جدید - ارشددانلود

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید

نام و نام خانوادگی :
تاریخ و امضاء : معصومه اقرعی آهنگرانی فراهنی

*توجه: این فرم بایستی قبل از فهرست مطالب در پایان نامه صحافی شود.

فهرست
TOC o "1-3" h z u فصل اول مروری بر منابع PAGEREF _Toc403460759 h 11-مروری بر منابع ........................................................................................................................... PAGEREF _Toc403460761 h 21-1-ریز جلبک ها .......................................................................................................................... PAGEREF _Toc403460762 h 21-1-1-شرایط رشد ریز جلبک ها ................................................................................................. PAGEREF _Toc403460763 h 41-2-تاریخچه Chlorella Vulgaris .......................................................................................... PAGEREF _Toc403460764 h 51-3- خواص Chlorella Vulgaris ........................................................................................... PAGEREF _Toc403460765 h 61-4- رده بندی Chlorella ........................................................................................................... PAGEREF _Toc403460766 h 81-5- Chlorella Vulgaris و مطالعات زیست پزشکی .............................................................. PAGEREF _Toc403460767 h 81-6- روش های غربالگری، خالص سازی و شناسایی ریز جلبک ها ......................................... PAGEREF _Toc403460768 h 101-6-1- روشهای تهیه ریزجلبکها ................................................................................................. PAGEREF _Toc403460769 h 111-6-1-1-خریداری ازمراکز فروش ریزجلبکها ........................................................................... PAGEREF _Toc403460770 h 111-6-2-غربالگری ......................................................................................................................... PAGEREF _Toc403460771 h 121-6-2-1-غربالگری از خاستگاههای طبیعی ................................................................................ PAGEREF _Toc403460772 h 121-6-3- غنی سازی محیط کشت ................................................................................................. PAGEREF _Toc403460773 h 131-6-4- جداسازی مستقیم ........................................................................................................... PAGEREF _Toc403460774 h 141-6-5- تولید کشت خالص ........................................................................................................ PAGEREF _Toc403460775 h 151-6-6- شناسایی ریزجلبکهای جداشده ...................................................................................... PAGEREF _Toc403460776 h 181-6-6-1- شناسایی ریزجلبکها به کمک آنالیز مولکولی 18S rDN............................................. PAGEREF _Toc403460777 h 191-6-6-2- انجام عملیات BLAST جهت شناسایی سویه ریزجلبک ............................................ PAGEREF _Toc403460778 h 201-7- تکنیک های استخراج از جلبک ها .................................................................................... PAGEREF _Toc403460779 h 211-7-1- استخراج سیال فوق بحرانی ........................................................................................... PAGEREF _Toc403460780 h 251-7-2- استخراج مایع تحت فشار ............................................................................................... PAGEREF _Toc403460781 h 301-7-3- استخراج با آب داغ تحت فشار(PHWE) .................................................................... PAGEREF _Toc403460782 h 341-7-4- استخراج با کمک اولترا سوند (UAE) و استخراج با کمک مایکروویو (MAE)............ PAGEREF _Toc403460783 h 361-8- مهمترین ترکیبات فعال زیستی استخراج شده از جلبک ها ................................................. PAGEREF _Toc403460784 h 371-8-1- آنتی اکسیدان ها ............................................................................................................. PAGEREF _Toc403460785 h 371-8-2-فلاوونوییدها ................................................................................................................... PAGEREF _Toc403460786 h 391-8-2-1- بیوسنتز فلاوونوئیدها .................................................................................................. PAGEREF _Toc403460787 h 401-8-2-2- انواع فلاوونوئیدها ...................................................................................................... PAGEREF _Toc403460788 h 411-9- لیپیدها ................................................................................................................................. PAGEREF _Toc403460789 h 421-10- کربوهیدرات ها ................................................................................................................. PAGEREF _Toc403460790 h 441-11- پپتیدها و پروتیین ها ......................................................................................................... PAGEREF _Toc403460791 h 44فصل دوم مواد و روش ها PAGEREF _Toc403460792 h 462-2-آماده کردن محیط کشت BG-11 ....................................................................................... PAGEREF _Toc403460794 h 503-2- نحوه خشک کردن نمونه ها ................................................................................................ PAGEREF _Toc403460795 h 532-3- تهیه عصاره متانولی گیاهان ................................................................................................. PAGEREF _Toc403460796 h 532-4- تعیین فلاونوئید کل ............................................................................................................. PAGEREF _Toc403460797 h 54فصل سوم نتایج PAGEREF _Toc403460798 h 593-1- نتایج حاصل از سنجش فلاوونوئید کل ............................................................................... PAGEREF _Toc403460800 h 603-2- نتایج حاصل از سنجش فعالیت روبش رادیکال DPPH .................................................... PAGEREF _Toc403460801 h 623-3- نتایج حاصل از سنجش بتا کارتنوئید .................................................................................. PAGEREF _Toc403460802 h 633-4- نتایج حاصل از آنالیز آماری ................................................................................................ PAGEREF _Toc403460803 h 64بررسی نمودار ................................................................................................................................ PAGEREF _Toc403460804 h 723-4- تفسیر نتایج ........................................................................................................................ PAGEREF _Toc403460805 h 74فصل چهارم بحث نتیجه گیری و پیشنهادات PAGEREF _Toc403460806 h 76نتیجه گیری ................................................................................................................................... PAGEREF _Toc403460811 h 86پیشنهادات .....................................................................................................................................88فهرست منابع PAGEREF _Toc403460813 h 89منابع فارسی ..................................................................................................................................89منابع لاتین ..................................................................................................................................... PAGEREF _Toc403460816 h 91
جداول
جدول2-1- مواد تشکیل دهنده محیط کشت Chu...............................................................................48
جدول2-2- مواد تشکیل دهنده محیط کشت BG-11......................................................................... 51
جدول 3-1- نتایج حاصل از سنجش فلاوونوئید کل .......................................................................... 60
جدول3-2- نتایج حاصل از فعالیت روبش رادیکال DPPH .............................................................. 61
جدول3-3-جداول مربوط به آنالیز آماری t-test ................................................................................. 62
نمودارها
نمودار3-1- نمودار کوئرستین سنجش فلاوونوئید کل ....................................................................... 61
نمودار3-2- نمودار کوئرستین سنجش فعالیت روبش رادیکال DPPH ............................................. 62
نمودار3-3-میانگین فعالیت روبش رادیکال DPPH .......................................................................... 63

متن کامل در سایت امید فایل 

نمودار3-4- میانگین جذب آنتی اکسیدان ........................................................................................... 72
نمودار3-5- میانگین جذب روبش رادیکال DPPH........................................................................... 73
اشکال
تصویر 1-1- شکل شماتیک برای استخراج سیال فوق بحرانی ......................................................... 30
تصویر1-2- شکل شماتیک برای استخراج با مایع تحت فشار........................................................... 33
تصویر 1-3- دستگاه تابش اولترا سونیک/مایکرویو ........................................................................... 36

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *