتی و اقتصادی بسیار مرتبط است با چنین اهمیت و ارزشی که برای آموزش و معلم در جامعه تصور می شود، سرمایه گذاری در جهت تربیت و تامین این رکن مهم، سودمندترین سرمایه گذاری ها است و در این میان، بهبود کیفیت آموزش در نظام آموزشی،سلامت روانی معلمان و تاثیر آن برنحوه رفتار، تدریس وکارآیی معلم و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، موضوعی است که بیشتر متخصصان آموزش وپرورش بر اهمیت آن تاکید دارند .
در نهایت بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با فرسودگی شغلی اطلاعات مناسبی رادر جهت برنامه ـ ریزی و مدیریت پیشگیری در احتمال بروز فرسودگی شغلی در بدو استخدام یا حین کار فراهم می ـ آورد.

متن کامل در سایت امید فایل 

1-2 بیان مسئله:شخصیت نقش تعیین کننده ای بر رفتار مشهود و آشکار فرد دارد. آلپورت شخصیت را سازمان پویایی نظام های روانی – فیزیولوژیکی درون فرد تعریف می کند،که سازگاری منحصر به فرد او نسبت به جهان را تعیین می نماید. در دهه های اخیر توجه به استرس شغلی و مطالعه آن گسترش روز افزونی یافته است.از جمله دلایل آن تاثیر استرس شغلی در بروز بیماریهای روان تنی مانند فشار خون،مشکلات گوارشی و هم چنین شیوع استرس شغلی در سطح وسیع جامعه است و اگر در مراحل اولیه آن شناخته شود به راحتی قابل درمان است.در مشاغلی مانند شغل معلمی که فرد شاغل ارتباط تنگانگی با گیرندگان خدمت دارند، فشارهای زیادی به شخص ارائه دهنده خدمت وارد می شود و از این رو شخص را دچار فرسودگی شغلی می نماید. به طور کلی با افزایش مطالعات،اهمیت این عارضه را در رابطه با تولید و اثر بخشی شغلی،کارگریزی،علل بیماری ها و آسیب شناسی روانی و نیز ارتباطات نا مناسب اجتماعی و خانوادگی را نشان داده اند(شمالی اسکویی،1384).
نظام آموزشی هر کشوری وابسته به معلمان محبوب و حرفه ای است تا با تربیت نسل آینده و سازنده کشور بپردازند .بنابراین به وجود آوردن رضایتمندی شغلی در معلمان و جلوگیری از فرسودگی شغلی ایشان یک تعهد سازمانی است که می توان با تقویت رضایت شغلی و افزایش فرسودگی شغلی به تمام جامعه خدمت کرد. لذا محقق در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال کلی است که چه رابطه ای بین ابعاد شخصیت و فرسودگی شغلی معلمان زن شهر سامن وجود دارد ؟تا با پاسخ به این سوال،نظر برنامه ریزان نظام تعلیم و تربیت را به ابعاد شخصیت به عنوان یک متغییر در جذب و استخدام معلمان ابتدایی و هم چنین بهبود عملکرد شغلی آنها و نیز کم نمودن آثار فرسودگی شغلی معلمان جلب کند. بنا بر آنچه ذکر گردید مساله اصلی تحقیق، بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت و فرسودگی شغلی معلمان زن دوره ابتدایی منطقه سامن می باشد.
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش:فرسودگی شغلی تنها مسئله ای برخاسته از ضعف یا ناتوانی محض در کارکنان نیست. بلکه مرتبط با محیط کار و عدم هماهنگی بین خصوصیات ذاتی افراد و ماهیت شغلشان نیز هست.به هر میزان عدم هماهنگی بیشتر باشد به همان میزان پتانسیل فرسودگی شغلی بالاتر می رود (مسلچ ،لیتر، 2005)و باعث کاهش اهمیت ارزش ها،ضعیف شدن اراده و روحیه می شود (سوارس ،جابلونسکا ،2004).فرسودگی شغلی نه تنها با بهداشت روانی یک شخص بلکه با میزان بهره وری او نیز رابطه دارد. از این رو آشنا شدن با روش های مقابله موثر با فشار روانی و غلبه برفرسودگی شغلی می تواند به ارتقای بهداشت روانی و افزایش اثر بخشی و بهره وری نیروی انسانی کمک کند.در گذشته صاحب -نظران تصور می کردند سندرم فرسودگی شغلی بیشتر در مشاغل خدمات اجتماعی از قبیل پزشکان، معلمان ،پرستاران ،کارگران اجتماعی ،مشاوران و ماموران پلیس رایج است (شیروم، ملامد،توکر،برلینر،شاپیرا 2004).اما امروزه این تصور وجود دارد که فرسودگی شغلی ممکن است در هر شغلی ایجاد شود (سیا ،2003)و شواهد بیانگر آن است که این سندرم برای همه افرادی که در انواع مشاغل فعالیت می کنند،می تواند تهدید بزرگی به شمار آید (واتسون ،2004).هم چنین برخی از صاحب نظران معتقدند فرسودگی شغلی بدون در نظر گرفتن نوع شغل و محیط افرادی که با مردم کار می کنند به میزان متفاوت اتفاق می افتد (هاکانن،باکر،سچوفلی ،2006).بنابراین می توان گفت فرسودگی شغلی مشکلی بالقوه درتمام مشاغل به ویژه مشاغل خدماتی به شمار می آید.فرسودگی شغلی باعث غیبت کارمندان از محل کار،کاهش کیفیت کار،تعارضات بین فردی با همکاران و مشکلات جسمی روانی تغییر شغل و سر انجام ترک خدمت می شود و ترک خدمت هزینه های زیادی برای سازمان و جامعه دارد بنابراین توجه به موضوع فرسودگی شغلی سبب ارتقای سلامت روانی و بهبود روابط بین فردی افزایش کیفیت کار و ارایه خدمات و کاهش هزینه های ناشی از غیبت،باز نشستگی پیش از موعد و ترک شغل می شود (مارتین ،2003).هم چنین مطالعات انجام شده در خصوص فرسودگی شغلی معلمان در کشور ما محدود نیست،ولی با بررسی هایی مشخص شده که محققان به بررسی ارتباط ویژگی های شخصیتی در فرسودگی شغلی معلمان نپرداخته اند و خلا چنین پژوهشی کاملا احساس می شد به همین دلیل محقق در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال کلی است که چه رابطه ای بین ابعاد شخصیت و فرسودگی شغلی معلمان زن دوره ابتدایی منطقه سامن وجود دارد؟ می باشد تا با پاسخ به این سوال،نظر برنامه ریزان نظام تعلیم و تربیت را به ابعاد شخصیت به عنوان یک متغییر در جذب و استخدام معلمان و هم چنین بهبود عملکرد شغلی آنها جلب کند.به همین دلیل در پژوهش حاضر تلاش می شود. تا ابعاد شخصیت، بعدهایی که با فرسودگی شغلی، ارتباط کمتری (در صورت داشتن ارتباط)داشتند، را مشخص سازد. تا در آزمون های استخدام وگزینش معلمان به عنوان یکی از متغیرها مورد توجه قرار گیرد.ضمن اینکه با بررسی و شناسایی وضعیت موجود معلمان زن از لحاظ بعد قالب شخصیتی در میزان فرسودگی شغلی،اطلاعات مفیدی در اختیار مدیران سازمان آموزش و پرورش قرار می گیرد تا آنها بتوانند در برنامه ریزی های آتی خود با لحاظ کردن این اطلاعات زمینه پویایی و ارتقاء سیستم تعلم وتربیت را فراهم آورند.
بنابر مطالب ذکر شده اهمیت وضرورت این تحقیق از دو جنبه دارای ضرورت است.
الف: از دیدگاه کاربردی که نتایج حاصله از این تحقیق می تواند از طریق مسئولین در تصمیم گیری ها مورد استفاده قرار گیرد.
ب: از دیدگاه نظری که نتایج این پژوهش به خزائن دانش در این زمینه افزوده می شود.
1-4 اهداف پژوهش :1-4-1هدف کلی پژوهش:
بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با فرسودگی شغلی معلمان زن دوره ابتدایی منطقه سامن.
1-4-2اهداف جزئی پژوهش:
1- شناسایی رابطه بین ویژگی شخصیتی برون گرایی معلمان با فرسودگی شغلی (خستگی شغلی، مسخ شخصیت و فقدان موفقیت فردی).
2- شناسایی رابطه بین ویژگی شخصیتی پایداری هیجانی معلمان با فرسودگی شغلی (خستگی شغلی، مسخ شخصیت و فقدان موفقیت فردی).
3- شناسایی رابطه بین ویژگی شخصیتی گشودگی به تجربه معلمان با فرسودگی شغلی (خستگی شغلی، مسخ شخصیت و فقدان موفقیت فردی).
4- شناسایی رابطه بین ویژگی شخصیتی توافق معلمان با فرسودگی شغلی (خستگی شغلی، مسخ شخصیت و فقدان موفقیت فردی).
5- شناسایی رابطه بین ویژگی شخصیتی وظیفه شناسی معلمان با فرسودگی شغلی (خستگی شغلی، مسخ شخصیت و فقدان موفقیت فردی).
1-4-3اهداف کاربردی:
دانشجویان کارشناسی وکارشناسی ارشد تمام رشته های وابسته به آموزش وپرورش
نهادهای تعلیم وتربیت معلمان و شناسایی ابعاد شخصیتی که بر فرسودگی شغلی است و استفاده از آن موارد در گزینش معلمان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *