دانلود مقاله فارسی - ریسرچ های ارشد

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید

1-2 . بیان مسألهاز آنجایی که انگیزش، موتور حرکت دهنده انسان است، شناسایی زیر شاخه های آن یه خصوص در حیطه های تحصیلی و آموزشگاهی به منظور رشد و پیشرفت جامعه مهم و ارزشمند میباشد. تحصیلات نقش اسای در رشد و توسعه همه جانبه یک کشور بازی می کند و یکی از عوامل مهم در آموزش بررسی فرایندهای انگیزشی- روانشناختی موثر بر محیط های آموزشی است. یک بخش پیجیده از روان و رفتار انسان است که تعیین می کند افراد برای گذران زمان خود چه چیزهایی انتخاب می کند. (آکو مولایف، 2013 ).
انگیزش همچنین به فعالیت های فیزیکی و فکری نیازمند است، فعالیت فیزیکیشامل تلاش، استمرار و اعمال آشکار دیگر فعالیت ذهنی،اعمال شناختی مانند برنامه ریزی، تمرین کردن، سازماندهی،کنترل کردن،تصمیم گیری، حل مسئله و ارزیابی پیشرفت را شامل می شود. (بکیرکولاری،2011 ).
به دلیل تاثیر انگیزش تحصیلی بر موفقیت دانش آموزان در گذشته و دهه های اخیر، روانشناسان در در بررسی و شناسایی عوامل موثر در انگیزش تحصیلی بوده اند. رفتارگرایان ضمن نفی ضمنی انگیزش معتقدند یادگیری،فرایندهای مرتبط با انگیزش به وسیله پاداش ها و مشوق ها هدایت می شوند. (ابوترابی، 2011)
از نظر روانشناسان انسان گرا انگیزش نقش قابل ملاحظه ای در توضیح دادن نیاز ها و نگرش هایی که می تواند به وسیلهی محیط حمایتیا جلوگیری شود بازی می کند (. امیری-ک2011).
علاوه بر مبنای نظرییاد شده نتایج پژوهش های مختلفی نشان داده که شخصیت،خانواده،مدرسه و متغییر های اجتماعی با انگیزش تحصیلی رابطه دارند. در همین راستا نتایج تحقیقی بحرانی و لطیفیان نشان داد که انگیزش درونی رابطه ای مثبت با صفات شخصیتی (وظیفه شناسی،تجربه پذیری و توافق پذیری) دارد. (بحرانی –م،لطیفیانم،2010).
همچنین طاهری و فیاضی به بررسی انگیزش تحصیلی با توجه به جنسیت و زمینه خانوادگی پرداختندو به این نتیجه دست یافتند که دختران از انگیزش بالاتری نسبت به پسران برخوردارند و تحصیلات پدرومادر اثر مثبتی بر انگیزش تحصیلی فرزندان آنها می گذارد. نتایج تحقیق روشنی میلانی و همکاران نیز نشان داد که داشتن امید به آینده و عزت نفس، درآمدخانواده از جمله عوامل موثر در انگیزه تحصیلی است در حالی که جنسیت تاثیر معناداری در انگیزه تحصیلی نداشت. (روشنی میلانی، 2011)
با مرور به بررسی تحقیقات گذشته می توان گفت از عواملی که نقش قابل توجهی در انگیزش تحصیلی دارد و در آن کم توجه شده است امید(hope)و خوش بینی(optimism)است. امید و خوش بینی دو صفت شخصیتی شامل شناخت هایی هستند که باعث می شوند شخص انتظار داشته باشد نتایج مورد نظرش به احتمال زیاد در آینده رخ می دهند. (روحی –حسینی،2008 )
این شناخت ها رفتارهای جهت گیری هدف را تحت تاثیر قرار می دهند و بر روان شناختی که شامل هیجانات مثبت و منفی هستند اثر می گذارند. (راند کی ال، مارتین ای دی، 2011 ).
خوش بینی سبب افزایش امید و پیشرفت در امر تحصیل می شود. امیدی که تحصیل بدون آن تقریبا غیر ممکن است. اسنایدر(snyder)بنیان گذار نظریه امید و درمان مبتنی بر آن عقیده داردکه برای ایجاد امید وجود دو نوع تفکر الزامی است: تفکر راهبردی(مسیر)و تفکر عامل. تفکر راهبردییا مسیر جزء شناختی امید است و نشان دهندهی ظرفیت و توان فرد برای خلق مسیر و تفکر عامل جزء انگیزشی امید است که خود را برای استفاده از این مسیر ها بر می انگیزانند. (بیجاری . 2007). بنابراین پژوهش حاضر به جهت یافتن ارتباط موثر بین باورهای امید و خوش بینی با انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پنجم ابتدایی می پردازد
1-3 . اهمیت و ضرورت انجام تحقیقشایان ذکر است که امید و خوش بینی هم از لحاظ نظری و هم به لحاظ تجربی به هم مرتبط هستند. نظریه پردازان امید و خوش بینی هر دو بر اهمیت انتظار پیامدهای مثبت تاکید می کنند. امید به دو بخش تفکر عامل و راهبردی تقسیم می شود و ساختار خوش بینی تا حدودی شبیه به تفکر عامل است و مدل یک بعدی از امید است. علی رغم این تفاوت های مفهومی محققان دریافتند که همبستگی قوی بین امید و خوش بینی وجود دارد. (اسنایدر- سی آر، 2000)
پژوهش در محیط های تحصیلی به طور کلی هر دو نظریه را تاکید کرده است. امید بالاتر عملکرد تحصیلی بهتر رادر میان دانش آموزان ابتدایی و دبیرستانی، دانشجویان دانشگاه حتی زمانی که توانایی درونی افراد کنترل می شوند، پیش بینی می کند. به طور مشابه خوش بینی با عملکرد بهتر در جهت گیری هدف مرتبط است. بنابراین با توجه به نقش باورهای امید و خوش بینی در پیامدهای روانی و تربیتی مانند انگیزش و همچنینبا توجه به کمبود پژوهش در زمینه ارتباط امید و خوش بینی با انگیزش تحصیلی، انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه ضروری به نظر می رسد. بنابراین هدف این پژوهش بررسی نقش مولفه های امید و خوش بینی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود.
1-4 . اهداف مشخص تحقیق1-4-1. هدف اصلی- تعیین رابطه باورهای امید و خوش بینی با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی ناحیه 2 شهر اراک.
1-4-2. اهداف فرعی- تعیین رابطه باورهای امید و خوش بینی دانش آموزان پنجم ابتدایی ناحیه2 اراک.
- تعیین رابطه باورهای امید و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پنجم ابتدایی ناحیه 2 اراک.
- تعیین رابطه خوش بینی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پنجم ابتدایی ناحیه2 اراک.
- تعیین تفاوت باورهای امید و خوش بینی در بین دانش آموزان دختر و پسر پنجم ابتدایی ناحیه 2 اراک.
1-5 . فرضیه های تحقیق:آیا بین باورهای امید و خوش بینی با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد ؟
ی- فرضیه‏های تحقیق:فرضیه های کلی: - بین باورهای امید و خوش بینی با اانگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پنجم رابطه وجود دارد.
فرضیه های جزئی:
بین باور های امید و خوش بینی دانش آموزان پنجم ابتدایی رابطه وجود دارد.
بین خوش بینی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان رابطه وجود دارد.
بین باورهای امید پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان رابطه وجود دارد.
1-6. متغیرهای تحقیق امید
خوش بینی
انگیزش پیشرفت تحصیلی
1-6-1. - تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر هاامید (Hope)
امید را که سازه ای بسیار نزدیک به خوش بینی است استاد ریک اسنایدر بعنوان سازه ای شامل 3 مولفه مفهوم سازی کرده است:
1. هدف ارزشمندی که فرد به سمت آن برانگیخته می شود.
2. ادراک توانایی طراحی گذرگاههایی به سوی هدفهای مطلوب به رغم موانع موجود (تفکر گذرگاه)
3. انگیزش برای استفاده از این گذرگاهها و اعتقاد به توانایی خود برای پیگیری اهداف (تفکر عامل)
هر سه این عوامل یعنی ارزشمندی هدف، تفکر در مورد توانایی شخصی و گذرگاههای ممکن به سمت هدفها تحت تاثیر تجارب گذشته فرد به موقعیت فعلی آورده می شود.
- امید: داشتن آرزوی بعضی چیز های، همراه با اعتماد و انتظار برای بر آورده شدن آن
خوش بینی Optimism))
تعریف: از سازه خوش بینی 2 تعریف ارایه شده است:

متن کامل در سایت امید فایل 

1. خوش بینی توسط شییر و کارور بعنوان یک صفت شخصیتی گسترده مطرح شده است؛ خوش بینی سرشتییا گرایش و انتظارات خوش بینانهیعنی انتظار کلی مبنی بر اینکه در آینده بیشتر اتفاقهای خوب اتفاق می افتد تا رویدادهای بد. شییر و کارور برای ارزیابی خوش بینی سرشتی ” آزمون جهت گیری زندگی ” (Life Orientation Test) را تدوین کرده اند.
2. خوش بینی توسط سلیگمن به عنوان یک سبک تبیینی ساختار یافته تعریف شده است. سبک تبیینی خوش بینانهیعنی نسبت دادن رویدادهایا تجربه های منفی به عوامل و علل ” بیرونی، گذرا و خاص ”
- خوش بینی: انتظار کلی است که همه ی چیزها در زندگی به خوبی پیش می رود. از نقطه هوشیاری عاطفی، خوش بینی گرایشی است که فرد را به هنگام رودر رو شدن با مشکلات و سختی ها،از فرو غلتیدن در نومیدی، یاس و افسردگی بر حذر می دارد.
– پیشرفت تحصیلی: میزان دستیابی دانش آموزان به اهداف آموزشی از پیش تعیین شده که از آنان انتظار می رود در فرایند کوشش هاییادگیری خود به آنها برسند. (سیف،1387)
پیشرفت تحصیلی: پیشرفت تحصیلی،معلوماتیا مهارت های اکتسابی عمومی وخصوصی در موضوع های درسی است که معمولابه وسیله ی آزمایش های ایا نشانه ها هر دو که معلمان برای دانش آموزان وضع می کنند، اندازه گیری می شود. (شعاری نژاد،1375)
پیشرفت تحصیلی راتوانایی آمو خته شده یا اکتسابی حاصل از دروس ارائه شده یا به عبارت دیگر،توانایی آموخته شده یا اکتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی می دانند که به وسیلهیآزمون های استاندارد شده، انداز ه گیری می شود. (سیف،1384)
– انگیزش پیشرفت: به مفهوم تمایل فرد برای رسیدن به هدف، بر اساس مجموعه ای از استاندارد های تعریف شده.
تعریف عملیاتیامید و خوش بینی آن مفهومی است که با پرسشنامه سنجیده میشود
در این پژوهش از پرسشنامه امید میلر و پرسشنامه خوش بینی (جهت گیری زندگی ) شییر و کارور برای ارزیابی خوش بینی سرشتی به کار برده شده است
- امید و خوش بینی: خوش بینی سبب افزایش امید و پیشرفت در امر تحصیل می شود. امیدی که تحصیل بدون آن تقریبا غیر ممکن است.
– پیشرفت تحصیلی: اگر موفقیت تحصیلی معادل با پیشرفت مد نظر باشد به معنی موفقیت دانش آموزان در گذراندن دروس پایه تحصیلی و یا موفقیت در امر یادگیری مطالب درسی می باشد.
- انگیزش پیشرفت:در این پژوهش نمره هایی که آزمودنیها از پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس اخذ میکند
فصل دومادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمهدر پیشرفت تحصیلی و داشتن انگیزش به پیشرفت در دانش آموزان موارد بسیار زیادی می تواند موثر باشد، یکی از عوامل موثر در امر تحصیل و علاقه به ادامه آن و پیشرفت میتواند امید و خوش بینی باشد
چرا که طی تحقیقات به عمل آمده در این راستا ثابت شده است که بین امید و خوش بینی و مثبت نگری با سلامت جسمانی و روانی رابطه تنگاتنگی وجود دارد . یعنی افراد امیدوارو خوش بین که از جملات مثبت استفاده میکنند در زندگی تحصیلی، شغلیو خانوادگی خویش موفق تر و همچنین از سلامت جسمانی و روانی خوبی برخوردار هستند . در چهار دهه ی قبل روانشناسی بوده است که خوش بینی را یک ضعف و کمبود روانی به حساب می اورند، اما در حال حاضر بر عکس معتقدند امید و خوش بینی نشانه ای از سلامت روانی، پختگی و نیرومندی به حساب می آید ( روان شناسی مثبت، ترجمه پاشا شریفی 1385 )
تحقیقاتی که در جهان شده نشان داده است که افراد سالم خود را خوش بین می بینند . خوش بینی واقعی این است که فرد خویشتن را بشناسد، در مورد خود و جهان پیرامونش کنجکاو بوده در دنیای خویش فعال باشد و به زندگی خود شکل ببخشد . خوش بینی در کودکان و نوجوانان با الگو گیری از پدر و مادر رشد میکند . اگر پدر و مادر و معلمین، دانش آموز را در مقابل خوش بینی تشویق کنند آنها در بزرگسالی افراد خوش بینی خواهند بود . امید نیز اصطلاحی است که بسیار نزدیک به خوش بینی است . امید به داشتن هدف در زندگی مربوط است . امید از همان کودکی در انسان رشد میکند و کودکانی که امیدوارند، معمولا والدینی دارند که به عنوان سرمشق های خوب، به صورت امیدوارانه در زندگی عمل کرده اند . ( مقاله مثبت نگری ترجمه آزاده افروز، 1386 )
2-2 . تعاریف انگیزش و انگیزه
مهترین و وسیعترین مطالعات مفاهیم روانشناختی است. کاربرد تئوری انگیزش شاید یکی از متداول انگیزش در سایر رشته‌ها از قبیل یادگیری، شخصیت، رفتار کارکنان و رضایت شغلی ترکیب شده است. در یک چنین شرایط و موقعیتی، انگیزش در ورای تئوری بصورت یک منبع مدیریتی مفید و قابل استفاده‌ای برای شکل دادن رفتار به وجود می آید.
چهارچوب تئوری انگیزش بر فهم و پیشگویی زیربنای عقلانی رفتار انسانی متمرکز شده ‌است، کارکرد جنبه‌ای از انگیزش بر مداخله ی فعال به منظور اصلاح کردن و تغییر دادن و توسعه دادن پاسخ های رفتاری مطلوب تأکید می کند (سینگر، 1990).
اصطلاح «انگیزش»، عبارت است از تمام عوامل روانی (آگاهانه و ناآگاهانه)، آماده کننده انسان به منظور تحقق بخشیدن به بعضی از اعمال، گرایشها و اهداف.
«انگیزه» عاملی است درونی که رفتار شخص را برمیانگیزد و جهت میدهد و آن را هماهنگ میسازد. انگیزه را بطور مستقیم نمیتوان مشاهده کرد ولی وجود آن را از روی رفتار شخص می توان استنباط کرد. عامل به وجود آورنده ی انگیزش را انگیزه می نامند. در اثر یادگیری انسان آمادگی خاصی برای انجام رفتارهایی معین را می یابد که به آن انگیزش گفته می شود. بنابراین، مهم ترین عامل در پیدایش انگیزه، وجود انگیزه است. پیدایش انگیزه نیز ارتباط بسیار نزدیک با ویژگی های طبیعی و اکتسابی وجود دارد (محى الدین بناب، 1374).
انگیزه‌ها را گاهی به عنوان نیازها، تمایلات، سائق ها یا محرکات درونی تعریف می کنند. انگیزه‌ها معمولاً معطوف به هدف می باشند و این انگیزه‌ها ممکن است آگاهانه، یا ناخودآگاهانه باشند، در این رابطه، زیگموند فروید یکی از اولین کسانی بود که اهمیت انگیزش ناخودآگاه را تشخیص داد (هرسی و بلانچارد، ترجمهی علاقه بند، 1374).
یک تعریف جامع از انگیزش همچون بسیاری از مفاهیم روانشناختی متشکل می باشد، همچنان که اتکینسون می نویسد: «مشکل تعریف انگیزش از اینجاست که این اصطلاح در روانشناسی معاصر، منشأ ثابتی ندارد».
استیرزو پورتر به چند تعریف که توسط عدهای از نظریه پردازان انگیزش عنوان شده، اشاره می کند (هوی و مسیکل، ترجمه ی میر محمد عباس زاده، 1383).
ویکتور و روم (1964) نظریه پرداز دیگر، انگیزش را فرآیندی تصور می کند که گزینش هایی را که توسط انسان یا موجودات زنده دیگر صورت می پذیرد تحت نفوذ قرار می دهد (محى الدین بناب،1374).
کمپل و پریچارد (1976) که هردو از نظریه پردازان بنام در انگیزش هستند عقیده دارند که انگیزش به مجموعه روابط متغیر، مستقل یا غیرمستقلی که راستا وسعت و پایداری رفتار را تبیین می نمایند مربوط است، به این شرط که تأثیرهای استعداد مهارت و درک وظیفه ی مورد نظر و همچنین محدودیت هایی که بر محیط حاکم هستند ثابت نگه داشته شوند.
وین ماندی و همکارانش انگیزش را عبارت از اشتیاق و علاقه نسبت به انجام فعالیت هایی (هم جهتی) می دانند که برای نیل به هدف-های (هدف) سیستم مورد نظر لازم است (هوی و میسکل، ترجمه ی میر محمد عباس زاده، 1383).
ببریل، مان و اتساینر (1964) معتقدند که انگیزش حالت درونی فرد است و رفتاری را در روی موجود می آورد تا رسیدن به هدف شخص ممکن گردد (محى الدین بناب، 1374).
مطابق تعریف میچل و لارسون (1987) فرآیند روانشناختی مورد توجه قرار گرفته است. بنابر تعریف آنان «انگیزش، فرآیند روانشناختی است و برانگیختگی، هدایت و تداوم اعمال ارادی فرد را که هدفدار هستند، موجب می گردد.
در یک سطح کلی تر، انگیزش به فراگردی اشاره می کند که حاکم بر انتخاب های فرد از بین اشکال مختلف فعالیت های اختیاری است (محى الدین بناب، 1374).
در تعریف انگیزش، توجه به سه مؤلفه یا جزء بسیار مهم است:
جزء اول مربوط به انرژی یا نیرودهی به رفتار است که رفتار انسان را فعال میکند. علایم یا نشانه های محیطی، خاطره ها و نیز پاسخ-های عاطفی که افراد را برای رفتار معینی هدایت می نمایند در این جزء قرار میگیرند.
جزء دوم مربوط به هدف است که رفتار فرد را هدایت نموده و یا به آن جهت می دهد به قوللاولویکی از خصوصیات رفتار انگیخته هدفدار بودن است (هوی و میسکل، ترجمه ی میرمحمد عباس زاده، 1383).
جزء سوم به بقاء و دوام رفتار توجه دارد و تداوم آن را موجب می گردد و رفتار وقتی تداوم پیدا می کند که عوامل محیطی، جهت و شدت سائق ها و نیروهای فرد را تقویت کند. از ترکیب این اجزای سهگانه می توان به یک تعریف کلی دست یافت. فرآیند انگیزش به نیروهای پیچیده، نیازها، شرایط تنشزای مکانیسمهای دیگر اطلاق می گردد که فعالیت فرد را برای تحقیق هدف دهی آغاز کرده و به آن تداوم می بخشد. در تعریف دیگر، انگیزش را فرآیندی روانشناختی چند سویه ای می دانند که انرژی رفتارهای افراد را نسبت به یک غایت یا هدف مطلوب جهت می دهد و یا انگیزش، یک فرآیند پیچیده ای است که از نیازهای فرهنگی، اجتماعی، روانشناختی و فیزیکی ترکیب شده است که بطور فردی و مؤثر بر یکدیگر، به منظور سازمان دادن رفتار انسانی عمل می کند (سینگر، 1990).
2-3. تفاوت هدف و انگیزه
گاهی هدفها را با انگیزه ها اشتباه میگیرند. هدفها نتایج مطلوبی هستند که رفتار در جهت آن ها هدایت می شوند. تحقق یافتن هدف ها، مستلزم رفتار هدایت شده است. اما آن چنانکه گفته شده انگیزه ها به یک وضع درونی اشاره می کنند که رفتار را در جهت هدف ها، فعال و هدایت می کنند. تشخیص انگیزهها از هدف ها مفید است. اولاً یک هدف واحد می تواند انگیزه های متنوعی را ارضاء کند (سینگر، 1990).
مثلاً دستیابی به تحصیلات عالی دانشگاهی می تواند انگیزه های متنوعی را ارضاء نماید و دیگر اینکه یک انگیزه ی واحد می تواند رفتار را در جهت هدف های متنوعی فعال و هدایت کند. به عنوان مثال: برخی از افراد که واجد انگیزه ی قوی موفقیت هستند. ممکن است نیاز به موفقیت را با کار و فعالیت بیشتر ارضاء کنند. در حالی که دیگران، همین انگیزه را از طریق کار با کیفیت بهتر برآورده سازند. بنابراین، هدف ها و انگیزه ها مفاهیمی مربوط ولی متفاوت هستند و هر دو در رفتار افراد منعکس می شوند. علاوه بر این، هدف ها بیرون فرد قرار دارند که گاهی از آن ها به عنوان پاداش های «مورد انتظار» که انگیزه ها را به سوی خود معطوف می سازند، یاد می کنند. روانشناسان غالباً این هدف ها را داعیه یا مرگ می نامند (هرسی و بلانچارد، 1995).
2-4. تعریف انگیزهی تحصیلیمنظور از انگیزهی تحصیلی و عدم انگیزه در کسب و یادگیری، مجموعه مطالبی است که تحت عنوان درس در طول سال تحصیلی به دانش آموزان ارائه می شود. انگیزه ی تحصیلی یعنی انجام دادن یک عمل برای به دست آوردن نتیجه ی مطلوب . برتری در یک مهارت، یا گروهی از معلومات می‌باشد (شعاری نژاد، 1364).

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *