*106

-220345251269500
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان واعتقاد به اینکه عالم محضر خداوند است وهمواره ناظر بر اعمال انسان وبه منظور پاس داشت مقام بلند دانش پژوهش ونظر به اهمیت جایگاه ودانشگاه در اعتلای فرهنگ وتمدن بشری ما دانشجویان واعضای هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم.
اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده واز آن تخطی نکنیم:
1-اصل برائت:التزام به برائت جویی ازهرگونه رفتار غیر حرفه ای واعلام موضوع نسبت به کسانی که حوزه علم وپژوهش را به شائب های غیر علمی می پالایند.
2-اصل رعایت انصاف وامانت:تعهد به اجتناب از هر گونه جانب داری غیر علمی وحفاظت از اموال تجهیزات ومنابع در اختیار.
3-اصل ترویج:تعهد به رواج دانش واشاعه نتایج تحقیقات وانتقال آنبه همکاران علمی ودانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
4-اصل احترام:تعهد به رعایت حریم ها وحرمت ها در انجام تحقیقات ورعایت جانب نقد وخودداری از هرگونه حرمت شکنی.
5-اصل رعایت حقوق:التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران وپژوهیدگان (انسان حیوان ونبات) وسایر صاحبان حق.
6-اصل راز داری:تعهد به صیانت از اسرار واطلاعات محرمانه افراد سازمان ها وکشورهاوکلیه افراد ونهادهای مرتبط با تحقیق.
7-اصل حقیقت جویی:تلاش در راستای پی جویی حقیقت ووفاداری به آن ودوری از هر گونه پنهان سازی حقیقت.
8-اصل مالکیت مادی ومعنوی:تعهد به رعایت کامل حقوق مادی ومعنوی دانشگاه وکلیه همکاران پژوهش.
9-اصل منافع ملی:تعهد به رعایت مصالح ملی ودر نظر داشتن پیشبرد وتوسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
امضاء پژوهشگر:
2439670-78867000
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکزی
دانشکده اقتصاد و حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )
رشته:حسابداری
گرایش : حسابداری
عنوان :
اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره های قبل بر رفتار نامتقارن هزینه ها
استاد راهنما :
دکتر آزیتا جهانشاد
استاد مشاور :
دکتر علی نعمتی
پژوهشگر :
لیلا معتمدی لموکی
زمستان 1392

تقدیم به پدر و مادر عزیزم:
ناتوان شدند تا من به توانایی برسم، موهایشان سپید شد تا من در اجتماع رو سپید شوم و عاشقانه سوختند تا روشنگر راهم باشند و گرمابخش وجودم.
تقدیم به همسر و فرزند عزیزم : به پاس مهربانی هایشان تا بنگارم.
تقدیم به گنجینه های محبت : خواهر و برادران عزیزم .
تشکر و قدردانی :
سپاس مر خدای را جل و جلاله که آثار قدرت او بر چهره روز روشن و نمایان و انوار حکمت او در دل شب تار درخشان. آفریدگاری که خویشتن را برما شناساند و درهای دانش را بر ما گشود و عمر و فرصتی عطا فرمود تا بندهحقیر خویش را در راه علم و معرفت بیازماید.
پژوهش حاضر ثمره تلاش و تدبیر دلسوزانه اساتید و صاحبنظران متعددی است که با صرف گوهر گرانبهای زمان مرا در گردآوری و تنظیم آن یاری نمودند که جای دارد از زحمات استاد بزرگوار سرکار خانم دکتر آزیتا جهانشاد که وقت متعلق به خانواده خود را در این راه صرف نمودند قدردانی نمایم.
اززحمات استاد گرامی جناب آقای علی نعمتی که زحمت مشاوره این اثر را پذیرفتند نهایت سپاس را دارم.
همچنین از زحمات سرکار خانم دکتر زهرا پورزمانی که با مهربانی هر چه بیشتر قضاوت این اثر را به عهده گرفتند قدر دانم.
در پایان از زحمات همسرو فرزند عزیزم که با مهربانی هر چه بیشتر بنده را در راستای خلق این اثر یاری رسانده اند و همچنین از تمامی عزیزانی که بنده را از دانش خویش به فیض رسانده اند سپاسگزارم.
تعهد نامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد
اینجانب لیلا معتمدی لموکی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به شماره دانشجویی 891252128 در رشته حسابداری که در تاریخ 30/11/1392از پایان نامه خود تحت عنوان : اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره های قبل بر رفتار نامتقارن هزینه ها با کسب نمره 18 و درجه بسیار خوب دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه ،کتاب ،مقاله و…) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط و رویه های موجود ، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده ام.
این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح ،پایین تر یا بالاتر )در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت ازتحصیل ، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب،
ثبت اختراع و …. از این پایان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشی از آن را بپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی :
تاریخ و امضاء :

233045-15557500
بسمه تعالی
در تاریخ :30/11/1392
دانشجوی کارشناسی ارشد خانم لیلا معتمدی لموکی از پایان نامه خود دفاع نموده و با نمره 18 بحروف هجده و با درجه بسیار خوب مورد تصویب قرار گرفت .
امضاء استاد راهنما :
بسمه تعالی
دانشکده اقتصاد و حسابداری
-34226514414400
(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه تهیه شده است»
نام واحد دانشگاهی: تهران مرکزی کد واحد: 101 کد شناسایی پایان‌نامه: 10121301921024
عنوان پایان‌نامه: اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره قبل بر رفتار نامتقارن هزینه ها
نام و نام خانوادگی دانشجو: لیلا معتمدی لموکی
شماره دانشجوئی: 891252128
رشته تحصیلی:حسابداری تاریخ شروع پایان‌نامه: نیمسال اول 91-92
تاریخ اتمام پایان‌نامه:30/11/1392
استاد / استادان راهنما: دکتر آزیتا جهانشاد
استاد/استادان مشاور:دکتر علی نعمتی
چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): تحقیقات اخیر درباره رفتار هزینه بیان می کنندکه اگر اندازه افزایش هزینه ها در زمان افزایش فعالیت ها، بیشتراز اندازه کاهش آنها در زمان کاهش فعالیت ها به همان میزان باشد، هزینه ها، چسبنده نامیده می شوند . در این پژوهش به بررسی اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره قبل بر رفتار نامتقارن هزینه ها با توجه به انتظارات خوش بینانه مدیریت نسب به فروش آتی و انگیزه مدیریت سود می پردازیم. در این تحقیق تعداد 193 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در طول سال های 1387 الی 1391 به طور تجربی و با بهره گیری از روش رگرسیون داده های پانل مورد بررسی قرار می دهیم.
شواهد تجربی بدست آمده از آزمون فرضیات حاکی از این است که در میان شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران تغییرات فروش اثر نامتقارنی بر رفتار هزینه ها دارد. با این وجود نتایج نشان می‌دهد که دیدگاه مثبت مدیران نسبت به فروش آتی اثر معنی داری بر رفتار نامتقارن هزینه ها ندارد. همچنین یافته‌ها مؤید آن است که انگیزه مدیریت سود اثر معنی داری بر کاهش چسبندگی هزینه ها هم در زمانی که فروش دوره قبل افزایش می یابد و هم در زمانی که فروش دوره قبل کاهش می یابد ندارد.
کلمات کلیدی: انتظارات خوشبینانه مدیران، چسبندگی هزینه، ضد چسبندگی هزینه، رفتار هزینه
19145255969000 مناسب است
19380207112000نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه تاریخ و امضاء:
18859504000500 مناسب نیست
فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC o “1-3” h z u فصل اول: کلیات تحقیق PAGEREF _Toc421314381 h 11-1مقدمه PAGEREF _Toc421314383 h 21-2 بیان مساله تحقیق PAGEREF _Toc421314384 h 31-3 ضرورت انجام تحقیق PAGEREF _Toc421314385 h 41-4 هدفهای تحقیق PAGEREF _Toc421314386 h 51-5 فرضیه های تحقیق PAGEREF _Toc421314387 h 51-6 مدل پایه چسبندگی PAGEREF _Toc421314388 h 51-7 تبیین فرضیه های تحقیق PAGEREF _Toc421314389 h 61-8- روش تحقیق PAGEREF _Toc421314390 h 91-9- قلمرو تحقیق PAGEREF _Toc421314391 h 91-10- برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری PAGEREF _Toc421314392 h 101-11- روش گرد آوری اطلاعات PAGEREF _Toc421314393 h 101-12- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات PAGEREF _Toc421314394 h 101-13- متغیرها و واژه های کلیدی PAGEREF _Toc421314395 h 111-14- ساختار پایان‌نامه PAGEREF _Toc421314396 h 12فصل دوم: الف) مبانی نظری، ب) پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc421314397 h 132-1- مقدمه PAGEREF _Toc421314400 h 142-2 – پیش بینی فروش PAGEREF _Toc421314401 h 142-2-1- اهمیت و تعریف پیش بینی فروش PAGEREF _Toc421314402 h 142 -2 -2 – روش های پیش بینی فروش PAGEREF _Toc421314403 h 182- 3 – مدیریت سود PAGEREF _Toc421314404 h 182 -3 -1- تعریف مدیریت سود PAGEREF _Toc421314405 h 182-3-2 – انگیزه های مدیریت سود PAGEREF _Toc421314406 h 202-4- فرضیه تصمیمات سنجیده مدیران PAGEREF _Toc421314407 h 242-5 – تأثیر پیش بینی مدیریت بر چسبندگی هزینه ها PAGEREF _Toc421314408 h 252-6- تصمیمگیری و کنترل PAGEREF _Toc421314409 h 262-7- طراحی و استفاده از سیستمهای هزینه یابی PAGEREF _Toc421314411 h 282-8- تعریف هزینه PAGEREF _Toc421314412 h 292-8-1- ماهیت هزینه ها PAGEREF _Toc421314413 h 302-8-2- طبقه بندی کلی هزینه ها PAGEREF _Toc421314414 h 302-8-3- هزینه های تولیدی PAGEREF _Toc421314415 h 312-8-4- هزینه غیر تولید PAGEREF _Toc421314416 h 312-8-5- تغییر ساختار هزینه ها در طول زمان PAGEREF _Toc421314418 h 322-8-6- محرک های هزینه PAGEREF _Toc421314419 h 332-9- رفتار هزینه PAGEREF _Toc421314420 h 332-9-1- مفروضات اصلی الگوی رفتار هزینه PAGEREF _Toc421314421 h 342-9-2 – انواع دیدگاه ها درباره رفتار هزینه PAGEREF _Toc421314422 h 352-10-مبانی نظری چسبندگی هزینه ها PAGEREF _Toc421314423 h 362-10-1- چسبندگی هزینه ها PAGEREF _Toc421314424 h 362-10-2- اهمیت در کاهش چسبندگی هزینه PAGEREF _Toc421314426 h 382-10-3- تاثیر چسبندگی هزینه بر پیشبینی تحلیلگران PAGEREF _Toc421314427 h 382-10-4- اهمیت چسبندگی هزینه ها برای سرمایه گذاران PAGEREF _Toc421314428 h 392-10-5- اهمیت چسبندگی هزینه در روشهای تحلیل حسابرسی PAGEREF _Toc421314429 h 402-10-6- دلایل چسبندگی هزینه ها PAGEREF _Toc421314430 h 402-10-7- عوامل موثر بر چسبندگی هزینه PAGEREF _Toc421314431 h 412-11 – پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc421314432 h 422-11-1- تحقیق خارجی PAGEREF _Toc421314433 h 422-11-2- تحقیق های داخلی PAGEREF _Toc421314434 h 49فصل سوم: روش شناسی تحقیق PAGEREF _Toc421314435 h 523-1 مقدمه PAGEREF _Toc421314437 h 533-2 روش تحقیق PAGEREF _Toc421314438 h 543-3 قلمرو تحقیق PAGEREF _Toc421314439 h 553-4 جامعه و نمونه آماری تحقیق PAGEREF _Toc421314440 h 553-5 ابزار جمع آوری داده های تحقیق PAGEREF _Toc421314443 h 583-6 فرضیه های تحقیق PAGEREF _Toc421314444 h 583-7 مدل ها و متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc421314445 h 593-8 روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات PAGEREF _Toc421314446 h 613-8-1 روش داده های پانل PAGEREF _Toc421314447 h 613-8-2 روش اثراث ثابت PAGEREF _Toc421314448 h 633-8-3 روش اثرات تصادفی PAGEREF _Toc421314449 h 633-8-4 آزمون چاو یا F لیمر PAGEREF _Toc421314450 h 643-8-5 آزمون هاسمن PAGEREF _Toc421314451 h 653-8-6 آزمون معنی دار بودن مدل PAGEREF _Toc421314452 h 663-8-7 آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc421314453 h 673-8-8 آزمون های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی PAGEREF _Toc421314454 h 673-8-9 فرض نرمال بودن متغیرها و باقیمانده ها PAGEREF _Toc421314455 h 683-8-10 فرض عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل PAGEREF _Toc421314456 h 683-8-11 فرض مستقل بودن باقیمانده ها PAGEREF _Toc421314457 h 693-8-12 فرض همسانی واریانس باقیمانده ها PAGEREF _Toc421314458 h 693-8-13 تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها PAGEREF _Toc421314459 h 71فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها PAGEREF _Toc421314460 h 724-1 مقدمه PAGEREF _Toc421314462 h 734-2 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc421314463 h 734-3 آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق PAGEREF _Toc421314467 h 764-4 بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc421314470 h 784-5 بررسی همخطی بین متغیرهای مستقل تحقیق PAGEREF _Toc421314472 h 794-6 نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق PAGEREF _Toc421314473 h 804-6-1 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق PAGEREF _Toc421314474 h 804-6-2 نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق PAGEREF _Toc421314478 h 834-6-3 نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم تحقیق PAGEREF _Toc421314482 h 874-7 خلاصه فصل PAGEREF _Toc421314486 h 91فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و پیشنهادات PAGEREF _Toc421314487 h 925-1- مقدمه PAGEREF _Toc421314489 h 935-2- نتایج آزمون فرضیه ها PAGEREF _Toc421314490 h 945-2-1 نتایج فرضیه اول PAGEREF _Toc421314491 h 945-2-2 نتایج فرضیه دوم PAGEREF _Toc421314492 h 955-2-3 نتایج فرضیه سوم PAGEREF _Toc421314493 h 955-3 بحث ونتیجه گیری کلی PAGEREF _Toc421314494 h 965-4 بررسی تطبیقی یافته های تحقیق PAGEREF _Toc421314495 h 975-5 پیشنهادها PAGEREF _Toc421314496 h 985-5-1 پیشنهادات منتج از نتایج تحقیق PAGEREF _Toc421314497 h 985-5-2 پیشنهادات برای تحقیق های آتی PAGEREF _Toc421314498 h 98منابع و مآخذ PAGEREF _Toc421314499 h 99پیوست ها PAGEREF _Toc421314500 h 102
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1) روند انتخاب نمونه آماری پژوهش PAGEREF _Toc421314441 h 56جدول 3-2) توزیع فراوانی شرکت های نمونه بر حسب صنعت PAGEREF _Toc421314442 h 57جدول 4-1) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc421314464 h 74جدول 4-2) نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق PAGEREF _Toc421314468 h 76جدول 4-3) نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی PAGEREF _Toc421314469 h 77جدول 4-4) ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc421314471 h 78جدول 4-5) نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل (1) تحقیق PAGEREF _Toc421314475 h 81جدول 4-6) نتایج برآورد مدل (1) تحقیق PAGEREF _Toc421314476 h 81جدول 4-7) نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل (2) تحقیق PAGEREF _Toc421314479 h 84جدول 4-8) نتایج برآورد مدل (2) تحقیق PAGEREF _Toc421314480 h 85جدول 4-9) نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل (3) تحقیق PAGEREF _Toc421314483 h 88جدول 4-10) نتایج برآورد مدل (3) تحقیق PAGEREF _Toc421314484 h 89فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1) روند متوسط لگاریتم طبیعی هزینه های اداری، عمومی و فروش و هزین های عملیاتی PAGEREF _Toc421314465 h 75نمودار 4-2) متوسط روند سالانه لگاریتم طبیعی تغییرات فروش و اختلاف فروش های پیش بینی شده و فروش های واقعی PAGEREF _Toc421314466 h 75نمودار 4-3) توزیع فراوانی باقیمانده های مدل (1) تحقیق PAGEREF _Toc421314477 h 82نمودار 4-4) توزیع فراوانی باقیمانده های مدل (2) تحقیق PAGEREF _Toc421314481 h 86نمودار 4-5) توزیع فراوانی باقیمانده های مدل (3) تحقیق PAGEREF _Toc421314485 h 90فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 2-1 مهمترین اجزاء سیستم کنترل بصورت متوالی…………………………………………………….. PAGEREF _Toc421314410 h 27شکل 2-2 طبقبندی کلی هزینه………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc421314417 h 32شکل 2-3 عدم تقارن هزینه ها……………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc421314425 h 38فصل اول:کلیات تحقیق1-1مقدمهآگاهی از چگونگی رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت و یا سطح فروش از اطلاعات مهم برای تصمیم گیری مدیران درخصوص برنامه ریزی و بودجه بندی، قیمت گذاری محصولات، تعیین نقطه سربه سر و سایر موارد مدیریتی است) نمازی و دوانی پور 1389).
در مرحله برنامه ریزی مدیران به اطلاعات مربوط به هزینه ها جهت پیش بینی هزینه های آتی نیاز دارند. با توجه به آن که تغییرات هزینه های آتی را می توان در ارتباط با تغییرات درآمد فروش تعیین کرد با مشخص شدن این ارتباط می توان میزان هزینه ها را با توجه به ارتباط آنها با درآمد فروش پیش بینی کرد. بنابراین تحلیل ارتباط درآمد فروش با هزینه های یک شرکت ضروری به نظر می رسد.
در مدل های سنتی رفتار هزینه ها در حسابداری مدیریت، هزینه های متغیر نسبت به تغییرات حجم فعالیت به طور متناسب افزایش یا کاهش می یابند؛ به این معنا که بزرگی تغییرات در هزینه ها تنها به بزرگی تغییرات در حجم فعالیت وابسته است و جهت تغییرات )افزایش یا کاهش ( در حجم فعالیت تأثیری روی بزرگی تغییرات در هزینه ها ندارد. اما نتایج پژوهش های برخی از پژوهشگران در سالهای اخیر بیانگر آن است که میزان افزایش در هزینه ها هنگام افزایش در سطح فعالیت، بیشتر از میزان کاهش در هزینه ها هنگام کاهش درحجم فعالیت است. چنین رفتار هزینه ها را “چسبندگی هزینه ها ” می نامیم. چسبندگی هزینه ها یکی از ویژگیهای رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت است و بیانگر آن است که بزرگی افزایش در هزینه ها هنگام افزایش سطح فعالیت، بیشتر از بزرگی کاهش هزینه ها در هنگام کاهش در سطح فعالیت است.
بنابراین در پژوهش حاضر ” اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره قبل بر رفتار نا متقارن هزینه ها ” مورد بررسی قرار می گیرد.
در این فصل به کلیات تحقیق می پردازیم. بدین منظور پس از بیان مسئله و ضرورت و دلایل توجیهی تحقیق، اهداف تحقیق و فرضیه ها بیان می شوند. سپس به ترتیب: مدل , روش ,جامعه آماری , روش گردآوری اطلاعات , روش تجزیه و تحلیل اطلاعات , قلمرو و تعریف متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. و در انتهای این فصل، ساختار تحقیق آورده می شود.
1-2 بیان مساله تحقیق :
آگاهی از چگونگی رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت و یا سطح فروش از اطلاعات مهم حسابداری بهای تمام شده و حسابداری مدیریت برای تصمیم گیری مدیران درخصوص برنامه ریزی و بودجه بندی، قیمت گذاری محصولات، تعیین نقطه سربه سر و سایر موارد مدیریتی است.
در مدل سنتی رفتار هزینه، هزینه ها متناسب با تغییر محرک هزینه تغییر می کند یعنی میزان تغییر هزینه ها به میزان تغییر در سطح فعالیت بستگی دارد، نه به جهت تغییر . اما هزینه ها در واقع نشان دهنده مصرف منابع هستند و منابع نیز به منظور انجام فعالیت های گوناگون فراهم می شوند. چون فعالیتها در راستای تولید کالاها و خدمات صورت می گیرد، منابع بر مبنای انتظارات از تقاضا تحصیل می شوند و به همین دلیل، هزینه ها از تقاضای واقعی تبعیت نمی کنند. تحقیقات قبلی نیز نشان می دهد که شدت کاهش هزینه ها بر اثر کاهش حجم فعالیت، کمتر از شدت افزایش هزینه ها بر اثر افزایش حجم فعالیت ها است. به این نوع رفتار هزینه ها ،” رفتار چسبنده ” گفته می شود.
زمانی که مدیران با کاهش فروش مواجه می شوند، ممکن است این وضعیت را موقعیتی تصور کرده و انتظار بازگشت فروش به حالت اولیه را داشته باشند. از این رو ، برخی از مدیران در دوره هایی که فروش ، روند نزولی دارد ، منابع لازم برای انجام فعالیتهای عملیاتی را کاهش نمی دهند . این رفتار از آنجا قابل توجیه است که حفظ منابع ، موجب کاهش هزینه ها در بلند مدت می شود ،زیرا در صورت کاهش منابع در واکنش به کاهش فروش ، اگر فروش در دوره های آتی افزایش یابد ، هزینه هایی بابت تحصیل مجدد همان منابع به شرکت تحمیل می شود .از این رو ، مدیران برای کاهش هزینه ها و در نتیجه افزایش سود شرکت ها در بلند مدت اقدام به حفظ منابع می کنند (کردستانی و مرتضوی 1391).
یکی از اهم وظایف مدیریت ،کنترل عملیات و امور مالی سازمان است .مدیران باید اطلاعات خوبی برای تصمیم گیری داشته باشند تا با استفاده از توانایی های رهبری خود نیرو های شرکت را به اجرای این تصمیمات تشویق نمایند . آنها می توانند با توجه به حساسیت تغییرات هزینه به کاهش فروش ، سهم هزینه های چسبنده از کل هزینه ها را ارزیابی کرده و در صورت لزوم با تجدید نظر در قرارداد های شرکت ، حساسیت هزینه ها نسبت به حجم فروش را افزایش دهند و از این طریق موجب کاهش هزینه های تعدیل منابع شوند.
در این تحقیق چگونگی اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره قبل بر رفتار نامتقارن هزینه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را برای دوه 5 ساله مورد بررسی قرار می گیرد و برای این منظور تاثیر انتظارات خوش بینانه مدیران نسبت به فروش های آتی و انگیزه مدیریت سود را نیز مورد بررسی قرار می دهیم.
1-3 ضرورت انجام تحقیق :آگاهی از چگونگی رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت و یا سطح فروش از اطلاعات مهم برای تصمیم گیری مدیران در خصوص برنامه ریزی و بودجه بندی، قیمت گذاری محصولات، تعیین نقطه سربه سر و سایر موارد مدیریتی است و برخلاف روش سنتی، در تجزیه و تحلیل های بنیادی باید رفتار چسبنده هزینه ها را نیز برای تصمیم گیری بکار ببریم.
اهمیت این تحقیق از آن جهت می باشد که ما قصد داریم چگونگی اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره قبل را بر رفتار نامتقارن هزینه ها با توجه به انتظارات خوشبینانه مدیران نسبت به فروش آتی و انگیزه مدیریت سود مورد بررسی قرار دهیم تا نتایج تحقیق بتواند برای سرمایه‌گذارانی که از پیش‌بینی سود برای ارزش دهی به شرکت‌ها استفاده می‌کنند، سودمند باشد و آگاهی از نتایج این تحقیق، در ارزیابی دقیق تر عملکرد مالی، پیش بینی سودآوری شرکت ها و تصمیم گیری دقیق تر مدیران حائز اهمیت می باشد.
1-4 هدفهای تحقیق :در این تحقیق، با توجه به اینکه حیطه مطالعه و بررسی رفتار چسبندگی هزینه را بیشتر توضیح و بسط می‌دهیم ، برآنیم تا اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره قبل بر رفتار نامتقارن هزینه ها با توجه به انتظارات خوشبینانه مدیران و انگیزه مدیریت سود مورد بررسی قرار دهیم. بررسی این موضوع در درک این مطلب به ما کمک می‌کند که تحلیل‌گران چگونه از اطلاعات عمومی و گزارش‌های جامع در زمینه مالی برای تشخیص رفتار هزینه استفاده می‌کنند.
1-5 فرضیه های تحقیق:فرضیه 1- به دنبال افزایش در فروش دوره قبل نسبت به کاهش فروش در دوره قبل ، با همان مقدار افزایش فروش در دوره جاری هزینه ها به مقدار بیشتری افزایش خواهند یافت.
فرضیه 2- زمانی که مدیران نسبت به فروش در آینده نظر خوش بینانه تری دارند چسبندگی در دوره جاری در صورت افزایش فروش در دوره قبل افزایش می یابد و ضد چسبندگی در دوره جاری در صورت کاهش فروش دوره قبل کاهش می یابد.
فرضیه 3- کاهش در چسبندگی هزینه ها ناشی از انگیزه مدیریت سود، زمانی که فروش دوره قبل افزایش می یابد نسبت به زمانیکه فروش دوره قبل کاهش می یابد کمتر است.
1-6 مدل پایه چسبندگی:
با استفاده از مدل زیر که توسط آندرسون و بنکر و جاناکیرامان در سال 2003 (مدلABJ) ارایه شده است و پژوهشگران دیگر نیز آن را به کار گرفته اند می توان چگونگی رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فروش را در دوره های افزایش و کاهش درآمد به طور جداگانه ارزیابی کرد. چنین رفتار هزینه ها را “چسبندگی هزینه ها ” می نامیم.
مدلABJ :
ΔlnSGAi,t = β0 + β1 ΔlnSalesi,t +β2 Di,t ΔlnSalesi,t + ε i,t
ΔlnSGAi,t :لگاریتم تغییرات هزینه های اداری، عمومی و فروش شرکت i در سال t
Salesi,t :خالص فروش شرکت i در سال t
ΔlnSalesi,t : لگاریتمی که درصد تغییرات درآمد فروش شرکتi را در سال t نشان می دهد.
ε i,t : مقدار خطا
Di,t : اگر Sales t < Sales t-1مقدار آن برابر 1 و در غیر اینصورت برابر صفر است. چون ارزش متغیر Di,t در زمان افزایش درآمد صفر است؛ بنابراین ضریب β1درصد افزا یش در هزینه های اداری، عمومی و فروش را در نتیجه 1% افزایش در درآمد فروش نشان می دهد همچنین از آنجا که ضریب متغیر Di,t در هنگامی که درآمد کاهش می یابد، برابر 1 است؛ بنابراین مجموع ضرایب β2 + β1 بیانگر درصد کاهش در هزینه های اداری، عمومی و فروش در نتیجه 1% کاهش در درآمد فروش است. اگر هزینه های اداری، عمومی و فروش چسبنده باشند، باید درصد افزایش در هزینه ها در دوره های افزایش درآمد بیشتر از درصد کاهش هزینه ها در دوره های کاهش درآمد باشد. به عبارت دیگر باید o< β1و 0 > β2باشد.
1-7 تبیین فرضیه های تحقیق:جهت آزمون فرضیه اول از مدل زیر استفاده می شود:
“به دنبال افزایش در فروش دوره قبل نسبت به کاهش فروش در دوره قبل ، با همان مقدار افزایش فروش در دوره جاری هزینه ها به مقدار بیشتری افزایش خواهند یافت.”
ΔlnSGAi,t = β0 + β1 PIncr Ii,t-1 ΔlnSalesi,t + β2 PIncr Ii,t-1 Di,t ΔlnSalesi,t
+ β1 PDecr Di,t-1 ΔlnSalesi,t + β2 PDecr Di,t-1 Di,t ΔlnSalesi,t + ε i,t
Ii,t-1 : متغیر مجازی افزایش فروش در دوره قبل است . اگر فروش در سال t-1 نسبت به سال t-2 افزایش یابد برابر یک است، در غیر اینصورت برابر صفر است.
Di,t : متغیر مجازی کاهش فروش می باشد . اگر درآمد فروش شرکت i در سال t کاهش یابد برابر 1 است .
در آزمون فرضیه اول با استفاده از مدل فوق ، ضرایب PIncr β1 و β1 PDecr مورد بررسی قرار می گیرد در صورتی که β1PIncr > PDecr β1 با شد فرضیه ما مورد قبول است و در غیر اینصورت رد خواهد شد.
جهت آزمون فرضیه دوم از مدل زیر استفاده می شود:
“زمانی که مدیران نسبت به فروش در آینده نظر خوش بینانه تری دارند چسبندگی در دوره جاری در صورت افزایش فروش در دوره قبل افزایش می یابد و ضد چسبندگی در دوره جاری در صورت کاهش فروش دوره قبل کاهش می یابد.”
ΔlnSGAi,t = β0 + β1 PIncr Ii,t-1 ΔlnSalesi,t + β2 PIncr Ii,t-1 Di,t ΔlnSalesi,t+
+ δ1 PIncr Ii,t-1 ΔlnSalesi,t ΔORDi,t + δ2 PIncr Ii,t-1 Di,t ΔlnSalesi,t ΔORDi,t +
+ λ1 PIncr Ii,t-1 ΔlnSalesi,t ΔGDPt + λ2 PIncr Ii,t-1 Di,t ΔlnSalesi,t ΔGDPt +
+ β1 PDecr Di,t-1 ΔlnSalesi,t + β2 PDecr Di,t-1 Di,t ΔlnSalesi,t +
+ δ1 PDecr Di,t-1 ΔlnSalesi,t ΔORDi,t + δ2 PDecr Di,t-1 Di,t ΔlnSalesi,t ΔORDi,t +
+ λ1 PDecr Di,t-1 ΔlnSalesi,t ΔGDPt + λ2 PDecr Di,t-1 Di,t ΔlnSalesi,t ΔGDPt +
+ β3 ΔlnSalesi,t ASINTi,t + β4 ΔlnSalesi,t EMPINTi,t + ε i,t
ΔORDi,t : اختلاف بین پیش بینی فروش سال t با فروش واقعی t
ΔGDPt : نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال t
ASINTi,t : کثرت دارایی که با لگاریتم نسبت کل دارایی ها به فروش بدست می آید .
EMPINTi,t : کثرت کارکنان که با لگاریتم نسبت تعداد کارکنان به فروش محاسبه می شود.
در این مدل هر چه اختلاف بین پیش بینی فروش سال t با فروش واقعی t و رشد تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد ، نشان دهنده انتظارات خوشبینانه بالاتری برای فروش در آینده است.
در آزمون فرضیه دوم در صورتی ضرایب δ 2 PIncr و PDecr δ 2 برای اختلاف بین پیش بینی فروش سال t با فروش واقعی t و ضرایب λ2 PIncr و λ2 PDecr برای رشد تولید ناخالص داخلی منفی باشند فرضیه ما مورد قبول است و در غیر اینصورت رد می شود.
جهت آزمون فرضیه سوم از مدل زیر استفاده می شود:
“کاهش در چسبندگی هزینه ها ناشی از انگیزه مدیریت سود، زمانی که فروش دوره قبل افزایش می یابد نسبت به زمانیکه فروش دوره قبل کاهش می یابد کمتر است.”
ΔlnOPCOSTi,t = β0 + β1 PIncr Ii,t-1 ΔlnSalesi,t + β2 PIncr Ii,t-1 Di,t ΔlnSalesi,t +
+ β1 PDecr Di,t-1 ΔlnSalesi,t + β2 PDecr Di,t-1 Di,t ΔlnSalesi,t+ + δ1 PIncr Ii,t-1 ΔlnSalesi,t AVOIDi,t + δ 2 PIncr Ii,t-1 Di,t ΔlnSalesi,t AVOIDi,t +
+ δ1 PDecr Di,t-1 ΔlnSalesi,t AVOIDi,t + δ2 PDecr Di,t-1 Di,t ΔlnSalesi,t AVOIDi,t + ε i,t
ΔlnOPCOSTi,t : لگاریت تغییرات در هزینه های عملیاتی که با فروش منهای درآمد عملیاتی پس از کسر استهلاک محاسبه می شود
AVOIDi,t : برابر 1 است اگر شرکت i انگیزه قوی برای جلوگیری از زیان در سال t داشته باشد .برای این متغیر شرکتهایی با انگیزه جلوگیری از زیان در نظر گرفته می شوند اگر سود در سال t بین 0 و 01/0 ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در پایان سال t-1 باشد.
با استفاده از این مدل جهت آزمون فرضیه سوم در صورتی که δ2 PDecr >0 و PIncr δ2>0 باشد فرضیه موردقبول است و در غیر اینصورت رد می شود.
1-8- روش تحقیق :این تحقیق بر اساس هدف، از نوع کاربردی می باشد و از لحاظ ماهیت، توصیفی است. با توجه به اینکه این تحقیق جهت کسب اطلاع از وجود رابطه میان متغیرها انجام میپذیرد، روش آن از نوع تحقیق همبستگی می باشد و روش شناسی آن پس رویدادی است که از اطلاعات گذشته استفاده می شود.
1-9- قلمرو تحقیق:یکی از مباحث مهم در هر تحقیق که برای ممانعت از وارد شدن به حوزه‌هایی غیرمرتبط با موضوع تحقیق و همچنین خارج شدن از محدوده‌ی زمانی و مکانی، باید مد نظر محقق قرار گیرد، قلمرو تحقیق می‌باشد. قلمرو این تحقیق، که به بررسی اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره قبل را بر رفتار نامتقارن هزینه ها با توجه به انتظارات خوشبینانه مدیران نسبت به فروش آتی و انگیزه مدیریت سود می پردازد شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است به سه بخش تقسیم شده است که عبارتند از:
قلمرو زمانی:
محدوده‌ی زمانی تحقیق، اطلاعات مالی مربوط به عملکرد سال‌های مالی 1387 الی 1391 شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
قلمرو موضوعی:
به بررسی اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره قبل را بر رفتار نامتقارن هزینه ها با توجه به انتظارات خوشبینانه مدیران نسبت به فروش آتی و انگیزه مدیریت سود می پردازد شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
قلمرو مکانی:
قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
1-10- برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری:در این تحقیق با توجه به ماهیت تحقیق بر آن هستیم تا شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران که حائز شرایط ذیل باشند را مورد بررسی قرار دهیم:
شرکت قبل از سال 1387 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
شرکت تا پایان سال 1391 در بورس فعال باشد.
شرکت طی سال های 1387 تا 1391 تغییر سال مالی نداده باشد و سال مالی شرکت به پایان اسفند ماه منتهی شود.
شرکت در گروه شرکت های سرمایه گذاری، هلدینگ یا واسطه گری های مالی نباشد.
اطلاعات مورد نیاز شرکت در دسترس باشد.
1-11- روش گرد آوری اطلاعات :در این تحقیق برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده می شود. در بخش کتابخانه ای، مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق عمدتاً از مقالات اخذ شده از اینترنت و کتاب ها، پایان نامه ها و مجلات تخصصی فارسی و لاتین که در دسترس می باشند جمع آوری می شود. در بخش میدانی به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار هایی که در زمینه شرکت های بورسی اطلاعاتی ارائه می نماید استفاده می شود.
1-12- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :در این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده کلیه اطلاعات مورد نیاز وارد نرم افزار Excel شده ، سپس اطلاعات وارد نرم افزار SPSSو Eviews شده و مورد آزمون و تحلیل قرار خواهد گرفت.
1-13- متغیرها و واژه های کلیدی :تولید ناخالص داخلی : تولید ناخالص داخلی یا GDP یکی از مقیاس‌های اندازهی اقتصاد است. تولید ناخالص داخلی در برگیرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک دوران معین، معمولاً یک سال، در یک کشور تولید می‌شود.
در این تعریف منظور از کالاها و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیر تولید قرار گرفته‌اند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی‌شوند روش های مختلفی برای محاسبه تولید ناخالص ملی وجود دارد. محاسبه مجموع ارزش افزوده، محاسبه با نگرش مصرف و محاسبه با نگرش درآمد، سه روش متداول انجام این کار هستند.
چسبندگی هزینه : یعنی با افزایش درآمد فروش، هزینه با سرعت بیشتری افزایش می یابد نسبت به زمانی که با کاهش درآمد فروش (معادل افزایش درآمد فروش) کاهش می یابد . به طور مثال اگر درآمد فروش %10 افزایش یابد هزینه %8 افزایش می یابد اما اگر درآمد فروش %10 کاهش یابد (معادل میزان افزایش ) هزینه %6 کاهش می یابد، در چنین وضعیتی هزینه مورد نظر چسبنده خواهد بود.
ضد چسبندگی هزینه ها: یعنی با کاهش درآمد فروش، هزینه با سرعت بیشتری کاهش می یابد نسبت به زمانی که با افزایش درآمد فروش افزایش می یابد . به طور مثال اگر درآمد فروش %10 افزایش یابد هزینه %8 افزایش می یابد اما اگر درآمد فروش %10 کاهش یابد (معادل میزان افزایش ) هزینه %9 کاهش می یابد، در چنین وضعیتی هزینه مورد نظر ضد چسبنده خواهد بود.
1-14- ساختار پایان‌نامه:این تحقیق در پنج فصل ارائه شده است.
فصل اول به کلیات تحقیق، شامل مقدمه، بیان مسئله، بیان ضرورت و اهمیت موضوع، اهداف علمی و کاربردی تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، قلمرو تحقیق، تعریف متغیرهای تحقیق،اختصاص داده شده است.
در فصل دوم ضمن مروری فشرده بر ادبیات موضوع تحقیق ومبانی نظری، سوابق داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه مورد بررسی قرار میگیرد و چارچوب لازم جهت حمایت از فرضیه‌های تحقیق ارائه می‌شود.
در فصل سوم اختصاص دارد به روش شناسی تحقیق شامل توضیحات در زمینه جامعه و نمونه آماری، روش تحقیق و روش تجزیه و تحلیل دادهها و در آخر فصل سوم به تعریف متغیرهای تحقیق و روش آماری آزمون فرضیات خواهیم پرداخت.
در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیههای تحقیق توسط روشهای آماری مناسب پرداخته خواهد شد.
در فصل پنجم ضمن بیان خلاصهای از موضوع تحقیق و روش تحقیق، نتایج آزمون فرضیات تحلیل خواهد شد. همچنین پیشنهاداتی که میتواند در تحقیقات آتی مورد استفاده قرار گیرد، ارائه میشود.
فصل دوم:الف) مبانی نظریب) پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه: بررسی پیشینه تحقیق معمولاً نقدی از دانش موجود پیرامون موضوع پژوهش است. بررسی پیشینه تحقیق، یافتههای تحقیق را به پژوهشهای قبلی متصل میسازد (جهانشاد و پیشروچی، 1391). پژوهشگر برای بررسی پیشینه تحقیق باید پژوهشهای قبلی را که درباره موضوع انجام شده، مورد توجه قرار دهد و در دو بعد، شامل؛ مروری بر نظریات و مروری بر تحقیقات کار کند (جهانشاد و پیشروچی، 1391).
در این فصل ابتدا به بیان تعاریف و مبانی نظری متغیر های تحقیق می پردازیم .سپس در پیشینه تحقیق به تفکیک تحقیق های خارجی و داخلی بیان می گردد.
2 – 2 – پیش بینی فروش2-2- 1 – اهمیت و تعریف پیش بینی فروشپیش بینی فروش عبارت است از تعیین حجم فروش یا روند وگرایش بازار برای یک محصول خاص وتعیین میزان از فروش در کل اقتصاد.
با پیش بینی فروش در کل اقتصاد و در یک شرکت، می توانیم سهم بازار این شرکت را تعیین نموده وبرنامه ریزی لازم در جهت اصلاح عملکرد را انجام دهیم. یکی از ابتدایی ترین مراحل برنامه ریزی بودجه ای، پیش بینی فروش است، با پیش بینی فروش، درآمد یک بنگاه تعیین شده وهزینه های این بنگاه بر مبنای درآمد پیش بینی شده، تعیین می گردند، بنابراین اگر پیش بینی انجام شده از دقت کافی برخوردار نباشد، این موضوع بر سایر متغیرهای وابسته تاثیر گذاشته وسایر پیش بینی ها نیز نادرست خواهد بود. همچنین با پیش بینی فروش وتعیین فاصله آن از واقعیت، مدیریت می تواند به وسیله تجزیه وتحلیل فاصله وبکارگیری برنامه های استراتژیک وتاکتیکی، فاصله احتمالی را برای دستیابی به سطح سودآوری مطلوب پر نماید.
هدف های پیش بینی فروش در واحدهای سازمانی :
هدف های پیش بینی در واحد تحقیق و توسعه
هدف های پیش بینی و خرید مواد اولیه
هدف های پیش بینی و محصول
هدف های پیش بینی و کارکنان
هدف های پیش بینی وبازاریابی
هدف های پیش بینی و امور مالی
پیش بینی زیر بنای بودجه جامع بوده وبه مدیر مالی در انجام وظایف او یاری می رساند. در این قسمت هدف های پیش بینی عبارت است از:
– پیش بینی جریانات نقدی
– پیش بینی بازده سرمایه گذاری
– پیش بینی گردش موجودی
– پیش بینی سود سهام
تکنیک های پیش بینی
تکنیک های پیش بینی را می توانیم به دو دسته کیفی وکمی طبقه بندی کنیم. تکنیک های کیفی عموما بر اساس قضاوت و تجربه شخصی مدیران بوده وشامل تکنیک های زیر است:
بررسی نظرات مدیران : این روش برای پیش بینی کوتاه مدت مدت می تواند روش خوبی باشد ولی اگر اطلاعات مدیران محدود بوده ویا فاقد تخصص کافی ومسولیت پذیری لازم باشند نتایج بدست آمده از این روش گمراه کننده خواهد بود.
روش دلفی : استفاده از پاسخ گروهی جمعی از متخصصین وقت گیر بوده و هزینه زیادی را بدنبال دارد ولی اگر این متخصصین دارای صلاحیت لازم باشند این روش از بهترین روش های کیفی است.
بررسی نظرات نیروی فروش : در این روش، اگر فروشندگان شناخت کافی از بازار ونیازها نداشته باشند و یامنافعشان را در خطر ببینند، نتایج بدست آمده گمراه خواهد بود.
بررسی نظرات خریداران : اگر تعداد خریداران وپراکندگی آن زیاد بوده ویا دسترسی به آن دشوار باشد، این روش عملی نخواهد بود.
شبیه سازی : در این روش به منظور رفتار خریداران، نمایشی از فرایند خرید یک محصول طراحی می شود. اشکال این روش در احتمال قابل تعمیم نبودن نظرات جمع آوری شده است.
روشهای کمی پیش بینی براساس داده های گذشته پارامترهایی را پیش بینی میکنند شامل موارد زیر است:
سریهای زمانی : سری های زمانی مجموعه کمی مقادیر یک متغیر بامقادیر کمی ترکیبی از متغیرهاست که برحسب زمان وقوعشان مرتب شده اند. برای تجزیه وتحلیل سری های زمانی معمولا فرض می کنیم که تغییرات شامل 4جزء اصلی می باشند. این اجزا عبارت از روند کلی یا دراز مدت، تغییرات فصلی، تغییرات دوره ای و تغییرات بی قاعده می باشند.
ضریب همبستگی ورگرسیون : ضریب همبستگی، پارامتری است که امکان وجود ارتباط بین دو یاچند متغیر را بیان می کند، مانند رابطه بین فروش وقیمت. معادله رگرسیون، معادله ای است که کلیه خواص داده ها را نشان می دهد مانند معادله تقاضا که مبین رابطه بین قیمت ومقدار تقاضا است.(جهانشاد و سرایی ، 1392)
پیش بینی فروش وهزینه بدان سبب که مبنایی برای پیش بینی سود فراهم می کند مورد توجه است.
در تحقیقی که توسط هاشمی در سال 1389 انجام شد اثبات کرد که بین فروش سال جاری وهزینه های سال آتی رابطه وجود دارد.
پیش‌بینی‌های فروش محصولات جدید، مهم و در عین حال وظیفه‌ای سنگین می‌باشد. در حالی که برخی ابداعات، بازارهای در حال رشد را تسخیر می‌کنند و ثروتمندان بیشماری را به وجود می‌آورند، برخی دیگر مطلقاً نمی‌توانند حتی در یک بازار، موفقیت کسب کنند.
مدل‌های مفید زیادی برای پیش‌بینی فروش محصول جدید پیشنهاد می‌گردد.
برخی از این روش‌های ویژه عبارتند از:
گروه‌های خاص، بررسی‌های رسمی در خصوص مشتریان، آزمون‌های مفهومی، روش دلفی، ارزیابی نظر کارشناسان، مصاحبه با کادر فروش، قضاوت‌های مدیریت و هدایت‌ های مشتری.
این روش‌ها به خصوص در ابتدای فرآیند نوآوری، قبل از آن که اطلاعات فروش‌های واقعی به دست آید، مفید واقع می‌شوند.
دیگر روش‌‌های پیش‌بینی فروش در مراحل بعدی فرآیند نوآوری استفاده می‌شود. زمانی که یک محصول یا خدمات در بازار جایی باز کرده است، می‌توان از روش‌های ذیل استفاده کرد: آزمون میدانی، تحلیل سری‌های زمانی، معرفی یک کالای تجاری به یک بازار محدود، منحنی رشد، تعمیم مدلِ توزیع، بازارهای شبیه‌سازی شده.
یکی از مشکلات کلیدی که در مدل‌های پیش‌بینی فروش محصول جدید با آن رو به رو هستیم، وجود تعداد فراوانی از مدل‌های پیش‌بینی است که معیارهای اندکی در انتخاب مؤثرترین آنها برای یک استفاده خاص وجود دارد. احتمالاً هنوز هم انتخاب مدل بیش از هر چیز به ویژگی‌های بازار و محصول وابسته است.
در صنایع با فناوری پیشرفته مانند رایانه‌ها و ارتباطات راه دور، تغییر سریع است، معرفی محصول از سرعت بالایی برخوردار می‌باشد، تعداد این معرفی‌ها فراوان است و مجموعه اطلاعات مفید اغلب کم هستند یا اصلاً وجود ندارند. به علاوه از آنجا که نوآوری‌ها ماهیتشان به طور ریشه‌ای جدید می‌باشد، پذیرش آنها توسط مشتری به زمان نیاز دارد. منطقی به نظر می‌رسد که انتظار داشته باشیم که همه مدل‌های پیش‌بینی فروش محصول جدید صرف نظر از ویژگی‌های محصول و بازار، از کارآیی مساوی برخوردار باشند.
مسئله پیچیده دیگری که در فرآیند انتخاب با آن رو به رو هستیم، تشخیص تفاوت بین کالاهای مصرفی و صنعتی می‌باشد. دالریپل، مردی از نسل قبل، خاطر نشان می‌کند که:
به طور قابل ملاحظه‌‌ای برآورد بازار بالقوه و پیش‌بینی فروش محصولات با فناوری پیشرفته در کالاهای صنعتی نسبت به کالاهای مصرفی مشکل‌تر است. (جهانشاد و سرایی ، 1392)
2 -2 -2 – روش های پیش بینی فروشقبل از انجام پیش بینی لازم است که هزینه های آن ومخصوصا هزینه عدم صحت آن برآورد شود. اگر پیش بینی فروش بیشتر از واقعیت باشد، منابع استفاده شده تلف شده واگر پیش بینی فروش کمتر از واقعیت باشد، فرصتهای فروشی که وجود داشته از بین می رود.
-پیش بینی بر اساس زمان
-پیش بینی کوتاه مدت
– پیش بینی میان مدت
– پیش بینی بلند مدت
مرز بین این زمان ها به روشنی مشخص نبوده وطول هر یک از این زمان ها با توجه به ماهیت یک رویداد تغییر می کند. (جهانشاد و سرایی ، 1392)
2 – 3 – مدیریت سود2 -3 – 1 – تعریف مدیریت سوداسکات : “مدیریت سود عبارتست از انتخاب خط مشی های حسابداری توسط مدیریت ، تا به واسطه این انتخابها به اهداف خود دست یابد.”
دانکن : “صورت سود و زیان به جای آنکه بیانگر عملکرد واقعی مدیر و شرکت باشد، تمایلات و خواسته های مدیر را نشان می دهد.”
جکسون و پیت من : “مدیریت سود عبارتست از انتخاب روش خاصی از گزارشگری به منظور اثرگذاری بر نتیجه”
نقش اصلی گزارشگری مالی ارائه اطلاعات معتبر و به موقع به استفاده کنندگان از اطلاعات مالی به منظور سودمندی در تصمیم گیری است ( هیئت استانداردهای حسابداری ١٩٨۴) . برای این منظوربه مدیران اجازه داده می شود تا در برخی مواقع با توجه به قضاوتهای شخصی خود بهترین روش را انتخاب کنند .دراین بین ممکن است مدیران به منظور برآورده کردن منافع شخصی خود از روشهایی استفاده کنند که منجر به گمراهی استفاده کنندگان از صورتهای مالی شود و یا منافع مالکان را برآورده نسازد. این مسئله خود منجر به مدیریت سود می شود. یکی از ایراداتی که طرفداران استانداردهای مبتنی بر قواعد به استانداردهای مبتنی بر اصول وارد می کنند نیز همین است. آنها اعتقاد دارند که استانداردهای مبتنی بر اصول، دست مدیر را برای انجام کارهای فرصت طلبانه باز می گذارد. درواقع مدیریت سود نوعی رفتار فرصت طلبانه مدیر با گروههای مختلف طرف قرداد است.
گروهی معتقدند که تمایزی بین مدیریت سود و تقلب وجود ندارد اما واقعیت این است که مدیریت سود در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری انجام میشود و مدیران ضمن رعایت استانداردهای حسابداری سود را مدیریت میکنند. (وکیلی فرد و علی اکبری، 1387)
تقلب عبارتست ازهرگونه اقدام عمدی یا فریبکارانه یک یا چند نفر از مدیران ،کارکنان یا اشخاص غیرقانونی. (استانداردهای حسابرسی ، ١٣٨۵ ،شماره ٢۴ ،بند ۴)
دیچو و دیگران( ٢٠٠٠ ) معتقدند که مدیریت سود گسترده تر از تقلب مالی است. انتخاب روشهای گزارشگری مالی که تخطی آشکار از اصول پذیرفته شده حسابداری باشد در دامنه تقلب و مدیریت سود قرار می گیرد. به نظر می رسد در پاره ای اوقات انتخاب روشهای منظم بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری نیز می تواند مدیریت سود محسوب شود.
در ایران نیز تعریف روشنی از مدیریت سود و هموارسازی سود از طرف مقامات قانون گذار در بورس اوراق بهادار تهران ارایه نشده است. اما مهمترین تفاوتی که بین “تقلب” و “مدیریت سود” وجود دارد این است که “تقلب” ناشی از تخطی ازاصول پذیرفته شده حسابداری است اما “مدیریت سود” ناشی از برخی قضاوتها و برآوردهای مجاز توسط مدیراست که بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری انجام می شود. رییس کمیسیون بورس اوراق بهادار ،آرتور لویت، مدیریت سود شرکتها را مورد مواخذه قرارداد و بیان کرد که این مسئله ممکن است منجر به بروز بحران در کیفیت گزارشگری مالی شود.
آرتور لویت معتقد است که شرکتهای سهامی عام برای اعمال مدیریت بر سود از شش روش حسابداری استفاده می کنند؛
١ – ارائه بیش از واقع ارقام ناشی از تغییرات، با هدف پاکسازی ترازنامه
٢ – طبقه بندی بخش مهمی از بهای یک واحد خریداری شده به عنوان مخارج تحقیق و توسعه و در نظر گرفتن آن به عنوان یک هزینه جاری، به گونه ای که بتوان این مبلغ را به یکباره به عنوان هزینه دوره ثبت کرد.
٣ – ایجاد بدهی های سنگین به منظور شناخت هزینه در دوره های آتی
۴ – برآوردهای غیر واقعی نظیر برآوردهای برگشت از فروش یا هزینه های تضمین به طوری که بتوان در دوره های آتی با معکوس کردن تعهدات بلند مدت، سودخالص را بهبود بخشید.
۵ – انجام اشتباهات عمدی در دفاتر شرکت و سپس عدم اصلاح آن به دلیل بی اهمیت بودن
۶ – شناسایی و ثبت درآمد پیش از اینکه فرایند تحصیل درآمد کامل شود.(وکیلی فرد و علی اکبری، 1387)
2 – 3 – 2 – انگیزه های مدیریت سود
فشار برای کسب سود از عوامل متعددی ناشی می شود. انگیزه های مدیریت سود را می توان از دو دیدگاه مورد بررسی قرار داد.
ابتدا این انگیزه ها را با توجه به فرضیه های تئوری اثباتی توجیه می نماییم.
١ – اگر مبالغ پرداختی به مدیران به عنوان پاداش مستقیما برمبنای اعداد و ارقام حسابداری نظیر سود خالص محاسبه شود، هرگونه تغییر در روشهای حسابداری می تواند بر میزان این مبلغ اثر گذار باشد. این احتمال وجود دارد که مدیران به منظور دریافت پاداش بیشتر اقدام به مدیریت سود نمایند و با انتخاب رویه های خاصی از حسابداری سود را افزایش دهند (فرضیه پاداش).
٢ – زمانی که شرکتها برای انجام فعالیتهای خود جهت دریافت وام با اعتباردهنده وارد مذاکره می شوند، اگر انعقاد قرارداد بدهی مبتنی بر اعداد وارقام حسابداری باشد، مثلا در قرارداد، وام گیرنده ملزم به داشتن حد معینی از نسبت بدهی به سرمایه یا نسبت بدهی به دارایی گردد، در آن صورت مدیران این انگیزه را دارند تا از روشهایی در حسابداری استفاده کنند که الزامات قرارداد را فراهم نماید .به عنوان مثال از روشهایی استفاده کنند که سود و دارایی را افزایش دهند(فرضیه بدهی).
٣ – اندازه و بزرگی شرکتها شاخصی برای توجه و تمرکز سیاسی است .شرکتهای بزرگ معمولا به منظور کاهش فشارهای سیاسی (مثلا افزایش دستمزد ناشی از افزایش سودآوری واحد تجاری که توسط اتحادیه های کارگری به واحد تجاری تحمیل می شود) از روشهایی استفاده می کنند که سود را کاهش دهند(فرضیه هزینه سیاسی).
در نوع دیگری از طبقه بندی می توان انگیزه های مدیریت سود را به سه دسته تقسیم نمود؛
عوامل و فشارهای خارجی، جو و محیط سازمانی و عوامل شخصی
عوامل و فشارهای خارجی
1 – پیش بینی تحلیل گران مالی . اگر شرکتها نتوانند به آنچه که تحلیل گران مالی پیش بینی کردند دست یابند، ارزش سهام آنها به شدت سقوط می کند. بنابراین مدیران برای جلوگیری از این کاهش ارزش سود را مدیریت می کنند تا به آنچه پیش بینی کرده بودند دست یابند.
2 – دسترسی به بازارهای تامین مالی . بسیاری از واحدهای تجاری به اهرمهای مالی برای ارائه بازده مطلوب به ذینفعان خود ، وابسته هستند. در این بین آژانسهایی وجود دارند که شرکتها را از نظر بدهی رتبه بندی میکنند [این عمل به منظور توان پرداخت بدهی شرکتها و همچنین رتبه تامین مالی آنها انجام می شود] این آژانسها از اطلاعاتی مشابه اطلاعات تحلیل گران مالی استفاده می کنند. شرکتها برای اینکه ارزش و اعتبار خود را حفظ کنند سود را دستکاری می کنند. زیرا یک کاهش جزیی در سود یا عدم دستیابی به پیش بینی ها می تواند منجر به کاهش رتبه شرکت از نظر بدهی وافزایش هزینه سرمایه شود و واحد تجاری دیگر قادر به صدور اوراق قرضه جدید نخواهد بود.
3 – رقابت . شرکتهایی که در سطح بالایی از رقابت صنعتی قرار دارند، ممکن است بخواهند حاشیه ایی از درآمد یا بازار سرمایه را در اختیار خود داشته باشند. تمایل برای حفظ توان رقابت می تواند منجر به مدیریت سود شود.
4 – انعقاد قرارداد . زمانیکه قراردادهای شرکت با سایر واحدهای تجاری بر مبنای نتایج و ارقام حسابداری منعقد شود، انگیزه مدیران برای مدیریت سود افزایش می یابد. مدیران با دستکاری جزیی در سود و مدیریت نتایج عملیات، میتوانند نسبتهای مالی را بهبود بخشند و مانع از دست دادن قراردادها شوند.
5- حفظ روند سودآوری . در بازارهای پررونق سهام، شرکتهای سودآور تمایل دارند تا روند سودآوری خود را حفظ نمایند، از این رو اقدام به مدیریت سود می نمایند. این شرکتها برای حفظ افزایش ارزش سهام خود ، با ثبت نادرست فروشها و یا ثبت فروش پیش از آنکه مشتریان با خرید موافقت نمایند، درآمدهای خود را به مبلغی بیش از واقع ثبت می نمایند.
6 – ابزارهای جدید مالی . به وجود آمدن ابزارهای جدید مالی باعث شد که نسبت به معاملات حسابداری مشابه رفتارهای متفاوتی بروز پیدا کند. ارائه یک رهنمود معتبر برای حسابداری ابزارهای مالی ،کاری دشوار و پیچیده است.موسسات مختلف با داشتن ابزارهای مالی مشابه ، ممکن است روشهای مختلفی را برای ثبت آنها به کارگیرند تا از این طریق بتوانند به نتایج مطلوب خود دست یابند.
7 – بی اعتنایی بازار نسبت به هزینه های عمده غیر عملیاتی . بازارهای مالی نسبت به هزینه های غیرعملیاتی که از نظر مقداری بزرگ می باشند، بی توجه هستند. این مسئله خود موجب ایجاد انگیزه در مدیران می شود تا هزینه های غیرعملیاتی را افزایش دهند. به عبارتی مدیران هزینه های عملیاتی را به عنوان غیرعملیاتی ثبت می کنند تا سود عملیاتی خود را بیش از واقع نشان دهند.
جو و محیط سازمانی
1 – جاذبیت های ادغام . عملکرد خوب مالی می تواند جاذبیت های ترکیب را افزایش دهد. این امر
باعث می شود مدیران برای جذب شرکتها به منظور ترکیب، عملیات خود را به نحو مطلوب نشان دهند.
2 – پاداش مدیریت . شرکتها اغلب با طرحهای اختیار خرید سهام و پاداش برای دستیابی به سود مورد نظر در ارتباط هستند. همسو کردن اهداف و منافع مدیران و صاحبان سهام ، انگیزه قوی برای مدیریت سود و دستکاری آن توسط مدیران را فراهم می آورد. حتی برخی از شرکتها به کارمندان خود وام می دهند تا کارکنان بتوانند سهام شرکت را خریداری کنند.
3 – تمرکز بر طرحهای کوتاه مدت . تمرکز برخی از واحدهای تجاری برروی عملکرد کوتاه مدت، بدون توجه به اثرات آن در آینده است. به عنوان مثال مخارج هزینه شده را معوق یا سرمایه ایی می کنند . با این کار مبلغ کمتری را به عنوان هزینه دوره جاری ثبت می نمایند.
4 – بودجه های افراطی وغیر واقعی . در برخی موارد شرکتها برای انجام فعالیتهای خود بودجه هایی بیش از مقدار لازم تنظیم می کنند. تعیین بودجه بیش ازحد مورد نیاز مدیران را تشویق می کند تا اعداد وارقام را به گونه ایی سرهم بندی کنند تا نشان دهند کل بودجه را صرف عملیات کرده اند و از این طریق تا حد امکان منافع خود را تامین کنند.
5 – پنهان کردن معاملات نامشروع و غیر قانونی . شرکتها معاملات غیر قانونی خود را افشا نمی کنند چراکه افشای اینگونه معاملات به اعتبار وشهرت آنها ضربه خواهد زد. این شرکتها برای پنهان سازی معاملات غیرقانونی خود از روشهای متفاوتی چون دستکاری سود، رشوه دهی ، تقلب استفاده می کنند و یا مستنداتی را برای معاملات خود به وجود می آورند.
عوامل و انگیزه های شخصی
1 – پاداش های شخصی . مدیرانی که در آستانه بازنشستگی قرار دارند، برای دریافت پاداش بیشتر ممکن است سود را دستکاری کرده و اعداد را به گونه ای سرهم بندی کنند که سود رابیش از واقع نشان دهند و از این طریق پاداش بیشتری کسب کنند.
2 – ترفیع . برخی از افراد هرکاری که باعث ترفیع آنها شود انجام می دهند. آنها صرفا به دنبال رسیدن به موقعیتهای شغلی بهتر و بالاتر هستند و ممکن است برای رسیدن به منافع شخصی، سود را دستکاری کنند.
3 – حفظ شغل . اخراج کارکنان به منظور کاهش هزینه و افزایش سودآوری باعث شد تا مدیران اجرایی نسبت به از دست دادن شغلشان احساس خطر کنند. یک دستکاری کوچک و زیرکانه در سود می تواند ضمن ارائه تصویر بهتر و مطلوب تر از عملکرد مدیریت،امنیت شغلی وی را نیز تضمین نماید.
4 – بی توجهی نسبت به توانمندی حسابرسان . در کل مدیران نسبت به توانایی حسابرسان درکشف دستکاری های سود اهمیت کمی قایل هستند. مدیرانی که از طرق مختلف سود را مدیریت می کنند ، معتقدند که حسابرسان قادر به کشف اینگونه تحریفها نیستند حتی اگر آنها بتوانند این سوء استفاده ها را کشف کنند، مدیران به گونه ایی قابل قبول می توانندحسابرسان را توجیه نمایند.
اما حسابرسان از بهترین کسانی هستند که می توانند مانع دستکاری سود و محدود کردن نسبی آن شوند. حسابرسان مستقل علاوه بر اطلاعاتی که در اختیار همگان قرار می گیرد، به کمیته حسابرسی شرکتها و همچنین هیئت مدیره که مسئول تصمیم گیری در مورد فعالیت واحد تجاری است، نیز دسترسی دارند و از این طریق می توانند انگیزه مدیران برای مدیریت سود را کنترل کنند. (وکیلی فرد و علی اکبری، 1387)
2 – 4 – فرضیه تصمیمات سنجیده مدیرانمطابق فرضیه تصمیمات سنجیده، چسبندگی هزینه ها نتیجه تصمیمات سنجیده مدیران است .برای مثال مطابق استدلال اندرسون و همکاران، چسبندگی هزینه ها به این علت رخ میدهد که مدیران، منابع مرتبط با فعالیت های عملیاتی را به طور سنجیده تعدیل میکنند. زمانیکه مدیران،کاهش فروش را موقتی پیشبینی کرده و انتظار بازگشت فروش به سطح قبلی را دارند، حذف منابع متناسب با کاهش فروش و تحصیل مجدد آن در آینده، به افزایش هزینه ها و در نتیجه کاهش سود در بلندمدت منجر می شود.
در مقابل، با وجود آنکه حفظ منابع اضافی در دوره های کاهش فروش، به تحمل هزینه های بیشتر و در نتیجه، کاهش سود دوره جاری منجر می شود، موجب کاهش هزینه ها و افزایش سود در بلندمدت می شود(اندرسون وهمکاران ،2003)
علاوه بر این، اگر مدیران منابع مرتبط با فعالیتهای عملیاتی را متناسب با کاهش فروش،کاهش دهند، تحصیل و آماده سازی مجدد منابع در آینده، نیازمند زمان است . بنابراین چنانچه منابع و در نتیجه، هزینه ها متناسب با کاهش فروش کاهش یابد، شرکت فرصت های توسعه فروش را از دست می دهد؛ زیرا نمی تواند منابع لازم برای گسترش فروش را با سرعت کافی به منظور استفاده از فرصتها به خدمت بگیرد. به همین علت، مدیران ناگزیرند برای انتخاب یکی ازگزینه های کاهش هزینه ها از طریق حذف منابع یا تحمل هزینه های بیشتر برای بهره برداری کامل از افزایش فروش آتی تصمیم گیری کنند و یکی از اساسی ترین علل چسبندگی هزینه ها، تصمیمات سنجیده مدیرانی است که می کوشند با توجه به پیش بینی فروش آتی، سود را در بلندمدت افزایش دهند(اندرسون وهمکاران ،2003)
یاسوکاتا و کاجیواراسال 2011 به بررسی ارتباط تصمیمات سنجیده مدیران با چسبندگی هزینه ها پرداخته و نشان دادند اگر مدیران انتظار افزایش فروش در آینده را داشته باشند، چسبندگی هزینه ها افزایش میابد نتایج این مطالعه همچنین نشان داد، میزان خوش بینی مدیران درپیش بینی فروش آتی، رابطه معناداری با چسبندگی بهای تمام شده فروش ندارد، اما با چسبندگی هزینه های فروش، عمومی و اداری ارتباط مثبت دارد.
2 – 5 – تأثیر پیش بینی مدیریت بر چسبندگی هزینه هاچسبندگی هزینه ها که در دوره های کاهش فروش مشاهده می شود، موجب کاهش سود یک دوره می شود اما وقوع چسبندگی هزینه ها نشان می دهد، مدیران تأکید بیشتری بر سودهای بلندمدت دارند. تحمل هزینه منابع اضافی در دورههای کاهش فروش که به منظور آمادگی برای افزایش فروش در آینده انجام می شود، موجب تحمل بار هزینه های کمتری در بلندمدت شده و این توانایی را به شرکت می دهد تا فرصتهای افزایش فروش در آینده را از دست ندهد. اما لازمه ی حفظ منابع برای دستیابی به سودهای بیشتر در آینده، آن است که مدیران کاهش تقاضا را موقتی پیش بینی کرده و انتظار افزایش فروش آتی را داشته باشند(یاسوکاتا،2011)
در دوره های کاهش فروش، چنانچه مدیران افزایش فروش آتی را زیاد پیش بینی کنند، منابع بیشتری را برای بهره گیری از افزایش تقاضا حفظ می کنند؛ زیرا در صورت کاهش منابع، شرکت به هنگام افزایش فروش، منابع کافی در اختیار نخواهد داشت که به از دست دادن فرصتها منجرمی شود. میزان فرصت از دست رفته نیز متناسب با افزایش پیش بینی شده فروش است؛ بنابراین در صورت کاهش فروش در دوره جاری، هرچه پیش بینی مدیریت از فروش دوره آتی با خوش بینی بیشتری همراه باشد، نشان می دهد کاهش فروش از نظر مدیریت، موقتی تر است . به همین دلیل، منابع بیشتری به منظور آمادگی برای افزایش فروش در آینده حفظ می شود .(یاسوکاتا،2011)
2 – 6 – تصمیمگیری و کنترلمدیران باید تصمیم بگیرند کدام محصولات را تولید کنند، میزان تولید هر یک از محصولات با توجه به قیمت معین آنها چقدر باشد و چگونه این محصولات را تولید کنند، کدام قطعات محصول در داخل شرکت تولید شود و تولید کدام قطعات برون سپاری شود. آنها علاوه بر تصمیمگیری درباره بازاریابی و توزیع و در مورد کمیت و کیفیت ورودیهای مختلف نیز تصمیم میگیرند. اما چگونه میتوان درآمدها و هزینههای آتی را برآورد کرد؟ به طرز مشابهی تحلیلگران در تصمیمگیری برای پذیرش یا رد یک پروژه سرمایهگذاری، بودجهبندی سرمایهای را مبنای کار خود قرار میدهند و برای بودجهبندی سرمایهای به اطلاعاتی درباره جریانهای نقدی آتی نیاز دارند. این اعداد چگونه محاسبه میشود ؟

این نوشته در مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *