پایان نامه رایگان - دانلود پایان نامه فارسی

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید

1-6-ساختار تحقیق............................................................................................................................5
1-7-خلاصه فصل..............................................................................................................................6
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1-مقدمه..........................................................................................................................................8
2-2-تعاریف مدیریت زنجیره تامین....................................................................................................8
2-3-نیاز به مدیریت زنجیره تامین......................................................................................................9
2-4-سیر تکاملی مدیریت زنجیره تامین............................................................................................10
2-5- یکپارچه سازی زنجیره تامین...................................................................................................12
2-6- عوامل سوق دهنده سازمانها بسوی مدیریت زنجیره تامین......................................................13
2-7- عوامل موثر بر مدیریت زنجیره های تامین..............................................................................15
2-8-فرآیندهای زنجیره تامین...........................................................................................................16
2-9-قیمت گذاری و مدیریت قیمت................................................................................................17
2-9-1-اهداف قیمت گذاری...........................................................................................................18
2-9-2-عوامل‌ موثر بر قیمت‌گذاری‌................................................................................................19
2-9-3-مراحل قیمت‌گذاری.............................................................................‌...............................19
2-10-دسته بندی مساله زنجیره تامین با توجه به افق های زمانی...................................................21
2-11-مروری بر تحقیقات پیشین....................................................................................................22
2-12- مساله زنجیره تامین تحت عدم قطعیت................................................................................24
2-12-1- منابع عدم قطعیت در یک زنجیره تامین.......................................................................25
2-12-2- روش های موجود جهت حل مدل های زنجیره تامین تحت عدم قطعیت...................25
2-13- پژوهش های انجام شده در ارتباط با زنجیره تامین تحت عدم قطعیت.............................26
2-14-مروری بر الگوریتم ژنتیک .................................................................................................28
2-14-1-مقدمه ............................................................................................................................28
2-14-2-مکانیزم الگوریتم ژنتیک ................................................................................................28
2-14-3-عملگرهای الگوریتم ژنتیک ...........................................................................................30
2-14-4-کد کردن.........................................................................................................................33
2-14-5-ایجاد جمعیت اولیه.........................................................................................................34
2-14-6-تابع برازندگی ................................................................................................................35
2-14-7-انتخاب.............................................................................................................................36
2-14-8-ترکیب .............................................................................................................................38
-9-14-2احتمال ترکیب .................................................................................................................. 40
-10-14-2جهش.............................................................................................................................. 40
-11-14-2استراتژی برخورد با محدودیت ها...................................................................................42
-12-14-2شرایط توقف الگوریتم.....................................................................................................42
2-15- خلاصه فصل........................................................................................................................43
فصل سوم : ارائه مدل ریاضی مساله و بیان روش حل
3-1-مقدمه.....................................................................................................................................45
3-2-شبکه زنجیره تامین چند مرحله ای........................................................................................45
-3-3تئوری تعیین قیمت..................................................................................................................47
-4-3قانون تقاضا............................................................................................................................48
-1-4-3منحنی و معادله قیمت و تقاضا..........................................................................................48
3-5-ارائه مدل ریاضی شبکه زنجیره تامین سه مرحله ای چند محصوله ......................................49
3-6- خطی سازی تابع غیر خطی..................................................................................................54
3-7- تقاضای احتمالی...................................................................................................................55
3-9-خلاصه فصل..........................................................................................................................57
فصل چهارم : ارائه روش حل و تجزیه و تحلیل محاسباتی
4-1-مقدمه...................................................................................................................................59
4-2-اعتبار سنجی مدل...................................................................................................................59
4-3-تشریح ساختار GA بکار گرفته شده......................................................................................66
4-3-1-نحوه نمایش جوابها.........................................................................................................66
4-3-2-روش نمایش رشتهای..........................................................................................................68
4-3-3-نحوه تولید جمعیت اولیه.....................................................................................................70
4-3-4-ارزیابی جوابها..................................................................................................................70
4-3-5-مکانیزم انتخاب......................................................................................................................70
4-3-6-عملگرهای ژنتیک................................................................................................................71
4-3-7-تکرار الگوریتم.....................................................................................................................71
4-3-8-شرط توقف الگوریتم...........................................................................................................72
4-4-ابعاد مدل ریاضی پیشنهادی و نتایج محاسباتی لینگو................................................................72
4-5-نتایج محاسباتی الگوریتم ژنتیک...............................................................................................74
4-6-بررسی همگرایی الگوریتم ارائه شده........................................................................................74
4-7-مقایسه نتایج بدست امده از حل با الگوریتم ژنتیک و لینگو.....................................................75
4-8-خلاصه فصل............................................................................................................................77
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات آتی
5-1-نتیجه گیری............................................................................................................................79
5-2-پیشنهادهای آتی......................................................................................................................79
فهرست منابع....................................................................................................................................81
فهرست جداول
جدول 4-1مقدار تقاضای محصول نهایی.............................................................................................59
جدول 4-2- هزینه تهیه، خرید ، و حمل مواد اولیه..........................................................................60
جدول 4-3-هزینه تولید و حمل محصول از کارخانه به توزیع کننده...................................................60
جدول 4-4-هزینه نگهداری محصول در انبار توزیع کننده...................................................................60
جدول 4-5-هزینه حمل محصول از توزیع کننده به خرده فروش........................................................61
جدول4-6-ظرفیت تامین کننده برای مواد خام.....................................................................................61
جدول 4-7-ظرفیت کارخانه برای تولید محصول.................................................................................61
جدول4-8-ظرفیت توزیع کننده برای انبار محصول..............................................................................61
جدول4-9-میزان استفاده هر واحد محصول از ماده اولیه......................................................................62
جدول4-10- مقدار مواد اولیه حمل شده از تامین کننده به تولید کننده................................................63
جدول4-11- مقدار محصول حمل شده از کارخانه به توزیع کننده......................................................64
جدول4-12--مقدار محصول در انبار توزیع کننده............................................................................64
جدول4-13- مقدار محصول حمل شده از توزیع کننده به خرده فروش..............................................65
جدول4-14-مقدار محصول فروخته شده از مراکز خرده فروش...........................................................66
جدول4-15-ابعاد مدل به ازای مقادیر مختلف و نتایج محاسباتی لینگو................................................73
جدول 4-16-مقادیر پارامترهای الگوریتم ژنتیک..................................................................................74
جدول4-17-نماد‌‌های به کار رفته برای مقایسه الگوریتم.......................................................................75
جدول4-18- مقایسه جواب الگوریتم ژنتیک با لینگو...........................................................................76

فهرست اشکال
شکل1-1- نمایی از یک شبکه زنجیره تامین.......................................................................................4
شکل 2-1- نمایی از یک زنجیره تامین................................................................................................8
شکل2-2- دیاگرام بلوکی الگوریتم ژنتیک ساده..................................................................................33
شکل 2-3- نمایش ترکیب یک نقطه ای ...........................................................................................39
شکل 2-4- نمایش ترکیب دو نقطه ای..............................................................................................39
شکل -5-2 نمایش وارونه سازی بیت.................................................................................................41
شکل -6-2 نمایش تغییر ترتیب قرار گیری.........................................................................................41
شکل4-1-نمای از مسیر کاری............................................................................................................62
شکل4-2- فضای جواب و کدینگ مسأله..........................................................................................67
شکل4-3- ارتباط بین فضای کدینگ و جواب ..................................................................................67
شکل 4-4- کروموزم مرحله اول.........................................................................................................68
شکل 4-5-کرموزوم مرحله دوم..........................................................................................................69
شکل 4-6-کرموزم مرحله سوم...........................................................................................................69

فهرست نمودار
نمودار -1-3منحنی قیمت و تقاضا.................................................................................................48
نمودار4-1- مقدار مواد اولیه حمل شده از تامین کننده به تولید کننده.........................................63
نمودار4-2- مقدار محصول حمل شده از کارخانه به توزیع کننده...............................................64
نمودار4-3- مقدار محصول در انبار توزیع کننده..........................................................................65
نمودار4-4- مقدار محصول حمل شده از توزیع کننده به خرده فروش.......................................65
نمودار4-5- مقدار محصول فروخته شده.....................................................................................66
نمودار4-6-بررسی همگرایی الگوریتم ارائه شده.........................................................................74

فصل اول
مقدمه و کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
در دو دهه 60 و 70 میلادی، سازمانها برای افزایش توان رقابتی خود تلاش می کردند تا با استانداردسازی و بهبود فرآیندهای داخلی خود محصولی با کیفیت بهتر و هزینه کمتر تولید کنند. در آن زمان تفکر غالب این بود که مهندسی و طراحی قوی و نیز عملیات تولید منسجم و هماهنگ پیش نیاز دستیابی به خواسته های بازار و درنتیجه کسب سهم بازار بیشتری است. به همین دلیل سازمان ها تمام تلاش خود را بر افزایش کارایی معطوف می کردند. در دهه 80 میلادی با افزایش تنوع در الگوهای مورد انتظار مشتریان، سازمان ها به طور فزاینده ای به افزایش انعطاف پذیرش در خطوط تولید و توسعه فرآورده های تازه برای ارضای نیازهای مشتریان علاقه مند شدند. در دهه 90 میلادی، به همراه بهبود در فرآیندهای تولید و به کارگیری الگوهای مهندسی مجدد، مدیران بسیاری از صنایع دریافتند که برای ادامه حضور در بازار تنها بهبود فرآیندهای داخلی و انعطاف پذیری در توانایی های شرکت کافی نیست بلکه تامین کنندگان قطعات و مواد نیز باید موادی با بهترین کیفیت و کمترین هزینه تولید کنند و توزیع کنندگان محصولات نیز باید ارتباط نزدیکی با سیاستهای توسعه بازار تولیدکننده داشته باشند؛ با چنین نگرشی، رویکردهای زنجیره تامین و مدیریت آن پا به عرصه وجود نهاد.[3]
مساله زنجیره تامین در دنیای امروز به عنوان یک مزیت رقابتی عمده در راستای کاهش قیمت تمام شده مطرح است. زنجیره تامین شامل خرید و تامین، لجستیک و حمل و نقل، بازاریابی، رفتار سازمانی، شبکه، مدیریت استراتژیک، مدیریت سیستم های اطلاعاتی و مدیریت عملیات می باشد. [4] با وجود این مطلب، تصمیم گیری در مراحل مختلف این روند و هماهنگی این مراحل، مساله اصلی در زنجیره تامین می باشد با توجه به رقابت شدیدی که بین تولید کنندگان وجود دارد، در صورتی که هر کدام از حلقه های این زنجیره ضعیف عمل کند، کل مجموعه موفق نخواهد بود و در سطح مورد انتظار عمل نخواهد کرد. بنابراین مدیریت موثر این زنجیره در صنعت یک چالش مدیریتی عمده به حساب می آید. در سالهای اخیر، شرکت ها و سازمان های کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان، توجه ویژه ای به مدیریت زنجیره تامین داشته اند و از این رهگذر به موفقیت های قابل توجهی نیز دست یافته اند که گواه این امر، حجم بالایی از مبادلات تجاری انجام شده و درآمد و سود آوری بالای زنجیره تامین موفق و کارآمد است که در بازارهای به شدت رقابتی امروز، موفق به پیشی گرفتن از رقبا شده اند. [5]
1-2-ضرورت انجام تحقیق
پیچیدگی کالاها و خدمات در دنیای امروز باعث شده است که شرکت هایی که به تنهایی و بدون کمک گرفتن و همکاری با دیگر سازمان ها،محصولی را عرضه می کنند، برای بقای خویش با مشکلات بسیاری روبرو شوند. به همین منظور سازمان ها دریافته اند که اگر با یکدیگر همکاری داشته باشند، مجموع منافعی که عاید آنها می شود بیش از وضعیتی است که هر یک فعالیت خود را بدون هماهنگی با سازمان های مرتبط انجام می دهند. به همین دلیل امروزه هر دو طرف خریدار و فروشنده بر اساس روابط بلند مدت و کسب سود با یکدیگر همکاری می کنند. در سالهای اخیر به دلایل زیر توجه زیادی در مقوله زنجیره تامین شده است:
- نیاز برای فعالیت های بهبود
- افزایش سطح برون سپاری
- افزایش هزینه حمل و نقل
- فشارهای شدید رقابتی
- افزایش جهانی شدن
- افزایش اهمیت تجارت جهانی
- نیاز برای مدیریت موثر موجودی ها
با توجه به نیازهای دنیای امروز، در این پایان نامه ،ارائه و بررسی مدلی کارا برای طراحی شبکه زنجیره تامین چند مرحله ای چند محصوله مد نظر بوده است که می تواند در مقوله شبکه های زنجیره تامین جهت کمینه کردن هزینه های شبکه زنجیره تامین بسیار سودمند واقع شود.
1-3-بیان مسئله
در بازار رقابتی جهانی امروزی، اغلب شرکت های تولیدی تحت فشار رقابتی زیادی عمل می نمایند و این حقیقت آنها را به سمتی سوق می دهد تا یک شبکه ایجاد نمایند. بدین منظور، تأمین کنندگان و تولید کنندگان برای سود دوطرف می بایست به عنوان شرکای استراتژیک در یک زنجیره تأمین با مدت مشارکت طولانی رفتار نمایند. شراکت استراتژیک مابین خریدار و تأمین کننده باعث کاهش یا حذف اثر شلاق چرمی میگردد [6] به هرحال مرور ادبیات بیشماری فقط برروی بخش خریدار متمرکز گشته اند. .[7]استراتژیهای مدیریت زنجیره تأمین یا به اختصار SCM برای مدیریت چنین شبکه هایی مورد استفاده قرار میگیرند. جهت دستیابی به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت در مدیریت زنجیره تأمین، هماهنگی نزدیک مابین شرکت های درون زنجیره لازم می باشد [8].
خوشبختانه درسالیان اخیر، تکنولوژی اطلاعات، زمینه مناسبی را برای یکپارچهسازی فعالیتهای داخلی و خارجی زنجیره تأمین فراهم نموده است. [9] درنتیجه، اعضای زنجیره تأمین همواره به دنبال روش‌های نوین به منظور بهبود شبکۀ زنجیره تأمین با استفاده از تلفیق رده‌های شبکه می‌گردند[10].
شبکه زنجیره تامین شبکه ای از تسهیلات و امکاناتی است که از آغاز تولید یک محصول تا رسیدن آن محصول به دست مشتری را شامل می شود، یک شبکه زنجیره تامین سه مرحله ای چند محصوله، تشکیل شده است از تامین کنندگان مواد اولیه، کارخانه های تولید محصولات، مراکز توزیع محصولات و مشتریان. ابتدا کارخانه های تولید محصولات، مواد اولیه مورد نیاز خود را از تامین کنندگان دریافت میکنند سپس محصولات در کارخانه ها تولید می شوند و بعد از آن به مراکز توزیع فرستاده می شوند، در آخر نیز مشتری کالاهای مورد نیاز خود را از مراکز توزیع، دریافت می کند.
در شکل زیر نمایی از یک مساله طراحی شبکه زنجیره تامین آورده شده است.

شکل1-1- نمایی از یک شبکه زنجیره تامین[11]
هدف از این تحقیق ارائه مدلی جهت ماکزیمم سازی سود در یک زنجیره تامین می باشد.
به طور کلی در یک مساله طراحی شبکه زنجیره تامین به دنبال خروجی های زیر هستیم :
انتخاب تامین کنندگان
انتخاب تولیدکنندگان
انتخاب مراکز توزیع
تعیین مقدار بهینه مواد اولیه به کارخانه، انتقال کالاهای ساخته شده به مراکز توزیع و حمل کالاها و تحویل آنها به مشتری.
یک رویکرد بهینه سازی توام حداکثر کردن سود و قیمت گذرای محصولات با تقاضای احتمالی.
1-4- فرضیات مساله
- تعداد مشتریان و تقاضای آنها مشخص و قطعی نیست و از مقدار احتمالی پیروی می کند.
- تعداد تامین کننده ها، کارخانه ها و مراکز توزیع و همچنین ماکزیمم ظرفیت آنها مشخص و قطعی است.
- هر تامین کننده مواد اولیه، کارخانه و مرکز توزیع به ترتیب توانایی تامین انواع مواد اولیه، تولید انواع محصول و توزیع انواع محصول را با توجه به حداکثر ظرفیتشان دارند.
1-5-پرسش تحقیق
در این مسئله پرسش این است با توجه به تقاضای احتمالی، در هر دوره به کدام مراکز محصول ارسال گردد به طوری که مجموع هزینه های سفارش دهی m تولید کننده از k تامین کننده و هزینه انتقال j محصول از m تولیدکننده به d توزیع کننده، هزینه نگهداری j محصول در d انبار وئ lpw,g hcده و هزینه انتقال ارسال گردد به طوری که مجموع هزینه های سفارش دهی هزینه انتقال j محصول از d انبار به z مراکز مشتری را کمینه کرده تا سود حداکثر گردد؟ با توجه به این امر که در محاسبات با یک مدل غیر خطی و صحیح مواجه هستیم.هم چنین قیمت را نیز تابع ای از تقاضا در نظر گرفتیم و با توجه به میزان تقاضا قیمت را تخمین می زنیم.
1-6-ساختار تحقیق
با توجه به اهداف مورد نظر ، ساختار تحقیق حاضر به صورت زیر است:
در فصل دوم این تحقیق، کلیات زنجیره تامین و همچنین مطالعات انجام شده در این زمینه مرور می‌شود.
در فصل سوم، مساله تحقیق به صورت کامل شرح داده می شود و مدل پیشنهادی این تحقیق ارائه می‌گردد و کمی هم از روش حل بیان می کنیم.
فصل چهارم مثال ها و نتایج محاسباتی که نشان دهنده کارایی مدل است توسط نرم افزار lingo حل می‌شود و سپس به علت ناتوانی این نرم افزار در حل مساله در ابعاد بزرگتر مدل ارائه شده توسط الگوریتم فراابتکاری حل می گردد.
در فصل پنجم نتیجه گیری و تحقیقات آتی بیان می شود و در پایان منابع و مراجع گنجانده شده است.
1-7-خلاصه فصل
در این فصل به چگونگی مراحل انجام شده در این تحقیق پرداختیم. نوع مسئله شرح داده شد و با ضرورت انجام و نوآوری که در مدل پیشنهادی آمده است آشنا شدیم. در فصل های بعد به صورت مبسوط آن را توضیح داده و ابعاد مختلف آن را بررسی خواهیم کرد.

فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه
در این فصل، تعاریف و نکاتی در ارتباط با زنجیره تامین بیان می شود و پژوهش های انجام شده در این رابطه مورد مطالعه قرار می گیرد. سپس مساله برنامه ریزی زنجیره تامین تحت عدم قطعیت معرفی می شود و همچنین مواردی که به طور عموم در یک زنجیره تامین تحت عدم قطعیت در نظر گرفته می شود. سپس اشاره ای به روش های موجود جهت حل آن می شود و سپس مطالبی در مورد تاریخچه الگوریتم ژنتیک و روش حل آن پرداختیم.
2-2-تعاریف مدیریت زنجیره تامین
پیش از ارایه تعاریف، نمایی از یک زنجیره تامین در ساده ترین حالت خود به لحاظ حجم اجزای زنجیره در شکل 2-1 آورده شده که با در نظر گرفتن آن، تعاریف ارایه شده از زنجیره تامین روشن تر باشد.

129872486995شکل 2-1- نمایی از یک زنجیره تامین
00شکل 2-1- نمایی از یک زنجیره تامین

دونالد، [12] : سازنده و تامین کنندگانش، خریداران و مشتریان، به عبارت دیگر همه گروه ها در سازمانی گسترش یافته کار می کنند تا یک محصول را به بازار عرضه کنند که مشتری مایل است برای آن پول پرداخت نماید. این شرکت چند گروهی، بصورت یک سازمان گسترده عمل می کند و از منابع مشترک (افراد، فرآیند ها، تکنولوژی، معیارهای عملکردی) استفاده بهینه می کند تا به هم افزایی عملیاتی دست یابد و نتیجه، محصول یا خدمتی است با کیفیت بالا، هزینه کم و سهولت دسترسی.
مک کلان، [13] : اعتقاد دارد مدیریت زنجیره تامین شامل یکپارچه سازی فرآیند های کسب و کار از استفاده کننده نهایی تا تامین کننده اولیه می باشد که محصول، خدمات و اطلاعاتی را مهیا می کنند که برای مشتری ایجاد ارزش می کند.
گاتورنا [14] : مدیریت زنجیره تامین را به بیان لمبرت و کوپر، [15]اینچنین تعریف می کند : یک فلسفه یکپارچه کننده برای مدیریت جریان کل مواد در یک کانال توزیع از تامین کننده اولیه تا مشتری نهایی.
تعریف دانشگاه MIT از مدیریت زنجیره تامین : مدیریت زنجیره تامین یکپارچه عبارت است از یک رویکرد یکپارچه فرآیندگرا برای تامین، تولید، و توزیع محصولات و خدمات به مشتریان.
سو وهمکاران[16] نیز بر اهمیت کیفیت روابط و همکاری در طول زنجیره تامین تاکید می کنند و رابطه میان عناصر زنجیره تامین را از مهم ترین عوامل موفقیت سازمان ها می دانند. زنجیره تامین در مقیاس گسترده خود به معنای زنجیره تامین بین سازمانی می باشد، در حالی در مقیاس کوچکتر به معنای زنجیره تامین درون سازمانی می باشد. در زنجیره تامین درون سازمانی روابط و هماهنگی میان بخش های وظیفه ای مختلف سازمانی مانند بازاریابی، تولید، خرید، پشتیبانی و غیره ضروری است.
2-3-نیاز به مدیریت زنجیره تامین
هیلتوفث [17]مدیریت زنجیره تامین را به عنوان مجموعه دیدگاه هایی مطرح می کند که به دنبال یکپارچگی و همکاری کارآمد بین مواد، اطلاعات و جریان مالی در طول زنجیره تامین هستند. این یکپارچگی موجب می شود که کالا به موقع، با مقدار مناسب و با کمترین هزینه ممکن در مکان مطلوب باشد و نیازهای مشتری را ارضا نماید. به عبارت دیگر مدیریت زنجیره تامین، فرآیندهای زنجیره تامین و هم چنین جریان مواد را از تامین کننده تا مشتری هماهنگ می کند[18].
انجمن متخصصان مدیریت زنجیره تامین تعریف زیر را از مدیریت زنجیره تامین ارائه می دهند.مدیریت زنجیره تامین شامل برنامه ریزی و مدیریت همه فعالیت های مربوط به تامین منابع، تبدیل آنها به محصول می باشد. هم چنین مدیریت زنجیره تامین ارتباطات و همکاری میان اعضای زنجیره را شامل می شود. این اعضا می توانند تامین کنندگان، واسطه ها، مشتریان و ... باشند.مدیریت زنجیره تامین ، مدیریت عرضه و تقاضا بین یک و چند سازمان را هم به عهده دارد. هدف از مدیریت زنجیره تامین بهبود کارایی فرآیند زنجیره تامین است تا محصول مناسب، به موقع و با کمترین هزینه به دست مشتری برسد[19]. اعتقاد به اینکه مدیریت زنجیره تامین می تواند موجب پاسخگویی بهتر به مشتری و در نهایت سوددهی بیشتر شود، بسیاری از مدیران را متوجه بحث مدیریت زنجیره تامین نموده است و این مدیران عوامل سوق دهنده سازمان ها به صورت مدیریت زنجیره را به صورت زیر بیان کرده اند.[20]
نیاز به فعالیت های بهبود ، افزایش سطح برون سپاری ،افزایش هزینه حمل و نقل، فشارهای رقابتی، افزایش جهانی شدن، اهمیت تجارت جهانی، پیچیدگی زنجیره تامین و نیاز به مدیریت موجودی ها.
به طور کلی مدیریت زنجیره را در سه سطح می توان بررسی نمود:
سطح کلان: شامل چشم اندازها و اهداف بنیادی زنجیره تامین می شود و در واقع چارچوب مدیریت راهبردی زنجیره تامین است.
سطح راهبردی: با کمک راهبردهای زنجیره تامین به دنبال تحقق چشم انداز زنجیره تامین است. مدیریت راهبردی ذخیره تامین از طریق توانمندسازی زنجیره تامین، راهبردهای رقابتی سازمان را حمایت می کند.
سطح عملیاتی:راهبردهای زنجیره تامین را به کار می گیرد و شامل برنامه ریزی کنترل و اجرای فزآیند‌ها می شود[21].

متن کامل در سایت امید فایل 

2-4-سیر تکاملی مدیریت زنجیره تامین
مدیریت زنجیره تامین همواره یکی از عناصر کلیدی در تولید،انبارداری و توزیع محصولات به شمار رفته است. اما در طول سالیان اخیر این حوزه به شناخت بسیار وسیعی در جامعه دانشگاهی و تجاری دست یافته و بیش از پیش مورد اهمیت واقع شده است.
نقش مدیریت زنجیره تامین نیز تغییر یافته و اینک به عنوان مهمترین عامل موفقیت بسیاری از سازمان ها به شمار می رود. با این حال بسیاری از مفاهیم این حوزه مفاهیم جدیدی به شمار نمی رود اگرچه در طول زمان تغییر یافته و به تکامل بیشتری رسیده اند.
با ورود صنعت به قرن 21، تغییرات شدیدی در حال رخ دادن است که دورنمای صنعتی و اقتصادی جهان را دگرگون می‌کند. بازار به معنای واقعی جهانی شده است و مشتریان مقادیر کوچکتری از کالاهای سفارشی را طلب می کنند. بیشتر شرکت ها دامنه گسترده تری از محصول ها را ارائه می کنند و کالاهای جدید بیشتری با سرعت بیشتر و با تمرکز بر نیاز بازار ارائه می کنند. این تغییرات چالش های اجتناب ناپذیر و مسائل جدید لجستیک را برای همه تولید کنندگان پدید آورده است. در دهه های 1970 و 1980 شرکت ها عملیات تولیدی خود را کاملا تحت کنترل قرار دادند. این کار با استفاده از تولید علمی و برنامه ریزی مواد، زمانبندی و کنترل کارگاه و سیستم هایی نظیر برنامه ریزی منابع تولیدی و برنامه ریزی منابع انسانی انجام می شد. در دهه 1990 شرکت ها سعی کردند خود را در رده جهانی مطرح کنند. شرکت ها مدیریت جامع کیفیت را بکار بستند تا فرآیندهایشان را تحت کنترل درآورند و بهبود مستمر را پدید آورند، همچنین روش های تولید بهنگام(JIT) و موجودی صفر نیز معرفی شدند تا کارخانجات بتوانند از آنها بعنوان روشی برای کاهش هزینه و همزمان با آن بهبود در کیفیت استفاده کنند. اکثر این شرکت ها معتقدند که قدم بعدی برای افزایش سود و سهم بازار باید بردارند، مدیریت زنجیره تامین کارا است.
در یک زنجیره تامین ابتدا مواد خام ساخته می شوند، سپس کالاها در یک یا چند کارخانه تولید و در نهایت به عمده فروشی ها یا مشتری تحویل داده می شوند. جهت کاهش هزینه و بهبود سرویس دهی، استراتژی های کارایی زنجیره تامین در سطوح مختلف زنجیره تامین باید در نظر گرفته شوند. زنجیره تامین شامل سازندگان مواد اولیه، مراکز تولیدی، انبارها، مراکز توزیع و عمده فروشی ها و نیز مواد خام، موجودی در حال ساخت و محصولات تمام شده اند که بین تامین کنندگان کارخانجات و مشتریان در جریانند. در دنیای امروز باقی ماندن در رقابت تجارت جهانی برای شرکت هایی که جدا از تامین کنندگان و دیگر شرکای تجاری فعالیت می کنند، مشکل شده است. شرکت ها همیشه دنبال کاهش هزینه ها و بطور همزمان افزایش کیفیت کالاها و خدمات خود هستند.
علاقمندی به مفهوم مدیریت زنجیره تامین از دهه 1980 تا به حال در حال افزایش بوده است. این علاقه هنگامی که شرکت ها مزایای همکاری تجاری با سایر شرکا را دیدند به شدت افزایش یافت. مفهوم مدیریت زنجیره تامین بر اساس تشکیل شبکه ارزشی است که شامل موجودیت های جداگانه می باشد. این موجودیت ها متعهد شده اند تا منابع و اطلاعات را برای رسیدن به هدف مدیریت تامین کنندگان و نیز مدیریت جریان مواد و قطعات مهیا کنند.
2-5- یکپارچه سازی زنجیره تامین
یکی از اهداف مهم مدیریت زنجیره تامین یکپارچه سازی است. شتادلر[22]اعتقاد دارد یک زنجیره تامین با ترکیب حرکت کالا با جریان اطلاعات مالی و عملیاتی بین طرفین مربوطه یکپارچه می شود. در روند سیر تکاملی صنایع تولیدی، برخی کارخانجات پیشرو به این نتیجه رسیدند که اگر تنها به نگرش های سنتی مدیریت زنجیره تامین وابسته باشند فروش آنها طبق انتظارات سوددهی نخواهد داشت.
سورین [23]، معتقد است شرکت ها هم اکنون تاکید بیشتری بر سیستم ها و تکنولوژی اطلاعات برای کمک به بهبود عملکرد شبکه زنجیره تامین دارند.
در جواب این سوال که چگونه می توان به یک زنجیره تامین موفق دست یافت باید گفت که اشتراک اطلاعات و برنامه ریزی عملیاتی، کلیدهای موفق در زمینه یکپارچه کردن زنجیره تامین هستند.
اما چه اطلاعاتی باید به مشارکت گذارده شود؟
چگونه باید بکار برده شود؟
چگونه اطلاعات، طراحی و عملیات زنجیره تامین را تحت تاثیر قرار می دهد؟
در نهایت اینکه چه نوعی از یکپارچه سازی باید اجرا شود؟
سیستم ها و دانش فنی اطلاعات یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت زنجیره تامین کارا می باشد. در حقیقت سرمایه گذاری روی مدیریت زنجیره تامین از طریق فرصت هایی که از تحلیل دقیق و پیچیده اطلاعات زنجیره حاصل می شود، صورت می پذیرد. اولین مساله ای که در رابطه با اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین وجود دارد این نیست که چگونه اطلاعات کسب شود بلکه این است که چه اطلاعاتی باید منتقل شود، چه اطلاعاتی برای زنجیره تامین مهم هستند و کدام می توانند بدون هیچ مشکلی نادیده گرفته شوند، چگونه اطلاعات باید تجزیه و تحلیل شوند و چگونه بکار برده شوند، اثرتکنولوژی اطلاعات در این زمینه چیست،چه ساختاری در درون سازمان های زنجیره باید وجود داشته باشد و چه ساختاری در بین سازمان های زنجیره تامین باید وجود داشته باشد، در نهایت اینکه آیا به سیستم ها و تکنولوژی اطلاعات می‌توان به عنوان ابزاری اصلی جهت کسب مزیت های رقابتی در بازار نگاه کرد.
مدیریت زنجیره تامین کارا زمانی موفق است که بتواند نیازهای مشتری را بطور کامل برآورده ساخته و برای او ارزش ایجاد کند و در عین حال سود درازمدت شرکای تجاری را تضمین نماید. در حقیقت، هدف ایجاد یک موقعیت برد- برد می باشد. شراکت در زنجیره تامین در حقیقت رابطه ای است که بین دو عضو مستقل در کانال های تامین از طریق به اشتراک گذاشتن اطلاعات در سطوح مختلف جهت دستیابی به اهداف و منافع خاصی از جمله کاهش هزینه های کلی و موجودی ها شکل داده می شود.
منتزر [24] ،معتقد است زنجیره ارزش شبکه ای از مراحل است که فعالیت هایی را برای ایجاد ارزش افزوده انجام می دهند. این مجموعه در عین مشارکت سعی در کنترل عدم قطعیت و تهدیدها در سطوح مختلف زنجیره دارد. او این نوع مشارکت بین سازمانی را همکاری کانال و یا برون سپاری استراتژیک می‌نامد. او معتقد است که بقا در بازار رقابت جهانی، دیگر به استراتژی باز وابسته نیست بلکه به توانایی شرکت در مقابله با شرایط متغیر و عدم قطعیت در هر دو طرف ( شرکای بالا دستی و پایین دستی ) بستگی دارد و این امر مستلزم بازنگری در مدیریت بین سازمانی با استفاده از ابزار تکنولوژی اطلاعات می باشد.
2-6- عوامل سوق دهنده سازمانها بسوی مدیریت زنجیره تامین
2-6-1- نیاز برای فعالیت های بهبود
در طی دهه اخیر بسیاری از سازمان ها عملیات های خود را با فعالیت هایی از قبیل تولید ناب (LP) و مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) سازگار کرده اند .در نتیجه آنها قادر بودند تا به بهبود کیفیت دست یابند. بهبود کیفیت باعث افزایش هزینه های تولید می شود و سازمانها سعی می نمایند از طریق استفاده از مدیریت زنجیره تامین این هزینه ها را کاهش دهند . گرچه هنوز فرصت های بهبود برای بسیاری از سازمان ها موجود است و سودهای اصلی محقق شده است، اما هنوز فرصت های زیادی در تدارکات، توزیع و حمل و نقل در زنجیره تامین می تواند ایجاد شود.
2-6-2- افزایش سطح برون سپاری
سازمان ها در حال افزایش میزان برون سپاری خود می باشند، آنها خرید کالا و خدمات را بجای تولید و تهیه آنها بوسیله خودشان در دستور کار قرار داده اند . همانطور که برون سپاری در سازمان ها افزایش می‌یابد ،سازمانها فعالیت های مربوط به تامین و تدارکات را (انبار ، حمل و نقل ،تحویل و...) افزایش می‌دهند . هر چند که هزینه و زمان صرف شده بر روی این فعالیت و سایر فعالیت ها ممکن است غیر ضروری باشد.
2-6-3- افزایش هزینه حمل و نقل
هزینه حمل و نقل در حال افزایش است و نیاز است تا با دقت بیشتری مدیریت گردد .
2-6-4- فشارهای رقابت
فشار رقابت منجر به افزایش تعداد محصولات جدید ، کوتاه شدن چرخه توسعه محصول و افزایش سفارشی سازی کالاها و خدمات شده است . در بسیاری از صنایع ، به خصوص صنایع الکترونیک مصرفی، چرخه عمر محصولات کوتاه است . لذا بکارگیری مدیریت زنجیره تامین سازوکاری مناسب جهت پاسخی سریع برای کوتاه کردن زمان های تاخیر می باشد .
2-6-5- افزایش جهانی شدن
گسترش جهانی شدن منجر به افزایش طول فیزیکی زنجیره تامین شده است .در یک زنجیره تامین جهانی چالش های مدیریتی زنجیره تامین افزایش می یابد .فاصله زیاد میان مشتریان و تولید کنندگان سبب طولانی تر شدن زمان تاخیر و همچنین افزایش زمینه هایی جهت بی نظمی ها در تحویل می شود . به همان میزان که در پول و واحدهای پولی اختلاف وجود دارد در زبان و فرهنگ نیز اختلاف وجود دارد .
2-6-6- افزایش اهمیت تجارت جهانی
افزایش اهمیت تجارت الکترونیک ابعادی را به خرید و فروش اضافه نموده و چالش های جدیدی را ارائه نموده است .
2-6-7- پیچیدگی زنجیره های تامین
زنجیره های تامین پیچیده و پویا می باشند .آنها دارای عدم اطمینان ذاتی بالایی می باشند و می توانند به طور نامناسبی بر زنجیره تامین اثر بگذارند ، همانند : پیش بینی های غیر دقیق، تحویل همراه با تاخیر ،کیفیت زیر استاندارد ، تجهیزات از کار افتاده و تغییر یا لغو کردن سفارشات .
2-6-8- نیاز برای مدیریت موجودی ها
نقش موجودی ها ، نقش اصلی در موفقیت یا شکست زنجیره تامین است . از این رو هماهنگی میزان موجودی در سرتاسر زنجیره تامین حائز اهمیت است . کمبود منابع می تواند از لحاظ زمانی جریان کار را به شدت متلاشی نماید و تحقق تولید محصول را به تاخیر اندازد در حالی که موجودی اضافی نیز سبب ایجاد هزینه های غیر ضروری می گردد . نباید موجودی در بعضی از قسمت های زنجیره تامین با کمبود مواجه گردد و یا در بعضی قسمت های دیگر مازاد موجودی وجود داشته باشد.
2-7- عوامل موثر بر مدیریت زنجیره های تامین
2-7-1- مدیریت اطلاعات
امروزه نقش ، اهمیت و جایگاه اطلاعات برای شرکت ها و سازمانها بسیار حیاتی است . گردش مناسب و انتقال صحیح اطلاعات باعث می شود که فرآیندها مؤثر و کاراتر گشته و مدیریت آنها آسانتر گردد . در بحث زنجیره تامین اهمیت موضوع هماهنگی در فعالیت ها ، بسیار حائز اهمیت است . این نکته در بحث مدیریت اطلاعات در زنجیره مدیریت سیستم های اطلاعاتی و انتقال اطلاعات نیز صحت دارد . مدیریت اطلاعات هماهنگ و مناسب میان شرکا باعث خواهد شد تا تاثیرات فزاینده ای در سرعت ، دقت ، کیفیت و جنبه های دیگر داشته باشیم . مدیریت اطلاعات در بخشهای مختلف تاثیر گذار خواهد بود از جمله :
- تبادل و پردازش داده ها میان شرکا ( مانند تبادل و پردازش اطلاعات فنی ، سفارشات و ...)
- جمع آوری و پردازش اطلاعات عرضه و تقاضا و غیره برای پیش بینی روند بازار و شرایط آینده .
- ایجاد و بهبود روابط بین شرکا
- انتقال ، جابجایی، پردازش و دسترسی به اطلاعات لجستیکی برای یکپارچه سازی فرآیندهای حمل و نقل ،سفارش دهی و ساخت تغییرات سفارش ، زمانبندی تولید ، برنامه های لجستیک، و عملیات انبارداری .
2-7-2- مدیریت لجستیک
در تحلیل سیستم های تولیدی ، موضوع لجستیک ، بخش فیزیکی زنجیره تامین را در بر می گیرد. این بخش کلیه فعالیت های فیزیکی از مرحله تهیه ماده خام تا محصول نهایی ، شامل فعالیت های حمل و نقل ، انبارداری، زمانبندی تولید و... را شامل می شود . از سوی انجمن لجستیک تعریف ذیل برای لجستیک ارائه شده است :
لجستیک قسمت مهمی از فرآیند زنجیره تامین است که شامل طرحها و برنامه ها ، بکار گیری و کنترل کارا و اثر بخش جریانات و ذخایر کالاها و خدمات می باشد و اطلاعات مرتبط از نقطه شروع تا نقطه مصرف را به منظور برآورده ساختن نیازها و الزامات مشتریان در نظر می گیرد .
پنج راهکار صحیح در سیستم تدارکات که در حقیقت این پنج عامل باعث موفقیت خواهند شد ، عبارتند از : عرضه محصولات صحیح در زمان صحیح در مکان صحیح با شرایط صحیح با هزینه صحیح به مشتریانی که آن محصول را مصرف می نمایند .
2-7-3- مدیریت روابط
مدیریت روابط، تاثیر شگرفی بر همه زمینه های زنجیره تامین و همچنین سطح عملکرد آن دارد . مهمترین فاکتور برای مدیریت موفق زنجیره تامین ، ارتباط میان شرکا در زنجیره است به گونه ای که شرکا اعتماد متقابل به قابلیت ها و عملیات یکدیگر داشته باشند . بنابراین در توسعه هر زنجیره تامین یکپارچه، توسعه اطمینان و اعتماد در میان شرکا و طرح قابلیت اطمینان برای آنها از عناصر بحرانی و مهم برای نیل به موفقیت پایدار است .
2-8-فرآیندهای زنجیره تامین
یک زنجیره تامین یک رشته از فرآیندها و جریان هایی است که در بین مراحل مختلف زنجیره تامین به وقوع می پیوندد و جهت رفع نیاز مشتری به یک محصول با هم ترکیب می شوند . دو دیدگاه مختلف نسبت به اجرا دیدگاه فرآیندی در یک زنجیره تامین وجود دارد .
دیدگاه سیکلی
در دیدگاه سیکلیفرآیندها در یک زنجیره تامین درون سریهایی از سیکل ها تقسیم می شوند . هر عمل در تعامل بین مراحل متوالی از زنجیره می باشد .
دیدگاه فشاری – کشش
در دیدگاه فشاری – کششیفرآیندها ، اعم از اینکه آنها به سفارشات مشتریان پاسخ داده و یا آنها را پیش بینی می کنند ، به دو بخش وابسته تقسیم می شوند . فرآیند کشش با یک سفارش مشتری آغاز می گردد ، در حالی که فرآیندهای فشاری با پیش بینی تقاضای مشتریان آغاز می گردد .
2-8-1- دیدگاه سیکلی
در این دیدگاه فرآیندهایی که در طول زنجیره تامین به وقوع می پیوندد ، به چهار چرخه تقسیم می شود که به شرح زیر هستند :
الف) چرخه سفارش مشتری
ب)چرخه پرکردن مجدد
ج) چرخه ساخت
د) چرخه تدارکات
هر کدام از این چرخه ها بین دو مرحله از این زنجیره اتفاق می افتد . البته در همه زنجیره های تامین نمی‌توان این چهار چرخه را به وضوح مشاهده کرد ، اما در اکثریت زنجیره ها قابل مشاهده است.
2-8-2- دیدگاه کششی – فشاری
فرآیندهای کششی با شروع تقاضای مشتری اجرا می گردد، اما فرآیندهای فشاری با پیش بینی تقاضای مشتری انجام می گیرد . با این وجود در انجام فرآیندهای کششی ، تقاضای مشتری معلوم و مشخص می‌باشد در حالی که در فرآیندهای فشاری تقاضا نامعلوم و باید پیش بینی گردد.
فرآیندهای کششی ممکن است به عنوان فرآیندهای عکس العملی اطلاق شوند چرا که آنها در مقابل تقاضای مشتری عکس العمل نشان می دهند. فرآیندهای فشاری به عنوان فرآیندهای خطرناک یا نامطمئن شناخته می شوند چرا که آنها پاسخی به پیش بینی هستند تا تقاضای واقعی. حد ومرز فعالیت های کششی و فشاری در یک زنجیره تامین از یکدیگر مجزا است. دید کششی – فشاری در یک زنجیره تامین ، زمانی که تصمیمات استرتژیک در ارتباط با طراحی زنجیره تامین را مورد ملاحظه قرار می دهیم ، بسیار مفید می‌باشد.
2-9-قیمت گذاری و مدیریت قیمت
تمامی سازمانها و شرکتها، برای کالاها و خدماتی که عرضه می‌دارند قیمتی تعیین می‌کنند. این قیمت ممکن است در قالب مفاهیم گوناگون مانند شهریه، آبونمان، حق العمل، اجاره بها و ... عنوان می‌شود.
در بین اجزای بازاریابی، قیمت تنها عاملی است که موجب ایجاد درآمد می‌شود. همچنین قیمت انعطاف‌‌پذیرترین عامل بازاریابی شناخته می‌شود چراکه می‌توان به سرعت آنرا تغییر داد.
اگرچه رقابت بر سر قیمت یکی از مسئله‌های عمده‌ای است که شرکتها با آن روبه‌رو می‌شوند، اما بسیاری از شرکتها نمی‌توانند این مسئله را به شیوه‌ای عالی حل کنند.
با هم تراز شدن‌ کیفیت‌ کالاهای‌ شرکتهای‌ متفاوت‌ و تشدید رقابت، عنصر قیمت‌ به‌ یکی‌ از مهمترین‌ عوامل‌ موثر بر حفظ‌ و جذب‌ مشتریان‌ و وفاداری‌ و رضایت‌ آنها تبدیل‌ شده‌ است. این‌ امر امروزه‌ به ‌دلیل‌ گسترش‌ روزافزون‌ اینترنت‌ بیشتر مصداق‌ پیدا می‌کند.
‌ قیمت از نظرلغوی به معنای سنجش، ارزیابی، اندازه و معیار است. قیمت در بازار عبارت است از ارزش مبادله‌ای کالا و خدمت که به صورت واحد پول بیان می‌شود [75].
 بر این اساس ‌قیمت‌گذاری‌ به‌طور ساده‌ یعنی‌ تعیین‌ قیمت‌ برای‌ کالا یا خدمت‌. قیمت‌گذاری‌ فعالیتی‌ است‌ که‌ باید تکرار شود و فرآیندی‌ مداوم‌ و پیوسته‌ است. این‌ تداوم‌ ناشی‌ از تغییرات‌ محیطی‌ و عدم‌ ثبات‌ شرایط‌ بازار است‌ که‌ لزوم‌ جرح‌ و تعدیل‌ قیمت‌ را ایجاد می‌کند.
2-9-1-اهداف قیمت گذاری
بطور کلی اهدافی که شرکتها از قیمت‌گذاری دنبال می‌کنند به پنچ گروه زیر تقسیم می‌شوند[75]:
حفظ بقاء و ادامه حیات
این هدف برای شرکتهایی مناسب است که با ظرفیت مازاد، رقابت شدید و تغییرات دائمی مصرف کنندگان دچار مشکل شده‌اند. چنانچه قیمت بتواند هزینه‌های متغییر و برخی از هزینه‌های ثابت را پوشش دهد، شرکت می‌تواند همچنان به حیات تجاری خود ادامه دهد.
به حداکثر رساندن سود فعلی
برای اینکه شرکتی بتواند سود کنونی خود را به حداکثر برساند باید تقاضا و هزینه‌های مربوط به قیمت‌های مختلف را برآورد کند و آنگاه قیمتی را انتخاب کند که بیشترین سود جاری، جریان نقدی یا بازده سرمایه را برای شرکت به ارمغان آورد. البته در صورت تاکید بیش از حد بر سود جاری و عدم توجه به اثرات ناشی از سایر متغییرهای بازاریابی، واکنشهای احتمالی رقبا و محدودیتهای قانونی، در بلندمدت عملکرد شرکت را به مخاطره خوهد انداخت.
به حداکثر رساندن سهم بازار
برخی شرکتها این هدف را در پیش می‌گیرند، زیرا بر این باورند که دست‌یابی به حجم فروش بیشتر باعث خواهد شد بهای تمام شده هر واحد کاهش یافته و درنتیجه در بلندمدت به سود بیشتری دست می‌یابند. به عبارت دیگر چنین شرکتهایی برای رسوخ در بازار ، قیمتهای خود را در پائین‌ترین سطح تعیین می‌کنند. این استراتژی می‌تواند در شرایط زیر مناسب باشد:
- بازار بیش از اندازه نسبت به قیمت حساسیت نشان می‌دهد، در نتیجه قیمت پائین موجب رشد بازار خواهد شد.
- با کسب تجربه هزینه‌های تولید و توزیع کاهش خواهند یافت.
- قیمت پائین موجب از صحنه خارج شدن رقبا می‌شود.
کشیدن عصاره بازار
برخی از شرکتها ترجیح می‌دهند قیمت‌ها را در سطح بالا تعیین کنند و بدین وسیله عصاره بازار را بکشند. شرکتها در شرایط زیر می‌توانند به این هدف دست یابند:
-وجود تعداد زیادی خریدار و بالا بودن میزان تقاضا در بازار
- بهای تمام شده هر واحد محصول که در حجم اندک تولید شود، ولی بدان اندازه زیاد نباشد که شرکت ناگزیر شود از برخی از مزایای ناشی از تحمیل کردن محصولات با قیمت بالا بر بازار، تقاضا را از دست بدهند.
-تعیین قیمت اولیه در سطح بالا باعث جلب توجه شرکتهای رقیب به بازار نشود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *