(سایت دانلود پایان نامه ) - دانلود ریسرچ

نگارش:
محسن رشیدی
زمستان1393
سپاسگزاری
با سپاس ازسه وجود مقدس:
آنان که ناتوان شدند تا ما به توانایی برسیم...
موهایشان سپید شد تا ماروسفید شویم...
و عاشقانه سوختند تا گرمابخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند...
 
پدرانمان
                             مادرانمان
                                                                استادانمان
ماحصل آموخته هایم را تقدیم می کنم به:
آنان که مهر آسمانی شان آرام بخش آلام زمینی ام است
به استوارترین تکیه گاهم دستان پر مهر پدرم
به سبزترین نگاه زندگیم چشمان سبز مادرم
که هر چه آموختم در مکتب عشق آنان آموختم
ره آوردی گران سنگ تر از این ارزان نداشتم تا به خاک پایتان نثار کنم باشد که حاصل تلاشم نسیم گونه غبار خستگیتان را بزداید
بوسه بر دستان پر مهرتان
فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC o "1-3" h z u چکیده PAGEREF _Toc416530948 h 1فصل اول : کلیات پژوهش1-1 مقدمه PAGEREF _Toc416530951 h 31-2- بیان مسئله PAGEREF _Toc416530952 h 41-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق PAGEREF _Toc416530953 h 51-4- اهداف پژوهش PAGEREF _Toc416530954 h 81-4-1- هدف اصلی PAGEREF _Toc416530955 h 81-4-2- هدف فرعی PAGEREF _Toc416530956 h 81-5- فرضیات پژوهش PAGEREF _Toc416530957 h 81-5-1 فرضیه اصلی PAGEREF _Toc416530958 h 81-6- دامنه پژوهش PAGEREF _Toc416530959 h 91-6-1- قلمرو موضوعی PAGEREF _Toc416530960 h 91-6-2- قلمرو مکانی PAGEREF _Toc416530961 h 91-6-3- قلمرو زمانی PAGEREF _Toc416530962 h 91-7- تعریف مفهومی و عملیاتی واژه‌ها PAGEREF _Toc416530963 h 9فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش و پیشینه پژوهش2-1- مقدمه PAGEREF _Toc416530966 h 152-2- مبانی نظری پژوهش PAGEREF _Toc416530967 h 162-2-1 حسابرسی چیست؟ PAGEREF _Toc416530968 h 162-2-2- تاریخچه حسابرسی در ایران PAGEREF _Toc416530970 h 182-2-2-1- پیدایش حسابرسی و تحولات آن در ایران قبل از انقلاب اسلامی PAGEREF _Toc416530971 h 182-2-2-2 حسابرسی بعد از انقلاب PAGEREF _Toc416530972 h 202-2-3- انواع حسابرسی PAGEREF _Toc416530976 h 212-2-4- استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی PAGEREF _Toc416530977 h 222-2-4-1 استاندارهای عمومی PAGEREF _Toc416530978 h 222-2-4-2 استاندارهای اجرای عملیات PAGEREF _Toc416530979 h 232-2-4-4 کاربرد استانداردهای حسابرسی PAGEREF _Toc416530980 h 232-2-4-5 آموزش و تخصص PAGEREF _Toc416530981 h 242-2-4-6 استقلال – مهمترین استاندارد حسابرسی PAGEREF _Toc416530982 h 242-2-4-7 مراقبت‌های حرفه‌ای PAGEREF _Toc416530983 h 242-2-4-8 استانداردهای اجرای عملیات- گردآوری شواهد PAGEREF _Toc416530984 h 252-2-4-9 برنامه‌ریزی و سرپرستی کافی PAGEREF _Toc416530985 h 252-2-4-10 شناخت کافی از کنترل‌های داخلی PAGEREF _Toc416530986 h 252-2-4-11 شواهد کافی و قابل اطمینان PAGEREF _Toc416530987 h 262-2-4-12 استاندارهای گزارشگری PAGEREF _Toc416530988 h 262-2-5- ویژگی‌های حسابرس موفق PAGEREF _Toc416530990 h 272-2-5-1 موضوعات بنیادی و اولیه PAGEREF _Toc416530991 h 272-2-5-2 داشتن چشم انداز آتی و درک غریزی از کسب‌وکار PAGEREF _Toc416530992 h 282-2-5-3 داشتن توانایی دیدن تصویر بزرگ( دید کلی )از کسب‌وکار صاحبکار PAGEREF _Toc416530993 h 282-2-5-4 ارتقای مهارت های اجتماعی PAGEREF _Toc416530994 h 292-2-5-5 بهبود قدرت تصمیم‌گیری PAGEREF _Toc416530995 h 292-2-5-6 داشتن توانایی رهبری PAGEREF _Toc416530996 h 302-2-5-7 مهارت های ارتباطی PAGEREF _Toc416530997 h 302-2-6- اقلام تعهدی PAGEREF _Toc416530998 h 302-2-7 تئوری عملکرد اقلام تعهدی PAGEREF _Toc416530999 h 312-2-7-1 اقلام تعهدی ساختاری PAGEREF _Toc416531000 h 312-2-7-2 اقلام تعهدی معنایی PAGEREF _Toc416531001 h 322-2-8- تئوری محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی PAGEREF _Toc416531002 h 332-2-8-1 برخی دیدگاه‌ها در مورد اقلام تعهدی PAGEREF _Toc416531003 h 342-2-9- الگوی تعدیل شده جونز PAGEREF _Toc416531004 h 372-2-10- حسابرسی و کیفیت اقلام تعهدی PAGEREF _Toc416531005 h 392-3 پیشینه پژوهش PAGEREF _Toc416531006 h 402-3-1- پیشینه داخلی PAGEREF _Toc416531007 h 402-3-2- پیشینه خارجی PAGEREF _Toc416531008 h 43فصل سوم: روش شناسی3-1- مقدمه PAGEREF _Toc416531011 h 473-2- روش اجرای پژوهش PAGEREF _Toc416531012 h 473-3- متغیرهای عملیاتی پژوهش PAGEREF _Toc416531013 h 483-4- جامعه آماری PAGEREF _Toc416531014 h 503-5- روشها، ابزار تجزیه و تحلیل داده ها PAGEREF _Toc416531016 h 513-6- ابزار گردآوری اطلاعات PAGEREF _Toc416531017 h 52فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش4-1- مقدمه PAGEREF _Toc416531020 h 574-2- آمار توصیفی PAGEREF _Toc416531021 h 574-3- مدل رگرسیونی PAGEREF _Toc416531023 h 584-3-1- آزمون هاسمن PAGEREF _Toc416531027 h 604-3-2- آزمون نرمال بودن PAGEREF _Toc416531029 h 604-3-3- برآورد ضرایب مدل PAGEREF _Toc416531031 h 614-3-4-آزمون تشخیص واریانس ناهمسانی (آزمون وایت) PAGEREF _Toc416531034 h 624-4- آزمون فرضیه ها PAGEREF _Toc416531036 h 634-4-1- آزمون فرضیه اول PAGEREF _Toc416531037 h 634-4-2- آزمون فرضیه دوم PAGEREF _Toc416531039 h 634-4-3- آزمون فرضیه سوم PAGEREF _Toc416531041 h 644-4-4- آزمون فرضیه چهارم PAGEREF _Toc416531043 h 654-4-5- آزمون فرضیه پنجم PAGEREF _Toc416531045 h 654-4-6- آزمون فرضیه ششم PAGEREF _Toc416531047 h 664-4-7- آزمون فرضیه هفتم PAGEREF _Toc416531049 h 664-4-8- آزمون فرضیه اصلی PAGEREF _Toc416531051 h 674-5- خلاصه فصل PAGEREF _Toc416531053 h 68فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات5-1- مقدمه PAGEREF _Toc416531057 h 705-2- بحث و بررسی پژوهش PAGEREF _Toc416531058 h 715-3- بحث و بررسی نتایج فرضیات پژوهش PAGEREF _Toc416531059 h 725-4- نتیجه گیری PAGEREF _Toc416531060 h 775-5- پیشنهاد برای تحقیقات آتی PAGEREF _Toc416531061 h 785-6- پیشنهادها PAGEREF _Toc416531062 h 785-6-1-پیشنهادهای حاصل از آزمون PAGEREF _Toc416531063 h 785-6-2- پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی PAGEREF _Toc416531064 h 795-7- محدودیت‌های تحقیق PAGEREF _Toc416531065 h 80منابع لاتین PAGEREF _Toc416531067 h 84پیوست ها PAGEREF _Toc416531068 h 88
فهرست جداول
عنوان صفحه TOC o "1-3" h z u
جدول 3-1- فیلترینگ جامعه آماری PAGEREF _Toc416531272 h 51جدول4-1- شاخص های کمترین، بیشترین، میانگین و انحراف معیار داده ها PAGEREF _Toc416531279 h 58جدول 4-2- نتایج حاصل از آزمون اثرات ثابت مقطعی PAGEREF _Toc416531281 h 59جدول 4-3- نتایج حاصل از آزمون اثرات ثابت زمانی PAGEREF _Toc416531282 h 59جدول 4-4- نتایج حاصل از آزمون اثرات ثابت مقطعی -زمانی PAGEREF _Toc416531283 h 59جدول 4-5- نتایج حاصل از آزمون هاسمن PAGEREF _Toc416531285 h 60جدول 4-6- نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی PAGEREF _Toc416531289 h 61جدول 4-7- شاخص های اعتبار مدل PAGEREF _Toc416531290 h 62جدول 4-8- شاخص های اعتبار مدل در مدل رگرسیونی باقیمانده ها PAGEREF _Toc416531292 h 62جدول 4-9- نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی PAGEREF _Toc416531295 h 63جدول 4-10- نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی PAGEREF _Toc416531297 h 63جدول 4-11- نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی PAGEREF _Toc416531299 h 64جدول 4-12- نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی PAGEREF _Toc416531301 h 65جدول 4-13- نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی PAGEREF _Toc416531303 h 65جدول 4-14- نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی PAGEREF _Toc416531305 h 66جدول 4-15- نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی PAGEREF _Toc416531307 h 67جدول 4-16- نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی PAGEREF _Toc416531309 h 67جدول 4-17- نتایج آزمون فرض PAGEREF _Toc416531311 h 68
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
TOC o "1-3" h z u شکل2-1- نمایی از حسابرسی صورت‌های مالی PAGEREF _Toc409005815 h 17شکل 2-2- خلاصه ده استاندارد پذیرفته شده حسابرسی PAGEREF _Toc409005835 h 26شکل 4-1- نتایج حاصل از آزمون جرکیو- برا (Jarque-Bera) PAGEREF _Toc409005874 h 60
چکیده هدف این مقاله بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی مستقل بر اقلام تعهدی و بررسی متغیر‌های مختلف در این زمینه است. اقلام تعهدی اقلام تعهدی از یک سو به مدیران اجازه می‌دهند تا اقلام تعهدی را طوری محاسبه کنند که گویای ارزش واقعی بنگاه اقتصادی باشد و از سوی دیگر این اقلام به مدیران اختیار می‌دهند تا از انعطاف پذیری روش‌ها و اصول پذیرفته شده حسابداری سوء استفاده کرده و محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی را مخدوش کنند. ذی‌نفعان خارج از شرکت مانند سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، نمی توانند به طور مستقیم این رفتار فرصت طلبانه مدیران را کنترل کنند. بنابراین، حسابرسان با رسیدگی های دقیق و با کیفیت خود می توانند اقلام تعهدی مورد استفاده مدیران را کاهش و اقلام تعهدی را محدود کنند. نتایج تحقیق ای انجام شده نیز، نشان دهنده همین موضوع است. هدف اصلی در این پژوهش تعیین رابطه بین برخی ویژگی‌های حسابرس مستقل، تشخیص اقلام تعهدی غیر عادی است و در این پژوهش فرضیه اصلی بیان می‌دارد که بین ویژگی‌های حسابرس مستقل و تشخیص اقلام تعهدی غیر عادی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بررسی اوراق بهادار تهران در صنایع و گروه‌های مختلف می‌باشد. این پژوهش بر مبنای هدف از نوع پژوهش‌های کاربردی و بر مبنای روش، از نوع تحقیق و توصیفی و شاخه همبستگی می‌باشد. در این پژوهش برای اندازه‌گیری همبستگی متغیرها از رگرسیون چند متغیره و برای نشان دادن معنی‌دار بودن الگو از آزمون فیشر و برای معنی‌دار بودن ضریب رگرسیون از آماره t استفاده می‌شود. بررسی نتایج پژوهش نشان داده است که بین اندازه مؤسسه حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیرعادی ارتباط مثبت و در آماره تی که برابر24/2 و همچنین سطح معنی داری به دست آمده (0009/0) وجود دارد. بین رقابت میان مؤسسات حسابرسی و اقلام تعهدی غیرعادی در آماره تی برابر 91/2- و سطح معنی داری به دست آمده (03603/0) ارتباط وجود دارد. بین خدمات غیر حسابرسی مؤسسه حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیرعادی در آماره تی برابر 48/4 و سطح معنی داری (06259/0) وجود ندارد. بین تقسیم کار مؤسسه حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیرعادی در آماره تی برابر 007/3 وسطح معنی داری (09941/0) وجود ندارد. بین نظارت مؤسسه حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیرعادی در آماره تی برابر 71/3 و سطح معنی داری (04769/0) وجود دارد. بین مشاوره مؤسسه حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیرعادی در آماره تی 23/4 و معنی داری به دست آمده (02162/0) وجود دارد. بین کنترل و بازبینی مؤسسه حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیرعادی در آماره تی 39/2 و سطح معنی داری (04944/0) وجود دارد.
کلمات کلیدی: اقلام تعهدی غیر عادی، ویژگی های حسابرس مستقل، موسسه حسابرسی، خدمات غیر حسابرسی، رقابت میان مؤسسات حسابرسی.
فصل اولکلیات پژوهش131381515494000
1-1 مقدمه
با توجه به جدایی مقوله مالکیت از مدیریت،‌ بحث حاکمیت شرکتی و همچنین تئوری‌های مطرح شده مرتبط با آن از قبیل تئوری نمایندگی، تئوری ذینفعان و دیگر تئوری‌ها، نیاز به رسیدگی و حسابرسی صورت‌های مالی شرکت‌ها کاملاً ضروری می‌باشد. حسابرسی، برای صورت‌های مالی گزارش شده ارزش‌های افزوده (مضاعف) فراهم می‌کند. زیرا نتایج بررسی مربوط بودن و قابلیت اتکای محتوای صورت‌های مالی را گزارش می‌دهد. (حساس یگانه، 1384).
به طور خلاصه، حسابرسی مشکلات اعتباردهی ناشی از تضاد منافع را کاهش داده و از این رو به قابلیت اتکای آن می‌افزاید (نونهال و همکاران، 1389). اما در این میان ممکن است حسابرسان مستقل نتوانند انتظارات تمام گرو‌ه‌های استفاده کننده را برآورده سازند و بین تصور استفاده‌کنندگان در مورد مسئولیت حسابرس مستقل و تصور حرفه حسابرسی در مورد مسئولیت خود، تفاوت یا شکاف ایجاد گردد. این شکاف می‌تواند از عوامل مختلفی به وجود آید که از آن جمله می‌توان به ویژگی‌های حسابرسان مستقل اشاره نمود (سیدیکوی، 2008). ویژگی‌های حسابرس می‌تواند گزارش حسابرسی او را به شرکت تحت‌الشعاع قرار دهد، از این رو آشنایی با آن برای درک، ارزیابی و ارتقای تصمیمات حسابرس ضروری است (کیهان، 1378). حال با توجه به تضاد منافع بین سهام‌داران و مدیران و وجود احتمال دستکاری نمودن سود از سوی مدیران، رسوایی‌های مالی در سال‌های اخیر نگرانی‌هایی را در رابطه با کیفیت گزارش‌گری مالی پدید آورده است. در حالی که مسئولیت تهیه صورت‌های مالی بر عهده مدیریت شرکت است ولی در پی این رسوایی‌ها، انگشت اتهام به سوی حسابرسان نیز نشانه رفته است در این فصل به بیان مسئله به ضرورت پژوهش پیرامون موضوع پرداخته می‌شود. اهداف زمینه‌های پژوهش ذکر می‌شود و مدل‌‌های مفهومی و دامنه پژوهش تشریح شده و نیز واژه‌های کلیدی تعریف می‌شود.
1-2- بیان مسئلهدر نظریه‌های مالی رفتاری نوین، فرض بر این است که سرمایه‌گذاران، بخصوص سرمایه‌گذاران بی‌تجربه، به طور سیستماتیک در قیمت‌گذاری دارایی‌ها دچار اشتباه می‌شوند (وووژانگ، 2012). پژوهشگرانی همچون زای(2001)، جنگ و توماس (2006)، کانک و همکاران (2010) معتقد هستند قیمت‌گذاری نادرست اصولاً به اقلام تعهدی غیرعادی و نه به اقلام تعهدی عادی مرتبط است؛ زیرا برای بازار، مشاهده اقلام تعهدی غیر عادی سبب قیمت‌گذاری نادرست اوراق بهادار می‌گردد؛ به نحوی که واکنش نادرست سرمایه گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی بتعث می‌شود که سهام شرکت‌هایی با حجم متفاوت از اقلام تعهدی، به گونه‌ای نادرست، بیشتر یا کمتر از واقع ارزش‌گذاری شود. (خانی و ابراهیمی، 1392)
صورت های مالی حسابرسی شده اساس اطلاعات شرکت است که برای استفاده عموم تنظیم می شود، زیرا استفاده کنندگان صورت های مالی حسابرسی نشده بوسیله تقلب و رسوایی های مالی شرکت تحت تأثیر قرار می‌گیرند. بنابراین حسابرسی صورت های مالی از سوی استفاده کنندگان مطرح می شود. بنستون بر این ادعا است که مدیران بیشتر تمایل دارند که نتایج عملکرد و وضعیت مالی شرکت خود را غیر واقع گزارش کنند. نتیجه این عمل نامتقارن بودن اطلاعات بین شرکت و استفاده کنندگان اطلاعات آن را به بار می‌آورد. موضوعاتی مانند مدیریت سود، تنظیم و تکرار آن در نهایت به کاهش قیمت سهم منجر می شود. بنابراین، پر واضح است که حسابرسان مستقل نقش کلیدی نظارتی در اطمینان بخشی به صحت اعداد و ارقام حسابداری و حداقل کردن هزینه های نمایندگی ناشی از انگیزه های فرصت طلبی مدیران، ایفا می‌کنند. در واقع می توان گفت صورت های مالی حسابرسی شده که اعتبار آن به اظهار نظر حسابرس است، خروجی نهایی رابطه میان مدیریت و حسابرسان می‌باشد. بوتلر بیان می‌کند، نقش حسابرسان محدود است، آنها برای توضیح و تفسیر (به جزئیات پرداختن) کل کیفیت سود، به اندازه مطابقت صورت های مالی با استانداردهای حسابداری آزادی عمل ندارند (تسیپریدو و همکاران، 2010).
اگرچه مسئولیت اصلی تهیه صورت های مالی بر عهده مدیریت شرکت است در پی رسوایی های مالی اخیر در سطح جهان و بروز نگرانی‌هایی در مورد توان اتکای صورت‌های مالی، انگشت اتهام به سوی حسابرسان نشانه رفته است تا جایی که عموماً از این وقایع به عنوان «شکست حسابرسی» یاد می‌شود. تلقی عموم این است که نبودن استقلال و کیفیت ضعیف حسابرسی موجب وقوع چنین وقایعی شده است (لی، 2007).
معمولاً استقلال حسابرسان و کیفیت حسابرسی‌های گزارش‌های مالی به ندرت بررسی می‌‌شود، به جز در موارد ورشکستگی شرکت‌ها که نبود بهینگی ظاهر می‌شود. قانون‌گزاران از بحران‌های مالی و حسابرسی برای توجیه اعمال مقررات بیشتر بر یک صنعت استفاده کرده‌اند. این رویه جای سؤال دارد. (جعفریان؛ طاهری، 1392)
ارزش‌های حسابرسی برای شرکت‌ها از چند بعد در حال بررسی است. والاس بیان می‌کند که یکی از عوامل اصلی تقاضا برای حسابرسی ناشی از رابطه نمایندگی بین مدیران و اداره کنندگان بنگاه (به عنوان نماینده) و تهیه کنندگان سرمایه (سهامداران به عنوان کارفرما) است. مدیران، اطلاعات حسابداری را تهیه می‌کنند و به خاطر نقششان در سازمان خواهان کسانی هستند که از بیرون سازمان مهر تأییدی به اظهارات آن‌ها بزنند. از این دیدار ارزش خدمات حسابرسی به عنوان نوعی سازوکار نظارتی مؤثر بر عملکرد مدیران است(والاس، 1985).
هدف از بیان مطالب این تحقیق بررسی تأثیر ویژگیهای کیفی حسابرسی مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی میباشد که مطالب تکمیلی در ادامه همین فصل و فصول بعدی ارائه شده است.
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیقسود حسابداری یکی از مهم ترین شاخص‌های عملکرد است که در بسیاری از تصمیم گیری‌های اقتصادی از جمله ارزشیابی سهام، ارزیابی عملکرد، تعیین پاداش مدیران وتقسیم سود سهام استفاده می شود.
این تصمیم گیری‌ها می‌تواند بر انتقال منابع بین افراد مختلف مؤثر باشد، به همین دلیل در بازار سرمایه به آن توجه ویژه‌ای می‌شود. در شرایط وجود تضاد منافع در محیط اقتصادی، از جمله تضاد منافع بین سهامداران و مدیران، همواره این احتمال وجود دارد که مدیران مبادرت به دستکاری سود نمایند. ماهیت مخاطره آمیز این تهدیدها و پیامدهای متعدد ناشی از مدیریت سود، بسیاری از پژوهشگران را بر آن داشته است تا برای اندازه گیری و شناسایی علائم مدیریت سود همچون اقلام تعهدی غیرعادی پژوهش هایی را انجام دهند.
با وجود استانداردهای پذیرفته شده حسابداری به دلیل نبود یک تئوری فراگیر سود، همچنان اختلاف نظر تئوریسین ها و افراد حرفه ای در زمینه گزارشگری سود وجود دارد و در عمل، گزارشگری سود را با چالش‌هایی روبرو می‌سازد. علاوه بر این با در نظر گرفتن تفکیک مالکیت از مدیریت، وجود تضاد منافع و دسترسی انحصاری مدیران به برخی اطلاعات مالی و نیز ویژگی حسابداری تعهدی در زمینه حق انتخاب مدیریت از میان روش‌های مختلف حسابداری، احتمال وجود دستکاری سود و گمراه نمودن افراد در تصمیم گیری هایشان وجود دارد. در عین حال، سودهای گزارش شده همواره به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی مطرح بوده است و تحلیل گران مالی، عموماً سود را به عنوان یک عامل برجسته در بررسی ها و قضاوت های خود مد نظر قرار می دهند. بنابراین قبول پیامدهای اقتصادی گزارشگری سود، امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. از لحاظ نظری، اقلام تعهدی غیرعادی (معیار مدیریت سود) نه تنها در بازارهای غیرکارای سرمایه بلکه در بازارهای کارای سرمایه نیز وجود دارد (مقدم و حسنی فرد، 1390).
اکثر پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه پیش بینی جریان های نقدی آتی نشان دهنده این موضوع است که سود نسبت به جریان نقد عملیاتی، پیش‌بینی کننده بهتری است و همچنین سود حسابداری نسبت به جریان نقد عملیاتی نقش بهتری در توضیح دهندگی بازده سهام دارد و اقلام تعهدی به منظور پیش بینی جریان های نقد آتی نسبت به جریان نقدی از قدرت بیشتری برخوردارند.
در کنار این موارد، برخی با توجه مدیریت سود بیان می کنند که اقلام تعهدی غیرعادی فاقد هرگونه محتوی اطلاعاتی بوده و صرفاً ناشی از خطای برآورد مدیریت هستند، اما در هر حال تحقیقات اخیر نشان می‌دهند که اقلام تعهدی غیرعادی نیز می توانند حاوی اخبار مهمی باشند (شقفی و محمدی، 1391). البته باید این نکته را نیز مد نظر قرار داد که کیفیت حسابرسی نیز می تواند از بروز خطاهای برآورد در خصوص اقلام تعهدی مطابق با تحقیقات صورت گرفته، جلوگیری نماید (عرب مازار یزدی و همکاران، 1385).
کیفیت که تعیین کننده عملکرد و حسابرسی است، تابع عوامل متعددی از قبیل توانایی‌های حسابرسی (شامل دانش، تجربه، قدرت تطبیق و کارایی فنی) و اجرای حرفه‌ای (شامل استقلال، عینیت، مراقبت‌‌های حرفه‌ای، تضاد و منافع و قضاوت) است (مجتهدزاده و آقایی، 1383).
دی‌آنجلو کیفیت حسابرسی را ارزیابی و استنباط بازار از احتمال توانایی حسابرس در کشف تحریف‌های با اهمیت در صورت‌‌های مالی و یا سیستم حسابداری صاحبکار و گزارش تحریف‌های با اهمیت کشف شده، تعریف کرده است. در این تعریف، کشف نقص، کیفیت حسابرسی را در قالب دانش و توانایی حسابرس اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که گزارش آن بستگی به انگیزه‌های حسابرس برای افشاگری دارد (یگانه و آذین‌فر، 1389).
یکی از شاخص‌های جایگزین برای سنجش کیفیت حسابرسی، اندازه مؤسسه حسابرسی است و انتظار می‌رود با افزایش اندازه مؤسسه حسابرسی کیفیت حسابرسی افزایش یابد. زیرا، مؤسسه‌های بزرگ حسابرس باید بیشتر مراقب شهرت حرفه‌ای خود باشند (مجتهدزاده و آقایی، 1383).
به طور مفهومی کیفیت حسابرسی را می‌توان از سه جنبه اساسی بررسی نمود: ورودی‌ها، خروجی‌ها، و عوامل محیطی به جز استاندارد‌های حسابرسی، ورودی‌های دیگری برای حسابرسی وجود دارد. یکی از آن‌ها، ویژگی‌های حسابرس مستقل مانند اندازه مؤسسه، الزامات حرفه‌ای، مهارت، تقسیم کار و نظارت، مشاوره و کنترل اوست. یکی دیگر از عوامل مهم، فرایند حسابرسی است. این فرایند شامل صحت روش‌شناسی حسابرسی، میزان تأثیر روش‌های حسابرسی استفاده شده و میزان دسترسی به شواهد حسابرسی مورد نیاز است. خروجی‌های حسابرسی نیز پیامدهای مهمی برای کیفیت حسابرسی دارند، چرا که خروجی‌ها توسط استفاده‌کنندگان در ارزیابی کیفیت حسابرسی در نظر گرفته می‌شوند (اسچیلدر، 2011). فعالیت‌هایی نظیر خاتمه‌دادن به کار حسابرسان و مدیریت سود اغلب در شرایط به ‌هم‌ریخته اقتصادی به وقوع می‌پیوندند، تا هزینه‌ اجرایی کمتری به سیستم تحمیل شود. به علاوه تشخیص و کمی نمودن مدیریت سود در بازار به مراتب سخت است (کانستنتینوس و لنکس، 2008).
حسابرسی برای استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی نقش اعتماد‌سازی بازی می‌کند و موجب می‌شود که آن‌ها، به صورت‌های مالی حسابرسی شده اعتماد بیشتر می‌کنند. مدیریت در یک فرآیند آگاهانه در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری سعی می‌کند سود شرکت را با دستکاری به سطح سود هدف برساند. حسابرسان احتمالاً با افزایش میزان ساعات کارکرد حسابرسی در رسیدگی به صورت‌های مالی می‌توانند مدیریت سود را کشف کنند.
اعتبار حسابرسان در صورتی که استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی متوجه شوند که سود شرکت‌ها بالاتر از واقعیت نشان داده شده است، به خطر می‌افتد اما در صورتی که سود شرکت‌ها کمتر از واقع نشان داده شود معمولاً جریمه‌ای به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد. در این راستا و در مواجه با توابع نامتقارن زیان، حسابرسان و شرکت‌ها درباره انتخاب روش حسابداری اختلاف نظر پیدا می‌کنند(سلیمانی و نیمایی، 1393).
حال با توجه به مقوله جدایی مالکیت از مدیریت، بحث حاکمیت شرکتی و همچنین تئوری های مطرح شده مرتبط با آن از قبیل تئوری نمایندگی، تئوری ذینفعان و دیگر تئوری‌ها، نیاز به حسابرسی و رسیدگی صورت‌های مالی شرکت ها کاملاً ضروری است. حسابرسی برای صورت‌های مالی گزارش شده ارزش افزوده (مضاعف) فراهم می‌کند، زیرا نتایج بررسی مربوط بودن و قابلیت اتکای محتوی صورت های مالی را گزارش می دهد (حساس یگانه و خالقی بایگی، 1383). یک مؤسسه حسابرسی مستقل و با مهارت، قادر به شناخت ارائه نادرست اقلام صورت‌های مالی مورد رسیدگی بوده و می‌تواند نسبت به ارائه صحیح آن بر صاحبکار خود تأثیرگذار باشد تا در نتیجه آن، اطلاعات مالی قابل اتکایی گزارش شود. رسیدن به این هدف مطلوب به خصوصیات مؤسسات حسابرسی کاملاً وابسته بوده و این خصوصیات می‌تواند به شکل مثبت یا منفی با کیفیت حسابرس در ارتباط باشد (نونهال نهر و همکاران، 1389).
بسیاری از پژوهش‌های جاری در حوزه مدیریت سود در زمینه کشف اقلام تعهدی غیرعادی متمرکز شده‌اند. تا کنون تلاش کمی به منظور بررسی تأثیر ویژگی‌های حسابرسی مستقل را بر اقلام تعهدی غیرعادی صورت گرفته است. با توجه به اهمیت این اقلام و گزارش حسابرسان محقق بر آن شد که رابطه این دو را بررسی نماید.
1-4- اهداف پژوهشدر این پژوهش اهداف زیر دنبال می‌گردد:
1-4-1- هدف اصلی
تعیین رابطه ویژگی‌های حسابرسی مستقل و اقلام تعهدی غیر عادی
1-4-2- هدف فرعیتعیین ارتباط بین برخی ویژگی‌ها حسابرسی مستقل با تشخیص اقلام تعهدی غیر عادی
تعیین ارتباط بین رقابت میان مؤسسات حسابرسی مستقل با تشخیص اقلام تعهدی غیر عادی
تعیین ارتباط بین خدمات غیر حسابرسی مؤسسه حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیر عادی
تعیین ارتباط بین تقسیم کار مؤسسه حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیر عادی
تعیین ارتباط بین نظارت مؤسسه حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیر عادی
تعیین ارتباط بین مشاوره مؤسسه حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیر عادی
تعیین ارتباط بین کنترل و بازبینی مؤسسه حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیر عادی
1-5- فرضیات پژوهش1-5-1 فرضیه اصلی
ویژگی‌های حسابرسی مستقل بر تشخیص اقلام تعهدی غیر عادی تأثیر دارد.
1-5-2 فرضیه‌های فرعی
اندازه مؤسسه حسابرسی کننده بر اقلام تعهدی غیرعادی تأثیر دارد.
رقابت میان مؤسسات حسابرسی کننده بر اقلام تعهدی غیرعادی تأثیر دارد.
بین خدمات غیرحسابرسی مؤسسه حسابرسی کننده بر میزان اقلام تعهدی غیرعادی تأثیر دارد.
تقسیم کار مؤسسه حسابرسی کننده بر اقلام تعهدی غیرعادی تأثیر دارد.

متن کامل در سایت امید فایل 

نظارت مؤسسه حسابرسی کننده بر اقلام تعهدی غیرعادی تأثیر دارد.
مشاوره مؤسسه حسابرسی کننده بر اقلام تعهدی غیرعادی تأثیر دارد.
کنترل و بازبینی مؤسسه حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیرعادی تأثیر دارد.
1-6- دامنه پژوهشیکی از شرایط موفقیت هر پژوهشی تعیین دامنه پژوهش می‌باشد چراکه انجام پژوهش به صورت کلی و عام تا حدی غیر عملی بوده و اگر هم بتوان آن را انجام داد از نتایج جامعی برخوردار نخواهد بود.
لذا باید سعی کرد که پژوهش را تا حد ممکن محدود نمود و قلمرو آن را مشخص کرده و سپس اقدام به انجام آن نمود. در این فصل به قلمرو پژوهش از سه بعد پرداخته می‌شود.
1-6-1- قلمرو موضوعیمباحث مربوط به این پژوهش از نظر قلمرو موضوعی به بررسی تأثیر ویژگیهای کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی میپردازد.
1-6-2- قلمرو مکانیمحدوده مکانی پژوهش بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
1-6-3- قلمرو زمانیدر این پژوهش از نظر زمانی، دوره زمانی سال‌های 1388تا 1391 مورد بررسی قرار گرفته است.
1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی واژه‌هامؤسسه حسابرسی (تعریف مفهومی):
مؤسسه حسابرسی عبارت است از شراکت حداقل سه نفر حسابدار رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که معمولاً به صورت تضامنی به ثبت می رسد(قاسمی،1392).
مؤسسات حسابرسی دارای ویژگی هایی هستند که تعاریف مفهومی آن‌ها به شرح زیر می‌باشد:
اندازه مؤسسه:
مؤسسه واحدی است که با نام و هدف معیین در مالکیت بحش عمومی و یا خصوصی یا ترکیبی از این دو قرار دارد که به فعالیت های انتفاعی و غیر انتفاعی می‌پردازد و طرف معامله واقع می شود. مؤسسه را واحد اقتصادی نیز می گویند.
رقابت میان مؤسسات حسابرسی:
حسابرسی یکی از راه‌های مشخص کردن اعتبار اطلاعات صورت های مالی است با رشد رقابت در حرفه، مؤسسات حسابرسی ضرورت ارائه خدمات خود با کیفیت هر چه بهتر به بازار را بیشتر دریافتند و برای رقابت بر پایه‌ای به غیر از حق الزحمه، مؤسسات حسابرسی به دنبال متفاوت کردن خدماتشان هستند (حساس یگانه، 92).
خدمات غیر حسابرسی:
خدمات غیر حسابرسی هرگونه خدماتی متفاوت از خدمات حسابرسی ارائه شده به صاحبکار، توسط حسابرس راشامل می‌شود. مانند: خدمات مشاوره ای، حسابداری، حسابداری داخلی، خدمات مالیاتی و ... . به عبارت دیگر هرنوع خدماتی که نیازمند حرفه حسابداری یا مهارت‌های مرتبط با آن باشد (انصاری و همکاران، 1390).
تقسیم کار:
تقسیم کار برحسب تخصص و توانایی افراد، شکل می‌گیرد. از نظر دورکیم، تقسیم کار، اشاره بر آن دارد، که شغل‌ها، براساس تخصص و توانایی افراد تقسیم و به هر فرد، وظیفه‌ای محول می‌شود، تا محصولات مورد نیاز جامعه را تولید کند (دورکیم، ص360).
نظارت:
نظارت از وظایف پنجگانه عمده مدیریت یعنی، برنامه‌ریزی، هماهنگی، سازماندهی، بودجه‌ریزی و نظارت است. نظارت به معنی کنترل، مراقبت، بازدید و در اصطلاح انگلیسی مترادف Monitoring یاControling نیز گفته می‌شود. نظارت دارای درجات مختلف است از نظارت انسان بر خود تا نظارت خداوند بر انسان البته دولت بر امور هم از انواع نظارت است (جواهری، 1390).
مشاوره:
به عقیده‌ی آرباکل، مشاوره رابطه‌ای تخصصی بین مرجع و مشاور است که مراجع با کمک مشاور به بررسی و تجزیه و تحلیل مشکلش می‌پردازد و پس از آگاه شدن از ابعاد وجودی‌اش و شناختن عوامل مزاحم به تغییر آنها موفق می شود (شفیع آبادی، 83).
کنترل و بازبینی:
کنترل پروژه فرایندی است در جهت حفظ مسیر کار برای دستیابی به یک تعادل اقتصادی موجه بین سه عامل هزینه، زمان و کیفیت در حین اجرای کار، که از ابزار و تکنیک‌های خاص خود در انجام این مهم کمک می‌گیرد به‌گونه‌ای که بتوان در هنگام بازبینی (ارزیابی مجدد برنامه‌ها) با تشخیص علل و طرح اقتصادی‌ترین فعالیت ها، پروژه را به نزدیک‌ترین حالت ممکن در مسیر اولیه و اصلی خود بازگرداند.
مؤسسه حسابرسی (تعریف عملیاتی):
مؤسسات حسابرسی دارای ویژگی‌هایی هستند که با هفت شاخص قابل اندازه‌گیری هستند:
اندازه مؤسسه- مؤسسات حسابرسی شامل مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (معتمد بورس) که بالاترین درآمد را در سال 1391 داشته‌اند به عنوان مؤسسه بزرگ و بقیه مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان مؤسسه غیربزرگ در نظر گرفته شده اند. بنابراین موسسات حسابرسی که زیر مجموعه سازمانهای حسابرسی (از جمله سازمان حسابرسی) قرار گیرد عدد 1 و دیگر موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی عدد صفر بخود می گیرند.
رقابت میان مؤسسات حسابرسی: در مؤسسات حسابرسی، کیفیت خدمات حسابرسی به مشتریان و حق الزحمه بابت انجام کار حسابرسی بیشترین تفاوت‌ها را رقم می‌زند که برای مشتریان در انتخاب مؤسسات حسابرسی یک نوع رقابت به وجود می‌آورد که همین امر باعث شده که مؤسسات حسابرسی برای رضایت و کسب اعتماد نسبت به صورت‌های مالی از مشتریان به رقابت با همدیگر بپردازند. در صورت چرخش حسابرس فرض بر این است که رقابت وجود داشته است و مقدار 1 به خود می‌گیرد و در صورتی که چرخش حسابرس وجود نداشته باشد، رقابت نیز وجود نداشته و مقدار صفر به خود می‌گیرد.
خدمات غیر‌حسابرسی: خدمات غیر‌حسابرسی، هر گونه خدماتی متفاوت از خدمات حسابرسی ارائه شده به صاحب‌کار، توسط حسابرس را شامل می‌شود. مانند خدمات مشاوره‌ای، حسابداری، حسابرسی داخلی، خدمات مالیاتی و ... به عبارتی دیگر هر نوع خدماتی که نیازمند حرفه حسابداری یا مهارت‌های مرتبط با آن باشد. در صورتی که این نوع از خدمات از طرف موسسات ارائه شده باشد عدد 1 و در غیر اینصورت عدد صفر را به خود می گیرد.
تقسیم کار: در صورتی که رسیدگی های موسسات حسابرسی حجم بالایی داشته باشند از دیگر موسسات همکاری در خواست می کنند و عملیات رسیدگی را بین خود و دیگر موسسات تقسیم می‌نمایند. این عمل در صورت وجود در گزارش آنها آورده می شود و عدد 1 به آن تعلق می گرد و در غیر اینصورت عدد صفر.
نظارت: هر مرحله از کار حسابرسی باید چنان هدایت، سرپرستی و بررسی شود که از انجام شدن کار با کیفیت مناسب، اطمینانی معقول بدست آید. سرپرستان موسسات حسابرسی بر هر مرحله از کار حسابرسان خود نظارت دارند و نقاط ضعف و قوت آنها را شناسایی می کنند. در موسسات حسابرسی این عملیات در اساسنامه آن‌ها آورده شده است و در ابتدای قرارداد خود با شرکت آن‌ها را قید کرده اند. در صورت وجود نظارت بر کار حسابرسان عدد 1 و در غیر اینصورت عدد صفر به خود می گیرند.
مشاوره: همانند تقسیم کار موسسات حسابرسی می توانند در انجام رسیدگی ها از دیگر موسسات حسابرسی مشاوره و راهنمایی درخواست می کنند و این عمل را در گزارش خود قید می نمایند. بنابراین عدد 1 و در غیر اینصورت عدد صفر به آن داده می شود.
کنترل و بازبینی: تداوم کفایت و اثربخشی عملیاتی سیاست ها و روش های کنترل کیفیت باید همواره کنترل و بازبینی شود. تداوم کفایت و اثربخشی عملیاتی سیاست ها و روش های کنترل کیفیت باید همواره کنترل و بازبینی شود. به همین صورت موسسات حسابرسی جهت انجام بهتر و موثرتر رسیدگی های خود به کنترل و بازبینی عملیات حسابرسان خود می پردازند. موسسه حسابرسی که این نوع از کنترل و بازبینی را داشته باشند در گزارش حسابرسی خود بیان می نمایند و در صورت وجود این نوع از کنترل عدد 1 و در غیر اینصورت عدد صفر به آن داده می شود.
اقلام تعهدی غیرعادی (تعریف مفهومی)
اقلام تعهدی غیرعادی اقلامی هستند که مدیریت می تواند آن‌ها را کنترل کند. به بیان دیگر اقلام تعهدی غیرعادی آنهایی هستند که مدیریت می‌تواند آن‌ها را به تأخیر بیاندازد، حذف کند و یا ثبت و شناسایی آن‌ها را تسریع کند (حلاج؛ مهرانی، 1388).
اقلام تعهدی غیرعادی (تعریف عملیاتی)
اقلام تعهدی عادی-کل اقلام تعهدی = اقلام تعهدی غیرعادی
(1-1)
ACCi,tAi,t-1 = α11Ai,t-1 +α2∆REVi,tAi,t-1 +α3PPEi,tAi,t-1 +γ1CFi,t-1Ai,t-1 +
γ2CFi,tAi,t-1 +γ3CFi,t+1Ai,t-1 +γ4DCFi,tAi,t-1 +γ5DCFi,t*CFi,tAi,t-1 +εi,tکه در آن :
:ACCi,tکل اقلام تعهدی شرکت i در سال t، که برابر است با سود خالص قبل از اقلام غیرمترقبه منهای جریان های نقد عملیاتی(ACCi,t =Ei,t-CFi,t)
∆REVi,t: تغییرات در درآمد شرکت i در سال t
:PPEi,t اموال، تجهیزات و ماشین آلات شرکت i در سال t
:Ai,t-1مجموع دارایی ها شرکت i در سال t-1
:DCFi,t متغیر مجازی است، چنانچه CF )جریان های نقد عملیاتی) منفی باشد برابر با یک وگرنه برابر با صفر است.
پس از تخمین پارامترهای رابطه (1)، اقلام تعهدی غیرعادی براساس مدل جونز تعدیل شده با جریان های نقدی غیرخطی(AAi,tNC)، تفاضل اقلام تعهدی عادی (NAi,tNC) از کل اقلام تعهدی، به شرح زیر برای دوره برآورد با استفاده از رابطه (2) حساب می شوند:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *