مقالات

*100

3486157620

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دانشکده پرستاری مامایی
پایاننامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد پرستاری
گرایش کودکان
عنوان:
ممیزی بالینی ترانسفوزیون فرآوردههای خونی در کودکان مبتلا به تالاسمی در بخش و درمانگاه خون مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز، 1392
نگارش:
سمیرا امامی
استاد راهنما:
دکتر سوسن ولیزاده
اساتید مشاور:
دکتر عظیم رضامند دکتر جعفرصادق تبریزی
فروردین 1394 شماره: 383

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دانشکده پرستاری مامایی
بسمه تعالیcenter297180گواهی اصالت پایاننامه
گواهی اصالت پایاننامه
00گواهی اصالت پایاننامه
گواهی اصالت پایاننامه

اینجانب سمیرا امامی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد پرستاری به شماره دانشجویی 9015140307 گواهی می‌نمایم که پایاننامه تحت عنوان ممیزی بالینی ترانسفوزیون فرآوردههای خونی در بخش و درمانگاه خون مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز، به راهنمایی سرکار خانم سوسن ولیزاده بطور کامل اصل و بدون هرگونه سرقت علمی ادبی بر اساس تعریف Plagiarism نگارش شده است و تمام یا قسمتی از آن توسط فرد دیگری در پایاننامه یا مراکز علمی دیگر ارائه نشده است. در ضمن اینجانب از مقررات مربوط به عدم رعایت صداقت در پایاننامه که منجر به مردود شدن و ارجاع به شورای دانشکده می‌شود اطلاع کافی دارم. تاریخ و امضاء دانشجو
بدینوسیله اصالت (ORIGINALITY)و صحت نتایج این پایاننامه مورد تأیید اینجانب سوسن ولیزاده استاد راهنما/ استاد راهنمای اول می‌باشد.
استاد راهنما/ استاد راهنمای اول
تاریخ و امضاء

تقدیم به:
خدایی که آفرید
جهان را، انسان را، عقل را، علم را، معرفت را، عشق را
و به کسانی که عشقشان را در وجودم دمید.
به استوارترین تکیهگاهم، دستان پدرم
به سبزترین نگاه زندگیم، چشمان مهربان مادرم
که هرچه آموختم در مکتب عشق شما آموختم و هرچه بکوشم قطرهای از دریای بیکران مهربانیتان را سپاس نتوانم گفت
امروز هستیام به امید شما و فردا کلید باغ بهشتم، رضای شما
بوسه بر دستان پرمهرتان
تقدیم به همسرم که بودنش سزاوار عشق است و در راه علم و معرفت برای من آنچه در توان داشت انجام داد
وتقدیم به خواهران عزیزم که وجودشان مایه دلگرمی اینجانب در تمام دوران تحصیل بود

سپاسگزاری…
سپاس بیکران پروردگار یکتا را که هستیمان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشهچینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت.
حال که با لطف و عنایت پروردگار نگارش این پایاننامه به اتمام رسیده است بر خود لازم میدانم از تمامی عزیزانی که در انجام این پژوهش بنده را یاری نمودند تشکر و قدردانی نمایم.
از استاد راهنمای پایاننامه سرکار خانم دکتر سوسن ولیزاده که در تمام مراحل این پژوهش با دقت و ژرفاندیشی خویش در انجام هرچه بهترکار بنده را راهنمایی نمودند صمیمانه سپاسگزاری مینمایم. بیشک حسن خلق و گشادهرویی ایشان صفت بارزی است که همیشه در ذهن این حقیر باقی خواهد ماند.
از اساتید مشاور پایاننامه جناب آقای دکتر عظیم رضامند و آقای دکتر جعفرصادق تبریزی که لطف و عنایت ایشان در نگارش پایاننامه شامل حال من شد صمیمانه سپاسگزارم. بیشک ذکاوت و مهربانی ایشان صفت بارزی است که هرگز فراموش نخواهد شد.
همچنین از ناظرین محترم این پایاننامه جناب آقای دکتر محمد ارشدی و جناب آقای دکتر هیرادفرد که زحمت داوری این پایاننامه را تقبل فرمودند و از نظرات ارزشمند ایشان بهرهمند شدم، تشکر و قدردانی مینمایم.
از ریاست محترم دانشکده سرکار خانم دکتر سکینه محمدعلیزاده و نیز کلیه مسئولین و کارکنان دانشکده پرستاری و مامایی تبریز که به نحوی در انجام پژوهش ما را همراهی کردند، تشکر مینمایم.
از ریاست محترم بیمارستان کودکان تبریز، کلیه پرستاران شاغل در بخش و درمانگاه خون، بیماران مبتلا به تالاسمی و تمامی افرادی که با مشارکت خویش انجام این پژوهش را میسر ساختند تشکر مینمایم.
و در پایان بوسه میزنم بر دستان خداوندگار مهر و مهربانی، پدر و مادر عزیزم و بعد از خدا ستایش میکنم وجود مقدسشان را و تشکر میکنم از همسرم که بهترین پشتیبان من بود.فهرست مقالات استخراج شده از پایان نامه:
Factors influencing nurses’ performance in the process of blood transfusion in children with thalassemia
Nursing standards in the process of blood transfusion in children with thalassemia in Tabriz Children Hospital
فهرست عناوین
چکیده
فصل اول

زمینه پژوهش………………………………………………………………….1
اهداف پژوهش………………………………………………………………….5
سوالات پژوهش ………………………………………………………………….6
تعريف واژههای اختصاصی………………………………………………………………….7
فصل دوم
چارچوب پنداشتي………………………………………………………………….10
مروري بر مطالعات انجام شده………………………………………………………………….34
فصل سوم

نوع پژوهش………………………………………………………………….41
جامعه پژوهش………………………………………………………………….44
نمونه پژوهش………………………………………………………………….44
حجم نمونه………………………………………………………………….44
روش نمونهگیری………………………………………………………………….45
محیط پژوهش………………………………………………………………….45
معیارهای ورود و خروج از مطالعه………………………………………………………………….46
ابزار جمع‌آوری دادهها ………………………………………………………………….46
اعتبار علمی(روایی) ابزار………………………………………………………………….47
اعتماد علمی(پایایی) ابزار………………………………………………………………….47
روش گردآوری دادهها ………………………………………………………………….47
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………….49
ملاحظات اخلاقی………………………………………………………………….50
فصل چهارم
یافتههای پژوهش………………………………………………………………….52
فصل پنجم
تفسیر يافتهها ………………………………………………………………….69
نتيجه گيري نهايي………………………………………………………………….81
كاربرد يافتههای پژوهش………………………………………………………………….83
محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………….84
پيشنهادات برای پژوهشهای بعدی………………………………………………………………….85
ضمائم
فرم جمع آوری اطلاعات
منابع
گواهی پذیرش مقالات
خلاصه انگلیسی

فهرست جداول:
جدول 1-4: مشخصات دموگرافیک کودکان مبتلا به تالاسمی که تحت ترانسفوزیون خون قرار گرفتهاند ………………………………………. 53
جدول 2-4: مشخصات دموگرافیک پرستاران شاغل در درمانگاه و بخش خون بیمارستان کودکان …………………………………………………. 54
جدول 3-4: رتبهبندی میزان رعایت استاندارد ترانسفوزیون خون در حیطه عملکرد پرستاران ……………………………………………………….. 55
جدول 4-4: رعایت استاندارد ترانسفوزیون خون در حیطه امکانات بخش …………………………………………………………………………………………. 58
جدول 5-4: رعایت استاندارد ترانسفوزیون خون در حیطه بانک خون ………………………………………………………………………………………………. 59
جدول 6-4: تعیین کیفیت عملکرد پرستاران در زمینه ترانسفوزیون خون بر حسب امتیاز درصدی ……………………………………………….. 60
جدول 7-4: مقایسه میزان رعایت استاندارد ترانسفوزیون خون در ممیزی اول و دوم (پس از اجرای مداخله انجام شده) ………………. 61
جدول 7-4: مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره کل عملکرد پرستاران بر حسب تأهل …………………………………………………………………. 63
جدول 8-4: مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره کل عملکرد پرستاران بر حسب محل خدمت …………………………………………………….. 64
جدول 9-4: مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره کل عملکرد پرستاران بر حسب آموزش دیدن یا ندیدن …………………………………….. 65
جدول 10-4: ارتباط میزان سابقه کار و تعداد دفعات آموزش دیدن پرستاران با نمره کل عملکرد آنها …………………………………………… 66
جدول 9-4: مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره کل عملکرد پرستاران بر حسب سمت ………………………………………………………………… 67
جدول 9-4: مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره کل عملکرد پرستاران بر حسب تحصیلات ………………………………………………………….. 68

عنوان: ممیزی بالینی ترانسفوزیون فرآوردههای خونی در بخش و درمانگاه خون مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز
چکیده
مقدمه: بیماران تالاسمی از مصرف کنندگان مداوم خون میباشند، ترانسفوزیون خون بدون عارضه، به دانش، اجرای مطلوب و به موقع مهارتهای پرستاری بستگی دارد که میتواند منجر به افزایش بقاء و عمر بیماران تالاسمی گردد، چگونگی به کارگیری و رعایت استانداردهای پرستاری ترانسفوزیون ایمن توسط پرستاران دارای اهمیت میباشد، بر این اساس این مطالعه با هدف ممیزی رعایت استانداردهای پرستاری در ترانسفوزیون خون ایمن توسط پرستاران در بیمارستان کودکان شهر تبریز انجام شد.
مواد و روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه اقدام پژوهی است و جامعه پژوهش را کلیه پرستاران شاغل در بخش و درمانگاه خون بیمارستان کودکان تبریز تشکیل میداد که وظیفه ترانسفوزیون خون را برعهده داشتند. در این مطالعه، از پرسشنامه دو قسمتی که قسمت اول مربوط به ثبت عوامل فردی و شغلی پرستاران و مشخصات کودکان تحت ترانسفوزیون خون و قسمت دوم شامل چک لیست مشاهدهای برای بررسی وضعیت عملکرد پرستاران در انجام ترانسفوزیون خون، جهت بررسی وضعیت موجود ترانسفوزیون خون و مراقبتهای مربوط به آن و مطابقت آن با استانداردهای مربوطه، استفاده شد. 106 مورد انجام ترانسفوزیون فرآوردههای خونی در کودکان مبتلا به تالاسمی، در بخش و درمانگاه خون مرکز آموزشی کودکان تبریز که توسط 11 نفر از پرستاران در شیفتهای صبح انجام شده بود، مورد مشاهده قرار گرفت و ممیزی بالینی فرایند ترانسفوزیون بررسی شد. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS نسخه 13 انجام شد.
یافته‌ها:
حدود 6/63% از پرستاران شرکت کننده در مطالعه (5/45% یک بار و 2/18% دو بار در سال) در مورد فرآیند ترانسفوزیون خون آموزش دیده بودند. در 8/46% موارد چک لیست، عملکرد پرستاران با استانداردها کاملاً مطابقت داشت. اما تنها در 9/0% موارد، پرستاران قبل از شروع ترانسفوزیون خون دستهایشان را شسته و دستکش لاتکس پوشیده بودند و در 2/97% موارد از مچ بند برای شناسایی کودک استفاده شده بود. میانگین (انحراف معیار) امتیاز کل عملکرد کسب شده پرستاران 05/37 (26/1) ، با کمینه 34 و بیشینه 40 امتیاز از 49 بود.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که رعایت استانداردهای پرستاری در فرایند ترانسفوزیون خون به طور کلی مطلوب میباشد، هرچند در برخی از موارد کاملاً مطلوب نبوده و نشاندهنده لزوم توجه به بهبود کیفیت انجام ترانسفوزیون خون میباشد. بر این اساس توجه به نقاط ضعف عملکرد پرستاران بشدت احساس میگردد.
کلمات کلیدی: ترانسفوزیون خون، ممیزی، تالاسمی، عملکرد، پرستاران

60769541275فصل اول:
معرفی پژوهش
00فصل اول:
معرفی پژوهش

این فصل در رابطه با زمینه پژوهش تدوین شده است. زمینه پژوهش شامل عنوان پژوهش، معرفی مسئله، اهداف پژوهش، سوالات پژوهش و تعریف واژهها، میباشد.
1-1 عنوان پژوهش
ممیزی بالینی ترانسفوزیون فرآوردههای خونی در بخش و درمانگاه خون مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز
2-1 مقدمه، زمینه و اهمیت پژوهش
خون یک منبع حیاتبخش است که جانشین ندارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Kiasari A</Author><Year>2008</Year><RecNum>13</RecNum><DisplayText>(1)</DisplayText><record><rec-number>13</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>13</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Kiasari A, </author><author>Mirzade A, </author><author>Hashemi M,</author></authors></contributors><titles><title>The rate of blood transfusion and its components in Emam Khomeini hospital in Sari</title><secondary-title>J Mazandaran Univ Med Sci </secondary-title></titles><periodical><full-title>J Mazandaran Univ Med Sci</full-title></periodical><pages>91-5</pages><volume>67</volume><dates><year>2008</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(1). اولین اشاره به انتقال خون در تاریخ، بیشتر جنبه افسانه دارد. نخستین تلاش برای انتقال خون به انسان در سال 1376میلادی توسط پزشک جوانی به نام ژان انجام شد. تحقیقات اولیه در مورد انتقال خون بصورت علمی توسط جیمز ملاتورل در قرن 18 صورت گرفت و در سالهای متمادی بررسی و تحولات گوناگون در این زمینه، انتقال خون را به شکل کنونی درآورده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Farhadi Langrodi M</Author><Year>1998</Year><RecNum>16</RecNum><DisplayText>(2)</DisplayText><record><rec-number>16</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>16</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Farhadi Langrodi M,</author><author>Eftekhari MA,</author><author>Ahmadi J,</author></authors><tertiary-authors><author>Kam Goyan M,</author></tertiary-authors></contributors><titles><title>Darsname Osole Enteghale Khon dar Pezeshki</title></titles><volume><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>1</style></volume><dates><year><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>1998</style></year></dates><pub-location>Tehran</pub-location><publisher>Sazmane Enteghale Khon Iran</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(2). هدف از انتقال خون، افزایش اکسیژناسیون بافتی و جلوگیری از خونریزی است که در نهایت پیشآگهی بیماری را بهبود خواهد بخشید ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Sullivan MT</Author><Year>2002</Year><RecNum>17</RecNum><DisplayText>(3)</DisplayText><record><rec-number>17</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>17</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Sullivan MT,</author><author>McCullough J,</author><author>Schreiber GB,</author><author>Wallace EL,</author></authors></contributors><titles><title>Blood collection and transfusion in the United States in 1997</title><secondary-title>Transfusion</secondary-title></titles><periodical><full-title>Transfusion</full-title></periodical><pages>1253-60</pages><volume>42</volume><number>10</number><dates><year>2002</year></dates><isbn>1537-2995</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(3).
انتقال خون بخش مهمی از مراقبتهای پزشکی‬ محسوب میشود که اگر به طور صحیح انجام شود، میتواند نجات بخش حیات باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Gahrehbaghian A</Author><Year>2003</Year><RecNum>12</RecNum><DisplayText>(4)</DisplayText><record><rec-number>12</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>12</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Gahrehbaghian A, </author><author>Ahmadi L,</author><author>Taymour H,</author><author> Rahbari M,</author></authors><secondary-authors><author>1</author></secondary-authors></contributors><titles><title> WHO guideline: the clinical use of blood in medicine, obstetric, paediatric.</title></titles><dates><year>2003</year></dates><publisher>Tehran: Research center of blood institute, </publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(4). کاربرد انتقال خون تنها برای درمان مواردی است‬ که منجر به مرگ و میر واضح شده و از طریق سایر‬ روشها به طور موثر قابل پیشگیری و درمان نباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Gahrehbaghian A</Author><Year>2003</Year><RecNum>12</RecNum><DisplayText>(4, 5)</DisplayText><record><rec-number>12</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>12</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Gahrehbaghian A, </author><author>Ahmadi L,</author><author>Taymour H,</author><author> Rahbari M,</author></authors><secondary-authors><author>1</author></secondary-authors></contributors><titles><title> WHO guideline: the clinical use of blood in medicine, obstetric, paediatric.</title></titles><dates><year>2003</year></dates><publisher>Tehran: Research center of blood institute, </publisher><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Zamani A</Author><Year>2008</Year><RecNum>15</RecNum><record><rec-number>15</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>15</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Zamani A,</author><author>Kabirzadeh A,</author><author>Khademloo M,</author><author>Hashemi Maad M,</author></authors></contributors><titles><title>Frequency of blood transfusion and its products in Emam Hospital of Sari</title><secondary-title>J Mazandaran Univ Med Sci</secondary-title></titles><periodical><full-title>J Mazandaran Univ Med Sci</full-title></periodical><pages>91-5</pages><volume>18</volume><number>67</number><dates><year>2008</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(4, 5). فرآیند انتقال خون با مواردی مانند‬ محدودیت مدت زمان ذخیرهسازی و بالا بودن هزینه‬ نگهداری مواجه است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>James RM</Author><Year>2001</Year><RecNum>51</RecNum><DisplayText>(6)</DisplayText><record><rec-number>51</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>51</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>James RM,</author><author>Brown S,</author><author>Parapia LA,</author><author>Williams AT,</author></authors></contributors><titles><title>The impact of a 10-year audit cycle on blood usage in a district general hospital</title><secondary-title>Transfus Med</secondary-title></titles><periodical><full-title>Transfus Med</full-title></periodical><pages>371-5</pages><volume>11</volume><number>5</number><dates><year>2001</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(6). شواهدی مبنی بر تفاوتهای‬ قابل ملاحظه در الگوی استفاده بالینی از خون بین‬ بیمارستانها، متخصصین بالینی و حتی بـین پزشکان‬ همکار در یک گروه وجود دارد PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5HYWhyZWhiYWdoaWFuIEE8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDAz
PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MTI8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+KDQsIDUpPC9EaXNwbGF5VGV4
dD48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjEyPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBh
cHA9IkVOIiBkYi1pZD0iZHZwMmF4OWF1cHAwZmVlYXdkd3ZhcmYzcnNwdnRhc3pwZHNyIj4xMjwv
a2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJCb29rIj42PC9yZWYtdHlwZT48Y29u
dHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+R2FocmVoYmFnaGlhbiBBLCA8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkFobWFkaSBMLDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VGF5bW91ciBILDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
IFJhaGJhcmkgTSw8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PHNlY29uZGFyeS1hdXRob3JzPjxhdXRob3I+
MTwvYXV0aG9yPjwvc2Vjb25kYXJ5LWF1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0
bGU+IFdITyBndWlkZWxpbmU6IHRoZSBjbGluaWNhbCB1c2Ugb2YgYmxvb2QgaW4gIG1lZGljaW5l
LCBvYnN0ZXRyaWMsIHBhZWRpYXRyaWMuPC90aXRsZT48L3RpdGxlcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAw
MzwveWVhcj48L2RhdGVzPjxwdWJsaXNoZXI+VGVocmFuOiBSZXNlYXJjaCBjZW50ZXIgb2YgYmxv
b2QgaW5zdGl0dXRlLCA8L3B1Ymxpc2hlcj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxD
aXRlPjxBdXRob3I+WmFtYW5pIEE8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA4PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MTU8
L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjE1PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+
PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iZHZwMmF4OWF1cHAwZmVlYXdkd3ZhcmYzcnNwdnRhc3pwZHNy
Ij4xNTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUi
PjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+WmFtYW5pIEEsPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5LYWJpcnphZGVoIEEsPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LaGFkZW1sb28gTSw8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhhc2hlbWkgTWFhZCBNLDwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRy
aWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5GcmVxdWVuY3kgb2YgYmxvb2QgdHJhbnNmdXNpb24gYW5k
IGl0cyBwcm9kdWN0cyBpbiBFbWFtIEhvc3BpdGFsIG9mIFNhcmk8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+SiBNYXphbmRhcmFuIFVuaXYgTWVkIFNjaTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVz
PjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkogTWF6YW5kYXJhbiBVbml2IE1lZCBTY2k8L2Z1bGwt
dGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz45MS01PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjE4PC92b2x1bWU+
PG51bWJlcj42NzwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA4PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHVybHM+
PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPlphbWFuaSBBPC9BdXRob3I+PFll
YXI+MjAwODwvWWVhcj48UmVjTnVtPjE1PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4xNTwv
cmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImR2cDJheDlhdXBw
MGZlZWF3ZHd2YXJmM3JzcHZ0YXN6cGRzciI+MTU8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5
cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0
aG9ycz48YXV0aG9yPlphbWFuaSBBLDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+S2FiaXJ6YWRlaCBBLDwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+S2hhZGVtbG9vIE0sPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5IYXNoZW1pIE1hYWQgTSw8
L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RnJlcXVlbmN5
IG9mIGJsb29kIHRyYW5zZnVzaW9uIGFuZCBpdHMgcHJvZHVjdHMgaW4gRW1hbSBIb3NwaXRhbCBv
ZiBTYXJpPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkogTWF6YW5kYXJhbiBVbml2IE1lZCBTY2k8
L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5KIE1hemFu
ZGFyYW4gVW5pdiBNZWQgU2NpPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+OTEtNTwv
cGFnZXM+PHZvbHVtZT4xODwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+Njc8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+
MjAwODwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3Rl
PgB=
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5HYWhyZWhiYWdoaWFuIEE8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDAz
PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MTI8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+KDQsIDUpPC9EaXNwbGF5VGV4
dD48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjEyPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBh
cHA9IkVOIiBkYi1pZD0iZHZwMmF4OWF1cHAwZmVlYXdkd3ZhcmYzcnNwdnRhc3pwZHNyIj4xMjwv
a2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJCb29rIj42PC9yZWYtdHlwZT48Y29u
dHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+R2FocmVoYmFnaGlhbiBBLCA8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkFobWFkaSBMLDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VGF5bW91ciBILDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
IFJhaGJhcmkgTSw8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PHNlY29uZGFyeS1hdXRob3JzPjxhdXRob3I+
MTwvYXV0aG9yPjwvc2Vjb25kYXJ5LWF1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0
bGU+IFdITyBndWlkZWxpbmU6IHRoZSBjbGluaWNhbCB1c2Ugb2YgYmxvb2QgaW4gIG1lZGljaW5l
LCBvYnN0ZXRyaWMsIHBhZWRpYXRyaWMuPC90aXRsZT48L3RpdGxlcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAw
MzwveWVhcj48L2RhdGVzPjxwdWJsaXNoZXI+VGVocmFuOiBSZXNlYXJjaCBjZW50ZXIgb2YgYmxv
b2QgaW5zdGl0dXRlLCA8L3B1Ymxpc2hlcj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxD
aXRlPjxBdXRob3I+WmFtYW5pIEE8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA4PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MTU8
L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjE1PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+
PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iZHZwMmF4OWF1cHAwZmVlYXdkd3ZhcmYzcnNwdnRhc3pwZHNy
Ij4xNTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUi
PjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+WmFtYW5pIEEsPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5LYWJpcnphZGVoIEEsPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LaGFkZW1sb28gTSw8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhhc2hlbWkgTWFhZCBNLDwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRy
aWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5GcmVxdWVuY3kgb2YgYmxvb2QgdHJhbnNmdXNpb24gYW5k
IGl0cyBwcm9kdWN0cyBpbiBFbWFtIEhvc3BpdGFsIG9mIFNhcmk8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+SiBNYXphbmRhcmFuIFVuaXYgTWVkIFNjaTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVz
PjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkogTWF6YW5kYXJhbiBVbml2IE1lZCBTY2k8L2Z1bGwt
dGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz45MS01PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjE4PC92b2x1bWU+
PG51bWJlcj42NzwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA4PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHVybHM+
PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPlphbWFuaSBBPC9BdXRob3I+PFll
YXI+MjAwODwvWWVhcj48UmVjTnVtPjE1PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4xNTwv
cmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImR2cDJheDlhdXBw
MGZlZWF3ZHd2YXJmM3JzcHZ0YXN6cGRzciI+MTU8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5
cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0
aG9ycz48YXV0aG9yPlphbWFuaSBBLDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+S2FiaXJ6YWRlaCBBLDwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+S2hhZGVtbG9vIE0sPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5IYXNoZW1pIE1hYWQgTSw8
L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RnJlcXVlbmN5
IG9mIGJsb29kIHRyYW5zZnVzaW9uIGFuZCBpdHMgcHJvZHVjdHMgaW4gRW1hbSBIb3NwaXRhbCBv
ZiBTYXJpPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkogTWF6YW5kYXJhbiBVbml2IE1lZCBTY2k8
L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5KIE1hemFu
ZGFyYW4gVW5pdiBNZWQgU2NpPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+OTEtNTwv
cGFnZXM+PHZvbHVtZT4xODwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+Njc8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+
MjAwODwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3Rl
PgB=
ADDIN EN.CITE.DATA (4, 5). انتقال خون در بسیاری از بیماریها از جمله تالاسمی، اعمال جراحی و زایمان اهمیت حیاتی داشته ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Wonke B</Author><Year>2001</Year><RecNum>99</RecNum><DisplayText>(7)</DisplayText><record><rec-number>99</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>99</key><key app=”ENWeb” db-id=””>0</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Wonke B,</author></authors></contributors><titles><title>Clinical management of β-thalassemia major</title><secondary-title>Seminars in hematology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Seminars in hematology</full-title></periodical><pages>350-59</pages><volume>38</volume><number>4</number><dates><year>2001</year></dates><publisher>Elsevier</publisher><isbn>0037-1963</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(7) و در عین حال همیشه با خطرات و مشکلات عدیدهای از جمله: بیماریهای عفونی مثل هپاتیت، ایدز، مونونوکلئوز عفونی، تضعیف سیستم ایمنی، واکنشهای همولیتیک و غیر همولیتیک، ناسازگاریهای خونی و … همراه است. علاوه بر این، انتقال خون هزینه بالایی را نیز طلب میکند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>NHMRC</Author><Year>2002</Year><RecNum>98</RecNum><DisplayText>(8)</DisplayText><record><rec-number>98</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>98</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>NHMRC</author></authors></contributors><titles><title>Clinical Practice Guidelines on the Use of Blood Components (red blood cells, platelets, fresh frozen plasma, cryoprecipitate)</title></titles><volume>1</volume><dates><year>2002</year></dates><pub-location>Australian Government</pub-location><publisher>Commonwealth of Australia </publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(8). به طوری که یک واحد گلبول قرمز متراکم در آمریکا تا زمان تزریق حدود 151 دلار ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Entezari Asl M</Author><Year>2006</Year><RecNum>28</RecNum><DisplayText>(9)</DisplayText><record><rec-number>28</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>28</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Entezari Asl M,</author><author>Azami A,</author><author>Amani F,</author><author>Khorasani S,</author></authors></contributors><titles><title>Barresie Mizane Transfusion Qeire Zarori va Faravardehaye an dar Bimarane Bastari dar Bimarestane Doktor Fa–i Ardabil Nimsal Aval 2003</title><secondary-title>J Ardabil Univ Med Sci</secondary-title></titles><periodical><full-title>J Ardabil Univ Med Sci</full-title></periodical><pages>345-50</pages><volume><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>6</style></volume><number><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>4</style></number><dates><year><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>2006</style></year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(9) و در ایران حدود 600000 ریال هزینه دربردارد. هزینه تزریق خون و فرآوردههای آن در انگلیس سالانه معادل 5/165 میلیون پوند میباشد که 76% این هزینه مربوط به تزریق گلبول قرمز فشرده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Varney SJ</Author><Year>2003</Year><RecNum>84</RecNum><DisplayText>(10)</DisplayText><record><rec-number>84</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>84</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Varney SJ,</author><author>Guest JF,</author></authors></contributors><titles><title>The annual cost of blood transfusions in the UK</title><secondary-title>Transfus Med</secondary-title></titles><periodical><full-title>Transfus Med</full-title></periodical><pages>205-18</pages><volume>13</volume><number>4</number><dates><year>2003</year></dates><isbn>1365-3148</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(10). علی رغم مطرح بودن تزریق خون به عنوان “پیوند زندگی”، خطر ایجاد واکنشهای آن نیز وجود دارد که از واکنش آلرژیک تا همولیز تهدید کنندهی زندگی متفاوت است PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5CZXJnbmVyIEFNPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwMjwvWWVh
cj48UmVjTnVtPjIxPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PigxMS0xMyk8L0Rpc3BsYXlUZXh0Pjxy
ZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MjE8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0i
RU4iIGRiLWlkPSJkdnAyYXg5YXVwcDBmZWVhd2R3dmFyZjNyc3B2dGFzenBkc3IiPjIxPC9rZXk+
PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkJvb2siPjY8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmli
dXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5CZXJnbmVyIEFNLDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+UG9ydGVu
b3kgUkssPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5XZWlzc21hbiBERS4gPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjxz
ZWNvbmRhcnktYXV0aG9ycz48YXV0aG9yPjI8L2F1dGhvcj48L3NlY29uZGFyeS1hdXRob3JzPjx0
ZXJ0aWFyeS1hdXRob3JzPjxhdXRob3I+UGhpLCBMaXBwaW5jb3R0IFdpbGxpYW1zIGFuZCBXaWxr
aW5zPC9hdXRob3I+PC90ZXJ0aWFyeS1hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRp
dGxlPlByaW5jaXBsZXMgYW5kIHByYWN0aWNlIG9mIHBhbGxpYXRpdmUgY2FyZSBhbmQgc3VwcG9y
dGl2ZSBvbmNvbG9neS48L3RpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxzZWN0aW9uPjkyNy04PC9zZWN0aW9uPjxk
YXRlcz48eWVhcj4yMDAyPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0
ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkJldXRsZXIgRTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDE8L1llYXI+PFJlY051
bT4yMzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MjM8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24t
a2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJkdnAyYXg5YXVwcDBmZWVhd2R3dmFyZjNyc3B2dGFz
enBkc3IiPjIzPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkJvb2siPjY8L3Jl
Zi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5CZXV0bGVyIEUsPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5MaWNodG1hbiBNQSw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkNvbGxlciBCUyw8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPktpcHBzIFRKLDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2VsaWdzb2huIFUsPC9hdXRob3I+PC9h
dXRob3JzPjxzZWNvbmRhcnktYXV0aG9ycz48YXV0aG9yPjY8L2F1dGhvcj48L3NlY29uZGFyeS1h
dXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPldpbGxpYW1zIGhlbWF0b2xvZ3k8
L3RpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxzZWN0aW9uPiAxODg1LTg8L3NlY3Rpb24+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIw
MDE8L3llYXI+PC9kYXRlcz48cHVibGlzaGVyPk5ldyBZb3JrOiBNQyBHcmF3LUhpbGw8L3B1Ymxp
c2hlcj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+SGFua2lucyBK
PC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwMTwvWWVhcj48UmVjTnVtPjIyPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVj
LW51bWJlcj4yMjwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9
ImR2cDJheDlhdXBwMGZlZWF3ZHd2YXJmM3JzcHZ0YXN6cGRzciI+MjI8L2tleT48L2ZvcmVpZ24t
a2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iQm9vayI+NjwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0
aG9ycz48YXV0aG9yPkhhbmtpbnMgSiw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPldhbGRtYW4gTG9uc3dheSBS
QSw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhlZHJpY2sgUGVyZHVlIE1CLDwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48
c2Vjb25kYXJ5LWF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj4yPC9hdXRob3I+PC9zZWNvbmRhcnktYXV0aG9ycz48
dGVydGlhcnktYXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlN0LkxvdWlzLCBXLkIuPC9hdXRob3I+PC90ZXJ0aWFy
eS1hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkluZnVzaW9uIHRoZXJhcHkg
aW4gY2xpbmljYWwgcHJhY3RpY2UuPC90aXRsZT48L3RpdGxlcz48c2VjdGlvbj4gMTY4LTczPC9z
ZWN0aW9uPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDAxPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHB1Ymxpc2hlcj5TYXVuZGVy
cyBDby48L3B1Ymxpc2hlcj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5CZXJnbmVyIEFNPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwMjwvWWVh
cj48UmVjTnVtPjIxPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PigxMS0xMyk8L0Rpc3BsYXlUZXh0Pjxy
ZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MjE8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0i
RU4iIGRiLWlkPSJkdnAyYXg5YXVwcDBmZWVhd2R3dmFyZjNyc3B2dGFzenBkc3IiPjIxPC9rZXk+
PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkJvb2siPjY8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmli
dXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5CZXJnbmVyIEFNLDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+UG9ydGVu
b3kgUkssPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5XZWlzc21hbiBERS4gPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjxz
ZWNvbmRhcnktYXV0aG9ycz48YXV0aG9yPjI8L2F1dGhvcj48L3NlY29uZGFyeS1hdXRob3JzPjx0
ZXJ0aWFyeS1hdXRob3JzPjxhdXRob3I+UGhpLCBMaXBwaW5jb3R0IFdpbGxpYW1zIGFuZCBXaWxr
aW5zPC9hdXRob3I+PC90ZXJ0aWFyeS1hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRp
dGxlPlByaW5jaXBsZXMgYW5kIHByYWN0aWNlIG9mIHBhbGxpYXRpdmUgY2FyZSBhbmQgc3VwcG9y
dGl2ZSBvbmNvbG9neS48L3RpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxzZWN0aW9uPjkyNy04PC9zZWN0aW9uPjxk
YXRlcz48eWVhcj4yMDAyPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0
ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkJldXRsZXIgRTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDE8L1llYXI+PFJlY051
bT4yMzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MjM8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24t
a2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJkdnAyYXg5YXVwcDBmZWVhd2R3dmFyZjNyc3B2dGFz
enBkc3IiPjIzPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkJvb2siPjY8L3Jl
Zi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5CZXV0bGVyIEUsPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5MaWNodG1hbiBNQSw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkNvbGxlciBCUyw8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPktpcHBzIFRKLDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2VsaWdzb2huIFUsPC9hdXRob3I+PC9h
dXRob3JzPjxzZWNvbmRhcnktYXV0aG9ycz48YXV0aG9yPjY8L2F1dGhvcj48L3NlY29uZGFyeS1h
dXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPldpbGxpYW1zIGhlbWF0b2xvZ3k8
L3RpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxzZWN0aW9uPiAxODg1LTg8L3NlY3Rpb24+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIw
MDE8L3llYXI+PC9kYXRlcz48cHVibGlzaGVyPk5ldyBZb3JrOiBNQyBHcmF3LUhpbGw8L3B1Ymxp
c2hlcj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+SGFua2lucyBK
PC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwMTwvWWVhcj48UmVjTnVtPjIyPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVj
LW51bWJlcj4yMjwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9
ImR2cDJheDlhdXBwMGZlZWF3ZHd2YXJmM3JzcHZ0YXN6cGRzciI+MjI8L2tleT48L2ZvcmVpZ24t
a2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iQm9vayI+NjwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0
aG9ycz48YXV0aG9yPkhhbmtpbnMgSiw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPldhbGRtYW4gTG9uc3dheSBS
QSw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhlZHJpY2sgUGVyZHVlIE1CLDwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48
c2Vjb25kYXJ5LWF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj4yPC9hdXRob3I+PC9zZWNvbmRhcnktYXV0aG9ycz48
dGVydGlhcnktYXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlN0LkxvdWlzLCBXLkIuPC9hdXRob3I+PC90ZXJ0aWFy
eS1hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkluZnVzaW9uIHRoZXJhcHkg
aW4gY2xpbmljYWwgcHJhY3RpY2UuPC90aXRsZT48L3RpdGxlcz48c2VjdGlvbj4gMTY4LTczPC9z
ZWN0aW9uPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDAxPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHB1Ymxpc2hlcj5TYXVuZGVy
cyBDby48L3B1Ymxpc2hlcj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITE.DATA (11-13). بیش از 20% تمام ترانسفوزیونهای خون منجر به بروز واکنشهای متفاوت میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Beutler E</Author><Year>2001</Year><RecNum>23</RecNum><DisplayText>(12, 14)</DisplayText><record><rec-number>23</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>23</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Beutler E,</author><author>Lichtman MA,</author><author>Coller BS,</author><author>Kipps TJ,</author><author>Seligsohn U,</author></authors><secondary-authors><author>6</author></secondary-authors></contributors><titles><title>Williams hematology</title></titles><section> 1885-8</section><dates><year>2001</year></dates><publisher>New York: MC Graw-Hill</publisher><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Handin RI</Author><Year>2002</Year><RecNum>24</RecNum><record><rec-number>24</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>24</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Handin RI,</author><author>Lux SE,</author><author>Stossel TP,</author></authors><secondary-authors><author>2</author></secondary-authors></contributors><titles><title>Blood: Principles and practice of hematology</title></titles><dates><year>2002</year></dates><publisher>Phi, Lippincott Williams and Wilkins.</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(12, 14). واکنشهایی که در عرض 24 ساعت اول تزریق خون رخ میدهند واکنشهای زودرس تلقی شده و در 1% تا 3% از تزریقها رخ میدهد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hankins J</Author><Year>2001</Year><RecNum>22</RecNum><DisplayText>(13)</DisplayText><record><rec-number>22</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>22</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Hankins J,</author><author>Waldman Lonsway RA,</author><author>Hedrick Perdue MB,</author></authors><secondary-authors><author>2</author></secondary-authors><tertiary-authors><author>St.Louis, W.B.</author></tertiary-authors></contributors><titles><title>Infusion therapy in clinical practice.</title></titles><section> 168-73</section><dates><year>2001</year></dates><publisher>Saunders Co.</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(13). بطوری که در یک مطالعه 7 ساله، 1500 واکنش زودرس در 440000 مورد تزریق فرآوردههای خونی شناسایی گردید ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Harrison J</Author><Year>2000</Year><RecNum>85</RecNum><DisplayText>(15)</DisplayText><record><rec-number>85</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>85</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>Harrison J,</author></authors></contributors><titles><title>Acute Transfusion Reactions</title><secondary-title>Common Surgical Diseases</secondary-title></titles><pages>19-21</pages><dates><year>2000</year></dates><publisher>Springer</publisher><isbn>0387949836</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(15). سازمان دارو و غذا، موارد مرگهای ناشی از ترانسفوزیون خون را از سالهاي ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۵ گزارش کرده که 51% از 256 مرگ گزارش شده ناشي از هموليز حاد بدنبال تزريق فرآوردههاي خوني با ناسازگاری ABO بوده است. Linder و همكاران خطر ترانسفوزيون با ناسازگاري ABO را محاسبه نمودند كه يك در ۳۸۰۰۰ واحد بوده و تجويز نادرست ۱در ۱۹۰۰۰ واحد RBC تجويز شده در ايالت نيويورك را شامل ميشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ohsaka A</Author><Year>2009</Year><RecNum>52</RecNum><DisplayText>(16)</DisplayText><record><rec-number>52</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>52</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Ohsaka A,</author></authors></contributors><titles><title>Transfusion errors and their prevention</title><secondary-title>ISBT Science Series</secondary-title></titles><periodical><full-title>ISBT Science Series</full-title></periodical><pages>390-4</pages><volume>4</volume><dates><year>2009</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(16).
از آنجایی که مشکلات تامین خون سالم، حفظ خون در مقابل آلودگیهای مختلف، همراه با هزینه روزافزون تهیه فرآوردههای خونی، مسائل عمده مربوط به ترانسفوزیون خون میباشند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Garrioch M</Author><Year>2004</Year><RecNum>26</RecNum><DisplayText>(17)</DisplayText><record><rec-number>26</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>26</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Garrioch M,</author><author>Sandbach J,</author><author>Pirie E,</author><author>Morrison A,</author><author>Todd A,</author><author>Green R,</author></authors></contributors><titles><title>Reducing red cell transfusion by audit. education and a new guideline in a large teaching hospital.</title><secondary-title>Transfus Med</secondary-title></titles><periodical><full-title>Transfus Med</full-title></periodical><pages>25-31</pages><volume>14</volume><number>1</number><dates><year>2004</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(17) و با توجه به این که تزریق خون، بی خطر و بدون هزینه نمیباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Von Ahsen N</Author><Year>1999 </Year><RecNum>27</RecNum><DisplayText>(18)</DisplayText><record><rec-number>27</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>27</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Von Ahsen N,</author><author>Muller C,</author><author>Serke S,</author><author>Frei u,</author><author>Ec kardt Ku,</author></authors></contributors><titles><title>Important role of nondignostic bloods loss and blonted eryhropoietic response in the anemia of medical intensive care patients.</title><secondary-title>Crite Care Med</secondary-title></titles><periodical><full-title>Crite care med</full-title></periodical><pages>2630-9. </pages><volume> 27</volume><number>12</number><dates><year>1999 </year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(18)، لذا با توجه به این مشکلات و هزینه بالای تأمین خون سالم و همچنین عوارض متعدد ناشی از ترانسفوزیون خون و فرآوردههای خونی، لازم است که تجویز فرآوردههای مذکور بر اساس معیارهای علمی و فقط در صورت ضرورت انجام گیرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Entezari Asl M</Author><Year>2006</Year><RecNum>28</RecNum><DisplayText>(9)</DisplayText><record><rec-number>28</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>28</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Entezari Asl M,</author><author>Azami A,</author><author>Amani F,</author><author>Khorasani S,</author></authors></contributors><titles><title>Barresie Mizane Transfusion Qeire Zarori va Faravardehaye an dar Bimarane Bastari dar Bimarestane Doktor Fa–i Ardabil Nimsal Aval 2003</title><secondary-title>J Ardabil Univ Med Sci</secondary-title></titles><periodical><full-title>J Ardabil Univ Med Sci</full-title></periodical><pages>345-50</pages><volume><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>6</style></volume><number><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>4</style></number><dates><year><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>2006</style></year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(9).
از آنجا که در نگرش جدید همه ارائهدهندگان خدمات سلامت از جمله پرستاران ملزم به حفظ و ارتقای کیفیت و پاسخگویی در قبال آن گشتهاند، حاکمیت بالینی به عنوان روشی برای دستیابی به کیفیتی پاسخگو مطرح شده است با توجه به اهمیت پاسخگویی در قبال ارتقای کیفیت در حاکمیت بالینی، ممیزی بالینی از اجزای اصلی این تفکر محسوب میشود در واقع حاکمیت بالینی به منظور حمایت از پرستاران و سازمانهای ارائهدهنده خدمات و در راستای ارتقای کیفیت خدماتشان، ممیزی بالینی را معرفی کرده و ابزارهای مورد نیاز آن را فراهم نموده است. ممیزی بالینی (Clinical Audit) فرآیندی است برای ارتقای کیفیت خدمات بالینی که از طریق بررسی و مطابقت سیستماتیک مراقبتها با استانداردها و اجرای تغییر مناسب، به دنبال بهبود مراقبت بیمار و پیامدهای حاصله انجام میشود.
ممیزی، بررسی و ارزیابی فعالیتهای انجام شده در مقایسه با استانداردهای از پیش تعریف شده میباشد که با ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریها و نتایج مربوطه از طریق بررسی سازمان یافته و مطابقت فرایندهای خدمت با معیارها و استانداردهای از پیش تعریف شده عملکرد نظام سلامت را بهبود میبخشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Tabrizi JS</Author><Year>2011</Year><RecNum>54</RecNum><DisplayText>(19)</DisplayText><record><rec-number>54</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>54</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Tabrizi JS,</author><author>Farahbakhsh M,</author><author>Abdoli Oskouei Sh,</author></authors></contributors><titles><title> Clinical Audit </title></titles><dates><year>2011</year></dates><pub-location>Tabriz</pub-location><publisher>Elvin</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(19).
همچنین نتایج مطالعهای در مشهد با عنوان “ممیزی رعایت استانداردهای پرستاري در فرايند ترانسفوزيون خون بیمارستان تخصصی زنان ام البنین (س)” (1390) نشان داد که مهارتهاي اساسي درآماده سازي خون برای ترانسفوزیون، در 42%موارد، انجام مراقبتهای حین ترانسفوزيون خون 48% موارد، مراقبتهای بعد از ترانسفوزيون 25% موارد، مطابق استانداردهای پرستاری اجرا نمي شود و در مجموع میزان رعایت و نحوه به کارگیری استانداردهای پرستاری در ترانسفوزیون خون توسط پرسنل پرستاری در 56% موارد مطلوب بود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jafarzadeh A</Author><Year>2011</Year><RecNum>53</RecNum><DisplayText>(20)</DisplayText><record><rec-number>53</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>53</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Jafarzadeh A,</author><author>Sedighi S,</author><author>Davoodi R,</author><author>Hosseini T,</author></authors><secondary-authors><author>-</author></secondary-authors></contributors><titles><title>Momayezie Raayate Standardhaye Parastari dar Farayande Transfusione khon Bimarestane Takhassosie Zanane Omolbanin Mashhad</title><secondary-title>Avalin Hamayeshe Momayezie Balini va Erteghae Keifiyat</secondary-title></titles><dates><year>2011</year></dates><pub-location>Tabriz University of Medical Sciences</pub-location><urls></urls></record></Cite></EndNote>(20).
با توجه به افزایش روند مصرف فرآوردههای خونی و افزایش آمار واکنشهای تزریق خون، ممیزی ترانسفوزیون خون و مراقبتهای مربوط به آن در گروههای مختلف بیماران و مخصوصاً برای کودکان مبتلا به تالاسمی حائز اهمیت است. همه پرستاران و پزشکان مسئولیت دارند که به تک تک بیماران خدماتی مطابق با استاندارد و با بهترین کیفیت ارائه دهند و باید در این زمینه پاسخگو باشند. بنابراین لازم است که استانداردهای مراقبتها را بدانند و بتوانند عملکرد خود را به حد استاندارد رسانده و مطابقت دائم آن با استانداردها را پایش نموده و اثبات کنند.
لذا طبق نتایج مطالعهی جعفرزاده و همکاران در مشهد، با توجه به عدم رعایت استانداردها در 44% موارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jafarzadeh A</Author><Year>2011</Year><RecNum>53</RecNum><DisplayText>(20)</DisplayText><record><rec-number>53</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>53</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Jafarzadeh A,</author><author>Sedighi S,</author><author>Davoodi R,</author><author>Hosseini T,</author></authors><secondary-authors><author>-</author></secondary-authors></contributors><titles><title>Momayezie Raayate Standardhaye Parastari dar Farayande Transfusione khon Bimarestane Takhassosie Zanane Omolbanin Mashhad</title><secondary-title>Avalin Hamayeshe Momayezie Balini va Erteghae Keifiyat</secondary-title></titles><dates><year>2011</year></dates><pub-location>Tabriz University of Medical Sciences</pub-location><urls></urls></record></Cite></EndNote>(20) و نبود بررسی مشابه در تبریز و همچنین از آنجایی که بیماران تالاسمی از مصرفکنندگان مداوم دریافت خون میباشند، لذا خدماتی که پرستاران در این زمینه ارائه میدهند اهمیت حیاتی برای ادامه زندگی و رفاه این بیماران داشته و باید کیفیت مراقبتهای پرستاری که توسط پرستاران ارائه میگردد در حد مطلوب نگه داشته شود، محققان بر آن شدند تا ممیزی ترانسفوزیون خون و مراقبتهای آن را در بخش خون بیمارستان کودکان تبریز بررسی نمایند.
3-1 اهداف پژوهش
1-3-1 هدف کلی
ممیزی بالینی ترانسفوزیون فرآوردههای خونی و مراقبتهای مربوط به آن در مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز
2-3-1 اهداف اختصاصی
تعیین میزان و موارد تطابق عملکرد پرستاران با استاندارد ترانسفوزیون خون و مراقبتهای مربوط به آن در بیماران تالاسمی بستری در بخش و درمانگاه خون مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز (ممیزی اول)
تعیین کیفیت عملکرد پرستاران در زمینه ترانسفوزیون خون
اجرای مداخله در موارد عدم تطابق عملکرد با استاندارد و تعیین وضعیت عملکرد پرستاران در زمینه ترانسفوزیون خون پس از اجرای مداخله انجام شده (ممیزی مجدد)
اهداف فرعی
تعیین ارتباط نمره کل عملکرد پرستاران با مشخصات دموگرافیک
4-1 سوال پژوهش
میزان مطابقت ترانسفوزیون خون و مراقبتهای مربوط به آن با استانداردها، چگونه است؟
وضعیت عملکرد پرستاران در زمینه ترانسفوزیون خون پس از اجرای مداخله، چگونه است؟
سوالات فرعی پژوهش
آیا میان نمره کل عملکرد پرستاران با مشخصات دموگرافیک ارتباط وجود دارد؟

5-1 تعریف واژهها
1-5-1 ممیزی بالینی
تعریف نظری: ممیزی بالینی (Clinical Audit) فرآیندی است برای ارتقای کیفیت خدمات بالینی که از مجموعهای از فعالیتهای به هم مرتبط تشکیل شده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Tabrizi JS</Author><Year>2011</Year><RecNum>54</RecNum><DisplayText>(19, 21)</DisplayText><record><rec-number>54</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>54</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Tabrizi JS,</author><author>Farahbakhsh M,</author><author>Abdoli Oskouei Sh,</author></authors></contributors><titles><title> Clinical Audit </title></titles><dates><year>2011</year></dates><pub-location>Tabriz</pub-location><publisher>Elvin</publisher><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Ireland</Author><Year>2011</Year><RecNum>30</RecNum><record><rec-number>30</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>30</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Royal College of Physications of Ireland</author></authors></contributors><titles><title>Clinical (Practice) Audit</title></titles><pages>2</pages><dates><year>2011</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(19, 21).
تعریف عملی: در این پژوهش منظور از ممیزی بالینی، فرآیندی است برای ارتقای کیفیت خدمات بالینی مربوط به ترانسفوزیون خون و مراقبتهای مربوط به آن انجام می گیرد. ابتدا از طریق مطالعه متون علمی و گایدلاینهای معتبر کشوری، استاندارد ارائه خدمات یا مراقبت مورد نظر تعیین و تدوین میشود، سپس وضعیت موجود ترانسفوزیون خون و مراقبتهای مربوط به آن بررسی گردیده و مواردی که عدم تطابق با استاندارد وجود دارد مشخص میشود در نهایت در مکانهایی از اختلاف، که امکان مداخله وجود دارد مداخله صورت گرفته و پس از یک بازه زمانی مناسب، به منظور ارزیابی میزان اثربخش بودن مداخله انجام شده، ممیزی مجدد انجام میشود.
2-5-1 ترانسفوزیون فرآوردههای خونی
تعریف نظری: تزریق خون یا اجزای خون را به داخل عروق خونی بیمار، ترانسفوزیون خون می گویند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Dorland</Author><Year>2003</Year><RecNum>60</RecNum><DisplayText>(22)</DisplayText><record><rec-number>60</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>60</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Dorland,</author><author>William,</author><author>Alexander,</author><author>Newman,</author></authors><subsidiary-authors><author>Argomand M,</author><author>Modares Moosavi F,</author></subsidiary-authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>Dorland</style><style face=”superscript” font=”default” size=”100%”>,</style><style face=”normal” font=”default” size=”100%”>s New Medical Dictionary English</style></title></titles><pages>1552</pages><volume>3</volume><dates><year>2003</year></dates><pub-location>Tehran</pub-location><publisher>Rahnama Publications</publisher><isbn>964-367-008-2</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(22).
تعریف عملی: در این پژوهش منظور، تزریق خون و مشتقات آن به کودکان در بخش انکولوژی میباشد که مراقبتهای قبل، حین و پس از ترانسفوزیون که توسط پرستار انجام می شود مد نظر می باشد.
3-5-1 بخش خون
تعریف عملی: در این پژوهش منظور از بخش خون، بخشی است که در آن بیماران مبتلا به سرطان تحت مراقبت و درمان قرارمیگیرند.
4-5-1 درمانگاه
تعریف نظری: مکانی که در آن به بیماران سرپایی، درمان پزشکی یا مشاورهای داده میشود، اغلب به یک بیمارستان متصل است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mclntosh C</Author><Year>2009</Year><RecNum>107</RecNum><DisplayText>(23)</DisplayText><record><rec-number>107</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>107</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Mclntosh C,</author><author>Francis B, </author><author>Poole R,</author></authors></contributors><titles><title>Oxford Collocations Dictionary: For Students of English</title></titles><dates><year>2009</year></dates><publisher>Oxfoed University Press</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(23).
تعریف عملی: در این پژوهش منظور از درمانگاه، درمانگاه خون بیمارستان کودکان تبریز میباشد که کودکان تالاسمی جهت دریافت خون و فرآوردههای آن به این مرکز مراجعه میکنند.
3-5-1 مرکز آموزشی درمانی
تعریف نظری: مراكزي هستند كه همزمان با ارائه خدمات یا مراقبت به بيماران، فرصتهاي آموزشي و پژوهشي نيز براي آموزش نيروي انساني پزشكي فراهم ميكنند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Sallis E</Author><Year>2002</Year><RecNum>86</RecNum><DisplayText>(24, 25)</DisplayText><record><rec-number>86</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>86</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Sallis E,</author></authors></contributors><titles><title>Total quality management in education</title></titles><dates><year>2002</year></dates><publisher>Psychology Press</publisher><isbn>0749437960</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Blumenthal D</Author><Year>2012</Year><RecNum>88</RecNum><record><rec-number>88</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>88</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Blumenthal D,</author></authors></contributors><titles><title>Improving clinical practice: total quality management and the physician</title></titles><dates><year>2012</year></dates><pub-location>San Francisco</pub-location><publisher>Jossey-Bass </publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(24, 25).
تعریف عملی: در اين پژوهش منظور از مرکز آموزشی درمانی، بيمارستان آموزشي کودکان، وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تبريز ميباشد که کودکان مبتلا به تالاسمی در بخش و درمانگاه خون آن تحت ترانسفوزیون فرآوردههای خونی قرار میگیرند.

624840173990فصل دوم:
دانستنیهای پژوهش و مروری بر متون
00فصل دوم:
دانستنیهای پژوهش و مروری بر متون

این فصل شامل چارچوب پنداشتی و مروری بر مطالعات انجام شده در رابطه با عنوان پژوهش میباشد. چارچوب پنداشتی این پژوهش را، مفهوم کلی حاکمیت بالینی، ممیزی بالینی، ترانسفوزیون فرآوردههای خونی و بیماری تالاسمی تشکیل دادند.
1-2 مفاهیم نظری
1-1-2 حاکمیت بالینی:
تعالی خدمات بالینی در مفهوم کلی به معنای ارتقای کیفیت خدمات بالینی و افزایش پاسخگویی ارائهدهندگان و متولیان امر سلامت در قبال کیفیت خدمات ارائه شده به مردم است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Khalilinedjad N</Author><Year>2008</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>(26)</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>1</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Khalilinedjad N,</author><author>Ataee M,</author><author>Hadizadeh F,</author></authors></contributors><titles><title>A Window to the Clinical Governance and Clinical Service Excellence</title></titles><dates><year><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>2008</style></year></dates><publisher>Esfahan University of Medical Sciences</publisher><isbn>978-964-524-162-7</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(26).
1-1-1-2 تاریخچه حاکمیت بالینی:
اولین جنبش ارتقای کیفیت خدمات سلامت در سال 1948 در انگلستان با تاسیس نظام سلامت ملی شروع شد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Currie L</Author><Year>2003</Year><RecNum>2</RecNum><DisplayText>(27)</DisplayText><record><rec-number>2</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>2</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Currie L,</author><author>Morrell C,</author><author>Scrivener R,</author></authors></contributors><titles><title>Clinical Governance: An RCN Reource Guide</title></titles><dates><year>2003</year></dates><publisher>Royal College of Nursing</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(27). در دهه 1970 تحلیلگران و نظریهپردازان با شناخت اهمیت درک ارتباط میان ساختارها، فرایندها و پیامدها به تعریف مفهوم و ارتباط اجزای کیفیت پرداختند. از سال 1982 به تدریج مدیران پاسخگوی نتایج و برونداد خدمات شدند. در سال 1983 گزارش گریفیث به عدم شفافیت در پاسخگویی در سطح محلی اشاره کرد که به کنار گذاشته شدن مدیریت درمان بر اساس توافق جمعی و انتصاب مدیر عمومی برای رهبری واحدهای مراقبتهای سلامت انجامید. نقش کارکنان پزشکی درون گروههای درمانی مشخص گردید و این اقدام، عنصر پاسخگویی فردی برای خدمت ارائه شده را در نظام خدمات سلامت وارد نمود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>http://nursemanage.blogfa.com/post-67.aspx</Author><Year>5/8/2014</Year><RecNum>4</RecNum><DisplayText>(28)</DisplayText><record><rec-number>4</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>4</key></foreign-keys><ref-type name=”Web Page”>12</ref-type><contributors><authors><author>Accessed by: http://nursemanage.blogfa.com/post-67.aspx</author></authors></contributors><titles></titles><dates><year>5/8/2014</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(28).
در اوایل دهه 1990 هنوز شواهد اندکی مبنی بر استفاده از فرصتها برای نهادینه ساختن مفهوم ارتقای کیفیت در خدمات سلامت در سطح ساختاری، وجود داشت. در همین سال “حاکمیت بالینی” به عنوان لایحهای ارائه میشود. در سال 1999 سازمان ملی خدمات سلامت انگلستان تأسیس شد و مستقیماً به مسئله کیفیت مراقبت سلامت پرداخت. دولت برای اولین بار مسئولیت قانونی امر کیفیت را عهدهدار شد و نگرش حاکمیت فراگیر که پیش از این تنها در مورد امور مالی و بار کاری کاربرد داشت به عرصه ارائه خدمت گسترش پیدا کرد. بدین ترتیب کیفیت به جای یک ضمیمه مطلوب به هدفی غالب تبدیل شد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Marshall M</Author><Year>2002</Year><RecNum>3</RecNum><DisplayText>(29)</DisplayText><record><rec-number>3</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>3</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Marshall M,</author><author>Sheaff R,</author><author>Rogers A,</author><author>Campbell S,</author><author>Halliwell Sh,</author><author>Pickard S,</author><author>Sibbald B,</author><author>Roland M,</author></authors></contributors><titles><title>A qualitative study of the cultural changes in primary care organisations needed to implement clinical governance</title><secondary-title>Br J of Gen Pract</secondary-title></titles><periodical><full-title>Br J of Gen Pract</full-title></periodical><pages>641</pages><volume>52</volume><number>481</number><dates><year>2002</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(29).
در ایران نیز چند سالی است که در برخی از دانشگاهها، حرکتهایی به این سمت آغاز شده است. این حرکتها و فعالیتها اگرچه هنوز در پلههای نخستین بوده و نتوانسته است حمایتهای کافی را به خود جلب نماید، ولی نوید بخش بلوغ فکری نظام سلامت، و بروز تحولی عظیم در کیفیت خدمات سلامت در آیندهای نزدیک است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Khalilinedjad N</Author><Year>2008</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>(26)</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>1</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Khalilinedjad N,</author><author>Ataee M,</author><author>Hadizadeh F,</author></authors></contributors><titles><title>A Window to the Clinical Governance and Clinical Service Excellence</title></titles><dates><year><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>2008</style></year></dates><publisher>Esfahan University of Medical Sciences</publisher><isbn>978-964-524-162-7</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(26).
اولین و مهمترین گروهی که از نهادینه شدن این فرایندها بهره میبرد، بیماران و در واقع مشتریان اصلی نظام سلامت هستند، که خدماتی با کیفیت بهتر دریافت میکنند. نکتهای که همواره باید در نظر ارائهدهندگان خدمات سلامت باشد، این است که مردم حق دارند و باید خدماتی مطابق با بهترین استانداردها را دریافت کنند. دومین گروه، خود ارائه دهندگان خدمات سلامت هستند که در صورت اصلاح سیستم در محیطی امنتر و ایمنتر به ارائه خدمات خواهند پرداخت. و در نهایت مسلما کل کشور از این برنامه بهره خواهد برد چرا که سلامت محور توسعه است و توسعه یافتگی و تبدیل شدن به توسعه یافتهترین کشور منطقه جنوب غرب آسیا (تا سال 1404) بدون داشتن شهروندانی سالم، امکانپذیر نخواهد بود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Currie L</Author><Year>2003</Year><RecNum>2</RecNum><DisplayText>(26, 27)</DisplayText><record><rec-number>2</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>2</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Currie L,</author><author>Morrell C,</author><author>Scrivener R,</author></authors></contributors><titles><title>Clinical Governance: An RCN Reource Guide</title></titles><dates><year>2003</year></dates><publisher>Royal College of Nursing</publisher><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Khalilinedjad N</Author><Year>2008</Year><RecNum>1</RecNum><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>1</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Khalilinedjad N,</author><author>Ataee M,</author><author>Hadizadeh F,</author></authors></contributors><titles><title>A Window to the Clinical Governance and Clinical Service Excellence</title></titles><dates><year><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>2008</style></year></dates><publisher>Esfahan University of Medical Sciences</publisher><isbn>978-964-524-162-7</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(26, 27).
هدف حاکمیت بالینی، تعیین استانداردهای روشن و کاربردی، نظارت بر نحوهی عملکرد سازمانهای ارائهدهندهی خدمات بالینی و انتشار نتایج حاصل از انجام ارزیابیهای دورهای است. حاکمیت بالینی هر اقدامی که برای حداکثر نمودن کیفیت لازم باشد را به انجام میرساند و در ارتباط با یافتن روشهایی است که از آن طریق بتوان اثربخشی بالینی را توسعه داده و فرهنگی مناسب به منظور حمایت از آن ایجاد کرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Campbell SM</Author><Year>2002</Year><RecNum>7</RecNum><DisplayText>(30)</DisplayText><record><rec-number>7</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>7</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Campbell SM,</author><author>Sweeney GM,</author></authors></contributors><titles><title>The role of clinical governance as a strategy for quality improvement in primary care</title><secondary-title>Br J Gen Pract</secondary-title></titles><periodical><full-title>Br J Gen Pract</full-title></periodical><pages>S12</pages><volume>52</volume><number>Suppl</number><dates><year>2002</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(30). هدف اصلی حاکمیت بالینی، ارتقای مستمر کیفیت خدمات است و چارچوبی را فراهم مینماید که در قالب آن سازمانهای ارائهدهنده خدمات سلامت میتوانند به سمت رشد، توسعه و تضمین کیفیت خدمات بالینی برای بیماران حرکت کنند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Currie L</Author><Year>2003</Year><RecNum>2</RecNum><DisplayText>(27)</DisplayText><record><rec-number>2</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>2</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Currie L,</author><author>Morrell C,</author><author>Scrivener R,</author></authors></contributors><titles><title>Clinical Governance: An RCN Reource Guide</title></titles><dates><year>2003</year></dates><publisher>Royal College of Nursing</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(27).
در تعریف حاکمیت بالینی، دیدگاهی ادغام یافته از مراقبتهای بالینی و نیز غیر بالینی مطرح است که کیفیتی جامع را در برمیگیرد. چنین ادغامی به یکپارچگی سازمانی، هماهنگی، همکاری و ارتباطات میان واحدها در سازمان میانجامد و با مراقبتهای با کیفیت بالا، مرتبط میشود. حاکمیت بالینی ادغام تمام فعالیتهایی است که مراقبت از بیمار را در یک استراتژی واحد تلفیق میکند. این استراتژی شامل ارتقای کیفیت اطلاعات، بهبود همکاری، بهبود روحیه کار تیمی و مشارکت، کاهش دامنه تغییرات و بی ثباتیهای عملکردی و پیادهسازی طبابت مبتنی بر شواهد است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>NHS report</Author><Year>2008</Year><RecNum>6</RecNum><DisplayText>(31)</DisplayText><record><rec-number>6</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>6</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author> NHS report, </author></authors></contributors><titles><title>Clinical Governance Policies and Procedures&#xD;</title></titles><dates><year>2008</year></dates><publisher>Kent and Medway NHS and Social Care Partnership Trust </publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(31).
حاکمیت بالینی به طور رسمی چنین تعریف شده است:
چارچوبی که سازمانهای ارائهدهنده خدمات سلامت را موظف به رعایت اصول تعالی خدمات بالینی نموده و از این طریق آنها را در مقابل حفظ و ارتقای کیفیت خدماتی که ارائه میدهند پاسخگو میگرداند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Khalilinedjad N</Author><Year>2008</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>(26)</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>1</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Khalilinedjad N,</author><author>Ataee M,</author><author>Hadizadeh F,</author></authors></contributors><titles><title>A Window to the Clinical Governance and Clinical Service Excellence</title></titles><dates><year><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>2008</style></year></dates><publisher>Esfahan University of Medical Sciences</publisher><isbn>978-964-524-162-7</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(26).
2-1-1-2 اجزای حاکمیت بالینی:
حاکمیت بالینی از اجزای زیر تشکیل شده است:
مدیریت خطر Risk Management
استفاده از اطلاعات Use of information
اثربخشی بالینی Clinical Effectiveness
تعامل با بیمار و جامعه Patient and public involvement
ممیزی بالینی Clinical Audit
مدیریت کارکنان Staff Management
آموزش و یادگیری Education and Training ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Starey N</Author><Year>2001</Year><RecNum>8</RecNum><DisplayText>(32)</DisplayText><record><rec-number>8</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>8</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Starey N,</author></authors></contributors><titles><title>What is clinica governance?</title><secondary-title>Sponsored by an educational grant from Aventis Pharma</secondary-title></titles><periodical><full-title>Sponsored by an educational grant from Aventis Pharma</full-title></periodical><volume>1</volume><number>12</number><dates><year>2001</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(32)

2-1-2 ممیزی:
محدودهای از تعاریف برای ممیزی وجود دارد. ممیزی عبارتست از توجه کردن به آنچه که انجام میدهیم، یاد میگیریم و در صورت نیاز تغییر میدهیم. ممیزی با بررسی و بهبود مراقبت بهداشتی ارائه شده، منابع استفاده شده، مراقبت داده شده و نتایج مربوط میشود. ممیزی یک روش کاملاً ساده و فرایندی مستمر است که شما را قادر میسازد تا کیفیت مراقبتی را که برای بیمارتان فراهم میکنید کنترل و سپس بهبود ببخشید ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Al-Baho</Author><Year>2002</Year><RecNum>11</RecNum><DisplayText>(33, 34)</DisplayText><record><rec-number>11</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>11</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Al-Baho AK,</author><author>Serour M,</author></authors></contributors><titles><title>Clinical audit in general practice</title><secondary-title>Bulletin OF THE Kuwait Institute FOR Medical Specialization</secondary-title></titles><periodical><full-title>Bulletin OF THE Kuwait Institute FOR Medical Specialization</full-title></periodical><pages>63-8</pages><volume>1</volume><dates><year>2002</year></dates><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Capelli O</Author><Year>2012</Year><RecNum>89</RecNum><record><rec-number>89</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>89</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Capelli O,</author><author>Riccomi S,</author><author>Scarpa M,</author><author>Magrini N,</author><author>Rovatti E,</author><author>Cacciapuoti I,</author><author>Brambilla A,</author></authors></contributors><titles><title>Clinical audit in primary care: from evidence to practice</title><secondary-title>Primary care at a glance—hot topics and new insights. </secondary-title></titles><periodical><full-title>Primary care at a glance—hot topics and new insights.</full-title></periodical><pages>407-36</pages><dates><year>2012</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(33, 34). مارینکر ممیزی پزشکی را بعنوان تلاش برای بهبود کیفیت مراقبت پزشکی توسط سنجش عملکرد در ارتباط با استانداردهای مورد نظر و با بهبود این عملکرد تعریف میکند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Al-Baho AK</Author><Year>2002</Year><RecNum>11</RecNum><DisplayText>(33)</DisplayText><record><rec-number>11</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>11</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Al-Baho AK,</author><author>Serour M,</author></authors></contributors><titles><title>Clinical audit in general practice</title><secondary-title>Bulletin OF THE Kuwait Institute FOR Medical Specialization</secondary-title></titles><periodical><full-title>Bulletin OF THE Kuwait Institute FOR Medical Specialization</full-title></periodical><pages>63-8</pages><volume>1</volume><dates><year>2002</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(33).
ممیزی بالینی:
ممیزی بالینی فرایندی است برای ارتقای کیفیت خدمات بالینی که از مجموعهای از فعالیتهای به هم مرتبط تشکیل شده است. در این فرایند، استاندارد ارائه خدمت یا مراقبت مورد نظر تعیین و تدوین میشود، سپس وضعیت موجود بررسی گردیده و مواردی که عدم تطابق با استاندارد وجود دارد مشخص میشود. در نهایت در مکانهایی از اختلاف، که امکان مداخله وجود دارد مداخله صورت گرفته و پس از یک بازه زمانی مناسب، به منظور ارزیابی میزان اثربخش بودن مداخله انجام شده، ممیزی مجدد انجام میشود. به مجموعه این فرایندها چرخه ممیزی بالینی گفته میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Khalilinedjad N</Author><Year>2008</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>(26)</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>1</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Khalilinedjad N,</author><author>Ataee M,</author><author>Hadizadeh F,</author></authors></contributors><titles><title>A Window to the Clinical Governance and Clinical Service Excellence</title></titles><dates><year><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>2008</style></year></dates><publisher>Esfahan University of Medical Sciences</publisher><isbn>978-964-524-162-7</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(26).
1-2-1-2 مراحل ممیزی:
ممیزی به طور کلی شامل 5 مرحله زیر میباشد:
تعیین استانداردها-بررسی استانداردها و یا دستورالعملهای موجود
جمعآوری دادهها (بررسی وضعیت موجود)-جمعآوری دادههای مورد نیاز خاص، همانگونه که توسط اهداف ممیزی تعریف شده
مقایسه-مقایسه عملکردها و شاخصها با استانداردهای از پیش تعریف شده
مداخله-انجام تغییرات با توجه به یافته در صورت لزوم
ممیزی مجدد-انجام مجدد 4 مرحله قبلی جهت اطمینان از بهبود کیفیت فرایند مورد نظر ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ireland</Author><Year>2011</Year><RecNum>30</RecNum><DisplayText>(21)</DisplayText><record><rec-number>30</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>30</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Royal College of Physications of Ireland</author></authors></contributors><titles><title>Clinical (Practice) Audit</title></titles><pages>2</pages><dates><year>2011</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(21)

3-1-2 ترانسفوزیون خون
خون و فرآوردههای خونی توسط پرسنل بیمارستان تزریق میشود، بنابراین دستیابی به دانش پروتکلهای تزریق خون بیمارستان برای حفظ امنیت بیمار و مدیریت عمومی خطر، مهم است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Victoria</Author><Year>2011</Year><RecNum>31</RecNum><DisplayText>(35)</DisplayText><record><rec-number>31</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>31</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>The Blood Matters Program – Victoria</author></authors></contributors><titles><title>Audit of Blood Transfusion Policy, Procedures and Administration Practice </title><secondary-title>blood matters better safer transfusion program</secondary-title></titles><periodical><full-title>blood matters better safer transfusion program</full-title></periodical><dates><year>2011</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(35). همچنین خون و فرآوردههای آن عمر محدودی دارند، تهیه خون و فرآوردههای خونی، نگهداری، انتقال و تزریق این اجزا هر یک فرایند مخصوص به خود را دارد، لذا باید بر تمامی مراحل فوق نظارتی وجود داشته باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>keramati MR</Author><Year>2008</Year><RecNum>32</RecNum><DisplayText>(36)</DisplayText><record><rec-number>32</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>32</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>keramati MR,</author><author>Tafazoli M,</author></authors></contributors><titles><title>Assessment of various medical groups’ knowledge of transfusion medicine</title><secondary-title>Hakim Research Journal</secondary-title></titles><periodical><full-title>Hakim Research Journal</full-title></periodical><pages> 53- 9</pages><volume> 10</volume><number>4</number><dates><year>2008</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(36).
اولین اشاره به انتقال خون در تاریخ، بیشتر جنبه افسانه دارد. نخستین تلاش برای انتقال خون به انسان در سال 1376 میلادی توسط پزشک جوانی به نام ژان انجام شد. تحقیقات اولیه در مورد انتقال خون بصورت علمی توسط جیمز ملاتورل در قرن 18 صورت گرفت و در سالهای متمادی بررسی و تحولات گوناگون در این زمینه، انتقال خون را به شکل کنونی درآورده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Farhadi Langrodi M</Author><Year>1998</Year><RecNum>16</RecNum><DisplayText>(2)</DisplayText><record><rec-number>16</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>16</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Farhadi Langrodi M,</author><author>Eftekhari MA,</author><author>Ahmadi J,</author></authors><tertiary-authors><author>Kam Goyan M,</author></tertiary-authors></contributors><titles><title>Darsname Osole Enteghale Khon dar Pezeshki</title></titles><volume><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>1</style></volume><dates><year><style face=”normal” font=”default” charset=”178″ size=”100%”>1998</style></year></dates><pub-location>Tehran</pub-location><publisher>Sazmane Enteghale Khon Iran</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(2). هدف از انتقال خون افزایش اکسیژناسیون بافتی و جایگزین خون از دست رفته در خونریزی است که در نهایت پیشآگهی بیماری را بهبود خواهد بخشید ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Sullivan MT</Author><Year>2002</Year><RecNum>17</RecNum><DisplayText>(3)</DisplayText><record><rec-number>17</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>17</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Sullivan MT,</author><author>McCullough J,</author><author>Schreiber GB,</author><author>Wallace EL,</author></authors></contributors><titles><title>Blood collection and transfusion in the United States in 1997</title><secondary-title>Transfusion</secondary-title></titles><periodical><full-title>Transfusion</full-title></periodical><pages>1253-60</pages><volume>42</volume><number>10</number><dates><year>2002</year></dates><isbn>1537-2995</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(3). انتقال خون در بسیاری از بیماریها از جمله تالاسمی، اعمال جراحی و زایمان اهمیت حیاتی دارد و در عین حال انتقال خون همیشه با خطرات و مشکلات عدیدهای همراه است: از جمله بیماریهای عفونی مثل هپاتیت، ایدز، مونونوکلئوز عفونی، تضعیف سیستم ایمنی، واکنشهای همولیتیک و غیر همولیتیک، ناسازگاریهای خونی و … از طرفی انتقال خون هزینه بالایی را طلب میکند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>NHMRC</Author><Year>2002</Year><RecNum>98</RecNum><DisplayText>(8)</DisplayText><record><rec-number>98</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>98</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>NHMRC</author></authors></contributors><titles><title>Clinical Practice Guidelines on the Use of Blood Components (red blood cells, platelets, fresh frozen plasma, cryoprecipitate)</title></titles><volume>1</volume><dates><year>2002</year></dates><pub-location>Australian Government</pub-location><publisher>Commonwealth of Australia </publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(8).

4-1-2 فرآوردههای خونی
پزشکان امروزه برای درمان بیماران از انواع مختلف فرآوردههای خونی استفاده میکنند. بر اساس نیاز بیمار، پزشک میتواند برای تزریق گلبولهای قرمز از خون کامل، گلبولهای قرمز، گلبولهای قرمز حاوی لکوسیت کم، گلبولهای قرمز منجمد/گلیسرولزدایی، گلبولهای قرمز شسته شده، گلبولهای قرمز احیا شده و گلبولهای قرمز اشعه داده شده استفاده کند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rudmann SV</Author><Year>2000</Year><RecNum>50</RecNum><DisplayText>(37)</DisplayText><record><rec-number>50</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>50</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Rudmann SV,</author></authors><subsidiary-authors><author>Pourfathollah AK and et al</author></subsidiary-authors></contributors><titles><title>Textbook of blood banking and Transfusion medicine</title></titles><volume>1</volume><num-vols>2</num-vols><dates><year>2000</year></dates><pub-location>Tehran</pub-location><publisher>Shahed University</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(37).
1-4-1-2 خون کامل:
خون کامل حاوی 45±450 میلیلیتر خون اهدایی به اضافه محلول ضد انعقاد و نگهدارنده است. خون کامل منبع اصلی تولید کلیه فرآوردههای خونی میباشد که حاوی گلبولهای قرمز، گلبولهای سفید، پلاکتها و پلاسماست که در یک محلول مناسب ضد انعقاد/نگهدارنده جمعآوری میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rudmann SV</Author><Year>2000</Year><RecNum>50</RecNum><DisplayText>(37)</DisplayText><record><rec-number>50</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>50</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Rudmann SV,</author></authors><subsidiary-authors><author>Pourfathollah AK and et al</author></subsidiary-authors></contributors><titles><title>Textbook of blood banking and Transfusion medicine</title></titles><volume>1</volume><num-vols>2</num-vols><dates><year>2000</year></dates><pub-location>Tehran</pub-location><publisher>Shahed University</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(37).
2-4-1-2 خون تازه:
خون کامل تازه برای بیماران خاصی نظیر نوزادان درخواست میشود. عدهای معتقدند، خون تازه دارای ظرفیت حمل اکسیژن بالاتری میباشد، زیرا خون تازه حاوی میزان DPG 3و2 (DiPhosphoGlycerate) بیشتر و مواد دفعی کمتری (نظیر پتاسیم) در مقایسه با خون کهنه است. در اکثر گیرندگان خون، میزان DPG 3و2، 12 تا 24 ساعت پس از انتقال به حد طبیعی باز میگردد، از این رو در انتقال خونهای معمولی مشکلی ایجاد نمیشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Stan A</Author><Year>2009</Year><RecNum>79</RecNum><DisplayText>(38)</DisplayText><record><rec-number>79</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>79</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Stan A,</author><author>Zsigmond E,</author></authors></contributors><titles><title>The restoration in vivo of 2,3-diphosphoglycerate (2,3-DPG) in stored red cells, after transfusion. The levels of red cells 2,3-DPG.</title><secondary-title>Rom J Intern Med.</secondary-title></titles><periodical><full-title>Rom J Intern Med.</full-title></periodical><pages>173-7</pages><volume>47</volume><number>2</number><dates><year>2009</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(38).
3-4-1-2 گلبول قرمز متراکم(P.C):
بدنبال سانتریفیوژ و رسوب خون کامل اهداکننده و جدا کردن پلاسما بدست میآید. اگر جداسازی در سیستم بسته باشد تاریخ انقضای گلبول قرمز مثل تاریخ انقضای خون کامل (35-42 روز) است. اما اگر جدا کردن پلاسما در یک سیستم باز انجام شده باشد تاریخ انقضای گلبول قرمز به 24 ساعت کاهش مییابد تا آلودگی باکتریایی در خون ایجاد نشود. در گلبولهای قرمز حاوی محلولهای افزودنی AS (Additive Solution) هماتوکریت 60-52% است که به مدت 42 روز و گلبولهای قرمزی که در CPDA-1 نگهداری میشوند هماتوکریت 80-70% داشته و بمدت 35 روز قابل نگهداری هستند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Carson TH</Author><Year>2011</Year><RecNum>97</RecNum><DisplayText>(39)</DisplayText><record><rec-number>97</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>97</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Carson TH,</author><author>Bethesda MD,</author></authors></contributors><titles><title>Standards for blood banks and transfusion services</title></titles><edition>28</edition><dates><year>2011</year></dates><publisher>American Association of Blood Banks</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(39).
4-4-1-2 فرآوردههای حاصل از گلبول قرمز:
1) گلبول قرمز کم لوکوسیت:
لکوسیتهای موجود در فرآوردههای خونی، باعث ایجاد واکنشهای زیانبار در بیمار حساس شده میشوند. از جمله عوارض جانبی، واکنشهای تبزای غیر همولتیک ناشی از انتقال خون است که به دنبال آلوایمونیزاسیون بیمار با آنتیژنهای لکوسیت انسانی (HLA) ایجاد میشود، در نتیجه بیمار نسبت به انتقال پلاکت مقاوم میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Seftel MD</Author><Year>2004</Year><RecNum>91</RecNum><DisplayText>(40)</DisplayText><record><rec-number>91</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>91</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Seftel MD,</author><author>Growe GH,</author><author>Petraszko T,</author><author>Benny WB,</author><author>Le A,</author><author>Lee ChY,</author><author>Spinelli JJ,</author><author>Sutherland HJ,</author><author>Tsang P,</author><author>Hogge DE,</author></authors></contributors><titles><title>Universal prestorage leukoreduction in Canada decreases platelet alloimmunization and refractoriness</title><secondary-title>Blood</secondary-title></titles><periodical><full-title>Blood</full-title></periodical><pages>333-39</pages><volume>103</volume><number>1</number><dates><year>2004</year></dates><isbn>0006-4971</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(40). فرآوردههای خونی کم لوکوسیت همانند گلبولهای قرمز متراکم، در کاهش وقوع واکنشهای زیانبار موثر هستند. همچنین کاهش لکوسیت، خطر انتقال عفونتهای ویروسی که در لکوسیتها ظاهر میشوند را کاهش خواهد داد. سیتومگالوویروس (CMV)، اپشتینبار ویروس و ویروس لنفوسیت T انسانی نوع I (HTLV-I) انحصاراً از طریق اجزای سلولی خون و عمدتأ لکوسیتها منتقل میشوند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Gessain A</Author><Year>2012</Year><RecNum>82</RecNum><DisplayText>(41, 42)</DisplayText><record><rec-number>82</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>82</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Gessain A,</author><author>Cassar O,</author></authors></contributors><titles><title>Epidemiological aspects and world distribution of HTLV-1 infection</title><secondary-title>Frontiers in microbiology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Frontiers in microbiology</full-title></periodical><volume>3</volume><number>388</number><dates><year>2012</year></dates><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Abbaszadegan MR</Author><Year>2003</Year><RecNum>83</RecNum><record><rec-number>83</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>83</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Abbaszadegan MR,</author><author>Gholamin M,</author><author>Tabatabaee A,</author><author>Farid R,</author><author>Houshmand M,</author><author>Abbaszadegan M,</author></authors></contributors><titles><title>Prevalence of human T-lymphotropic virus type 1 among blood donors from Mashhad, Iran</title><secondary-title>Journal of clinical microbiology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of clinical microbiology</full-title></periodical><pages>2593-5</pages><volume>41</volume><number>6</number><dates><year>2003</year></dates><isbn>0095-1137</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(41, 42).
2) گلبول قرمز شسته شده (W-PRBCs):
گلبول قرمز متراکم را با استفاده از یک یا دو لیتر نرمالسالین شستشو میدهند تا همه عناصر آن بجز گلبول قرمز کاهش یابد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Azarkeivan A</Author><Year>2011</Year><RecNum>94</RecNum><DisplayText>(43)</DisplayText><record><rec-number>94</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>94</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Azarkeivan A,</author><author>Arjangyan MH,</author><author>Hajibeigi B,</author><author>Af–i H,</author><author>Aghaeepour M,</author><author>Razjoo F,</author><author>Sharifi SH,</author><author>Eshghi P,</author><author> </author></authors></contributors><titles><title>Evaluasion and Comparison of Washed RBCs by Closed and Open sys–s </title><secondary-title>ZUMS Journal</secondary-title></titles><periodical><full-title>ZUMS Journal</full-title></periodical><pages>66-76</pages><volume>19</volume><number>75</number><dates><year>2011</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(43).
3) گلبول قرمز اشعه دیده (PRBC):
گلبولهای قرمز خیلی کم تحت تاثیر اشعه قرار میگیرند چون دارای حداقل فعالیت متابولیکی هستند اما بعلت تخریب غشا در اثر اشعه زیاد، مقادیر پتاسیم در واحدهای PRBC دیده شده است. بنابراین در موارد تعویض خون و انتقال خون جنینی با حجم زیاد (بیشتر از 50cc) باید شسته شود. تا مقدار افزایش یافته پتاسیم که باعث علایم قلبی و عروقی در نوزادان میشود رفع گردد. مدت زمان ذخیرهسازی PRBC بعد از اشعه به 28 روز میرسد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Tehranian F</Author><RecNum>70</RecNum><DisplayText>(44)</DisplayText><record><rec-number>70</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>70</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Tehranian F,</author><author>Tehranian B,</author><author>Haghighi S,</author><author>Bazargani R,</author><author>Gorjestani S,</author><author>Saravani R,</author></authors></contributors><titles><title>Zaroriat Tebe Enteghal Khon dar Bimarestan</title></titles><dates><year>2012</year></dates><publisher>Edareye Kole Mantaghei Amozeshie Enteghale Khone Khorasane Razavi</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(44).
4) گلبول قرمز متراکم منجمد و دگلیسرولیزه (F/D-PRBC):
RBC منجمد با اضافه شدن گلیسرول (محافظت شده از سرما) به خونی که معمولاً کمتر از 6 روز از اهدای آن نگذشته باشد تهیه میشود و بعد در 65- یا 200- درجه برای مدت 10 سال منجمد میشود. ذوب واحدهای گلبول قرمز منجمد باید در یک محفظه مناسب و با استفاده از حرارت خشک و یا حمام آب گرم انجام گیرد و به 20-40 دقیقه زمان اضافی نیاز دارد. پس از ذوب باید با محلولهای سالین- گلوکز شسته شود تا گلیسرول آن حذف شود. زمان نگهداری این محصول در دمای 6-1 درجه، در صورت تهیه در سیستم باز، بیشتر از 2 ساعت نیست. اگر شستشو در سیستم بستهای انجام شود واحد فوق در دمای 6-1 درجه به مدت 14 روز قابل نگهداری است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Tehranian F</Author><RecNum>70</RecNum><DisplayText>(44)</DisplayText><record><rec-number>70</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>70</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Tehranian F,</author><author>Tehranian B,</author><author>Haghighi S,</author><author>Bazargani R,</author><author>Gorjestani S,</author><author>Saravani R,</author></authors></contributors><titles><title>Zaroriat Tebe Enteghal Khon dar Bimarestan</title></titles><dates><year>2012</year></dates><publisher>Edareye Kole Mantaghei Amozeshie Enteghale Khone Khorasane Razavi</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(44).
5-4-1-2 پلاکت:
پلاکتها نقش عمدهای را در هموستاز طبیعی و ترمیم پارگی دیواره رگهای خونی کوچک و آزادسازی فسفولیپید و سایر فرآوردههای رها شده که جهت هموستاز در بدن لازم هستند، ایفا میکنند. پلاکتها دارای مقداری فاکتور اتصالی V و فاکتور VIII انعقادی میباشند که متعاقب انتقال خون، آزاد شده و به هموستاز خون، کمک موثری میکنند. پلاکتهای مصرف شده جهت انتقال به بیمار از خون کامل معمولی و یا به روش سیتوفرزیس از یک دهنده خاص تهیه میشوند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rudmann SV</Author><Year>2000</Year><RecNum>62</RecNum><DisplayText>(45)</DisplayText><record><rec-number>62</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>62</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Rudmann SV,</author></authors></contributors><titles><title>Textbook of blood banking and Transfusion medicine.</title></titles><dates><year>2000</year></dates><publisher>Tehran: Shahed University</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(45).
پلاسمای تازه منجمد (FFP):
پلاسمای تازه منجمد (FFP) پلاسمایی است که از خون کامل جدا شده و طی 8 ساعت پس از خونگیری منجمد شده باشد. پلاسمای تازه منجمد حاوی پروتئینهای پلاسمایی همراه با کلیه فاکتورهای انعقادی از جمله فاکتورهای ناپایدار V و VIII میباشد. نگهداری این فرآورده در دمای 0c18- یا کمتر، باعث پایداری فاکتورهای انعقادی به مدت یک سال پس از زمان خونگیری میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Tehranian F</Author><RecNum>70</RecNum><DisplayText>(44)</DisplayText><record><rec-number>70</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>70</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Tehranian F,</author><author>Tehranian B,</author><author>Haghighi S,</author><author>Bazargani R,</author><author>Gorjestani S,</author><author>Saravani R,</author></authors></contributors><titles><title>Zaroriat Tebe Enteghal Khon dar Bimarestan</title></titles><dates><year>2012</year></dates><publisher>Edareye Kole Mantaghei Amozeshie Enteghale Khone Khorasane Razavi</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(44).
در زنجیره انتقال خون، خطاهای متعددی در مراحل حمل و نقل، درخواست تا تزریق خون و فرآورده ممکن است وجود داشته باشد که اکثر این خطاها از نوع غیر فنی میباشند. با کنترلهای مکرر و روشهای صحیح کاری در این فرایندها و استفاده از چک لیست استاندارد میتوان از بسیاری از این خطاها جلوگیری نمود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rebibo D</Author><Year>2004</Year><RecNum>95</RecNum><DisplayText>(46)</DisplayText><record><rec-number>95</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>95</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Rebibo D,</author><author>Hauser L,</author><author>Slimani A,</author><author>Hervé P,</author><author>Andreu G,</author></authors></contributors><titles><title>The French Haemovigilance Sys–: organization and results for 2003</title><secondary-title>Transfusion and Apheresis Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Transfusion and Apheresis Science</full-title></periodical><pages>145-53</pages><volume>31</volume><number>2</number><dates><year>2004</year></dates><isbn>1473-0502</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(46).
مراقبت از خون (هموویژلانس) یک سیستم نظارت کشوری بر سلامت خون و فرآوردههای آن در تمام مراحل (زنجیره انتقال خون)یعنی از زمان خونگیری از اهداکنندگان تا پیگیری دریافت کنندگان خون و فرآوردهها، گردآوری و تجزیه و تحلیل دادههای مربوط به اثرات ناخواسته انتقال خون و اعلام خطر به منظور تصحیح و اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع مجدد آنها است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>De Vries RRP</Author><Year>2011</Year><RecNum>96</RecNum><DisplayText>(47)</DisplayText><record><rec-number>96</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>96</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>De Vries RRP,</author><author>Faber J‐C,</author><author>Strengers PFW,</author></authors></contributors><titles><title>Haemovigilance: an effective tool for improving transfusion practice</title><secondary-title>Vox Sanguinis</secondary-title></titles><periodical><full-title>Vox Sanguinis</full-title></periodical><pages>60-7</pages><volume>100</volume><number>1</number><dates><year>2011</year></dates><isbn>1423-0410</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(47).

موارد چک لیست:
فرم درخواست خون:
تشخیص قطعی گیرنده خون و جمعآوری و نشانهگذاری نمونههای خون با فرم درخواست فرآورده خونی شروع میشود (شکل 1-1).

شکل 1-1 فرم درخواست خون
این فرم حاوی اطلاعات کافی برای شناسایی قطعی گیرنده میباشد. طبق استانداردهای AABB (American Association of Blood Banks) باید در فرم درخواست، نام، نام خانوادگی و شماره شناسایی ملی قید شود. در بسیاری از کشورها، توزیع خون بدون تجویز پزشک منع شده است، بنابراین باید در فرم درخواست، نام پزشک مسئول درخواست کننده نیز قید شود. سایر اطلاعات، بر اساس روشهای مراکز مختلف انتقال خون، ممکن است تفاوتهایی داشته باشند. فرمهای ناقص غلط و یا ناخوانا، نباید توسط سرویس انتقال خون پذیرفته شود. این فرمها باید حاوی میزان خون یا فرآورده درخواست شده، همچنین تاریخ درخواست و تاریخ انتقال خون باشند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Carson TH</Author><Year>2011</Year><RecNum>97</RecNum><DisplayText>(39)</DisplayText><record><rec-number>97</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>97</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Carson TH,</author><author>Bethesda MD,</author></authors></contributors><titles><title>Standards for blood banks and transfusion services</title></titles><edition>28</edition><dates><year>2011</year></dates><publisher>American Association of Blood Banks</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(39).
اقدامات لازم قبل از تزریق:
الف: بررسی نمایید قبل از هر تزریق موارد زیر مهیا بوده و سپس اقدام به تحویل گرفتن خون و فرآورده از بانک خون نمایید:
انتخاب محل مناسب تزریق در بیمار – آماده بودن بیمار و پرستار جهت تزریق
ست تزریق خون
سر سوزن با سایز مناسب (در بالغین G22-14) در بچهها (G24-22)
موجود بودن داروهایی از قبیل آنتیهیستامین، اپینفرین
محلول سدیم کلراید تزریقی
کپسول اکسیژن
دستگاه ساکشن
بررسی شود آیا طبق تجویز پزشک معالج بیمار قبل از تزریق نیاز به دارو دارد یا خیر
حداکثر فاصله زمانی بین تحویل گرفتن کیسه خون کامل و گلبول قرمز از بانک خون تا تزریق 30 دقیقه میباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Abbaszadegan MR</Author><Year>2003</Year><RecNum>83</RecNum><DisplayText>(42)</DisplayText><record><rec-number>83</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>83</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Abbaszadegan MR,</author><author>Gholamin M,</author><author>Tabatabaee A,</author><author>Farid R,</author><author>Houshmand M,</author><author>Abbaszadegan M,</author></authors></contributors><titles><title>Prevalence of human T-lymphotropic virus type 1 among blood donors from Mashhad, Iran</title><secondary-title>Journal of clinical microbiology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of clinical microbiology</full-title></periodical><pages>2593-5</pages><volume>41</volume><number>6</number><dates><year>2003</year></dates><isbn>0095-1137</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(42).
ب: تحویل گرفتن خون و فرآورده توسط بخش
اگر کیسه خون یا فرآورده دارای هر یک از شرایط زیر باشد باید به بانک خون عودت داده شود:
هر گونه نشت از کیسه
رنگ غیر طبیعی (بنفش، ارغوانی …)
همولیز
وجود لخته
گذشتن از تاریخ انقضاء فرآورده
وجود کدورت
وجود گاز در کیسه (کیسه باد کرده)
برچسب ناسالم
در صورت وجود هر کدام از موارد بالا پرستار باید از تحویل گرفتن خون و فرآورده خودداری کند و با تکمیل قسمت مربوطه در فرم مشخصات خون ارسالی برای بیمار، کیسه را عودت دهد.
نوع فرآورده درخواستی
گروه خون و Rh بیمار و کیسه خون
شماره ویژه واحد اهدایی قید شده بر روی کیسه خون با شماره اهدا شده در فرم تحویل خون ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Varney SJ</Author><Year>2003</Year><RecNum>84</RecNum><DisplayText>(10)</DisplayText><record><rec-number>84</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>84</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Varney SJ,</author><author>Guest JF,</author></authors></contributors><titles><title>The annual cost of blood transfusions in the UK</title><secondary-title>Transfus Med</secondary-title></titles><periodical><full-title>Transfus Med</full-title></periodical><pages>205-18</pages><volume>13</volume><number>4</number><dates><year>2003</year></dates><isbn>1365-3148</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(10).
ج: تأیید هویت بیمار
قبل از تزریق از خود فرد، نام ، نام خانوادگی و تاریخ تولد را پرسیده و مشخصات بیمار را با پرونده و فرم درخواست تکمیل شده خون مقایسه نمایید.
در صورت وجود مچ بند، مطابقت مچ بند با اطلاعات فرم درخواست خون و فرم مشخصات کیسه خون و فرآورده ارسالی از بانک خون
مقایسه نام و نام خانوادگی بیمار، تاریخ تولد و شماره پرونده بیمار قید شده بر روی مچ بند و فرم درخواست خون و فرم تحویل خون و فرآورده ارسالی ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Harrison J</Author><Year>2000</Year><RecNum>85</RecNum><DisplayText>(15)</DisplayText><record><rec-number>85</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>85</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>Harrison J,</author></authors></contributors><titles><title>Acute Transfusion Reactions</title><secondary-title>Common Surgical Diseases</secondary-title></titles><pages>19-21</pages><dates><year>2000</year></dates><publisher>Springer</publisher><isbn>0387949836</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(15)

شناسایی بیمار:
تشخیص قطعی گیرنده خون از طریق فرم تکمیل شده درخواست خون و شناسایی باند مشخصات، بر روی مچ دست بیمار صورت میگیرد. در صورتی که بین این دو تناقضی مشاهده شود، نباید نمونه خون را جمعآوری کرد. برای شناسایی قطعی بیمار نباید از تابلوهایی مانند نام بیمار بر روی درب اتاق، روی تخت، نزدیک تخت بیمار و یا یادداشتهایی نزدیک بیمار استفاده کرد. در صورتیکه بیمار باند شناسایی در مچ دست را نداشت، باید قبل از جمعآوری نمونه خون، پرستار به این موضوع توجه کرده و از راه مناسبی شناسایی قطعی بیمار را انجام دهد.
در موارد اورژانس، زمانی که هویت بیمار ناشناخته است، ممکن است شناسایی قطعی از طریق باند مچ دست همراه با شماره شناسایی که به طور اورژانسی بر روی باند چاپ شده، صورت گیرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rudmann SV</Author><Year>2000</Year><RecNum>62</RecNum><DisplayText>(45)</DisplayText><record><rec-number>62</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>62</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Rudmann SV,</author></authors></contributors><titles><title>Textbook of blood banking and Transfusion medicine.</title></titles><dates><year>2000</year></dates><publisher>Tehran: Shahed University</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(45).
نمونه خون بیمار:
یک یا چند نمونه خون به طور همزمان از بیمار دریافت و جهت آزمایشهای سازگاری به عنوان نمونه گیرنده به آزمایشگاه ارسال میگردد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Carson TH</Author><Year>2011</Year><RecNum>97</RecNum><DisplayText>(39)</DisplayText><record><rec-number>97</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>97</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Carson TH,</author><author>Bethesda MD,</author></authors></contributors><titles><title>Standards for blood banks and transfusion services</title></titles><edition>28</edition><dates><year>2011</year></dates><publisher>American Association of Blood Banks</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(39). برای انجام آزمایش سازگاری، سرم یا پلاسما ممکن است مورد استفاده قرار گیرد. مراکز انتقال خون معمولأ سرم را ترجیح میدهند زیرا لختههای کوچک فیبرین که اغلب در نمونههای پلاسمایی وجود دارد ممکن است تشخیص اگلوتیناسیون واقعی را با مشکل مواجه کند. اگرچه نمونه سرم نیز در صورتی که بیمار، زمان انعقاد طولانی داشته باشد و یا هپارین مصرف کرده باشد، مشکلاتی را به همراه خواهد داشت. با افزودن یک قطره محلول ترومبین در هر میلیلیتر نمونه خون، یا افزودن مقداری ترومبین خشک که به نوک اپلیکاتور چسبیده است، ممکن است لخته شدن نمونه تسریع یابد. برای خنثی کردن اختصاصی هپارین، یک یا چند قطره محلول سولفات پروتامین یک درصد در سالین (ده میلیگرم در میلیلیتر) به 4 میلیلیتر خون کامل میتوان اضافه کرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Brecher ME</Author><Year>2005</Year><RecNum>101</RecNum><DisplayText>(48)</DisplayText><record><rec-number>101</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>101</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Brecher ME,</author><author>American Association of Blood Banks</author></authors></contributors><titles><title>Technical manual/American Association of Blood Banks</title></titles><edition>18</edition><dates><year>2005</year></dates><publisher>AABB</publisher><isbn>1563951967</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(48).
مواردی که باید در تهیه نمونه خون بر روی بر چسب قید گردد:
نام، نام خانوادگی بیمار
تاریخ تولد
شماره پرونده
سایر موارد:
تاریخ و ساعت خونگیری
نام یا نام مخفف فردی که نمونهگیری کرده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Gessain A</Author><Year>2012</Year><RecNum>82</RecNum><DisplayText>(41)</DisplayText><record><rec-number>82</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>82</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Gessain A,</author><author>Cassar O,</author></authors></contributors><titles><title>Epidemiological aspects and world distribution of HTLV-1 infection</title><secondary-title>Frontiers in microbiology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Frontiers in microbiology</full-title></periodical><volume>3</volume><number>388</number><dates><year>2012</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(41).
تجویز خون
دستورالعمل آمادهسازی بیمار:
برای انتقال خون و یا ترکیبات آن، باید دستور کتبی پزشک موجود باشد. چنانچه به تزریق چندین فرآورده خونی نیاز باشد، پزشک باید بر اساس وضعیت بالینی بیمار، دستورالعمل لازم را صادر کند. دلایل انتقال خون باید در کارت (پرونده) بیمار قید شود. سابقهای از انتقال خونهای قبلی بیمار و واکنشهای زیانبار ناشی از انتقال خون، باید گرفته شود. قبل از انتقال خون، بیماران باید از نحوه انجام انتقال خون و فرآوردههای آن، مدت زمان انتقال خون و نتایج مورد انتظار و آثار زیانبار احتمالی ناشی از واکنشهای انتقال خون مطلع شوند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rudmann SV</Author><Year>2000</Year><RecNum>62</RecNum><DisplayText>(45)</DisplayText><record><rec-number>62</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>62</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Rudmann SV,</author></authors></contributors><titles><title>Textbook of blood banking and Transfusion medicine.</title></titles><dates><year>2000</year></dates><publisher>Tehran: Shahed University</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(45).
قبل از انتقال خون، باید وضعیت حیاتی بیمار (درجه حرارت، تنفس، نبض و فشار خون) بررسی و ثبت شود تا در ارزیابی واکنشهای ناشی از انتقال خون، مانند تب، دچار مشکل نشوند. بیمار باید نسبت به واکنشهای احتمالی که ممکن است هنگام انتقال خون یا پس از آن دچار شود، راهنمایی شده باشد. در صورت لزوم ممکن است پزشک، داروهای پیشگیری از واکنشهای ناشی از انتقال خون، نظیر آنتیهیستامین یا استامینوفن را تجویز کند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rudmann SV</Author><Year>2000</Year><RecNum>62</RecNum><DisplayText>(45)</DisplayText><record><rec-number>62</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>62</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Rudmann SV,</author></authors></contributors><titles><title>Textbook of blood banking and Transfusion medicine.</title></titles><dates><year>2000</year></dates><publisher>Tehran: Shahed University</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(45).
وسایل و ابزار:
خون یا فرآوردههای تزریقی را باید از فیلترهایی که به منظور جداسازی لختهها طراحی شدهاند عبور داد. فیلترهای استاندارد مخصوص تزریق خون، اندازهای حدود 170 میکرون دارند و قادر به برداشتن لختههای خونی بزرگ میباشند. هنگام انتقال خون، به منظور کاهش ویسکوزیته و افزایش جریان خون با رقیق کردن گلبولهای قرمز تزریقی با محلول نمکی 9/0%، باید از مجموعه تزریقی (ست خون) نوع Y استفاده شود. در صورتیکه بیمار قادر به تحمل افزایش حجم خون در گردش نباشد گلبولهای قرمز را نباید با محلول نمکی رقیق کرد. با مجموعه تزریقی نوع Y، چندین واحد را میتوان تجویز کرد ولی توصیه میشود به علت خطر تکثیر باکتریها در دمای اتاق، بیش از 4 تا 6 ساعت از آن استفاده نشود. هنگامی که فقط قصد تجویز خون یا فرآوردههای خونی را داریم، مجموعههای تزریقی مستقیم (صاف) مورد استفاده قرار میگیرد. به منظور کاهش لکوسیتها، فیلترهای مخصوص طراحی شدهاند که قادرند به طور موثر 99 تا 9/99 درصد لکوسیتها را از فرآورده گلبولهای قرمز و پلاکت حذف کنند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Year>2011</Year><RecNum>102</RecNum><DisplayText>(49)</DisplayText><record><rec-number>102</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>102</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>ANZSBT,</author></authors></contributors><titles><title>Guidelines for the Administration of Blood Products</title></titles><edition>2</edition><dates><year>2011</year></dates><pub-location>Australia</pub-location><publisher>Royal College of Nursing</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(49).

ست تزریق خون مستقیم (صاف)

ست تزریق خون Y شکل
گرم کننده خون:
از گرم کنندههای خون به منظور کاهش وقوع آریتمیها و ایست قلبی هنگام تزریق سریع و انبوه خون استفاده میشود. در شرایط عادی، گرم کردن خون ضرورتی ندارد. گرم کنندههای خون، همراه با دستگاه کنترل دما، دماسنجهای قابل رویت و سیستم گرم کننده دیدنی یا شنیدنی که هنگام افزایش دما به بیش از 0c38 فعال میشوند، به صورت تجارتی قابل دسترس میباشند. نباید از روشهایی که خون ورودی را گرم میکنند استفاده شود. گرم کردن را فقط باید با استفاده از لوله پلاستیکی کلوئیدی یا در دمای اتاق یا در یک دستگاه حرارتی انجام داد. دستگاه باید به نحوی طراحی شود که آب یا صفحههای حرارتی برقی در تماس مستقیم با سطح پلاستیکی کیسه خون یا لولههای متصل به کیسه که خون از آنها عبور میکند، قرار نگیرند. واحد خونی که حرارت دیده ولی به مصرف نرسیده باشد، نباید مجددأ بازگردانده شود و باید آن را دور انداخت ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rudmann SV</Author><Year>2000</Year><RecNum>62</RecNum><DisplayText>(45)</DisplayText><record><rec-number>62</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>62</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Rudmann SV,</author></authors></contributors><titles><title>Textbook of blood banking and Transfusion medicine.</title></titles><dates><year>2000</year></dates><publisher>Tehran: Shahed University</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(45).

نحوه شناسایی بیمار:
شایعترین علت مرگ و میر ناشی از انتقال خون، شناسایی غلط بیمار یا اهداکننده خون میباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Vamvakas EC</Author><Year>2009</Year><RecNum>103</RecNum><DisplayText>(50)</DisplayText><record><rec-number>103</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>103</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Vamvakas EC,</author><author>Blajchman MA,</author></authors></contributors><titles><title>Transfusion-related mortality: the ongoing risks of allogeneic blood transfusion and the available strategies for their prevention</title><secondary-title>Blood</secondary-title></titles><periodical><full-title>Blood</full-title></periodical><pages>3406-17</pages><volume>113</volume><number>15</number><dates><year>2009</year></dates><isbn>0006-4971</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(50). فرد انتقال دهنده خون، مسئول شناسایی قطعی و دقیق گیرنده و کیسه حاوی خون میباشد. فرد انتقال دهنده خون، باید قبل از انتقال خون، کلیه اطلاعات شناسایی مربوط به کیسه خون یا فرآوردهها را در جضور گیرنده خون با فرم انتقال خون تطبیق دهد. بعضی مراکز ممکن است علاوه بر فرد انتقال دهنده، فرد دیگری را نیز برای کنترل مجدد خون با گیرنده، ضروری تشخیص دهند. بررسیها نباید در محل پذیرش پرستاری صورت گیرد، زیرا شناسایی قطعی باید بر اساس بند مچ دست گیرنده خون صورت گیرد. چنانچه بیمار قادر به معرفی هویت خود نمیباشد، جهت شناسایی قطعی، باید شماره شناسایی اورژانسی قبل از جمعآوری نمونهها به بیمار الصاق شده و از آن استفاده گردد و در سوابق مربوطه به انتقال خون ثبت گردد. در بعضی شرایط ممکن است از گیرنده درخواست شود نام کامل خود را بیان کند. هنگام پرسیدن نام بیمار پاسخهای “آری” یا “نه” قابل قبول نمیباشند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rudmann SV</Author><Year>2000</Year><RecNum>62</RecNum><DisplayText>(45)</DisplayText><record><rec-number>62</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>62</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Rudmann SV,</author></authors></contributors><titles><title>Textbook of blood banking and Transfusion medicine.</title></titles><dates><year>2000</year></dates><publisher>Tehran: Shahed University</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(45).
میزان تزریق:
مقدار تجویز مناسب، بر اساس وضعیت بیمار، توسط پزشک مشخص میشود. به دلیل اینکه علائم واکنش شدید ناشی از انتقال خون، معمولاً طی تزریق 50 میلیلیتر یا کمتر رخ میدهد. تزریق باید به آهستگی طی 15 دقیقه اول با 5 میلیلیتر در دقیقه یا کمتر شروع شود. تاریخ و زمان شروع انتقال خون را باید ثبت کرد.
علائم حیاتی طی 15 دقیقه اول بررسی شده و با علائم حیاتی که قبل از انتقال خون ثبت شده، مقایسه میشود. چنانچه طی 15 دقیقه اول مشکلی مشاهده نشود، میزان تزریق بر اساس میزان تعیین شده توسط پزشک، افزایش داده میشود. معمولأ در بزرگسالان، یک واحد گلبول قرمز در بیش از 2 تا 3 ساعت تزریق میشود ولی مدت تزریق نباید از 4 ساعت تجاوز کند. در اطفال تجویز خون در حالت عادی به میزان، 2 تا 5 میلیلیتر به ازاء هر کیلوگرم در ساعت (ml/h/kg5-2) میباشد.
کنترل بیمار:
در طول انتقال خون، باید بیمار به دفعات و در فرصتهای مناسب پس از انجام تزریق، از نظر علائم و نشانههای واکنش ناسازگاری بررسی شود. ممکن است طی هر 30 دقیقه علائم حیاتی بیمار ثبت شود، یا بر اساس شرایط مورد نیاز بیمار اقدام شود. در صورتی که مرکز انتقال خون خارج از بیمارستان باشد، باید طبق استانداردهای مربوط به انتقال خون خارج از بیمارستان و تحت نظر پزشک صورت گیرد. چنانچه واکنش ناشی از انتقال خون رخ دهد، باید فوراً انتقال خون را متوقف کرد و محل تزریق را با نرمالسالین 9/0% باز نگه داشت ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rudmann SV</Author><Year>2000</Year><RecNum>62</RecNum><DisplayText>(45)</DisplayText><record><rec-number>62</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>62</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Rudmann SV,</author></authors></contributors><titles><title>Textbook of blood banking and Transfusion medicine.</title></titles><dates><year>2000</year></dates><publisher>Tehran: Shahed University</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(45).
انتقال خون در بسیاری از بیماریها از جمله تالاسمی، اعمال جراحی و زایمان اهمیت حیاتی دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Wonke B</Author><Year>2001</Year><RecNum>99</RecNum><DisplayText>(7)</DisplayText><record><rec-number>99</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>99</key><key app=”ENWeb” db-id=””>0</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Wonke B,</author></authors></contributors><titles><title>Clinical management of β-thalassemia major</title><secondary-title>Seminars in hematology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Seminars in hematology</full-title></periodical><pages>350-59</pages><volume>38</volume><number>4</number><dates><year>2001</year></dates><publisher>Elsevier</publisher><isbn>0037-1963</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(7).

5-1-2 تالاسمی
بیماری تالاسمی شامل انواع گوناگون کم خونی میکروسیتیک همولیتیک بوده و یک گروه ناهمگن از ناهنجاریهای سنتز هموگلوبین را به وجود میآورند که در آنها نقص اساسی در ساختمان ملکولی هموگلوبین نبوده بلکه ناهنجاری در میزان سنتز هر یک از زنجیرههای آلفا و یا بتا میباشد. این نابسامانی به سنتز نامتعادل زنجیرههای گلوبین و رسوب زنجیرهای که فراوانتر سنتز میگردد، منجر گشته که نتیجه آن اختلال در بلوغ و ادامه حیات گلبولهای قرمز میباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Weatherall DJ</Author><Year>2008</Year><RecNum>111</RecNum><DisplayText>(51)</DisplayText><record><rec-number>111</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>111</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Weatherall DJ,</author><author>Clegg JB,</author></authors></contributors><titles><title>The thalassaemia syndromes</title></titles><dates><year>2008</year></dates><publisher>John Wiley &amp; Sons</publisher><isbn>0470695943</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(51).
در سالهای اخیر پیشرفتهای زیادی در زمینه روشن شدن پایه ملکولی و ژنتیک بیماری تالاسمی بدست آمده است. این بیماریها را به دو دسته اصلی تقسیم نمودهاند یکی تالاسمی آلفا که در آنها سنتز زنجیرهی آلفا گلوبین کاهش یافته و یا به کلی متوقف شده و دیگری تالاسمی بتا که در آنها اختلال در سنتز زنجیره بتا گلوبین وجود دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Lau YL</Author><Year>1997</Year><RecNum>113</RecNum><DisplayText>(52)</DisplayText><record><rec-number>113</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>113</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Lau YL,</author><author>Chan LC,</author><author>Chan YYA,</author><author>Ha SY,</author><author>Yeung CY,</author><author>Waye JS,</author><author>Chui DHK,</author></authors></contributors><titles><title>Prevalence and genotypes of α-and β-thalassemia carriers in Hong Kong—implications for population screening</title><secondary-title>New England Journal of Medicine</secondary-title></titles><periodical><full-title>New England Journal of Medicine</full-title></periodical><pages>1298-1301</pages><volume>336</volume><number>18</number><dates><year>1997</year></dates><isbn>0028-4793</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(52).
از نظر شدت علائم بالینی، تالاسمی بتا خود به 3 گروه تالاسمی مینور، اینترمدیت و ماژور تقسیم میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Cao A</Author><Year>2010</Year><RecNum>108</RecNum><DisplayText>(53)</DisplayText><record><rec-number>108</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>108</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Cao A,</author><author>Galanello R,</author></authors></contributors><titles><title>Beta-thalassemia</title><secondary-title>Genet Med</secondary-title></titles><periodical><full-title>Genet Med</full-title></periodical><pages>61-76</pages><volume>12</volume><number>2</number><dates><year>2010</year></dates><isbn>1098-3600</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(53).
تالاسمی ماژور:
بتا تالاسمی ماژور یکی از انواع کم خونیهای هیپوکروم میکروسیتیک ارثی است که به علت نقص ساخت زنجیرهی بتا هموگلوبین روی میدهد. ماهیت بیماری تالاسمی به گونهای است که کودک مبتلا به آن بارها در بیمارستان بستری میشود و تحت رویههای تشخیصی و درمانی دردناک قرار میگیرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Alavi A</Author><Year>2005</Year><RecNum>74</RecNum><DisplayText>(54)</DisplayText><record><rec-number>74</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>74</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Alavi A,</author><author>Zargham A,</author><author>Abdi Yazdan Z,</author><author>Nam Nabati M,</author></authors></contributors><titles><title>The comparison of distraction and EMLA Cream effects on pain intensity due to intravenus catheters in 5-12 years old thalassemic children</title><secondary-title>Shahrekord University of Medical Sciences Journal</secondary-title></titles><periodical><full-title>Shahrekord University of Medical Sciences Journal</full-title></periodical><pages>9-15</pages><volume>7</volume><number>3</number><dates><year>2005</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(54).
تظاهرات بالینی معمولاً در حدود شش ماهگی آغاز میشود. تشخیص بیماری تقریباً پیش از دو سالگی داده میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Galanello R</Author><Year>2010</Year><RecNum>114</RecNum><DisplayText>(55)</DisplayText><record><rec-number>114</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>114</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Galanello R,</author><author>Origa R,</author></authors></contributors><titles><title>Beta-thalassemia</title><secondary-title>OJRD</secondary-title></titles><periodical><full-title>OJRD</full-title></periodical><volume>5</volume><number>11</number><dates><year>2010</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(55).
پس از چند ماه نخست زندگی، بیمار دچار رنگ پریدگی شده که مرتب بر شدت آن افزوده میشود. اغلب موارد شدید بیماری با عدم رشد کافی، اشکال در تغذیه، بی قراری، تب متناوب و عدم بهبودی پس از عفونتها تظاهر مینمایند. در این مرحله بزرگی طحال در بسیاری از بیماران دیده شده ولی هیچ یافته بالینی اختصاصی دیگری وجود ندارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Chern JPS</Author><Year>2007</Year><RecNum>117</RecNum><DisplayText>(56)</DisplayText><record><rec-number>117</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>117</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Chern JPS,</author><author>Su S,</author><author>Lin KH,</author><author>Chang ShH,</author><author>Lu MY,</author><author>Jou ShT,</author><author>Lin DT,</author><author>Ho WL,</author><author>Lin KS,</author></authors></contributors><titles><title>Survival, mortality, and complications in patients with β‐Thalassemia major in northern Taiwan</title><secondary-title>Pediatric blood &amp; cancer</secondary-title></titles><periodical><full-title>Pediatric blood &amp; cancer</full-title></periodical><pages>550-54</pages><volume>48</volume><number>5</number><dates><year>2007</year></dates><isbn>1545-5017</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(56). در صورت عدم تزریق خون، غلظت هموگلوبین به تدریج تا حد 3 تا 5 گرم در دسی لیتر پایین میافتد و سایر علائم بالینی به صورت کوتاهی قد، بزرگ شدن سر و بزرگی شکم که علائم مشخص بیماری هستند، بروز مینمایند. ولی اگر بیمار در این مرحله تحت درمان با تزریق خون به طور منظم قرار گیرد، رشد و تکامل نخستین طبیعی خواهد بود و بیمار تا دوران بلوغ، یعنی زمانیکه اثرات بار آهن اضافی در بدن شروع به ظاهر شدن مینماید، مسئلهای نخواهد داشت ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Badri AA</Author><Year>2014</Year><RecNum>115</RecNum><DisplayText>(57)</DisplayText><record><rec-number>115</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>115</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Badri AA,</author><author>Keyhan SO,</author><author>Jalalian F,</author><author>Fallahi HR,</author><author>Asayesh MA,</author><author>Khiabani K,</author></authors></contributors><titles><title>Surgical Correction of Facial Skeletal Deformity of Patients With Thalessemia</title><secondary-title>American Journal of Cosmetic Surgery</secondary-title></titles><periodical><full-title>American Journal of Cosmetic Surgery</full-title></periodical><pages>107-15</pages><volume>31</volume><number>2</number><dates><year>2014</year></dates><isbn>0748-8068</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(57).
اساس درمان بیماران بتا تالاسمی ماژور، پیوند سلولهای بنیادی (transplantation s– cell) است اما تزریق خون مکرر و منظم درمان انتخابی در غیاب امکان پیوند میباشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Nathan DG</Author><Year>2003</Year><RecNum>42</RecNum><DisplayText>(58)</DisplayText><record><rec-number>42</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>42</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Nathan DG,</author><author>Oski FA,</author></authors></contributors><titles><title>Nathan and Oski&apos;s Hematology of Infancy and Childhood</title></titles><number>v. 1</number><dates><year>2003</year></dates><publisher>W.B. Saunders</publisher><isbn>9780721693170</isbn><urls><related-urls><url>http://books.google.com/books?id=TIkZnQEACAAJ</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>(58). تزریق خون منظم موجب مهار خونسازی غیر موثر، تصحیح کم خونی، حذف افزایش کاتابولیسم، تسریع وضعیت رشد و تکامل و نهایتاً افزایش طول عمر بیماران میشود. از طرفی هموسیدروز که عارضه اجتناب ناپذیر تزریق خون به علت افزایش بار آهن بدن میباشد استفاده از ترکیبات شلاتور را میطلبد. دسفرال شناخته شدهترین ترکیب شلاتور آهن است. ترکیبات دیگر شلاتور آهن دیفریپرون (LI) deferiprone و اکس جید Exjade (ICL 670) میباشند که ترکیب اخیر از سال 1384 مورد تایید قرار گرفته است و در تعدادی از کشورها توسط بیماران بتا تالاسمی ماژور مورد استفاده قرار میگیرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mojtahedzadeh F</Author><Year>2006</Year><RecNum>76</RecNum><DisplayText>(58, 59)</DisplayText><record><rec-number>76</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>76</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Mojtahedzadeh F,</author><author>Kosaryan M,</author><author>Mahdavi MR,</author><author>Akbari J,</author></authors></contributors><titles><title>The effect of folic acid supplementation in beta-thalassemia major: a randomized placebo-controlled clinical trial</title><secondary-title>Arch Iran Med</secondary-title></titles><periodical><full-title>Arch Iran Med</full-title></periodical><pages>266-8</pages><volume>9</volume><number>3</number><dates><year>2006</year></dates><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Nathan DG</Author><Year>2003</Year><RecNum>42</RecNum><record><rec-number>42</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>42</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Nathan DG,</author><author>Oski FA,</author></authors></contributors><titles><title>Nathan and Oski&apos;s Hematology of Infancy and Childhood</title></titles><number>v. 1</number><dates><year>2003</year></dates><publisher>W.B. Saunders</publisher><isbn>9780721693170</isbn><urls><related-urls><url>http://books.google.com/books?id=TIkZnQEACAAJ</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>(58, 59).
یکی از مهمترین مسایل در مورد بیماران بتا تالاسمی ماژور، برنامه تزریق خون است. از جمله موارد حایز اهمیت در برنامه راهنمای تزریق خون بیماران نکات زیر میباشند:
حفظ مقادیر هموگلوبین بیماران در محدوده 5/11-9 گرم در دسی لیتر
تزریق 20-10 میلی لیتر خون به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در فواصل 3 تا 5 هفته یک بار
انجام آزمونهای RBS Antibody Screen، کراس مچ و CBC قبل از تزریق خون
در ایران حدود 20000 بیمار بتا تالاسمی ماژور وجود دارد که تحت تزریق خون قرار دارند. طبق آمار موجود بیماران تالاسمی به تنهایی مصرف کننده 27% خون تهیه شده در سازمان انتقال خون کشور هستند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><RecNum>77</RecNum><DisplayText>(58, 60)</DisplayText><record><rec-number>77</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>77</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors></contributors><titles><secondary-title>Accessed by: http://www.ibto.ir/HomePage.aspx?TabID=3937&amp;Site=ibto&amp;Lang=fa-IR</secondary-title></titles><periodical><full-title>Accessed by: http://www.ibto.ir/HomePage.aspx?TabID=3937&amp;Site=ibto&amp;Lang=fa-IR</full-title></periodical><dates><pub-dates><date>2013/28/11</date></pub-dates></dates><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Nathan DG</Author><Year>2003</Year><RecNum>42</RecNum><record><rec-number>42</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>42</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Nathan DG,</author><author>Oski FA,</author></authors></contributors><titles><title>Nathan and Oski&apos;s Hematology of Infancy and Childhood</title></titles><number>v. 1</number><dates><year>2003</year></dates><publisher>W.B. Saunders</publisher><isbn>9780721693170</isbn><urls><related-urls><url>http://books.google.com/books?id=TIkZnQEACAAJ</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>(58, 60). این گروه از بیماران، نیازمند برنامه دقیق درمانی و مراقبتهای لازم به لحاظ تزریق خون و پیامدهای تزریق خون شامل تجمع بار آهن بدن و انتقال بیماریهای عفونی میباشند PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PFJlY051bT43NzwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oNTgsIDYwLCA2
MSk8L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+Nzc8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVp
Z24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJkdnAyYXg5YXVwcDBmZWVhd2R3dmFyZjNyc3B2
dGFzenBkc3IiPjc3PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwg
QXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxl
cz48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkFjY2Vzc2VkIGJ5OiBodHRwOi8vd3d3LmlidG8uaXIvSG9tZVBh
Z2UuYXNweD9UYWJJRD0zOTM3JmFtcDtTaXRlPWlidG8mYW1wO0xhbmc9ZmEtSVI8L3NlY29uZGFy
eS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5BY2Nlc3NlZCBieTogaHR0
cDovL3d3dy5pYnRvLmlyL0hvbWVQYWdlLmFzcHg/VGFiSUQ9MzkzNyZhbXA7U2l0ZT1pYnRvJmFt
cDtMYW5nPWZhLUlSPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48ZGF0ZXM+PHB1Yi1kYXRlcz48
ZGF0ZT4yMDEzLzI4LzExPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PHVybHM+PC91cmxzPjwv
cmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkFib2xnaGFzZW1pIEg8L0F1dGhvcj48WWVhcj4y
MDA3PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDE8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQxPC9yZWMt
bnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iZHZwMmF4OWF1cHAwZmVl
YXdkd3ZhcmYzcnNwdnRhc3pwZHNyIj40MTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBu
YW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3Jz
PjxhdXRob3I+QWJvbGdoYXNlbWkgSCw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkFtaWQgQSw8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPlplaW5hbGkgUyw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJhZGZhciBNSCw8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkVzaGdoaSBQLDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+UmFoaW1pbmVqYWQgTVMsPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5FaHNhbmkgTUEsPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5OYWptYWJhZGkgSCw8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkFrYmFyaSBNVCw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkFmcmFzaWFiaSBBUiw8L2F1dGhvcj48L2F1
dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+VGhhbGFzc2VtaWEgaW4gSXJhbjog
ZXBpZGVtaW9sb2d5LCBwcmV2ZW50aW9uLCBhbmQgbWFuYWdlbWVudDwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFy
eS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFBlZGlhdHJpYyBIZW1hdG9sb2d5L09uY29sb2d5PC9zZWNvbmRh
cnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBQZWRp
YXRyaWMgSGVtYXRvbG9neS9PbmNvbG9neTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2Vz
PjIzMy0yMzg8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+Mjk8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjQ8L251bWJlcj48ZGF0
ZXM+PHllYXI+MjAwNzwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjEwNzctNDExNDwvaXNibj48dXJscz48
L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+TmF0aGFuIERHPC9BdXRob3I+PFll
YXI+MjAwMzwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQyPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40Mjwv
cmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImR2cDJheDlhdXBw
MGZlZWF3ZHd2YXJmM3JzcHZ0YXN6cGRzciI+NDI8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5
cGUgbmFtZT0iQm9vayI+NjwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
Pk5hdGhhbiBERyw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk9za2kgRkEsPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwv
Y29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPk5hdGhhbiBhbmQgT3NraSZhcG9zO3MgSGVtYXRv
bG9neSBvZiBJbmZhbmN5IGFuZCBDaGlsZGhvb2Q8L3RpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxudW1iZXI+di4g
MTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDAzPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHB1Ymxpc2hlcj5XLkIu
IFNhdW5kZXJzPC9wdWJsaXNoZXI+PGlzYm4+OTc4MDcyMTY5MzE3MDwvaXNibj48dXJscz48cmVs
YXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL2Jvb2tzLmdvb2dsZS5jb20vYm9va3M/aWQ9VElrWm5RRUFD
QUFKPC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PFJlY051bT43NzwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oNTgsIDYwLCA2
MSk8L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+Nzc8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVp
Z24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJkdnAyYXg5YXVwcDBmZWVhd2R3dmFyZjNyc3B2
dGFzenBkc3IiPjc3PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwg
QXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxl
cz48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkFjY2Vzc2VkIGJ5OiBodHRwOi8vd3d3LmlidG8uaXIvSG9tZVBh
Z2UuYXNweD9UYWJJRD0zOTM3JmFtcDtTaXRlPWlidG8mYW1wO0xhbmc9ZmEtSVI8L3NlY29uZGFy
eS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5BY2Nlc3NlZCBieTogaHR0
cDovL3d3dy5pYnRvLmlyL0hvbWVQYWdlLmFzcHg/VGFiSUQ9MzkzNyZhbXA7U2l0ZT1pYnRvJmFt
cDtMYW5nPWZhLUlSPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48ZGF0ZXM+PHB1Yi1kYXRlcz48
ZGF0ZT4yMDEzLzI4LzExPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PHVybHM+PC91cmxzPjwv
cmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkFib2xnaGFzZW1pIEg8L0F1dGhvcj48WWVhcj4y
MDA3PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDE8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQxPC9yZWMt
bnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iZHZwMmF4OWF1cHAwZmVl
YXdkd3ZhcmYzcnNwdnRhc3pwZHNyIj40MTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBu
YW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3Jz
PjxhdXRob3I+QWJvbGdoYXNlbWkgSCw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkFtaWQgQSw8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPlplaW5hbGkgUyw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJhZGZhciBNSCw8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkVzaGdoaSBQLDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+UmFoaW1pbmVqYWQgTVMsPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5FaHNhbmkgTUEsPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5OYWptYWJhZGkgSCw8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkFrYmFyaSBNVCw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkFmcmFzaWFiaSBBUiw8L2F1dGhvcj48L2F1
dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+VGhhbGFzc2VtaWEgaW4gSXJhbjog
ZXBpZGVtaW9sb2d5LCBwcmV2ZW50aW9uLCBhbmQgbWFuYWdlbWVudDwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFy
eS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFBlZGlhdHJpYyBIZW1hdG9sb2d5L09uY29sb2d5PC9zZWNvbmRh
cnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBQZWRp
YXRyaWMgSGVtYXRvbG9neS9PbmNvbG9neTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2Vz
PjIzMy0yMzg8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+Mjk8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjQ8L251bWJlcj48ZGF0
ZXM+PHllYXI+MjAwNzwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjEwNzctNDExNDwvaXNibj48dXJscz48
L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+TmF0aGFuIERHPC9BdXRob3I+PFll
YXI+MjAwMzwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQyPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40Mjwv
cmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImR2cDJheDlhdXBw
MGZlZWF3ZHd2YXJmM3JzcHZ0YXN6cGRzciI+NDI8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5
cGUgbmFtZT0iQm9vayI+NjwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
Pk5hdGhhbiBERyw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk9za2kgRkEsPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwv
Y29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPk5hdGhhbiBhbmQgT3NraSZhcG9zO3MgSGVtYXRv
bG9neSBvZiBJbmZhbmN5IGFuZCBDaGlsZGhvb2Q8L3RpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxudW1iZXI+di4g
MTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDAzPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHB1Ymxpc2hlcj5XLkIu
IFNhdW5kZXJzPC9wdWJsaXNoZXI+PGlzYm4+OTc4MDcyMTY5MzE3MDwvaXNibj48dXJscz48cmVs
YXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL2Jvb2tzLmdvb2dsZS5jb20vYm9va3M/aWQ9VElrWm5RRUFD
QUFKPC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
ADDIN EN.CITE.DATA (58, 60, 61).

2-2 مرور متون تجربی:
در پژوهشی برالسا و همکارانش (2009) با عنوان «ممیزی ملی مقایسهای استفاده از خون در جراحی تعویض انتخابی اولیه یک طرفه کل لگن» را در انگلیس مورد بررسي قرار دادند. سازمان خدمات ملی بهداشت خون و پیوند عضو (NHSBT) با همکاری دانشگاه سلطنتی متخصصان، عمل ترانسفوزیون را مورد ممیزی ملی قرار دادند. آنها در حین ممیزی، مراقبتهای جاری در بیماران را با عملکرد درست مطابقت دادند. ممیزی توسط گروه پروژه شامل مراقبین سلامت و متخصصین ممیزی طراحی و مدیریت گردید. اطلاعات دربارهی مدیریت شخصی بیماران توسط پرسشنامه ساختار یافته جمع آوری گردید. از هر بیمارستانی خواسته شده بود تا اطلاعات مربوط به 40 بیمار تحت عمل جراحی تعویض انتخابی یک طرفه اولیه کل لگن را ارائه دهند. نتایج با 2 شاخص اجرا و 4 استاندارد مقایسه شده بود. در نهایت اطلاعات مربوط به 7465 عمل انجام شده در 223 بیمارستان تجزیه و تحلیل شد. تقریباً تمام بیمارستانها مجهز به سیستم ارجاع نتایج غیر طبیعی خون قبل از عمل، به پزشک بودند. 47% بیمارستانها دارای سیاست ترانسفوزیون بودند. در 73% موارد سیاست ترانسفوزیون در غلظت هموگلوبین 8 گرم بر دسی لیتر یا کمتر توصیه شده بود. تغییرات گستردهای در میزان ترانسفوزیون در میان بیمارستانها وجود داشت. در 15% از بیماران غلظت هموگلوبین در 28 روز قبل از عمل جراحی، کمتر از 12 گرم بر دسی لیتر ثبت شده بود و 57% از این بیماران با 20% مقادیر هموگلوبین قبل از عمل بالاتر، ترانسفوزیون شده بودند. آنمی قبل از عمل، عدم در دسترس بودن پروتکلهای ترانسفوزیون و استفاده از آستانههای مختلف هموگلوبین برای ترانسفوزیون، ممکن است منجر به تغییرات گستردهای در میزان ترانسفوزیون خون شوند. نتایج این مطالعه نشان داد که ترانسفوزیون بیش از یک واحد خون یا بیشتر، باید فقط در صورت ضرورت و فقط برای حفظ غلظت هموگلوبین در بالای حد آستانه انجام شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Boralessa H</Author><Year>2009</Year><RecNum>55</RecNum><DisplayText>(62)</DisplayText><record><rec-number>55</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”dvp2ax9aupp0feeawdwvarf3rspvtaszpdsr”>55</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Boralessa H,</author><author>Goldhill DR,</author><author>Tucker K,</author><author>Mortimer AJ,</author><author>Grant-Casey J,</author></authors></contributors><titles><title>National comparative audit of blood use in elective primary unilateral total hip replacement surgery in the UK</title><secondary-title>Ann R Coll Surg Engl</secondary-title></titles><periodical><full-title>Ann R Coll Surg Engl</full-title></periodical><pages>599–605</pages><volume>91</volume><dates><year>2009</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(62).

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *